Page 1

Magazine van de beroepsfederatie voor vastgoedprofessionals Driemaandelijks tijdschrift: oktober-november-december 2010

Succesvol Vastgoedcongres Groendaken geven kleur CIB-huurwaarborg

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 1

1

17-12-2010 12:39:47


edito

In dit nummer:

We maken graag die afspraak! CIB VLAANDEREN voerde tijdens ons vastgoedcongres samen met politici, actief op het federale, Vlaamse en lokale niveau het debat over het woonbeleid in Vlaanderen. Soms wat tot eigen verbazing stelden we vast dat de aanwezige partijen (CD&V, N-VA en sp.a, de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering) het eigenlijk met ons eens waren over vele elementen van onze voorstellen. De beleidsvoorstellen van CIB VLAANDEREN waren zeer herkenbaar en realistisch en werden met de nodige voorbeelden in een samenhangend verhaal aan de politici voorgesteld. Op geen enkel van onze voorstellen werd door onze gesprekspartners met een “neen” geantwoord. Zo werd onder meer ons aanbod om de vastgoedmakelaars te betrekken bij het uitwerken van het overheidsbeleid voor de private huurmarkt positief onthaald. Een positieve boodschap is natuurlijk nog niet meteen reden voor grote euforie. Een aantal van onze voorstellen zullen wellicht nog jaren op realisatie moeten wachten, andere kunnen op kortere termijn worden gerealiseerd. Positief is dat werd vastgesteld dat politici naar CIB VLAANDEREN luisteren, in dialoog gaan en ons ook als beroepsorganisatie uitnodigen voor een constructief gesprek. We hebben andere tijden meegemaakt. CIB VLAANDEREN heeft wind in de zeilen. We zien dat dit ook gewaardeerd wordt door onze trouwe, maar ook door onze nieuwe leden. Met – opnieuw – een stijging van ons ledenaantal met 15%, bewijzen we dat we op het goede spoor zitten. CIB VLAANDEREN engageert zich dan ook om dat vertrouwen waard te blijven! Kristien Berkein Voorzitter CIB Vlaanderen

2

3

Vast Goed Groendaken

5

De vastgoedanalist Zelfde voordelen private sector

10

Reportage 11de vastgoedcongres: een verslag

13

Vraag en antwoord Nieuwe besluiten RO

Vast Goed Voor betere isolatie en beter waterbeheer

3

De Drie voorzichtig omspringen met cijfers

4

De vastgoedanalist zelfde voordelen voor private verhuursector

5

Nieuws

7

CIB Huurwaarborg ideaal alternatief voor huurder!

9

Reportage Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt

10

CIB dienstverlening

13

CIB belangenbehartiging

15

CIB nieuws

17

CIB partners Aha.be - BTV

18

Wat was en zal zijn

19

Redactie: Willy Coninx (coördinatie), Charles Dutordoir, Nico Moyaert, Peggy Verzele Foto’s: Els Verhaege - JJ Soenen (p 1,5,10,11,12), Bart Cloet (p 3) en Anne Deknock (p 4) CIB Info is een uitgave van Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen vzw Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent v.u.: Kristien Berkein

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 2

17-12-2010 12:39:57


CIB vast goed

GROENDAKEN IN BEELD VOOR BETERE ISOLATIE EN BETER WATERBEHEER

Ook Antwerpen plat voor groendaken

laag, bestaande uit o.m. lavakorrels) en

Een nieuwsbericht van 1 oktober jl.

een vegetatielaag aanwezig (een mat

trok onze aandacht: Antwerpen zet

met een mix van vijf tot tien verschil-

Voorwaarden tot plaatsing

groendaken in zijn nieuwe bouwcode.

lende soorten vetplanten), en dit over

Groendaken zijn ideaal voor platte da-

Bij nader toezicht bleek dat niet alleen

de volledig aangelegde oppervlakte.

ken maar ook voor daken met een hel-

Antwerpen, maar al tientallen Vlaamse steden en gemeenten de zogenaamde

De voordelen

“groendaken” promoten via gemeente-

Een groendak heeft zowel een (belang-

lijke subsidies.

rijke) warmtewerende en een (beperkte) koude-isolerende werking. Verder houdt

Gent die €31 per m² subsidieert.

lingsgraad tot 30% en zelfs tot 45% mits een aangepaste groendakstructuur. De dakbedekking moet wortel- en waterdicht zijn en voorzien van een afvoer. Niet onbelangrijk: een groendak heeft

Wat zijn groendaken?

een groendak water op (dus minder wa-

Bij een groendak, bestaat de dakbedek-

ter naar de riolering), neemt het scha-

king hoofdzakelijk uit levende planten

delijke stoffen (CO) op en breekt deze

(vetplanten, mos, gras en/of kruiden).

zelfs af. Een groendak betekent boven-

probleemloos aan; zelfs uitbouwen (een

Er is minstens een draineer- of droog-

dien meer “groen” in een bebouwde

bijkeuken of een serre) kunnen derge-

telaag (voor het afvoeren van overtollig

omgeving. Steeds meer steden en ge-

lijk gewicht aan. Het is natuurlijk altijd

vocht en bescherming van de dakbe-

meenten wensen dan ook hiervoor te

raadzaam hierover informatie in te win-

dekking), een ondergrond (substraat-

investeren, zoals bijvoorbeeld de stad

nen bij een bouwdeskundige.

een verzadigd gewicht van ongeveer 80 kg/m². De meeste daken kunnen dit

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 3

3

17-12-2010 12:40:01


CIB de drie

STATISTIEKEN VASTGOEDPRIJZEN: VOORZICHTIG OMSPRINGEN MET CIJFERS

4

Op geregelde tijdstippen worden cijfers op ons los gelaten over het aantal verkopen en – nog aanlokkelijker – over de vastgoedprijzen. De cijfers geven ons een algemeen beeld van de vastgoedbewegingen en de evoluties ervan en zorgen daardoor ook voor enig houvast in het vastgoedlandschap. Toch moeten dergelijke cijfers met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd. We vroegen 3 vastgoedmakelaars, van west tot oost, naar hun mening over de cijfers van 2009-2010 en de verwachtingen voor 2011.

Jan stragier stragimo

ingrid maes era geel-blauW

Walter devlies immo verimass

roeselare

sint-truiden

leuven

Statistieken zijn op zich een mooi werkinstrument, maar men mag niet uit het oog verliezen dat ze niet altijd een waarheidsgetrouw beeld geven. De prijs hangt van tal van factoren af zoals: ligging, orientatie, configuratie, stedenbouwkundige voorschriften, stad versus platteland. Het gevaar van statistieken is dat deze door de leek te snel als maatstaf worden aangewend. Zo kan een bestaand, groot en verouderd appartement op een toplocatie duurder uitvallen dan een kleiner nieuwbouwappartement op een tweederangs ligging. Dat onroerend goed opnieuw in de lift zit, is een feit. 2010 legt ons andermaal geen windeieren en we kunnen opnieuw een omzetstijging vaststellen. Opmerkelijk hierbij is dat de omzet vooral is toegenomen bij het koop- en eerder gedaald bij het huursegment. Voor 2011 verwachten wij mogelijks een lichte terugval omwille van de gewijzigde BTW-wetgeving, zij het hoofdzakelijk voor nieuwbouw. Door de verwachte stijging van de huurprijzen zullen niettemin velen geneigd zijn de stap tot kopen te overwegen.

Het is algemeen geweten dat in het noorden van Limburg de verkoop van woningen in de duurdere prijsklasse serieus verminderd is. De toevloed van Nederlandse kopers is drastisch afgenomen waardoor de prijzen van, zeker de villa’s, gestabiliseerd en zelfs verlaagd zijn. Voor de rest van de provincie zijn de prijzen lichtjes gestegen: de prijzen houden niettegenstaande de economische crisis vrij goed stand. De prijzen van de appartementen in het zuiden van Limburg liggen wel iets hoger dan in Midden Limburg! Volgens ons komt dit omdat hier minder werd gebouwd dan in de grotere steden in Midden Limburg. Door de lage intrestvoeten merken we dat de jonge kopers liefst iets meer spenderen aan een woning. Het comfort voor de jongeren is belangrijk: ze gaan eerder een woning zoeken in de prijsklasse € 200.000 - 250.000 (afhankelijk van de regio) dan een oudere woning te kopen. Om die reden verkopen de oudere woningen in 2010 minder goed. In de maanden oktober, november is er terug meer beweging gekomen ten opzichte van de zomermaanden. Als 2011 hetzelfde blijft als 2010 mogen de makelaars in onze regio optimistisch zijn.

Uit de statistieken van de FOD Economie blijkt dat van de vijf Vlaamse provincies, Vlaams-Brabant in 2009 de hoogste gemiddelde verkoopprijzen haalde voor huizen. Voor appartementen haalde onze provincie de derde hoogste gemiddelde verkoopprijzen. Deze cijfers bevestigen dat voor Vlaams-Brabant de prijzen een hoog niveau aanhielden, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. 2009 was toch wel een overgangsjaar waarin kopers een afwachtende houding aannamen en bijgevolg de druk op de prijzen wat verminderde. De markt in 2010 is eigenlijk een direct gevolg van de tendens die we in 2009 konden vaststellen: de kopers die gewacht hebben om te kopen in 2009 hebben gekocht in de eerste helft van 2010, zodat men kan spreken van een heuse inhaalbeweging. Deze positieve trend werd ook nog eens versterkt door de gewijzigde houding van de banken en de goedkope kredieten. Voor 2011 zien we niet meteen een reden waarom de trend van 2010 zich niet zou doorzetten. Specifiek voor onze regio, Leuven en directe omgeving, blijft de vraag groter dan het aanbod.

