Page 1

#60 Magazine van de beroepsfederatie voor vastgoedprofessionals Driemaandelijks tijdschrift: juli – augustus – september 2013

Vastgoedcongres 2013: “Onze ambitie om de goede voorzet te geven” Joke Schauvliege over informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed COVAST: verkoop overheidspanden was nog nooit zo eenvoudig


edito “Onze ambitie” 2013 is voor de vastgoedsector tot nu toe een opmerkelijk jaar gebleken. Zo trad de langverwachte vastgoedmakelaarswet op 1 september in werking. We mogen dit gerust als een ongeziene hervorming beschouwen. Zowel voor de consument als voor de vastgoedmakelaar. Die laatste zal zich immers beter beschermd weten tegen oneerlijke concurrentie en malafide praktijken. Ook nieuw sinds september is het antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars. De vastgoedmakelaar heeft niet alleen de plicht om zelf de volledige antiwitwasreglementering toe te passen, maar ook om zijn werknemers en zijn vertegenwoordigers op te leiden en te sensibiliseren. Hoewel 2013 al belangrijke evoluties met zich meebracht, kijken we allemaal vooral uit naar 2014. De zesde staatshervorming zal dan de instrumenten aanreiken om een volwaardig Vlaams woonbeleid uit te denken. Belangrijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. CIB Vlaanderen beschouwt het als haar taak om de stem van de sector te laten horen in dit debat. Te beginnen via het CIB Vastgoedcongres dat op 22 november opnieuw in het Kursaal van Oostende zal plaatsvinden. Om de beleidsmakers in de goede richting te duwen, zullen we er die dag ons memorandum ‘Wonen’ voorstellen. Dat geeft onze visie weer over hoe wij als sector wonen betaalbaar willen houden. Het is onze ambitie, ons streven om een glansrijke toekomst te voorzien voor de vastgoedprofessional en -consument. Het ideaal van de betaalbare woning vormt daarbij de sleutel tot succes. 22 november wordt daarom een eerste belangrijke afspraak. Hopelijk ook met u erbij. Kristien Berkein Voorzitter CIB Vlaanderen

2

CIB info 60

In dit nummer: 4

Interview Joke Schauvliege

BetaalBaar WONeN

7

Netwerken Lerende netwerken SF323

8

15

ONze amBitie

www.vastgoedcongres.be

Event Vastgoedcongres 2013

Dienstverlening Duurzaam bouwadvies

Project: COVAST

3

Interview: Joke Schauvliege

4

Netwerken: Lerende netwerken SF323

7

Event: Vastgoedcongres 2013

8

CIB nieuws

11

Wetgeving

12

Dienstverlening: Duurzaam bouwadvies

15

Leden in de kijker

17

Wat was en zal zijn

19

Redactie Kristien Berkein, Jan Jassogne, Ewoud Hasenbos, Tine Terryn, Peggy Verzele, Charles Dutordoir. Foto’s Bart Cloet (p3-8-9-19), Martine Vandenkerckhove (p7-11-19). CIB info is een uitgave van Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen vzw Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent v.u.: Kristien Berkein


CIB project

overheidSpanden te Koop in Je buurt? verKoop Ze Met covaSt! wil je graag meewerken aan de verkoop van overheidspanden in je buurt? registreer je dan snel op de website van covaSt, het online biedingssysteem voor de verkoop van overheidsgoederen. “voor de vastgoedmakelaar is het een nieuwe kans om zijn vastgoedportefeuille op een eenvoudige manier én gratis uit te breiden”, zegt cib-voorzitter Kristien berkein. Zij zette mee haar schouders onder dit nieuwe online verkoopplatform… is die van de openbare verkoop, maar dat blijkt soms een erg stroef systeem te zijn. CIB Vlaanderen richtte met COVAST daarom een commercieel aantrekkelijk alternatief op.”

Kristien Berkein, Afgevaardigd Bestuurder COVAST

Met welke problemen krijgen verkopende overheden zoal te maken? Kristien berkein: “Overheden en notfor-profit organisaties beschikken vaak over een omvangrijk vastgoedpatrimonium; van een leegstaand postkantoor tot een oude kazerne of een schoolgebouw dat niet meer benut wordt. Vaak wordt om budgettaire redenen beslist om een deel van die panden van de hand te doen. Een weg die overheden of het management van die organisaties kunnen kiezen

waarin onderscheidt covaSt zich van andere verkoopplatformen? Kristien berkein: “Daar waar een traditionele openbare verkoop meestal regionaal gebonden is, trekt COVAST het verhaal open naar de volledige Belgische vastgoedmarkt. COVAST schakelt haar netwerk van erkende vastgoedmakelaars in om op zoek te gaan naar kopers voor de soms moeilijk te verkopen panden. De verkoper kan dus rekenen op de beroepservaring, marktkennis en de lokale netwerkcapaciteiten van de erkende vastgoedmakelaars in België.”

Met een grotere publicitaire aandacht tot gevolg? Kristien berkein: “Dat klopt. Verkopers blijven gespaard van een administratieve rompslomp, hebben één centraal aanspreekpunt en hun pand krijgt een veel grotere ‘exposure’. Dat moet ertoe leiden dat het gebouw ook daadwerkelijk sneller verkocht geraakt dan voorheen. De bemiddelingskosten worden trouwens steevast gedragen door de koper. Dat zorgt van meet af aan voor de nodige duidelijkheid.” wat is het voordeel voor de deelnemende vastgoedmakelaar? Kristien berkein: “Als vastgoedmakelaar kan je zonder enige moeite meewerken en je portefeuille uitbreiden. Als verkopende vastgoedmakelaar ontvang je 30% van het COVAST ereloon bij verkoop. Deze vergoedingen zijn wel exclusief voor CIBleden. Ook niet CIB-leden kunnen actief deelnemen tegen andere voorwaarden.”

