Page 1

Edició 1

QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES MÉS DEMANADES PELS OCUPADORS I MÉS VALORADES PELS TITULATS*? L’«Estudi de les demandes dels ocupadors de titulats universitaris de la província de València”, que ha elaborat l’OPAL, ha investigat el mercat laboral dels de la Universitat mitjançant l’anàlisi d’una mostra de grans, mitjans i petits ocupadors d’universitaris de la província de València, i dels principals sectors de l’activitat econòmica (vegeu la fitxa tècnica general de l’estudi al final d’aquest butlletí).

En general, aquest estudi explora l’opinió dels ocupadors sobre les característiques que han de posseir les persones titulades per a trobar feina a les seues empreses, el nivell de competències que presenten els titulats contractats, l’evolució de l’oferta d’ocupació universitària i les perspectives futures, i també la manera com aquestes empreses recluten i seleccionen candidats universitaris.

Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral

OBJECTIU Aquest primer número de l'Observatori té l’objectiu d’informar sobre les competències que són més demanades pels ocupadors del sector educatiu i les que resulten més útils per a l'exercici

del treball des del punt de vista de vista dels titulats de l'Escola de Magisteri. Per a això hem explorat i comparat les opinions tant d'ocupadors com dels titulats del Centre¹.

LA CLASSIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES L’estudi ha analitzat l’opinió dels ocupadors sobre la importància de tres tipus diferents de competències definides com a rellevants per a l’exercici laboral dels titulats universitaris: les competències genèriques, les específiques de la titulació i les instrumentals. S’entén per competències genèriques aquelles competències transversals que no van unides a cap disciplina en particular i que, per tant, són transferibles a una gran varietat de funcions i tasques, i n’asseguren un bon exercici. Aquestes competències laborals genèriques involucren components cognitius, com la

resolució de problemas o l’anàlisi crítica. També impliquen components actitudinals, com gestionar la pressió o definir les metes i identificar-s’hi. A més a més, tenen components interpersonals, com les habilitats socials o el treball en equip. Finalment, involucren un component de gestió, representat per la capacitat de dirigir o prendre decisions, entre altres. Les competències específiques comprenen capacitats i habilitats que asseguren un bon exercici de les tasques pròpies d’una titulació o perfil laboral, com ara el domini de les competències i de les tècniques de la titulació.

CONTINGUTS Importància de les competències genèriques, instrumentals i específiques 2 Competències al sector educatiu

3

Competències per titulació: perspectives ocupadors i titulats 4 Demanda de les competències i el seu desenvolupament a la UVEG 10 Fitxa tècnica

16

*Al llarg de tot aquest butlletí s’utilitzarà el genere gramatical masculí per a referir-se a col·lectius mixtos, com a aplicació de la llei lingüística de l’economia expressiva. Tan sols quan l’oposició de sexes siga un factor rellevant en el context s’explicitaran ambdós gèneres. (Font: Diccionari Panhispànic de Dubtes, Reial Acadèmia Espanyola). 1 Enquestats en el primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003. La titulació de Mestre en Audició i Llenguatge no ha estat inclosa en l’anàlisi pel fet que no es disposava de prou nombre de titulats en el moment de realitzar els estudis que aporten dades a aquest butlletí.


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Finalment, les competències instrumentals, capaciten i habiliten per integrar-se amb èxit en la vida laboral i social, i com el seu nom indica, serveixen d’instrument per a l’exercici eficaç de tasques específiques de la titulació o del rol, com els coneixements d’idiomes i d’informàtica.

A fi de conèixer la importància d’aquests tres grups de competències perquè una persona amb titulació universitària tinga un bon exercici laboral, es va demanar als ocupadors enquestats del sector educatiu tant públic com privat, que distribuïren 100 punts entre els 3 grups de competències, de manera que assignaren més punts al grup més important.

