Page 1

CIB Vlaanderen Vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedprofessionals

2015


CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen – vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Onze beroepsorganisatie telt vandaag meer dan 1.500 leden. Naast vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij CIB Vlaanderen. Net zoals iedereen die in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is. Onze leden kunnen rekenen op een ruime dienstverlening, een groot netwerk en belangenbehartiging op alle niveaus.


1 2 3 4 5 6

Voorzitter Stephan Coenen: “Blijven luisteren naar de noden van onze leden en van het werkveld� Onze realisaties in 2015 Onze actiepunten voor 2016 Onze ledenvoordelen Onze structuur en werking Onze gesprekspartners Onze structurele partners

1 6 20 26 34 42 46


Voorzitter Stephan Coenen:

“Blijven luisteren naar de Sinds eind vorig jaar bent u voorzitter van CIB Vlaanderen. Hoe heeft u dit eerste jaar als voorzitter ervaren? Stephan Coenen: “Om het met een bekend citaat samen te vatten: “A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work.” Om onze doelen te bereiken moeten we vastberaden en hard blijven verder werken, een boodschap die iedereen bij CIB Vlaanderen begrepen heeft. We hebben het voorbije jaar allesbehalve stilgezeten. Samen met een team van medewerkers hebben we met de blik vooruit geluisterd naar de noden van onze leden en van het werkveld. Met als resultaat een aantal nieuwe projecten die de professionalisering en innovatie illustreren waar we al jaren op inzetten. Zo lanceerden we eind vorig jaar samen met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD Financiën MyRent Pro. Via deze tool kan de vastgoedmakelaar huurovereenkomsten voor zijn verhuurders gratis en online registeren. Daarnaast stelden we in 2015 bizlocator voor, het nieuwe online platform voor bedrijfsvastgoed. Bizlocator brengt aanbieders van bedrijfsvastgoed en ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte bedrijfslocatie met elkaar in contact.”


noden van onze leden en van het werkveld” de belangen van de consument. Binnen de vastgoedsector gelden strenge deontologische regels. Maar hoe zit het bij de digitale nieuwkomers op de markt? Welke regels gelden er voor hen? Hoe zit het met de privacy van kopers en verkopers? Zal de digitale evolutie leiden tot meer of minder werk voor de vastgoedprofessionals? Het zijn vragen die we als sector niet uit de weg mogen gaan.”

U haalt nieuwe projecten als MyRent Pro en bizlocator aan. Hoe belangrijk is het inspelen op innovatie en digitalisering binnen de vastgoedsector? “Als vastgoedprofessionals kunnen we het ons niet veroorloven ter plaatse te blijven trappelen, iets wat ik 36 jaar geleden al begreep toen ik mijn eerste stappen in de vastgoedsector zette. ‘Snelheid’, ‘correctheid’ en ‘transparantie’ zijn sleutelwoorden die we als sector voor ogen moeten houden, willen we onszelf au sérieux nemen.

Onderzoek van het Steunpunt Wonen toont aan dat de rol van de vastgoedmakelaar toeneemt, met marktaandelen van 56% voor verkoop en 37% bij verhuur. Waaraan hebben we deze stijging te danken?

“CIB Vlaanderen geeft vastgoedprofessional gevoel dat hij niet alleen is in deze wereld”

“Onze taak is geëvolueerd van bemiddelaar naar adviseur, bemiddelaar en marketeer. Met de erkenning van het beroep is de verantwoordelijkheid steeds toegenomen. Er is sindsdien zoveel wetgeving bijgekomen dat de uitdaging niet enkel ligt in het samenbrengen van partijen, maar ook in het afleggen van een foutloos parcours om een geslaagde vastgoedtransactie tot stand te brengen. Het

Net daarom moeten we blijven innoveren. Al moeten we er binnen deze digitaliseringsgolf evenzeer over waken dat ons beroep beschermd blijft en dat er rekening wordt gehouden met

verkopen en verhuren van een woning wordt 2015

Interview met voorzitter Stephan Coenen

2


almaar complexer en tijdrovender, en dat ervaart ook de consument. Met het meedelen of een pand beschermd is of voorkomt op een inventaris onroerend erfgoed, werd de reeds omvangrijke lijst aan informatieplichten in 2015 weer iets langer. Ons beroep wordt almaar moeilijker. Als vastgoedmakelaar moet je je dan ook engageren om up-to-date te blijven door permanent opleidingen te volgen en de opgedane kennis in de praktijk om te zetten.”

Toen Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege voorstelde om een mobiliteitsscore in te voeren voor woningen, stonden we op de eerste rij om een duidelijk standpunt namens de sector te formuleren. Of neem nu de problematiek op het vlak van mede-eigendom. Onze studiedienst stelde een uitgebreide knelpuntennota op en overhandigde die aan minister van Justitie Koen Geens. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe we de sectorbelangen dag in dag uit proberen te verdedigen. Belangrijk daarbij is dat we kunnen rekenen op de steun van andere organisaties binnen de vastgoedsector en de Unizo’s en Voka’s van deze wereld. Samen sterk, weet je wel.”

CIB Vlaanderen sloot het voorbije jaar een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Vrije Beroepen. Hoe belangrijk is de rol van CIB Vlaanderen als middenveldorganisatie vandaag?

Het voorbije jaar werd de kaap van 1.500 leden overschreden. Hoe verklaart u het succes van CIB Vlaanderen als beroepsorganisatie?

“Meer dan ooit is het als lobbyvereniging nodig om een draagvlak te creëren voor bepaalde ideeën en visies, en ook om knelpunten aan te kaarten. Zowel voor als achter de schermen.

“CIB Vlaanderen geeft de vastgoedprofessional – mezelf incluis – het gevoel dat hij er niet alleen voor staat in deze wereld. Zijn er problemen of vragen, dan kunnen onze leden terugvallen op CIB Vlaanderen om hen bij te staan. De modeldocumenten zijn de motor, maar ook onze opleidingen, het onderbouwde werk van onze studiedienst, onze informatiedoorstroom, allerlei partnervoordelen, ... zorgen ervoor dat CIB Vlaanderen de rots in de branding van de vastgoedprofessional is. Bovendien staat onze beroepsorganisatie meer dan ooit

“Ons beroep wordt almaar complexer. Permanente vorming is onontbeerlijk”

3

Interview met voorzitter Stephan Coenen

2015


garant voor kwaliteit. De consument moet één iets duidelijk weten: ga je in zee met een CIB-vastgoedprofessional, dan mag je op beide oren slapen. Zo zijn alle modeldocumenten steevast juridisch up-to-date. Een compliment dat we het voorbije jaar ook enkele keren uit de hoek van de notarissen hebben mogen ontvangen.”

“Snelheid, correctheid en transparantie zijn de sleutelwoorden” Waarop wil CIB Vlaanderen het komende jaar nog verder focussen? “We blijven inzetten op professionalisering en vernieuwing, en dat doen we samen met de voltallige organisatie. Afgelopen tijd waren er heel wat overlegmomenten, waarop de verschillende Raden van Bestuur en voorzitters van de provinciale afdelingen hun zeg konden doen en ideeën op tafel konden gooien. Met z’n allen gaan we ook in 2016 de uitdaging aan om verdere stappen in de goede richting te zetten.”

