Page 1

CIB info 40

driemaandelijks infoblad juli-augustus-september 2008

Real Estate Awards 2008

EUREF - 9, 10 & 11 oktober 2008

CIB Vlaanderen reikt Pieter Pourbusprijs uit aan Geert Bourgeois

EUREF: internationaal vastgoedcongres www.cib.be

www.vivo.be

1


Colofon CIB info Confederatie van Immobiliënberoepen Driemaandelijks infoblad

juli-augustus-september 2008

Inhoud 2 Column van de voorzitter 3 Real Estate Awards 2008 6 EUREF: internationaal vastgoedcongres 10 EUREF: workshops in de kijker 13 EUREF: randprogramma 15 VIVO opleidingsaanbod najaar 2008 19 Haal meer uit uw lidmaatschap

Redactie voor dit nummer: Teksten: Stephan De Witte, Joris Breugelmans, Karen Dossche, Jan Jassogne, Luc Machon, Dimitri Boone Verantwoordelijke uitgever: Luc Machon Hebt u interesse in de diensten van CIB? Contacteer ons op het nummer 09 222 06 22 Wij heten u graag welkom! Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, micro-film/video of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de auteur.

CIB Vlaanderen Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent Tel. 09 222 06 22 Fax 09 222 28 95 info@cib.be www.cib.be

Voorwoord Bij het schrijven van dit editoriaal is het bewogen vastgoedjaar reeds halfweg. Onze sector moest het de afgelopen maanden helaas opnieuw ontgelden. In het voorjaar zorgde het programma “Volt” voor veel beroering. Bij een waardering bleken de mening van zogenaamde onafhankelijke experts enerzijds en van vastgoedmakelaars anderzijds, behoorlijk uiteen te lopen. Daarbij werd het gelijk bij de experts gelegd en vergeten dat “the proof of the pudding is in the eating”… Na een klacht van CIB Vlaanderen veroordeelde de Kamer van Beroep van het BIV recent een makelaar wegens het voeren van bedrieglijke reclame. In zijn folder adverteerde de betreffende makelaar lage forfaitaire tarieven maar stelde hij tevens dat zijn dienstverlening niet afweek van de klassieke dienstverlening van een vastgoedmakelaar. De Kamer van Beroep stelde evenwel vast dat er geen sprake was van een klassieke dienstverlening. In feite ging één en ander over onderdelen van de klassieke dienstverlening, die apart werden gehonoreerd. Ook werd afgeweken van de in de sector gebruikelijk “no cure, no pay”-formule. De Kamer van Beroep wees ook op de deontologische verplichting om de normale rendabiliteit van een kantoor te verzekeren. Jammer genoeg werd hierover in de media bericht alsof het BIV minimumtarieven zou hanteren, in strijd met tal van Europese en nationale regels. De sector slaagde er niet in die beeldvorming te corrigeren. Qua imagobeschadiging kon het alweer tellen. Maar we kwamen ook positief in het nieuws. CIB Vlaanderen reikte opnieuw zijn Real Estate Awards uit en beloonde markante politici en vastgoedspelers voor hun inzet voor de vastgoedmarkt. Ook maatschappelijk nam CIB Vlaanderen voluit deel aan het debat. Zij nam het voortouw in de discussie over de btw op bouwgronden, sensibiliseerde de politieke overheid rond tal van thema’s waaronder de witwaswet en haalde de pers met haar studies rond vastgoedprijzen en intergewestelijke migratie. Vandaag houden gewestelijke materies als het bodemdecreet en de bijzondere informatieplicht ruimtelijke ordening de geesten meer dan bezig. Dit najaar gaat het Vastgoedcongres van CIB Vlaanderen -al acht jaar lang dé hoogdag voor alle Vlaamse vastgoedprofessionals- de Europese toer op met het European Real Estate Forum (EUREF), een driedaags internationaal congres van 9 tot en met 11 oktober in Flanders Expo in Gent. Deze Europese dimensie kwam er op initiatief van Willy Haegens, afgevaardigd bestuurder van CIB Vlaanderen. Tijdens dit congres wil CIB Vlaanderen de toenemende invloed van Europa onder de loep nemen en wordt er ook vooruitgeblikt. Zo worden onder meer de belangrijkste evoluties en regelgeving besproken die bepalend zullen zijn voor de toekomst van de vastgoedsector en de vastgoedmakelaar. Deemoedig moeten we toegeven dat onze Europese invloed vandaag beperkt is. Eertijds zette het BIV haar lidmaatschap stop bij CEPI, de overkoepelende organisatie van vastgoedmakelaars en -beheerders in Europa. CIB Vlaanderen koos ervoor deze verplichtingen verder te zetten. Vandaag bewijst dit lidmaatschap zijn waarde, in de uitbouw van een Europees lobbyapparaat. Maar het hoeft geen betoog dat dit een uitdaging voor de hele sector moet zijn. Het belang ervan kan nauwelijks onderschat worden nu regels inzake energie, consumentenbescherming en technische controles Europees gedicteerd worden. Tot slot, CIB Vlaanderen stelde samen met haar provinciale kamers een enthousiaste ploeg kandidaten samen voor de BIV-verkiezingen die eind dit jaar plaatsvinden. De handen jeuken om de schouders te zetten onder een betere vastgoedmakelaardij. De kiezer zal het laatste woord hebben, maar de ploeg van CIB Vlaanderen is er alvast klaar voor! Luc Machon, Algemeen Voorzitter CIB Vlaanderen

2


Real Estate Awards 2008 CIB Vlaanderen reikt Pieter Pourbusprijs uit aan Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois Speciale awards voor Brussels minister Guy Vanhengel en Marc De Buck, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen Op vrijdag 25 april 2008 vond de tweede editie plaats van de Real Estate Awards, dé prijzen van de Vlaamse vastgoed-

sector. Tijdens dit prestigieuze en avondvullende event in het Kasteel van Saffelaere in Lochristi, werden de Pieter Pourbus- en de Georges De Wandeleer-prijzen van CIB Vlaanderen uitgereikt. Ook de CIB Federaties, die binnen CIB de diverse vastgoedberoepen vertegenwoordigen, reikten verschillende prijzen uit. Voor Brussels minister Guy Vanhengel en Marc De Buck, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, waren er speciale prijzen. Samen met ERA beloonde CIB Vlaanderen ook nog het beste eindwerk van een student vastgoed met de ERAsmusprijs.

Als blijk van waardering werd door een persjury en het

evenzeer voor de wijze

waarop met onze sec-

Directiecomité van CIB Vlaanderen de Pieter Pourbusprijs 2008 toegekend aan:

tor wordt overlegd.

Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister van Bestuurszaken,

werd

De Pieter Pourbusprijs

Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

door

CIB

Vlaanderen voor het Sinds het aantreden

eerst in 1984 toege-

als Vlaams minister in

naar een politicus,

gerealiseerd dat van

tie of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de

kend. De prijs gaat

van Geert Bourgeois 2004 werd heel wat

grote invloed en nut is

voor de Vlaamse vast-

goedmakelaars die gespecialiseerd zijn in

bestuurlijke instanvastgoedsector in Vlaanderen. De prijs wordt toegekend door het Directiecomité van CIB Vlaanderen en een onafhankelijke persjury.

de nichemarkt van het

Als blijk van waardering voor getoond engagement werd door het

Ingrijpend en belang-

de 19de Georges De Wandeleerprijs:

toeristisch vastgoed. rijk voor de toekomst

van de sector van de huurvakantiewoningen

zijn de goedkeuring van

het reisbureaudecreet,

van het logiesdecreet en van het derde Kustactieplan. De wijze waarop telkens overleg wordt gepleegd met de representatieve beroepsorganisaties kan gelden als een voorbeeld. Ook het Kabinet

van de minister is doordrongen van het nut van een goed overleg met de beroepsorganisaties.

Minister Bourgeois verdient dan ook de Pieter Pourbusprijs voor zijn realisaties die van belang en nut zijn voor onze sector maar

Directiecomité van CIB Vlaanderen aangewezen als laureaat van

Mevrouw Karine De Roeck-Schoeters

Karine heeft de voorbije twintig jaar heel wat

belangrijke functies bin-

nen CIB of op vraag van CIB opgenomen. 20 jaar onbaatzuchtige inzet

op hoog niveau voor de beroepsorganisatie CIB wordt nu beloond

met de Georges De Wandeleerprijs.

3


Real Estate Awards 2008 Karine heeft ervoor gekozen om binnen CIB het iets kalmer aan te doen, maar ze blijft

ter beschikking wanneer CIB haar nodig

heeft. Zij is momenteel

nog lid van de Kamer van Beroep binnen het

Beroepsinstituut van

Vastgoedmakelaars,

voorzitter van de ‘CIB Federatie toeristisch vastgoed, huurvakantiewoningen en tweede verblijven’ en sinds kort ook lid van het adviescomité voor de reisbureaus.

Special Achievement Award

maar aan de subsidie voor het mooie project van striptekenaar

Marc Sleen. In het kader van zijn steun aan dergelijke projecten wordt hem deze prijs toegekend.

