Page 1

Afgiftekantoor Oostende X - P911234- Driemaandelijks tijdschrift - V.U.: Stephan Coenen, - Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck

“De toekomst zal stedelijk zijn of niet zijn”

Leden aan het woord

Op de praatstoel

De toekomst van de syndicus onder het vergrootglas

Frank Judo, juridisch assessor Uitvoerende Kamer BIV

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2017

Magazine van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

CIB info #77


02

inhoud

In dit nummer Voorwoord

03

Vastgoednieuws

04

Wat gebeurt er in vastgoedland?

06

Interview

06

14

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck

Wetgeving

11

Brussel krijgt eigen huurwet

Leden aan het woord

13

Interview

14

Wat brengt 2018?

18

Op de praatstoel met Frank Judo, juridisch assessor Uitvoerende Kamer BIV

Dienstverlening

18

Tools om het de vastgoedmakelaar en syndicus makkelijker te maken

Afdeling in de kijker

20

CIB Kust

20

23

Say cheese

Adverteren in CIB info?

CIB info is een uitgave van Confederatie

Voor informatie en reservatie kan je terecht

van ImmobiliĂŤnberoepen vzw.

bij Veronique Van Hoorickx: T 09 222 06 22 adverteren@cib.be Vragen? Heb je vragen, suggesties of ideeĂŤn? Laat het ons weten via communicatie@cib.be Redactie: Ewoud Hasenbos, Tine Terryn, Kristophe Thijs, CIB studiedienst v.u. Stephan Coenen Kortrijksesteenweg 1005

CIB info

9000 Gent

Lay-out: Marieke Veys, FCO Media Fotografie: Johan Stock (cover, p.6, p.9, p.20, p.23) - Dirk Vertommen (p.14)

Partners:


voorwoord

03

Constructief 1.500 deelnemers in een bomvol Kursaal Oostende, 26 begeesterende sprekers en 12 verrijkende workshops. Het mag duidelijk zijn dat de 18de editie van het CIB Vastgoedcongres een succes was. Voor wie er tijdens het congres niet bij was: de volgende editie zal niet aan het ‘zeetje’ plaatsvinden maar wel in Antwerpen. Op die manier kunnen we blijven groeien én onze succesformule verder verfijnen en optimaliseren. Om nog even terug te komen op het congres van dit jaar: het thema, met name DE TOEKOMST IS NU, leeft duidelijk binnen onze sector. Als we over de toekomst van onze ruimtelijke ordening willen en zelfs moeten nadenken, dan is dat denkproces nu begonnen. Als vastgoedsector stellen wij ons alvast constructief op voor elke visie die in het kader van onze ruimtelijke ordening wordt geponeerd. Dat stelt ook keynote speaker van het Vastgoedcongres Leo Van Broeck met tevredenheid vast. De Vlaamse Bouwmeester voelt zich gesteund door onze sector en ziet dat de grotere spelers in vastgoedland al “Mee zijn met de veel verder staan dan het beleid realiteit van vandaag of de regelgeving, zo laat hij veris de boodschap” der in dit nummer verstaan. Mee zijn met de realiteit van vandaag, is de boodschap. Dat is ook de reden waarom heel wat van onze energie richting de verdere digitalisering van ons beroep gaat. Energie die wij gebruiken om jou energie te doen sparen. Denk maar aan de komst van de tool KBO VME of de verdere uitdieping van MyRent Pro, Kadasterfinder en AntiWitWas. Franky Deleu, CIO van onze ICT-poot Oris, is een van de stuwende krachten achter de ontwikkeling van de nieuwe tools. Tot slot maak ik je graag warm voor een blik achter de schermen van CIB Kust met in de hoofdrol afscheidnemend voorzitter Dirk Coelus. Ik bedank Dirk bij deze graag voor zijn jarenlange inzet om de kustafdeling tot een hecht geheel te kneden. Last but not least mag je je verwachten aan een verhelderende kijk op de deontologie van de vastgoedmakelaar. Gids van dienst is juridisch assessor van de Uitvoerende Kamer van het BIV Frank Judo. Je merkt het al, aan leesplezier zal het je niet ontbreken komende kerstperiode. Ik wens je alvast een fijn eindejaar toe en een schitterend 2017. Tot volgend jaar!

CIB info

Stephan Coenen Voorzitter CIB Vlaanderen


04

vastgoednieuws

Wat gebeurt er in vastgoedland? Nieuwe antikraakwet is een feit De nieuwe antikraakwet, waar CIB Vlaanderen mee voor ijverde, is een feit en ging van kracht op donderdag 16 november. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat. De hoogte van de strafsanctie zal zwaarder zijn bij het kraken van bewoonde panden (een gevangenisstraf van 15 dagen tot twee jaar en een geldboete van €26 tot €300) dan bij het kraken van niet-bewoonde panden (gevangenisstraf van 8 dagen tot één maand en/of een geldboete van €26 tot €100). Of de wet een voldoende antwoord biedt voor gevallen zoals die in Gent, blijft in zekere zin afwachten. Dat de wet een stap in de goede richting is, staat buiten kijf. Als sectorvertegenwoordiger dringen we echter resoluut aan op verdere stappen, indien de aanpassing van het Strafwetboek onvoldoende is om schrijnende gevallen zoals in Gent aan te pakken.

Overdracht van appartementen op risicogrond voortaan soepeler Binnen de bodemregelgeving zijn specifieke verplichtingen van kracht bij de overdracht van risicogronden. Zo moet bij de overdracht van een risicogrond voorafgaandelijk een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Voor de overdracht van privatieve kavels binnen een appartementsgebouw bestaat er echter een afwijking op het verplicht uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek. Er moet met name geen oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd als de privatieve kavel niet verbonden is met de risico-inrichting, die in het gebouw is geëxploiteerd. Die afwijking geldt sinds kort ook voor de zogenaamde vereenvoudigde mede-eigendommen. Dat zijn mede-eigendommen waarbij alle mede-eigenaars ermee hebben ingestemd om af te wijken van de principes van de gedwongen appartementsmede-eigendom en waarbij er geen VME bestaat.

Antiwitwaswet: belangrijke wijzigingen voor de vastgoedsector Met de omzetting van de vierde Antiwitwasrichtlijn in de Wet van 18 september 2017 heeft de Antiwitwaswet van 1993 enkele wijzigingen ondergaan met gevolgen voor de vastgoedsector. Om er maar eentje te noemen: syndici vallen voortaan niet langer onder het toepassingsgebied van de antiwitwaswetgeving. Een argument daarbij is dat er in het voorbije decennium geen enkel geval van witwassen van geld of financiering van terrorisme is vastgesteld. Bovendien houdt de activiteit van het beheren van de gemeenschappelijke delen van gebouwen a priori geen enkel risico in op dergelijke activiteiten. De wetgeving blijft wel van kracht bij verkoopbemiddeling, verhuurbemiddeling en rentmeesterschap. Let wel: bij verhuur geldt echter enkel een identificatieplicht van de cliënt/opdrachtgever, niet van de tegenpartij (doorgaans huurder). Om je antiwitwasverplichtingen te vervullen, kan je gebruikmaken van de AntiWitWas-tool. Die begeleidt en adviseert je bij het voldoen aan je antiwitwasplicht.