registreren Wil je meewerken aan COVAST, maar weet je nog niet hoe en wat? Ga naar www.covast.be en registreer je als actief meewerkende vastgoedmakelaar. Eens geregistreerd, heb je toegang tot alle documenten en tools en kan je actief meewerken! Hulp nodig bij het registreren: support@covast.be of tel. 09 242.49.89 Meer info over de procedure? www.covast.be en info@covast.be

CIB info 60

3


CIB interview

Overstromingsgevoeligheid van vastgoed

“Met de informatieplicht treden we preventief op” Op 19 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging van het decreet ‘Integraal Waterbeleid’. Wie een huis, bouwgrond of ander pand koopt of huurt voor meer dan negen jaar moet voortaan geïnformeerd worden wanneer het perceel in overstromingsgevoelig gebied ligt. In deze gebieden kan het risico op wateroverlast hoger zijn en gelden vaak specifieke bouwbeperkingen- of verplichtingen. “De aankoop van een woning is voor vele burgers de grootste investering die ze ooit zullen doen. Een goede omkadering is net daarom zeer belangrijk”, benadrukt Vlaamsminister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Minister Schauvliege, vastgoedmakelaars informeerden kandidaat-kopers en kandidaat-huurders in het verleden al over het feit of een woning al dan niet in een overstromingsgevoelig gebied lag. Waarom achtte u het noodzakelijk deze informatieplicht ook wettelijk te verankeren? Joke Schauvliege: “Na de overstromingen van november 2010 zijn we niet bij de pakken blijven zitten. Toen de gevolgen van de watersnood duidelijk werden, heeft de Vlaamse Regering onmiddellijk en kordaat onderzocht welke bijkomende maatregelen nodig zijn om de schade door overstromingen in de toekomst te verminderen. Zo bleek onder andere dat potentiële kopers en huurders vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat hun woning of perceel gelegen is in overstromingsgevoelig gebied. Er was dus nood aan een eenduidige informatieverplichting. Die sluit aan bij de bestaande informatieverplichting voor notarissen over de ligging van een goed in een risicozone voor overstromingen.” Welke meerwaarde biedt deze uitbreiding van de informatieplicht? Joke Schauvliege: “De uitbreiding van de informatieplicht moet de potentiële koper in een zo vroeg mogelijk stadium informeren. Hoewel ik ervan uitga dat een vastgoedmakelaar nu reeds correct en volledig informeert, zie ik toch enkele

4

CIB info 60

belangrijke voordelen. De wettelijke verankering legt vast wat onder deze informatieplicht wordt verstaan. Dit bevordert de uniformiteit en de duidelijkheid. Voor vastgoedmakelaars biedt deze informatieplicht een kader waarin precies wordt

Joke Schauvliege

“Vlaanderen moet waterrobuust gaan bouwen” vastgelegd welke informatie moet worden opgenomen, zodat hierover geen discussie kan ontstaan met verkopers.” Ontving uw kabinet in het verleden klachten van consumenten die niet voldoende geïnformeerd waren? Joke Schauvliege: “Wachten op klachten is niet de beste optie om een beleid uit te stippelen. Met de informatieplicht kie-


zen we ervoor om preventief op te treden. De aankoop van een woning is voor veel burgers de grootste investering die ze ooit zullen doen. Een goede omkadering is net daarom zeer belangrijk.” Zullen particulieren in dezelfde mate gecontroleerd worden als de professionals wat betreft het naleven van de informatieplicht? Joke Schauvliege: “Ik ben ervan overtuigd dat de vastgoedsector vandaag reeds inzet op een zo volledig mogelijke communicatie. We willen dan ook vooral inzetten op een ruime sensibilisatie. Er komt onder andere een informatiebro-

“Inzetten op ruime sensibilisatie” chure en een website. Om te garanderen dat die informatie voldoende duidelijk is voor de vastgoedsector heeft mijn administratie op mijn vraag de sector hier eveneens bij betrokken. Er is geen aparte bijkomende handhaving voorzien voor de naleving. De toepassing van het burger-

lijk recht bij het miskennen van uitdrukkelijke informatieplichten kan sowieso zware gevolgen hebben. Bovendien vind ik het zeer belangrijk dat ook de bouwsector zelf bewuster omgaat met problemen rond water. Zo is sinds mei 2013 met steun van de Vlaamse overheid een consulent ‘Waterbewust bouwen’ aan de slag bij de Vlaamse Architectenorganisatie NAV. Vlaanderen moet immers ‘waterrobuust’ gaan bouwen. Een goede samenwerking met de bouwsector is nodig om werkbare en innovatieve oplossingen voor waterbestendig bouwen uit te werken.” De sector was een vaste partner tijdens het voorbereidend overleg met betrekking tot de informatieplicht. Hoe evalueert u deze samenwerking? Joke Schauvliege: “Ik ben tevreden over de goede samenwerking tussen de sector, mijn kabinet en mijn administratie. Ik ben van mening dat een goed beleid zoveel mogelijk rekening houdt met de aandachtspunten die door de sector worden aangeleverd. Ik ben er zeker van dat dankzij deze samenwerking er een werk-

“Tevreden over samenwerking met vastgoedsector” baar instrument is ontstaan. Ik wil bij deze de sector bedanken om mee te werken aan de informatiebrochure en het ontwerp van de website.” Voor welke dossiers ziet u in de toekomst nog samenwerkingsmogelijkheden met de sector? Joke Schauvliege: “In het kader van het waterbeleid worden er op korte termijn geen bijkomende informatieplichten voorzien, maar ik zie wel het nut in om de vastgoedsector vrijblijvend in te schakelen. En niet alleen om mensen voldoende te informeren maar ook om hen op weg te helpen. Ik hoop dat de sector bereid is om het sensibilisatiemateriaal rond de mogelijkheden om te bouwen in overstromingsgebied en het vermijden van schade tijdens overstromingen te verdelen. Op die manier kan ze informeren en tegelijkertijd een oplossing bieden.”

