OCTOGON 2019/152

Page 1


J OSEPH PU LIT ZER –

MOZAIKOK

– EM LÉKDÍJ 20 03

KIADJA / Publisher PUBLISHING KFT.

©

1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. Tel.: (+06-1) 336-0728 E-mail: info@octogon.hu

LAPIGAZGATÓ FORMATERVEZŐ MÉRNÖK

Executive Director Design Engineer Bucsay Orsolya orsolya.bucsay@octogon.hu SZERKESZTŐSÉG / Editorial Office FŐSZERKESZTŐ / Editor-in-Chief Martinkó József jozsef.martinko@octogon.hu SZERKESZTŐ / Editor Molnár Szilvia szilvia.molnar@octogon.hu

Oscar Wilde arra f igyelmeztet, hogy „aki folyton a múltját fürkészi, nem érdemli meg, hogy jövője legyen”, Raana Raas ellenben úgy látja, hogy „aki a múltat tagadja, az életet tagadja, s aki a múltat átírja, a jövőt lopja meg.” Van-e értelme boncolgatni, melyiküknek van igaza? Más az optika, a kontextus, a habitus, a lépték, az egyik idézet talán egy csendes éjszakán pattant ki a szerző fejéből, míg a másik közvetlenül ebéd után. Minden relatív, ezért felelhet Sören Kierkegaardra („a jövő közelebb van a jelenhez, mint a múlt”) A lbert Einstein íg y: „a mú lt, a jelen és a jövő közötti kü lönbség csak il lúzió,

SZERKESZTŐ / Editor Ujlaky-Gazdag István istvan.ujlaky@octogon.hu ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ / Founding Editor

Bojár Iván András (1998-tól 2015-ig)

OCTOGON ONLINE SZERKESZTŐ

Editor of OCTOGON Online Fürdős Zsanett zsanett.furdos@octogon.hu ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK

még ha oly makacs is.” Múlt és jelen együtt végtelen téma, mondhatnánk félig viccesen, az érdemi diskurzus kedvéért szűkítsük le a kört minél jobban: építészetre, azon belül is hazai építészetre, és végül mindjárt a jelen lapszámra. Mert a múlt még egy olyan f iatal iparágnál is számít, mint a szoftverfejlesztés, ezt bizonyítja a Hortonworks irodája. Bonta Gáspár előszeretettel mutatja fel az épületrészek, elemek történetét, a Hortonworks esetében pedig nemcsak a visszaszedett vakolat villant fel múlt-darabkákat, de a térszervezésben, színhasználatban is hosszú évek tapasztalata jelenik meg. Ismét más aspektus a Kendik Géza-féle hétvégi ház, amely a környezet, a helyi tudás, a helyi anyagok tiszteletéről szól, olyannyira, hogy maga a ház háttérbe húzódik; nem egyszerűen a tájba simul, de számos építészeti megoldással gondoskodik a lakók és vendégeik tökéletes nyugalmáról.

Correspondents Kovács Péter, Szépvölgyi Viktória, Torma Tamás, Vadas József KÜLFÖLDI LEVELEZŐK

Foreign correspondents Cser Brigitta (Barcelona) Kay Szakall von Losoncz (Basel) Matúz Melinda (Hollandia) MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZERVEZŐ

Media and Communication Organizer Bencsik Klára

GRAFIKAI TERVEZÉS / Graphic Design

Ipsics Barbara grafikus@octogon.hu

LOGÓTERV/ Logo Design Sólymos Ágnes Eszter GRAFIKAI MUNKATÁRS / Graphic Co-worker

