Page 1

driemaandelijks - jrg. 1 - nr. 3 - maart 2010

MA G A Z INE

voor wie werkt in de vastgoedsector

Gratis opleiding: “Ik heb het me nog geen moment beklaagd.� Taalcursus Specifieke sectorsoftware Syndicale premie


Paritair Comité 323

voor het beheer van gebouwen, de vastgoed­makelaars en de dienstboden

Het overlegorgaan met werkgeversorganisaties en vakbonden

Voor • vastgoedmakelaars en hun personeel • vastgoedbeheerders en hun personeel • huisbewaarders en onderhoudspersoneel in flatgebouwen • dienstboden

Crisis­ maatregelen

Een meer gedetailleerde omschrijving is te vinden op www.werk.belgie.be

tijdelijke steun- en ­begeleidingsmaatregelen bij herstructureringen

Sociaal Fonds 323 opgericht door het paritair comité 323

Voordelen • eindejaarspremie arbeiders • syndicale premie • brugpensioen • outplacement • 2de pensioenpijler

Gratis opleiding • eigen aanbod aan opleidingen • vergoeding bij extern aanbod • opleidingsprogramma’s-op-maat • incompanytrainingen


inhoud

02 Ervaring telt mee

05

Ideeënbus

vragen welkom

edito

Extra pensioen 1,1 miljoen Belgen hebben ondertussen eco­ cheques gekregen, goed voor zo’n 110 miljoen euro. Worden daar spaarlampen en groene pro­ ducten mee gekocht? Nauwelijks, zo blijkt. Min­ der dan 10 procent heeft de cheques tot nog toe gebruikt. Te zien aan dat ‘enthousiasme’ namen we voor onze sector een betere beslissing. Geen ecocheques. De som hebben we netjes geparkeerd in een pensioenfonds, waarvan alle werknemers op hun einde van hun carrière kunnen ‘Geen ecocheques, genieten. dat was een goede Ook de werkgevers beslissing. zijn trouwens niet onverdeeld gelukkig De oprichting van met de ecocheques. een pensioenfonds Voor werkgevers eveneens.’ met slechts enkele medewerkers lopen de vaste kosten hoger op dan het voordeel dat de werknemer er zich mee doet… Daarom werd in het paritair comité afgesproken dat we het geld nuttiger zouden aanwenden: als de eerste kapitaalinjectie voor een sectoraal pen­ sioen, een extra som die uitgekeerd wordt wan­ neer u op rust gaat. Dat is een goede zaak voor elk van ons en voor de sector in zijn geheel die zich met het aanbieden van een extralegaal pensioen­ een aantrekkelijke, moderne werkgever toont. Jan Jassogne, voorzitter

09 Nieuwe start na opleiding

09 Complex België ontrafeld

16 Opeethyptoheek mag (nog) niet

is het magazine van het Sociaal Fonds 323, Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent - tel 09 371 41 37 - www.sf323.be V.U.: Jan Jassogne - Redactie & Realisatie: f-twee, www.f-twee.be SOCIAAL FONDS

1


Mensen betalen puur op basis van hun leeftijd is een vorm van discriminatie, vindt Europa. Daarom moesten alle EU-landen komaf maken met de leeftijdsbarema’s. In onze sector (paritair comité 323) is het intussen zo ver: het criterium ‘leeftijd’ werd vervangen door het criterium ‘ervaring’. Wordt er aan uw wedde geknabbeld? Nee, dat niet. Europa wil een gelijke behandeling van alle werknemers. Zo is het verboden om in arbeidsverhoudingen op basis van leeftijd te discrimineren. Kurt Marysse (ACLVB): “De richtlijn maakt een onderscheid tussen directe en indirecte leeftijdsdiscriminatie. Directe discriminatie, dat is iemand beter betalen alleen omdat hij ouder is, zoals wanneer men gebruik maakt van leeftijdsbarema’s. Bij indirecte discriminatie gebeurt hetzelfde, maar dan op basis van een criterium dat onrechtstreeks met de leeftijd verbonden is, zoals de anciënniteit. Directe discriminatie is altijd taboe. Bij indirecte discriminatie blijven uitzonderingen mogelijk. Mensen geleidelijk meer betalen op basis van anciënniteit mag, maar de werkgever moet het objectief en redelijk kunnen rechtvaardigen.”

Beroepservaring Toen België de Europese richtlijn wilde omzetten in een nationale wet, bleek dat ruim 25 sectoren

2

SOCIAAL FONDS


ervaringsbarema’s

Uw leeftijd telt niet meer

Een kwestie van ervaring met cao’s werkten waarin leeftijdsbarema’s opgenomen stonden. Die moesten overal weg. In PC 323 zijn de onderhandelingen daarover afgerond met de ondertekening van een cao op 15 december 2009. De belangrijkste nieuwigheid is dat het criterium ‘leeftijd’ plaatsmaakt voor ‘ervaring’. In de praktijk maakt dat niet veel uit: het woord verandert, de inhoud nauwelijks of niet. Kurt Marysse: “Wie sinds 1 januari 2010 als bediende in dienst gaat, krijgt een minimummaandloon dat gebaseerd is op een van de vier functieklassen én op het aantal jaren beroepservaring. Daarbij horen ook je vroegere prestaties als loontrekkende, zelfstandige of statutair bediende, ook in een andere sector. Tellen ook mee als effectieve beroepsprestaties: bepaalde niet-gewerkte periodes wegens ziekte, arbeidsongeval, tijdskrediet, moederschaps- en borstvoedingsverlof en tot op zekere hoogte verschillende vormen van uitkeringsgerechtigde werkloosheid.”

