Page 1

CIB Vlaanderen jaarverslag 2012


CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen – is met 1.400 leden de meest representatieve beroeps­ vereniging van vastgoedprofessionals. Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere beroepen zoals vastgoedbeheerders, -promotoren, -experten, maar ook wie in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is, onderdak bij CIB Vlaanderen. CIB Vlaanderen biedt haar leden netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening.


Interview met voorzitter Kristien Berkein

1

1

Onze actiepunten voor 2013

5

2

Structuur en werking van CIB Vlaanderen

9

3

Alle ledenvoordelen op een rij

17

4

Informatie- en vormingsbaken voor vastgoedprofessionals

23

5

Woordvoerder en verdediger van de vastgoedsector

29

6

CIB Vlaanderen activiteiten

35

7

CIB Vlaanderen projecten

41

8

CIB Vlaanderen en haar partners

45


Voorzitter Kristien Berkein:

“Wij gaan verder op de ingeslagen weg van vernieuwing en professionalisering�


U werd in 2010 voor het eerst verkozen tot voorzitter van CIB Vlaanderen. In juni 2012 werd u herverkozen. Heeft CIB Vlaanderen de evolutie meegemaakt die u voor ogen had gedurende de voorbije twee jaar? Kristien Berkein: “Twee jaar geleden kozen we voor vernieuwing en professionalisering. En daar zijn we ook in geslaagd. Zo hebben we een aantal mooie projecten gerealiseerd. De nieuwe toepassing Kadasterfinder kwam er in samenwerking met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD Financiën. Sinds eind 2011 kan elke erkende vastgoedmakelaar de kadastrale gegevens via zijn pc opvragen. Gedaan dus met de prehistorische toestanden waarbij de vastgoedmakelaar zelf naar het Kadaster moet rijden om de nodige documenten op te vragen. Daarnaast hebben we Covast, het platform voor vastgoed van overheid en notfor-profit, opgestart. Covast vergemakkelijkt de bemiddeling door vastgoedmakelaars bij de verkoop van onroerende goederen van overheden en bijzondere opdrachtgevers. CIB Vlaanderen wil ook de vastgoedconsument op weg helpen. Daarom werd de website vastgoedabc.be ontwikkeld. Op deze site vinden (ver)kopers en (ver)huurders allerlei nuttige informatie en via een handige zoekmodule vinden ze in één klik een vastgoedmakelaar in hun buurt. Een ander project is CIBweb, een overkoepelend platform dat alle websites en alle informatie waarover CIB Vlaanderen beschikt, bundelt. Zo willen we onze leden nog beter en nog sneller informeren. Deze vier mooie projecten tonen aan dat CIB Vlaanderen haar dienstverlening verder uitbouwt,

en dit zowel in het voordeel van de vastgoedmakelaar als in het voordeel van de consument.” CIB Vlaanderen neemt ook initiatieven die de hele vastgoedsector aanbelangen. Wat waren de belangrijkste verwezenlijkingen het afgelopen jaar? “CIB Vlaanderen ijvert al jaren voor beter toegankelijke en correcte overheidsinformatie. Op dit vlak is Kadasterfinder een ware revolutie geweest. Maar daarnaast heeft CIB Vlaanderen ook een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen over de nieuwe vastgoedmakelaarswet. In mei 2012 keurde de Ministerraad het wetsontwerp goed dat de reglementering van het beroep moet optimaliseren. Toch wil ik benadrukken dat het slechts om een eerste stap in een grootschalige hervorming gaat. De hervorming die werd goedgekeurd, slaat voornamelijk op een hervorming van het tuchtrecht. We willen nog een forse stap verder gaan. De interne reorganisatie van het BIV met de installatie van twee gemeenschapsraden staat met stip op één. Er is een noodzaak om het Beroepsinstituut aan te passen aan de staatsstructuren, zodat er meer kan worden ingespeeld op de regionale noden.” “Daarna komt de hervorming van de toegang tot het beroep. Dit moet de kwaliteit van elke erkende vastgoedmakelaar garanderen, iets dat almaar belangrijker wordt. Zeker nu de complexiteit van elke vastgoedtransactie toeneemt. Concreet gaat het bijvoorbeeld om een niet te onderschatten bekwaamheidstest die iedereen die erkend vastgoedmakelaar wil worden, van meet af aan zal

Interview met voorzitter Kristien Berkein

1


moeten afleggen. Tot slot is er ook een voorstel om het quasimonopolie van de makelaars aan te passen, iets dat de consument straks alleen maar méér bescherming kan bieden. Alle BIV-erkende vastgoedmakelaars hebben vandaag een quasi-exclusieve bevoegdheid tot bemiddelen en beheren van vastgoed voor derden. Uitzonderingen hierop zijn de notarissen, advocaten, boekhouders, architecten en landmeters. Merkwaardig is echter dat ze allemaal dezelfde activiteit uitoefenen, maar dat de consument alleen optimale bescherming geniet bij de vastgoedmakelaars.” Deze hervormingen moeten de werking van de sector optimaliseren. Zijn er nog andere knelpunten die CIB Vlaanderen wil aanpakken? “De actuele wildgroei aan wetten en decreten waarin continu nieuwe informatieplichten worden geïntroduceerd, zet de dienstverlening van de vastgoedmakelaar behoorlijk onder druk. CIB Vlaanderen schaart zich 100 procent achter de doelstelling van deze wetgevende initiatieven, met name het maximaal informeren van de (ver)koper en (ver)huurder. Toch dreigen de diverse informatieplichten hun doel voorbij te schieten als gevolg van incoherente regelgeving, nodeloos formalisme en gebrekkige doorstroming van informatie dan wel door ontoegankelijkheid van informatie. Vandaar ons pleidooi voor correcte en vlot toegankelijke informatie.” “Een ander knelpunt is het negatieve imago waarmee de vastgoedsector te kampen heeft. In de media horen we vaak berichten over nepmakelaars. Dit schaadt het imago van ons beroep en plaatst de

2

hele vastgoedsector in een slecht daglicht. Vandaar onze vraag om de strijd tegen de illegale makelaardij verder op te drijven. Momenteel zit deze strijd in een stroomversnelling. Zo heeft het BIV de jongste maanden opvallend meer nepmakelaars kunnen ontmaskeren. Dat de sector erin slaagt om de consument beter tegen illegale makelaars te beschermen, is onder meer te danken aan de doelgerichtere aanpak van de dienst Opsporing van het BIV. Daarnaast blijkt de vastgoedconsument ook alerter te zijn voor dit soort praktijken. Wie met een CIB-vastgoedmakelaar in zee gaat, mag alvast op beide oren slapen. Onze makelaars staan onder controle van het BIV.” De vastgoedsector krijgt vaak af te rekenen met negatieve commentaren, maar toch blijkt uit onderzoek dat steeds meer mensen beroep doen op een vastgoedmakelaar? “De toenemende en complexe wetgeving heeft inderdaad als gevolg dat steeds meer mensen een beroep doen op een vastgoedmakelaar. Op een tijdspad van 20 tot 30 jaar verdubbelde het marktaandeel van de vastgoedmakelaars van 25 % naar 50 %. Er is nog een hele weg te gaan, maar de vastgoedmakelaardij van 2012 verschilt wezenlijk van de vastgoedmakelaardij van 1980. De consument oordeelt vandaag anders, maar vooral positiever dan vroeger het geval was. De consument beseft meer en meer dat de verkoop van een huis of appartement nog moeilijk kan zonder beroep te doen op deskundige begeleiding. Eveneens is het wederzijds respect tussen vastgoedmakelaars en aanverwante beroepen sterk gegroeid. En ook de overheden

