Page 1

#58 Magazine van de beroepsfederatie voor vastgoedprofessionals Driemaandelijks tijdschrift: januari – februari – maart 2013

"Vastgoedmakelaars en sociale verhuurkantoren zijn geen concurrenten" Real Estate Awards 2013


edito

In dit nummer:

Stilstaan is achteruitgaan… En daarom kiest CIB Vlaanderen de weg van vernieuwing en professionalisering. Dat onze leden ons hierin volgen, zal je kunnen vaststellen tijdens de zevende editie van de Real Estate Awards op 24 mei. Met deze ‘vastgoedoscars’ bekronen we het harde werk en de inzet die binnen de vastgoedsector worden geleverd. Wie goed werk levert, verdient een pluim. Het mag duidelijk zijn dat de sector niet blijft stilstaan. Zo sloten vastgoedmakelaars en notarissen aan Vlaamse zijde begin dit jaar een historisch samenwerkingsprotocol. Voor het eerst in de vastgoedgeschiedenis zullen vastgoedmakelaars en notarissen structureel en constructief samenwerken. Dit akkoord betekent dan ook een grote stap vooruit voor de professionalisering van beide beroepsgroepen. Die professionalisering vertaalt zich bovendien in de groeiende belangstelling van de politieke wereld voor de vastgoedsector. Ook minister van Wonen Freya Van den Bossche erkent de waarde van de vastgoedmakelaar. In dit nummer leest u waarom. In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 willen we alvast nog meer als sterke partner van de beleidsmakers optreden om zo het toekomstige woonbeleid mee te kunnen uitstippelen. Gezien de knowhow die de vastgoedsector bezit verdienen haar belangen in elk geval de nodige aandacht. Kristien Berkein Voorzitter CIB Vlaanderen

3

Interview Freya Van den Bossche

10

Belangenbehartiging Historisch protocol tussen vastgoedmakelaars en notarissen

11

Event Real Estate Awards 2013

16

Partner Hebbes

Interview Freya Van den Bossche

3

Event Realty

6

Project Studiedagen ‘Wonen’

7

Belangenbehartiging Historisch protocol tussen vastgoedmakelaars en notarissen

10

Event Real Estate Awards 2013

11

Wetgeving

14

Partner Hebbes

16

CIB Nieuws

18

Wat was en zal zijn

19

Redactie Kristien Berkein, Jan Jassogne, Tine Terryn, Ewoud Hasenbos, Peggy Verzele, Charles Dutordoir, Pieter Decelle, Veerle Develter en Valerie Sevenhant. Foto’s Bart Cloet (p2—10), Sander de Wilde (cover—p2—5), Martine Vandenkerckhove (p6—18) CIB info is een uitgave van Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen vzw Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent v.u.: Kristien Berkein

2

CIB info 58


CIB interview

Freya Van den Bossche is voorstander van versterkte samenwerking tussen de verschillende spelers op de woonmarkt

“Huuringent geen concurrent van vastgoedmakelaars” Freya Van den Bossche en de vastgoedmakelaardij: het is een huwelijk dat de laatste jaren haar ups en downs heeft gekend. Onlangs verleende de huidige minister van Wonen nog een opstartsubsidie van 148.000 euro aan het controversiële stedelijk huurkantoor Huuringent. Heel wat actoren uit het werkveld vrezen dat de overheid met dit initiatief de rol van de vastgoedmakelaars wil overnemen. Ook enkele andere door de minister opgezette projecten riepen de nodige vragen op. Tijd dus om licht in de duisternis te scheppen. Minister Van den Bossche, u bent zich ongetwijfeld bewust van de bezorgdheden binnen de sector. Hoe reageert u op het feit dat sommige vastgoedmakelaars het gevoel hebben dat de overheid door het opzetten van Huuringent met hen in concurrentie treedt? Van den Bossche: “Ik beschouw sociale verhuurkantoren (svk’s) en vastgoedma-

kelaars niet als concurrenten: ze bieden beiden toch een wezenlijk andere service aan. De svk’s nemen zelf een woning in huur tegen een onderhandelde prijs en kiezen vervolgens zelf wie er in die woning komt wonen. Het voordeel voor de verhuurder is dat hij verlost wordt van een heleboel rompslomp en kan genieten van zekerheid. Het nadeel is dat hij niet kan kiezen wie er in zijn woning komt wonen

en dat hij genoegen moet nemen met een redelijke prijs. Vastgoedmakelaars vervullen een andere taak: zij brengen vrager en aanbieder bij elkaar op de markt.” De vastgoedmakelaars hebben aangegeven dat ze constructief willen meedenken over een samenwerkingsmodel dat zou werken voor beide sectoren. Met een concurrentiële benadering is immers niemand gewonnen? Van den Bossche: “Nogmaals, vastgoedmakelaars vervullen in mijn ogen een andere taak dan de svk’s. Maar ik Het pilootproject Huuringent zal in de tweede helft van 2013 voor een eerste maal geëvalueerd worden.


CIB interview

ben uiteraard bereid om te kijken hoe de vastgoedmakelaars en svk’s constructief kunnen samenwerken. Huuringent is trouwens een pilootproject. Zoals bij elk pilootproject kan een degelijke evaluatie pas plaatsvinden na een redelijke termijn. Een eerste tussentijdse evaluatie is gepland in de tweede helft van 2013.” De vastgoedmakelaars zien toekomstperspectieven in een innovatief concept, de zogeheten One-stopshop. Hoe staat u daar tegenover? Van den Bossche: “Voor de doorsnee burger oogt de Vlaamse woonmarkt nu als een ingewikkeld en weinig transparant kluwen. Kandidaat-huurders en -kopers moeten vandaag, of ze nu sociaal of privaat willen huren of kopen, een heel aantal hindernissen overwinnen voordat ze de woning vinden die ze willen of nodig hebben. Ik ben een groot voorstander van een One-stop-shop, in zoverre dat dat betekent dat er een versterkte samenwerking komt tussen al de verschillende spelers op de woonmarkt en als op die manier de klantvriendelijkheid, laagdrempelige dienstverlening en de efficiëntie worden verhoogd. Ik beschouw het als mijn taak om te vertrekken vanuit de behoeften van de burger, en niet vanuit de bestaande structuren.”

“De verzekering gewaarborgd wonen moet meer stabiliteit creëren op de woonmarkt.”

