De watervogels van de Dijlevallei (Brabant): juli 1964 tot en met juni 1971

Page 1

DE

WIELEWAAL orgaan

van

de

ornitologische vereniging

"de wielewaal"

Vereniging zonder winstoogmerk

MAANDBLAD VOOR NATUURWETENSCHAPPEN Administratie: Uitgegeven

Graatakker

11.

met ondersteuning

2300 Turnhout van

Giro: 3197.85

-

-

Telefoon

(014) 422.52

het Ministerie van Nationale Opvoeding

MEI 1973

De

juli

NUMMER 5

watervogels van

1964

tot en met

de

juni

Dijlevallei 1971

Strandlopers

INLEIDING.

D

leemstreek (Brabant-Has­ µengouw) is niet rijk aan moerassige gebieden geschikt voor watervogels. Hier­ bij b e k l ee d t de Dijlevallei dan ook een bij­ e Belgische

zonder interessar.te plaats.

In

de streek

,

deze studie, tussen Ee rke n (Archennes) en Heverlee (ongeveer 15 km)

onderwerp van

heeft de vallei een zuid-noord oriëntering

en wordt gevormd door eE!n dal met voch­ tige w e i den en moerassen. Dit dal, v a r iër e n d in breedrn tussen 500 en 1.500 meter, is vrij van elke bebossing over een b r eedte variërend van 100 tot 500 me­ ter. Het dal is o m r i ng d door beboste heu­ vels, terwijl de dorpen zich m e est a l aan

(Brabant)

·

r11 r21 door K. Van Scharen en C. Joiria de k a art zijn van Br. Simeon.

op

de voet hiervan bevinden. Enkele kunstmatige vijvers worden ge­ bruikt voor de viskweek, ze zijn ondiep, meestal z elfs minder dan 1 meter. Naa1onze schattingen, werd de totale v r ij e wateroppervlakte van de vijvers in de loop van de voorbije 20 jaar gebracht van 45 ha (voor 5 vijvers of r eeks e n van vijvers) op 85 ha in 1970 (voor 10 vijvers of reeksen

van v ijvers )

.

Deze vijvers,

aangelegd

in

het dal zelf.

( 1) Onderhavige tekst is een samenvatting. De vol­ ledi9e tekst werd gepubliceerd in "Aves", Vol. 9, nr. 4. (2) Deze samenvatting was het onderwerp van een mededeling van één van ons (C.J.) op het "xerne Colloque lnterrégional de l'Ornitologie" te Lyon (11.1971). 141


1'

. ·.·.·.·:·

· . · . · . · . ·

N

N

1 9 71

1951

Korbeek- Dijle Il

,J: • '

Neerijse a

I

/

·.·" ..

' /

Net hen

.

:·.

�.''..J.• ! ''"�.

'��'\ '

.

�.

1

, · . ·

Nethen

Il

. ,·

. · ·. · ·

-".._ ".:

""

legende:

�-�-�---�

vijver hos �-- spoorweg <.

_

250m

---i

1 km

beek

--------·

_

/

1

_J

/

/

/

.

.


::

kwamen er slechts ten koste van de moe­ rassige zones.

De .

· . · . · . · . . · . ·

· . ·

.

. · . · . . · . ·

(Canadapopulier)

boomaanplantingen

hebbe11 het la n d s c h ap nog veel ingrijpen­ der verand erd : daar waar de Dijle, amper 20 ja ar ge le de n , nog door een breed open

l andschap stroomde (al t h a n s in de as van

de vallei) zijn de open ruimten nu st erk in de minderheid. De m e e ste vijvers zijn omringd door bo m en en struiken en de open r u i m t e n (van een zekere omvang) zijn een uitzondering geworden (zie k a a rt ) . Door haar li g g i n g in de nabijheid van Brus­ sel en L e u v en was de vallei altijd een vast aantrekkingspunt voor de ornitoiogen. Avi­ faunistische ge g ev ens zijn d an ook talrijk, vooral uit de laatste jaren. Ornitologische v e r s lag e n werden reeds gepubliceerd door Wortelaers ( 1946). Herroelen ( 1952-53) en Be qua er t (1964). Dit laatste v e rs la g is hoofdzakelijk

kwalitatief

De twee eerste ar t i k el s

sieke "avifauna".

(soortenlijsten).

zijn meer

e e n klas­

Wij achtten dan ook de tijd gekomen om

te pogen een kwantitatieve ornitologische balans over de streek op te maken om, aan

de hand daarvan, het statuut vast te le g gen van de voornaamste soorten die de vallei bezoeken.