Interview met voorzitter Kristien Berkein


houden steeds meer rekening met onze sector. CIB Vlaanderen ziet het dan ook als een van haar kern­ taken om het imago van de vastgoedsector nog verder te versterken.” Waarop wil CIB Vlaanderen het komende jaar verder nog extra focussen? “Wij gaan verder op de ingeslagen weg van vernieuwing en professionalisering. Zo blijven we investeren in nieuwe projecten die onze dienstverlening versterken. Daarnaast willen we onze relaties met andere beroepsgroepen, zoals de architecten en de notarissen, verder verstevigen.” “Maar we kijken verder dan onze beroepsvereniging. We hebben nog een aantal andere uitdagingen, die de hele sector aanbelangen, op de agenda staan. Zo vragen we meer zuurstof voor de private huurmarkt. Momenteel gaat 5 % van de Vlaamse middelen nog naar de private huurmarkt, terwijl 35 % naar de sociale huur gaat en 60 % naar de eigenaarsmarkt. Een zorgwekkende evolutie, want terwijl de private huurmarkt de oplossing in huis heeft voor goed en betaalbaar wonen, neemt de krapte almaar toe. Er zijn drie noodzakelijke ingrepen nodig om de private huurmarkt weer aantrekkelijker te maken. Allereerst verdienen fiscale stimuli prioriteit, waarbij de focus komt te liggen op structurele renovatie en energiebesparende investeringen. Daarnaast kan men via het invoeren van een vrijstellings- of verminderingsregeling voor successie- en schenkingsrechten ervoor zorgen dat een pand in de ‘verhuring’ blijft en niet vroegtijdig wordt verkocht. Tot slot denken we, naar analogie met

het renovatie-abattement, ook in de richting van een energie-abattement, dat wordt toegekend bij de aankoop van een onroerend goed met het oog op verhuring. De toekenning van het abattement kan worden gekoppeld aan de voorwaarde dat het bedrag van de vrijstelling aan registratierechten binnen een bepaalde tijdspanne wordt geïnvesteerd in de energie-efficiëntie van de aangekochte woning.” CIB Vlaanderen kent een stijgend ledenaantal. Dit aantal maakt van CIB Vlaanderen de grootste en meest representatieve beroepsvereniging van vastgoedmakelaars in Vlaanderen. Hoe verklaart u dit succes? “CIB Vlaanderen wil haar leden van dienst zijn op alle vlakken. Dit gaat van informatieverstrekking, juridische ondersteuning, belangenbehartiging, vorming en opleiding, netwerking tot allerhande kortingen. Deze uitgebreide dienstverlening weten de vastgoedprofessionals te appreciëren. Maar dit alles zou niet mogelijk zijn moest CIB Vlaanderen niet kunnen rekenen op het enthousiasme en de inzet van heel wat mensen achter de schermen. CIB Vlaanderen draait op mensen: onze medewerkers in het CIB-huis die dagelijks in de weer zijn om onze leden te helpen, maar ook onze leden zelf. CIB Vlaanderen is sterk omdat haar 1.400 leden (én de kantoren van al die leden) sterk zijn. Wat we samen doen, doen we beter. Samen werken we aan een beter imago van de vastgoedsector. Samenwerken is ook nodig als we willen gehoord worden door de overheid. En daar lijken we meer en meer in te slagen.”

Interview met voorzitter Kristien Berkein

3


1

Onze actiepunten voor 2013


CIB Vlaanderen wil de vastgoedsector verder versterken en profes足 sionaliseren. Om dit te bereiken heeft CIB Vlaanderen een aantal actiepunten vooropgesteld waar ze prioritair werk wil van maken. De realisatie hiervan gebeurt mede dankzij de CIB-mandatarissen binnen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

5


1. Aandacht voor stagiairs Wie het vastgoedberoep zelfstandig wil uitoefenen, moet met een gedegen kennis aan de startlijn komen. Daarom pleit CIB Vlaanderen voor een grondigere beoordeling en willen we het systeem hervormen door het invoeren van een competentietest. Bachelors krijgen slechts rechtstreekse toegang tot de stage als ze slagen voor deze test. We blijven ook timmeren aan een betere stage: een stage op maat, afgestemd op de specifieke talenten van de stagiair en de resultaten van de competentietest. Ook de bekwaamheidstest op het einde van de stage moet strenger. 2. Nepmakelaars eruit In 2011 stond er elke 10 dagen 1 nepmakelaar voor de rechter. In 2012 liep dit cijfer op tot 1 per 6 dagen. Illegale makelaars berokkenen het imago van onze sector veel schade. Daarom moet de strijd tegen nepmakelaars verder worden opgedreven. Harde en regelmatige controles zijn het middel om hun aantal tot quasi nul te herleiden zodat in de toekomst het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) de druk op de ketel kan houden. 3. Vereenvoudiging klachtenprocedure Wanneer iemand een klacht indient tegen een erkende makelaar, moet deze zich schriftelijk verantwoorden en verdedigen. CIB Vlaanderen wil verder werk maken van een vereenvoudiging van de procedure. Ook de communicatie tijdens de klachtenprocedure kan beter. Juridische termen moeten voor iedereen verstaanbaar worden uitgelegd.

6

4. Reorganisatie Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) De wetgeving rond wonen en vastgoed wordt naar de toekomst toe in hoofdzaak een regionale materie. Vandaar de noodzaak om het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) aan te passen aan de staatsstructuren, zodat er meer kan worden ingespeeld op de regionale noden. Concreet gaat het om de oprichting van twee Gemeenschapsraden: een Vlaamse Gemeenschapsraad en een FransDuitse Gemeenschapsraad die voor alles bevoegd is wat de eigen taalrol betreft. De regelgeving betreffende de toegang tot het beroep, de stage en de plichtenleer blijft de bevoegdheid van de Federale Raad. 5. Gelijke spelregels voor iedereen Diverse gereglementeerde beroepen kunnen het beschermde beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen op grond van vaste beroepsgebruiken, zoals notarissen, advocaten, boekhouders, architecten en landmeters. Maar zij zijn onderhevig aan andere spelregels wat oneerlijke concurrentie geeft. De beoefenaars van het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar moeten allen onderworpen zijn aan dezelfde plichtenleer, zodat de consument in alle gevallen even adequaat wordt beschermd. CIB Vlaanderen vraagt ook dat de bepalingen in het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (‘KB Freya’) niet alleen zouden gelden voor de vastgoedmakelaars, maar ook voor alle andere beroepsbeoe-

Onze actiepunten voor 2013


fenaars die door een consument gelast worden met de verkoop/verhuur van een onroerend goed.

om aan zijn verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving te voldoen.

6. Betaalbaar wonen voor iedereen Betaalbaar wonen was in 2012 hét verkiezingsitem van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook CIB Vlaanderen springt mee op de kar en ijvert voor betaalbaar wonen voor iedereen.

9. Kwalitatieve en vlot toegankelijke vastgoedinformatie De vastgoedmakelaar is een dienstverlener die zijn klanten in de cruciale momenten van het (ver) kopen of (ver)huren van een onroerend goed met raad en daad weet bij te staan. Vanuit dat oogpunt is duidelijke, actuele, sluitende en vlot toegankelijke vastgoedinformatie van cruciaal belang. Enkel zo kan de vastgoedmakelaar de hem door de overheid opgelegde informatieplicht nakomen. CIB Vlaanderen vraagt dat de overheid sterker inzet op het vlak van kwalitatieve en vlot toegankelijke vastgoedinformatie. Hierbij streeft CIB Vlaanderen naar het ontwikkelen van synergie, ook met de overheid. Een geslaagd voorbeeld hiervan is Kadasterfinder, de digitale toegang tot het Kadaster.

