Verspreidingsatlas van de planten in het Dijleland (1975-2002)

Page 1

·.;--� " . .

; 1 .

....

.",

-

· - ·- -

,-

: --

;:

l ',\...;_

Versp�eidingsatla�

van

-de

,'

'-·

1 �,;- -

-'\

t' 1

• =--

-�.�

!· 1

Een uitgav�" van , ..(; ·

de Vriender'I van Heverleebos en Meerdaalwóud, I Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.0Wer v.z.W . •,

.,r...

·."�� :· c:3�

Natuurstudiegroep

��

DIJLELAND�-: ;;

a. , "., .. . . .

.

,,.,. ·.::' .,/-

_.(

: 'j

Ch wèt

"

-Colofon

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw. [VHM) Infocentrum Waversebaan 66, 3001 Leuven vhm.infocentrum@skynet.be

Natuurstudiegroep Dijle/and (NSGDLJ Frederik Fluyt (secretaris) Spitsberg 4, 3040 Huldenberg freek@village.uunet. be

FLO. WER - Floristische Werkgroepen v. z. w. Contactpersoon op het instituut voor Natuurbehoud : Wouter Van Landuyt Kliniekstraat 25, l 070 Brussel Wouter.van.Landuvt@instnat.be Contactpersoon op de Nationale Plantentuin van BelgiĂŤ : Leo Vanhecke Domein van Bouchout, 1 860 Meise Leo@BETULA BR.fgov.be

Auteurs De auteurs zijn al diegenen die met hun waarnemingen hebben bijgedragen tot het totstandkomen van deze verspreidingsatlas. Dit zijn onder meer: Jos Monnens, Georges Buelens. Rene Lambrechts. Piet de Becker. Herlinde de Jaeck, Robin Guelinckx, Patrick Oosterlinck, Rene Meeuwis, Louis en Jan de Smet"..

Redactie Jan Stuckens. Bart Vercoutere

Extra exemplaren van dit werk zullen steeds aanwezig zijn op het VHM Infocentrum, waar ze, mits waarborg, uitgeleend en gekopieerd kunnen worden.Inhoudstafel Inleiding

"................................ " .............".".." ...."....."......"...."................."....."..."....".....1

........

De voorstelling van de verenigingen Uitgangspunten van deze publicatie

.....

".""."..................".....".................."..............."....""..... 1

".""..."........"".....".........".......".."......."...."....."""...."2

.....

De inhoud van deze publicatie."" "...""".."...."" .......... "..."""..."...."..... "..""......"..."".......... 2 ..

De auteurs en medewerkers

"""...".." ....""."..." .."""."."....""""".......".."."..".........".."...2

........

Het studiegebied "....".."....."."...""......""..."."...."."""."........."....""."........."..................."... 4 ..

Het karteren ... " " .

"

............

"

......

""" "

...

.

De verspreidingskaarten in deze atlas De volledigheid van de inventaris Streekproducten De streek

""

...

"

.....

"

........

.......

""

"

....

" "

...

..

...

"

................ " ...

". "

5

"".."..............." .. " ..... " ..... " .... "..... ".... "." ... "".."...... 7

........

. . . . ........

"".....................".. " ......."........"....."......".....""..""....8 1O

..................... . . .............................................................................. ....................

".".....".......""...""""..""."...".........""..............""................"....." ....."...."...........12

....

.

De werkwijze voor de toekomst

........

Literatuur

"

.....

" ....................................................."......."".."..."....".... 16

...

. "..." ............................ "........"..........."............"..."...."................".".."....."....."...18

...

..

Overzicht socio-ecologische groepen Lijst van waarnemers

............

.............................. . . . ..........................

.

31 9

.........................

"".."...".....""".......""....".........."................"......."..."...............320

Index Wetenschappelijke namen ""..".....""......."........."....."""......"" .."...."....." ....." ..."....321 ..

Index Nederlandse namen

............ . . . . . . .....

. ".........."................."............."...."" .."....." ....."..333 ..Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.Wer v.z.w.

Inleiding Sinds de publicatie van de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (Van Rompaey & Delvosalle, Ed. 1: 1973) en met de oprichting van Flo.Wer (1995) is de kartering van plantensoorten in een stroomversnelling geraakt. De eerste gaf aan waar welke soorten reeds waargenomen waren, de tweede zorgde voor het adequaat opslaan van de gegevens en eerste (vernieuwde) verwerkingen. Sinds het oprichten van de maillijst 'Dijleland' is in de regio van het Dijleland de dynamiek rond natuurhistorie sterk toegenomen. Toen vorig jaar discussie kwam over de al dan niet zeldzaamheid van Blaassilene (Silene vulgaris) of de Aardaker (Lathyrus tuberosus), kwam ook een hiaat in onze streekkennis naar voor. Slechts enkele personen konden deze vragen beantwoorden. Het beeld uit de eerste plantenatlas van de verspreiding van de planten in het Dijleland kon inmiddels geactualiseerd worden. Het vastleggen van de kennis van deze enkelingen in een wijd verspreid en toegankelijk document leek dan ook een noodzakelijke stap. Op deze wijze zou elke actieve buitenmens steeds kunnen nagaan hoe het met deze of gene plantensoort gesteld is. Tevens is het voor de behoeders van het natuurschoon in onze regio een document dat regionale zeldzaamheid of kenmerkendheid kan staven.

De voorstelling van de verenigingen Vrienden Van Heverleebos en Meerdaalwoud De VHM streven sinds 1969 naar de bescherming van de natuur en een gezond leefmilieu. Ons interessegebied is vooral gericht op de streek ten zuiden van Leuven, maar ook ver daarbuiten zijn wij actief. We trachten de kennis van de natuur te propageren en de natuurbeleving te stimuleren. Hiertoe worden landschapsexcursies, geleide wandelingen en educatieve programma's opgezet en worden adviezen naar het beleid toe uitgebracht.

Natuurstudiewerkgroep Dijleland De Natuurstudiegroep Dijleland is de opvolger van de Vogelwerkgroep Dijlevallei, de actieve kern van de voormalige Leuvense Wielewaal-afdeling. De studiegroep coördineert natuurstudieprojecten in het Dijleland. De nadruk ligt op de studie van vogels, zoogdieren, dag- en nachtvlinders en planten. Daarnaast geeft de werkgroep het tweemaandelijkse tijdschrift De Boomklever uit en organiseert ze voor haar leden excursies binnen en buiten de regio. Het actieterrein van de werkgroep omvat het Dijleland, meer bepaald de gemeenten Bertem, Huldenberg, Oud­ Heverlee, Leuven en delen van Tervuren en Overijse

Flo.Wer - Floristische werkgroepen v.z.w. en de Florabank Flo.Wer is een vzw van zowel professionele als amateurfloristen. Flo.Wer verzamelt informatie over de verspreiding van de flora van Vlaanderen, het coördineert floristische inventarisaties op lokale en regionale schaal en verzamelt informatie in functie van natuurbeheer en natuurbehoud. Flo.Wer geeft enkele keren per jaar een mededelingenblad Streepzaad uit. Dit tijdschrift moet het contact tussen de floristen bevorderen en dient om projecten aan te kondigen en te sturen, floristische activiteiten aan te kondigen en kan ook gebruikt worden voor oproepen voor medewerking aan onderzoek. Florabank is een databank met plantenverspreidingsgegevens van hogere planten in Vlaanderen en het Brusselse gewest. Aan Florabank wordt meegewerkt door Flo.Wer vzw., het Instituut voor Natuurbehoud, de Nationale Plantentuin van België, de Universiteit Gent en de K.U.Leuven. Florabank wordt ondersteund door AMINAL afdeling Natuur. De gegevens zijn geordend volgens het l.F.B.L. raster van 1 x1 km (kwartierhokken) of 4x4 km (uurhokken). De databank bestaat uit tabellen met verspreidingsgegevens die gekoppeld zijn aan allerlei soortgebonden gegevens (rode lijst, zeldzaamheid, indigeniteit, bedreiging, ecotoopindicatoren enz.).

- l -


Verspreidingsattas van de planten in het Dijleland 1975

-

2002

Bij de verspreidingsgegevens wordt er onderscheid gemaakt tussen 2 inventarisatieperiodes waarvoor diverse bronnen geraadpleegd zijn en die eveneens verschillende detailgraden hebben. De gegevens uit de periode 19301971 zijn beschikbaar op schaal 4x4 km zonder verdere specificaties. De gegevens uit de periode 1972-2000 zijn het meest gedetailleerd (1x 1 km, datum, waarnemers,

"

.). Uit sommige projectgegevens zijn nog preciezere gegevens

beschikbaar.

Uitgangspunten van deze publicatie Het doel van deze publicatie is het vastleggen van de recente kennis van de verspreiding van de planten in het Dijleland, anno 2003. Voor historische waarnemingen kan men terecht bij de atlas van België, of bij de toekomstige atlas van Vlaanderen (verwachte verschijningsdatum 2005). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de databank van Flo.Wer, die in Vlaanderen de coördinatie van de 'streeplijsten' op zich neemt. De redacteurs zijn immers de mening toegedaan dat het verspreiden van deze kennis stimulerend werkt om de atlas te vervolledigen. Zoals eerder gesteld is de regio reeds een van de beter onderzochte gebieden. Toch kan het nog beter. Zo loopt er actueel een kartering van holle wegen (VHM & NSGDL, o.l.v. Piet De Becker & Nico Boone). Daaruit blijkt alvast dat zelfs in dit goed doorzocht gebied nog verassingen kunnen optreden. Inspirerend zijn alvast ook de zoektochten van Filip Verloove in het Gentse, waar systematisch onderzoek van 'banale' maïsakkers tot grote verassingen kan leiden (Verloove, 2003). Het is dus de uitdrukkelijke bedoeling om deze atlas zo wijd mogelijk te verspreiden (consultatie over het internet wordt nog overwogen) en vooral om de kennis overal ter beschikking te stellen. Het enige wat de auteurs en redacteurs vragen is het doorgeven van alle nieuwe waarnemingen van soorten (zie verder).

De inhoud van deze publicatie De kern van deze publicatie is het weergeven van de verspreiding van de plantensoorten uit het Dijleland. Het g rootste deel van deze publicatie wordt dan ook ingenomen door verspreidingskaartjes. Elke soort is echter aangepast aan specifieke milieuomstandigheden. Het blijkt dan ook dat vele soorten bij voorkeur in elkaars omgeving voorkomen. Naast deze verspreidingskaartjes is dan ook een analyse gemaakt van de soortgroepen en de waarde die eraan kan gehecht worden. De publicatie vat echter aan met de beschrijving van het studiegebied, zowel qua omvang als qua inhoud. Dit gebeurt op het vlak van historiek (oude bossen), actuele biotopen (stedelijke, akkers, ".) en bodemopbouw (leem-, zand- en valleibodem). Daarnaast is allerlei informatie over de initiatiefnemers en de werkwijze opgenomen.

De auteurs en medewerkers Sinds het verschijnen van de eerste plantenatlas van België kwam ook het natuurbewustzijn in een stroomversnelling, getuige daarvan de oprichting van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw.(VHM) anno 1969. Eén van haar actieve leden, met net een opleiding als natuurgids achter de rug, ontdekte midden de jaren '80 de plantenwereld. Samen met Piet De Becker karteerde Jos Monnens in 1988 enkele 'hokken' in Leuven. Dit leidde tot een onverwacht hoge opbrengst aan nieuwe waarnemingen. Al snel was duidelijk dat onze streek onderbelicht was tijdens eerdere karteringen. Daarom richtte Jos Monnens samen met de werkgroep natuurgidsen van de VHM sinds 1989 regelmatig plantenexcursies in. Op zonnige voorjaars- en zomeravonden doorkruisten ze zo de hele streek (en ruimer). In de periode 1989-1995 werden zo meer dan 100 excursies georganiseerd in verschillende hokken. Op deze wijze zijn 308 hokken gestreept. Hierdoor is de regio van Leuven een van de beter onderzochte regio's van Vlaanderen. Dit is geïllustreerd in figuur 1.

- 2 -


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.Wer v.z.w.

