Page 1


Verksamheters huvudkontor Säljkontor SAMMANDRAG: Oulu

623 anställda 28 bolag i koncernen

Umeå

1631 MSEK i årsomsättning

Pori Borlänge Åbo

Drammen Stockholm

Tallinn

Tranås Nässjö Göteborg Riga Allerød

Leicester

Malmö Panevezys

Warszawa

Haag

Prag Trnava

Shanghai Cixi Guangzhou

Budapest

INNEHÅLL 04

VD ordet

18

Finland och Baltikum

06

Vision, affärsidé, mål & strategi

20

Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa

08

Värdeskapande länk

22

Medarbetare

10

Förvärv 2012

24

Kvalitet, miljö & etik

11

Stark utveckling i Storbritannien

26

Ledande befattningshavare

12

Ledande produkter

28

Styrelsen & aktien

14

OEMs marknad

30

Nyckeltal

16

Sverige

31

Adresser


HISTORIA

OEM

1982 Etablering i Norge

OEM är sedan snart 40 år en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. OEM är en ledande teknikhandelskoncern på 14 utvalda marknader i norra Europa, centrala Östeuropa och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och driver deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av över 25 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. OEM har över 20 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kompetens för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter ur det breda sortimentet. Efter en stark inledning på 2012 försvagades efterfrågan under andra hälften av året. OEMs omsättning ökade med 3% till 1 631 MSEK (1 590) och resultatet före skatt uppgick till 159 MSEK (172) för helåret. Under 2012 flyttade OEM fram positionerna. Bolaget genomförde fyra förvärv, tog nya marknadsandelar, förstärkte ställningen på flera geografiska marknader och fortsatte investera inom logistik, e-handel och IT-stöd. OEM har ett starkt utgångsläge för 2013 och en god beredskap oavsett marknadsutveckling. Bolaget har kapacitet att fortsätta förstärka kunderbjudandet och öka marknadsandelarna.

1986 Första förvärvet Industri AB Reflex

1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland

1983 Introduktion på Stockholmsbörsen Etablering i Danmark Omsättningen uppgick till cirka 30 MSEK

1988 1989 Det första dotterbolaget utanför Norden startas i Storbritannien

1993

Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK

1991 OEM International bildas och blir moderbolag

A. Karlsongruppen förvärvas

1996 Omsättningen överstiger för första gången 500 MSEK

1998

1997 OEM och Cyncrona går ihop. Förvärv av Internordic Bearings

Dotterbolag i Polen etableras

1999 Fyra förvärv genomfördes

2001 Telekomkris

2000 Jörgen Zahlin tillträder som VD Ernström hydraulik förvärvades

2002 Omsättningen minskade med 30 %

2005 Förvärv av Telfa och avyttring av hydraulikverksamhet

NETTOOMSÄTTNING (MSEK) RESULTAT FÖRE SKATT (MSEK)

2012

2011

1 631

1 590

159

172

ÅRETS RESULTAT (MSEK)

126

126

VINST PER AKTIE (SEK)

5,47

5,42

29,74

27,95

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

623

570

SOLIDITET (%)

62,6

63,3

67,00

55,00

3,75

3,50

EGET KAPITAL PER AKTIE (SEK)

AKTIEKURS ÅRETS SLUT (SEK) FÖRESLAGEN UTDELNING (SEK)

2007 Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö

2009 Etablering i Kina

2011 Förvärv av Svenska Batteripoolen, Echobeach, Scapro, Helag och Flexitron. Etablering i Ungern

2006 Etablering i Tjeckien genom förvärv av EIG

2008 Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit Etablering i Slovakien

2010 Nytt logistikcenter i Sverige och ny e-handelsplattform Förvärv av All Motion och avyttring av Cyncrona

2012 Förvärv av Vanlid Transmission, TemFlow Control, Akkupojat och Datasensor UK Nytt logistikcenter i Finland


VD ORDET

STÄRKTA POSITIONER Vi tar nya marknadsandelar och har god tillväxt på många marknader.

SVAGARE MARKNAD MOT SLUTET AV ÅRET 2012 inleddes med två rekordkvartal, men mot slutet av året mattades efterfrågan av i Sverige och Finland. Vår omsättning uppgick till 1 631 MSEK, vilket är en ökning med 3% i svenska kronor och 5% räknat i lokala valutor. Resultatet före skatt minskade med 8% till 159 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 10%.

STÖD TILL AFFÄREN Vi utvecklar vår kärnaffär genom att ge den de bästa förutsättningar för tillväxt. En viktig konkurrensfördel är effektiv och flexibel logistik. Vi har haft stor framgång med vårt logistikcenter i Tranås och under året byggde vi också ut vårt center i Åbo för Finland och Baltikum. Våra logistikcenter kompletteras med lokala lager för att ge god service till alla marknader.

SNABBAST TILLVÄXT UTANFÖR NORDEN Den geografiska expansionen är en viktig del av vår strategi och under 2012 var tillväxten störst utanför Sverige och allra snabbast på nya marknader.

En annan viktig framgångsfaktor är vår digitala marknadsföring med all information om över 25 000 produkter. Under året har vi lanserat åtta nya hemsidor och utvecklat vår e-handel som ett komplement till personlig försäljning. Den gemensamma digitala plattformen gör det också enklare att göra produktlanseringar på olika marknader.

Våra verksamheter i Norge, Danmark, Polen, Tjeckien och Storbritannien samt Elektro Elco i Sverige utvecklades starkt och rapporterade rekordår. Omsättningen på våra nyaste marknader, Kina och Slovakien, ökade snabbast och nyetableringen i Ungern fullföljdes. Där är vi nu sju medarbetare och har skapat en god plattform för fortsatt tillväxt. Vårt koncept är framgångsrikt på nya marknader och våra verksamheter utanför Norden har vuxit med över 15% i snitt per år under de senaste tre åren. SKAPA VÄRDE FÖR TILLVERKARE OCH KUNDER Grunden till vår framgång är vår förmåga att skapa värde som en länk mellan tillverkare och kunder av industriella komponenter och system. Vi agerar som tillverkarnas förlängda arm och driver deras försäljning och marknadsföring på våra marknader. Sortimentet utvecklas ständigt genom att vi breddar samarbeten med befintliga tillverkare och välkomnar nya tillverkare. Samtidigt fortsätter vi att fördjupa våra långsiktiga samarbeten med kunder som Scania, BT-Toyota, Sandvik, Atlas Copco och Tetra Laval. Sammanlagt har vi över 20 000 kunder i olika branscher på flera marknader vilket ger oss insikter i många industrier, stor bredd och lägre risk. Ofta samarbetar vi på flera marknader i Europa och Kina.

4 OEM 2012

En ytterligare satsning under året har varit att driftsätta vårt nya affärssystem i fyra svenska bolag och verksamheterna i Norge och Danmark. Under de närmaste åren implementeras systemet i flertalet av koncernens verksamheter. Detta ger förutsättningar för fortsatta effektiviseringar och skapar möjligheter att utveckla affärer. FORTSATTA FÖRVÄRV Vi förvärvar verksamheter för att bredda vårt sortiment och etablera oss på nya marknader. De senaste fem åren har vi genomfört 13 förvärv. Vårt mål är att varje år köpa verksamheter med en total årsomsättning på minst 100 MSEK. Under 2012 förvärvade vi Akkupojat i Finland, Vanlid Transmission och TemFlow Control i Sverige och Datasensor i Storbritannien. Bolagens sammanlagda årsomsättning uppgår till cirka 70 MSEK. Akkupojat förvärvades i maj och de övriga tre i slutet av året. Vid varje förvärv läggs en genomarbetad strategi för att integrera bolaget i koncernen, tillvarata synergieffekter och fortsätta utveckla verksamheten. Förvärven av TemFlow Control och Datasensor UK har förstärkt sortimenten inom OEM Automatic Sverige respektive Storbritannien, vilket utvecklar kunderbjudandet och förstärker marknadspositionen. Akkupojat och Vanlid Transmission drivs vidare som egna bolag och synergier skapas genom samverkan med andra OEM bolag.


