Page 1

driemaandelijks - jrg. 1 - nr. 2 - december 2009

MAGA Z IN E

voor wie werkt in de vastgoedsector

Elisabeth Deckers ‘Drie jaar later nog altijd nuttig.’ De index Gratis opleidingen Commerciële training


Paritair Comité 323

voor het beheer van gebouwen, de vastgoed­makelaars en de dienstboden

Het overlegorgaan met werkgeversorganisaties en vakbonden

Voor • vastgoedmakelaars en hun personeel • vastgoedbeheerders en hun personeel • huisbewaarders en onderhoudspersoneel in flatgebouwen • dienstboden

Crisis­ maatregelen

Een meer gedetailleerde omschrijving is te vinden op www.werk.belgie.be

tijdelijke steun- en ­begeleidingsmaatregelen bij herstructureringen

Sociaal Fonds 323 opgericht door het paritair comité 323

Voordelen • eindejaarspremie arbeiders • syndicale premie • brugpensioen • outplacement • 2de pensioenpijler

Gratis opleiding • eigen aanbod aan opleidingen • vergoeding bij extern aanbod • opleidingsprogramma’s-op-maat • incompanytrainingen


inhoud

04 Indexering En toch zal het loon niet dalen

06

Stéphanie Dewulf

“Met het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector.”

edito

Troef! De gratis opleidingen die u in dit magazine vindt, zijn belangrijk. Wie met kennis van ­zaken werkt, voelt zich meestal beter in zijn vel. En als het ooit economisch minder zou gaan – wat we met alle middelen bestrijden – ­ is zo’n opleiding een extra troef om elders aan de slag te kunnen. Binnen dit Sociaal Fonds van de Vastgoedsector vertegenwoordig ik de werknemers en “Vastgoed moet een onze rol daarin is glashelder: aantrekkelijke seczorgen dat tor blijven om in te vastgoed een werken, waarin de aantrekkelijke tewerkstelling zelfs sector blijft, toeneemt.” waarin de tewerkstelling behouden blijft en zelfs wordt uitgebreid. We werken daarvoor nauw samen met de werka gevers. En al heeft elk zijn eigen visie en zijn eigen achterban, toch is er een breed gedragen wil om deze sector verder te ontwikkelen. De dienstverlening van uw Sociaal Fonds zal in de toekomst alleen maar toenemen. En dat is een prima zaak voor de sector in het algemeen en voor u individueel in het bijzonder. Frans Dirix, ondervoorzitter

07 Opleidingen Allemaal op taalles

09 Platte daken “Ze dienen tegenwoordig voor alles en nog wat”

13 Specifieke software Voor de vastgoedsector

is het magazine van het Sociaal Fonds 323, Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent - tel 09 371 41 37 - www.sf323.be V.U.: Jan Jassogne - Redactie & Realisatie: f-twee, www.f-twee.be SOCIAAL FONDS

1


Wat verdient u? Hoea veel uren telt uw werka week? Hoeveel dagen krijgt u vrij wanneer dochterlief haar plecha tige communie doet? En komt er nu echt een aanvullend pensioen? Dat alles wordt door de werkgevers en de vaka bonden beslist op het Paritair Comité 323 en vastgelegd in collectiea ve arbeidsovereenkoma sten (CAO’s). Een woordje uitleg. Wat u momenteel in handen hebt, is het magazine van uw Sociaal Fonds 323. Dat Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector is opge­ richt door het Paritair Comité 323. Maar wat is zo’n paritair comité precies? En wat doet het alle­ maal? Een paritair comité groepeert ondernemingen die gelijkaardige activiteiten uitoefenen. Zo is het Paritair Comité 323 bevoegd voor de sector die zich bezighoudt met het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. Paritaire comités spelen een centrale rol in de economie. Het zijn overlegcellen waarin werkgevers en werknemers samen rond de tafel gaan zitten, voorgezeten door een sociaal bemiddelaar van de Nationale Ar­ beidsraad. “In het Paritair Comité 323 zitten enerzijds representa­ tieve professionele werkgevers­ organisaties en anderzijds de drie erkende vakbonden”, aldus Paul Lootens (ABVV). “Onze uitgangs­

2

SOCIAAL FONDS


paritair comitÉ

Besproken en goedgekeurd

Rond de tafel over uw job punten verschillen, maar we hebben er alle belang bij om tot akkoorden te komen waarin ieder­ een zich kan terugvinden. Dat is goed voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers én het zorgt voor stabiliteit bij de werkgevers. In het Paritair Comité 323 kan ik gerust zeggen dat het overleg constructief verloopt. Ik heb het in andere paritaire comités al anders meegemaakt…”

Rond de tafel Waarmee houdt een paritair comité zich allemaal bezig? De vakbonden en werkgevers rond de tafel proberen sociale conflicten bij te leggen of te voorkomen. Ze geven ook adviezen aan de regering, de Nationale Arbeids­ raad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Last but not least sluiten ze collectieve arbeids­ overeenkomsten (CAO’s) af. Paul Lootens: “Om de twee jaar wordt er voor alle sectoren een overkoepelend interprofessioneel

akkoord afgesloten. Binnen het ka­ der van dat akkoord onderhandelen we in ons paritair comité over sec­ torale deelakkoorden: de bewuste CAO’s. Die zijn zeer belangrijk voor de loon- en arbeidsomstandig­ heden in de sector. In maart 2009 hebben we akkoorden afgesloten voor de jaren 2009 en 2010.”

