Page 1

#2 2013

www.internordic.com Ny hemsida och ny adress

PRO-SKI-Rullskidor fĂśr alla skidĂĽkare


NÖJDA KUNDER ÄR EN VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR På Internordic gör vi återkommande kundundersök-

Ett annan intressant artikel handlar om vår kund-

ningar bland våra kunder. Vi vill bl.a. veta vad våra

support, som de flesta av våra kunder har kontakt

kunder uppskattar, hur de upplever oss, vad som är

med. En kunskapskälla att räkna med när frågor

bra och på vilka punkter vi kan förbättra oss. De här

kring produktsortimentet uppstår.

svaren ligger till grund för vårt framtida arbete. Det

Vi bjuder också på en insyn i några av våra sam-

är genom nöjda kunder man når framgång. Därför är

arbeten bl.a. med Induco, en av Internordics åter-

det extra viktigt för oss på Internordic att alla våra

försäljare i norra Sverige och vår leverantör NTN/

kunder är nöjda eller att vi får kommentarer om

SNR som är världens tredje största lagertillverkare.

våra brister så att vi kan göra förändringar. Därför

Dessutom presenterar vi Sterners som levererar

gör vi kontinuerligt kundundersökningar, ett verktyg

rullskidor till skideliten och som letade efter rätt

som mäts i NKI, Nöjd Kund Index. I detta nummer

leverantör och hittade Internordic!

presenterar vi vårt NKI och därmed resultatet från

Jag önskar er en trevlig sommar och varmt välkommen

vår senaste kundundersökning.

till detta andra nummer av Precision 2013.

Vi presenterar vår helt nya hemsida, www.internordic.com. Ett nytt utseende, och en mycket informativ sida. Här hittar man vårt breda produktutbud med mängder av information, allt på svenska, och vi har dessutom lagt till nya funktioner som ska hjälpa våra kunder att på enklaste sätt hitta det de söker. I det här numret av Precision kan Ni också läsa om hur vi på Internordic jobbar med totalkvalitet. Här kan Ni följa vårt kvalitetsarbete genom hela affärsprocessen, allt från produkter till leverantörer och dokumentation.

Tony Atlebris vd Internordic


KUNDSUPPORT -SPINDELN I NÄTET På Internordics kundsupport arbetar 4 personer. Alla här har genomgått utbildningar inom alla Internordics produktområden. Ett måste anser man på Internordic, då produkterna ofta går hand i hand och ett av målen är förstås att kunna erbjuda en helhetslösning. En stabil grund genom erfarenhet och utbildningar Kundsupport arbetar i huvudsak med ordermottagning, teknisk rådgivning, säljsupport, förfrågningar och offerter. Alla som arbetar här har som tidigare nämnts genomgått Internordics olika utbildningar dessutom har alla 4 medarbetare en bakgrund som

På bilden: Jesper Sture, Carina Palmquist, Igor Mitric och Christer Svensson

lagerarbetare på Internordic. En mycket bra utbildning för att lära sig Internordics pro-

följer ofta med säljarna ut på kundbesök.

dukter, det breda produktsortimentet och samtidigt få en bra syn på flödet. Teknisk konsultation och problemlösning Kundsupportarbetet sätter stora krav på att man har insyn i det mesta som rör Internordics produkter. De bistår inte bara kunderna med

Internordics kundsupport är öppen mellan 07.30-16.30, lunchstängt mellan 12.00–13.00. Du når dem på: Tel nr: 075-24 24 956 Mail: order@internordic.com

Internordic är en partner med helhetssyn och detta är en av delarna i det arbetet. Genom besöken utvecklas man ytterligare och tillsammans hittas optimala lösningar utefter de förutsättningar som finns. Jonny Öggesjö som är chef för avdelningen beskriver kundsupports viktiga arbete på

att registrera ordrar utan också med teknisk

följande sätt:

konsultation och problemlösning. Det är ett

Vi har en bra och daglig kontakt med våra leverantörer och vi besöker dem ofta i

komplicerat utbud av produkter och en svår bransch vilket innebär att det ständigt finns

Tätt samarbete mellan kundsupport

utbildningssyfte.

något nytt att lära sig. Därför anser man att

och kund

Samtidigt har vi en mycket god kontakt med

fortlöpande och repetitiv utbildning är

Det är inte helt ovanligt att man träffar på

våra kunder. Det är en av grunderna i vårt

genomgående viktigt. Utbildning sker

Internordics kundsupport ute på vägarna.

försäljningsarbete, en god relation till alla

internt och hos/med leverantörer.