CIB info 60

5


CIB interview

Informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed

praKtiSch

Zowel in publiciteit voor een verkoop, een langdurige huur of andere belangrijke vastgoedtransacties moet vermeld worden of het goed (of een gedeelte ervan) gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied of in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

waar kan de koper of huurder terecht? Voor wie bouwt en woont in overstromingsgevoelig gebied of overweegt dit te doen is er de brochure ‘Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?’ Deze brochure kan besteld worden bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, tel: 053/72 65 07 of via e-mail op secretariaat_ciw@vmm.be Meer informatie? Op de website www.watertoets.be vind

je meer informatie terug over deze informatieplicht. Je komt er te weten op welke manier de verkoper of verhuurder de informatie moet vermelden, maar ook informatie over de totstandkoming en de betekenis van de kaarten van overstromingsgevoelige gebieden. Voor meer informatie over de overstromingsgevoeligheid van een bepaald perceel kan je de bevoegde waterloopbeheerder contacteren. Informatie over wie waar bevoegd is, vind je eveneens op www.watertoets.be

Overstromingsgevoeligheid van vastgoed?

voor wie? - Wie een onroerend goed verkoopt - Wie een onroerend goed voor meer dan negen jaar verhuurt - Wie een onroerend goed inbrengt bij een vennootschap - Wie een vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht draagt - Wie werkt voor eigen rekening, als tussenpersoon

Voortaan gekend dankzij informatieplicht! Bij het ter perse gaan van CIB Info, was deze informatieplicht nog niet van toepassing. Van zodra het decreet in het Staatsblad gepubliceerd is, zullen we de sector gedetailleerd informeren.

wat? Met de informatieverplichting opgenomen in het decreet Integraal Waterbeleid zijn vastgoedmakelaars, immobiliënmaatschappijen en notarissen verplicht potentiële kopers en huurders duidelijk te informeren of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Die informatieplicht wordt via een waterparagraaf opgenomen in vastgoedaktes.

wat moet je in de informatie opnemen? - De ligging in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied moet vermeld worden - De ligging in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone moet vermeld worden

© shutterstock

waar moet je de informatie opnemen? - In alle onderhandse en authentieke akten bij bovenvermelde transacties - In de hieraan gekoppelde publiciteit

40626 VMM folder overstroming_v4.indd 1

6

CIB info 60

19/08/13 10:16


CIB netwerken

SF 323 organiseert ‘lerende netwerken’ rond personeelsmanagement

Hoe houd jij je personeel gemotiveerd? Een goed draaiend vastgoedkantoor hangt nauw samen met gemotiveerde medewerkers. Personeelsmanagement neemt in de vastgoedsector daarom nog meer dan elders een belangrijke plaats in. Iedere werkgever heeft waarschijnlijk zijn eigen aanpak. Maar is deze wel de juiste en welke accenten leggen andere werkgevers in hun personeelsbeleid? Op die steeds luider klinkende vragen wil het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) inspelen door het organiseren van ‘lerende netwerken’. Ondanks de relevantie van personeelsmanagement binnen de vastgoedsector blijft een specifieke personeelsmanager uitzonderlijk, gewoonweg omdat de ondernemingen te klein zijn. 85% van de ondernemingen stelt vijf of minder personen tewerk. Daar zorgt de zaakvoerder voor een pragmatische aanpak, zonder achterliggende methodologie. Nathalie De Meulemeester, HR consultant bij SF 323, ziet dat het soms beter zou kunnen. “Werkgevers hebben vaak geen uitgebreid theoretisch kader, weinig instrumenten en sowieso weinig tijd. Daar kan al eens onzekerheid of zelfs frustratie uit voortkomen en dus stellen ze zich vragen. We kunnen die vragen niet voor hen beantwoorden, maar hen wel helpen om zelf tot gepaste antwoorden te komen. Om daarin te slagen moeten we natuurlijk eerst weten welke die vragen zijn.” Rondetafelgesprekken Daarom start SF 323 binnen enkele maanden met een reeks rondetafelgesprekken die zullen worden geleid door een onafhankelijk expert in human resources. “Met dit initiatief willen we inspelen op een vraag die vaak terugkomt tijdens gesprekken met werkgevers”, zegt Isabel Van Neste, sectorconsulente bij het Sociaal Fonds. “Werkgevers weten dat ze op dit gebied veel van elkaar kunnen leren, alleen komen ze er niet toe. Vandaar dit nieuwe initiatief. Wij brengen ze bij elkaar

en vergemakkelijken de uitwisseling.” Elke deelnemer kan de knelpunten op tafel leggen waarmee hij geconfronteerd wordt, situaties bespreken die zich moeilijk laten sturen en ervaring uitwisselen onder collega’s. Net die uitwisseling vormt de essentie van V.l.n.r. Nathalie De Meulemeester en Isabel Van Neste de lerende netwerken. Competenties “Onze rol bestaat er vooral in goed te luisHet project wil de werkgevers in de sector teren”, aldus Isabel Van Neste. “We wilsensibiliseren en hen aanmoedigen om len luisteren naar wat de deelnemers naar het personeelsmanagement op een gevoren brengen. Dat moet ons toelaten om structureerde manier aan te pakken, en checklists te maken waarmee men snel niet langer op basis van een vaag buikgeen eenvoudig een goed overzicht van de voel. “We promoten een globale aanpak hele situatie kan krijgen. Wat is er precies die gebaseerd is op competenties”, zegt aan de hand met deze medewerker? Hoe Isabel Van Neste. “Mensen komen en moet ik hierop reageren? In een later stagaan, en met hen komen en verdwijnen dium willen we op basis van de lerende ook hun competenties. Men moet tijdens netwerken instrumenten ontwikkelen die dergelijke bewegingen een goed overzicht een zeer concrete hulp betekenen voor behouden en intussen de competenties gelijkaardige situaties waarmee de deeldie in de onderneming aanwezig zijn vernemers in het verleden geworsteld hebder blijven ontwikkelen.” ben.” Schuif mee aan tafel Sectorconsulente Isabel Van Neste zal dit najaar enkele werkgevers uitnodigen om deel te nemen aan deze ‘lerende netwerken’. Aarzel vooral niet om zelf contact met haar op te nemen indien je interesse hebt. Isabel Van Neste, 0471 87 78 88, isabel.van.neste@sf323.be

