Octogon Deco 2023/5

Page 1

ART & DESIGN M űa l kotá s o k az e nte ri ő r b e n KARÁCSONY KÖZELEG Ün n e p i kés z ülő d és

2023/5.

995Ft

KARAKTERES KORTÁRSAK A s z u bjekt ivitás új d imenz i ói


Szöveg

Portré

Babics Anna

Lantos Zsuzsanna

FÓKUSZ

2

Egy szabad alkotó és a minimalizmus dícsérete A blogolás hőskorában minden nap írt lakberendezésről követőinek, azóta változatos projektekkel, különleges tervezési munkákkal gazdagította portfólióját. Zai Viktória pályája nemcsak nagy ívet fut be, de sokszínű is: az enteriőrtervezés mellett fotózással és oktatással is foglalkozik. Egy izgalmas alkotói karrier az övé, amiben a minimalizmus és az absztrakt találkozik.


Úgy tudom, sok mindennel foglalkozol

Hogyan hat ez a munkádra?

A weboldaladon az olvasható, hogy

egyszerre. Ha belsőépítészetről kér-

A munkámra is, de leginkább a lelkem-

a minimalizmus nagykövete vagy.

dezlek, min dolgozol jelenleg?

re hat. A z ízlésemre, látásmódomra,

Ezt a szlogent akkor találtam ki, ami-

Nagyon érdekes munkám van most, az

munkafolyamataimra nem. Mióta fo-

kor az É v L akberendezője díjra jelöl-

újpesti önkormányzat Polgár Centrum

tózok, nyugodtabb vagyok, egy kicsivel

tek. A z életem és az egész gondolko-

nevű közösségi tér projektjén dolgozom.

türelmesebb is let tem. Van az életem-

dá smódom a minimali zmu sr a épül.

Ez egy igazi polgári szalon, ami éppen

ben egy olyan alkotói rész, ami jelentős

L eegyszer űsít ek mindent, hogy egy

ú j já sz üle t ik: a t ükör t eremben ren-

mér tékben feltölt.

dezvények lesznek, most egy előteret

tar talmasabb életet élhessek. A lakásunk is minimál stílusú, és kapszula

és a büfét újítjuk fel. Ez a projekt nem

Menjünk vissza egy kicsit a történeted

gardróbom van. Szeretem, ha rendben

feltétlenül az én stílusomat tükrözi, de

elejére. Hogyan indult a karriered?

vannak körülöt tem a dolgok. Ami elöl

pont azér t éreztem kihívásnak, mer t

Mindig is nagyon érdekelt az a környe-

van, az tudatosan van ot t. Nincs tévé

nem a rám jellemző minimalista világot

zet, amiben élünk. A családom és édes-

előfize tésem, nem olvasok híroldala-

képzelték el, sokkal inkább egy polgári

anyám is odafigyel erre. Nagyon korán

k at, próbálom magam távol tar tani

hangulatot – amit az anyaghasználat,

fér jhez mentem, és az első panellaká-

a felesleges dolgok tól, amelyek elte-

a rozetták, gipszstukkók, függesztékek

sunk nak mindenk i a c sodá jára jár t.

relik a figyelmemet és energiát köve-

és a régi, felújítot t falburkolat sugall

Ek kor egy rek lámügynök ségnél dol-

telnek maguknak.

majd leginkább. Ez utóbbit mindenkép-

goz tam kreatív szövegíróként. Mivel

pen szerettük volna meg tar tani, mer t

az ügynökségi lét ebben az időben na-

anno az újpesti polgárok adakozásából

gyon kimerítő, meg feszítő volt, amit

berendezője.

jött össze.

gyerek melle t t nem igazán lehe t e t t

Ezen a versenyen nem egy zsűri dönt,

foly tatni, ezér t elmentem a K R EA-ba,

hanem a közönség szavazatai, és őszin-

Nem csak enteriőrtervezéssel, lak-

és elkezdtem lakberendezést tanulni.

2021-ben lettél a Glamour Év Lak-

tén nagyon jó érzés volt, hogy nekem ítélték ezt a díjat. Egy nagyon nehéz

berendezéssel foglalkozol. Hogyan áll össze a paletta?

magánéleti periódusban érkezett, hálás

A legrégebbi területem a lakberendezés

vagyok ér te. Elsősorban nem megren-

és a belsőépítészet, amivel több mint 15 men t or álni ke zdő lak berende zőke t, amihez saját tananyagot dolgoztam ki, és főleg a személyes márkaépítésről szól. Egy ideje része az életemnek a fotózás, most a Metropolitan Egyetemre járok fotográfia szakra. A fotográfiának a képzőművészeti vonatkozása érdekel, tehát elsősorban galériákban szeretnék kiállítani. Ez egyébként ös�szefügg a lakberendezéssel is, hiszen az enteriőröket is szok tuk képekkel

delőket, hanem belső változást hozot t,

egész gondolko-

ez indítot t el abban, hogy támogatni

dásmódom a mini-

Akkoriban nagyon elkezdett érdekelni

malizmusra épül.

ching tanfolyamot is, és ekkor raktam

Leegyszerűsítek

kezd jek pályakezdő lakberendezőket. a pszichológia, elvégez tem egy coaössze, hogy nekem ezzel dolgom van.

mindent, hogy egy

Képzéseiden márkaépítést tanítasz lak-

tartalmasabb éle-

Az első és legfontosabb az önismeret

tet élhessek.“

dekorálni.