Vlaams Logiesdecreet: vraag tijdig je brandveiligheidsattest aan

CIB info

Het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet vereist dat elk logies moet beschikken over een brandveiligheidsattest. Die verplichting is op 1 april 2017 van kracht geworden. Was het logies echter op die datum reeds aangemeld bij de Vlaamse overheid, dan geldt er een overgangsperiode tot 1 april 2018. Vanaf dan moet er voor elk logies een brandveiligheidsattest zijn. Heel wat verhuurkantoren zijn na de zomer gestart met het opvragen van de attesten. Stel dit zeker niet te lang uit, want de deadline van 1 april 2018 nadert met rasse schreden. Voor meer toelichting en enkele handige documenten kan je op CIBweb.be terecht in het dossier ‘Het Vlaamse Logiesdecreet’.


vastgoednieuws

FOD Financiën geeft duidelijkheid over koppeling ondernemingsnummer VME aan achterhaalde adressen Op aangeven van enkele van onze leden die opmerkten dat bij het toekennen van ondernemingsnummers aan verenigingen van mede-eigenaars (VME) in de KBO soms koppelingen werden vastgesteld aan achterhaalde adressen trok CIB Vlaanderen recent aan de alarmbel bij de FOD Financiën. De Algemene Administratie van de Patrimonium Documentatie (AAPD) verdiepte zich in de kwestie en maakte in een recent schrijven duidelijk dat een eenvoudige adreswijziging als gevolg van een beslissing van een gemeentebestuur geen wijziging van de authentieke akte vereist en aldus door de hypotheekbewaarder op eenvoudig verzoek van de syndicus kan worden uitgevoerd. Elke andere wijziging van de benaming van de VME, los van de eenvoudige adreswijziging als gevolg van een beslissing van een gemeentebestuur, kan niet zonder de overschrijving van een authentieke akte tot wijziging van de statuten.

Nieuwe procedure voor opvragen attest klein beschrijf Om het risico op latere controleschattingen van het kadastraal inkomen te verminderen en te voorkomen dat de koper alsnog het klein beschrijf wordt ontzegd, is het standaardpraktijk om een uittreksel uit de kadastrale legger, het ‘attest klein beschrijf’, op te vragen. Hieraan is op zich niets gewijzigd. Wel stellen we vast dat de procedure om zo’n attest op te vragen veranderd is. Sinds kort hanteert de Dienst Opmeting en Waarderingen van de AAPD een nieuwe werkwijze, waarbij alleen de notarissen een attest klein beschrijf kunnen opvragen. Enkel de notarissen zouden dus over de effectieve attestatie rond de grens van €745 niet-geïndexeerd KI kunnen beschikken. De kwestie ligt intussen op tafel. Doel is dat de vastgoedmakelaars in de toekomst op dezelfde wijze als de notarissen via digitale weg (Kadasterfinder) attesten van klein beschrijf zullen kunnen opvragen. We houden onze leden alvast op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Nieuw: erfgoedlening voor restauratie- en herbestemmingswerken

05

Btw-hervorming in vastgoed gaat niet door In tegenstelling tot wat was aangekondigd in het zomerakkoord van de federale regering, komt er dan toch geen grootschalige btw-hervorming om de bouw- of renovatiekosten voor verhuurders te verlichten. Het opzet was om vanaf 2018 een keuzestelsel in te voeren waarbij ook onroerende verhuur aan ondernemingen met btw mogelijk zou worden. De verhuurder zou hierbij de btw op de kosten met betrekking tot bouw en renovatie kunnen recupereren. Nu blijkt dat de hervorming strandt om budgettaire redenen.

Strenge isolatienorm maakt nieuwbouwwoning nog duurder De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet om het S-peil te gebruiken als indicator voor de isolatie- en ventilatiewaarde van een nieuwbouwwoning. Op zich is dat een goede zaak, zeggen de Bouwunie en het Netwerk Architecten Vlaanderen, maar ze waarschuwen dat de isolatienorm nieuwbouwwoningen nog een stuk duurder zal maken. “Het S-peil zal een woning significant duurder maken en het aantal bouwaanvragen ligt nu al 31 procent lager dan vorig jaar”, klinkt het.

CIB info

Omdat de lijst met restauratiedossiers die wachten op een premie nog nooit zo lang is geweest, werkte de Vlaamse overheid alternatieve stimulansen uit naast de klassieke premies voor beschermd onroerend erfgoed. Een van die nieuwe stimulansen is de erfgoedlening voor restauratie-, renovatie- en herbestemmingswerken aan beschermd onroerend erfgoed en gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.


CIB info

Leo Van Broeck: “Ik voel me vanuit de vastgoedsector heel sterk gesteund”


interview

07

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck

“De toekomst zal stedelijk zijn of niet zijn” Minder open ruimte innemen en compacter gaan wonen. Dat is de boodschap die we vanuit alle hoeken te horen krijgen én de essentie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook wel de ‘betonstop’ genoemd. Ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is een vurig pleitbezorger van de zogenaamde ‘verdichting’. Op het 18de Vastgoedcongres deelde hij zijn visie op stedenbouw, ruimtelijke ordening en wooncultuur: “De toekomst is sowieso mooi, want veel lelijker dan vandaag kan het echt niet worden.” voor kwaliteit, niet in kiezen voor hoog of laag.”

In eerdere interviews zei u dat vrijstaand of halfopen bouwen crimineel is en bij wijze van spreken strafbaar zou moeten zijn. Toch wordt er vandaag nog steeds verkaveld.

Leo Van Broeck: “You cannot make smart cities without smart citizens. Als de burger begrijpt dat die ene woonstkeuze de natuur vernietigt, het klimaat doet overkoken, files produVan Broeck: “Crimineel bedoel ik hier ceert, de belastingen de hoogte niet in de betekenis van misdadig, injaagt, … en dat verdichting dé maar wel ‘totaal onverantwoord’. Als manier bij uitstek is om te zorgen je weet dat de mensheid op aarde voor meer natuur, beter klimaat, te veel ruimte afpakt van de natuur, beter openbaar vervoer, minder en dat we dringend onze CO²-uitverkeersdostoot moeten beperden, minder ken om het klimaat “De vrijstaande files, minder te redden, dan kan verkavelingswoning is een ik niet anders dan belastingen, … dan zal hij vaststellen dat de misdaad tegenover het vanzelf de vrijstaande verkaplanetaire ecosysteem” juiste keuzes velingswoning een maken. Wat misdaad is tegende Vlaming moet, doet hij niet graag. over het planetaire ecosysteem. Het Wat hij doet omdat hij het zelf wil, fenomeen van ‘rap rap verkavelen doet hij meestal beter. We moeten de nu het nog kan’ brengt me bijna in verkavelingsdroom van de Vlaming paniek. Dat kan volgens mij alleen realiseren in een qua woonplezier maar stopgezet worden door een minstens even goede vorm, maar daad van politieke moed vanuit de dan geschakeld of gestapeld in centrale overheid.” kernen en steden. Hoogbouw heeft vooral een slecht imago gekregen in Wat moet er op termijn gebeuren de jaren ’60 en ’70 door torens vol te met alle vrijstaande woningen? proppen met kansarmen. We moeten En wat met kleine dorpen en dat stigma doorbreken. Sommige gehuchten? Gaan die van de verkavelingen zijn ook cultuurwoeskaart verdwijnen? tijnen waar niks gebeurt behalve Van Broeck: “De leegloop van de slapen. De oplossing ligt in kiezen kleinste dorpen en gehuchten was