CIB info 60

7


14e Vastgoedcongres in teken van betaalbaar wonen

“Onze ambitie om de goede voorzet te geven” Op 22 november trekt het kruim van de vastgoedsector naar Oostende om er het 14e Vastgoedcongres van CIB Vlaanderen bij te wonen. Het centrale thema dit jaar is betaalbaar wonen. Waarom? “Een betaalbare en gepaste woning is een grondrecht waar iedere burger zich op moet kunnen beroepen”, zegt afgevaardigd bestuurder van CIB Vlaanderen Jan Jassogne. “Het is onze ambitie als sector om aan de beleidsmakers de goede voorzet te geven.” Voor CIB Vlaanderen is betaalbaar wonen niet alleen een maatschappelijk doel, het is een must om een succesvolle toekomst voor de vastgoedsector te verzekeren. Jan Jassogne: “De sector heeft geen belang bij stijgende prijzen die almaar meer mensen verhinderen hun woondroom te realiseren. Het dalend aantal transacties zou elke eventuele meeropbrengst uit een verhoogd commissieloon onmiddellijk tenietdoen. Het welslagen van de vastgoedprofessionals kan enkel gegarandeerd worden bij een stabiele, betaalbare markt die zoveel mogelijk burgers toelaat te wonen volgens hun wensen en behoeften.”

8

CIB info 60

Zesde staatshervorming De realisatie van een betaalbare woningmarkt is geen sinecure. Voor een problematiek van een dergelijke omvang bestaan geen wondermiddelen. Al mag dat er volgens Jassogne niet toe leiden dat het ideaal van de betaalbaarheid zomaar opgeborgen wordt. Integendeel, tegenover de enorme uitdaging moet een verhoogd enthousiasme en hernieuwd engagement geplaatst worden. Zeker met de grote veranderingen die in het woonbeleid op til staan. “De zesde staatshervorming zal voor het eerst de instrumenten aanreiken die nodig zijn om een volwaardig Vlaams

woonbeleid uit te denken. Belangrijke hefbomen zoals de woninghuurwetgeving of de fiscale ondersteuningsmechanismen voor de eigendomsverwerving komen in Vlaamse handen”, aldus Jassogne. “Het staat dan ook als een paal boven water dat de Vlaamse Regering in 2014 ingrijpende keuzes zal moeten maken.” De impact van die keuzes op de Vlaamse vastgoedsector zal volgens Jassogne niet gering zijn. “Veranderingen in de huurwetgeving of beslissingen over de transactiekosten hebben een enorme invloed op de woningmarkt en dus op de werking van de vastgoedsector. Voor de vastgoedmakelaars is het daarom cruciaal dat hun stem gehoord wordt. Als grootste vertegenwoordigende instantie van vastgoedmakelaars wil CIB Vlaanderen haar rol als spreekbuis van de sector opnemen en de wensen, bezorgdheden en verlangens


van de vastgoedmakelaars op een krachtige wijze formuleren naar de beleidsmakers toe.” Memorandum Met die doelstelling in het vooruitzicht heeft CIB Vlaanderen de voorbije maanden hard gewerkt aan het opstellen van een doordacht en coherent plan waarmee het ideaal van de betaalbare woning kan worden gerealiseerd. Dat plan zal op het Vastgoedcongres van 22 november worden voorgesteld in de vorm van een memorandum. Het is mee tot stand gekomen dankzij de kennis van de talloze academici en experten waarmee CIB Vlaanderen onder andere op de studiedagen van haar nieuwe Vastgoedacademie de dialoog is aangegaan. Jassogne: “Maar nog meer is het geïnspireerd op het engagement van onze leden, de vastgoedmakelaars die elke dag opnieuw een cruciale tussenrol vervullen op de woningmarkt. Dat zij daarbij met enthousiasme en gedrevenheid een belangrijke maatschappelijke taak vervullen, verdient erkenning. Bovendien kunnen de vastgoedmakelaars met hun kennis van de woningmarkt inzichten aanbrengen die tot een succesvol beleid kunnen bijdragen. Die expertise mogen de beleidsmakers niet onbenut laten.”

Netwerken Naast de voorstelling van het memorandum kunnen de deelnemers op het Vastgoedcongres opnieuw genieten van een mix van interessante workshops. Er staat een gevarieerd aanbod aan vastgoedthema’s op het programma: de laatste updates rond mede-eigendom, de impact van netwerken, fiscale constructies die op de helling staan, de HR circle… Bovendien is het congres voor elke vast-

goedprofessional dé plaats bij uitstek om te netwerken en nieuwe gezichten te ontmoeten. Tussen de workshops door is er tijd om een bezoekje te brengen aan de infomarkt met standen van verschillende bedrijven actief in of voor de vastgoedsector. Ook de eigen infostanden van CIB Vlaanderen, de Vastgoedacademie en COVAST zijn hier te vinden. Afspraak op 22 november!

