__MAIN_TEXT__

Page 1


J OSEPH PU LIT ZER –

SZUPER PÖCE

– EM LÉKDÍJ 20 03

KIADJA / Publisher PUBLISHING KFT.

©

A szerkesztőség címe: 1037 Budapest, Folyondár utca 26. Levelezési, számlázási cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. E-mail: info@octogon.hu

LAPIGAZGATÓ FORMATERVEZŐ MÉRNÖK

Executive Director Design Engineer Bucsay Orsolya orsolya.bucsay@octogon.hu SZERKESZTŐSÉG / Editorial Office

(Rajk László, kiállítás a Bercsényi Klubban, 1979)

FŐSZERKESZTŐ / Editor-in-Chief Martinkó József jozsef.martinko@octogon.hu SZERKESZTŐ / Editor Molnár Szilvia szilvia.molnar@octogon.hu

Miközben - rendhagyó módon - az aktuális lapszámunk teljes egészében egyetlen témával foglakozik, engedje meg az olvasó, hogy a szerkesztőségi beköszöntőben másról legyen szó. Az új MOME Campus épületegyüttesével, építéstörténetével, az új egyetemi épületek kritikai elemzésével foglakozó lapszámunk szerkesztésének kanyargós, zegzugos útja, szerkesztő és munkatársak erőfeszítései is megérdemelnének ugyan néhány sort, de ezt most engedelmükkel elhagyjuk. Úgy érezem ugyanis helyénvalónak, hogy a szerkesztőségi jegyzetet másnak, pontosabban másvalakinek, még pontosabban szólva más valaki emlékének szentelem. Rajk László építész halála kapcsán rengeteg barát, pályatárs, tisztelő jegyezte le gondolatait. Október hatodikai, e szimbolikus, szomorú dátumhoz kötődő búcsúztatója a mindenkori hatalommal szembeni ellenzékiség, a kritikai értelmiségi létezés éthosza köré sóhajtott f inom, néma performansz volt. Miközben évek óta jól ismertem a nevét, hellyel-közzel olvastam írásait, szórványosan ismertem már építészeti munkáit, f ilmdíszleteit, alakja sokáig egy távoli bolygó volt számomra. Teljesen máshonnan érkeztem, a kortárs kultúra más területeiért lelkesedtem, személyesen először a Lehel téri piac épülete előtt találkoztunk, az épületéről szerettem volna írni az Octogonba. Talán ismerte korábbi népszabis kritikáimat, talán nem, ez nehezen felidézhető már, mindenesetre a bejárás végeredménye egy valószínűleg túlságosan is lelkes kritika lett, ami azonban nem érintette a lényeget. Ugyanis a lényeg ott járt velünk, mindent áthatott, mégis számomra megfoghatatlan marad, ott volt a kövekben, ott a piaci káposztaszagban, de még inkább abban a mély, meleg, okos baritonban, ami Rajkból szólt. Valami olyan lényegi dolgot nem sikerült akkor megértenem, amiről Esterházy és Gothár azt mondja, hogy „komolyan kéne venni a kurva időt!” ( Idő van , díszlettervező: Rajk László és Bachman Gábor, 1985). Legyen szó Laci építészetének “radikális eklektikájáról ”, a városról, az itt élő emberekről, az építészet történetiségéről, a holokausztról, hatalomról és liberalizmusról, f ilmről vagy múzeumról, piacról vagy színházról, politikáról és családról, mindennek a hátterében ott volt az értelmes élet. Az emberi élet idejének értelmes, termékeny kitöltése utáni vágy. Ott volt a vágy és egyfajta felelőség, amit az építészek gyakran üres pózként képviselnek, ám ő nagyon is komolyan vett. Így vált az építészeti nyelve, az építészeti radikalizmusa is a történelmi időben emberként viselkedő ember kinyilatkoztatásává. Humanizmus, intellektus és az alkotás kinyilvánításának eszköze volt tehát nála az építészet, aminek kisugárzása rettenetesen hiányzik, hiányozni fog a mából. Szabad ember volt, szabad építész, szabad alkotó, akinél az építészeti tett sohasem a kompromisszumok koordináta-rendszerében keresett helyet, hanem egy nagyobb, emberibb összefüggésben. Ég veled Rajk László.

SZERKESZTŐ / Editor

Szira Péter

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ / Founding Editor

Bojár Iván András (1998-tól 2015-ig)

OCTOGON ONLINE FŐSZERKESZTŐ

Editor-in-Chief of OCTOGON Online Ujlaky-Gazdag István istvan.ujlaky@octogon.hu ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK

Correspondents Kovács Péter, Szépvölgyi Viktória, Torma Tamás, Vadas József KÜLFÖLDI LEVELEZŐK

Foreign correspondents Cser Brigitta (Barcelona) Kay Szakall von Losoncz (Basel) Matúz Melinda (Hollandia) MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZERVEZŐ

Media and Communication Organizer Bencsik Klára

GRAFIKAI TERVEZÉS / Graphic Design

Ipsics Barbara grafikus@octogon.hu

LOGÓTERV/ Logo Design Sólymos Ágnes Eszter MÉDIATANÁCSADÓ

Media consultant Várszegi Csilla csilla.varszegi@octogon.hu MÉDIATANÁCSADÓ

Media consultant Kun Mária maria.kun@octogon.hu MÉDIATANÁCSADÓ

Média consultant Toperczer Attila attila.toperczer@octogon.hu FOTÓ-ELŐKÉSZÍTÉS, CTP, NYOMÁS ÉS KÖTÉS

Printed by Pauker Nyomda Ügyvezető igazgató: Vértes Gábor ISSN 1418–5229 TERJESZTÉS / Distributed by

Magyarország: Lapker Rt. Románia, Szerbia, Szlovákia: Color Interpress Kft.