al begonnen nog voor er sprake was van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen of de betonstop. En die zal alleen maar versnellen. De terugkeer naar de stad is een planetaire tendens. De toekomst zal stedelijk zijn of niet zijn. Maar we moeten voor die ontsnippering en verdichting van Vlaanderen vooral de nodige tijd nemen en niet te veel forceren of onteigenen. Een uitgewoonde versleten woning die je beter herbouwt dan renoveert, die moet je niet noodzakelijk op dezelfde plek herbouwen. Ik schat dat de hele operatie ongeveer twee afschrijvingstermijnen kan duren, dat is zestig jaar. Als je weet dat in Vlaanderen per jaar ongeveer 1% van het patrimonium wordt veranderd, kunnen we zo op zestig jaar tijd heel wat doen zonder te forceren. De overheid is momenteel ook bezig met het ontwikkelen van allerlei instrumenten, zoals grondruil, verhandelbare bouwrechten, … Waar een wil is, is echt wel een weg. En als we slim zijn is die weg zelfs leuker te bewandelen dan stomweg voortdoen zoals we bezig zijn.”

Op plaatsen waar mensen dicht op elkaar wonen kan de leefbaarheid een uitdaging vormen. Wat zijn de aandachtspunten op dat vlak? Van Broeck: “We moeten de woondroom van fermettegem au sérieux nemen. Mensen willen op

CIB info

Hoe overtuig je de modale Vlaming om in stads- en dorpskernen te gaan wonen en zijn vrijstaande woning op te geven?


08

interview

het platteland wonen omdat ze rust, privacy en natuur willen. Als we die kwaliteiten kunnen koppelen aan stadswoningen geraken we al veel verder. We moeten dus dringend werk maken van meer groen, maar ook meer echte natuur, in de stad. Privacy is eerder een omgekeerd probleem: in de stad heb je vaak meer privacy dan in een verkaveling.”

maatschappelijke taak die de grote steden vervullen. We trekken er met zijn allen heen voor tewerkstelling, shopping, horeca, cultuur, … maar ’s avonds gaat een meerderheid elders slapen én belastingen betalen, namelijk in een verkavelingsdorp. De oplossing is dus een én-én-verhaal. Als we door ons huidige woonmodel zowel een kapot platteland als zwakke “Het is hoog tijd voor en te dun bevolkte minder complexe steden hebben, dan regels, minder Kafka en moeten we beide meer gezond verstand” problemen tegelijk aanpakken.”

Het verzet tegen de betonstop komt niet enkel van de modale Vlaming, maar ook van gemeentes en steden. Volgens socioloog-ruimtelijk planner Pascal De Decker (KU Leuven) zal een betonstop er niet snel komen omdat een betonstop mogelijk ook een stop betekent op de inkomsten van de dunner bevolkte gemeente.

CIB info

Van Broeck: “De oplossing impliceert een grote correctie in onze gemeentefinanciering. Gemeentes waar bebouwing wordt vervangen door open ruimte voor landbouw of natuur zouden daar financieel beloond voor moeten worden in plaats van gestraft. Zij maken tenslotte bij wijze van spreken de zuurstof en de groenten voor onze steden van de toekomst. Het probleem voor een nieuwe gemeentefinanciering is niet om de lokale besturen mee te krijgen. Het zijn de burgemeesters van de grote steden die zich verzetten tegen meer geld voor open ruimte en minder geld voor aantal inwonende mensen en bedrijven. Tegelijk moeten we begrip opbrengen voor de

En wat met de lokale regelgeving? Heel wat gemeentelijke bouwverordeningen zijn vandaag contraproductief: ze houden verdichting tegen, geven nog te veel ruimte aan koning auto en zetten niet in op wat echte woonkwaliteit moet betekenen. Van Broeck: “Als we een goede centrale stedenbouwkundige visie en regelgeving zouden hebben en goed opgeleide onafhankelijke architecten, dan waren al die lokale heruitvindingen van de hele stedenbouwkundige regelgeving helemaal niet nodig. Dat universiteitssteden een reglement hebben voor studentenkamers is niet meer dan normaal. Maar dat elke gemeente zijn eigen idee over dichtheid, bouwhoogtes, mobiliteit, … in regels begint te gieten, maakt van Vlaanderen soms een onwerkbare bananenrepubliek. Het is hoog tijd voor minder complexe regels, minder Kafka en meer gezond verstand.”

Ook op Vlaams en federaal niveau vormt de regelgeving vandaag een obstakel waar nog veel werk aan is? Van Broeck: “Het zal van twee kanten moeten komen. Als er genoeg mensen naar nieuwe oplossingen vragen, dan zal de regelgeving wel volgen. Maar we mogen echt geen tijd meer verliezen. Daarom moeten we sowieso werk maken van de herziening van het regelgevend kader. Ik denk hierbij aan de wet op de mede-eigendom, het gemakkelijker maken van collectief wonen, de BTW-regelgeving, … Vanuit het Team Vlaams Bouwmeester hebben we een studie besteld om alles tegen het licht te houden: woonbonus, Kadastraal Inkomen, BTW, fiscale maatregelen, pachtwet, wet op de mede-eigendom, … Op basis van die studie hopen we zicht te krijgen op waar de invloeden het grootst zijn en waar we het snelst kunnen ingrijpen om de zaken te keren.”

Wat zal de impact zijn op de vastgoedprijzen? Van Broeck: “De collectieve woningbouw verdient alle stimulansen. Tegelijk weten we dat een verkavelingswoning meer dan twee keer zoveel geld aan de overheid kost dan een stadswoning. We moeten manieren zoeken om met dat verschil het kostenplaatje van de verwerving van een woning in de kern te corrigeren. Naast kopen en huren is het zeker ook tijd voor hybride vormen van eigenaarschap via cohousing, wooncoöperatieven, community land trust, … Bewoners die een woonrecht verwerven omdat ze aandeelhouder zijn in een coöperatieve, kunnen op


interview

die manier ook aan maandelijkse kapitaalsopbouw doen én kunnen instappen zonder een groot aanvangskapitaal te moeten hebben. Die piste is misschien wel het beste uit twee werelden: geen eigenaar worden in de vechtende krabbenmand van een mede-eigendom én kunnen ontsnappen aan het kwetsbare statuut van huurder. Ander voordeel: door het coöperatief beheer kunnen meerdere mede-eigendommen omgezet worden in één beheersbare entiteit met een efficiënte raad van bestuur, wat dan weer de taakstelling van de syndici kan verlichten.”

In hoeverre voelt u zich gesteund door de vastgoedsector? Van Broeck: “Ik merk dat de grotere spelers in de vastgoedsector al veel verder staan dan het beleid of de re-

gelgeving. Ik voel me vanuit die hoek heel sterk gesteund. De vastgoedsector smeekt bijvoorbeeld al jaren om verhandelbare grondrechten. Ik denk dat een innovatieve vastgoedsector die snel bij de pinken is, daar ook financieel de vruchten van zal plukken, en tegelijk kan zorgen voor de creatie van meer natuur. Economie en ecologie hebben nog nooit zo dicht bij elkaar gestaan als vandaag.”