7. Vrije huurmarkt aantrekkelijker maken Als het over betaalbaar wonen gaat, moet het ook over de private huurmarkt en extra stimuli gaan. Onze sector verwacht van de overheid dat zij op de private huurmarkt een tweesporenbeleid voert. Enerzijds een ondersteuningsbeleid gericht op de inkomenszwakke doelgroepen die niet in de sociale huisvesting terechtkunnen. Anderzijds een stimulerend beleid ter verhoging van het aanbod en de kwaliteitsverbetering op de private huurmarkt. 8. Antiwitwaswetgeving De vastgoedmakelaar zit gekneld tussen twee dwingende wetgevingen en er is geen duidelijkheid over de hiërarchie van de verplichtingen. Enerzijds de antiwitwaswetgeving die een volledige risicoanalyse door de vastgoedmakelaar van de klant vereist en anderzijds de huurwetgeving waar de vastgoedmakelaar in het kader van de privacywetgeving net zo weinig mogelijk informatie mag opvragen aan de kandidaat-huurder. De overheid moet ervoor zorgen dat dergelijke tegenstrijdige wetgeving wordt vermeden. Daarnaast zal CIB Vlaanderen zich inzetten om het de vastgoedmakelaar makkelijker te maken

Onze actiepunten voor 2013

10. Nieuwe regels doen werken Nieuwe regels en wetten hebben vaak een praktisch nut. Maar deze nieuwe regels moeten gebruiksvriendelijk zijn. Dat vergt een open dialoog met de overheid. Nieuwe regelgeving moet in alle openheid besproken worden, zodat ze voor de vastgoedmakelaar werkbaar is. Op die manier kan de makelaar probleemloos zijn verplichtingen tegenover de overheid vervullen én efficiënt en consumentvriendelijk blijven werken.

7


2

structuur en werking van cib vlaanderen


Reeds meer dan 75 jaar staat CIB Vlaanderen ten dienste van de vast足 goedprofessional. In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot de meest complete dienstenorganisatie die een houvast biedt aan ieder足 een die professioneel actief is binnen de vastgoedsector. CIB Vlaanderen slaagt in haar opdracht dankzij de inzet en het enthou足 siasme van haar bestuursleden en mandatarissen en van de medewer足 kers achter de schermen, maar ook dankzij de steun van haar leden.

9


De effectieve leden van de Raad van Bestuur van CIB Vlaanderen.


CIB Vlaanderen vzw Het hoogste orgaan van CIB Vlaanderen is de Algemene Vergadering. Belangrijke beslissingen en benoemingen gaan uit van deze vergadering. Hierin zetelen vertegenwoordigers van de zes provinciale CIB Kamers, de zes CIB Federaties, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding vzw (VIVO vzw) en het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Op heden telt de Algemene Vergadering 90 leden.

   

Luc Machon Luc Rosseel, eerste ondervoorzitter Johan Tackoen Filip Van der Veken

De Algemene Vergadering verkiest de leden van de Raad van Bestuur voor een termijn van twee jaar. De Raad van Bestuur is samengesteld uit één lid per provinciale CIB Kamer en één lid per CIB Federatie, telkens met plaatsvervanger, én de huidige voorzitter van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Voor de bestuursperiode 2012-2014 bestaat de Raad van Bestuur uit:

Plaatsvervangende bestuurders:  Dirk Coelus  Anjes Daems  Mark Dejaegher  Guy Delbecque  Luc Janssens  Bart Lauwers  Stefaan Leliaert  Ingrid Maes  Sophie Pouille  Gert Toye  Gerda Van der Straeten  Dirk Van d’helsen

Effectieve bestuurders:  Kristien Berkein, voorzitter  Elie Bex  Patrick Boterbergh  Wim Christiaen  Stephan Coenen, tweede ondervoorzitter  Alain Deketelaere  Walter Devlies  Willy Haegens  Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder

De Raad van Bestuur duidt de leden van het ­Directiecomité aan. Zij staan in voor het dagelijks bestuur. Het Directiecomité voor de bestuurs­ periode 2012-2014 bestaat uit:  Kristien Berkein  Elie Bex  Patrick Boterbergh  Stephan Coenen  Jan Jassogne  Luc Rosseel

structuur en werking van cib vlaanderen

11


Zes CIB Kamers

Zes CIB Federaties

CIB Vlaanderen telt zes provinciale afdelingen, één voor elke Vlaamse provincie en, gezien het specifieke karakter van het (toeristisch) vastgoed aan onze kust, één voor de kustregio. Elke Kamer heeft een eigen structuur met een eigen Algemene Vergadering, een eigen Raad van Bestuur en een eigen voorzitter.

Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere vastgoedberoepen zoals vastgoedbeheerders, vastgoedpromotoren, vastgoedexperten, maar ook wie actief is binnen het bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed onderdak bij CIB Vlaanderen. Deze zes deelberoepen hebben zich binnen de CIB-structuur gegroepeerd in zes Federaties.

CIB Antwerpen vzw Voorzitter: Elie Bex

CIB Federatie Bedrijfsvastgoed vzw Voorzitter: Luc Janssens

CIB Kust vzw Voorzitter: Dirk Coelus

CIB Federatie Toeristisch vastgoed, huurvakantiewoningen en tweede verblijven vzw Voorzitter: Dirk Coelus

CIB Limburg vzw Voorzitter: Ingrid Maes CIB Oost-Vlaanderen vzw Voorzitter: Willy Haegens CIB Vlaams-Brabant Brussel vzw Voorzitter: Patrick Boterbergh CIB West-Vlaanderen vzw Voorzitter: Guy Delbecque

12

CIB Federatie Vastgoedbeheerders vzw Voorzitter: Jacques Wollaert CIB Federatie Vastgoedexperten vzw Voorzitter: Hendrik De Vos CIB Federatie Vastgoedmakelaars vzw Voorzitter: Alain Deketelaere CIB Federatie Vastgoedpromotoren vzw Voorzitter: Willy Haegens

structuur en werking van cib vlaanderen


Medewerkers Dagelijks staat een team gemotiveerde medewerkers in het CIB-huis in Gent klaar om alle leden verder te helpen. Directie  Kristien Berkein (kristien.berkein@cib.be) Voorzitter  Jan Jassogne (jan.jassogne@cib.be) Afgevaardigd bestuurder  Veronique Van Hoorickx (veronique.van. hoorickx@cib.be) Directiemedewerker & Sponsoring Ledendienst  Michel Engelbosch (michel.engelbosch@cib.be) Ledenconsulent  Koen Rosselle (koen.rosselle@cib.be) Ledenconsulent  Isabel Van Neste (isabel.van.neste@cib.be) Ledenconsulent  Maya Windels (maya.windels@cib.be) Medewerker Dienst Ledenservice

Boekhouding  Mieke Thysebaert (mieke.thysebaert@cib.be) Hoofd Boekhouding  Kathleen Van Acker (kathleen.van.acker@cib.be) Medewerker Boekhouding Project Toerisme  Merel Windels (merel.windels@cib.be) Projectmanager Derde Kustactieplan project Overige diensten  Willy Coninx (willy.coninx@cib.be) Coördinator CIB Federaties  Stephanie Dewulf (stephanie.dewulf@cib.be) Onthaal en Secretariaat

Communicatie & Evenementen  Ewoud Hasenbos (ewoud.hasenbos@cib.be) Medewerker Communicatie & Evenementen  Tine Terryn (tine.terryn@cib.be) Medewerker Communicatie & Evenementen

structuur en werking van cib vlaanderen

13


Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw wordt ook wel de CIB Studiedienst genoemd. Tot de kerntaken behoren het in kaart brengen van de vastgoedwetgeving en het opstellen en actueel houden van modelovereenkomsten. Binnen de CIB Studiedienst loopt ook een specifiek project, met name het Kennisplatform Vastgoed. Dat ontsluit verder alle kennis over vastgoed onder de vorm van didactisch materiaal zoals syllabi, e-learning en modelcontracten voor derden en organisaties waar een samenwerkingsovereenkomst mee wordt afgesloten. De CIB Studiedienst verleent ook haar medewerking aan studiedagen en maakt deel uit van tal van adviesraden en werkgroepen. Raad van Bestuur  Kristien Berkein, voorzitter  Elie Bex  Patrick Boterbergh  Stephan Coenen  Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder  Luc Rosseel, ondervoorzitter Medewerkers  Peggy Verzele (peggy.verzele@cib.be) Directeur  Veerle Develter (veerle.develter@cib.be) Jurist – Adviseur

14

   