ERAsmusprijs Voor het eerst wordt ook de ERAsmusprijs (ERA Award for Excellence)

uitgereikt tijdens de Real Estate Awards. Met de ERAsmusprijs en het bijbehorende certificaat willen ERA en CIB Vlaanderen de prestaties erkennen van de laureaat die zich van zijn collega’s

vastgoedstudenten heeft weten te onderscheiden door de uitzonderlijke kwaliteit van zijn eindwerk en daarvoor dan ook het hoogste aantal punten behaalde (in juni 2007).

De jury heeft de eer en het genoegen de ERAsmusprijs 2008 toe

te kennen aan

Ann Gillis (Hogeschool Antwerpen/Mechelen) Onderwerp:

Als blijk van waardering werd door de Raad van Bestuur van CIB Oost-

Bouwen buiten de lijntjes

Vlaanderen en het Directiecomité van CIB Vlaanderen de Special

van de wet.

Achievement Award 2008 toegekend aan

Bouwmisdrijven en een

Marc De Buck,

kijk op zonevreemde

gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen

woningen

Gedeputeerde Marc De Buck is de drijvende kracht bij de Provincie

Het eindwerk verduide-

Oost-Vlaanderen om steun te verlenen aan het nieuwe project van

lijkt in een klare taal en

CIB Vlaanderen: EUREF 2008, het international vastgoedcongres.

op een overzichtelijke

Tegelijk wist en weet hij bij herhaling de vastgoedsector te boeien

wijze de problematiek

als spreker bij diverse gelegenheden. Zijn hart voor vastgoed is meer

van bouwmisdrijven en

dan een rechtvaardiging voor deze prijs!

zonevreemdheid. Naast

dit theoretische gedeelte

Excellence Award CIB Vlaams Brabant

wordt de materie aan de

Als blijk van waardering werd door de Raad van Bestuur van

CIB Vlaams-Brabant en het Directiecomité van CIB Vlaanderen aangewezen als laureaat van de Excellence Awards CIB Vlaams Brabant:

Guy Vanhengel, Brussels minister voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica

Guy Vanhengel, Vice-

ressant voor elke vastgoedmakelaar.

Beoefenaars van de verschillende vastgoedberoepen onderscheiden

Eerste Minister van

De CIB Federaties, die binnen CIB Vlaanderen de verschillende

slaagt er steeds in om

uit tijdens de Real Estate Awards. Daarmee willen ze de uitzon-

tiatieven in en om de

vastgoedberoepen belonen. Bij het toekennen van deze prijzen

de Brusselse regering,

vastgoedberoepen vertegenwoordigen, reikten apart nog een prijs

private en publieke ini-

derlijke professionele verdienste van beoefenaars van de diverse

vastgoedsector nauw

stonden de consument en kwaliteitszorg centraal.

(PPS-projecten). Vaak

Voor de CIB Federatie Vastgoedmakelaars:

te doen samenwerken

wordt cultuur gekoppeld aan vastgoed, denk

4

hand van een werkelijke

casus verduidelijkt. De beknopte volledigheid maakt het werk inte-

De persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen kennen de prijs voor creatiefste deelnemer “Dag van de Makelaar” toe aan:


Real Estate Awards 2008 Agence Rosseel, Gent / Sint-Martens-Latem: Luc Rosseel

Agence Rosseel pakte

VM Vastgoedbeheer - Oudenaarde: Luc Vander Meeren Het

voor de 2de editie van de

“Dag van de makelaar”

Vastgoedbeheer voor

uit met een grootscha-

haar klanten/mede-

lige mediacampagne in

eigenaars voldoet juri-

de Gentse regio. Er werd

disch/technisch aan alle

geadverteerd in diverse

voorwaarden. De docu-

magazines en kranten

menten zijn een extra

maar waarschijnlijk

dienstverlening naar

sprong de affichering in

hun klanten, want deze

de Gentse Kinepolis nog

zijn heel volledig en in

het meest in het oog. Op

leesbare taal opgesteld,

de lokale radiozender

zodat die ook voor een

Radio Be One passeerde

leek perfect begrijpbaar

het spotje van Agence

zijn. De afrekeningen,

Rosseel regelmatig. De klanten van Agence Rosseel werden tijdens de “Dag van de makelaar”, die dit jaar op paaszaterdag viel, persoonlijk en enthousiast onthaald door –hoe kan het ook anders– de paashaas.

De persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen kennen de prijs voor consumentvriendelijkste bouwproject toe aan: Het

bouwproject

“Residentie den Duc”

sel, zijn volledig en makkelijk te consulteren. De lay-out van de

documenten laat toe om vlug en duidelijk een zicht te krijgen op

Voor de CIB Federatie Toeristisch vastgoed: De persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen kennen de prijs voor consumentvriendelijke vakantiebrochure 2007 toe aan:

Immo Woestyn - Koksijde: Dirk Coelus

is een zeer aangenaam

Immo Woestyn biedt

lijke architectuur. Er is

ten een zeer over-

het creëren van een

gerubriceerde drieta-

wordt eveneens aan-

aan, waarin alle nood-

energiebesparende en

informatie op een

materialen en toegan-

beknopte wijze wordt

project met een dege-

zijn (potentiële) klan-

aandacht besteed aan

zichtelijke en goed

aangename biotoop. Er

lige vakantiebrochure

dacht geschonken aan

zakelijke en gewenste

gebruiksvriendelijke

volledige

kelijkheid van de appar-

tementen. Er wordt ook op een duidelijke manier kenbaar gemaakt wat wel en niet in de verkoopprijs zit.

Voor de CIB Federatie Vastgoedbeheerders: De persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen kennen de

prijs voor consumentvriendelijkste communicatie naar de medeeigenaars toe aan:

met rekeninguittrek-

de boodschap.

Voor de CIB Federatie Vastgoedpromotoren:

Brabo - Antwerpen: Maria Jansegers

communica-

tiepakket van VM

en

toch

voorgesteld. De presentatie is overzichtelijk en stijlvol aange-

vuld met een aantal

sfeerbeelden van de

kustgemeente. Opvallend en gebruiksvriendelijk element: de uitklapbare en dus gemakkelijk te consulteren legende met duidelijke symbolen en eenvoudige prijsberekening!

5


m u r o F e t a t s E l a e R n a e p Euro

F E R EU

Het internationaal vastgoedcongres van CIB Vlaanderen, CEPI en FIABCI Donderdag 9 oktober t.e.m. zaterdag 11 oktober 2008, Flanders Expo Gent Donderdag 9 oktober

Goed voor 3 opleidingsuren

Dagprogramma: Raad van Bestuur CEPI (voorbehouden voor CEPI-leden, enkel op uitnodiging) 13u30-16u30: studienamiddag 1 17u00-19u00: studienamiddag 2 Avondprogramma: openingsdiner – voor iedereen toegankelijk (na 19u)

Vrijdag 10 oktober

Goed voor 6 opleidingsuren 08u30-09u30: 09u30-11u00: 11u00-11u45: 11u45-13u15: 13u15-14u30: 14u30-17u15: 17u15-18u00: Na 18u00:

Koffie-onthaal Workshops 1 – 8 Koffie-pauze Workshops 9-16 Walking lunch Plenaire zitting Receptie Diner (facultatief)

Zaterdag 11 oktober

Goed voor 1 opleidingsuur

09u30-10u00: Koffie-onthaal 10u00-15u00: Toelichting en bezoek aan vastgoedprojecten in Gent Vanaf 15u00: Vrij bezoek aan de BIS-beurs & Nacht van BIS (facultatief)

Programma vrijdag 10 oktober 08.30u-09.30u

Welkomstkoffie

09.30u-11.00u

Workshops

1. EPC: verplicht vanaf 1 januari 2009? 2. In primeur: de evolutie van de huurprijzen in uw buurt 3. Vastgoed voor particulieren: van financiering tot element van vermogensplanning en -overdracht 4. Een revolutie in het verwarmen en koelen van een woning 5. Toeristisch vastgoed: reglementering voor verhuurkantoren én voor vakantiewoningen 6. Analyse du marché de l’immobilier dans le Brabant wallon et en Wallonie 7. How to do business in the USA? 8. How to invest in the Benelux?

11.00u-11.45u

Koffiepauze

11.45u-13.15u

Workshops

9. Professionele verzekeringen voor vastgoedprofessionals 10. Hypotheekoplossingen voor makelaars in vastgoed 11. Software maakt twee keer het verschil 12. Verhoog het rendement en de efficiëntie van uw vastgoedbeheer 13. Analyse du marché de l’immobilier bruxellois 14. Krijgt de vastgoedmakelaar nieuwe spelregels opgelegd door de Europese wetgever? 15. Real Estate in Russia and Eastern European Countries 16. Vind uw zakenpartner in drie minuten

13.15u-14.30u

Walking lunch

14.30u-16.50u

Plenaire zitting-debat: “De vastgoedsector en de vastgoedmakelaar in 2018, een blik in de toekomst”

16.50u

Toespraak door Yves Leterme, Eerste minister

17.15u-18.00u

Receptie

na 18.00u

Galadiner (facultatief)

Schrijf snel in vóór 15 juli en geniet zo van het voordeligste tarief ! Inschrijvingsformulier en alle info over EUREF vindt u op www.euref.be !