Hoe ziet u de toekomst? Waar staan we over pakweg 20, 30 of 40 jaar? Van Broeck: “Ik heb geen kristallen bol, maar ik durf wel te hopen dat het niet lang meer zal duren voor we de eerste drastische veranderingen op het terrein gaan zien gebeuren. De kleinste gehuchten lopen al leeg,

09

de grootste en meest verafgelegen villa’s geraken al niet meer verkocht, sommige gemeenten hebben hun eerste ruil van bouwrechten al achter de rug en sommige van hen zijn al bezig met plannen voor afbraak en krimp in hun buitengebied. Ik verwacht dus veel meer van onze slimme Vlaamse innovatieve en oplossingsgerichte pragmatiek. We moeten niet denken aan futuristische gebouwen die op ruimteschepen lijken, maar misschien wel aan appartementen met daktuinen en veranda’s op alle verdiepingen. Voor mij gaat het vooral om minder verkavelingen, minder auto’s, minder files, minder fijn stof, meer natuur, meer stad, meer fiets, meer en beter openbaar vervoer. De toekomst is sowieso mooi, want veel lelijker dan vandaag kan het echt niet worden.”

CIB info

Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck in gesprek met VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck tijdens een boeiend debat op het voobije Vastgoedcongres.


!

beric

t voor synhd ici

CONDENSATIEKETEL WETTELIJK VERPLICHT VANAF SEPTEMBER 2015

HOE KAN IK MIJN SHUNTSCHOUW AANPASSEN ?

ons uniek shuntschouw renovatiesysteem de ideale oplossing Dankzij ons shunt renovatiesysteem kan een condensatie ketel in ieder appartement tot 25 verdiepingen ongeacht het bouwjaar

Werkwijze Borhite shuntschouw renovatie BORHITE OMBOUW 1

Een Borhite Eco Liner + op maat wordt ingebracht in het bestaande rookgasafvoerkanaal.

2

Het shuntsysteem wordt vervolgens zodanig omgebouwd dat het kanaal gas- en waterdicht wordt en van verbrandingslucht wordt voorzien.

3

Er wordt hoofdzakelijk vanop het dak gewerkt met zo weinig mogelijk storing en interventie in de appartementen.

eco-liner +

tot 25

verdiepingen

renoveer tijdig uw shuntschouw met weinig kap- & breekwerk SHUNT RENOVATIE wordt uitgevoerd met borhite eco liner + • Het Eco Liner + systeem van Borhite is een innovatief systeem waarmee

elke schoorsteen zonder breekwerk kan gerenoveerd worden.

• Na het opblazen en uitharden van de glasvezelkous wordt het rookkanaal

volledig druk- en waterdicht

• De Eco Liner + beantwoordt aan de huidige normen en is CE-gekeurd. • Bij het uitstomen van de Eco Liner + komen er geen giftige stoffen vrij.

Deze liner is nl. uitsluitend vervaardigd uit anorganische materialen.

www.borhite.be/nl/service/shunt-renovatie

voor alle info contacteer ons

>

BORHITE

I

bvba

I

Torhoutsesteenweg 30

T 050 827 627

of

8210 Loppem (Heidelberg)

info@borhite.be I

www.borhite.be

w w w. a r te m is e. b e

8


wetgeving

11

Nieuw vanaf 1 januari

Brussel krijgt eigen huurwet Op 1 januari 2018 is het zover: dan krijgen de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun eigen huurwet voorgeschoteld. Brussel zet daarmee als eerste gewest de trend. Vlaanderen en Wallonië volgen binnenkort. Wat zijn nu de belangrijkste nieuwigheden?

WONINGHUUROVEREENKOMST Daar waar vroeger slechts sprake was van een woninghuurovereenkomst indien de woning diende als hoofdverblijfplaats van de huurder, slaat de term nu op elke woninghuurovereenkomst, ongeacht de bestemming ervan, met uitzondering van toeristische logies (dus ook op een tweede verblijf, studentenhuisvesting…). Voor alle woninghuurovereenkomsten gelden onder meer volgende gemeenschappelijke bepalingen: - Er wordt een beperkte lijst van opeisbare gegevens vastgelegd, die de verhuurder mag opvragen van de geselecteerde kandidaat-huurder. Dit kadert in de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt. - Er wordt een verzwaarde precontractuele informatieverplichting in hoofde van de verhuurder ingevoerd, onder meer via het invoeren van een lijst met de minimaal te verstrekken gegevens en verplichte vermeldingen in de publiciteit (nieuw is bvb. dat het bestaan van individuele tellers voor water, gas en elektriciteit moet vermeld worden in de publiciteit). - Alle huurovereenkomsten die onder de nieuwe wetgeving vallen moeten vervat zijn in een geschrift. - De indexatie van de huurprijs werd uitgebreid naar alle woninghuurovereenkomsten. Indexatie is slechts mogelijk indien er een schriftelijke huurovereenkomst voorhanden is. - De plaatsbeschrijving bij uittrede is voortaan voor gezamenlijke rekening. - De bestaande mogelijkheid om renovatiehuurovereenkomsten af te sluiten, werd uitgebreid naar alle woninghuurovereenkomsten. - De verhuurder heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om werken uit te voeren om de energieprestatie van de woning te verbeteren. Mits akkoord van de huurder kan de huurprijs na het uitvoeren van de werken worden verhoogd. Er is tevens een regeling voorzien voor werken, die worden uitgevoerd om de woning aan te passen aan een situatie van handicap of verlies van autonomie van de huurder.

HOOFDVERBLIJFPLAATS HUURDER Voor wat de huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats van de huurder betreft, gelden onder andere volgende nieuwe regels: - De verhuurder wordt verplicht om de tekoopstelling van het verhuurde goed te melden aan de huurder, vóór elke publieke mededeling van de verkoop. - De huurder kan voortaan de kortlopende huurovereenkomst vervroegd beëindigen, zij het enkel in het geval de huurovereenkomst geregistreerd is, mits de naleving van een opzegtermijn van drie maanden en het betalen van een vergoeding van één maand huur. Ook de verhuurder kan de overeenkomst mits naleving van dezelfde voorwaarden vroegtijdig beëindigen, maar dan enkel om het gehuurde goed persoonlijk te betrekken of te laten betrekken door familieleden. - Huurovereenkomsten van korte duur kunnen onder dezelfde voorwaarden meer dan eenmaal verlengd worden, al mogen de gecumuleerde duur van de oorspronkelijke huur en de verlenging(en) de duur van drie jaar niet overschrijden. - Opmerkelijk is dat de huurwaarborg in Brussel behouden werd op twee maanden huur (dit in tegenstelling tot het Vlaams Gewest, waar de huurwaarborg zal worden opgetrokken tot drie maanden huur).

CIB info

D

e nieuwe regelgeving is sowieso van toepassing op huurovereenkomsten die op 1 januari 2018 of na die datum worden gesloten of verlengd. Let wel: heel wat artikels gelden vanaf 1 januari ook voor de lopende huurovereenkomsten.


12

wetgeving

OVERLIJDEN VAN DE HUURDER Een ingrijpende wijziging is de automatische beëindiging van de woninghuurovereenkomst bij het overlijden van de huurder. De verhuurder mag in dit geval de huurovereenkomst als beëindigd beschouwen indien de woning niet bewoond wordt door het gezin van de huurder en indien de huurprijs en / of lasten onbetaald zijn gebleven gedurende een termijn van twee maanden na het overlijden. De verhuurder kan de huurwaarborg laten vrijgeven in zijn voordeel ten belope van de hem verschuldigde bedragen, dit op eenzijdig verzoekschrift.