Meer info:

Surf naar www.sf323.be en klik links ‘paritair comité’ aan voor meer uitleg over het Paritair Comité 323 en de CAO’s die in dit paritair comité zijn afgesloten. Info: tel. 09 371 41 37.

Pensioenfonds De CAO’s regelen onder andere de lonen, het brugpensioen, de investeringen in vorming, de vervoerkosten, de eindejaars­ premie en de vakantieregeling. Een belangrijke recente verwe­ zenlijking is volgens Paul Lootens de opstart van een bijkomend pensioenfonds, als aanvulling op het wettelijk pensioen. “Het inter­ professioneel akkoord voorzag in een koopkrachtverhoging van 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010. Dat geld wordt in onze ­sector geïnvesteerd in een bijko­ mend pensioenfonds, dat van start gaat op 1 april 2010.”

Wie is wie In een paritair comité zitten vertegenwoordigers van werkgevers én werknemers. Bij het Paritair Comité 323 luisteren de werkgeversorganisaties naar de namen AES, CIB, CSA, NFEB en UIB. De werknemers worden vertegenwoordigd door de vakbonden ABVV, ACLVB, ACV. Paul Lootens (foto) zetelt in het Paritair Comité namens het ABVV.

kennis maken

3


kort

Bouwen in Brussel Het Sociaal Fonds krijgt er eind dit jaar een kantoor bij in de Barthélémylaan in Brussel. Steve Dricot (Franstalig sectorconsulent Soci­ aal Fonds): “Om dichter bij de Brusselse en de Waalse bedrijven uit de sector te zijn hebben we nu onze uitvalsbasis in Brussel: een kantoor met vergaderruimte in hartje Brussel. Alle administratie rond premies, inschrijvingen, … gebeurt wel verder op het vertrouwde adres in Gent”.

9.036

de expert over

Indexering Elk Nieuwjaar brengt traditioneel een extraa tje: de lonen worden geïndexeerd! Vraagt u zich ook af waar dat eigenlijk vandaan komt? Inne Driesen (Groep S) geeft een woordje uita leg: “De federale overheid berekent in België de prijzen van ruim 500 producten. Als die korf duurder wordt, stijgt de index, en dus ook je loon. Eigenlijk is het geen ‘loonstija ging’, want met je nieuw loon kan je exact dea zelfde producten kopen als met je vorig loon.” De duurdere korf zorgt dus voor een indexatie en autoa “Met je nieuw matisch voor meer loon. loon koop Dit jaar blijkt echter de je ­dezelfde korf… goedkoper te zijn. ­producten als Dat is zeer uitzonderlijk, met je vorig want we moeten tot 1960 loon” teruggaan om een indexdaa ling mee te maken. Dalen dan ook de lonen? Inne Driesen: “In sommige sectoren dalen inderdaad de lonen. In de banken verzekeringssector, bijvoorbeeld. Maar niet in de vastgoedsector. De sociale partners van het Sociaal Fonds 323 hebben beslist niet aan de lonen te raken.” Meer details daarover vindt u op pagina 6.

4

SOCIAAL FONDS

Dat is het totaal aantal werknemers in onze sector: de arbeiders, bedienden en dienstboden

4.389

Er zijn iets minder Nederlandstalige werknemers in onze sector dan Franstalige (4.649).

Website Al eens een bezoekje gebracht aan de website van het Sociaal Fonds? Op www.sf323.be vindt u informatie over allerhande premies, het brug­ pensioen,…. En vooral: op de website vindt u meer uitgebreide informatie over alle oplei­ dingen die in dit magazine aan bod komen. Inschrijven kan meteen online. Vergeet wel niet dat u voor elke opleiding een bevestiging moet krijgen van het Sociaal Fonds. Er kun­ nen zich immers altijd nog op het allerlaatste moment wijzigingen voordoen!. Ga nooit naar de lesplaats zonder die bevestiging!

Info

www.sf323.be


Pensioenfonds van start België kleurt grijs. Zal uw pensioen volstaan om uw huidige levensstandaard op peil te houden? Het Sociaal Fonds voorziet een appeltje voor de dorst en start in april met een pensioenfonds. Wat houdt dat in? Werkgevers en vakbonden hebben begin dit jaar bea slist dat elke werknemer in 2009 een koopkrachtverhoging krijgt van 125 euro en in 2010 van 250 euro. Deze twee bedragen zal u echter niet meteen in uw loonzakje vinden. Ze worden ona dergebracht in een pensioenfonds. Dat potje blijft jaar na jaar aangroeien. Tot de dag dat uw pensioen aana breekt en er een mooie som vrijkomt. Meer nieuws onds hierover in ons volgend nummer van maart 2010. nsioenf

Pe

syndicale premies

e voor wi de n i t werk sector d vastgoe

tot 72 euro Alle werknemers krijgen in het eerste kwartaal van 2010 een tewerkstellingsattest in de bus. De werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond moeten dit aan hun vakbond bezorgen die een deel van het reeds betaalde lidgeld teruggeeft: 18 euro per gewerkt kwartaal, dus maximum 72 euro. De drie erkende vakbonden zijn: ABVV, ACLVB en ACV.