FINANSIELL STYRKA GER MÖJLIGHETER Årets goda resultat gör att våra finanser är fortsatt starka. Trots investeringar och förvärv på 60 MSEK och en utdelning på 81 MSEK uppgår soliditeten till 63% vilket är samma som föregående år. Under året har rörelsen genererat ett positivt kassaflöde på 126 MSEK. Det ger oss möjlighet att fullfölja vår strategi oavsett konjunkturläge. FRAMGÅNG I ALLA MARKNADSLÄGEN Under året fortsatte vi att utveckla vårt erbjudande genom att bredda sortimentet och genomföra förvärv. Dessutom stärkte vi affären ytterligare genom investeringar i logistik, e-handel och ett nytt affärssystem. Vår ledningsgrupp har erfarenhet av stora marknadsförändringar och konjunktursvängningar, vilket har lärt oss att stärka positionerna i alla marknadslägen. Vi anpassar oss efter kunderna och drar nytta av affärsmöjligheter som uppstår på befintliga och nya marknader. Vi har en stark företagskultur som bygger på teknisk kunskap, säljfokus och affärsmässighet. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med våra leverantörer, kunder och medarbetare.

Jörgen Zahlin VD och koncernchef OEM International

5 OEM 2012


VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGI

Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning.

VISION OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa.

MÅL OEMs målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital och begränsad finansiell risk.

AFFÄRSIDÉ OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag.

Finansiella mål över en konjunkturcykel • 15 % årlig omsättnings- och resultattillväxt. • 20 % avkastning på eget kapital. • Soliditeten ska inte understiga 35 %.

OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar.

6 OEM 2012

VERKSAMHETSMÅL OEM ska vara ett av de största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad.


STRATEGIER TilLVÄXT 1. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker genom ökad marknadsandel och sortimentsbreddning. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna växa 5 % över den underliggande marknads­ tillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre.

MEDARBETARE OCH LEDARE Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt.

2. Geografisk expansion Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av OEMs leverantörer. Geografisk expansion kommer att ske i centrala Östeuropa. 3. Förvärv Förvärv görs av bolag och produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad. SORTIMENT OEM marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för OEM och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet.

Medarbetare ges möjlighet att utvecklas inom bolaget.

MARKNADSBEARBETNING Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av webb-baserad och tryckt marknadskommunikation. LOGISTIK OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass bl a genom investeringar i koncerngemensamma logistiklösningar.

OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass.

LÖNSAM TILLVÄXT MED STARKA FINANSER 1800

200

40

80

1600

150

30

60

1400

100

20

40

1200

50

10

20

1000

08 09 10 11 12

0

08 09 10 11 12

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

RESULTATTILLVÄXT

(MSEK)

(EBIT, MSEK)

0

08 09 10 11 12 AVKASTNING EGET KAPITAL (%) Avkastning

0

08 09 10 11 12 SOLIDITET (%)

Soliditet

7 OEM 2012


VÄRDESKAPANDE LÄNK

VÄRDESKAPANDE LÄNK OEM skapar värde för tillverkare och köpare av industriella komponenter och system.

OEMs existensberättigande bygger på kombinationen av kunskap om tillverkarnas produkter och förståelse för kundernas behov. Som teknikhandelskoncern skapas värde genom att erbjuda teknisk kompetens och ett brett sortiment av industriella komponenter och system. OEM hjälper sina tillverkare att marknadsföra och sälja deras produkter på utvalda marknader. Genom starka säljorganisationer bearbetar OEM kunder som tillverkarna har svårt att nå själva. Långsiktighet och lojalitet är viktigt i

8 OEM 2012

samarbetet mellan OEM och tillverkarna vilket bland annat betyder att man undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. Det innebär att OEM är ett alternativ till egna lokala säljbolag. OEM marknadsför över 25 000 produkter åt mer än 300 specialiserade tillverkare. Målet är att göra varje tillverkare till ledande inom sin marknad. OEM tar ett helhetsansvar mot kunden och agerar som tillverkarens förlängda arm på varje marknad. Kunderna vänder

sig till OEM både för att få bra produkter, hjälp vid utvecklingsprojekt och för att effektivisera sina inköp. Det blir allt vanligare att kunder väljer OEM som en strategisk leverantör av komponenter där man samordnar en allt större del av sina inköp. OEM har nära och långsiktiga samarbeten med flertalet av sina 20 000 kunder. Målet är att förbättra kundernas produkter och öka deras konkurrenskraft.


OEMs AFFÄRSMODELL Vår affärsmodell bygger på att vara en värdeskapande länk mellan tillverkare och kunder.

TILLVERKARE

KUNDER

För våra tillverkare innebär detta att man:

För våra kunder innebär detta att man:

• Får hjälp med marknadsföringen på lokala marknader.

• Får tillgång till komponenter från över 300 tillverkare.

• Får sina produkter marknadsförda med kompletterande produkter.

• Erbjuds stor kunskap om komponenterna.

• Når marknader och kunder som de har svårt att nå på egen hand.

• Får helhetslösningar med kompletterande komponenter.

• Får hjälp att kundanpassa produkter.

• Kan minska antalet leverantörer. • Får leveranser i rätt tid till rätt plats.

• Får logistiklösningar som möter kundernas krav. • Får återkoppling för sin egen produktutveckling.

• Säkrar hög kvalité i produkten.

När vi utvecklar vår verksamhet arbetar vi utifrån

fyra centrala processer

LOGISTIK SORTIMENTS­ UTVECKLING

1. OEM erbjuder ett unikt och brett sortiment av produkter från ledande tillverkare

2. OEM har en effektiv logistikprocess med hög servicenivå

MARKNADS­ KOMMUNIKATION

SÄLJPROCESS

3. OEM skapar modern marknadskommunikation som stödjer försäljningen

4. OEM driver en effektiv säljprocess baserad på personlig försäljning och hög produktkunskap

9 OEM 2012


FÖRVÄRV 2012

FÖRVÄRV 2012 Tillväxt är en del av OEMs kultur. Målsättningen är att växa med 15%, vilket förväntas uppnås med lika mycket organisk som förvärvad tillväxt. Sedan 2005 har OEM genomfört 18 förvärv.

OEM förvärvar bolag för att bland annat bredda sortimentet och öka kundbasen. Målet är att varje år förvärva bolag som sammanlagt omsätter 100 MSEK på årsbasis. I många fall integreras bolagen för att dra full fördel av samordning. I vissa fall drivs verksamheten vidare som eget bolag med OEM som en aktiv ägare. FYRA FÖRVÄRV 2012 AKKUPOJAT OY I april förvärvades Akkupojat OY som marknadsför startbatterier i Finland. Akkupojat säljer till grossister och verkstäder och kompletterar OEMs erbjudande av industribatterier. Detta är i linje med strategin att växa inom batterier. Bolaget omsätter cirka 1,5 miljoner Euro på årsbasis. Under året har Akkupojat breddat sortimentet och inlett samarbete med OEMs dotterbolag Svenska Batteripoolen. VANLID TRANSMISSION AB I oktober förvärvades Vanlid Transmission AB med dotterbolagen Ronson Transmission AB och Fenix Transmission AB. Bolagsgruppen marknadsför transmissionsprodukter i Sverige. De utför även kundanpassningar i egen förädlingsverksamhet. Bolagen omsätter cirka 30 MSEK på årsbasis. Genom förvärvet breddades sortimentet inom olika typer av kugghjul samt transmissionsprodukter som kedjor, kedjehjul, växlar och motorer. TEMFLOW CONTROL AB I oktober förvärvades även TemFlow Control AB som marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur. TemFlow grundades 1980 och har långa samarbeten med svenska industribolag. Bolaget

10 OEM 2012

omsätter cirka 13 MSEK på årsbasis. Bolaget integreras under början av 2013 i OEM Automatic i Sverige. Marknadsför sensorer från italienska Datalogic i Storbritannien.