Különös történet a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőé, ahol majdnem érintetlenül, ráadásul egyben maradt meg a harmincas, és hatvanas-hetvenesévekbeli fénykorok atmoszférája, újabb rétegződésként pedig megjelennek a jelen fejlesztései, illetve a Barcsay Jenő-mozaikok, amelyeket egy lebontott újpesti fürdőből hoztak át. Az eredeti helyükön egymással szemben, egy lépcsőfeljáróban voltak, míg Csillaghegyen egymás mellett, ráadásul az uszodai burkolattal összhangban – tehát különös módon az új helyszínen sokkal inkább a helyén van az alkotás, mint ott, ahová eredendően szánták. Különböző történelmi korok rétegződései f igyelhetők meg a martonvásári Brunszvikkastélyon is. A terület 1775-ben került a családhoz, amelynek birtokában az eredeti egyszintes barokk kúria egy ráépítéssel klasszicista kastéllyá alakult, majd fél évszázadra rá neogót stlíusban épült át. Később hadi kórház lett, majd pár évig gazdátlanul sínylődött, mígnem 1953-ban az MTA-hoz került, és fokozatos fejlődésnek indult. A frissen átadott agrárinnovációs központ, az Agroverzum újabb fontos állomás: egy modern üvegszárny találkozása a kastéllyal, amelynek falai közt számos meghatározó mezőgazdasági kérdés mellett a klímaváltozást is tanulmányozhatjuk. Ez utóbbi pontnál eldől, hogy lesz-e olyan jövőnk, amiből értelmezhetjük a múltat.

Rehák Piro, rehak.piro@octogon.hu MÉDIATANÁCSADÓ

Media consultant Várszegi Csilla csilla.varszegi@octogon.hu MÉDIATANÁCSADÓ

Media consultant Kun Mária maria.kun@octogon.hu MÉDIATANÁCSADÓ

Média consultant Toperczer Attila attila.toperczer@octogon.hu FOTÓ-ELŐKÉSZÍTÉS, CTP, NYOMÁS ÉS KÖTÉS

Printed by Pauker Nyomda Ügyvezető igazgató: Vértes Gábor ISSN 1418–5229 TERJESZTÉS / Distributed by

Magyarország: Lapker Rt. Románia, Szerbia, Szlovákia: Color Interpress Kft.

Országos könyvterjesztő hálózatok és alternatív terjesztőhelyek (ld. 5. oldal) A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget. Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu A címlapképen: Családi ház Balatonalmádiban Fotó: Bujnovszky Tamás

A szerk. 2019/4 www.octogon.hu


TAR TA LOM

KÜLFÖLD

20 | Csatlós Hanna

Dinamikus formák Fitneszközpont Pekingben

Bara Ákos, Maximilián Tóth Miklós, Vető Péter

80 | Ujlaky-Gazdag István

A legkomolyabb játszóház VILLA

30 | Molnár Szilvia

Tájjal élve

Az Agroverzum látogatóközpont Martonvásáron

Pálinkás István, Hajósné Jauch Katalin, Hajós Imre – Szabó Csilla, Radnóczy Eszter

88 | Fenes Tamás DLA

Kislakás Budapesten,

Polgári térkapcsolatok

a Hajnóczy utcában

Új városháza Törökbálinton

ITTHON

116 | Molnár Szilvia

Szívvel rajzolva

Családi ház az Ürömhegyen

Jánszky Györgyi Teréz, Markó Balázs DLA

DESIGN LOKÁTOR

Keller Ferenc, Láris Barnabás, Szabó Dávid

Alvégi Lóci

122 | Csatlós Hanna

A könyvesbolt, ahová csak besétálsz 42 | Ujlaky-Gazdag István

96 | DESIGN RANDOM

Új Libri a Nyugatnál

IRODA

130 | Bán Dávid

Nyugalom

Szendrő Péter DLA, Orbán Ákos

Hétvégi ház a Vértesben

Kendik Géza, Láng Nóra

Színekben fürdőzve Formabontó fürdő Zalakaroson

52 | Martinkó József

Hullámok hátán

98 | Kovács Péter

Nyaraló Balatonalmádiban

Új állomás

Tomay Tamás

Hortonworks irodatér

Ekler Dezső, Szőke Erzsébet, Medveczky Kazimir

Bonta Gáspár

140 | INDEX 66 | Götz Eszter

104 | Molnár Szilvia

Fénykorok atmoszférája

Új narratíva

A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő

HillSide Unione–C Kft.