Taula 1. Valoració de la importància dels grups de competències per a l'exercici laboral per part dels ocupadors

Ocupadors Sector Educatiu

*

N*

Competències genèriques

Competències instrumentals

Competències específiques

Total

252

44.1

26.5

29.4

100

Nombre d’empreses públiques i privades enquestades que solen contractar aquestes titulacions

En general, els resultats de la taula 1 mostren que els ocupadors del sector educatiu consideren que les competències genèriques són les més importants per al bon rendiment dels titulats del sector, seguides per les competències específiques i, en últim lloc, per les instrumentals.

Així mateix, els ocupadors enquestats han valorat com és d’important que un titulat tinga cada una de les competències específiques, instrumentals i genèriques per a treballar en les seues empreses. Per a això van fer servir una escala de valoració de 0 (gens important) a 10 (molt important). La taula 2 mostra la importància concedida a cada competència.

2


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Taula 2. Valoració de la importància de les competències des de la perspectiva dels ocupadors TITULACIONS COMPETÈNCIES N COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES Domini competències titulació Domini tècniques titulació COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià Anglès Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes Creativitat Anàlisi crítica Obtenir, analitzar i organitzar informació Transferir la teoria a la pràctica Actualització coneixements, tècniques i habilitats Identificar noves oportunitats COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS Gestionar la pressió Definir les metes i identificar-s’hi Assumir responsabilitats Adaptació a canvis i flexibilitat Iniciativa personal COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials Treballar en equip Comunicació oral i escrita Treballar amb persones de diferent procedència Negociació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir Presa de decisions Planificació i gestió de temps i recursos Motivar altres

Ocupadors Sector Educatiu 252* 9.0 8.9 7.7 7.1 8.0 9.0 8.6 8.3 8.3 8.7 8.7 7.7 8.2 8.6 9.0 8.8 8.6 8.9 9.0 9.0 8.6 7.8 7.7 8.2 8.4 9.1

* Nombre d’empreses públiques i privades enquestades que solen contractar aquestes titulacions

Els resultats de la taula 2 mostren que els ocupadors del sector educatiu concedeixen una major importància a les competències específiques i a les genèriques, interpersonals i d’actitud. Per tant, el domini de les competències i de les tècniques de la titulació és un factor clau per als titulats que treballen en el sector educatiu. Des del punt de vista de l’actitud, resulten més importants la capacitat d’assumir responsabilitats i l'adaptació als canvis. Des del punt de vista interpersonal, ressalta la importància concedida a les habilitats socials, el treball en equip i la comunicació oral i escrita. Quant a les competències cognitives destaca la importància de la capacitat de resolució de problemes. Quant a les competències de gestió, la capacitat de motivar els altres és la més valorada. Finalment, pel que fa a les competències instrumentals, els coneixements

1

de valencià i informàtica són els més valorats des del punt de vista dels ocupadors. D'altra banda, la taula 3 mostra l'opinió dels ocupadors del sector educatiu i dels titulats de l'Escola de Magisteri¹ sobre la importància de diferents competències per a l'exercici del treball dels graduats. Els titulats van valorar específicament la importància que havien tingut les competències analitzades per a l'exercici del treball que tenien en el moment de l'enquesta. És important tenir en compte que es van seleccionar només les valoracions dels titulats que tenien un treball de qualitat, és a dir, treballs amb bastant o molta relació amb la titulació i que requerien estudis universitaris. Aquesta comparació resulta útil per a determinar les competències que s'han de desenvolupar en les titulacions de magisteri a fi d'aconseguir un bon rendiment en el treball i satisfer les demandes dels ocupadors..

Enquestats en el primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003

3


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Taula 3. Valoració de la importància de les competències des de la perspectiva titulat / ocupador

3.1 MESTRE EDUCACIÓ ESPECIAL

Ocupadors Sector Educatiu 252**

Titulats amb un treball de qualitat 76

COMPETÈNCIES * N COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 7.7*** 7.8 Anglès 7.1 3.5 Informàtica 8.0 6.5 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 9.0 8.3 Creativitat 8.6 8.3 Anàlisi crítica 8.3 8.1 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.3 8.4 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 8.9 8.3 Treballar en equip 9.0 8.9 Comunicació oral i escrita 9.0 8.3 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.7 7.5 Presa de decisions 8.2 8.2 Planificació i gestió de temps i recursos 8.4 7.9 * Per raons tècniques de l’estudi de titulats, només es consideren aquestes competències ** S’hi inclouen empreses públiques i privades *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