U vroeg de vastgoedsector onlangs ook om mee de bekendheid van de verzekering gewaarborgd wonen te helpen verbreden. Wat zijn de doelstellingen van deze maatregel? Van den Bossche: “Met de verzekering gewaarborgd wonen willen we de kopers van een woning een extra bescherming bieden in geval ze ongewild een deel van hun inkomen verliezen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De afbetaling van een hypothecair krediet is immers een grote kost voor de meeste gezinnen. Het is niet evident om die te blijven dragen wanneer je plots je baan verliest. Door de verzekering gewaarborgd wonen bouwen we zowel voor de kopers als de banken een extra zekerheid in. Op die manier creëren we meer stabiliteit op de woonmarkt. En hopelijk stimuleert het de banken om toch makkelijker hypothecaire kredieten toe te staan, ook voor het volledige bedrag van de aankoop.” Wat houdt de verzekering concreet in? Van den Bossche: “De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Wie tijdens die periode arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt, kan gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen bij de aflossing van zijn hypothecaire lening. Het eerste jaar is die tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag, vanaf het tweede jaar tot 56% van het afbetalingsbedrag en vanaf het derde jaar

wordt nog maximaal 42 % van het bedrag uitbetaald. De tegemoetkoming bedraagt wel telkens maximum 500 euro of 600 euro (voor een nieuwbouwwoning met een energiepeil onder E70) per maand.” Zijn er bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld inzake het inkomen? Van den Bossche: “In principe gelden er geen inkomensgrenzen. Iedereen die minder dan een jaar geleden een hypothecaire lening afsloot van minstens 50.000 euro (voor aankoop of bouw van een woning) of 25.000 euro (voor de renovatie van een woning), komt in aanmerking. Alleen wie nog een nieuwbouwwoning bouwt met een energiepeil hoger dan E70, moet onder bepaalde inkomensgrenzen vallen. De geschatte verkoopwaarde van de woning moet ook lager liggen dan 320.000 euro of 368.000 euro voor een woning in de Vlaamse rand rond Brussel.” Op welke manier kan de burger nagaan of hij in aanmerking komt voor de verzekering? Van den Bossche: “Wie wil weten of hij in aanmerking komt, kan dat heel snel nakijken op de website www.wonenvlaanderen.be. Onder de rubriek premies vind je er een sneltest en de nodige aanvraagformulieren. Die formulieren laat je mee invullen door je werkgever en door de bank waar je je krediet opneemt. Vervolgens stuur je ze terug naar het agentschap Wonen-Vlaanderen dat alles verder in orde brengt.”

Na het Ford Genk debacle werd gesuggereerd dat de verzekering gewaarborgd wonen veel meer Ford Genk arbeiders had kunnen ondersteunen dan nu het geval was. Hoe kan deze verzekering die mensen in de toekomst nog meer gaan bereiken? Van den Bossche: “In 2009 hebben we de inkomensgrenzen voor de verzekering gewaarborgd wonen afgeschaft waardoor het bereik al fors werd uitgebreid, maar we merken inderdaad dat nog te weinig men-

4

CIB info 58


CIB interview

hun klanten nagaan of die in aanmerking komen voor de verzekering. Vastgoedmakelaars vinden op de website ook informatiebrochures en aanvraagformulieren die ze kunnen meegeven aan hun klanten. Als vastgoedmakelaar zou ik het aanbieden van die informatie beschouwen als een belangrijke service. Je biedt potentiële kopers op die manier toch een pak extra zekerheid en gemoedsrust.” Zal de verzekering in de toekomst ook toegankelijk zijn voor meer mensen? Van den Bossche: “Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Iedereen kan op een bepaald moment zijn baan verliezen en financieel in de problemen komen. Naast het feit dat je slechts Freya Van den Bossche: “Ik geloof dat ik mag stellen dat ik de eerste minister van Wonen ben die zoveel aandacht besteedt aan één woning in bezit mag hebben, is de private huurmarkt.” de enige beperking de maximumwaarde van die woning. En die kan evensen weten dat ze zo’n verzekering kunnen tueel verhoogd worden als de woningprijafsluiten. De laatste jaren hebben we inzen te hard stijgen. tensief samengewerkt met verschillende woonpartners om de verzekering breder Om de toegankelijkheid te vrijwaren is het bekend te maken: architecten, notarissen, gratis karakter van de verzekering van banken, ... En dat werpt zijn vruchten af: groot belang. Dit moet wat mij betreft dan vorig jaar noteerden we 16,5% meer aanook absoluut behouden blijven. Zoniet vragen en die stijging zet zich ook dit jaar wordt de drempel te hoog en dreigen net door. degenen die het meeste risico lopen, uit de boot te vallen.” Zopas nog hebben we trouwens samen met KBC een pilootproject opgestart: de De verzekering gewaarborgd wonen bank zal zelf alle 12.000 mensen die de verzekert stabiliteit en woonzekerafgelopen tien maanden een hypothecaire heid op de eigendomsmarkt. Daarlening bij hen afsloten, contacteren met naast is er ook het Huurgarantiefonds een aanbod. Vervolgens worden vanaf nu dat woonzekerheid moet waarborgen ook systematisch alle nieuwe hypothemaar dan op de private huurmarkt. caire klanten aangeschreven. Als dat sucCIB Vlaanderen heeft dit initiatief vercesvol blijkt, willen we ook met de andere welkomd maar had tegelijk een aantal banken op een dergelijke manier samenbedenkingen rond de praktische uitwerken.” voerbaarheid. (zie ook p 15) Van den Bossche: “Ik heb inderdaad Welke rol kunnen de vastgoedmakekennis genomen van de opmerkingen van laars spelen in de bekendmaking van CIB Vlaanderen: enerzijds via een overleg de verzekering? tussen mijn kabinet en CIB Vlaanderen en Van den Bossche: “Via de sneltest op anderzijds via het advies van de Vlaamse de website van Wonen-Vlaanderen kunWoonraad. Met een aantal opmerkingen nen ze op enkele minuten tijd samen met

zullen we zeker rekening houden. Zo zal ik bij de tweede goedkeuring door de Vlaamse regering een wijziging voorstellen dat ook een lasthebber namens de verhuurder kan aansluiten bij het Fonds.” (CIB Vlaanderen vroeg ook om onder meer de termijn voor het tijdig opstarten van de procedure te verlengen met twintig dagen.) Moet de vastgoedmakelaar dit fonds aanbevelen bij private verhuurders tijdens zijn bemiddelingsopdracht? Van den Bossche: “Economisch gezien lijkt het me logisch dat een vastgoedmakelaar zijn klanten maximaal informeert over al zijn rechten. En vanuit maatschappelijk oogpunt helpen ze op die manier mee te voorkomen dat gezinnen op straat komen te staan.” Zijn er concrete doelstellingen om het fonds na verloop van tijd verplicht te maken? Van den Bossche: “Wat mij betreft wel. Ik zou dat graag willen koppelen aan de regionalisering van de registratie van de huurcontracten. Alleen is het op dit moment nog niet duidelijk of die bevoegdheid ook daadwerkelijk zal overkomen naar de deelstaten.” Zullen de verhuurders dit niet ervaren als een beperking op hun rendement? Van den Bossche: “Als er één zaak is die een bijzonder negatief effect heeft op het rendement van een verhuurder, dan is het wel wanbetaling. Het Fonds neemt een deel van het risico op wanbetaling weg. Het moet dus net een positief in plaats van een negatief effect hebben op het rendement van de verhuurder. De aansluitingskost van 75 euro weegt niet op tegen de kost van het risico op wanbetaling waarmee de meeste verhuurders nu noodgedwongen rekening houden bij hun rendementsbepaling.” Zelfs indien het fonds na verloop van tijd succesvol zou blijken, dan is er nog altijd het probleem van de inkrimping van het aanbod. Staan er

CIB info 57 58

5


CIB interview

nog andere maatregelen op stapel om de private huurmarkt uit het slop te halen? Van den Bossche: “De private huurmarkt red je uiteraard niet met één maatregel. Ik ben het er volledig mee eens dat er een pakket aan initiatieven nodig is. Daarom heb ik tijdens deze legislatuur de basis gelegd voor een pakket aan maatregelen die met name ook de verhuurder ten goede moeten komen: de oprichting van een huurgarantiefonds, een website met richthuurprijzen, de herziening van het SVK-besluit met het oog op een aanzienlijke uitbreiding van het aanbod, de ondersteuning van stedelijke huurkantoren… Verschillende van die initiatieven worden trouwens binnenkort gebundeld en bekendgemaakt bij de private verhuurders en potentiële investeerders onder de naam ‘het Vlaamse Verhuurplan’.

