Page 1

#1 2012

O-ringar i smart förpackning Sortimentslådor ger översikt sid 3

Snabba leveranser, ett ess i Internordics rockärm! Nära samarbete ger resultat sid 4-5

Tätningar i krävande miljö PTFE-manschettätningar sid 6


Det här är bara början! 2012 ligger framför oss. Ett oskrivet blad som väntar på att fyllas med nya spännande händelser. Nya möjligheter finns alltid runt hörnet och ett laddat Internordic ser med stor förväntan fram emot detta.

våra produktansvariga jobbar. Ett mycket viktigt

Med ett minst sagt brett utbud från världsledande

leverantörer, NTN/SNR.

leverantörer går vi in i 2012 och erbjuder dig som

Med dessa ord tror jag att vi redan har börjat

kund produkter med rätt kvalitet och konkurrens-

skriva på det blad som från början verkade

kraft. Våra möjligheter är ju självklart även våra

tomt. Vi går in i 2012 med rätt förutsättningar

kunders!

och med stort fokus på våra kunder!

arbete i ett bolag som säljer produkter till den seriemässigt tillverkande industrin. Vi presenterar som vanligt några av våra värdefulla medarbetare och även en av våra världsledande

Ett hungrigt gäng säljare, en kompetent teknikavdelning och en kunnig kundsupport står redo att hjälpa och serva dig. Vi är väl rustade för nya uppdrag, att hitta nya lösningar och produkter allt utefter våra kunders behov. I detta nummer av Precision får du en inblick i hur

Tony Atlebris vd Internordic

Världsledande tillverkare hos Internordic Som kund hos Internordic får du tillgång till världsledande leverantörer. En av dessa är NTN/SNR som efter sitt samgående är en av världens största lagertillverkare. En fullserviceleverantör med global täckning som är världsledande i teknikutveckling.

Tillsammans har NTN/SNR 55 fabriker runt

lager för hög/låg temperatur och hög hastig-

om i världen. Efter sammanslagningen lägger

het, Machline-serien för maskinspindellager,

man stor fokus på europeiska marknaden, där

”LLU”- högeffektiv gummistandardtätning,

man ser stor tillväxt potential.

sfäriska rullager tillverkade i Europa, nållager

NTN/SNR tillverkar två miljoner lager per dag.

i premiumkvalitet samt ett av marknadens

SNR var det första rullningslagerföretaget i

bredaste program av lagerenheter.

världen som ISO9001-certifierades, 1990.

Många välkända varumärken använder NTN/

Dessutom är NTN/SNR certifierade enligt ISO/

SNR i sina produktioner, bland dessa kan

Europamarknaden styrs från Annecy, Frank-

TS 16949, EN9100 och ISO14001.

nämnas: Porsche, Volvo, BMW, Caterpillar,

rike. Företaget har totalt 21 000 anställda,

Produkter som är utmärkande för NTN/SNR är

Canon och Siemens.

5 000 av dessa arbetar i Europa.

bland annat delbara lagerhus, Top Line med


O-ringar

i smart förpackning

Internordic erbjuder ett brett utbud av O-ringar. För att underlätta hanteringen av dessa erbjuder vi nu O-ringar, NBR 70, i sortimentslådor.

du möjlighet att ha fler dimensioner på det

Internordics art.nr.

egna lagret vilket ger en ökad flexibilitet.

S-BI Sortiment O-ringar svensk standard

Sortimentslådan för svensk standard är ca

S-BG Sortiment O-ringar engelsk/

35x30 cm och sortimentslådan för engelsk/

amerikansk standard

amerikansk standard är ca 24x18 cm. Detta ger dig som kund möjlighet att spara

Lådorna finns på lager hos Internordic och

tid vid beställningar, du får med flera artiklar

kan beställas omgående.

vid en och samma beställning. Dessutom får

O-ringar i NBR 70 som ingår i sortiments-

O-ringar i NBR 70 som ingår i sortimentslådan

lådan för svensk standard:

för engelsk/amerikansk standard:

1,6

2,4

3,0

5,7

1,78

2,62

3,53

5,33

8,1x1,6 3,3x2,4 19,2x3,0 44,2x5,7

2,90x1,78

9,20x2,62

18,64x3,53

37,47x5,33

9,1x1,6 4,3x2,4 22,2x3,0 49,2x5,7

3,68x1,78

10,77x2,62

20,22x3,53

40,64x5,33

11,1x1,6 5,3x2,4 24,2x3,0

4,47x1,78

12,37x2,62

21,82x3,53

43,82x5,33

13,1x1,6 6,3x2,4 32,2x3,0

5,28x1,78

13,95x2,62

23,39x3,53

15,1x1,6 7,3x2,4 36,2x3,0

6,07x1,78

15,55x2,62

24,99x3,53

17,1x1,6 8,3x2,4 42,2x3,0

7,65x1,78

17,12x2,62

26,57x3,53

19,1x1,6 9,3x2,4 49,5x3,0

9,25x1,78

18,72x2,62

28,17x3,53

22,1x1,6 10,3x2,4

29,74x3,53

25,1x1,6 12,3x2,4

31,34x3,53

29,1x1,6 14,3x2,4

32,92x3,53

16,3x2,4

34,52x3,53

36,09x3,53

37,69x3,53

För mer info om sortimentslådor kontakta: Joakim Värn Mail: joakim.varn@internordic.biz Tel: 075-24 24 973


Ett ess i Internordics rockärm

Snabba leveranser När du som inköpare väljer leverantör är till-

Det gäller alla produkter som finns på lager

gången till rätt produkter en av de avgörande

och vid order inkomna innan klockan 16.00.

faktorerna. Att få produkterna levererade vid

Hög leveransprecision och snabba leveranser.