L'apartat 3.1 de la taula mostra l'acord evident entre ocupadors i titulats sobre la importància de les competències genèriques cognitives i interpersonals, les quals reben les valoracions més altes d'ambdós grups. Entre aquestes competències destaca la importància concedida a les capacitats de resolució de problemes, les habilitats socials, el treball en equip i la comunicació oral i escrita. D'altra banda, s'observa que ambdós grups estan d'acord a concedir una importància mitjanaalta a les competències de gestió

S’observa una diferència de valoració important entre els dos grups quant a la importància dels coneixements d'anglès: els ocupadors del sector educatiu valoren aquests coneixements en major grau que els mestres d’educació especial amb un treball de qualitat. La diferència quant a la valoració dels coneixements d'informàtica és menor, si bé aquests coneixements continuen sent més valorats pels ocupadors. Ambdós grups estan d'acord a atorgar una importància mitjana-alta als coneixements de valencià per al bon exercici del treball.

4


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

3.2 MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA

Ocupadors Sector Educatiu 252**

Titulats amb un treball de qualitat 66

COMPETÈNCIES * N COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 7.7*** 8.8 Anglès 7.1 3.6 Informàtica 8.0 6.5 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 9.0 8.4 Creativitat 8.6 8.5 Anàlisi crítica 8.3 8.3 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.3 8.3 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 8.9 8.4 Treballar en equip 9.0 8.7 Comunicació oral i escrita 9.0 8.4 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.7 8.3 Presa de decisions 8.2 8.3 Planificació i gestió de temps i recursos 8.4 8.1 * Per raons tècniques de l’estudi de titulats, només es consideren aquestes competències ** S’hi inclouen empreses públiques i privades *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

L'apartat 3.2 de la taula mostra un gran acord entre els ocupadors i els mestres en educació física amb un treball de qualitat sobre la importància de les competències genèriques cognitives i interpersonals per a l’exercici laboral d'aquests titulats. Així, ressalta la importància de les capacitats de resolució de problemes i la creativitat, des del punt de vista cognitiu. En l’aspecte interpersonal destaca la importància concedida a la capacitat de treballar en equip. Quant a les competències de gestió, la importància que els concedeixen

és lleugerament inferior a la de les altres competències genèriques. Quant a les competències instrumentals, els ocupadors valoren significativament més la utilitat dels coneixements d'anglès que els titulats; aquests últims valoren en major grau la importància dels coneixements de valencià. Els coneixements d'informàtica adquireixen una importància mitjana-alta per als ocupadors, mentre que els titulats únicament els concedeixen una importància mitjana.

5


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

3.3 MESTRE EDUCACIÓ MUSICAL

Ocupadors Sector Educatiu 252**

COMPETÈNCIES * N COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià Anglès Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes Creativitat Anàlisi crítica Obtenir, analitzar i organitzar informació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials Treballar en equip Comunicació oral i escrita COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir Presa de decisions Planificació i gestió de temps i recursos * Per raons tècniques de l’estudi de titulats, només es consideren ** S’hi inclouen empreses públiques i privades *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

En l'apartat 3.3 de la taula s'observa que les tres categories de competències genèriques són valorades tant per ocupadors com per mestres d’educació musical en un grau mitjàalt. De les competències cognitives destaquen les valoracions concedides a la creativitat. De les competències interpersonals ressalta la importància de la capacitat de comunicació oral i escrita.

Titulats amb un treball de qualitat 85

7.7*** 7.1 8.0

8.5 3.3 6.3

9.0 8.6 8.3 8.3

8.2 8.6 8.3 8.0

8.9 9.0 9.0

8.1 8.2 8.7

7.7 8.3 8.2 8.3 8.4 7.7 aquestes competències

Quant a les competències instrumentals, crida l'atenció que els ocupadors concedeixen valoracions significativament més altes a la utilitat dels coneixements d'anglès que els titulats i aquests últims valoren en major grau la importància dels coneixements de valencià. Els coneixements d'informàtica tenen una importància mitjana-alta per als ocupadors, mentre que per als titulats únicament adquireixen una importància mitjana.