Compensatie Wat gebeurt er wanneer je als bediende al in dienst was voor 1 januari 2010? Kurt Marysse: “Dan wordt er op 1 januari een fictieve beroepservaring vastgelegd. In het nieuwe beroepservaringsbarema stemt dit overeen met het loon dat van toepassing was op 31 december 2009.” Voor de goede verstaander: hier verandert er niets. Hetzelfde geldt voor de arbeiders, conciërges en dienstboden die al in dienst waren: indien het nieuwe barema nadeliger uitdraait, behouden zij hun oude barema. Wat de nieuwkomers onder de arbeiders, conciërges en dienstboden betreft: hun loon wordt eveneens vastgelegd in functie van de ervaring. In deze categorie is het groeitraject om tot het hoogste barema te komen beperkt tot 12 maanden. Als compensatie tellen hier, in tegenstelling tot de bedienden, àlle niet-gewerkte periodes als ­effectieve beroepsprestaties.

Meer info:

Surf naar www.sf323.be en klik onder ‘paritair comité’ eerst op ‘CAO’s’ en dan op ‘barema’s’. Hier vind je de officiële tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009.

Wie is wie Net als de andere paritaire comités zitten in PC 323 vertegenwoordigers van zowel de werkgeversorganisaties (CSA, AES, CIB, UIB en NFEB) als van de werknemersorganisaties (ACV, ABVV en ACLVB). In de onderhandelingen over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten voor PC 323 vertegenwoordigt Kurt Marysse ACLVB.

kennis maken

3


kort

Syndicale premie Attest sturen naar uw vakbond Alle werknemers kregen onlangs een tewerkstellingsattest in de bus. De werknemers die aangesloten zijn bij één van de drie erkende vakbonden (ABVV, ACLVB en ACV) moeten dit attest aan hun vakbond bezorgen. Die geeft dan een deel van het reeds betaalde lidgeld terug. Het exacte bedrag waarop u recht hebt, staat vermeld op het attest.

Info

www.sf323.be > syndicale premie premies@sf323.be

de expert over

1.482

De drie pensioenpijlers Het pensioen in België steunt vandaag op drie pijlers. De eerste pijler is het wettelijk pensioen waarbij men elke maand een pensioensom ontvangt van de Rijksdienst voor Pensioenen. De tweede pijler is het aanvullend pensioen dat per bedrijf of bedrijfstak wordt geregeld. Hoe zit dat precies in elkaar? We vroegen het aan Lieven Lampo, coördinator van het pensioenfonds voor de voedingsindustrie. Daar ging het sectoraal pen­ sioenplan al van start in 2004. “De werkgevers betalen via de RSZ een bijdrage aan het Sociaal Fonds. Het Sociaal Fonds stort dit door aan een verzekeraar. De verzekeraar belegt deze gelden op een veilige manier en keert aan elke werknemer op zijn of haar pensioenleeftijd het gespaarde geld uit, samen met de interest.” “Bij je pensioen Tenslotte is er nog de krijg je de derde pijler: de individuele gespaarde som, ­pensioenverzekering die men zelf afsluit. Men draagt dan samen met de elke maand of elk jaar een som interest.” af aan een verzekeraar en bij de pensioenleeftijd keert die de gespaarde som uit. Op de betaalde bijdragen geniet je een belastings­ vermindering. Deze drie pijlers zou een gepensioneerde voldoende inkomsten moeten geven. Lieven Lampo: “Enkel het wettelijk pensioen volstaat voor veel mensen niet meer. Als je weet dat het gemiddeld brutopensioen 925 euro per maand bedraagt en de gemiddelde kostprijs voor een rusthuis ongeveer 1.285 euro per maand, is een aanvullend pensioen gewoon een noodzaak.”

4

SOCIAAL FONDS

omslagen met daarin de formulieren voor de eindejaarspremie werden gefrankeerd teruggestuurd, ook al kon u ­gebruikmaken van een omslag ‘port betaald door bestemmeling’. Kleef echter liefst geen bijkomende postzegel: dit kost u onnodig geld en zorgt bovendien voor vertraging bij de bezorging.

Volgend jaar tot 96 euro Goed nieuws voor werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond: sinds dit jaar heeft u recht op een syndicale premie van 18 euro per gewerkt kwartaal, dus maximum 72 euro. Volgend jaar wordt dit bedrag opgetrokken naar 24 euro, met een maximum van 96 euro.

Info

www.sf323.be > syndicale premie premies@sf323.be


Outplacement light Wordt u ontslagen? Dan heeft u recht op begeleiding in uw zoektocht naar een nieuwe job. Bent u ouder dan 45 jaar, werkte u minstens 18 uur per week en beschikt u over minstens een jaar anciënniteit? Dan is deze begeleiding wettelijk verplicht, voor anderen is ze vrijblijvend. Wie jonger is dan 45 jaar, kan ook voor een ‘Outplacement light-traject’ kiezen. Er wordt dan een competentieprofiel voor u uitgetekend op basis van enkele testen en gesprekken met een consultant. Wat moet u hiervoor doen? Heel eenvoudig: stuur een mail naar sectorconsulent Rik De Stoop (rik.de.stoop@sf323.be) of bel naar 09 371 41 37. Dit kan nog tot 30 juni 2010 met ement Outplac de steun van de Vlaamse Overheid.

is een recht

Ideeënbus

vragen welkom Wenst u een opleiding te volgen die niet bij u in de buurt ingepland werd? Wil u een vorming in uw bedrijf organiseren? Of heeft u een nieuw thema dat u graag in de bestaande opleidingen aan bod ziet komen? Alle ideeën zijn welkom via het contactformulier op de website, via mail of telefoon. Alle vragen en suggesties zullen bestudeerd worden en u wordt zeker op de hoogte gehouden.

Info www.sf323.be > opleidingen > contactformulier 09 371 41 37 rik.de.stoop@sf323.be

Magazine

milieuvriendelijk Is dit magazine gemaakt van gerecycleerd papier, vroeg een lezer? Neen, want we zorgen voor het milieu… Om tot een gerecycleerd papier voor magazines te komen, is een chemisch proces nodig dat zwaarvervuilende afvalstoffen achterlaat. Daarom kiezen we voor ‘nieuw papier’, gemaakt uit hout dat afkomstig is van ‘boomvelden’. Deze bomen worden speciaal gekweekt voor de papierproductie en na het rooien onmiddellijk vervangen door nieuwe, jongere exemplaren. Het papier draagt dan ook het FSC-label, dat verantwoord bosbeheer garandeert.