Németh Márta, Horváth Noémi, Páhi András

és Leones QSR Kft. irodák

Mag Ildikó


A

B

C

20

A

Nyugati homlokzat

B

Keleti homlokzat

C

Hosszmetszet


DINAMIKUS FORMร K

Fit ne s zkรถz pont Pek i ngbe n

21


30


TÁJJAL ÉLVE Csal á d i há z a z Ürömheg ye n

Építészet, belsőépítészet: JÁ NSZK Y GYÖRGY I TER ÉZ , M A R KÓ BA L Á ZS DL A | Szöveg: MOLNÁ R SZILV I A | Fotó: JA KSA BÁ LINT

R ÉGÓTA A CSA L Á D BIRTOK ÁT K ÉPEZŐ TELEK A DTA A Z A L A POT A Z EN Y HE LEJTÉSŰ DOBOLDA LBA ÜLTETETT CSA L Á DI H Á Z LÉTR EHOZÁSÁ HOZ . EGY H Á Z , A MI M ÉR ETÉV EL , ÉS BÁ R MILY M EGLEPŐ, GEOM ETR IKUS M EGFOR M Á L ÁSÁVA L IS A KÖR N Y EZŐ TÁJR A R EFLEKTÁ L .

31


NYUGALOM 42


Csal á d i há z a Vé r te sbe n

A TÁJ ÉS A HELY I TU DÁS TISZTELETE , VA L A MINT HELY I A N YAGOK IS M EGJELEN NEK A GY ÜMÖLCSÖSK ERTBEN LÉVŐ K IS H Á ZBA N, A MI A K Á R EGY M EDITÁCIÓS KÖZPONT IS LEHET NE . A Z EGYSZERŰ, DE JÁTÉKOS BELSŐ H AGY JA ÉRV ÉN Y ESÜLNI A GONDOSA N K I VÁ LOGATOTT TÁ RGYA K AT.

Építészet: KENDIK GÉZA, LÁNG NÓR A Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

43


48

ereszt, átszellőztetett falat, ahol a kő mögött

Újabb kontaktus, ami nyomatékosítja, hogy nem

légréteg van, majd hőszigetelés, végül a tégla-

a ház a lényeg, hanem a kert és a táj tisztelete.

fal, összesen 60 centis szélességben. Éppen ezért

Odabent szándékosan kevés anyagot használtak,

a hőszivattyús fűtéssel ellátott ház megfelel akár

a padló, a konyhapult csiszolt beton, hófe-

a legkorszerűbb okosotthonnak. Bevállalták

hér falak és hatalmas üvegfelületek vált-

a régi fa alkalmazását is, a terasz első részén

ják egymást, mindez kiválóan kiemeli a tulaj-

vasúti talpfák futnak végig. Ezeket minden

donos által kedvelt, a világ számos részéről

tavasszal ápolni kell, de a feladatot vállalta

összegyűjtött rusztikus tárgyakat, kiegé-

is a tulajdonos, ami szintén elengedhetetlen volt

szítőket. Átutazó vendégként is megérin-

ahhoz, hogy betervezhessék. A tetőre hódfar-

tett bennünket a tulajdonos által legfonto-

kú cserép került, a kisház visszalép a nagyhoz

sabbnak tartott tökéletes nyugalom a házban,

képest, és ahol visszalép, az üvegfelület átfor-

ami egyaránt alkalmas helyszíne egy ötven-

dul, így végig lehet nézni hátrafelé a kerten.

fős bulinak, mint a meditatív elvonulásnak.

‹ Egyedi megoldások, apró zugok


MINDEN A TISZTELETRŐL SZÓL: A HELYI TUDÁS, A HELYI ANYAGOK, ÉS MINDENEKELŐTT A TÁJ TISZTELETÉRŐL

A kisebbik épületrész akár önmagában is használható

49


Nya ral รณ Bal aton al m รก d iba n

52


HULLÁMOK HÁTÁN 53


Napsütéstől védi a nappali terét és a teraszt a konzolos tető, amin Tomay korábbi házaiban is alkalmazott sávos, üvegezett áttörések engedik át a fényt

54

» A Balaton felé lelépcsőző, hullámzó ker tteraszok veszik át az tetőforma vonalait