2015

Interview met voorzitter Stephan Coenen

4


1

Onze realisaties in 2015

De machines zijn geen dag gestopt met draaien. Zo kan je de activiteitsgraad van CIB Vlaanderen in 2015 het best omschrijven. Op wetgevend vlak werden een aantal belangrijke zaken gerealiseerd. Daarnaast werden nieuwe samenwerkingsprojecten opgezet en nieuwe tools ontwikkeld. Deze realisaties zijn niet alleen belangrijk voor de vastgoedprofessional; ze komen ook de consument ten goede. Want het belang van de klant, dat primeert voor elke vastgoedprofessional. 2015

Onze realisaties in 2015

6


Gesprekspartner van de overheid CIB Vlaanderen is als grootste beroepsorganisatie van vastgoedprofessionals in Vlaanderen een belangrijke gesprekspartner van de overheid. Bij kabinetten en administraties kaarten we de noden van het beroep en van de sector aan. Dat de overheid ook daadwerkelijk luistert naar CIB Vlaanderen blijkt uit een aantal wetgevende initiatieven die het afgelopen jaar tot stand kwamen, na en in dialoog met onze beroepsorganisatie.

Lagere tarieven voor schenken vastgoed Op 1 juli 2015 werd de belasting op het schenken van onroerende goederen sterk verlaagd. Wie de geschonken woning renoveert of verhuurt, krijgt bovendien een extra korting. CIB Vlaanderen pleit al jaren voor een meer gelijke fiscale behandeling van roerend en onroerend vermogen binnen de successieplanning. Dit om het krimpende aanbod op de private huurmarkt een halt toe te roepen. De hervorming van de schenkbelasting is dus een stap in de goede richting.

BTW-statuut van de syndicus blijft overeind Eind 2014 werd overwogen om na de advocaten en de notarissen ook de syndici altijd aan BTW te onderwerpen. Men dacht eraan om in de BTW-aanschrijving van 1995 de mogelijkheid te schrappen voor syndici-rechtspersonen om geen BTW aan te rekenen. CIB Vlaanderen kwam snel in actie om deze piste een halt toe te roepen. Dat de syndicus-natuurlijke persoon niet BTW-plichtig zou zijn en de syndicus-rechtspersoon wel, betekent 7

Onze realisaties in 2015

2015

een ernstige concurrentieverstoring, nog afgezien van de bijkomende kost voor de mede-eigenaars. Deze argumenten hebben terecht de doorslag gegeven. De administratie heeft ondertussen formeel bevestigd dat het huidige BTW-statuut onverkort blijft behouden.

Naar een belasting op reĂŤle huurinkomsten? 2015 was het jaar van de tax shift, no doubt about it. Na een interventie van het Europees Hof van Justitie werd uitgebreid gediscussieerd over de invoering van een belasting op reĂŤle huurinkomsten. CIB Vlaanderen was alvast goed voorbereid. Het onderwerp stond centraal tijdens het Vastgoedcongres 2014, dat volledig gewijd was aan vastgoedfiscaliteit. In het uiteindelijke akkoord over de tax shift werd niet geraakt aan de huidige regeling. Van een niet-indexatie van de huurprijzen in Vlaanderen is evenmin sprake.


Samenwerking op alle niveaus Samen sterk! CIB Vlaanderen slaat daarom de handen in elkaar met andere beroepsgroepen zoals architecten, notarissen en vastgoedpromotoren. Daarnaast is onze beroepsorganisatie vertegenwoordigd in tal van organisaties, adviesorganen en commissies. De informatie-uitwisseling komt de sector ten goede en samen denken we actief na over relevante vastgoedthema’s.

Modelverkoopovereenkomst in samenwerking met het Notariaat: nu ook in Brussel Reeds in 2013 sloot CIB Vlaanderen een protocol af met de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN). De samenwerking resulteerde in 2014 in gezamenlijke modellen voor de Vlaamse verkoopovereenkomsten. Het afgelopen jaar was het de beurt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds januari 2015 kunnen CIB-leden gebruik maken van de nieuwe verkoopovereenkomsten, die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Daardoor bieden ze kopers en verkopers maximale rechtszekerheid. De praktijk leert dat deze verkoopovereenkomsten het verkoopproces zowel voor notarissen als voor CIB-vastgoedmakelaars vlotter en efficiĂŤnter laten verlopen.

Aansluiting bij de Federatie Vrije Beroepen Op 12 februari 2015 trad CIB Vlaanderen toe tot de Federatie Vrije Beroepen. De Federatie vertegenwoordigt 28 representatieve beroepsorganisaties uit de sector van het vrije beroep. Deze samenwerking laat CIB Vlaanderen toe om haar leden nog sneller te informeren over alle materies die relevant zijn voor hun activiteiten als vrije beroepers. De aansluiting is eveneens een extra toegangsweg tot belangrijke informatie en een nieuw forum voor belangenbehartiging.

Opnieuw benoemd in Vlaamse Woonraad Met ingang van 1 juli 2015 werd CIB Vlaanderen herbenoemd als vertegenwoordiger van het middenveld in de Vlaamse Woonraad. Deze raad adviseert de regering bij alle belangrijke regelgevende initiatieven met een impact op de Vlaamse woningmarkt. Ook de komende jaren zal CIB Vlaanderen via dit forum de prioriteiten van de sector vertolken richting de beleidsmakers.

2015

Onze realisaties in 2015

8


Ondertekening van het Renovatiepact Eind 2014 ondertekende CIB Vlaanderen, samen met 32 andere beroepsorganisaties, het Renovatiepact. Met dit pact wil Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom op zoek gaan naar maatregelen die de renovatiegraad en de renovatiebereidheid verhogen. In het voorjaar van 2015 liepen een aantal thematische werkgroepen die het pact inhoudelijk moesten concretiseren. Vanuit de vastgoedmakelaardij belichtte CIB Vlaanderen prioritaire aandachtspunten, zoals de bijzondere omstandigheden in mede-eigendom en de nood aan praktisch haalbare richtlijnen en goed uitgewerkte stimuleringsmaatregelen. Momenteel wordt het pact verder uitgewerkt. Zo zal er onder meer een woningpas komen, die bij de aankoop van een woning naast informatie over de energieprestatie van de woning ook informatie over de algemene woonkwaliteit en een renovatieadvies met een stappenplan zal omvatten.

voorbereidt. CIB Vlaanderen verdedigde hierbij de belangen van de vastgoedmakelaardij, zoals de vrije bepaling van de huurprijs. Het Steunpunt Wonen voerde eveneens het Grote Woononderzoek (GWO) 2013 uit, een uitgebreide studie naar de Vlaamse woningmarkt. De resultaten van dit onderzoek werden in maart 2015 voorgesteld op een studiedag in het Vlaams Parlement. CIB Vlaanderen gaf vanuit het panel duiding vanuit de praktijk van de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Tijdens de Vastgoedacademie op 9 juni 2015 stelden de onderzoekers de resultaten rechtstreeks voor aan de sector. Uit het onderzoek bleek onder meer dat de rol van de vastgoedmakelaar toeneemt, met marktaandelen van 56% voor verkoop en 37% bij verhuur in de periode 2011-2013.