De vastgoedsector en de vastgoedmakelaar in 2018, een blik in de toekomst

Plenaire zitting – debat met politieke tenoren en vastgoedmakelaars Vastgoedmakelaarskantoren zijn voor het overgrote deel kleine

bruiken, het waren lange tijd de slogans van een milieubewuste

wordt veelal op korte termijn gedacht en gepland. Dit korte

mische noodzaak. Welke impact zal dit hebben op de vastgoedsec-

ondernemingen. Binnen de sector van de vastgoedmakelarij

minderheid. Vandaag zijn het geen slogans meer maar een econo-

termijn denken staat echter in schril contrast met de vastgoed-

tor: hoe en waar zal er in de toekomst worden gebouwd?

lange termijn betreffen. Plannen en beslissingen inzake ruim-

Vlaanderen en Brussel kampen met gebrek aan ruimte, voor iedere

investeringen, vastgoedfiscaliteit, die vandaag worden genomen

met de beperkte beschikbare ruimte? Bouwen in de hoogte? Nog

sector waar zowel de planning als de beslissingen doorgaans de telijke ordening, energie en isolatie, mobiliteit, woonnormen, zullen dikwijls maar zicht- en voelbaar worden over enkele jaren

en zullen in belangrijke mate bepalen hoe de vastgoedmarkt er over 10 jaar (middellange termijn) zal uitzien. In het debat wor-

den de belangrijkste evoluties en regelgeving besproken die in belangrijke mate bepalend zullen zijn voor de toekomst van de vastgoedsector en de vastgoedmakelaar

lap grond wordt gevochten. Hoe zal de vastgoedsector omgaan kleinere bouwpercelen? Of volstaat het huidig aantal woningen?

Wat is de levensduur van het bestaande patrimonium: appartementen van 30 en 40 jaar oud, huizen van 50 jaar en ouder?

In België is het beroep van vastgoedmakelaar gereglementeerd

sinds 1993. De voorbije jaren is het aantal kantoren sterk toegenomen. Ook het aantal transacties nam in deze periode toe. Het

Volgende evoluties worden besproken

aantal transacties is momenteel dalende. Is er nog voldoende

De Europese bevolking veroudert en wijzigt in samenstelling

toenemende regelgeving en door wijzigingen in de media met de

door immigratie. De samenlevingsvormen in Europa zijn reeds

drastisch gewijzigd. Hoe zal dit verder evolueren inzake vastgoed: woningen, zorg, recreatie, werk, ….?

werk voor zoveel vastgoedmakelaars? Het beroep evolueert door evolutie van internet als belangrijk gegeven.

Hoe zal het beroep van vastgoedmakelaar evolueren? Wat zal de invloed zijn van de evolutie van de vastgoedmarkt, van de steeds

Grondstoffen zijn zeer snel schaars, maar vooral duur, geworden. Beter isoleren, minder energie verbruiken, grondstoffen herge-

complexere regelgeving inzake vastgoed en van de regionale, federale en Europese regelgeving inzake de beroepsvestiging en de beroepsuitoefening?

Wie komt er rond de debattafel zitten? • Dirk Sterckx, Europees parlementslid

• Louis Michel, Europees Commissaris, bevoegd voor ontwikkeling & humanitaire hulp

• Charles Picqué, PS - Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

• Freya Van den Bossche, sp.a - Federaal Parlementslid

Dirk Sterckx

Louis Michel

Freya Van den Bossche

Meer info en inschrijven op www.euref.be

7


De vastgoedsector en de vastgoedmakelaar in 2018, een blik in de toekomst

• Philippe Janssens, Studie- en Adviesbureau STADIM

De ervaren VRT-journalist Johny Vansevenant zal, net als vorig

• Luc Machon, voorzitter CIB Vlaanderen en lid van de Uitvoerende

jaar, het debat in goede banen leiden.

• Jan Jassogne, nationaal voorzitter CIB, ondervoorzitter

De slottoespraak van deze congresdag wordt gehouden door, Yves

Kamer van het BIV

CIB Vlaanderen en lid van de Nationale Raad van het BIV

Philippe Janssens

Leterme, Eerste Minister.

Luc Machon

Jan Jassogne

ALLE SOFTWARE VOOR VASTGOEDBEROEPEN

Rentmeesterschap

Vennootschapsboekhouding

Beheer van mede-eigendom

Verkoop / Verhuur

Buro Center Informatics CVBA Lieven Bauwensstraat 15 | BE-8200 Brugge Tel. 050 32 04 08 | Fax 050 31 19 12 info@buro-center.be | www.buro-center.be

8

European Real Estate Forum

Vakantieverhuring

Herstelopdrachten


Wetgeving Vastgoed wat komt er allemaal nog ... ? Keuring ‘overdracht van eigendom’ voor oudere woningen Niet vanaf 1 januari 2007, ook niet 1 juli 2007, maar wel vanaf 1 juli 2008 !

Technisch Bureau Verbrugghen v.z.w. Veiligheidscontrole v.z.w. Erkend Controleorganisme Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats

ZETELS : ANTWERPEN : Van der Sweepstraat 3, bus 44, 2000 Antwerpen Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be

BRUSSEL / Arr. Halle-Vilvoorde : Clovislaan 15, 1000 Brussel Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be

REGIONALE KANTOREN : BRABANT / Arr. LEUVEN : Slabbaertstraat 18, 3210 Lubbeek Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21 E-mail : btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be LIMBURG : Sint-Jansstraat 57, 3583 Paal Tel. 011 42 18 34 - Fax 011 45 44 83 E-mail : btv.limburg@btvcontrol.be OOST VLAANDEREN : Brusselsesteenweg 326, 9090 Melle Tel. 09 252 45 45 - Fax 09 252 50 50 E-mail : btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be NOORD WEST VLAANDEREN : St. Janstraat 41/1/1, 8840 Staden Tel. 051 70 25 48 - Fax 051 70 54 46 E-mail : btv.nwestvlaanderen@btvcontrol.be ZUID WEST VLAANDEREN : Jan Breydelstraat 98, 8530 Harelbeke Tel. 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22 E-mail : btv.zwestvlaanderen@btvcontrol.be WAALS BRABANT : Avenue Wilmart 9, 1360 Perwez Tél. 081 65 84 59 - Fax 081 65 84 78 E-mail : btv.brabantwallon@btvcontrol.be LUIK : Rue Julien d’Andrimont 1 bte 2, 4000 Liège Tél. 04 253 19 72 - Fax 04 225 01 58 E-mail : btv.liege@btvcontrol.be HENEGOUWEN : Place E. Derbaix 16, 7130 Binche Tél. 064 33 64 55 - Fax 064 33 05 08 E-mail : btv.hainaut@btvcontrol.be NAMEN / LUXEMBURG : Avenue du Sainfoin 25, 5590 Ciney Tél. 083 21 35 27 - Fax 083 21 45 17 E-mail : btv.namur@btvcontrol.be

TBV•Advertentie•A4CIB.indd 1

De verplichte elektriciteitskeuring van de elektrische installaties bij de verkoop van een woning die gebouwd werd voor 1981 verloopt niet zonder slag of stoot. De intentie van de wetgever om de veiligheid van oude elektrische installaties te verbeteren is nobel, desalniettemin is het wetgevend kader erg onzeker. Het was aanvankelijk de bedoeling dat dit nieuwe KB vanaf 1.1.2007 in voege zou treden, maar in december werd beslist om dit uit te stellen tot 1 juli 2007, daarna kwam er nogmaals een uitstel met 1 jaar naar 1.07.2008. Vergeet echter niet dat dit enkel van toepassing is voor “ouder installaties”, men bedoeld deze van voor 1981. Het jaartal 1981 is niet toevallig gekozen. In dat jaar ging immers het A.R.E.I. van kracht, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Dit reglement regelt alle technische eisen waaraan veilige elektrische installaties dienen te voldoen in België. Sinds die datum konden eigenaars van nieuwe woningen enkel een elektriciteitsaansluiting krijgen als ze een keuringsverslag van een erkend organisme konden voorleggen dat bewijst dat alle voorschriften van het AREI opgevolgd werden. Voor woningen die voor die datum gebouwd werden, was er geen verplichting om te voldoen aan het A.R.E.I. Enkel wanneer er een verzwaring van het vermogen aangevraagd werd of wanneer een bestaande elektrische installatie uitgebreid werd, was een keuring door een erkend keuringsorganisme verplicht. Dat maakt dus dat woningen die decennia geleden gebouwd werden maar waar nooit een uitbreiding of verzwaring aangevraagd werd, niet hoefden te voldoen aan het A.R.E.I. Nochtans zitten er in deze groep enorm veel woningen met totaal verouderde en daarom onveilige elektrische installaties. Een niet te onderschatten risico. Statistieken tonen aan dat gebrekkige elektrische installaties verantwoordelijk zijn voor 15% van alle woningbranden en woningongevallen in ons land. Om daar wat aan te doen, besliste de federale overheid dat voortaan geen woning meer verkocht mag worden als de verkoper geen keuringsattest van een erkend keuringsorganisme kan voorleggen. Het is dus aan de verkoper om zo’n attest aan te vragen. Verlies ook niet uit het oog dat bij installaties van na 1981 ondertussen het art. 271.A.R.E.I haar 25 jaarlijkse verjaardag viert. Dit zou niet belangrijk zijn, echter, dit artikel regelt dat elke installatie om de 25 jaar dient herkeurt te worden. Als u dus geen geldig keuringsverslag meer heeft van uw elektrische installatie is noodzakelijk deze controle terug aan te vragen.