Ik geloof dat ik mag stellen dat ik de eerste minister van Wonen ben die zoveel aandacht besteedt aan de private huurmarkt en in het bijzonder ook aan de positie van de private verhuurder. Een goed werkende woningmarkt heeft een gezonde private huurmarkt nodig. En die zal alleen maar functioneren zolang er private verhuurders bereid gevonden worden om te blijven investeren in die markt. Daarom blijf ik zoeken naar initiatieven die het aanbod op de huurmarkt kunnen stimuleren. Zo geloof ik bijvoorbeeld sterk in een meer gerichte inzet van de fiscaliteit op tweede woningen. Nu wordt er geen onderscheid gemaakt tussen tweede verblijven en huurwoningen. Het lijkt mij logischer om verhuurders die de moeite doen om een kwaliteitsvolle huurwoning op de markt te brengen, daarvoor ook fiscaal te belonen. De fiscaliteit op de tweede woning blijft

echter een federale bevoegdheid. Hopelijk is die bereid om dergelijke maatregelen te nemen.” Bedankt voor dit verhelderend gesprek. Meer informatie Huuringent: www.huuringent.be Meer informatie verzekering gewaarborgd wonen: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be. Voor brochures of meer info kan je terecht bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen op het nummer 02 553 82 98 of via wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be en vgw@rwo.vlaanderen.be.

CIB event

Waar vastgoedontwikkelaars elkaar ontmoeten Op 28, 29 en 30 mei is het Brusselse Tour & Taxis dé plaats van afspraak voor alle vastgoedontwikkelaars. Want dan vindt er de vijfde editie van de vakbeurs Realty plaats. Ook CIB Vlaanderen is aanwezig op deze beurs. zicht van de mogelijkheden die België te bieden heeft op het vlak van vastgoedinvesteringen.

CIB Vlaanderen verwelkomt je graag op Realty.

Realty is op korte termijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste vastgoedbeurzen in Europa. De beurs brengt een over-

6

CIB info 58

Netwerkmoment Je ontmoet er de belangrijkste spelers op de vastgoedmarkt: architecten, notarissen, verzekeraars, hypotheekadviseurs en banken, overheidsinstanties van lokaal en gewestelijk niveau en uiteraard vele andere projectontwikkelaars. Het is de ideale gelegenheid om te netwerken en om nieuwe contacten te leggen. Daarnaast kan je er deelnemen aan interessante seminaries. Thema’s die dit jaar aan bod komen zijn onder meer commercieel vastgoed, stedelijke ontwikkeling en reconversie.

Ontmoet CIB Vlaanderen Als partner van beursorganisator Artexis is ook CIB Vlaanderen aanwezig met een stand. Onze ledenconsulenten staan je graag te woord. CIB-leden kunnen bovendien tegen een voordelig tarief de beurs bezoeken. Zij betalen slechts 75 euro in plaats van 100 euro. Realty praktisch De beurs vindt plaats van dinsdag 28 mei tot en met donderdag 30 mei in Tour & Taxis in Brussel. Op dinsdag en woensdag zijn de deuren geopend van 14 uur tot 20 uur, op donderdag kan je er terecht vanaf 11 uur tot 18 uur. Meer informatie: www.realty-brussels.com


CIB project

Studiedagen 'Wonen' peilen bij CIB-leden naar hun visie op woonbeleid

Nog meer stempel drukken op politiek woondebat De Vlaamse vastgoedmakelaars ventileerden de laatste maanden al ettelijke keren hun visie in de media wanneer het over wonen en het woonbeleid ging. Denken we maar aan het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, het al dan niet wegvallen van de woonbonus, de regelgeving rond ‘Wonen in eigen streek’… CIB Vlaanderen nam onlangs binnen de Studiedienst een beleidsmedewerker aan in de persoon van Pieter Decelle, die zich enkel en alleen zal toespitsen op het woonbeleid. Aan hem vroegen we waar die groeiende interesse van de vastgoedmakelaars vandaan komt. Pieter Decelle: “De focus op het woonbeleid kadert binnen het ruime dienstverleningspakket dat CIB Vlaanderen aan haar leden aanbiedt. CIB Vlaanderen wil via belangenbehartiging haar leden vertegenwoordigen op alle beleidsniveaus en in alle beleidsdomeinen. Daartoe probeert zij elk beschikbaar kanaal aan te spreken. Zo is ze vertegenwoordigd in adviesraden en relevante steunpunten, neemt ze deel aan hoorzittingen van parlementaire commissies en onderhoudt ze rechtstreekse contacten met ministers, kabinetten en invloedrijke politici. CIB Vlaanderen wil in aanloop naar de verkiezingen van 2014 vooral sterk inzetten op het aanhalen van de banden met de beleidsmakers. Zo hoopt ze het nieuwe beleid mee te kunnen sturen. Binnen de sector leven namelijk heel wat ideeën over de richting die de woningmarkt in de toekomst moet uitgaan. Die ideeën zou ze graag op beleidsmatig vlak weerspiegeld willen zien. Bovendien hebben de vastgoedmakelaars een aantal uitgesproken belangen. De regelgeving die uit het woonbeleid voortkomt, kan een rechtstreekse invloed uitoefenen op hun werkzaamheden. Denken we bijvoorbeeld maar aan de verschillende informatieplichten die de laatste jaren werden ingevoerd.”

Pieter Decelle: “CIB-leden kunnen met hun expertise aan de basis liggen van een coherent woonbeleid.”

CIB info 58

7


CIB project

CIB Vlaanderen gaat naar verluidt enkele studiedagen organiseren rond wonen. Wat mogen we hiervan verwachten? Pieter Decelle: “Er staan drie studiedagen op het programma (16 mei, 20 juni en 26 september) rond drie belangrijke onderdelen van het woonbeleid. CIB Vlaanderen ziet deze studiedagen als een mogelijkheid om bepaalde thema’s aan haar leden voor te leggen en te peilen naar hun visies en meningen. Die inbreng wordt meegenomen naar het memorandum dat zal worden voorgesteld naar aanleiding van de verkiezingen van 2014. De studiedagen zullen handelen over de woonfiscaliteit - met een zekere focus op het debat omtrent de woonbonus - (kopen), over de problemen op de private huurmarkt (huren) en over ruimtelijke ordening en alternatieve woonvormen.