3

éve foglalkozom. Emellet t elkezdtem

„Az életem és az

berendezőknek. Röviden mit takar ez?

– é s erre épülve az, hogyan definiáljuk, különböztetjük meg önmagunkat. Kezdd a miér t tel! T udnod kell, miér t e z t a sz ak má t vála sz t o t t a d, mi a z

Az ismertségedhez vezető utat blog-

a belső tűz, amiér t ezzel foglalkozol.

Ez tulajdonképpen a gyermekkori ál-

írással kezdted

Minden más erre épül.

mom megvaló sít á sa. Annak ide jén,

Igen, ez 2006-ban, a blogírás hősko-

a gimi után fotós akar tam lenni, de az-

rában volt, amibe én napi szinten fek-

Minden tanítási folyamat tanulás is.

tán másképp alakult az életem. Mindig

tet tem energiát – hálás vagyok, mer t

Te mit kapsz ebből?

Mi irányított a fotózáshoz?

is érdekelt a művészet, rengeteg kiállí-

a blogom nagyon sikeres és kereset t

A workshopjaimon és a mentor folya-

tásra járok, és a legnagyobb inspiráció-

le t t. E lsőként ez alapján egy olyan

mataimban nagyon fontos a nők közöt-

forrásom is ez. Két évvel ezelőtt jött egy

család kereset t meg, akik Londonban

ti kapcsolódás, és egymás támogatása,

gondolat, hogy most vagy soha. Maga

é l t e k é s a k k o r k ö l t öz t e k vi s s z a

erősít é se. E bből én ugyanúgy t udok

a lakberendezés egy megrendelő által

Magyarországra. Már a házvásárlási

t ölt ekezni, é s nagyon hálá s vagyok

irányítot t, alkalmazot t műfaj. A fotó-

folyamatba is bekapcsolódtam, ez volt

mindenkinek, aki eljön hozzám tanulni. Adunk egymá snak és kapunk is,

az első nagy projek tem. Nagyon jól sikerült és baráti lett a viszonyunk – azó-

támogató közösségben vagyunk, ami

a kulcsszó.

ta a második házukat is megterveztem.

rendkívül fontos ér ték.

FÓKUSZ

zás teljes szabadságot ad, itt én vagyok a megrendelő. Szaba d alko tá s – ez


4

AS STRUKTURÁLIS, MULTISZENZORÁLIS, ARÁNYOS

T r i á s z e l n e ve zé s ű s o r oz a t u n k b an

di lakás tervezése köthető a nevükhöz,

mindig egy-egy általunk felkér t bel-

emelle t t vendéglát óhelyek, üzle t ek,

sőépítész fejti ki a véleményét három

szálláshelyek és irodák belső kialakítá-

kedvenc projek t jéről – belsőépítészek

sában is közreműködtek már. Szerintük

belsőépítészekről. Ezút tal Csizinszky

minden projek t egyedi, minden stílus-

Lászlót és Kis Dánielt, azaz az Architres

nak megvan a saját környezete, amivel

Studio-t kérdeztük favoritjaikról.

harmonizál – náluk nincsenek sablon-

A 2017-ben, Csizinszky L ászló belső-

megoldások. A design és funkcionalitás

építész és Kis Dániel építész alapította

összhangja a védjegyük.

TRIÁSZ

Architres Studio már számos rangos nemze tközi szakmai díjat és jelölés t

És, hogy melyik három belsőépítésze-

tudhat magáénak; 2020-ban többek kö-

ti munkát emelte ki Dániel és László

zött BIG SEE Belsőépítészeti Díjban is

(Architres Studio) az elmúlt pár évből?

részesültek. Megannyi hazai és külföl-

Mutatjuk!

