Page 1

CIB VLAANDEREN 2017 Vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedsector


INHOUD


Voorzitter Stephan Coenen: “Met CIB Vlaanderen sta je er nooit alleen voor”

1 Onze realisaties

4 6

2 Onze actiepunten

38

3 Onze structuur en werking

46

4 Onze ledenvoordelen

50

5 Onze gesprekspartners

58

COLOFON Redactie CIB Vlaanderen Foto’s Thomas Pruvoost - Bart Cloet p.26 - Johan Stock p.27 Vormgeving FCO Media Verantwoordelijke uitgever Stephan Coenen CIB Vlaanderen – Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent


Stephan Coenen, voorzitter CIB Vlaanderen

4

interview


“Met CIB Vlaanderen sta je er nooit alleen voor” Wat al een tijdje in de lucht hing, hebben we dit jaar bereikt. We zijn met meer dan 10.000 BIV-erkende vastgoedmakelaars in dit land. Grote kantoren, kleine kantoren. Gespecialiseerd in een niche of dagelijks met verkoop, verhuur of syndic bezig. Eén ding hebben we allemaal gemeen. Door de jaren heen is onze job enorm geëvolueerd en is polyvalentie een sleutelbegrip geworden in onze sector. Naast ‘het makelen’ an sich moeten we onze klanten ook informeren, adviseren, begeleiden én natuurlijk, onszelf en onze kwaliteiten verkopen. En zo komen we naadloos tot het belang van CIB Vlaanderen. Een beroepsorganisatie die op vele vlakken actief is, maar vooral een organisatie die haar steeds toenemend aantal leden een warm hart toedraagt. In welke branche van de vastgoedsector je ook actief bent, je zal steeds kunnen rekenen op de ruime dienstverlening van CIB Vlaanderen. CIB Vlaanderen staat voor kwaliteit en dat willen we als organisatie dag na dag bewijzen. Onze modeldocumenten zijn het neusje van de zalm dankzij ons sterk en gedreven team van juristen. Door de steeds toenemende complexiteit van een vastgoedtransactie kan de professionele bijstand van de vastgoedmakelaar écht het verschil maken. We willen op alle vlakken een toegevoegde waarde betekenen, ook op politieke beleidsdomeinen die voor onze sector belangrijk zijn. Het is onze taak om de belangen van onze sector te verdedigen. In dossiers als het Vlaams Huurdecreet, het Logiesdecreet, de

hervorming van de wet op de mede-eigendom of de Kraakwet lieten we krachtdadig onze stem horen. Dankzij onze vele goede en constructieve contacten bij de verschillende overheden in ons land slagen we er ook in om knelpunten aan te kaarten. Maar uiteraard is onze taak veel ruimer dan dat. Het luik vorming waarbij we met VIVO over een belangrijk orgaan beschikken, trachten we in te vullen op maat van de vastgoedmakelaar. Zoals je ongetwijfeld al kon vaststellen, gaat heel wat van onze energie richting de verdere digitalisering van ons beroep. Energie die wij gebruiken om jou energie te doen sparen. Denk maar aan de komst van de tool KBO VME of de verdere uitdieping van MyRent Pro, Kadasterfinder en AntiWitWas. Ook onze structurele partners leveren een belangrijke bijdrage inzake deze digitalisatie. Leden informeren betekent eveneens intensief communiceren en dat doen we als CIB Vlaanderen gericht, doordacht en met steeds de focus op het juiste accent. Via onze digitale kanalen kunnen we kort op de bal spelen, terwijl onze gedrukte media toelaten om verder te verdiepen. Informeren doet ook onze ledendienst. Wanneer je er maar nood aan hebt, staan onze ledenconsulenten voor je klaar. Kortom, als lid van CIB Vlaanderen sta je er nooit alleen voor. Daarop gaan we als CIB Vlaanderen ook in 2018 volop inzetten. Stephan Coenen Voorzitter CIB Vlaanderen

interview

5


ONZE REALISATIES


CIB Vlaanderen zat het afgelopen jaar niet stil, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Op wetgevend vlak slaagden we er mee in om een aantal zaken te verwezenlijken, na en in dialoog met de overheid. Zaken die het werk voor de vastgoedmakelaar eenvoudiger maken, maar die ook de vastgoedconsument ten goede komen. Want het belang van de klant, dat is wat primeert voor elke vastgoedmakelaar. Ook op gebied van digitalisering, vorming en communicatie hebben we afgelopen jaar een versnelling hoger geschakeld. Een overzicht van onze voornaamste verwezenlijkingen in 2017.

1 onze realisaties

7


Peggy Verzele, directeur studiedienst

8

onze realisaties


Peggy Verzele, directeur studiedienst

“Wet- en regelgeving opvolgen én ijveren voor belangen sector” De medewerkers van het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen (VSKC) volgen alle voor de vastgoedsector relevante wet- en regelgeving op de voet. “Maar onze studiedienst levert nog heel wat meer werk af”, zegt directeur Peggy Verzele. Jullie volgen en analyseren de wet- en regelgeving in de sector. Was het afgelopen jaar druk op dat vlak? “De wet- en regelgeving in onze sector verandert voortdurend. Dat was afgelopen jaar niet anders. We hielden de vinger aan de pols bij het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet, de hervorming van de wet op de mede-eigendom, het nieuwe Logiesdecreet, het pop-updecreet en de fiscale hervorming in Brussel, om maar enkele voorbeelden te noemen. Wij analyseren daarnaast rechtspraak en rechtsleer. Een opvallend arrest was dat rond de verkoop via e-mail. Naast regelgeving, rechtspraak en rechtsleer nemen we ook tal van conceptnota’s, beleidsdocumenten en marktrapporten onder de loep.” Jullie actieradius blijft niet beperkt tot studiewerk. Medewerkers van het VSKC treden ook in dialoog met overheden en organisaties? “Absoluut. We onderhouden nauwe contacten met administraties, met parlementairen en kabinetten, en verdedigen sectorale standpunten in het parlement. Het afgelopen jaar waren we onder meer aanwezig op hoorzittingen over kraken en over medehuur. We hadden een overleg op het kabinet Tommelein over de hervorming van het verkooprecht en het

klein beschrijf. Daarnaast vertegenwoordigen wij CIB Vlaanderen in heel wat organisaties, adviesraden en werkgroepen op allerhande niveaus, zoals onder meer de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Unizo, Voka, de Vlaamse Woonraad, het Steunpunt Wonen, … Wij werken nauw samen met andere beroepsgroepen, zoals de notarissen. Die samenwerking verloopt zeer constructief. Zo hebben we recent de modeldocumenten ‘Verkoop onder de Wet Breyne’ voor Vlaanderen en Brussel kunnen realiseren.” Jullie werk resulteert in heel wat output voor de leden? “De modeldocumenten zijn ongetwijfeld één van de bekendste ledenvoordelen van CIB Vlaanderen. Het aantal verdubbelde in drie jaar tijd tot meer dan 800 in 2017. Ze worden voortdurend aangepast aan de wijzigende wetgeving. En elk jaar komen er nieuwe modeldocumenten bij. Ook onze syllabi worden systematisch geactualiseerd en het aanbod breidt nog uit.” Jullie verlenen juridisch advies. Krijgen jullie veel vragen? “Leden van CIB Vlaanderen kunnen zowel bij de provinciale advocaten als bij de studiedienst terecht voor juridisch eerstelijnsadvies. Het afgelopen jaar heeft de studiedienst in totaal 2.445 vastgoedvragen beantwoord, dus dit is zeker een belangrijk onderdeel van ons takenpakket.”

onze realisaties

9


Het afgelopen jaar is de studiedienst er na en in dialoog met de overheid opnieuw in geslaagd om een aantal belangrijke zaken op wetgevend vlak mee tot stand te brengen. We lichten er vier uit.

NAAR EEN VLAAMS HUURDECREET Midden juli werd het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet van de hand van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans goedgekeurd. Het ontwerp is het resultaat van twee jaar evalueren, knelpunten identificeren en oplossingen aanreiken. CIB Vlaanderen heeft heel wat prioriteiten van de vastgoedmakelaardij op tafel gelegd. Met resultaat. Voor CIB Vlaanderen was de verhoging van het maximumbedrag voor de geldelijke huurwaarborg een cruciale ingreep om het evenwicht tussen de belangen van huurder en verhuurder te herstellen. Het voorontwerp volgt die redenering en trekt het maximumbedrag op naar drie maanden huur. De verhoging is wel gekoppeld aan de invoering van anonieme huurwaarborgleningen. Verder zijn er ook wijzigingen in geval van inbreuken op de woningkwaliteit en wordt voorzien in een regeling bij overlijden van de huurder. Er wordt eveneens voorzien in een mogelijkheid om de huurprijs te herzien na energiebesparende werken, in een uitzondering op de verplichte affichering van de huurprijzen voor toeristische verhuringen en in een schrapping van de vulgariserende bijlage. Dit zijn maar enkele van de vele verwezenlijkingen van het nieuwe Huurdecreet. Het voorontwerp moet nog een aantal stappen doorlopen. Sowieso zal het Huurdecreet pas van kracht worden op 1 september 2018.

10

onze realisaties

HERVORMING WET OP DE MEDE-EIGENDOM IN DE MAAK Op 1 september 2015 vierde de gemoderniseerde wet op de mede-eigendom haar vijfjarig bestaan. Naar aanleiding daarvan drong CIB Vlaanderen bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan op een grondige evaluatie. Op initiatief van de minister werd een werkgroep samengesteld die enkele heikele punten en onduidelijkheden van de wet onder de loep heeft genomen. Ook CIB Vlaanderen maakte deel uit van deze werkgroep. Dit resulteerde in een nota met beleidsaanbevelingen die in maart aan de minister werd overhandigd. Veel van onze voorstellen zijn terug te vinden in de nota. Denken we maar aan de versoepeling van de meerderheid binnen de algemene vergadering om werken uit te voeren, de verplichte bijdrage in het reservekapitaal en de samenstelling van de Raad van Mede-eigendom. Het wetsontwerp voorziet ook dat de informatieplicht tegenover houders van een zakelijk of persoonlijk recht niet langer op de syndicus rust, maar wel op de mede-eigenaar die een recht heeft toegekend. Alle wijzigingen hebben tot doel de transparantie en de werkbaarheid te verhogen. Zo worden ook de statuten afgeslankt, zodat niet elke wetswijziging tot een wijziging van de statuten moet leiden. De beleidsaanbevelingen werden omgezet in een voorontwerp van wetswijziging, dat op 20 juli principieel werd goedgekeurd door de federale ministerraad.