Info

www.sf323.be > syndicale premie

Opleidingen geld terug Het aanbod van opleidingen dat het Sociaal Fonds organiseert is al zeer ruim, en toch… het kan al eens gebeuren dat een zeer speci­ fieke vraag opduikt die daarbuiten valt. In dat geval kan de werkgever opleidingen voorstel­ len die niet door het Sociaal Fonds worden georganiseerd. Voor sommige daarvan betaalt het Sociaal Fonds tot 250 euro per werknemer per jaar terug. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden en in elk geval dient de aanvraag voorafgaand te gebeuren. Wat moet u doen om te weten of de opleiding van uw keuze hiervoor in aanmerking komt? Stuur uw vraag naar rik.de.stoop@sf323.be, en we bekijken de mogelijkheden.

INFO

tel 09 371 41 37 rik.de.stoop@sf323.be

KORT

5


Gezichten van het Fonds Stéphanie Dewulf is sinds enkele weken de stem van het Sociaal Fonds. Op de meest courante vraa gen geeft ze u zelf het antwoord. Voor alle andere vragen weet ze de juiste persoon wel te vinden. Zij is het ook die alle outplacementdossiers tot een goed einde brengt.

Loopbaanbegeleiding Begeleiding na ontslag lijkt voor iedereen vanzelfsprekend. Vele sectoren, en ook de onze, hebben akkoorden rond outplacement. Maar waarom geen begeleiding op de werkvloer, mocht dat nodig of nuttig zijn? Het Sociaal Fonds kan, op vraag van de werkgever, een coach leveren die met raad en daad de werknemers bijstaat om hen optimaal te laten functioneren bin­ nen de onderneming. Zo kunnen zij de bestaande doorgroeimogelijk­ heden binnen het bedrijf optimaal benutten. Het Sociaal Fonds levert gratis loopbaanbegeleiding op maat! Werknemers en werkgevers kunnen er alleen maar wel bij varen.

ADRES:

Sociaal Fonds Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent Tel 09 371 41 37 info@sf323.be

6

SOCIAAL FONDS

l Fonds “Sociaa de voor , dsector Vastgoe t me ie…” Stéphan

komt eraan

Eindejaarspremie De eindejaarspremies van arbeiders worden ten laatste op 24 december door het Sociaal Fonds uitbetaald. Eerst moet u wel uw rekeningnummer schriftelijk bevestigen met het formu­ lier dat het Sociaal Fonds u opstuurde. Nog niet gedaan? Aarzel dan niet langer. We doen ons uiterste best om het bedrag vroe­ ger te storten. Bellen hoeft niet, iedereen die zijn papieren tijdig terugstuurde krijgt zijn eindejaarspremie op 24 december. Voor bedienden geldt een andere regeling; zij worden door de werkgever betaald.

Index daalt Eerst het goede nieuws: het leven is goedkoper geworden. En dus daalt de index. Dan het bijna slechte nieuws: als gevolg daarvan is het mogelijk dat de lonen dalen. Maar vakbonden en werkgevers in de vastgoedsector zijn het eens die daling niet door te rekenen. Om een loonsverlaging te vermijden werd daar rond in oktober een akkoord gesloten. Komt er in 2011 dan een verhoging, dan wordt de ver­ laging van 2010 daar wel in verrekend.


0

1

Persoonlijke ontwikkeling “De opleiding helpt om je technieken te verfijnen”

Allemaal op taalles Delphine Place is personeelsverantwoordelijke bij de Trevi-groep in Brussel. “We krijgen steeds meer Nederlandstalige klanten over de vloer en we willen hen in hun eigen taal bedienen. Daarom hebben we het Sociaal Fonds gevraagd om een aangepaste opleiding voor te stel­ len voor 48 van onze medewerkers. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe cruciaal dit geworden is voor onze werking. Bovendien kregen we de kans om het opleidingsniveau aan te passen aan de individuele cur­ sisten.”

Twintig jaar ervaring en toch… Dirk Coelus is al twintig jaar vastgoedmakelaar en toch schreef hij zichzelf en zijn mede­ werker Hans De Bevere onlangs in voor de opleiding commerci­ ële basistraining. “Ik was vooral nieuwsgierig hoe lesgevers onze dagelijkse job psychologisch uit de doeken zouden doen. Het moet gezegd: je herkent veel situaties, problemen en technieken die je zelf eerder gevoelsmatig toepast. Van een ‘niet-verkoper’ kan je geen ‘ver­ koper’ maken, maar de oplei­ ding helpt wel om je technieken te verfijnen.” ‘Commerciële basistraining’ wordt in vijf steden georganiseerd, zie pagina 11.

De checklist gecheckt? Drie gewesten. Drie keer andere regels. Advocaat ­William Timmermans jongleert met de afwijkende ­regels rond milieu en ruimtelijke ordening binnen de drie gewesten. “Recent werd een nieuw Waals bodem­ decreet van kracht, en in Brussel is er een nieuwe bodem­ordonnantie. Er is dus wel één en ander gewij­ zigd.” Als docent hamert hij op de ‘checklisten’. “Die zijn belangrijk want een vastgoedmakelaar heeft een informatie­ plicht. Als je een bodemattest of stedenbouw­ kundige inlichtingen vergeet op te nemen, kan dat in het ergste geval de verkoopovereenkomst zelfs teniet doen.” De Verkoopovereenkomst, zie op pagina 14.

UIT EERSTE HAND

7


0

2

Opleiding

plaatsbeschrijving

“hoe meer details, hoe beter”

Een goede huisvader Samen met zijn vrouw en dochters, runt Hendrik Leurs een vastgoedkantoor in Lochristi. “Het eerste en enige met een kwaliteitslabel van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg. Daar zijn we fier op!” Die zorg voor kwaliteit pro­ beert hij mee te geven aan zijn cursisten tijdens de opleiding ‘Plaatsbeschrijving’. “Een goede plaatsbeschrijving is belangrijk voor alle partijen! Vaak worden tuin- en omge­ vingswerken of de uitrusting van de woning zeer onvolledig beschreven. Veel cursisten

8

SOCIAAL FONDS

hebben slechts een beperkte kennis van de materialen of van de basisconstructie. Terwijl de makelaar met een goede plaatsbeschrijving ervoor zorgt dat iedereen de regels van goede huisvader erkent.”