“Vastgoedcongres helemaal in teken van verkiezingen 2014” De studiedagen passen bovendien in de doelstelling van CIB Vlaanderen om de dienstverlening naar de leden inzake vorming te verbreden. Door middel van een nieuw concept van ‘high-level’ studiedagen wil CIB Vlaanderen haar leden de kans geven om dieper inzicht te verkrijgen in bepaalde beleidsmatige of politieke onderwerpen. Zowel door interactie met elkaar als met vooraanstaande sprekers uit de politieke en de academische wereld.” Waar schuilt het belang van deze studiedagen? Pieter Decelle: “Zoals eerder aangehaald wil CIB Vlaanderen meer dan ooit haar stempel drukken op het politiek woondebat. Neem nu de recente ophef over de Woonbonus die voortkwam uit het advies van de Vlaamse Woonraad. Een herziening van de Woonbonus kan zware consequenties hebben voor het functioneren van de woningmarkt. Vandaar dat CIB Vlaanderen en het BIV terecht waar-

8

CIB info 58

schuwden voor een bruuske hervorming om zo het Nederlandse voorbeeld te vermijden. (cfr. in Nederland raakte de woningmarkt helemaal in het slop toen het systeem van hypotheekrenteaftrek publiek in vraag werd gesteld). De Vlaamse overheid zal evenwel toch gedwongen zijn de Woonbonus op indringende wijze te herbekijken. Het federale niveau blijft namelijk bevoegd voor de belastbare basis zodat voor de nieuwe contracten sowieso een nieuwe vorm van woonbonus, mogelijk in de vorm van premies, zal moeten worden uitgedacht. Het is duidelijk dat de politieke wereld keuzes zal moeten maken over de nieuwe bevoegdheden. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een Vlaams Woonbeleidsplan. Dat zal de algemene beleidsprincipes tot 2050 moeten vastleggen.

mende vastgoedcongres ook de focus op wonen te liggen? Pieter Decelle: “Wonen zal zonder enige twijfel uitgebreid aan bod komen. Het vastgoedcongres staat dit jaar helemaal in het teken van de verkiezingen van 2014. Het is de bedoeling dat de sector net als bij vorige verkiezingen via een memorandum haar visie op het toekomstige beleid aan de partijen en aan de volgende regering voorlegt. Tijdens het vastgoedcongres zal het memorandum uitgebreid aan bod komen en wordt de visie van de sector bekendgemaakt. Naast het woonbeleid zullen in het memorandum vanzelfsprekend ook andere relevante beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, stedelijk beleid en onroerend erfgoed de vereiste aandacht krijgen.”

In de jaren voor en na de zogeheten ‘moeder der verkiezingen’ zal CIB Vlaanderen het debat over de verschillende keuzes die zich binnen het woonbeleid ontegensprekelijk aandienen, hoe dan ook moeten aangaan. CIB Vlaanderen wil volop deelnemen aan dit debat en wil zich daarom zo goed mogelijk voorbereiden. De studiedagen vormen een belangrijk element van deze voorbereidingen omdat ze de CIB-leden en -werknemers toelaten zich over een aantal cruciale thema’s te informeren en zelf meteen ook input te verschaffen.”

Wil de Vlaamse vastgoedsector zich de komende jaren nog meer profileren als een belangrijke speler op vlak van woonbeleid en het samenwerken met de bevoegde overheden? Pieter Decelle: “Dat is zeker en vast de intentie. Niet alleen menen we dat de CIBleden vanuit hun expertise in de dagelijkse praktijk mee aan de basis kunnen liggen van een coherent woonbeleid. We zijn ook van oordeel dat ze een cruciale bijdrage leveren in het vlot functioneren van de woningmarkt. Net daarom verdienen hun belangen ook aandacht en respect van de beleidsmakers.”

CIB Vlaanderen organiseert elk jaar ook een vastgoedcongres. Dit jaar op 22 november. Komt tijdens het ko-

Meer info rond de studiedagen ‘Wonen’: www.vastgoedacademie.be


Stapelplein 28 9000 Gent T 09 264 11 48 'Betaalbaar wonen’ is het verkiezingsitem bij uitstek.


CIB belangenbehartiging

Stephan Coenen (staand, derde van rechts): “Meer transparantie creëren voor de vastgoedconsument, dat is altijd het uitgangspunt geweest.”

Vlaamse vastgoedmakelaars en notarissen sluiten historisch protocol

Zowel vastgoedmakelaars, notarissen als de consument zullen als grote winnaars uit de bus komen Op 16 januari 2013 zetten de voorzitters van CIB Vlaanderen en van de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat (KFBN) hun handtekening onder een historisch samenwerkingsprotocol. Vastgoedmakelaars en notarissen aan Vlaamse zijde zullen voor het eerst in de vastgoedgeschiedenis structureel en constructief samenwerken. Directielid van CIB Vlaanderen Stephan Coenen bracht de lange onderhandelingen mee tot een goed einde. Vanwaar kwam de nood om te gaan samenwerken met de notarissen? Stephan Coenen: “Meer transparantie creëren voor de vastgoedconsument, dat is altijd het uitgangspunt geweest. De klant heeft recht op duidelijke antwoorden op zijn vragen, zowel op het vlak van overeenkomsten als van kostenverdeling. Dat kan alleen maar wanneer vastgoedmakelaars en notarissen aan hetzelfde zeel trekken. Met het afgesloten akkoord kunnen we dat streven naar nog meer transparantie verwezenlijken. Zowel vastgoedmakelaars, notarissen als de consument zullen als grote winnaars uit dit akkoord komen.” Welke concrete veranderingen treden er op voor de vastgoedmakelaar? Stephan Coenen: “Er werden een aantal cruciale gedragsregels en praktische

10

CIB info 58

werkafspraken uitgewerkt om de samenwerking te versoepelen en te optimaliseren. Concreet engageren de vastgoedmakelaars zich onder meer om, op verzoek van de partijen, uiterlijk 48 uur voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst een volledig ingevuld ontwerp ter nazicht aan de notaris te bezorgen. Daartegenover staat dat notarissen die hun cliënten voor een verkoop willen doorverwijzen, dit in eerste instantie doen naar een CIB-vastgoedmakelaar.” U haalde eerder ook de kostenverdeling aan. Stephan Coenen: “Over de kostenverdeling hebben we inderdaad ook duidelijkheid geschept. Zo kan er geen verwarring meer ontstaan over welke kosten nu voor rekening van de koper zullen zijn en welke voor rekening van de verkoper.

Verder zijn er ook gedragsregels opgesteld met betrekking tot het voorschot, de waarborg, het verlijden van de akte en de syndicus. Zo worden er op alle noodzakelijke acties duidelijke termijnen geplakt en engageren notarissen en vastgoedmakelaars zich ertoe om elkaar onmiddellijk te informeren wanneer hun belangen geschaad worden.” Wat betekent dit akkoord nu voor de verdere professionalisering van beide beroepsgroepen? Stephan Coenen: “Wie de gang van zaken binnen de vastgoedsector ietwat volgt, beseft dat het akkoord een grote stap vooruit betekent voor de professionalisering van beide beroepsgroepen. Lokaal was er in het verleden onder meer in Limburg en Antwerpen al sprake van een protocol tussen vastgoedmakelaars en notarissen, maar het samenwerkingsverband dat nu werd gesloten geldt meteen voor alle Vlaamse provincies en laat weinig aan de verbeelding over. Dit samenwerkingsakkoord moet ook de aanzet geven voor verder structureel overleg op Vlaams niveau tussen beide beroepsgroepen.”


CIB event

Ga de uitdaging aan en sta op 24 mei mee op het podium Voetballers krijgen een Gouden Schoen, televisiefiguren een Televisie Ster, muzikanten een MIA en schrijvers een Gouden Uil. Voor vastgoedprofessionals zijn er de Real Estate Awards. Dit jaar reikt CIB Vlaanderen deze prijzen uit op vrijdag 24 mei in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. “De Real Estate Awards werden in het leven geroepen om vernieuwende initiatieven in de vastgoedsector te stimuleren en te belonen”, zegt voorzitter van CIB Vlaanderen Kristien Berkein. “Nieuw dit jaar is dat ook niet CIB-leden kunnen deelnemen en zo kennis kunnen maken met onze beroepsvereniging. We reiken dit jaar vier awards uit waaraan elke vastgoedprofessional kan deelnemen: Marketing, Innovation, Starter en Best Mentor.