Figuur 1: Aantal waarnemingen per hok in Vlaanderen. De atlas van de planten in het Dij/eland is aangegeven in zwarte omkadering, hoe donkerder de hokken hoe meer waarnemingen. Legende Aantal soorten 10- 49

In 1995 maakte Jos Monnens een publicatie over de resultaten van de floratochten. Aangezien hierin geen kaarten opgenomen waren, is deze publicatie een aanvulling op dit werk. Na deze publicatie leverden zowel de werkgroep natuurgidsen als Jos Monnens en zeer recent Piet De Becker en Nico Boone nog bijkomende arbeid om de verspreiding van de planten in het Leuvense te belichten. Daarbij werden nog heel wat verspreidingsgegevens toegevoegd door de BWK karteerders Robin Guelinckx en Patrick Oosterlinck alsook door RenĂŠ Meeuwis, Herlinde de Jaeck en vele anderen. Deze hele massa aan waarnemingen werd en wordt zorgvuldig bijgehouden door Wouter van Landuyt op het Instituut voor Natuurbehoud. Zoals uit figuur 1 valt af te leiden, zijn in niet alle hokken een even groot aantal plantensoorten gevonden. In sommige hokken zijn nog helemaal geen waarnemingen verricht. Er is dus zeker nog werk aan de winkel (zie verder). Deze publicatie kon echter niet tot stand komen zonder het kunst en vliegwerk op database- en 'GIS' vlak (Geografische Informatie Systemen). Jan Stuckens heeft dan ook enkele mooie voorjaarsweekends ingeruild voor computerscherm-staren. Het is duidelijk dat het opstellen van deze atlas over zo'n periode enkel tot stand kon komen met de medewerking van vele vrijwilligers. Met deze willen we dan ook iedereen danken die ooit een steentje bijgedragen heeft aan het totstandkomen van deze atlas. De lijst van alle waarnemers kan je vinden achteraan, na de verspreidingskaarten.

- 3 -


Verspreidingsatlas van de planten in het Dijleland 1975

-

2002

Het studiegebied Het studiegebied (zie figuur 2) is als volgt opgebouwd: de westgrens is de grens tussen het Vlaamse en het Brusselse gewest, in de noordwestelijke zone aangevuld met het historische actiedomein van de actieve strepers van de natuurgidsen van de VHM; de zuidgrens is de grens tussen het Vlaamse en het Waalse gewest; de oostgrens komt overeen met de het waterscheiding tussen het Dijle- en het Demerbekken; de noordgrens is minder eenduidig bepaald; ze komt nagenoeg overeen met de noordgrens van het historische actiedomein van de strepers van de natuurgidsen van de VHM en het actuele werkingsgebied van de NSGDL. Het studiegebied omvat aldus de volgende gemeenten volledig: Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Kortenberg, Herent, Leuven, Bierbeek, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bertem. Delen van de gemeenten Boutersem, Lubbeek, Holsbeek en Rotselaar zijn ook opgenomen.

Figuur 2: Begrenzing studiegebied

- 4 -


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.Wer v.z.w.

Het karteren In bovenstaande tekst zijn al meermaals enkele specifieke termen aangehaald. Om de verspreiding van planten weer te geven in België, is het grondgebied opgedeeld in hokken. Deze indeling is gebaseerd op de kaartbladen van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut). Deze kaartbladen worden opgedeeld in 'uurhokken' van 4x4 km die verder opgedeeld worden in kwartierhokken van 1x1 km (ook kilometerhokken genoemd). Dit netwerk heet het IFBL-netwerk. Dit is niet hetzelfde als het UTM raster, dat standaard op een topografische kaart te vinden is. Elke waarneming wordt ten opzichte van dit netwerk van het IFBL gesitueerd. Dit gebeurd door het kwartierhok waarbinnen de waarneming gemaakt is te noteren bij de waarneming. Elke situering volgens het IFBL raster heeft volgende samenstelling: <nummer kaartblad>.<nummer uurhok>.<nummer kwartierhok>. In figuur

3 zijn alle volledige

nummers van de uurhokken van de plantenatlas van het Dijleland weergegeven. Figuur 3: Het studiegebied met de verwerkte hokken en de voornaamste rivieren en beken

...... 1

Q)

<")1 Q)

. 4-. 6

'4-' 7

. 4-. 8

d4-56

d4-57

d4-58

e4-16

e4-17

e4-26

e4-27

' 5-' 1

' 5- . 2

. 5- . 4

. 5-. 5

. 5-' 6

d5-56

e5-16

e4-36

-.:t' 1

Q)

e5-54

Q)

e5-45

e5-46

e5-55

e5-56

...... 1

Bij wijze van voorbeeld: het kaartblad

32,

het kaartblad met de stadskern van Leuven (schaal 1/50.000), heeft in het

IFBL raster het nummer E5. De uurhokken worden in dit kaartblad van links naar rechts (van n° 1 - 8) en van boven naar onder benoemd met een nummer (n° 1 - 5). Samenvoeging van het kolom- met het rijnummer vormt het uurhoknummer. Voor kwartierhokken wordt het uurhok in vier zones opgedeeld, die op zich nog eens in vier opgedeeld worden. Telkens gaat de nummering van linksboven (n° 1) over rechtsboven (n° Figuur 4 geeft dit aan de hand van een voorbeeld weer.

- 5 -

2), linksonder (n° 3), naar rechtsonder (n° 4).


Verspreidingsatlas van de planten in het Dijleland 1975

-

2002

Figuur 4: Afleiden van de ILBF uurhok- en kwartierhok-code

5 2

3

4

5

6

7

8 Dit is uurhok E5 58. Het uurhok wordt nog verder onderverdeeld in 4 x 4 kilometerhokken

2

E 4 5

\,·�.

Dit is kilometer- of kwartierhok E58 23

34

43

44

Het karteren kan in pnnc1pe op twee wijzen gebeuren. Een (bijzondere) plantensoort die in een hok wordt waargenomen kan individueel worden doorgegeven. Doorgewinterde floristen 'strepen' echter. Dit houdt in dat tijdens een excursie quasi alle waargenomen planten op naam gebracht en genoteerd worden. Hierbij wordt enkel een streepje achter de naam gezet die de aanwezigheid van de soort in het hok aanduidt, vandaar 'strepen'. Om de verwerking mogelijk te maken van de 1500 planten in Vlaanderen is er een speciaal formulier opgesteld dat slechts één A4 recto-verso omvat. Dit is de 'streeplijsf. Wanneer ervaren floristen in het veld gaan worden per hok toch gemakkelijk meer dan 100 soorten waargenomen; 80 tot 150 soorten in een hok is dan ook een minimum om te stellen dat een hok voldoende onderzocht is.

- 6 -


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.Wer v.z.w.

De verspreidingskaarten In deze atlas De verspreidingskaart van elke soort bestaat uit twee delen: een kaart en een tekstueel gedeelte. Het kaartje omvat de IFBL-kwartier- en uurhokken van het studiegebied. Op elk verspreidingskaartje zijn tevens de rivieren weergegeven. Met de wijzers van de klok mee zijn dit Laan, IJse, Voer, Molenbeek, kanaal Leuven-Mechelen, Dijle en Molenbeek (zie figuur 3). Elk hok met meer dan één waarneming is aangegeven met een punt in het centrum van het hok. Een grijs gekleurd hok is een hok met minstens één waarneming van de soort. Hokken zonder punt zijn hokken waarin nog geen planten waargenomen zijn, allen daarheen! Op elke kaart zijn rij- en kolomnummers van de uurhokken bovenaan en in de linker kantlijn weergegeven. De verspreidingskaartjes zijn gesorteerd volgens de

Latijnse naam

van de plantensoorten. Voor de Latijnse

naamgeving wordt Lambinon (1998) gevolgd. Voor elke plant is ook de Nederlandse naam gegeven. Voor de Nederlandse naamgeving wordt 'de standaardlijst van de Vlaamse vaatplanten' gevolgd (Cosyns et al. 1993). In de bijlage zijn twee indexen weergegeven: één volgens de Latijnse namen en één volgens de Nederlandse namen van de plantensoorten. Om elke plantensoort enigszins de situeren is voor elke soort weergegeven in welke

socio-ecologische groep (seg.) de

soort opgenomen is. Hiervoor wordt de groepering volgens Stieperaere en Fransen (1982) gevolgd. Deze groepen delen het merendeel van de Vlaamse inheemse planten in volgens hun natuurlijke biotoop, dat vooral aan de hand van abiotische kenmerken is omschreven. Zo bestaat er de socio-ecologische groep van "akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond", waartoe onder meer Duist, Gekroesde melkdistel en Paarse dovenetel horen. Een indeling in socio-ecologische groepen is ook erg handig om de effecten van onder meer verschillende bodemombouw op de plantensamenstelling in een gebied te tonen. Verder meer hierover. Om de zeldzaamheid van een soort na te gaan is eveneens een kwartierhokfrequentie (KFK)1 weergegeven. Dit zowel op Vlaamse schaal (KFK. Vl.) als voor het Dijleland (KFK. Dijle). Deze KFK wordt door een 10-delige schaal opgebouwd. De code 1 staat voor een zeer zeldzame plant, 10 een zeer algemene. Deze schaal is niet zomaar de procentuele aanwezigheid van de soort in het studiegebied, er is eerder een kwadratische verdeling opgesteld. Gedetailleerde info over de verwerking is te vinden in Biesbrouck et

al.

(2001). De KFK voor het Dijleland werd met

dezelfde methodiek berekend. De berekeningsmethode voor de KFK schaal houdt rekening met de inventarisatiegraad in een regio, zodat een plant in het veel beter onderzochte Dijleland niet ineens veel algemener lijkt dan in de rest van Vlaanderen. De KFK is dus een getal dat weergeeft in welke mate de soort algemeen dan wel zeldzaam is. Het is een getal dat vooral nuttig is voor studies met een analoge schaal. Zo kan bvb nagegaan worden in welke mate holle wegen voor een bepaalde soort een specifieke biotoop vormen. Soorten die kenmerkend zijn voor holle wegen zullen dan een hogere KFK voor de specifieke studie hebben dan voor de regionale atlas. Voor het Dijleland, in vergelijking met Vlaanderen, springen ook een aantal soorten in het oog. Dit is besproken in het hoofdstuk 'streekproducten'. Een analoge lijst is de

Rode Lijst

voor planten van Vlaanderen (Cosyns et

al.

1993). In deze lijst is voor gans

Vlaanderen nagegaan welke soorten zeldzaam of achteruitgaand zijn. Dit is gebeurd op basis van de gegevens van de eerste atlas, aangevuld met recentere verspreidingsgegevens. Deze lijst omvat volgende categorieën: uitgestorven; met uitsterven bedreigd; bedreigd; kwetsbaar; achteruitgaand; zeldzaam momenteel niet bedreigd (dit wordt niet vermeld). Deze categorieën zijn een combinatie van de trend (achteruitgaand of vooruitgaand) en het aantal hokken waarin de plant gezien is (UFK of KFK). Er is immers een cruciaal verschil tussen een soort die jaar en dag in enkele hokken voorkomt en een soort die ooit algemeen voorkwam en nu nog in enkele hokken voorkomt.

1

De uurhokfrequentie of UFK is een analoge indeling, maar op een wat grotere schaal: het uurhok. - 7 -


Verspreidingsatlas van de planten in het Dijleland 1975 - 2002 Figuur 5: Aantal Rode Lijstsoorten per hok . 4- . 4 "I

"

';-

. ,•

.

7

. ,_ . 8

. 6-. 5

. 5-."

Rode Lijstsoorten

D -

1-s

-

-

De volledigheid van de inventaris De plantenatlas die hier voor je ligt is een weerslag van alle gegevens die in de Florabank verzameld werden van 1972 tot 2002. Zeker niet alle hokken zijn al even goed onderzocht en een aantal zijn zelfs nog 'blanco'. Hoe meer waarnemingen in een hok gebeurd zijn, hoe vollediger het beeld van de florasamenstelling in dit hok. In een hok met een hoge diversiteit aan biotopen, pakweg in de graslanden, bosjes en beekoevers in de Dijlevallei, zal je na dagen speurwerk maar een deel van alle soorten gevonden hebben, terwijl je in de eerder monotone akkergebieden op sommige plateaus op dezelfde tijd al een vrij volledig beeld hebt. Het aantal aangetroffen soorten of het aantal waarnemingen op zich vormen dus geen al te goede maat om weer te geven hoe volledig een hok geïnventariseerd is. Naarmate je in een hok meer waarnemingen verricht zal echter de kans toenemen dat je soorten meer dan eens aantreft. Zo kan je de verhouding berekenen van het aantal waarnemingen tot het aantal soorten in een hok. Hoe groter die verhouding is - laten we ze de herhalingsfrequentie noemen - hoe vollediger je hok geïnventariseerd werd. Dit is weergegeven in figuur 6. Daaruit blijkt dat er zeker nog vondsten te doen zijn tussen Duisburg en Huldenberg in de IJsevallei, op de plateaus van Everberg en Erps-Kwerps en in Bierbeek aan de oostrand van het Meerdaalwoud

- 8 -


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.Wer v.z.w.