DATASENSOR UK I november förvärvades Datasensor UK Ltd som marknadsför sensorer från italienska Datalogic. Genom förvärvet fick OEM Automatic i Storbritannien tillgång till ett av marknadens starkaste sortiment inom fotoceller samtidigt som man ökade antalet kunder. Bolaget omsätter cirka 1,5 MGBP på årsbasis och integrerades med OEM Automatic.

Marknadsför transmissionsprodukter i Sverige.

FJOLÅRETS FÖRVÄRV INTEGRERADE OEM genomförde fem förvärv under 2011. Två av dessa integrerades fullt ut med övrig verksamhet. Echobeach med agenturen för Conta-Clip i Storbritannien integrerades med OEM Automatic i Storbritannien och verksamheten inom Scapro med agenturer för tangentbord och kondensatorer integrerades med OEM Electronics i Sverige.

Marknadsför startbatterier i Finland.

De övriga tre förvärven drivs vidare som egna bolag. Tillsammans med OEM har bolagen förstärkt sina erbjudanden genom bland annat samordning med övriga OEM. Svenska Helag som säljer förbindningskomponenter för elinstallation och Flexitron som säljer komponenter inom elektronik och automation har breddat sina sortiment genom att ta över delar OEM Electronics sortimentet. Svenska Batteripoolen har fått en ny samarbetspartner genom förvärvet av Akkupojat i Finland vilket totalt sett stärker OEMs position inom batterier.

Marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden.


STARK UTVECKLING I STORBRITANNIEN OEMs framgång i Storbritannien visar bolagets långsiktiga strategi. OEM startade verksamheten i Storbritannien 1989 som första marknad utanför Norden.

Strategiska förvärv OEM växer organiskt i Storbritannien men också genom att genomföra förvärv för att bredda sortiment och driva tillväxt. 2011 förvärvades Echobeach Ltd och i november 2012 förvärvades Datasensor UK Ltd vars produkter passar väl in i sortimentet.

OEMs fastighet i Leicester.

senaste åren har verksamheten haft en tillväxt på 15 procent per år i snitt.

Richard Armstrong, VD OEM Automatic i Storbritannien, på kontoret i Leicester.

Storbritannien är ett exempel på en marknad där OEM har stora framgångar. Verksamheten startades redan 1989 som första marknad utanför Norden. Genom att arbeta nära kunderna och samtidigt dra full nytta av koncernens resurser har OEM Automatic utvecklats till ett av Storbritanniens starkaste handelsbolag inom automation. Under den senaste tiden har strategin varit att fördjupa samarbeten med de stora kunderna för att vara en integrerad partner i deras inköpsprocess. Detta har varit framgångsrikt och OEM ökar sin försäljning till många kunder. De tre

För att få skalfördelar utnyttjas koncernens resurser i stor utsträckning vad gäller exempelvis kontakter med tillverkarna, logistiksamverkan och digital produktinformation. I Storbritannien har OEM ett lager i Leicester med korta leveranstider. För att ytterligare öka effektiviteten investeras i nya lagerautomater, liknande dem på logistikcenter i Tranås. Internationella kunder Kunderna blir mer internationella och samordnar produktion och inköp i flera länder. Ofta har de produktionsenheter i flera länder. Därför är det en styrka att OEMs kunderbjudande sträcker sig över flera landsgränser. OEM i Storbritannien får in nya kunder via OEMs verksamhet på andra marknader och vissa kundrelationer som inletts i Storbritannien sprids till OEM i andra länder.

Datasensor UK Ltd förvärvades för att bredda produktportföljen inom sensorer och säkerhetsprodukter och Echobeach förvärvades för att komplettera programmet med radplint. OEM marknadsför dessa produkter sedan tidigare på andra marknader vilket gör att leverantörsrelationerna redan är etablerade och att synergieffekter uppnås direkt. Långsiktighet Medlemmarna i ledningsgruppen i Storbritannien har alla har arbetat på OEM i mer än tio år. Detta ger en långsiktighet i att utveckla strategier, relationer och verksamhet. Mycket har uppnåtts, men det mesta är fortfarande ogjort.

100 75 50 25 0

08

09

10

11

12

Omsättning (MSEK)

11 OEM 2012


LEDANDE PRODUKTEr

LEDANDE PRODUKTER OEMs sortiment sätts ihop utifrån respektive geografisk marknads behov. Totalt marknadsförs över 30 000 olika produkter. Nedan är exempel på produkter inom respektive produktområde.

ELKOMPONENTER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Sensorer, kabel, säkerhetsprodukter, batterier ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och installatörer KUNDER: BT-Toyota, Atlas Copco, Sandvik Energikedja med kabel

Relä

MARKNADER: Säljs på alla marknader

FLÖDESTEKNIK EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Ventiler, slangar, givare, pumpar ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare KUNDER: Bosch Thermoteknik, Volvo, Getinge

Tryckvakt

Magnetventil

MARKNADER: Säljs på alla marknader

BELYSNING EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Hide-a-lite belysning med LED-teknologi ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Belysning för inomhus- och utomhusbruk KUNDER: Elektroskandia, Ahlsell, Bauhaus

LED-ljuskälla

12 OEM 2012

Utomhus-spotlight

MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland och Norge


KULLAGER OCH TÄTNINGAR EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Rull-, led- och glidlager, tätningar, låselement ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och automotive KUNDER: Kongsberg, Husqvarna, BT Products MARKNADER: Säljs i Sverige och Finland

Nållager

Sfäriskt rullager

APPARAT KOMPONENTER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Displayer, keyboards, LED-belysning ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Elektronik och apparattillverkare KUNDER: Husqvarna, Partnertech, Amica MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland, Baltikum, Danmark och Polen

Termostat

Vippbrytare

MOTORER OCH TRANSMISSIONER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Drivelektronik, motorer med växlar, kuggremstransmissioner, linjära produkter ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och apparatbyggare KUNDER: Tetra Pak, Getinge, GE Health Care MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien och Polen

Skenstyrning

Borstlös motor

13 OEM 2012


OEMs MARKNAD

OEMs MARKNAD

TRE STARKA REGIONER Sverige är OEMs äldsta och största region. Här marknadsförs hela OEMs sortiment. OEM har en relativt hög marknadsandel och är marknadsledande inom många segment. Tillväxten drivs framförallt av försäljningen till stora kunder. Dessutom arbetar bolaget med att introducera helt nya produktområden, till exempel genom förvärv. Finland och Baltikum är OEMs näst största region. Här marknadsförs en stor del av koncernens produkter. Precis som i Sverige är marknadsandelen relativt hög. Expansionen sker genom utrullning av produkter som visat sig framgångsrika i Sverige, genom introduktion av helt nya produkter och förvärv. Danmark, Norge, Storbritannien samt centrala Östeuropa är den region med störst expansionspotential. OEMs marknadsandel är fortfarande relativt låg, även om den kan vara betydande inom vissa produktsegment. Tillväxten sker främst genom att attrahera nya kunder och lansera nya produkter. VERKSAMHETEN I KINA EN VIKTIG DEL I ERBJUDANDET OEM är en viktig leverantör till de svenska och finska kunder som byggt upp produktion i Kina. Genom etableringen i Kina kan OEM fungera som en stark lokal partner med support och service.

14 OEM 2012

MÅNGA OLIKA KUNDER OEM säljer produkter till ett stort antal kunder inom många marknadssegment och på flera geografiska marknader. Den stora bredden minskar beroende av konjunktur- och säsongsvariationer. Marknaden drivs av kundernas tillverkningsvolymer och försäljningsutveckling. Dessutom vill många kunder minska antalet underleverantörer och knyta till sig bolag som OEM för långsiktiga strategiska samarbeten. Många kunder vill också arbeta med samma partner i flera länder, inklusive Kina. KONKURRENS OEM möter konkurrens från ett flertal bolag, inklusive tillverkarnas egna dotterbolag. Det finns dock få konkurrenter som kommer i närheten av bolagets bredd i sortimentet och geografiska utbredning. En viktig konkurrensfaktor är bolagets tekniska kunskap om produkterna samt förståelse för kundernas situation.