NIEUW LOGIESDECREET IS EEN FEIT Op 1 april is het nieuwe Logiesdecreet in werking getreden. Het decreet schetst een aantal basisvoorwaarden voor de exploitatie van een toeristisch logies, waaraan enerzijds de uitbater en anderzijds het logies moeten voldoen. Veiligheid en kwaliteit blijven essentiĂŤle elementen. CIB Vlaanderen heeft hard geijverd voor een goede uitvoerbaarheid van de nieuwe regelgeving en voor administratieve vereenvoudiging. Zo hebben we een overgangsregeling voor het (voortaan verplichte) brandveiligheidsattest kunnen bekomen. Alle vakantiewoningen die op 1 april 2017 bij de Vlaamse overheid waren aangemeld, moeten pas op 1 april 2018 over een attest beschikken. Dat geeft eigenaars en verhuurkantoren iets meer ademruimte om het attest aan te vragen. Ook op vlak van administratieve vereenvoudiging zijn een aantal stappen vooruitgezet, al hadden we hierin nog veel verder willen gaan. Verwarmingstoestellen op gas moeten voortaan tweejaarlijks in plaats van jaarlijks worden gekeurd. Voor gasleidingen en de aansluiting van gastoestellen is de periodiciteit van drie naar vier jaar gebracht. Verder werd het systeem van vergunningen afgeschaft en vervangen door vrijwillige erkenningen, al dan niet met een comfortclassificatie. Nu het nieuwe Logiesdecreet in werking is getreden, zal het zaak zijn om de vinger aan de pols te houden.

KRAKEN WORDT STRAFBAAR Het kraken van al dan niet bewoonde panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert. Enkele zaken in het Gentse hebben dit thema opnieuw centraal op de publieke agenda geplaatst. CIB Vlaanderen mocht in de Kamercommissie Justitie haar stem laten horen over deze problematiek. Met succes, want op 18 november werd de nieuwe antikraakwet van kracht die kraken strafbaar maakt. De politie kan voortaan sneller optreden tegen krakers van een bewoond huis en de burgerrechtelijke procedure via de vrederechter kan sneller worden afgewerkt. De nieuwe wet maakt ook het kraken van onbewoonde panden strafbaar, na een klacht van de rechtmatige eigenaar. Hoewel er hiervan tegenstanders zijn, kan het kraken van deze panden evenzeer schrijnende gevolgen hebben. Binnen de vastgoedsector zijn er zeer negatieve ervaringen met kraken. Een strafbaarstelling van zowel bewoonde als niet-bewoonde panden is vanzelfsprekend, want kraken vormt een fundamentele aantasting van het eigendomsrecht. De nieuwe wet voorziet ook dat de procureur des Konings voortaan de uitzetting van krakers kan bevelen.

onze realisaties

11


Het managementteam van CIB Vlaanderen v.l.n.r.: Peggy Verzele, directeur studiedienst – Hilde Lippens, directeur VIVO – Stephan Coenen, voorzitter – Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder – Mieke Thysebaert, directeur financiën en personeel – Kristophe Thijs, directeur communicatie – Helen Mortier, hoofd ledendienst en Partner Manager

12

onze realisaties


Onze studiedienst in cijfers TOP 5 DOWNLOADS

MODELDOCUMENTEN

Aantal downloads 63.571

861

Gemiddeld aantal downloads per maand 5.298

SYLLABI

43

1. Onderhandse verkoopovereenkomst 2. Huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats voor het Vlaams Gewest 3. Onderhandse verkoopovereenkomst appartement 4. Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij verkoop van een onroerend goed – Niet buiten verkoopruimte 5. Huurovereenkomst naar gemeen recht voor het Vlaams gewest

JURIDISCHE VRAGEN BEANTWOORD

2.445

www.cibweb.be/modeldocumenten www.cibweb.be/syllabi

onze realisaties

13


Hilde Lippens, directeur VIVO

14

onze realisaties


Hilde Lippens, directeur VIVO

“Inspelen op veranderende behoeftes en trends” Stilstaan is achteruitgaan. Het is een oeroud cliché, maar wel een realiteit. Gelukkig kunnen CIB-leden zich op tijd en stond bijscholen bij VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding. Directeur Hilde Lippens ziet het belang van permanente vorming alleen maar toenemen. Hoe belangrijk is permanente vorming vandaag? “In de vastgoedsector zijn permanente vorming en opleiding onontbeerlijk omdat de wetgeving voortdurend verandert. Bovendien is de aansprakelijkheid bij elke transactie erg groot en zijn er enorme sommen geld in omloop. Dat geldt eveneens voor de syndici. Zij beheren immers serieuze bedragen in opdracht van de verenigingen van mede-eigenaars. Onze juridische opleidingen, zoals ‘Samenstellen van een waterdicht verkoopdossier’, scoren dan ook heel goed. Bij syndici merken we een stijgende vraag naar technische opleidingen in functie van de renovatie van appartementsgebouwen, een thema dat nu heel erg leeft en in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. Naast theoretische opleidingen bieden wij ook workshops en trainingen aan waarbij er meer interactie is. Het gaat dan om commerciële trainingen, soft skills (communicatie, stressbeheer, …), talen en informatica. Onze opleidingen zijn erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) in het kader van de verplichte permanente vorming. Elke vastgoedmakelaar en syndicus is verplicht om 20 uur opleiding per twee jaar te volgen.”

Hoe houden jullie de vinger aan de pols? “De evaluatieformulieren van onze deelnemers zijn voor ons een waardevolle bron van informatie. Daarnaast doen we onder andere een beroep op de studiedienst en de ledenconsulenten van CIB Vlaanderen, en natuurlijk ook op een uitgebreid team van ervaren en gespecialiseerde docenten die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen. Zij weten heel goed wat leeft in de sector. Samen bekijken we hoe we kunnen inspelen op veranderende behoeftes en trends zoals sociale media, aangepaste wetgeving, ... Onze algemene dagopleidingen rond het verkoop- en verhuurdossier worden permanent geüpdatet door de CIB studiedienst. VIVO vormt daarnaast een belangrijke schakel tussen de vastgoedsector en de hogescholen en Syntra-campussen die vastgoedopleidingen organiseren. Dankzij deze contacten zijn we er zeker van dat de vastgoedopleidingen beantwoorden aan de vraag van de sector.” Naast ‘gewone’ opleidingen en trainingen is er ook de Vastgoedacademie? “Met de Vastgoedacademie organiseren wij meer exclusieve studie- en netwerkmomenten waar we dieper ingaan op bepaalde thema’s. Ook deze highlevel studiedagen worden gesmaakt. Net zoals onze lerende netwerken trouwens, die we in samenwerking met het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) organiseren.”

onze realisaties

15


VIVO in cijfers OPLEIDINGEN

NL: 81 thema’s over 561 sessies

TOP 3 JURIDISCHE OPLEIDINGEN

FR: 60 thema’s over 156 sessies

TOP 3 KLASSIEKERS 1. Geopunt in de vingers 2. 9 prospectiestrategieën voor de vastgoedsector 3. Interessante websites voor de vastgoedmakelaar

16

onze realisaties

1. Samenstellen van een waterdicht verkoopdossier 2. Appartementen verkopen in mede-eigendom: de valkuilen op een rijtje 3. Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?


TOP 3 BOUWTECHNISCHE OPLEIDINGEN 1. Duurzaam renoveren van appartementsgebouwen 2. Elektriciteitskeuring met opmerkingen… Wat nu? 3. Technisch beheer: hoe auditeer ik een gebouw?

VASTGOEDACADEMIE 2017 1. Vastgoed in Brussel: een fiscale en juridische update 2. Vastgoedrecht in beweging: update 2017 3. Van verkooprechten tot woonbonus: vastgoedfiscaliteit 2017 onder de loep 4. Samenwonen en samen huren: wat je als makelaar en (ver)huurder moet weten

TOP 3 COMMUNICATIETRAININGEN 1. 9 prospectiestrategieën voor de vastgoedsector 2. Inkopen en verkopen met resultaat: de praktijk 3. Omgaan met moeilijke situaties in een syndickantoor: makkelijker gezegd dan gedaan!

TOP 5 FRANSTALIG AANBOD 1. Prospection téléphonique 2. Obtenir avec succès des mandats de vente 3. Le compromis de vente 4. Expertise immobilière et pathologie du bâtiment 5. Thématiques sur le bail

www.vivo.be www.vastgoedacademie.be

onze realisaties

17


Helen Mortier, hoofd ledendienst en Partner Manager Melissa Vriendt, administratief medewerker ledendienst

18

onze realisaties


Helen Mortier, hoofd ledendienst en Partner Manager

“Maximale ondersteuning van onze leden” De ledendienst van CIB Vlaanderen streeft naar een optimale kwalitatieve dienstverlening. Om de leden nog beter te ondersteunen in de uitoefening van hun dagelijkse job werden het afgelopen jaar een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. In 2017 werden de ledenbijdragen hervormd. Welk doel hadden jullie hierbij voor ogen? “De hervorming van de ledenbijdragen stelt de gelijkwaardige behandeling van alle leden voorop. De ledenbijdragen houden immers rekening met de evolutie in de samenstelling van de vastgoedkantoren en voorzien in de nieuwe innovatieve dienstverlening die eraan komt. De vraag om de ledenbijdragen te hervormen leefde al ruime tijd en is helemaal te begrijpen. Vandaag zijn er veel meer actieve vastgoedmakelaars dan pakweg dertig jaar geleden. Het aanbod en de samenstelling van de kantoren evolueert dus constant. Dit vraagt een goed doordachte strategie op vlak van ledenbijdragen en de daaraan gekoppelde dienstverlening.” Ook de structuur van de ledendienst werd onder de loep genomen? “Deze herstructurering brengt een nog efficiëntere werking met zich mee. Voor de ledenconsulenten is er nu een evenredige verdeling van de (toekomstige) leden per provinciale afdeling. Tegelijkertijd vormt een sterkere groei van het aantal leden een integraal onderdeel van deze realisatie. Er worden regelmatiger ledenbezoeken ingepland om nog sneller te kunnen ingaan op de behoeften en noden van onze leden.”