BetaalBaar WONeN

ONze amBitie

www.vastgoedcongres.be Programma 08u00 WELKOMSTONTBIJT 09u30 WORKSHOPS 11u00 KOFFIEPAUZE 11u30 BETAALBAAR WONEN: ONZE AMBITIE. 13u00 WALKING LUNCH & INFOMARKT 14u30 WORKSHOPS 16u00 NETWERKRECEPTIE

CIB info 60

9


De snelste controles bestellen doet u via www.cibweb.be ! Online bestellen is sneller én goedkoper : een elektriciteitskeuring kost 70 € (excl. BTW), een energieprestatiecertificaat (EPC): 145 € (excl. BTW) en de combinatie van deze twee controles kost slechts 195 € (excl. BTW), ongeacht de grootte. Na een gefaseerde invoering, kunnen ondertussen alle Vlaamse & Brusselse makelaars online keuringen bestellen. Dankzij het prepaid systeem verloopt niet alleen de keuring maar ook de administratieve afhandeling sneller én eenvoudiger via het online portaal. U wenst meer informatie of direct te bestellen? Meer info kan u bij één van de regionale BTV-kantoren verkrijgen of via uw CIB-consulent. Bestellen doet u via www.cibweb.be.

Beter Zeker. www.btvcontrol.be


CIB nieuws

nieuw in het cib-huis Nieuwe gezichten binnen de dienst ledenservice zijn Guillaume Dragonetti en Ernst-Jan Driezen. Samen met Koen Rosselle en Michel Engelbosch trekken zij door Vlaanderen om onze leden te bezoeken en toelichting te geven over het uitgebreide dienstenpakket. Maar onze ledenconsulenten gaan ook langs bij niet-leden, vastgoedmakelaars die willen weten wat CIB Vlaanderen voor hen kan betekenen. Guillaume Dragonetti en Ernst-Jan Driezen

logeren aan Zee zet jouw vakantiewoningen in the picture CIB Kust komt in het najaar op de proppen met de lancering van een gloednieuwe reservatiewebsite: Logeren aan Zee. Daarmee wil ze het aanbod van alle toeristische verhuurkantoren aan de kust centraliseren en openstellen voor een internationaal publiek. Het Toeristische Logiesdecreet zorgde voor de kwalitatieve opwaardering van het aanbod. Logeren aan Zee wil naast dit kwalitatief aanbod ook de toegevoegde waarde van het toeristisch verhuurkantoor in de kijker zetten. Niet enkel hotels of B&B’s kunnen uitblinken in gastheerschap en service. Ook de context wordt afgestemd op de wensen van de bezoeker. Naast de vakantiewoning zelf, krijgt de bezoeker meteen een overzicht van alle mogelijke evenementen en activiteiten in de buurt en kan hij zijn ervaringen delen met vrienden en familie. Met wat hij interessant vindt, kan hij zijn persoonlijke vakantiewijzer samenstellen… Ontdek het straks vooral zelf! uitgebreide verzameling syllabi en modeldocumenten

cibweb: schat aan informatie Op www.cibweb.be kan je onder de rubriek 'Kennis en Informatie' modelcontracten en syllabi terugvinden. Voortaan is het mogelijk om een overzicht van alle beschikbare modeldocumenten af te drukken via een print-icoon. Je kan een algemeen overzicht afdrukken of een selectie maken volgens regio, rubriek of taal. De afgelopen maand verschenen drie nieuwe syllabi. In de antiwitwaswetgeving en de vastgoedsector worden de verplichtingen voor de vastgoedmakelaars met betrekking tot de antiwitwaswetgeving toegelicht. Het Kwaliteitshandboek huurvakantiewoningen is een handig en praktisch naslagwerk voor de toeristische verhuurkantoren. De syllabus bespreekt het reisbureaudecreet en het logiesdecreet, en biedt talrijke tips over dienstverlening, klachtenbehandeling, comfort, brandveiligheid, onderhoud en hygiëne, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid, milieu en energie … De syllabus Zonnepanelen: toelichting van enkele topics behandelt de werking van zonnepanelen en duidt enkele technische begrippen. Je vindt er alles over de huidige subsidieregeling en enkele vastgoedgerelateerde vragen rond zonnepanelen worden beantwoord. verder kan je er ook de volgende syllabi raadplegen: - Vastgoedmakelaar: inleiding tot het beroep & deontologie - Waardebepaling - Samenstellen van een stevig verhuurdossier - Expertise de biens immobiliers pour le secteur de l’immobilier

CIB info 60

11


CIB wetgeving

de nieuwe vaStgoedMaKelaarSwet iS een feit: wat nu? Op 1 september 2013 trad de nieuwe vastgoedmakelaarswet in werking. Hiermee is een eerste belangrijke stap gezet. Belangrijk omdat het beroep van vastgoedmakelaar in het jaar 2013 bij wet wordt georganiseerd. Van 1993 tot 2013 was dit nog bij KB georganiseerd. Een organisatie bij wet geeft meer zekerheid en laat toe de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar optimaal aan de noden aan te passen. De nieuwe wet heeft diverse praktische gevolgen voor de vastgoedmakelaar. De belangrijkste wijzigingen vind je hier op een rijtje: • Eén van de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe vastgoedmakelaarswet met zich meebrengt, is dat zowel de lijst van stagiairs als het tableau van titularissen in twee kolommen wordt opgesplitst: één voor vastgoedmakelaars-bemiddelaars en één voor vastgoedmakelaarssyndici.

12

CIB info 60

• Professionele syndici moeten elk jaar een lijst overmaken aan het BIV van alle mede-eigendommen waar ze als syndicus actief zijn. Niet alleen BIV-leden zijn daartoe verplicht, de nieuwe regelgeving geldt ook voor de beperkte groep van vrije beroepers zoals advocaten, boekhouders,... • rechtspersonen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden bij het BIV inschrijven. Tot op heden hadden alleen natuurlijke personen deze mogelijkheid. Het is niet de bedoeling dat men een vennootschap zal kunnen erkennen in plaats van de natuurlijke personen die binnen deze vennootschap werken. Iedereen die het beroep als zelfstandige wil uitoefenen, zal bijgevolg nog steeds persoonlijk erkend moeten zijn. • De klager in een tuchtzaak zal kunnen vragen om kennis te krijgen van de uitspraak en van het motiverend gedeelte van de beslissing.