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 4

17-12-2010 12:40:04


CIB portret

de vastgoedanalist

“Lat voor iedereen gelijk, zelfde voordelen voor private verhuursector” Op het recente vastgoedcongres over “Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt” nodigde CIB Vlaanderen onderzoeker en socioloog Pascal De Decker uit om “de staat van het wonen in Vlaanderen” te schetsen. Een van de belangrijke bevindingen van zijn onderzoek is dat het resterend inkomen (wat overblijft van het huishoudelijk budget na betaling van de woonkosten) blijft stijgen bij eigenaars en daalt bij huurders. De grootste problemen kristalliseren zich dan ook meer en meer in de verhuurmarkt. Een week na zijn referaat hadden we een nagesprek over zijn bevindingen van het CIB-Vastgoedcongres. Pascal De Decker stapte ’s avonds, na het Vastgoedcongres, met een goed gevoel op de trein naar Gent: “Je kunt meer en meer vaststellen dat de diverse partijen die betrokken zijn bij het debat rond ‘wonen in Vlaanderen’ naar elkaar toegroeien. Het is minder een dovemansgesprek zoals vroeger tussen de beleidsverantwoordelijken en de diverse belangengroepen die enkel hun eng standpunt ventileren. Dat is een gunstige evolutie. Ik moet anderzijds ook vaststellen dat we er helaas nog lang niet zijn…”

ontbreken van globaal beleid inzake private huurmarkt Een belangrijke vaststelling is dat er volgens De Decker nooit sprake is geweest van een echt privaat huurbeleid. “Er is enkel een gefragmenteerde reglementering rond contracten, kwaliteit,…. Dat is belangrijke materie, maar dat is echter geen beleid met concrete doelstellingen. Wanneer je dan

vaststelt dat het resterend inkomen van de huurders verschraalt, en zeker voor de onderste laag, dan dringt er zich voor die groep toch een duidelijk beleid op”.

REGIONALISERING WOONBELEID MET OVERDRACHT MIDDELEN Vlaanderen is bevoegd voor het woonbeleid maar heeft geen vat op contracten, op vrije prijsvorming en al helemaal geen vat op de economische aspecten van het huurbeleid. “De logica der dingen is de regionalisering van de private huur. Maar dan moet er wel over gewaakt worden dat de bevoegdheid wonen vergezeld wordt van de overdracht van de fiscale middelen. Bevoegdheid én budget zijn de noodzakelijke randvoorwaarden om een degelijk Vlaams woonbeleid te voeren.” De eigenaars en de huurders uit de hogere en middenklasse hebben volgens hem geen structurele betalingsprobleem. Het Vlaams woonbeleid zal volgens De Decker daarom werk moeten maken van een coherent sociaal verhuurbeleid want het is vooral daar waar zich de (financiële) problemen situeren.

Pascal De Decker is als docent en projectleider verbonden aan de SintLucasarchitectuurschool Gent-Brussel en de Hogeschool Gent. Hij zit in de Vlaamse Woonraad en is hoofdredacteur van het vakblad Ruimte en Maatschappij. Hij publiceert nationaal en internationaal over wonen, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 5

5

17-12-2010 12:40:08


CIB portret

En daar wringt precies het schoentje: er zijn te weinig goede bescheiden huurwoningen op de markt voor de lagere inkomens.

STRUCTURELE OPLOSSING VOOR STRUCTUREEL PROBLEEM “Wanneer een grote groep personen eigenaar wordt van een woning (in Vlaanderen: ca. 75%), dan blijven we met specifieke categorieën personen op die huurmarkt. Voor een aantal (“bewuste” huurders, huurders in afwachting van koopwoning, …) stelt zich geen probleem”, aldus De Decker. “Daarnaast is er echter een belangrijke groep die in het ondersegment zit, die verder lijkt te marginaliseren en die geen rendement maar eerder een last betekenen voor de verhuurder-eigenaar. Dit is een structureel gegeven en vergt dus een structurele oplossing. O.m. vanuit een gelijkaardige vaststelling zijn de sociale verhuurkantoren (SVK) ontstaan. Ze overhalen eigenaars om toch op de verhuurmarkt actief te blijven door in hoofdzaak de ‘last’ van het verhuren weg te nemen.” Ook kleine subsidies spelen daarbij een rol. En dat lukt behoorlijk, zo heeft De Decker zelf vastgesteld. “De uitbreiding van de SVK’s is dan ook meer dan wenselijk, zelfs noodzakelijk. Het kan echter niet dat enkel eigenaars die aan SVK’s verhuren alle voordelen genieten en dat niet dezelfde voordelen worden verleend aan eigenaars die zelf verhuren of die verhuren via de vastgoedmakelaar.” Een aanbodbeleid voor huurwoningen houdt voor De Decker trouwens de noodzaak van een veralgemeend huursubsidiestelsel in. Ook een verzekering gewaarborgd huren kan soelaas bieden tot alleszins het behoud van de verhuurmarkt. Voorwaarde volgens hem is wel dat deze verzekering eenvoudige uitvoeringsmodaliteiten kent. Maar dit zou eigenlijk voor alle beleid moeten gelden.

fiscaal voordeel of lager btw-tarief? De fiscale aftrek zoals die nu in België gangbaar is, is volgens De Decker niet de meest verstandige woonsubsidie. Deze fiscale aftrek is volgens hem een cadeau voor ieder inkomen, ook en vooral voor zij die het helemaal niet nodig hebben, zonder dat hier duidelijke beleidsdoelstellingen aan ten grondslag liggen. “Een betere politiek lijkt mij een lager tarief voor BTW (in Engeland is dit 0), gekoppeld

6

aan een meerwaardebelasting. Dat BTW-tarief geldt uiteraard enkel voor een beperkte forfaitaire schijf (bijv. 100.000€). Het kan niet de bedoeling zijn om gouden kraantjes te subsidiëren.” De politiek moet alleszins duidelijke keuzes maken, aldus De Decker want op dit ogenblik zijn de doelgroepen die kunnen genieten van voordelen te breed, de inkomensgrenzen voor sociale woningen te hoog, de subsidies te weinig selectief en te algemeen en vaak zonder enige beleidsdoelstelling.

GEEF STEDEN MEER GELD Stedelijke centra trekken veel “probleemgroepen” aan. Randgemeenten hebben weinig sociale verhuurwoningen en stoten lagere inkomensgroepen af en hebben daardoor minder lasten te dragen. De steden worden echter geacht deze lasten te dragen zonder hiervoor voldoende te worden gecompenseerd. Deze onderfinanciering en de nood om de middenklasse te behouden en zelfs opnieuw te kunnen aantrekken, zorgt er mede voor dat de steden zelf vastgoedprojecten opzetten die zich toespitsen op die middenklasse. “Het is logisch dat de vastgoedsector argwanend deze evolutie volgt, maar het is het gevolg van een aantal ontbrekende geografische solidariteitsmechanismen die de steden nopen tot dergelijke initiatieven”, aldus De Decker.

Belang van onderzoek “Vlaanderen moet een woonbeleid op de rails zetten op basis van intussen weer stilaan verouderde onderzoeksresultaten. De woonsurvey dateert van 2005… Willen we weten wat de nood is, het aanbod en de kwaliteit, nagaan welk effect bepaalde tegemoetkomingen tot resultaat hebben geleid op het vlak van energiezuinig en kwaliteitsvol wonen, dan is een onderzoek over actuele gegevens een absolute noodzaak”. Enkel op basis van cijfers en data kan een gesprek rond beleid van start gaan. Alle partijen zitten gelukkig intussen al vele jaren rond de tafel, er wordt naar elkaar geluisterd, er worden zinvolle argumenten op tafel gelegd, maar het beleid volgt nog te weinig en denkt nog te vaak op korte termijn. Gelukkig zijn er signalen dat men het anders en beter wil, aldus De Decker. Maar dit betekent wellicht eerst wachten op een staatshervorming en de nodige fiscale overdrachten….

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 6

17-12-2010 12:40:08


CIB nieuws

BIS 2010

Op naar editie 2011 BIS 2010 was opnieuw een succes! De exposanten -waaronder CIB Oost-Vlaanderen- waren dan ook zeer tevreden, aldus beursorganisator Artexis. De editie van dit jaar eindigde op iets meer dan 77.000 bezoekers. Opvallend was een stijgend aantal bezoekers uit de provincies Antwerpen en Limburg. Vooral de “advies-hal” bleek de grootste publiekstrekker te zijn, met meer dan 1.100 inschrijvingen. De bezoekers kregen de kans zich kosteloos te laten adviseren door tien gerenommeerde specialisten uit de bouwwereld. De editie 2011 loopt van 8 tot 16 oktober, met 1.500 m² extra vol bouw- en immostanden!