H AT ÉV V EL EZELŐTT VOLT SZER ENCSÉM ÍR NI TOM AY TA M ÁS ÉPÍTÉSZ SAJÁT K Á PTA L A NFÜ R EDI K ICSIN Y N YA R A LÓJÁ RÓL . A BBA N A SZÖV EGBEN BA R A N YA I K ATALIN IRODA LOMTÖRTÉNÉSZ GONDOL ATÁT I DÉZTEM, A MI TOM AY NA K A Z „ AVA NTGA R DMODER NSÉG”, ILLET V E A BAU H AUS SZELLEM ÉR E VONATKOZÓ „ A L A PKU TATÁSÁT ” ELEM EZTE EGY 2002-BEN M EGR ENDEZETT K I Á LLÍTÁS M EGN Y ITÁSA K A PCSÁ N. TOM AY A ZÓTA IS M A R A DT, A K I VOLT: A K IS FOR M Á K A PRÓLÉKOS, A NA LITIKUS NAGYM ESTER E .

Építészet: TOM AY TA M ÁS | Szöveg: M A RTINKÓ JÓZSEF Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS

A

A háromgyermekes családfő Balatonalmádi egyik

Összenőttek, mint lakók, és mint család. Így tör-

legmagasabban fekvő utcájában fogad. Első kér-

tént, hogy amikor évek múltával nyaralót ter-

désem a tervező és megbízója közötti kapcsolatra

veztek felépíteni, utánajártak, ki is volt meg-

vonatkozott, amire válaszként egy véletlenvezérelte

szeretett otthonuk tervezője. Választ kaptak, és

előtörténet bontakozott ki. Jó pár évvel ezelőtt

innen már nem is volt kérdéses az új lak építésze.

ugyanis az építész egyik budai családi házába köl-

Sokan sokat írtak már az építészeti modernség

tözött a család, ám a tervező kilétével nem vol-

ősforrásáról, ami Tomayt valójában teoretiku-

tak igazán tisztában. Választásukban nem ez volt

san foglalkoztatja. Nehéz azonban a tiszta teó-

a prioritás. Összenőttek azonban ezzel a házzal.