0

3

Opleidingen vastgoed “PLATTE DAKEN DIENEN VOOR ALLES EN NOG WAT”

Eerst nadenken Men bespaart teveel op de platte daken

“De voorbije jaren krijgen platte daken steeds meer extra functies. Een groendak, een parking, zon­ nepanelen…”, zegt docent Frank Vanhove. “Advies van een architect of studiebureau is onmisbaar ge­ worden. Dikwijls leveren fabrikanten van isolatie en dakdichting een gra­ tis eerstelijns dakonderzoek, maar daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. Ik start mijn lessen dan ook altijd met een kritische bedenking. De tendens is uiteraard te besparen op de bouwkosten om de verkoopprijs zo laag mogelijk te houden. Het probleem is vaak hetzelfde, men bespaart te snel op de daken. Mijn advies: bezint eer ge begint. Als ik mijn cursisten kan overtuigen van de noodzaak van een degelijk dakonderzoek, dan heb ik mijn doel bereikt.” De opleiding ‘Platte daken’ duurt drie uur, zie pagina 14.

Haal die ladder boven Het dak controleer ik twee keer per jaar

Syndicus Mark Vanbrussel haalt twee keer per jaar de ladder boven. “Een visuele controle van de platte daken, dat trachten we tweemaal per jaar te laten uitvoeren. Lukt dat niet? Dan is één keer per jaar na de winter echt wel het minimum.” Even omhoog en even kijken: het klinkt makkelijker dan het is. “Vooral bij de omgekeerde daken, waarbij de isolatie bovenop de dichting ligt, is dat een hele klus. Je moet eerst die isolatie wegnemen om de

invloed van zon, plantengroei, lekke afvoerbuizen… te onderzoeken. Sommige daken zijn ook zo ontoe­ gankelijk dat we zelfs een kraan moeten inhuren. Dan wordt dat natuurlijk een dure bedoening.” Zonnepanelen en zendmasten van de grote (betalende) gsm-opera­ toren komen meer en meer voor. “Zo een overeenkomst sluit je best niet als het dak aan renovatie toe is, want dat zorgt enkel voor veel discussies nadien.” UIT EERSTE HAND

9


0

4

Opleidingen vertrouwen winnen “de klant in hun taal overtuigen”

Dat waren nog eens tijden Ha, dat waren nog eens tijden. De schrijfmachine, met het correctie­ lint. En de ‘ping’ die aan het eind van elke lijn weerklonk. Een PC biedt veel meer mogelijkheden, maar dan ook zoveel meer dat nagenoeg niemand alle mogelijk­ heden kent. Docent Cees de Lange: “In de vastgoedsector is men verzot op lijstjes. Ook zal men steevast bestaande Word en Excel docu­ menten kopiëren en vervolgens aanpassen. Maar als iemand dan wil weten wanneer een gebouw voor het laatst geïndexeerd werd, start de immense zoektocht in de vele losse bestanden. Terwijl je tabellen gebruiksvriendelijk kan maken en ook kan koppelen aan elkaar. Als je tenminste weet hoe dat moet…” Die tips en truukjes hoeven niet saai en ingewikkeld te zijn. “Met een gezonde dosis humor hou ik de deelnemers wel bij de les.” De opleiding Word (en andere informatica-opleidingen) vindt u op pagina 13.

10

SOCIAAL FONDS

Drie jaar later… de rollenspelen waren eerst wat onwennig.

Elisabeth Deckers is een beetje oplei­ dingsverslaafd, maar dat doet ze naar eigen zeggen om in de running te blij­ ven. “Extra kennis komt altijd van pas. Ik werkte nog maar twee jaar als vast­ goedmakelaar toen ik deelnam aan de opleiding prospectie. De rollen­ spelen waren een beetje onwennig, maar wel nuttig. Telefoongesprekken oefenen, dat lijkt banaal, maar zorgt er wel voor dat je beter voorbereid

bent. We zijn nu drie jaar verder en ik houd mij niet meer zozeer bezig met het binnenhalen van panden, wel met de verkoop en het onderhouden van commerciële contacten. En ook daar komt de opleiding goed van pas. Ver­ trouwen winnen, goed argumenteren, begrip tonen… dat blijft belangrijk in mijn job.” De opleidingen “communicatie” vindt u op pagina. 11


Persoonlijke ontwikkeling

agenda

Interculturele communicatie Omgaan met mensen uit andere culturen vraagt extra aandacht voor de verschillen. Deze oplei­ ding leert u zowel uw boodschap duidelijk overbrengen als andere gewoontes correct interpreteren. Docent: Luc Van De Walle, Activa Duur: drie keer drie uur Voor conciërges en onderhoudspersoneel Waar: Brussel: dinsdagen 2 en 9 februari en 9 maart (14u-17u) Antwerpen: donderdagen 4, 11 en 25 februari (14u-17u) Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -beheerders Waar: Brussel: dinsdagen 2 en 9 februari en 9 maart (9u30-12u30) Antwerpen: donderdagen 4, 11 en 25 februari (9u30-12u30)

