Page 1

Magazine van de beroepsfederatie voor vastgoedprofessionals Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2010

11de CIB Vastgoedcongres Wonen, kopen huren Oostende - vrijdag 26 november 2010 CIB info 48

CIB_03_2010.indd 1

1

28-09-2010 13:46:56


edito

In dit nummer:

Graag tot 26 november! Ik hoef u er allicht niet aan te herinneren, maar doe het toch graag: op vrijdag 26 november zijn we opnieuw met meer dan 1.000 vastgoedprofessionals samen ter gelegenheid van het jaarlijkse CIBVastgoedcongres in Oostende. Ik kijk er met veel plezier naar uit om u daar allen opnieuw te ontmoeten. Echt met plezier want voor mij is het Vastgoedcongres op de eerste plaats een moment van ontmoeting en gesprek. En we hebben opnieuw een zeer interessant en actueel programma! Tijdens de voormiddag kan u – met een keuze uit 12 actuele onderwerpen – twee boeiende workshops volgen. In de namiddag is er tijdens de plenaire zitting volop de tijd om met beleidsverantwoordelijken van gedachten te wisselen over het congresthema “Wonen, kopen, huren: wie wikt en wie beschikt”. CIB Vlaanderen verwoordde recent haar standpunten in een Memorandum naar aanleiding van de vorming van de federale regering. Op het Vastgoedcongres gaan we hier nader op in. Zo zijn we er van overtuigd dat de private huurmarkt de centrale sleutel is voor de oplossing van de huurproblematiek. Maar dan moet de overheid hier wel oog voor hebben en haar beleid bijsturen. Onder meer door in te zetten op extra fiscale stimuli, ook voor de verhuurder! Tegelijk vraagt CIB Vlaanderen dat de overheid een beleggersmarkt voor rendementsvastgoed stimuleert. Ook voor de private belegger moet investeren in huurwoningen aantrekkelijk worden. Voldoende thema’s voor een geanimeerd gesprek. En vooral ook, tijd voor ontmoeting. Tot 26 november, in Oostende.

Kristien Berkein Voorzitter CIB Vlaanderen

2

5

De vastgoedprofessional Stilstaan is achteruitgaan

9

CIB Vlaanderen nodigt uit Wonen, kopen, huren.

11

CIB Vlaanderen nodigt uit Workshops

19

Wat was en zal zijn BIS beurs hal 4

Vast goed passiefhuis in beeld

3

De drie Voorstellen voor de nieuwe federale regering

4

Portret Stilstaan is achteruitgaan

5

Nieuws

7

Reportage CIB vastgoedcongres

9

Dienstverlening

13

Belangenbehartiging

15

Nieuws

17

Partners Hebbes - Kluwer

18

Wat was en zal zijn

19

Redactie: Willy Coninx (coördinatie), Charles Dutordoir, Nico Moyaert, Peggy Verzele Foto’s: Sibomat/Matexi Group (p 2), Veronique Temmerman (p 4), Willy Coninx (p 6 en 19), Immo Rosseel (p 19) en Concentra (p 15 en p 19) CIB Info is een uitgave van Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen vzw Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent v.u.: Kristien Berkein

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 2

28-09-2010 13:46:58


CIB vast goed

PASSIEFHUIS IN BEELD GOEDE AFSPRAKEN MAKEN MET BRANDWEER Over 10 jaar mogen woningen “bijna geen energie” meer verbruiken. Brandweer vraagt aandacht voor specificiteit passiefwoningen. Ambitieuze toekomstplannen betreffende E-peil Vanaf 1 januari 2010 werd het E-peil (de norm die aangeeft hoe energiezuinig of verslindend een woning is) in Vlaanderen verlaagd van 100 naar 80. Europa verplicht nu om tegen 2021 enkel nog vergunningen uit te reiken aan nieuwe gebouwen die (bijna) energieneutraal zijn. Het is nu aan de Vlaamse regering om deze richtlijn om te zetten in wetgeving. Hoe laag het E-peil in 2021 moet worden is ook een beslissing die de Vlaamse overheid moet nemen. Het zal in elk geval lager moeten liggen dan 30, of het maximaal energiepeil van een passiefwoning.

Passiefhuis bijzonder in trek…. Ieder houdt graag de knip op zijn portemonnee en probeert een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De term passiefhuis staat voor een zeer energiezuinig gebouw met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit houdt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht- en kierdichting van de constructie in, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd is door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie.

… en (ligt) onder vuur Door de extreme isolatie verhult de rook bij brand een op het eerste gezicht uitgedoofd vuur. Bij de opening van een deur of een raam kan dit ogenschijnlijk uitgedoofd vuur een steekvlam of een explosie veroorzaken. Ook loopt de temperatuur rond de brandhaard in een passiefhuis veel hoger op dan bij een normale woningbrand. Het directoraatgeneraal Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) trok daarom al aan de alarmbel. Wellicht komen er beperkte richtlijnen voor de architecten en bovenal een aangepaste opleiding voor de brandweer, voor het gebruik van speciale blustechnieken (Cobrasysteem) en een verplichte registratie van alle passiefhuizen.

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 3

3

28-09-2010 13:46:59


CIB de drie

VASTGOEDVOORSTELLEN VOOR DE NIEUWE FEDERALE REGERING

4

Op 13 juni werden onze nieuwe vertegenwoordigers in Kamer en Senaat verkozen. Bij het afsluiten van de redactie van deze CIB Info is er nog geen zicht op de samenstelling en het programma van de nieuwe federale regering. Ideaal moment dus voor CIB Vlaanderen om een aantal voorstellen voor een versterkte werking van de vastgoedsector aan de toekomstige federale bewindvoerders te bezorgen. De integrale tekst van het “Memorandum bij de vorming van de federale regering 2010” vindt u terug op de CIBwebsite. Wij vroegen tekst en uitleg over enkele aandachtspunten bij vastgoedmakelaar Alain Deketelaere, vastgoedexperte Elie Bex en vastgoedpromotor Johan Eckelmans.

alain deKetelaere Century21 deKetelaere&Co

elie Bex BeliMMo

JoHan eCKelMans iMMo eCKelMans

BlanKenBerge

antWerpen

leUven

Vroeger diende de karige vastgoedinformatie slechts bij de notariële akte aanwezig te zijn… Als vastgoedmakelaars kunnen we enkel toejuichen dat de overheden een betere bescherming van de vastgoedconsument nastreven. Vele van de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de verkopers of verhuurders worden, gezien de complexiteit van de materie, meer en meer overgenomen door hun vastgoedmakelaar. Deze informatieplicht, die quasi elk semester wordt uitgebreid, vraagt echter dat wij als vastgoedmakelaar deze binnen een aanvaardbare termijn, correct, en met de nodige transparantie aan kopers en verkopers kunnen mededelen. Hiervoor moeten we op een eenvoudige wijze toegang kunnen krijgen tot diverse databanken, uiteraard met respect voor de privacy. De nieuwe federale regering dient daarom de nodige stappen te ondernemen om die toegang mogelijk te maken. Ontsluiting van overheidsinformatie wordt dan ook een zeer cruciaal thema voor de toekomst. Men kan niet geven wat men niet heeft…

Eigenlijk is het toch ongehoord dat, tot op vandaag, iedereen zomaar de titel van vastgoedexpert kan dragen zonder ook maar enige opleiding te hebben genoten. Temeer daar de bevindingen van een vastgoedexpert vaak verstrekkende financiele gevolgen hebben. Denk maar aan het toekennen van hypothecaire leningen of het uitbetalen van een schadevergoeding op basis van een schaderaming. Volgens mij is daarom een welomschreven en expliciete titelbescherming van ‘vastgoedexpert’ (of ‘expert onroerend goed’) noodzakelijk. Dit houdt in dat enkel personen met de noodzakelijke diploma’s, aangevuld met een minimale beroepservaring van drie jaar, het beroep zouden mogen uitoefenen. We streven niet naar de oprichting van een beroepsinstituut, maar vragen wel de oprichting van een commissie die de bekwaamheid van de experten waarborgt en opvolgt. De nieuwe wetgeving moet wel oog hebben voor de bestaande expertise van de BIV-erkende vastgoedmakelaars. Zij bewijzen nu al dagelijks hun competentie ter zake.

Onze noorderburen geven alvast het goede voorbeeld: Nederland verlaagde (tijdelijk) de BTW op verbouwingen van 19% naar 6%. Ook van onze nieuwe regering verwacht de bouwpromotor de nodige creatieve ingrepen die energiezuinig en betaalbaar bouwen en wonen mogelijk maken. Om dit te realiseren vragen wij dat de BTW-verhoging, bij gezamenlijke aankoop van woning en grond, wordt gecompenseerd. Bovendien vragen we dat er werk wordt gemaakt van een algemeen 6%-tarief voor sloop en wederopbouw, dat een 6%-regel wordt gehanteerd bij renovatie van woningen ouder dan 5 jaar en dat de vastgoedpromotoren ook kunnen genieten van het 12%-tarief bij de bouw van sociale woningen. Net als de consument zijn wij voorstander van het behoud van het systeem waarbij bouwgrond en woning op plan gezamenlijk en tegen een vaste prijs worden aangeboden. Tot slot dringen we aan op een wijziging van de Wet Breyne: aannemers, net als nu al de promotoren, zouden moeten vallen onder dezelfde 100% voltooiingswaarborg.

