Page 26

Workshopens deltagare samlade.

SwedeAmp

Rapport från workshop samt information kring registret Stockholm 15 november 2018 Amputations- och protesregistret (SwedeAmp) har genomfört en workshop i Stockholm. Syftet med workshopen var att träna på att ta ut egen data ur registret samt att etablera nätverk mellan användare.

U

nder workshopen deltog ca 40 personer, jämnt fördelade mellan ortopeder, fysioterapeuter och ortopedingenjörer. Andra yrkeskategorier var också representerade. Workshopen var uppskattad och ledde till många intressanta diskussioner. Under dagen varvades föreläsningar för alla deltagare med gruppdiskussioner och genomgångar i mindre grupper. Hans Berg och Anna Zerne presenterade arbetet med det regionala vårdprogrammet för amputationer som pågår i Stockholm. Det verkar som att fokus på denna patientgrupp ökat och det pågår arbete med riktlinjer på flera ställen. Till exempel i Göteborg, vilket Sanna Neselius höll ett föredrag om. I Göteborg har man startat en nulägesanalys och inom kort ska man ta ställning till förbättringsförslag som Sanna arbetat fram. Man har valt att börja registrera sina fall i SwedeAmp för att kunna utvärdera förbättringsarbetet. Ilka Kamrad och Malin Lindahl berättade om Skånes Univer26 Ortopediskt Magasin 4/2018

Mycket engagemang och god stämning präglade dagen.

sitetssjukhus riktlinjer vid amputationer. Det ökade fokus på denna patientgrupp och arbete med riktlinjer tycker vi är oerhört glädjande. En givande diskussion kring avsaknaden av nationella riktlinjer uppstod och vikten av att sådana upprättas. Styrgruppen för SwedeAmp har för avsikt att initiera en arbetsgrupp under 2019 för att arbeta med detta.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.