Országos könyvterjesztő hálózatok és alternatív terjesztőhelyek (ld. 5. oldal) A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Martinkó József

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu A címlapképen: MOME GROUND Fotó: Varga Marietta

2019/6 www.octogon.hu


BUDAPEST 28 | Götz Eszter

Magasabbra a tetőt MOME MASTER

3h építésziroda 42 | Martinkó József

Párostánc A MOME ONE és MOME TWO épület a MOME Campuson

Csomay Zsófia, Németh Tamás, Szijjártó Csongor (CET Budapest Kft.)

TAR TA LOM

62 | Gárdonyi László

Az örökség sorsa A Gond-űző villa

3h építésziroda

68 | Bán Dávid

Minimalista keret a szabadságnak A MOME BASE épülete

3h építésziroda

80 | Botzheim Bálint

Kreatív kocka A MOME UP tömbje

3h építésziroda

96 | Martinkó József

Tudat alatti tartomány A GROUND szerepe és funkciója a MOME Campus épületegyüttesében

3h építésziroda

INTERJÚ 56 | Götz Eszter 106 | Torma Tamás

„Ahová megérkezve érzed / a MOME-n vagy ” / Interjú Csillag Katalinnal és Gunther Zsolttal

124 | Szira Péter

A digitális idő fölfedezése Interjú Kopek Gáborral

130 | Szira Péter

Fél lépéssel a holnap előtt Interjú Fülöp Józseffel, a MOME rektorával

134 | Minden fejlesztés személyes ügy

Interjú Fürjes Balázzsal KÉPESSZÉ 114 | Szira Péter

Szilaj rózsaszínek és nyers halványzöldek Varga Marietta fotóművész (MOME 2013–2016) 148 | Szira Péter

Az acél szürke bőre Molnár Péter fotóesszéje

138 | DESIGN RANDOM 141 | BA, MA, Alumni

„Kifejezetten kerültük az építészeti divatokat” Interjú Csomay Zsófia építésszel


budapest

28


budapest

MAGASABBRA A TETŐT MOM E M A S T E R

FŐÉPÜLET VOLT, ÖSSZEKÖTŐ TENGELY LETT: A FA R K ASDY ZOLTÁ N TERV EZTE ISKOL A, A M ELY 1954 ÓTA A Z IPA R MŰ V ÉSZETI FŐISKOL ÁT, M AJD A Z A BBÓL LETT EGY ETEM ET SZOLGÁ LTA, MOST A MOM E Ú J CA MPUSÁ N M EGSZÜLETETT NAGYSZA BÁSÚ EGY Ü TTESBEN ELV ESZÍTETTE KOR Á BBI FŐSZER EPÉT. SZÉLES LÉPCSŐSOR A M Á R NEM A Z EGY ETLEN, CSU PÁ N A Z EGY IK FŐBEJÁ R ATHOZ V EZET; TIMPA NONOS HOMLOK ZATA, A MI HET V EN ÉV EN ÁT A Z ISKOL A „ A RCA” VOLT, A Z Ú J HELYZETBEN – K ÉT, KÜLÖNLEGES SZER K EZETI ÉS HOMLOK ZATI K A R A KTERT MU TATÓ KORTÁ R S ÉPÜLET KÖZÖTT – TUL AJDONK ÉPPEN I DÉZŐJELBE K ERÜLT.

Szerző: GÖTZ ESZTER | Építészet: 3H ÉPÍTÉSZIRODA Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS | Drónfotó: HUNAP STUDIO

29


budapest

32


budapest

AZ EREDETI, 1954-ES TERV SZERINT AZ ÖNMAGÁBAN ASZIMMETRIKUSAN MEGFORMÁLT FŐÉPÜLET VALÓJÁBAN TENGELYT ALKOTOTT VOLNA A B ÉS C ÉPÜLETEK KÖZÖTT

korábban kialakult. Szögezzük le: a reprezentatív főbejárattal hívogató Farkasdy-féle egyetemi épület már a kezdetektől csak súlyos hiányosságok-

Az oszlopokon nyugvó architráv az eredetihez képest jóval vaskosabb lett

kal tudta ellátni az intézmény működését. Évtizedeken keresztül szaladgáltak a diákok a városon át, az iskola korábbi helyén, az Iparművészeti Múzeum épületében lévő műhelyek és a Zugligeti úti oktatási helyszín között. Kevés hely, hos�-

« Az új reprezentatív főbejárat, a GROUND

szan elnyúló, sötét folyosók és rossz megvilágítású termek, kihasználatlan pinceszint, rugalmatlan körülmények nehezítették a munkát. A Campus mostani fejlesztése az Egyetem komplex szellemi-pedagógiai újragondolásával járt együtt, igazodva a 20. század oktatási módszereit felváltó, együttműködésre épülő mai egyetemi légkörhöz, amelynek a szigorú középfolyosós, cellás teremrendszer helyett átlátható, egybenyitott terekre,

33


budapest

42


budapest

PÁROSTÁNC A MOM E ON E é s MOM E T WO é pül et a MOM E Ca mpu s on

Szerző: MARTINKÓ JÓZSEF Építész: CSOMAY ZSÓFIA, NÉMETH TAMÁS, SZIJJÁRTÓ CSONGOR Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

43


budapest

CSOMAYÉK CAMPUS-ÉPÜLETEINEK KOHÓVAGY KEMENCESZERŰ TÖMÖRSÉGE AZ ALKOTÁS, A MUNKA, A MEGVALÓSÍTÁS, A LOKALITÁS, AZ ANYAGSZERŰSÉG, A KÉZMŰVESSÉG, AZ IPARMŰVESSÉG SZELLEMISÉGÉT SUGÁROZZA