ria felől visszafejteni azt a tervezési folyamatot,

55


FÉNYKOROK ATMOSZFÉRÁJA A Cs ill agheg y i Ár pá d For rá s f ü rd ő

66


67


A főépület a klasszikus modernizmus jegyeit hordozza

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

+24,38

+24,38 +24,24

+24,24

+23,90

+23,80 +23,90

+23,45 +23,35 +22,60 +22,52

+22,50

+22,50

+21,75 +21,12

+21,12

EMELVÉNY CSOPORT SZAUNA

ELŐTÉR ZUHANY

NEDVESGŐZ

+20,93

+20,90

+20,50

+20,35

KÖZLEKEDŐ - PIHENŐ

+20,06 +19,70 +19,22

+19,29

+19,33

+18,85

+18,85

+18,96 +19,13

+19,06

FOGYASZTÓTÉR

+18,76

GÉPÉSZETI LÉGTÉR

+18,36

+18,36

+17,71

+17,07

GÉPÉSZET

+17,03

+16,41 +16,01

+16,01

GYEREKPARADICSOM

+15,95

+16,06

+16,10 +15,85 +15,49

+15,30

+15,30

MOSDÓ +14,58 +14,08

+13,80

+14,19 +13,90

+13,36

+12,79 +12,31

+12,16

GÉPÉSZETI SZINT +11,45 +11,31

+11,45

+11,41 +11,33 +11,04

+10,99 +10,70

+10,63

SPORTMEDENCE TÉR

WELLNESS

+8,55

+8,45

+8,45

+8,17 +7,85 +7,73

+7,70

ELŐTÉR

FFI MOSDÓ NŐI MOSDÓ

PIHENŐ

0

+5,43

+5,31

1

2

3

4

5

6

7

8

+7,64

9

1,5%

+6,35

GÉPÉSZETI SZINT

+6,05

+5,80

1,5%

+5,30 +5,07

+3,70

+3,22

VENDÉG ELŐCSARNOK

ÖLTÖZŐ

PELENKÁZÓ

ÖLTÖZŐ

I

NŐI MOSDÓ

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

+3,02 telekhatár

HŐKÖZPONT

GÉPÉSZETI BÚVÓTÉR +1,70

+0,50

+0,50

+0,50

±0,00 = 110,40 m Bf; járda vonala

C

68

±0,00 -0,15

H2 - H2 metszet E1

E2

E3

E4

E5 M1

M2

M3 M34

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M910 M10

M11

Csillaghegy fürdője sokáig igazi városi mítosz

egy jókora területet a források körül, és kiépí-

sétaösvényekkel a városi polgárság számá-

volt. Az úszómedence hetvenes években tör-

tették az Árpád Strandfürdőt. (A névválasztást

ra maga volt a paradicsom. Az ötvenes évek-

tént téliesítéséig csak nyáron volt nyitva, akkor

az magyarázza, hogy a környéken keresgélték

től állami fejlesztések következtek, két évti-

viszont ezrével jöttek a városlakók, hogy élvez-

a honfoglaló vezér temetkezési helyét; a sír

zeddel később pedig elárasztották a strandot

hessék a hatalmas, ősfás parkot, és a megle-

azóta sem lett meg, viszont a mostani építke-

az NDK-s turisták, a medencék fölé fabunga-

hetősen hideg, ám tiszta forrásvízzel táplált

zés alatt különleges kincsre bukkantak, egy

lók kerültek, a kényelmesebb vendégeket az

úszó- és strandmedencéket. A forráscsopor-

teljes római négyesfogat és több száz sírlelet

útra nyíló Strand Motel fogadta be. A verseny-

tot, amelyik ma percenként 800 liter, 22 Celsi-

került elő.) Előkelő vendégkörükből több csa-

úszásban is egyre fontosabb helyet töltött be,

us-fokos, kalciumban, kovasavban és magnézi-

lád saját villát is emelt a strand lejtős telkén,

nyolc magyar olimpikon pályája indult innen.

umban gazdag ásványvizet ad, régóta ismerték,

és hamarosan itt nyílt meg Budapest első hul-

A rendszerváltástól kezdve lassan, de érezhető-

a római polgár- és katonavárost is ez látta el.

lámfürdője. A lassan öt hektárnyira gyara-

en fogyni kezdett a strand közönsége, és a nyár

A 19. század közepétől a helyiek kis medencét

podó terület fenyőkkel, tiszafákkal, a hegy-

három hónapján túli időszakban egyre nehe-

építettek rá, de igazi karrierje 1919-től indult

oldalon felfelé lépcsőző napozórétekkel,

zebb lett a gazdaságos fenntartás. A város többi

meg, amikor két belvárosi vállalkozó, egy

aranyhalas tavacskával, japán kőlámpások-

fürdője az élménytársadalom elvárásait követ-

szűcs és egy szőrmekereskedő megvásároltak

kal, szökőkúttal, teniszpályával és zegzugos

ve sorra felzárkózott a jakuzzik, különleges


M AJ DN E M EGY ÉV T I ZE DIG FE N Y EGET T E A BEZ Á R Á S R É M E A Z I DÉ N ÉPPE N SZ Á Z A DI K ÉV ÉT Ü N N EPLŐ CSI L L AGH EGY I FÜ R DŐT. 2017-BE N V ÉGR E EGY NAGY E LH ATÁ ROZ Á SSA L – É S A FŐVÁ ROS SEGÍTSÉGÉV E L – A BU DA PE ST GYÓGY FÜ R DŐI É S H ÉV I ZEI ZRT. N EK I L ÁTOT T A FÜ R DŐ KOR SZERŰSÍT É SÉN EK, ÍGY M EGM E N T ET T E AT TÓL A Z I NGATL A N FEJ L E SZTŐI N YOM Á STÓL , HOGY A STR A N D ÉRT ÉK E S T ERÜ L ET ÉT L A KÓ PA R KOK NA K SZE L ET E LJ ÉK FE L .