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 4

28-09-2010 13:47:01


CIB portret

de vastgoedprofessional

“Stilstaan is achteruit gaan…” “In mei 2009 diende ik bij SyntraGent mijn eindverhandeling in voor het behalen van het getuigschrift van vastgoedmakelaar. In april 2010 werd ik door CIB Vlaanderen uitgenodigd voor een gesprek in het kader van de selectie van mijn verhandeling voor de ERA®smusprijs. Toen ik in functie hiervan mijn eindwerk herlas, stond ik versteld van het feit dat de vastgoedwetgeving op zo’n korte tijd zo sterk was gewijzigd”.

September betekent voor velen de start van een nieuw school- of academiejaar. En velen starten die maand met de opleiding Vastgoed in een hogeschool of Syntra-instelling. Vincent Verlé, 26 jaar intussen, laureaat van de ERA®smusprijs 2010 (zie CIB-Info nr 47, p. 11) heeft dit ook meegemaakt. Als stagiair-vastgoedmakelaar staat hij ondertussen wel al met één voet in het beroep (in bijberoep, 2 dagen per week).

VASTGOED WERD ROEPING… Afgestudeerd in 2001 in de richting EconomieWiskunde (humaniora), startte hij de studie Economische Wetenschappen aan de Gentse universiteit. Maar omdat deze studie hem na anderhalf jaar te weinig voldoening schonk en hij een eigen

PRAKTIJKGERICHT SYNTRA “De Syntra-opleiding heb ik als zeer praktijkgericht ervaren. De docenten waren bijna allen vastgoed-

professionele carrière wilde starten, zocht hij werk

professionals die de leerstof brachten vanuit de

en kwam hij, een beetje bij toeval, terecht bij Fortis

vastgoedrealiteit. Ik wilde ook een zeer praktische

Real Estate. Daar begon de vastgoedmicrobe zich

eindverhandeling maken en mede door toedoen

echt te manifesteren en voelde hij de nood aan een

van een project van docent/vastgoedmakelaar

degelijke vastgoedopleiding. In 2006 begon hij zijn

Hendrik Leurs bestudeerde ik de niche van het

Syntra-opleiding Ondernemershoofd Vastgoedma-

“meegroeiwonen”. De sfeer bij Syntra tussen de

kelaar. Hij beëindigde die in 2009. Midden oktober

medestudenten was opperbest was. Je stelde

2009 startte hij als BIV-stagiair-vastgoedmakelaar

vast dat iedereen daar met ‘de volle goesting’ aan-

(in bijberoep) bij het Vastgoedkantoor Pattymo.

wezig was en zo effectief ook in het beroep wou

“ik stond versteld van het feit dat de vastgoedwetgeving op zo’n korte tijd zo sterk was gewijzigd”

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 5

5

28-09-2010 13:47:02


CIB portret

komen of doorgroeien. Met sommigen heb ik nog steeds een zeer goed contact”. Vincent Verlé is zeer opgetogen over de stevige ‘rugzak aan kennis’ die hij meekreeg tijdens de Syntra-opleiding. Eén aspect vond hij onderbelicht: “Iets meer aandacht voor het commercieel aspect en voor het inkoopproces is wel aangewezen”. Om die reden heeft hij zich dan nadien ook meteen ingeschreven voor de cursus “inkooptraining”.

de Biv-stage,Meer dan nodig “Na de Syntra-opleiding beschik je wel over de nodige kennis over quasi alle vastgoedaspecten, maar ben je naar mijn aanvoelen nog niet klaar om het beroep naar behoren uit te oefenen. De BIV-stage is dan ook een meer dan noodzakelijke stap om professioneel te groeien. Je leert er nu eenmaal de praktische knepen van het vak”. Een stage tijdens de opleiding vindt hij persoonlijk minder zinvol: “Tijdens een stage van zes maanden krijg je te weinig zicht op het beroep.” Zijn BIV-stage zal zo’n 2,5 jaar duren omdat hij slechts 2 dagen per week het beroep uitoefent. Elke stageperiode eindigt met het aftoetsen van de geleerde en ervaren kennis. Hij hoopt over dit stage-examen binnenkort meer gedetailleerde informatie te ontvangen: “Waarover worden vragen gesteld? Worden over alle domeinen van de beroepserkenning vragen gesteld? Krijgt men ook vragen over activiteiten die het stagekantoor niet uitoefent...?”. Vincent Verlé wil zich voorbereiden, zoveel is duidelijk.

levenslang stUderen een MUst “Tot mijn verrassing stelde ik vast dat mijn eindverhandeling al na één jaar op verschillende vlakken achterhaald is. En ook nu, tijdens mijn BIV-stage, merk ik dat de vastgoedwetgeving bijzonder snel evolueert. Als CIB-lid word je uiteraard bijzonder goed geïnformeerd via de wekelijkse e-nieuwsbrief en Vastgoedflitsen. Het Vastgoedloket is een prachtige kennisdatabank die ik geregeld consulteer en dit niet enkel voor het downloaden van de standaarddocumenten. Het besluit van mijn Syntra-eindverhandeling blijft ook nu nog overeind: als de vastgoedmakelaar de beste service aan zijn cliënten wil geven, moet hij steeds upto-date blijven. Hij moet daar blijven in investeren. Geregelde bijscholing is dan ook een must”.

6

de toeKoMst….? En waar staat Vincent Verlé over 5 jaar? “Op dit ogenblik komt het goed uit dat ik het statuut van bediende kan combineren met mijn activiteiten als stagiair-vastgoedmakelaar in bijberoep. Maar ik besef dat ik binnenkort een keuze zal moeten maken. Ik wil die keuze ook uitdrukkelijk maken. Als de markt de goede kant blijft uitgaan en ik mijn marktsegment duidelijk gedefinieerd heb, zal ik de sprong zeker wagen. Helemaal op eigen benen staan blijft mijn streven”. Het marktsegment van de professionele vastgoedmakelaar ziet Vincent Verlé groeien. Wat hem vertrouwen geeft voor de toekomst. Ook hier ziet hij een blijvende rol voor zowel BIV als CIB Vlaanderen als motor voor het communiceren van een positieve boodschap: de vastgoedmakelaar is dé professionele begeleider bij verhuur/verkoop/beheer van een onroerend goed.

overziCHt vastgoedopleidingen De lijst van de diploma’s die toegang verlenen tot het beroep van vastgoedmakelaar, en recht geven op de inschrijving op de lijst van de stagiair-vastgoedmakelaars, is terug te vinden in het K.B. van 06/09/1993 (artikel 5 §1.1). Op deze lijst ook de twee specifieke vastgoedopleidingen: - diploma ondernemersopleiding vastgoedmakelaar, uitgereikt na een driejarige studie (avondonderwijs) in een van de volgende Syntra-centra: Oostende, Kortrijk, Gent (Afsnee), St-Niklaas, Kontich, Turnhout, Brussel, Asse, Leuven (Haasrode) en Genk; - diploma bachelor in vastgoed, uitgereikt door de hogescholen, 3 jaar in dagonderwijs in Hogeschool Gent, KaHo St Lieven Aalst en Artesis Hogeschool Mechelen. Sinds 2006 kan men een bachelorgraad behalen via het zogenaamde “schakeljaar” (1 jarige opleiding, verkort traject) nà het behalen van een Syntra-diploma vastgoed. Dit kan in dagonderwijs als in afstandsonderwijs.

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 6

28-09-2010 13:47:02


CIB nieuws Strengere regels

VERHUUR VAN WONINGEN De Vlaamse regering heeft een aantal nieuwe maatregelen goedgekeurd die de kwaliteit van de huurwoningen in Vlaanderen moet verbeteren. Het gaat o.m. om de invoering van minimale energienormen, een verbod op het te huur stellen van verkrotte woningen en een uitbreiding van de bevoegdheden van de Wooninspectie. Voortaan wordt de eigenaar dus bestraft vanaf het ogenblik dat hij een slechte woning op de huurmarkt aanbiedt. De Wooninspectie kan bovendien optreden vanaf het ogenblik van tehuurstelling. Deze nieuwe regelgeving is tot vandaag nog niet verschenen in het Staatsblad. Zodra deze nieuwe regels van kracht zijn zal CIB Vlaanderen u hierover gedetailleerd informeren.

Decreetwijziging

Wonen in eigen streek Op 30 juni 2010 keurde het Vlaams Parlement het wijzigingsdecreet goed met betrekking tot het Grond- en Pandenbeleid. De afspraken met betrekking tot “wonen in eigen streek” zijn voortaan enkel nog van toepassing op gronden en de daarop opgerichte woningen. Voorheen was er ook sprake van “daarop opgerichte constructies” zoals garages, serres, stallingen, … . Deze constructies vallen dus niet langer onder de regeling. Naast deze inperking is er ook een uitbreiding. Niet enkel kavels die op 1 september 2009 (geheel of deels) in woonuitbreidingsgebieden liggen, maar ook kavels in woonaansnijdingsgebieden en in reservegebieden voor woonwijken vallen onder de regeling. Worden voortaan vrijgesteld: bestaande woningen, gronden met bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden en woningen van vóór 22 09 '09 indien: - ofwel: er een definitief aangenomen algemeen plan van aanleg of BPA bestaat vóór 22 09 '09; - ofwel er een definitieve, niet vervallen verkavelingvergunning bestaat vóór 22 09 '09; - ofwel de woning opgericht is vóór 22 09 '09. Tot slot valt voortaan ook de inbreng in een vennootschap onder de overdrachten en heeft de notaris de plicht in de akte expliciet te vermelden dat de bijzondere regeling voor een periode van 20 jaar van toepassing is op verdere overdachten.