KORT

5


Gezichten van het Fonds Louise Monshe Manyusi is een van ‘de gezichten van het Fonds’ ook al werkt ze voor het Algemeen Christelijk Vakverbond. Ze controleert jaarlijks de boekhouding van het Sociaal Fonds. Heeft het Fonds dan geen eigen boekhouder? “Toch wel, maar om zeker te zijn van goed bestuur controleer ik één keer per jaar de correcte verwerking van de geldstromen.”

ob “Mijn j is de m oo geldstreren.” control

Eindejaarspremie Eindejaarspremie niet ontvangen? Arbeiders die aangesloten zijn bij het Sociaal Fonds en hun einde­ jaarspremie nog niet hebben ontvangen, krijgen eerstdaags een herinneringsbrief waarin gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens te verifiëren. Die ondertekent u en stuurt u terug naar het Sociaal Fonds. U kan ook zelf via telefoon of e-mail een duplicaat aanvragen.

Info

Sociaal Fonds, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent 09 371 41 37 premies@sf323.be

6

SOCIAAL FONDS

Fiche belastingen Arbeiders die een eindejaarspremie ontvingen van het Sociaal Fonds krijgen in het voorjaar een fiche toegestuurd waarmee zij dit bedrag kunnen aangeven bij de belastingen. De fiche 281.10 krijgt u op tijd in de bus. U hoeft daarvoor niet te bellen.

Meer bekendheid

Met twee gezichten Een beursstand met twee bekende gezichten: Rik De Stoop en Steve Dricot, zet het Sociaal Fonds in de kijker op events. “Met deze ‘wall’ maken we onszelf kenbaar in de vastgoed- en onder­wijssector. Op congressen, studiedagen of onderwijsbeurzen zullen wij er op deze manier altijd bij zijn”, lacht Rik De Stoop.


0

1

Persoonlijke ontwikkeling “BESLISSEN MET HOOFD, hart of buik.”

Nagel op de kop ZELFKENNIS IS HET BEGIN VAN ALLE WIJSHEID

“Beslist de klant met hoofd, hart of buik? Als vastgoedmakelaar is enig inzicht in die beslissingen mooi meegenomen”, zegt zaakvoerder Guy Vloeberghs. Samen met een collega volgde hij de cursus ‘Hoger rendement door zelfkennis’. “De les startte met een lijst persoonlijkheidsvragen. Zelfkennis is immers het begin van alle wijsheid. Ik kwam uit op een introvert leiderstype dat zich goed kan inleven. De nagel op de kop.” De medewerkers van ERA Via Vloeberghs­moeten elk jaar minstens twee cursussen volgen. “Ze mogen die zelf kiezen in functie van hun eigen behoeften”, aldus Guy ­Vloeberghs. “Maar deze opleiding raad ik sterk aan. Het is eens iets anders dan de vaktechnische cursussen en het geeft je meer inzicht in de communicatie binnen het kantoor en in onze relatie met de klant.” Zie workshop op pagina 11.

Sneller lezen? Breintips de leessnelheid verdubbelen

Een boek of dik rapport lezen in een mum van tijd? Het kan! Lesgever Lisa Lernout: “Met de cursus snellezen leer je hoe je jouw leessnelheid kan verdubbelen. Gemiddeld lees je 200 woorden per minuut, met enkele handige technieken worden dat er gauw 400.” Het geheim van sneller lezen? Dat zit diep verborgen in de hersenen, want naast drie oogtips heeft Lisa Lernout ook drie breintips. “Eigenlijk is het zeer eenvoudig: Je trekt je ogen verder doorheen de tekst en

je blijft er met je gedachten bij. Een ‘leeswijzer’ noemen wij dat.” Het is niet de bedoeling om er de 1.500 bladzijden van de Millennium-trilogie supersnel door te jagen, maar voor professionele doeleinden is snellezen een zeer handig hulpmiddel. “En daarna is het zoals fietsen: heb je de techniek eenmaal onder de knie, dan leer je het nooit meer af.” Zie voor de opleiding Snellezen op pagina 11. UIT EERSTE HAND

7


0

2

Opleiding

fotografie

“MOOIE WEBFOTO’S LEVEREN MEER KLANTEN OP.”

Mooie plaatjes duren lang “Met mooie webfoto’s trek je meer klanten”, weet fotograaf Joost Dhuyvetters. De fotografiemicrobe heeft hij al lang te pakken. Na jarenlange ervaring met zijn portret­studio, reportage-opdrachten en buitenlandse fotoreizen, geeft Joost Dhuyvetters nu les in digitale fotografie en foto­ bewerking. “Vijf minuten klik klak doen en vervolgens de foto’s op de website plaatsen, levert echt geen mooie resultaten op. Bovendien merk ik dat veel makelaars niet goed weten hoe ze hun fototoestel optimaal kunnen benutten. Daarom organiseren we met het SF323 twee aparte cursussen. In de eerste komt zowel de fototechniek, het veldwerk als het bewerken van foto’s met Photoshop aan bod. In een tweede lessenreeks beperken we ons tot het werken met Photoshop. Ik wil van mijn studenten geen fotografen maken, zolang ze maar de commerciële voordelen van goedgemaakte foto’s ontdekken.” Zie voor de opleiding Photoshop pagina 14.

8

SOCIAAL FONDS


0

3

Opleidingen vastgoed “De lessen zijn zeer toegankelijk.”

De comeback van Alain “Nog geen moment spijt van gehad.”

Alain Gerlage vocht lang en hard om zijn leven opnieuw in de plooi te krijgen. “Als voormalig kanker­ patiënt is het niet makkelijk om opnieuw een job te vinden. En eens de vijftig voorbij, wordt het nog moeilijker. Een vriendin raadde me aan om een conciërge-opleiding te volgen, een cursus die door het ­Sociaal Fonds georganiseerd werd voor werkzoekenden. En ik heb me dat niet beklaagd. De lessen waren zeer interessant en na een paar sollicitaties vond ik redelijk snel werk.” Alain heeft nu in Brussel een gebouw met tachtig appartementen onder zijn vleugels. “Het project voor werkzoekenden had ook een maandelijkse coaching gedurende een half jaar. Dat heeft me serieus geholpen om mijn draai te vinden en de verwachtingen van de bewoners beter in te schatten.”