Omsättning

Sverige 64 %

Finland och Baltikum 14 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 22 % Rörelseresultat

10%

14%

73% 64%

10%

24% 73%

Sverige 73 %

Finland och Baltikum 10 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 17 % Anställda

17%

22%17%

Sverige 63%

RÖRELSERESULTAT

Omsättning

OMSÄTTNING

13%

Sverige 63%

Finland och Baltikum Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa

rörelseresultat RÖRELSERESULTAT

ANSTÄLLDA ANSTÄLLDA

Finland och Baltikum 13 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 24 %

15 OEM 2012


REGION: SVERIGE

FLYTTAT FRAM POSITIONERNA Region Sveriges omsättning uppgick till 1054 MSEK och rörelseresultatet till 127 MSEK under 2012. Det är 64 % av OEMs omsättning.

UTVECKLING 2012 OEMs utveckling i Sverige var stark under första halvåret 2012, men mot slutet av året försvagades efterfrågan från tillverkande industri. Fortsatt stark marknadsbearbetning har bidragit till att OEM bedöms ha tagit nya marknadsandelar. OEM i Sverige har under året förstärkt sitt erbjudande genom integration av tidigare förvärv, nya förvärv och breddat sortiment. LÅNGSIKTIGA RELATIONER En av OEMs viktigaste styrkor är de långa relationerna med många av Sveriges ledande verkstadsbolag som Atlas Copco, ABB, Alfa Laval, DeLaval, BT-Toyota och Tetra Pak, samt med ett stort antal grossister och andra tillverkande bolag. OEM har en ledande position inom flera produktområden. Bolaget har haft fortsatta framgångar inom till exempel batterier, motorer, tangentbord och displayer. Elektro Elco som erbjuder belysningsprodukter, under bland annat det egna varumärket Hide-a-lite, har fortsatt visat god tillväxt och hade ännu ett rekordår. Konkurrenter är dotterbolag till andra tillverkare, bolag inom Indutrade och Addtech och lokala agenturbolag som till exempel Gycom samt internationella handelsbolag som Avnet. BREDDAT PRODUKTSORTIMENT I Sverige marknadsförs hela OEMs sortiment av industriella komponenter och system. OEM arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet

16 OEM 2012

OEM arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet och med stor specialistkunskap genom att organisera sig i produktområden med tydligt säljoch resultatansvar.

och med stor specialistkunskap genom att organisera sig i produktområden med tydligt sälj- och resultatansvar. E-handel står för en liten men ökande del av bolagets orderhantering. Under 2012 förvärvades Vanlid Transmission som marknadsför transmissionsprodukter i Sverige och TemFlow som marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. Syftet var att bredda sortimentet och nå nya kunder. Dessutom fördjupade OEM relationerna med flera befintliga tillverkare samt lanserade produkter från ett tiotal nya tillverkare, till exempel Hahn som tillverkar kretskortstransformatorer och Orlaco som tillverkar kameror för fordon. TYDLIGARE ERBJUDANDE Under 2012 har OEM förtydligat sitt erbjudande i Sverige. OEM Electronics sortiment har smalnats av och blivit mer fokuserat, samtidigt som Helag och Flexitrons sortiment har breddats och det nya bolaget Agolux har startats. Agolux är redan från starten en stark aktör i sin nisch som är kundanpassade LED-produkter för exempelvis varuautomater, butiksinredning och köks- och badrumstillverkare.


Från vänster: Urban Malm, VD OEM Electronics AB Fredrik Simonsson, VD för Elektro Elco AB Mikael Thörnkvist, VD OEM Automatic AB

UPPNÅTT 2012 • Ökat omsättningen med 2 %. • Implementerat ett nytt affärssystemet som stegvis blir bas för koncernen. • Förvärvat Vanlid Transmission och TemFlow. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt och en rörelsemarginal som överstiger 10 % per år. STRATEGI 2013 • Bredda sortimentet med befintliga och nya tillverkare. • Driva försäljning med stor marknads- kännedom och produktkunskap. • Förvärva kompletterande verksamheter inom nya produktområden.

Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Motor, OEM Electronics, Internordic Bearings, Telfa, Elektro Elco (Hide-a-lite), Svenska Batteripoolen, Flexitron, Svenska Helag, Vanlid och Agolux.

1100

150

1000

125

900

100

800 75

700 600

08 09 10 11 12

(MSEK) OMSÄTTNING Sverige Omsättning

50

378 64

ANTAL MEDARBETARE

08 09 10 11 12

RÖRELSERESULTAT (MSEK) Sverige Rörelseresultat

(65)

ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%)

17 OEM 2012


REGION: FINLAND OCH BALTIKUM

Förvärvat Akkupojat och investerat i logistik Region Finland och Baltikums omsättning uppgick till 225 MSEK och rörelseresultatet till 17 MSEK under 2012. Det är 14 % av OEMs omsättning.

UTVECKLING 2012 OEMs verksamhet i Finland och Baltikum påverkades av avmattningen i konjunkturen främst mot slutet av året inom tung industri. OEM i Finland stärkte sin ställning genom förvärvet av Akkupojat och genom att öka kapaciteten inom logistik. STARKA KUNDRELATIONER Kunderna är många ledande verkstadsbolag som Sandvik Tamrock och Prima Power samt ett stort antal andra tillverkande bolag och grossister. OEM samarbetar ofta med sina kunder på flera marknader i Baltikum och Norden. Konkurrenter är dotterbolag till tillverkare som till exempel Omron och Schneider, bolag inom Addtech och Indutrade och lokala agenturbolag som till exempel SKS och Tameo. BREDDAT ERBJUDANDE OEM i Finland och Baltikum marknadsanpassar och säljer produkter från cirka 250 tillverkare som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Detta är en stor del av OEMs hela sortiment. Under 2012 breddades sortimentet och bolaget erbjuder nu i stort sett samma produkter i hela regionen. Relationerna förstärktes med flera tillverkare och bland annat inleddes försäljning av kontaktdon från tyska Harting. Det svenska bolaget Industrilås ABs produkter lanserades under hösten och utvecklas starkt. Affärsområdet inom skåpsmonterade elkomponenter visade också god tillväxt.

18 OEM 2012

Belysningsprodukter som säljs under varumärket Hidea-lite hade ett starkt första år i Finland. Detta är ett exempel på hur OEM drar fördel av sin internationella närvaro.

Belysningsprodukter som säljs under varumärket Hide-a-lite hade ett starkt första år i Finland. Detta är ett exempel på hur OEM drar fördel av sin internationella närvaro. BÄTTRE LOGISTIK Under 2012 färdigställdes utbyggnaden av fastigheten i Åbo för att öka kapaciteten och effektivisera logistiken för Finland och Baltikum. Sammanlagt investerades cirka 25 MSEK i att förnya och bygga ut fastigheten till över 6 000 kvadratmeter. Erfarenheterna från logistikcentret i Tranås är viktiga i arbetet och under våren installeras lagerautomater för att höja effektiviteten ytterligare. STRATEGISKT FÖRVÄRV Under året förvärvades Akkupojat Oy som erbjuder startbatterier direkt till grossister och verkstäder. Detta är i linje med strategin att satsa inom batterier, som också låg bakom förvärvet av Svenska Batteripoolen under 2011. Bolagen samarbetar redan kring sortimentet. LOKALT ERBJUDANDE I KINA OEMs verksamhet i Kina vänder sig främst till kunder som gör design och konstruktion i Europa, men har produktion i Kina. Bolaget startades för att följa svenska och finska kunder som flyttade dit, men har nu växt med fler produkter kunder från andra marknader samt i vissa fall lokala kinesiska kunder. Under året investerades i nytt kontor med lager. Från och med 2013 redovisas verksamheten i Kina i region Finland och Baltikum i och med att ledningen blir finsk.