REGISTRATIE VAN DE HUUROVEREENKOMST

CIB info

Vanaf 1 januari 2018 geldt bij gebrek aan registratie de sanctie dat de huurder het pand kan verlaten zonder een opzeggingstermijn te moeten respecteren en zonder het betalen van een vergoeding, ook voor huurovereenkomsten van korte duur en studentenhuurovereenkomsten. Nieuw is wel dat deze sanctie slechts van toepassing is voor zover de huurder minstens één maand voorafgaand aan het verlaten van het pand een aangetekende ingebrekestelling stuurde en deze aanmaning zonder gevolg is gebleven.

STUDENTENHUISVESTING Om onder deze specifieke regelgeving te vallen, moet de student het bewijs leveren van zijn inschrijving in het secundair of hoger onderwijs. Deze huurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor twaalf maanden, tenzij er een kortere duur wordt voorzien. Huurovereenkomsten afgesloten voor langer dan twaalf maanden, vallen niet onder de studentenhuurovereenkomst. De verhuurder kan de huurovereenkomst tegen de einddatum opzeggen mits het in acht nemen van een opzegtermijn van drie maanden. De huurder dient geen opzeg te doen tegen de einddatum en kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen mits naleving van een opzegtermijn van twee maanden. De huurder kan zelfs de overeenkomst opzeggen tot één maand voor de inwerkingtreding van het contract mits er gegronde redenen zijn, waarbij een vergoeding moet worden betaald van één maand huur.

MEDEHUUROVEREENKOMST Een belangrijke vernieuwing is het invoeren van specifieke regels rond de medehuurovereenkomst, waarbij verschillende personen samen een pand huren. Men is echter niet verplicht om voor dit regime te kiezen. Pas indien er een medehuurpact is ondertekend (waarin de praktische aspecten van het samenwonen wordt geregeld), zijn de regels rond medehuur van toepassing. Let wel: indien één van de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft in het pand, zijn de regels rond de hoofdverblijfplaats van de huurder van toepassing. Bij medehuur zijn de medehuurders hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Daartegenover staat wel dat elke medehuurder het recht heeft de overeenkomst voortijdig te beëindigen mits een opzegtermijn van twee maanden. Kan hij een vervanger - medehuurder vinden, dan is hij niet langer gehouden tot de toekomstige verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Lukt dit niet en kan hij niet bewijzen actief op zoek te zijn geweest naar een nieuwe medehuurder, dan moet hij nog zes maanden de huurdersverplichtingen naleven. De verhuurder kan op zijn buurt de huurovereenkomst opzeggen wanneer de helft van de huurders opzeggen, mits een opzegtermijn van zes maanden.


leden aan het woord

13

De toekomst van de syndicus onder het vergrootglas Er wonen momenteel al veel mensen in appartementsgebouwen en door verdichting zal dit aantal in de toekomst ongetwijfeld nog toenemen. Stevenen we af op een syndicustekort? Wat verwachten de syndici van de nieuwe wet op de mede-eigendom? En welke uitdagingen staan hen te wachten in 2018? Twee CIB-syndici laten ons meekijken in hun glazen bol.

Tom Van Campenhout

Trigon beheer, Sint-Niklaas

03 Beheer, Antwerpen

CIB-afdeling: Oost-Vlaanderen

CIB-afdeling: Antwerpen

Syndicustekort?

Syndicustekort?

“De verappartementisering zal zich verder doorzetten in de toekomst. Het syndicustekort is naar mijn mening reeds een feit. Weinigen voelen zich geroepen om de specialiteiten te verwerven die een syndicus nodig heeft om daarna enkel klachten te moeten verwerken voor eigenaars voor wie het nooit genoeg is. Toch kan een specialiteit als syndicus zeer bevredigend zijn mits je investeert in constante studie en ervaring.”

Nieuwe wet op de mede-eigendom “Het is een volgende stap in een juridisch kader. Of het een vereenvoudiging zal zijn valt af te wachten, maar meer regels maken het meestal niet altijd eenvoudiger. Hopelijk zorgt de wet voor meer rechtszekerheid voor alle actoren. Jammer genoeg zal de VME wellicht niet als bevoorrechte schuldeiser beschouwd worden en blijft dit een hiaat.”

Uitdagingen “De zoektocht naar gedreven, kwalitatieve medewerkers zal meer en meer een uitdaging vormen. Een groot probleem hierbij is dat de loonbarema’s voor die jobs vrij laag zijn en dat kwaliteit een prijskaartje heeft. Een evenwicht vinden hierin is een absolute uitdaging. Mocht de omkadering vanuit de sector geoptimaliseerd kunnen worden, zou er bij sommige syndici meer ernst optreden in de uitvoering van hun taken, en zouden de erelonen minstens op een eerbaar niveau landen.”

“De meeste syndicuskantoren werken met mensen onder bediendenstatuut. Ik vermoed dat de meeste kantoren verder gaan groeien op deze manier. Mijn ervaring is ook dat naarmate een kantoor kwalitatief groeit met correcte erelonen, de impact van de vaste kosten op de bedrijfsvoering vermindert. Daardoor kan men ruimte creëren om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren door de werkdruk te verlagen, te investeren in de juiste softwaretoepassingen en in het opleiden/begeleiden van de beheerders. Als de kantoren zich op die manier kunnen ontwikkelen, dan zal het beroep ook als aangenamer worden ervaren door de beheerders. Volgens mij kan enkel op deze manier structureel en degelijk tegemoet worden gekomen aan de vraag. ”

Nieuwe wet op de mede-eigendom “Positief is dat een kleine groep mede-eigenaars niet langer bepaalde werken kan blokkeren doordat de meerderheid wijzigt van 3/4de naar 2/3de. Het zal ook goed zijn dat enkel diegenen die bijdragen in een bepaalde kost er de beslissingsbevoegdheid over krijgen. Nu is de hele plenaire vergadering stemgerechtigd, ook al dragen bepaalde eigenaars niet bij in de kost ervan.”

Uitdagingen “De syndicus mag in deze tijden niet te beroerd zijn om zijn erelonen opwaarts aan te passen. Ik verbaas me er over dat de erelonen nog te traag worden aangepast aan enerzijds de (bedrijfs)economische realiteit en anderzijds de stijgende verwachtingen van de mede-eigenaars.”

CIB info

Tony Van den Bergh


14

interview

CIB info

Frank Judo: “Openlijk communiceren over diegene die in de fout gaat�


interview

15

Op de praatstoel met Frank Judo, juridisch assessor Uitvoerende Kamer BIV

“Ontneem beklaagden het excuus van onwetendheid en investeer nog meer in vorming” CIB Limburg organiseerde enkele weken terug een meer dan boeiend debat rond de ethiek binnen de vastgoedsector. Alle leden kregen er de mogelijkheid om vrijuit vragen te stellen aan een team van specialisten en om met elkaar de debatteren. Ook Frank Judo, juridisch assessor binnen de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), gaf er zijn verhelderende kijk op de deontologie van de vastgoedmakelaar, deelde zijn ervaringen én gaf er zijn persoonlijke visie weer.