INFORMATIEPLICHT

Verplichte vermeldingen op makelaarswebsite De vastgoedmakelaar is sinds 2003 bij wet verplicht om op zijn website volgende vermeldingen op te nemen: - de naam en het adres van het kantoor met de contactgegevens (telefoon - fax - mail) en het ondernemingsnummer - de naam en het adres van de toezichthoudende autoriteit, m.n. het BIV, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel met de vermelding van de beroepstitel: “erkend vastgoedmakelaar BIV” of “stagiair-vastgoedmakelaar” (met uw BIV-nummer), met de vermelding van het land waar de erkenning is toegekend - voor de toeristische verhuurkantoren het door Toerisme Vlaanderen verleende erkenningsnummer en het herkenningteksten “verhuurkantoor” (sinds 2008) - de verwijzing naar de BIV-plichtenleer (bijv. link website BIV) U kijkt best eens na of al die gegevens correct opgenomen zijn op uw website.

SF 323

Permanente vorming: alle hens aan dek In het vorige nummer kon u meer lezen over het sectorconvenant dat de sociale partners van de vastgoedsector met de Vlaamse overheid ondertekenden. Om – vooral wat het luik permanente vorming betreft – de daad bij het woord te voegen, stelt het Sociaal Fonds vanaf midden september een consulent ter beschikking om bedrijven die willen investeren in de competenties van hun medewerkers bij te staan. Het aanbod van het Sociaal Fonds gaat namelijk een stuk verder dan traditionele ‘lessen’. Wenst u meer te weten over de mogelijkheden rond loopbaanbegeleiding en coaching op de werkvloer (of heeft u een andere vraag over vorming), dan kan u op het secretariaat van het Fonds terecht om een afspraak te maken met de consulent. De deelnamevoorwaarden aan de vormingsactiviteiten blijven onveranderd bestaan (vergoeding van gederfde arbeidsuren en verplaatsing).

Sociaal Fonds op CIB-Vastgoedcongres Nieuwsgierig naar meer? Op het 11de Vastgoedcongres van 26 november e.k. spelen twee workshops van het Sociaal Fonds in op de sociale actualiteit binnen de vastgoedsector. Tijdens de eerste workshop komt u alles te weten over “competentiemanagement”, en in de tweede workshop krijgt u een antwoord op al uw vragen over het sectoraal pensioenplan. Meer info : www.sf323.be

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 7

7

28-09-2010 13:47:03


Uw zoektocht naar een koper/verkoper begint bij HEBBES.BE

Immowebsite

Immomagazine

Krantenbijlage

iPhone app

www.HEBBES.be/immo

bij Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg

WENST U OOK TE ADVERTEREN?

Bel ons: 011/878 695 of mail naar info@HEBBES.be

CIB_03_2010.indd 8 Hebbes_CIB_congres_uitnodiging.indd 1

28-09-2010 09:14:26 13:47:03 24-08-2010


9:14:26

CIB reportage

CiB vlaanderen nodigt Uit …

Wonen, kopen, huren.

prograMMa

OOSTENDE 26 11 2010 8u30 Registratie en overhandiging van de congresmap Onthaal met koffie 9u30 Workshops – reeks 1 11u00 Koffiepauze 11u45 Workshops – reeks 2 13u15

Wonen is een grondrecht. Maar zoals wel vaker ligt een naadloze realisatie lang niet altijd voor de hand. Ook in Vlaanderen staat het woonbeleid onder druk. Beschikbaarheid, kwaliteit, woonomgeving, betaalbaarheid, woonzekerheid: het zijn maar enkele punten van debat. De overheid stuurt volop, maar haalt slechts wisselend succes. Moeten de gebruikelijke, wat platgetreden paden misschien worden verlaten? Vragen nieuwe evoluties om nieuwe antwoorden? Om een nieuw perspectief en een nieuwe taakinvulling voor de vele actoren op de markt van kopen en huren? Op vrijdag 26 november nodigt de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) u in Oostende uit voor haar 11de Vastgoedcongres. Met “Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt?” bieden we u opnieuw een boeiend debat. CIB Vlaanderen legt een reeks concrete voorstellen voor: het versterken van de private huurmarkt, het bijsturen van het optreden van de overheid op de woonmarkt, en - laatst, maar niet het minst - het realiseren van een vastgoedvriendelijk beleggingsklimaat. Naar goede traditie lopen in de voormiddag een reeks pittige workshops over actuele thema’s in vastgoedland. De plenaire zitting in de namiddag is het forum voor debat. En natuurlijk is er een dag lang ruim de tijd om te netwerken met de collega’s uit de brede vastgoedsector.

Broodjes- en pastabuffet, soepen en saladbar / Infomarkt 14u30 plenaire zitting: Welkom door Nico Moyaert, algemeen directeur CIB Vlaanderen Referaat door dr. Pascal De Decker, Hogeschool Gent Reacties van het panel: Griet Coppé (CD&V), Marc Hendrickx (N-VA), Renaat Landuyt (sp.a) en Jan Jassogne (CIB Vlaanderen) Moderator: Hans Brockmans (Trends) 16u15 Slotwoord door Kristien Berkein, voorzitter CIB Vlaanderen 16u30

Deze hoogdag voor elke Vlaamse vastgoedprofessional mag u onder geen beding missen. Ik reken er dan ook op u vrijdag 26 november e.k. in Oostende persoonlijk te ontmoeten.

Netwerkmoment met receptie na 18u00 Afsluitend diner (facultatief)

Kristien Berkein Voorzitter CIB Vlaanderen

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 9

9

28-09-2010 13:47:04


CIB reportage

concept roularta media group

PLENAIRE ZITTING

We geven u deze voorstellen nu al mee: 1. De vrije huurmarkt stimuleren vormt mee een oplossing voor de woonproblematiek. De verdere verbreding van het sociaal woonbeleid dreigt hier contraproductief te worden. 2. De overheid treedt meer en meer zelf op als vastgoedpromotor en -bemiddelaar, maar wentelt tegelijk ook steeds meer haar verantwoordelijkheid af. Een foute evolutie. 3. Onroerend vermogen wordt zwaarder belast dan roerend vermogen. Vastgoed dat wordt verhuurd, wordt dan nog eens certified PDF extra belast. Beleggen in huurwoningen moet worden aangemoedigd. 4. Stimuleer de vrije huurmarkt met concrete fiscale stimuli zoals een verlaging van de successie- en registratierechten en het verbreden van het subsidiebeleid van de sociale naar de vrije huurmarkt.

WONEN KOPEN, HUREN

De slotzitting van het 11de Vastgoedcongres wordt opnieuw een goedgevulde namiddag met ruimte voor opinies en debat.

Het slotwoord is voor Kristien BERKEIN, voorzitter van CIB Vlaanderen. U krijgt een samenvattende reflectie op een rijk gevulde congresdag en luistert zonder twijfel met belangstelling en aandacht naar wat zij als punten van opvolging en actie door CIB Vlaanderen naar voren schuift.

w i e w i k t e n w i e be s ch i k t?

Openen doen we met Pascal DE DECKER, socioloog en planoloog en actief als docent aan de Hogeschool Gent en de Sint-Lucas Architectuurschool in Gent en Brussel. De Decker komt vanuit zijn jarenlange ervaring als onderzoeker en publicist bijzonder beslagen op het terrein. Thema van zijn referaat in Oostende: “Kritische analyse van het woonbeleid”. Niet te missen dus. Want De Decker schetst in geen tijd een indringende foto van de Vlaamse woonmarkt, met oog voor het significante detail van de koop- en huurmarkt. Tegelijk ontwart hij het kluwen van de vele actoren op de woonmarkt en zet hij de plussen en minnen van het optreden van zowel de overheid als van de private sector voor u op een rij.

Daarna is het tijd voor een stevig netwerkmoment tijdens de afsluitende receptie. Te midden alle ernst is er ook plaats voor luim. Het Vastgoedcongres geeft ook Arnout Van den Bossche het podium. Van den Bossche, winnaar van de Humo’s Comedy Cup 2009, is een observatiekomiek van de zuiverste soort. Als cabaretier ontpopte hij zich tot consultant. Of is het net omgekeerd? Zet u scherp voor deze C.E.C. ofte Chief Executive Comedian.

Het referaat van Pascal De Decker biedt zonder twijfel stof voor verder gesprek. Een opdracht die we toevertrouwen aan Hans Brockmans, redacteur Trends. Hij brengt drie politici en één vastgoedprofessional rond de tafel. U ziet en hoort: • Griet COPPÉ, Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V), schepen en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mande del, Roeselare; vrijdag(N-VA), 2 6 november 2 0 1 0 - casino-ku rsaal o o s t e n d e • Mark HENDRICKX, Vlaams volksvertegenwoordiger gemeenteraadslid, Mechelen; • Renaat LANDUYT, Volksvertegenwoordiger (sp.a), gemeenteHet Vastgoedcongres is een organisatie van CIB Vlaanderen raadslid, Brugge; • Jan JASSOGNE, voorzitter CIB Nationaal en afgevaardigd organisatiebemedewerking met de steun van stuurder CIB Vlaanderen. Zij brengen een kritische reflectie op de analyse van Pascal De Decker en debatteren over vier beleidsvoorstellen die CIB Vlaanderen, concreet naar aanleiding van het Vastgoedcongres, lanceert.