Energie Certificaat… in Vlaanderen Europese regelgeving, Kyoto normen, opwarming van de aarde,….het gaat allemaal over energie. Dat energie tegenwoordig een ‘hot item’ is hoeft geen betoog. Bij nieuwbouw, is men sinds 2006 al vertrouwd met de EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat) -eisen, die stellen dat je voldoende moet isoleren, ventileren en duurzaam verwarmen. Sinds dit jaar werden de openbare gebouwen verplicht een energie-audit uit te voeren en na een analyse van 12 maanden zullen zij verplicht een “energiecertificaat” moeten uithangen. Tegen het einde van 2008 zal ook bij elke particuliere woning die verkocht wordt de energiecertificaat moeten aanduiden of de woning al dan niet energiezuinig is. Momenteel sleutelt men nog aan de passende wetgeving. Het certificaat blijft wel 10 jaar geldig. Later is er ook voorzien dat hetzelfde certificaat noodzakelijk is om een woning te verhuren. Deze maatregelen hebben vooral tot doel om de consument onafhankelijke en deskundige te informeren over de veiligheid ( bij de elektrische controle) of de energieverbruik van het vastgoed. Ongevallen en schade vermijden, maar ook bewust en zuinig met energie omgaan worden meer dan doelstellingen, het zullen verplichtingen worden in de toekomst. Met de stijgende energieprijzen en uitzonderlijke mogelijkheden van subsidie tegenwoordig is het ook logisch dat energiezuinigheid meer is dan een verplichting, het zal de energie factuur beperken, investeringen vervroegen en installaties optimaliseren waar ook ons leefmilieu beter van wordt.

Technisch Bureau Verbrugghen vzw, dé externe dienst voor technische controles op de werkplaats, (liften, hijs-hefwerktuigen….), controle-organisme elektriciteit, staat steeds tot uw dienst met E.P.B (verslaggever), E.A.P (advies, vrijblijvend), E.P.C (certificaten, publieke gebouwen,...) -erkende energiedeskundigen. 250 medewerkers staan dagelijks ter uwer beschikking om uw een correct wettelijke service te verlenen. In uw regio is altijd een kantoor van B.T.V. aanwezig.

23-06-2008 11:44:52


EUREF: workshops in de kijker Toeristisch vastgoed: reglementering voor verhuurkantoren én voor vakantiewoningen

gaan we vooral de praktische toepassing en problemen in het

Met het oog op de kwaliteitsverhoging van de toeristische sector

tips mee, om op te volgen in een nieuw project. We delen met

heeft de Vlaamse overheid de laatste jaren werk gemaakt van een reglementering waarbij ook de toeristische verhuursector is betrokken.

veld bespreken.

Wat is onze ervaring met de EPB-eisen voor nieuwbouw, waar

worden vele zaken vergeten bij het ontwerp? U krijgt handige U onze ervaringen in de Energie Advies Procedure, die een

beeld geeft over de huidige toestand van het woningpark in Vlaanderen, en er is nog heel wat continu verbetering noodzake-

- decreet op de reisbureaus:

lijk! Onze eerste ervaringen met het “Energie Certificaat” zowel

delaars op de reismarkt en op de markt van de verhuur toeristisch

krijgt een beeld van hoe het er in de praktijk aan toegaat.

dit decreet streeft de verdere professionalisering na van de bemid-

voor publieke gebouwen als voor ervaringen komt aan bod. U

vastgoed. Zo dient op basis van dit decreet elk toeristisch verhuur-

Technisch Bureau Verbrugghen vzw is een dienstverlener die EPB-

kantoor dat bemiddelt bij de verhuur van een vakantiewoning (in binnen- en buitenland) vanaf 1 maart 2008 te beschikken over een vergunning die wordt uitgereikt door Toerisme Vlaanderen. Hoog tijd dus voor een eerste evaluatie van dit decreet! - decreet op het toeristische logies:

voor het zomerreces keurde het Vlaamse parlement het nieuwe

decreet goed op het toeristische logies. Deze reglementering streeft de kwaliteitsverbetering na van het logies zelf. Elke

vakantiewoning zal in de nabije toekomst minstens aange-

meld (bekend) moeten zijn bij Toerisme Vlaanderen en moeten

voldoen aan minimale kwaliteitscriteria. Daarnaast kan ook, vrijwillig, voor de vakantiewoning een vergunning worden aangevraagd op basis van comfortclassificatie.

Wat houdt dit decreet in, wat zijn de gevolgen en hoe kan het CIB je bij dit alles begeleiden?

verslaggevers,EAP-“Energiedeskundigen”– EPC-“Energiedeskundigen” en EPB-adviseurs te werkstelt. Onze aanpak is pragmatisch en helder, U zo goed mogelijk informeren is onze missie. Energie-audits op het vlak van verwarming in de diverse regio’s in België zijn mogelijk. > Vrijdag 10 oktober, 9.30u - 11.00u Sprekers:

> Ing. Joris Breugelmans M. Sc., Energiedeskundige - Commercieel Directeur BTV

> Ir. Ronny Macharis, Energiedeskundige - Auditor BTV audit

> Ann Colys, Afgevaardigde van het Vlaams Energieagentschap

> Ineke De Schoenmaeker, Afgevaardigde van het Vlaams Energieagentschap

> Vrijdag 10 oktober, 9.30u - 11.00u

How to do business in the USA?

Sprekers:

Veel Europese beleggers trachten voordeel te halen uit de lage

>N  ico Moyaert, raadgever Toerisme, Kabinet van Vlaams Minister voor Toerisme

> Jos Vercruysse, afdelingshoofd kwaliteitszorg, Toerisme Vlaanderen >G  eert

Martin,

projectleider

Internationaal Vlaanderen

Toerisme,

Departement

> Karine De Roeck, voorzitter CIB Federatie Toeristisch vastgoed en 2e verblijven

dollar koersen en uit de huidige situatie op de Amerikaanse residentiële vastgoedmarkt en gaan – soms iets te overhaast – over tot het aankopen van vastgoed in de VS. Deze workshop biedt

een overzicht op de verschillende wegen die bewandeld kunnen worden bij de aankoop van residentieel vastgoed en van de ver-

schillende actoren die daar bij betrokken zijn. Wat is bijvoorbeeld

de rol van de Licensed real estate broker, the Title Company, Tax

> Willy Coninx, CIB-medewerker Toerisme

Authorities en Property Management office? > Vrijdag 10 oktober, 9.30u - 11.00u

EPC: verplicht vanaf 1 januari 2009? U kent BTV wellicht van de keuringen elektriciteit bij de verkoop

van een woning, Technisch Bureau Verbrugghen vzw, is een erkend controleorganisme maar specialiseert zich de laatste

jaren meer en meer in energie-issues. Tijdens deze workshop

10

Sprekers:

> L uke Romero (Texas) President, Marketing and Networking Division FIABCI

> Eric Callebaut, Managing Partner Villaplanner

Opgelet: deze workshop wordt in het Engels gegeven.

European Real Estate Forum


EUREF: workshops in de kijker Software maakt twee keer het verschil Survival of the fittest … ook in vastgoed! De rol van de vastgoedmakelaar onderging de laatste jaren

enkele fundamentele wijzigingen. Waar de makelaar zich vroeger veelal een puur transactie-ondersteunende positie permit-

teerde, staat hij vandaag meer dan ooit voor de uitdaging zijn

beroep en zichzelf in zijn lokale markt te legitimeren. Deze druk op het makelaarsvak wordt gevoed door enerzijds het consumentisme, waardoor dikwijls negatief gekeken wordt naar intermediaire beroepen. Vooral als de rol van deze beroepen beperkt

blijft tot het intermediëren zelf. Anderzijds ondergraaft ook het

internet één van de voorname bestaanspijlers van de makelaardij, namelijk het samenbrengen van vraag en aanbod. En ook in het verstrekken van bijkomende informatie speelt het internet een concurrerende rol naar de makelaar.

Vandaag dienen makelaars zich meer te concentreren op het

leveren van een toegevoegde waarde aan alle partijen (verkopers en zoekers). Dit gedurende de volledige transactie en niet

alleen bij aanvang (mandaat) of bij realisatie van de verkoop

(compromis). Deze “identiteitscrisis” biedt tegelijk ook een aantal unieke opportuniteiten voor de professionele makelaar en

biedt hem de kans zijn bedrijf uit te bouwen tot een kwaliteitsvolle dienstverlener die permanent toegevoegde waarde biedt aan zijn cliënteel.