önskad tidpunkt är ytterligare en faktor.

En klar fördel och helt klart ett ess i rockär-

Internordic kan som leverantör av ett brett

men för alla Internordics kunder. Kan det bli

produktsortiment även stoltsera med en hög

bättre?

leveransprecision. Dessutom får alltid alla Internordics kunder sin order utlevererad samma dag som ordern läggs!


InterSystem:

”Internordic håller måttet på alla sätt” InterSystem i Ängelholm är ett företag som specialiserat sig på transportörer och pallastare. De vänder sig till branscherna livsmedel, läkemedel och kemisk industri. Huvudsakliga marknader är Skandinavien, Tyskland, Polen, Ryssland, Österrike och Benelux.

underleverantörer. Det görs för att InterSys-

för valet av Internordic som leverantör är det

tem ska kunna fokusera på produktutveck-

breda sortimentet av produkter som finns på

ling, design, konstruktion, montage, styrning

lager, en god kvalitet och de konkurrenskraf-

samt installation och service.

tiga priserna.

InterSystem har samarbetat med Internordic i tio år. Spårkullager, flänslager och länkstångs-

Tryggt med specialisthjälp

huvud är produkter som köps från Internordic

-Vi har också tillgång till Internordics kun-

och återfinns hos InterSystem och deras kunder.

niga personal. Ett samarbete som fungerar mycket bra. Det är en trygghet att Internor-

Kundreferenser är välkända företag som exempelvis Tetra Pak, Arla Foods, Unilever, Sara

Noggrant val av leverantörer

dics specialister inom organisationen alltid

Lee, Statoil och AstraZeneca.

-Vi är mycket noggranna när vi väljer leve-

finns redo att hjälpa till vid eventuella frågor

rantörer, säger Roger Hultgren, produktions-

som kan uppstå, säger Roger Hultgren.

Fokus på egna verksamheten

och inköpschef på InterSystem. Internordic

Tillverkningen av komponenter läggs ut på

håller måttet på alla sätt. Några av grunderna


Tätningar i krävande miljö

I ett hydraulik- eller pneumatiksystem är det

ersätta den konventionella hydraulik- och

viktigt att du väljer rätt tätningar. Driftsäker-

pneumatiktätningen med en fjäderaktiverad

heten och livslängden kommer att påverkas

PTFE-manschettätning.

av detta val.

Den består av två delar. Själva tätningsdelen

I vissa miljöer kan det finnas extra stora krav

som är tillverkad i modifierad PTFE och den

på tätningar som klarar kemisk beständig-

specialkonstruerade fjädern. Dessa används

het, extrema temperaturer, höga tryck och

ofta inom kemisk processindustri och livs-

låg friktion. Då kan det vara lämpligt att

medel/läkemedelsindustrin.

För mer info om fjäderaktiverade PTFE-manschetter kontakta: Joakim Värn Mail: joakim.varn@internordic.biz Tel: 075-24 24 973

Internordic sortimentutvecklar lagerenheter! Internordic erbjuder marknadens bredaste sortiment av lager­enheter. Genom SNR har du tillgång till 6000 olika produkter.

God tillgång

mer att läggas på SNR, då tillgängligheten

SNR´s lagerenheter monteras i Tyskland,

är bättre och produktbredden gör SNR mer

detta tillsammans med EDC (European

kompatibelt på marknaden.

Distribution Center) i Lyon gör att tillgången

Internordic ser fram emot att kunna erbjuda

är god.

alla kunder detta.

SNR har både europeisk och asiatisk stan-

Internordic har beslutat att börja lagerlägga

En möjlighet att växa inom produktsortiment

dard gällande hålbild, brett sortiment av

SNR som vårt premiumfabrikat inom lageren-

lagerenheter tillsammans med Internordic.

rostfria lagerenheter samt även komposithus

heter. Vi kommer successivt att fasa in SNR

med rostfria insatslager. Till detta ska även

lagerenheter på vårt lager i Nässjö och kan

Nästa gång du söker lagerenheter – kontakta Internordic – vi levererar!!

inkluderas en stor mängd olika axellåsningar,

leverera snabbt och problemfritt.

skyddslock, treläppstätning för krävande applikationer med mera.

NTN lagerenheter kommer fortfarande finnas i det breda sortimentet men fokus kom-

För mer info om lagerenheter kontakta: Fredrik Scholander Mail: fredrik.scholander@internordic.biz Tel: 075-24 24 971


-Som produktansvarig är det med stolthet över vårt breda sortiment jag möter våra kunder.