50

ugyanakkor a jelen digitalizált, anyagtalan, vir-

és összekacsintások, belső ref lektáltság és kima-

tuális világában fenségesen anakronisztikus is

gasló szakmai tudás talál egymásra. Guntherék

egyben. Egy posztindusztriális, globális kul-

rejtett ref lexiói, odapillantásai éppúgy felfedez-

túrában a „kéz tudását” hangsúlyozza a „szem

hetőek a MASTER hátsó szárnyának véghom-

képessége” helyett. Az arisztotelészi értelemben

lokzati ipari fémszerelvényeiben, vagy szintén

használt techné , a mesterségbeli tudás anyag-

a MASTER főhomlokzatának a skandináv klasszi-

ban, épületben kifejezett dominanciája hat-

cizmussal, Asplunddal, Lewerentz-cel párhuzam-

ja át a MOME ONE és a MOME TWO épületét.

ba állító reinterpretációja, vagyis az észak régió

Tévedés ne essék, a két alkotói attitűd összeve-

építészeti és design hagyományához való közelí-

tése kapcsán nem az elkülönbözés konf liktusá-

tésben. Sőt – a tévedés ódiumát is vállalva – meg-

ról, a kényszeres elkülönülésről beszélek, hanem

kockáztatom, hogy az UP derengő, fehér, felha-

éppen arra utalok, hogy ez a kettő miféle gaz-

sított kopolitüveg-hasábjának tervezése során

dag értelmezői keretet jelöl ki a campus építésze-

Csillag Katalin és Gunther Zsolt tervezői tudat-

ti értékvilágában. Párostánc ez, ahol kontrasztok

alattijában a regionalizmus legmeghatározóbb élő


budapest

51


interjú

„KIFEJEZETTEN KERÜLTÜK AZ ÉPÍTÉSZETI DIVATOKAT” Inte r jú Cs om ay Z s óf i a é píté s s z el

56


interjú

A képen balról jobbra: Németh Tamás, Csomay Zsófia, Szijjár tó Csongor

A 2019. SZEPTEM BER ELEJÉN ELK ÉSZÜLT CA MPUS EGY HOSSZÚ, TÖBB MINT EGY ÉV TIZEDES FOLYA M ATOT ZÁ RT LE . A MOM E FEJLESZTÉSÉNEK ELSŐ LÉPÉSEIRŐL ÉS A TECHNOLÓGI A PA R K ÉPÜLETEIRŐL CSOM AY ZSÓFI A ÉPÍTÉSSZEL BESZÉLGETTÜ NK.

Szerző: GÖTZ ESZTER | Portréfotó: DUDÁS SZABOLCS Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

Csomay Zsófia: A történet 2004 táján kezdődött. Kopek Gábor, az akkori rektor mindenképpen szeretett volna egy műhelyházat a Campus területén. Lehetetlen állapot volt: évtizedekig ide-oda utaztak a városban a diákok és a tanárok, hogy az Iparművészeti Múzeumban lévő műhelyekben dolgozni tudjanak. A Zugligeti úton csak asztalos-, ötvös- és formatervező-műhely volt, az is cudar körülmények között, hiszen a befejezetlenül maradt épületegyüttes eredetileg egészségügyi szakközépiskola céljára készült. Mivel azonban az új Műhelyház csak a Zugligeti úton már ott lévő műhelyeket pótolta volna, és közben kiderült, hogy az Iparművészeti Múzeum felhívására a kerámia, üveg és textil szakoknak mindenképpen ki kell költözni onnan, világossá vált, hogy nagyobb fejlesztésre lesz szükség, beleértve a fotó, a grafika és a média szakok, illetve

az Elméleti Intézet DLA iskolájának növekvő igényeit is. Az első, még tapogatózó gondolatok után Nagy Tamás kezdett vázlatokat készíteni, majd hamarosan Reimholz Péter vette át a feladatot, és megtervezte a Műhelyház épületét. Innentől már én is részt vettem a munkában. Reimholz Péter 2009-ben elhunyt, én folytattam a tervezést Németh Tamás kollégámmal együtt, de már az új igények tudatában. Kopek Gábor első gondolata az volt, hogy a C épületet használjuk a bővítésre, ami eredetileg könyvtárnak épült Wass Antal belsőépítész tanár tervei alapján, de sem szerkezetében, sem alapozásában nem volt alkalmas ilyesmire – egy acélvázas, vasbeton paneles, egyszintes ház volt. Sikerült meggyőznöm Kopek Gábort, hogy ez rossz irány, inkább új épületben kell gondolkodni. Reimholz eredeti tervein a Műhelyház egyetlen bejárata a Zugligeti út felé nézett, de

57


budapest

AZ ÖRÖKSÉG SORSA A Gon d-ű z ő v ill a

N E M E SE DI K-E A KOR Á LTA L EGY ÉPÜ L ET? A GON D -Ű ZŐ V I L L A A R EFOR M KOR ÓTA Á L L E T E L K E N. FE LÚ J ÍTÁ SA SOK K A L I N K Á BB A KON T I N U US TÖRT É N E L E M FE LFOGÁ SNA K, SE M M IT A Z ÉPÍT ET T ÉRT ÉK N EK SZÓL .

Szerző: GÁ R DON Y I L ÁSZLÓ Építészet: 3H ÉPÍTÉSZIRODA Építészeti fotó: BATÁ R ZSOLT

62


budapest

A timpanont a sarkokon pillérek, belül egyszerű oszlopok tar tják

KLASSZIKUS ESZKÖZTÁR MINDEN KÜLÖNÖSEBB INVENCIÓ NÉLKÜL

A műemléki gondolat mögött két – néha eg ymás-

ku ltuszát, ki mondja meg, a hatás az időből vag y

ba folyó, mégis szétválasztandó – fogalom húzód ik

a töredékben is fennmaradt zsenialitásból származik?

meg: a régiségérték és a jelenbeli érték. Előbbi foga-

Ha a Gond-űző vil lát, és annak műemléki felújítá-

lom magába foglalja az épü let történelmi, művészet-

sát kel l bemutatni, kikerü l hetetlenek ezek a kérdé-

történeti értékelését, mennyiben és hog yan repre-

sek. Földszintes, U alaprajzú épü let, ahol eg y széles

zentál eg y adott korszakot, stílust, milyen fontos

portikusz-szerű előtér csatlakozik a fő szárnyhoz.