Ereloon vastgoedmakelaar

Ten laste van de opdrachtgever Sinds 17 augustus 2009 werd in de Woninghuurwet een artikel 5ter toegevoegd: “Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.” Dit houdt in dat het voor de vastgoedmakelaar ten strengste verboden is om bij de verhuur van een hoofdverblijfplaats de bemiddelingskosten aan te rekenen aan de huurder. Het is een algemene regel van dwingend recht waarvan slechts mag worden afgeweken indien de huurder zelf opdrachtgever is. Ook de BIV-plichtenleer van de vastgoedmakelaar verwijst in art. 26 als algemene regel dat de opdrachtgever het ereloon van de bemiddelende vastgoedmakelaar ten laste neemt. De wetgever heeft echter niet uitgesloten dat er kosten ten laste worden gelegd van de huurder zoals dossier- en andere kosten. Een zuiver geval van kosten die kunnen worden gedeeld tussen verhuurder en huurder zijn de kosten voor het opstellen van de plaatsbeschrijving bij intrede en bij uittrede. Ook dossierkosten voor het overzetten van meters van water, elektriciteit, gas, teledistributie, zijn geen kosten van bemiddeling. Opgelet: wil men dossier- en andere kosten in rekening brengen, dan zal duidelijk moeten aangetoond worden wat deze kosten inhouden en bovenal dat deze geen kosten van bemiddeling zijn.

1 JANUARI 2011

Belgische regelgeving inzake de heffing van btw op bouwgrond In overeenstemming met het standpunt van de Europese Commissie en het advies van het btw-comité, werd eindelijk beslist om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met het arrest Breitsohl (uitgesproken door het Europese Hof van Justitie van 8 juni 2000). Vanaf 1 januari 2011 zal er voortaan bij aankoop van een huis en de bijhorende bouwgrond, wanneer die samen van dezelfde verkoper worden gekocht, 21 % btw moeten betaald worden op de grond. Vroeger was dit, in Vlaanderen, 10 % aan registratierechten. Voor het gebouw zelf was dat in het verleden al 21 % btw. Wanneer door dezelfde persoon het gebouw en de grond gesplitst worden overgedragen, blijft het stelsel van de registratierechten voor de grond nog wél van toepassing. Voor compromissen die in 2010 werden afgesloten, maar waarvan de oplevering pas in 2011 gebeurt, blijft het oude stelsel nog steeds gelden: op de overdracht van de grond moet er dus geen btw worden geheven. De invoering van de btw op bouwgrond, die samen met een woning wordt verkocht, maakt diezelfde woning duurder. Bovendien valt in Vlaanderen de meeneembaarheid van de registratierechten weg. Vanaf 2011 kunnen de registratierechten die u al betaalde bij een vorige woning, niet meer in mindering worden gebracht.

SF 323

Uit goede bron… “Het is vooral door ons open opleidingsaanbod dat we gekend zijn bij de vastgoedprofessionals” zegt Kim Cnudde, sinds september dit jaar in dienst als sectorconsulent bij het Sociaal Fonds. “Maar ondanks de vele inspanningen die we doen om onze werking kenbaar te maken, blijven toch nog wat werkgevers en werknemers uit de sector met vragen zitten over wat dat Sociaal Fonds allemaal nog doet. Dat is het eerste wat me is opgevallen tijdens mijn bezoeken bij de vastgoedkantoren”, voegt ze eraan toe. “Wil u uit goede bron vernemen hoe het allemaal precies in elkaar zit, wat we naast open opleidingen nog zoal doen, en hoe u optimaal van de voordelen van het Fonds kan genieten, aarzel dan niet om een afspraak te maken. Ik kom met plezier bij u langs op kantoor”, aldus Kim Cnudde. Info: kim.cnudde@sf323.be

De tweede pijler Een sectoraal pensioenplan op de rails zetten vergt wat tijd, en wie onze workshop ‘Wat wordt het met de 2de pensioenpijler?’ op het 11de CIB-Vastgoedcongres gemist heeft, ontving tot nu toe weinig concrete informatie over dit aanvullend pensioen. Daar komt zeer binnenkort verandering in: begin maart krijgen alle begunstigden van die 2de pijler een handige folder in de bus, waarin alle praktische informatie rond het aanvullend pensioen zal opgenomen zijn.

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 7

7

17-12-2010 12:40:08


certified PDF

Speciaal aanbod voor CIB-leden EXTRA

R A D I O, T E L E V I S I E & E N T E R TA I N M EN T M AGA Z I N E

HOE JE EEN OVERSTROMING VOORKOMT www.knack.be

www.knackfocus.be

Het InZicht van Hella Jongerius SCHOTLAND

Bedevaart naar het whiskyvat INTERVIEW

Topdecorateur Jacques Garcia

HERMAN

VAN ROMPUY ASIEL

‘Je moet haast gek zijn om niet naar hier te komen’

HERMAN DE CROO

‘We raken maar niet uit de regering, dát is ons probleem’

STAATSGEHEIMEN Recht op privacy of recht op waarheid

“HET CULTUREEL RACISME GROEIT”

Wat mag u van uw architect verwachten?

VAN ARSENAL

ADVISORY EXPLICIT IMAGES

‘Den buiten is voor koeien’

RIOS

Klassiek

EN HET NEVE-EFFECT

INTERIEURS MET EEN ZIEL EN EEN VERLEDEN

bOb van Reeth over wonen in Vlaanderen

‘IK BEN EEN SISSY’

GABRIEL

Wonen

Hoe vindt u zwakke plekken vóór u een huis koopt

PARENTAL EINDELIJK TERUG

.be

Drie koppels vertellen over hun aankoop

HOORT BIJ HET WEEKBLAD KNACK NR.46 VAN 17 TOT 23 NOVEMBER 2010 KNACK FOCUS ELKE WEEK SAMEN MET KNACK EN KNACK WEEKEND - ISSN. 2031-664X

1

JAAR PRESIDENT VAN EUROPA

Vastgoed in Vlaanderen

DE

06

Je bent jong en… antiquair

+

Een leidraad voor leningen, verzekeringen en premies

DE NIEUWE EUROPESE KENTEKENPLAAT 23 april 2010 - nr. 16B Jaargang 40 Afgiftekantoor Antwerpen X P509535

VERSCHIJNT 2 KEER PER WEEK Voor persoonlijk beleggingsadvies bel 0900/10.507 (0,45 €/min.) elke vrijdag van 9.30u - 12.30u

Geniet van uw geld

Bespaar successierechten op uw woning in het buitenland

Belangrijke mijlpaal

THROMBOGENICS Cruciaal jaar perfect begonnen (p. 8)

KORT

Vraag de belasting op buitenlandse dividenden terug

uw Nie usief

incl

AANDELEN Barco, Omega Pharma, Air France-KLM, IBM (p. 2-5) INSIDE OPTIES Haussecombinaties op Intel (p. 6) CHECKLIST B (p. 7-8) FLASH Thrombogenics

(p. 8)

MARKT IN BEELD Arseus, Econocom, ASML, Danone, Roche, Google (p. 9)

Problemen met uw bankier of verzekeraar? ZO LOST U ZE OP

BELEGGEN

Bezoek ook onze website: www.insidebeleggen.be

TIPS AIR FRANCE-KLM Uit de as herrezen? (p. 3-4)

De comeback van de alternatieve strategieën in 2011

Inside

INSIDE DERIVATIVES Bescherm uw winsten (p. 10) LEZERSVRAGEN (p. 11) INSIDE PORTFOLIO (p. 12)

Afgelopen dinsdag was het zover: Thrombogenics kon ons verblijden met het nieuws dat het primaire eindpunt was bereikt voor microplasmine, een potentieel middel voor de behandeling van oogaandoeningen. We wijden deze week dan ook graag de ‘Flash’ aan Thrombogenics (zie p. 8), want het gaat hier toch wel over veruit de belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van het Leuvense biotechbedrijf tot nog toe. Thrombo werd gesticht door de Leuvense professor Désire Collen. Dat was nota bene met een deel van de 144 miljoen USD aan royalty’s van tPA, een geneesmiddel dat bloedklonters oplost in de strijd tegen beroerten en hartinfarcten en gecommercialiseerd werd door Genentech, sinds vorig jaar een dochter van de Zwitserse farmareus Roche. Toen een einde kwam aan de royalty’s werd beslist tot een beursgang. Die IPO kwam er in 2006, aan een prijs van 4,50 EUR per aandeel. Door het uitstekende nieuws rond microplasmine sloot het biotechaandeel voor het eerst boven 18 EUR of een verviervoudiging van de beurskoers op minder dan vier jaar tijd. Er zijn weinig of geen nieuwkomers die in de afgelopen vier jaar een dergelijk succesverhaal op de beurs kunnen voorleggen.

Beheerste koersreactie We zijn dan ook vereerd dat we het aandeel al drieëneenhalf jaar geleden in de voorbeeldportefeuille hebben opgenomen en dus het overgrote deel van de stijging al hebben meegemaakt. Dan mogen we de koersreactie op het heuglijke nieuws als verre van euforisch bestempelen. Nochtans werd hier opnieuw een belangrijke horde genomen, op weg naar een eerste geneesmiddel op de

markt. Het wordt natuurlijk pas echt historisch als microplasmine voor die indicatie wordt goedgekeurd, maar de waarschijnlijkheidsgraad is intussen tot 90 % opgelopen. Zoals we in de Flash ook onderstrepen, is dat lang niet het enige ijzer dat Thrombo in het vuur heeft. Het is zelfs een middel met een relatief beperkt verkooppotentieel, in vergelijking met de andere potentiële middelen in de pijplijn, maar dat middel klopt op de grote poort naar erkenning. Ook cruciaal is dat Thrombo de middelen heeft om het volledig zelfstandig naar de markt te brengen en dus alle mogelijke inkomsten zelf voor eigen rekening kan realiseren. We hebben de voorbije jaren natuurlijk een risico genomen door het biotechaandeel een belangrijk gewicht in de voorbeeldportefeuille te geven, maar we waren en blijven overtuigd van het koerspotentieel van het aandeel op langere termijn. Alleen zijn er limieten en zal er dit jaar nog een dag komen dat we het gewicht zullen afbouwen, zoals dat hoort bij het beheer van een portefeuille voor de goede huisvader/belegger. Voor de duidelijkheid: tot nader order is ons geloof in het potentieel van het bedrijf dus niet aangetast.