Het is de ideale gelegenheid om een kantoor of een project in de kijker te plaatsen. Bij deze dus een warme oproep aan alle vastgoedmakelaars om hun kans te wagen. Op de website www.cibweb.be/rea is alle informatie terug te vinden.”

Durven en vernieuwen De Real Estate Award Marketing gaat naar de vastgoedprofessional met de meest efficiënte marketing en communicatie. Wie communiceert het best met be- Thomas Couckuyt werd vorig jaar winnaar van de Erasmusprijs. staande en nieuwe gen eenmaal-andermaal.be. klanten? Het kan hierbij zowel om één specifieke communicaJong geweld en oude rotten tiecampagne als om de algeMet de Real Estate Award Starter bekromene communicatiestrategie nen we een vastgoedmakelaar die zijn gaan. Vorig jaar ging deze prijs eerste stappen in de vastgoedsector zet. naar Liesbeth Maas van Home Deze award gaat naar de meest ambitieuSweet Home uit Lier. Zij viel in ze en dynamische starter. Bruno Devriese de prijzen met de originele actie van het gelijknamige kantoor in Gullegem van de fietsende makelaar. De was vorig jaar de winnaar. Voor het jonge Innovation award gaat naar het geweld is er bovendien ook nog de Erasmeest vernieuwende project. musprijs. Deze prijs beloont de vastgoedHet kan zowel om een concreet student met het beste eindwerk van het vastgoedproject (nieuwbouw of academiejaar 2011-2012. Vorig jaar won renovatie) als om een vernieuThomas Couckuyt van de Hogeschool wend product of innovatieve Gent deze prijs met zijn eindwerk ‘Een dienst gaan. Paul Voerman slechte huurder… wat met mijn rendewon vorig jaar deze prijs met De Pieter Pourbusprijs ging vorig jaar naar het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. ment en hoe voorkomen?’. zijn platform voor online veilin-

CIB info 58

11


CIB event

Maar ook oude rotten die al enige tijd in het vak staan, kunnen een award in de wacht slepen. De Real Estate Award Best Mentor wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en gaat naar de werkgever en/of stagemeester die personen optimaal en succesvol voorbereidt op een carrière in de vastgoedsector. Vorig jaar was deze prijs nog opgesplitst in een award voor beste stagemeester en een award voor beste werkgever. Bij de werkgevers viel toen Roel Druyts van Heeren & Hillewaere Vastgoed uit Oud-Turnhout in de prijzen, terwijl Luc Rosseel van Agence Rosseel uit Gent de Real Estate Award Stagemeester mee naar huis mocht nemen. Twee unieke awards De twee belangrijkste prijzen zijn de gevestigde waarden: de Georges De Wandeleerprijs en de Pieter Pourbusprijs. De Georges De Wandeleerprijs wordt uitgereikt aan een lid van CIB Vlaanderen dat zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier heeft ingezet voor de beroepsvereniging. Vorig jaar werd deze prijs toegekend aan Hendrik De Vos, voorzitter van

Na de prijsuitreiking is het tijd om te feesten!

12

CIB info 58

de CIB Federatie Vastgoedexperten. Hij trekt al jaren aan de kar voor de erkenning van de beroepstitel van de vastgoedexperten. De Pieter Pourbusprijs gaat naar een politicus of een organisatie met een hart en oog voor vastgoed. Vorig jaar ging deze award niet naar één persoon, maar naar een volledige organisatie: het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf323). Deze organisatie heeft de vastgoedsector, wanneer het gaat over personeelsbeleid, op de kaart gezet.

Nieuwkomer Dit jaar reikt CIB Vlaanderen voor het eerst ook een prijs uit aan een journalist of een voltallige redactie. De Real Estate Award Press zet de journalist of de redactie met het beste vastgoedartikel of de beste audiovisuele vastgoedreportage van het afgelopen jaar in de kijker. “Wij willen bijdragen tot een bredere kennis van het vastgoedgebeuren bij het grote publiek”, aldus Kristien Berkein. “En daarom bekroont CIB Vlaanderen hoogstaand journalistiek werk met deze award.”

Hoe deelnemen? Kandidaten moeten hun dossier indienen vóór 18 april 2012. Op www.cibweb.be/rea zijn de inschrijvingsformulieren en het reglement terug te vinden. Kandidaturen worden opgestuurd naar CIB Vlaanderen – Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent of via mail naar rea@cib.be, met vermelding ‘Kandidatuur Real Estate Awards 2013’. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de feestelijke uitreiking op vrijdag 24 mei in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot. De awardshow wordt gepresenteerd door Francesca Vanthielen. Inschrijven hiervoor kan vanaf 16 april 2013 op de website.


CIB event

CIB-leden in de kijker Met de Real Estate Awards wil CIB Vlaanderen elk jaar een aantal personen uit de vastgoedsector in de kijker plaatsen. Heel wat leden zetten hun beste beentje voor en haalden het afgelopen jaar zelfs de pers met hun inspanningen. Misschien worden zij op 24 mei wel bekroond met een Real Estate Award.

Vrouwelijke ondernemer van het jaar Oprichtster van vastgoedbedrijf Quares Anneleen Desmyter (36) uit Antwerpen was een van de drie finalisten van de Womed Awards 2012 (Women in Enterprise and Development). Deze prijs gaat naar een zelfstandige ondernemende vrouw die met visie, dynamiek en engagement haar bedrijf tot bloei brengt. De award wordt voor de 14de keer uitgereikt door mabizz, het ondernemersnetwerk voor vrouwen van Markant en Unizo. Dat gebeurt in samenwerking met Vlerick Leuven Gent Management School, KBC en Trends en met de steun van het Vlaams Agentschap voor Ondernemen. Stemmen kon tot en met 16 februari op www.mabizz.be. Op woensdag 27 maart 2013 reikte prinses Mathilde de Womed Award uit. Bij het in druk gaan was nog niet bekend wie de winnares werd.

Internationale erkenning voor kwaliteitsbeleid Vastgoedkantoor Trans-Immo ontving in januari een internationaal kwaliteitscertificaat als erkenning voor het kwaliteitsbeleid van het kantoor. “Daarmee haalt het als eerste vastgoedkantoor in Vlaanderen op eigen houtje deze internationale norm voor kwaliteitsmanagement, zonder begeleiding van een grotere overkoepelende organisatie”, zegt Peter Bonnaerens van het bureau Veritas Certification Belgium, dat het certificaat uitreikte. Trans-Immo, een vastgoedkantoor en CIB-lid dat al veertig jaar panden in en rond Gent verkoopt, verhuurt en beheert, kreeg officieel een ISO 9001:2008-certificaat, een erkenning voor het kwaliteitsbeleid van het kantoor. Zaakvoerder Sébastien Van Hoorde is tevreden de geleverde inspanningen van zijn kantoor beloond te zien. “In de media komen vastgoedmakelaars niet altijd even positief in het nieuws. Minister Laruelle wenst hiermee komaf te maken met een aantal wetgevende initiatieven die de consument beter beschermen. Maar wij anticiperen hier al op door een stuk verder te gaan en ons zelf kwaliteitseisen te stellen.” Trans-Immo zal vanaf nu een jaarlijkse audit krijgen om te zien of de ISO-standaarden nageleefd worden.