INFORMATIEBRONNEN: Om dit overzicht te kunnen opstellen, ve r­ zamelden wij de gegevens uit de periode van juli 1964 tot en rnet juni 1971, gepubli­ ceerd in de verschillende B e l g is c he tijd­

sch riften (Wielewaal, A.ves, Giervalk, Ornis

Aves). Daaren bov e n

het feit dat vele waarnemers niet telkens het hele bestudeerde g e bied bezochten : het rnerendeel der gegevens is fragmenta­ ri sc h , zonder dat het telkens n1og el i jk was te b epalen op welke sektor van het gebied ze b et r e k k in g hebben. Daarom werden de gegevens gegroepeerd per schijf van 1 O d agen : voor elke soort is enke l het 'hoogste cijfer aangehouden. Dit cijfer vertegenwoordigt inderdaad het

aanta!

vogels

schijnlijk nee•

ben.

zou

dat

een

hij de hele streek

W i jz e n wij

er

waarnemer

waa1·­

waarge'lomen h e bbe n wan­ zou

bezocht he b­

b o ven d i e n op dat een bepaald

cijfer meestal bevestigd wordt door meer­

dere onafhankelijke

w a a rn e m i n g e n

dezelfde decade. Deze

me

tode is betrouwbaar

tijdens

voor bepaalde

soo>ten die in de vallei verblijven (kleine

zvvaan, tafeleend, .. . ), maar ze veroorzaakt

ook fouten door onderschatting voor de meer mobie!e s o o r t e n : ind ien verschillen­ de groepen doortrei;ken t i j de n s een bepaal­ de d e c ade zal enkel de grootste groep aan­ ged uid worden (b.v. kokmeeuw). Aldus kunnen, voor de m o b i elere soorten. de geciteerde aanta ! 1 en s! echts een re! a­ ti eve maat voor de aanwezigheid zijn. Ze laten echter wel toe ev e nt u e l e schornme­ ! ingen van het aantal vogels, in de ioop der

jaren vast te stellen.

de meest "stabiele" soor­ ten, d at de aang e h ou de n cijfers het reële aantal in de vallei aanwezige vogels be­ Het is enkel bij

naderen.

mochten wij beschikken over de niet-gepu­

In beide gevallen w erde n slechts de uiter­ ste minima g e c i t ee r d : wij hebben, vóór alles, fouten door overschatting willen ver­

van

Zie de tabellen in aanhangsel.

Brabant,

f<ontaktblad

bliceerde gegevens van de " C ent ral e Or­ ni tol ogiqu e d'Aves", van Ornis Brabant en enkele onafhankelijk werkende waar­

nemers.

VERWERKING DER GEGEVENS.

Het aldus verkregen resultaat bestaat uit ongeveer 7.000 waarnemingen en behan­ delt - 80 soorten. Bij de verwerking hier­ van moest r e ke n i n g gehouden worden met

mijden.

BESPREKING. 1. De

verzamelde gegevens ov er de water­

vogels die de Dijlevallei bezochten tij den s

de p e r i o d e s 1940-1952 en 1964-1971, laten toe voor een aantal soorten de veranderin­

gen van status vast te stellen.

143


De vo!genc.Jc tabel g2-:;rt hi e ;- v a n een bo:1-

dig overzicht :

Soorten waarvan het trnstand toeneemt Trek

Broedvogels

en

:ninderen.

overwintering

Fuut, aa l s c h o l ver, kleine zilver­

fuut

reiger,

slob e e n d ,

wintertaling,

tafeleend,

kuifeend

krooneend,

kuifeend,

brilduiker,

knobbelzwaen

zwaan. kleine zwaan, meerkoet,

berg eend ,

bontbekpleviei-,

zwarte

ruiter,

meerkoet

groenpootruiter,

bonte

strand­

l o pe 1·.

ke m p haan ,

k n ob b e l ­

kokmeeuw.

zilvermeeuw, stormmeeuw,

kievit

vis­

diefje, dwergstern, zwarte stern

Soorte:i

waarvan

Broedvogels

het bestand afneemt Trek

en

overwintering

grauwe garis

dodaars

kolgans

woudaapje zomertaling

rietgans

groting van de totale vrije wateroppervlakte

o f van de slikplaten als d'ezs vi jvers wor­

den dr oo g g elegd (fuut, zwarte stern, sterns, steltlopers).

b) A nde r e soorten hebben vooral te l i j den

het verdwijnen van rietvelden. mo er a s­

ral, " ) . 144

en

hooivelden

stormmeeuw.

e) Ten s lott e kan ook een faktor, vreemd aan

de D i j leva l le i zelf

een toe n a m e veroor­

za ke n bij sommige soorten.

Het is inderdaad waarschijnlijk dat de ver­

algemeende

verdwijning

van

moerassige

gebieden voor g e v o l g heeft dat de hierdoor bedreigde so orten zich zullen kon centre re n

r:le enkele gunstige p la a ts e n . Dit feno­

meen, dat vooral de doortre kkers en over­

Voor wat de overige soorten betreft, kan men besluiten dat ofwel hun status niet bel a ng r ijk g e w ij zi gd is g e dure n de de laat­ s te jaren, ofwel zoals in de meeste g ev a l ­ len. dat de bijeengebrachte i n f or m a ti e te weinig talrijk is om er enige resultaten uit te h al en . De vastges t e l d e statuswijzigingen kunnen geinterpreteerd worden vo ora l re ken i ng houdend met twee soorten elementen : de wijziging van de biotoop enerzijds, en de tend ens bij s o mm i g e soorten tot u itb r ei ­ ding van hun verspreidingsgebied ander­ zi j d s . Verschillende f ak t oren kunnen natuur­ lijk g elijkt ij d i g een ro l gespeeld hebben, maar het b!ijkt toch dat, in zekere gevallen, één van deze faktoren kan beschouwd wor­ den als de belangrijkste verklaring : a) Een aantal soorten profit ee rt van de ver­