Aanwezig op VFB-Happening Morgen - zaterdag 24 april - vindt de VFB-Happening plaats in Metropolis Antwerpen. U kunt ons daar ontmoeten op de stand van Roularta Media Group, tussen vele spreekbeurten en debatten door. Zelf verzorgen we de rol van analist tijdens de presentatie van Kinepolis Group. Misschien tot dan!

INSIDE BELEGGEN - 23 APRIL 2010

1

maandblad nr. 336 december 10 / januari 11 P509554 - 39e jaargang - €3,50

www.ikgabouwen.be

WWW.GRANDE.BE HUIS & TUIN

OB44958

Wandelen en genieten rond de Mont Blanc

IN W

FRANSE ALPEN

EN OX ok LB s Co VEoma RAn Th 3 T va

Winterpret in de

SPIJS & DRANK

COUNTRY

LIVING

NATUUR & WELLNESS

HOBBY

JAARGANG 9 • OKTOBER 2010 • NUMMER 65 • 4 EURO • P509556

Paddenstoelen plukken en p proeven

De trap van boven tot beneden

Weekendje weg

10 MOOISTE KERSTMARKTEN

Welke isolatie voor welke vloer? Vloerbekleding die aangenaam aanvoelt

+ Kerst met de kids

TRENDS

GENT IS HOT!

Losse armaturen De opmars van LED en TL

Luc De Vos:

“New York en Parijs in één stad”

Sprookjestocht

in Hessen Mosterd

SCHOTLAND OB46816

Warm aan de voeten

Verrassende tocht tussen Glasgow en Edinburgh

PLUS DE LEUKSTE LEZERSFOTO’S • HOTELSPECIAL • TANZANIA

met een bloemensmaak

Herfstvuur

nest SPECIAL 1

DOEDOSSIER: PLANT VAN DE MAAND • SIERTUIN • MOESTUIN • KRUIDENTUIN • ZO GEMAAKT • 3 KINDERPAGINA’S

HALT

aan opstijgen d vocht

Meer licht minder verbruik BEPLEISTERING

•Isoleert en verfraait uw buitengevel •Brengt sfeer in uw interieur

REPORTAGES

3 woningen met beroepsruimte 2 lofts van minder dan 90 m2 groot

Neem een abonnement op een kwaliteitsblad naar keuze tegen exclusieve CIB-voorwaarden.

. Surf naar www.abonnementen.be/CIB

Uw bron van kwalitatief leesplezier abonnementen.be is een website van

OB46816_Abonn_a4.indd 1

CIB_04_2010.indd 8

02/12/10 11:30

17-12-2010 12:40:14


CIB nieuw

HUURWAARBORG

CIB-Huurwaarborg… ideaal alternatief voor huurder! Het Vastgoedcongres van 26 november l.l. was hét moment om de nieuwe “CIB-Huurwaarborg” aan te kondigen. De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt (door schade of gebrek aan onderhoud, niet betalen van huur, …). Deze waarborg wordt pas bij het vertrek van de huurder teruggegeven indien deze zijn verplichtingen is nagekomen en dit na schriftelijk akkoord of als gevolg van een gerechtelijke beslissing. Hoewel bijna alle huurcontracten de melding maken dat de huurder een huurwaarborg dient te geven, is dit geen wettelijke verplichting. Bestaan er alternatieven? De huurwaarborg kan onder de vorm van een huurwaarborgrekening (max. 2 maanden huur), onder de vorm van een bankwaarborg via een financiële instelling (max 3 maanden huur) en een bankwaarborg via OCMW (max 3 maanden huur). De huurwet laat de huurder eveneens toe om, in de zin van artikel 1752 BW, waarborgen te geven om de huur te kunnen dragen. Deze bepaling houdt de mogelijkheid in dat een ander persoon zich borg stelt, of om zakelijke waarborgen (kasbons, obligaties, …) samen te stellen…

CIB • Huurwaarborg

CIB_encart_140x125.indd 1

“CIB-Huurwaarborg” als alternatief De “CIB-Huurwaarborg” kadert integraal binnen het art. 1752 van het Burgerlijk Wetboek, maar met die nuance tevens conform te zijn aan de bepalingen van de wet van 25 april 2007 (contant bedrag, in één keer betaald en dus maximaal 2 maanden huur).

GEEN levensverzekering! Het betreft een veilig spaarproduct (kapitalisatiecontract – tak26). Dit betekent dat na het verstrijken van het contract, het belegd bedrag wordt teruggestort, verhoogd met de intresten. Deze jaarlijkse intrest is gegarandeerd en steeds vastgelegd van 1/1 tot 31/12 (3,10% bruto in 2010, voor

14/12/10 11:50

2011 wordt 3% bruto gegarandeerd). Een variabele bonus (2009: 0,20%) er bovenop maakt het totaal rendement nog aantrekkelijker!

Facts and figures Er zijn geen instapkosten, noch uitstapkosten. Wel zijn er minimale, degressieve beheerskosten en een beperkte afkoopvergoeding bij looptijden van minder dan 3 jaar. Fiscaal gezien volgt dit product de gewone regel waar een roerende voorheffing van 15% geldt op het rendement bij het deblokkeren van de huurwaarborg. Een belangrijk voordeel voor de klant is dat er geen premietaks van 1,1% wordt geheven. Meer info: www.vastgoedloket.be

CIB info 49

9

0

CIB_04_2010.indd 9

17-12-2010 12:40:21


CIB reportage

WONEN, KOPEN, HUREN. WIE WIKT EN WIE BESCHIKT? Overheid nodigt vastgoedsector uit voor gesprek Op 26 november liep het Kursaal in Oostende vol voor het jaarlijkse CIB-Vastgoedcongres. Het werd een congres op z’n best, met informatieverstrekking, netwerking en syndicale belangenbehartiging.

Full House ! Koude, sneeuw en wind: een lege zeedijk en verlaten straten die 26ste november 2010 in Oostende. Dit in schril contrast met de bruisende activiteiten in het Kursaal: meer dan 1.100 vastgoedprofessionals, politici en verantwoordelijken uit het middenveld namen er deel aan het 11de Vastgoedcongres.

Kennis – Netwerking InfoMarkt In de voormiddag konden alle deelnemers naar traditie kiezen voor 2 workshops uit een ruim aanbod van 12 workshops met boeiende en actuele onderwerpen over diverse deelaspecten van de vastgoed-

10

sector. Aan de seminariezalen was het aanschuiven. Want bijna alle workshops waren op voorhand volzet. Ook tijdens de koffiepauzes en bij de lunch was het op de koppen lopen. Maar ieder kwam wel aan zijn trekken voor innerlijke versterking, een bezoek aan de exposanten op de Info­ Markt, of voor een gesprek met oude bekenden en nieuwe vastgoedprofessionals.

Boeiende debatnamiddag De plenaire zitting opende met Pascal De Decker, socioloog en planoloog en naast docent ook lid van de Vlaamse Woonraad. Vooraan deze CIB Info (blz. 5 en 6) portretteren we hem uitvoerig. Met zijn “Kritische analyse van het woonbeleid” zette hij

meteen de toon voor het daaropvolgende debat met federale, Vlaamse en lokale beleidsverantwoordelijken. CIB-voorzitter Kristien Berkein sloot de congresdag af met het formuleren van een reeks beleidsvoorstellen die de leidraad zullen zijn voor toekomstige acties van CIB Vlaanderen. Een druk bijgewoonde receptie en als absolute afsluiter een diner in de Ostend Queen bezorgde de dag nog een extra netwerkdimensie. Op de congreswebsite (www.vastgoedcongres.be) kan u alles nog eens meebeleven (foto’s, video, tekst van de toespraken, persreacties, …).

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 10

17-12-2010 12:40:24


Met beleidsverantwoordelijken aan tafel Mee zoeken met de overheid naar oplossingen voor het woonprobleem, politici confronteren met en informeren over onze zienswijze… Dat is en was steeds het opzet van de plenaire zitting van het Vastgoedcongres. Ook ditmaal was het niet anders … Daarom ook nodigde CIB Vlaanderen drie beleidsverantwoordelijken, allen zeer nauw betrokken bij het federale, Vlaamse en lokale “woonbeleid” voor een rondetafelgesprek uit. Aan tafel: Griet Coppé (CD&V): Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van de Commissie Wonen. Eerste schepen in Roeselare en o.m. bevoegd voor huisvesting en tevens voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel; Marc Hendrickx (N-VA): Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van de Commissie Wonen. Tevens gemeenteraadslid in Mechelen; Renaat Landuyt (sp.a): kamerlid, auteur van diverse wetsvoorstellen inzake woninghuur, lid van de Kamercommissie Justitie en lid van de Brugse gemeenteraad. Namens CIB Vlaanderen was Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder, de woordvoerder voor de sector. Het debat werd gemodereerd door Laurenz Verledens, vastgoedredacteur Trends. Het gesprek volgde een vast stramien: één na één werden, in totaal vier, thema’s kort ingeleid door een vastgoedmakelaar. Een CIB-beleidsvoorstel sloot deze intro telkens af. Het was daarna aan het panel om hierop te reageren.