Szerkesztő

Fotó

Farkas-Zentai Lili

Molnár Dániel


1

A15 VILL A

„A z A15 Villa számunk ra az egyik legk ifinomultabb

Tervező: Kettőpera Stúdió

példája a gondosan struk turált tervezésnek, amelyet mi is

Projekt megvalósulása: 2018–2021

mindig szem előtt tar tunk. A durva monolit betonból készült

Fotók: Palkó György

alap finoman egészül ki a fa részletekkel és a hatalmas üvegfelületekkel, természetközeli érzetet nyújtva a belső terekben. A különböző anyagok precízen határozzák meg a különböző koncepcionális zónákat, ezáltal pedig egységes

TRIÁSZ

és kiegyensúlyozott atmoszférát hoznak létre a házban.”


6

Kreatív energiák

VILLÁK

A Budapest határában, erdők végtelen ölelésében megbúvó, a természet felé feltárulkozó ház belső tereinek kialakításánál fontos szempont volt, hogy szervesen kapcsolódjanak a környezethez, lelki megnyugvást hozzanak, ugyanakkor kellően inspirálóak is legyenek és feltöltsék lakóikat.

Szöveg

Fotó

Tervező

Molnár Ágnes

Téglásy Zsuzsa

Plavecz Péter Spirit Home


7

VILLÁK


8

Kint is vagyok, bent is vagyok Őszi napfényben surranó gyíkok, csiganyomok és járdán heverésző macskák békés idillje a délelőtt. Csendes udvarok, régi homlokzatok mesélnek, a fák magasak, a tempó kisvárosi – és mindezt jól látni egy üvegverandáról, ami új, mégsem idegen, és ahova néha a helyi vagányok is bekiabálnak: „Hé, jó ez a ház!”

Szöveg

Fotó

Tervező

Kovács Réka

Jaksa Bálint

Horváth-Farkas Zsófia

VILLÁK

Horváth Sándor DEKON


9

VILLÁK


10

Naprakészen megújulva

VILLÁK

A csodás budai környezetben található villa az újragondolását követően több praktikummal gazdagodott. A ház tervezője – aki családjával egyben az épület tulajdonosa is – elérkezettnek látta az időt, hogy az évek során felgyűlt ötleteiből néhányat saját otthonában próbáljon ki, amitől az még praktikusabbá és szerethetőbbé vált.

Szöveg

Fotó

Építészet

Borsos Klára

Homoki István

Udvarnoki Dániel popARCH Studio


11

VILLÁK


12

Kortárs eklektika freskóval a konyhában

OTTHONOK

Több stílus kifinomult ízléssel való keveréséből született meg az a Múzeum körúti lakás, ami ugyan érezhetően férfias, mégsem túlzóan maszkulin. Mivel egyik vonal sem domináns, a végeredmény visszafogott marad, és a boltíves mennyezet előkapart freskója, az üveg térelválasztó, a megmentett diófa asztal vagy a fémvázas Wassily szék sem akarják túlharsogni egymást.

Szöveg

Fotó

Tervező

Gollob Lilla

Székely Péter

Tóth Christie Renovie


OTTHONOK


14

Rapid remodellezés

OTTHONOK

Ha több személy él egy lakásban, óhatatlanul megfogalmazódik az igény, hogy valamilyen módon mindenki úgy érezze, a tér egy darabjában maximálisan megtalálja önmagát. Különösen kihívásokkal teli ez akkor, ha különböző érdeklődésű és karakterű fiatal felnőttek laknak egy fedél alatt. A Szigeti Zsófi tervezte 12. kerületi lakás ezekre a sajátosságokra is remek válaszokat ad.

Szöveg

Fotó

Tervező

Kovács Péter

Kövesdi Réka

Szigeti Zsófi


15

OTTHONOK


16

Kreatív fantázia, avagy a kígyók ellenszere

ART & DESIGN

Hosszúkás telek oldalhatáron álló beépítéssel. Hogyan lehet ilyen adottságokkal építészetileg is érdekes és belső tereit tekintve is jól használható tereket alkotni? A tervezők egyetlen hosszúkás kígyó helyett ötletesen megmozgatott tömböket terveztek, és leszámoltak a végtelen hosszúra nyúló közlekedőkkel.

Szöveg

Fotó

Építészet

Szász Katalin

Jaksa Bálint

Tóth Dávid Tótszabó Tamás Valastyán Igor Pyxis Nautica


A hatásosan megmozgatott épületet a Vario Kerítésrendszer állópálcás kerítése határolja az utcafront felől.

17 ART & DESIGN


18

Műalkotások erejével

ART & DESIGN

A javarészt skandináv tervezők letisztult bútoraival berendezett, természetes tónusú enteriőrbe kortárs magyar művészek színes és dinamikus alkotásai csempésznek vidámságot. A lakásbelső a natúr és élénk árnyalatok, a skandináv design és a magyar absztrakt festészet harmonikus diskurzusa.

Szöveg

Fotó

Tervező

Gollob Lilla

Kövesdi Réka

Koczoh Judit Szabó Z. Milán


A karakteres mid-century komódot Baráth Áron festménye emeli át a jelenbe.