Het woord is aan de nieuwe makelaar, de makelaar die zichzelf én zijn kantoor profileert als een onmisbare stap bij de verkoop

Real Estate in Russia and East European Countries In 90 minuten de vastgoedmarkt bespreken in Rusland is een

onmogelijke opgave. Daar dan nog de “Oost-Europese landen” bijnemen is de opdracht helemaal onmogelijk maken. En toch

trachten de sprekers een inzicht te geven in de Russische vastgoedmarkt. Deze Russische vastgoedmarkt even vergelijken met

wat er gebeurt in de Oost-Europese landen waarvan de enen wel tot de Europese Unie behoren (Polen, Baltische staten, Hongarije …) en anderen niet (Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië ..) kan toch

wel heel verhelderend zijn. Twee Russische vastgoedprofessionals waaronder de voorzitter van de Russische vastgoedmakelaars moeten als geen ander kunnen uitleggen wat investeer-

ders en vastgoedprofessionals kunnen zoeken en verwachten op de Russische en Oost-Europese vastgoedmarkt. > Vrijdag 10 oktober, 11.45u - 13.15u Sprekers:

>A  lexander Romanenko, President of Russian Guild of Realtors, FIABCI vice-president

> Jari Vahviala, Managing Director of REIM Group

Opgelet: deze workshop wordt in het Engels gegeven en wordt vertaald (bij aanwezigheid van > 40 personen die eenzelfde taal spreken) naar het Nederlands en/of Frans.

of in het zoeken van een woning. Survival of the fittest, ook in de makelaardij. Tijdens de workshop “Software maakt twee keer het verschil” wordt dieper ingegaan op deze analyse. Een must

voor de makelaar die met zijn kantoor de volgende stap wil zetten in deze boeiende evolutie.

> Vrijdag 10 oktober, 11.45u - 13.15u Spreker:

> Geoffrey Giët, Business Development Director Skarabee

Meer info en inschrijvingen op www.euref.be

11


EUREF: workshops in de kijker Professionele verzekeringen voor vastgoedprofessionals Als exclusieve verzekeringspartner van CIB Vlaanderen richt

Concordia een workshop in met als voornaamste thema’s de beroepsaansprakelijkheidsproblematiek, met name de dek-

king bestuurdersaansprakelijkheid, en de nieuwe verzekering omtrent huurwaarborgen en huurschade.

In avant-première en exclusief voor CIB wordt tijdens deze workshop de risicodekking voor eigenaars tegen onbetaalde

huur en huurschade voorgesteld samen met nog enkele andere

nieuwe producten (brandverzekering met speciale waarborgen voor nieuwbouwpanden en woningen, autoverzekering met gunsttarieven voor CIB-leden). Ook het exclusief raamcontract

ontworpen voor de CIB Vastgoedpromotoren wordt nader toegelicht en er wordt kort stilgestaan bij de bestaande producten

(verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsaanspra-

Bestuurders kunnen uit hoofde van de vennootschapswetge-

kelijkheid, ...).

ving persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten in

Tenslotte zullen de Nederlandse en Franse collega’s u onderhou-

(“Directors & Officers Liability”) dekt de verdedigingskosten en

vastgoedmarkt.

de uitoefening van hun mandaat als bestuurder. Een D&O-polis de schadevergoedingen. Als bestuurder kan u persoonlijk aan-

sprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw handelingen. Daarenboven kan u, op basis van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor bepaalde bestuursfouten, eveneens persoonlijk aan-

sprakelijk gesteld worden voor de handelingen of nalatigheden begaan door andere bestuurders. Dit betekent dat uw privé-

vermogen wordt blootgesteld aan de financiële gevolgen van de tekortkomingen in het bestuur.

den over de specifieke verzekeringsproblematiek eigen aan hun > Vrijdag 10 oktober, 11.45u - 13.15u Sprekers: > Karen Dossche, afdelingshoofd afdeling

Aansprakelijkheidsverzekeringen/ juriste, Concordia België

> Christophe Cools, directielid verzekeringsmaatschappij

> Martin Lether, directeur non-marine Concordia Nederland > Isabel Peichert, directeur Concordia Frankrijk

Voor u gelezen 101 Vragen en antwoorden over de nieuwe woninghuurwet De woninghuurwet werd in 2007 grondig gewijzigd. Zo moeten

iedereen die in de praktijk

woninghuurcontracten sinds 15 juni 2007 op papier staan en

met de verhuring van wo-

sinds 18 mei 2007 is de verhuurder ook verplicht de huurprijs

ningen te maken heeft!

en de huurkosten bekend te maken bij het te huur stellen van een pand of een vakantiewoning. Voor drie vormen van huurwaarborg werd een wettelijke regeling uitgewerkt. De wet van 25 april 2007 bepaalt ook dat huurder en verhuurder verplicht worden om een uitgebreide plaatsbeschrijving op te maken, waarvan de kosten gedeeld moeten worden. De

Auteurs: Luc Machon, Luk Burgelman, Jurgen Vansteene, Peggy Verzele en Elke Volckaert (CIB) Uitgeverij: Kluwer

plaatsbeschrijving moet tevens geregistreerd worden. In ‘101 Vragen en antwoorden over de nieuwe woninghuurwet’ wordt de nieuwe regelgeving aan de hand van relevante vragen en antwoorden toegelicht. Met volop praktijkvoorbeelden, adviezen en tips. Enkele huurcontractvoorbeelden en verzoekschriftmodellen sluiten het boek af. Een nuttige gids voor

12 Adv CIB 210x148_dec07.indd 1

Prijs CIB leden : 41,65 € (incl.btw) Prijs niet-CIB leden : 49 € (incl. btw)

Bestelling via veerle.poppe@wkb.be

European Real Estate Forum 20/03/2008 14:10:20


EUREF: randprogramma Wij bieden u en/of uw partner de kans om op een unieke manier kennis te maken met een aantal steden in België.

Donderdag 9 oktober: 14u00-18u00: Gent te land en te water

U kunt een keuze maken uit 2 programma’s: 1. stadswandeling: wandeling door de historische binnenstad

van Brugge: deze 2u durende wandeling (5km) brengt je langs

de grootste publiekstrekkers (kathedralen, basilieken, kloosters, belfort en Hallen) en de meest pittoreske pleintjes van de binnenstad.

2.  wandeling met museum: beperkte wandeling langs het Begijnhof en het Minnewater en een bezoek aan het

Groeningemuseum. In het Groeningemuseum vind je niet alleen

de meesterwerken van de bekendste Vlaamse primitieven (Jan Van Eyck, Hans Memling, ..) maar tevens waardevolle schilderijen Wandeling met bezoek aan de historische binnenstad van Gent

en boottocht op de Gentse kanalen. Via een geleide stadswan-

deling ontdekken we de ‘Kuip’ (de binnenstad) van Gent en wandelen we langs de meest monumentale gebouwen van de stad: het Belfort (foto), de St-Baafskathedraal, het Stadhuis, het

Gravensteen, het Vleeshuis, de Lakenhalle, … en passeren we

van Vlaamse expressionisten.

> 13u-14u30: lunch in Knokke, met zicht op zee > 14u30-17u00: Knokke-Heist

’s Namiddags kunt u opnieuw een keuze maken uit twee aantrekkelijkeprogramma’s:

langs de meest pittoreske pleinen van de stad. Nadat we Gent te

1. Trendy Knokke

stad kunnen bekijken van op het water. Deze eerste kennisma-

moet u zeker de vele winkels, meer dan 50 kunstgalerieën en

voet hebben bezocht gaan we via boot verder, van waaruit we de

Wie wil Knokke-Heist op een trendy manier ontdekken? Dan

king wordt afgesloten met een aperitief en enkele hapjes.

uitzonderlijke architectuur gezien hebben. We starten met een

> Deelnameprijs: € 25 pp

wandeling op de zeedijk waar u de vele winkels en kunstgalerieën kunt bewonderen. Daarna volgt een architectuurwande-

> Minimaal 15 deelnemers

ling. Het Zoute werd door de Duitse urbanist Stübben ontwor-

> Vertrek & aankomst aan Flanders Expo

Vrijdag 10 oktober: 9u00-18u00: Brugge en Knokke-Heist > 10u-12u15: stadsbezoek Brugge

pen, vandaar het exclusieve karakter van de badstad. De villa’s

en cottages werden in verschillende bouwstijlen volgens heel

strenge stedenbouwkundige voorschriften opgetrokken. Zeker de moeite waard om te aanschouwen! 2. Wandelen in natuurreservaat

Zin in een paar uurtjes natuurpracht? In Knokke-Heist vindt u

Brugge (het “Venetië van het Noorden”) is een van de mooiste

ook het Provinciaal Natuurpark Zwin. Onder begeleiding van een

binnenstad in 2000 op de lijst van werelderfgoed gezet door

vaat. U kunt ook op unieke wijze de vogels observeren in vrije

waan je je bijna in de middeleeuwen. Het rijke aanbod aan

> Deelnameprijs: € 80 pp

steden van Europa. Terecht werd de volledige historische Brugse

natuurgids kunt u de fauna en flora bewonderen in het reser-

Unesco. Tussen de kronkelende steegjes en romantische reien

natuur en in het vogelpark.

musea geeft een indrukwekkend beeld van de bewogen geschiedenis van deze stad.

> Minimaal 25 deelnemers

> Vertrek & aankomst aan Flanders Expo

Meer info en inschrijvingen op www.euref.be

13


EUREF: randprogramma Zaterdag 11 oktober: 10u00-15u00: Gent by yourself of onder begeleiding

Over de middag nodigen we iedereen uit voor een deugddoende

> 10u30-12u30: “do-it-yourself-pakket” of geleide

kunnen genieten van een heerlijke 3-gangenlunch, tevens biedt

stadswandeling

Na de kennismaking met Gent waar u donderdag van kon genie-

ten, willen wij u opnieuw laten genieten van deze aantrekkelijke stad in al haar diversiteit.

