Page 1

Confederatie van ImmobiliĂŤnberoepen van BelgiĂŤ BELGIE-BELGIQUE P.B.

GENT X 3/7039

Afgiftekantoor Gent X - P 409843

CIB info 28 De vastgoedmakelaar als intellectuele dienstenverstrekker driemaandelijks infoblad juli-augustus-september 2005

www.cib.be


Colofon

Voorwoord

CIB info

Wanneer deze CIB Info bij u in de bus valt zit voor de meeste collega’s de vakantie

Confederatie van Immobiliënberoepen

er al weer op. Voor de makelaars die zich toeleggen op vakantieverhuur kan ze

van België

bijna beginnen.

Driemaandelijks infoblad juli-augustus-september 2005

Ondertussen zitten de medewerkers van onze beroepsvereniging niet stil. Het najaar kondigt zich weer veelbelovend aan met het CIB Vastgoedcongres, dat dit jaar op vrijdag 25 november in Oostende plaatsvindt, als één van de hoogtepunten.

Inhoud

Dit congres, dat georganiseerd wordt voor alle Vlaamse vastgoedmakelaars,

2

Column van de voorzitter

behandelt de problematiek van de makelaar als intellectuele dienstenverstrekker

3

Standpunt CIB wijziging plichtenleer

en probeert die dienstverlening in te passen in zowel de nationale als Europese

van de vastgoedmakelaars

regelgeving.

5

Hoe evolueert ons reglementeringsdossier

7

binnen het Europa van morgen?

CIB Vlaanderen blijft er immers van overtuigd dat de vastgoedmakelaar vandaag

VIVO informeert

en in de toekomst absoluut nood heeft aan voldoende opleidingsmogelijkheden.

9 Vastgoedmakelaar als intellectuele dienstenverstrekker 11 Vastgoedcongres 2005 13 Nieuws uit de afdelingen 14 Bestelbon modelcontracten 15 Bestelbon naslagwerken

Die moeten hem in staat stellen om zijn kennis van de vastgoedmarkt en van de regelgeving die aan de grondslag ligt van ons beroep, te beheersen. De consument heeft immers recht op een professionele dienstverlening. Daarom hebben onze medewerkers van VIVO voor dit najaar opnieuw een uitgebreid en evenwichtig opleidingsaanbod uitgewerkt waarin iedere vastgoedmakelaar ongetwijfeld zijn gading kan vinden. Wat onze syndicale tegenstanders ook mogen beweren, opleiding en bijscholing blijven voor ieder van ons een morele

Redactie voor dit nummer:

plicht. En het niet naleven ervan blijft ook in de toekomst een deontologische fout.

Teksten: Winand Bloemen, Jan Jassogne, Winand Van Coillie, Dimitri Boone Verantwoordelijke uitgever: Winand Bloemen Layout: Scriptics, 09 225 52 02

Het feit dat de ‘richtlijnen’, die het Beroepsinstituut in het verleden heeft geponeerd, thans werden vernietigd doet hieraan niet de minste afbreuk. Onze plichtenleer legt immers iedere vastgoedmakelaar op om de nodige zorg te besteden aan zijn beroepsvorming en -vervolmaking. Het behoort tot de dwingende opdracht van zowel de Uitvoerende Kamer als van de Kamer van beroep van het BIV om hierover te waken. Het enige verschil met het verleden bestaat er dan ook

Hebt u interesse in de diensten van CIB?

in dat het thans deze kamers zijn die op discretionaire wijze interpretatie dienen

Contacteer ons op het nummer 09 222 06 22

te geven aan artikel 16 van de plichtenleer.

Wij heten u graag welkom! Wat dat betreft hoeven wij dan ook niet te vrezen dat een aantal collega’s ons Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, micro-film/video of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de auteur.

CIB Vlaanderen Derbystraat 241 Blok B 9051 Gent

beroep doen hervallen in puur verkopen zonder oog voor dienstverlening. De consument zal hier wel bij varen. Onze CIB-leden hebben reeds lang voor er sprake was van enige verplichting tot opleiding en beroepsvervolmaking zich deze morele plicht eigen gemaakt. Ook dit mag en moet nog eens benadrukt worden. CIB Vlaanderen blijft nu en in de toekomst verder ijveren om de eer en waardigheid van ons beroep te handhaven. Ik wens iedereen een zonnige en rustbrengende vakantie toe.

Tel. 09 222 06 22 Fax 09 222 28 95 info@cib.be www.cib.be

2

Winand Bloemen Algemeen Voorzitter CIB Vlaanderen


Het standpunt van CIB over de wijziging van de plichtenleer van de vastgoedmakelaars Hebben de vastgoedmakelaars nog een deontologische code?

een syndicus nog steeds opgenomen worden in de notulen van een algemene vergadering of in een vonnis van een rechter.

De huidige deontologische code van de vastgoedmakelaars is van kracht sinds 1 december 2000. Begin 2001 diende een vast-

Bij bemiddeling bij verkoop en verhuur moet de vastgoedma-

goedmakelaar uit Brussel een verzoekschrift in bij de

kelaar er rekening mee houden dat hij de wet op de handel-

Franstalige afdeling van de Raad van State om het Reglement

spraktijken strikt moet naleven. Die wet voorziet dat de vast-

van Plichtenleer van de vastgoedmakelaars te vernietigen. De

goedmakelaar moet kunnen aantonen waar de overeenkomst

Raad van State deed op 4 mei 2005 uitspraak over het verzoek-

werd afgesloten: op het kantoor van de vastgoedmakelaar, bui-

schrift.

ten het kantoor op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever of buiten het kantoor op initiatief van de vastgoedmakelaar.

Het Reglement van Plichtenleer werd niet vernietigd. De Raad van State oordeelde wel dat het principe om bepaalde deonto-

De Algemene Dienst Controle en Bemiddeling van de Federale

logische regels via richtlijn op te leggen niet kan en oordeelde

Overheidsdienst Economie (de vroegere ‘economische inspec-

ook dat artikel 12, dat stelt dat elke overeenkomst met een

tie’) is het voorbije jaar bij heel wat vastgoedmakelaars langs

vastgoedmakelaar in een geschreven overeenkomst moet wor-

geweest om na te gaan of de wet op de handelspraktijken cor-

den vastgelegd, niet kan. De Raad van State schrapte in de

rect wordt toegepast. De minister van Consumentenzaken

plichtenleer dan ook alle bepalingen die verwijzen naar een

kondigde aan dat er de volgende weken en maanden nog meer

richtlijn samen met het artikel 12.

controles zullen volgen. De vastgoedmakelaar die geen pro-

Hebben de vastgoedmakelaars nog een deontologische code?

blemen wenst met de Dienst Controle en Bemiddeling en die

Het antwoord is JA.

voor zijn prestaties ook graag wordt betaald, doet er ongetwijfeld nog steeds verstandig aan om met een geschreven

Wat is de motivering van de Raad van State?

opdracht te werken.