Jullie streven naar een maximale dienstverlening en gaan daarom voortdurend op zoek naar nieuwe ledenvoordelen. Welke voordelen zijn er het afgelopen jaar bijgekomen? “Het reeds ruime bestaande aanbod werd in 2017 uitgebreid met de tool ‘Recht van Voorkoop’. Via deze tool kan de vastgoedmakelaar snel en eenvoudig nagaan of er een recht van voorkoop op een onroerend goed rust. Een andere tool, die in samenwerking met onze nieuwe partner ondernemingsloket Zenito, werd ontwikkeld is de tool ‘KBO VME’. Deze tool werd ontwikkeld om de benoeming van de syndicus in een VME op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dankzij deze tool is de syndicus in één oogwenk wettelijk in orde. En vergeten we ook niet het online platform voor bedrijfsvastgoed bizLocator dat reeds in 2015 in Gent werd gelanceerd en dit jaar uitgebreid is naar heel Vlaanderen. De tool is nu dé plaats waar vraag en aanbod aan bedrijfsvastgoed elkaar ontmoeten. Uiteraard worden bestaande diensten en voordelen voortdurend geüpdatet en verbeterd. De feedback die onze ledenconsulenten van de leden krijgen is hierbij van cruciaal belang. Naast het nieuwe partnership met Zenito werden onze bestaande partnerships met BTV, Concordia, Luminus en Proximus verlengd. Regelmatig overleg en constante bijsturing gaan hierbij in hand en hand.”

onze realisaties

19


Onze leden in cijfers LEDEN

+ 2.400

Mannen 1.560 (62%)

Vrouwen 840 (35%)

VASTGOEDKANTOREN

1.031 585 GEMIDDELDE LEEFTIJD

394

606 487 244

44

74

10

20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80+

20

onze realisaties


GEOGRAFISCHE VERDELING

Kust 366

WestVlaanderen 348

OostVlaanderen 435

Antwerpen 498 Limburg 352

Vlaams-Brabant Brussel 401

onze realisaties

21


Kristophe Thijs, directeur Communicatie

22

onze realisaties


Kristophe Thijs, directeur communicatie

“De vastgoedwereld staat nooit stil, net daarom is de nood aan informatie groot” Een belangrijke schakel binnen de CIB-motor is de dienst communicatie en evenementen. “Ons doel is eenvoudig, maar intensief: de CIB-leden dagelijks op de hoogte stellen van het reilen en zeilen binnen de vastgoedsector”, vertelt directeur communicatie Kristophe Thijs. Hoe verloopt de communicatie richting CIB-leden voornamelijk? “Dit doen we via een waaier aan kanalen met enerzijds onze gedrukte media zoals CIB info naar alle BIV-erkende vastgoedmakelaars en bijna wekelijks onze Vastgoedflitsen naar onze leden. Anderzijds voelen we aan dat het steeds belangrijker wordt om informatie via digitale weg te verspreiden. Door onze intensieve samenwerking met de verschillende diensten binnen CIB Vlaanderen houden we de vinger aan de pols en communiceren we steeds ‘to the point’.” Het vastgoedlandschap is constant in beweging. Hoe belangrijk is die communicatie richting leden? “Het is onze rol als communicatiedienst om een brede kijk op de vastgoedwereld te blijven hebben. Het is immers een wereld die nooit stil staat. Of het nu om juridisch nieuws gaat, vorming of beleidsmatige aspecten,… de nood om geïnformeerd te worden is groot. We kunnen dat ook perfect meten en dan kan je meteen het belang van onze dienst inschatten. Als je de openingsrates van onze nieuwsbrieven nakijkt, scoren we echt heel goed. Dit is voor ons het mooiste bewijs dat ons werk als bijzonder nuttig wordt ervaren.”

Ook jullie events mogen rekenen op heel wat belangstelling? “Inderdaad. Na al die jaren is het Vastgoedcongres uitgegroeid tot dé jaarlijkse afspraak voor meer dan 1.200 vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters. Maar ook opinie- en beleidsmakers, vertegenwoordigers van andere beroepsorganisaties en middenveldorganisaties wonen het congres jaar na jaar bij. Een ander belangrijk event is de jaarlijkse uitreiking van de Real Estate Awards. Met deze prijzen stimuleren en inspireren we het ondernemerschap in de sector. We gaan hiervoor op zoek naar sterke ondernemersverhalen.” CIB Vlaanderen laat haar stem ook geregeld in de media horen. Hoe belangrijk is het om betrokken te zijn in het maatschappelijke debat? “Steeds vaker merken we dat onze mening wordt gevraagd over vastgoedthema’s. In vastgoed gespecialiseerde journalisten zijn eerder een zeldzaamheid. Daarom dat steeds meer journalisten op zoek zijn naar een gespecialiseerde, maar tegelijk zo neutraal mogelijke bron. Daarnaast zetten we ook in op een proactief, maar doordacht persbeleid. Onze leden vinden het belangrijk dat we ‘hun stem’ in de media vertolken en op onze strepen staan als vertegenwoordiger van de vastgoedsector. Ook dit is een manier om op het beleid te wegen.”

onze realisaties

23


Onze communicatie in cijfers DIGITAAL

1.134

1.332

volgers

volgers

2.484 volgers

CIB nieuws 47 edities Bereik

+ 5.000 CIBweb.be

> 23.843

bezoekers/maand

24

onze realisaties

Leescijfers

Âą 43%


MAGAZINES

CIB info 4 edities

Vastgoedflitsen 44 edities

CIB IN DE PERS

98

vermeldingen in kranten en magazines

onze realisaties

25


Onze events VASTGOEDCONGRES 2017 VRIJDAG 8 DECEMBER KURSAAL OOSTENDE

+ 1.300 deelnemers

www.vastgoedcongres.be

26

onze realisaties

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

De toekomst is nu (Oostende) Zuurstof voor het vastgoedberoep (Oostende) The digital generation (Oostende) Vastgoedfiscaliteit. De puzzel wordt gelegd (Oostende) Betaalbaar wonen: onze ambitie (Oostende) De nieuwe vastgoedmakelaarswet. Evolutie of revolutie? (Oostende) Vastgoedinformatie. Rechten – Plichten – Lusten – Lasten (Oostende) Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt? (Oostende) Morgen begint vandaag (Oostende) De toekomst van het vastgoed (driedaags internationaal congres, Gent) Wonen: nog haalbaar en betaalbaar (Oostende) De vastgoedsector aan boeien: roeien zonder riemen? (Oostende) De vastgoedmakelaar: geleid of bevrijd (Oostende) Informatieplicht van de vastgoedmakelaar (Brussel) Investeren in Vlaams vastgoed (Hasselt) E-government en vastgoed (Gent) Het medialandschap en de vastgoedbemiddeling (Antwerpen) De makelaardij in Vlaanderen, België en Europa (Brussel)


REAL ESTATE AWARDS 2017 DONDERDAG 1 JUNI HÔTEL DE LA POSTE, TOUR & TAXIS BRUSSEL

+ 400

deelnemers

WINNAARS 2017 Vastgoedondernemer van het Jaar Roel Druyts - Hillewaere Vastgoed (Oud-Turnhout) Vastgoedbelofte van het Jaar Tine Dujardin - Vastgoed Tine Dujardin (Deerlijk) Vastgoedstudent van het Jaar Hogescholen: Anabel Van Durpe - Odisee Hogeschool Aalst Syntra: Bart Vandyck - Syntra AB Campus Leuven Pieter Pourbusprijs Minister van Justitie Koen Geens

www.real-estate-awards.be

Georges De Wandeleerprijs Anjes Daems - ERA MIJN-immo (Beringen)

onze realisaties

27


Franky Deleu, CIO Oris

28

onze realisaties


Franky Deleu, CIO Oris

“Digitale dienstverlening met oog voor efficiëntie en vernieuwing” Met de NV Open Real Estate Information Services, kortweg Oris, beschikt CIB Vlaanderen over een ICTpoot die zich volledig focust op digitale dienstverlening voor de vastgoedmakelaar en voor sectoroverkoepelende diensten en partnerships. “De digitale evolutie staat nooit stil. Het is onze taak om constant mee te zijn met het verhaal”, vertelt CIO Franky Deleu. Net als in vele andere sectoren staat ook in de vastgoedwereld de digitalisering niet stil. Oris speelt in dit verhaal een belangrijke rol. Welke zijn de belangrijkste projecten in 2017 geweest? “Omdat we een jaar achter de rug hadden waarbij we aardig wat gereorganiseerd en gestructureerd hadden, is 2017 een jaar geworden met heel wat releases en dat zullen de vastgoedmakelaars ongetwijfeld gemerkt hebben. Om een idee te geven, Oris is met 52 verschillende projecten bezig, gaande van de organisatie van de helpdesk tot echte ontwikkelingen. Enkel en alleen al aan het bijstand verlenen via de helpdesk besteden we met drie mensen ruim en veel tijd om de meer dan vijfduizend Vlaamse vastgoedmakelaars de service te geven die ze verdienen. Verder werd de al populaire tool MyRent Pro uitgebreid naar alle huurovereenkomsten, terwijl dit voordien enkel voor woninghuurcontracten mogelijk was. Met de nieuwe tool Recht van Voorkoop kan de vastgoedmakelaar onmiddellijk en gratis nagaan of voor een bepaald onroerend goed een voorkooprecht geldt. Door de uit-