Participatie in onderzoek Steunpunt Wonen CIB Vlaanderen is nauw betrokken bij de werking van het Steunpunt Wonen, het consortium dat in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsvoorbereidend onderzoek rond wonen uitvoert. In 2015 liep de tweede ronde van de ‘evaluatie van het federale woninghuurrecht’, een onderzoek dat de implementatie van de Woninghuurwet in de Vlaamse regelgeving 9

Onze realisaties in 2015

2015

Een overzicht van alle organisaties waarin CIB Vlaanderen is vertegenwoordigd of waarmee CIB Vlaanderen samenwerkt, vind je op pagina’s 43-44.


Verplichte permanente vorming Elke vastgoedmakelaar is verplicht om 20 uur opleiding per twee jaar te volgen. CIB Vlaanderen voorziet daarom in permanente vorming.

Brede waaier van opleidingen via VIVO VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, biedt het hele jaar door opleidingen aan. Ook 2015 was opnieuw goed gevuld met cursussen en infosessies. Proactief inspelen op nieuwe ontwikkelingen en wetgeving was daarbij de boodschap. Zowel juridische, technische als commerciële vastgoedthema’s kwamen aan bod. Enkele van de meest populaire opleidingen van het afgelopen jaar waren: ‘Rentmeesterschap: onbekend, maar niet onbemind’, ‘Interessante websites voor de vastgoedmakelaar’, ‘Geopunt in de vingers’, ‘Successie- en vermogensplanning’, ‘Vastgoedrecht: updates en rechtspraak’ en ‘Nieuwe dakisolatienormen 2015’. www.vivo.be

Vastgoedacademie voor exclusieve studiedagen In 2013 richtten VIVO en CIB Vlaanderen samen de Vastgoedacademie op, die exclusieve studieen netwerkmomenten organiseert. In 2015 werd gefocust op volgende onderwerpen: Vastgoed op weg naar 2020 De toekomst van de sector stond centraal tijdens deze studiedag op 25 februari. Keynote spreker Lode Vereeck, UHasselt-professor en Open Vld-senator, gaf een antwoord op een aantal belangrijke vragen. Wat zal de rol van de vastgoedmakelaar zijn? Hoe ver zal de ontsluiting van overheidsinformatie staan? Hoe zullen woonvormen er in de toekomst uitzien? En wat met fiscaliteit en energienormen?

2015

Onze realisaties in 2015

10


Wonen in Vlaanderen: de resultaten van het Grote Woononderzoek Tijdens de tweede studiedag op 9 juni werden de resultaten van het Grote Woononderzoek (GWO) 2013 voorgesteld. Sien Winters, coรถrdinator van het Steunpunt Wonen, schetste de voornaamste tendensen. Hierbij kwamen onderwerpen als de betaalbaarheid van wonen in Vlaanderen en de kwaliteit van de Vlaamse woningen uitgebreid aan bod.

Leegstandbestrijding van commercieel vastgoed Op deze studievoormiddag op 17 september kwamen de meest opvallende tendensen en resultaten aan bod van een onderzoek naar leegstand bij eigenaars van handelspanden. In het tweede deel ging de vastgoedsector in gesprek met politici en investeerders. Ingrid CeustersLuyten van de Group Hugo Ceusters-SCMS modereerde het debat vanuit haar jarenlange ervaring in commercieel vastgoed. Deelnemers aan het debat waren onder meer burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne en Antwerps schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. www.vastgoedacademie.be

2015

Onze realisaties in 2015

12


Digitale projecten CIB Vlaanderen zoekt voortdurend naar oplossingen die het werk van de vastgoedprofessional vlotter en gemakkelijker maken. In dit digitale tijdperk mag de vastgoedprofessional niet achterop hinken. ICT-poot Oris ontwikkelde daarom in de voorbije jaren heel wat praktische tools. Ook het afgelopen jaar kwamen er enkele nieuwe tools bij.

MyRent Pro: gratis en online huurovereenkomsten registreren

Bizlocator brengt vraag en aanbod bedrijfsvastgoed samen

CIB Vlaanderen ontwikkelde deze tool eind 2014 in samenwerking met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD Financiën. Via MyRent Pro kan de vastgoedmakelaar de huurovereenkomsten (en plaatsbeschrijvingen) voor zijn verhuurders gratis en online registeren. Een 600-tal vastgoedkantoren, samen goed voor zo’n 3.000 geregistreerde huurovereenkomsten, hebben intussen de weg gevonden naar deze handige tool, die je vandaag in alle regio’s van ons land kan gebruiken.

CIB Vlaanderen lanceerde midden dit jaar, samen met het Agentschap Ondernemen en de Stad Gent, het nieuwe online platform voor bedrijfsvastgoed bizlocator. Bizlocator brengt aanbieders van bedrijfsvastgoed en ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte bedrijfslocatie met elkaar in contact. De lancering vond plaats in Gent, de pilootstad voor het project. De tool wordt op termijn uitgebreid naar heel Vlaanderen. Kortrijk, Aalst, Lokeren, Sint-Niklaas en Wetteren komen eerst aan de beurt.

Minder administratie dankzij Kadasterfinder

De online dienst Kadasterfinder, opgericht in 2011, heeft ondertussen een vaste plaats verworven binnen de dagelijkse werking van de 13

onze realISatIeS In 2015

2015


meeste vastgoedkantoren. Via deze toepassing krijgt elke vastgoedmakelaar online toegang tot het Kadaster en kan hij van zowat elk perceel het kadastraal uittreksel en het grondplan verkrijgen.

Covast: bijzondere panden verdienen een bijzondere aanpak

Elke vastgoedmakelaar die zijn portefeuille snel en eenvoudig wil uitbreiden, kan zich registeren op Covast.be. En dat zijn er intussen heel wat. Vandaag registreert gemiddeld één vastgoedmakelaar per dag zich. Met als resultaat dat de kaap van 1.000 meewerkende vastgoedmakelaars in 2015 werd overschreden.

Logeren aan Zee: dé referentie voor verhuur van vakantiewoningen aan de kust Steeds meer overheden beslissen om een deel van hun vastgoedpatrimonium van de hand te doen. Het verkopen van deze panden vergt een bijzondere aanpak. Daarom richtte CIB Vlaanderen al in 2011 Covast op, een platform voor de verkoop van vastgoed van overheden en bijzondere opdrachtgevers. In korte tijd heeft Covast zich geprofileerd als een betrouwbare partner van de Vlaamse gemeenten.

112.000 bezoekers, een verdubbeling van het aantal geboekte vakantiewoningen en een totaal aanbod van 4.600 aangemelde en vergunde vakantiewoningen aan de kust. De boekingswebsite Logeren aan Zee, gelanceerd in 2014, trok het voorbije jaar de positieve lijn door. Met dit initiatief wil CIB Vlaanderen, met de steun van de Vlaamse overheid, de consument wijzen op de meerwaarde van het huren van een vakantiewoning via een toeristisch verhuurkantoor.

Alle tools vind je op CIBweb.be. 2015

onze realISatIeS In 2015

14


Events CIB Vlaanderen organiseert allerlei evenementen voor de vastgoedsector. Deze events zijn belangrijke informatiemomenten, maar evengoed zijn het de momenten bij uitstek om elkaar te ontmoeten en om te netwerken met andere vastgoedprofessionals, politici, mensen uit het middenveld en vertegenwoordigers van andere beroepsgroepen.