Építészet: YBL TERVEZŐ Szöveg: GÖTZ ESZTER | Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

A két csúszda elengedhetetlen befektetés volt

69


80


A LEGKOMOLYABB JÁTSZÓHÁZ L ÁTSZÓL AGOS ELLENTMONDÁSOK OLDÓDNA K FEL EGY SZERV ES EGYSÉGBEN A M AGYA R TU DOM Á N YOS A K A DÉMI A AGR Á RTU DOM Á N Y I

A z Ag ro ve r zu m l átogatóköz pont M a r tonvá sá ron

KÖZPONTJÁ BA N, A M A RTON VÁSÁ R I BRU NSZV IK-K ASTÉLY PA R K BA N. A Z AGROV ER ZUM BA N K I DERÜL: A „TU DOM Á N YOS JÁTSZÓH Á Z” ÉPPÚGY NEM OX IMORON, A HOGY EGY BA ROK KK L ASSZICISTA-NEOGÓTIKUS ÉPÜLET IS K A PH AT KORTÁ R S TOLDÁST; HOGY A K LÍM AVÁ LSÁGRÓL IS BESZÉLHETÜ NK ÉR DEM BEN Á LTA L Á NOS ISKOL ÁSOK K A L; HOGY A TÁ PL Á LKOZÁSTU DOM Á N Y IS EM ÉSZTHETŐV É TEHETŐ; ÉS MINDEBBŐL A FELNŐTTEK NEK SEM K ELL K IM A R A DNIU K.

Építészet: 3H MÉRNÖKI IRODA Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

81


POLGÁRI TÉRKAPCSOLATOK

88


Új vá ros há z a Törökbál i nton

A R ÉGI-Ú J TELEPÜLÉSM AG FONTOS FÓKUSZPONTJA LEHET A BELSŐ I DENTITÁST K ER ESŐ VÁ ROSNA K, A TERÜLETR ENDEZÉS ELSŐ LÉPÉSÉT ÉPPEN EZ A Z ÉPÍTÉS A L A POZH ATJA M EG. A N Y ITOTT, BÁ R K I SZÁ M Á R A BEJÁ R H ATÓ VÁ ROSH ÁZA A L A PV ETŐ KÖZÖSSÉGFOR M Á LÓ GESZTUST GYA KOROL .

Építészet: K ELLER FER ENC, L Á R IS BA R NA BÁS, SZA BÓ DÁV I D | Szöveg: FENES TA M ÁS DL A Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS

89


K-series

Ollé Gellért az amszterdami Joris Laarman

‹ Half Dome lámpa

Studio product designere, ám a K-series még a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervező mesterszakos diploma projektje. A mestermunka alapját „egy jövőbeli gyártói ökoszisztéma víziója adja, melyeben a 3D nyomtatás mint sorozatgyártó technológia jelenik meg. Az ipar 4.0-val megtámogatott robotizált, automatizált üzemek a következő évtizedekben lehetővé teszik a termelést márkától független, lokalizált, középméretű gyáregységekbe vinni. Az ipari méretű 3D nyomtató rendszerek használata rugalmas ellátási lánc-modellek létrejöttét vetíti előre.” „A termék fejlesztésében a haarlemi székhelyű 3D Makers Zone innovációs labor volt a partnerem – mondta Ollé Gellért az Octogonnak. – A bútorokat parametrikus úton terveztem, így a fejlesztési munka során maradéktalanul ki tudtuk használni a cég által fejlesztett, robotkarral kombinált nyomtatóberendezés összes előnyét. Egy bútor hozzávetőlegesen másfél óra alatt készül el, üvegszálerősítésű polipropilénből, de folynak kísérletek újrahasznosított műanyag felhasználására is.”

96

A Half Dome egy hegycsúcs a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkban, ami minden oldalról más arcát mutatja, és mindig kicsit másképpen néz ki, a fényviszonyok és a hangulat függvényében. Fukaszava Naoto (Naoto Fukasawa) nem az első tervező, akit megérintett a jókora gránittömb illékony képe: pénzérmére és jogosítványokra is rákerült, volt Appleháttérkép, és logókról is vis�szaköszön. A Half Dome lámpát Fukaszava kültérre szánta, ezért a holdfény színében világít, és 34 féle színárnyalatban kapható.


› Katachi kollekció

A Japán-tenger felől érkezett frissítő fuvallat a francia luxus bőrműves Longchamp brandhez. A Katachi felidézi a franciák ikonikus Le Pliage kollekcióját, amelyet az origami ihletett, a darabjai pedig könnyedek és jól alakíthatók voltak. Az új gyűjtemény kockából, kúpból és körből áll, és akkor is mutatós tárgy, amikor éppen nem használják. A kocka megfelel egy hordozható tárolódoboznak, a kúp alakú táskába kisebb kiegészítőket tehetünk, amíg a fogason lóg, míg a kör alakú a japán csomagolást idézi. A Nendo-ter vezte új kollekció hat új színkombinációt és különböző méretű táskákat kínál, miközben megtar tja az elődje védjegyszerű

nylon szövetjét és dombornyomott bőr fogantyúit.