van

dl In de andere gevallen moet de voor­ n a am ste oorzaak vermoedelijk gezocht wor­ den in de nei g i ng tot u i t br ei ding van het verspreid i ngsare.rnl naar f1et diepere bin­ nenland toe en dit vo o r meerdere soorten zoals : kievit, kc kmeeuw, zilvermeeuw en

op

kwartelkoning

sige gebieden

c) De b e b os sin g en het L'.eldzaam wo rden v.:in grotere open ru imt en heeft het aantal pleisterende gan z e n drastisch doen ver­

(roerdomp.

winteraars beïnvloedt, kan de toename van de aantallen watervogels in de Dijlevallei v erklar e n , wat overi g en s a!ieen h et ornito­ logisch belang v a n de streek beklemtoont. 2. Verschillende soorte n vertonen de merk­ waa r d ig e eigenschap die wij "asymmetri­ sche t r e k " hebben genoemd : de aanta ll e n

aanwezig in de Dijlevallei liggen duidelijk h o g e r in de lente dan in de he rfst . ( 1)

Inderdaad, indien dezelfde populatie de val­

lei bezoekt gedurenrle de twee trekperio­

d e s , zou het integendeel logisch zijn dat in

de herfst, na het broedseizoen, de aantal­ len du i d e l i j k hog e r iiggen :

het wo rdt al­

g em een aanvaard dat de j a a rl i jks e mortal i­

te i t bij vogels (en v o ora l bij wild-çJevogelte) de

0

°o,

en zelfs meer, van de tota l e popu­

latie bereikt.

We hebben deze asymmetrie bij de trek (1) Opmerking: Niet zelden kan men in orn i t o l ogi ­ sche werken lezen dat somm ige trekkers tal­ rijker zijn in de lente dan in de herfst, of nog, dat zij in de herfst enkel langs de kust door­ trekken, maar in de l en t e ook in het binnenland op trek worden waargenomen. Indien wij dit verschijnsel van .. asymmetrische trek" hier wen­ sen te beklemtonen is dit· enkel omdat in de gegevens, waarover wij in het kader van deze studie beschikken, dit zeer duidelijk naar voor komt.


kunnen vaststellen (zomertaling,

z owe l

pijlstaart,

bij

de eenden

slobeend,

tafel­

c) Een derde h y potese is de veronderstel­

ling dat sommige soorten inderdaad een

eend). a!s bij de steltlopers (kleine plevier,

verschillende

bokje, wulp, regenwulp, grutto, bosruiter,

twee trekperiodes.

oeverlopeï, tureluur, zwarte rniter, groen­

Deze vogels zouden, bijvoorbeeld, langs de kusten trekken in de herfst maar eerder g eneigd zijn dwars door het binnenland

pootruiter, bonte strandloper,

kemphaan)

als b i j de meeuwachtigen (dwergmeeuw, zwarte stern, visdiefje).

Verschillende

verklaringen

voorop gesteld worden

hier

:

kunnen opjagen en hen zo beletten

kan, o.i. niet in aanmerking komen. Inder­ daad, de jacht in de Dijlevallei is vrij sterk

gelokaliseerd, zodanig dat de vogels ver­

stoord op één plaats, hun toevlucht kunnen

zoeken op een andere, rustiger plaats en daarom de streek niet moeten verlaten. bovendien moeilijk te verklaren

zijn waarom bepaalde soorten weerstaan aan de jachtdruk, of het nu schuwere soor­

ten

zoals de eendachtigen

(wilde

eend,

b.v.) betreft. of andere soorten die nauw

verwant zijn met soorten clie een asymme­ trische trek vertonen (bontbekplevier, b.v.) b)

De vijvers worden, over

't

algemeen.

vaker drooggelegd in het voorjaar dan in de herfst: voor veel steltlopers zouden er dus meer gL:nstige biotopen beschikbaar zijn in de lente dan in de herfst. Deze vogels zou­ den dus niet in de vallei verblijven tijdens de he;-fsttrek maar wel tijdens de voor­ jaarstrek. Deze zo algemene verklaring zou moeten gelden voor alle steltlopers die vooral hun heil zoeken op slikplaten, maar ze gaat

n i et helemaal op voor andere soor­

(zoals de grutto) die toch ook in de

tel'

tijdens de

Of nog : ze zouden onze streken doorkrui­ in de lentE, maar een heel andere route, door andere landen, volgen in de herfst. Het is deze derde hypotese welke wij op dit ogenblik wensen aan te houden; ze kan gemakkelijk getest worden door regelmatige teilingen van watervogels in andere waterrijke en/of moerassige gebie­ den in het binnenland enerzijds, en aan de sen

om in de vallei te blijven. Deze verklaring

Het zou

volgen

te trekken tijders de lentetrek.

kunnen

a) De jacht zou in het najaar be p a alde vo­ gels

reisweg

vocl1tige weilanden goed aan hun trekken

moeten komen. Bovendien is deze verkla­

ring niet afdoend voor die soorten voor

welke open water onmisl:kla� is (talingen.

kust anderzijds DANK:

Wij liechten eraan de veldornitologen te

danken waarvan de waarnemingen ons toe­

li eten dit dossier Sämen te stellen.