De arbetar tätt ihop med kunderna och

våra kunder.

NKI – NÖJD KUND INDEX Nöjd Kund Index speglar kundens attityd och agerande som ett resultat av Internordics arbete och affärside.

Förbättringsområden De förbättringsområden som påtalades handlade i många fall om önskemål ang. en förbättrad hemsida. Synpunkter som Internordic tagit

Mätbara resultat

till sig och nu i juni lanseras en helt ny sida där man gjort förbättring-

Internordic arbetar med att kontinuerligt göra kundundersökningar.

ar utefter kundernas önskemål. Förhoppningsvis en framtida styrka.

Dessa skickas ut till befintliga kunder som kan beskriva hur man upplever Internordic och på detta sätt ges möjligheten att påverka

Styrkor

Internordics framtida arbetssätt.

Internordics senaste undersökning gav ett medelvärde på 5,6. Ett

Man berör områden såsom marknadsföring, sortiment, leveranser,

oerhört starkt resultat som bådar gott för framtiden och kommer som

kundsupport, Internordics säljare, mässor och slutligen övergripande

ett kvitto på att man valt rätt sätt att arbeta.

frågor.

Med 85% som tycker att man har ett mycket väl fungerande sam-

En kundundersökning mäts efter flera olika parametrar för att kunna

arbete och 83% som skulle rekommendera Internordic till andra i

kallas tillförlitlig. Man mäter NKI på en skala från 1-7.

branschen. Kort och gott: ett resultat att vara stolt över helt enkelt!


MED HÖGA KRAV PÅ BRA TILLGÅNG TILL PRODUKTER MED GOD KVALITET Teknikföretaget Induco arbetar inom områdena hydraulik, pneumatik, kullager och smörjmedel. Som återförsäljare till Internordic har Induco tillgång till ett brett produktutbud. Detta tillsammans med en gedigen erfarenhet kan man på ett snabbt och effektivt sätt hjälpa sina kunder på bästa sätt.

återförsäljaren önskar. Dessutom har Induco

självklart en god kvalitet som vi kan stå för.

som en certifierad återförsäljare till Internordic

Induco kräver samma saker av sina leveran-

alltid tillgång och möjlighet till kontakt med

törer som de sedan i sin tur erbjuder sina

Internordics återförsäljaransvarig, kund-

kunder. Engagemang, förståelse, kunskap,

support och teknikavdelning. Här kan man få

rätta priser och snabba leveranser.

hjälp med produktfrågor, specialprodukter

-Vi hoppas och tror att det goda sam-

och andra diverse produktrelaterade frågor

arbetet som påbörjats kommer att

som kan uppstå.

fortsätta och utvecklas.

Läglig placering

Så här beskriver de själva sitt företag och

med Internordic är att ha tillgång till en

Induco arbetar främst mot pappers-, såg- och

sitt samarbete med Internordic:

kunskapsbank gällande lager. Vi kan även

gruvindustrin där de hjälper sina kunder på

-Vi har alltid jobbat mycket med tätningar

på ett snabbt sätt få tag i rätt produkter till

reperations och underhållssidan. Företaget

och tätningssatser. Där finner man vår största

våra kunder som i regel alltid har brått.

bedriver även export till Estland och import

styrka och nu vill vi bli lika säkra på lager. Vi

-Vi får täta besök av Internordic regionsäljare

från Finland. Kunder och återförsäljare finns

har tagit det första steget genom den utbild-

som hjälper och tipsar. Internordic ställer

från Gävle i söder till Kiruna i norr.

ning som Internordic hållit för oss. Vi hoppas

också upp för oss när vi har mässor och

Där emellan på Västerslätts industriområde

och tror att kunskapen runt lager sitter som

utbildningar. Vi är helt enkelt kanon nöjda!

i Umeå finns Induco lägligt placerade. Det

ett rinnande vatten innan årets slut.

är också här man finner de 3 anställda,

Självklart marknadsför vi både tätningar och

Stig, Emanuel och Lars. Alla med mångårig

rullningslager från Internordic. Dock just nu

erfarenhet inom sitt resp. område.

med ett stort fokus på lager.