Immokantoor laat mensen raden naar oude postprent Vastgoedmakelaar ERA Brankaer uit Overijse pakte onlangs uit met een leuke marketingcampagne. Op hun facebookpagina (www.facebook.com/erabrankaer) wordt dagelijks een oude postkaart uit de druivenstreek gepost. “Mensen mogen raden om welke plaats of welk gebouw het precies gaat”, zegt zaakvoerder Bram Brankaer. “Daarnaast gaan we op zoek naar het verhaal achter de locatie. We kregen al heel wat positieve reacties. Mensen vinden het fijn om terug in te tijd te gaan.”

CIB info 58 57

13


CIB wetgeving

Wet op de mede-eigendom opnieuw gewijzigd? Op 28 maart 2012 werd in de Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet op de mede-eigendom. Het wetsvoorstel wil de mede-eigenaars beschermen in het kader van fouten of andere malversaties door een minderheid van syndici. Het voorstel voorziet daartoe in een doorgedreven controle van de rekeningen en een betere voorlichting van de mede-eigenaars over alle financiële en boekhoudkundige handelingen in de medeeigendom.

verse nieuwe instrumenten en mogelijkheden om malversaties door syndici op een efficiënte wijze op te sporen en te sanctioneren. Een voorbeeld is de mogelijkheid om bewarende maatregelen op te leggen bij een makelaar of syndicus wanneer men merkt dat het verder uitoefenen van zijn activiteiten nog meer schade kan berokkenen. CIB Vlaanderen vroeg dat de recent goedgekeurde wetgeving zoals de vastgoedmakelaarswet en het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel eerst

de kans zouden krijgen om geïmplementeerd te worden. En om dan pas nieuwe ingrijpende wijzigingen in de regelgeving - waar noch de syndici noch de belangenverenigingen van de mede-eigenaars vragende partij voor zijn – door te voeren.

EPC uitgebreid, is er ruimte voor persoonlijke aanbevelingen van de energiedeskundige en zijn er links naar hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling. Er staan ook tips in voor goed gebruikersgedrag. Met name de kleurenbalk werd verlengd zodat zeer energiezuinige of zeer energieverslindende woningen eveneens een plaats krijgen. Verder moeten de gegevens die de deskundige in de berekeningssoftware ingeeft voortaan in het certificaat worden opgenomen.

kunnen ontstaan over welke documenten er werden aangeleverd. Als gevolg van deze uitbreidingen en verduidelijkingen volgde niet alleen een update van de EPC-software maar ook een wijziging van het inspectieprotocol.

Gelet op het belang van deze wijziging voor de vastgoedsector in het algemeen, en voor de goede en betaalbare werking van de verenigingen van mede-eigenaars en de syndici in het bijzonder, werd CIB Vlaanderen uitgenodigd op de hoorzitting in de Kamercommissie Justitie van 20 februari 2013. CIB Vlaanderen wees op het onwerkbare en onbetaalbare karakter van het wetsvoorstel. In haar huidige vorm gaat dit wetsvoorstel niet enkel aan haar doelstelling voorbij maar ook aan het hoofddoel van de gewijzigde wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010, met name de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer transparanter te maken. De nieuwe vastgoedmakelaarswet biedt di-

Oud EPC is niet meer Sinds 15 januari 2013 is het energieprestatiecertificaat (EPC) niet meer het EPC dat we tot voor kort kenden. Zowel qua vorm als qua inhoud zijn een aantal ingrijpende veranderingen opgetreden. Zo werd het oude model van 4 pagina’s omgeruild voor een uitgebreidere versie van 15 pagina’s. Het vernieuwde EPC bevat nu veel meer informatie over de energieprestaties van de woning. Zo zijn de aanbevelingen op het

En er is meer. Bij het opmaken van het EPC kan de eigenaar bewijsstukken verzamelen. Van de aangeleverde bewijsstukken wordt een inventaris opgemaakt die de eigenaar of de gevolmachtigde én de energiedeskundige moeten ondertekenen. Op die manier wil men verhinderen dat er achteraf nog discussie zou

14

CIB info 58

Terwijl het uitzicht en vooral de zichtbare inhoud van het EPC veranderen, blijft de informatieplicht ongewijzigd. De bestaande verplichting, dat er bij de ondertekening van een huur- of koopovereenkomst een geldig EPC moet aanwezig zijn, blijft behouden. Dat geldt ook voor de verplichtingen om melding te maken van de energiescore en van de unieke code van het EPC in advertenties, in etalages van de vastgoedmakelaar en op websites met vastgoedaanbod.


CIB wetgeving

Syllabus in de kijker Waardebepaling van onroerende goederen voor de vastgoedsector Nadat eerder de syllabi ‘Inleiding tot de basisbeginselen en deontologie’, ‘Samenstellen van een stevig verhuurdossier’ en ‘Expertise de biens immobiliers pour le secteur de l’immobilier’ verschenen, werd begin dit jaar de syllabus ‘Waardebepaling van onroerende goederen voor de vastgoedsector’ gepubliceerd. Deze gaat dieper in op het taxeren van onroerende goederen. Bij een waardebepaling worden maatstaven gehanteerd die weergeven én verduidelijken hoe men tot bepaalde cijfers komt. De syllabus behandelt deze maatstaven en de verschillende berekeningswijzen bij het taxeren. Als

eerste worden de definitie en eigenschappen van waarde en prijs gedetermineerd. Vervolgens licht de syllabus de karakteristieken en soorten waarde, de nauwkeurigheid van waardebepalingen en elementen en factoren die de waarde beïnvloeden toe. Daarna volgen de hoofdstukken over de grondwaarde, de waardebepaling van bouwgrond en die van gebouwen en andere opstallen. Tot slot worden de verschillende methodes voorgesteld, om daarna af te sluiten met enkele praktijkvoorbeelden van waardebepalingen van onroerende goederen.

Vastgoedsector vraagt om tijdige evaluatie Huurgarantiefonds het huurcontract moet worden ontbonden. De aansluiting bij het Fonds gebeurt vrijwillig door de verhuurder voor 75 euro (per huurcontract). Hij moet de aanvraag indienen binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Op 21 december 2012 besloot de Vlaamse regering een fonds ter bestrijding van uithuiszettingen op te richten: het Huurgarantiefonds. Daarmee wil ze optreden tegen de hoge frequentie van uithuiszettingen. Niet alleen leiden deze uithuiszettingen tot sociale drama’s; ze weerspiegelen ook de lage zekerheid bij verhuurders rond de tijdige betaling van de huurinkomsten.

In ruil voor de bijdrage kan de verhuurder één keer beroep doen op een tussenkomst van ten hoogste 2.700 euro (over een periode van maximaal twaalf maanden). Een interventie is echter geen garantie: de vrederechter beslist daarover discretionair. Wie beroep wil doen op het fonds moet zijn vraag samen met een aanvraag tot ontbinding van het huurcontract bij de vrederechter indienen. Die zal controleren of de huurder voldoende engagement toont om de huurachterstallen in te halen alvorens te oordelen of een tussenkomst nut kan hebben. Dit betekent dat verhuurders verplicht zijn de juridische weg te bewandelen en tegelijkertijd onzeker zijn of ze aanspraak kunnen maken op de tussenkomst van het fonds.

