Page 1


ALUEIDEN VENÄJÄ-VERKOSTO

on alueellisten kehittämisorga­nisaatioiden Venäjä-osaamisen edistämisen väline, siis Venä­jän-kauppaa käyvien tai sitä harkitsevien pk-yritysten kasvun mahdollistaja. Tehtävämme on Venäjän-kaupan

elämän Venäjä-­­toimijat näkyvät

edellytysten kehittäminen alueilla

Suomessa ja Venäjällä aiempaa yh­

yhdessä alueellisten kehittämis-

te­näisempänä kaupan ja yhteistyön

organisaatioiden kanssa. Verkos-

verkostona.

toitumalla, yhteistyöllä, yhteen hiileen puhaltamalla.

Alueiden Venäjä-verkosto tuo Venäjän-kaupan palvelut lähem-

Alueiden Venäjä-verkosto yh-

mäksi yrityksiä siten, että Venäjän-

distää eri alueiden ja kansallis-

kaupan toimijat pelaavat aiempaa

ten Venäjän-kaupan toimijoiden

tiiviimmin yhteen. Venäjä-osaamista

Venäjä-osaamisen yhden katon alle.

tarjotaan yritysten käyttöön uudella

Kauttamme suomalai­set elinkeino­

tavalla – koko Suomessa.


Alueelliset toimijat saavat

hyödyntää nykyisiä palveluja ja

verkoston kautta kansainväliseen

palveluntarjoajia.

elinkeinoyhteistyöhön ja yritysten palvelemiseen lisää osaamista sekä

Alueiden Venäjä-verkosto – Yritys-

aiempaa laajemmin Venäjä-asian-

kehittäjien valtakunnallinen Venäjä-

tuntijoiden neuvoa ja tukea, kontak-

verkosto – on työ- ja elinkeinominis-

teja, koulutusta, taustatietoa sekä

teriön alainen.

uusia toimintamalleja ja -kanavia. Verkosto kerää yhteen myös hyviä käytäntöjä Venäjän ja Suomen välisestä elinkeinoyhteistyöstä. Verkosto

Alueiden Venäjä-verkoston tehtävä on Venäjänkaupan edellytysten kehittäminen, yhdessä tekemisen vahvistaminen ja näkyvyyden lisääminen. Tavoitteena on alueiden ja kansallisten Venäjän-kaupan toimijoiden tiiviimpi keskinäinen yhteistyö. Pk-yritysten näkökulmasta tämä tarkoittaa, että Venäjä-toimijat toimivat aiempaa selkeämmin yhden luukun periaatteella. Elinkeinoyhteistyötä kehitetään myös Venäjän alueiden kanssa.


Alueiden Venäjä-verkosto kerää yhteen vuonna 2012 25 aluetta ja näiden toimijaa. Alueiden kehittämisorganisaatioiden yhteisenä tavoitteena on oman alueen pk-yritysten Venäjän-kaupan ja elinkeinoelämän Venäjä-yhteistyön edistäminen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Länsi-Uusimaa Turun seutu Forssan seutu Hämeenlinnan seutu Kotkan-Haminan seutu Kouvolan seutu Lahden alue Lappeenranta-Imatra -seutu Tampereen seutu Porin seutu Mikkelin seutu Jyväskylän seutu Joensuun seutu ja Keski-Karjala Kuopion alue Etelä-Pohjaanmaan järvialue Seinäjoen kaupunkiseutu Vaasan seutu Kokkolan seutu Oulun Eteläinen Kainuun alue Raahen seutu Kemi-Tornion alue Rovaniemen seutu Koillis-Suomi ja Itä-Lappi Pohjois-Lappi

25

24 23 22

21

15

16

www.sekes.fi/venajaverkosto gsm: 045 326 4846 gsm: 045 326 43988

14 13 12

11

9

10

4 3

7

8

6 5

2

Alueiden Venäjä-verkosto

19

18

17

20

1

Venäjäverkosto esite  
Venäjäverkosto esite  

SEKES Venäjäverkosto