Tillgång till expertis

Superengagemang

Rullningslager är ett av de senare områden

-Redan från start har vi fått en bra känsla

som tillkommit och genom att de valt

och ett super engagemang från Internordics

Internordic som leverantör har de fått tillgång

personal. Lägg till detta: bra varumärken,

till Internordics expertis inom området. Alla

snabba leveranser och rätt priser så har vi

har genomgått Internordics lagerutbildning.

Internordic. Det känns även som Internordic

En utbildning som anpassas utefter kundens

har medvind och vill lite mer än våra andra

behov och önskemål och som kan byggas

leverantörer.

på och vidareutvecklas i den riktning

-Vi kräver bra tillgång på produkterna och

-Den största fördel vi har av samarbetet

Har du frågor om Internordics samarbete med återförsäljare kontakta: Återförsäljaransvarig: Jonny Öggesjö Mail: jonny.oggesjo@internordic.com Tel.: 075-24 24 968


ALWAYSE ENGINEERING

VÄRLDENS BREDASTE SORTIMENT INOM KULRULLAR Alwayse producerar årligen mer än 2 miljoner kulrullar i 150 olika varianter. Det är just det som gör att de har världens bredaste sortiment inom området. Alwayse grundades 1939 och har i dag en omsättning på ca 60-70 MSEK. Flexibilitet och kundanpassning

Miniatyrkulrullar

Alwayse samarbetar med Internordic och på detta sätt har man en

En av nyheterna från Alwayse är bl.a. miniatyrkulrullarna. De finns

stor lagerhållning i Sverige. Dessutom har man täta leveranser från

ända ner till kuldiametern 4,8 mm och finns även i rostfritt och

fabriken i Birmingham, England.

aluminium. Typiska applikationer för miniatyrkulrullen kan vara

Internordic kan genom Alwayse erbjuda en stor flexibilitet vad

mätutrustning, linjärstyrningar för t.ex. kopieringsmaskiner.

gäller kundanpassade produkter. T ex erbjuds kulor i material

Några av Alwayse mer kända kunder i världen är BMW, SKF, DHL

såsom bakelit och hus med extra dräneringshål etc.

och UPS.

Produkter som återfinns på många platser i vårt samhälle Produkterna från Alwayse kan man hitta på många platser i samhället. Bl.a. i godshanteringen på flygplatser, matning/laddning av maskiner och förflyttning av gods i alla riktningar-produktionslinjer. En specifik produkt, utvecklad av Alwayse för godshantering på flygplatser, ”Air Cargo Unit” har haft stor framgång och betydelse för en problemfri logistik på världens flygplatser. Alwayse har också specialprodukter så som ”Float-on”. Hjul för hantering av glas och andra ömtåliga skivmaterial.

För mer information om vår leverantör Alwayse kontakta: Per Höglund Tel: 075- 24 24 950 Mail: per.hoglund@internordic.com


WWW.INTERNORDIC.COM I juni 2013 lanserade Internordic sin nya hemsida dessutom på ny adress, www.internordic.com. Med många nya funktioner och användarvänlig information.

sättet kan du få informationen

därmed få tillgång till informa-

skriftligt och på så sätt spara

tion riktad till Internordics

ner den för framtida bruk.

certifierade återförsäljare. Ett konto fås från Internordics

Ladda hem produkterna

återförsäljaransvarig. På detta

i CAD-format

sätt kan du som återförsäljare

En ständigt uppdaterad

För att Internordics kunder ska

göra både förfrågningar och

produktkatalog på svenska

kunna spara tid och pengar

lägga order. Kundsupport

På Internordics nya hemsida

så finns produkterna redo att

hanterar detta och en offert alt.

kan du enkelt hitta Internordics

ladda hem som CAD ritningar.

orderbekräftelse skickas inom

produkter och dess specifika-

Dessa kan hämtas i flera olika

kort tid.

tioner. Du får information

format, anpassat utefter använ-

om produkterna, dess olika

darens programvara. En funk-

Internordics eget bibliotek,

material och vad du bör tänka

tion som hela tiden bearbetas

kataloger och Precision

på vid val av produkt. Allt för

och kompletteras.

Internordics eget marknadsmaterial finns förstås upplagt på

att ge kunderna bästa möjliga förutsättning att hitta rätt

Förfrågningar direkt

den nya hemsidan. Företags-

produkt.

via hemsidan

presentation, Produktöversikt

De produkter som du söker

och kundtidningen Precision.