Figuur 6: Aantal soorten (linksboven), aantal waarnemingen (rechtsboven) en herhalingsfrequentie (onder) per hok . 4· . 0 "1

" ';"

Aantal soorten

Il'}

D 1-100 -

. 4- . 7

. 4- . 8

Aantll waarn1mlngen

D -

1.200

201-500

';" ..:

4-. IS '?

" ';"

'5.. 5

, 4-. 1

. 5-.

Hem allngsfrequentle

D -

1-1.25 1.25·2 2-5 5-500

'?

';" ..:

Bij de volledigheid van de waarnemingen speelt ook het tijdsaspect een rol. De oudste waarnemingen zijn ongeveer 30 jaar oud. Aanvankelijk was er dan ook de idee om een onderscheid te maken tussen de oudste waarnemingen en de recentste, van de laatste 10 jaar, om zo een idee te krijgen van de evolutie van een aantal soorten. Dat bleek echter geen goed idee. Figuur 7 toont waarom: vóór 1993 werden veel waarnemingen verricht in onder meer Hoeilaart­ Overijse en in Leuven. Na 1993 verschoof de aandacht naar de Dijlevallei en de benedenlopen van de IJse en Laan. Figuur 7: Waarnemingen voor en na 1993 . 4 - . IS

4·. 1

'?

� aenlal soorten voor 1993 CD ,." ';"

. "

" .• 00

100.200 200-400

. 4·, 8

. 6-. 5

. 5•

. 4- . 0

. 4·. 7

'?

" ';"

"I

'7

'?

..:

- 9 -

D m -

1-50

50-100

H)(l-100 '100-400

. 4. . 8


Verspreidingsattas van de planten in het Dijleland 1975

-

2002

Streekproducten In het ideale geval zijn er enkele plantensoorten die in het Dijleland frequenter voorkomen dan in de rest van Vlaanderen. Voor deze plantensoorten hebben de natuurbeschermers in onze regio een bijzondere verantwoordelijkheid. In principe wordt dan wel verondersteld dat alle soorten en biotopen in gans Vlaanderen even intensief onderzocht werden als in onze regio. Het verschil in zeldzaamheid tussen Vlaanderen en het Dijleland komt voor een soort tot uiting in het verschil tussen de KFK Vlaanderen en de KFK Dijleland. Omdat bij het opstellen van deze laatste rekening gehouden werd met de hogere inventarisatiegraad in het Dijleland kan je, steeds met een kritische blik, de streekproducten voor het Dijleland afleiden. Als je je dan nog beperkt tot de zeldzame of bedreigde soorten, de rode lijstsoorten, dan heb je een idee van de soorten waarvoor het Dijleland een bijzondere rol speelt. In tabel 1 staan de meest bedreigde soorten (vanaf rode lijst: zeldzaam).

Tabel 1: de meest bedreigde 'streekproducten' van het Dijle/and Nederlandse Naam Klimopbremraap Wateraentiaan Groene wesoeorchis Akkeraeelster Vogelnestje Witte veldbies Wolfskers Vingerzegge Fladderiep Smalle raai Muurganzenvoet Soldaatje Amandelwolfsmelk Wilde tijm Spits havikskruid Kleine valeriaan Sierlijke vetmuur Fraai hertshooi Eekhoorngras Akkerandoorn Grote tiim Bosdroogbloem

KFK Diile KFKVI. Rode /iist Wetenschanneliike Naam 1 3 met uitsterven bedreigd Orobanche hederae Duby 1 met uitsterven bedreiad Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) 0. Kuntze 3 1 2 met uitsterven bedreiad Eoioactis ohvllanthes G.E. Smith 1 2 met uitsterven bedreigd Gaaea villosa (Bieb.) Dubv 1 3 bedreigd Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. 1 3 bedreiad Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott 3 �trooa bella-donna L. 1 bedreiad 1 bedreigd 3 Carex digitata L. 1 2 bedreiad Ulmus laevis Pallas 1 bedreigd 2 Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann 1 bedreigd 2 Chenopodium murale L. 1 2 Orchis militaris L. bedreiad 1 2 Euohorbia amvadaloides L. bedreiad 4 2 bedreigd Thymus serpyllum L. 3 2 bedreigd Hieracium lactucella Wallr. 3 2 kwetsbaar Valeriana dioica L. 3 2 kwetsbaar Saaina nodosa (L.) Fenzl 7 3 Hypericum pulchrum L. kwetsbaar 3 kwetsbaar Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray 6 8 4 Stachys arvensis (L.) L. kwetsbaar 7 kwetsbaar 4 Thvmus ouleaioides L. 4 kwetsbaar 6 Gnaphalium sylvaticum L.

Dicht havikskruid Blauwe zeaae Blaasvaren Bleke en ijle bermzegge Zwartsteel Bochtia havikskruid Vinaerhelmbloem Betonie

Hieracium lachenalii C.C. Gmel. Carex oanicea L. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Carex divulsa Stokes Asplenium adiantum-niarum L. Hieracium maculatum Schrank Corvdalis solida (L.l Clairv. Stachys officinalis (L.) Trev.

6

4

Karwijselie

Selinum carvifolia (L.) L.

Dauwnetel Groot soieaelklokie Stinkende kamille Borstelkrans Rankende duivekervel Hondstarwearas Viifdelia kaasjeskruid Aarddistel Stijve naaldvaren

Galeopsis soeciosa Mill. Leaousia soeculum-veneris (L.) Chaix Anthemis cotula L. Clinopodium vulgare L. Fumaria capreolata L. Elvmus caninus (L.) L. Malva alcea L. Cirsium acaule Scop. Polvstichum aculeatum (l.) Roth

Slanke zeçige

Carex strii:iosa Huds.

- l0 -

2

1

7

2

5

2

kwetsbaar kwetsbaar zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam

5

2

zeer zeldzaam

5

2

5

2

5

2

5

4

4

1

2

1

2

1

5

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam zeer zeldzaam

4

2

zeer zeldzaam


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.Wer v.z.w.

Witte rapunzel

Phvteuma spicatum L.

4

2

zeer zeldzaam

Ruiq hertshooi

Hvpericum hirsutum L. Eauisetum svlvaticum L.

4

2

3

2

zeer zeldzaam zeer zeldzaam

Bospaardenstaart Geelaroene vrouwenmantel

fA.lchemilla xanthochlora Rothm.

3

2

zeer zeldzaam

Welriekende aqrimonie

Aqrimonia procera Wallr.

3

2

zeer zeldzaam

Ruiq viooltje

Viola hirta L.

3

2

zeer zeldzaam

Zwartblauwe rapunzel

Phyteuma niarum F.W. Schmidt

3

2

zeer zeldzaam

3

2

zeer zeldzaam

Kale vrouwenmantel

fA.lchemilla qlabra Neyqenf.

Behaard breukkruid

Herniaria hirsuta L.

3

2

zeer zeldzaam

Wolliqe sneeuwbal

Viburnum lantana L.

3

2

zeer zeldzaam

Prachtklokie

Campanula persicifolia L.

3

2

zeer zeldzaam

Muurbloem

Erysimum cheiri (L.) Crantz

3

2

zeer zeldzaam

Cipreswolfsmelk

Euphorbia cvparissias L.

3

2

zeer zeldzaam

Bosmuur

Stellaria nemorum L.

3

2

zeer zeldzaam

Stofzaad

Monotropa hvpopitvs L.

3

2

zeer zeldzaam

Akkerklokje

Campanula rapunculoides L.

3

2

zeer zeldzaam

Eenbloemiq parelqras

Melica uniflora Retz.

8

3

zeldzaam

Grote veldbies

Luzula svlvatica (Huds.) Gaudin lmpatiens noli-tanaere L.

8

3

zeldzaam

7

3

zeldzaam

Lancetbladiae basterdwederik Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri Tonavaren fA.splenium scolopendrium L.

7

3

zeldzaam

7

3

zeldzaam

Gevlekte scheerling

Conium maculatum L.

7

3

zeldzaam

Zandhaver

Levmus arenarius (L.) Hochst.

6

3

zeldzaam

Tripmadam

Sedum rupestre L.

6

3

zeldzaam

Bleke zeaae Kruidvlier

Carex pallescens L.

6

3

zeldzaam

Sambucus ebulus L.

6

3

zeldzaam

Groot sprinqzaad

Donkergroene basterdwederik Epilobium obscurum Schreb. Heelkruid Sanicula europaea L.

5

3

zeldzaam

5

3

zeldzaam

Wit vetkruid

Sedum album L.

5

3

zeldzaam

Kruipend stalkruid Bosorchis

Ononis repens L. Dactvlorhiza fuchsii IDrucel Soรณ

5

3

zeldzaam

5

3

zeldzaam zeldzaam

Lievevrouwebedstro

Galium odoratum (L.) Scop.

5

3

Fijne ooievaarsbek

Geranium columbinum L.

5

3

zeldzaam

Geelrode naaldaar

Setaria pumila {Poiretl Roem. et Schuit.

5

3

zeldzaam

Hangende zegge

Carex pendula Huds.

4

3

zeldzaam

Spiesleeuwenbek

Kickxia elatine (L.) Dum.

4

3

zeldzaam

Veldkruidkers Viltroos

Lepidium campestre (L.) R. Brown Rosa tomentosa Smith

4

3

zeldzaam

4

3

zeldzaam

Blauw walstro

Sherardia arvensis L.

4

3

zeldzaam

Herfsttiiloos

Colchicum autumnale L.

4

3

zeldzaam

Aandachtige lezers zullen merken dat in de atlas meer soorten te selecteren vallen. Sommige soorten blijken in de regio beter bestudeerd te zijn dan elders in Vlaanderen. Duidelijke streekproducten hebben een KFK die groter is dan de KFK op Vlaamse schaal. De plantensoorten met een verschil in KFK van 3 of meer zijn op te delen in drie grote groepen: soorten van oude bossen op leemgrond: Witte rapunzel,

Gulden boterbloem, Vogelnestje, Tongvaren,

Eenbloemig parelgras, Vingerhelmbloem, Groot springzaad, Slanke zegge, Ruig klokje; soorten van schrale graslanden: Betonie, Zandhaver, Dauwnetel; soorten van akkers: Groot spiegelklokje, Borstelkrans;

- l l -


Verspreidingsattas van de planten in het Dijleland 1975

-

2002

De streek Het Dijleland bevindt zich op de overgang van drie gebieden. Het grootste deel wordt ingenomen door het Brabantse leemplateau. Dit heuvelend plateau strekt zich over Midden-BelgiĂŤ uit. In het noorden van het studiegebied gaat het abrupt over in de Vlaamse vallei. De N1 Brussel-Leuven ('Brusselse steenweg') vormt hierbij de grens. In het oosten gaat het heuvelend plateau minder abrupt over in het heuvelend Hageland. De plateaus worden smaller en vooral zandiger. Centraal door het gebied stroomt de Dijle. Ze ontspringt nog verder zuidwaarts, diep in het centrum van het heuvelend landschap van Midden-BelgiĂŤ. De Dijle stroom van zuid naar noord. Zowel ten oosten als ten westen stromen allerlei zijbeken naar de Dijle. De meeste beken werden ooit hoofdzakelijk gevoed door de vele bronnen die zich in de valleiflanken bevinden. De verstedelijking is in het gebied erg toegenomen en daarbij ook de verharde oppervlakte, waardoor sneller afvoer optreedt. Tevens worden vele beken nu hoofdzakelijk gevoed door afstromend regenwater en veel minder door bronwater, dat een heel andere chemische samenstelling heeft. Omdat onderstaande beschrijving veel kan leren over de (potentiĂŤle) aanwezigheid van bepaalde plantensoorten, zijn vier kaartjes als losbladige bijlage in kleur en op transparant bij deze atlas gevoegd. Op deze wijze kan eenieder, tijdens een koude winteravond voor het haardvuur, mijmeren over de bijzondere patronen die deze of gene soorten kenmerken, of welke soort volgend jaar eens beter in het oog moet gehouden worden. Bij de bespreking van de verschillende milieus in het Dijleland wordt regelmatig verwezen naar de verspreiding van socio-ecologische groepen. Per socio-ecologische groep zijn verspreidingskaartjes gemaakt, die per hok het aantal waargenomen plantensoorten van die groep weergeven. Omdat dit een handig instrument kan zijn om de verspreiding van soorten en soortengroepen beter te begrijpen, zijn alle kaartjes opgenomen in deel 3 van de atlas, na de verspreidingskaarten van de individuele soorten. Elke groep heeft een code, van 1 a tot 9g die bij de naam van de groep vermeld is.