11

10

A4 vastgoed wonen_huren.indd 1

va s t g o e d c o n g r e s

21/06/10 11:52

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 10

28-09-2010 13:47:07


WORKSHOPS Het congres start in de voormiddag met 2 reeksen van telkens 6 workshops. U kan dus twee workshops bijwonen. Elke workshop start met een korte inleiding. Na elke workshop is er ruimte voor vragen en discussie.

dinging. U leert er ook hoe om te gaan met vragen, voorstellen en eisen van mede-eigenaars. U leert er alles over de informatieplicht die u als syndicus heeft, inclusief de communicatie met de mede-eigenaars. Jacques Wollaert | voorzitter CIB Federatie Vastgoedbeheerders Ing. René Peeters | deskundige vastgoedbeheer, lid redactieraad Kluwer Peter Leyseele | Vesta Consultancy, auteur Kluwer

9u30 tot 11u00REEKS 1 1. Hoe vastgoed fiscaal interessant aankopen? In deze workshop hebben we het over de mogelijkheden om de aankoop van vastgoed fiscaal te optimaliseren. Zo komt, onder andere, de gesplitste aankoop “vruchtgebruik” – “naakte eigendom” van een onroerend goed, zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting, ruim aan bod. Waarop moet u letten als een onroerend goed wordt gekocht door een vruchtgebruiker (bv. een vennootschap) en een naakte eigenaar (bv. een bedrijfsleider)? En heeft een patrimoniumvennootschap eigenlijk nog wel zin? Johan Steenackers | fiscaal jurist, adjunct-hoofdredacteur Moneytalk

5. De vastgoedprofessional: aansprakelijk voor technische controles? Liften, stookinstallaties, elektrische installaties, brandblusmiddelen, noodverlichting, alarminstallaties, gasleidingen, bliksemafleiders ... wat moet er wettelijk worden gekeurd, wanneer en door wie? De syndicus, de rentmeester en het toeristisch verhuurkantoor kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer technische installaties niet naar behoren werken of oorzaak zijn van brand of andere ongevallen. U krijgt een overzicht van de verplichte en de aanbevolen keuringen. En vooral: hoe door combinatie van keuringen de kosten en de kans op aansprakelijkheid aanzienlijk kunnen worden gedrukt. Joris Breugelmans | commercieel directeur, BTV

2. Huren en verhuren in 2010: een reflectie De huurproblematiek is een gevoelig onderwerp. Want het is een permanent zoeken naar een evenwicht tussen woonzekerheid voor de huurder en bescherming van het eigendom van de eigenaar. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de vastgoedmakelaar. We overlopen de geboden van de verhuurtransactie. Waar moet u zeker op letten, wat zijn de valkuilen en hoe kan u de verhuur binnen uw kantoor echt professionaliseren? Tegelijk krijgt u zicht op de evolutie van de huurprijzen en de profielen van de huurder. Patrick Boterbergh | gedelegeerd bestuurder, Korfina Services 3. De warmtepompen: evolutie of revolutie? Vandaag zien we de warmtepomp als het alternatief voor de traditionele verwarming. Maar zal deze evolutie echt zo snel gebeuren? Sowieso spelen meerdere factoren hierbij een rol. Zo is er de nieuwe wetgeving. Wat zijn de fiscale voordelen? Zal de oplossing uit één techniek bestaan of uit een combinatie van technieken? Welke invloed heeft de installatie van een warmtepomp op de constructie van een nieuwbouw. En hoe zit het bij renovatie? En om af te sluiten: wat is de mogelijke invloed van externe factoren op uw investering?

6. Competentiebeleid: hype of noodzaak? De Vlaamse overheid schetste met haar “competentieagenda” al in 2007 een beleidskader rond competenties. Waar gaat het hem precies om? Hoe haalt een bedrijf – ook een KMO – concreet zijn voordeel uit competentiebeleid, op korte én op lange termijn? Hoe kan een competentiebeleid op maat de toekomst van uw bedrijf veilig stellen? Welke zijn de mogelijkheden die binnen de vastgoedsector aan de bedrijven geboden worden, en welke werktuigen stelt het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector ter beschikking? Johan Desseyn | HR consultant Tempera Griet Smet | beleidsmedewerker sectorconvenants, Vlaamse Overheid - WSE Rik De Stoop | secretaris SF323

Luc De Smet | product manager air heat pumps, Daikin Benelux 4. Hoe de nieuwe “wet op de mede-eigendom” toepassen? Met welke economische, nuttige en werkbare hulpmiddelen komt de syndicus tot een moderne en transparante werking van de mede-eigendom, met respect voor de consument, de medeeigenaar? In deze workshop komt u meer te weten over de algemene vergadering, de coördinatie van de statuten, de mede-

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 11

11

28-09-2010 13:47:08


CIB reportage

11u45 tot 13u15

reeKs 2

7. ruimtelijke ordening en huisvesting: een stand van zaken De nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is net een jaar van kracht. Ondertussen werd de regelgeving (decreet en uitvoeringsbesluiten) al opnieuw gewijzigd. We behandelen die onderwerpen die relevant zijn voor de dagelijkse werking van uw kantoor (meldingsplicht, vrijgestelde werken, informatieplicht bij verkoop, …). U krijgt ook actuele informatie over het “wonen in eigen streek” en de leegstand- en activeringsheffingen (Grond- en Pandendecreet). Ludo Ockier | advocaat, Kantoor Ockier Jan Ghysels | advocaat, Kantoor Janson-Baugniet 8. Word Meester Makelaar Neem even afstand van uw dagelijkse bezigheden. En bekijk uw activiteit en uw beroep op een andere, objectieve manier. Hoe presteer ik? Hoe goed draait mijn kantoor? We bestuderen in deze workshop de ideale werking van een makelaarskantoor. De vastgoedmakelaar heeft het vandaag niet makkelijk. Er is de toenemende regulering, de ‘bedreiging’ van het internet, de steeds veeleisender klant, en de toenemende groep spelers die het beroep willen uithollen, tot zelfs overbodig maken. De makelaar moet zich aanpassen om te overleven. Maar hoe?

de vastgoedsector niet. In de vastgoedsector was sprake van de invoering van een aanvullend pensioen, een zogenaamde tweede pijler. U krijgt een antwoord op de vraag wat deze “tweede pijler” concreet voor uw bedrijf en uw medewerkers betekent. U krijgt een pak achtergrond en duiding. Maar vooral ook een pasklaar antwoord op de vele vragen van uw medewerkers. Paul Roels | consultant Procrea Consulting Lieven Lampo | coördinator Fonds 2de pijler PC 118 12. Mede-eigendom: redt software de syndicus? Hoe speelt u als syndicus efficiënt in op de vele nieuwe verplichtingen opgelegd door de gewijzigde wet op de mede-eigendom? Heeft u zich al voorbereid op de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen met toepassing van het genormaliseerd rekeningstelsel? Hoe zit het met de nieuwe informatieplicht. Vanaf 20 kavels moet de syndicus een volledige boekhouding voeren. De oplossing ligt in een gespecialiseerd softwarepakket. Aan welke eisen moet een softwarepakket voldoen en blijft het voor elke syndicus betaalbaar? Jacques Wollaert | voorzitter CIB Federatie Vastgoedbeheerders Chris Decorte | zaakvoerder CSM

Jos Loeckx | voorzitter raad van bestuur, Korfina / gedelegeerd bestuurder, Skarabee 9. e-government binnen de vastgoedsector: een stand van zaken Onder andere door de invoering van de informatieplicht nam de administratieve rompslomp binnen de vastgoedkantoren de laatste jaren stelselmatig toe. Vaak zijn de kantoren voor een vlotte doorstroming van hun dossiers sterk afhankelijk van de efficiëntie van de diverse overheidspartners. U krijgt een stand van zaken van de lopende initiatieven op Europees, federaal, gewestelijk en lokaal niveau. En we illustreren hoe de vastgoedsector zelf aansluiting kan vinden bij de vele initiatieven van e-government. Peter Hautekiet | adviseur V-ICT-OR Raf Buyle | algemeen directeur, DFC Software Engineering Tom Callens | Beleidsondersteuner, Stafdienst Vlaamse Regering 10. de huurwaarborg: 4 wettelijke regelingen en 1 onwettelijke Wie gaat huren moet rekening houden met een bedrag dat hij ter beschikking dient te stellen als huurwaarborg. Door het bos van de regelgevingen rond de huurwaarborg ziet men soms de bomen niet meer. Mag een huurwaarborg in cash geld? Is het nu 2 of 3 maanden huur? Op welke verschillende manieren kan de huurwaarborg geregeld worden? Wie heeft recht op de intresten? We zetten voor u alles op rij. En als extraatje, het antwoord op de vraag “wat als de huurder geen huurgeld meer betaalt?”. Bart Van Cauwenberghe | consultant life & benefits, Concordia nv 11. aanvullende pensioenen: wat wordt het met de “tweede pijler”? Toen in veel sectoren de eco-cheques werden ingevoerd, volgde

12

INSCHRIJVEN Goed voor 6 opleidingsuren BIV! Schrijf nu in via www.vastgoedcongres.be of met bijgevoegd inschrijvingsformulier. Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal deelnemers is beperkt. Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk. U ontvangt van congresorganisator VIVO vzw een factuur voor uw congresdeelname, samen met de bevestiging van uw inschrijving en een routebeschrijving.