Assertieve communicatie

Basiscommunicatie en sociale vaardigheden U maakt kennis met de basisconcepten van communicatie en leert ze toepassen in uw dagelijkse situatie. Wat is ‘actief luisteren’, wat zijn valkuilen, de taal van ogen en gebaren… Met wat eenvoudige richtlijnen verhoogt u uw assertiviteit zonder agressief uit de hoek te komen. Bepaal wat u wil, vertel dat duidelijk en precies. Onderstreep wat u zegt door uw houding. Hoe u dat in het dagelijkse leven en op het werk toepast en ondertussen conflic­ ten vermijdt: u leert het hier allemaal. Voor conciërges en onderhoudspersoneel Duur: drie keer drie uur Docent: Julie Thevelin, consultant Waar: Antwerpen: dinsdagen 23 februari (14u-17u) en 23 maart (10u-17u) Brugge: maandagen 1 maart (14u-17u) en 29 maart (10u-17u)

Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Hasselt: dinsdagen 9 maart (14u-17u) en 30 maart (10u-17u)

Uw klanten durven al eens fors uit de hoek komen. Hoe hen overtuigen van uw goede inten­ ties? Hoe uw ongelijk toegeven zonder de klant te verliezen? Op deze vragen geeft deze opleiding praktische antwoorden.

Telefonische prospectie

Commerciële basistraining

Telefonisch prospecteren is moeilijk. Hoe pakt u dat aan? Wat kan u wel en beter niet zeggen? Deze korte opleiding verhoogt onmiddellijk uw slaagkansen.

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Duur: drie keer drie uur Docent: Julie Thevelin, consultant Waar: Antwerpen: dinsdagen 23 februari (9u30-12u30) en 9 maart (10u-17u) Brugge: maandag 1 (9u30-12u30) en 15 maart (10u-17u)

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -beheerders Niveau: voor beginners en opfrissing voor anderen Duur: een lesdag, van 10u tot 17u

Deze commerciële basistraining verbetert uw klantenaanpak zodat u scoort waar anderen het niet kunnen. Zowel inkopen als verko­ pen komen aan bod.

Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Hasselt: dinsdagen 9 maart (9u3012u30) en 16 maart (10u-17u)

Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Gent: donderdag 14 januari Roeselare: donderdag 18 maart Turnhout: donderdag 25 maart Antwerpen: donderdag 1 april Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Brugge: dinsdag 23 februari Hasselt: donderdag 4 maart

Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Niveau: voor beginners Duur: twee lesdagen, telkens van 9u30 tot 17u Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Knokke: dinsdagen 12 en 26 januari Leuven: dinsdagen 27 april en 4 mei Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Gent: woensdagen 24 februari en 3 maart Antwerpen: maandagen 22 en 29 maart Kortrijk: dinsdagen 18 en 25 mei

AGENDA

11


Verkoop Succesvol verkopen Na een grondige voorbereiding oefent u uw commercieel gesprek in en leert beter inspelen op de vragen van klanten. Bovendien krijgt u waardevolle feedback: wat kan u beter wel en beter niet zeg­ gen? Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Niveau: enkel voor wie de basistraining gevolgd heeft Duur: een lesdag, van 9u30 tot 17u Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Knokke: donderdag 11 februari Leuven: dinsdag 25 mei Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Gent: woensdag 24 maart Antwerpen: dinsdag 27 april Kortrijk: dinsdag 15 juni

Succesvol inkopen Het commercieel gesprek staat centraal, maar met de nadruk op het binnenhalen van een mandaat. U brengt een concrete case mee en met hulp van de docenten kan u uw eigen aanpak bijsturen. Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Niveau: enkel voor wie de basistraining gevolgd heeft Duur: een lesdag, van 9u30 tot 17u Docent: Norbert De Gussem, consultant Waar: Knokke: donderdag 4 maart Leuven: dinsdag 8 juni Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant Waar: Gent: vrijdag 12 maart Antwerpen: dinsdag 20 april Kortrijk: dinsdag 8 juni

De PC leren kennen Nog nooit met een computer ge­ werkt? Hier leert u de eerste stappen zetten: een computer opstarten, wer­ ken met een muis, surfen, mailen… Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Bit by Bit Duur: twee keer drie uur, van 14u tot 17u Waar: Oostende: donderdagen 14 en 21 januari Antwerpen: maandagen 18 en 25 januari Gent: donderdagen 14 en 21 januari Hasselt: maandagen 18 en 25 januari

Veilig op internet Internet is voor u een onmisbaar werkinstrument geworden? Dan weet u ondertussen dat een goede bevei­ liging geen overbodige luxe is. Deze training leert u gevaarlijke virussen en vervelende spam buitenhouden. Niveau: voor gevorderden Docent: Bit by Bit Duur: twee keer drie uur Voor conciërges en onderhoudspersoneel Waar: Gent: 1 en 8 februari (14u-17u) Antwerpen: 1 en 8 februari (14u-17u) Oostende: 1 en 8 februari (14u-17u) Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Waar: Gent: maandagen 25 januari en 1 februari (14u-17u) Oostende: maandagen 22 februari en 1 maart (14u-17u) Antwerpen: donderdagen 25 maart en 1 april (9u30-12u30)