Chatta med Internordics

efter kan du enkelt och smidigt

Du hittar dem alla i blädd-

kundsupport

lägga till i en egen lista och

ringsbara webbversioner och

Har du fler frågor som du inte

på så skapas en god översikt.

är ett lättåtkomligt alternativ/

får svar på via hemsidan så

Listan kan sedan skickas direkt

komplement till de tryckta

finns en smidig chattfunktion.

via hemsidan till Internordic.

upplagorna.

Här kopplas du direkt upp mot

Där behandlas den av kunds-

Internordics kundsupport och

upport och du får inom rimlig

Letar du efter produkter, leve-

får på så sätt ytterligare hjälp

tid en offert tillbaka. Smidigt

rantörer, nyheter, svar på frågor

med frågor rörande t.ex. pro-

eller hur?

och erbjudanden, surfa in på:

dukter, priser och leveranser. Självklart kan du fortfarande

Återförsäljare login

ringa in till Internordics

Som återförsäljare kan du

kundsupport men på det här

logga in på hemsidan och

WWW.INTERNORDIC.COM


OBS! VI BYTER ADRESS TILL VÅR HEMSIDA, WWW.INTERNORDIC.COM


VÄRLDENS TREDJE STÖRSTA LAGERTILLVERKARE NTN-SNR ROULEMENTS är resultatet av den kombinerade styrkan av NTN och SNR. Idag är företaget en del av den tredje största lagertillverkaren i världen, NTN Corporation. NTN-SNR ROULEMENTS är den Europeiska organisationen med huvudkontor i Annecy Frankrike, med fokus på design, utveckling, tillverkning och service. Verksamheten är inriktad på Industri, flygindustri, fordonsindustrin samt eftermarknad till dessa. Internordic är sedan många år tillbaka en auktoriserad återförsäljare av NTN/ SNR:s sortiment. Så här presenterar Björn Sundin på NTN/SNR företaget och dess samarbete med Internordic:

fordonstillverkarna inom fordonsindustrin

Aktiviteter inom flygindustrin

och arbetar med alla bilplattformar. Vi är

Vi finns med som en stolt partner till första

också en partner i utvecklingsprogram för

flygningen av Airbus A380, världens största

elbilar och innovationer för morgondagens

passagerare flygplan, NTN-SNR lager används

fordonstillverkning. NTN-SNR är redan nr 1

i många av de stora flyg-och rymdprogrammen.

på den europeiska fordonsmarknaden och

Dessa inkluderar Ariane 5 europeiska rymd

är nu även en erkänd väsentlig leverantör till

bärraketen och CFM56, den vanligaste

den asiatiska bilindustrin i Europa för både

motorn i Airbus och Boeing flygplan. Vi är

original och reservdelar.

också en ledare inom axlar av transmission

Aktiviteter inom industrin

till helikoptrar.

NTN-SNR är innehavare av hastighetsrekord

Aktiviteter inom Norden

inom järnvägsindustrin med de franska

Idag har NTN-SNR Roulements etablerat

snabbtågen från TGV (Train á Grande Vitesse).

försäljning kontor i Eskilstuna, Sverige, samt i

Vi är en erkänd utvecklings partner för

Middelfart Danmark, med en stark och tydlig

företag inom de stora målmarknaderna för

strategi att öka marknadsandelarna i Norden.

rullager: järnvägar, transmission, jordbruk,

I dagsläget finns den tekniska supporten

bygg-och offentliga arbeten, verktygsmaskiner,

(Applikations Ingenjörer) i Tyskland, Frankrike

pumpar, motorer och turbiner bland andra.

& Japan, vilket inte är något problem idag, då

Aktiviteter inom fordonsindustrin

Vi är också representerad inom de förnybara

de flesta bolag har någon förankring utanför

NTN-SNR är en ledande partner för de stora

energikällorna: vind- och solkraft.

Norden. I Norden arbetar vi med både OEM

Fakta om NTN Group:

Fakta om NTN-SNR Roulement:

Företag: NTN Corporation (Huvudkontor i Osaka, Japan)

Huvudkontor: Annecy Frankrike

Märken: NTN, BCA, BOWER, SNR

Märken: NTN, BCA, BOWER, SNR

Etablerat: Mars 1918

VD: Didier Sepulchre de Condé

Ordförande: Yasunobu Suzuki

Anställda: 4 600

Anställda: 24 000

R&D Europa: 4,5% av oms. -300 anst. för produkter och processer

R&D center: 23 st i Japan, USA, Frankrike och Kina

Produktionsenheter: 11 st i Europa (Italien, Frankrike, Tyskland...)