6


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

3.4 MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Ocupadors Sector Educatiu 252**

Titulats amb un treball de qualitat 78

COMPETÈNCIES * N COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 7.7*** 8.4 Anglès 7.1 4.1 Informàtica 8.0 6.3 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 9.0 8.5 Creativitat 8.6 8.7 Anàlisi crítica 8.3 8.2 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.3 8.2 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 8.9 8.5 Treballar en equip 9.0 8.6 Comunicació oral i escrita 9.0 8.8 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.7 8.0 Presa de decisions 8.2 8.5 Planificació i gestió de temps i recursos 8.4 8.1 * Per raons tècniques de l’estudi de titulats, només es consideren aquestes competències ** S’hi inclouen empreses públiques i privades *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

L'apartat 3.4 de la taula mostra que les competències genèriques cognitives, interpersonals i de gestió són altament valorades pels ocupadors del sector educatiu i també pels mestres d’educació primària amb un treball de qualitat. D'aquestes competències destaca la importància concedida a la capacitat per a la resolució de problemes, la creativitat, les habilitats socials, el treball en equip i la comunicació oral i escrita.

S'observa també una diferència de valoració important quant a la importància de les competències instrumentals, especialment dels coneixements d'anglès i d’informàtica. Així, els ocupadors consideren molt més important aquestes competències instrumentals per a l'exercici del treball que els titulats que tenen un treball de qualitat. Quant als coneixements de valencià, ambdós grups estan d'acord a considerar que són importants per a l'exercici del treball, tot i que la valoració dels ocupadors és lleugerament inferior a la dels titulats.

7


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

3.5 MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL

Ocupadors Sector Educatiu 252**

COMPETÈNCIES * N COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià Anglès Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes Creativitat Anàlisi crítica Obtenir, analitzar i organitzar informació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials Treballar en equip Comunicació oral i escrita COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir Presa de decisions Planificació i gestió de temps i recursos * Per raons tècniques de l’estudi de titulats, només es consideren ** S’hi inclouen empreses públiques i privades *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

En general, en l'apartat 3.5 s'observa que els ocupadors i els titulats consideren que les competències genèriques cognitives i interpersonals són les més valorades per a l'exercici del treball dins del conjunt de competències considerat. Així, destaca la importància concedida a les capacitats cognitives de resolució de problemes i creativitat i a competències de caràcter interpersonal, com les habilitats socials, el treball en equip i la comunicació oral i escrita.

Titulats amb un treball de qualitat 77

7.7*** 7.1 8.0

8.3 3.6 6.3

9.0 8.6 8.3 8.3

8.0 8.3 7.9 8.3

8.9 9.0 9.0

8.2 8.5 8.4

7.7 7.8 8.2 8.1 8.4 7.6 aquestes competències

S’observa una diferència de valoració notable pel que fa a la importància de les competències instrumentals, especialment dels coneixements d'anglès i d’informàtica. Així, els ocupadors consideren molt més important aquestes competències instrumentals per a l'exercici del treball que els titulats que tenen un treball de qualitat. En el cas dels coneixements de valencià, ambdós grups estan d'acord a considerar que aquests coneixements són importants per a l'exercici del treball, tot i que la valoració dels ocupadors és lleugerament inferior a la dels titulats.