Private verhuurmarkt meer aantrekkelijk maken voor eigenaar-verhuurder Het debat opende met een opmerkelijke reflectie. Marc Hendrickx (N-VA) merkte op dat tijdens de commissievergadering Wonen in het Vlaams Parlement steeds veel aandacht gaat naar ‘sociaal’ wonen, maar dat “zowel oppositie als meerderheid maar weinig aandacht besteden aan de private huursector”. De drie politici waren het roerend eens dat de overheid - vandaag én morgen - een sociaal verhuurbeleid moet

blijven voeren. En dit ten bate van het wonen door de laagste inkomensgroep(en). Ze waren het ook eens dat de overheid maatregelen moet nemen om de eigenaarverhuurder zekerheid te bieden en hem ook lasten moet ontnemen. Bijvoorbeeld door hem diverse (fiscale en andere) voordelen te verschaffen indien de woning op de sociale huurmarkt komt via bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor (SVK). Belangrijk was dat alle politici erkenden dat de private verhuur vandaag toch wel wat in de kou staat en het evenwicht is verstoord. Toch was geen van allen voorstander om de private verhuursector dezelfde (fiscale) voordelen toe te kennen. De deur bleef echter op een kier: “De private sector moet, samen met de overheid, nagaan hoe we het model van SVK’s kunnen verruimen op een wijze waarbij de eigenaar, de bemiddelaar en de huurder er iets aan hebben”, merkte Renaat Landuyt op.

Overheid niet langer op privaat terrein De stedelijke overheidsbedrijven (SOB) en autonome gemeentebedrijven (AG) zijn meer en meer actief op de private huurmarkt en op de bouwmarkt, ook voor de minder bescheiden woningen. De overheid verantwoordt dit vanuit de nood aan een sociale mix in het stedelijk weefsel, zeker in die wijken waar de steden te maken hebben met verkrotting en waar de private sector aarzelt om te investeren. “Er zijn zeker wel excessen geweest, er werden op beperkte schaal soms bouwinitiatieven genomen waar men de vraag kan stellen of dit aan de overheid toekomt, en dat dient in de toekomst absoluut te worden vermeden. In Mechelen nam de lokale overheid de laatste 10 tot 15 jaar diverse initiatieven om ‘stadskankers’ weg te nemen. De private sector zou dit op haar eentje zeker niet hebben gerealiseerd”, aldus Marc Hendrickx. Griet Coppé (CD&V) bepleitte een goede samenwerking tussen de private sector en de stedelijke overheidsbedrijven en verwees daarbij naar de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel (WestVlaanderen), waar die samenwerking tot goede resultaten leidt. “In een apparte-

CIB-actiepunten 1. Voor een betere huurmarkt - afschaffen van elke ongelijke behandeling van huurders of verhuurders - dynamiseren van het lagere segment van de huurmarkt door vastgoedmakelaars en rentmeesters een betekenisvolle rol te laten opnemen - geen concurrentievervalsing via overheidssteun 2. Voor gelijke behandeling - Activiteiten SOB en AG prioritair richten op vastgoed voor doelgroepen met een bescheiden inkomen - SOB en AG zelfde spelregels hanteren als voor de privé-bedrijven - Activering op grote schaal van publieke gronden en gebouwen - Publieke instanties niet langer vrijstellen van activerings- en leegstandsheffingen 3. Voor beleggen in huurwoningen Beleggen in huurwoningen door de “modale belegger” aanmoedigen door: - huurwoningen niet zwaarder te belasten dan de gezinswoning waar men eigenaar van is - opbrengsten uit huurwoningen niet zwaarder te belasten dan opbrengsten uit roerende beleggingen 4. Voor fiscale stimuli en kwaliteitsverbetering Beleggen in huurwoningen door de “modale belegger” aanmoedigen door: - vrijstellings- of verminderingsregeling voor successie- en schenkingsrechten - huurwoningen niet uitsluiten van subsidieregelingen voor kwaliteitsverbetering - de overheid, waar nodig, laten tussenkomen opdat verhuurder ook voor de huurder met een bescheiden inkomen een verzekering gewaarborgd huren zou kunnen sluiten

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 11

11

17-12-2010 12:40:24


CIB reportage mentsblok van 75 wooneenheden heeft de sociale huisvestingsmaatschappij 25 eenheden gekocht, zij het niet op de topligging, en die bestemd zijn voor de markt van de lage inkomens. Ik doe een oproep aan de private investeerders om rond de tafel te gaan zitten om samen creatief bepaalde projecten te realiseren.” Jan Jassogne, woordvoerder voor CIB, betreurde dat, mits enkele gelukte uitzonderingen, er te veel kansen zijn gemist en dat de overheid de private sector te vaak buiten spel heeft gezet. “Er ontbreken een tiental pagina’s in de Beleidsbrief Wonen van minister Van de Bossche: deze waarbij beschreven staat hoe die overheid gaat samenwerken met de privésector”. Jassogne maakte de vergelijking met de arbeidssector, waar de overheid indertijd, na lang tegenwerken, bereid was om op het terrein van vraag en aanbod inzake tewerkstelling op een succesvolle wijze te coöpereren met de interim-kantoren. Renaat Landuyt beaamde deze invalshoek: “We zijn dan ook vragende partij om samen, en in intens overleg met de private sector, de overheidsdoelstelling te realise-

ren, te weten: meer mensen een goede woning bieden”.

investeren in vastgoed “Alle lasten die men legt op de eigenaar die zijn tweede woning verhuurt, worden doorgerekend aan de huurder. We moeten uit die spiraal zien te komen. Wil men de zwakke huurder helpen, dan sleutelt men best aan de belasting en de vele taksen die de eigenaar-verhuurder moet dragen”, aldus Jan Jassogne. De debatterende politici waren het eens dat er iets moet worden ondernomen om de eigenaars hun woning op de huurmarkt te laten houden. Maar de politici willen vooral goed focussen. En dan eerder met beperkte dan algemene fiscale maatregelen. En eerder bedoelt voor eigenaars met twee tot drie woningen als deze met vijftig tot honderd woningen in portefeuille … Maar de overheid legt ook hier de uitnodiging op tafel: “Wat stellen de sector en eigenaars concreet voor om een kwalitatieve huurwoning tegen een behoorlijke prijs op de markt te houden?” was tegelijk vraag én uitnodiging.

BIZ

geen blanco cheque “Omdat oudere huiseigenaars hun kinderen niet willen opzadelen met hoge successierechten, bieden veel eigenaars-verhuurders hun huurpand aan de koopmarkt aan. Dit leidt tot een verzwakking van het al beperkte aanbod. We pleiten daarom voor een vrijstelling of een vermindering van de successie- en schenkingsrechten. Natuurlijk mogen hieraan de nodige voorwaarden worden gekoppeld: kwaliteitseisen, redelijke huurprijzen en een verplichte minimumtermijn om de woning op de huurmarkt te houden.” Met deze visie trok Jan Jassogne meteen duidelijk het spoor. Resultaat? De politici aan de debattafel stonden zeker niet afkerig van deze piste, maar waarschuwden meteen dat de budgettaire speelruimte voor alle overheden vandaag wel zeer beperkt is. Jan Jassogne was zich hiervan bewust: “De privésector alleen zal het huurprobleem niet oplossen, maar de overheid al evenmin. We zijn er echter sterk van overtuigd dat het de overheid zelf minder geld zal kosten, als er een echte samenwerking komt met de private sector”, sloot Jassogne af.

CONSUMENT & GELD

‘Vandaag genieten roerende inkomsten een veel gunstiger fiscaal regime dan onroerende inkomsten. We vragen deze ongelijke behandeling weg te werken’ © if

Kristien Berkein, voorzitter van CIB Vlaanderen, breekt een lans voor een vastgoedvriendelijker beleggingsklimaat, ook ter versterking van de private huurmarkt.

VOORAL KLASSIEKE SPELLEN DOEN HET OPVALLEND GOED

SINT RAAKT UITVERKOCHT

De zak met speelgoed van Sinterklaas is al wat minder gevuld: verschillende spellen zijn bijna uitverkocht. Absolute hits zijn de goederentrein van Lego en de BeyBlade-tollen. Late beslissers kunnen wel nog rekenen op voordelige aanbiedingen in warenhuizen en speelgoedketens. JAN MUYLAERT