Produktionsenheter: 67 st i världen

Försäljningskontor: 25 i Europa, Afrika och Latinamerika

Försäljningskontor: 97 st i världen

Omsättning: 1,3 miljarder €

Produkter: Rullager, sfäriska, koniska, nållager, lagerenheter etc.

Centrallager: 17,000 m² i Lyon Frankrike samt Tyskland och Storbritannien

Omsättning: 4,9 miljarder €

Certifikat: ISO 9001, ISO 14000, ISO TS16949, IRIS, ISO 17025, AERO


På bilden: Fredrik Scholander och Björn Sundin

kunder direkt samt via våra distributörer.

vi kundaktiviteter i ”projektform”, vilket även

viktigt, parametrar där vi och Internordic

Kraven på leverantören ökar idag och för-

följs upp med olika nyckeltal.

samarbetar väldigt tätt.

väntningarna på tillgänglighet, service, nya

Internordics utveckling av sin personal samt

tekniska lösningar med tillhörande teknisk

Välutvecklat samarbete

nära samarbete med kund, har helt passat vår

support är idag ett måste för en premium

En av de aktiviteter vi genomfört var att stärka

strategi att utveckla affären tillsammans med

leverantör. Detta passar NTN-SNR Roulement

kunskapen av NTN-SNR premium märket.

kunden. Detta ger oss styrka i att utmana den

då vår strategi går ut på att utveckla affären

Under 2012 beslutade VD Tony Atlebris att

oerhört tuffa konkurrensen på den Svenska

tillsammans med vår samarbetspartner.

säljarna skulle utbildas mer inom NTN-SNR

marknaden.

Med dessa krav och förväntningar är ett

märket. I september 2012 kom säljare samt

distributionsnät med nära relation väldigt

applikationsingenjörer till vårt tränings-

viktigt för oss.

center i Annecy för en teknisk utbildning.

En av våra distributörer som även är en auk-

Även alla övrig personal hos Internordic reste

toriserad distributör för NTN-SNR Roulement

under ett par dagar till Annecy för utbildning

är Internordic. Vårt samarbete startade 1991

och rundvandring hos oss.

med NTN i Erkrath, Tyskland, men har utökats

I ett av våra stora kontrakt kommer Internordic

markant under 2012, då vi genom lokal

vara en partner för den svenska enheten.

närvaro har kunnat förstå efterfrågan från

I detta kontrakt är parametrar som

Internordic mer tydligt. Tillsammans bygger

tillgänglighet och teknisk support väldigt

För mer information om NTN-SNR kontakta: Fredrik Scholander Tel: 075-24 24 971 Mail: fredrik.scholander@internordic.com


STERNERS LETADE EFTER EN ALTERNATIV LEVERANTÖR Sterners specialfabrik AB startade 1946 i Dala-Järna och har tillverkat rullskidor sedan 1982. Företaget arbetar med konstruktion, tillverkning och försäljning av egna produkter inom mekanik och elektronik. Huvudtillverkningen sedan 1950-talet utgörs av olika sorters automater för sedel eller kortbetalning av varor eller tjänster.

PRO-SKI-Rullskidor för alla skidåkare

upp behovet av produkter som vi, Sterners,

I dagsläget har Sterners flera modeller av

efterfrågade för vår produktion. Internordic

rullskidor, både klassiska och skate. Skidor

var företaget som kunde bistå med just detta,

som används av alla, från hurtbullar till elit-

ett brett produktsortiment. Fördelarna med

åkare, som ett träningsredskap.

Internordic är som leverantör är bl.a. att de

Stort urval av produkter

Sterners utvecklade PRO-SKI redan 1982

är ju att de ska uppfylla de behov vi har på

Sterners producerar flexibla betalautomater

och har alltså över 25 års erfarenhet och

lagren, som utsätts för mycket smuts och

som möjliggör betalning av tjänster och pro-

under åren har samarbetet med skidåkarna

regn. Leveranstiden är viktig. Priset är också

dukter i obemannade miljöer. Produkterna är

alltid varit ett prioriterat och uppskattat

något som inte ska glömmas i konkurrens-

också ett komplement och en förstärkning till

inslag i utvecklingen av rullskidor.

syfte. En leverantör ska kunna leverera när vi

exempelvis en reception. Betalmöjligheterna

PRO-SKI används idag inte bara av tusen-

som kund behöver delarna, man ska också ha

är betalkort (VISA/Mastercard), kontanter

tals motionärer utan även av den absoluta

en bra kommunikation med leverantören så

eller klubbkort som även kan köpas och

världseliten. Svenska, Norska, Finska och

som vi har med Internordic.

laddas i automaterna. Spolarvätskeautomat

Ryska landslagen använder PRO-SKI under

är ytterligare en produktserie som består

försäsongerna.