- l2 -


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.Wer v.z.w.

Bodems Hoewel het Dijleland hoofdzakelijk in de leemstreek gesitueerd is, is er een duidelijke tweedeling in de bodemopbouw zichtbaar. Deze zal zich verder uiten in de verspreiding van de plantensoorten. De westelijke plateaus hebben duidelijk een meer lemige bodemopbouw dan de oostelijke. In deze oostelijke plateaus komt een zandlemig bodemtype voor. Cruciaal voor de biodiversiteit van onze regio is het voorkomen van echt zandige bodems. Dit gebeurt vooral in de IJse- en Laanvallei. In het noordoosten van het atlasgebied wijzen de zandige bodems op het begin van het Hageland. De verspreiding van deze zandbodems komt goed overeen met de verspreiding van de droge voedselarme graslandsoorten (s.e.g. 6e, figuur 9) .

Figuur 8: Verspreiding van de leemgronden (links) en de zandgronden (rechts) (bron: Belgische Bodemkaart) zwart: kleibodems; grjj§_: leembodems ) \ { 1

H

1,(

"'' .

. (/' ._"

l �

zwart: zandbodems; grjj§_: zandleembodems r.>t

D"

[\""t:7....., .,. ,,,.... '( ,,, (' I'/

,)1, '

....

'I/ �-.i-

·.:..

·

l

r

,,.

·�

,

. ,, ;; r.1 .. " ,. '· ./ • • ... · � ,, > '' � . '-!. ,� . ,,.

c:..:. 1/

1

.,.T

�:..(I� •rn �" -..._ci ; 0 ·: i

_..:..__

Figuur 9 :Graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond .�.7

.�.8

.•. 3

.•. 2

.•.f

.•. 4

Aan al soortE n per !1C. " »M--t-1H... r'<'" ,...-t-t->t'- r-r-r-1 1-5 1 fl - 111 l 1

1-l!l!t-t-�

1 r.+-+-+-1-. �� - 4-:' "f-+-+-t--1-o

" 1 1

" "7

"

.•.5

v

I v

1

111

.•. 6

15 t-1

fi!l

rtii

."

1

- ' ,,

P,

"

I· V 1\ I 1./ • I>-+--+-+�"-+_._.-+-+-+� 1 ,_:._-�� 1 ·

- 13 -

I 1 1

;

. ,:: '-' • . �U.· �: . � .. ". ; ., .

[

••

"::-�....,, 't '� /

, .y

1-,,

"

. �. 6

. •

.. ill' " �r

. _..,�-

!f �'

. .� ' ::' IW� �---� ..._

'

'.-· ·�

. / \ •c .

[;) I" , '\

.,._ . "

1 1


Verspreidingsattas van de planten in het Dijleland 1975

-

2002

Valleien Zoals reeds aangehaald wordt het leemplateau doorsneden door enkele valleien. In figuur 10 zijn deze weergegeven. Deze figuur geeft tevens goed het onderscheid weer tussen Midden-BelgiĂŤ (grotendeels wit) en de Vlaamse vallei (grotendeels grijs, laaggelegen en dus nat). In het algemeen liggen de natste gebieden in een smalle zone rond de rivieren. De Dijlevallei is breder. Vooral de natte gebieden in het noorden, in de Vlaamse vallei, vallen erg op. In valleien zijn de matig bemeste graslanden op natte grond (s.e.g. 5b), de verlandingsvegetaties van zoete voedselrijke wateren (s.e.g. 4c en 4d), rivierbegeleidende wilgenstruwelen (s.e.g. 4e) en ook de alluviale bossen (s.e.g. 9c) goed vertegenwoordigd. Figuur 10b: matig bemeste graslanden op natte grond

Figuur 10a: De valleien van het studiegebied. Grijze zones zijn natte gebieden uit de bodemkaart

Oude bossen Onze regio kent een groot aandeel aan bossen. Sinds de oudste kaarten is dit bosareaal gekrompen. In kaart op de transparanten is dit weergegeven. In de lichtgroene tint zijn de 'oudste' bossen weergegeven. Dit zijn de bossen die ten tijde van het opstellen van de kaarten van Ferraris (einde 18-de eeuw) aanwezig waren. Klassiek gelden deze bossen als potentiĂŤle biotopen voor oude bosplanten. Van holle wegen, kleine bosjes of houtkanten die in deze gebieden liggen, mag verwacht worden dat het aandeel oude bosplanten er groter is dan elders. Zelfs in het huidige

landschapsbeeld

is onze regio een bosrijke streek.

Daarom is ook het recente

verspreidingspatroon van de bossen weergegeven. Dit patroon komt in grote mate overeen met de verspreiding van de zandige maar vooral zandlemige bodems. In het Dijleland zijn de bosplanten van de drogere, eerder voedselarme tot voedselrijke gronden het best vertegenwoordigd (s.e.g. 9e en 90. In de valleien van de IJsse, Laan, Dijle en Molenbeek komen ook alluviale bossen (s.e.g. 9c) en moeras- of bronbossen voor (s.e.g. 9a). Akkers Zoals uit onze 'streekproducten' blijkt zijn onze akkers een kenmerkend biotoop. Niet alleen omdat er meer akker'on'kruiden voorkomen in onze regio dan elders in Vlaanderen, maar ook omdat de droge graslanden vooral langsheen wegbermen in de akkercomplexen voorkomen. Gezien hun vruchtbaarheid is het niet te verwonderen dat de akkercomplexen vooral in de leemplateaus voorkomen. De leemplateaus komen vooral in het westelijke gebied. De meeste akkerplanten in het Dijleland zijn dan ook planten van voedselrijke en kalkhoudende grond (s.e.g. 1a).

- 14 -


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurstudiewerkgroep Dijleland en Flo.Wer v.z.w.

Stedelijke omgeving Steden kennen een specifieke flora. Zo is één van onze streekproducten, Klimopbremraap, een relatief algemene verschijning in het stadscentrum van Leuven. Anderzijds zijn de verkavelingen rondom de dorpskernen elders in onze regio eerder een bedreiging dan een zegen. Toch kunnen resterende ongebruikte percelen hoge natuurwaarden kennen. Deze biotopen zijn zeker niet te verwaarlozen tijdens een floristische verkenning. Systematisch onderzoek van kerkhoven en oude muren leverde zo Muurvaren, Grote leeuwebek, Heelbeen en Vreemde ereprijs. Dit zijn soorten van muren en kerkhoven. Figuur 11: Planten van muren en rotsen . 4- . 6

. 4- . 8

. 4-. 1

. 5-

.

1

l

.

' N..

. 5.. 5

. 5-. 4

. 5-. 3

. 5• . 2

1

. 5- . 6

.....

· lf .. .

[/ •

"

11 1

. ;-

I ·.I · ... I·, ., I· .

'

'

,,r

• , ./

/

'

.,,, . . / ..' v

. . . .

• • • I 1 ..... --r-. .. - .. ·I1 • . '...' ' '

. ... .

C>

'

. .

I

'

- 15 -


Verspreidingsattas van de planten in het Dijleland 1975

-

2002

De werkwijze voor de toekomst Data verzamelen Losse waarnemingen Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat deze publicatie gebruikt wordt. Dit houdt dus in dat elke lezer het hok van zijn of haar woonst opzoekt en in actie schiet om na te gaan welke soorten er ontbreken. In latere fase gebeurt dit ook voor het bosje om de hoek en de wegberm aan de school of tijdens de fietstocht naar het werk. Strepen Strepen is de activiteit die er naar streeft 'alle' plantensoorten tijdens een tocht te noteren en door te geven. Dit strepen gebeurt best in groepsverband. Niet iedereen heeft immers dezelfde kennis en iedereen kan wel wat bijleren. Dit gebeurt tijdens plantenexcursies. De NSGDL heeft samen met de werkgroep Natuurgidsen van de VHM opnieuw de traditie van Jos Monnens opgenomen. Meer info vind je dan ook in de Boomklever of in de nieuwsbrief van de VHM­ natuurgidsen. Op volgende bladzijde is echter een streeplijst weergegeven, zodat iedereen alvast eens kan oefenen of ze intensief gebruiken. Hoe deze verder verwerkt wordt is eerder reeds beschreven. Deze gegevens kunnen doorgeven worden aan Flo.Wer: Wouter.Van.Landuyt@instnat.be. Bij een aanvraag voor soortenlijsten van een gebied stuur je best een excel-bestand met de l.F.B.L.-kwartierhokken digitaal door.

De manier waarop Nu deze atlas verschijnt kan ook afgevraagd worden of we persé alle soorten uit een hok moeten kennen. Vele oude bosplanten trekken al jaren hun plan in het bos, waarom zouden we ze dan om de zoveel jaar opvolgen ? Kunnen we onze inspanning daarom niet een beetje richten? Hieronder vind je alvast enkele richtingen die kunnen bewandeld worden: speciale aandacht voor de streekproducten; een beperkte streeplijst van een 20 tot 30 soorten kan bvb. eens om de 10 jaar gebiedsdekkend geïnventariseerd worden, wat een veel beter beeld geeft voor monitoring. speciale aandacht voor bijzonder en kwetsbare biotopen (de bossen zijn relatief goed beschermd, de droge schrale graslanden helemaal niet); speciale aandacht voor grootschalige werken (bvb. werken aan de TGV, met mogelijkheden voor nieuwe pioniersoorten op kalkrijke bodems, werken in Egenhoven of aan allerlei vijvers, ". ); een papieren publicatie is handig: je hebt een bundel in je handen die je overal kan meenemen, maar ze is ook een beetje 'log', want bijwerken kan maar eens in de zoveel jaar. Daarom zou een interactieve website zo handig zijn: gewoon het meest recente verspreidingskaartje van het net plukken. Webwizards mogen zich aandienen. Inspiratie kan opgedaan worden aan de hand van volgende figuren: figuur 12 toont in welke hokken in het voorjaar Uanuari tot mei), in de zomer Uuni tot augustus) of in het najaar (vanaf september) minstens 30 soorten werden waargenomen; figuur 13 toont per hok het jaartal van de laatst ingevoerde waarneming of streeplijst.

- 16 -


Vrienden van Heverleebos en Meerdoolwoud, Notuurstudiewerkgroep Dijlelond en Flo.Wer v.z.w.

Figuur 12: Volledigheid van de inventarisatie over 3 seizoenen

Il) 1

"'() -

1

1

. 4-. 6

1

() >30 () >30 0 >30

soorten in voorjaar soorten in najaar soorten in zomer

. 4- . 7

- 4- . 8

"'

<"! 1

1

'

"'t'

Cl)

";> Cl)

..... ....

"

1-: ()

()

-

Il ()•

C() (]() •

. 5-. 6

- •J

()

.-

u

a141 a •

-

() ,6' -� - -

Cl)

Cl)

- -

•1

. 5-. 5

IJIJ ()

• •l

..;() -·

� IJ .... -I._, () ü l__.,..._ • () () () ] IJ - � ()• 1

Cl)

<")

I

•Jt•

...""-'

1

. 5-. 4

r-:a,..

1

.....

. 5-. 3

5-. 2

. 5-. 1

• "r

() IJ l () u () () l() () ()- - • • c () • f9 1 (1 1

) () 1 Il: () () [ ()l • 1 () () l - •] () [ () () () ()() () • IJ() () • c () ()

• ()

() () • • • • ()• • a � 1 () • ()1•Il: () . f) !!!!! 1 • 1 () • ,..., •r () [ () �1 1 -· l ••J () � • "l r ()11 () C:: D IJ • IJ • (J () V' () c:: IJ

��

1

Figuur 13: Jaartal van de laatste waarneming . 4-. 7

. 4-. 6

. 4-. 8

. 5-. 2

. 5- . 1

-::...