breiding van opzoekmogelijkheden is ook Kadasterfinder met bijna 50.000 opzoekingen op jaarbasis een succes te noemen. De AntiWitWas-tool kwam relatief traag op gang, mede door het feit dat de goedkeuring ervan door de bevoegde overheid wat langer op zich liet wachten. Ondertussen zijn de vastgoedmakelaars zich echt bewust van hun wettelijke verplichtingen rond antiwitwas en nu de FOD Economie meer en meer controles aan het uitvoeren is, zien we het gebruik van de tool gevoelig stijgen.” Ook in samenwerking met de structurele partners van CIB Vlaanderen worden projecten op poten gezet? “Absoluut, met de ontwikkeling van KBO VME in samenspraak met Zenito is de verplichte registratie van de syndicus van een VME in de Kruispuntbank op een eenvoudige manier gefaciliteerd. Het is een tool die bijzonder vaak wordt gebruikt, maar tegelijk stellen we vast dat tegen de einddatum van 31 maart 2018 nog heel wat registraties dienen te gebeuren. Voor diezelfde syndicus hebben we in samenspraak met BTV aanpassingen gedaan aan de tool zodat ook zij keuringen kunnen bestellen namens de VME. Er zullen trouwens in de toekomst ook bijkomende producten via die BTV-tool besteld kunnen worden. Ook voor Proximus kunnen de aanvragen perfect via digitale weg gebeuren.”

onze realisaties

29


Oris tools in cijfers KADASTERFINDER Kadasterfinder is de online dienst waarmee elke erkende vastgoedmakelaar toegang krijgt tot het Kadaster en van zowat elk perceel zowel het kadastraal uittreksel als het grondplan kan verkrijgen. De vastgoedconsument moet de administratieve molen niet meer afwachten en kan sneller en efficiënter geholpen worden door zijn vertrouwde vastgoedmakelaar.

Geregistreerde kantoren 3.834 Opzoekingen 45.149

op ‘Artikel’ 2.519 op ‘Ondernemingsnummer’ 532 op ‘Perceel’ + ‘Adres’ 42.098

MYRENT PRO Het gebruik van de digitale applicatie MyRent Pro voor de online registratie van woninghuurovereenkomsten werd dit jaar een verplichting voor alle vastgoedmakelaars. Bovendien werd de tool ook uitgebreid voor de online registratie van alle huurovereenkomsten. Met de nieuwe bijkomende registratiemogelijkheden is MyRent Pro niks aan gebruiksvriendelijkheid verloren. Of het nu om een handelsovereenkomst gaat, een pachtovereenkomst of een huurovereenkomst van gemeen recht, het blijft net als voordien, even eenvoudig om met de tool te werken.

Geregistreerde kantoren 2.402 Aangemaakte dossiers 55.211

ANTIWITWAS-TOOL KBO VME Elke vereniging van mede-eigenaars (VME) moet zijn syndicus laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), ongeacht of het om een professionele syndicus of om een mede-eigenaar gaat die als syndicus werd aangesteld. Elke nieuw opgerichte VME moet zijn syndicus laten registreren in de KBO ten laatste de dag vóór hij of zij zijn taak effectief opneemt.

Registraties 2.883

30

onze realisaties

De tool AntiWitWas is de toepassing die de vastgoedmakelaar helpt bij zijn verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving. De tool werd dit jaar goedgekeurd door de FOD Economie, het controleorgaan voor AntiWitWas van de vastgoedsector. Dit wil zeggen dat, als je de toepassing gebruikt zoals bedoeld, je wordt geacht in orde te zijn met je antiwitwasverplichtingen. De tool maakt het voor de makelaar mogelijk om bij een transactie de betrokken partijen (contacten) te identificeren en ook de nodige informatie te genereren om het wettelijk verplichte jaarverslag op te maken.


RECHT VAN VOORKOOP Bij de verkoop van een onroerend goed dien je te controleren of er een recht van voorkoop van toepassing is op het onroerend goed. Als vastgoedmakelaar kan je dit doen met de tool Recht van Voorkoop. De tool werd dit jaar geïmplementeerd. De bevraging gebeurt in samenwerking met Informatie Vlaanderen en is het resultaat van een online bevraging van het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’, erkend als authentieke geografische bron.

Geregistreerde kantoren 605 Opvragingen 4.043

OVERIGE TOOLS BIZLOCATOR bizLocator is het kanaal dat ondernemers helpt in de zoektocht naar een passende bedrijfslocatie, in nauwe samenwerking met de dienst economie van de lokale gemeente en het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid. Het is het platform waar vastgoedmakelaars en overheden bedrijfslocaties kunnen adverteren voor ondernemers op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie. bizLocator brengt met andere woorden aanbieders van bedrijfsruimte en ondernemers met elkaar in contact. Voor overheden is bizLocator niet enkel een ondernemingsvriendelijke dienstverlening, maar ook een instrument ter ondersteuning van het ruimtelijk-economisch beleid.

Gepubliceerde panden +

Logeren aan Zee is een boekingssite voor de consument op zoek naar een vakantiewoning en telt tot 10.000 bezoekers per maand. Als CIB-vastgoedmakelaar kan je er gratis je vakantiewoningen aan de kust in de kijker zetten. Op CIBweb.be kan je terecht voor alle informatie uit de vastgoedsector. Onze tools zijn er makkelijk te raadplegen. Je vindt er meer dan 800 modeldocumenten terug die steeds geactualiseerd worden, evenals syllabi, dossiers en noem maar op. Het downloaden ervan is voor onze leden gratis en onbeperkt. Voor het online aanvragen van keuringen kunnen leden gebruik maken van de BTV-tool.

3.000

onze realisaties

31


Piet Vintevogel, accountmanager Covast

32

onze realisaties


Piet Vintevogel, accountmanager Covast

“Covast start waar de openbare verkoop stopt” Wat vier jaar geleden begon als een alternatieve manier voor de verkoop van overheidsvastgoed is gestaag uitgegroeid tot een succesverhaal. Vandaag is het online biedingsplatform Covast in quasi elk Vlaams gehucht een bekend begrip. “Je voelt dat er een zekere drive in de lucht hangt die zijn vruchten begint af te werpen”, zegt accountmanager Piet Vintevogel. Van een oud klooster tot een bouwvallige pastorijwoning, … Heel wat overheden hebben de voorbije jaren opgelucht kunnen ademhalen nadat ze eindelijk een koper vonden voor een moeilijk te verkopen onroerend goed. Met dank aan Covast. Dit online biedingssysteem verschijnt dikwijls op het toneel wanneer er sprake is van een impasse. “Covast start waar de openbare verkoop stopt”, legt Piet Vintevogel uit. Wat maakt Covast aantrekkelijker dan een openbare verkoop? “Zonder twijfel de dynamiek. Wij staan een pak sterker omdat we een enorm netwerk van meewerkende vastgoedmakelaars achter ons hebben staan. Zij zijn helemaal op de hoogte van het verkoopdossier dankzij de ondersteuning die ze vanuit Covast krijgen. Ook publicitair gezien kan een mededeling in het notarisblad niet op tegen de wijde verspreiding via de websites en andere kanalen van de meewerkende vastgoedmakelaars.”

Waarom is Covast voor de meewerkende vastgoedmakelaar zo interessant? “Die kan kosteloos en eenvoudig zijn portefeuille uitbreiden met panden waar hij normaal geen toegang tot heeft. De dossiers worden kant en klaar aangereikt waardoor de makelaar zijn volle aandacht en energie kan inzetten op het vinden van een koper. Met circa 2.000 geregistreerde makelaars bestrijken we zo’n 35% van de circa 5.700 erkende BIV-makelaars.” Covast is niet het enige online platform op de markt. Hoe maken jullie het verschil met de concurrentie? “Wij beschikken in de tweede geheime biedingsfase over een extra pluspunt, zijnde de gerechtsdeurwaarder. Overheden hechten er namelijk veel belang aan dat alles op een transparante manier verloopt. Verder biedt Covast een flexibel systeem met maatwerk. Dit was bijvoorbeeld nodig bij het vererfpachten van diverse te renoveren woningen in het begijnhof van Diest.” In welke mate is de ondersteuning vanuit CIB Vlaanderen een meerwaarde? “De naambekendheid van CIB Vlaanderen valt niet te onderschatten. Wij hebben ook het geluk dat een van onze partners het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen (VSKC) is. Zo kunnen we beroep doen op enkele beslagen juristen die ons in complexe dossiers met raad en daad bijstaan. Voor opdrachtgevers is dit een geruststelling.”