Mijnheer Judo, iedere vastgoedmakelaar weet dat de tuchtrechtspraak een belangrijk luik vormt, maar kan u bij wijze van inleiding kort schetsen wat de taak van een juridisch assessor precies is? “Eigenlijk is onze taak tweeledig. Een juridisch assessor is tegelijkertijd onderzoeksrechter én het Openbaar Ministerie. Concreet betekent dit dat ik tuchtklachten onderzoek, informatie verzamel en ook beslis wat er verder met een klacht zal gebeuren. Als het effectief tot de oproeping

van een vastgoedmakelaar voor die rol als advocaat van het BIV de tuchtkamer komt - wat maar het heb ik natuurlijk moeten laten varen einde van een hele weg, als het ware wegens niet verenigbaar met de het topje van de ijsberg is - formuleer functie van rechtskundig assessor. In ik ook altijd een voorstel van straf. Het de loop der jaren ben ik ook, samen is uiteindelijk aan de leden van de met mijn collega-assessor Roland Uitvoerende Kamer (UK) zelf om de Timmermans en de mensen van de strafmaat te bepalen. De leden van dienst Tucht, gegroeid in onze manier de UK zijn op geen enkele manier van werken, al was het maar door gebonden aan mijn oordeel. Ook dossiers efficiënter te behandelen. Ik als er een beraadslaging is door was overigens bijzonder opgetogen de leden onderling ben ik daar niet tijdens het debat in Limburg om te bij betrokken. De uiteindelijke straf mogen vernemen van de notaris in kan, behalve de het specialistenpanel “Lang niet alle vrijspraak, tot vier dat hij bijzonder veel mogelijke sancties klachten leiden tot respect heeft voor de leiden met name manier waarop het BIV een zitting” de waarschuwing, met tucht omgaat. Ik de berisping, een schorsing van denk dat de verschillende beroepsmaximum 2 jaar of de schrapping groepen van elkaar kunnen leren, van het tableau. Ga ik niet akkoord en ook de bescheidenheid moeten met de beslissing van de UK, meestal hebben om dat te erkennen.” om juridische redenen, dan kan ik “Ik ben er overigens persoonlijk van altijd in beroep gaan, al gebeurt dat overtuigd, en dat is toch ook een luik in de praktijk niet zo vaak.” van de tucht, dat je een beroepsgroep als geheel een betere dienst U kende de werking van de biedt door voldoende streng te zijn Uitvoerende Kamer al voor u voor de leden van die beroepsgroep. als rechtskundig assessor werd Wij zijn er als tuchtorgaan an sich om aangesteld. Dat heeft zo zijn er de reputatie van de beroepsgroep voordelen? te dienen, wat soms ten koste kan “Voor ik door de bevoegde minister gaan van de kortetermijnbelangen benoemd werd als assessor kende van deze of gene beroepsbeoefeik inderdaad het BIV al, omdat ik het naar. Wij zijn er om het algemeen beinstituut bijstond als advocaat. Ik lang te dienen en niet het individueel kende ‘het wereldje’ dus wel, maar belang.”

CIB info

D

at de naam Frank Judo bij de meeste vastgoedmakelaars géén belletje zal doen rinkelen, is op zich een goede zaak. Als juridisch assessor binnen het BIV heeft hij immers dé belangrijke taak om alle deontologische klachten tegenover vastgoedmakelaars te onderzoeken of om zelf op onderzoek te trekken. Judo doet deze taak, waar hij gemiddeld toch 20 tot 25 uur per maand mee bezig is, ondertussen al een viertal jaar. Dat doet hij naast zijn hoofdactiviteit als advocaat, gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht. Hij is van opleiding licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij ook filosofie, moderne geschiedenis en kerkelijk recht studeerde.


Collectieve hospitalisatieverzekering voor vastgoedkantoren CIB

✓ Hospitalisatie België en buitenland Ziekte en ongeval onbeperkte tegemoetkoming

WAAROM DEZE VERZEKERING KIEZEN? ✓ Voor zaakvoerders, personeelsleden en zelfstandige medewerkers ✓ Sociaal voordeel voor alle werknemers ✓ Facultatieve aansluiting van de gezinsleden ✓ Vermijd hoge ziekenhuisfacturen ✓ Uitgebreide waarborgen aan voordelige premies

✓ Ambulante verzorging vóór en nà hospitalisatie Onbeperkte tegemoetkoming in de medische kosten 2 maand vóór en 6 maand na de hospitalisatie

✓ Zware ziekten – ambulante verzorging 31 zware ziekten

PREMIES

¹

tot 65 jaar: € 15,96/maand tot 21 jaar: € 6,91/maand

✓ Bijstand in België en buitenland ✓ Derde betaler-systeem

Voor alle info en voorwaarden contacteer Concordia NV: Sassevaartstraat 46/301 B-9000 Gent edeschuyter@concordia.be mcharle@concordia.be Onafhankelijk makelaar erkend door F.S.M.A. onder nr. 22714 A RPR Brussel 0427.391.205 www.concordia.be

¹Premies per persoon, incl. taksen en lasten, per 01/10/2017, jaarlijkse indexatie

UITGEBREIDE WAARBORGEN


interview

“Absoluut en dat wil ik toch sterk benadrukken. Nadat er een klacht binnenkomt over een makelaar schrijven wij deze altijd eerst aan en proberen wij een zo goed mogelijk dossier samen te stellen. Vooraleer een zaak ter zitting komt, zit drie vierde van het werk er eigenlijk al op. Overigens, bij lang niet alle zaken komt het tot een zitting. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat, naar aanleiding van een schrijven, de beklaagde ons al een sluitende verklaring geeft voor wat is gebeurd, waardoor het niet tot een zitting hoeft te komen.”

U bent een groot pleitbezorger om de vastgoedmakelaars nog meer vorming te laten volgen? “Ja, en ik zeg dit in het belang van de makelaar zelf. Wij krijgen ter zitting maar al te vaak te horen van beklaagden: “Oh, maar ik wist helemaal niet dat dit niet mocht” of “Daar was ik helemaal niet van op de hoogte”. Daarom pleit ik ervoor dat zowel het BIV als CIB nog meer zouden investeren in vorming. Neem daarbij het voorbeeld van de artsen die ook verplicht zijn een aantal uren vorming te volgen, maar binnen die vorming verplicht zijn over bepaalde takken bij te scholen. Laat de vastgoedmakelaar elk jaar vorming volgen, waarvan bijvoorbeeld verplicht een aantal uren wetgeving en verplicht een aantal uren deontologie. Zo ontneem je grotendeels beklaagden het excuus van de onwetendheid.

Met struisvogelpolitiek win je immers niks.”

Bij de klachten die jullie ontvangen, zitten regelmatig anonieme klachten en net die maken jullie werk er niet makkelijker op? “Een anonieme klacht die perfect geformuleerd én perfect gedocumenteerd is, daar kunnen we nog mee aan de slag. Al heb ik liever een klacht waarbij de identiteit van de klager bekend is, maar waarbij hij vraagt om zijn identiteit discreet te houden. Ik zeg niet dat een anonieme klacht sowieso onontvankelijk is, maar het maakt ons werk gewoon veel moeilijker. Als we bijvoorbeeld bijkomende bewijsstukken willen opvragen, kunnen we dat niet eens. Erger nog zijn de anonieme klachten waarbij we wel het vermoeden hebben dat er iets aan de hand kan zijn, maar de anonieme klager zelfs de naam van de beklaagde niet prijsgeeft. Mensen moeten echt niet bang zijn van ons of van een procedure. Wij luisteren heel aandachtig naar beide partijen.”