"'

Il)

)

"'()

91 00 97

1

94

I

00 99

,1

00l9l 00 00'99

. 5-. 3

'S1l

79

98 99

'S8 9!

00 000000 00 00 79 00

.....

00

1

02

Cl)

76

rfJ00 97 00 90 9 1

� U.!

.

5- 5 .

. 5-. 6

98 02 93 98 98 92 83 80

99

9: 93 99 99 99 00 95

95 91 90 98 98 99 87 95

99 02 76 00 00 98 p, 02 99 91

116 97 00 97 76 76 97 00 02 7

99 00

. 5-. 4

00

00 89

00

86 86 86 00

93 91 91 00 00 00 00

99 00 00 000000 99 99 00 98 98 çi. 80 91 01 86 00 00 90 00 00 00 98 01 01 97 89 99 m

<"! 1

Cl)

99

99

98 99

00

<")

98 98 99 99

Cl)

76 93 94 73 96 98 78

1

91 91 79 02 99 99 79

�00 fi1 � 00 00 85 96 tE 02

ci5 00 97 00 92 1 00 85 00 97 00 99 85 rr

00100

85 85 85 95 00 94 85 99 00 00Pi1 01

I� 00 01

86 93 99 85 99 78 80 00 85 0000 94 85

"'t' 1

Cl)

Il) 1

Q)

..... 1

-- - -�

85 99 01

80 00 00 85 QQ

fu 99

l4 98 80 97 95 97 83 97

89 00 99 82

01 00 01 00

79 79

99 99 98

98 98 99 01

82

°" 00 00 99

99 00 'r7

00 99 99 01

98 81

.§1§_

- l7 -

0200 00

01 99 90 01 00 01 01 00 00 00 00 00 74 90 00 000000 00 02 86

80 94 97 82 73 98 83 98 QÇJ

00 79

0200 00 00 00 96

00�'8'l

99 01 98 98 00 00 00 01 02

nf' 01 80 02 80 97 96

80 �� 83 � 98 96 83 91

98 83

89 00

00

lS 00 00 02 020200 00 96 86 86 00 '4 01 01 02 83 97 99 96 00 00 02 77 00

00 Qó!Do 99 99 99 6ç 01 [;;it'l 01 00 99 99 l� nr 98 77 01 80 mIA) 00 00 00

92 94

= � U\.

98 98

98 00 00


Verspreidingsatlas van de planten in het Dijleland 1975

-

2002

Literatuur Biesbrouck B., Es K., Van Landuyt W., Vanhecke L., Hermy M., Van den Bremt P. 2001. Een ecologisch register voor hogere planten als instrument voor het natuurbehoud in Vlaanderen - VLINA 00/01, Flo.Wer vzw., het Instituut voor Natuurbehoud, de Katholieke Universiteit Leuven, de Nationale Plantentuin van BelgiĂŤ. Cosyns E., Leten M., Hermy M" Triest L" Vanhecke L. 1993. Voorlopige standaardlijst van de Vlaamse vaatplanten. Vrije Universiteit Brussel & Instituut voor Natuurbehoud Lambinon J" De Langhe J., Delvosalle L., Duvigneaud J. 1998. Flora van BelgiĂŤ, het Groot Hertogdom Luxemburg, Noord Frankrijk en aangrenzende gebieden. Derde druk, Nationale plantentuin Meise. Monnens, Jos, 1995. Planteninventarisatie. Eigen uitgave. VHM. Stieperaere H. & Fransen K. 1982. Standaardlijst van de Belgische vaatplanten met aanduiding van hun zeldzaamheid en socio-ecologische groep. Dumortiera 22, 1-41. Van Rompaey E & Delvossale L. 1979. Atlas van de Belgische en Luxembrugse Flora. Tweede druk, Nationale Plantentuin Meise. Verloove F., 2002. Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 20.

- 18 -


Verspreidingskaarten van de soorten-0

'9

·

1

·

·

·

.

·

-

-

.

·

.

·

'9

CD

'9

CD

't

CD

'?

CD

CD

-'

. 4-. 6

.J_...f". r-..

. 4-. 7

·

"'

. 5-. 1

-

·

.

-

·

·

'---'-

. 5-. 3

·

·

·

·

·

·

.

.

·

·

·

. ' A'I •. • 1 71 • , I• 1 1 �

·

!7fTl--1:17, . vr:Tl\ . [.y 11

• 1 Y1.

·

·

·

·

·

·

'

·

·

·

·

·

·

·

. 5-. 6

. 5-. 6

. 5-. 4

-

..

. 5-. 5

·

·

·

·

" l'-t--h.] 1 1 1 1 1 1 �l ll

1" •. IA·I N'"

>-

vt Vl l l l V'• . :17• .

. f7·.

. J.J .

• I• .......

·

°

·

- KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

. 5-. 2

R.L.:

. 4-. 8

'---'-

�:

11- r1

·

Acer negundo L.

.,,

·

.

·

.

·

l+:�:W'"l l l.!.1.1- wf.l I N 1 l 1 l I 1 1 l 1·1·11·

·

-

·

Vederesdoorn

--..;

CD

'9

CD

't

CD

'?

·

·

·

. 5-. 5

";-

'9

.,,

...:

"

'9

"

't

"

'?

"

";"

'9

.,,

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus L.

CD

'9

CD

't

CD

'?

CD

·

·

. 5- . 4

:i:<1 1 1 1 iç1 1 l l l I - • Fl-1 I I IJ 1 I I • • m 1 Jl\- l I · . ' .Il -·· V• ..71.1. Il • I• 1,..,,, l.Yf l I • . l/1 - 1- 1. 1. I/•.

·

·

1

·

. 5- . 3

CD

·

1

.

.2

- l.l.R11\;I.�

. 5-

� 1 1 1 IA-1 1'< • .1 . ...... • 11111 1 1 1 · • • I •

. 5-. 1

Noorse esdoorn

Acer platanoides L.

CD

·

. 4-. 8

• 1 11

. 4-. 7

bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 7

�:

CD

";-

.,,

. 4-. 6

Spaanse aak

Acer campestre L.

. 5-. 3

bossen op jonge, weinig stabiele, matig puinbodems (ravijnbossen) R.L.: - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

�:

. 5-. 2

bossen op jonge, weinig stabiele, matig puinbodems (ravijnbossen) R.L.: - KFK.VI: 7 - KFK.Diile.: 8

�:

vochtige

vochtige


rv 0

"

"I

"

't

"

"?

-

":' "

"

"I

. 4-. 8

. 5-. 1

·

1 . 5-. 4

l-<.l·I·

\� •·I

. 5-. 3

·

.5-. 5

L...J.._

. 5-. 6

·1 · FFr-l· l ·l· I · I· l · 1 ·T ·�l'-t-f-o\.I 1·I·1·1 · • · I IÄl· l·•fl ·l· I 1-1-�· l · l·I . V.1- I I· I V'i· 1 1·I·1·I ·1· I I · •· . VI. J. J. J. R · 1-1·I·I·1•I·• · • · •

. 5·. 2

"\ W-1::+:

1

l.Y

•/1•

. 171.l:-j\

·•·

1 1 111 1 1 1 :1 1 11 1 n w. m 1 1 � 8:1.

. 4- . 7

"I

"

"I

"

't

"

"?

":' "

';"

.,,

. 4-. 7

-�·f'T"•· "'?

. 4-. 6

Kalmoes

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 6

. 4-. 6

Acorus calamus L.

�: matig bemeste graslanden op natte grond

Achillea ptarmica L.

•·

·1�·M·

Wilde bertram

'7

"

"I

"I

"

"

"

't

"?

"?

't

":' "

":' " "

';"

';"

"

"I .,,

"I

.,,

. 4- . 7

1 4-. 8

1

.

5.

2

1

. 5- . 3

1

.

.

1

.5-.2

1

.5-.3

-

1

·/ · V• · {•. '. '" • l•lr11• • lo:."f• ·VI· l· l· I· V•· 17T-:-r:1\ . 1/1. ·11·

.v..

1 . 5- . 6

.

. 5-. 6

�4Ll 1:J:1:1:l:1:1

·•

.5 • . 5

....·.-1" 1 . 1 . 1 . 1(.1 . 1 . 1 1 . r.r:=+::H"- 1 - 1 1 · V-1· l· l· l·V•·

. 1 /'1. . kA'·

. 5-. 4

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK. Dijle.: 2

N... 1 ll.. Il N. • · • · IA·I k• · • 0':'"1-.,.l. l.f. I 1 1 I"\

.5-.1

. 5- . 5

kalkrijke of

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

.

. '.71 ' · •/1· l · l · I · V• · v1 1 1\ . 1/1. ·11·

·/ ·V• · 7••1•1h ••• 'l11'

. V-1 . 1 . 1 . 1 . i,r..

. w. .

'l

1

'Jl · I · I · I· I · I· I· 1 · l·I · 1 "•'î'-t-t--\l l · l· l· l · l· 1 ·l vt'· 1 • 1 1 1(.I · I · 1 1· j.Ff"M". I 1 • 1

·•(•· . kA'·

.1':'"1-.,.

. 5- . 4

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK. Dijle .: 1

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

)lil� IA·I k•·

. 5- . 1

7"

1

llL

. 4• . 8

.

Kleine steentijm

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle. : 10

Gewoon duizendblad

. 4-. 6

Acinos aivensis (Lam.) Dandy

�: matig bemeste graslanden op (11atig) vochtige grond

Achillea millefolium L.


!'\.)

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 9

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijk e, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

'9

'9

'tl

';Q)

"!

';-

Q)

"!

Q)

'9 Q)

'9

Q)

"

"

Q)

'?

Q)

"

'?

Q)

'9

. 4-

·

1

.

1

·

i"'1.

. 4- . 7

L:-m"

6

1

.

8

·

.

·

.

8

1

._

4-

·

·

.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.k-1' 1 •

·

·

·

l.Y

'

5- . 1

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.

·

·

·

·

·

·

·•

·

·

-

-

. 5- . 4

1 . 5- . 5

1 . 5.

6

1

·

I

.5-.3

T-b.

.5-. 2

1

.5-.4

1

.5-.5

1

.

-

.

5 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 7

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

·

---1\

-

-

1

l(l l l l l l l A • '

. V.Fî - l I V,

·

·

·

.

. 5- . 3

• I l/l" I k" . a,1 . 1...r. 1 11 � ·

1

KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 7

+itN.1

. 5- . 2

-

•{• Il • • 1 . 1 .,y. 1 . 1 ,..,. l.Yf" l I • • 1 1 ...... Vl l I\ • 11 .

1

\ 1 1 1

. 5- . 1

1

'-'-

·•

. 4- .

R.L.:

�:

1-1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1 lf 1 �

.

Hondspeterselie

'tl

"

-

• 1� 1"' ·

4- . 7

.

Aethusa cynapium L.

'9

Zevenblad

Aegopodium podagraria L.

'7

Q)

" "

" "

"

"

"

'?

"!

"!

'?

';"

';" "

'tl

'tl

"

'9

'9

1

Witte paardekastanje

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 9

Muskuskruid

. 4- . 6

Aesculus hippocastanum L.

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

Adoxa moschatellina L.


10 10

·-·

1--1". r-r

1

-.;

"I "

'!' "'

"

'?

"! "' -

"

";'

"'

1-

1

Ûi

. 4-. 6

Gewone agrimonie

"I

·•·

. v. 1 .i r

-� . I/• . {•. '.

1/1·

" (" ·�·

t-4..

5- .

1 . 5- . 6

t

1/1'·

..,r

·• ·•

· 11w 1:1:�:1:1 . t-·-1-<1 1 1 • 1

. 5-. 6

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

JA'l l

o

. 5- . 5

1•·1·1·1· 1 ·1·1 ·1·1· 1 ""''++J 1·1·1·1·1·1·1 ·�-1- 111

.5- . 4 1

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

·- · ".. . ' {•. • ,. 1. � y . l.Yi. . I/!. 1 . 1 .1. I/• . ·-- · i\ · L>'!· I · 1· 1· • ·11·

•·

·-·

.

·• . J-1'· 1 • 1. -

" YI .

V•· · Vl·l·l·I· · Vl·l· I\ · 1/1'·1·1·1· • · · ·tf I � ·I l· ltl 11 1 111 ·

"-;'"

'

.