Patrick NYSTRÖM, Chef för region Finland och Baltikum

UPPNÅTT 2012 • Ökat omsättningen med 2 % i lokal valuta. • Ökad kapacitet, effektivitet och servicegrad inom logistik. • Förvärvat Akkupojat och förstärkt position inom batterier. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt på 15 % per år med en rörelsemarginal om 10 %. STRATEGI 2013 • Marknadsanpassa och erbjuda OEMs sortiment i Finland och Baltikum. • Driva sortimentsutveckling från Åbo, medan organisationen i Baltikum fokuserar på försäljning. • Förvärva kompletterande verksamheter inom nya produktområden. Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Electronics, Hide-a-lite, Internordic Bearings och Akkupojat.

25

250

20

225

15

200

10

175 150

5 08 09 10 11 12

OMSÄTTNING (MSEK) Finland Omsättning

0

81 14

ANTAL MEDARBETARE

08 09 10 11 12

RÖRELSERESULTAT (MSEK) Finland Rörelseresultat

(14)

ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%)

19 OEM 2012


REGION: DANMARK, NORGE, STORBRITANNIEN OCH CENTRALA ÖSTEUROPA

STARK UTVECKLING PÅ ALLA MARKNADER Region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropas omsättning uppgick till 352 MSEK och rörelseresultatet till 30 MSEK. Det är 22 % av OEMs omsättning.

UTVECKLING 2012 OEM växte organiskt på alla marknader i regionen under 2012. Verksamheterna i Norge, Polen, Tjeckien och Slovakien nådde nya rekord i omsättning och verksamheterna i Norge, Danmark, Storbritannien och Polen hade rekord i lönsamhet. OEMs bedömning är att den generella tillväxten i regionen var svag. Det innebär att OEM har ökat sina marknadsandelar. Framgångarna beror på att OEM ökat sin konkurrenskraft genom ett bredare erbjudande och många års kontinuerlig marknadsbearbetning. INTERNATIONELL MARKNAD Marknadsregionen består av sju bolag som säljer industriella komponenter och system med målet att stödja kundens utvecklings- och produktionsprocess. Många kundrelationer är internationella och bygger på leveranser i många olika länder i Europa och Kina. Verksamheterna finns sedan en längre tid i Danmark, Norge, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien samt sedan hösten 2011 även i Ungern. Bolaget i Ungern lanserade snabbt ett brett erbjudande genom att dra nytta av OEMs sortiment, logistik och kund- och leverantörsrelationer. Bolaget har redan över 200 kunder och en god grund för fortsatt expansion. Konkurrenter är tillverkares egna dotterbolag, bolag inom andra handelskoncerner såsom till

20 OEM 2012

exempel Indutrade och Addtech, samt lokala agenturbolag som till exempel Dacpol i Polen och IMO i Storbritannien.

Framgångarna beror på att OEM ökat sin konkurrenskraft genom ett bredare erbjudande och många års kontinuerlig marknadsbearbetning.

STARKT SÄLJFOKUS OEM genomförde över 13 000 (12 000) kundbesök i regionen under 2012 samtidigt som bolaget arbetade aktivt med marknadsföring på internet. Detta har gett nya affärer och ökat antalet kunder till fler än 8 500. Nu lanseras e-handel i Norge och Danmark som komplement till personlig försäljning. RULLA UT HELA ERBJUDANDET OEMs verksamhet i Storbritannien, Danmark, Norge, Polen och Tjeckien har ett brett sortiment inom industriautomation. På de mindre marknaderna i Slovakien och Ungern är sortimentet smalare men utökas stegvis. Under 2012 förvärvades Datasensor UK Ltd i Storbritannien för att bredda produktportföljen med sensorer från Datalogic. På alla marknader drar OEM nytta av sin internationella närvaro, logistik och stordriftsfördelar inom sortimentsutveckling. Samtidigt har bolagen stor lokal marknadskännedom och utbudet och försäljningen anpassas efter varje marknads specifika förutsättningar. EFFEKTIV LOGISTIK Kunderna i Norge får leveranser från logistikcentret i Sverige och danska kunder får leveranser från Sverige eller från det egna lagret i Danmark. Övriga verksamheter i regionen har lokala lager som stöds av logistikcentret i Tranås.


JENS KJELLSSON, Chef för region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa

UPPNÅTT 2012 • Ökat omsättningen med 11 % i lokal valuta. • Ökat antalet kunder till 8 500 stycken. • Etablerat bolag i Ungern, genomfört förvärv och infört nytt affärssystem i Danmark och Norge. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt som överstiger 15 % per år med en rörelsemarginal som överstiger 5 %. STRATEGI 2013 • Successivt bredda sortimentet alltefter som verksamheterna expanderar. • Hög marknadsnärvaro och effektiv marknadsföring, bland annat digitalt. • Förvärva kompletterande verksamheter. Försäljningen sker under namnen OEM Automatic Klitsø i Danmark, OEM Automatic och OEM Electronics i Polen och under OEM Automatic i övriga länder.

400

35

350

28

300

21

250

14

200

7

150

08 09 10 11 12

OMSÄTTNING (MSEK) Danmark etc Omsättning

-1

147 22

ANTAL MEDARBETARE

08 09 10 11 12

RÖRELSERESULTAT

(MSEK) Danmark etc Rörelseresultat

(21)

ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%)

21 OEM 2012


OEM: MEDARBETARE

VINNANDE KULTUR

Ledorden i den gemensamma OEM-andan är positiv attityd, engagemang, målfokus, öppenhet och prestigelöshet.

STARKA VÄRDERINGAR Teknikkunskap, säljfokus och affärsmässighet har drivit OEMs utveckling till vad man är idag. Ledorden i den gemensamma OEM-andan är positiv attityd, engagemang, målfokus, öppenhet och prestigelöshet. Den starka sammanhållningen och företagskulturen är en viktig del i bolagets framgång.

REKRYTERING UNDER ÅRET OEM rekryterar kontinuerligt medarbetare för att kunna tillvarata tillväxtmöjligheter på marknaden. Under 2012 har bolaget ökat antalet medarbetare med 9 % till 623. Detta är en följd av både förvärv och rekryteringar. De personalkategorier som i huvudsak rekryterats är säljare och produktspecialister.

OEMs mål är att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade och motiverade medarbetare i en positiv och professionell miljö.

KUNNIGA MEDARBETARE OEMs konkurrenskraft bygger på medarbetares insats och utveckling. OEM är en lärande organisation och som stöd under karriären genomgår medarbetare olika utbildningar inom till exempel sälj,

22 OEM 2012

teknik, och IT. Målet är att varje medarbetare ska få den kompetensutveckling som behövs för att nå goda resultat. SÄLJSKOLA OEM är välkända för att erbjuda en utvecklande miljö för säljare. Säljare driver personlig försäljning mot allt från små och medelstora till ledande industribolag. Dessutom bidrar säljarna i utvecklingen av digitala säljverktyg. Nya säljare erbjuds en tvåårig säljutbildning som är uppdelad i fem block. Dessa består av interna och externa


kurser och är framtagna för att ge en säljmetodik och stärka säljaren i en rad olika situationer. Efter de inledande åren väntar större utmaningar, där säljaren under stor frihet driver försäljning mot nyckelkunder. BRA KARRIÄRMÖJLIGHETER På OEM har alla möjlighet att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. För varje medarbetare läggs det upp individuella planer och alla har regelbundna utvecklingssamtal. Bolaget uppmuntrar till rörlighet mellan olika verksamheter och länder. Målsättningen är att utveckla och rekrytera ledare internt. Många börjar som säljare eller produktspecialister och vidareutvecklas sedan till ledare med personal och budgetansvar. Nästa steg är som produkt- eller produktområdeschef och sedan vidare till affärsområdeschef. Merparten av OEMs högsta ledning har en lång karriär bakom sig inom OEM.

utbildning i grunden. Programmet är tvåårigt och består av en introduktionsperiod, projektarbete och säljpraktik. Arbetet genomförs både i Sverige och internationellt. STUDENTSAMARBETE För att underlätta framtida rekrytering samarbetar OEM med flera olika utbildningar. Till exempel deltar bolaget på olika sätt i eftergymnasiala utbildningar i e-handel, logistik och ekonomi på Tranås Utbildningscentrum. Man erbjuder också handledning av examensarbeten och praktik för studenter för att utveckla sin kunskap och få möjlighet att lära känna potentiella medarbetare.