12

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 12

Kinderen krijgen maar niet genoeg van de BeyBlades van speelgoedproducent Hasbro. De kleurige plastictollen zijn al jaren op de markt en maken een comeback in een nieuw kleedje. ‘De verkoop ervan loopt als een trein. Verpakkingen met een en twee tollen zijn nog moeilijk verkrijgbaar. We hebben er nog genoeg voor de komende dagen maar de voorraad raakt op. We verwachten wel nog een nieuwe levering’, zegt Dirk Berteloot van Dreamland. De winkelketen geeft haar klanten tot morgen een korting van 10 procent op alle speelgoed. Bij Carrefour is de BeyBlade Arena, een mini-stadion waarin de tollen tegen elkaar botsen, uitverkocht. ‘We hadden er nochtans een grote stock van. Maar er zijn wel nog veel BeyBlades te koop’, zegt woordvoerder Lars Vervoort. Carrefour start een promotie in alle hypermarkten tot en met zaterdag 11 december. Bij aankoop van twee stuks speelgoed krijgen de klanten het derde stuk gratis. ‘Het woonhuis van Playmobil (100 euro) is bijna uitverkocht maar Lego steekt er dit seizoen met kop en schouders bovenuit. De goederentrein (100 euro) is een absolute verkoophit. We hebben er massaal bijgekocht’, zegt Bart Coeman van de winkelketen Fun. ‘Ook de voorraad van interactieve knuffels FurReal Friends raakt op. ‘Deze eindejaarsperiode wordt gekenmerkt door het succes van

de klassieke spellen. De overdreven tv-publiciteit voor nieuw speelgoed heeft niet het beoogde succes opgeleverd. Traditionele spellen zoals Monopoly, dat 75 jaar bestaat, blijven de sterren van de speelgoedverkoop’, zegt Coeman. Bij Maxi Toys vliegen de Zhu Zhu Pets (14,99 euro), goedkope knuffels, als warme broodjes de deur uit. Ook Bakugan, een spel met kaarten zoals Pokemon, loopt als een trein. Geen last van crisis ‘Alles dat in het klein de echte wereld nabootst, verkoopt bijzonder goed. In het jargon noemen we het de mom and dad-beleving. Maar er zijn ook ieder jaar verrassingen zoals het onverwachte succes van de Legogezelschapsspellen. Je bouwt eerst het spel zelf op. Dat bevordert de creativiteit van het kind’, zegt Bart Coeman. De sint wordt blijkbaar niet getroffen door de economische crisis. Volgens een enquête van Fun beknibbelt de consument niet op de sinterklaasgeschenken. 64 procent van de ondervraagden geeft per kind tussen de 25 en 100 euro uit, 9 procent zelfs meer dan 150 euro.

Een Playmobildroomhuis koop je voor ongeveer 100 euro.

De goederentrein van Lego is een absolute topper. Prijs 100 euro.

De BeyBlade Arena is nagenoeg uitverkocht.

Monopoly is een vaste waarde in de zak van Sinterklaas.

17-12-2010 12:40:47


CIB dienstverlening modeldoCumenten vastgoedloket

V&A

overzicht wijzigingen en nieuwe modeldocumenten Op regelmatige tijdstippen worden de modeldocumenten die CIB Vlaanderen aanbiedt op het vastgoedloket geactualiseerd. Zo werden de modelovereenkomsten ondermeer aangepast aan de nieuwe wet op de marktpraktijken, de gewijzigde wet op de mede-eigendom en de aangepaste regels betreffende wonen in eigen streek. (De wijzigingen staan telkens aangeduid in het geel.) Daarnaast worden ook regelmatig nieuwe modeldocumenten of bijkomende vertalingen ter beschikking gesteld. Zo werd een exclusieve opdracht tot aankoopbemiddeling opgemaakt, een Franstalige versie van de rentmeesterschapovereenkomst voorzien en het aanbod voor het Waalse Gewest verruimd. Ook het aanbod aan modelbrieven werd uitgebreid met een verzoek tot indexering van de huurprijs en een verzoek vanwege de makelaar aan de syndicus (zie onder).

overdraCht appartement

modelbrief voor makelaar Door de gewijzigde wet op de Mede-eigendom is de vastgoedmakelaar -bij de verkoop van een appartement- voortaan verplicht de kandidaatkoper welomschreven gegevens te verstrekken (o.m. het bedrag van het werk- en reservekapitaal, eventueel verschuldigde achterstallen,…) én documenten te bezorgen (notulen AV, balans,…) voordat de verkoopovereenkomst, het aankoopbod of de aankoopbelofte wordt ondertekend. Deze info moet worden opgevraagd bij de syndicus van het appartement. Deze modelbrief is eveneens te vinden op www.vastgoedloket.be.

vraag en antWoord

twee nieuwe besluiten ruimtelijke ordening Kleinere ingrepen aan de woning zijn vanaf 1 december 2010 een pak eenvoudiger geworden en vereisen minder administratieve verplichtingen. We vroegen om uitleg bij Peggy Verzele, directeur van de CIB-studiedienst. Opnieuw minder administratieve poespas bij kleine wijzigingen aan huis en tuinconstructies? Ja, en dat was eigenlijk ook de evidentie zelf waarvoor zowel de consument als de sector vragende partij was. De Vlaamse regering keurde onlangs twee belangrijke uitvoeringsbesluiten goed bij de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Vanaf 1 december 2010 wordt enerzijds voor bepaalde werken aan de woning, of andere gebouwen, de vergunningsplicht vervangen door een loutere meldingsplicht en het tweede besluit legt vast welke werken vrijgesteld worden van een stedenbouwkundige vergunning. Wat moet voortaan nog gewoon “gemeld” worden? Een verplichte melding aan de gemeente (met een beperkt dossier) volstaat nu bijvoorbeeld ingeval van het openbreken van de gevel voor het plaatsen van grotere ramen, voor interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken en voor het optrekken van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2. Is het bijgebouw groter dan 40m2, dan is een stedenbouwkundige vergunning dus nog steeds verplicht. En wanneer het handelt om werken die impact hebben op de stabiliteit van woning blijft natuurlijk de medewerking van een architect verplicht. Men kan voortaan na 20 dagen met de werken beginnen indien de melding correct is gebeurd. De werkzaamheden moeten wel uiterlijk 2 jaar na de melding gestart zijn. De lijst van vrijstellingen werd ook uitgebreid Er bestond al wel zo’n lijst, maar deze is nu geactualiseerd en uitgebreid. Kort samengevat komt het erop neer dat er nu ook een vrijstelling is voor vrijstaande gebouwen (carports, tuinhuisjes,…) waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m2 bedraagt, en tevens voor niet-overdekte constructies (terras, zwembad, vijver,…) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80 m2 bedraagt. Maar opgelet: deze vrijstellingen gelden niet wanneer ze strijdig zijn met andere regelgeving zoals verkavelingvoorschriften, beschermd erfgoed of lokale plannen. Ook bedrijven genieten van deze versoepeling? Ja. De besluiten voeren voor bepaalde werken de zogenaamde ‘enige vergunning’ in. Zo zal voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding volstaan en zal er geen stedenbouwkundige vergunning moeten worden aangevraagd als er voor die uitbreiding al een milieuvergunning is verleend.

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 13

13

17-12-2010 12:40:51


Maak van een betrouwbare een vertrouwde partner CIB en Luminus hebben al enkele jaren een succesvol partnership uitgebouwd. Wat houdt dat in? Dat elke CIB-makelaar, die met ons samenwerkt, Luminus voorstelt aan zijn klanten als zijn favoriete leverancier van gas en of elektriciteit. Enkele tienduizenden CIB-klanten gingen al op dat voorstel in. Ze genieten nu van de betrouwbare service van Luminus, de tweede grootste energieleverancier in BelgiĂŤ. Wilt u ook uw servicepakket uitbreiden met Luminus? Bel meteen naar 078/150 210 en laat uw gegevens na. Luminus belt u zo snel mogelijk terug om u persoonlijk uit te leggen hoe u en uw klanten voordeel halen uit uw partnerschap met Luminus. Ofwel mailt u gewoon naar Immo&Bouw@Luminus.be.

14

CIB info

CIB_04_2010.indd 14

Luminus is een merk van SPE.

17-12-2010 12:40:54


CIB belangenbehartiging quote van de maand “Wat betreft het toepassingsgebied van het KB van 12 januari 2007 inzake het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars met betrekking tot de nieuwe wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010, is er een juridische en politieke evaluatie nodig. De FOD Economie werkt momenteel aan een evaluatie.” Antwoord van ontslagnemend Minister van Ondernemen, Sabine Laruelle, op de mondelinge vraag van Liesbeth Van der Auwera (CD&V) tijdens de Commissie Bedrijfsleven op 19 oktober 2010. Kamerlid Van der Auwera wenste te vernemen of het “KB-Freya” diende aangepast n.a.v. de bepalingen in de nieuwe Marktpraktijkenwet inzake o.m. de opzegtermijn en inzake het handgeschreven vermelden van naam, adres en plaats.

1 JANUARI 2011

Vakantiewoningen aangemeld Vanaf 1 januari 2011 moeten alle vakantiewoningen die in Vlaanderen op de toeristische markt worden aangeboden, aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen. In het kader van het Logiesdecreet moeten huurvakantiewoningen voortaan voldoen aan minimumvereisten op het vlak van hygiëne, basiscomfort en brandveiligheid. Naast deze “verplichte aanmelding” kan men ook opteren voor een “vergunning” met sterrenclassificatie. De toeristische verhuurkantoren aan onze kust, waar naar schatting zo’n 15.000 vakantiewoningen worden aangeboden, kregen in 2010 veel ondersteuning van CIB, dat met CIB Kust en de CIB Federatie Toeristisch Vastgoed zeer actief is binnen het Kustactieplanproject “Kwaliteitsverhoging Huurvakantiewoningen”. De begeleiding bestond o.m. uit vier opleidingsreeksen, een eigen website, een maandelijkse e-nieuwsbrief en een overzichtelijke infofolder voor de eigenaars, … Om de werklast voor de toeristische verhuurkantoren zo laag mogelijk te houden, werd bovendien de CIB Kruispuntbank Vakantieverhuur uitgebreid met de module “aanmelding”. Op 15 december 2010 werden via deze toepassing al meer dan 5.605 vakantiewoningen aangemeld. En het aantal blijft stijgen! Niet verwonderlijk, want in de toekomst wordt ook het vergunningstraject mogelijks via de CIB Kruispuntbank administratief ingeleid én kan een elektronisch dossier van een vakantiewoning dus makkelijk worden bijgehouden en geactualiseerd. In 2011 wordt de focus verlegd naar het vergunnen van een zo groot mogelijk aantal vakantiewoningen met bijhorende comfortclassificatie (sterren). Ook dit jaar zal de toeristische verhuursector kunnen rekenen op de nodige informatie en vorming door CIB. Meer informatie: www.cib.be/toerisme en toerisme@cib.be

Koninklijk Besluit boekhouding syndicus

CIB Vlaanderen betrokken bij overleg Tijdens de parlementaire voorbereidingen van de gewijzigde wet op de mede-eigendom werd veel aandacht besteed aan de cruciale rol van syndicus. Zijn taken werden niet enkel aanzienlijk uitgebreid, maar ook verfijnd. Zo ook de regels voor het voeren van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars. De gewijzigde wet mede-eigendom verplicht het voeren van een genormaliseerde boekhouding. De concrete regels moeten wel nog bij koninklijk besluit worden vastgelegd. In opdracht van de FOD Justitie werd door de Commissie van Boekhoudkundige Normen al een voorstel van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel uitgewerkt. In de aanloop van dit voorstel werden diverse belangenorganisaties, waaronder CIB Vlaanderen, gehoord. De FOD Justitie analyseert het voorstel en plant daarbij in de loop van de maand december 2010 bijkomende gesprekken met CIB Vlaanderen.