1

1

.1 1.

1 ·1 · l ·1· r-1 ·l ·1. l· l · I 1 ""7

"

1. - 1· 1 "I

I· •

•.

l

1

1 1

. 4-. 7

:1

:1

:1 :1

. 4-. 6

Moerasstruisgras

:1

7

W.r-r

1

. 4- .

Agrostis canina L.

";'

"

"I

'!' "

'? " -

"! " -

"

"7

.,; -

"I

. 4-. 6

"-;'"

·•(• · . k-1'·

. l""!x

1

/[ •

t-4..

. 5- . 2

t\;_•· 1 1'<

3 1 . 5- . 4 i il

. 5- .

.

. 5- 5

1 . 5-.6

·1-·--1-<î l · l · I

1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

1 1

':"

·

.

••

. {

·•

. 5-. 5

·

1 . 5-. 6

. .. . • . . ·• . . . . . . . . .. . . . -) . . . . · •·•·I · · l· l·l·I .....r.. . · · . ,.._....J.. ·Ll I •lf. . . - lr . •

. . . . . . 1/ . . v. . . v. . . -· . .

. ,___ .

."':' . I.

1 . 5-. 4 1

11...I

. 5-. 3

J�I

1 î'

. 5-. 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

. "' ly . - . . . 1/ . . . . 1/ . . -L<' - 1\ . [y .. . ·• .,

._:_l I l,1 · I !'<... --;-�l:s..

)

. 5-. 1

1 1 ·I

. 4-.8

·t · V• · (•.1. lh l •>11 ·

Yi • · Vl -l·l·l· V•· .1/1. I · i\ l.;1 ·11·

. v. .v..

1/1·

1 111 fl l l lttUJiiJl:l:l:l:l:l:I 1

1 4- .8 1 .5-. 1 "'\

Welriekende agrimonie

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

. 5-. 2

Agrimonia procera Wallr.

�:

3 1 i il f'\.'' "' / l""!x 1 i-'-"'.

.5-.1

. ..:.-1"' · ·· · •· · •· I · •

1

.4-.7 1.4-.81

Agrimonia eupatoria L.

"7

"'

"I

"

'!'

'? "

"! "

"

"7

"'

"I

. 4-. 6

cynapium

Aethusa cynapium L. var.


f\.) (.U

"

"I CD

CD

"I

CD

F.

. . . .

.

1

. 4-. 7

...:

"

"I.

.

.

til

't

.;1

'7

-

CD

"!

-

CD

';-

..,

"I

. 4-. 6

Hoog struisgras

1

. 5- .

2 1 .

·• ·

. .....,

· i,r

•· l · · ·•·1·11

•- 1-1- •: m . · · · - · 1{1·1·11· ·• · 1 711 · I_,,.. · I · • - m71- 1- 1-1- • "" .• . 1 . j\ lfl• ·•

._

.3

. 5-. 4

. 5·. 5

�"·�

· • ·!•

•·

·I ·l . t--.-.S" 1- • •·

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

� �.�l:M . 1-f··•· ·•·l·I•· · • �:U:inll· l·l·l-1-� 1-11

1 •• !-:'•.

. 4-. 8

. 5- . 1

't

't

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

"

CD

Agrostis gigantea Roth

'7

'7

. 4- . 6

7

_..r:- rr-

1 . 4· .

CD

"I

CD

't

CD

'7

CD

":'

CD

';-

"I ..,

Fioringras

Agrostis stolonifera L.

.,_

-.;'

CD

CD

. 5- . 6

":'

1

":'

. 5- . 5

CD

1

';-

. 5- . 4

"

1

'

2 1 . 5- . 3

Agrostis stacea

..,

. 5- .

KFK.Diile.: 9

"I

1

-

..,

. 5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

"I

Gewoon struisgras

Agrostis capillaris L.

1 . 4- . 8

·

. •. ,

. , rn

1 . 5- . 5

. 5-. 4

. 5-. 5

. 5-. 6

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 8

I I -1

1 . 5- . 6

·· 1·!"·1�

. 5- . 4

-+'.l!t! l""+-f-o\

•fll"•

. ' t.'·

I · I 1 · lf1 ·I·1 · 17'· .

·/ V• · I·{· . , . ".

Vf·

2 1

· · l· l · l·V• ·

• ,J..<'• •

>--;'°

. 5-.

·•(•· . 1-f·

1

. 5-. 3 1 r-t.. l , 1':. 1 1 • 1 /I· 1 1'<. ' • · 1':"1-.:_I · bl'- 1 1 1 l'i

. 5- . 1

l_;.1 • l · I · .. ... . . · 1/1· · Vl-1- 1\ • L>'l . ·tl·

1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:


l'0 .;:,..

. i..-r. IY

.

.

. 4-. 7

....:

';"

"

.J R4

"

't

-

"

'?

-

"

-

";"

"'

"I

. 4-. 6

Zilverhaver

Aira caryophyllea L.

';-

"

"I

"

't

"

'?

"

";"

"'

"I

1

. 4-. 8

.

·

.

':"

.

.

.

·

.

.

". . • .

.

.

.

-

. 5-. 6

·-· . "" . " " ;JFT·l ·l· l · l · l·l·l· l ·l ·�l'-t-t-,1 1· I · 1·1·1· I · 1 ·1--+"1 ·1·1·1 . 17..

. '.'·Il\ Jll. .J/.. 1 {1 I , 1 . 1 ')I'

Vf· . 1.7. ·Pl· l · B·

..7.. . l.J·

.1":'1':,

\� IA· I °N.."

. 5-. 5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

KFK.Dijle.: 3

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

.5-.1 1 .5-.2 1.5-.31 .5-.4

. •·n·

. IY

. IY1 . l/1· l · l · I · V• · . 171 . 1. 1\

.

WMMDlll

. [/,. ··7···· • -' 1 1 . y

lkl11

· fy (/1 j f 1 () . 1./1. 1. 1\ ·l • . i.Y · ·11

1 1

KFK.VI: 3 - KFK.Diile.: 2

t--h. 1 1 l \ 1. 1. 1 1 Il)-.: ' IA·I '1-.

-

8 1 . 5-.1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 31 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- 6

. 4- .

Hemelboom

. 4-. 7

R.L.:

. 4-. 6

�:

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

. 4- . 7

1

1

...

""7

"

"I

"

't

"

'?

"

";"

"'

"I

. 4-. 6

Layens . 4-. 7

.,

. l/• .

.

· 17·.'. • ' 1y

') •

•f . k.

,. 1. 11

f1 1 1:J/f'.'I.k

· • · V•· . 1 (1. 1.

·I . o -) . 17.17. .

r-h.. 1 Il lx ' . /I 1 �·.

.5-. 2 1 .5-.3

vt· . v.. . .).<"

"':"

.

1

-"'\

.5-.4

·t--1-<"•·

. 5-. 5

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

. !'?""

.5-. 1

· IYi· · · · . L,.., · ·11·

. 4-. 8

l.YT · · . I; ·11·

.w..

multiculmis [Dum.) Bonnier et

.

. 5-.5 1 . 5- . 6

I

. 5-. 6

·•OJl·l·l·l·l·l·l Tl · l · I · wl'-t-t-..1 1 1 . 1 . 1 . 1 1 ·l .1r.1 . 1.1 1.r.ï'� · · l·l· I vt .v.1.1.1.1 - vw

.

. (. . . k.A·'

..... . 1�

1

- KFK.Dii le.: 2

. 5-. 31 . 5-.4

KFK.VI:

.2 1

-

'} 1.1.lli'df. IA·I k•·

. 5-. 1 1 . 5-

R.L.:

�:

n 1 1:Yn:k

·

1 ••

. 4- . 8

Aira caryophyllea L. subsp.

""7

"

h

"

't

-

"

'?

-

"

-

....' "

-

"'

"I

. 4-. 6

caryophyllea

Aira caryophyllea L. subsp.


� (J1

. 4-. 8

1

.

5-

.

2

1

.5-.3

. U--1'· "'°1 •

vr·

··(·· • kA'•

. ' . N.

. v.

l

." . • . ". . . · • ·····

1

"I " '7

"I "

'7 "

"I " --; ...:

';" -

';"

't "

. 4-. 6

1 -

. 4-. 7

. 4- . 6

.

1

. 4-. 7

.j..('

• I• 1

VT·

·•(•· . kA'·

. ' .N.

. 5-. 3 1

1

>11

·V··

.5-. 6

.

1 . 5-. 5 1

. 5-. 6

· 1/1· l· l · I · V•· ·VI· l· I\ . l/I. •fl•

•/ · V• · · I{•"'· • •· • • 1r

l"-t-t"\] 1 1. 1. 1. 1. 1 Vf· l ·l·l · lf / · 1 ·1 1 · 1 · 1�·1·1 · 1 . v.1.1.1.1-v• ·

. 5-. 4

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

·•(•· k-(·

• JA"

.5-.5

1�Wtl: 1:1:1:1:1 · �· l · l · I

·1

. 5-.1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 t-b. 1 Il 1 t 1· 1· 1 1 /1Ull . 1 1'< 1 . 1

. 5-. 4

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

• lfl• ' . ' .• . •. • . · 1/1· l · l · I · V• · ·Vl·l·I\ • \...Y •fl•

L--'-

1 . 4- . 8

1 . 5- . 2 1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

\ l.ITT11'd . l'l 111 I l/f· I N.•·

. 5-. 1

':"

. 4-. 8

Alchemilla xanthochlora Rothm. Geelgroene vrouwenmantel

1

"Il

1

-0

1

-0

"I

-0

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 9

�: matig bemeste graslanden op natte grond

I

�·

. 5-. 6

Alchemilla glabra Neygenf. Kale vrouwenmantel

"I

L--'-

. lY fl

·

• 1---+<

.5-. 5

17n �1:i:1:i:1:i:1:i-1 1:i:1:1

. ,. '. ' :1

.

.5-.4

.•.J• · .. . . . . l'-t-t--\_

·V•·

" lfl ·1/1 · l · l · I · V•· ·Vl·l·I\

1

)� /f- 1 }<..• ·• ·

.5-.1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

···• 1 1 ·1 · 1·1·1·1·1· 1 1·1· 1 ·1·1·1·�

. 4-. 7

Ajuga reptans L. Kruipend zenegroen

';-

"

"I

't "

4> 1

'7

"I "

';"

-0

"I

. 4-. 6

Aira praecox L. Vroege haver


l'V 0-

1

4-. 7

tff.

.

1-�rr

1

1

.

4- . 8

·

-

" ....

"I

" "

"

'?

":' "

';" "

..,

"I

•· •

. 4-. 7

--· I�

. 4-. 6

Grote waterweegbree

1

·

·

·

V• . '{• . '. . , 1. 1 )"

·

5-

.3 1

l"T'T'\

-)

. 5- . 4 .

5- . 5

1

·11·

. J.<

5-. 6

1

5-.

3

··-

. 5-. 4 . 5-. 5

I�

·Vf·llll·I·

. lf'. '. . IJ '.' . -� -

Vf· 1 1 lmf 1 1 1 1 .--=-t--11 ·111 · 1 l·l·l·l· •· I· •

.

''

111· 1 •

r-t... N.'.

. 5-. 2

-

�·I

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

·VI· l· l· I· • ·• · l · I · IA· l · l·I· •

·•

•·

�·1

.

KFK.Dijle.: 1

. t--t-"

1

-

KFK.Dijle.: 6

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

. 1/1-1- 1\

..,..�

l

. 5-. 1

·11·

. IY

.

l-V•·

·1

. v.1. 1 - 1 -

·.1--"

V1

·

·lf• · . ....

1

i /1· 1 l'<.' ·

. 5- . 2

•"N..

1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

\I l �

. 5- .

111 LWïrilllllJJj:lllllll:I

. 4-. 8

1

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

· IYI VI l·l·I· V•·

Alisma plantago-aquatica L.

...:

"

"I

" "

-

"

'?

-

":' "

-

';" "

..,

"I

. 4- . 6

Slanke waterweegbree

Alisma lanceolatum With.

...:

"

"I

" "

"

'?

":' "

';" "

..,

"I

•·

. 4-. 8

· •·

·•

.

3 Il f'<.. •. 1. )'<..• ·

. 5-.

1. 1.