onze realisaties

33


Covast in cijfers SUCCESVOLLE VERKOPEN

77

2.044 1.499

GEREGISTREERDE VASTGOEDMAKELAARS

1.107 764 160

65 2012 2013 2014 2015 2016 2017

34

onze realisaties


GEREGISTREERDE VASTGOEDMAKELAARS PER PROVINCIE

WestVlaanderen 683

OostVlaanderen 382

Antwerpen 419

Limburg 252

Vlaams-Brabant 276

Waals-Brabant 3 Brussel 27 Henegouwen 1

Namen 1

Een greep uit onze opdrachtgevers: Provincies, steden en gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, openbare diensten en publiekrechtelijke instellingen, non-profitorganisaties, ... Meer info en registreren: 09 242 49 95 - info@covast.be - www.covast.be

onze realisaties

35


Mieke Thysebaert, directeur financiĂŤn en personeel

36

onze realisaties


Mieke Thysebaert, directeur financiën en personeel

“We kunnen enkel slagen dankzij de medewerking van alle diensten” Als directeur financiën en personeel moet Mieke Thysebaert binnen CIB Vlaanderen van alle markten thuis zijn. Haar veelzijdige rol brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee. “Maar onze missie kan enkel slagen dankzij de medewerking van alle diensten”, benadrukt ze. Als we enkel naar het luik HR en personeelsadministratie kijken, is dit meteen al een aardige boterham waarbij rekrutering een belangrijke pijler is? “Via de interne aanwervingsprocedure wordt ondersteuning geboden bij de selectie van gespecialiseerde en gekwalificeerde medewerkers. We denken hierbij aan IT-profielen, juristen, … Bij de professionele aanpak van de aanwervingsprocedures houden we rekening met de missie en cultuur binnen de organisatie om uiteindelijk met een professioneel team de gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Naast de personeelsadministratie is er steeds meer aandacht voor een dynamisch personeelsbeleid. Onthaal en coaching van nieuwe medewerkers zijn standaard geworden, net zoals periodieke functioneringsgesprekken en evaluaties. Verder maken ook permanente vorming en bijscholing deel uit van het personeelsbeleid. Het spreekt voor zich dat dit alles impact heeft op de financiële middelen.” Dat brengt ons meteen bij het andere belangrijke luik, met name de financiën? “De betrokkenheid in het beleidsvoorbereidend werk

en het voeren van een up-to-date-boekhouding resulteert in de opmaak van realistische begrotingen. Via een transparante rapportering van de financiële resultaten naar de diverse bestuursorganen toe scheppen we een duidelijk beeld van de operationele gang van zaken binnen de diverse diensten en rechtspersonen. De revisorale controle kwalificeert niet alleen de correctheid van de handelingen boekhoudtechnisch, maar laat ook toe een oordeel te vormen over gemaakte beleidskeuzes en het desgewenst bijsturen van procedures en keuzes.” Hoe worden de verschillende diensten binnen CIB Vlaanderen tot één geheel gekneed? “Het spreekt voor zich dat ook de dienst financiën en personeel enkel kan slagen in haar doelstellingen dankzij de ondersteuning van de overige diensten binnen het CIB-huis. De doorstroom van informatie gebeurt op een gestructureerde manier, onder andere via de overlegmomenten van het managementteam (MT). Hierbij wordt van de collega’s MT-leden verwacht dat zij ook de stem vertegenwoordigen van de medewerkers binnen hun team en dat zij de doorstroming van alle relevante informatie naar het werkveld verzekeren. Bij deze kruisbestuiving van informatie wordt bovendien duidelijk dat àlle medewerkers, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiskenbaar hun steentje bijdragen in de werking van onze organisatie.”

onze realisaties

37


ONZE ACTIEPUNTEN


Met een heldere blik vooruit kijken en goed weten wat er op ons af zal komen. Voor een beroepsorganisatie als CIB Vlaanderen is actief meedenken over ĂŠn participeren aan het debat rond het woon- en vastgoedbeleid in haar ruimste vorm van cruciaal belang. Op basis van een oplijsting van onze prioritaire werkpunten, en dat zijn er in 2018 heel veel, willen we ook volgend jaar onze stem laten horen in de politieke besluitvorming.

2 onze actiepunten

39


Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder CIB Vlaanderen

40

onze actiepunten


Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder CIB Vlaanderen

“Belangenbehartiging behoort tot onze prioriteiten” 2018 belooft een boeiend jaar te worden voor de vastgoedsector. Los van het feit dat er volgend jaar ook gemeente- en provincieraadsverkiezingen worden gehouden, zitten er heel wat belangrijke dossiers in de pipeline die in 2018 zullen landen. “En aangezien belangenbehartiging tot één van onze prioriteiten behoort, moeten we in die dossiers op de eerste rij zitten”, meent afgevaardigd bestuurder Jan Jassogne. CIB Vlaanderen volgt alle wetgevende initiatieven én beslissingen op de voet. Waarom is dit zo belangrijk voor de vastgoedsector? “Als grootste en belangrijkste vertegenwoordiger van de vastgoedsector vinden we het van groot belang om steeds betrokken te worden in het politieke besluitvormingsproces. Dit kan gaan van overlegmomenten met ministers over vergaderingen met kabinetten tot geregeld overleg met parlementairen die belangstelling hebben voor de beleidsmateries die relevant zijn voor de vastgoedsector. Heel vaak worden we als CIB Vlaanderen uitgenodigd op deze vergaderingen, omdat we echt wel gespecialiseerd zijn in thema’s die onze sector aanbelangen. En aangezien we met onze voeten dagelijks in de praktijk staan, wordt onze stem heel vaak gewaardeerd. Onze specialisatie is een belangrijke meerwaarde. Ja, soms botsen ideeën uiteraard ook en is hier en daar ellebogenwerk nodig, maar dat maakt deel uit van het politieke proces.”

Er liggen volgend jaar heel wat politieke dossiers klaar die in een afrondende fase zitten. Gaan deze dossiers het speelveld van de vastgoedsector grondig veranderen? “Het zal in ieder geval voor een omslag met impact zorgen. Neem bijvoorbeeld het Vlaams Huurdecreet dat op 1 september in werking treedt en waarvan de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden toch een belangrijk onderdeel uitmaakt. In aanloop hiervan zullen we ook opleidingen organiseren. Ander belangrijk dossier is de hervorming van de wet op de mede-eigendom waarvan we heel nauw betrokken waren bij de totstandkoming en waarbij heel wat facetten uit onze knelpuntennota werden opgenomen. Ook op fiscaal vlak verwachten we een belangrijke doorbraak met de op til zijnde vereenvoudiging van de verkooprechten. Van uitermate groot belang wordt ook de actualisatie van het zogenaamde KB Freya rond de regels bij bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars. Kortom, we zullen bijzonder waakzaam moeten zijn het komende jaar en heel nauwgezet de vinger aan de pols moeten houden.”

onze actiepunten

41


NAAR EEN VLAAMS HUURDECREET Je kon het eerder in dit jaarverslag al lezen: het Vlaams Huurdecreet is op komst! De tekst van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans die nu voorligt, is een vrij evenwichtig geheel, met toegiften voor zowel huurders als verhuurders. Wat meer is, voor de vastgoedmakelaardij worden heel wat belangrijke knelpunten opgelost. Het Vlaams Huurdecreet moet nu nog langs de Raad van State en het Vlaams Parlement passeren, alvorens de definitieve versie op 1 september 2018 in werking kan treden. Het is dus zaak om waakzaam te blijven. Vanuit CIB Vlaanderen zullen we de verdere goedkeuringsprocedures nauwgezet opvolgen, want het is mogelijk dat de teksten alsnog gewijzigd worden. In de aanloop naar 1 september 2018 zullen we ook het nodige doen om onze leden te informeren en de nodige tools aan te reiken om het Vlaams Huurdecreet in de praktijk vlot te kunnen toepassen. Verwacht je onder meer aan een vernieuwde syllabus, een handige pocket & overzichtstabel en last but not least juridisch up-to-date modeldocumenten. Houd zeker ook het opleidingsaanbod van VIVO in de gaten.

WET OP DE MEDE-EIGENDOM Minister van Justitie Koen Geens is ambitieus en wil snel progressie maken met het wetsontwerp rond burgerlijk recht, waarin de wijzigingen aan de wet op de mede-eigendom vervat zitten. Doel is dat de gemoderniseerde wet in de loop van het voorjaar van 2018 in werking zal treden. Ondertussen zetten we alle voorbereidingen in stelling om onze leden te informeren en klaar te stomen.

42

onze actiepunten

De nieuwe wet zal immers een grote impact hebben, onder meer op de besluitvorming binnen VME’s. Die moet in de toekomst flexibeler kunnen verlopen.

HERVORMING KLEIN BESCHRIJF Stellen dat een lagere belastingdruk bij de aankoop van vastgoed al lang een prioriteit vormt voor onze sector is een open deur intrappen. De transactiekosten zijn in België uitzonderlijk hoog: in totaal moet de koper 13,4% van de aankoopprijs en surplus afdragen aan de fiscus. Het gemiddelde in de EU bedraagt slechts 5,3%. Kopers in België zijn dus ca. 8,1% worse off. De hoge transactiekosten zorgen voor een lagere verhuisbereidheid, wat ook zijn impact heeft op de arbeidsmarkt, het mobiliteitsvraagstuk, de kwaliteit van het woningpatrimonium en ga zo maar door. Het Vlaamse regeerakkoord pleitte voor een budgetneutrale vereenvoudiging van de Vlaamse verkooprechten (de vroegere registratierechten). Daarbij zullen de bestaande gunstmaatregelen herwerkt worden tot een globaal lager tarief voor de gezinswoning. Dat betekent dat voornamelijk het klein beschrijf in het vizier komt. Minister van Financiën Bart Tommelein werkt ondertussen aan de concretisering van deze hervorming. Het principe van een vereenvoudiging kunnen we vanuit CIB Vlaanderen onderschrijven – we zijn er al even pleitbezorger van. Dat het Kadastraal Inkomen (KI) niet langer de beste graadmeter is om een dermate belangrijke korting als het klein beschrijf toe te kennen, staat buiten kijf. Maar elk voorstel tot hervorming zullen we aftoetsen aan enkele belangrijke criteria, met als voornaamste vraag of dit bijdraagt


tot de langetermijndoelstelling om de globale fiscale druk bij aankoop te verlagen. Ook de investeringsmarkt mag men niet uit het oog verliezen. Dat de private huurmarkt incentives nodig heeft, staat immers vast. En laat nu net de fiscaliteit daar één van de belangrijkste tools voor zijn.