• De rechtskundige assessor van het BIV kan bewarende maatregelen nemen. • Het BIV heeft de mogelijkheid om een minimaal aantal erkende beoefenaars per exploitatiezetel of per aantal aangestelden (bedienden) op te leggen. • De BIV-Kamers krijgen de mogelijkheid om een tuchtrechtelijke uitspraak op te schorten of de uitvoering van de sanctie uit te stellen. Uiteraard kan dit afhankelijk worden gemaakt van een aantal voorwaarden, bv. het volgen van een vorming. • Stagiairs kunnen enkel nog een vennootschap oprichten of er een bestuursmandaat in opnemen als de stagemeester - of een andere titularis - ook in de vennootschap betrokken is.


CIB wetgeving

Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars in werking

Ook nieuw sinds 1 september is het antitwitwasreglement voor vastgoedmakelaars. De vastgoedmakelaar moet nog niet met het hele reglement in regel zijn. Voor een reeks belangrijke maatregels heeft hij nog 9 maanden, tot 1 juni 2014, tijd om zich volledig in regel te stellen. In het najaar organiseert opleidingsinstituut VIVO alvast vormingsmomenten die je volledig op de hoogte stellen van de nieuwste reglementering. In 1993 beoogde de antiwitwaswet (wet van 11 januari 1993) preventieve maatre-

gelen te installeren ten aanzien van ondernemingen en personen die een financieel beroep uitoefenen. Deze wet voerde de verplichting in tot samenwerking met het oog op het opsporen van verdachte verrichtingen waarvan vermoed wordt dat zij verband houden met het witwassen van geld afkomstig uit verdachte of criminele bron. Bij wet van 10 augustus 1998 werd ook de vastgoedmakelaar onder de toepassing van de antiwitwaswet gebracht (sinds 2004 ook de syndicus en de rentmeester). In het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2013 verscheen het KB tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet van 11 januari 1993, aangaande vastgoedmakelaars. Van de vastgoedmakelaars wordt verwacht dat zij hiertoe alle nodige middelen inzetten om daden van witwassen van geld en van financiering van terrorisme te identificeren, en hiervoor een adequate in-

terne controle organiseren. Het uitstippelen van een cliënt-acceptatiebeleid maakt daar onder meer deel van uit. Naast de meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking van verrichtingen die verband zouden houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, heeft hij ook de plicht om zijn werknemers en zijn vertegenwoordigers vertrouwd te maken met de bepalingen van de antiwitwaswet. Op www.CIBweb.be (onder PublicatiesSyllabi) vind je een beknopte syllabus over de antiwitwaswetgeving. Hierin worden de verplichtingen voor de vastgoedmakelaars met betrekking tot deze wetgeving toegelicht. Voor het volgen van de vormingsmomenten kan je voor meer info terecht op www.vivo.be.

Rookmeldersdecreet gewijzigd geen discussies meer over aansprakelijkheid

Het nieuw Woonkwaliteitsdecreet voert een wijziging door in het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. In het rookmeldersdecreet staat dat de verhuurder aansprakelijk is voor de aankoop- en installatiekosten van de optische

rookmelders, maar dat de huurder moet instaan voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

is de huurder verantwoordelijk voor de vervanging ervan na afloop van de levensduur, vermeld door de fabrikant”. Waaruit we dus mogen afleiden dat rookmelders met niet-vervangbare batterijen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen.

In de praktijk leidde dit tot discussies over wie nu eigenlijk aansprakelijk was als het toestel was uitgerust met een niet-vervangbare batterij. Het Woonkwaliteitsdecreet lost dit op door expliciet te bepalen wie verantwoordelijk is voor de vervanging van een wél-vervangbare batterij: “De verhuurder is verantwoordelijk voor het plaatsen van de rookmelders. Als de rookmelder uitgerust is met een vervangbare batterij

Het Woonkwaliteitsdecreet voegt daar ook nog aan toe dat de verplichting tot het plaatsen van een rookmelder niet van toepassing is indien de woning over een (ander) branddetectiesysteem beschikt dat werd goedgekeurd en gecertificeerd door een keuringsorganisme. De aanpassingen traden in werking op 11 augustus 2013.

CIB info 60

13


nieuw uitstel voor wijziging statuten mede-eigendom In eerdere berichtgeving meldden we al dat er een wetgevend initiatief was genomen om de termijn voor de coördinatie van de statuten van de verenigingen van mede-eigenaars (VME's) met 12 maanden te verlengen, dus tot 1 september 2014. Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus werd de verlenging ook een feit. Om de werking van elke vereniging van mede-eigenaars te moderniseren en transparanter te maken, kwam er in 2010 een nieuwe wet op de mede-eigendom. De nieuwe wet voorzag dat de syndicus voor 1 september 2011 een aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring diende voor te leggen aan de algemene

14

CIB info 60

vergadering. De deadline voor deze coördinatie werd in 2011 al met twee jaar uitgesteld en lag normaal gezien op 1 september 2013. Coördinatie onderhands of notarieel? Vandaag moeten we echter vaststellen dat het overgrote deel van de mede-eigendommen de verplichte coördinatie van de statuten nog niet heeft doorgevoerd. Belangrijkste reden hiervoor is de onduidelijkheid of de coördinatie onderhands dan wel notarieel moet gebeuren. Bij het uitvoeren van de coördinatie ziet de syndicus zich immers geconfronteerd met talrijke materiële vragen waarop de wetgever vandaag geen antwoord geeft. Op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) en volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter (Open

VLD) is de termijn voor de coördinatie van de statuten van de verenigingen van mede-eigenaars met 12 maanden verlengd, met name tot 1 september 2014. In de toelichting bij de wet wordt ook duidelijk gesteld dat andere aanpassingen dan het louter coördineren, dus aanpassen aan de nieuwe artikelen 577-3 tot en met 577-14 van het Burgerlijk Wetboek, steeds via authentieke akte dienen te gebeuren. Het in het gewijzigd reglement van mede-eigendom meenemen van vroegere wijzigingen die niet notarieel zijn gebeurd, of het herschrijven van het volledig reglement van mede-eigendom kan dus niet onderhands. In het najaar zal opnieuw rond de tafel worden gezeten met het kabinet om alle problemen die verband houden met de coördinatie van de statuten op te lossen, in het bijzonder de problematiek van de tegenstelbaarheid van de onderhands gecoördineerde statuten.