U bent er persoonlijk ook voorstander van om na een uitspraak ook man en paard te noemen en de uitspraken tot in detail te publiceren? “Laat me hierbij duidelijk stellen dat dit een louter persoonlijk standpunt is dat ik verdedig en niet het standpunt van het Beroepsinstituut. Ik ben van oordeel dat, en dat geldt voor alle beroepsgroepen en zeker niet alleen voor de vastgoedmakelaardij, wanneer de tuchtrechtbank van oordeel

Aantal behandelde klachten in 2016 484

Aantal geseponeerde klachten in 2016 390

Aantal behandelde klachten in 2017 (eerste drie trimesters)

580

Aantal geseponeerde klachten in 2017 (eerste drie trimesters)

327 Meest voorkomende items: publiciteit, bemiddeling verkoop, bemiddeling verhuur, syndicschap,…

is dat iemand het beroep niet langer mag uitoefenen of dat iemand zwaar in de fout is gegaan, dat je daarover openlijk moet kunnen communiceren. Zeker schorsingen en schrappingen moeten in die optiek publiek gemaakt worden. Zo’n maatregel gaat én de transparantie én het vertrouwen verhogen. Bovendien zorgt zo’n openheid ervoor dat mensen gewaarschuwd worden voor iemand die zwaar in de fout is gegaan of zelfs illegaal bezig is. Ik volg hierin het Nederlandse model waar na een tuchtrechtelijke uitspraak standaard alles met naam en toenaam wordt gepubliceerd.”

CIB info

U gaf eerder aan dat de zitting zelf maar het topje van de ijsberg is. Er gaat met andere woorden al een heel proces aan zo’n zitting vooraf?

17


18

dienstverlening

ICT-poot Oris

Tools om het de vastgoedmakelaar en syndicus makkelijker te maken Met de NV Open Real Estate Information Services, kortweg Oris, beschikt CIB Vlaanderen over een ICT-poot die zich volledig focust op de digitale dienstverlening voor de vastgoedmakelaar en de syndicus. Het ontwikkelen van handige tools die het werk voor mensen uit de vastgoedsector vergemakkelijken, behoort tot de kerntaken van Oris. Een focus die ook volgend jaar niet zal wijzigen en waarbij CIB-leden hun voordeel kunnen doen bij het gebruik van de ter beschikking gestelde tools.

D

e verschillende tools kennen almaar meer gebruikers en zijn dus met succes in de markt gezet. “Nadat we in 2017 een jaar kenden met heel wat releases is nu de tijd aangebroken voor de verdere ontwikkeling en commercialisering. Voor CIB-leden zullen we bij vele tools met kortingen werken, waarbij na gebruik van de tool een deel van de investering wordt teruggestort”, aldus CIO Franky Deleu.

MyRent Pro Het gebruik van de digitale applicatie MyRent Pro voor de online registratie van woninghuurovereenkomsten werd dit jaar een verplichting voor alle vastgoedmakelaars. Bovendien werd de tool ook uitgebreid voor de online registratie van alle huurovereenkomsten. Met de nieuwe bijkomende registratiemogelijkheden is MyRent Pro niks aan gebruiksvriendelijkheid verloren. Of

het nu om een handelshuurovereenkomst gaat, een pachtovereenkomst of een huurovereenkomst van gemeen recht, het blijft, net als voordien even eenvoudig om mee te werken. Prijs woninghuurovereenkomst: 5 euro (excl. BTW) Prijs andere huurovereenkomsten: 10 euro (excl. BTW) per registratie. (Ristorno per registratie voor CIBleden)

Recht van Voorkoop Bij de verkoop van een onroerend goed dien je te controleren of er een Vlaams recht van voorkoop van toepassing is op het onroerend goed. Als vastgoedmakelaar kan je dit doen met de tool Recht van Voorkoop. De tool werd dit jaar geïmplementeerd. De bevraging gebeurt in samenwerking met Informatie Vlaanderen en is het resultaat van een online bevraging van het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’, erkend als authentieke geografische bron. Prijs: gratis

AntiWitWas-tool

CIB info

De tool AntiWitWas is de toepassing die je helpt bij je verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving. De tool werd dit jaar goedgekeurd door de FOD Economie voor AntiWitWas, het controleorgaan van de vastgoedsector. Dit wil zeggen dat, als je de toepassing gebruikt zoals bedoeld, je wordt geacht in orde te zijn met je antiwitwasverplichtingen. De tool maakt het voor de makelaar mogelijk om bij een transactie de betrokken partijen (contacten) te identificeren en ook

de nodige informatie te genereren om het wettelijk verplichte jaarverslag op te maken. Prijs per transactie: 15 euro (excl. BTW) Abonnementsformules (jaarabonnement: - 20 transacties + jaarverslag: 180 euro (excl. BTW) - 100 transacties + jaarverslag: 360 euro (excl. BTW) - Onbeperkt aantal transacties + jaarverslag: 540 euro (excl. BTW) (Ristorno voor CIB-leden voorzien bij aankoop van een abonnement)

Kadasterfinder KadasterFinder is de online dienst waarmee elke erkende vastgoedmakelaar toegang krijgt tot het Kadaster en van zowat elk perceel zowel het kadastraal uittreksel als het grondplan kan verkrijgen. De consument zal de administratieve molen niet meer moeten afwachten en kan sneller geholpen worden door zijn vertrouwde vastgoedmakelaar. Prijs per opvraging: 9,9 euro (excl. BTW) (Ristorno voor CIB-leden)


dienstverlening

KBO VME Elke Vereniging van Mede-eigenaars (VME) moet zijn syndicus laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ongeacht of het om een professionele syndicus of om een mede-eigenaar gaat die als syndicus werd aangesteld. Elke nieuw opgerichte VME moet zijn syndicus laten registreren in de KBO ten laatste de dag vóór hij of zij zijn taak effectief opneemt. Prijs per registratie: 85,50 euro per VME (vast tarief)

stad

19

bizLocator bizLocator is het kanaal dat ondernemers helpt in de zoektocht naar een passende bedrijfslocatie, in nauwe samenwerking met de dienst economie van de lokale gemeente en het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid. Het is het platform waar vastgoedmakelaars en overheden bedrijfslocaties kunnen adverteren voor ondernemers op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie. bizLocator brengt met andere woorden aanbieders van bedrijfsruimte en ondernemers met elkaar in contact. Voor overheden is bizLocator niet enkel een ondernemingsvriendelijke dienstverlening maar ook een instrument ter ondersteuning van het ruimtelijk-economisch beleid. Voor het gebruik van deze tools kan je terecht op CIBweb.be of op Vastgoedloket.be. Voor het online aanvragen van keuringen kunnen CIB-leden ook gebruikmaken van de BTV-tool die recent nog uitgebreid werd met meer mogelijkheden en ook door syndici te gebruiken is.

De Stad helpt je verder www.stad.gent/verhuren

Verantwoord verhuren wordt beloond

Adv_148x210_DRUK.indd 1

15/11/17 09:25


20

afdeling in de kijker

Afscheidnemend voorzitter van CIB Kust Dirk Coelus en kandidaat-voorzitter Cindy Utterwulghe.