események helyszíne volt. Ezzel el lentétben a jelenbe-

A timpanont a sarkokon pil lérek, belü l eg ysze-

li érték esztétikai természetű. A rra keresi a választ,

rű (toszkán?) oszlopok tartják, benne felirat:

hog y az adott épü let milyen művészi hatással van

GOND-ŰZŐ. Az épü letet többször átalakították,

a mai befogadóra. A milyen eg yszerű nek tű nik

nag yjából 1845 körü l épü lt, építésze ismeretlen.

a fogalmi el határolás, annyira össze tud nak kuszálód-

A visszafogott, már-már puritán részletképzés-

ni a dolgok: amióta a romantika felfedezte a romok

sel könnyen beil leszthető a környék (Zugliget és

63


budapest

68


budapest

MINIMALISTA KERET A SZABADSÁGNAK 69


budapest

KREATÍV KOCKA A MOM E U P é pül ete

M EGLEPETÉSBEN LESZ R ÉSZE A N NA K, A K I A MOM E FELÉ SÉTÁ L MOSTA NÁ BA N. A R ÉGI K IS ÖSV ÉN Y, A M ELY A KOLLÉGIUM ÉPÜLETE M ELLETT INDULT FÖLFELÉ , EGÉSZEN M EGVÁ LTOZOTT. A LIGETBEN, A K IS JA PÁ N PAV ILON HELY ÉN A N YAGTA L A N NA K TETSZŐ KOCK A HÍ VOGATJA A H A LLGATÓK AT. MINDEN ÁTA L A KULT, M EGÚ JULT, DE M ÉGIS M A R A DT VA L A MI ITT A R ÉGIBŐL .

Szerző: BOTZHEIM BÁ LINT Építészet: 3H ÉPÍTÉSZIRODA | Építészeti fotó: DA N Y I BA L Á ZS

80


budapest

81


budapest

As autectcullent reici quas nobit voluptas simaximus am

96


budapest

TUDAT ALATTI TARTOMÁNY A GROU N D s z e re pe é s f u nkc iója a MOM E Ca mpu s é pül eteg y üt te s ébe n

GU NTHER ZSOLT ÉPÍTÉSZ EGY INTERJÚBA N „ SZÍVK ÉNT,

Szerző: M A RTINKÓ JÓZSEF

ÉR HÁ LÓZATK ÉNT” ÉRTELMEZI A HIVATA LOSA N GROU ND NÉVEN

Építészet: 3H ÉPÍTÉSZIRODA

ÁTA DOTT FELSZÍN A LATTI ÉPÜLETR ÉSZT. NOHA EZZEL A GONDOLATTA L

Fotó: DA N Y I BA L Á ZS

CSA K UTÓLAG TA LÁ LKOZTU NK, AZ OCTOGON TEM ATIKUS LA PSZÁ M Á NA K SZER K ESZTÉSE K A PCSÁ N FEL SEM MERÜLT BENNÜ NK, HOGY A GROU NDOT NE EGYENR A NGÚ, ÖNÁ LLÓ ÉPÜLETK ÉNT K EZELJÜK A ONE , A T WO, A BASE , A M ASTER, AZ UP ÉS A GONDŰZŐ-VILLA ÉPÜLETEIVEL . NEM GONDOLTUK TEHÁT, HOGY PUSZTÁ N AZ ÉPÜLETEK KÖZTI FELSZÍN A LATTI FU NKCIONÁ LIS K A PCSOLATOT BIZTOSÍTÓ Ú N. „KISZOLGÁ LÓ FOLYOSÓRÓL” VA N SZÓ A GROU ND K A PCSÁ N, HA NEM M ÁR A K EZDETEK BEN MEGÉRTETTÜK A NNA K VA LÓDI JELENTŐSÉGÉT.

97


interjú

A 3H ÉPÍTÉSZIRODA PÁ LYÁ ZATI A N YAGA A MOM E BÍR Á LÓ BIZOTTSÁGA SZER INT „ ESZKÖZTÁ R Á BA N A LETISZTULTSÁG, ESZTÉTIK A I IGÉN Y ESSÉG ÉS A R ÉSZLETEKR E IS K ITERJEDŐ FIGY ELEM JELLEMZI.” A Z 1994 ÓTA MŰ KÖDŐ IRODA – A M ELY NEK NEV ÉBEN A 3H A CERUZA K EM ÉN YSÉGÉT JELENTI – A L A PÍTÓIT ÉS V EZETŐ TERV EZŐIT, CSILL AG K ATA LINT ÉS GU NTHER ZSOLTOT K ÉR DEZTÜ K.

Szerző: TORMA TAMÁS Portréfotó: DUDÁS SZABOLCS Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS Drónfotó: HUNAP STUDIO

„AHOVÁ MEGÉRKEZVE ÉRZED – A MOME-N VAGY” Inte r jú Cs ill ag K atal i nn al é s G u nthe r Z s olt tal

106


interjĂş

107


114


Varga Marietta fotóművész MOME 2013–2016

Évek óta nem halványul bennünk az a kép, amely az állatok színlátását modellezte. Az emlősök nagy része kétszínlátó. A kutya inkább a sárgás-kékes árnyalatokra érzékeny. A macska ugyancsak pasztellesebben látja a környezetét. A Homo Sapiens viszont érzékeli mind a három alapszínt. Ezek kombinációi körülbelül egymillió variáció észlelését teszik lehetővé. (A téma tágabb perspektívába helyezése a Varga Marietta munkásságát méltató miniesszé szempontjából irreleváns; akit érdekel a trikromatikus látás evolúciója, ugorjon fejest a gazdag szakirodalomba.) Amire most kihegyezzük mondandónkat, az a színmámorban fetrengő fogyasztó már-már ataraxiáig hű vaksága. Mintha a pasztelles színeket alkalmazó kép nem is lenne igazi. Az a rikító, magakellető agresszió hiányzik belőle, ami a képet mint fő információhordozót manapság jellemzi. A rögzítő eszközök alkalmazhatóságának korlátlansága a színek és a kontrasztok harsányságában látja az önkifejezés és a megmutathatóság domináns elemeit.