Tim Melis

Wim Vermeulen

Complex België DE GROTE VRAAGSTUKKEN ONTRAFELD

De vastgoedfiscaliteit in België? In twee woorden: complex én duur. Advocaten Wim Vermeulen en Tim Melis ontrafelen samen met u de grote vraagstukken. “Alle belastingen die betaald moeten worden op onroerendgoedtransacties komen aan bod in de cursus: BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkingsrechten en successierechten… We geven veel voorbeelden uit de praktijk, zoals: hoe bespaar ik op de dure registratierechten? Koop ik privé of via een vennootschap? Kan vruchtgebruik,

erfpacht, opstal,… vandaag nog? Hoe plan ik onroerend goed naar de volgende generatie? Hoe krijg ik een onroerend goed op een fiscaalvriendelijke manier uit een vennootschap, bijvoorbeeld om het niet langer aan het bedrijfsrisico te onderwerpen?” Klinkt dit iets te ingewikkeld? “Geen nood: de lessen zijn zeer toegankelijk. Daar zorgen wij persoonlijk voor!”, lacht Wim Vermeulen. Zie opleiding ‘vastgoedfiscaliteit’ op pagina 15. UIT EERSTE HAND

9


0

4

Opleidingen specifieke software “via gsm je agenda bijhouden.”

Eerste hulp

Fan van opleidingen “Trucjes die je tijd doen winnen.»

David Wasyityk (55) is sinds drie jaar conciërge in het hartje van Luik. Het leven als zelfstandige gaf hij op en sindsdien waakt hij over een gebouw met een vijftigtal appartementen. Opleidingen wil hij naar eigen zeggen zoveel mogelijk volgen: “Het zou toch zonde zijn om dergelijke kansen naast je neer te leggen?” Na een cursus over de elektronische identiteitskaart en over Excel heeft hij gekozen voor een opleiding Word. “Ik gebruik die software natuurlijk wel al maar ik wil ook de kleine trucjes leren die je veel tijd doen besparen. En daarnaast is het interessant om je eigen werkwijze te vergelijken met die van de andere deelnemers. Iedereen brengt zijn ervaring mee en daar doen we ons allemaal profijt mee.”

10

SOCIAAL FONDS

Een huurder valt neer met een beroerte, een collega loopt brandwonden op, een leverancier krijgt een epilepsieaanval… hopelijk maakt u het nooit mee, maar wat als het toch gebeurt? “De opleiding EHBO traint mensen voor dit soort onvoorziene situaties. De juiste hulp kan letsels voorkomen. Zelfs levens redden”, zegt Anja Beckx van het Rode Kruis-Vlaanderen. “De cursus duurt twintig uur. Welke hulp moet ik verlenen bij hyperventilatie, vergiftiging, hersenschudding,…? Ook evacuatietechnieken, wondverzorgingen, letsels verbinden en reanimatie komen aan bod. Zelf heb ik al reanimatie toegepast. Een keer toen een oude man een beroerte kreeg in de winkel. Hij kwam er weer bovenop.” Wie dat wil, kan op het einde van de opleiding een examen afleggen en een Europees certificaat halen. Zie opleiding pagina 12.

Huis in vogelvlucht software voor de makelaar

Huizen bekijken vanuit de lucht? Een CRM-systeem voor een vastgoedkantoor? Er bestaat heel wat software specifiek ontworpen voor de vastgoedsector zoals het softwarepakket Whoman. “Via Whoman 2 kan je inzoomen op alle hoeken van de woning”, weet vastgoedmakelaar Mathieu Vansweevelt. “Je kan de tuin bekijken, het huis van de buren, op zoek gaan naar scholen in de buurt… Binnenkort stemmen wij onze website af op deze nieuwe ­applicatie. Onze mensen hebben op kantoor alvast de opleiding Whoman 2 gevolgd. Via deze software versturen wij panden automatisch naar de website, regelen we het klantenbeheer en onze communicatie. Handig is ook dat je via de gsm je agenda kan bijhouden. In één woord? Onmisbaar.” Zie voor software en opleidingen pagina 13.


agenda

Persoonlijke ontwikkeling Hoger rendement door zelfkennis We starten met een persoonlijkheidsvragenlijst die uw sterke eigenschappen, moeilijkheden, uw functioneren binnen een team, stress,... duidelijk maakt. We linken dit aan praktische tips rond communicatie en interactiestijl, uw kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -promotoren en -experten Niveau: voor beginners Docent: Julie Thevelin, consultant Duur: twee keer zes uur, telkens van 9u30 tot 16u30 Waar: Leuven op donderdagen 17 en 24 juni Brugge op dinsdagen 4 mei en 11 mei Antwerpen op vrijdagen 11 en 25 juni

Omgaan met conflicten In het eerste deel leert u de basis­ begrippen van communicatie en de toepassing ervan: wat is ‘actief luisteren’; het belang van doe-woorden; leren afstemmen op de anderen; valkuilen bij het luisteren; de taal van ogen en gebaren; maar ook het enorme belang van l­ichaamstaal,… Daarna wordt d ­ ieper ingegaan op conflict­situaties aan de hand van praktische­oefeningen. Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Julie Thevelin, consultant Duur: drie keer drie uur, telkens van 14u tot 17u Waar: Antwerpen op donderdagen 22, 29 april en 6 mei Leuven op donderdagen 22, 29 april en 6 mei Brugge op dinsdagen 20 en 27 april en maandag 3 mei Oostende op dinsdagen 20 en 27 april en maandag 3 mei