LEDARSKAPSUTVECKLING OEM arbetar aktivt för att säkerställa bolagets ledarskapsförsörjning. För att förstärka lagarbetet och tillföra ny kunskap anordnas omfattande ledarskapsprogram som syftar till att utbilda nästa generation av ledare. Ledarkulturen inom OEM bygger på starka team och tydliga mål. Varje chef ska bygga sitt team och sätta tydliga individuella mål för sina medarbetare. TRAINEEPROGRAM OEM genomför kontinuerligt traineeprogram för att introducera unga nya medarbetare med ambition och potential att ta ledaransvar. Fokus är på personer med intresse för affärer och försäljning samt ofta en teknisk

OEM är en lärande organisation och som stöd under karriären genomgår medarbetare olika utbildningar inom till exempel sälj, teknik och IT.

OEMs bransch har av tradition varit mansdominerad. OEM strävar efter att öka jämställdheten i verksamheten genom att i högre grad söka kvinnor till mansdominerande befattningar.

På OEM har alla möjlighet att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade.

225

200

175

150

125

100

75

50

25

-2

5

26

5 3 4 -3 6-4 6-5 65 5 5

Åldersfördelning (ANTAL/ÅLDER)

Åldersfördelning Anställda

JÄMSTÄLLDHET OEM arbetar för lika möjligheter, rättvisa och mångfald. Rekrytering sker utifrån kvalifikationer för arbetet, oberoende av religion, ras, nationalitet, kön, ålder, handikapp eller sexuell läggning.

0

VÄLBEFINNANDE OEM erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö i alla verksamheter. Bolaget satsar på en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en hälsosam livsstil genom motion och förebyggande hälsovård. Bolagets lokaler har trevliga gemensamma utrymmen och ergonomiska arbetsplatser.

2012 2011 MEDELANTAL ANSTÄLLDA

623

570

ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT

622

587

20

20

4

5

4

4

1

1

ANDEL KVINNOR

(%)

SJUKFRÅNVARO PERSON/ÅR

(DAGAR)

UTBILDNINGSKOSTNAD/ANSTÄLLD -1

1-

3

4-

7

8-

1 11 2-

FRISKVÅRDSKOSTNAD/ANSTÄLLD

(tkr)

(tkr)

Anställningstid (ANTAL/ÅR)

Erfarenhet i OEM

23 OEM 2012


KVALITET, MILJÖ & ETIK

MILJÖARBETE SOM KONKURRENSFÖRDEL

Uppföljningsmöten hålls dagligen på OEMs logistikcenter i Tranås.

KVALITÉ I PROCESSER OCH PRODUKTER OEM arbetar för att ständigt höja kvaliteten i produkter, processer och leveranser. Bolaget samarbetar nära sina tillverkare för att utveckla sortimentet. OEM hjälper också kunderna att välja rätt komponent för att skapa effektiva helhetslösningar.

OEMs kvalitetsarbete bygger på att visualisera flöden för att skapa översyn och på att skapa delaktighet genom att engagera alla i utvecklingen av våra processer.

OEM strävar efter att ta bort alla omvägar och ständigt förbättra sina rutiner. Med inspiration av kunder som Toyota skapas öppna processer utan slöseri av någon tillgång. För att skapa översikt arbetar bolaget med att visualisera komplexa uppgifter. Inom OEM Automatic finns till exempel cirka 500 avancerade arbetsprocesser beskrivna steg för steg

med bilder. På så kallade tavelmöten samlas avdelningar för att snabbt lösa problem innan de påverkar kund. Det skapar delaktighet och höjer kvaliteten. OEMs ambition är att skapa logistik i världsklass. Kunderna kräver kvalité

24 OEM 2012

genom att få rätt produkt till rätt plats i rätt tid. Därför satsade OEM för några år sedan stort på logistikcentret i Tranås och under 2012 på centret i Åbo. Kvalité i logistik mäts i leveranssäkerhet, snabbhet, flexibilitet och kostnader. Kundernas upplevelse av kvaliteten följs noggrant upp och bolaget arbetar hela tiden för att identifiera och genomföra förbättringar. MILJÖARBETET SOM KONKURRENSFÖRDEL OEMs kunder efterfrågar långsiktigt hållbar teknik och miljöarbetet är därför en konkurrensfördel. Syftet är att erbjuda kunden rätt komponent för att slutprodukten ska vara av hög kvalité,


energismart och ha lång livslängd. Detta minskar slutkundens totala kostnader och miljöbelastningen. OEM strävar efter att alltid erbjuda de mest ändamålsenliga lösningarna. För att ständigt bli bättre på detta arbetar OEM med att utveckla produkturval, kompetens och rutiner. Det kan handla om att hjälpa kunden att välja sensorer och mätinstrument för att styra slutprodukten, dimensionera motorer för att minska energiåtgången, balansera flöden med ventiler och pumpar, använda kullager och tätningar för att minska slitage och energiförluster, optimera samverkan med andra komponenter och finna energieffektiv belysning. Samtidigt vill kunderna minska antalet tillverkare och naturligtvis dra fördel av effektiv logistik utan fördröjningar, extra kostnader eller för mycket emballage. MILJÖARBETE INOM ORGANISATIONEN Miljöarbetet styrs av medarbetarnas ambitioner, kundernas krav och lagar. Syftet är att minska verksamhetens miljöpåverkan på kort och lång sikt. OEM är en teknikhandelskoncern och det innebär att den största miljöpåverkan kommer från transporter, miljöbelastande ämnen, trycksaker, förpackningsmaterial och uppvärmning. OEM arbetar strukturerat inom alla dessa områden för att minska sin miljöbelastning. En viktig del är logistiken där man strävar efter ökad effektivitet och att minska antalet transporter genom samordning. För transporter strävar OEM efter att använda miljöcertifierade speditörer och de egna tjänstebilarna ät miljöklassade. Samordningen av logistik minskar också behovet av emballage och underlättar återvinning. För emballage strävar bolaget alltid att välja det bästa alternativet ur miljösynpunkt.

certifierade finns regelbundna leverantörsutvärderingar och miljösamordnare. OEM driver en stor del av sin marknadsföring på nätet. Därmed har man minskat mängden trycksaker. Vid val av tryckeri prioriteras miljöcertifierade tillverkare och miljögodkänt papper. För lokaler väljs energieffektiva och miljövänliga lösningar för uppvärmning, nedkylning och belysning. Under året investerades i anläggningen i Åbo som bland annat fick nytt tak och ny isolering vilket ökar uppvärmningseffektiviteten. En energikartläggning är planerad för flera fastigheter under 2013. CERTIFIERADE BOLAG I Sverige är OEM Automatic AB, OEM Electronics AB, Internordic Bearings AB, Telfa AB och OEM Motor AB miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. STARKA VÄRDERINGAR OEMs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga långvariga och goda relationer med sina anställda, kunder, tillverkare, aktieägare och andra affärskontakter. För att uppnå detta krävs goda ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang.

bolaget för att ha ett positivt socialt inflytande inom de samhällen där koncernen verkar. Ledningens och medarbetarnas värderingar bidrar till att utveckla dessa relationer och skapa förtroende. En gemensam värdegrund med respekt för medarbetare och affärspartners genomsyrar företagskulturen och säkerställer långsiktig stabilitet såväl internt som mot tillverkare och kunder. Bolaget har en stark företagskultur baserad på positiv attityd, engagemang, målfokus, öppenhet och prestigelöshet. Alla medarbetare ges möjlighet att utvecklas, oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, religion, politisk åskådning, ålder eller handikapp. TYDLIGA KRAV I KINA OEM använder en genomarbetad metodik för att ställa krav på bolagets samarbetspartners i Kina. Detta inkluderar en Code of Conduct med regler kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, arbetsmiljö och säkerhet, miljöfrågor, affärsetik med mer. Bolaget utför leverantörsutvärderingar, kontroller och besiktningar för att skapa tydlighet och säkerställa att produktionen sker i linje med internationella riktlinjer.