Noemen wij hier vooral :

Asperslag, Bastin, Baugniet, Bolsius, Chan­

desais,

Chardome,

Clement,

Oe­

Colette,

Demo/der, De Smet. Deviaene, Devillers. Faso/, Gendebien. Herroelen, Ledoux. Lhoest, Liénart. Nagels. Piazza. Rappe, S!uys, Schi.itz, Tricot, Vande Pitte, Van der Biest, Van der Meerschen. van Esbroeck, Verdin, Verdoodt. Wa/terus. brun,

de

Hareme.

BIBLIOGRAFIE

Bequaert M. (1950j ·-Futen en duikers te Tervu1·en en

bij Leuven - De Wielewaal, 16: 214-219.

de

[1964) -

M.

Bequaert

avifauna

Dijle

van

Bij drag e tot de kennis

Brabant

in

- Biologisch Jaarboek

de

Dodonea, 32: 55-145.

( 1953) -- Avifauna va n

Grootaers Fr.

lee li - De Wielewaal,

19:

Oud-Hever­

10-22.

Herroelen P. (1953) - Bijdrage tot de studie

van de

vogels van de Dij ! e v all e i en van enkele plaatsen

rond

Leuven - De G i e r va l k . 42

22-28; 43: 143-153.

:

288-298:

43 :

eenden , zwarte stern). ( 1 )

Wortelae1·s F. (1946) - Het Meerdaalwoud en

(1) Ee11

Werden

reeks waarne111i11ge11 i11 de herfst 1971 steu11t 011s bij het verwerpe11 van hypotese b) : het aa n t a l drooggelegde vijve1·s was ong e woon hoog zonder dat de aanwezigheid van soorten met asy111111etrische ti-ek hie1·door ook maai· enigszins be"invloed werd.

146

van

van d e

vallei

broedvoçJels

waal.

alsook de v o gel s der Dij le va l l ei .

bovendien geraadpleegd :

De

Brabant.

Giervalk.

IE:s

zijn

Aves, De Wie le ­

A1·chives

Aves,

Ornis

K.V., Leuvensesteenweg 84, 1980 Tervuren.

C.J.,

Schoonuitzichtlaan

6,

1 180

Brussel.


r

Parelduiker - Govia

Roodkeelduiker -

Fuut

- Podiceps

'""

arctica

cristatus

Kuifduiker - Podiceps

-

[riseigena

auritus

Podiceps nigricollis

Dodaars - Podiceps

ruficolljs

Aalscholver - Phalacrocoi-ax carbo Blauwe

reiger - Ardea cinerea

PurperreiEer - Ardea purpure�

Grote

Kleine

!"

- Erretta alba

zilverreif,er

zilverreieer -

Erretta �arzetta

R�-==�-�=---L1 �---�'r:���ASTéN -���=- - nnn��R�:� :�_· aan�•llen -+- _m_".",� aanta�--

" ' ' "' ,.

T

BOW

T

T T RnVI

1

(

+

5

1

"orp. l

1

!vrij t.,Jrijk"

l

1

(7-13

(m,1x.

IJil-EW

")

korp.)

G

""

"

l\or,. l

n

I IT-IV

llv!J

1 I

- i 1J1

MVIII-MXI

D

stellaris

1

'

-

Wintertaling

Zomertaling

platyrhynchos

- Anas

- Anas

crecca

querquedula

'('l)

f VI Jl-ElX

T T

,,

" l1"zclrJ1aam"

1-77

fl-13 lx;

lIuMIT-HIJ v11

lx;

1

1-7

7v:

1· '"'"'

"'

I

l1�S2-'G41

1-4

(1x�%6)

IV unVll

!7-5H

1-1il

?-nn

"talrijk" 111'49 ; 4?) 1

1

lx

1-1 <i

IJ

rv"nrv1) "h.-,rt>oal-

dP.lijf,

D\·1.1 (l[l\·!

(',[]

kopp. l

(?)

( "zolillul1m") (re�elm�tir G-7

konr.l

(niPt. janrl)jk.sJ

li

Vll-Vlll t>n f y

TT-1 TV

v�naf tot

ITI

rrx

fJ1 -t\IIJ

?

TX-X

1Pll-7n>'

1 l J -iljV

"n

JV-/

IMI l 1-IW VIII-JY

1)n<J1r"

S-1 7

1x1

�e-

�,chot·!n''

li0\1

;;

(Jn:!!I'l,5)

(VIT!)