De Raad van State spreekt zich niet uit over de wenselijkheid

In artikel 13 van de plichtenleer staat nog steeds: “Het bedrag

om met schriftelijke opdrachten te werken en spreekt zich ook

van het ereloon wordt schriftelijk vastgesteld tussen de partij-

niet uit over de inhoud van de richtlijnen. De Raad van State is

en”. De website van het BIV laat uitschijnen dat deze bepaling

van mening dat het opleggen van schriftelijke opdrachten ook

van de deontologie onwettelijk zou zijn. De auteur(s) van deze

gevolgen heeft voor de consument waar de plichtenleer enkel

website begeven zich hiermee op glad ijs omdat niet zij, maar

regels mag opleggen aan de vastgoedmakelaars.

de Kamers over de toepassing van de plichtenleer moeten oordelen.

Voor de richtlijnen meent de Raad van State dat deze moeten worden opgelegd bij Koninklijk Besluit. De vernietigde richtlij-

Wat zijn de gevolgen van de schrapping van de richtlijnen?

nen waren, zoals voorzien in het bij Koninklijk Besluit goedge-

De inhoud van de richtlijnen was beperkt tot het nader uitwer-

keurd Reglement van Plichtenleer, goedgekeurd door de

ken of vervolledigen van de deontologische regels opgenomen

Nationale Raad van het BIV en door de minister van Midden-

in het Koninklijk Besluit. De Raad van State heeft in de plich-

stand. De Raad van State spreekt zich dus ook niet uit over de

tenleer elke verwijzing naar de richtlijnen geschrapt zodat de

inhoud van de geschrapte richtlijnen.

artikels van de plichtenleer waarin werd vermeld dat een en ander verder zou worden bepaald in richtlijnen vervalt. In de

Wat zijn de gevolgen van de schrapping van de deontologische verplichting om met schriftelijke opdrachten te werken?

praktijk verandert er maar weinig. De schrapping van de richtlijnen is in veel gevallen niet in het voordeel van de vastgoedmakelaar. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk.

De vastgoedmakelaar die genoegen neemt met een mondelinge opdracht begaat geen deontologische fout, voor zover er

Artikel 10 stelt dat de vastgoedmakelaar alle gelden en waar-

geen andere wettelijke verplichting bestaat om met een

den van derden moet laten waarborgen door een borgstelling

geschreven opdracht te werken. Zo moet de aanstelling van

van een financiële instelling of verzekeringsmaatschappij. Een richtlijn beperkte deze borgstelling tot 61.973,38 euro voor de

3


vervolg

vastgoedmakelaar-bemiddelaar en tot 247.893,52 euro voor de

Door de schrapping van de richtlijnen door de Raad van State

vastgoedmakelaar-syndicus. Met de richtlijnen vervalt dus ook

kunnen een aantal regels van de plichtenleer zeer ruim worden

deze beperking. Artikel 14 stelt: “Voor elke zaak stelt de vast-

geïnterpreteerd, wat zich ook tegen de vastgoedmakelaar kan

goedmakelaar een dossier samen dat zo volledig mogelijk

keren. Een beperkt aantal bepalingen uit de richtlijnen wordt

moet zijn”. De richtlijnen bepaalden wanneer een dossier

best overgenomen in de plichtenleer.

volledig was. Dit gaf de vastgoedmakelaar een zekerheid. De algemene regel “zo volledig mogelijk” gaat veel verder dan wat de richtlijnen bestempelden als een “volledig dossier”.

Wat doet CIB Vlaanderen? De CIB gekozenen binnen de Nationale Raad (8 van de 9 Vlamingen !) hebben geëist dat de Nationale Raad zou bijeen-

Artikel 16 stelt: “De vastgoedmakelaar besteedt de nodige zorg

komen om werk te maken van de voorstellen tot wijziging van

aan zijn beroepsvorming”. De richtlijnen stelden dat het volgen

de plichtenleer.

van 20 uur permanente vorming uit het aanbod goedgekeurd door het BIV, voldoende was om in orde te zijn met artikel 16.

Intussen werkt CIB Vlaanderen aan een ontwerptekst voor de

De zekerheden die de richtlijn inzake de beroepsvorming aan

wijziging van de plichtenleer. Uiterlijk eind augustus 2005

de vastgoedmakelaar gaven zijn nu weggevallen. Het zou dus

moet dit voorstel klaar zijn voor een ruime bespreking met de

best kunnen dat in de toekomst de Kamers niet enkel rekening

vastgoedmakelaars, het BIV en de betrokken ministers.

houden met het aantal gevolgde uren maar ook met de onderwerpen en het niveau van de gevolgde beroepsvorming.

Alleen CIB Vlaanderen waakt over de belangen van de Vlaamse vastgoedmakelaars!

Moet de plichtenleer nu worden gewijzigd?

De Vlaamse vastgoedmakelaars hebben net zo min als de

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, heeft de Nationale

Waalse vastgoedmakelaars behoefte aan een plichtenleer die

Raad van het BIV gevraagd om uiterlijk tegen 15 september

enkel rekening houdt met de specifieke omstandigheden van

2005 een eerste voorstel te doen om de plichtenleer te wijzi-

de Brusselse vastgoedmarkt. Die wordt gedomineerd door

gen. Ook de minister van Consumentenzaken wenst inspraak

enkele zeer grote kantoren met een groot marktaandeel.

bij het wijzigen van de plichtenleer om te waken over haar beleidsdomein.

De Franstalige gekozenen binnen de Nationale Raad kennen alleen de vastgoedmarkt in Brussel. Het merendeel van deze

De meerderheid binnen de Nationale Raad van het BIV (8

gekozenen begrijpt zelfs geen woord Nederlands. Het zal dan

Franstalige Brusselaars, 1 Waal en 1 Vlaming) zeggen dat ze de

ook niemand verbazen dat hun kennis van de Vlaamse vast-

plichtenleer volledig willen herschrijven. De juridisch adviseur

goedmarkt in het beste geval beperkt blijft tot deze van de

van Réflexions Immobilières, intussen als personeelslid (advi-

Vlaamse faciliteitengemeenten in de Brusselse rand.

seur van het Bureau) aangeworven door het BIV, zou deze nieuwe plichtenleer schrijven.