CIB dienstverlening

Duurzaam bouwadvies

extra service voor de kandidaat-koper Binnen het veelzijdige takenpakket van de vastgoedmakelaar neemt het adviseren van kandidaat-kopers een bijzondere plaats in. Door toekomstige bewoners het potentieel van een woning te tonen, vergroot hij de verkoopkans. Als vastgoedmakelaar kan je deze service uitbreiden door kandidaat–kopers te wijzen op het bestaan van bouwadvies, een initiatief van de provinciale steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen. Bij de provinciale steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen kan iedereen met (ver)bouwplannen terecht voor advies op maat. Het advies kan gaan over energiebesparende maatregelen, materialen, mobiliteit, levenslang wonen... kortom over alle aspecten die een bouwproject een duurzamer karakter geven.

kan, al dan niet in samenspraak met de architect of aannemer. Ook zonder concrete plannen is iedereen welkom. Het beste is dat er zo vroeg mogelijk in het (ver)bouwproces een afspraak gemaakt wordt. Want hoe vlugger men kiest voor duurzaam bouwen, hoe beter het eindresultaat zal zijn.

De vastgoedmakelaar aan het begin van de keten Bij de verkoop van een pand is de vastgoedmakelaar vaak één van de eerste aanspreekpunten van de toekomstige bewoner. Door het potentieel van een woning te tonen, heeft hij alle kansen om de toekomstige bouwheer te gidsen en op de goede weg te zetten. Het duurzaam bouwadvies past perfect in deze fase. Het rendeert immers het meest wanneer het advies in een vroeg stadium wordt gegeven. Dit kan door kandidaat-kopers door te verwijzen naar de website van het steunpunt in hun provincie of hen de brochure 'Slim bouwen, levenslang comfort' mee te geven. Deze brochure kan gratis opgevraagd worden bij de steunpunten. Door als vastgoedmakelaar het bouwadvies mee bekend te maken, optimaliseer je je service en bevestig je je rol als vertrouwenspersoon.

Hoeveel kost het? Een advies kan verschillende vormen aannemen en is afhankelijk van de situatie en de vragen. Soms kan een adviseur zelfs

Hoe werkt een bouwadvies? Een bouwadvies krijgt men van experts in duurzaam bouwen. Zij bekijken het (ver) bouwproject van naderbij en zeggen wat de aandachtspunten zijn en hoe het beter

ter plekke komen. De kostprijs wordt bepaald door de provincie of gemeente waar je woont. Door tussenkomst van de provincie en sommige gemeenten wordt de kostprijs gedrukt en in sommige regio’s is een advies zelfs gratis. Op voorhand is wel duidelijk wat de kostprijs zal bedragen. De steunpunten. Meer dan bouwadvies alleen. De steunpunten doen meer dan bouwadvies geven. Zij voorzien ook infosessies en workshops, geven gerichte vormingen of organiseren tentoonstellingen om duurzaam bouwen en wonen te promoten. De steunpunten richten zich ook niet alleen tot de particuliere bouwer. Zo kunnen lokale besturen, professionelen uit de bouwsector, onderwijsinstellingen, sociale woonactoren, of andere organisaties bij een steunpunt terecht voor informatie en advies. Ook de vastgoedmakelaar die zich wil verdiepen in duurzaam bouwen en wonen is meer dan welkom. Meer info: http://do.vlaanderen.be/


HEBBES.be sleutel tot succes

Wenst u ook te adverteren? Bel ons: 011 878 695 of mail naar info@hebbes.be


CIB leden in de kijker

Inventiviteit onder vastgoedmakelaars neemt toe Met een recordaantal van 9000 zijn ze intussen, de vastgoedmakelaars in ons land. Terwijl het aantal vastgoedmakelaars hoge pieken bereikt, daalt tegelijk het aantal klachten. Dat de onderlinge concurrentie groot is hoeft niet te verwonderen. Om eruit te springen proberen ook sommige CIB-leden dat tikkeltje creatiever te zijn en zo het verschil te maken.

Vlindercampagne Wie zijn eigendom te koop heeft staan in de regio Kempen maakte vorige maand kennis met de Heeren & Hillewaere vlinder. Een blanco omslag kwam in honderden brievenbussen te vallen. Werd de post geopend door de nietsvermoedende eigenaar, dan vloog er plots een vlinder vrolijk weg. Met de slogan “Uw koper nog niet gevonden? Hij fladdert nochtans rond in de markt.” tracht Heeren & Hillewaere Vastgoed zich op een originele manier te presenteren aan eigenaars die hun eigendom wensen te verkopen. Voor Heeren & Hillewaere Vastgoed betekent ‘branding’ meer dan zomaar wat publiciteit maken. Dynamisme en originaliteit is de boodschap.