EPC+ MEDE-EIGENDOM In het kader van het Renovatiepact, waarin men zoekt naar maatregelen om het renovatieritme van bestaande woningen te verhogen, wordt ingezet op een verbeterd EPC(+). Zoals steeds hebben we daarbij vanuit CIB Vlaanderen aandacht gevraagd voor de bijzondere context van appartementsgebouwen. Probleem daarbij is dat bij elke verkoop of verhuur van een individuele kavel de energiedeskundige die het EPC opmaakt toegang moet krijgen tot de gemeenschappelijke installaties, die vaak in een afgesloten stookruimte staan. De syndicus moet dan elke keer ter plaatse gaan of de energiedeskundige op een andere wijze toegang verschaffen. Hiervoor zal binnenkort een oplossing uit de bus komen. Er komt een globaal EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (installaties, dak, …). Bij de opmaak van een gewoon EPC voor een bepaald appartement zal de energiedeskundige een deel van de gegevens van het EPC ‘Mede-eigendom’ gewoon kunnen overnemen.

VERKOOP VIA E-MAIL

koopovereenkomst niet tot stand komen via digitale weg. E-mails kunnen zelfs niet gelden als begin van bewijs. Dit arrest heeft serieuze consequenties: noch de koper, noch de verkoper kan aan de hand van mailverkeer bewijzen dat de verkoop is gerealiseerd. Zij kunnen enkel papieren documenten aanwenden. In antwoord op een brief van CIB Vlaanderen heeft minister van Justitie Koen Geens ondertussen bevestigd dat daartoe een wijziging van de Wet op de Elektronische Handel vereist zal zijn. Daarvoor hebben we ons tot minister van Economie Kris Peeters gericht. Vanuit CIB Vlaanderen dringen we uitdrukkelijk aan op een snelle oplossing.

WIJZIGING VAN DE VASTGOEDMAKELAARSWET + MODERNISERING DEONTOLOGIE Op de post Middenstand is Willy Borsus (nu minister-president van de Waalse Regering) vervangen door gloednieuw minister Denis Ducarme. De beleidsprioriteiten zijn na de wissel dezelfde gebleven. Zo wordt er gewerkt aan een wijziging van de vastgoedmakelaarswet, die onder meer de tuchtwerking van het BIV moet optimaliseren. Men wil een assessoraat-generaal in het leven roepen, waarbij beroep kan worden aangetekend tegen seponeringen. Klagers zullen op gemotiveerd verzoek het motiverend gedeelte van tuchtbeslissingen kunnen ontvangen. De derdenrekening wordt in de vastgoedmakelaarswet zelf verankerd.

In december 2016 kwam het Antwerpse Hof van Beroep met een arrest dat als een bom insloeg binnen de vastgoedwereld. Volgens het Hof kan een ver-

onze actiepunten

43


ASBESTAFBOUWBELEID ‘Vlaanderen asbestland’. Onder die titel bracht het Eén-programma Pano in mei 2017 de asbestproblematiek opnieuw onder de aandacht. Volgens schattingen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is er nog 2,09 miljoen ton asbest verzameld in en rondom Vlaamse woningen, scholen, kantoren, … Bij verwering van daken of veroudering kan de aanwezigheid van asbest ernstige gezondheidsrisico’s inhouden. Daarom heeft OVAM van minister Schauvliege de opdracht gekregen om tegen 2018 een ambitieus asbestafbouwprogramma op te stellen. Doel daarvan moet zijn om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te krijgen. Het hoeft geen betoog dat heel wat vastgoedprofessionals, waaronder de CIB-syndici, de komende jaren met dit programma in aanraking kunnen komen. Ook voor de bemiddelaars is het uitkijken geblazen want OVAM overweegt de invoering van een asbestinventarisatieattest bij verkoop en verhuur, weliswaar pas in te voeren in 2030. Vanuit CIB Vlaanderen zullen we dit dossier in elk geval van nabij opvolgen, om alle mogelijke maatregelen en verplichtingen realiseerbaar te houden voor onze sector. De realiteitszin mag nooit ontbreken.

WONINGPAS Begin 2018 wil het Vlaamse Energieagentschap (VEA) de woningpas lanceren. De woningpas moet een soort paspoort vormen van een woning, met daarin alle mogelijke relevante data. In eerste instantie zal het om een woningpas ‘light’ gaan die echter gaandeweg met steeds meer informatie verrijkt zal worden. De overheid weet namelijk wel één en ander over elke

44

onze actiepunten

woning. Denken we maar aan de data uit EPC’s en EPB-berekeningen, de stedenbouwkundige historiek en de overstromingsgevoeligheid. Doel is dat (potentiële) eigenaars al deze gegevens binnenkort in de woningpas zullen kunnen raadplegen. Eigenaars zullen ook zelf documenten kunnen toevoegen, zoals facturen van uitgevoerde werken. In de woningpas zal een soort digitale kluis worden ondergebracht, waarin de beschikbare attesten verzameld zullen worden. Voor de consument vormt de woningpas een nieuwe plaats om relevante data terug te vinden. Vanuit CIB Vlaanderen willen we garanderen dat ook de vastgoedprofessional (vlot) toegang krijgt.

EVALUATIE ONROERENDERFGOEDDECREET Het Onroerenderfgoeddecreet is ondertussen al even in werking getreden. Zo moet de vastgoedbemiddelaar sinds 1 januari 2015 rekening houden met een extra informatieplicht. In 2016 is de archeologienota gefaseerd ingevoerd, wat een zwaardere dan verwachte impact heeft gehad op bouw- en verbouwingsprojecten. De opmaak van zo’n nota blijkt gemiddeld rond de 2.500 euro te kosten, een veelvoud van wat oorspronkelijk werd verwacht. Ook het bijkomende oponthoud blijkt aanzienlijk onderschat te zijn. Het is dan ook logisch dat in 2018 werk wordt gemaakt van een grondige evaluatie van het Onroerenderfgoeddecreet. Voor CIB Vlaanderen zullen zowel de informatieplicht als de archeologienota daarbij speerpunten zijn.


BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN De goedkeuring van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft een breed maatschappelijk debat ontketend over de richting die we moeten inslaan op vlak van ruimtelijke ordening. De belangen zijn groot, want de ruimtelijke indeling is bepalend voor ons toekomstig woonmodel, voor het mobiliteitsvraagstuk, … Ook vastgoedmakelaars, syndici, rentmeesters en andere vastgoedberoepen zijn in eerste lijn betrokken partij. Vraag is of de woonwensen mee zullen evolueren. De veranderende visie op ruimtelijke ordening doet talloze beleidsvragen ontstaan die van groot belang zijn voor vastgoedprofessionals. Welke gronden zullen in de toekomst nog ontwikkeld kunnen worden? Hoe zit het met financiële compensaties voor eigenaars van bouwgronden? Worden zij effectief aan 100% gecompenseerd via een sterker planschadesysteem? Voor CIB Vlaanderen dus meer dan voldoende cruciale beleidsvragen om de tanden in vast te bijten en de belangen van onze sector te verdedigen.

KB FREYA Het KB Freya, dat de regels inzake de bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars bevat, is ondertussen tien jaar oud. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters is van oordeel dat het tijd is voor een actualisatie. Het klopt dat de tekst wetgevingstechnisch niet overal à jour is. Enkele bepalingen zijn een decennium na de inwerkingtreding gedateerd. Voor CIB Vlaanderen is het belangrijk dat bij een herziening van het KB Freya een level-playing field wordt gecreëerd in de sector. Minister Peeters wil verder duidelijk een klemtoon leggen op consumentenbe-

scherming. Dit is zonder meer een belangrijk aspect, maar we hopen dat er ook voldoende aandacht zal zijn voor het beschermen en het bevorderen van ondernemerschap binnen de sector. Het is zaak om binnen het KB de belangen van de vastgoedmakelaar (als ondernemer) en de consument goed tegen elkaar af te wegen zodat beiden de bescherming krijgen die ze verdienen.

CIB VLAANDEREN ALS WERKGEVERSFEDERATIE CIB Vlaanderen vertegenwoordigt de werkgevers in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC323). Op 2 februari 2017 sloten de sociale partners van het Paritair Comité 323 een sectoraal akkoord voor 20172018. De uitvoering van het sectoraal akkoord wordt op elk punt onderhandeld tussen de organisaties die de werkgevers vertegenwoordigen en de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen (de vakbonden). De grote uitdaging voor het komende jaar is het sluiten van een toekomstgericht akkoord over de sectorale functieclassificatie en het opstellen van nieuwe loonbarema’s. Elke vastgoedmakelaar en syndicus die werkgever is, zal al zijn personeelsleden moeten inschalen in de nieuwe functieclassificatie. De nieuwe functieclassificatie is een noodzakelijke voorwaarde om voor de hele vastgoedsector een toekomstgericht personeelsbeleid te voeren. Het wordt voor CIB Vlaanderen een uitdaging om elke werkgever goed te informeren, te begeleiden en erover te waken dat de noodzakelijke vernieuwing niet leidt tot een loonkostenstijging in de sector.

onze actiepunten

45


ONZE STRUCTUUR EN WERKING


Al meer dan 80 jaar staat CIB Vlaanderen ten dienste van de vastgoedmakelaar en de syndicus. In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot de meest complete dienstenorganisatie voor iedereen die professioneel actief is binnen de vastgoedsector. Dankzij de inzet en het enthousiasme van onze bestuursleden, mandatarissen en medewerkers, maar ook dankzij de steun van onze leden, slagen wij dagelijks in onze opdracht.

3 onze structuur en werking

47


Het directiecomitĂŠ van CIB Vlaanderen v.l.n.r.: Filip Van der Veken - Gwenny De Vroe Elie Bex, tweede ondervoorzitter - Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Stephan Coenen, voorzitter - Luc Rosseel, eerste ondervoorzitter

48

onze structuur en werking


Bestuur

Provinciale afdelingen

CIB Vlaanderen wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Het Directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding. Alle provinciale afdelingen zijn vertegenwoordigd in deze bestuursorganen.