12

SOCIAAL FONDS

Outlook meer dan e-mail Een e-mail versturen of de agenda gebruiken: dat lukt prima. Outlook heeft echter nog heel wat meer in petto: takenlijsten, agendabeheer voor een hele groep, notities bewa­ ren… Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Niveau: voor gevorderden Docent: Cees de Lange Duur: drie uur (startuur wordt telkens vermeld) Waar: Oostende: donderdag 21 januari (14u) Antwerpen: dinsdag 26 januari (9u30) Hasselt: dinsdag 2 februari (14u30) Roeselare: donderdag 4 februari (9u30) Turnhout: dinsdag 23 februari (14u30) Gent: donderdag 11 maart (14u) Brugge: dinsdag 23 maart (14u)

Mailen voor beginners E-mails zullen voor u geen gehei­ men meer hebben. U leert eveneens groepen en mappen aanmaken, de lijst met contactpersonen bijwerken, berichten archiveren… Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Bit by Bit Duur: drie uur, telkens van 14u tot 17u Waar: Oostende: vrijdag 12 februari Antwerpen: maandag 22 februari Gent: vrijdag 12 februari Hasselt: maandag 22 februari


Informatica

agenda

sectorspecifieke software

Word voor beginners Tekstverwerking is voor u nog een grote onbekende? Dan is deze opleiding iets voor u! U leert fraai opgemaakte teksten schrijven, ze op een logische plaats bewaren en ze later opnieuw bewerken. Met extra veel oefeningen! Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Bit by Bit Duur: vier keer drie uur, telkens van 14u tot 17u Waar: Oostende: donderdagen 28 januari en 4, 11, 25 februari Antwerpen: maandagen 8, 15, 22, 29 maart Gent: donderdagen 28 januari en 4, 11, 25 februari Hasselt: maandagen 8, 15, 22, 29 maart

Word Een ideale opleiding voor wie dagelijks met Word werkt, maar niet alle mogelijk­ heden kent. Modelovereenkomsten met sjablonen, macro’s, sneltoetsen,… zullen uw leven makkelijker maken. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Niveau: voor gevorderden Docent: Cees de Lange Duur: drie keer drie uur, telkens van 9u30 tot 12u30 Waar: Antwerpen: dinsdagen 2, 9 en 23 februari Gent: donderdagen 4, 11 en 18 maart Brugge: dinsdagen 23, 30 maart en 20 april

ISABEL 6 De Isabel-opleiding komt in twee niveaus. De basismodule maakt u vertrouwd met elektronisch bankieren: overschrijven, begunstigden bijwerken, groepsbetalingen… De opleiding voor gevorderden leert u tekenen op afstand, de link leggen met het boekhoudpakket, buitenlandse beta­ lingen en domiciliëringen ingeven… Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Docent: Pieter Sermeus, JC Academy Duur: drie uur en een half, voor beginners vanaf 9 uur, voor gevorderden vanaf 13u30 Waar: Leuven: woensdag 20 januari

Software Whoman 2 Het softwarepakket Whoman (WHise Online MANagement) kreeg een update met een reeks nieuwe opties. Werkt u met Whoman 2? De soft­ wareontwikkelaar Whise geeft een overzicht. Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Niveau: voor gevorderden Docent: Whise Duur: drie uur Waar: Leuven: maandag 18 januari (14u-17u) Gent: vrijdag 29 januari (9u-12u)

Brugge: maandag 8 februari (14u-17u) Antwerpen: maandag 22 februari (14u-17u)

Software Skarabee Wie het softwarepakket Skarabee heeft, kan via deze opleiding te weten komen hoe men Skarabee gebruikt voor het beheer van panden, adver­ tenties, mailings, websites… Of het nu is om de basisfunctionaliteiten aan te leren dan wel om de nieuwste functies te leren kennen. Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Docent: Kristof Malfait Duur: drie uur, voor beginners vanaf 10u, voor gevorderden vanaf 14u Niveau: basisopleiding voor beginners Waar: Hasselt: dinsdag 19 januari Oostende: maandag 25 januari Antwerpen: maandag 8 februari Brugge: dinsdag 20 april Gent: maandag 26 april

Niveau: voor de ervaren gebruiker Waar: Hasselt: dinsdag 19 januari Oostende: maandag 25 januari Antwerpen: maandag 8 februari Brugge: dinsdag 20 april Gent: maandag 26 april

Software Fortissimmo 2 Werkt u op kantoor met Fortissimmo 2? Dan weet u dat het pakket werd vernieuwd. Docent Filip Lavrauw wandelt u doorheen alle mogelijkheden die het vernieuwde pakket te bieden heeft. Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Docent: Filip Lavrauw Duur: drie uur Waar: Brugge: woensdag 27 januari (9u-12u) Hasselt: donderdag 4 februari (14u-17u)

Gent: maandag 8 februari (14u-17u) Antwerpen: vrijdag 26 februari (9u3012u30) AGENDA 13


Vastgoed Verkoopovereenkomst Drie gewesten. Drie keer andere re­ gels. Voor vastgoedmakelaars in het grensgebied is een verkoopovereen­ komst geen eenvoudige zaak. Deze opleiding behandelt de juridische verschillen tussen de drie gewesten. U krijgt een modelovereenkomst van de 3 gewesten mee naar huis. Voor vastgoedbedienden en -bemiddelaars Docent: William Timmermans, advocaat Altius Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Asse: donderdag 11 februari Leuven: dinsdag 2 maart Brussel: donderdag 25 maart

Platte daken

Wet Breyne

Platte daken met een soepele dichting bezorgen de syndicus heel wat hoofdbrekers. Hier leert u de defecten herkennen, de opbouw van de verdichting, de dakdetails en het prijskaartje inschatten en de offertes interpreteren.