1j

--·

Il"

. 5-. 2

-

·11·

· Vl ·l·l· l-V•· ·V•· I\ · 1.;1·• · 1·1·--

·;;'l"· • · • · l•I'· • ·

·Il' - . ·V• · · I (1 • • '. ' 111

·•

. 5-. 5

-

--

-

. 5-. 4

. 1-1"..-'"I� vr· .• · lf. ·V · · · V• ·

KFK.Oijle.: 9

·I ·I ·1

. 5-. 6

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 5

· lf• · . ,....,

- V•·

-

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

•"l<.

'

. 5-. 1

I:"

·•·I·•· •

• •·

. 4-. 7

· a-1"-l'r•·

. 4-. 6

Daslook

Allium ursinum L.

...:

"

"I

" "

"

'?

":' "

';" "

..,

"I

Look-zonder-look

Grande

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et


rv -....J

4- . 8

--

-

KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

� " -'7 " -'f " -'9 "

� "

'? "

'f "

'9 "

� ...;

';" --

';"

--

. 4-. 7

· l..:..J-'?

. 4-. 6

Rosse vossenstaart

. 4-. 8

Alopecurus aequalis Sobol.

"o

R.L.: momenteel niet bedreigd

m: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

...;

'9 "

'f "

'9

"

..

"o

"

"

·l·l·l·I

';"

"o

'9

'9

Zwarte els

Alnus glutinosa (L.] Gaertn.

';-

'9 "

'f "

. ..

-· .':'1-., · •·

1 . 5- . 1 ...,

'7 "

.

··· •·A\ --l· •·U .-:-. • 1 • 1 {•• ". · •· l ·î- I· •· l;.-1"· 1 ·1• , . .. . . . • • • 1• l/1 · 1 1 • 1 V• ._.... �-1-:J". •· l· l ·J/l· l · I\ · •· l· IA· l· l· l· I ·-' /1 ·•

1

'7 "

. 4- . 7

Grauwe els

Alnus incana (L.] Moench

� "

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK. Dijle.: 7

m: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

� "

';-

"o

'9

. 4-. 6

Kraai look

Allium vineale L.

.5-. 2

1 . 5- . 3

1 .5-. 4 . 5-.5

1 . 5- .

.

5- . 2 1

.5·.3

1

.5-.4

• 'j

1. 1 )"

· 1.;·J/1· l · l · I· V'· .j,l •"'. '•f1\/ •

,,

· V' · . '{'. '.

vr· ·Vl·l·l·l·V'' · .).<', .

Ï"'Î\

·t---1-'"

. 5-.5

6

�·l

. 5-. 6

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle. : 2

·lfl·l·l·l·l·•·R·•· • kA'·

1

m: open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

1

r-t... 1 1\ l\;. ' . l /I• 1 ""''. . ''"'N..1. l.:A.

.5-. 1

. 5- . 1

R.L.: - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 8

m: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem


1') CP

4- .

7

1

4- .

8

1 .

'? "

'î "

'7 "

<"/ "

';"

'? ..,

Duist

r-b..

. 1 1 . 5- . 2

. W...-· f"r,.

.....

·•

•IJ•

. , .. ·•·• ·• ·-··

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

·•· l · LY .• 1 l\J '

·• • l/' .

'--'---

·•

.

.,, •·L.--+.c. vt·

·-·

. \· 1 /1 -....J•l_·.A·

5-

1 1 l 1ll&flDI

1

Alopecurus myosuroides Huds.

'? "

'î "

'7 "

<"/ "

';"

'? ..,

6

Witte amarant

Amaranthus albus L.

'? "

'î " -

'7 " -

<"/ " -

';" -

.., -

4-.6 T '?

Geknikte vossenstaart

.

Grote vossenstaart

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 7

. 4-

Alopecurus pratensis L.

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

Alopecurus geniculotus L.

�: R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond


� -0

1.

EG

. 4-. 7

"

"I

"

't

"

'?

"

"

"!

';-

.

"

·V . ' {• . . 1 . 1�

·V··

�: R.L.:

·

rr1.

1 1

1---1-<"

·

.

·

-}•·

·•

.

>

< I .

.

.

1

H

1r.-V.<' 1 1l'-t--t-\_ 11 r.� V·

·l.YT· · l/1· l·l·I · v · 1/1 ·1· I\ • LY ·11·

• l• ly

V

·J · •· 7····

vt

·

.f(··

....., .

.:!7.

.

·

. 5-. 5

- KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.:

l"-t--t-\

·:7

.

1·U1 ·' l ',lll1öll

1..:..1--1"·

:l U

Bouchon's amarant

11

. .v.

1/1·

. f7 . ....

.5-. 2 1 5-. 3 .5-. 4 N... 1 ll. 1 1 lx ' - ' . 1'< " 1/!1 • J':"i-.. . '-'A. r>

.5-. 1

I

T

.> .<

I

·I ·I ·

·

. 5-. 6

akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 1

�:

·l.YT . ·L/f. FT· 1 · V• . v1. 1 . I\ . IY1. · ·

·•

. 4-. 8

Amaranthus bouchonii Thell.

� ...:

" .1 "I "

't

'?

"

-

"

"!

';-

" -

.,,

"I

. 4-. 6

Kleine majer

Amaranthus blitum L.

·F

tl+.j.

I· ·

. 4-. 7

. 4-. 8

"

"

� ...:

't

" .1 "I "

'?

"

-

"!

-

';-

.,,

"I

j t!+.

. r-r

1 . 4- . 7 1

I· .

. 4- . 6

Papegaaiekruid

·V··

·• -:-;-...+<-

1· I

l/f·I�""

.

5- . 4 1 .5-.51

.

1y

· ly'l"l ·J· 1·1· • ·Vl·l·l ·I· . 1/1·1·I\ 1.7 ·11·

•I• 1 •

·•· V• · • 1 (1 • I

.1111

• '""1-<..

-\

. 5-. 6

- .

5 6

akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

·I 7

.5-.2 1 .5-.3 1 t-4.. 1 ll.

�: R.L.:

·1/ · 1..YJ·1· 1· 1· 1·r· I ·11·

V1. l.YTl·. l·l·1Y1···1\ ·

·V• · (1. J

• ,. , • 1 r

. 1

v . v.

.j.<'

. J.-1' •

·lf··

• '-'A .

. 5-. 5

- KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

. 5-. 2 1 5-. 3 . 5-. 4 N... 1 ll. lx'. l/f·I 1'<

�: R.L.:

· ''="k

-.,

. 5-. 1

1 . 5-. 1 1

·

L--'-

. 4- . 8

Amaranthus r etroflexus L.

-.; ...:

" .1 "I "

't

"

'?

"

"!

"

';-

-

.,,

"I

. 4-. 6

Groene amarant

Amaranthus hybridus L.


().) 0

. .i--

I· I·

. 4-. 7

1

. .

...:

<;'"

· V· · {' . '. ""

"/

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

· V• · (1 . 1. ••• '. '1'.

. 1

'--"--

.' 1

·•

· I/

l.>'1 . · l/T· l ·Tl· V· · - Vl·l· I\ . l/I · ·Il·

vt·

. v.,1-<

..-;

. .(.. . 1-f'.

.!"'!-.:_

1---r-t""\

1 /1• 1 !'<..'.

\l il�

. I'--+<"'• .

�· I

.4-. 7 1 .4·.8 1 .5·.1 1.5·.21.5-.31.5-.41.5-.51 .5·.6

01" P*

" "

-

'? "

-

":' "

-

';"

""

"I

. 4-. 6

•· l· V' ·

.v. '"'>11"

.j.<'••

·

�4-kJ 1:1: 1: 1:1: 1 Vf· I · l · l · lfl · l · I HT-i--.+•1-1 · l · I

·• ·

. 5- . 41.5-.5 1 .5-. 6

"

. J.A. rr

•· I · • · •

...:

"

"I

" "

'?

":' "

';"

""

"I

.5..51.5..6

·-·

· I·

1

•J.<

· I/• .

• •·

·•·• .

.-..:­ i-1'9-

·•· •

. ···•·• ·•

.

-

·• -�·

. 1"'1-.:_l· l ·.J'.I 1 1 /'>

)� _ _ ,,.... _ .

. 4·. 7 1 .4-.8 1.5.. 1 1.5-.21.5-.3 1.5-.41.5·.51 .5·. 6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 8

�:

mq:1:rr:t1:1:�

. 4-. 6

Rood guichelheil

arvensis

· • ··· · •·

A· 1 ki.,_·• �

1

f�+f\ 1· 1·•

· · ·• · • · •·IJ)- · · V' · · • • I• ·•·Y·•r . '.>'1 . ' . ' . ' • VI · · I · l · I · I/'· ·'·-·I\ · 1/1"·1·1·1·1·• ·11·

. l""1-.:.

\ 1 1

�: R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 7

. 4· . 7 1.4..8 1.5.. 1 1 . 5· . 21 .5· . 31 .5·.4

Anogollis arvensis L. subsp.

..... .....

"I

" "

'? "

":' "

';"

""

"I

• .

Rood en blouw guichelheil

.4 6

Anagallis arvensis L.

KFK.Dijle.: 3

R.L.: - KFK.VI: 6 -

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

"' . ·VI· l · l · I · [,1, . ·V• · I\ · IA· l · l · l · l ·T · I ·11·

'--"--

Amelonchier ovolis Med.

"

"I

" "

'? "

":' "

';"

""

"I

. 4-. 6

Amerikaans krentenboompje

Schroeder

Amelonchier lomarckii F.G.


(;.)

':"

�·-··

.5-.3

1

11 '.:A .

1

·

CD

'9

.

CD

'!'

I

-

CD

'7

-

CD

CD

';"

�1

I

1

1

. 4- . 7

1

1

. 4-. 8

1

.'

1

. 5-

.

2 1 1---4...

1

I'·. . ".

�l·

4

·

·

·

1 5-

·

5

1

.

· IA'· 1 • 1 .-. tl

·

� .bf.t+.

·

·

l I

·

-

•·l·l·I

• 1 1 •

·-·• -

1 - 5- -

Il

- 5- - 3

u:i:1 um -

1

l/"•· · · :LI4Hilftf-1·1· 11!·r 11l111 I ; l l l l l l . ...,.-J.J·· I\ ·Llf.f:

. 4-. 6

5- - 6

...:

CD

'9

CD

'!'

CD

'7

CD

CD

';"

'9 ..,

Gewone engelwortel

Kromhals

CD

'9

'!' "

'7 "

� "

CD

';"

'9 . .,

Angelica sy1vestris L.

5- . 1

·

-1 -1 I

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 6

1 .

L_L_

·

·VI -1 I\ . l/J.

. l.Yi.

V• . ' (•". •· 1r

. V-1-1-1-1-V "

. Y.

. 5-. 5

1·1--1�

.5-. 4

1..-t«' l'-t-t-\

l'i

!'<."

Vf·' l·l·l· lf.1-1·1 -· ·Vî·l·l·l·V·'· ·· ·11·

.,......,

. [7•.

1

r-i... 1 11..

.5-.2

. l'='k

)

.5-. 1

�: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

- ·� -

. 4-. 8

Anchusa arvensis [L.) Bieb.

';"

CD

'9

CD

'!'

CD

'7

CD

CD

';"

'9 ..,

. 4-. 7

Bosanemoon

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

Teer guichelheil

. 4-. 6

Anemone nemorosa L.

�: voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen

Anagallis tenella [L.) L.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

.5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 9

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond


(>) l'0

';"

"

'?

"

't

"

'?

"

<'-/

"

';"

.,,

'?

/'T1

. 4- . 7

• L.:-1-'f•

1

Stinkende kamille

. 4- . 6

1

1

1

1

1 . 5- .

1

.

. '7

. 5- . 5

1 . 5- . 6

.

1

. 5- . 2

1

. 5- .

3 1 . 5- . 4

1

-

. 5- . 5

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

1

·

. 5- . 6

KFK.Dijle.: 4

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

. ,_

. v. .J.<',.

1

·•

. 5- . 4

il· · · · · · · · · ·

ll

.3 1

I I I I I I I I l I . '�1'-t--t--\J 1 . 1. 1. 1 1 . 1 . 1 . t--1-<1 . 1 111

. 5-

.

1 )"

·

I · V' · · 1/1· l · l ·Vl·l·I\ . Lr1. ·11·

. l.Yi .

.