Serpentine Pavilion

Isigami Dzsunja (Junya Ishigami) installáció-

– nincs ez másképp a Serpentine Pavilion ese-

ja látható október 6-ig a londoni Kensington

tében sem. A tető kupolája palatáblák-

Gardensben. A Serpentine Galleryben 2000

ból áll össze, a belső, barlangszerű zárt tér

óta tervez minden nyáron ideiglenes pavi-

a világ elől elmenekülő szemlélődés helyszí-

lont egy-egy neves építész, a sort Zaha Hadid

ne. „A tervem az épített környezet és a ter-

nyitotta, idén a 45 éves Isigami folytat-

mészetes táj perspektíváival játszik – mond-

ja. A japán építész az experimentális struk-

ja Isigami. – Természetes, organikus érzést

túráiról ismert, a terveiben gyakran a ter-

helyez a középpontba, egy kövekből emelt

mészettel való új viszonyrendszereket keresi

dombot idéz, mintha a fűből nőtt vol na ki.”

97


Új állomás

Szöveg: KOVÁCS PÉTER Fotó: JAKSA BÁLINT

Hor tonwork s i rod até r

Mind egy építész, mind pedig egy cég perspektívájából izgalmas tapasztalatokat hoz, ha egymás után több közös együttműködés is létrejön közöttük. A Hortonworks szoftverfejlesztő cégként egyre inkább ismert a piacon, ez hatással van a dolgozók, illetve az irodaterek méretére – idén adták át a harmadik irodateret.

98


99


Szöveg : MOLNÁR SZILVIA Fotó:DANYI BALÁZS Építészet: LEAN TECH MÉRNÖKIRODA

Új narratíva Idén már több alkalommal mutatott be az OCTOGON magazin az Alkotás úton felépült HillSide irodaházban működő irodákat. Az alapvetően corporate jellegű munkaterek után most egy, pontosabban két kislétszámú irodát mutatunk be, melyek az egyedi belsőépítészeti kialakítások és a még szavait kereső új narratíva jó példái.

104

Üveg , bá rs ony, zöl d oá z i s a Hill S i d e i rod ahá zba n


Átláthatóság és a terek rétegződése jellemző mindkét (így a képen látható hetedik emeleti) iroda formálására

105


Szívvel rajzolva

„A közösen eltöltött 12 hónap ezzel a 24 négyzetméterrel bevallom, elég jólesett” – írta ezzel a munkájával kapcsolatban Alvégi Lóci (noppa), és hitvallása nem csak az idő-méret relációban érdekes, a tervező és megrendelő egyaránt ő volt ebben az első pillanatra kicsinek tűnő feladatban.

116

Szöveg: MOLNÁR SZILVIA Tervező: ALVÉGI LÓCI Fotó: JUHÁSZ BOGI (BOOGEE PHOTOGRAPHY), KELE JUCI

Kislakás Budapesten, a Hajnóczy utcában


117


A könyvesbolt, ahová csak besétálsz Új Libri a Nyugatinál

122


Belsőépítészet: 81FONT Szöveg: CSATLÓS HANNA Fotó: HLINKA ZSOLT

A 81font építészcsapata újgenerációs könyvesboltot tervezett Budapest két fontos csomópontjában is: legutóbb egy Libri üzletet a Nyugati pályaudvarral szemben, míg korábban egy többfunkciós Bookline boltot a Móricz Zsigmond körtéren.

123


Színekben fürdőzve

130


Formabontó fürdő Zalakaroson

Belsőépítészet: MEDVECZKY KAZIMIR (MEDVECZKY & GOTHÁRD KFT.) Szöveg: BÁN DÁVID Fotó: PALKÓ GYÖRGY

Üdítő színvilágú, de nem feltétlenül a fürdővilág hagyományos jeleit hordozza a Medveczky Kazimir tervezte zalakarosi Radisson Park Inn Hotel és Spa.

131


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.