Vastgoedcongres: hét ontmoetingsmoment voor de sector Het CIB Vastgoedcongres is uitgegroeid tot dé jaarlijkse afspraak voor meer dan 1.200 vastgoedprofessionals. Maar ook opinie- en beleidsmakers en vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen wonen het congres jaar na jaar bij. Naast een ruim aanbod aan workshops over actuele vastgoedthema’s is er telkens een centrale sessie over het algemene congresthema. Tijdens de 16de editie op vrijdag 20 november in Kursaal Oostende kreeg het thema digitalisering de volle aandacht. Samen met digitaliseringsspecialist Jo Caudron en andere experten gingen we dieper in op de impact van de digitale evolutie op het vastgoedberoep.

2015 The digital generation (Oostende) 2014 Vastgoedfiscaliteit. De puzzel wordt gelegd (Oostende) 2013 Betaalbaar wonen: onze ambitie (Oostende)

2012 De nieuwe vastgoedmakelaarswet. Evolutie of revolutie? (Oostende) 2011 Vastgoedinformatie. Rechten – Plichten – Lusten – Lasten (Oostende) 2010 Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt? (Oostende) 2009 Morgen begint vandaag (Oostende) 2008 De toekomst van het vastgoed (driedaags internationaal congres, Gent) 2007 Wonen: nog haalbaar en betaalbaar (Oostende) 2006 De vastgoedsector aan boeien: roeien zonder riemen? (Oostende) 2005 De vastgoedmakelaar: geleid of bevrijd (Oostende) 2004 Informatieplicht van de vastgoedmakelaar (Brussel) 2003 Investeren in Vlaams vastgoed (Hasselt) 2002 E-government en vastgoed (Gent) 2001 Het medialandschap en de vastgoedbemiddeling (Antwerpen) 2000 De makelaardij in Vlaanderen, België en Europa (Brussel) www.vastgoedcongres.be 2015

Onze realisaties in 2015

16


Real Estate Awards: vastgoedprofessionals in de prijzen Via haar events wil CIB Vlaanderen de vastgoedmakelaardij ook in een positief daglicht plaatsen en de meerwaarde van de vastgoedprofessional benadrukken. Met de Real Estate Awards stimuleren en inspireren we het ondernemerschap in de sector. We gaan hierbij op zoek naar sterke ondernemersverhalen. Een professionele jury buigt zich over de ingediende kandidaturen, waarna het aanwezige publiek op de prijsuitreiking mee bepaalt wie zich uiteindelijk Vastgoedondernemer en Vastgoedbelofte van het Jaar mogen noemen. De Real Estate Awards werden dit jaar uitgereikt op donderdagavond 23 april in Hôtel de la Poste op de site van Tour & Taxis. Daarna volgde een walking dinner, afterparty en was er uitgebreid de tijd om te netwerken.

De winnaars van 2015 Vastgoedondernemer van het Jaar Stefaan Leliaert, De Syndic, Brugge Vastgoedbelofte van het Jaar Naranjo Decamps, Habicom Vastgoed & Advies, Mortsel Vastgoedstudent van het Jaar Ann-Sofie Van den Eynde, Odisee Hogeschool, Aalst Eindwerk ‘Overdracht recht tot hoger bouwen door mede-eigendom’ CIB Vlaanderen reikt elk jaar ook twee bijzondere awards uit: de Pieter Pourbusprijs voor een politicus of organisatie die zich positief inzet voor de sector, en de Georges De Wandeleerprijs voor een verdienstelijk CIB-lid. Pieter Pourbusprijs 2015 Agentschap voor Geografische Vlaanderen (AGIV)

Informatie

Georges De Wandeleerprijs 2015 Alain Deketelaere, ondervoorzitter CIB Kust www.real-estate-awards.be De volgende editie vindt plaats op donderdag 2 juni 2016 in Hôtel de la Poste in Brussel. 17

Onze realisaties in 2015

2015


Klare en duidelijke communicatie CIB Vlaanderen probeert bepaalde problematieken en tendensen zo snel mogelijk te detecteren en er vervolgens gedragen antwoorden op te formuleren. Dat deden we in 2015 meer dan eens, niet alleen richting onze leden, maar ook richting overheden, pers en consument. CIB-leden worden via diverse kanalen continu en snel op de hoogte gebracht van nieuwe weten regelgeving in de sector, maar ook van alle andere vastgoedactualiteit. Dit gebeurt via onze nieuwsbrieven, magazines en onze website cibweb.be. Daarnaast levert onze studiedienst voortdurend gedegen studiewerk af in de vorm van dossiers en syllabi. Ook in 2015 werd de reeds lange lijst van dossiers en syllabi weer wat langer. Als gevolg van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet kwam het dossier ‘Onroerend Erfgoed’ tot stand. Nieuwe syllabi zijn onder meer: woningverhuur, gemene huur, verhuur studentenkamers, handelshuur, voorkooprechten, oplevering van appartementsgebouwen, telefonische prospectie, inkopen en verkopen met resultaat: de praktijk, verkoop met lijfrente, zorgvastgoed en dossieropbouw bij verkoop- en verhuurbemiddeling. Via onze communicatie naar de overheid willen we onze standpunten aanreiken, en vooral zoeken naar oplossingen die de sector en de consument ten goede komen. Op onze website

CIBweb.be is er een apart luik voor de overheid voorzien. Daarnaast versturen wij maandelijks een digitale nieuwsbrief naar alle politici en overheidsmedewerkers. Ook in de media wil CIB Vlaanderen haar stem laten horen. Via persberichten geven we onze visie over actuele vastgoedthema’s. Als beroepsorganisatie willen we mee een stem hebben, niet alleen in het politieke debat, maar ook in het maatschappelijke debat. Hierbij hebben wij niet alleen oog voor de belangen van onze leden, maar evenzeer voor die van hun klanten, de vastgoedconsumenten. Mede daarom zet CIB Vlaanderen sinds 2014 ook in op consumentencommunicatie. We informeren de vastgoedconsument, en dat zonder een commerciële boodschap te willen overbrengen. Zo is er op CIBweb.be een consumentenluik en een maandelijkse nieuwsbrief voor de consument. Hier vinden consumenten allerlei praktische tips, het laatste vastgoednieuws en de contactgegevens van alle CIB-vastgoedmakelaars. Via bijdrages in diverse media geven we eveneens concrete vastgoedtips mee.