Rebecca D’Haeseleer (rebecca.dhaeseleer@cib.be) Jurist – Adviseur Charles Dutordoir (charles.dutordoir@cib.be) Jurist – Adviseur Jeanne Fonteyne (jeanne.fonteyne@cib.be) Jurist – Adviseur Valerie Sevenhant (valerie.sevenhant@cib.be) Coördinator Publicaties

Vlaams Instituut Vastgoedopleiding vzw VIVO vzw, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding vzw, staat in voor de permanente vorming van de vastgoedprofessional. Het hele jaar door organiseert VIVO allerlei opleidingen en actualiteitsgebonden studiedagen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is de studienamiddag over ‘de vastgoedmakelaar’, in samenwerking met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en KU Leuven. De opleidingen worden gegeven door deskundigen die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen. Raad van Bestuur  Kristien Berkein, voorzitter  Elie Bex  Patrick Boterbergh

structuur en werking van cib vlaanderen


 Stephan Coenen  Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder  Luc Rosseel, ondervoorzitter

CIB Vlaanderen ledenevolutie 1400 1200

Medewerkers  Hilde Lippens (hilde.lippens@vivo.be) Directeur  Ann Bruneel (ann.bruneel@vivo.be) Opleidingscoördinator  Joke Dumarey (joke.dumarey@vivo.be) Opleidingscoördinator  Martine Vandenkerckhove (martine. vandenkerck­hove@vivo.be) Opleidingscoördinator

1000 800 600 400

1002

1380

1395

200 0 2008

2009

2010

2011

2012

Aantal leden per CIB Kamer

Aantal CIB-leden in stijgende lijn… Steeds meer vastgoedprofessionals weten de dienstverlening van CIB Vlaanderen te waarderen. Hoewel de markt van vastgoedprofessionals stagneert, kan CIB Vlaanderen jaar na jaar rekenen op een stijgend ledenaantal. Op 14 augustus 2012 stond de teller op 1.395 leden. CIB Vlaanderen vertegenwoordigt meer dan 50 % van de vastgoedmakelaarskantoren in Vlaanderen en is hiermee de meest representatieve beroepsvereniging van vastgoedprofessionals in Vlaanderen.

1315

1127

174

230

241

Antwerpen 237

282

structuur en werking van cib vlaanderen

231

Kust Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

15


3

alle ledenvoordelen op een rij


CIB Vlaanderen biedt haar leden een grote waaier van diensten aan: informatie, juridische ondersteuning, opleiding en vorming, maar ook allerlei andere ledenvoordelen en kortingen.

17


Netwerking tijdens ledenvergaderingen en evenementen De verschillende provinciale CIB Kamers organiseren op regelmatige tijdstippen ledenvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen actuele vastgoedthema’s aan bod, maar daarnaast zijn het vooral ontmoetingsmomenten voor onze leden. Naast andere leden ontmoeten ze er ook onze ledenconsulenten, vertegenwoordigers van de structurele partners van CIB Vlaanderen en de CIBhuisadvocaten. Iedere aanwezigheid telt bovendien voor één uur permanente vorming voor het BIV. Ook onze evenementen zoals de Real Estate Awards en het CIB Vastgoedcongres zijn uitgelezen kansen om te netwerken met mensen uit de vastgoedwereld. Up-to-date informatie via diverse kanalen CIB Vlaanderen houdt haar leden via diverse kanalen op de hoogte van wat leeft binnen onze beroepsvereniging en binnen de vastgoedwereld. Wij informeren onze leden via onze digitale nieuwsbrieven, maar ook via Vastgoedflitsen, het magazine CIB info en het wereldwijde web (lees meer op p. 24 en op p. 25). Gratis toegang tot het CIB Vastgoedloket CIB-leden hebben gratis toegang tot het CIB Vastgoedloket (sinds kort ondergebracht onder de koepelsite cibweb.be: lees meer op p. 43). Dit digitale platform biedt een schat aan nuttige informatie voor de vastgoedprofessional: modelcontracten, syllabi, uitgebreide dossiers over diverse actuele thema’s

alle ledenvoordelen op een rij

en wetgeving, een zeer ruime bibliotheek met alle vastgoedthema’s die de laatste jaren aan bod zijn gekomen in de talrijke CIB-publicaties, de lijst van alle gemeenten met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, de recente standpunten van CIB Vlaanderen inzake diverse vastgoeddossiers, een agenda met alle ledenvergaderingen en CIBevenementen, … Ook het E-dossier Toeristische Verhuur is hier terug te vinden. Deze kruispuntbank heeft een dubbele functie: aanmelding van een vakantiewoning en online reservatie van een vakantiewoning. Juridische ondersteuning CIB-leden kunnen voor een eerste oriënterend juridisch advies gratis terecht bij de advocaten van hun provinciale Kamer. Daarnaast stelt de Studiedienst van CIB Vlaanderen modelcontracten en syllabi ter beschikking. Deze documenten worden permanent aangepast aan de steeds wijzigende wetgeving. Op cibweb.be zijn deze contracten en syllabi te downloaden. Opleiding en vorming Permanente vorming is in de vastgoedsector niet zomaar een modewoord. VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, staat het hele jaar door garant voor een zeer ruim aanbod van opleidingen voor vastgoedprofessionals. CIB-leden krijgen minstens 20 % korting op deze cursussen. Op cibweb.be is het mogelijk om in te schrijven voor deze opleidingen.

19


Lidgeld snel terugverdiend Nog tal van andere interessante kortingen zorgen ervoor dat leden hun lidgeld terugverdienen. Kluwer biedt een korting van 15Â % aan op de prijs van haar vastgoeduitgaven. Daarnaast krijgen CIB-leden korting op beurzen, zoals het driedaags vastgoedevent Realty in het Brusselse Tour & Taxis, en op hun deelname aan het CIB Vastgoedcongres. Ook de Reprobelbijdrage voor leden wordt betaald door CIB Vlaanderen. Voordelige verzekeringen tegen groepstarief Concordia is al jaren de vaste verzekeringspartner van CIB Vlaanderen. CIB-leden genieten van mooie kortingen op deze verzekeringen, zoals de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De polis omvat de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating, beroepsaansprakelijkheid en borgstelling. Ook op andere polissen krijgen CIB-leden korting bij Concordia. Een overzicht van deze polissen is te vinden op cibweb.be. Extra service voor de klant Dankzij de partnerships van CIB Vlaanderen kunnen de leden extra diensten aanbieden aan hun klanten. Om de keuringen van elektrische installaties vlot te laten verlopen sloot CIB Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met het erkend keuringsbureau BTV. Dat staat tevens in voor het afleveren van energieprestatiecertificaten (EPC). Met de combinatiecontrole biedt BTV de CIB-leden een uniek product bij de verkoop en verhuur van woningen. Dit is

20

een controle van elektriciteit, gecombineerd met de opmaak van het EPC. Dankzij de samenwerking met gas- en elektriciteitsleverancier Luminus regelen CIB-leden bij een verhuis de overdracht van de meterstanden van gas en elektriciteit voor hun klanten op een vlotte manier. Daarnaast kan de makelaar bij de overdracht beroep doen op de unieke service van de afdeling Immo & Bouw van Luminus. Deze dienst verwerkt uitsluitend dossiers die door de vastgoedprofessional worden aangebracht en verzekert zo een snelle en efficiĂŤnte afhandeling. Via Concordia kunnen CIB-leden hun eigenaars een totale bescherming aanbieden met de polissen Rechtsbijstand Onroerend Goed en Huurinsolventie/ Huurschade. Met onze partner Attentia begeleidt CIB Vlaanderen startende stagiairs en hun stagemeesters. Gratis publicatie op cibweb.be, aha.be en vastgoedabc.be Op aha.be kunnen vastgoedprofessionals terecht met hun aanbod. CIB-leden kunnen gratis gebruik maken van deze website voor de publicatie van hun panden. Zowel op cibweb.be als op vastgoedabc. be kan de vastgoedconsument op zoek gaan naar een vastgoedprofessional in zijn of haar buurt. CIBleden zijn in deze databases opgenomen. Toegang tot Kadasterfinder Dankzij Kadasterfinder kan de vastgoedprofessional voortaan de kadastrale informatie digitaal opvragen.