Het Fonds komt tussen wanneer er sprake is van achterstallige huur. Zo wil het tijdelijke moeilijkheden helpen overbruggen zonder dat

De verhuurders zijn dus afhankelijk van het gedrag van de huurder. Dat geldt ook na de toekenning van de tussenkomst. Zo kan de

betaling worden stopgezet indien men verneemt dat de huurder de opgelegde verplichtingen niet nakomt. In dat geval zal de vrederechter overgaan tot de ontbinding van het huurcontract. De betaling van de tussenkomst gebeurt trouwens niet automatisch; de verhuurder moet die binnen de maand na de bekendmaking van het vonnis aanvragen. CIB Vlaanderen heeft tijdens het besluitvormingsproces een aantal praktische problemen aangekaart. Prioritair daarbij was de termijn voor het indienen van de aanvraag tot tussenkomst bij de vrederechter. Die ligt op tien dagen na het vaststellen van drie maanden huurachterstal. De praktijk leert dat deze termijn onrealistisch is. In geval van vakantie of ziekte zullen verhuurders de procedure niet tijdig kunnen opstarten. Daarom dringt CIB Vlaanderen aan op een verlenging met twintig dagen. De sector hoopt dat dit initiatief tijdig zal worden geëvalueerd. Voorlopig lijkt het er namelijk op dat de praktische modaliteiten tot meer administratieve lasten zullen leiden en tot weinig effectieve baten voor de verhuurders. Zij zullen nooit rechtszekerheid genieten over de tussenkomst van het fonds waar ze bovendien slechts één keer per huurcontract beroep op kunnen doen.

CIB info 58

15


CIB partner

Het immoluik van HEBBES.be werd onlangs vernieuwd

“Wij zoeken naar het beste evenwicht tussen adverteerder en bezoeker” Dat steeds meer mensen online op zoek gaan naar een woning, weten ze ook bij HEBBES.be. “Wij hebben dagelijks ongeveer 30.000 bezoekers op het immoluik”, zegt Businessmanager Geert Deckers. “In november vorig jaar werd het nieuwe immoluik gelanceerd, nadat we het sterk onder handen hadden genomen. Opzet was nog beter te kunnen inspelen op de noden van onze bezoekers, zonder daarbij uiteraard de adverteerders uit het oog te verliezen.” Op HEBBES.be kunnen kopers en verkopers terecht voor de meest uiteenlopende producten: van vastgoed, auto’s, motoren tot kunst en kleding, … Het immoluik van HEBBES.be is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen. Iedereen die op zoek is naar een huis of appartement te huur of te koop kan op HEBBES.be/immo terecht voor een uitgebreid aanbod van panden. “Op de site worden enkel panden van makelaars aangeboden, je vindt er geen particulier aanbod”, aldus Geert Deckers. “Wij kiezen resoluut voor de vastgoedmakelaar omdat we kwalitatief aanbod willen, en dat aanbod bovendien op een kwaliteitsvolle

V.l.n.r. Annick Moermans, Geert Deckers en Bart Cuylaerts.

16

CIB info 58

manier willen aanbieden. Makelaars staan hiervoor garant. Belangrijk op te merken is dat er wel eens gedacht wordt dat de verschillende portalen hetzelfde aanbod aanbieden. Dat is absoluut niet zo. Op HEBBES.be vindt de bezoeker heel wat uniek aanbod met name panden die op geen enkele andere immosite te vinden zijn. Daarnaast hebben wij sinds een jaar nog het niche-vastgoedportaal boerderijentekoop.be. Makelaars met boerderijen in hun portefeuille zien hun aanbod ook hier geplaatst, gericht tot een specifieke doelgroep die op zoek is naar dergelijke panden.”

Vernieuwde site Enkele maanden geleden werd besloten om het immoluik stevig onder handen te nemen. “Er is eerst een grootschalig onderzoek aan voorafgegaan. We hebben hierbij rekening gehouden met de verwachtingen van de surfer en de verwachtingen van de adverteerder. De bedoeling was om een goed evenwicht tussen beiden te vinden. De focus ligt op gebruiksgemak en op conversie of respons voor de makelaars. We hebben met verschillende criteria rekening gehouden: snelheid, gebruiksgemak, design, …”, legt productmanager online classifieds Bart Cuylaerts uit. “De website steekt niet alleen in een nieuw kleedje. Je kan er nu nog sneller en gemakkelijker vinden wat je zoekt. Wie op zoek is naar een woning, wil zo snel mogelijk vinden wat hij zoekt zonder afgeleid te worden door allerlei advertenties. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om de website sober te houden.” Meer dan internetsite… HEBBES.be is bovendien meer dan enkel een internetsite. “Wie een huis of appartement zoekt, zoekt op alle mogelijke manieren. Het internet speelt daarin een grote rol, maar we merken dat print ook nog steeds heel belangrijk is. Vandaar dat we ons blijven richten op print. Het HEBBES immomagazine verschijnt maandelijks in vier provinciale edities”, zegt Annick Moermans, productmanager immo. “Daarnaast hebben we ook een Kust-editie die viermaal per jaar wordt uitgegeven. Dit immomagazine wordt via opvallende displays gratis verdeeld bij makelaars en op drukbezochte winkelpunten in heel Vlaanderen. In totaal zijn er


CIB partner

1.500 displays. De gemiddelde oplage zit tegen de 40.000 exemplaren, dat van het Kustmagazine zit op 185.000. De pick-up rate bedraagt 90 %. Verder is HEBBES de zoekertjesrubriek binnen Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen met een dagelijks HEBBES-aanbod en op zaterdag is er een magazine met een HEBBES-aanbod. De weekendbijlage van Het Belang van Limburg werd trouwens onlangs ook vernieuwd. Het is een mooie en evenwichtige mix van redactionele informatie, advertenties en zoekertjes.” Nieuwe wegen inslaan HEBBES.be vierde vorig jaar zijn tiende verjaardag. Wat de plannen voor de toekomst zijn? “Uiteraard willen wij mee evolueren met de moderne communicatietechnieken”, aldus Bart Cuylaerts. “Momenteel richten wij ons op een mobiele applicatie om het immo-aanbod op de smartphone en tablet te raadplegen.

Ook willen we in de richting van digitale televisie gaan. Maar we willen dit weloverwogen doen door middel van een voorafgaand onderzoek over hoe we deze

nieuwe paden het best kunnen betreden. We willen aanwezig zijn waar onze klanten zijn.”

CIB-leden kunnen met vragen over HEBBES-producten steeds terecht bij het immo-team. • Ellen Vissers - Account Manager West-Limburg evissers@concentra.be • Lionel Lebeau - Account Manager Oost-Limburg llebeau@concentra.be • Erwin Crauwels - Sr. Account Manager regio Antwerpen Zuid en Vlaams-Brabant ecrauwels@concentra.be • Isabel Devuyst - Sr. Account Manager regio Antwerpen Noord en Kempen idevuyst@concentra.be • Charlotte Vanhoutte – Account Manager Vlaams-Brabant cvanhoutte@concentra.be • Philip De Roover - Account Manager Oost-Vlaanderen pderoover@concentra.be • Tom Vergauwe - Account Manager West-Vlaanderen tvergauwe@concentra.be • Dimitri Verslype - Account Manager Driehoek Oostende-Brugge-Knokke dverslype@concentra.be

Hebbes.be sleutel tot succes Wenst u ook te adverteren? Bel ons: 011 878 695 of mail naar info@hebbes.be

HEBIM_130226_krva_joma_CIBAdvjaarboek-nieuwweb.indd 1

17

28/02/13 13:51

CIB info 58


CIB nieuws

Nieuw in het CIB-huis Maryse Marechal, jurist-adviseur Met het oog op het uitbreiden van de dienstverlening werd de CIB Studiedienst versterkt met Maryse Marechal. Als Franstalige jurist-adviseur staat zij in voor de uitwerking van de syllabi in het Frans en volgt zij in het bijzonder de regionale wetgeving voor Brussel en Wallonië op. Pieter Decelle, beleidsmedewerker Wonen Pieter Decelle staat als beleidsmedewerker Wonen mee in voor het beleidsmatig onderzoek. Hij is verantwoordelijk voor onder meer het opvolgen, analyseren en samenvatten van relevante studies, partijprogramma’s, beleidsbrieven, pers... Daarnaast assisteert Pieter bij de voorbereidingen wat betreft de beleidskeuzes binnen CIB Vlaanderen. Veerle Haerinck, medewerker dienst Ledenservice Ook de dienst Ledenservice mocht onlangs een nieuw gezicht verwelkomen. Veerle Haerinck versterkt Maya Windels op de binnendienst.