Op de Vlamingen die samenwerken met Réflexions Immobilières moeten de Vlaamse vastgoedmakelaars ook niet reke-

Het standpunt van CIB Vlaanderen is dat het volstaat om de

nen. In ruil voor het voorzitterschap van een commissie of het

bestaande plichtenleer aan te passen. Waarom meent CIB

ondervoorzitterschap van het BIV, sluiten ze zich altijd aan bij

Vlaanderen dat een aanpassing volstaat? De

de mening van Réflexions Immobilières.

basisregels van de plichtenleer zijn voor alle intellectuele dienstverlenende beroepen zowat

Jan Jassogne

gelijk. De plichtenleer van de boekhouders, de

Algemeen secretaris

vastgoedmakelaars en de landmeters stemmen

CIB Vlaanderen

op veel punten zelfs volledig overeen. De minister van Middenstand wil snel werk maken van de wijziging van de plichtenleer met de bestaande tekst als basis.

4


Hoe evolueert ons reglementeringsdossier binnen het Europa van morgen? Twintig jaar geleden was de Europese vastgoedmarkt hele-

aandacht te besteden aan een professionele opleiding naar de

maal niet gestructureerd. In bepaalde lidstaten was de titel

verschillende vastgoedberoepen toe. CEPI installeerde inmid-

wettelijk beschermd, maar niet de toetreding tot het beroep,

dels reeds drie belangrijke programma’s, die zij momenteel

noch de uitoefening ervan. In andere lidstaten was alleen

verder uitbouwt en stuurt en die op de steun van de Europese

maar de toetreding gereglementeerd, maar de titel werd door

Commissie kunnen rekenen:

de wet niet beschermd. In nog andere EU-landen was het uitoefenen van het beroep gereglementeerd maar waren er geen

Transeuropa: volledige weergave van relevante wetten en

voorwaarden om zich als vastgoedmakelaar of -beheerder te

reglementen voor de toekomstige eigenaar in de EU-lidstaten

vestigen. Tenslotte kon men in een aantal landen het beroep

(meer info op www.cepi.be).

uitoefenen, zonder enige voorwaarden en zonder enige plichtenleer. Er waren zelfs landen die beslist hadden het beroep te

Eureduc: meer dan 60 universiteiten, hogescholen en techni-

‘de-reglementeren’…

sche instituten in 14 landen, onderschreven eenzelfde opleidingsprogramma (CEPI minima opleidingscriteria) voor

België behoorde aanvankelijk tot de laatste categorie: geen

toekomstige vastgoedmakelaars en/of -beheerders.

wettelijke bescherming van de titel, geen voorwaarden voor de toetreding tot het beroep en zelfs geen wettelijke normen om

Euro Opleiding: een uitwisselingsprogramma voor laatstejaars

het beroep te mogen uitoefenen. Tot eind 1993 concentreerde

studenten.

de werking van CIB zich dan ook op de erkenning van het beroep van vastgoedmakelaar.

Twee actuele dossiers voor de vastgoedmakelaar

Na éénendertig jaar volgehouden inspanningen van CIB, is

De Europese richtlijn over de erkenning van de beroepskwalificaties

België vandaag de primus van de Europese klas. België is het enige land dat kan genieten van de diensten van een Nationaal Instituut van openbaar nut, dat voor ons respect voor de titel van vastgoedmakelaar afdwingt, toeziet op de toetreding en de uitoefening van het beroep, illegale beoefenaars laat vervolgen en de toepassing van de regels inzake deontologie oplegt en desnoods misbruiken bestraft.

Binnen enkele weken zal de Europese richtlijn over de erkenning van de beroepskwalificaties in het Officieel Dagblad van de Europese Gemeenschap verschijnen. Dat betekent dat binnen de twee jaar na deze verschijning, de richtlijn door alle EUlidstaten, waar het beroep in kwestie gereglementeerd is, zal moeten toegepast worden. Voor de vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders is voor-

Europese vastgoedmakelaars verenigd CEPI - Conseil Européen des Professions Immobilières, de Europese Raad van Vastgoedberoepen, is een internationale vzw die gesticht werd in 1991, mede onder impuls van enkele vooraanstaande Belgische vastgoedbeheerders. CEPI vertegenwoordigt vandaag meer dan 200.000 vastgoedmakelaars (aangesloten bij EPAG - European Property Agents Group) en vastgoedbeheerders (aangesloten bij CEAB - Confédération Européenne des Administrateurs de Biens), verenigd binnen 38 beroepsverenigingen uit 22 Europese landen. CEPI heeft als voornaamste taak om binnen de Europese context, zoveel mogelijk de verschillende nationale normen te harmoniseren en bijzondere

namelijk artikel 15 van deze richtlijn van belang. Artikel 15 geeft aan de “representatieve Europese beroepsverenigingen” de mogelijkheid om gemeenschappelijke opleidingseisen in te dienen bij de Europese Commissie. Indien de Commissie die eisen aanvaardt, zullen alle vaklui van eenzelfde beroep, in alle EU-lidstaten waar het beroep gereglementeerd is, dezelfde eisen moeten vervullen. De lidstaten waar een beroep strenger gereglementeerd is, zullen hun eigen wetgeving mogen behouden. CEPI is, gelet op haar representativiteit, de belangrijkste Europese koepelorganisatie voor vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders. Zij heeft gemeenschappelijke opleidingseisen opgesteld die unaniem door alle leden (beroepsorganisaties) worden aan-

5


vervolg

vaard. Zodra de Europese richtlijn zal verschenen zijn, zal CEPI dus officieel deze gemeenschappelijke opleidingseisen bij de Europese Commissie indienen. Er vonden trouwens reeds verschillende vergaderingen plaats tussen CEPI en de bevoegde afdeling van de Europese Commissie, om over deze eisen te discussiëren. CEPI zal dan een belangrijk objectief hebben gerealiseerd en mag daar terecht trots op zijn. Voor meer details over deze gemeenschappelijke opleidingseisen: www.cepi.be

Zo zijn de volgende documenten al officieel (in prelectuur) toegestuurd aan de Europese Commissie: Ω Minimum criteria voor de opleiding van vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders Ω Europese code van plichtenleer voor vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders Ω Minimum eisen betreffende burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders

De Europese richtlijn over de diensten in de interne markt De Europese richtlijn over de diensten in de interne markt, de zogenaamde Bolkestein-richtlijn, heeft al heel wat stof doen opwaaien. Een richtlijn van méér dan 250 artikels in enkele