alle ledenvoordelen op een rij


Via een rechtstreekse link naar Kadasterfinder kunnen CIB-leden deze handige tool via cibweb.be raadplegen. (lees meer op p. 42) Toegang tot COVAST COVAST coรถrdineert de vastgoedtransacties van overheid en not-for-profit-organisaties en centraliseert vraag en aanbod. Het aanbod van COVAST kan via erkende vastgoedmakelaars worden verkocht. Registreren kan via www.covast.be. (lees meer op p. 42)

alle ledenvoordelen op een rij

21


4

informatie- en vormingsbaken voor vastgoedprofessionals


Een CIB-vastgoedprofessional is een goed opgeleide en uitstekend ge誰nformeerde beroepsbeoefenaar, die op de hoogte is en blijft van de evoluties op de markt en die zich permanent bijschoolt. CIB Vlaanderen informeert haar leden op regelmatige basis over het reilen en zeilen binnen onze beroepsvereniging en binnen de vastgoedsector, en dit via een waaier van kanalen. Daarnaast hecht CIB Vlaanderen veel belang aan goede en betaalbare opleidingen voor de vastgoedprofessionals.

23


Publicaties In het wekelijkse Vastgoedflitsen geven we duiding over de vastgoedactualiteit en nemen we de nieuwe wetgeving en relevante rechtspraak met betrekking tot de vastgoedsector onder de loep. Het magazine CIB info brengt een mix van vastgoedactualiteit, nieuws vanuit het CIB-huis en vastgoedreportages en -portretten. Daarnaast publiceert CIB Vlaanderen ook een jaarverslag.

24

Digitale communicatie CIB Vlaanderen informeert haar leden ook via digitale nieuwsbrieven. In de wekelijkse nieuwsbrief CIB bericht op dinsdag brengen we het laatste vastgoednieuws. Verschillende rubrieken komen aan bod: wetgeving, persartikelen, events en opleidingen, boeken, nieuws uit het CIB-huis, ‌ Deze nieuwsbrief bevat ook een agenda met activiteiten voor onze leden. De nieuwsbrief CIB flits wordt verstuurd bij dringend nieuws. Daarnaast houden wij onze leden via deze nieuwsbrief op de hoogte van onze twee grote evenementen: de Real Estate Awards en het CIB Vastgoedcongres. CIB partner brengt het nieuws van en over de structurele partners van CIB Vlaanderen. De nieuwsbrief CIB (t)huis ten slotte vertrekt elke vrijdag naar alle bestuursleden van CIB Vlaanderen. Via deze nieuwsbrief houden wij hen op de hoogte van belangrijke vergaderingen, beslissingen en gebeurtenissen binnen onze beroepsvereniging. In de agenda worden de vergaderingen en afspraken voor de komende maand opgenomen.

informatie- en vormingsbaken voor vastgoedprofessionals


CIB Vlaanderen is ook aanwezig op het wereldwijde web. Alle websites van CIB Vlaanderen zijn sinds kort ondergebracht op één grote koepelsite, waar zowel leden als niet-leden en consumenten vastgoedinformatie vinden: www.cibweb.be. Via deze site kan je doorklikken naar alle andere sites, zoals websites met informatie over onze evenementen (www.real-estate-awards.be en www.vastgoedcongres.be). Ook de informatie van het Vastgoedloket is hier te raadplegen: juridische informatie, nieuws over CIB Vlaanderen, een agenda, syllabi, modeldocumenten, … Eind 2011 lanceerde CIB Vlaanderen www.vastgoedabc.be, een website voor de vastgoedconsument, met basisinformatie over kopen, verkopen, huren en verhuren. (lees meer op p. 43) In 2011 werd ook www.covast.be gelanceerd, een platform voor vastgoed van overheid en not-forprofit-organisaties. (lees meer op p. 42)

Vandaag zijn sociale media niet meer weg te denken uit het communicatielandschap. En CIB Vlaanderen wil uiteraard niet achterblijven. Via deze sociale media willen we onder meer het standpunt van CIB Vlaanderen en nieuws over onze beroepsvereniging naar de buitenwereld toe bekend maken en onze leden de kans geven om zelf te reageren en hun stem te laten horen. Zo is er de CIB LinkedIngroep. Daarnaast is CIB Vlaanderen ook aanwezig op Facebook (www.facebook.com/cibvlaanderen) en Twitter (www.twitter.com/cibvlaanderen). Voorzitter Kristien Berkein en afgevaardigd bestuurder Jan Jassogne sturen eveneens hun tweets de wereld in. Onze website voor vastgoedconsumenten www.vastgoedabc.be is eveneens te volgen op Facebook (www.facebook.com/vastgoedabc) en Twitter (www.twitter.com/vastgoedabc). Hier brengen wij een mix van actueel vastgoednieuws en leuke vastgoedweetjes.

informatie- en vormingsbaken voor vastgoedprofessionals

25


Face-to-face Rechtstreeks contact levert vaak nog het meest op. Daarom toeren onze ledenconsulenten dagelijks door Vlaanderen om onze leden te bezoeken. Zij informeren hen over de voordelen van hun lidmaatschap en gaan na hoe onze dienstverlening nóg beter kan. Maar ze gaan ook langs bij niet-leden die willen weten wat CIB Vlaanderen voor hen kan betekenen. Daarnaast zijn onze ledenconsulenten aanwezig op de ledenvergaderingen en op andere CIB-evenementen. Met juridische vragen kunnen CIB-leden terecht bij de advocaten van de provinciale Kamers. In 2012 werd de adviesgroep modeldocumenten in het leven geroepen, voor de toetsing van de modelcontracten met de praktijk. Vragen over deze contracten kunnen de leden richten aan modeldocumenten@cib.be.

toekomst ook meer exclusieve opleidingen met netwerkmomenten organiseren. VIVO geeft ook een eigen nieuwsbrief uit waarin actuele opleidingen en studiedagen in de kijker worden geplaatst. Het volledige opleidingsaanbod is te vinden op cibweb.be, waar je ook online kan inschrijven.

Vorming De vastgoedsector is voortdurend in beweging. Om op de hoogte te blijven van nieuwe trends en wetgeving is bijscholen een must voor elke vastgoedprofessional. Elke BIV-erkende makelaar is bovendien verplicht minimaal twintig uur permanente vorming te volgen, verspreid over twee jaar. VIVO vzw, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding van CIB Vlaanderen, organiseert tal van opleidingen voor de vastgoedprofessional. Zowel juridische, technische als commerciële vastgoedthema’s komen hierbij aan bod. CIB-leden krijgen een aanzienlijke korting op deze opleidingen. Naast deze ‘klassieke’ opleidingen zal VIVO in de

informatie- en vormingsbaken voor vastgoedprofessionals

27


5

woordvoerder en verdediger van de vastgoedsector


Als klankbord van de vastgoedsector laat CIB Vlaanderen haar stem horen binnen diverse organisaties, adviesraden en commissies. Met de nodige dossierkennis in handen verdedigt CIB Vlaanderen de belan足 gen en standpunten van de vastgoedsector op verschillende niveaus (Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal en lokaal). Op die manier kan CIB Vlaanderen een actieve rol spelen binnen het wettelijke besluit足 vormingskader. CIB Vlaanderen vertegenwoordigt haar leden in de vol足 gende organisaties, adviesorganen en commissies.