2015

Onze realisaties in 2015

18


2

Onze actiepunten voor 2016

De maatschappelijke en economische rol van de vastgoedsector is niet te onderschatten. Precies daarom doet CIB Vlaanderen er alles aan om actief mee te denken over het woon- en vastgoedbeleid in haar ruimste vorm. Met een handvol prioritaire werkpunten, waarvan we hier de belangrijkste in een notendop weergeven, stappen we in 2016 opnieuw naar de politiek. 2015

ONZE actiepunten voor 2016

20


nn

Naar een betere bescherming van de verhuurder Als gevolg van de zesde staatshervorming is de woninghuurwetgeving een gewestelijke bevoegdheid geworden. Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat een Vlaams huurdecreet zal worden uitgewerkt. Voor CIB Vlaanderen is het cruciaal dat dit decreet het evenwicht tussen de rechten en de plichten van huurders en verhuurders herstelt. Een verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden zou daartoe bijdragen. De verhuurder moet ook beter beschermd worden tegen huurschade. CIB Vlaanderen wil het beloofde oorzakelijkheidsonderzoek zo snel mogelijk gerealiseerd zien. Daarnaast zou een lijst van herstellingen rechtszekerheid moeten brengen en moet een herziening van de huurprijs in onderling akkoord bij renovatie mogelijk zijn zonder beperkingen in de tijd.

nn

Naar één attest voor verkopen, bouwen en verbouwen? Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom lieten begin 2015 een conceptnota goedkeuren rond de integratie van de attesten die verplicht zijn bij het verkopen, bouwen en verbouwen van een woning. Bedoeling is het aantal noodzakelijke

21

ONZE actiepunten voor 2016

2015

attesten te verminderen om zo de administratieve lasten voor kopers, verkopers, tussenpersonen én de overheid te verlagen. Men wil bepaalde attesten integreren of zelfs komen tot één overkoepelend attest dat meteen ook de stedenbouwkundige conformiteit verzekert. CIB Vlaanderen is betrokken bij de voorbereidende werkgroepen. Voor de vastgoedsector primeert vooral een haalbare en realistische administratieve vereenvoudiging die een concreet verschil maakt voor de bemiddelende vastgoedmakelaars.

nn

Vastgoedfiscaliteit: nood aan stabiliteit CIB Vlaanderen blijft waakzaam voor verdere wijzingen aan de vastgoedfiscaliteit. 2015 had op dat vlak reeds heel wat in petto, met de wijzigingen aan de woonbonus, de schenkbelasting, de overheveling van de inning van de registratierechten naar Vlaanderen en de hele discussie rond de fiscale behandeling van de huurinkomsten. De sector heeft nu vooral nood aan stabiliteit op fiscaal vlak. Het is aan de lage rente te danken dat de impact van de besparingen op de woonbonus beperkt zijn gebleven en dat het aanbod op de private huurmarkt ietwat is hersteld. Deze gunstige omstandigheden mag men niet in gevaar brengen, zeker aangezien


men op deze wijze de beroepsreglementering wil uithollen. De wijziging zal een negatieve impact hebben op de bescherming van de consument en op het level-playing field voor ondernemers binnen de sector. CIB Vlaanderen heeft de voorbije maanden hard gewerkt om de beleidsmakers tot andere gedachten te brengen. Ook in 2016 zullen we alle nodige inspanningen verrichten om hen te doen inzien dat dit ontwerp de professionalisering van de vastgoedsector in het gedrang brengt en schijnzelfstandigheid in de hand werkt.

de lage rente geen blijvend fenomeen is. Een doordachte en voorzichtige aanpak, zonder aankondigingspolitiek, is noodzakelijk.

nn

Vijf jaar nieuwe wet op de mede-eigendom: werk aan de winkel Op 1 september 2015 was de nieuwe wet op de mede-eigendom exact vijf jaar in werking. Voor CIB Vlaanderen vormde deze verjaardag het uitgelezen moment om stil te staan bij de verwezenlijkingen en de tekortkomingen van de wet. En wat blijkt? In de praktijk is er nog heel wat werk aan de winkel. Zo spelen er op vlak van renovatie en vernieuwing van appartementsgebouwen verschillende knelpunten. In 2016 willen we dit thema op de politieke agenda plaatsen, om zo oplossingen te realiseren die het werk van de syndicus er gemakkelijker op maken.

nn

Ongewenste wijziging vastgoedmakelaarswet vermijden Net voor de zomer 2015 werd een voorontwerp van wijziging van de vastgoedmakelaarswet aan de ministerraad voorgelegd. Doel van dit ontwerp is om zelfstandige verkopers die actief zijn in dienst van een erkende aannemer uit het toepassingsgebied van de wet te halen. Voor CIB Vlaanderen is het onbegrijpelijk dat

nn

Vastgoedexperten verdienen erkenning We wezen er reeds op in ons memorandum 2014: vastgoedexperten worden steeds meer uitgesloten voor de opmaak van schattingsverslagen. Die trend zette zich ook in 2015 verder. Dat de vastgoedexpert de nodige garanties biedt op kwaliteit wordt steevast genegeerd. CIB Vlaanderen vindt dit onaanvaardbaar: professionele vastgoedexperten verdienen erkenning en moeten dus schattingsverslagen kunnen opstellen, ook voor de diverse overheden. Dit dossier zal in 2016 een absolute prioriteit blijven.

2015

ONZE actiepunten voor 2016

22


nn

Naar een betere regelgeving voor toeristisch vastgoed Meer dan vijf jaar na de inwerkingtreding is het Logiesdecreet dringend aan evaluatie toe. CIB Vlaanderen vraagt al enige tijd om een doorgedreven administratieve vereenvoudiging, onder meer in de vergunningsprocedure, ĂŠn om een bredere ondersteuning van de sector. Een aantal parlementsleden dienden afgelopen zomer een voorstel van decreet in dat het Logiesdecreet integraal moet vervangen. Het voorstel bevat zeker een aantal positieve elementen. Dat de nieuwe regeling van toepassing zou zijn op elke logiesvorm, waaronder het Airbnb-aanbod, is een absolute meerwaarde. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat lang niet elke opportuniteit voor administratieve vereenvoudiging is aangewend. De parlementaire goedkeuring van de tekst is op korte termijn gepland. CIB Vlaanderen zal erop toezien dat de finale tekst beantwoordt aan de noden van de toeristische verhuurkantoren.

2015

ONZE actiepunten voor 2016

24


3

Onze ledenvoordelen

CIB Vlaanderen zorgt ervoor dat een CIB-vastgoedprofessional efficiĂŤnt werkt. Zo bieden wij heel wat handige tools aan. We brengen onze leden als eerste op de hoogte van de nieuwe wetgeving en de actualiteit in vastgoedland en organiseren opleidingen en events. Bovendien kan een CIB-lid op een ruim netwerk en op belangenbehartiging op alle niveaus rekenen. Tot slot genieten onze leden allerlei commerciĂŤle voordelen. 2015

Onze ledenvoordelen

26


Vlot en juist werken dankzij praktische tools CIB Vlaanderen heeft – al dan niet in samenwerking met andere instanties – de afgelopen jaren heel wat tools ontwikkeld die de vastgoedmakelaar ondersteunen in de dagelijkse praktijk.

Up-to-date modeldocumenten Heel belangrijk zijn de meer dan 500 modeldocumenten die onze leden gratis en onbeperkt kunnen downloaden op CIBweb.be. De modeldocumenten zijn beschikbaar in verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels) en voor de verschillende gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië). CIB-leden maken massaal gebruik van deze modeldocumenten. Zo worden gemiddeld 3.700 documenten per maand gedownload. Tot de top drie behoren de onderhandse verkoopovereenkomst voor het Vlaams Gewest, de huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats voor het Vlaams Gewest en de onderhandse verkoopovereenkomst voor een appartement voor het Vlaams Gewest. In het kader van nieuwe of aangepaste wetgeving worden de bestaande modeldocumenten steeds aangepast of worden er nieuwe documenten opgemaakt. Zo werden begin dit jaar de verkoopovereenkomsten aangepast aan de gewijzigde Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarbij de registratiebelastingen werden 27

Onze ledenvoordelen

2015

overgeheveld van federaal naar Vlaams niveau. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het decreet Complexe Projecten op 1 maart 2015 werden de verkoopovereenkomsten, opstalen erfpachtovereenkomsten en verhuurovereenkomsten voor het Vlaams Gewest aangepast. Nieuwe modeldocumenten die in 2015 tot stand kwamen zijn: exclusieve huurbemiddeling en minnelijke ontbinding van een woninghuurovereenkomst.