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 15

15

17-12-2010 12:40:58


uit Zonnige groete n

! f j i l b r e v e i t n a uw vak

Versturen uw huurders in 2012 nog postkaarten uit een vakantieverblijf? Hopelijk wel, maar enkel indien uw verblijf erkend/aangemeld wordt door Toerisme Vlaanderen… Daarom staat u best even stil bij de vraag: zijn uw technische installaties in orde? Laat u niet verrassen! Wist u dat BTV als erkend controleorganisme naast de elektrische- en gascontrole een onafhankelijke pre-audit uitvoert op de technische installaties in uw vakantie-verblijf? Zo bent u optimaal voorbereid voor het brandveiligheidsattest opgelegd door het nieuwe logiesdecreet.

Bestel nu onze controle op www.btvcontrol.be! U kan maar ‘Beter Zeker’ zijn!

Beter Zeker.

www.btvcontrol.be

ormaat B 170 mm x H 118,5mm. BTV0039 Advert A5_HE01.indd 1

Uw sleutel Uw naar volledige naar en correcte en vastgoedinfo vastgoedinfo

3/12/10 11:24

15% 15%

korting kortingvoor voor

leden ledenCIB CIB

Blijf over dede vastgoedsector Blijfsteeds steedsperfect perfectgeïnformeerd geïnformeerd over vastgoedsector Als wilt u steeds opop dede hoogte blijven vanvan allealle nieuwigheden in in Alsalerte alertemakelaar makelaar wilt u steeds hoogte blijven nieuwigheden uw alsals u met een praktische vraag zit,zit, wiltwilt u snel hethet correcte ant-antuwvakgebied. vakgebied.EnEn u met een praktische vraag u snel correcte woord dat hethet u veel tijdtijd kost. Dan bieden deze 4 publicaties vanvan woordvinden, vinden,zonder zonder dat u veel kost. Dan bieden deze 4 publicaties Kluwer u nodig heeft. Kluwerprecies precieswat wat u nodig heeft.

Handleiding dede projectontwikkelaar Handleidingvoor voor projectontwikkelaar

Alles wijze waarop een ontwikkelingsproject wordt gestart, gefigefi nancierd en en Allesover overdede wijze waarop een ontwikkelingsproject wordt gestart, nancierd dedewijze samenwerking tussen bouwpartners en en overheid. wijzevan van samenwerking tussen bouwpartners overheid.

230 over dede verkoop vanvan eeneen verhuurd 230vragen vragenenenantwoorden antwoorden over verkoop verhuurd onroerend goed onroerend goed

Welke beste stappen voor opzeggingen en en uitzettingen bij een verhuurd Welkezijn zijndede beste stappen voor opzeggingen uitzettingen bij een verhuurd onroerend (met stroomschema’s en en modellen). onroerendgoed goed (met stroomschema’s modellen).

Vastgoed voor het Vlaamse Gewest Vastgoedininpocket pocket voor het Vlaamse Gewest

Alles over de financiering en fiscale aspecten van vastgoedtransacties, milieuregleAlles over de financiering en fiscale aspecten van vastgoedtransacties, milieureglementering, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. mentering, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Vastgoedmodellen en contracten Vastgoedmodellen en contracten

Alle modellen en contracten voor onder meer huur en verhuur, Alle modellen en contracten voor onder meer huur en verhuur, koop en verkoop, plaatsbeschrijvingen, bouw en verbouwing, koop en verkoop, plaatsbeschrijvingen, bouw en verbouwing, btw, inkomstenbelasting en registratierechten. btw, inkomstenbelasting en registratierechten.

Online Online bestellen ? bestellen ? Vermeld zeker code: Vermeld zeker code:

10-3304-1 10-3304-1

Meer immopublicaties? Kijk op www.kluwer.be/immo Meer immopublicaties? Kijk op www.kluwer.be/immo

09w3601_Adv_HalfA4_Horiz.indd 1 09w3601_Adv_HalfA4_Horiz.indd 1

09w36-01_advImmo_170x118,5.indd 1

CIB_04_2010.indd 16

29/03/2010 15:39:34 29/03/2010 15:39:34

30-03-2010 14:17:54

17-12-2010 12:41:00


CIB nieuws internationale ontmoetingen

Cib vlaanderen aan tafel met nar Op 1 december had Kristien Berkein, voorzitter CIB Vlaanderen, een onderhoud met Julie Six. Julie Six is beroepsmatig internationaal relocation consultant bij Long & Foster Realtors, en is door de Amerikaanse National Association of Realtors (NAR), de belangrijkste ledenorganisatie van Amerikaanse vastgoedprofessionals, aangeduid als verbindingspersoon tussen NAR en CIB. Er werd informatie uitgewisseld over de beide beroepsorganisaties, nagegaan welke overlegstructuren voor de beide organisaties, en hun leden, zinvol zijn, en hoe via vormingsuitwis-

seling interessante nieuwe vastgoedthema’s kunnen behandeld worden. Voor meer informatie over de Amerikaanse tegenhanger van CIB Vlaanderen kan u terecht op www.realtor.org

bliJvende groei ledenaantal Cib vlaanderen

We helpen u graag op weg… “We helpen u graag op weg” is de slagzin waarmee CIB Vlaanderen vastgoedprofessionals overtuigt om lid te worden. En dit met stijgend succes. De cijfers liegen er niet om… CIB Vlaanderen sloot 2008 af met 965 leden, in 2009 was dit aantal al met 11,30% gestegen tot 1.075 leden en op 1 december 2010 viel er opnieuw een stijging met 16,74% te noteren in vergelijking met 2009! Nog vooraleer CIB Vlaanderen de kaap van 2010 heeft gerond telt onze organisatie 1.255 leden. Bedankt voor zo veel vertrouwen! Dit vertrouwen ervaren we elk jaar opnieuw van onze talrijke trouwe leden. Hun trouw lidmaatschap is het beste signaal dat CIB nuttig werk

levert. Maar daarnaast is ook de stijging met gemiddeld 15% per jaar een goede graadmeter. Het betekent dat CIB Vlaanderen voor vele vastgoedprofessionals een onmisbaar hulpmiddel is bij hun dagelijkse praktijk. We helpen u inderdaad met tips en modelcontracten graag op weg in de wir-war van wetgeving. CIB Vlaanderen doet er dan ook alles aan om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken, alert te zijn en op de bres te staan voor de belangen van de professional en de vastgoedsector in zijn geheel. U bent nog geen lid, maar hebt het eigenlijk altijd al willen worden? Contacteer dan onze ledenconsulenten. U vindt hun gegevens op www.cib.be/medewerkers

Cib Jaarboek 2010-2011

Wie zijn we, wat doen we…

De deelnemers aan het 11de Vastgoedcongres kregen het CIB Jaarboek al in primeur, maar nu is het nieuwe CIB Jaarboek 2010-2011 voor iedereen beschikbaar. 227 pagina’s dik, met vooral ook de lijst van alle namen en contactgegevens van de meer dan 1.200 leden van CIB Vlaanderen. Dit ledenaantal maakt ons tot de grootste en meest representatieve beroepsvereniging van vastgoedprofessionals. En dus tot dé beroepsvereniging voor vastgoedmakelaars, vastgoedbeheerders, vastgoedpromotoren, vastgoedexperten, en voor wie professioneel actief is met bedrijfsmatig en met toeristisch vastgoed. In het eerste deel van het Jaarboek vindt de lezer een uitvoerige opsomming van wat de kern is van het bestaan van CIB Vlaanderen, de dienstverlening aan onze leden én de belangenbehartiging voor onze leden en voor ons beroep. Dit alles vergt een geëngageerde leiding en een stevige secretariaatsstructuur. In het Jaarboek vindt u ook hun contactgegevens terug. Want dat is onze belofte: wij zijn er voor u!

aankoopCentrale promotoren

nieuwe leveranciers

Via de Aankoopcentrale kan de CIB-vastgoedpromotor sinds dit jaar aan betere voorwaarden inkopen, wat zich kan vertalen in scherpere prijsoffertes en een dus meer comfortabele, concurrentiële marktpositie. Op dit ogenblik heeft de Aankoopcentrale 12 vaste leveranciers. Recent werd de lijst uitgebreid met twee nieuwe leveranciers: BJ Parket uit Zele voor traditioneel parket en parketproducten en Lines Prefab uit het Nederlandse Hulst voor prefabdaken en dakkapellen. Alweer een bijkomend voordeel voor de CIB-leden. U vindt de Aankoopcentrale via www.vastgoedloket.be.