Ω Minimum eisen betreffende financiële garantie voor vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders Ω Charter van goed gedrag voor vastgoedmakelaars en beheerders

regels samen vatten is natuurlijk een onmogelijke opdracht,

Ω Code van Plichtenleer voor elektronische handel

maar we willen hier toch de aspecten die een impact kunnen

Ω Richtlijnen voor een Europese bemiddeling-, arbitrage- en

hebben op onze (deel-)beroepen, aanstippen.

tuchtraad

Vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders zijn dienstverlenende beroepen en vallen dus onder deze richtlijn. Eind vorig jaar heeft CEPI daarom een memorandum over deze richtlijn naar de Europese Commissie gestuurd en heeft zij haar leden van de verschillende lidstaten gewaarschuwd voor bepaalde aspecten van de richtlijn die (ons inziens) onaanvaardbaar en/of onuitvoerbaar zijn. Zo heeft CEPI, onder zekere voorwaarden, “ja” gezegd aan het principe van de zogenaamde gemeenschappelijke loketten: het inrichten in elke EU-lidstaat van één centraal bestuur waar al de nodige administratieve documenten kunnen ingediend worden wanneer een makelaar of een beheerder zich wil vestigen in één van de Europese lidstaten. CEPI heeft “ja, maar…” gezegd aan het principe van de zelfregulatie: elk beroep zou zich moeten organiseren en zich zelf structureren wat betreft plichtenleer, normen, opleidingseisen, toetredingsvoorwaarden tot het beroep, charter van goed gedrag en regels voor het uitoefenen van het beroep (burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering, financiële garantie, …). CEPI heeft erop aangedrongen dat deze ‘zelfregulatie’ zou gepaard moeten gaan met een belangrijke ‘co-regulatie’: een wezenlijke harmonisatie van de verschillende reglementeringen in alle EU-lidstaten. Daarvoor heeft CEPI trouwens al gezorgd, door verschillende documenten voor te bereiden, die unaniem werden aanvaard door de 38 bij haar aangesloten nationale beroepsverenigingen.

6

Daarentegen heeft CEPI expliciet “neen” gezegd aan het principe van het land van oorsprong. Kort samengevat komt dit principe erop neer dat wie in een andere EU-lidstaat diensten gaat verlenen onderworpen blijft aan de wetten en reglementeringen van zijn land van oorsprong. Dit principe zou natuurlijk die landen beboeten die zich hebben ingespannen om een krachtige en strenge beroepsreglementering te realiseren. Het zou ook een zeer zware hindernis betekenen voor de eerlijke concurrentie. De verschillende EU-lidstaten (waaronder België), onder druk van vele beroepsorganisaties, hebben daarom heftig gereageerd en de richtlijn wordt nu voor herziening teruggestuurd naar de Europese Commissie. CEPI blijft natuurlijk met de bevoegde dienst van de Europese Commissie de stand van zaken en de evoluties in deze materie van dichtbij opvolgen. Kordaat én gemeenschappelijk optreden werpt blijkbaar zijn vruchten af. Meer informatie i.v.m. de Europese richtlijn over de diensten in de interne markt: www.cepi.be Winand VAN COILLIE Voorzitter CEAB Vice-voorzitter CEPI


VIVO informeert ‘Bachelor in het Vastgoed’ nu ook haalbare kaart voor alle afgestudeerden vastgoed aan de Syntra ... Afgestudeerde vastgoedmakelaars uit de Syntra kunnen vanaf komend

Verzekeringsmakelaars

academiejaar, 2005-2006, via een verkort studietraject bij de Katholieke

Een regionale dienst

Hogeschool Sint Lieven (opleiding Vastgoed van het departement Aalst)

Een nationale kracht

de graad van Bachelor in het Vastgoed behalen.

Een internationale dimensie

Tot dit akkoord zijn KaHo St Lieven en het VIZO-Syntra-Netwerk gekomen in nauw overleg met een aantal experts en actoren uit de Vastgoedsector. CIB en VIVO hebben in deze onderhandelingen, die ondertussen toch al meer dan twee jaar bezig zijn, een zeer actieve rol gespeeld.

Eénjarig studieduurverkortprogramma Vastgoed

N°1

CIB en VIVO waren al lang vragende partij naar een mogelijke doorstroming van cursisten uit de ondernemersopleiding Vastgoedmakelaar

in • Verzekeringen

naar een vervolgtraject op Bachelorniveau. Er worden hier rond dan ook al geruime tijd gesprekken gevoerd. Uiteindelijk zijn de studieprogramma’s en curricula van beide opleidin-

• Hypotheken • Beleggingen

gen met elkaar vergeleken, wat nu resulteert in een éénjarig studieduurverkortprogramma Vastgoed (ca. 60 studiepunten). Dit studie-

• Sparen

traject op maat houdt geheel rekening met de voorkennis van de afgestudeerde cursisten van VIZO en Syntra. De focus zal liggen op bouwtechnische uitdieping, projectontwikkeling en casus-gericht projectwerk. Het verkort studietraject Vastgoedmakelaar kadert in de recente ontwikkelingen op vlak van de Vlaamse (en Europese) Hoger Onderwijs-

UW BETROUWBARE CIB PARTNER

ruimte. Op vele vlakken heeft het Structuur- en Flexibiliseringsdecreet het Vlaamse Hoger Onderwijslandschap hertekend. Er wordt dus ruimte gecreëerd voor nieuwe kansen inzake levenslang leren. De nieuwe regelgeving laat toe op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) en/of eerder verworven competenties (EVC) een aangepast studietraject te volgen. Elke kandidaat moet wel op basis van een individueel dossier een procedure doorlopen die door Kaho Sint-Lieven wordt vastgelegd in overleg met de andere hogescholen binnen de Associatie KU Leuven.