29


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Wie als zelfstandige vastgoedactiviteiten (bemiddeling en beheer) wil uitoefenen in ons land, moet ingeschreven zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en kan zich bijgevolg een erkend makelaar noemen. Als controleorganisme heeft het Beroepsinstituut drie wettelijke functies:  Het controleren van de toegang tot het beroep.  Daarnaast waakt het BIV erover dat alle erkende makelaars zich aan de deontologie houden.  Tot slot stelt het BIV het tableau van beoefenaars en de lijst van stagiairs op. Om de vier jaar worden de mandatarissen van het BIV verkozen door alle BIV-erkende makelaars. Het BIV telt vier organen:  De Nationale Raad, samengesteld uit verkozenen uit de sector, mag gerust het parlement van het BIV worden genoemd en bestaat uit 18 effectieve en 18 plaatsvervangende leden.  Het dagelijks bestuur gebeurt door het Bureau. In het bureau zetelen bestuurder en past-voorzitter van CIB Vlaanderen Luc Machon als voorzitter en CIB-voorzitter Kristien Berkein als tweede ondervoorzitter.  De Uitvoerende Kamers doen uitspraak over de aanvragen tot inschrijving, weglating en wederinschrijving bij het BIV. Bijkomend waken ze over de toepassing van het stagereglement en de

30

plichtenleer. Ze zijn belast met het opmaken en bijhouden van de lijst van stagiairs, beoefenaars en stagemeesters.  De Kamers van Beroep spreken zich uit over de beroepen ingesteld tegen de beslissingen die in eerste aanleg werden genomen en beslissen over aanvragen tot eerherstel. www.biv.be Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323) Sociale fondsen zijn sociale zekerheidsinstellingen die werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen oprichten in de schoot van de paritaire comités. Dit is geregeld door de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid. Het Paritair Comité 323 (voluit: het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden) heeft een eigen sociaal fonds opgericht: het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323). Het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector houdt zich voornamelijk bezig met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector, zoals eindejaarspremies, syndicale premies en aanvullende pensioenen. Daarnaast staat het Sociaal Fonds in voor de permanente vorming van de werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket.

woordvoerder en verdediger van de vastgoedsector


CIB maakt als werkgeversorganisatie deel uit van de Raad van Bestuur. Jan Jassogne is voorzitter, Walter Devlies is plaatsvervangend bestuurder. www.sf323.be CIB België vzw CIB Vlaanderen en CIB Wallonie-Bruxelles zijn autonome organisaties die samen verenigd zijn in CIB België vzw. CIB België vzw biedt een platform voor overleg op federaal niveau en vormt herhaaldelijk ook de basis voor vertegenwoordiging van de CIB-familie op Belgisch, Europees en internationaal niveau. CIB Vlaanderen maakt deel uit van de Raad van Bestuur: Jan Jassogne als voorzitter, Kristien Berkein als tweede ondervoorzitter en Luc Machon als bestuurder. Conseil européen des Professions immobilières (CEPI) Deze Europese beroepsfederatie volgt de vastgoedreglementering binnen de Europese Unie op de voet. Ze verenigt de belangrijkste beroepsfederaties van vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders uit de 27 lidstaten van de Europese Unie. Voor CIB Vlaanderen is het een ideaal forum om gedachten en informatie uit te wisselen met de Europese collega’s. Het belang van CEPI groeit gestaag omwille van de eveneens toenemende beslissingsbevoegdheden van Europa. Onze vertegenwoordiger Mark Van De Woestijne is penningmeester van CEPI.

The International Real Estate Federation (FIABCI) Deze organisatie is de meest omvangrijke beroepsvereniging voor vastgoedmakelaars ter wereld. FIABCI vormt het overlegforum voor internationale (commerciële) contacten tussen individuele vastgoedmakelaars over heel de wereld. Hendrik Nelde is voorzitter van FIABCI Belgium. www.fiabci.org Federatie van de Toeristische Industrie (FTI) De Federatie van de Toeristische Industrie verenigt beroepsfederaties van de private toeristische actoren, zoals de touroperators, reisbureaus, autocar­ ondernemingen, horeca, recreatieondernemers en de vakantieverhuur. CIB heeft twee leden in de Raad van Bestuur van FTI, waarvan één de ondervoorzitter is. www.fit-fti.be Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (VLORO) VLORO is een overlegorgaan van verschillende federaties met als doelstelling een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie en het Vlaams beleid inzake Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. CIB Vlaanderen is een van de lid­ organisaties van VLORO. www.vloro.be

www.cepi.eu

woordvoerder en verdediger van de vastgoedsector

31


Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) CIB Vlaanderen heeft een samenwerkingsakkoord met VOKA. Met meer dan 18.000 leden-ondernemingen vergroot VOKA de slagkracht van de Vlaamse ondernemingen via standpuntbepaling, belangenbehartiging (bij beleidsverantwoordelijken en in het overleg met de sociale partners) en netwerking. CIB Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van VOKA.

digen. Als overlegforum groepeert de Hoge Raad meer dan 150 organisaties die de belangen van de zelfstandigen en de KMO verdedigen. Vertegenwoordigers van CIB Vlaanderen zetelen in de commissie ‘Andere vrije en intellectuele beroepen’, ook wel Sectorcommissie 15 genoemd. Deze commissie geeft adviezen aan de minister van Middenstand over o.a. de wetgeving met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar.

www.voka.be

www.hrzkmo.fgov.be

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) In 2008 sloot CIB Vlaanderen een samenwerkingsakkoord met UNIZO. De band met UNIZO versterkt de positie van CIB Vlaanderen in sectoroverschrijdende dossiers. Op basis van deze samenwerking maakt CIB Vlaanderen deel uit van o.m. de commissie vastgoed die de problematiek van de vastgoedmarkt bestudeert.

Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) SARiV adviseert de Vlaamse regering bij de totstandkoming van haar buitenlands beleid, haar beleid inzake internationaal ondernemen, toerisme en internationale samenwerking. Afgevaardigd bestuurder van CIB Vlaanderen Jan Jassogne zetelt als effectief lid in deze adviesraad.

www.unizo.be

www.sariv.be

GDI-raad (Geografische Data-infrastructuur) De GDI-raad geeft strategisch advies over de uitbouw van de Geografische Data-infrastructuur. Directeur van de CIB Studiedienst Peggy Verzele zetelt in deze raad als plaatsvervanger.

Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) De SARO brengt advies uit aan de Vlaamse regering of het Vlaams parlement over strategische beleidsvraagstukken en over de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De raad heeft bovendien een klankbordfunctie en draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en het interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening en onroerend

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) Deze federale adviesraad heeft een tweevoudige wettelijke opdracht: adviseren en vertegenwoor-

32

woordvoerder en verdediger van de vastgoedsector


erfgoed. Directeur van de CIB Studiedienst Peggy Verzele zetelt als effectief lid in deze raad. www.sarovlaanderen.be Toeristische Comités en Commissies In het kader van de uitvoering van het Toeristische Logiesdecreet werden het Adviescomité, de Beroepscommissie en de Technische Commissie Brandveiligheid opgericht. Bestuurders van CIB zetelen in deze drie organen. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen SYNTRA Vlaanderen is de belangrijkste vormingsverstrekker voor de vastgoedsector. De Sectorcommissie Vastgoed waarin CIB is vertegenwoordigd, geeft advies over vastgoedvormingen. Daarnaast zijn er ook beroepscommissies die de opleidingsprogramma’s voor de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar concreet uitwerken. Hierin is CIB eveneens vertegenwoordigd. www.syntravlaanderen.be Vlaamse Woonraad De Vlaamse Woonraad brengt advies uit over het Vlaamse woonbeleid. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen

en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen. Voorzitter van CIB Vlaanderen Kristien Berkein zetelt in de raad als effectief lid. www.vlaamsewoonraad.be Werkgroepen, workshops, rondetafels en jury’s CIB Vlaanderen plaatst de rechten en de noden van de vastgoedsector op de agenda binnen tal van werkvergaderingen, ad hoc en andere werkgroepen en overlegplatformen op diverse niveaus. Zo participeert CIB Vlaanderen o.m. aan het vier jaar lopende onderzoek van het Steunpunt Wonen via de ‘Begeleidingsgroep private verhuurders’. Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (Sint-Lucas Brussel-Gent), de Provinciale Hogeschool Limburg, de Universiteit Antwerpen en het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft (Nederland). Binnen het Steunpunt verzamelen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines objectieve gegevens over de woningmarkt en het woonbeleid. Via gedegen wetenschappelijke analyses wensen de onderzoekers bij te dragen tot een langetermijnvisie op het Vlaamse woonbeleid.

woordvoerder en verdediger van de vastgoedsector

33


6

CIB Vlaanderen activiteiten


CIB Vlaanderen draagt een persoonlijk contact met haar leden hoog in het vaandel. Onze ledenconsulenten toeren als ambassadeurs door Vlaanderen om onze leden te bezoeken. Op die manier weten we wat leeft bij hen. Maar daarnaast organiseert CIB Vlaanderen allerlei evenementen waar de leden elkaar kunnen ontmoeten en kunnen netwerken. De twee grote jaarlijks terugkerende evenementen zijn het CIB Vastgoedcongres en de uitreiking van de Real Estate Awards.