AFSLUITEND DINER Gezellig tafelen in de Ostend Queen! Congresseren met zicht op zee. Het smaakt sowieso naar meer. En u mag dat ook best letterlijk nemen. Na het netwerkmoment voor alle congresdeelnemers en als afsluiter van een drukke congresdag nodigen we om 18u30 uit voor een gezellig en stijlvol diner in de Ostend Queen, het toprestaurant van het Kursaal. Deze unieke locatie, met panoramisch zicht op zee, vormt het decor voor een verfijnd driegangenmenu, met aangepaste wijnen. Voor 75 euro (exclusief BTW) bent u van de partij. Bevestig snel uw aanwezigheid via bijgevoegd inschrijvingsformulier. De plaatsen zijn beperkt. Duikt u daarna de nacht in en wil u meteen ook in Oostende overnachten? Surf voor het online boeken van een hotelkamer of vakantiewoning naar www.toerisme-oostende.be.

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 12

28-09-2010 13:47:08


CIB dienstverlening ModelContraCten sYndiCUs

aangepast aan gewijzigde wet op de mede-eigendom

De gewijzigde wet op de mede-eigendom heeft in eerste instantie gevolgen voor de syndicus, maar heeft ook gevolgen voor de vastgoedmakelaar die een appartement in mede-eigendom verkoopt. De CIB Federatie Vastgoedbeheerders heeft, in samenwerking met de juridische dienst van CIB Vlaanderen, in de loop van augustus de CIB-modelcontracten voor zowel verkoop als voor beheer aangepast. Al deze contracten zijn te vinden op het Vastgoedloket onder de rubriek “modeldocumenten”. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de Franse vertalingen van deze contracten voor vastgoedmakelaars en voor vastgoedbeheerders. Wij informeren u van zodra de Franse vertalingen beschikbaar zijn.

poCKet Mede-eigendoM

nuttig én handig!

Om elke CIBvastgoedbeheerLEVEN IN der en –vastLEVEN IN MEDE-EIGENDOM MEDE-EIGENDOM goedmakelaar bij te staan bij het informeren van de eigenaars van een mede-eigendom heeft de CIB Federatie Vastgoedbeheerders de gewijzigde wet in een handig pocketformaat gegoten. Deze pocket “mede-eigendom” is te verkrijgen aan een gunstige prijs en in beide landstalen. In totaal werden er 100.000 exemplaren gedrukt, 80.000 Nederlandstalige en 20.000 Franstalige. Tot nu toe werden bijna alle pockets verdeeld. Wie nog pockets wenst te bestellen, is er dus best snel bij … Bestellen kan via www. vastgoedloket.be/brochures Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek Wet tot de wijziging teneinde werking van Wetboek vanhet deBurgerlijk mede-eigendom

teneinde de werking te moderniseren de mede-eigendom envan transparanter te maken. te moderniseren Wet van 2 junite2010 en transparanter maken. Wet van 2 juni 2010

V&A

vraag en antWoord

Wet op de mede-eigendom Over de nieuwe wet op de mede-eigendom en hoe CIB Vlaanderen u verder helpt met de gevolgen van deze wet, hadden we een kort gesprek met Jacques Wollaert, voorzitter van de CIB Federatie Vastgoedbeheerders. Tevreden met de totstandkoming van de gewijzigde wet op de medeeigendom? Zeer zeker! Wij waren al lang van oordeel dat het kader waarbinnen de mede-eigendom kan en moet functioneren beter en strikter moest worden omlijnd. Belangrijk hierbij is dat we met CIB Vlaanderen, en in het bijzonder de CIB Federatie van Vastgoedbeheerders, heel de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe wet van zeer nabij hebben gevolgd, onze stem duidelijk hebben laten horen en onze inbreng hebben laten gelden. Onze tussenkomsten in o.m. de Kamercommissie Justitie en onze nota aan de politieke partijen met onze bemerkingen hebben alleszins vruchten afgeworpen. Wat zijn volgens u de grootste verdiensten van deze nieuwe wet? Zeer positief is dat de volledige wet van “dwingend recht” is, waardoor het niet meer mogelijk is om in de statuten uitzonderingen te voorzien. Met deze nieuwe wet zijn bovendien bepaalde onduidelijkheden uit het verleden weggewerkt. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het feit dat deelgebouwen voortaan subverenigingen kunnen oprichten met rechtspersoonlijkheid, het feit dat het probleem van de onthoudingen, de blanco-stemmen en de volmachten eindelijk is geregeld. Ook zijn we tevreden met de oprichting en de samenstelling van de Raad van de Mede-eigendom en is er nu een duidelijke opdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende organen in de mede-eigendom. Het wetgevend werk is nog niet helemaal afgerond. Dat klopt. Elke syndicus is verplicht om een duidelijke en gedetailleerde boekhouding bij te houden van elke mede-eigendom. De modaliteiten hiervan moeten nog bij Koninklijk Besluit worden vastgelegd. Onze Federatie wil, vanuit de brede expertise van haar leden, meewerken aan de praktische uitwerking van dit uitvoeringsbesluit. Verder moet er ook nog een uitvoeringsbesluit worden goedgekeurd voor de regeling van de verplichte publicatie (in de KBO) van de benoeming van de syndicus. Wij dringen er sterk op aan dat deze beide KB’s snel klaar zijn. Intussen staat CIB en zijn Federatie Vastgoedbeheerders haar leden met raad en daad bij. Natuurlijk, dat is ook onze taak. We zijn al zeer snel begonnen met het organiseren van cursussen voor makelaars en met meer diepgaande opleidingen voor syndici. Vervolgens hebben we sinds midden augustus bijna al 70.000 Nederlandstalige en 10.000 Franstalige brochures “Leven in mede-eigendom” verspreid onder onze leden. Tot slot werd door de Federatie, samen met de juridische dienst van CIB, een nieuw standaardcontract mede-eigendom uitgewerkt. Alle leden kunnen het raadplegen op het CIB-Vastgoedloket.

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 13

13

28-09-2010 13:47:10


Maak van een betrouwbare een vertrouwde partner CIB en Luminus hebben al enkele jaren een succesvol partnership uitgebouwd. Wat houdt dat in? Dat elke CIB-makelaar, die met ons samenwerkt, Luminus voorstelt aan zijn klanten als zijn favoriete leverancier van gas en of elektriciteit. Enkele tienduizenden CIB-klanten gingen al op dat voorstel in. Ze genieten nu van de betrouwbare service van Luminus, de tweede grootste energieleverancier in BelgiĂŤ. Wilt u ook uw servicepakket uitbreiden met Luminus? Bel meteen naar 078/150 210 en laat uw gegevens na. Luminus belt u zo snel mogelijk terug om u persoonlijk uit te leggen hoe u en uw klanten voordeel halen uit uw partnerschap met Luminus. Ofwel mailt u gewoon naar Immo&Bouw@Luminus.be.

14

CIB info

CIB_03_2010.indd 14

Luminus is een merk van SPE.

28-09-2010 13:47:12


CIB belangenbehartiging quote van de maand “In 2007 heb ik een deel van mijn beleggingsportefeuille geliquideerd om een huis te kopen met een familielid. Een zet die me achteraf bekeken flink wat verlies op de beurs heeft bespaard.” Vincent Van Quickenborne, aftredend minister van Economie, kiest voor beleggen in vastgoed boven de beurs (De Standaard, 9 augustus 2010).

CIB-LIMBURG

‘Hier juiste contracten’ CIB Vlaanderen stelt haar leden sinds jaren juridisch correcte en actuele standaardcontracten ter beschikking op haar Vastgoedloket. Ook het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) publiceert sinds 2006 typecontracten voor de sector (opgemaakt na raadpleging van de FOD Economie). Uit een recent en beperkt onderzoek van de FOD Economie bleek echter dat deze typecontracten door de makelaars worden aangepast. Bepaalde weglatingen of toevoegingen wijzigen niets aan de rechten van de consument en betreffen ingrepen om de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van het contract te verhogen. Andere aanpassingen echter laten essentiële onderdelen van het typecontract weg waardoor deze juridisch niet langer correct zijn. Het BIV kondigde hierop een grote informatiecampagne aan bij de erkende vastgoedmakelaars. Ook CIB Vlaanderen veroordeelde iedere niet-correcte handelswijze eerder in haar ledenblad ‘Vastgoedflitsen’ en nu neemt ook CIB Limburg positieve actie door de consument “betrouwbare” contracten voor te leggen die perfect beantwoorden aan de wettelijke bepalingen. Sinds 1 september werken alle Limburgse CIB-kantoren met juiste contracten. De CIB-kantoren vertegenwoordigen ruim zestig procent van de Limburgse vastgoedbemiddelingssector. Elk van hen tekende daartoe een protocol. De Limburgse CIB vastgoedkantoren zullen hun goede bedoelingen alvast duidelijk maken en werken voortaan met de slogan “ ‘Vastgoed zonder zorgen, hier juiste contracten’.