CIB Kust neemt begin volgend jaar afscheid van voorzitter Dirk Coelus

“Rotatie is belangrijk om niet te verstarren” De zes afdelingen van CIB Vlaanderen vormen al jarenlang het kloppende hart van de beroepsorganisatie. Samen met de ledenconsulenten staan de afdelingen met hun raden van bestuur bijzonder dicht bij de leden en weten zij beter dan wie ook wat er reilt en zeilt binnen een bepaalde regio. Netwerken, opleiden, informeren en adviseren vormen daarbij de kerntaken.“Zeker aan de Kust leven specifieke thema’s inzake het toerisme die bij andere afdelingen veel minder aan bod komen”, geeft voorzitter Dirk Coelus aan.

N

CIB info

adat hij op zijn 23ste in Koksijde het immokantoor van zijn vader overnam, stapte Dirk Coelus ook in het CIB-verhaal. Aanvankelijk heel bescheiden als lid om zo vooral kennis op te kunnen doen en gebruik te maken van de diensten die de beroepsorganisatie toen al aanbood. Begin 2000 zette hij dan zijn eerste stappen in de raad van bestuur. “Door naar de ledenvergaderingen te gaan, begon ik steeds meer te beseffen dat er binnen de vastgoedsector veel meer omgaat dan alleen het runnen van een kantoor. De netwerkmomenten

en het leggen van contacten zijn immens belangrijk. Vandaar ook dat ik me binnen mijn afdeling ook steeds meer ben beginnen te engageren. Als je elkaar als collega/concurrent kent, ga je op een veel hoffelijkere manier met elkaar om. Dat is een niet te onderschatten voordeel van een lidmaatschap”, merkt Coelus op. Eens actief binnen de raad van bestuur van CIB Kust groeide hij onder het voorzitterschap van Stefaan Leliaert door tot ondervoorzitter om uiteindelijk zes jaar geleden de voor-

zittersfakkel over te nemen. “Ik kreeg destijds de vraag van het bestuur om voorzitter te worden. Mijn kantoor was inmiddels stevig gegroeid met meer personeel, waardoor er voor mij ook wat meer tijd vrij kwam om die rol op mij te nemen. Ik noem mezelf eerder een ‘trage groeier’. Ik heb eerst vooral mijn ogen open gedaan en de tijd genomen om de werking van zo’n afdeling en ook van CIB Vlaanderen beter te leren kennen. Als je dat heel bewust doet, kom je echt wel tot het besef wat de meerwaarde van onze beroepsorganisatie is”, aldus Coelus. Hij is zich, net als vele anderen,


afdeling in de kijker

Opvolging Zoals al eerder aangegeven, houdt Dirk Coelus het na de komende interne verkiezingen voor bekeken als voorzitter, maar blijft hij deel uitmaken van het bestuur. De kans is groot dat er met Cindy Utterwulghe opnieuw een vrouw aan het roer komt van CIB Kust. “Ik stop niet uit tijdsgebrek, maar wel omdat ik rotatie belangrijk vind om als afdeling niet te verstarren. Een nieuwe voorzitter zal weer andere ideeën hebben en zal misschien ook nieuwe mensen kunnen aanspreken. We hebben hier aan de Kust

een hele hoge penetratie qua ledenaantal. Dat is historisch zo gegroeid. Eens CIB-lid, blijf je als het ware CIB-lid. Uitval kennen we amper. Dat bewijst toch dat we het lang niet slecht doen. De uitdaging voor mijn opvolger? Leden blijven motiveren om ook fysiek aanwezig te zijn op onze ledenvergaderingen. Wij zijn een van de weinige afdelingen die ’s avonds samenkomen. De uitdaging is om die vergaderingen zo boeiend mogelijk te maken met vorming, met goede sprekers, ... Het aangename van het netwerken moeten we optimaal koppelen aan het nuttige van het vergaderen. Verder zie ik ook het aantrekken van nog meer jonge geëngageerde mensen binnen onze raad van bestuur als een werkpunt”, besluit Coelus.

Koen Rosselle, klankbord van CIB Kust “Doorheen de jaren bij CIB Vlaanderen heb ik al mogen proeven van de verscheidenheid tussen de verschillende provinciale afdelingen. Die verscheidenheid uit zich ook sterk binnen CIB Kust. Elke kuststad of gemeente is in mijn ogen een vastgoedmarkt op zich. Ondanks de beperktere geografische oppervlakte moet CIB Kust zeker niet onderdoen voor haar provinciale zusjes op vlak van het ledenaantal. En ook hier merk je een constante instroom van nieuwe professionals.” “Naast de gekende tools en juridische ondersteuning merk je dat CIB Kust ook blijvend belang hecht aan de impact van het Logiesdecreet. Er is een sterke samenwerking met andere actoren aan de Kust en dat vertaalt zich in een betere slagkracht als het om belangenbehartiging gaat. Tenslotte is dat toch nog steeds de kerntaak van een beroepsvereniging. Als consulent voel ik heel sterk de waardering van de lokale leden voor het constante werk dat CIB Kust verzet.”

Contactgegevens Koen Rosselle: 0473 18 19 67 - koen.rosselle@cib.be

CIB info

bewust van het feit dat de vastgoedwereld razendsnel aan het veranderen is en dat je, om verder te blijven professionaliseren, de ruggensteun die CIB Vlaanderen en de afdelingen bieden heel goed kan gebruiken. “Aan het begin van mijn carrière volstond het bij wijze van spreken dat je een pand kon verkopen, maar ondertussen moet je naast verkoper ook op wetgevend vlak mee zijn. Om maar te zwijgen over het feit dat je ook van elektriciteit, loodgieterij en dergelijke de grote lijnen moet kennen. Daarbij komt nog dat hier aan de Kust het hele toeristische verhaal een grote impact heeft. Het is onmogelijk om dit allemaal in je eentje op te volgen. Daarvoor zitten de brains en de kennis bij CIB. Juridisch advies, vorming, communicatie, ondersteuning op allerlei vlakken,… het zijn zaken geworden die je niet meer kan missen. Ook tussen de verschillende afdelingen onderling zijn er de laatste jaren veel meer synergieën tot stand gekomen.”

21


BE TERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

SYNDICUS, BEN JIJ AL IN DE KBO GEREGISTREERD?

SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Ben je syndicus van een Vereniging van Mede-Eigenaars of van meerdere VME’s?

STARTERSCONSULT

Dan ben je vanaf 1 april 2017 wettelijk verplicht om je benoeming als syndicus te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De makkelijkste manier om dit in orde te brengen is via Zenito in samenwerking met CIB Vlaanderen.

SOLIDARITEITSFONDS

Gebruik hiervoor onze tool op http://kbovme.vastgoedloket.be.

WWW.VASTGOEDLOKET.BE

AANVULLEND PE

ONDERNEMINGS


say cheese

23

Dít was het Vastgoedcongres 2017 Het congresthema ‘De toekomst is nu’ werd duidelijk gesmaakt, want met zo’n 1.500 deelnemers was het congres in een mum van tijd volledig volzet. Bedankt aan iedereen die erbij was. Wij verwelkomen je graag op vrijdag 30 november 2018 voor het 19de Vastgoedcongres. Voor deze editie verhuizen we van Oostende naar het nieuwe Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCCA) in ZOO Antwerpen. Graag tot dan!

CIB info

Benieuwd naar meer? Het volledige fotoverslag en de aftermovie vind je op www.vastgoedcongres.be


CIB info 77  
CIB info 77  
Advertisement