35


CIB Vastgoedcongres Kennis opdoen, tijd nemen voor reflectie en netwerking: dit zijn de hoofdingrediënten van het CIB Vastgoedcongres dat jaarlijks in november plaatsvindt. Jaar na jaar mag CIB Vlaanderen ruim 1.000 vastgoedprofessionals, maar ook opinie- en beleidsmakers en vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen verwelkomen. De deelnemers kunnen een keuze maken uit een ruim aanbod van workshops over actuele thema’s in vastgoedland. Daarnaast is er altijd een plenaire zitting rond een centraal congresthema. Deze plenaire zitting is het forum voor debat. En natuurlijk is er een dag lang ruim de tijd om te netwerken. In 2012 vindt het Vastgoedcongres opnieuw plaats in het Kursaal van Oostende, en meer bepaald op vrijdag 23 november. Thema van dit jaar is ‘De nieuwe vastgoedmakelaarswet. Evolutie of revolutie?’. De nieuwe vastgoedmakelaarswet wordt langzaam maar zeker realiteit. Wat verandert er voor de vastgoedsector? Gaat het om evolutie, of mogen we spreken van revolutie?

2000 De makelaardij in Vlaanderen, België en Europa (Brussel) 2001 Het medialandschap en de vastgoedbemiddeling (Antwerpen) 2002 E-government en vastgoed (Gent) 2003 Investeren in Vlaams vastgoed (Hasselt) 2004 Informatieplicht van de vastgoedmakelaar (Brussel) 2005 De vastgoedmakelaar: geleid of bevrijd (Oostende) 2006 De vastgoedsector aan boeien: roeien zonder riemen? (Oostende) 2007 Wonen: nog haalbaar en betaalbaar (Oostende) 2008 De toekomst van het vastgoed (driedaags internationaal congres, Gent) 2009 Morgen begint vandaag (Oostende) 2010 Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt? (Oostende) 2011 Vastgoedinformatie. Rechten – Plichten – Lusten – Lasten (Oostende) 2012 De nieuwe vastgoedmakelaarswet. Evolutie of revolutie? (Oostende)

Het CIB Vastgoedcongres is dit jaar aan haar dertiende editie toe. Volgende thema’s kwamen in de loop van de jaren aan bod. www.vastgoedcongres.be

CIB Vlaanderen activiteiten

37


Real Estate Awards Met de Real Estate Awards, ook wel de Vlaamse vastgoedoscars genoemd, bekroont CIB Vlaanderen het harde werk en de inzet die binnen de vastgoedsector worden geleverd. Met deze awards wil CIB Vlaanderen de vastgoedsector een hart onder de riem steken. Wie goed werk levert, verdient immers een pluim. In 2012 vond de zesde editie plaats in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Dit jaar reikte CIB Vlaanderen voor het eerst deze vijf awards uit: de Real Estate Award Marketing, Innovatie, Starter, Stagemeester en Werkgever. Daarnaast worden elk jaar twee bijzondere awards uitgereikt. De Pieter Pourbusprijs wordt uitgereikt aan een politicus of organisatie die zich op een positieve manier inzet voor de vastgoedsector. De Georges De Wandeleerprijs gaat naar een lid van CIB Vlaanderen omwille van zijn of haar bijzondere inzet voor de vastgoedwereld en voor de eigen beroepsvereniging. Tot slot plaatst CIB Vlaanderen elk jaar de vastgoedstudent met het beste eindwerk in de schijnwerpers met de Erasmusprijs. De winnaars werden dit jaar bekendgemaakt tijdens een wervelende show, gepresenteerd door Francesca Vanthielen. Daarna volgde een walking dinner, met tijd voor netwerking en live muziek.

De winnaars van 2012 waren: Pieter Pourbusprijs Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323) Georges De Wandeleerprijs Hendrik De Vos  Real Estate Award Innovatie Paul Voerman – Eenmaal.andermaal.be – Antwerpen Real Estate Award Marketing Liesbeth Maas – Home Sweet Home – Lier Real Estate Award Werkgever Roel Druyts – Heeren & Hillewaere Vastgoed – OudTurnhout Real Estate Award Starter Bruno Devriese – Vastgoedkantoor Devriese – Gullegem Real Estate Awards Stagemeester Luc Rosseel – Agence Rosseel – Gent Erasmusprijs Thomas Couckuyt – Hogeschool Gent Eindwerk ‘Een slechte huurder… wat met mijn rendement en hoe voorkomen?’

www.real-estate-awards.be

CIB Vlaanderen activiteiten

39


7

CIB Vlaanderen projecten


Innovatie is onlosmakelijk verbonden met de toekomst van CIB Vlaanderen. Onze beroepsvereniging stond het afgelopen jaar dan ook niet stil en riep een aantal nieuwe projecten in het leven. Zo kan de consument met vastgoedplannen sinds eind 2011 terecht op www.vastgoedabc.be. CIB Vlaanderen stond daarnaast mee aan de wieg van Kadasterfinder, de digitale ontsluiting van het Kadaster. En CIB Vlaanderen stelde afgelopen jaar trots COVAST voor, het plat足 form voor vastgoed van overheid en not-for-profit. Al deze projecten staan sinds kort gegroepeerd onder het overkoepelende webplatform CIBweb.

41


Kadasterfinder Eind 2011 richtten het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD FinanciĂŤn in samenwerking met CIB Vlaanderen de online dienst Kadasterfinder op. Kadasterfinder versnelt en vereenvoudigt het werk van vastgoedmakelaars aanzienlijk. Via deze toepassing krijgt elke erkende vastgoedmakelaar online toegang tot het Kadaster en kan hij van zowat elk perceel zowel het kadastraal uittreksel als het grondplan verkrijgen. Makkelijker dan vroeger, toen men vaak afhankelijk was van de goodwill van de gemeente of het Kadaster. Een eerste evaluatie van de commissie Justitie toonde alvast aan dat de toepassing een succesvolle eerste jaargang kende. Kadasterfinder is te raadplegen via www.cibweb.be

COVAST cvba In 2011 zag ook COVAST cvba het levenslicht, het platform voor de begeleiding van vastgoedtransacties van overheid en not-for-profit. COVAST wil de overheden en de bijzondere opdrachtgevers een instrument aanbieden om via het bestaande netwerk van de erkende vastgoedmakelaars kopers te vinden voor de door hen te koop aangeboden onroerende goederen. COVAST biedt vastgoedprofessionals op hun beurt de kans om op te treden als inkopende en/of verkopende vastgoedmakelaar. Niet alleen vraag en aanbod worden dichter bij elkaar gebracht, maar COVAST begeleidt de volledige transactie. Van inkoop tot verkoop, maar ook bij alles wat daar tussenin broodnodig is, zoals de publiciteit en de concrete opvolging van de zich opstapelende administratieve verplichtingen. www.covast.be

42

CIB Vlaanderen projecten


Vastgoedabc.be Vastgoedtransacties worden vandaag steeds complexer. Meer en meer consumenten doen daarom beroep op een vastgoedprofessional om hen bij te staan. Zowel kopers, verkopers, huurders als verhuurders die de weg kwijt zijn bij hun vastgoedplannen, komen thuis bij de vastgoedmakelaar. Hij kent het abc van het vastgoed door en door. Om deze dienstverlening van de vastgoedmakelaar nóg meer te versterken lanceerde CIB Vlaanderen, in samenwerking met de CIB Federatie Vastgoedmakelaars, eind 2011 de consumentenwebsite www.vastgoedabc.be. Consumenten met vastgoedplannen vinden er alle basisinformatie in verband met de (ver)koop en de (ver)huur van vastgoed. Bovendien maakt de website duidelijk waarom het beter werken is met een makelaar en via de module ‘vind een vastgoedmakelaar in je buurt’ vindt de consument in slechts één muisklik een makelaar in zijn of haar buurt. Een onmisbaar instrument dus voor iedereen met vastgoedplannen!