19 ART & DESIGN


20

Kortársak társaságában a Balaton partján

ART & DESIGN

A fiatal pár egy olyan nyaralót képzelt el magának, ami szellemiségében a Balaton környékének építészeti hagyományait őrzi, ugyanakkor sajátosan egyéni hangulatot sugároz, és nyitott a kortárs irányzatok befogadására is. Álmuk beteljesült, amikor néhány évvel ezelőtt rátaláltak a Vonyarcvashegy festői környezetében megbúvó, 70-es években épült hétvégi házra.

Szöveg

Fotó

Tervezés

Borsos Klára

Téglásy Zsuzsa

Antal-Toth Noémi


21

ART & DESIGN


22

Az ünnep fénye

Az advent az év egyik leghangulatosabb időszaka, ami az ajándékok beszerzése, a sütés-főzés mellett, az otthonok feldíszítéséről szól. Az ünnepi hangulatot pedig az olyan dekorációs tárgyak teszik egyedivé, mint a kisebb-nagyobb gyertya- és mécsestartók, asztali- és karácsonyfadíszek. Nyitókép: Riviera Maison


Hurricane RM Christmas Sparkle dekoráció, Riviera Maison, Bambuszmánia

Decoration Statue RM Fabulous Gold, Riviera Maison szobor, Bambuszmánia

23

Decoration Statue Whistler Wooden dekoráció, RM vase Aphrodite váza, Riviera Maison, Bambuszmánia

Christmas Tree Glitter Glamour Tree, karácsonyfa dekoráció, Riviera Maison, Bambuszmánia

PROMÓCIÓ


24

Az Otti mára egy stílus, egy hangulat

minden ilyen jellegű munka egy új

meg jelenést kölcsönöz a pincészetnek.

megfelelője – mintsem csupán egy

kihívás, hiszen mindig más a meg-

A projekt sikerén felbuzdulva a pincészet tulajdonosának családjából

magyar innováció az építőiparban.

rendelő, a helyszín, az épület, az

Ahogy az Otti Manufactura önma-

igények. Sok mindennek kell megfe-

is kapott megkeresést az Otti, hogy

gáról mondja: amikor valaki ránéz

lelni. A Belward pincészet esetében

saját házukhoz is szívesen vennék a manufaktúra által gyár tott ter-

egy épületre, rög tön tudja, hogy ez

is voltak már meglévő burkolatok,

Otti. Mi sem jelzi ezt jobban, mint-

amelyekhez alkalmazkodni, igazodni

mékeket, kül- és beltérben egyaránt.

hogy számos borászat felújítása

kellett, így egyedi, kimondottan ide

Havasi szerint ez méltó foly tatása egy ilyen projektnek, igazán kedves

után a pécsi Belward pincészet is az

készült, megfelelő termékeket és szí-

Ottit kereste meg, amikor megújul-

neket kellett gyár tani, hogy harmóni-

munka a cég számára. A szakember

ni vágyott. Azzal fordultak az Otti

ába kerüljön a végső meg jelenés.

azt is könnyen elképzelhetőnek tar tja, hogy a jövőben még több hasonló meg-

Manufacturához, hogy szeretnének

Az alkalmazott, egyedi megoldásokról

egy egységes, szép meg jelenést kiala-

elmondta: több ilyen is készült a ki-

keresést kapnak, hiszen aki ellátogat

kítani, ami az arculathoz megfelelően

vitelezés során. Kiemelte az ajtó- és

a Belward pincébe, az a kiváló borok

társítható, kellően attraktív. A vég-

ablakkereteket, a könyöklő párkányo-

mellett nem csak az ízlelőbimbóit,

eredmény önmagáér t beszél.

kat, a frízeket, de a leglátványosabb

hanem a szemét is kényeztetheti és

A Belward megkeresésével kap-

egyedi elem az osztópárkány az épület

talán a borok mellett néhány Otti bur-

csolatban Havasi József elmesélte:

homlokzatán, ami kellően impozáns

kolatot is szívesen látna otthonában.

Borhoz is passzol

REFERENCIA

A Belward pincészet a pécsi borvidék egyik kiemelkedő borászata – nem csak a történelmi borvidék meghatározó szőlőfajtáit és az azokból készült, különleges borokat tekintve, de külcsínben, megjelenésében is. Utóbbihoz az OTTI Manufactura tette hozzá tudását, egyedi szemléletmódját és saját technológiával fejlesztett termékeit – megteremtve a borászat külső és belső harmóniáját.


Sajkod egyedi ajtókeret; Linea 40-es oszlopsapka; Linea 30-as fedkő; Pietra Echo1, Pietra Echo2 és Pietra Rakott fal elemek

25 REFERENCIA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.