HOGE RAAD VOOR ZELFSTANDIGEN EN DE K.M.O.

CIB Vlaanderen erkend als beroepsfederatie Op 15 september kreeg CIB Vlaanderen van Sabine Laruelle, minister van Middenstand en KMO, de bevestiging dat ze als beroepsfederatie erkend werd bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO). Deze erkenning geldt voor de zittijd 2011-2016. In de Raad zetelen momenteel zowat 150 beroepsorganisaties, alsook een aantal interprofessionele organisaties. Samen vertegenwoordigen ze de handels-, nijverheids- en ambachtsberoepen en de vrije en intellectuele beroepen. De Hoge Raad duidt de sectorcommissie aan waaraan de beroepsorganisatie wordt toegewezen. Voor CIB Vlaanderen is dit “sectorcommissie 15” met als vertegenwoordigde beroepen: de vastgoedmakelaars, de vastgoedbeheerders, de vastgoedpromotoren en de vastgoedexperten. Met deze erkenning bewijst CIB Vlaanderen haar representativiteit en actieve werking als beroepsorganisatie in de vastgoedsector. CIB nationaal was al langer erkend, en zetelt eveneens in sectorcommissie 15. CIB Vlaanderen wordt voortaan rechtstreeks betrokken bij alle werkzaamheden van de Hoge Raad die de vastgoedsector aanbelangen. CIB Vlaanderen kan steeds ook zelf aandachtspunten aankaarten.

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 15

15

28-09-2010 13:47:14


BTV is er voor: - Vastgoedmakelaars - Syndici - Verhuurkantoren - Vastgoedpromotoren BTV kan immers élke vastgoedprofessional bijstaan: of u nu vastgoedmakelaar, syndicus, promotor, vastgoedexpert bent of een (toeristisch) verhuurkantoor beheert, BTV kan u op meer vlakken bijstaan dan u beseft. Onze diensten omvatten o.a.: EPC, controle elektrische laagspannings- en industriële hoogspanningsinstallaties, EPB-verslaggeving, risico-analyse en controle liften, noodverlichting, branddetectie, pré-audit logiesdecreet kleinschalige verhuur, veiligheidscoördinatie nieuwbouw, luchtdichtheidstesten,... U wenst meer informatie of direct te bestellen? Contacteer één van onze 11 BTV-kantoren via www.btvcontrol.be CIB_03_2010.indd 16

Beter Zeker. www.btvcontrol.be 28-09-2010 13:47:16


CIB nieuws "ELANGRIJK NIEUWSVOOR EIGENAARS

.IEUWEREGELGEVING VOORVERHUUR VAKANTIEWONINGENAANZEE Sinds 1 januari 2010 is een nieuwe regelgeving van kracht voor het toeristische logies in Vlaanderen. Dit heeft ook voor eigenaars van een vakantiewoning aan zee heel wat concrete gevolgen. Het nieuwe logiesdecreet laat immers niet langer toe dat een vakantiewoning aan toeristen wordt verhuurd, zonder dat de woning bij de overheid (Toerisme Vlaanderen) is aangemeld of door de overheid is vergund.

logiesdeCreet

drietalige website en folder

"ASISNORMENVOORVEILIGHEIDENCOMFORT

Voor alle eigenaars die aan de kust een woning of appartement aan toeristen verhuren, gelden voortaan gelijke spelregels. Alle vakantiewoningen moeten beantwoorden aan een reeks basiskenmerken inzake veiligheid, hygiĂŤne en comfort. De eigenaars van een huurvakantiewoning hebben de keuze: ofwel hun vakantiewoning bij de overheid aanmelden, ofwel hun vakantiewoning door Toerisme Vlaanderen (het overheidsagentschap voor toerisme) laten vergunnen.

Huurvakantiewoningen in Vlaanderen moeten voortaan voldoen aan strikte criteria. Minimaal dienen zij te worden aangemeld, idealiter zijn ze ook vergund bij Toerisme Vlaanderen. De CIB Federatie Toeristisch Vastgoed, Huurvakantiewoningen en Tweede Verblijven begeleidt zowel de toeristische verhuurkantoren als de eigenaars om de nieuwe wetgeving toe te passen. De instrumenten? Onder meer een drietalige website en infofolder voor de eigenaars. !ANMELDENEENBEPERKTEPROCEDURE

De aanmelding moet gebeuren uiterlijk op 31 december 2010. De procedure hiervoor is beperkt, en steunt op een verklaring op eer van de eigenaar dat de vakantiewoning voldoet aan een reeks basisnormen (brandveiligheid, hygiĂŤne, comfort, ...).Dit wil echter niet zeggen dat u niet in regel hoeft te zijn met de wetgeving! Wel integendeel. Toerisme Vlaanderen kan immers op elk moment de nodige documenten, attesten en bewijzen opvragen. Vooraleer de vakantiewoning aan te melden is het dus aan te raden dat u zich eerst goed informeert!

6ERGUNNENBIEDTHEELWATVOORDELEN

Wil u uw vakantiewoning ‘vergunnen’, dan moet u een administratieve procedure lopen. Maar: dit biedt dan wel vele voordelen. Zo krijgen enkel vergunde vakantiewoningen een ofďŹ ciĂŤle comfortclassiďŹ catie (1 tot 5 sterren) en genieten enkel deze vakantiewoningen van promotie door de overheid. Op termijn zullen de vergunde huurvakantiewoningen kunnen rekenen op meer verhuurde periodes en dus ook op hogere huuropbrengsten. Een vergunning wordt uitgereikt na inspectie. De eigenaar-verhuurder loopt dan ook niet het risico om zich ooit te moeten verantwoorden voor het aeggen van een onjuiste verklaring.

Voor de aanmelding of vergunning van uw huurvakantiewoning kan u steeds beroep doen op de diensten van de vergunde toeristische verhuurkantoren aan onze kust. U bespaart zo heel wat tijd en moeite en u krijgt de zekerheid dat alles vlot en correct verloopt. De verhuurkantoren moeten duizenden vakantiewoningen aanmelden en vergunnen. De knowhow en ervaring die de medewerkers van het verhuurkantoor bezitten, vindt u nergens anders! Vergunde verhuurkantoren kregen ook een kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid omdat ze garant staan voor vakkennis en ook concrete ďŹ nanciĂŤle waarborgen bieden.

6RAGEN 5WTOERISTISCH VERHUURKANTOOR HELPTUVERDER

informatie terug te vinden omtrent het logiesdecreet. De site bundelt alle wetteksten, biedt een antwoord op de meest gestelde vragen en reikt handige links aan. Zo krijgen zowel het toeristisch verhuurkantoor als de eigenaar een duidelijk overzicht van wat er te doen staat om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving.

-EERINFORMATIE 3URFSNELNAARWWWCIBBETOERISME 5VINDTERALLEINFOOVERDENIEUWEREGELGEVING

Website Op de website (www.cib.be/toerisme) is alle

Folder Met de nieuwe folder kunnen de toeristische verhuurkantoren de eigenaars attent maken op de comfortelementen, de hygiĂŤne en de brandveiligheid waaraan hun vakantiewoning moet voldoen om deze ook correct op de toeristische markt te kunnen aanbieden. De folder kan gemakkelijk samen met andere briefwisseling naar de eigenaars worden verstuurd. Een bestelformulier voor de (eveneens drietalige) folder vindt u op www.cib.be/toerisme.

ConCeptnota onroerend erfgoed

CiB vlaanderen en federatie vastgoedpromotoren reageren Vlaams minister Bourgeois legde op 23 juli 2010 zijn “conceptnota onroerend erfgoed� op tafel. In deze nota geeft de minister de richting aan hoe men in Vlaanderen onze landschappen, monumenten en archeologische vindplaatsen wil behouden. Dit is dus nog niet de concrete wettekst maar een eerste aanzet voor een toekomstig decreet “onroerend erfgoed�. In het kader van de voorbereiding van deze nieuwe regelgeving heeft CIB Vlaanderen de voorbije maanden intensief deelgenomen aan het overleg met het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). Ook met het kabinet Bourgeois zelf

en met andere organisaties uit de bouw- en vastgoedsector hadden vruchtbare contacten plaats. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar het financieringsluik van het decreet dat waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen zal hebben voor onze sector. Tot 30 september 2010 kon elke Vlaming reageren op de conceptnota. CIB Vlaanderen en de CIB Federatie Vastgoedpromotoren zullen alvast hun opmerkingen en suggesties aan de administratie bezorgen. In de loop van oktober worden alle opmerkingen gebundeld en kan u ze raadplegen op de website www.rwo.be.

CiB JaarBoeK 2010-2011

Wie zijn we, wat doen we‌ Eind oktober zal het nieuwe CIB-Jaarboek 2010-2011 beschikbaar zijn. U vindt er alles in terug over de werking van CIB Vlaanderen en de samenstelling van de CIB-besturen. Nieuw is dat het Jaarboek ook een reeks interessante bijdragen van onze

huisjuristen opneemt. Naar traditie krijgt u ook een overzicht van de CIB-leden, gerangschikt per CIB-Kamer. Het Jaarboek 2010-2011 wordt u graag en gratis ter beschikking gesteld op de CIB-ledenvergaderingen.

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING (VCRO)

CiB vlaanderen haalt slag thuis!