Assertieve communicatie U staat rechtstreeks of telefonisch in contact met de klanten en krijgt wel eens de volle laag als er iets misgelopen is. U vraagt zich dan af: Hoe bedaar ik hem? Hoe breng ik hem aan het verstand dat hij het eigenlijk verkeerd voor heeft, zonder het gesprek op te blazen? Of hoe kan ik mijn ongelijk toegeven zonder het vertrouwen te schaden? Op al deze vragen krijgt u hier een praktisch antwoord. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -promotoren en -experten Niveau: voor beginners Docent: Julie Thevelin, consultant Duur: drie keer drie uur Waar: Oostende op maandagen 26 april (9u30 tot 12u30) en 10 mei (9u30 tot 16u30) Gent op woensdagen 28 april (9u30 tot 12u30) en 12 mei (9u30 tot 16u30)

Omgaan met stress

Snellezen

Wat is stress eigenlijk? Hoe kan u deze stille spelbreker te lijf te gaan? En vooral: stress voorkomen? De kinesist-stresscoach toont via ultramoderne apparatuur op welke manier uw lichaam op stressoren reageert. Met een onopvallende relaxatie-oefening kan u snel uw stress onder controle krijgen.

Dagelijks worden we overspoeld door mails, brieven, teksten, … Hier leert u dubbel zo snel lezen, met tips voor het ‘scannen’ en ‘skimmen’ van ­teksten op papier en het scherm. Breng zelf enkele teksten, boeken en tijdschriften mee en doe onmiddellijk de proef op de som!

Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docenten: Julie Thevelin, consultant (lessen 1 en 2) Maggy Vincke, kinesist-stresscoach (les 3) Duur: drie keer drie uur, van 14u tot 17u Waar: Antwerpen op dinsdagen 1, 8 en 15 juni Leuven op dinsdagen 1, 8 en 15 juni Brugge op woensdagen 2, 9 en 23 juni Knokke op woensdagen 2, 9 en 23 juni

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -promotoren en -experten Niveau: voor beginners Docent: Lisa Lernout, Braintelligence Duur: drie keer drie uur Waar: Brugge op maandagen 7 juni (9u30 tot 16u30) en 21 juni (9u30 tot 12u30) Antwerpen op woensdagen 9 juni (9u30 tot 16u30) en 23 juni (9u30 tot 12u30)

AGENDA

11


Commerciële training EHBO (met brevet!)

Succesvol Verkopen

U leert in deze lessen de basisprincipes van Eerste Hulp bij Ongevallen aan. U leert kleine wonden te verzorgen en ernstige verwondingen stabiliseren tot gespecialiseerde hulp opdaagt. We eindigen met een examen (niet verplicht!) dat leidt tot een Europees erkend brevet.

Het verkoopgesprek staat centraal. U oefent uw gesprek na een grondige voorbereiding en leert vaardigheden die u helpen in te spelen op vragen van uw klanten. Bovendien krijgt u waardevolle feedback op uw gesprekken: wat kan u beter niet en beter wel zeggen?

Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Rode Kruis Vlaanderen Duur: zeven keer drie uur, van 13u30 tot 16u30 Waar: Antwerpen op donderdagen 6, 20 en 27 mei en 3,10, 17 en 24 juni Brugge op donderdagen 6, 20 en 27 mei en 3,10,17 en 24 juni

Commerciële basistraining Deze tweedaagse basistraining wil uw persoonlijke commerciële vaardigheden verbeteren, om te scoren op plaatsen waar anderen het niet kunnen. We helpen u met een stramien om de belangrijkste elementen tijdens het verkoop­ proces op een logisch opgebouwde manier naar voor te brengen. Zowel inkopen als verkopen komen aan bod. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en -promotoren Niveau: voor beginners Docenten: Norbert De Gussem, consultant (Leuven) Paul Vanhauwenhuyse, consultant (Antwerpen en Kortrijk) Duur: 2 lesdagen, telkens van 9u30 tot 17u Waar: Antwerpen op maandagen 22 en 29 maart Leuven op dinsdagen 20 april en 4 mei Kortrijk op dinsdagen 18 en 25 mei

12

SOCIAAL FONDS

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en -promotoren Niveau: u hebt de basistraining gevolgd Docenten: Norbert De Gussem, consultant (Leuven) Paul Vanhauwenhuyse, consultant (Gent, Antwerpen, Kortrijk) Duur: 1 lesdag van 9u30 tot 17u Waar: Gent op woensdag 24 maart Antwerpen op dinsdag 27 april Leuven op dinsdag 25 mei Kortrijk op dinsdag 15 juni

Succesvol Inkopen Het inkoopgesprek staat centraal. U oefent uw gesprek na een grondige voorbereiding en leert vaardigheden die u helpen in te spelen op vragen van uw klanten. Bovendien krijgt u waardevolle feedback op uw gesprekken: wat kan u beter niet en beter wel zeggen? Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en -promotoren Niveau: u hebt de basistraining gevolgd Docenten: Norbert De Gussem, consultant (Leuven) Paul Vanhauwenhuyse, consultant (Antwerpen en Kortrijk) Duur: 1 lesdag van 9u30 tot 17u Waar: Antwerpen op dinsdag 20 april Leuven op dinsdag 8 juni Kortrijk op dinsdag 8 juni

Informatica

Excel voor beginners Tijdens deze training gaan we in op de belangrijkste basishandelingen van Excel. Komen o.a. aan bod: een werkblad maken met cellen en kolommen, eenvoudige formules opstellen en berekeningen maken, werkmappen bewaren,… Voor iedereen die werkt op een vastgoedkantoor Niveau: voor beginners Docent: Cees de Lange Duur: 3 keer drie uur Waar: Kortrijk op vrijdagen 23 en 30 april en 7 mei (9u-12u) Antwerpen op dinsdagen 4, 11 en 18 mei (14u-17u) Gent op donderdagen 20 en 27 mei en 3 juni (14u30-17u30) Hasselt op vrijdagen 21 en 28 mei en 4 juni (9u-12u)