IJ\-1

uart"1

c

l

'

��LcIG[ r,A��

1-l

2�-r,n

[-LXI

1 iVrT�-r1x

1

A-4b

XI

Lepelaar - Platalee leucnro:Ji� Wilde eend - Anas

11

IV

MIV-fJV

_

1

1

lV

Ixobrychus minutus

Roerdomr - Botaurus

11111-IJV

IX

K��k -Nycticorax nycticorax Wou\",:aapje -

(7)

hoofclnarioddsl

-- ---

Gavia stellata

Roodhalsfuut - Podiceps

Geoorde fuut

'"'

r" " "" ) 1

"'"

11 1

/'br

1UJ-•,nu

?n-1 ?',n

l

l"ileriia�Jnplijk

rc-

��cholen"

\

0 7r11-1 rir1n

4rJ-11u

( /';' '6 ° 1

'il -Pn �>-;J'i

":,nrirarJj--c-h" 1

:ri-nn 7·-·m

1

Y:

-�x. Tl '17

1

r

(1

-f1f1

x

1 �r1)

[7Y: 1 "Y T 'r ?'11 T 't

r 0

waurr1crin

2

x


S<JnPT

l--;T--A.-T -1 I -S

---t

An as

-

nnt - An�s :�taart

st rerera

renelope Anas

-

eend - An�s

acuta

clyreal�

·

�:;

�neend

r:ettd

rPr9end

-

rren�

�yth�a

-

leeno

-

0\-!

�vthyA

nrw

ferinR

DWJ

J rju-:.r,er

Aucenh�]� clenguln

·e rte

Clanfula nyeralis

zeeèend

;r��Pn(1 -R

-

BII-nv rx-rxr

IJ -f.IV

[ze!dza1<nl

et�e

rP]Anitta nirrA

-

-

Mer�us merransrr

Z'1"1Fhpf< -

EIJ-1 IV

'4qJ

1-' 71

MII

EIX

i BJI

, r1x

r1a71

(broenropin� 1�57)

1

knrp.J

FII -llI\I

EII

1IV

AITI-BIV

II­

I

EVI [fV

-XI

:-xr i

Il IX

�errus

r··errus sen�al;or a}t•ellus

( 1 xzn�x l Zx:XII '42 1-1n 1'46

?

; ovorstro- D0-60(1x1S6) > 1on 7x: n '47en'5n 1-7

ltJ-lV

FllT

-MJV

T

T

rn-.'

T

v.J ÄÏV

·1t

-

min�

1

1

zn-Gn

7-7(1

7x:X'SO;

XI' �S

aantal waarnemingen

1%4-'71 :

12x

1940- '57

XII'67 XII-J

:

_: _jaarlijks)

1964-'71

-

-

-

-

-

-

-

-

<!i 10

5x:XII-I

7-3

+ j..arlijks) -.$ �, 1xq

-

-

-

-

0

-

-

-

-

6

7

-

-

-

-

1(1

fh'66)7-16

2-70

"uitzonder-

lijk"

75[1x100en

30-275

1x"'lMnnJ

15-75

1 if_. ?xXJ

7x: 1950

12x:

-

-

oi...1

1x

-

1-G

1x:snex

EJX

XI

r

1-1[1

r7-15[70)

:xr

·rv

1-6

x

1 x

:v

FIT

fTX

11

:xr

I

194n-•52

TOEVALLIGE GASTEN

aantallen

--

-rv

II­

van

max.

1%4-'71

1<140-15?.

-- ---

r;cin'"'!tArio f"1n1Ji5sim,-,

zAarhe�

·p)stF:

---

t"lant.al lnn

----

--

�oJanitta fusc�

-

ZPeèenci

--

WINTERGASTEN

mnx.

;J

T

fulirul�

Aythya nyrocf!

-

-·�a��-1�

-·---

XI

m1

-

JOORïllfKKfRS

EII-MV

n�r

---

ruçino

Aythyu �or}l�

oopennd

qer�

1%�-' 71

m1

(1q45, '1G. -

--

1

tioofdrr.rinde 1 '.!'ln-

•l\eend

---1

RRflFflVflGfLS -+------------

-(-1�-7�� -

1 x

1-17

XII' 42

,'4Î

jaarlijks _.,, 5 jaarlijks �50 +100: I'6Fën'70) (

-

1x:T'4R

-

Jaarlijks fX .".:, 6

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

1-4

--

1

1

0 -

0

1

[l

3

1

4

vanaf

·-

-

1 -

3x:'41,'47 ''iO

1-10

(1x231

1

1

1

0

1

2

-

-

1

1

'MXI-BIVl

-

-

-

0

s

-

-

-

2

0

11

1


�--a -1-· �T:l�S-�-q�� ���=�---�'�:��ln C,ë LC,

S�ORT

1

\!