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalde dat de vastgoedmakelaar slechts publiciteit (op websites, in folders en publicaties, ‌) mag maken voor o.m. de verkoop en verhuur (> 9 jaar ) wanneer hij in het bezit is van de nodige stedenbouwkundige informatie. Zolang de vastgoedmakelaar niet over deze informatie beschikt, kan hij geen publiciteit voeren en overeenkomsten opstellen. CIB Vlaanderen drong er al geruime tijd op aan om deze bepaling aan te passen door toestemming te verlenen tot tekoop- of tehuurstelling (> 9 jaar ) onmiddellijk na de aanvraag van het stedenbouwkundige uittreksel bij de gemeente. Het Vlaams Parlement had oor voor deze pragmatische verzuchting. Met het in werking treden van de VCRO-wijziging op 19 augustus 2010 hoeft de vastgoedmakelaar voortaan niet langer te wachten tot hij de informatie van de gemeente heeft ontvangen. Deze mogelijkheid geldt indien men er niet in geslaagd is om zelf de noodzakelijke stedenbouwkundige informatie (bij de eigenaar, in de eigendomstitel, ‌) te verzamelen. CIB Vlaanderen adviseert om steeds een stedenbouwkundig uittreksel aan te vragen. Een volledig dossier is beschikbaar op het Vastgoedloket onder het luik ‘Tools/Bijzondere informatieplicht’

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 17

17

28-09-2010 13:47:18


CIB partners

UW ZOEKTOCHT NAAR EEN KOPER/ VERKOPER BEGINT BIJ HEBBES.BE HEBBES.BE kiest voor u en alleen voor u. Op zoek naar een huis of appartement, te koop of te huur? meer info op www.hebbes.be

HEBBES.be, een waaier aan advertentieproducten, ook voor u

Hebbes.be is the place 2 be voor een uitgebreid aanbod van panden aangeboden door vastgoedmakelaars. Momenteel vind je op Hebbes.be meer dan 41.000 panden uit Vlaanderen. Gemakkelijk opzoekbaar, met een heel gedetailleerde pandbeschrijving en veel foto’s. Hebbes.be geniet een grote naamsbekendheid, heeft per dag gemiddeld 423.000 pageviews, maar bovenal gelooft in u. Maandelijks 5 immo-magazines… Hebbes.be biedt maandelijks ook 5 immo-magazines: editie Kempen/Vlaams-Brabant, editie Limburg, editie Antwerpen, editie Oost- & West-Vlaanderen en editie Kust. Het Hebbes Immo-magazine kan gratis meegenomen worden op meer dan 1500 verdeelpunten in Vlaanderen. In het magazine vind je een groot vastgoedaanbod uit de regio, alle panden met foto en informatie overzichtelijk gerangschikt per gemeente.

Ieder pand heeft een Hebbes-code waarmee je gemakkelijk en snel op www.hebbes.be alle informatie en nog meer foto’s terugvindt. … en eigen iPhoneapp. Als één van de eerste vastgoedportals heeft Hebbes.be ook een eigen iPhoneapp. Met deze applicatie kunnen potentiële klanten huizen, appartementen, gronden, commerciële panden… te koop of te huur, direct in de buurt zoeken, op een kaart of in een lijst, via uitgebreide zoekcriteria. De applicatie maakt gebruik van de gps-ontvanger van de iPhone om de positie te bepalen. Van elk pand kan de detailinfo geraadpleegd, op de foto’s ingezoomd... Maar ook onmiddellijk contact met u opnemen, de vastgoedmakelaar die het pand in portefeuille heeft, via telefoon of via mail. HEBBES.be is partner van CIB-Vlaanderen. Voor meer informatie: surf naar www.hebbes.be of bel 03/210.04.74

VRAGEN EN ANTWOORDEN BIJ VERKOOP VAN VERHUURD ONROEREND GOED 230 vragen en antwoorden

meer info op www.kluwer.be/ immo

Weet u alles over kopen en verkopen van een verhuurd onroerend goed?

18

De vragen…. De huur- en de koopovereenkomst voor een onroerend goed behoren tot het dagelijks leven van de vastgoedprofessional. De samenloop van beide contracten veroorzaakt dikwijls twijfel en onzekerheid bij alle betrokkenen (verkoper, koper, huurder, adviseurs,…). Als de eigenaar-verhuurder zijn pand verkoopt, gebeurt het geregeld dat de koper dit wil exploiteren op een wijze die niet langer strookt met de huurtoestand. Moet de koper het lopende huurcontract respecteren? Kan de eigenaar de huurder (vroegtijdig) opzeggen, en vooral: tegen welke prijs? … en de antwoorden De Kluwer-uitgave “230 Vragen en antwoorden over de verkoop van een verhuurd onroerend goed” van Gunther Schenk biedt een klare kijk per huurregime

op deze voor de praktijk belangrijkste vragen. Daarnaast geeft het ook een antwoord op andere frequente kwesties zoals het lot van verbouwingswerken en of de koper zomaar vrede moet nemen met de huurprijs. De methode van “vraag en antwoord” staat garant voor een kernachtige en “hapklare” benadering. Ze moet de gebruiker toestaan om uit een wirwar van complexe regels een correct en toegankelijk antwoord te distilleren. 15% korting voor CIB-leden Naast deze uitgave heeft Kluwer nog een hele waaier aan producten (boeken, CD-roms, online database) die de vastgoedprofessionals helpen bij hun dagelijkse praktijk. U vindt ze allemaal terug op www.kluwer.be/immo of op de CIB webshop. CIB leden krijgen trouwens 15% korting!

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 18

28-09-2010 13:47:18


CIB wat was en zal zijn

Flanders Expo, 9-17 oktober 2010

Voor wie? De 22ste editie van het Bis-salon is opnieuw een must voor eenieder die een bestaand onroerend goed wenst te kopen of verkopen, of voor wie wil bouwen of verbouwen. Ook wie z’n huidige woning wil aanpassen aan de hedendaagse energienormen of simpelweg informatie wil inwinnen over wonen en leven anno 2010 vindt op Bis z’n gading. Waar kan ik terecht? Voorafgaand aan de aan- of verkoop, of het bouw- of renovatieproject doet u er goed aan de leveranciersmarkt te leren kennen: wat is hun aanbod, welke zijn de kosten, welke diensten worden geleverd, …. Bis komt hieraan tegemoet met meer dan 440 exposanten, verspreid over 7 hallen. Nieuwe verrassende bouwmaterialen, duurzame oplossingen, stijlvolle vloeren, trappen en ramen, functionele keukens, knappe badkamers, vastgoedaanbod en nog veel meer. Dit jaar gaat er bijzondere aandacht naar energievriendelijke en duurzame oplossingen. In de ruime energiezone van Bis (hal 3 en 5) vindt de bezoeker alles wat hij/zij nodig heeft om zonder moeite energie en geld te besparen. Gratis bouwadvies Nieuw bij deze editie is dat de bezoeker de unieke kans krijgt om zich kosteloos te laten adviseren door tien gerenommeerde specialisten uit de bouwwereld (hal 6). Via www.bisbeurs.be kan men vooraf zelf bepalen wanneer men voor een advies langskomt.

CIB OOST-VLAANDEREN: Bis-beurs, hal 4 (Immosfeer) Biedt plaats aan vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars en sleutel-opde-deurbedrijven. Vast een bezoekje waard.

CIB LIMBURG: Hier juiste contracten Na de ondertekening van het protocol overhandigt Marc Cloetens het logo aan Matthijs Van Erum. Verder op de foto: Joris Van Schuylenbergh en Ann Beenders,

Immosfeer In de Immosfeer-hal (hal 4) vindt de bezoeker naar goede gewoonte de belangrijkste vastgoedspelers van de regio verzameld: vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars. In deze hal vindt u eveneens de CIB-stand. Meer info Bis is gedurende negen dagen te bezoeken en start op 9 oktober. De eerste zaterdag, 9 oktober, kan u er zelfs terecht tot 23u tijdens de “Nacht van Bis”. www.bisbeurs.be

CIB Kust: cijfers vakantieverhuur De septembermaand betekent altijd voor CIB Kust de resultaten van de vakantieverhuur tijdens de afgelopen zomermaanden. Veel volk en goede cijfers vanwege Westtoer.

CIB info 48

CIB_03_2010.indd 19

19

28-09-2010 13:47:20


certified PDF

Speciaal aanbod voor CIB-leden EXTRA

SEKSUEEL MISBRUIK IN DE KERK

www.knack.be

DANNEELS VERVOLGEN WEGENS SCHULDIG VERZUIM? www.knackfocus.be

TRENDS

ALEXANDER DE CROO ‘BELGIË IS EEN SIAMESE TWEELING DIE JE NIET KUNT SCHEIDEN’ Jeugdcriminaliteit ‘Nultolerantie getuigt van nulintelligentie’

Verkiezingen in Verenigd Koninkrijk Breken de Liberaal-Democraten de tweepartijenstaat?

Document De geheime bunker van het Warschaupact

HOORT BIJ HET WEEKBLAD KNACK NR.10 VAN 10 TOT 16 MAART 2010 - KNACK WEEKEND, ELKE WEEK SAMEN MET KNACK EN FOCUS KNACK ISSN.0772294X

IN BUITENMEUBELS

KATE NASH PLEIT VOOR TERINGHERRIE

‘MENSEN BLIJVEN OPVALLEND NUCHTER IN MIJN AANWEZIGHEID’

Vastgoed in Vlaanderen

5 REDENEN WAAROM

Wat mag u van uw architect verwachten?