1. Zelf op verkenning aan de hand van meegekregen documentatie

> 12u30-14u30: 3-gangenmaaltijd in historisch kader lunch in Korenlei 2 in het centrum van Gent. Niet alleen zult u er

dit restaurant een uniek zicht op een van de mooiste plekjes in Gent … .

> 15u: gezamenlijk terug naar BIS-Beurs > Deelnameprijs: € 30 pp

> Vertrek & aankomst aan Flanders Expo

U kunt aan de hand van een plannetje met bijkomende uitleg zelf op verkenning gaan. Wilt u musea bezoeken? Dan hebben wij voor u onder andere Het Museum Schone Kunsten, SMAK en het Design Museum. Wilt u shoppen? Op het plan vindt u

niet alleen de traditionele winkelstraat, maar ook de ‘andere’ winkelbuurt. Houdt u van nostalgie? Dan kunt u op zaterdagvoormiddag onze traditionele rommelmarkt bezoeken. U bent

avontuurlijk ingesteld? U kunt uw eigen stadswandeling maken, op eigen tempo, zonder gids.

DINERS (facultatief ) Openingsdiner, donderdag 9 oktober Op donderdagavond 9 oktober vindt het openingsdiner van

het Vastgoedcongres – EUREF – plaats. Onder de glazen koepel van het Atrium van Holiday Inn Gent Expo kan u genieten van Gentse specialiteiten. Een unieke gelegenheid om contacten 2. Wij nemen u graag opnieuw mee met stadsgids

te leggen of uit te breiden met zowel binnenlandse als buiten-

kan ook met een stadsgids het adellijke Prinsenhof en het oud-

een lokale breugelmaaltijd.

Wie maar niet genoeg kan krijgen van deze intrigerende stad ste Begijnhof van de stad bezoeken. Dit is een aanrader voor al wie de vredige en stille kant van Gent wil leren kennen. (minimaal aantal deelnemers: 12)

landse vastgoedprofessionals. We verwachten u om 19u00 voor > Deelnameprijs: € 50 pp

Galadiner, vrijdag 10 oktober Het historische kader van de Gentse Sint-Pietersabdij, is het

kader voor het diner op vrijdagavond. We verwachten u om 19u30 voor het aperitief, gevolgd door het galadiner. Het wordt

een avond vol culinaire verrassingen, met uiteraard de nodige ruimte tot netwerking. De ondertekening van de samenwer-

kingsovereenkomst tussen CIB Vlaanderen en het Amerikaanse NAR (National Association of Realtors), wordt een belangrijk

hoogtepunt tijdens het galadiner. Bevestig snel, want de plaatsen zijn beperkt. Dresscode: stadskledij > Deelnameprijs: € 75 pp

14


VIVO opleidingsaanbod najaar 2008 Verplichte permanente vorming

Opleidingsniveau via sterrensysteem opleidingen waarvoor geen voorkennis vereist is, beginnende vastgoedprofessionals

graduaats- (bachelor) niveau, 10-tal jaren praktijkervaring licentiaats- (master) niveau, zeer uitgebreide praktijkervaring

Krachtens de BIV-plichtenleer (art. 36) is elke vastgoedmakelaar gehouden tot het volgen van 20 uren permanente vorming te spreiden over 2007 en 2008. Dit betekent een gemiddelde van 10 uren permanente vorming per kalenderjaar.

INSCHRIJVEN:

Het inschrijvingsformulier kan u downloaden op www.vivo.be of aanvragen op info@vivo.be of tel. 09/245 54 07.

Studiedagen

506. Actualia in het Energie- en Milieurecht: het energieprestatiecertificaat en het nieuwe bodemdecreet (3u)  Tijdens deze infosessie komen 3 thema’s aan bod:

1. Het besluit van de Vlaamse regering m.b.t. het verplichte energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen (EPC) én de energieaudit

2. Het nieuwe Bodemdecreet dat op 1 juni 2008 (!) in werking

trad (overdracht van gronden, onderzoekprocedure, inventaris, saneringplicht, ...)

3. D  e verplichte elektrische keuringen: regelgeving, voorbeelden en toepassingen, richtprijs, …

Opzet studienamiddag: een praktijkgerichte analyse van de onder-

werpen zonder de juridische achtergrond en de aansprakelijkheid van de vastgoedprofessional uit het oog te verliezen. Roeselare: dinsdag 16 september 2008, 14u30-17u30 Gastsprekers:

• Bram Delvaux, Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Milieu- en Energierecht, K.U.Leuven; Raadgever Energie, Kabinet

Viceminister-president Dirk Van Mechelen en Medezaakvoerder b&g energy improvements

• Ludo Ockier, advocaat voorkeurmaterie vastgoedrecht

• J oris Breugelmans, Ingenieur M.Sc., erkend energiedeskundige EAP, EPB en EPC, Commercieel directeur BTV

Prijs1: € 90 + 21% BTW; CIB-leden1: € 60 + 21% BTW

508. Verplichtingen van de syndicus bij de verkoop van appartementen (3u)  De wetgeving, van toepassing op de verkoop van appartementen, wordt elk jaar complexer. En het aantal daaraan verbonden verplichtingen lijkt ook voor de syndicus steeds toe te nemen. Maar waar begint en eindigt zijn verantwoordelijkheid nu precies?

ten, eigenaars, potentiële kopers, ….

• Elektrische keuringen: wie vraagt aan? + praktisch vervolg

• Bodemdecreet: rol van de syndicus bij vaststellen risicogrond en uitvoering oriënterend bodemonderzoek

• Stookolietanks • ….

Ook de rol van de bemiddelende vastgoedmakelaar komt hier aan bod. Leuven: donderdag 2 oktober 2008, 10u-13u

Oostende: dinsdag 21 oktober 2008, 13u30-16u30 Gent: maandag 3 november 2008, 13u30-16u30

Antwerpen: woensdag 19 november 2008, 10u-13u

Brussel: donderdag 27 november 2008, 13u30-16u30 Gastsprekers (afh. van de locatie):

• Rob De Koninck, advocaat voorkeurmaterie vastgoedrecht

• Een notaris (Filip Holvoet of Jacques Hulsbosch of Bert Vrancken)

• Een syndicus (Wim Christiaen of Jan Jassogne of Jacques Wollaert) • Afgevaardigde van Ovam

Prijs1: € 90 + 21% BTW; CIB-leden1: € 60 + 21% BTW

509. Regelgeving en keuringen in bouw en vastgoed: stand van zaken en tendensen (3u)  De verplichtingen inzake keuringen, attesten en certificatie en verplichte vermeldingen in verkoopovereenkomsten en notari-

ële akten nemen toe. Kennis van die regels is noodzakelijk, maar inzicht in het toepassingskader helpt bij de toepassing. Hoe

kwam de regelgeving tot stand en wat brengt de toekomst? Welke rol speelt Europa? En bovenal: hoe kunnen bouw- en vast-

goedprofessionelen hier best mee omgaan en hoe vinden ze hun weg in die voortdurend wijzigende omgeving? Gent: donderdag 9 oktober 2008, 13u30-16u30 Gastsprekers:

• Jacques Hulsbosch, notaris De Pinte

U krijgt een overzicht van de verplichtingen waarmee de vast-

• Joris Breugelmans, Ingenieur M.Sc., erkend energiedeskun-

koop van een appartement .… Komen o.a. aan bod:

• bijgestaan door deskundigen in Europese, Belgische en

• Al dan niet verplicht verstrekken van informatie aan gemeen-

Prijs5 € 35 + 21% BTW; CIB-leden5: € 25 + 21% BTW

goedbeheerder al dan niet rekening dient te houden bij de ver• Informatieplicht syndicus en makelaar t.o.v. de notaris

dige EAP, EPB en EPC, Commercieel directeur BTV Vlaamse regelgeving

15


VIVO opleidingsaanbod najaar 2008 Kortlopende & langlopende opleidingen 6. Opfrissing Frans op kantoor (9u)  U praat een aardig mondje Frans en uw Franstalige klanten waarderen dat, maar toch betrapt u uzelf regelmatig op het maken van fouten …

In deze taaltraining wordt gewerkt op basis van praktijkgebonden conversatie. We pikken in op alle twijfels en fouten. Niet gewoon even verbeteren maar net iets verder gaan, zowel wat

grammatica als idiomatisch taalgebruik betreft. Terugkerende struikelblokken gaan we met drills te lijf. De competenties die

hier vooral aan te pas komen zijn het uitdrukken van wil, wensen, het geven van opdrachten, het formuleren van vragen en

moet volgens art. 577 BW? Hoe bepaalt u de dagorde? Hoe kan er geldig gestemd worden? Wat met volmachten?, …

2° Daarna laten we een communicatiespecialist aan het woord

die u aan de hand van een aantal eenvoudig toe te passen technieken duidelijk maakt hoe u de vergadering écht kunt

leiden. En hoe u ze de richting kunt uitsturen die u zelf wilt en de eigenaars nadien toch de zaal tevreden ziet verlaten. Gent: donderdag 16 oktober 2008, 13u30-17u30

Antwerpen: maandag 20 oktober 2008, 13u30-17u30 Oostende: maandag 17 november 2008,13u30-17u30 Docenten:

Deel 1: Jacques Wollaert, voorzitter CIB-federatie vastgoedbeheerders Deel 2: Paul Vanhauwenhuyse, consultant

argumentatie, en het weerleggen van kritiek.