B e rg e e n d - T ad o rn a t a d o r n a

Grauwe

- Anser ansPr

gans

Kol gans

-

R i e t � an s -

T

a l h i f ra n s

Anser �nser

faba l i s

C an a o e s e p a n s - B r a n t a c a n a d g n s i s feypt i s che g a n s - A l opochen S n e e uw � a n s

W i l de

-

Cy gnus

z w a an - C y p nu s

e r n·J

cy � n L i s

w

- P a l l u s a q�at i c u s

Porse l e inhoen

I

Kwartelkoninb

-

11

h c o f C r r r 1 ri d P { s ) -

:�

1 "'

-

-- -

-

_ ,

__

-

1

( i an r l i

i k c. )

I l f 1 ! l 'l :' ,'11 , ' 4 '.

1

1

.

r'1 ,1 x .

- · - -

-

1

11

· -

--

1 win"

'

1 1 0•1

"l n Y

1

f�

-- - --

-

l ! "> ' J

·-

r

1

( '"l,

\; ? n s

korr . l

i a <l r

-roe

:3 a '" � a :

y, - 7 () P J ' f' VP T ' ­

il n d G r· ] i · r l

---·

1 -r

(v1

-

( " vri i

t r: J r i 1 r "

( nrin': .:, l

) ·l ll 'l

? )

t1 n l V > ' \ I j

( " rn r- r rrl r?rr T

W a t e rh o e n - G a l l i n u l a c t1 l n r o n u s

u nv1

M e e rkoet

1 1 rn·J

( " i <l <l !' l i .'il'- ..-, ? " ( '' v r· i i

(

?P

1 1 1 - " ( 1 n : J ' 7 rl )

1

l1

• «

1 :1 - 7 '.1 ( <:: c, : ' 7 ." , _ r I V

:

t a l r· i

i o:

_·,

p }

;:-"­

i n '• -;. ! 1 :

v i· i i - t .1 ] r i n·

J x ' '•1

7 0 (' Y.

l1 x : 1

l

t il 'J r·i.i k " Jl f rî Fm t n l k n rw . )

1 - ·1

ti 0 t.

i .1 n r ( t 1 0 -

(

-+

91

-� }

t< n p r · . l

n'I ' � A

�l f' - 1 r 1

] Y - f"" Y [ t f ' f U f ' k . f .f' I

l' T V

1 Jl

-\ /

1 ' l '1 ] Y - Y l

il f \ - 1 r, 11

1J V ' ',! l : l f V I � ] 'tl 0 :

c 1

1 i n - tl ( H l

-

î n - .H

� (' . er

:

3 ...

--

!; r '

; c�� r l ) i . �

i 'r "

llv�nn'J

--

--

:' f"' - 1 '1 ( -i x 1� [" J ' 7 n )

'-" l M � > l-., fl

,,

n\,!.]

l"t c1 l1

. ....

- · -- - -- -- -- -- -

1

1

'l r; t

1 �"' ,.,�=

1

r en " t , ,t Cfkx

k n ri r . " l

- C re x c re x

--

.:o :- " t ë>. : l F� n

--- -- -

-

l " �rrtl'

[

1 û a ·1 t A l l P n -- -- --- - +----

;

P o r z a n a p o r z ar1 a

- F u l i ca a t r a

=--�- �-�l -� "' '":"�'�

T

o1or

K l e i n e z w � a n - C y g n u s b ew i c k i i

W at e r r a l

1

-" ;""_'.''.' ilj

---- ----- -·- 1·-

..

ae�ynt iaca

- An s e r h y p e rb o re • s

K n o b b e l zw a a n

T

1��---. é�-T-

1 ;_

�-�- .

.

j '

vr r· :, t

1�

n

( 1

"

1 ! i

, , . ::. T T : -1 , n


J

r,ri:; p r

- -- ---- - -- -- - - ---- ----

r

r p rn '.' -

( 1n71 J

1

----- - ------

- - --- ------r

���"�\� "L�� -[�"�4��<�-]�_- ���=-�=

h n ci f n r " r i. o rl c ( ..., )

1 °' _

- Vanr l l u s

l v q rr l r v i � r - r l L J V l � l i G . 1� l ev i � r - P luvia l is � ·. � e f- o 1 ü v i e : ,ine nlAvinr -

!-1[11"1

vnnP l l us

-

i r

-

r r 1 r � r.i r i 1.r>

h ir 1 t i c u L 1

C h a rAd r ! u s

rl u b i A S � l c x a n rl r i n u s

G � l l i r Aro GA l l i , n�o

- r a l l i n apo rP� i R L y:"" n n c r�1 c t r'! s r;. i fl i i,.., u s

: n - �u��n i u s - r::> "' ,.., u l p :�o

-

�r�u at n

�: u .... :;n i u s D h t� R C"-i u c

L j �rsa

1

Mn -111v

r ru t t c.:

�a� j e

nn - s o r1

;'nn ·· 7 n n n

1

1 •w1 - · 1 q <; 7

� nchte

nant a l len

j

w i n t f! r� � 15

1 %4- ' 7 1 s nrnm i g s w �

!{

?nn

J

a an t a l w a a rn em i n ge n

194D-' 52 11 %4-'71

n r

:> - ? n

IJ H T - I V

fi x : 1 ,

( l/ f T l ) M T X

(1

x

f H V-HV

1 n�� J

15,1 1 -7

- io X ( X I J

M T I I -IV

1 , 4 , �,.