Snelle tools Daarnaast ontwikkelde de ICT-poot Oris verschillende digitale tools die het werk van de vastgoedmakelaar sterk vereenvoudigen. Via Kadasterfinder bieden wij onze leden online toegang tot het Kadaster tegen een voordeeltarief. Covast, het online biedingssysteem voor de verkoop van vastgoed van overheden en bijzondere opdrachtgevers, laat de CIB-vastgoedmakelaar toe om zijn vastgoedportefeuille kosteloos en op een eenvoudige manier uit te breiden. Logeren aan Zee biedt dan weer een extra kanaal om als CIB-vastgoedmakelaar je vakantiewoningen aan de kust gratis in de kijker te zetten. Voor het


online aanvragen van keuringen kunnen CIBleden gebruik maken van de BTV-tool. In 2015 werden een aantal nieuwe tools ontwikkeld. Via MyRent Pro kunnen CIB-leden gratis en online huurcontracten registreren. De tool werd reeds eind 2014 ontwikkeld, maar is pas sinds juni 2015 te gebruiken in alle regio’s van ons land. In het voorjaar van 2015 werd bizlocator gelanceerd, een online platform waar vastgoedprofessionals bedrijfsvastgoed kunnen aanbieden. De tool werd gelanceerd in Gent, pilootstad van het project en wordt op termijn uitgebreid naar heel Vlaanderen.

Alle tools vind je op CIBweb.be onder het luik ‘Praktisch’.

Correcte en duidelijke informatie Onze vastgoedmakelaars en -beheerders hebben vandaag meer dan ooit een meerwaarde te bieden. Het draait om kunde, maar nog meer om kennis. Beiden delen we als beroepsorganisatie in veelvoud met onze leden. Doordat wij onze leden voortdurend informeren en sensibiliseren, kunnen zij snel inspelen op de actualiteit en nieuwe wetgeving. In een voortdurend evoluerend vastgoedlandschap betekent dit een grote tijdswinst voor de vastgoedmakelaar. Bovendien zorgen wij er zo mee voor dat onze leden correct kunnen werken. Via onze nieuwsbrieven, magazines en onze website CIBweb.be verneemt de CIBvastgoedmakelaar de nieuwe wet- en regelgeving en andere nieuwigheden in vastgoedland uit eerste hand. Onze studiedienst levert bovendien voortdurend degelijk onderbouwd studiewerk af, in de vorm van dossiers en syllabi die te downloaden zijn op CIBweb.be. Voor een eerste oriënterend juridisch advies kunnen onze leden gratis terecht bij de CIB-advocaten.

2015

Onze ledenvoordelen

28


Leren en netwerken via opleidingen en events CIB Vlaanderen organiseert het hele jaar door opleidingen en events voor vastgoedprofessionals. Deze komen in aanmerking voor de verplichte permanente vorming van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Als CIB-lid geniet je bovendien van een voordeeltarief. Het zijn tegelijkertijd belangrijke netwerkmomenten. Je ontmoet er andere CIB-vastgoedprofessionals, maar ook onze commerciÍle partners en huisadvocaten, mensen van andere beroepsorganisaties, beleids- en opiniemakers,‌ Het zijn de ideale gelegenheden om kennis en ervaring uit te wisselen en om een stevig netwerk uit te bouwen. VIVO-opleidingen: www.vivo.be Vastgoedacademie: www.vastgoedacademie.be Vastgoedcongres: www.vastgoedcongres.be Real Estate Awards: www.real-estate-awards.be

2015

Onze ledenvoordelen

30


Belangenbehartiging op alle niveaus CIB Vlaanderen behartigt actief de belangen van haar leden. Wij zetelen in tal van commissies, raden en werkgroepen en hebben ook contacten met beleidsmakers op alle niveaus. Op die manier brengen wij bepaalde sectorale problemen of bekommernissen onder de aandacht en zoeken we naar oplossingen. Daarnaast werkt CIB Vlaanderen samen met verschillende aanverwante sectoren. Zo zijn er de samenwerkingsprotocollen met de notarissen (KFBN), de architecten (NAV) en de vastgoedpromotoren (BVS). Het doel dat we daarbij voor ogen hebben is steeds hetzelfde: de sector professionaliseren ten voordele van de klant, de vastgoedconsument. Een goed voorbeeld van een geslaagde samenwerking is de modelverkoopovereenkomst die tot stand kwam in overleg met het Notariaat. Wie als professional werkt met deze eenvormige overeenkomst, kan zijn klant niet alleen maximale rechtszekerheid bieden, maar ook een vlotter en efficiënter verloop van het verkoopproces.

Een overzicht van alle organisaties waarin CIB Vlaanderen is vertegenwoordigd vind je op pagina’s 43-44.

Commerciële voordelen dankzij sterke partnerships Via een aantal sterke partnerships biedt CIB Vlaanderen bijkomende voordelen aan haar leden. Dankzij het partnership met Luminus kan de CIB-vastgoedmakelaar zijn klant een vlotte energieverhuis bezorgen. Nieuw sinds dit jaar is het ketelonderhoud. Het partnership met BTV zorgt ervoor dat onze leden keuringen snel en tegen een voordeeltarief kunnen laten uitvoeren. Via de digitale rapportering zijn de resultaten bovendien onmiddellijk en op een overzichtelijke manier beschikbaar. Dankzij verzekeringsmakelaar Concordia genieten CIB-leden van korting op verzekeringsproducten. Onze partner HEBBES. be stelt sinds dit jaar een gratis proefpakket ter beschikking van onze leden om zo kennis te maken met de advertentiemogelijkheden van de producten van Mediahuis. Naast deze structurele partnerships sluit CIB Vlaanderen geregeld – al dan niet tijdelijke – samenwerkingen af. Nieuw in 2015 is de samenwerking met tankstation Q8 en uitgeverij Die Keure.

Lees meer over onze structurele partners op pagina’s 47-48. Het volledige overzicht van alle commerciële voordelen vind je op CIBweb.be. 2015

Onze ledenvoordelen

32


4

ONZE STRUCTUUR EN WERKING

Al bijna 80 jaar staat CIB Vlaanderen ten dienste van de vastgoedprofessional. In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot de meest complete dienstenorganisatie voor iedereen die professioneel actief is binnen de vastgoedsector. Maar CIB Vlaanderen richt zich ook tot de overheid en de vastgoedconsument. Dankzij de inzet en het enthousiasme van onze bestuursleden, mandatarissen en medewerkers, maar ook dankzij de steun van onze leden, slagen wij dagelijks in onze opdracht. 2015

Onze structuur en werking

34


Bestuur CIB Vlaanderen wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Het Directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding. Alle provinciale afdelingen zijn vertegenwoordigd in deze bestuursorganen.