Szöveg: SZIRA PÉTER Fotó: VARGA MARIETTA

Szilaj rózsaszínek és nyers halványzöldek

115


interjĂş

124


Szerző: SZIRA PÉTER Portréfotó: DUDÁS SZABOLCS Építészeti fotó: DANYI BALÁZS

interjú

A digitális idő fölfedezése

Inte r jú Kopek Gábor ral

Kopek Gábor DLA 2006 és 2014 között látta el a MOME rektori teendőit. 2014-től, miniszterelnöki megbízottként, Fürjes Balázs kormánybiztossal közösen vezette az átalakítást. A fejlesztés háttereként a MOME Laboratory csapatával elkészítette az Integrált Intézményfejlesztési Programot, amely a tartalomfejlesztés koncepcionális alapvetéseit tartalmazta.

125


Szerző: SZIRA PÉTER Portréfotó: DUDÁS SZABOLCS Építészeti fotó:DANYI BALÁZS

interjú

130


interjú

Fél lépéssel a holnap előtt Inte r jú Fül öp Józ s e f fel , a MOM E rektorá val

Három teljes és egy megkezdett intézményvezető ciklus tapasztalatait próbáltuk meg összegezni interjúalanyainkkal, Kopek Gábor DLA egykori és Fülöp József DLA jelenlegi, második ciklusát kezdő rektorral. Ez egyben az „Ipar” utáni 16 évet is jelenti a MOME életéből, ahol most ismét új időszámítás kezdődik.

Szira Péter: Ez még egyetem, vagy már valami más? Már-már mérnöki precizitás sejlik fel a Campus tervezése mögött. Ez lenne a tudás átadásának 21. századi modellje?

a MOME jövőjét, arra jutottunk, hogy az egyik legfontosabb feladatunk a tehetséggondozás: hogy az oktatással együtt a szakma nemzetközi hálózataiba is be tudjuk majd kapcsolni a hallgatóinkat.

Fülöp József: A 21. század nem csupán a művészeti képzést nyújtó egyetemnek jelent kihívást. A felsőoktatás korábbi privilégiuma, azaz egy karrier egyetemi diploma nélkül elképzelhetetlen, megszűnt. Mondjuk egy robotikával foglalkozó ifjú tehetség gyakran hamarabb tud világraszóló eredményeket elérni egy start-upon keresztül, mintha végigjárná az érdeklődési körének megfelelő többéves képzést, ugyanis ma a világ számtalan egyéb lehetőséget is kínál a szükséges ismeretek megszerzésére. Az egyetemek egyre gyakrabban kénytelenek azzal szembenézni, hogy nem képesek összeegyeztetni az elvárt minőségbiztosítással és akkreditációval olyan új, oktatandó szakmai területeket – hogy csak egyet, a pénzügy és az IT összebútorozásából született FinTech-et említsem –, amelyeknek nincs, hiszen még nem is lehet akkreditált oktatója, így hagyományos graduális képzése sem lehetséges. A művészeti oktatás persze kicsit más. Attól, hogy diplomád van, még nem garantált a sikeres pályafutás. Amikor tizenévekkel ezelőtt elkezdtük tervezni

Az olyan részterületekre is kiterjed a figyelmük, mint például az iparjogvédelem, szerzői jog? Hallgatóink a szakmai képzést projekt-alapon végzik: ennek kihagyhatatlan állomásai vannak a kiinduló tétel megfogalmazásától a kész munkáig vagy koncepcióig. Tehát a félévek alatt rengeteg szellemi termék készül, amelyeket akár piacra is lehetne vinni. Az egyetem struktúrájából korábban hiányzott ez a pillér, a hallgatói képességek és produktumok menedzselése. A marketig, a piackutatás, a tesztelés, árazás, a gyártási kapacitás hozzárendelése, a szerzői jogi ügyek s. í. t. Az új MOME ezt mind felvállalja. Tehát a kérdésére igen a válasz. De mindez nem csupán a hallgató, az Egyetem számára is lehetőség, hiszen az ötletek, koncepciók vagy termékek társadalmi hasznosításával részt tudunk venni a valamennyiünket érintő problémák megoldásában. Nem beszélve arról, hogy ez a modell lehetőség az Egyetem financiális stabilitásának megerősítésére is.

Megvan már a szakmai gárda is ehhez? Ez a modell a léptékváltás szándékának megfogalmazása. A cél, amelynek elérésére szövetkezett velünk a döntéshozói akarat – és nagyvonalúan támogatta egy szemléletében és megjelenésében is új MOME megszületését. Ezért is nevezzük kreatívipari-tudásközpontnak fejlesztésünk egyik pillérét, melynek segítségével az intézmény egy idő után önjáróvá is válhat. Már két éve tart azoknak a kollégáknak a felvétele, akik ehhez a célhoz hozzá tudják adni a tapasztalataikat. Sales, marketing, iparjogvédelem és lehetne folytatni a sort. Innovációs Központ néven működik az az önálló egyetemi szervezet, amely egyfajta hidat képez az Egyetem és a társadalom, cégek, önkormányzatok vagy NGO-k között. Várunk is feladatokat, de igyekszünk már kész megoldásokkal is elébe menni a várható igényeknek. Mint egy modern nagyvállalat egyetemi talárral… A tervezés fázisában a legnagyobb külföldi, a MOME-val megegyező profilú egyetemeket kerestük fel, hogy kimazsolázzuk a működési modelljeikből az itthon is adaptálható elemeket. Kimondottan olyan intézményeket világszerte, ahol nem felduzzasztott, hanem hozzánk hasonlóan limitált, ám

131


Szerző: OCTOGON MAGAZIN Portréfotó: DUDÁS SZABOLCS Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS Drónfotó: HUNAP STUDIO

interjú

Minden fejlesztés személyes ügy Inte r jú Fü r je s Bal á z z sal

Átadták a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) új campusát. Az épületegyüttes bruttó 21,4 milliárd forintból újult meg. Kérdéseinkre az építés irányításáért felelős

Fürjes Balázs kormánybiztos válaszolt.