Prijs1: € 110 + 21% BTW; CIB-leden1: € 80 + 21% BTW

Doelpubliek: mensen met een redelijke basiskennis die in staat

110. Praktijkschatting voor de vastgoedmakelaar (20u - max. 14 dlns) 

zijn de les uitsluitend in het Frans te volgen.

Brussel: woensdagen 17, 24 september en 1 oktober 2008, 13u-16u Oostende: november 2008 (zie www.vivo.be) Trainer: Lerian-Nti Languages

Prijs1: € 240 + 21% BTW; CIB-leden1: € 150 + 21% BTW

7. De nieuwe spelling (sinds 2006) in een notendop (8u)  Bent ook u, na de zoveelste wijziging van de spellingsregels, de

draad kwijt geraakt? Dan is dit een geknipte opleiding voor u! In een sessie van 2 x 4 uren worden de belangrijkste wijzigingen

in de spellingregels (in voege sinds 2006) aangereikt en ingeoefend: al dan niet aaneenschrijven van woorden, gebruik van de tussen -n-, hoofdletters, koppel- en deeltekens, spelling Engelse (werk)woorden, … U leert het hier allemaal. Ook het gebruik van afkortingen komt aan bod.

Antwerpen: dinsdagen 23 september en 7 oktober 2008, 9u-13u Oostende: vrijdagen 17 en 24 oktober 2008, 9u-13u Gent: vrijdagen 7 en 14 november 2008, 9u-13u Trainer: Lerian-Nti Languages

Prijs1: € 180 + 21% BTW; CIB-leden1: € 120 + 21% BTW

8. Succespunten voor het slagen van uw eigenaarsvergaderingen 

In veel gevallen ontmoet een syndicus zijn klanten slechts 1 maal

per jaar, namelijk op de Algemene Vergadering. Daar een blunder begaan, kan rampzalig zijn.

Als syndicus moet u ervoor zorgen dat de puzzel zowel naar inhoud en vorm als naar verloop in elkaar valt: twee totaal verschillende opdrachten die elk een eigen aanpak vragen.

1° Inhoudelijk en vormelijk stellen we u een checklist voor: wat

16

Actief aan de slag!

Een aantal veelgebruikte schattingsmethoden en de factoren

die de waarde van vastgoed beïnvloeden worden toegelicht en u leert een degelijk schattingsverslag samenstellen.

80% van deze opleiding wordt besteed aan praktijkoefeningen: bezoek aan verschillende panden en opmaken van schattings-

verslagen die vervolgens in groep besproken worden. Zo leert u ook van uw collega-makelaars en steekt u heel wat op over hoe u een schattingsverslag kan motiveren naar de opdrachtgever.

Gent: donderdagen 13, 20, 27 november, 4 en 11 december 2008, 13u-17u Docent: Nicole Clerens, juriste, vastgoedmakelaar en -expert

Leuven: vrijdagen 14, 21, 28 november, 5 en 12 december 2008, 9u-13u

Docent: Eddy Gaethofs, Beëdigd Meetkundig schatter van onroerende goederen (MSOG)

Antwerpen: vrijdag 28 november, 9u-13u; vrijdagen 5 en 12 december 2008, 9u-17u

Docent: Walt De Pauw, vastgoedmakelaar Prijs6: € 390 + 21% BTW; CIB-leden6: € 300 + 21% BTW (incl. broodjes indien volledige dag les)

120. Mede-eigendom (30u) 

Een syndicus moet de rechten en plichten van de betrokken partijen kennen. Als gemandateerde van de mede-eigenaars van

een gebouw moet hij/zij getuigen van een hoge bekwaamheid

en vakkennis. Deze praktijkopleiding doet de rechten, de plichten en het beheer van de syndicus haarfijn uit de doeken. Wat leert u in deze opleiding?

• Inleiding (deontologie, tarifering, basisdocumenten, ...)

• Administratief beheer (algemene vergadering, vertegenwoordiging, contractuele relaties, ...)


VIVO opleidingsaanbod najaar 2008 • Financieel beheer (samenstelling begroting en werkingsfonds,

• Schade herkennen

verdeling kosten, incasseren, ...)

• Juiste en recente gegevens i.v.m. deze specifieke materialen

en verantwoordelijkheid, besluitvorming, ...)

Hasselt: woensdagen 5, 12, 19, 26 november en 3 december 2008,

dwingend recht)

Docenten: Docententeam Provinciale Hogeschool Limburg

• Technisch beheer (duurzame toevallige contracten, organisatie

opzoeken

• Wet appartementseigendommen (wijziging openbare orde en

17u-21u (incl. broodjes)

• Juridische aspecten en verzekering mede-eigendom

Aalst: dinsdagen 18, 25 november, 2, 9 en 16 december 2008, 18u-22u

Gent: woensdagen 5 en 12 november, 9u30-16u30; 19 november,

Docenten: Docententeam KaHo Sint-Lieven Dpt. Aalst

9u30-12u30; 26 november en 3 december, 9u30-16u30; 10 december

Prijs1: € 390 + 21% BTW; CIB-leden1: € 300 + 21% BTW

Docent: Jacques Wollaert, syndicus

180. Bedrijfsvastgoed: waardebepaling in de praktijk (16u – max. 14 dlns) 

2008, 9u30-12u30

Prijs6: € 500 + 21% BTW; CIB-leden6: 400 € + 21% BTW (incl. broodjes indien volledige dag les)

130. Plaatsbeschrijving in de praktijk (20u – max. 14 dlns) 

Alle nieuwe huurovereenkomsten moeten een plaatsbeschrij-

ving bevatten en deze moet worden geregistreerd. Maar ook bij de aanvang van werken kan door het opmaken van een gedetail-

leerde en omstandige plaatsbeschrijving een hoop ellende wor-

den vermeden. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor de vastgoedmakelaar.

Waardebepalingen van bedrijfsvastgoed worden uiteraard op een andere manier opgemaakt dan voor residentieel vastgoed.

Voor bedrijfsvastgoed is een studie op 3 vlakken noodzakelijk: eerst en vooral moeten de referentiepunten worden bekeken. Daarnaast moet een analytische en mathematische studie worden gemaakt van het pand en tot slot moet ook nog een investeringsanalyse worden opgemaakt.

In deze lessenreeks krijgt u eerst een theoretische basis aange-

reikt. Aansluitend worden drie panden bezocht. De deelnemers

krijgen de opdracht om zelf een deel van de waardebepaling op

In deze opleiding komen zowel de theorie (soorten huur en

te maken a.d.h.v. de geziene theorie. Later worden de oefeningen

klasses, sleet materialen,…) als praktijkoefeningen (opmaken

Panden die aan bod kunnen komen: garage, handelspand met

plaatsbeschrijving, wetgeving terzake, mandaatgeving, prijs-

klassikaal uitgewerkt en besproken.

plaatsbeschrijving + evaluatie) aan bod.

magazijn en atelier of winkel, fabriek, …

Antwerpen: donderdagen 6 november, 9u-13u; 13 en 20 november

Gent: maandagen 17 november, 9u30-16u30; 24 november en

2008, 9u-17u

Docent: Walt De Pauw, vastgoedmakelaar

Genk: maandagen 17, 24 november, 1, 8 en 15 december 2008, 13u-17u

Docent: Eddy Gaethofs, Beëdigd Meetkundig schatter van onroerende goederen (MSOG)

Gent: dinsdagen 18, 25 november, 2, 9 en 16 december 2008, 9u-13u Docent: Nicole Clerens, juriste, vastgoedmakelaar en -expert

Prijs6: € 390 + 21% BTW; CIB-leden6: € 300 + 21% BTW (incl. broodjes indien volledige dag les)

140. Materiaaltoepassingen in gebouwen (basisopleiding – 20u)  Vastgoedmakelaars moeten vaak in functie van een waarde-

1 december, 9u30-12u30; 8 december 2008, 9u15-13u15

Docent: Peter De Groote, bouwkundig ingenieur, PAO-gerechtsexpert Doelgroep: Alle erkende vastgoedmakelaars en hun directe medewerkers die te maken hebben met de verkoop van bedrijfsvastgoed Prijs6: € 475 + 21% BTW; CIB-leden6: € 380 + 21% BTW

(incl. broodje tijdens 1e les)

Commercïele trainingen Opbouw en aanpak van het commerciële ‘face-to-face’ gesprek

bepaling of een plaatsbeschrijving, materialen kunnen herken-

Doelpubliek: zowel beginnende als ervaren in- en verkopers.

wegwijs in een doolhof van materialen en de schades die eraan

bare startelementen die nodig zijn om de ‘opbouw’ van een

U leert:

De praktijkdagen zijn volledig gericht op oefeningen, opge-

nen en beoordelen. Deze technische praktijkopleiding maakt u

Tijdens de basistraining geven we een overzicht van de onmis-

kunnen voorkomen.

verkoopgesprek vlot en succesvol te laten verlopen.