8


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

3.6 MESTRE LLENGUA EXTRANGERA

Ocupadors Sector Educatiu 252**

Titulats amb un treball de qualitat 71

COMPETÈNCIES * N COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 7.7*** 8.8 Anglès 7.1 8.4 Informàtica 8.0 6.3 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 9.0 8.5 Creativitat 8.6 8.5 Anàlisi crítica 8.3 8.3 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.3 8.3 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 8.9 8.5 Treballar en equip 9.0 8.6 Comunicació oral i escrita 9.0 8.7 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.7 7.9 Presa de decisions 8.2 8.5 Planificació i gestió de temps i recursos 8.4 8.4 * Per raons tècniques de l’estudi de titulats, només es consideren aquestes competències ** S’hi inclouen empreses públiques i privades *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

L'apartat 3.6 mostra que les competències instrumentals i genèriques resulten importants en un grau mitjà-alt tant per a ocupadors com per a titulats amb un treball de qualitat. Els coneixements d'anglès i valencià resulten molt més importants per als titulats que tenen un treball de qualitat que per als ocupadors del sector educatiu, els quals valoren en major grau els coneixements d'informàtica. Això es deu al fet que els mestres de llengua estrangera valoren la importància d'aquestes competències per a l'exercici del seu treball en el camp dels idiomes, mentre que els ocupadors ho fan d’una forma més general. Quant a les competències genèriques cal destacar la importància concedida per ambdós grups a la capacitat de resolució de problemes, creativitat, habilitats socials, treball en equip, comunicació oral i escrita i planificació i gestió de temps i recursos.

Com a conclusió en aquest apartat és important dir que els desajusts que s’observen entre les valoracions dels ocupadors i les dels titulats amb un treball de qualitat es poden deure al fet que no tots els ocupadors ofereixen treballs de qualitat, i per tal motiu poden valorar les competències en diferent mesura que els titulats amb un treball d'aquest tipus. D'altra banda, es poden presentar diferències pel fet que els titulats són els que directament exerceixen les activitats pròpies del lloc de treball i valoren les competències necessàries per a fer-ho adequadament de manera diferent que els qui no estan directament involucrats en aquestes tasques. De la mateixa manera, hi ha la possibilitat que els ocupadors exigisquen un elevat grau general de competències, encara que no totes elles siguen realment importants per a l'exercici del treball dels titulats.

9


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Una vegada considerades les valoracions d'ocupadors i titulats sobre la importància de diferents competències, resulta d'interès conèixer l'opinió dels titulats sobre el grau en què la Universitat ha contribuït al desenvolupament de les competències analitzades. El gràfic 1 mostra la importància de diferents competències per a l'exercici del treball des de

la perspectiva dels ocupadors del sector educatiu i l'opinió dels titulats de l'Escola de Magisteri sobre el nivell assolit en aquestes competències durant els estudis. Cal dir que el grau adquirit d’anglès, valencià i informàtica correspon a la valoració dels titulats del seu nivell de coneixements en la matèria i no al nivell de desenvolupament d'aquestes competències en la Universitat.

Gràfic 1. Importància concedida pels ocupadors a diferents competències i la seua comparació amb el nivell adquirit pels titulats a la UVEG, per titulació

1.1 Mestre d’Educació Especial

10 9 8 7 6 5 4 3 2

A nà lis i

re at iv ita t C

es

cr H íti ab ca ili ta ts so ci Tr al eb s C a om ll e un n ic eq ac ui ió p or al C ie ap sc ac rit i t a Pl at an pe if. ra ig Pr di es es rig tió a ir de de d lt ec em is ps io ns ie ls re cu rs os

R es ol uc ió

de

In f

*

pr ob le m

*

or m àt ic a

*

A ng lè s

Va le nc ià

1 0

Im portància ocupadors sector educatiu

El gràfic 1.1 mostra que el nivell de coneixements de valencià dels mestres d’educació especial enquestats (N = 91) supera el nivell demanat pels ocupadors del sector educatiu. D'altra banda, s'observa que el nivell de competències demanat pels ocupadors supera el nivell adquirit pels

Nivell adquirit titulats

titulats en la resta de les competències analitzades. Els majors desajusts s'observen en els coneixements d'anglès, en la capacitat de resolució de problemes i en creativitat. Al contrari, el desajust és mínim en capacitat de treball en equip.

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de 10 l’enquesta del primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València.