134


interjĂş

135


Szemrevaló Bauhaus

Az idei budapesti Design Héten mutatták be a Tipton új, limitált szériás szemüveg-

138

Különleges alkalomra különleges szemüveget!

a kék. Ebből indultam ki, ugyanakkor az épí-

Ez volt az Octogon magazin és a vinyl hang-

tészet is fontos szerepet játszott. Épülete-

lemezekből egyedi szemüvegkereteket terve-

ket is tanulmányoztam és mindezekkel kezd-

ző és gyártó Tipton Eyeworks együttműködé-

tem játszani. Fontos szempont volt közben a

sének alapja, végeredménye pedig a mindössze

hordhatóság is, így állt össze a design lénye-

100 darabból álló Bauhaus100xOCTOGON

ge. Ha alaposan megvizsgáljuk a körszemüve-

by Tipton nevű kollekció, amit Hukaya

get, észrevehetjük, hogy a keretén lévő vona-

Simon formatervező alkotott meg.

lak között van egy rend, egy összefüggés.”

„A Bauhaus-keret megtervezése érdekes fel-

A kollekció ötletgazdája a Tipton brandet

adat volt – fejti ki a tervező, aki 2012-ben

jól ismerő Martinkó József, az Octogon

végezte el a Moholy-Nagy Művészeti Egye-

magazin főszerkesztője volt, majd ő hozott

tem formatervező mesterképzését. – Nehéz

össze egy konzultációt Hukaya Simon, Zack

volt megtalálni a kiindulópontot, mivel magát

Tipton és az Ybl Miklós-díjas építészet-

az irányzatot egyáltalán nem könnyű definiálni.

történész, Ferkai András között. Utób-

A Bauhausnál például egy tervező sem csinált

bi résztvevő a Bauhaus sokrétűségé-

soha szemüvegkeretet, így nem volt előttünk egy

ről szolgált érdekes gondolatokkal.

példa, amiből kiindulhattunk volna. Van egy szé-

„A tervezésben én természetesen nem vet-

les körben elterjedt, de kicsit felületes néző-

tem részt, de volt egy mély beszélgeté-

pont a mozgalommal kapcsolatban. Az alap-

sem az alkotókkal – emlékszik vissza Ferkai

formái közé a kör, a négyzet és a háromszög

András. – Van egy kissé felületes képünk a

tartozik, az alapszínek pedig a piros a sárga és

Bauhausról, van pár fogalom és név, amik


mindig rendre előbukkannak – absztrakció, Moholy-Nagy László, kör, négyzet, háromszög, modern design, híres magyarok -; sok ilyen hívószó van, pedig egy nagyon komplex művészeti irányzatról van szó. Mi inkább arról beszéltünk, hogy milyen nehéz a Bauhaus sokrétűségét felfogni. Textil, kerámia, fémművesség, minden volt ott, és természetesen formatervezés is, de tudtommal szemüveget senki sem készített a Bauhausban. Ez a kollekció egy nagyon szimpatikus vállalás, és Simon eddigi munkássága abszolút alátámasztja, hogy bevállalt egy ilyen feladatot.” „Ez a szemüveg eltér a jelenlegi profilunktól, de ez nem baj, sőt! – mondja Zack Tipton, a brand alapítója és tulajdonosa. – Nagyon izgalmas kihívás volt, és a végeredmény véleményem szerint minden tekintetben megállja a helyét. Örültünk ennek a projektnek, mert az építészet izgalmas, inspiráló dolog, és egy egészen

A kollekció tervezője, Hukaya Simon 2012-ben végezte el a Moholy-Nagy

Mindössze 100 darabból áll a Bauhaus100xOCTOGON by Tipton nevű széria

más közönséget ismerhetünk meg általa.” A Bauhaus szemüvegek már megtekinthetők a Tipton Eyeworks budapesti showroomjában és a brand honlapján.

139


Goodbye MOME Z!

Fotó: Fátyol Viola Matrica a Z épület liftjében

140


BA, MA, Alumni Megcsodálhatjuk, megismerhetjük az épületeket, tereiket, de mi zajlik a falakon belül? A különféle intézetekben folyó évközi feladatokból, diplomamunkákból, egykori MOME-sok friss

alkotásaiból válogattunk.

Lakos Dániel az összeállítás későbbi részében megismerhető Tilt székkollekciója mellett egy kifejezetten MOME-specifikus tárgycsoportot is bemutatott az év második felében. A MOME Campus ünnepélyes megnyitójára, mindössze 20 példányban készült Campus souvenir anyaga a tervező jól ismert térjátékaihoz – Logifaces, Logiplaces – hasonlóan beton, az öntvények a campus épületeit formázzák és csinos díszdobozban laknak. (Fotó: Schöff Gergely)

141


Szöveg: SZIRA PÉTER Fotó: MOLNÁR PÉTER

Sokáig abban a tudatban éltem, hogy ételt és épületet fotózni főnyeremény. Hogy a tárgyaknál alázatosabb és némább modellt keresve sem lehetne találni. Késői érésű esztéta lévén utóbb ébredtem csak rá, például Molnár Péter munkáiban elmerülve, hogy az épületek nagyon váratlan formákat képesek ölteni, amennyiben értő és érzékeny tekintet pásztáz rajtuk a keresővel. Az esztétika gyakorlati, napi kiürülése, hogy épületeinket hajlamosak vagyunk használni csupán, s gyönyörködni bennük ritkán torpanunk csak meg; gyakran azért csupán, mert valamilyen kánon a kiemelkedő látnivaló közé sorolta be olyikat-másikat.