OEM arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar. Dessutom arbetar

Effektiva logistiklösningar är en viktig del i miljöarbetet.

OEM hanterar många produkter med kemikalieinnehåll. Bolaget arbetar för att säkra hanteringen i leverantörsledet samt deklarera innehåll för kunder och erbjuda möjligheten att återvinna produkter. Arbetet görs för att minska miljöbelastningen samt för att uppfylla europeiska miljökrav som REACH och RoHS. Bolaget uppfyller också krav på att tillverka produkter så energieffektivt som möjligt i enlighet med reglerna inom Eco-Design. I dotterbolag som är

25 OEM 2012


LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Från vänster: SVEN RYDELL (f. 1973) Marknads- och kommunikationschef. Anställd i koncernen sedan 2008. Antal aktier: 984 OEM-B. JAN CNATTINGIUS (f. 1955) Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 1985. Antal aktier: 11 000 OEM-B. JÖRGEN ZAHLIN (f. 1964) VD OEM International AB sedan 1 mars 2000. VD och Koncernchef sedan 1 januari 2002. Anställd i koncernen sedan 1985. Antal aktier: 43 232 OEM-B. MIKAEL THÖRNKVIST (f. 1968) VD OEM Automatic AB t.o.m 31 mars 2013, därefter VP / Business Development OEM International. Anställd i koncernen sedan 1990. Antal aktier: 3 000 OEM-B. FREDRIK SIMONSSON (f. 1971) VD Elektro Elco AB. Anställd i koncernen sedan 1993. Antal aktier: 1 000 OEM-B. URBAN MALM (f. 1962) VD OEM Electronics AB. Anställd i koncernen sedan 1983. Antal aktier: 2 800 OEM-B. PATRICK NYSTRÖM (f. 1958) Chef för region Finland och Baltikum. Anställd i koncernen sedan 1982. Antal aktier: 22 500 OEM-B. JENS KJELLSSON (f. 1968) Chef för region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa t.o.m 31 mars 2013, därefter VD OEM Automatic AB. Anställd i koncernen sedan 1990. Antal aktier: 11 000 OEM-B.

26 OEM 2012


27 OEM 2012


STYRELSEN & AKTIEN

1

3

5

2

4

6

1. AGNE SVENBERG (f. 1941) Styrelseledamot sedan 1974. Verkställande direktör t o m 29 feb 2000. Ingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB och ISP AB. Antal aktier: 665 400 OEM-A samt 224 530 OEM-B. 2. PETTER STILLSTRÖM (f. 1972) Styrelseledamot sedan 2010. Ekonomie magister. Ej anställd i OEM. VD och storägare i AB Traction. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i PartnerTech AB, AB Traction, BE Group AB samt flera onoterade företag i Tractions intressesfär. Antal aktier: 0.

28 OEM 2012

3. ULF BARKMAN (f. 1957) Styrelseledamot sedan 1997. Civilekonom. Ej anställd i OEM. Antal aktier: 42 000 OEM-B. 4. HANS FRANZÉN (f. 1940) Styrelseordförande 1992–2006. Styrelseledamot sedan 1974. Koncernchef t o m 31 dec 2001. Ingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Opti Fresh AB, Linktech AB, Cendio AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i Ovacon AB och IB Medical AB. Antal aktier: 707 376 OEM-A samt 612 990 OEM-B.

5. JERKER LÖFGREN (f. 1950) Styrelseledamot sedan 2010. Jur. kand. Ej anställd i OEM. Senior Legal Counsel i Carnegie Private Banking. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Orvaus AB och Orvavus Nörvalen AB. Antal aktier: 0. 6. LARS-ÅKE RYDH (f. 1953) Styrelseordförande från 2010 och styrelseledamot sedan 2004. Civilingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nefab AB, San Sac AB, Plastprint AB och Schuchardt Maskin AB. Styrelseledamot i Nolato AB, HL Display AB och Olja ek. för. Antal aktier: 12 000 OEM-B.


Ekonomisk information OEM har ambitionen att hålla en hög kvalitet på informationen till marknad och media. Målsättningen är att informationen ska möjliggöra en riktig värdering och en likvid handel med aktien. Ekonomisk information publiceras på koncernens hemsida,  www.oem.se.

Som aktieägare har du också möjlighet att erhålla delårsrapporter och andra pressmeddelanden via e-post samtidigt som den offentliggörs på marknaden. E-posta till: info@oem.se och ange ”Bolagsinformation” så ingår du fortsättningsvis i vårt utskick.

AKTIEÄGARFÖRDELNING OEMs största aktieägare per 2012-12-28 Antal A-aktier

Antal B-aktier

Procentandel aktiekapital

Procentandel röster

Orvaus AB

1 627 320

2 802 360

19,2 %

28,9 %

Franzén Hans o Siv

1 280 376

1 322 890

11,3 %

21,4 %

Svenberg Agne o Inger

1 223 400

455 986

7,3 %

19,2 %

636 000

1 252 274

8,2 %

11,5 %

Lannebo fonder

2 950 763

12,8 %

4,5 %

Nordea Investment Funds

AB Traction

1 534 306

6,6 %

2,3 %

Fjärde AP Fonden

410 055

1,8 %

0,6 %

Didner & Gerge Aktiefond

310 200

1,3 %

0,5 %

Ernström Finans AB

309 000

1,3 %

0,5 %

SEB Investment Management

301 200

1,3 %

0,5 %

11 649 034

71,0 %

89,9 %

6 691 332

29,0 %

10,1 %

4 767 096

18 340 366

100,0 %

100,0 %

10

1

Summa 10 ägare

4 767 096

Övriga Totalt Röster per aktie

I fördelningen ovan är bolagets innehav av egna aktier å 61 847 stycken B-aktier exkluderade. Syftet är att nå en enkelhet för läsaren att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.

AKTIEUTVECKLING

OEM International B

OMX Stockholm_PI

70 60 50 40 30

2008

2009

2010

2011

2012

20

29 OEM 2012


nyckeltal de senaste fem åren

OEM KONCERNEN Nettoomsättning **

MSEK

2012

2011

2010

2009

2008

1 631

1 590

1 430

1 240

1 438

varav utomlands **

%

36,2

35,3

37,2

37,0

38,5

Koncernens resultat före skatt**

MSEK

158,7

172,4

136,5

73,2

140,5

Koncernens årsresultat

MSEK

126,4

127,9

95,5

43,0

117,0

Räntabilitet på totalt kapital **

%

15,8

18,3

15,5

8,6

16,4

Räntabilitet på sysselsatt kapital **

%

21,7

25,3

21,0

11,9

23,8

Räntabilitet på eget kapital

%

18,9

20,6

16,5

7,4

20,9

Skuldsättningsgrad

ggr

0,17

0,13

0,14

0,21

0,17

Räntetäckningsgrad **

ggr

43,9

50,8

52,4

25,2

34,3

EBITDA/nettoomsättning **

%

12,0

12,7

11,6

8,2

11,0

Rörelsemarginal **

%

9,9

10,9

9,7

6,0

9,5

Vinstmarginal **

%

9,7

10,8

9,5

5,9

9,8

Kapitalets omsättningshastighet

ggr/år

1,48

1,56

1,54

1,46

1,66

Nettoomsättning/anställd **

MSEK

2,6

2,8

2,8

2,4

2,7

Soliditet

%

62,6

63,3

63,7

61,8

59,0

125,7

108,1

115,6

103,5

161,7

138

153

153

136

128

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

Kassalikviditet

%

Genomsnittligt antal utestående aktier

tusental

23 107

23 164

23 169

23 169

23 169

Resultat per aktie

SEK

5,47

5,52

4,12

1,86

5,05

Resultat per aktie **

SEK

5,47

5,42

4,32

2,19

4,56

Genomsnittligt totalt antal aktier

tusental

23 169

23 169

23 169

23 169

23 169

Resultat per aktie

SEK

5,46

5,52

4,12

1,86

5,05

Resultat per aktie **

SEK

5,46

5,42

4,32

2,19

4,56

Eget kapital per aktie *

SEK

29,74

27,95

25,63

24,37

25,51

Föreslagen utdelning

SEK

3,75

3,50

3,00

2,00

3,00

Börskurs 31 december

SEK

67,00

55,00

54,50

41,30

35,00

P/E

ggr

12,3

10,0

13,2

22,3

6,9

P / E **

ggr

12,3

10,1

12,6

18,8

7,7

Direktavkastning

%

5,6

6,4

5,5

4,8

8,6

Antal anställda **

antal

623

570

504

516

572

Löner och ersättningar **

MSEK

212

199

182

180

191

* Eget kapital per aktie = synligt eget kapital ** Kvarvarande verksamheter Femårsöversikten över nyckeltal för 2012 - 2008 är justerade genom att avvecklade verksamheter har exkluderats (enligt IFRS 5) så att endast den kvarvarande verksamheter presenteras.