CIB Vlaanderen telt zes provinciale afdelingen, één voor elke Vlaamse provincie en – gezien het specifieke karakter van het (toeristisch) vastgoed aan de Kust – één voor de kustregio.

Raad van bestuur Stephan Coenen, voorzitter Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Luc Rosseel, eerste ondervoorzitter Elie Bex, tweede ondervoorzitter Rik Schepens Karen Van De Woestijne Guy Delbecque Sophie Pouille Filip Van der Veken Stefaan Leliaert Daniel Buschman Bart Lauwers Johan Tackoen Marc Cloetens Alain Deketelaere Dirk Coelus Gwenny De Vroe Aidan Coppens Walter Devlies

CIB Antwerpen Voorzitter Daniel Buschman CIB Kust Voorzitter Dirk Coelus CIB Limburg Voorzitter Marc Cloetens CIB Oost-Vlaanderen Voorzitter Rik Schepens CIB Vlaams-Brabant Brussel Voorzitter Aidan Coppens CIB West-Vlaanderen Voorzitter Filip Van der Veken

Directiecomité Stephan Coenen, voorzitter Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Luc Rosseel, eerste ondervoorzitter Elie Bex, tweede ondervoorzitter Gwenny De Vroe Filip Van der Veken

Stuurgroepen Om bepaalde sectorproblemen concreet aan te pakken heeft CIB Vlaanderen verschillende stuurgroepen in het leven geroepen. Deze stuurgroepen zijn samengesteld uit vastgoedmakelaars, medewerkers van CIB Vlaanderen en externe specialisten. Momenteel zijn de stuurgroepen ‘Vastgoedbeheer’, ‘Verkoop en Verhuur’ en de Adviesgroep ‘Modeldocumenten’ actief.

onze structuur en werking

49


ONZE LEDENVOORDELEN


CIB Vlaanderen telt vandaag meer dan 2.400 leden en dat aantal blijft groeien. De reden is niet ver te zoeken: als CIB-lid geniet je elke dag van heel wat voordelen. Onze ledenconsulenten leggen uit waarom vastgoedmakelaars en syndici kiezen voor een CIB-lidmaatschap. Dankzij onze sterke partnerships bieden wij bovendien nog extra voordelen aan onze leden.

4 onze ledenvoordelen

51


KOEN ROSSELLE

GUILLAUME DRAGONETTI

Kust + West-Vlaanderen 0473 18 19 67 koen.rosselle@cib.be

Antwerpen 0473 77 77 89 guillaume.dragonetti@cib.be

“Vlotter werken dankzij handige tools” “Een van onze meest gesmaakte ledenvoordelen zijn ongetwijfeld de meer dan 800 modeldocumenten. Onze studiedienst zorgt ervoor dat de leden steeds de meest geactualiseerde documenten kunnen gebruiken. Bovendien zijn de meest courante modellen beschikbaar in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) en in Word- en pdf-versie. Men kan ze dus personaliseren naar eigen goeddunken. Niet alleen de modeldocumenten maken het werk van de vastgoedprofessional een stuk gemakkelijker. Via CIBweb.be hebben onze leden ook toegang tot een hele resem andere gebruiksvriendelijke tools. Tools zoals Kadasterfinder en MyRent Pro zijn ondertussen goed ingeburgerd en worden massaal gebruikt. CIB Vlaanderen en haar ICT-poot Oris stonden telkens mee aan de wieg van deze toepassingen. Ondertussen zitten we niet stil en wordt er volop gewerkt aan nieuwe tools die de vastgoedmakelaar en syndicus verder ondersteunen in hun dagelijkse job.”

52

onze ledenvoordelen

“Steeds op de hoogte van het meest recente vastgoednieuws” “Met de snel wijzigende wetgeving is het een must om als vastgoedmakelaar of syndicus steeds op de hoogte te blijven. CIB Vlaanderen stelt alles in het werk om op een eenvoudige en efficiënte manier aan die behoefte te beantwoorden. Via onze diverse communicatiekanalen weten onze leden wat er beweegt en leeft in de vastgoedwereld. Ons wekelijks en veel gelezen magazine Vastgoedflitsen is voor veel vastgoedkantoren een eerste bron van informatie. Voor meer en diepgaandere informatie kunnen de leden terecht op CIBweb.be. Met deze website en onze digitale nieuwsbrieven zetten we stevig in op digitalisering, wat zeker wordt gesmaakt. Veel appreciatie gaat ook uit naar onze snelle opvolging van de wetgeving en de berichtgeving hierover. Onze studiedienst stelt op CIBweb.be verschillende dossiers en syllabi beschikbaar. Onze leden ervaren dit als een verbetering: terwijl de papieren versies van vroeger snel verouderd waren, worden de digitale versies van vandaag steeds up-to-date gehouden.”


ERNST-JAN DRIEZEN

MICHEL ENGELBOSCH

Oost-Vlaanderen + Vlaams-Brabant Brussel (West) 0479 39 80 52 ernst.driezen@cib.be

Limburg + Vlaams-Brabant Brussel (Oost) 0473 83 97 61 michel.engelbosch@cib.be

“Niet alleen kennis opdoen, maar ook ervaringen uitwisselen” “Als vastgoedmakelaar moet je je voortdurend bijscholen. Dankzij de opleidingen en studiedagen die onze vormingsdienst VIVO aanbiedt, kan dit voor onze leden op een voordelige manier. Bovendien komen deze opleidingen in aanmerking voor de verplichte permanente vorming van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Tegelijkertijd zijn het belangrijke netwerkmomenten. Onze leden ervaren het als een pluspunt om collega’s te ontmoeten. Het is verrijkend om te weten hoe andere vastgoedmakelaars en syndici de markt aanvoelen en hoe zij met bepaalde problemen omgaan. Zeker voor éénmanszaken zijn onze opleidingen de uitgelezen kans om ervaringen uit te wisselen. Ook onze events zoals het jaarlijkse Vastgoedcongres en de uitreiking van de Real Estate Awards zijn belangrijke ontmoetingsmomenten. Niet alleen om andere CIB-leden te ontmoeten, maar ook om kennis te maken met onze partners, huisadvocaten, vertegenwoordigers van andere beroepsorganisaties en beleids- en opiniemakers.”

“Samen zoeken naar constructieve oplossingen” “Als ledenorganisatie behartigen wij actief de belangen van onze leden. En dat op verschillende niveaus. Doordat wij als ledenconsulent in rechtstreeks contact staan met onze leden, kennen wij de behoeften en de bekommernissen van de sector door en door. Deze maken wij over aan onze studiedienst, die tijdens talrijke overlegmomenten met andere organisaties en beleidsmakers deze behoeften en bekommernissen aankaart. Samen wordt er gezocht naar constructieve oplossingen en die worden ook vaak gevonden. Onze juristen zetelen in organisaties en adviesorganen, zoals UNIZO, VOKA en de Federatie Vrije Beroepen. Zij verdedigen hier telkens de stem van de sector. Daarnaast werkt CIB Vlaanderen samen met aanverwante beroepen. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met de notarissen (KFBN), de architecten (NAV) en de vastgoedpromotoren (BVS). Het doel is steeds hetzelfde: de sector en het beroep professionaliseren ten voordele van de klant, de vastgoedconsument. Samen staan we nu eenmaal sterker.”

Alle ledenvoordelen vind je op www.cibweb.be. Lid worden van CIB Vlaanderen? Contacteer onze ledenconsulenten voor een vrijblijvend gesprek.

onze ledenvoordelen

53


Commerciële voordelen dankzij sterke partnerships CIB Vlaanderen heeft een structurele samenwerking met BTV, Concordia, EDF Luminus en Proximus. Sinds begin dit jaar is ook Zenito partner van CIB Vlaanderen.

PROXIMUS Eind 2015 sloeg CIB Vlaanderen de handen in elkaar met telecombedrijf Proximus. Proximus is de belangrijkste Belgische leverancier van telefonie, internet, televisie en ICT-diensten op netwerkbasis. Ledenvoordeel? Proximus verzekert een telecomoplossing van het allerhoogste niveau aan aantrekkelijke voorwaarden voor de vastgoedmakelaar, zijn medewerkers en zijn klanten. De Proximus Bizz Experts staan in rechtstreeks contact met de vastgoedkantoren en zorgen ervoor dat de kantoren extra slagkracht krijgen want hun klanten-verhuizers worden snel en efficiënt geholpen.

“Een verhuis is een sleutelmoment in het leven van een consument. Dankzij de samenwerking met CIB Vlaanderen kan Proximus aanwezig zijn op dit sleutelmoment en een extra service aanbieden aan verhuizers. Wij hebben hierbij éénzelfde doel als de vastgoedmakelaar voor ogen: de consument de beste klantenervaring bieden.” Koen Van Hove Partnership Manager Proximus

54

onze ledenvoordelen

EDF LUMINUS EDF Luminus is de tweede grootste leverancier en producent van energie in België, heeft meer dan 1,8 miljoen klanten en biedt producten aan die 100% groen en Belgisch zijn. Het bedrijf is succesvol de weg ingeslagen van energiediensten die zijn klanten en partners helpen hun energieverbruik te verminderen en energiefactuur te optimaliseren. Ledenvoordeel? Het Real Estate Development (RED) team van Luminus werkt intensief samen met de vastgoedmakelaars en zorgt ervoor dat verhuizers snel en accuraat worden geholpen bij de overdracht van gas en elektriciteit en bij ketelonderhoud. Het voordeel voor CIB-leden zijn de unieke service, kortere verwerkingstermijnen en differentiatie ten opzichte van andere collega’s.