148


Molnár Péter fotóesszéje

Az acél szürke bőre

149


Nem vagyok építész – ahogy orvos vagy mérnök sem –, hogy az épített környezetet, az élő szövetet vagy a gép testét szakavatott tekintettel tudjam befogni. De szinte mindannyian érdeklődéssel fordulunk a levert vakolatú, felújításra váró épületek felé, és böngésszük a rejtett, láthatatlan struktúrát, a vázat, a mű építőköveit. S elképzeljük, hogyan emelkedtek a falak, megsejtünk valamit az erőfeszítésekből, a gondolatból és akaratból, amely létrehozta a valamit. Kamaszkoromban, horribile dictu falun, azzal tudtunk a legeredményesebben

150

csajozni a szusztársammal, ha benyögtük, hogy egyikünk kőműves, másikunk ács, és ketten összehozunk egy házat. Nos, tényleg nagyon klafa lenne összehozni egy házat, mert egy házat összehozni az rendkívül bonyolult, és egyben roppant felemelő valami. Egyáltalán nem túlzás alkotásnak mondani ezt a valamit. Mi pedig Molnár Péter pazar képeit idézzük mindennek a valaminek az igazolására, mert pont abba avatnak be, ami már soha, de soha többé nem fog így, ilyen tisztán és nyersen megmutatkozni senki, de senki előtt.


151


interjú

DESIGN BÚTOROK FORGALMAZÁSA ROOMBA DESIGN STUDIO 1051 BUDAPEST, ARANY JÁNOS U. 29. TELEFON: (+36-30) 689 2072 E-MAIL: ROOMBAHOME@GMAIL.COM WEB: WWW.ROOMBAHOME.COM 17. OLD. DESIGN LÁMPÁK / VILÁGÍTÁSTECHNIKA PONT LIGHT KFT. 1036 BUDAPEST, NAGYSZOMBAT UTCA 1. TEL.: (+36-70) 614 8036 E-MAIL: INFO@PONTLIGHT.HU WEB: WWW.PONTLIGHT.HU 20. OLD. EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK DUAL GLASS KFT. 2243 KÓKA, NAGYKÁTAI ÚT 133. TEL.: (+36-20) 211 5151 E-MAIL: GARGYAN@DUALGLASS.HU WEB: WWW.DUALGLASS.HU 8. OLD. EDELHOLZ FAPADLÓ GYÁRTÁSA EDELHOLZ FAIPARI KFT. SZÉKHELY: 9900 KÖRMEND, GÁRDONYI GÉZA U. 19. TELEPHELY: 8999 ZALALÖVŐ, EGERÁGI ÚT (IPARI PARK) TEL: (+36-92) 571 028 FAX: (+36-92) 371 109 E-MAIL: INFO@EDELHOLZ.HU WEB: WWW.EDELHOLZ.HU 10. OLD. ÉPÍTŐANYAG GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM SCHÖCK HUNGÁRIA KFT. 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 117/A TELEFON: (+36-29) 696 571 E-MAIL: ANNA.FREI@SCHOECK.HU; ANDRAS. CSANAKI@SCHOECK.HU WEB: WWW.SCHOECK.HU 15. OLD.

ÉPÍTÉSI BETONTERMÉK GYÁRTÁSA ARGOMEX ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT. 5561 BÉKÉSSZENTANDRÁS, KISFALUDY U. 30. TEL.: (+36-66) 218 438 E-MAIL: INFO@ARGOMEX.HU WEB: WWW.ARGOMEX.HU 181. OLD. ÉPÍTŐLAKATOS MUNKÁK T-BRASS KFT. 1031 BUDAPEST, ÁLDOMÁS U. 39. TELEFON: (+36-1) 250 2711 E-MAIL: BRASS@BRASS.HU WEB: WWW.BRASS.HU 175. OLD. FÜRDŐSZOBA-FELSZERELÉSEK ROCA CROATIA D.D. 10290 ZAPRESIC, INDUSTRIJSKA 1. TEL.: (+36-30) 338 2371 E-MAIL: GABOR.CHWALA@BG.ROCA.NET WEB: WWW.ROCA.HU 19. OLD. FÜRDŐSZOBA, KONYHA CARACALLA 1076 BUDAPEST, DOHÁNY U. 27. TEL.: (+36-1) 322-1882, (+36-1) 322-1883 MOBIL: (+06-20) 474 2297 E-MAIL: CARACALLA@CARACALLA.HU WEB: WWW.CARACALLA.HU B3

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS FITOUT ZRT. 1038 BUDAPEST, RÉVÉSZ UTCA 25. TEL.: (+36-1) 705 8773 FAX: (+36-1) 705 8776 E-MAIL: INFO@FITOUT.HU WEB: WWW.FITOUT.HU 1.OLD. GENERÁLTERVEZÉS, ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS MARKET ÉPÍTŐ ZRT. 1037 BUDAPEST, BOJTÁR U. 53. TEL.: (+36-1) 279 2727, FAX: (+36-1) 466 4827 E-MAIL: MARKETIRODA@MARKET.HU WEB: WWW.MARKET.HU 156-161. OLD., B4.

GENERÁLTERVEZÉS, ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS ÓBUDA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. 1033 BUDAPEST, HÉVÍZI ÚT 3/A TELEFON: (+36-1) 439 0504 FAX: (+36-1) 439 1714 E-MAIL: OBUDASTUDIO@OBUDASTUDIO.HU WEB: WWW.OBUDASTUDIO.HU 180. OLD. HIDEG- ÉS MELEGBURKOLATOK KERESKEDELME V-CONSTRUCT KFT. 2096 ÜRÖM, KÁRÓKATONA U. 3/K/B. TEL.: (+36 30) 415 6382 E-MAIL: INFO@V-CONSTRUCT.HU WEB: WWW.V-CONSTRUCT.NET 168-169. OLD.