Bovenvermeld akkoord biedt echter aan de afgestudeerde Vastgoedmakelaars uit de Syntra het vooruitzicht dat zij na het doorlopen van de

Vraag nu vrijblijvend een volledig documentatiepakket aan. Bel, schrijf of mail met concrete vragen. Telefoonnummer: 059.80.28.02 Faxnummer: 059.70.51.96 e-mailadres: oostende@atelia.be

procedure kunnen starten met een uitgekiend programma. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: De heer Frank Tinel, Opleidingshoofd Vastgoed bij de KaHo St-Lieven

Atelia nv - Kantoor Oostende Torhoutsesteenweg 54 8400 Oostende

Campus Dirk Martens, 9320 Aalst, Kwalestraat 92-94, tel.: 053 72 71 70, e-mail: frank.tinel@kahosl.be

Meer informatie over opleidingen vindt u op www.vivo.be

7


De vastgoedmakelaar als intellectuele dienstenverstrekker

Vastgoedmakelaar sinds 1993 een gereglementeerd beroep

architecten, boekhouders, bedrijfsrevisoren, vastgoedmake-

Dertig jaar lang hebben de beroepsorganisaties CIB en UIB

laars ...) nog lang stand houden of komt er voor al deze beroe-

geijverd voor de erkenning van het beroep van vastgoedmake-

pen een gemengd toezicht, waar ook de vertegenwoordigers

laar. In 1993 knalden dan eindelijk de champagnekurken. Met

van de overheid en de consumenten mee zullen waken over de

het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 werd het beroep

correcte beroepsuitoefening? Of verdwijnt het systeem van

van vastgoedmakelaar gereglementeerd en werd de beroepsti-

ordes en instituten volledig en blijft er alleen nog een titelbe-

tel beschermd. Ruim een decennium is het beroep van vast-

scherming, al dan niet aangevuld met een beroepsreglemente-

goedmakelaar nu gereglementeerd. Ondertussen weten de

ring, over?

vastgoedmakelaars dat er aan de erkenning van hun beroep naast voordelen, ook nadelen zijn verbonden.

Welk diploma zal een startende vastgoedmakelaar in de toekomst op zak moeten hebben? Een bachelor- of masters-

Maar weinig vastgoedmakelaars pleiten voor de afschaffing van de erkenning van het beroep Wie zich vandaag als zelfstandig vastgoedmakelaar wil vestigen vindt de rompslomp van inschrijving bij het BIV en het doorlopen van een stage misschien wel vervelend. Voor 1993 was alles natuurlijk makkelijker. Iedereen kon toen bijna van vandaag op morgen als vastgoedmakelaar aan de slag gaan. Een diploma had je niet nodig en enige beroepskennis was al

diploma of misschien wel helemaal geen diploma meer? Het vaststellen van de vestigingsvoorwaarden, met uitzondering van de vestigingsvoorwaarden inzake toerisme, zijn nu een federale materie. Blijft dit ook zo in de toekomst? De vestigingsvoorwaarden voor de advocaten zijn ook een federale materie, nochtans is de orde van advocaten reeds volledig gesplitst in een Vlaamse orde en een Frans- en Duitstalige orde.

evenmin vereist. In Vlaanderen gaan meer en meer stemmen op om komaf te Er lopen maar weinig erkende vastgoedmakelaars rond die pleiten voor de afschaffing van de erkenning van ons beroep. Anderzijds zijn er ongetwijfeld een aantal mensen die betreuren dat ze het beroep van vastgoedmakelaar niet mogen uitoefenen omdat ze niet de nodige beroepskennis hebben.

maken met de problemen binnen het BIV en het Beroepsinstituut te splitsen in een Vlaams BIV en een Frans- en Duitstalig IPI. Ook bij de Orde van Architecten wordt de discussie gevoerd over een volledige splitsing in een Vlaamse en Franstalige Orde van Architecten.

Hoe zal het beroep van vastgoedmakelaar gereglementeerd zijn in 2010, in 2015 en in 2020?

Architecten, accountants en geneesheren moeten zich bij hun

Het is onmogelijk om deze vraag te beantwoorden. Toch

bediende of zelfstandige zijn. Een advocaat moet een zelfstan-

belangt deze kwestie alle vastgoedmakelaars aan. Indien de

dige zijn. Het beroep van vastgoedmakelaar kan zowel door

beroepsreglementering morgen wordt afgeschaft, welke weer-

zelfstandigen als door bedienden worden uitgeoefend. Maar

slag zal dat hebben op het vertrouwen van de consument?

alleen de zelfstandige vastgoedmakelaars moeten zich bij het

Verminderd vertrouwen van de consument betekent minder

BIV inschrijven en mogen de titel voeren. Waarom mag een

inkomsten voor de vastgoedmakelaars.

bediende die aan alle voorwaarden voldoet om zich bij het BIV

orde of instituut inschrijven ongeacht of ze nu ambtenaar,

in te schrijven, dit niet doen? Ook deze discussie zal in de Bij de uitoefening van ons beroep moeten we steeds meer

komende jaren moeten worden gevoerd.

rekening houden met regelgeving die op Europees niveau wordt beslist. Denk maar aan de nieuwe Europese richtlijn

Veel orden en instituten verbieden hun leden om naast hun

inzake handelspraktijken en de witwasreglementering.

hoofdactiviteit een ander beroep uit te oefenen. Anderen vinden dat hun leden ook het beroep van vastgoedmakelaar of

Zal het systeem van eigen toezicht op het beroep zoals dit nu

syndicus mogen uitoefenen zónder inschrijving bij het BIV. De

geldt binnen de verschillende ordes en instituten (advocaten,

erkende vastgoedmakelaar mag in regel ook nog één of meer-

9


vervolg

dere andere beroepen uitoefenen. Hoe zal dit verder evolu-

Alleen al omwille van de locatie mag u deze editie niet missen.

eren?

Traditioneel kan er in de voormiddag ‘à la carte’ gekozen worden uit een uitgebreid aanbod aan interessante workshops. ‘s

Hoe moet het overigens verder met het beroep van vastgoed-

Middags is er tijd om met de aanwezige collega’s te netwer-

makelaar? Vandaag bestaat er één erkenning voor zowel de

ken.

vastgoedmakelaar-bemiddelaar als de vastgoedmakelaar-syn-

Voor de plenaire zitting in de namiddag werd dit jaar geop-

dicus. Moet dit zo worden behouden of gaan we naar de Franse

teerd voor een nieuwe formule met interviews en tijd voor

situatie waar dit twee afzonderlijke beroepen zijn met een

debat. Verschillende sprekers werden uitgenodigd om hun

afzonderlijke erkenning?

visie te geven over de toekomst van de vrije en intellectuele beroepen en over de toekomst van het beroep van vastgoed-

Wat met het ambt van notaris? Zullen de erelonen van de

makelaar. Aan het debat nemen sprekers deel van de betrok-

Belgische notarissen vrij worden zoals in Nederland? Hoe zal

ken beleidsniveaus, Europa en België, en vertegenwoordigers

de taakverdeling tussen de vastgoedmakelaars en de notaris-

van andere beroepen. Ook Sabine Laruelle, minister van

sen verder verlopen?