“Dankzij de nauwe samenwerking met CIB Vlaanderen kan Luminus heel klantgericht werken en alle zorgen en vragen rond energie wegnemen voor de klanten en daardoor een unieke service aanbieden. Samen maken we het verschil.” Bob Serneels Sales Director Residential - Business market Retail EDF Luminus


CONCORDIA

BTV

CIB Vlaanderen en verzekeringspartner Concordia mochten dit jaar hun tienjarig huwelijk vieren. De verzekeringsmakelaar is gespecialiseerd in zowel klassieke verzekeringsoplossingen, als nicheproducten en op maat gemaakte pakketten voor bedrijven, federaties en non-profit organisaties.

BTV is al meer dan tien jaar de vaste partner van CIB Vlaanderen voor het uitvoeren van wettelijke controles, zoals de elektriciteitscontrole, de opmaak van het energieprestatiecertificaat, de gebouwenaudit, veiligheidscoördinatie op bouwwerven, …

Ledenvoordeel? CIB-leden kunnen bij Concordia terecht voor producten die speciaal op maat van de vastgoedmakelaar zijn gemaakt. Naast de intussen door iedereen gekende CIBbovenbouw met al zijn mogelijke uitbreidingen zijn tal van andere polissen ontwikkeld. Zo kunnen vastgoedkantoren die lid zijn van CIB Vlaanderen voortaan onder meer voor hun personeelsleden, en bijkomend voor hun gezinsleden, een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten en dit aan een bijzonder voordelig tarief.

Ledenvoordeel? De verkopende CIB-vastgoedmakelaar kan genieten van unieke en exclusieve voordelen op de gekende activiteiten (bv. elektrische keuring, al dan niet gecombineerd met de opmaak van het EPC). Verhurende makelaars hebben de mogelijkheid een exclusief ‘conformiteitsonderzoek in het kader van de Vlaamse Wooncode’ uit te voeren. Ook syndici kunnen op talrijke voordelen rekenen, zoals liftcontroles, keuring van de elektriciteit, brandveiligheidscontroles en een complete gebouwenaudit die een gebouw toetst aan de wetgeving.

“De samenwerking met CIB Vlaanderen laat ons toe producten op maat te maken die precies beantwoorden aan de noden van de vastgoedmakelaars. Het zorgt er ook voor dat wij voldoende buying power hebben, waardoor we de beste verzekeringsvoorwaarden kunnen bekomen voor de CIB-leden.”

“BTV hecht veel waarde aan intermenselijk contact. Als veiligheidsorganisatie willen we ons in eerste instantie dan ook blijven profileren als ‘een verhaal van mensen’. We willen vooral onze correcte prijzen en de bijhorende servicegarantie laten zien in de vastgoedwereld. Onze grootste uitdaging blijft om er dagelijks voor onze klanten te zijn op een Betrouwbare, Technische en Vriendelijke manier, BTV-gewijs dus!”

Steve Sartor CEO Concordia

Joris Breugelmans Commercieel directeur BTV

onze ledenvoordelen

55


ZENITO Zenito is een sociale dienstengroep voor zelfstandigen, die je begeleidt gedurende het volledige professionele traject als ondernemer. Van zodra je overweegt om je activiteit op te starten tot en met het ogenblik waarop je met pensioen gaat, kan je via Zenito rekenen op een persoonlijke en deskundige dienstverlening. Zo regelt Zenito Ondernemingsloket onder andere al je administratieve formaliteiten bij het starten, het wijzigen of het stopzetten van je zaak. Daarnaast draagt Zenito zorg voor je sociale bescherming als zelfstandige: zowel voor jouw wettelijke sociale zekerheid via Zenito Sociaal verzekeringsfonds, als over jouw aanvullende bescherming via Zenito Aanvullend Pensioen. Vandaag doen zo’n 185.000 zelfstandige klanten en 75.000 vennootschappen beroep op Zenito. Ledenvoordeel? Voor de CIB-leden wil Zenito vooral de focus leggen op een doorgedreven persoonlijke dienstverlening, in de verschillende fasen van de zelfstandige loopbaan: een vlotte afhandeling van een vergunningsaanvraag, advies over de opbouw van een volwaardige sociale bescherming, loopbaancoaching speciaal gericht op ondernemers, informatiesessies over eindeloopbaan, opvolging en overname, toegang tot aanvullende diensten bij het in dienst nemen van medewerkers (via ons partnerschap met ADMB), …

“Door ons langdurig partnership kunnen we aan elke vastgoedmakelaar, op elk moment, het juiste advies en de gepaste begeleiding bieden. De manier waarop we de verplichte registratie van elke syndicus in de KBO samen aangepakt hebben met de tool ‘KBO VME’, was alvast een geslaagde eerste stap.” Jan Steverlynck Gedelegeerd bestuurder Zenito

56

onze ledenvoordelen

TIJDELIJKE SAMENWERKINGEN Naast deze structurele partnerships sluit CIB Vlaanderen geregeld al dan niet tijdelijke samenwerkingen af. Zo is er sinds 2015 een samenwerking met tankstation Q8. In 2017 sloegen CIB Vlaanderen en Sweepbright de handen in elkaar. Deze Antwerpse startup heeft een mobiele tool gelanceerd die het werk van vastgoedmakelaars vereenvoudigt en hen een enorme tijdswinst bezorgt. Dankzij de samenwerking kunnen CIB-leden tegen een voordelige prijs van de talrijke voordelen genieten.


CIB VERSUS HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is het controleorganisme van de vastgoedsector dat onder voogdij van de minister van Middenstand staat. Het BIV heeft drie wettelijke taken: de toegang tot het beroep controleren en organiseren; toezien op de naleving van de deontologie en de nodige sancties nemen in geval van deontologische tekortkomingen; mensen die onwettig het beroep uitoefenen uit de markt verwijderen. Een deontologisch correcte toepassing van het beroep is voor onze beroepsorganisatie van groot belang. Onze democratisch verkozen mandatarissen timmeren binnen het BIV samen verder aan de weg van professionalisering.

CIB VERSUS HET SOCIAAL FONDS VOOR DE VASTGOEDSECTOR Een andere belangrijke rol vervult CIB Vlaanderen binnen het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector 323 (SF 323). Dit houdt zich voornamelijk bezig met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector. Denk maar aan de eindejaarspremies voor de arbeiders en de werknemers, syndicale premies en aanvullende pensioenen. Daarnaast staat het Sociaal Fonds in voor de permanente vorming van werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket. CIB Vlaanderen heeft een lange traditie bij het SF 323 en koestert het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers.

onze ledenvoordelen

57


ONZE GESPREKSPARTNERS


Met de nodige dossierkennis in handen verdedigt CIB Vlaanderen de belangen en de standpunten van de vastgoedsector op verschillende niveaus: Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal en lokaal. Zo kunnen we een constructieve rol spelen binnen het wettelijke besluitvormingskader. CIB Vlaanderen laat als klankbord van de vastgoedsector haar stem horen in de volgende organisaties en adviesorganen.

5 onze gesprekpartners

59


ORGANISATIES BINNEN DE VASTGOEDSECTOR Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) www.biv.be Federatie van Immobiliënberoepen van België (FIB) www.fib.immo European Association of Real Estate Professions (CEPI) www.cepi.eu Federia www.federia.be Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) www.sf323.be

ADVIESORGANEN Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) www.sarovlaanderen.be Vlaamse Woonraad www.vlaamsewoonraad.be Woonraad Antwerpen Toeristische comités en commissies

60

onze gesprekspartners

INTERPROFESSIONELE ORGANISATIES Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) www.unizo.be Federatie Vrije Beroepen www.federatievrijeberoepen.be Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) www.voka.be Federatie van de Toeristische Industrie (FTI) www.fit-fti.be Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) www.hrzkmo.fgov.be

SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDERE BEROEPEN NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen www.nav.be KFBN, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat www.notaris.be BVS, Belgische beroepsvereniging van bouwpromotoren, verkavelaars en vastgoedbeleggers www.upsi-bvs.be


ONDERWIJSINSTELLINGEN Hoger onderwijs: professionele bachelor Vastgoed - Artesis Plantijn Hogeschool (Antwerpen) - Hogeschool Gent (Gent) - Odisee (Aalst) Langlopende opleidingen Syntra - Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Syntra Brussel - Syntra Limburg - Syntra Midden-Vlaanderen - Syntra West Medewerking aan diverse strategische basisonderzoeken van universiteiten en hogescholen

ONDERZOEKSINSTELLINGEN Begeleidingsgroepen Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be

WERKGROEPEN CIB Vlaanderen plaatst de rechten en de noden van de vastgoedsector ook op de agenda binnen tal van werkvergaderingen, werkgroepen en overlegplatformen op diverse niveaus, en tijdens contacten met administraties.

onze gesprekspartners

61


MEER WETEN OVER CIB VLAANDEREN? www.cibweb.be VRAGEN AAN CIB VLAANDEREN? 09 222 06 22 - info@cib.be

Kust + West-Vlaanderen

VRAGEN OVER JE LIDMAATSCHAP OF WIL JE LID WORDEN? Contacteer onze ledenconsulenten

Antwerpen

Koen Rosselle 0473 18 19 67 - koen.rosselle@cib.be

Guillaume Dragonetti 0473 77 77 89 - guillaume.dragonetti@cib.be

Oost-Vlaanderen + Vlaams-Brabant Brussel Ernst-Jan Driezen 0479 39 80 52 - ernst.driezen@cib.be

Limburg + Vlaams-Brabant Brussel Michel Engelbosch 0473 83 97 61 - michel.engelbosch@cib.be

ONZE PARTNERS


Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 09 222 06 22 info@cib.be www.cibweb.be @CIBVlaanderen CIB Vlaanderen CIB Vlaanderen

CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen – vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedsector. Onze beroepsorganisatie telt vandaag meer dan 2.400 leden. Naast vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij CIB Vlaanderen. Net zoals iedereen die in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is. Onze leden kunnen rekenen op een ruime dienstverlening, een groot netwerk en belangenbehartiging op alle niveaus.

Jaarverslag CIB Vlaanderen 2017  
Jaarverslag CIB Vlaanderen 2017  
Advertisement