CIBweb In het najaar van 2012 lanceerde CIB Vlaanderen CIBweb, een overkoepelend platform waarop alle sites en alle informatie van onze beroepsvereniging zijn geïntegreerd. Vastgoedabc.be, COVAST, Kadasterfinder, VIVO-opleidingen, modelovereenkomsten, …; alle tools en alle informatie van CIB Vlaanderen zijn voortaan onder één en dezelfde noemer terug te vinden. Op die manier wil CIB Vlaanderen de vastgoedprofessional en de consument nog beter en sneller informeren. CIBweb vormt de basis voor een echt up-to-date kennis­ platform van en voor de vastgoedsector. www.cibweb.be

www.vastgoedabc.be

CIB Vlaanderen projecten

43


8

CIB Vlaanderen en haar partners


CIB Vlaanderen kan op een aantal structurele partners rekenen die de vooruitgang van de ledenorganisatie mee sturen. Dagelijks staan deze partners paraat om met hun service de CIB-leden dat ietsje meer te bieden. ATTENTIA, BTV, CONCORDIA, HEBBES.be en EDF LUMINUS: elk op hun manier zijn zij van toegevoegde waarde voor de vastgoed­ professional. Alle partnervoordelen zijn uitgebreid te raadplegen op cibweb.be.

45


ATTENTIA De meest recente samenwerkingsovereenkomst is die met ATTENTIA. Als geïntegreerde dienstengroep kan ATTENTIA de CIB-leden van dienst zijn op de meest uiteenlopende domeinen, gaande van het opstarten van een eigen zaak of zelfstandige activiteit tot het beheer van het sociaal statuut van zelfstandigen en vrije beroepen. Voor wie met personeel werkt, verzorgt ATTENTIA de loonadministratie, de wettelijke verplichtingen rond preventie en bescherming en doet zij de uitbetaling van de kinderbijslag. Maar ook rekrutering en fiscaal juridisch advies op maat van de onderneming doet ATTENTIA. Bij ATTENTIA staat een persoonlijke aanpak op de voorgrond. Klanten worden steeds te woord gestaan door een vaste contactpersoon, die weet wat belangrijk is en bij wie ze met al hun vragen terecht kunnen. Voor stagiair-vastgoedmakelaars werd met CIB Vlaanderen een 10-stappenplan op maat uitgewerkt zodat zij snel en onbezorgd hun eerste stappen kunnen zetten als zelfstandig vastgoedmakelaar.

BTV BTV is al meer dan vier jaar vaste partner van CIB Vlaanderen voor het uitvoeren van verschillende wettelijke controles voor vastgoedmakelaars. De meest bekende controles zijn de elektrische controles en energieprestatiecertificaten, waarvoor de dienstverlening in 2011 werd uitgebreid. Verder werd in 2012 het combinatietarief van de combicontrole sterk verlaagd. Maar de service en knowhow van BTV reiken verder. Naast de diensten voor vastgoedmakelaars reikt BTV ook syndici een helpende hand aan. Zo bewezen de volgeboekte opleidingen ‘hoe auditeer ik technisch een gebouw’ tientallen syndici een grote dienst. Ook voor projectontwikkelaars heeft BTV een heel gamma keuringen in petto: veiligheidscoördinatie op bouwwerven, ventilatiemetingen, EPB-verslaggeving,… Met de combinatiecontrole biedt BTV de CIB-leden een uniek product bij de verkoop en verhuur van woningen. Dit is een controle van elektriciteit, gecombineerd met de opmaak van het energieprestatiecertificaat (EPC). Dit in één vlotte keuring op hetzelfde moment tegen een voordeeltarief.

www.attentia.be/cib www.btvcontrol.be

46

CIB Vlaanderen en haar partners


Concordia Concordia is een van de meest toonaangevende verzekeringsmakelaars in de Benelux. Concordia is gespecialiseerd in zowel klassieke verzekeringsoplossingen als nicheproducten en op maat gemaakte pakketten voor bedrijven, federaties en non-profit organisaties. Al meer dan vijf jaar is Concordia de vaste verzekeringspartner van CIB Vlaanderen. CIBleden kunnen bij Concordia onder meer terecht voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een verplichte verzekering voor iedere professionele vastgoedmakelaar. Daarnaast biedt Concordia nog heel wat andere producten aan die speciaal op maat van de makelaar werden gemaakt. Zo ontwikkelde Concordia in nauw overleg met CIB Vlaanderen twee producten ter bescherming van de eigenaar: de polis CIB Rechtsbijstand Onroerend Goed en de polis CIB Huurinsolventie/Huurschade. CIB-leden genieten niet alleen van een korting maar ook van uitgebreidere waarborgen. www.concordia.be

HEBBES.be HEBBES.be is een Vlaamse website die in 2012 haar tiende verjaardag vierde. De website is eigendom van Concentra. Op de website kunnen kopers en verkopers terecht voor de meest uiteenlopende producten: van vastgoed, auto’s, motoren tot kunst en kleding,… De samenwerking tussen HEBBES.be en CIB Vlaanderen focust zich op het vastgoedgebeuren. HEBBES.be/immo is uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen. Iedereen die op zoek is naar een huis of appartement te huur of te koop kan op www.HEBBES.be/immo terecht voor een uitgebreid aanbod van panden aangeboden door professionals. Maar HEBBES.be is meer dan een internetsite. Het HEBBES Immomagazine verschijnt maandelijks in vier provinciale edities (Kust-editie vier maal per jaar), en wordt via opvallende displays verdeeld bij makelaars en op drukbezochte winkelpunten. Verder is HEBBES dé zoekertjesrubriek van Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen met een dagelijks HEBBES-aanbod en op zaterdag zelfs een aparte HEBBES-bijlage. HEBBES heeft ook een mobiele applicatie ontwikkeld om het immoaanbod op de smartphone te raadplegen. Het immo-aanbod is tevens beschikbaar op digitale tv via TVL en ATV. www.hebbes.be/immo

CIB Vlaanderen en haar partners

47


EDF Luminus EDF Luminus is de tweede grootste speler op de Belgische energiemarkt en is zowel producent van elektriciteit als energieleverancier voor gas en elektriciteit. Met een ge誰nstalleerd vermogen van 2137 MW heeft het bedrijf 14% van de nationale elektriciteitsproductie in handen. CIB Vlaanderen sloot met EDF Luminus een samenwerkingsakkoord af dat CIB-leden heel wat voordelen biedt. Zo kunnen CIB-leden bij een verhuis hun klanten op vlotte wijze bijstaan bij de overdracht van de meterstanden voor gas en elektriciteit. Daarnaast krijgen ze een vast aanspreekpunt binnen het service center Immo & Bouw. De toegewezen service agent is bereikbaar op een rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres en zorgt voor een snelle en continue opvolging van de dossiers. Door deze service konden reeds tienduizenden klanten van de CIB-makelaars vlot en zorgeloos hun energieverhuis regelen. EDF Luminus; klein in prijs, groot in service. www.luminus.be

48

CIB Vlaanderen en haar partners


Kortrijksesteenweg 1005 | 9000 Gent Tel. 09 222 06 22 E-mail info@cib.be www.cibweb.be

Jaarverslag CIB 2012  

Jaarverslag CIB 2012