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.2 Mestre d’Educació Física

10 9 8 7 6 5 4 3

cr H íti ab ca ili ta ts so ci Tr al eb s C al om le un n ic eq ac ui ió p or al C ie ap sc ac rit ita a Pl tp an e if. ra ig Pr di es es rig tió a ir de de d lt ec em is ps io ns ie ls re cu rs os

re at iv ita t

A nà lis i

de R es ol uc ió

C

es

* pr ob le m

or m àt ic a

*

In f

*

A ng lè s

Va le nc ià

2 1 0

Im portància ocupadors sector educatiu

En el gràfic 1.2 es pot apreciar que el nivell de coneixements de valencià dels mestres d’educació física enquestats (N = 95) supera el nivell demanat pels ocupadors. S'observa també que les demandes dels ocupadors superen el nivell adquirit de la resta de

Nivell adquirit titulats

competències analitzades, encara que els dèficits varien segons la competència. El major desajust s'observa en la capacitat de resolució de problemes. Al contrari, el desajust és mínim pel que fa a la capacitat per a l'anàlisi crítica.

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de 11 l'enquesta del Primer estudi d'inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.3 Mestre d’Educació Musical

10 9 8 7 6 5 4 3 2

so ci Tr al eb s C a om ll e un n eq ic ac ui ió p or al C ie ap sc ac rit i t a Pl at an pe if. ra ig Pr di es es rig tió a ir de de de lt em ci si ps on ie s ls re cu rs os

cr íti ca H

ab ili ta ts

nà lis i

A

C

es

de

pr ob le m

or m àt ic a

In f R

es ol uc ió

re at iv ita t

*

*

ng lè s

*

A

Va le nc ià

1 0

Im portància ocupadors sector educatiu

El gràfic 1.3 mostra que els coneixements de valencià dels mestres d’educació musical enquestats (N = 111) superen el nivell requerit pels ocupadors. La resta de competències dels titulats està per baix del nivell requerit. Els majors dèficits de competències s'observen en

Nivell adquirit titulats

les capacitats per a la resolució de problemes, creativitat, habilitats socials i planificació i gestió de recursos. D'altra banda, els dèficits més lleus es donen en les capacitats d’anàlisi crítica i de direcció.

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de 12 l'enquesta del Primer estudi d'inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003.


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.4 Mestre d’ Educació Primària 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ià nc le a V

* glè An

s

*

ica àt

*

lem rm ob fo r n I p de ió c lu so Re

es

t s a r p gi ns it a ita ial ui ític os iri io cr t iv oc eq cr s d s rs i a s i e u n c e a s i r s c i e e t l r C d a à ll re al pe lit or ba de An at bi els ó t a re i a i i s T c c H e ps ca pa Pr ni em Ca u t l m de Co t ió s e ig if . n a Pl

Im portància ocupadors sector educatiu

En el gràfic 1.4 es pot apreciar que el nivell de competències adquirit pels mestres en educació primària enquestats (N = 103) està per baix del nivell demanat pels ocupadors del sector educatiu, excepte en els coneixements de valencià. Els dèficits més lleus es detecten

Nivell adquirit titulats

en les capacitats d’anàlisi crítica i de treball en equip. Al contrari, els majors dèficits de competències s'observen en les capacitats de resolució de problemes i de planificació i gestió de temps i recursos.

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de 13 l'enquesta del Primer estudi d'inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003.


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

______________________________________________________ 1.5 Mestre d’Educació Infantil

so ci Tr al eb s C al om le un n ic eq ac ui ió p or al C ie ap sc ac rit ita a Pl tp an er if. a ig Pr di es es rig tió a ir de de de lt em ci si ps on ie s ls re cu rs os

cr íti ca

ab ili ta ts H

A

nà lis i

re at iv ita t C

R

es ol uc ió

de

In f

pr ob le m

or m àt ic a

* es

*

ng lè s

*

A

Va le nc ià

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Im portància ocupadors sector educatiu

En el Gràfic 1.5 es pot observar que el nivell de competències adquirit pels mestres en educació infantil enquestats (N = 96) està per baix del nivell demanat pels ocupadors del sector educatiu, excepte en els coneixements

Nivell adquirit titulats

de valencià. Els dèficits més lleus es presenten en la capacitat de treball en equip. Al contrari, els majors dèficits s'observen en les capacitats de resolució de problemes i de planificació i gestió de temps i recursos.