Middenstand, werd uitgenodigd. Eind november zal de minister ongetwijfeld haar visie kunnen geven over de vernieuwde

Veel vragen, geen pasklare antwoorden, een boeiend congresthema Op vrijdag 25 november 2005 organiseert CIB Vlaanderen haar jaarlijkse Vastgoedcongres in het volledig gerenoveerde Casino van Oostende.

10

plichtenleer voor de vastgoedmakelaar en de evoluties binnen het BIV. Ook dit jaar is het CIB Vastgoedcongres dus een niet te missen hoogdag voor alle vastgoedmakelaars. Stip dus alvast vrijdag 25 november 2005 aan in uw agenda!


Vastgoedcongres CIB De vastgoedmakelaar: geleid of bevrijd? Vrijdag 25 november 2005 - Casino Kursaal Oostende

Inhoudelijke & praktische organisatie:

Noteer de datum alvast in uw agenda. U ontvangt de congresuitnodiging begin september!


Maak kennis met Luminus. Aangenaam. Wij zijn Luminus, de tweede grootste energieleverancier van BelgiĂŤ. Naast elektriciteit en gas zijn we ook de trotse leverancier van comfort en gepersonaliseerd advies. We streven er naar om uw leven op allerlei manieren te vergemakkelijken. Vandaar onze samenwerking met CIB. Wat we precies voor u kunnen betekenen ? Bel ons op (078)150 210 en onze medewerkers helpen u graag verder.


CIB Vlaams-Brabant in de schijnwerpers In de zes provinciale kamers die CIB Vlaanderen rijk is, bruist

te besparen vergaderen we ‘s

het van activiteit. Daarom stellen we de afdelingen graag

middags, zo vermijden we de

(opnieuw) aan u voor en houden we u op de hoogte van wat er

ochtend- en avondspits”, licht Devlies toe.

in binnen de kamers allemaal reilt en zeilt. Onze ‘Ronde van Vlaanderen’ eindigt in de provincie Vlaams-Brabant. CIB Info

Op de ledenvergaderingen

sprak met voorzitter Walter Devlies die graag de werking van

wordt telkens een spreker

zijn afdeling uit de doeken doet.

uitgenodigd die een actueel onderwerp komt toelichten.

Walter Devlies zette zijn eerste stappen in de vastgoedwereld op de afdeling ‘real estate and franchising development’ van de groep Penny. Dat smaakte duidelijk naar meer want vijf jaar later opende Devlies een eigen vastgoedkantoor. Een klein shoppingcentrum in het hart van Leuven bleek de ideale uitvalsbasis voor Verimass. Aanvankelijk specialiseerde Devlies zich in het beheer van gebouwen en met succes. Na de verhuis van het kantoor naar de Melsenstraat in Leuven werd ook de afdeling verkoop verder uit-

Ook de vertegenwoordigers van Vlaams-Brabant in de federaties en andere organen van CIB Vlaanderen komen regelmatig verslag uitbrengen van hun werkzaamheden. “Verder proberen we de agenda niet te vol te proppen, want heel wat leden komen ook voor het informeel contact met de collega’s”, aldus nog Devlies.

gebouwd. Vandaag zijn er bij Verimass acht personen actief en behandelt het kantoor evenveel verkoop- als verhuurdossiers.

De meerwaarde van CIB Bovenaan het prioriteitenlijstje van voorzitter Walter Devlies staat

Professionele collega’s Devlies leerde CIB kennen via zijn collega-makelaars en sloot zich al snel na de opening van zijn kantoor aan bij onze beroepsvereniging. Een logische stap want de verdere professionalisering van de vastgoedsector is één van de stokpaardjes van Devlies.

“Dankzij CIB kon ik met degelijke documenten werken en had ik onmiddellijk een goede verzekering voor mijn beroepsaansprakelijkheid", legt Devlies uit. "De collega’s waarmee ik samenwerk zijn allemaal lid van CIB en onderwerpen zich dus vrijwillig aan een aantal verplichtingen. Het is een hele geruststelling te weten dat je naar het cliënteel als groep correct en professioneel overkomt.”

de verder uitbouw van een professionele beroepsfederatie, al dan niet samen met het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). “Het grote publiek, onze klanten dus, overtuigen van de meerwaarde van een CIB-makelaar blijft een moeilijke, maar bijzonder belangrijke opdracht.”

“CIB zal nog meer tools ter beschikking moeten stellen van haar leden. Zo hoop ik dat de nieuwe website waaraan momenteel gewerkt wordt snel van start kan gaan. Ook aha.be, de nieuwe vastgoedsite van CIB, moet een succes worden. Vele jaren waren onze leden vragende partij, nu het zover is blijken velen nog te twijfelen. Het moet duidelijk zijn, dit initiatief kan enkel slagen indien al onze leden er hun schouders onder zetten. Het belang van een aanbodwebsite van én voor de erkende vastgoedmake-

Tijd voor elkaar

laars mag niet worden onderschat. Dat voel je goed genoeg aan de

Om de twee maanden organiseert CIB Vlaams-Brabant een leden-

druk van concurrenten en andere bedrijven actief in de sector. Zij

vergadering. Al enige tijd vinden die vergaderingen plaats in

hopen dat het project mislukt. Elk minpunt van onze site wordt

Grimbergen. “Vlaams-Brabant is geografisch een moeilijke provin-

uitvergroot om de eigen gebreken te verdoezelen”, besluit Devlies.

cie en ligt als een banaan om Brussel. Waar we ook samenkomen, altijd zijn er leden die de ring over moeten. Daarom kozen we voor

Dimitri Boone

het centraal gelegen Grimbergen. En om onze leden extra fileleed

13


Bestelbon 2005 Onze tools voor de professionele vastgoedmakelaar

CIB • MODELCONTRACTEN

CIB-leden: -50%

Per set van 10 exemplaren. Elke set kost € 40 inclusief portkosten, excl. BTW

Documenten voor Vlaanderen

Kies taal / aantal sets

Facturatiegegevens: (het opmaken van een latere creditnota zal leiden tot het aanrekenen van € 25 administratiekosten.)