Budgetteren in excel Met de macrorecorder kan u regelmatig terugkerende handelingen razendsnel herhalen en we leggen die basisfuncties vast in een model (sjabloon) waarmee u aan het begin van elk project (of boekjaar) de basis legt voor de kostenopvolging van het project (of boekjaar). Voor iedereen die werkt op een vastgoedkantoor Niveau: voor gevorderden Docent: Cees de Lange Duur: 3 keer drie uur Waar: Gent op vrijdagen 23 en 30 april en 7 mei (14u-17u) Roeselare op donderdagen 20 en 27 mei en 3 juni (9u-12u) Hasselt op vrijdagen 21 en 28 mei en 4 juni (14u-17u) Antwerpen op dinsdagen 25 mei, 1 en 22 juni (14u30-17u30)


agenda De PC leren kennen U hebt nog nooit met een computer gewerkt en u wil de eerste stappen zetten in het computergebruik. Hier leert u een computer opstarten, werken met een muis, printer aansluiten, zelf mappen aanmaken, werken met programma’s, kennismaken met Internet en mails, … Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Bit by Bit Duur: 2 keer drie uur, van 14u tot 17u Waar: Kortrijk op dinsdagen 20 en 27 april Antwerpen op dinsdagen 20 en 27 april Leuven op dinsdagen 20 en 27 april Brugge op dinsdagen 20 en 27 april

Mailen (Outlook, Hotmail,… ) voor beginners Hier leert u hoe u e-mails kan verzenden (Outlook Express, Outlook of via Internet (Hotmail,…)). Daarna wordt het gebruik van Outlook uitgelegd: Hoe ziet het scherm eruit? Hoe kunnen we nieuwe groepen en mappen aanmaken, een bericht maken naar contactpersonen, versturen, bewaren en archiveren, contactpersonen,… Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Bit by Bit Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Kortrijk op dinsdag 4 mei Antwerpen op dinsdag 4 mei Leuven op dinsdag 4 mei

Word voor beginners Tekstverwerking is voor u nog een grote onbekende? Dan is deze opleiding iets voor u! U leert fraai opgemaakte teksten schrijven, ze op een logische plaats bewaren en ze later opnieuw bewerken. Met extra veel oefeningen! Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Bit by Bit Duur: 4 keer drie uur, van 14u tot 17u Waar: Oostende op maandagen 31 mei, 7, 14 en 21 juni Antwerpen op maandagen 31 mei, 7, 14 en 21 juni Leuven op maandagen 31 mei, 7, 14 en 21 juni

sectorspecifieke software Heel wat vastgoedmakelaars en –beheerders maken gebruik van vastgoedspecifieke software. Om die programma’s efficiënter te gebruiken of updates onder de knie te krijgen, organiseert het SF 323 op geregelde basis opleidingen waarin sectorspecifieke software wordt toegelicht. Indien u met andere software werkt, stel ons hiervan op de hoogte. In de mate van het mogelijke proberen we een antwoord te bieden op uw vraag.

Fortissimmo

Whoman 2

Niveau: opfrissing Docent: Filip Lavrauw Duur: drie uur Waar: Turnhout op woensdag 21 april (14u-17u) Mechelen op woensdag 12 mei (9u-12u) Leuven op woensdag 12 mei (14u-17u) Kortrijk op maandag 7 juni (14u-17u)

Niveau: opfrissing Docent: Erik Janssens Duur: drie uur Waar: Hasselt op donderdag 22 april (14u-17u) Kortrijk op woensdag 19 mei (14u-17u) Mechelen op woensdag 16 juni (14u-17u)

Maximmo Skarabee Docent: Kristof Malfait Duur: drie uur Niveau voor beginners, van 9u30 tot 12u30 Leuven op woensdag 21 april Turnhout op dinsdag 4 mei Kortrijk op woensdag 5 mei Mechelen op maandag 7 juni Niveau voor gevorderden, van 14u tot 17u Leuven op woensdag 21 april Turnhout op dinsdag 4 mei Kortrijk op woensdag 5 mei Mechelen op maandag 7 juni

Niveau: opfrissing Docent: Cédric Vanhooff Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Leuven op woensdag 28 april Antwerpen op vrijdag 7 mei Brugge op maandag 31 mei Gent op woensdag 2 juni

FacilImmo Niveau: opfrissing Docent: Tommie Wieme Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Oostende op dinsdag 27 april Gent op woensdag 5 mei Brugge op donderdag 17 juni Antwerpen op maandag 21 juni

AGENDA 13


Informatica Access 2003 voor beginners Een goede databank is de basis van een goede kantoorwerking en een goed CRM-beleid… Voor wie geen sectorspecifieke software heeft, kan Access daarbij al een goede start zijn. In deze opleiding wordt de databank op basis van Access uit de doeken gedaan: queries en filters, rapporten, tabellen... Voor iedereen die werkt op een vastgoedkantoor Niveau: voor beginners Docent: Cees de Lange Duur: 2 keer zes uur, van 10u tot 17u Waar: Gent op maandag 3 en woensdag 5 mei

Vastgoed Balkons renoveren

Sneltaxatie

In het eerste deel leert u alles over de schade-oorzaken, de verschillende soorten betonaantasting én -herstel. Het tweede deel bekijkt van nabij de waterdichting en afwerking van balkons.

Deze cursus reikt een bruikbare methodiek aan om tot een gedetailleerde en gemotiveerde waardebepaling te komen. Deze cursus is een opfrissing voor wie reeds in de sector werkt en een inleiding tot de cursus Praktijkschatting.

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Niveau: voor beginners Docenten: Koen Van Dorpe, John Saey nv (deel 1) Pierre Deroover, Pentagon Plastics nv (deel 2) Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Oostende op donderdag 27 mei Antwerpen op dinsdag 15 juni

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en -promotoren Niveau: voor beginners Docent: Hendrik Leurs Duur: van 10u tot 17u (twee keer drie uur) Waar: Asse op woensdag 28 april Turnhout op donderdag 6 mei Kortrijk op woensdag 2 juni

Praktijkschatting Photoshop

Nieuwe wet Mede-eigendom De nieuwe Wet op de Mede-eigendom wordt dit voorjaar wellicht goedgekeurd. Deze beknopte infosessie toont vastgoedmakelaars de belangrijkste wijzigingen: inlichtingen over goedgekeurde werken, uitnodigen van de Algemene Vergadering en verhaaltermijn tegen haar beslissingen, oplevering gemeenschappelijke delen bij nieuwbouw,...