• Materialen en hun eigenschappen herkennen + de juiste bena-

bouwd vanuit uw eigen werksituatie. Zij laten ons toe talrijke

mingen hanteren

‘tips and tricks’ toe te voegen aan de voorafgaande basis.

17


VIVO opleidingsaanbod najaar 2008 260. Basis commerciële training (13u – max. 12 dlns) De tweedaagse basistraining heeft als doel uw persoonlijke commerciële vaardigheden en attitudes naar de klant toe te verbeteren en te scoren op plaatsen waar anderen het niet kunnen.

We helpen u met een stramien om de belangrijkste elementen

tijdens het verkoopproces op een logisch opgebouwde manier naar voor te brengen.

Zowel inkopen als verkopen komen aan bod tijdens de training. We werken in deze training rond:

• Contactname: belang van de non-verbale communicatie, sellogram, …

• Motiveren: de relatie met de klant op peil houden en aanmoedigen, empathie, …

• Vraagstelling: bekomen van diepte-informatie over het bedrijf, o.a. via SPIN-techniek

• Bevestiging: bekomen van een ‘eerste instemming’ van de klant, …

• Weerleggen van tegenwerpingen: analyse van de verkoopweerstanden

• Prijspresentatie: prijs in balans brengen met het aanbod

• Afsluittechnieken: ontdekken ‘koopsignalen’, aandacht voor de nazorg en de follow-up

Welk resultaat kan je verwachten bij de opleiding?

- U kunt uw doelstellingen beter bepalen i.f.v. uw prospecten.

- U weet de noden bij uw gesprekspartner bewuster in kaart te brengen en het pasklare voordeel daar tegenover te stellen.

- U kunt uzelf, uw dienst en uw bedrijf overtuigend valoriseren t.o.v. de vooropgestelde prijs.

- U ontwikkelt voldoende zelfzekerheid om (sneller) af te sluiten.

én zelfzekerder tewerk gaat.

- U leert vaardigheden aan die u helpen beter in te spelen op specifieke vragen van uw klanten.

- U krijgt waardevolle feedback op uw gesprekken: wat kan u beter niet en beter wel zeggen?

Kortom, u leert uw eigen aanpak bijsturen! Voorwaarden

- Om een maximaal resultaat te behalen, is het noodzakelijk dat

eerst de basistraining werd gevolgd. Er is geen tijd om terug te

komen op de basisinzichten uit de basistraining: die worden namelijk verondersteld gekend te zijn!

- Elke deelnemer brengt een concrete case mee die bestaat uit

een voorbereid, gevoerd of nog te voeren (kan dus ook fictief) commercieel gesprek. De kwaliteit van de praktijkdagen wordt

in grote mate bepaald door de inbreng van de deelnemers. Input = output!

270. Succesvol verkopen

Antwerpen: woensdag 26 november 2008, 9u30-17u Gent: vrijdag 28 november 2008, 9u30-17u

Trainer-coach: Paul Vanhauwenhuyse, consultant-trainer MTC Consulting

280. Succesvol inkopen

Antwerpen: woensdag 17 december 2008, 9u30-17u Gent: vrijdag 12 december 2008, 9u30-17u

Trainer-coach: Paul Vanhauwenhuyse, consultant-trainer MTC Consulting Doelgroep: Alle vastgoedmakelaars en hun directe medewerkers

die reeds de basismodule of een andere commerciële basisopleiding volgden

Prijs/praktijkdag3: € 300 + 21% BTW; CIB-leden3: € 240 + 21% BTW

- U kunt uw resultaten gevoelig verhogen.

Antwerpen: woensdagen 5 en 12 november 2008, 9u30-17u Gent: vrijdagen 7 en 14 november 2008, 9u30-17u

Trainer-coach: Paul Vanhauwenhuyse, consultant-trainer MTC Consulting Doelgroep: Alle vastgoedmakelaars en hun directe medewerkers Prijs2: € 600 + 21% BTW; CIB-leden2: € 480 + 21% BTW

De praktijkdagen: (6,5u/dag – max. 8 dlns) “Voer uw commercieel gesprek 2 x !”  Oefen uw gesprek eerst in de training en daarna bij de klant!

Deze dagen zijn 100% gericht op uw praktijk. U bepaalt als

deelnemer zelf de concrete oefeningen. De training is interactief, dynamisch en resultaatgericht!

Wat leert u in deze praktijkdagen? - U oefent uw concreet gesprek na een grondige voorbereiding.

- U voert betere verkoopgesprekken waardoor u gemotiveerder

18

Prijzen:

1: inclusief syllabus, geen lunch 2: inclusief syllabus en lunch 3: inclusief lunch, geen syllabus 4: inclusief syllabus en receptie 5: geen syllabus, geen lunch 6: inclusief syllabus en lunch indien volledige dag les

Budget voor Economisch Advies (BEA)* Wenst u 35% te besparen op uw opleidingskosten? De opleidingen van VIVO komen in aanmerking voor betaling met BEA. Op onze website vindt u meer uitleg over BEA en een gedetailleerd stappenplan over het concrete gebruik van het systeem: www.vivo.be/bea Uw projectaanvraag dient wel te gebeuren binnen de 2 weken na inschrijving bij VIVO en uiterlijk voor aanvang van de opleiding. Contacteer ons: info@vivo.be * Wettelijk verplichte opleidingen komen niet in aanmerking voor BEA- subsidie (cfr. circulaire cel BEA dd 14-06-06).


Haal meer uit uw lidmaatschap Kent u de vele voordelen en diensten die het CIB-lidmaatschap u biedt? Blijf op de hoogte! > Netwerking op provinciale ledenvergaderingen > Wekelijks ledenblad Vastgoedflitsen > Wekelijkse nieuwsbrief via e-mail > 3-maandelijks magazine CIB-info > Toegang tot het Vastgoedloket > Tijdschrift “Bouwen aan Vlaanderen” (op aanvraag)

Juridische bijstand > Up-to-date modelcontracten > Representatie in organisaties en lobbying bij de overheden > Gratis juridisch eerstelijnsadvies (extern en intern)

Goed verzekerd

> Korting op naslagwerken > Gratis publicatie op aha.be mogelijk > Korting op publicaties in uitgaves van Concentra > Korting op vastgoeduitgaven van Kluwer

Concordia, onze verzekeringsmakelaar, biedt u aan CIB-tarief:

> Reprobel wordt voor u betaald

> Beroepsverzekering

> Korting op deelname aan BIS, het Bouw- en ImmoSalon in Gent

> Overlijdensverzekering > Uitgebreide verzekering rechtsbijstand > Hospitalisatieverzekering > Verzekeringspakket voor bouwpromotie

Dat ietsje meer voor uw klanten > Bied uw klanten de betrouwbare energie-service van Luminus aan en profiteer van interessante vergoedingen als dienstverlener.

> Met Hypo-Assist wijst u uw klanten de weg naar het interessantste woonkrediet en bent u zelf zeker van elke verkoop.

> De keuring van elektrische installaties voor uw klanten makkelijk gemaakt met de partnership die CIB afsloot met Technisch Bureau Verbrugghen (BTV)

> Speciale producten op maat van de vastgoedsector van Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Life

Allerhande kortingen > Korting op de vastgoedopleidingen van VIVO

> Korting op inschrijving voor het Vastgoedcongres > Korting op deelname aan Dag van de Makelaar

Op en top CIB > Deelname aan verkoop van publieke eigendommen via CIBnet > Gebruik van de naam CIB > Vermelding in het jaarboek van CIB Vlaanderen

De CIB-medewerkers helpen u graag verder! Ziet u door het bos de bomen niet meer en wil u liever een gepersonaliseerde uitleg? Laat het ons weten via e-mail of telefonisch op

09/222.06.22. Onze consulenten komen graag bij u langs om u en uw

medewerkers het gebruik van het CIB Vastgoedloket uit te leggen en u wegwijs te maken bij het gebruik van onze partnerships.

Ook voor meer informatie over de nieuwe vergunningsplicht voor kantoren die bemiddelen bij de toeristische verhuur van vakan-

tiewoningen gelegen in België of in het buitenland kan u bij onze consulenten terecht.

Onze ledenconsulenten: Iris Dewaele, Michel Engelbosch, Veerle Van Hoye, Willy Coninx, Sandra Van Steenkiste,

19


! n e d r a a w r Nieuwe voo jzen ! Nieuwe pri

lijk ! catie moge Gratis publi

Gegarandeerd het juiste spoor voor de vastgoedmakelaar

www.aha.be WEGWIJS IN VASTGOED

aha.be wordt dĂŠ vaste stek voor vastgoedmakelaars. Het is niet alleen de ideale manier om uw vastgoedportefeuille bekend te maken aan het grote publiek, met de professionele elementen van aha.be bent u bovendien perfect gewapend om uw contacten succesvol af te sluiten. Opvolgingen van dossiers, bijhouden van informatieaanvragen,... u heeft alle troeven in handen om een schitterende omzet te realiseren. Kortom, aha.be wordt Ăšw sleutel tot succes.

CIB info 40  

CIB info 40

CIB info 40  

CIB info 40

Advertisement