Verkoop 200 Exclusieve opdracht verkoop onroerend goed

.....N .....F .....E .....D

201 Co-exclusieve opdracht verkoop onroerend goed

.....N .....F .....E .....D

202 Eenzijdig aanbod tot aankoop algemeen

.....N .....F

203 Aanbod tot aankoop appartement

.....N .....F

204 Aanbod tot aankoop appartement in opbouw

.....N .....F

205 Optie tot aankoop algemeen

.....N .....F

206 Optie tot aankoop van een appartement

.....N .....F

207 Optie tot aankoop van een appartement in aanbouw

.....N .....F

Bedrijfsnaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat & huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr. & gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210 Onderhandse verkoopovereenkomst + keuzeclausules . . . . . N . . . . . F . . . . . E . . . . . D 211

Onderhandse verkoopovereenkomst appartement

.....N .....F

.....D

212

Overeenkomst verkoop woning op plan of in aanbouw . . . . . N . . . . . F

.....D

213

Overeenkomst verkoop appartement op plan/in aanbouw . . . . . N . . . . . F

.....D

214 Overeenkomst voor de verkoop van grond

Lid CIB: " Neen " Ja, afdeling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 Exclusieve opdracht verhuur van onroerend goed

.....N .....F

.....D

221

.....N .....F

.....D

222 Eenzijdige huurverbintenis

.....N .....F

.....D

230 Huurovereenkomst naar gemeen recht

.....N

231

.....N .....F .....E

Huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats

235 Handelshuurovereenkomst

.....N

CIB-Kennismakingspakket: " Neen

" Ja

(voor meer info over CIB-lidmaatschap of het CIB-kennismakingspakket, zie www.cib.be)

Bestelt hierbij de opgegeven artikelen en betaalt contant na ontvangst van een pro forma factuur. Aansluitend wordt de bestelling aangetekend verstuurd samen met de factuur voor

Beheer 240 Overeenkomst syndicus van mede-eigendom

.....N .....F

241 Overeenkomst van rentmeesterschap

.....N .....F

242 Arbeidsovereenkomst voor een conciërge

.....N .....F

245 Volmacht syndicus

.....N .....F

voldaan.

Datum:

Handelsfondsen 250 Exclusieve opdracht verkoop handelsfonds

.....N .....F

251

.....N .....F

Co-exclusieve opdracht verkoop handelsfonds

BTW-nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....N .....F

Verhuur Co-exclusieve opdracht verhuur onroerend goed

Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening:

Ingevuld en ondertekend te versturen naar:

255 Overdracht van een handelszaak

.....N .....F

281 Erfpachtovereenkomst

.....N .....F

CIB-onthaal, Derbystraat 241 Blok B, 9051 GENT

282 Opstalovereenkomst

.....N .....F

Tel. 09 222 06 22, fax 09 222 28 95

Bouwpromotie 290 Overeenkomst voor coördinatie van een bouwproject

.....N

291 Overeenkomst tussen de bouwheer en de architect

.....N

292 Aannemingsovereenkomst

.....N

Bij uw bestelling wordt een nieuwe bestelbon gevoegd.

294 Onderaannemingsovereenkomst

.....N

295 Overeenkomst voor veiligheidscoördinatie

.....N

296 Overeenkomst van tijdelijke vennootschap (private)

.....N

14

01/08/2005

293 Aannemingsovereenkomst volgens principe ‘open boek’ . . . . . N


Bestelbon 2005: VIVO • NASLAGWERKEN

501

Basisbeginselen, inleiding tot het beroep 16,00 .......... Deontologie, plichtenleer, Tarifiëring, barema’s vd vastgoedmakelaar Vastgoedbeheer (deel 1) met wettelijke bepalingen 35,00 .......... Vastgoedbeheer (deel 2) 25,00 .......... Administratief, financieel & technisch beheer mede-eigendom (+ vb. voor syndicus) Vastgoedbeheer (deel 3) Rechtspraak 38,00 .......... Vastgoedbeheer (deel 1 + deel 2) 55,00 .......... Huren en verhuren (Rechten en plichten van beide partijen) 16,50 .......... Kopen en verkopen van vastgoed 25,00 .......... De gemene muur 9,50 .......... Handelshuur (modaliteiten – rechtspraak - modellen) 14,00 .......... Kantoororganisatie voor de vastgoedmakelaar 15,50 .......... Publiciteit in de vastgoedsector 10,00 .......... Moeten de statuten in mede-eigendom aangepast worden? 10,00 .......... Verkooptraining 10,00 .......... Nieuwe huurwet 12,00 .......... Publiciteitsmarketing 11,00 .......... Scenario van een algemene vergadering in mede-eigendom 14,00 .......... Overdracht van een handelsfonds 12,00 .......... Prospectietechnieken 12,00 .......... De Wet Breyne 12,00 .......... Veiligheidscoördinatie 9,50 .......... Huurschade 13,00 .......... Inleiding tot de plaatsbeschrijving 10,00 .......... Problematiek rond niet-betalende mede-eigenaars 14,00 .......... Veilig stellen van erelonen 12,00 .......... Industrieel vastgoed 12,00 .......... Internet en e-mail voor de vastgoedmakelaar (beginners) 14,00 .......... Internet en e-mail voor de vastgoedmakelaar (gevorderden) 10,00 .......... Verkoopbelettende en -bevorderende punten in vastgoed 12,50 .......... Vochtproblemen: detectie, schadebeperking en oplossingen 12,00 .......... Het invullen van de onderhandse verkoopovereenkomst 13,00 .......... Invordering achterstallige huurgelden en uitbatingkosten 12,00 .......... Aansprakelijkheid van de syndicus bij bestellingen voor derden 12,00 .......... Veiligheid in residentiële gebouwen 14,50 .......... Onroerende leasing 12,00 .......... Fiscale rechtspraak in onroerend goed 12,00 .......... De kantoormarkt 12,50 .......... Inbreng onroerend goed in vastgoedvennootschappen 16,00 .......... Publiciteit in vastgoed (2001) 12,00 .......... Actuele aspecten van de makelaarsopdracht en recente rechtspraak 15,00 .......... Internet en kantooromgeving 13,00 .......... Schenking & andere overdrachtvormen v. vastgoed onder levenden 15,00 .......... Deontologie - uitdieping verzekering en waarborg 12,00 .......... Balansanalyse: jaarrekeningen beoordelen en kritisch benaderen 22,00 .......... Onroerend goed uit vennootschappen halen 18,00 .......... Successie- en vermogensplanning 12,00 .......... Decreet RO en stedenbouw 18,00 .......... Ontbindende & opschortende voorwaarden vd VKovereenkomst 15,00 .......... Mede-eigendom technisch: betonrot 15,00 .......... Deontologie: opdrachten en mandaten + publiciteit 20,00 .......... Verkoopsovereenkomst van woning/appartement in aanbouw 15,00 .......... Liften: algemeen + nieuwe wetgeving 14,00 .......... Verkoopdossier - update 15,00 .......... Rentmeesterschap 14,00 .......... Het hypotheekkantoor 14,00 .......... Specifieke verkoopovereenkomst: natuurgebieden 15,00 .......... Specifieke verkoopovereenkomst: bosdecreet & landbouwgronden 20,00 .......... Gerechtsexpertise 15,00 .......... Hoe uw vakantiewoningen efficiënt in de kijker zetten op internet 12,00 .......... De vereniging van mede-eigenaars / Syndicus als opdrachtgever 20,00 .......... Verzekering alle bouwrisico’s + 10-jarige aansprakelijkheid 14,00 .......... Woonkrediet en fiscale voordelen 12,00 .......... 2 nieuwe fiscale ordonnanties in het hoofdstedelijk gewest Brussel 16,00 .......... Aansprakelijkheid van de syndicus 15,00 .......... Facility management 15,00 .......... Gebruik van de digitale camera 15,00 .......... BTW-aspecten en vastgoed 13,00 .......... Vergadervaardigheden in de vastgoedsector 12,00 .......... Constructieschade 10,00 .......... Vastgoedcontracten:Verkoopsovereenkomst, Optie, Eenzijdig bod 16,00 .......... Vastgoedcontracten: Huur hoofdverblijfplaats, Bemiddeling verhuring 16,00 .......... Vastgoedcontracten: Verkoopopdrachten en -mandaten 12,00 .......... Dwangbuis van de handelswetpraktijk 20,00 .......... Het kadaster 15,00 .......... Relocation 12,00 .......... Bezoek van de belastingsinspectie 9,00 .......... De reglementering van zwembaden 15,00 .......... Bodemsanering in Vlaanderen 16,00 .......... Bijzondere aspecten van huren en verhuren 15,00 .......... Nieuwe Reglementering van liften 14,00 .......... Handelsfonds: de waardebepaling van het KMO-bedrijf 12,00 .......... Brandbeveiliging van appartementsgebouwen 12,00 .......... Handelshuur: jurisprudentie 10,00 .......... Vruchtgebruik/Tontine/beding van aanwas 14,00 ..........