Of u nu vastgoedbemiddelaar, -beheerder, -promotor of -expert bent, u moet wellicht vaak foto’s bewerken voor publiciteit, verslagen, … Deze opleiding wil u tips en tricks aanreiken om tot nog betere resultaten te komen. Ze kan een mooie aanvulling zijn op de workshop “Home staging” (pagina 15). Niveau: voor beginners Docent: Joost Dhuyvetters Duur: 2 keer zes uur, van 9u30 tot 16u30 Waar: Antwerpen op maandagen 19 en 26 april Leuven op maandagen 7 en 14 juni Brugge op vrijdagen 11 en 18 juni

14

SOCIAAL FONDS

Voor de syndicus wordt onmiddelijk een aparte dagopleiding georganiseerd van zodra de nieuwe wet is goedgekeurd. Data hievan volgen. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -promotoren Niveau: voor beginners Docenten: Advocaat: Rob De Koninck of Hans Van De Cauter Syndicus: Jacques Wollaert Duur: drie uur, van 14u tot 17u (behalve in SintNiklaas) Waar: Antwerpen op maandag 31 mei Oostende op dinsdag 1 juni Gent op donderdag 3 juni Leuven op dinsdag 8 juni Sint-Niklaas op donderdag 10 juni van 9u tot 12u Brugge op maandag 14 juni Hasselt op donderdag 24 juni

80% van deze opleiding wordt besteed aan praktijkoefeningen: bezoek aan verschillende panden en opmaken van schattingsverslagen die vervolgens in groep besproken worden. Zo leert u ook van uw collegamakelaars en steekt u heel wat op over hoe u een schattingsverslag kan motiveren naar de opdrachtgever. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Niveau: voor beginners Docent: Nicole Clerens (Gent) Walt De Pauw (Antwerpen en Veurne) Duur: twintig uren Waar: Gent op dinsdagen 20, 27 april en 4, 11 en 18 mei, telkens van 9u tot 13u Antwerpen op woensdagen 5 mei (van 9u tot 13u) en 12 en 19 mei (van 9u tot 17u) Veurne op donderdagen 3 juni (van 9u tot 13u) en 10 en 17 juni (van 9u tot 17u)


agenda Plaatsbeschrijving

Home staging

Alle nieuwe huurovereenkomsten moeten een plaatsbeschrijving bevatten en deze moet worden geregistreerd. Maar ook bij de aanvang van werken kan een gedetailleerde plaatsbeschrijving een hoop ellende vermijden. In deze opleiding komen zowel de theorie als praktijkoefeningen aan bod.

Een aantrekkelijke presentatie van een woning trekt de aandacht van de kopers. Dergelijke woningen worden sneller verkocht tegen gemiddeld hogere prijzen. U krijgt praktijkvoorbeelden voorgelegd en krijgt tips over hoe u de huiseigenaar kunt stimuleren om de gewenste aanpassingen te doen.

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en -experten Niveau: voor beginners Docent: Walt De Pauw (Oostende) Eddie Gaethofs (Hasselt) Nicole Clerens (Gent)

Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Niveau: voor beginners Docent: Ingrid van der Aa, Styling Concepts Group Duur: 1 lesdag, van 10u tot 17u Waar: Oostende op dinsdag 20 april Antwerpen op dinsdag 11 mei Hasselt op dinsdag 1 juni Gent op dinsdag 15 juni Leuven op dinsdag 22 juni

Op 1 januari trad de nieuwe bodemordonnantie voor Brussel in voege, met een betere informatieverstrekking aan verkopers, kopers en omwonenden. Bij elke transactie is een ‘bodemattest’ nodig. Deze infosessie overloopt de belangrijkste wijzigingen en u krijgt een aangepaste model­ overeenkomst mee naar huis. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en -promotoren Niveau: voor beginners Docent: Hans Van De Cauter, advocaat Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Asse op maandag 26 april

Frans voor beginners Aan de hand van praktische oefeningen zoals rollenspel en aangereikte sleutelzinnen leert u uzelf voorstellen, de weg wijzen, bezoekers informeren en begeleiden, reservaties maken, ... Kortom de basis van communicatie in het Frans. Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Jean Lekeux, Lerian Nti (Oostende) Catherine Bado, Lerian Nti (Antwerpen) Duur: 5 keer vier uur, van 13u tot 17u

Duur: vijftien uren Waar: Oostende op dinsdagen 20 april (van 10u tot 13u) en 27 april en 4 mei (van 10u tot 17u) Hasselt op donderdagen 20, 27 mei en 3, 10 en 17 juni, telkens van 13u tot 16u Gent op vrijdagen 28 mei en 4, 11, 18 en 25 juni, telkens van 10u tot 13u

Bodemordonnantie in Brussel

Talen

Vastgoedfiscaliteit: update 2010 In deze les krijgt u een update van de meest gebruikte optimalisatietechnieken en aankoopstructuren. Met o.a. belangrijke weetjes inzake registratierechten, aankoop in privé versus vennootschap, uitbreng uit vennootschap, erfpacht, opstal en vruchtgebruik. Voor iedereen Niveau: voor beginners Docent: Tim Melis, fiscaal advocaat Duur: drie uur Waar: Antwerpen op donderdag 29 april van 14u tot 17u Gent op donderdag 6 mei van14u tot 17u Brugge op dinsdag 18 mei van 9u tot 12u Oostende op dinsdag 18 mei van14u tot 17u Leuven op donderdag 10 juni van 9u tot 12u Hasselt op donderdag 10 juni van 14u tot 17u

Waar: Oostende op donderdagen 22, 29 april, 6, 20 en 27 mei Antwerpen op woensdagen 26 mei, 2, 9, 16 en 23 juni

(technisch) Frans in vastgoed Een stoomcursus in het typische vakjargon: onderdelen van gebouwen, materialen, bouwgebreken… Kortom, de specifieke woordenschat om klanten rond te leiden of met vastgoedexperten te praten. U krijgt ook een opfrissing van wat u lang geleden op school leerde: de voorwaardelijke en gebiedende wijs, verleden tijd,… Niveau: voor beginners Docent: Marie-Anne Maliën, Lerian Nti Duur: 5 keer vier uur, van 9u tot 13u Waar: Sint-Niklaas op vrijdagen 23 en 30 april en 7, 21 en 28 mei

AGENDA

15


U ZEGT ?