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 17

17

17-12-2010 12:41:03


CIB partners

AHA.BE EEN INITIATIEF VANUIT DE SECTOR Portaalsite voor vastgoedprofessionals

meer info op www.aha.be

Aha.be, de portaalsite van en voor de vastgoedsector

Gratis publicatie voor CIB-leden CIB Vlaanderen startte enkele jaren geleden de vastgoedsite www.aha.be, een portaalsite voor vastgoed met daarop enkel het aanbod van vastgoedkantoren. CIB-leden kunnen via deze portaalsite hun panden gratis aanbieden aan de markt van kopers en huurders. Momenteel zijn er ongeveer 13.000 panden terug te vinden op aha.be. Het merendeel van de panden zijn momenteel vakantiewoningen die te huur worden aangeboden op de toeristische markt. Noodzaak voor de sector De noodzaak voor een initiatief vanuit de sector werd opnieuw actueel door recente perikelen die melding maakten van panden die te huur werden aangeboden op een portaalsite, waar ook de particulier zijn huur- of koopwoning kan aanbieden, en dit zonder controle op de correctheid van de advertenties. Er was onder meer sprake van het te huur aanbieden

van niet bestaand vastgoed. Immosites die enkel aanbod publiceren van vastgoedmakelaars zijn voor de consument een garantie op correcte vastgoedadvertenties. Aha.be is een initiatief vanuit de sector zelf, een initiatief dat garant staat voor een kwalitatief vastgoedaanbod. Interesse in publicatie op www.aha.be? Vastgoedkantoren die interesse hebben in publicatie op aha.be kunnen de panden zowel manueel ingegeven via het Vastgoedloket als automatisch exporteren via een reeks pakketten van kantoorsoftware. Automatisch doorsturen kan enkel met door CIB Vlaanderen gecertificeerde kantoorsoftware (dit zijn softwareproducenten waarmee afspraken gemaakt zijn voor de technische standaard voor uitwisseling). Interesse? – Meer info: info@aha.be tel. 09 242 49 89

BTV PRE-AUDIT VAKANTIEVERBLIJVEN Bereid u voor op het Logiesdecreet dankzij de BTV Pré-Audit voor vakantieverblijven in verhuur!

Lees meer op www.btvcontrol.be

Bestel nu via uw regionaal BTV-kantoor of online op www.btvcontrol.be

18

Brandveiligheid technische installatie vakantiewoning. Zijn de technische installaties in de vakantiewoning in orde? Volgens het nieuwe Logiesdecreet moet uw vakantiewoning immers, zowel bij aanmelding als bij vergunning, conform zijn met Bijlage 2 van het Brandveiligheidsbesluit. Bij een aanmelding moeten de nodige keuringsattesten beschikbaar zijn, de aanwezigheid van een blusser en branddetector, enz. Voor de vergunning moet de algemene toepassing van Bijlage 2 bovendien gecontroleerd worden door de concessiehouder aangeduid door de Vlaamse regering voor het verkrijgen van een brandveiligheidsattest. Dit overkoepelend attest is enkel verplicht bij een vergunning, en dus niet bij een aanmelding! BTV kan, als erkend controleorganisme, hiervoor een onafhankelijke Pre-Audit brandveiligheid uitvoeren. Zo bent u zeker dat de vakantiewoning conform de nieuwe regelgeving is. Naast deze Pré-Audit kan BTV ook de nodige keuringsattesten voor de elektrische- en gasinstallatie afleveren. Wat houdt zo’n BTV Pré-Audit exact in? De BTV-inspecteur gaat na welke attesten ontbreken

om conform te zijn met Bijlage 2: het aantal brandblussers, het attest van een bevoegd technicus betreffende de goede werking van verwarmingsinstallaties, het attest veilige staat en conformiteit toevoer gasleidingen, de aanwezigheid van verplichte branddetectoren, … Als verhuurder kan u kosten sparen door een dergelijke Pré-Audit te laten uitvoeren. Als toeristisch verhuurkantoor is het een belangrijk instrument om de eigenaar te tonen wàt nog precies in de vakantiewoning ontbreekt. Daarom, contacteer BTV Voor de gelijktijdige controle van: • elektrische installatie • gasinstallatie Voor het uitvoeren van een Pré-Audit Of een combinatie van bovenstaande. Vergeet niet dat Toerisme Vlaanderen vanaf 2012 enkel nog de vergunde vakantiewoningen zal promoten én vanaf 2011 de brandveiligheid van uw aangemelde vakantiewoning kan controleren! U kunt dus maar “Beter Zeker” zijn van uw technische installaties!

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 18

17-12-2010 12:41:03


CIB wat was en zal zijn

Nieuwjaar in de CIB-Kamers Elke eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar krijgt terecht dat wat bijzondere “cachet”. Elke Kamer hanteert hierbij een eigen formule en stijl, en dit vaak volgens jarenlange traditie. Uw komst dient uiteraard tijdig gemeld. Een kort overzicht… CIB Limburg Het Krekelhof (Hasselt) is the place to be voor alle Limburgse CIB-leden en hun partner. Op woensdag 26 januari om 19h00 staat er een feestelijk Walking Dinner op het menu. CIB Antwerpen De leden van provincie Antwerpen blazen verzamelen op vrijdag 21 januari. Vanaf 12u (tot 15u) bent u er die dag welkom op de feestelijke Nieuwjaarslunch in kasteel Den Brandt in Wilrijk.

CIB Limburg: Nacht van het Vastgoed Jaarlijks organiseert Limburgse Kamer zijn felgesmaakte Nacht van het Vastgoed. Ook ditmaal kon men, op 15 oktober in het landelijke Gotem, rekenen op 200 Limburgse vastgoedmakelaars.

CIB Vlaams-Brabant&Brussel Einde februari plant de Kamer een Nieuwjaarstreffen. Op dit ogenblik ontbreekt nog verdere concrete informatie. CIB Oost-Vlaanderen Naar jaarlijkse traditie nodigt de Oost-Vlaamse Kamer zijn leden en partner uit voor een heus Nieuwjaarsbanket. Dit alles gaat door in het Kasteel van Saffelaere op zaterdag 15 januari. Het startschot wordt gegeven om 18u30 en kent als ingrediënten een welkomstreceptie, diner, comedy. Een dansavond sluit het geheel af. CIB West-Vlaanderen De West-Vlaamse CIB-leden worden verwacht voor de nieuwjaarsreceptie en –buffet op dinsdag 18 januari om 11u30 in het Park Rodenbach te Roeselare.

CIB West-Vlaanderen: de mogelijkheid tot nieuwbouw in agrarisch gebied De West-Vlaamse CIB-leden worden maandelijks uitgenodigd voor een infolunche in Roeselare. Gastsprekers ditmaal waren St. Van Geenover (OVAM) en H. Van Roose. Deze laatste had het over het thema: “De mogelijkheid tot nieuwbouw, in agrarisch gebied, van een woning tegen een bestaand gebouw met een wachtmuur.”

CIB Kust CIB-Kust nodigt al haar leden en partner uit voor de jaarlijkse feestelijke ledenvergadering op dinsdag 18 januari. Plaats van gebeuren is zoals vorig jaar Weinebrugge (St-Michiels). Tussen de gangen door worden de statutaire bepalingen afgehandeld. Na de maaltijd kan worden nagepraat of kunnen de dansschoenen worden aangetrokken.

Events CIB Vlaanderen in 2011: - uitreiking Real Estate Awards, Horta-zaal Antwerpen, vrijdag 20 mei 2011 - 12de CIB-Vastgoedcongres, Kursaal Oostende, vrijdag 25 november 2011

CIB Vlaams-Brabant: verplichte vermeldingen Geïnteresseerde Vlaams-Brabantse vastgoedmakelaars luisterden aandachtig naar het thema “De verplichte vermeldingen op een verkoopopdracht”, tijdens de ledenvergadering op 26 oktober.

CIB info 49

CIB_04_2010.indd 19

19

17-12-2010 12:41:09


CIB • Huurwaarborg

De ideale combinatie van zekerheid en rendement De CIB-huurwaarborg vormt de ideale basis voor het plaatsen van uw huurwaarborg, gemakkelijk en zonder enig risico. Uw huurwaarborg en jaarlijkse basisrente zijn immers voor 100% gewaarborgd.1 Met een jaarlijks rendement van 3%1, 2 en variabele winstbonus behoort het tot het beste van de markt. Bovendien betaalt u op het contract geen instapkosten of 1,1% verzekeringstaks. De CIB-Huurwaarborg is een Luxemburgs tak 26 kapitalisatiecontract ontwikkeld door Euresa-life S.A. en exclusief gecommercialiseerd door Concordia NV. Gelieve voorafgaand aan de inschrijving de algemene voorwaarden en financiële infofiche te raadplegen die beschikbaar zijn bij uw makelaar.

2

CIB_04_2010.indd 20

1 Voor aftrek van beheerskosten (gelieve de financiële infofiche te raadplegen) De gewaarborgde rentevoet is jaarlijks herzienbaar. Rendement van 3% is geldig voor het jaar 2011.

17-12-2010 12:41:13

CIB info 49  

CIB info 49

CIB info 49  

CIB info 49

Advertisement