Op plan verkopen: dan speelt de Woningbouwwet (de ‘Wet Breyne’). Wat zijn de toepassingsgebieden en de uitzonderingen, de positie van partijen (ook na de werken) en de aansprakelijkheid van de makelaar? Met voorbeelden uit recente recht­ spraak.

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Docent: Frank Vanhove, Foamglas Duur: drie uur

Praktijkschatting ‘Praktijkschatting’ bespreekt de schat­ tingsmethoden en de factoren die de waarde van vastgoed beïnvloeden. De opleiding bestaat grotendeels uit praktijkoefeningen. U bezoekt pan­ den en maakt de schattingsverslagen die vervolgens in groep besproken worden. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -experten Niveau: voor beginners Duur: vijf keer vier uur Docent: Eddie Gaethofs Waar: Genk: woensdagen 20 en 27 januari, 3, 10 en 24 februari (9u-13u) Docent: Walt De Pauw Waar: Brugge: vrijdagen 5 en 12 maart (9u-17u) en 26 maart (13u30-17u30)

14

SOCIAAL FONDS

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Niveau: voor beginners Duur: drie uur, van 14u tot 17u

Waar: Genk: donderdag 21 januari (14u-17u) Oostende: maandag 1 februari (14u-17u) Antwerpen: donderdag 25 februari (14u-17u) Gent: dinsdag 2 maart (9u30-12u30) Brugge: vrijdag 26 maart (9u30-12u30)

Docent: Frank Burssens, advocaat Everest Waar: Gent: donderdag 28 januari Oostende: dinsdag 9 februari Brugge: maandag 8 maart

Sneltaxatie

Docent: Steven De Coster, advocaat Lawcity Waar: Genk: dinsdag 9 februari Antwerpen: dinsdag 16 maart Leuven: dinsdag 23 maart

Een goede waardebepaling vergt tijd. Maar soms moet het snel gaan. Docent Hendrik Leurs, zelf makelaar, brengt u de maatstaven bij om de waarde snel te bepalen. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -experten Docent: Hendrik Leurs Duur: twee keer drie uur Waar: Brugge: vrijdagen 22 en 29 januari (9u3012u30) Leuven: donderdag 25 februari (10u-17u)


agenda Materiaalleer

Mede-eigendom

Elk materiaal heeft andere voorde­ len én risico’s. De opleiding maakt u wegwijs in deze doolhof. U leert ma­ terialen herkennen, schade opsporen, de juiste benamingen hanteren…

Deze vijfdaagse opleiding doet de rechten, de plichten en het beheer van de syndicus haarfijn uit de doeken. Deontologie, tarifering, basisdocumenten, de Wet op de appartementseigendommen, de verzekering… komen aan bod.

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders, -experten en -promotoren Docent: Docententeam KaHo Sint-Lieven Niveau: voor beginners Duur: vijf keer drie uur Waar: Aalst: maandagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart (16u-19u)

Voor vastgoedbedienden en -beheerders Docent: Jacques Wollaert, syndicus Niveau: voor beginners Duur: vijf keer zes uur Waar: Brugge: vrijdagen 12 en 26 februari en 5 en 19 maart en 2 april (10u-17u)

Vastgoedrekenen Een investeringsanalyse is een taaie brok, maar wel uiterst belangrijk voor elke succesrijke vastgoedpromotor. De opleiding ‘vastgoedrekenen’ gebruikt het IAP-model. Daarmee kan men de budgetanalyse en de investe­ ringsanalyse aan elkaar koppelen.

Plaatsbeschrijving Nieuwe huurovereenkomsten vergen een geregistreerde plaatsbeschrij­ ving. Maar ook bij de aanvang van de werken kan een plaatsbeschrijving een hoop ellende vermijden. Hier ligt een belangrijke taak voor de bemid­ delaar. In deze opleiding komen the­ orie en praktijkoefeningen aan bod.

Voor vastgoedbedienden en –promotoren Niveau: voor gevorderden Duur: drie keer drie uur, telkens van 19u tot 22u Docent: Kris De Langhe Waar: Antwerpen: dinsdagen 2, 9 en 23 maart

Talen

De juiste spelling Schrijffouten geven een slordige eerste indruk. Maar Nederlands is geen makkelijke taal. Kent u de finesses voor het aaneenschrijven van woorden, de tussen -n-, de koppeltekens...? Ook de afkortingen komen hier aan bod. Docent: Lerian Nti Duur: drie keer vier uur Voor conciërges en onderhoudspersoneel Waar: Antwerpen: donderdagen 4, 11 en 25 februari (13u-17u) Oostende: dinsdagen 2, 9 en 23 februari (13u-17u) Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -beheerders Waar: Leuven: vrijdagen 29 januari en 5 en 12 februari (9u-13u) Antwerpen: donderdagen 4, 11 en 25 februari (13u-17u) Oostende: dinsdagen 2, 9 en 23 februari (13u-17u)

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en -experten Niveau: voor beginners Duur: vijftien uur Docent: Eddie Gaethofs Waar: Leuven: vrijdagen 12 en 19 maart en 2, 23 en 30 april (10u-13u) Docent: Walt De Pauw Waar: Antwerpen: donderdagen 28 januari (14u-17u) en 4 en 11 februari (10u-17u)

AGENDA

15


U ZEGT ?