30 OEM 2012


adresser: OEM Automatic AB

Vanlid Transmission AB

OEM Motor AB

IBEC

Box 1011, Dalagatan 4, 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 41 00 Fax: +46-75-242 41 10 E-post: info@aut.oem.se Webb: www.oemautomatic.se

Ringugnsgatan 8 216 16 LIMHAMN, Sverige Tel: +46-40-36 91 50 Fax: +46-40-96 91 65 E-post: info@vanlid.se Webb: www.vanlid.se

Box 1011, Fredriksbergsgatan 2 SE-573 28 Tranås, Sverige Tel: +46-75-242 44 00 Fax: +46-75-242 44 49 E-post: info@motor.oem.se Webb: www.oem-motor.se

Aartsdijkweg 111, NL-2676 LE MAASDIJK, Nederländerna Tel: +31-174 52 51 00 Fax: +31-174 52 51 06 E-post: info@ibec.biz Webb: www.ibec.biz

Telfa AB

OEM Automatic (Shanghai) Co., Ltd

Telfa AB C/o: OEM Automatic AB, Dalagatan 4, 573 42 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-24 24 450 Fax: +46-75-24 24 495 E-post: info@telfa.se Webb: www.telfa.se

Svenska Batteripoolen AB Faluvägen 21, 784 73 BORLÄNGE, Sverige Tel: +46-243-825 01 Fax: +46-243-682 23 E-post: info@batteripoolen.se Webb: www.batteripoolen.se

Elektro Elco AB

Tallvägen 5, 564 35 BANKERYD, Sverige Tel: +46-36-290 60 00 Fax: +46-36-290 60 50 E-post: elektro@elco.se Webb: www.elco.se

OEM Electronics AB

Box 1025, Förrådsvägen 2, 573 29 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 45 00 Fax: +46-75-242 45 09 E-post: info@oemelectronics.se Webb: www.oemelectronics.se

Internordic Bearings AB

Box 105, Lerbacksgatan 3 571 22, NÄSSJÖ, Sverige Tel: +46-75-242 49 40 Fax: +46-75-242 49 59 E-post: info@internordic.biz Webb: www.internordic.biz

Svenska Helag AB

Box 1025, Förrådsvägen 2 573 29 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 46 00 Fax: +46-75-242 45 09 E-post: helag@helag.se Webb: www.helag.se

Flexitron AB

Box 7117, Tumstocksvägen 11A 187 12 TÄBY. Sverige Tel: +46-8-732 85 60 Fax: +46-8-756 91 32 E-post: sales@flexitron.se Webb: www.flexitron.se

Agolux AB

Box 1025, Förrådsvägen 2, 573 29 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 45 50 Fax: +46-75-242 45 09 E-post: kundsupport@agolux.se Webb: www.agolux.se

OEM Automatic AS

Postboks 2144 STRØMSØ, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, NO-3003, DRAMMEN, Norge Tel: +47-32 21 05 00 Fax: +47-32 21 05 01 E-post: info@no.oem.se Webb: www.oem.no

OEM Automatic Klitsø A/S Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark Tel: +45-70 10 64 00 Fax: +45-70 10 64 10 E-post: info@oemklitso.dk Webb: www.oemklitso.dk

Room 117, Building 8, Shanghai Zhongtian Science & Technology Business Park, 787 KangQiao Rd, SHANGHAI 201315, P.R. of China Tel: +86-21-3331 1200 Fax: +86-21-3307 0303 E-post: info@oemtrading.com.cn Webb: www.oemtrading.com.cn

OEM Automatic Ltd

OEM Automatic OY

OEM Automatic Sp. z o. o.

Box 9 FI-20101 TURKU, Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, Finland Tel: +358-207 499 499 Fax: +358-207 499 456 E-post: asiakaspalvelu@oem.fi Webb: www.oem.fi

Akkupojat Oy

Satakunnankatu 38 28130 PORI, Finland Tel: +358 2 631 8600 Fax: +358 2 631 8630 E-mail: akkupojat@akkupojat.fi Web: www.akkupojat.fi

Internordic Bearings FI

Box 9, FI-20101 TURKU, Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, Finland Tel: +358-207 499 499 Fax: +358-207 499 456 E-post: asiakaspalvelu@oem.fi Webb: www.internordic.fi

OEM Electronics OY

Box 9, FI-20101 TURKU, Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, Finland Tel: +358-207 499 300 Fax: +358-207 499 496 E-post: info@oemelectronics.fi Webb: www.oemelectronics.fi

OEM Automatic OÜ

Kanali tee 1-328, EST-10112 TALLINN, Estland Tel: +372-6550 871 Fax: +372-6550 873 E-post: info@oem.ee Webb: www.oem.ee

OEM Automatic UAB

Paliuniskio g. 1, LT-35113 PANEVEZYS, Litauen Tel: +370-6550 0323 Fax: +370-4557 7987 E-post: info@oem.lt Webb: www.oem.lt

Whiteacres Cambridge Road, Whetstone LEICESTER LE8 6ZG, England Tel: +44-116 284 99 00 Fax: +44-116 284 17 21 E-post: information@uk.oem.se Webb: www.oem.co.uk ul. Postepu 2, PL-02-676 WARSZAWA, Polen Tel: +48-22-863 27 22 Fax: +48-22-863 27 24 E-post: info@pl.oem.se Webb: www.oemautomatic.com.pl

OEM Electronics PL

ul. Postepu 2, PL-02-676 WARSZAWA, Polen Tel: +48-22-86 32 722 Fax: +48-22-86 32 724 E-post: info@oemelectronics.pl Webb: www.oemelectronics.pl

OEM Automatic spol. s r.o.

Baarova 3a, CZ-140 00 4 PRAG, Tjeckien Tel: +420-241 484 940 Fax: +420-241 484 941 E-post: info@oem-automatic.cz Webb: www.oem-automatic.cz

OEM Automatic s.r.o.

Bratislavska 8356, SK-917 01 TRNAVA, Slovakien Tel: +421-911 122 009 Fax: +421-335 331 567 E-post: info@oem-automatic.sk Webb: www.oem.sk

OEM Automatic Kft.

P.O. Box: 111 2058 BUDAÖRS, Ungern Tel: +36-23-880 895 Fax: +36-23-880 897 E-post: info@oemautomatic.hu Webb: www.oemautomatic.hu

OEM International AB

Box 1009, Förrådsvägen 2, 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 40 00 Fax: +46-75-242 40 29 E-post: info@oem.se Webb: www.oem.se

OEM Automatic SIA

Vilandes 3-3, LV-1010 RIGA, Lettland Tel: +371-2919 9382 E-post: info@oemautomatic.lv Webb: www.oemautomatic.lv

Grafisk form: Ineko Foto: Patrik Svedberg Tryck: Ineko


Årsredovisning 2012 - Fram  

OEM Årsredovisning 2012