Raad van Bestuur • • • • • • • • • • • • • • • • • •

35

Directiecomité

Stephan Coenen, voorzitter Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Luc Rosseel, ondervoorzitter Elie Bex Patrick Boterbergh Daniel Buschman Dirk Coelus Anjes Daems Mark Dejaegher Alain Deketelaere Walter Devlies Gwenny De Vroe Bart Lauwers Luc Machon Sophie Pouille Johan Tackoen Filip Van der Veken Karen Van De Woestijne

Onze structuur en werking

2015

• • • • •

Stephan Coenen, voorzitter Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Luc Rosseel, ondervoorzitter Elie Bex Gwenny De Vroe


Provinciale afdelingen

Stuurgroepen

CIB Vlaanderen telt zes provinciale afdelingen, één voor elke Vlaamse provincie en – gezien het specifieke karakter van het (toeristisch) vastgoed aan de Kust – één voor de kustregio.

Om bepaalde sectorproblemen concreet aan te pakken heeft CIB Vlaanderen verschillende stuurgroepen in het leven geroepen. Deze stuurgroepen zijn samengesteld uit vastgoedprofessionals, medewerkers van CIB Vlaanderen en externe specialisten. Momenteel zijn de stuurgroepen ‘Vastgoedbeheer’, ‘Verkoop & Verhuur’ en diverse ad-hoc stuurgroepen actief.

CIB Antwerpen Voorzitter: Daniel Buschman

CIB Kust Voorzitter: Dirk Coelus

CIB Limburg Voorzitter: Anjes Daems

CIB Oost-Vlaanderen Voorzitter: Karen Van De Woestijne

CIB Vlaams-Brabant Brussel Voorzitter: Patrick Boterbergh

CIB West-Vlaanderen Voorzitter: Filip Van der Veken

2015

Onze structuur en werking

36


Het managementteam van CIB Vlaanderen. V.l.n.r.: Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder; Peggy Verzele, directeur VSKC; Stephan Coenen, voorzitter; Hilde Lippens, directeur VIVO; Mieke Thysebaert, directeur FinanciĂŤn & Personeel. Ontbreekt op de foto: Kristophe Thijs, nieuwe directeur Communicatie.


Diensten

vastgoednieuws. Deze dienst staat tevens in voor de organisatie van vastgoedevents, zoals het

Ledendienst

jaarlijkse Vastgoedcongres en de uitreiking van de Real Estate Awards.

Het rechtstreeks contact met onze leden is van groot belang. Daarom toeren onze ledenconsulenten dagelijks door Vlaanderen om vastgoedprofessionals te bezoeken. Zij gaan uiteraard na hoe de dienstverlening nog beter kan, maar maken ook de meerwaarde van CIB Vlaanderen duidelijk.

Studiedienst (VSKC) Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen (VSKC) bestaat uit een gespecialiseerd team van juristen die alle voor de vastgoedsector relevante wet- en regelgeving op de voet volgt. Daarnaast verdiept deze studiedienst zich in de beleidsmateries vastgoed en wonen, geeft ze juridisch advies en ondersteunt ze CIB Vlaanderen in heel wat interne en externe werkgroepen. Verder wordt ook didactisch materiaal aangeboden aan de CIB-leden onder de vorm van syllabi, e-learning en modeldocumenten.

Opleidingen (VIVO) VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, staat in voor de permanente vorming van de vastgoedprofessional. Het hele jaar door organiseert VIVO allerlei opleidingen en actualiteitsgebonden studiedagen. Deze opleidingen worden gegeven door deskundigen die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen.

Informatica (Oris) ICT-specialist Oris houdt zich bezig met het informaticaluik van CIB Vlaanderen. De voorbije jaren werden heel wat praktische tools ontwikkeld die het werk van de vastgoedmakelaar makkelijker maken. Oris stond tevens mee aan de wieg van het vastgoedplatform CIBweb.be. Daarnaast heeft Oris zich gespecialiseerd in de ontsluiting van overheidsinformatie voor de vastgoedsector.

Communicatie & Evenementen CIB Vlaanderen informeert haar leden via diverse kanalen. Maar wij communiceren niet enkel naar onze leden. Ook de overheid en de vastgoedconsument worden op de hoogte gehouden van onze standpunten en het laatste

Overige diensten • •

Financiën & Personeel Onthaal & Secretariaat

2015

Onze structuur en werking

38


Ledenevolutie

CIB Vlaanderen versus het BIV

Steeds meer vastgoedprofessionals weten de dienstverlening van CIB Vlaanderen te appreciĂŤren. Jaar na jaar kan CIB Vlaanderen rekenen op een stijgend ledenaantal. Om enkele cijfers te geven: in 2008 telde CIB Vlaanderen 1.002 leden, in 2012 was dat aantal toegenomen tot 1.395 en dit jaar mochten we ons 1.500ste lid verwelkomen. Op 31 oktober 2015 stond de teller op 1.542 leden. CIB Vlaanderen vertegenwoordigt hiermee meer dan de helft van de vastgoedkantoren in Vlaanderen. Als we naar de activiteitsgraad kijken, dan zien we dat onze leden effectief tot die groep behoren die voor 75 procent van de omzet instaat.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is het controleorganisme van de vastgoedsector dat onder voogdij van de minister van Middenstand staat. Het BIV heeft drie wettelijke taken: de toegang tot het beroep controleren en organiseren; toezien op de naleving van de deontologie en de nodige sancties nemen in geval van deontologische tekortkomingen; mensen die onwettig het beroep uitoefenen uit de markt verwijderen. Een deontologisch correcte toepassing van het beroep is voor onze beroepsorganisatie van groot belang. Onze democratisch verkozen mandatarissen binnen het BIV timmeren samen verder aan de weg van professionalisering.

39

Onze structuur en werking

2015


CIB Vlaanderen versus het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector Een andere belangrijke rol vervult CIB Vlaanderen binnen het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323). Dit houdt zich voornamelijk bezig met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector. Denk maar aan de eindejaarspremies, syndicale premies en aanvullende pensioenen. Daarnaast staat het Sociaal Fonds in voor de permanente vorming van werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket. CIB Vlaanderen heeft een lange traditie bij het SF 323 en koestert het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers.

2015

Onze structuur en werking

40


5

ONZE GESPREKSPARTNERS

Met de nodige dossierkennis in handen verdedigt CIB Vlaanderen de belangen en de standpunten van de vastgoedsector op verschillende niveaus: Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal en lokaal. Zo kunnen we een constructieve rol spelen binnen het wettelijke besluitvormingskader. CIB Vlaanderen laat als klankbord van de vastgoedsector haar stem horen in de volgende organisaties en adviesorganen. 2015

Onze gesprekspartners

42


Organisaties binnen de vastgoedsector

Interprofessionele organisaties

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) www.biv.be

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) www.unizo.be Federatie Vrije Beroepen www.federatievrijeberoepen.be

CIB België Conseil européen des Professions immobilières (CEPI) www.cepi.eu

Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) www.voka.be Federatie van de Toeristische Industrie (FTI) www.fit-fti.be

Federia www.federia.be Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) www.sf323.be

Adviesorganen Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) www.sarovlaanderen.be Vlaamse Woonraad www.vlaamsewoonraad.be

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) www.hrzkmo.fgov.be

Samenwerkingsverbanden met andere beroepen NAV, Vlaamse Architectenorganisatie www.nav.be KFBN, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat www.kfbn.be

Woonraad Antwerpen GDI-raad (Geografische Data-infrastructuur) Toeristische comités en commissies 43

Onze gesprekspartners

2015

BVS, Belgische beroepsvereniging van bouwpromotoren, verkavelaars en vastgoedbeleggers www.upsi-bvs.be


Onderwijsinstellingen Sectorcommissie Vastgoed van Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen www.syntravlaanderen.be Faculteitsraad HoGent www.hogent.be

Onderzoeksinstellingen Begeleidingsgroepen Steunpunt Wonen • Beleidsinstrumenten • Data en analyse • Wonen en Energie • Woningmarkt • Private verhuurders www.steunpuntwonen.be

Werkgroepen en onderzoeksprojecten CIB Vlaanderen plaatst de rechten en de noden van de vastgoedsector ook op de agenda binnen tal van werkvergaderingen, werkgroepen en overlegplatformen op diverse niveaus.