DE VIDEOCLIP

WEER HIP IS

CANNES

Hoe vindt u zwakke plekken vóór u een huis koopt

HET FESTIVAL VAN PATRICK DUYNSLAEGHER

06

OVER HET VITRAHAUS

WONEN IN DE TOEKOMST

DEXTER DE SERIEMOORDENAAR SERIEMOORD DENAAR IN MICHAEL C. HALL

HOORT BIJ HET WEEKBLAD KNACK NR.222 VAN 2 TOT 8 JUNI 2010 - KNACK FOCCUSS, ELKE WEEKK SAMEEN MET KNACK EN KNACK WEEKEND - ISSN.20031-664XX

HERZOG & DE MEURON

bOb van Reeth over wonen in Vlaanderen

‘Den buiten is voor koeien’

HEET EN HITSIG

ECOWIJKEN OOK IN BELGIË

WONEN

+

Een leidraad voor leningen, verzekeringen en premies

IS TERUG

SPECIAL

www.trends.be

DE ECHTE REFERENTIE VOOR VASTGOEDPRIJZEN

FINANCIEEL-ECONOMISCH WE WEEKBLAD EE EK EKB K B LAD KB LA AD AD

STIJN

Drie koppels vertellen over hun aankoop

ALLE PRIJZEN PER GEMEENTE BOUWGRONDEN, HUIZEN EN APPARTEMENTEN

E GE XCL LD US EN IE QU VE ÊT E

>>> Maandblad / P708772 / Juni 2010 / 4 jaargang / Nr. 31 / � 4,00

www.moneytalk.be

spaart u best voor � Hoe uw kleinkinderen? afspraak niet � EEen nakomen: hoeveel

Jaargang 40 Afgiftekantoor Antwerpen X P509535

Voor persoonlijk beleggingsadvies bel 0900/10.507 (0,45 �/min.) elke vrijdag van 9.30u - 12.30u

groepsverzekering � Uwopvragen in Frankrijk

KORT AANDELEN Barco, Omega Pharma, Air France-KLM, IBM (p. 2-5) INSIDE OPTIES Haussecombinaties op Intel (p. 6) CHECKLIST B (p. 7-8)

R Onze tips voor een optimale aangifte R Gebruik Tax-on-web R Breng uw werkelijke kosten in

FLASH Thrombogenics

INSIDE DERIVATIVES Bescherm uw winsten (p. 10) LEZERSVRAGEN (p. 11) INSIDE PORTFOLIO (p. 12)

www.ikgabouwen.be

Vakantie in zicht!

COUNTRY

OB4495 OB449 B4495 95 58 OB44958

Vlaamse boerderij

België

HOBBY

Opkomst van de groentesiertuin

in zuiderse sfeer

Geniet van de mooiste fietsroutes

AUSTRALIË

NATUUR & WELLNESS

Woondossier :

WIN !

5 NIKON CAMERA’S�

i i i • Het belang van thermische inertie • Nachtkoeling: efficiënt en gratis

Win

een fotovoltaïsche ee installatie

t.w.v.

€ 9900

De zon, uw energie! • Fotovoltaïsch = rendabel • Solar tuinverlichting

ITALIË: ZOMER IN PUGLIA � HET ECHTE EGYPTE

Aanwezig op VFB-Happening Morgen - zaterdag 24 april - vindt de VFB-Happening plaats in Metropolis Antwerpen. U kunt ons daar ontmoeten op de stand van Roularta Media Group, tussen vele spreekbeurten en debatten door. Zelf verzorgen we de rol van analist tijdens de presentatie van Kinepolis Group. Misschien tot dan!

1

PSYCHOLOGIE

MAANDBLAD - 4 JAARGANG NR. 46 - JULI 2010 - EURO 7,95 - ISSN. 1783-3000 - P 3A9062

Aquagym: trainen zonder moeite Hoeveel moet je drinken? Sorbet: koelte met veel smaak Zweten zonder stinken

Zomer! Fietsen

Tips bij het klimmen

Kleine koks

rode bes

DOEDOSSIER: PLANT VAN DE MAAND • SIERTUIN • MOESTUIN • KRUIDENTUIN • ZO GEMAAKT • 3 KINDERPAGINA’S

We hebben de voorbije jaren natuurlijk een risico genomen door het biotechaandeel een belangrijk gewicht in de voorbeeldportefeuille te geven, maar we waren en blijven overtuigd van het koerspotentieel van het aandeel op langere termijn. Alleen zijn er limieten en zal er dit jaar nog een dag komen dat we het gewicht zullen afbouwen, zoals dat hoort bij het beheer van een portefeuille voor de goede huisvader/belegger. Voor de duidelijkheid: tot nader order is ons geloof in het potentieel van het bedrijf dus niet aangetast.

BEWEGEN

Zomerfrisse

Luilekker buiten

markt. Het wordt natuurlijk pas echt historisch als microplasmine voor die indicatie wordt goedgekeurd, maar de waarschijnlijkheidsgraad is intussen tot 90% opgelopen. Zoals we in de Flash ook onderstrepen, is dat lang niet het enige ijzer dat Thrombo in het vuur heeft. Het is zelfs een middel met een relatief beperkt verkooppotentieel, in vergelijking met de andere potentiële middelen in de pijplijn, maar dat middel klopt op de grote poort naar erkenning. Ook cruciaal is dat Thrombo de middelen heeft om het volledig zelfstandig naar de markt te brengen en dus alle mogelijke inkomsten zelf voor eigen rekening kan realiseren.

bodytalk ETEN

de landelijke keuken

Zelf koken doet lusten

Cruisen over de Great Ocean Road

PLUS

Beheerste koersreactie We zijn dan ook vereerd dat we het aandeel al drieëneenhalf jaar geleden in de voorbeeldportefeuille hebben opgenomen en dus het overgrote deel van de stijging al hebben meegemaakt. Dan mogen we de koersreactie op het heuglijke nieuws als verre van euforisch bestempelen. Nochtans werd hier opnieuw een belangrijke horde genomen, op weg naar een eerste geneesmiddel op de

ONAFHANKELIJK BLAD OVER GEZOND EN LANGER LEVEN

Een koele zomer • Bescherm uw ramen tegen de zon

� Lekker ��ngs de Loire

Adembenemend Navarra

JAARGANG 9 • JUNI 2010 • NUMMER 62 • P509556

FRANKRIJK � Met de cabrio naar Cogn�c

Spanje

LIVING

Afgelopen dinsdag was het zover: Thrombogenics kon ons verblijden met het nieuws dat het primaire eindpunt was bereikt voor microplasmine, een potentieel middel voor de behandeling van oogaandoeningen. We wijden deze week dan ook graag de ‘Flash’ aan Thrombogenics (zie p. 8), want het gaat hier toch wel over veruit de belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van het Leuvense biotechbedrijf tot nog toe. Thrombo werd gesticht door de Leuvense professor Désire Collen. Dat was nota bene met een deel van de 144 miljoen USD aan royalty’s van tPA, een geneesmiddel dat bloedklonters oplost in de strijd tegen beroerten en hartinfarcten en gecommercialiseerd werd door Genentech, sinds vorig jaar een dochter van de Zwitserse farmareus Roche. Toen een einde kwam aan de royalty’s werd beslist tot een beursgang. Die IPO kwam er in 2006, aan een prijs van 4,50 EUR per aandeel. Door het uitstekende nieuws rond microplasmine sloot het biotechaandeel voor het eerst boven 18 EUR of een verviervoudiging van de beurskoers op minder dan vier jaar tijd. Er zijn weinig of geen nieuwkomers die in de afgelopen vier jaar een dergelijk succesverhaal op de beurs kunnen voorleggen.

INSIDE BELEGGEN - 23 APRIL 2010

WWW.GRANDE.BE •

(p. 8)

MARKT IN BEELD Arseus, Econocom, ASML, Danone, Roche, Google (p. 9)

Vanaf 27 mei in uw dagbladhandel: de Fiscale Gids 2010

maandblad nr. 332 - juli/augustus 2010 P509554 - 38e jaargang - �3,50

SPIJS & DRANK

Belangrijke mijlpaal

THROMBOGENICS Cruciaal jaar perfect begonnen (p. 8)

kan het u kosten?

GEZONDHEID

BELEGGEN

Bezoek ook onze website: www.insidebeleggen.be

AIR FRANCE-KLM Uit de as herrezen? (p. 3-4)

BELASTINGAANGIFTE

HUIS & TUIN

Inside

TIPS

WEGWIJS in het doolhof van de

HOEVEEL IS UW WONING WAARD?

23 april 2010 - nr. 16B

VERSCHIJNT 2 KEER PER WEEK

Een eigen vakantieplek

Een tweede verblijf: hoe financieren? • Twee weekendhuisjes in eigen land

Waarom roddels koppig zijn Zwangerschap & levensstijl Invloed op de genen

Neem een abonnement op een kwaliteitsblad naar keuze tegen exclusieve CIB-voorwaarden.

. Surf naar www.abonnementen.be/CIBcongres

Uw bron van kwalitatief leesplezier abonnementen.be is een website van

CIB_03_2010.indd 20

28-09-2010 13:47:28

CIB info 48  

CIB info 48

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you