Fredrik Scholander

Produktansvarig på Internordic Genom ett bra och långsiktigt samarbete med våra leverantörer kan Internordic erbjuda ett starkt och växande produktprogram på marknaden. Våra produktansvariga är var och en för sig ansvariga för olika produktområden och därmed olika leverantörer. De är produktexperter inom sina respek-

Stolthet, tillförlit och sambesök hos kund

-Genom Ibec har vi tillgång till ett kvalitets-

En av Internordics produktansvariga är Fred-

kontrollerat och prisvärt sortiment av både

rik Scholander, som har ansvar för våra leve-

standardlagringar och kundunika produkter

rantörer, NTN/SNR, IBEC, Sfero, TR, Piscetta

där vi tillsammans med kunden tar fram

och SPM. Genom sitt arbete med sortiments-

en totallösning. Vi har ett av marknadens

utveckling och analys av efterfrågan styr

bredaste program av lagerenhe-

han vad som finns på lagret i Nässjö. Detta

ter, med leverantörer

innebär att du som kund kan känna trygghet

som NTN/SNR och

i Internordic som leverantör.

TR täcker vi in i stort sett alla behov som

tive områden och de ansvarar för den sortimentsutveckling och lansering av nya

Fredrik Scholander berättar:

finns.

produkter som görs. På den här avdelningen

-Eftersom vi har samarbetat länge med olika

-Vi erbjuder

sker prisförhandlingar och avtalsskrivningar,

ledande leverantörer känner vi trygghet med

stötpulsmätare från

det är också här man ser till att leverantörer-

deras produkter och kan stolt presentera

svenska SPM, med

na ger snabba och korrekta svar på de frågor

vårt breda sortiment för våra kunder.

Bearing Checker minskar man risken

som uppstår. -Vid behov besöker jag kunderna, det är

för produktionsbort-

Lagerhållning

en bra möjlighet att lyfta fram produkterna

fall orsakat av lager-

Här definieras vilka artiklar som ska lagerhål-

och att få höra marknadens åsikter om vårt

haveri. När det gäller

las för att möta marknadens efterfrågan.

produktprogram.

låsmuttrar samarbetar vi med

Sfero låsmutter

franska SFERO. Deras mutter med lasersku-

Man blickar även framåt genom att utöka Internordics breda sortiment för att hitta

Stort urval av produkter

ren låsslits är en optimal låsning för utsatta

fler artikelgrupper som är gångbara på den

- Eftersom vi samarbetar med stora och

och känsliga applikationer.

svenska marknaden. I arbetsuppgifterna

ledande leverantörer har vi tillgång ett starkt

ingår även att utbilda Internordics personal

programutbud. Genom att vi aktivt arbetar

inom alla produktområden.

med att ha rätt artikel på hyllan i Nässjö, kan vi erbjuda rätt produkt till rätt pris.

För mer info kontakta: Fredrik Scholander Mail: fredrik.scholander@internordic.biz Tel: 075-24 24 971


Lag(er)kamrater Med drygt 75 000 in- och utleveranser per år

Två som jobbar som lagerarbetare är Anna

krävs det både kunnig och effektiv personal

Grunditz och Emil Liljengren. De ansvarar

Anna Grunditz

som tar hand om det gods som passerar hos

för inleveranser, lagerhållning av gods och

Motto: Var dig själv,

Internordic.

att plocka ordrar som sedan utlevereras. Att

alla andra är redan

Totalt arbetar sex personer på vårt lager. Pre-

jobba på Internordic beskriver de båda som

upptagna!

cis som i många lagsporter kräver detta jobb

något de trivs med, omväxlande arbetsupp-

en stor dos teamwork. Att ha full kontroll på

gifter ihop med ett bra gäng arbetskollegor

alla produkter, leverantörer och leveranser

ger en hög trivselfaktor.

kräver ett noggrant samspel för att kunna

-Kundanpassade lösningar, snabba leve-

Emil Liljengren

fungera. Att dessutom kunna lova kunderna

ranser och ett väl sammansvetsat gäng som

Motto: Ta dagen som

utleverans från lagret samma dag, vid order

löser det mesta, så beskriver Anna och Emil

den kommer å ge

innan kl. 16.00, sätter ytterligare press på

Internordic.

järnet!

laget. Internordics höga leveransprecision

De får det att låta självklart och förmodligen

talar sitt tydliga språk om en mycket väl

är det just en självklarhet på Internordic.

fungerande logistik.

Detta ger en trygghet och bra förutsättningar för alla Internordics kunder.

Kontakta oss gärna! Vi strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar, vare sig det gäller en standardprodukt inom rullnings-, glidlager, tätningar och låselement eller en avancerad kundanpassad lösning. www.internordic.biz Kontakt och redaktion: Anna Björk, tel: 075-24 24 939, anna.bjork@internordic.biz

Precision #1 2012  

Kundtidningen Precision. Internordic erbjuder ett komplett standardsortiment inom rullnings-, led- och glidlager, tätningar och fästelement....

Precision #1 2012  

Kundtidningen Precision. Internordic erbjuder ett komplett standardsortiment inom rullnings-, led- och glidlager, tätningar och fästelement....