2015

Onze gesprekspartners

44


6

ONZE structurele PARTNERS

CIB Vlaanderen kan op een aantal structurele partners rekenen die van groot belang zijn voor de werking van de organisatie en haar leden. Dagelijks staan deze partners klaar om de CIB-leden ĂŠn hun klanten een extra service aan te bieden. BTV, Concordia, HEBBES.be en EDF Luminus: elk op hun manier zijn zij van toegevoegde waarde voor de vastgoedprofessional. 2015

Onze structurele partners

46


BTV

CONCORDIA

BTV is de vaste partner van CIB Vlaanderen voor het uitvoeren van verschillende wettelijke controles. Exclusief voor CIB-leden biedt BTV een combiproduct aan waarbij de elektriciteitscontrole en de opmaak van het energieprestatiecertificaat tijdens éénzelfde bezoek gebeuren tegen een voordeeltarief. Vlaamse en Brusselse vastgoedprofessionals kunnen keuringen online bestellen en opvolgen via CIBweb.be. Dankzij het prepaid systeem verlopen zowel de keuring als de administratieve afhandeling sneller én voordeliger. CIB-leden worden vergoed voor hun aanvraag en opvolging van de keuring. Voor syndici voert BTV de gebouwenaudit uit, een specifiek rapport per gebouw inzake conformiteit volgens de huidige wetgeving. Zo kan de syndicus de algemene vergadering informeren om het technisch beheer te optimaliseren. Ook voor projectontwikkelaars biedt BTV keuringen: veiligheidscoördinatie op bouwwerven, EPB-verslaggevingen,... Opmerkingen of inbreuken met betrekking tot de keuringen worden ter plaatse via de tablet verwerkt waardoor een digitaal rapport vrijwel onmiddellijk beschikbaar is.

Concordia is een van de meest toonaangevende verzekeringsmakelaars in de Benelux. De verzekeringsmakelaar is gespecialiseerd in zowel klassieke verzekeringsoplossingen als nicheproducten en op maat gemaakte pakketten voor bedrijven, federaties en non-profit organisaties. Al meer dan acht jaar is Concordia de vaste verzekeringspartner van CIB Vlaanderen. CIB-leden kunnen bij Concordia terecht voor heel wat producten die speciaal op maat van de vastgoedmakelaar zijn gemaakt. CIB-leden genieten niet alleen van een korting maar ook van uitgebreidere waarborgen. Ook voor de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen onze leden bij Concordia terecht. Nieuw is dat vanaf 1 januari 2016 het BIV voor alle BIVerkende vastgoedmakelaars een collectieve polis afsluit. Deze polis omvat de minimumwaarborgen conform de deontologische richtlijn. Omdat de huidige dekkingen van de CIB-polis veel ruimer zijn, heeft CIB Vlaanderen een aanvullende polis ontwikkeld met hogere verzekerde kapitalen en bijkomende dekkingen. www.concordia.be

professional.btvcontrol.be/nl www.btvcontrol.be

47

Onze structurele partners

2015


HEBBES.BE

EDF LUMINUS

HEBBES.be is hét multimediale zoekertjesplatform voor vastgoed. Sinds de lancering in 2002 groeide de website uit tot een vaste waarde voor alle zoekers naar vastgoed in Vlaanderen. Je vindt er een uitgebreid aanbod aan huizen, appartementen, gronden, commerciële panden,… te koop of te huur. HEBBES.be kiest er bewust voor om enkel panden van professionals aan te bieden. Dat garandeert de kwaliteit van het aanbod en van de manier waarop dat aanbod gepresenteerd wordt. Maar HEBBES.be is meer dan een internetsite. Maandelijks verschijnt het gratis Hebbes Immomagazine in alle provincies. Dagelijks vind je de Hebbes immorubriek in alle krantentitels van Mediahuis: Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. En op regelmatige tijdstippen brengt HEBBES.be dossiers uit, bijvoorbeeld het gesmaakte dossier ‘investeren in vastgoed’.

EDF Luminus, de tweede grootste speler op de Belgische energiemarkt, is producent van elektriciteit en energieleverancier voor elektriciteit en gas. Deze positie als ‘challenger’ wordt bevestigd met een aanwezigheid in de top 5 van de best gepositioneerde producten qua prijs, een 5 sterren-service op de VREG website en een uitgebreid dienstenaanbod voor klanten en partners. CIB-leden kunnen bij een verhuis, leverancierswissel of nieuwe aansluiting hun klanten op vlotte wijze bijstaan bij de overdracht van de meterstanden en de verwerking van contracten voor gas, elektriciteit én ketelonderhoud. Deze kunnen zowel digitaal via tablet als op papier getekend en afgehandeld worden. Via een beveiligde webapplicatie heeft de klant een volledig overzicht van de ondertekende contracten en een gedetailleerde rapportering. Daarnaast krijgen de CIB-leden een persoonlijke service agent toegewezen, die zorgt voor een snelle en continue opvolging van de dossiers. EDF Luminus zet ook in op groene energie. Zowel de CIB-leden als hun klanten kunnen intekenen op een volledig groen tarief.

www.hebbes.be

www.luminus.be www.edfluminus.be

2015

Onze structurele partners

48


Meer weten over CIB Vlaanderen? www.cibweb.be

Vragen aan CIB Vlaanderen?

Colofon

09 222 06 22 info@cib.be

Redactie: CIB Vlaanderen

Vragen over je lidmaatschap of wil je lid worden?

Foto’s: Bart Cloet

Contacteer onze ledenconsulenten

Vormgeving: EntityOne

Kust en Antwerpen:

Verantwoordelijk uitgever: Stephan Coenen CIB Vlaanderen - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent

Guillaume Dragonetti 0473 77 77 89 guillaume.dragonetti@cib.be

Vlaams-Brabant en Brussel: Ernst-Jan Driezen 0479 39 80 52 ernst.driezen@cib.be

Limburg: Michel Engelbosch 0473 83 97 61 michel.engelbosch@cib.be

Oost- en West-Vlaanderen: Koen Rosselle 0473 18 19 67 koen.rosselle@cib.be

Onze partners


Kortrijksesteenweg 1005 | 9000 Gent Tel. 09 222 06 22 info@cib.be www.cibweb.be

@CIBVlaanderen CIB Vlaanderen CIB Vlaanderen

CIB jaarverslag 2015  
CIB jaarverslag 2015  
Advertisement