HŐSZIGETELÉS BACHL KFT. 5091 TÓSZEG, PARKOLÓ TÉR 21. TEL.: (+36-56) 586 500 FAX: (+36-56) 586 498 E-MAIL: BACHL@BACHL.HU WEB: WWW.BACHL.HU 11. OLD.

KERÍTÉSÉPÍTÉS DIRICKX KERÍTÉS KFT. 1108 BUDAPEST, HARMAT UTCA 220. TEL.: (+36-1) 336 3100 FAX: (+36-1) 336 3109 E-MAIL CÍM: DIRICKX@DIRICKX.HU WEB: WWW.DIRICKX.HU 182. OLDAL

SZERKEZET-, VASÚT-, HÍD-, KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTÉS AEDIUM ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 3534 MISKOLC, GAGARIN UTCA 16. TEL.: (+36-20) 935-9790 E-MAIL: MAIL@AEDIUM.HU WEB: WWW.AEDIUM.HU 176. OLD. TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK PREFA HUNGÁRIA KFT. 2040 BUDAÖRS, GYÁR U. 2., BUDAÖRSI IPARI PARK TEL.: (+36-30) 686 6786 E-MAIL: OFFICE.HU@PREFA.COM WEB: WWW.PREFA.HU 9. OLD. TETŐTÉRI ABLAKOK GYÁRTÁSA VELUX MAGYARORSZÁG KFT. 1031 BUDAPEST, ZSÓFIA UTCA 1-3. TEL.: (+36-1) 436 0601 FAX: (+36-1) 436 0605 E-MAIL: VELUX-H@VELUX.COM WEB: WWW.VELUX.HU 24. OLD ÜVEGEZETT TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK COOLFIRE KFT. 1097 BUDAPEST, ILLATOS ÚT 9. TEL.: (+36-20) 978 4346 E-MAIL: INFO@COOLFIRE.HU WEB: WWW.COOLFIRE.HU 16. OLD., 166-167

KERTÉPÍTÉS, ÖNTÖZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE HARAPPA KFT. 1147 BUDAPEST, GERVAY U. 97/A. TEL.: (+36-30) 944 6619 E-MAIL: HARAPPAKFT@GMAIL.COM WEB: WWW.HARAPPAKFT.HU 182. OLD.

VASBETON ELŐREGYÁRTÁS, SZERKEZETSZERELÉS, IPARI PADLÓ ÉS GENERÁL KIVITELEZÉS ASA ÉPÍTŐIPARI KFT. 1036 BUDAPEST, LAJOS U. 160-162. TEL.: (+36-1) 240 5455 FAX: E-MAIL: INFO@ASA.HU WEB: WWW.ASA.HU 181. OLD.

MŰANYAG ÉS ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTÁS HÁLÓ & MARCO NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 4031 DEBRECEN, SZABOLCS U. 25. TEL.: (+36-52) 430 436 FAX: (+36-52) 430 436 E-MAIL: INFO@HALO-MARCO.HU WEB: WWW.HALO-MARCO.HU 170-171. OLD.

VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK BE LIGHT KFT. 1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146. TEL.: (+36-1) 438 0748 FAX: (+36-1) 325 6266 E-MAIL: BELIGHT@BELIGHT.HU WEB: WWW.BELIGHT.HU 162-165. OLD.

NYÍLÁSZÁRÓK PORTE CLÉS 1016 BUDAPEST, HEGYALJA ÚT 23. TEL.: (+36-1) 788 8088, (+36-20) 284 4738 E-MAIL: INFO@PORTECLES.HU WEB: WWW.PORTECLES.HU 12. OLD. POLIKARBONÁT HOMLOKZATI RENDSZEREK ÉS EGYEDI MŰANYAG BELSŐÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS KIVITELEZÉSE KERTTRADE KFT. 2336 DUNAVARSÁNY-ERŐSPUSZTA, DUNAVARSÁNY IPARI PARK TEL.: (+36-24) 534 060 FAX: (+36-24) 534 081 E-MAIL: MUANYAG@KERTTRADE.HU WEB: WWW.MUANYAG.HU 18. OLD.

VÍZKEZELÉS BWT HUNGÁRIA KFT. 2040 BUDAÖRS (BUDAPARK), KELETI UTCA 7. TEL.: (+36-23) 430 480 E-MAIL: BWT@BWT.HU WEB: WWW.BWT.HU 11. OLD.

ZSALUGYÁRTÁS MEVA ZSALURENDSZEREK ZRT. 1047 BUDAPEST, LABDARÚGÓ U. 19. TEL.: (+36-1) 272-2222 E-MAIL: INFO@MEVA.HU WEB: WWW.MEVA.HU 25. OLD.

SZERELÉS- ÉS RÖGZÍTÉSTECHNIKAI TERMÉKEK KERESKEDELME WÜRTH SZERELÉSTECHNIKA KFT. 2040, BUDAÖRS GYÁR UTCA 2. TEL.: (+36-23) 418 130 FAX: (+36-23) 418 137 E-MAIL: INFO@WUERTH.HU WEB: WWW.WUERTH.HU 14. OLD. SZERKEZETÉPÍTÉS MORATUS SZERKEZETÉPÍTŐ KFT. 1037 BUDAPEST, BOJTÁR U. 53. TEL.: (+36-1) 466 4827 FAX: (+36-1) 883 0243 E-MAIL: INFO@MORATUS.HU WEB: WWW.MORATUS.HU 172-173. OLD.

183

Profile for OCTOGON architecture&design magazine

OCTOGON 2019/154  

OCTOGON 2019/154  

Advertisement