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de 14 l'enquesta del Primer estudi d'inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003.


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.6 Mestre en Llengua Extranjera

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V

ià nc ale

*

t s s a p s s ir ca ès * tica * ta ui ri t so ial me on rig íti q gl r c i i c ivi r à e e n u s t l s c A so n ci rm ad ie ec ea ob si fo de al ll e er Cr pr sr ats àli r l t a In p e n i e o e l t d i A eb bi ad ita ió ció Tr ps es Ha ac r ca uc m i l p P l te un so Ca m de Re o ó C i st ge i i f. an Pl Im portància ocupadors sector educatiu

El gràfic 1.6 mostra que els coneixements d'anglès i valencià dels mestres de llengua estrangera enquestats (N = 81) superen el nivell demandat pels ocupadors del sector educatiu. Els dèficits de competències més lleus es presenten en la capacitat d’anàlisi crítica; els majors, en la capacitat de resolució de problemes.

Nivell adquirit titulats

Finalment, cal destacar que els resultats del gràfic 1 permeten determinar les competències que són més demanades pels ocupadors i menys desenvolupades per la Universitat, amb la finalitat d’incorporar en els plans d'estudi de cada titulació activitats per desenvolupar-les. Cal indicar que les capacitats analitzades es desenvolupen també a partir de l'experiència laboral i la formació complementària, entre altres factors.

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de 15 l'enquesta del Primer estudi d'inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003.


L’Observatori

Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’OCUPADORS • •

• • • • • •

Univers: empreses privades i públiques ocupadores de titulats universitaris, implantades almenys a la província de València La mostra d’empreses utilitzada està composta per 1150 empreses de la província de València. Per determinar l’estructura de la mostra d’empreses objecte d’estudi, es van tenir en compte les dades que ofereix l’Enquesta de població activa (EPA) sobre les empreses que contracten titulats universitaris. Entrevistes realitzades: 1397. Les persones entrevistades van ser propietaris, gerents, responsables de recursos humans, directors de departament o persones amb titulats a càrrec (els dos últims únicament van valorar les competències dels qui s’havien acabat de titular) Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb 30 estrats resultants de la combinació de les variables següents: grandària de l’empresa i sector d’activitat Error mostral: ±2,7% per a la mostra total Treball de camp: Es va realitzar del 31 de gener al 15 de maig de 2007 Enquesta mitjançant CATI Una síntesi de l’informe executiu de l’estudi està disponible en l’enllaç següent: http://www.fguv.org/opal/Anàlisi/AAnaEmpre.aspe

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’EGRESSATS DE LES TITULACIONS DEL CENTRE • • •

Univers: poblacions d’egressats en cada una de les titulacions considerades que van obtenir la titulació dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista. Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb afixació proporcional per a cada una de les poblacions, segons 8 estrats definits en funció de l’any en què es va obtenir la titulació (dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista) i del sexe (home, dona) Mètode de recollida de dades: enquesta realitzada mitjançant el sistema d’entrevistes telefòniques assistides per ordinador (sistema CATI).

Titulaciones Estudiadas Escuela Universitaria de Magisterio M. Educació Infantil M. Educación Especial M. Educació Física M. Educació Primària M. Llengua Extranjera M. Educació Musical

Universo

Tamaño Muestra

Error muestral

Recogida de datos

285 275 286 308 248 252

96 91 95 103 81 111

±8% ±8% ±8% ±8% ±9% ±7%

Març 2004 Decembre 2004 Decembre 2004 Decembre 2004 Decembre 2004 Juny 2005

Peticions d’informació addicional, preguntes i comentaris es poden adreçar a: estudiosopal@uv.es

Calle Bachiller, 1, 1. 46010. Valencia Tel. 96 339 09 91 www.uv.es/OPAL opal@uv.es

L'Observatori Magisteri 1 V  
L'Observatori Magisteri 1 V  

Butlletí l'observatori

Advertisement