V.l.n.r. Veerle Haerinck, Filipa De Bastos, Pieter Decelle en Maryse Marechal.

Filipa De Bastos, medewerker Onthaal en Secretariaat Filipa De Bastos is sinds kort medeverantwoordelijk voor een vlot verloop binnen de dienst Onthaal en Secretariaat.

Nieuw BIV-bestuur bekend De nieuwe bestuursploeg die het BIV de komende vier jaar zal leiden, is bekend. Michel Dussart werd verkozen als voorzitter, afscheidnemend voorzitter Luc Machon blijft actief in de bestuursploeg en wordt eerste ondervoorzitter. Nadat het BIV vier jaar lang werd geleid door een Vlaming, werd de fakkel nu opnieuw doorgegeven aan een Franstalige voorzitter. Die eer valt Michel Dussart te beurt, één van de stichtende leden van Réflexions Immobilières en als vastgoedmakelaar actief in Waals-Brabant. Luc Machon, past CIB-voorzitter en actief vastgoedmakelaar in Limburg, kreeg eind vorig jaar opnieuw het vertrouwen van de sector en zal als eerste ondervoorzitter de lijnen binnen het Instituut mee verder uitzetten. Tweede ondervoorzitter wordt Yves Van Ermen, topman van de Franstalige beroepsorganisatie voor syndici ABSA. Filip Van der Veken, CIB-vastgoedmakelaar en rentmeester in West-Vlaanderen, versterkt de ploeg als penningmeester.

Modeldocumenten verhuisd naar CIBweb

Sinds kort zijn alle modeldocumenten die vroeger op het vastgoedloket werden aangeboden verhuisd naar CIBweb.be. Net als vroeger staan de modeldocumenten in ‘categorieën’ onderverdeeld. Het opzoeken zelf verloopt wel anders. Je kan zoeken op regio, op rubriek, op taal en ook rechtstreeks op contractnummer. De meeste modeldocumenten blijven zowel in word-format als in pdf-format beschikbaar. Nieuw is dat je ook kan zien welke documenten het laatst werden gewijzigd. Bovendien kan je de lijst van modeldocumenten zo rangschikken dat de gewijzigde modellen bovenaan staan. Op de homepage van CIBweb staat trouwens steeds een lijst van de vijf meest recent bijgewerkte modeldocumenten, met de mogelijkheid om door te klikken naar het volledig overzicht. Meer informatie: www.cibweb.be

V.l.n.r. Luc Machon, Michel Dussart, Filip Van der Veken en Yves Van Ermen

18

CIB info 58


CIB wat was en zal zijn Nieuwjaarsfeest CIB Vlaams-Brabant Brussel

Agenda Immostart Op woensdag 17 april 2013 organiseert CIB Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Attentia, het netwerkevenement Immostart. Deze workshopavond voor laatstejaars vastgoedstudenten is tevens een kans voor stagemeesters om contacten te leggen met toekomstige vastgoedmakelaars. Syntra Midden Vlaanderen, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool, KAHO Sint-Lieven en Syntra West zijn aanwezig. Meer info: CIB Oost-Vlaanderen

Voor de tweede maal vond op 1 februari het nieuwjaarsfeest CIB ON TOUR van CIB Vlaams-Brabant Brussel plaats in De Warande in Brussel. Na de receptie mochten de gasten aan tafel schuiven voor een diner, voorzien van live entertainment. Vervolgens openden de tenoren Kris & Harry het feest. Wie na dit optreden nog op zijn stoel zat begon daarna spontaan te dansen toen de hoofdact, Garry Hagger, zijn intrede maakte en het feest helemaal op gang trok. Om twee uur werd het geslaagde nieuwjaarsfeest afgesloten.

Openhuizenvoormiddag Covast Bornem

Real Estate Awards 2013 De ‘vastgoedoscars’ worden uitgereikt op vrijdag 24 mei 2013 in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Meer info: www.cibweb.be/rea Voetbalevent CIB Oost-Vlaanderen Op 27 mei 2013 neemt de voetbalploeg van CIB Oost-Vlaanderen het opnieuw op tegen de notarissen. Vorig jaar haalden de CIB’ers het met gemak van de notarissen. Benieuwd hoe ze het er dit jaar vanaf zullen brengen! Meer info: CIB Oost-Vlaanderen Bis-beurs, Gent Het Bouw- en immosalon vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 13 oktober in Flanders Expo in Gent. Op de 25e editie van Bis, Vlaanderens grootste en bekendste bouwbeurs, komt iedereen die professioneel bezig is in de (ver)bouwsector samen. Ook CIB Vlaanderen ontbreekt uiteraard niet. Meer info: www.bisbeurs.be

Op vrijdag 22 februari werd tijdens de openhuizenvoormiddag in de Luipegem 77 te 2880 Bornem dit nieuwe COVAST pand - waarbij je als verkopende vastgoedmakelaar kan optreden - uitgebreid voorgesteld. Projectadviseur Filip Van der Veken vertelde bovendien alles over de COVAST procedure en de meerwaarde voor de meewerkende vastgoedmakelaar. Op het einde kregen de aanwezigen uitgebreid de tijd om vragen te stellen.

Ledenvergadering CIB Antwerpen

CIB Vastgoedcongres 2013 Het 14de CIB Vastgoedcongres vindt plaats op vrijdag 22 november 2013 in het Kursaal van Oostende. Thema dit jaar is ‘betaalbaar wonen’. Meer info volgt. Ook op vrijdag 22 februari verwelkomde CIB Antwerpen een speciale gast op haar ledenvergadering. Niemand minder dan Alexander De Croo, viceeerste minister en minister van Pensioenen kwam spreken over pensioenen voor zelfstandigen, en het belang van vastgoed inzake pensioenen. De aanwezige leden konden achteraf vragen stellen aan de minister.

CIB info 58

19


CIB Vlaanderen reikt voor de zevende keer de Real Estate Awards uit. Wie gaat er lopen met de Real Estate Award Marketing, Innovation, Starter en Best Mentor?

Stel je kandidaat voor een award via www.cibweb.be/rea en sta op 24 mei 2013 mee op het podium!

Wanneer? vrijdag 24 mei 2013 Waar? Lamot Congres- en Erfgoedcentrum Mechelen Info en inschrijven? www.cibweb.be/rea

Een organisatie van

In samenwerking met

CIB info 58  

CIB info 58

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you