502 c 502 d 503 504 505 506 507 508 515 517 522 526 531 533 535 536 537 542 544 545 546 547 548 a 548 b 551 552 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 566 568 569 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

Aantal

Prijs €

Nr.

Titel document

611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659

Overname en verkoop van KMO’s en handelsfondsen 16,00 De wet op handelspraktijken 14,00 Vastgoed en Water 18,00 De Verkoopovereenkomst in het Frans 12,00 Prospectie - telefonische verkoop 12,00 Brandverzekering 15,00 Toegankelijkheid vastgoedinformatie inzake R.O.: de nieuwe piste 12,00 Isolatie van gebouwen 15,00 Deontologie van de Syndicus 20,00 Hoe opzetten van een financieel plan in mede-eigendom 15,00 Verkoop op lijfrente 22,00 Asbestproblematiek in gebouwen 14,00 Alternatieve vormen van verkoop 19,00 Bouwakoestiek 15,00 Brandschadesanering 9,50 BTW en vastgoed 25,00 Incasso achterstallige huurgelden 12,00 Lastgeving 15,00 Update overeenkomst en verkoopopdracht 17,00 Verkoopovereenkomst in Brussel 14,00 VGM en de bouw 19,00 Verkooprechten in Vlaanderen 14,00 Wetgeving speelpleinen 14,00 Witwaswetgeving en fiscale amnestie 15,00 Vastgoedtransacties met vennootschappen 25,00 MS Word:toegespitst op gebruik door vastgoedmakelaar & -beheerder 12,00 Opzegmogelijkheden bij huur 18,00 Aansprakelijkheid vastgoedmak. in vastgoedtransacties + rechtspraak 15,00 Aannemingscontracten in de bouw 14,00 Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid: je kan er niet omheen 10,00 Leegstandbelastingen: Hoe ze vermijden, hoe erop reageren 17,00 Overzicht milieurechtelijke aspecten bij evaluatie van onroerend goed 13,00 Bouwschade 14,00 Balkons: een zorgenkind 14,00 Efficiënt zoeken op internet met focus op vastgoed 15,00 Fiscale amnestie en vastgoed 15,00 Het postinterventieplan 16,00 Klachtenbehandeling in een vastgoedkantoor 12,00 Gis-Vlaanderen 16,00 Oplevering van appartementsgebouwen 15,00 Update registratie- en successierechten 16,00 Access databank op kantoor 18,00 Outlook 14,00 Samenstellen van een onaanvechtbaar verhuurdossier 20,00 Update vastgoedrecht 2004 30,00 Update Stedenbouw en RO: perspectieven najaar 2004 18,00 Bevoegdheden en taken van de syndicus in het gerecht 2005 12,00 De ruilovereenkomst en de promotieruilovereenkomst 2005 16,00 Fiscaal stelsel v. meerwaarden in onroerend goed + actuele topics 15,00

Aantal

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Facturatiegegevens: (het opmaken van een latere creditnota zal leiden tot het aanrekenen van € 25 administratiekosten.)

Bedrijfsnaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat & huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr. & gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BTW-nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lid CIB: " Neen " Ja, afdeling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIB-Kennismakingspakket: " Neen

" Ja

(voor meer info over CIB-lidmaatschap of het CIB-kennismakingspakket, zie www.cib.be)

Bestelt hierbij de opgegeven artikelen en betaalt contant na ontvangst van een pro forma factuur. Aansluitend wordt de bestelling aangetekend verstuurd samen met de factuur voor voldaan. Datum:

Handtekening:

01/08/2005

Titel document

502 a 502 b

Prijs €

Nr.

CIB-leden: -20%

Ingevuld en ondertekend te versturen naar: VIVO vzw, Derbystraat 241 Blok B, 9051 GENT Tel. 09 245 54 07, fax 09 388 44 21 Prijzen exclusief BTW en verzendingskosten. Bij uw bestelling wordt een nieuwe bestelbon gevoegd.

15


Gegarandeerd het juiste spoor voor de vastgoedmakelaar

www.aha.be WEGWIJS IN VASTGOED

aha.be wordt dĂŠ vaste stek voor vastgoedmakelaars. Het is niet alleen de ideale manier om uw vastgoedportefeuille bekend te maken aan het grote publiek, met de professionele elementen van aha.be bent u bovendien perfect gewapend om uw contacten succesvol af te sluiten. Opvolgingen van dossiers, bijhouden van informatieaanvragen,... u heeft alle troeven in handen om een schitterende omzet te realiseren. Kortom, aha.be wordt Ăšw sleutel tot succes.

CIB info 28  

CIB info 28

CIB info 28  

CIB info 28

Advertisement