( s nm s t e t

7)

T

f)

T

4

l '1 Jrl\-!

[n.A. · �4 1

7

kPrn .

( 1 %• , 1% A )

ni

111.,_1

T I T - TV

L l/ I TT ·I Y l

1n-7n

T l - T IJ

:1 T T - f ! \ I

70-75

llT I I - X I T

V I I I I X pn

T

1

· � o - • sn : en ­

h r?l e

� r� a r l i j k s

ex .

� 75

2 1 -�

1 '-I T T I - r 1 1

il

Y l I ' 7 '1 6

1 -� 1 1 x n )

l ' l T - 11\1

?

r+J

x

6 ( IIJ-V l •'I T T I -- "I l \/

M T l -l'V

1 1 x : VT I J

I I T -r V

tVJ - X f

v

M V I 1 - 1 - JX ! ) 1: 1

0

7 x : I ' 7 fl

1 x : XT ' G 7

T

1 r· '. n r, c1 � 1 n r o (1 l .1

, r l r r e r - T r i n r a � y r o l n 1 ·r o s

3

s

'

·1 n - 1 n

{_7 ( · � F ; ? n ) ",. r n s ( · r. s u

1 1 r- T r T • 4 7

: 7n l

: ap r o n i c 2

- T r i n � a J c � ro c ti s

;•J i l � r -

1

1 %4 - ' 7 1

max .

n

n

l i �osa

- l. lr-i o s a

_

fX-X I T

1 �� R )

s •�

1 � 1 ri - · s 7

1 1-rv

11X T X T

î

;v1 n t a l l P n

n n r i r � r· i A

� n l o � P. r - A r � n a r i R i n t P. r n r � s

:5nir

1 11 k n r p . )

m ,1 x ,

T n E VAL L I GE C A S T E N

� � LJ�t A r n l �

:- � � d r l e v i c r - C h a r � 1 r i 1J s

· ersn i o -

( .

1, 4! 7�-

-

1

\•I T N T F R r. A S T F N

-- ------�

_-.

vit

_J

n n o ri rn F K K F R S

: - rJ n f ovr: r: i= L �, -------

H T \/ - 1. \/

I W I I - f -1 Y

1 1 1

1

1 1 - ,- 11

l' V 1 - X l M T V-1 V

M V T l T - '·I X

( cll l i5 é n

' fî ll

en

î 'l-V

F l/ J I - ! X

'

?

in

f ,q )

1

1

1 n-Jn S-1

1 - < 1 1 x1 7 1 ' fi •i . + 1 fl : •

?

r1

fi � :

1

7 n - ? 'i 4 - 1 'i

_

rnm

-� - ? J

� r nto1"

t' x : Xlî ' 4 'i

71 TT 1 % 'i : 1 7 f! X )

' 47 ,

l

1 ? Y : X -I l I

niet

in

XT I J

1

0


-

�·-------- --

SOORT

O.TMUS ( r n 7 1 l

- - ---·-----

R R o r n v o r; E L S

----

----·--· ·---- - - -

1n1 Hnrr •r.r� -----

h n o frl r c r i. nrln ( s J --

1 11 'i n - · s : T u re l u u r Zwarte

-

-

T ringa eryt hropus

G ro e n p o o t ru i t e r

-

K l e i n e st rand l op e r Bonte s t rand l op e r

-

O r i e t e e n s t r a n d l o p-e r

K l uut

-

T

Calidris minuta

T

-

R e c u r v i ro s t r a a vo s e t t a

L a r u s arge n t a t u s

-

St o rrm>e e u w

-

K o km e e u w

Larus

-

Owe r gm e e ui·1

-

Larus

s t e rn

W i t v l e u ge l s t e rn

C h l i d cri i a s

-

( ?x l · 1 ," ,

11 V 1 T T - "! X

---+-'

1 O f '1 - ' 7 1

fTl n x .

r C ']fJ - ' 5 7

1 n-"n 1 0 11

' G tl : F\ :

111" n t i� 1 1 r� n

:

1

1 x

: X I I ' 7n

.� a ri t. 1 1 W r"l rl f" r �

(? y

1 ':1 S F : F 7 � c a ; : n1

' t ri : ::"

1 X ' fi F\ ; 4

1 - 1 c. ( s nm s

1/T 1 T f i d : rx r ;x l r'n

:: r; � ) 1 -"

XI (;x)

n n 1 -5

{ aoms r n- 1 � i

M T! l + I V f IX- XI

1x

: >I l ' G7

( :'6

1 xV ;

T

l eucort erus

1 1

x ' ss

1

:1

1

l•I

0

n i ge r

l 1 r:i ::

V T 1 T ' fi '1 : 1

M T V· v

M l ! T -UV

T

P�l:.1.":..:

1 q .F' - ' r.; 7

1 nf-� /l - ' 7 1 '� x

T n� ,

( JSx l 1 - 1 n

V TT l - T X

[]

T

C h l idon i a s

TTI·

M T T l -�\/

r n 1 -nv

,v:o n t. rl ] } n, n

1 0 1 n- · s7

V T1 l - I X

T I T - IV

JJWJ

ridibundus

Larus minut u s

-

1 % '1 - ' 7 1

llW

w

canu t u s

I V o r k s t a a rt�e•Uw - X em a s a b i n i Z w a rt e

m ;:i Y ,

�r

1,.jJ f\J T f D r: A s T r i\!