Vår önskan och vårt mål är att de produkter

av olika försörjningssystem beroende på

Under de senaste 10 åren har även majori-

vi tillverkar ska vara till kundernas belåten-

behov och några varianter av automater. De

teten av Vasaloppsegrarna kört på PRO-SKI

het och fungera utan problem. Detta kan vi

är integrerade mot bensinstationskedjors

under träningsperioden utan snö, detta bevisar

uppfylla tillsammans med leverantörer som

betalsystem eller anslutna mot en Sterners

också vilken fantastisk produkt Sterners kan

Internordic.

betalautomat.

erbjuda sina kunder idag.

håller avtalade leveranser och att kvaliteten uppfyller våra behov. Samarbetet med internordic fungerar bra och de har trevliga och ansvarstagande säljare. Vi köper bl.a. lager till våra rullskidor PRO-SKI. Kraven på de produkter som vi har

Med betalautomaterna riktar man sig mot exempelvis obemannade biltvättar, sol-

Ett väl fungerande samarbete

studios, gym, gästhamnar, campingar, ställ-

ger belåtna kunder

platser, patientinrättningar såsom tandläkare

Sterners har samarbetat med Internordic

och vårdcentraler.

sedan år 2000.

Sängryggstöd som används inom hemsjuk-

Lennart Johansson på Sterners beskriver

vården och alla rullskidor PRO-SKI är ytterli-

samarbetet på föjande sätt: Vi letade efter

gare några av Sterners produkter.

en alternativ leverantör som kunde täcka


TOTALKVALITET

Internordic strävar att alltid ha den bästa

Internordics mervärden till kund stämmer

huvudleverantörer en gång per år.

kvaliteten för kundens ändamål. Detta gäller

väl överens med hur man arbetar med sina

Internordic har sedan 2010 arbetat med att

i allt som görs från produktframtagning till-

leverantörer.

verifiera och omarbeta sina egna processer,

sammans med kund, anskaffning hos leverantörer, avvikelsehantering och dokumentation. Man kan på detta sätta erbjuda alla kunder ett oerhört konkurrenskraftigt och viktigt mervärde:

rutiner och dokumentation och vi anser oss Fokus ligger på: • Kundkrav

vara väl förberedda för att kunna svara upp till sina kunders krav och förväntningar.

• Samarbete vid produktframtagning med applikationen i fokus

Internordics hela affärsprocess står för totalkvalitet!

• Leveransprecision

För att möta kundernas krav kräver Internordic

• Rätt kvalitet – noll fel

samma sak av sina leverantörer som man erbjuder sina kunder. Man har knutit till sig världsledande leveran-

• Snabb och effektiv service • Dokumentation

törer som är kända både för sin produktkvalitet men också för att kunna ha kvalitet

Internordic genomför leverantörsbesök 1-4

i produktframtagning, avvikelsehantering,

gånger per år hos alla huvudleverantörer

processutveckling och dokumentation.

samt utför en leverantörsutvärdering på alla

För mer information eller för en presentation av Internordics kvalitetsarbete kontakta: Gita Ferbe Kvalitets- och Miljöchef Tel: 075-24 24 355 Mail: gita.ferbe@internordic.com

HAR DU SETT VÅRT BREDA SORTIMENT INOM HYDRAULIK? Beställ vår broschyr eller läs den på vår hemsida www.internordic.com

Kontakta oss gärna! Vi strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar, vare sig det gäller en standardprodukt inom rullnings-, glidlager, tätningar ledlager och låselement eller en avancerad kundanpassad lösning. www.internordic.com Kontakt och redaktion: Anna Björk, tel: 075-24 24 939, anna.bjork@internordic.com

Precision #2 2013  

Kundtidningen Precision. Internordic erbjuder ett komplett standardsortiment inom rullnings-, led- och glidlager, tätningar och fästelement....