De huisbewaarder Trends en verandering In de klassieke Franse literatuur speelt de conciërge vaak een hoofdrol, en niet altijd zo’n fraaie. De huisbewaarder als de man die letterlijk alles in de gaten wil houden. Een verklikker zelfs die goede vriendjes wil zijn met de politie van Napoleon. Dat ligt allemaal in het verre verleden. In de job van de huidige huisbewaarder is romantiek ver te zoea ken en is recent onderhevig aan forse veranderingen. Volgens de meest recente cijfers zijn er in België een 1.600 conciërges aan het werk. De meerderheid daarvan – meer dan 900 – werkt in Brussel. Hun verloning is een complex verhaal. Veel meer dan in andere beroepen wordt de huisbewaar­ der in natura betaald: een plek om te wonen, inclusief water, gas en elektriciteit, en verwarming. Volgens de wet mag dat pakket van voordelen in natura nooit meer uitmaken dan twee vijfden van de totale verloning. Jacques Walckiers, docent en lid van het Paritair Comité 323: “De eisen die men aan huisbewaarders stelt nemen alsmaar toe. Ze moeten meer en meer beschikbaar en polyvalent zijn. De mensen vragen aan een huisbewaarder heel wat voor hun geld!” De gemiddelde leeftijd van huisbewaarders ligt vrij

16

HET LAATSTE WOORD

hoog. “De jeugd ligt niet zo goed in de markt: te jong straalt men niet genoeg vertrouwen uit. De meeste conciërges zijn dan ook ouder dan 40 jaar. Voor de werklo­ zen uit die leeftijdscategorie kan het een interessante job worden.”

Verandering Is de huisbewaarder met uit­ sterven bedreigd? Als men de cijfers van de voorbije vijftien jaar overloopt, lijkt het inderdaad een bedreigd beroep. Er zijn steeds minder conciërges in apparte­ mentsgebouwen te vinden. Ze worden ‘vervangen’ door perso­ nen die instaan voor het onde­ rhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. Maar die cijfers tonen niet de hele realiteit, zegt Jacques Walckiers: “Veel syndici verkiezen wel degelijk een huisbewaarder. Wanneer een loodgieter een lei­

ding moet repareren of wanneer men een appartement wil laten bezoeken, kan men beter over een persoon ter plaatse beschikken dan rekenen op de goede wil van de huurders… In appartementsge­ bouwen met oudere bewoners zal men ook eerder de voorkeur geven aan een huisbewaarder. Hij helpt vaak de bewoners, dank­ zij de huisbewaarder is er altijd iemand in het gebouw aanwezig en als de nood het hoogst is, is de huisbewaarder nabij. Naarmate de gemiddelde leeftijd van de bewoners daalt, krijgt het kos­ tenplaatje echter voorrang op het dienstverlenende aspect. Er zijn dus twee bewegingen aan de gang. Het aantal conciërges is na een jarenlange daling weliswaar gestabiliseerd, maar tegelijk is het beroep onderhevig aan heel wat veranderingen.”


totale duur

pagina

x

x

3u.

12

Word voor beginners

x

x

x

x

12u.

13

Veilig op internet

x

x

x

6u.

12

De juiste spelling

x

x

12u.

15

Basiscom. en sociale vaardigheden

x

9u.

11

Interculturele communicatie

x

9u.

11

6u.

12

3u.

12

9u.

13

3,5u.

13

3u.

13

3u.

13

3u.

13

9u.

11

9u.

11

6u.

11

Turnhout

x

Roeselare

x

Oostende

Mailen voor beginners

Leuven

12

Kortrijk

6u.

Knokke

Hasselt

x

Genk

x

Brussel

x

Brugge

x

Asse

De PC leren kennen

Aalst

Gent

Antwerpen

Overzicht opleidingen

opleidingen conciërges en onderhoudspersoneel

x

x x

opleidingen voor bedienden en werkgevers Veilig op internet

x

x

Outlook: meer dan een e-mail

x

x

x

Word

x

x

x

x x

x

Isabel 6

x

x

x

Software Fortissimmo 2

x

x

x

x

Software Skarabee

x

x

x

x

Software Whoman 2

x

x

x

Interculturele communicatie

x

Assertieve communicatie

x

x

Telefonische prospectie

x

x

Commerciële basistraining

x

x

x

x

x

13u.

11

Succesvol verkopen

x

x

x

x

x

6,5u.

12

Succesvol inkopen

x

x

x

x

x

6,5u.

12

x

3u.

14

x

3u.

14

x

3u.

14

6u.

14

20u.

14

15u.

15

15u.

15

30u.

15

9u.

15

12u.

15

Verkoopsovereenkomst

x x

x

Wet Breyne

x

x

x

x

Platte daken

x

x

x

x

Sneltaxatie

x

Praktijkschatting

x

Materiaalleer

x

x

x

Plaatsbeschrijving

x

x

x

x

x

x x x

x

Mede-eigendom

x

Vastgoedrekenen

x

De juiste spelling

x

x

x

x

Gratis opleiding voor: • alle werknemers van PC 323 • alle werkgevers van PC 323 als minstens één van hun werknemers ook voor een opleiding ingeschreven is

Inschrijven: • via www.sf323.be • vorming@sf323.be • per post met bijgevoegd inschrijvingsformulier

Contactgegevens: Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent, tel 09 371 41 37, fax 09 371 41 38 Voor werkgevers: mogelijkheid tot vergoeding van gederfde arbeidsuren en terugbetaling van verplaatsingsvergoedingen van de werknemers


Kom snel kijken naar uw voordelen www.sf323.be: voor wie werkt in de vastgoedsector is dit de open deur naar premies, aanvullend pensioen, gratis vorming en nog veel meer.

DECEMBER 2009  

DECEMBER 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you