-

T

alba

P h i l om a c h u s p u � n ax

Z i l ve rni e e uw

TX-

T

ferruginea

Cal idris

f1Y

rrn

rn•

a lpina

C a l id r i s

-

l/T l

nw

canut u s

C a l id r i s

-

K ramb e k s t ran d l o p e r

-

Calidris

-

1 � '1 0 - ' S 2

- �--

M l 1 J -[ V

n

T ri n f a n eb u l a r i a

K an o e t s t r a n d l o p e r

Kemphaan

!l\·!

T ringa tot anu&

ru i t e r

1 9 fi '1 - ' 7 1

--.-------

Î

�n-sn

(VIJ1-X )

-� �:

1

?

v a n ri f L V I I -

p ·1 n :.

i n r1 f

ol l

x

xVJ TV

M I V-MVT

( 1 x : I X "1 � )

1

(XI-T I I J 1 - ' H 4 ci :

(1 ) ( z i r� : \·1 i n t p r )

II ' 7 n ) " tii l r i 1 k "

( M X I T - Tli ) r n n - ·1 ror1

I-J I J I

-

-

l -G

1 -1 1

(1)

{:�nr�1

h •

:

( 7 x J 1 -1 n ( 1 x?n ) ( 1 x ) X T ' 7 il : P

XT

1

•l x

n n r r r n l n1� t i

MTV- �VI

V T l ·· IX

1

'l

1 - '1 ( ? J

( 1 -7 )

1 n - 1n

1 -1n

n

i

!

1

( n iRt

1

1

u a n v � .'.! rd


1 ---------------------------r . ---·--·----

' T n tJ ' ;

S rJ C\ P T

l n r s t crn

:Rcje

-

-

C h l i d o n i A �· ! 1 y l1 r i d 2

S t e r n a h i ru n d o

1

L

T

1 1 n7' l

--- -

�· r rn--" m rn- '.'.

: ' " n PT r • v

1 r"J il( l - ' 1 , : ·

1 ri 1 :.11

1 � 1 n - • <, ;>

' 11

-

vi

oc

----- --t�r��:1-�,��1:�1�-�·� r,���-•:>�'�".".:

- ------ �---

!l

1

1 nr1- · ; 1

�st er���-:��� ulh i �o ns----- �--�- -----�------�-- --l-------�----- J -

f'1 J H - �1 X

1 n 4 f'l - " , ;>

1

1 1 064 - ' /1

1 !

1

1 -4

-

( 0-6 wa a r n e m i n g e n

(2) A B

: :

D o o rt r e k k e r ; W

B ro e d v o g e l ; D -

1 9 64- ' 7 1 ) ;

in

J

in h o o f d p e r i o d e n a j a a r

T w e e p i j l tj e s s c h u i n n a a r b o v e n : t o e n e m e n d i n a a n t a l s i n d s " .

ïwee ?

(3)

:

p i j ltj e s

schu i n naar beneden : afnemend i n aantal s i n d s "

o n vo l d o e n d e g e g e v e n s be k e n d

Verdere verklaringen :

kopp.

·

p a a r tj e ( s )

:

B : be g i n ; bijvo o r b e e l d : 1 3 l i l , l e e s E iv1

_

:

gans

D i j l ev a l l e i a a n w e z i g , m a a r i s g e e n b r o e d v o g e l ( i n 1 9 64- ' 7 1 )

i n h o o f d p e r i o d e v o or j a ar

e i n d e ; b i j v o o r be e l d

:

E ! , lees : einde januari

half; bijvoorbeeld : M I V , l ees

vrj : voorjaar naj r : n a j a a r

b e g i n m a a rt

:

halfapril

1

l' Fn r 11 rc,, q 1-_ r ,

1 '1 4 CJ - ' ', ? -

l

- - -- 1

1

:

H l [ l/AL L I G E G A S T E N

n__ _ __ " " " ' "' ' " '" ' " ' ° ' " •_

1 n r. 4 - ' / 1

1 1 � 40 - ' S / 1 1 %4 - ' 7 1 n

n

Wi ntergast; T

J a a r g ast

1

1 1 x/1 : VJ T J • r 4

__

( 1 1 STAT U S : [3

+ ""."�CV:':'".

- ------- r---

--------

To e va l l i g e g a st

het

jaar

in

de

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.