Count-down Dewaele Vastgoed & Advies voerde met de Count-down een aftelsysteem in zoals op een veiling. De prijs van het huis zakt elke dag met een vast bedrag. Voor de koper is het de kunst om op het juiste moment centen neer te leggen. Niet te vroeg, want dan betaal je misschien te veel, maar ook niet te laat, want dan loopt een ander er misschien mee weg. Het kantoor wil haar panden naar eigen zeggen niet enkel op een statische en klassieke manier aanbieden. Dewaele Vastgoed & Advies benadrukt dat het voeren van nieuwe acties en initiatieven helpt om eigendommen in de markt te doen opvallen. Met de Count-down ontstaat een unieke manier om moeilijk verkoopbare panden verkocht te krijgen aan een aanvaardbare prijs.

Aanpak leegstand Winnaar van de Real Estate Award Innovation dit jaar was WALLS Vastgoedmakelaars. Het kantoor slaagde erin om de leegstand van winkelpanden in Antwerpen aan te pakken, en dit op een originele manier. Het kantoor nam contact op met alle eigenaars van deze winkels en werkte met hen een actie uit waarbij de eigenaars toestemden om in het eerste jaar sterk gereduceerde huurprijzen te hanteren. Er werd overeengekomen om alleen te verhuren aan huurders die een meerwaarde aan de buurt konden geven. In ongeveer drie maanden tijd werden de panden verhuurd, aan de voorgestelde huurprijzen én aan huurders met het gewenste profiel. De winkelas kende op zeer korte tijd een heropleving. Deze actie maakte dat WALLS vastgoedmakelaars in en rond Antwerpen erkend werd als de toonaangevende makelaar voor panden op de zogenoemde B-locaties. Met haar actie sprong WALLS in een niche die voorheen verwaarloosd werd. Door out of the box te denken geeft het jonge ondernemers de kans om aan betaalbare huurprijzen hun zaak te ontwikkelen. Ook de eigenaars, die jaren geen huurgelden meer hadden van hun pand, hadden opnieuw een bron van inkomsten. Dit alles kon WALLS met relatief beperkte middelen realiseren. Heb jij ook een creatieve campagne of ander bijzonder nieuws te melden, laat het ons dan gerust weten via communicatie@cib.be.

CIB info 60

17


Maak van een betrouwbare partner een vertrouwde partner CIB en Luminus hebben al enkele jaren een succesvol partnership uitgebouwd. Wat houdt dat in? Dat elke CIB-makelaar, die met ons samenwerkt, Luminus voorstelt aan zijn klanten als zijn favoriete leverancier van gas en of elektriciteit. Enkele tienduizenden CIBklanten gingen al op dat voorstel in. Ze genieten nu van de betrouwbare service van Luminus, de tweede grootste energieleverancier in BelgiĂŤ. Wilt u ook uw servicepakket uitbreiden met Luminus? Bel meteen naar 078/180 187 en laat uw gegevens na. Een Immo & Bouw adviseur belt u zo snel mogelijk terug om u persoonlijk uit te leggen hoe u en uw klanten voordeel halen uit uw partnership met Luminus. Ofwel mailt u gewoon naar Immo&Bouw@edfluminus.be. Luminus: klein in prijs, groot in service.

Luminus is een merk en handelsnaam van EDF Luminus NV.


CIB wat was en zal zijn

Oost-Vlaamse CIB-leden golfen onder een stralende zon

Agenda Opleidingen VIVO najaar Het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (VIVO) heeft een gevarieerd opleidingsaanbod voor het najaar van 2013 klaarstaan. Van communicatie tot management, fiscaliteit tot vastgoedbeheer… De opleidingen bieden voor elke vastgoedmakelaar wat wils. Via de VIVO-website is het mogelijk om online in te schrijven. Met de gebruiksvriendelijke zoekfunctie per locatie, categorie en trefwoord vind je gemakkelijk de opleiding terug die je zoekt. Meer info: www.vivo.be CIB Vastgoedcongres 2013 Het 14de CIB Vastgoedcongres vindt plaats op vrijdag 22 november 2013 in het Kursaal van Oostende. Thema dit jaar is ‘Betaalbaar wonen: onze ambitie’. Meer info: www.vastgoedcongres.be

Volg ons CIB Vlaanderen @CIBVlaanderen @JanJassogne @KristienBerkein

In het WaregemSportCenter vond op 4 juni onder een stralende zon het jaarlijks golfevent van CIB Oost-Vlaanderen plaats. Het event bestond uit een golfwedstrijd en een golfinitiatie. Nadien volgde nog een korte receptie en een heerlijke barbecue met 131 gasten.

Vastgoedacademie gaat verder op positief elan Op 20 juni hield de Vastgoedacademie haar tweede studiedag. Plaats van afspraak was de Communicatieloft in Gent. De succesvolle lijn van de eerste studiedag werd doorgetrokken. Hoe kunnen we de private huurmarkt uit het slop halen? Die vraag stond centraal. De aanwezigen waren het er allemaal over eens dat de huurmarkt opnieuw meer zuurstof nodig heeft en dat meer stimuli en positieve maatregelen voor de private huurmarkt zich opdringen. Zowel voor huurders als verhuurders. Aan de politieke wereld om daar volgend jaar werk van te maken. Na afloop konden de aanwezigen genieten van een uitgebreide netwerkreceptie en walking lunch.

CIB Vlaanderen

Teambuilding CIB-huis Op 12 september sloegen de CIB-medewerkers de deuren van het CIBhuis al rond de middag achter zich dicht. Reden voor dit vroege vertrek: de teambuilding activiteit die de medewerkers meenam naar de Gentse binnenstad… Het doel was om elkaar te helpen, te stimuleren en te motiveren tijdens allerlei opdrachten om zo als ploeg hechter en sterker te worden. De teambuilding dag mag een succes genoemd worden. Iedereen ging tot het uiterste, waarna er kon genoten worden van een lekker hapje en drankje.

CIB info 60

19


BetaalBaar WONeN

ONze amBitie

VastgOedcONgres eeN OrgaNisatie VaN ciB VlaaNdereN

22 november 2013 Kursaal oostende

www.vastgoedcongres.be

CIB info 60  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you