De opeethypotheek

Pech voor de erfgenaam

In Engeland noemt men het een omgekeerde hypotheek, in Nederland de opeethypotheek. Het is een oplossing voor senioren om hun slapend vermogen dat vastzit in hun woning om te zet­ ten in cash, zonder dat ze hun vertrouwd huis moeten verlaten. Met dat pensioentje kom je niet rond en tegelijk zit je op een ‘slapend vermogen’ in de vorm van een huis dat al lang afbetaald is. Dan moet je maar het huis verkopen en verhuizen naar een kleiner appartementje? Een pijnlijke keuze die je kan vermijden door de ‘omgekeerde hypotheek’. De bank krijgt de woning als onderpand en keert een maandelijkse rente uit. Wanneer de eigenaar overlijdt of in een rusthuis of serviceflat gaat wonen, wordt de bank eigenaar van de woning. In de Angelsaksische landen is de omgekeerde hypotheek al langer ingeburgerd. Frankrijk en Nederland zijn hen daarin gevolgd. Bij

16

HET LAATSTE WOORD

onze noorderburen gebruikt men de naam ‘opeethypotheek’: men eet als het ware het eigen huis stukje bij beetje op en ondertussen blijft men er zo lang mogelijk in wonen.

Ballonnetje In België mogen de banken nog geen opeethypotheek aanbieden. Drie jaar geleden liet de toenmalige minister van Economie Marc Verwilghen een ballonnetje op om de formule met een wetswijziging ook in ons land mogelijk maken. De banken zijn vragende partij en ook de Commissie voor het Bank- , Financie- en Assurantiewezen (CBFA) liet al weten het idee

best genegen te zijn. De wetgever moet daarbij nog een aantal keuzes maken, zoals vanaf welke leeftijd men het toelaat. Moet het huis al volledig afbetaald zijn? Een andere vraag is of een opeethypotheek ook mag worden afgesloten als de eigenaar het huis verhuurt.

Geen erfenis Goed voor de senioren, pech voor de kinderen? Volgens Jef Pacolet van het Hoger Instituut voor de Arbeid dreigt de opeethypotheek de relatie tussen de generaties te verzuren, want de klassieke Belgische erfenis in de vorm van het ouderlijk huis, valt daarmee weg. Hoe dan ook lijkt het een formule die de Belgen op het lijf geschreven staat: drie Belgen op vier hebben momenteel een eigen woning. En de vergrijzing komt eraan. Voor de overheid zou het een besparing vormen: senioren die een beroep doen op thuiszorg zijn fors goedkoper voor de staatskas dan hen verzorgen in rusthuizen.


totale duur

pagina

Veurne

Turnhout

Sint-Niklaas

Roeselare

Oostende

Neerpelt

Mechelen

Leuven

Kortrijk

Knokke

Hasselt

Halle

Gent

Genk

Brugge

Asse

Antwerpen

Aalst

Overzicht opleidingen

9u.

11

9u.

11

Conciërges & onderhoudspersoneel Omgaan met conflicten

x

x

Omgaan met stress

x

x

EHBO (met brevet!)

x

x

De PC leren kennen

x

x

Mailen (Outlook, hotmail,…) voor beginners

x

Word voor beginners

x

x

x

21u.

12

x

x

6u.

13

x

x

3u.

13

12u.

13

12u.

14

20u.

15

12u.

11

9u.

11

x

Access 2003 voor beginners Frans voor beginners

x x

x

x x

x

Vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en werkgevers Hoger rendement door zelfkennis

x

x

Assertieve communicatie

x x

Snellezen

x

Commerciële basistraining

x

x

x x

Succesvol verkopen

x

Succesvol inkopen

x

x

Excel voor beginners

x

x

x

Budgetteren in excel

x

x

x

Fortissimmo Skarabee Whoman 2

x

Maximmo

x

x

x

FacilImmo

x

x

x

x

x

Access 2003 voor beginners Photoshop Balkons renoveren

x x

x

6,5u.

12

x

6,5u.

12

9u.

12

9u.

12

x x x

x

x

x

3u.

13

x

x

x

x

3u.

13

3u.

13

3u.

13

3u.

13

12u.

14

12u.

14

3u.

14

3u.

14

x

x x x

Sneltaxatie

x x

x

x

x

x x

6u.

14

20u.

14

x

15u.

15

3u.

15

6u.

15

x

Plaatsbeschrijving Bodemordonnantie in Brussel

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Home Staging

x

Vastgoedfiscaliteit

x

x

11 12

x

x x

9u. 13u.

x

x

Nieuwe wet Mede-eigendom Praktijkschatting

x

(technisch) Frans in vastgoed

x

3u.

15

20u.

15

Gratis opleiding voor: • alle werknemers van PC 323 • alle werkgevers van PC 323 als minstens één van hun werknemers ook voor een opleiding ingeschreven is

Inschrijven: • via www.sf323.be • vorming@sf323.be • per post met bijgevoegd inschrijvingsformulier

Contactgegevens: Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent, tel 09 371 41 37, fax 09 371 41 38 Voor werkgevers: mogelijkheid tot vergoeding van gederfde arbeidsuren en terugbetaling van verplaatsingsvergoedingen van de werknemers


Kom snel kijken naar uw voordelen www.sf323.be: voor wie werkt in de vastgoedsector de open deur naar premies, aanvullend pensioen, gratis vorming en nog veel meer.

MAART 2010  

MAART 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you