• ,. r •

. 1/1· (' ,

1�

•/11 . IJ•

I

1. 1

> 1-1-1Tiî'KI .1�l 1-1- � . '·N..1 · 1.Jf· �l•A • · • 1 1 111-ïl. kA'· l·l· l ·l·l · �Î 1-111111 • 1 • } l'-t--t--\ '-r--11 ··II 1. 1. 1 • 1r- 1. 1. 1 1 vr· I ·V.l· l· l·I·•· . y, .

. 4- . 8

.

. 5- . 2

. kA'·lf,. ·

!":"'"'-

1

/l· l ·iil[:51I 11. 1 /'<..' .

. 5- . 1

Vl· ·V'· ·• '' ' · i(·V'· . l.Yi . 1/1· I • 1 • 1 • V' · ·Vl·l·I\ . Lr1. ·11·

1

1

'-'-

·

1 ,.

. 4- . 8

I· l·l·I·•

7

. '�- J'r1.

1

. 4- .

Anthemis cotula L.

...:

"

'?

"

't

"

'?

"

<'-/

"

';"

.,,

'?I

1

niet

humeuze,

:'

. 4- . 7

. 1-1.

1 1

1

...:

"

'?

"

't

"

'?

"

<'-/

"

';"

.,,

'?

Gewoon reukgras

t-;

. .

.

.(, .

. .....,

' Y'f.

.v,.

.

. 5- . 5

1

··· I1I

. 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

-

KFK.Dijle .: 9

§fill: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

r

l

". .

. 5- . 4 1

KFK.Dijle.: 2

1 .K '-t-t'\, • 1--1"" . 1r.1. 1 .11 . r. 1�, .

0

-

1 . 5- . 3 1 N... 1 l l..

. 5- . 2

KFK.VI: 5

· '"'"N.1· 1.Jf·

1

-

l 1· l·I 1111U'FJT 1 /'<..' A

. 5- . 1

R.L.:

§fill: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

vr· ·V'· •· ·•I(·· V'''· 1, · • I · v, . · 1/1· l· l··V l·l·I\ . 1/1 . ·11·

1

1

'-'-

. 4- . 8

Anthoxanthum odoratum L.

"

'?

"

't

"

'?

"

<'-/

"

';"

.,,

"'1

. 4- . 6

Slofhak

. 4- . 6

Anthoxanthum aristatum Boiss.

KFK.Dijle.: 2

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 3

Valse kamille -

�: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

Anthemis arvensis L.


(;) (;)

.

6

.

4- . 7

. i--r. ['<

1

1

.

4-

.

8

1

. 5- .

2

1

. 5- . 3 1 . 5 - . 4

·

. 5- . 6

1

I· I·

. 4- .

.

1

'--'--

4- . 8

.J.-<"

1

· V• · (1., . • I• 1" l )"

1

� " '? " 'f " "I "

� "

'? "

'f "

"I "

'7 ....

';"

';"

. 4-

6

1

. 4- .

7

·r�·rr

.

'--'--

ly

. IY'I. ·VI· l·l·l·Y·· Vl -1-1\ •

·11·

1 . 5- . 3 1 . 5- . 4

·l

1. 1- 11' · V•· · 1 {•". • ,. '. 1 7

vt· . 1/.1. 1 . . V.1.

'"':'

·•(•· . .......,

2

1

. 5- . 5 1

. 5- .

·•· 1• ·1·1·1 ·1 · 1 · 1 ·1· 1 · 1 "'"''-+-+--J 1 • 1 • 1 • 1 1 1 1 -........-r - 1-1- 1

--

r-f!... 1 11... !"<.'. /f. 1 .,....,,_,. 1"'\..:. 1 • I""" •

. 5-. 1 1 . 5- .

�· I

. 5- . 5 1 . 5- .

� l'-t-h, Vf·l· l·i-17-1 -1-1 1- 1-� ·V• ·

" (" . kA'·

. 5- . 4

··•·

3 1 i re °t'I.' • 11'1" I k

1--L

1 . 5- . 2 1 . 5- .

. l.71 . · 1/1· l · l · I · V•· - 1/1- 1- 1\ . IA . ·11·

':"

)

1

• '.N.

. 4- . 8 1 . 5- .

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

1

1

Grote leeuwenbek

7

�:

-1�-

. 4- . 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 1

6

6

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

Antirrhinum majus L.

"I "

'f "

"

'?

� "

';"

"I "

"I "

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

·1/1 · l · l · I· V• · ·Vl·l· I\ . IA . ·11·

· V•· · 17· . " • - '· 1 r

. 5- . 5 1

· •· .Jl. 1- 1 - 1- 1· I · 1- 1- 1- 1 1 _..,,.,� 1 . 1. 1. 1 - 1- 1 ·l vt'·l·l·l· lf.l·l·I 1 -1-�· l·l·l ·11

- kA'-

-1(•·

. l"'k

1

Wond klaver

Anthyllis vulneraria L.

"I "

Fluitenkruid

1

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

.' > 1 1 ITfi\fJ.f I A · I N.•·

1 . 5- .

Anthriscus sy1vestris (L.) Hoffmann

';-

"I "

'f "

'? "

� "

';"

"I "

. 4-

Fijne kervel

Anthriscus caucalis Bieb.

kalkrijke

of


(J.) J::>.

't

't

. 4-.

'?

'?

1

"

"

-

"I

"I

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

"

"

1

'7

"

"I

"

't

" -

'?

"

"I

" -

'7

.,, -

"I

1

Lli

- 4- . 6 1 . 4- .

7

Grote leeuwenklauw

Aphanes arvensis L.

...:

.

2

1

• .

·

·

·

·

l"i.:_l

·

·

1/1 1

1 1

·•IJ.11-· ·• · · • 11· 11u m:�:r. • •·

.

KFK.Dijle.: 7

5- . 3 1 . 5 4 1 - 5- . 5 1 - 5· . 6

\1 11�

8 1 . 5- . 1 1 . 5.

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 7

.4 • .

.

I ·

('r1

• .

.4 7 1

L!-1-'r.

6

"

"I

"

"'I 't

'?

" -

"I

" -

'7

�� . -

-

·

·

•·

·

·11·

..

·

·

·

·

1/1' 1 1 •

•(•

v.1.1.1.1 ••

·

1

�·

. 5·. 6

I�

·- �·l

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

. ....

·

. t--r<

. 5·. 5 1

·

·

• l I\

-

KFK.Diile.: 6

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

. v1 . 1 . 1\ . 1/1.

.

·

•· ·VI· l·l· l·V' · ·11· •

·

. 5·. 4

9'.1

selarme, kalkarme grond .. R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dule.: 3

�: akkers op rel�tief vo

V• . '{'. '. ' i >'

1

� l i l l l l l i l �1 il lf

·

Groot moerasscherm

Apium nodiflorum (L.) Lag.

'7

"

"I

"I

"

"

"

"

'7

'7

"

.,,

"I

.,,

"I

. 4-. 6 1 . 4-. 7

Kleine leeuwenklauw

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 9 - KFK.Diile.: 8

Grote windhalm

Ap anes inexspectata W. Lippert

�: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

Apera spica-venti (L.) Beauv.


c.u (.11

KFK.DiHe.: 9

Q)

'? Q)

.,. Q)

"?

Q)

'? "

.,.

Q)

"? "

'7

Q)

"?

Q)

.,.

"'I

'?

Q)

<"/

Q)

'7

"? ...,

. 4-

· fr ·

-,"

.

5- . 4 1 . 5-.5 1

. w, .

Vf·l·l· l·lf.1·1·1 1 1 · ·1� · V.l· l · I · l· ir'·

l'-+'-t"'\ .. • - • 1 • 1 • 1 • 1...-4.L�

. kA'•

· · (··

. l':'k

/f·I ._

. 5- . 3 1

\Il� I'<'" ,.

. 7 1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1

·•

• LY •/J•

· l.Yfl · l · · I· · · 1/1 · l· l· I · V• · · · I\ · Vll

·

. 5-

qI

1 i:llull.lll:l�H:]l-1-1:1111111111

1

. l.:.4-1"" N"1 •

. 4- . 6

Grote klit

Arctium lappa L.

.6

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

<"/

<"/

..:

Q)

1

1

1

..:

Q)

"?

Q)

.,.

Q)

'?

Q)

<"/

Q)

'7

1

'9 ...,

.

4-

1

. 1,r

·Vl ·l· l · •F• ·

·•·

·•· ·•· ·kA'·I·-

1

1 . 4-.

7

·�·l'r

. 4-. 6

·

Jtl1Rflll

Il

·

·

.

.8 1 .5-. 1 1 .5- . 2 1 . 5-. 3 1 .5- 4 1 .

5- .5 1

· ·Y · • Î-

. 171.

.4-.8

. '!'·. KA'·

. 171.

•VI •

•lT•1.1 "

" { '. ' .

5- . 6

�u1:1:1:1:1:1:1:1

. ,. .

1�;:�1 .5-.5 1 .5-.6

.

· 1 · �· 1 · 1 · 1 · 11 Vf·l· l· l · lf-1·11 . v.1. 1 .1. 1· IF• ·

�.IJ°ffJt�it: _:)<'"

. 5-

@: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

· Vl· l · l · l ·V' · · VI · l · I\ . 1.r1 · 11 · ·

1

.._

· · I· l

� 11 l"�îlm#��IJ� � l I �

7

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 6

@: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

· ·• · 1/1 · 1· 11 · • ·l· I\ IA ·l· lI · · · • • · l · l · I l·I 111·1·1·11·

1

. 6 1 . 4- .

Arctium 'minus' groep

";'

Q)

'7

:1

. 4-

Kleine klit

Arctium minus (Hili) Bernh.

Q)

@: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

@: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

'7

"? ...,

Zandraket

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.


w 0-

:-

I· I·

.J.-1 .

Cl>

"?

Cl>

'f

Cl>

'7

Cl>

"l'

Cl>

';-

'tl

"?

6

:-

. 4-.

. 4-. 7

·1-1.

Middelste klit

.

·

·1 . 1/,. '. '. { .. · • r

.

'--'---

5-.

3

"

. 5-. 4

·• !<'l'-t-f-o\ · •· . V''.

/1. 1 N. :A'

,,, ··{•· •, 1. 1 y

.

i/1·

. 't'·. ·� ·

v.•.

...,.

.

N... / 1' lt. l'<.. ·

. 5-. 2 1

-

. .

KFK.Dijle.: 3

. 5-. 6

·1 ·• N<r l · · · l·I

. 5-. 5

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 4

. l":"N.

)

. 5-. 1

,

KFK.Diile.: 2

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

. 1--1:-1. 1 . 1 .y" - 1/1 · l · I\ "_,..,. fl

'--'---

. 4-. 8

. .

-

:Jl· l·l· l· l·l· l·l·l·l· I . ml«" l'-t-t'"\J Vf'· 1. 1. •r.1 . 1 . 1 1 . 1-�' . ·V' ·

·•·

· 1--1· l· l· I ·V· · · VI · l· I\ L>1 ·11·

. v .. .

...,.

. .;, . ·�·

,

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 2

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

1 ·" 1 1 ·,u11M' ..

Arctium pubens Bab.

Cl>

"?

Cl>

'f

Cl>

'7

Cl>

"l'

Cl>

";-

:1

Bos klit

Arctium nemorosum Lej.

.1 1-

. 4- . 7

UÁ·rr

1

1

.1 ":" ...:

Cl>

'91

-

Cl>

'!'

Cl>

'7

-

Cl>

"l'

-

Cl>

';-

'tl

"?

6

'�

. 4-. 7

. 5- . 4

1

. 5- . 5 1 .

' ·/ ."VI· IJ . 1 (1. 1. ." '•'>11•

1

.5-.2 1 .5-.3

.

.

t1:· lA :l:JA'.'l:k ' · l ·l·l·I·.._ · • · 1:

.

.v,.

. 5-. 4

.5-. 5

-

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

1 (•. 1. , . • • l./"'1• l• I• I• Il"• • •

.

5- . 6

KFK.Dijle.: 5

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

N... 1 lt.. ) 1.1.1 1 111':.. ' · ,. A- 1 • · -1-:'N.l·l.Ä· I 1 1 1

.5-.1

·

'.ll•I:�

. 4-. 8

1

. 2

1• ·1·1·1·1·1-1·1·1· 1 "..., ,'-t-h.I 1· 1·1·1·1·1 · 1 Vf'·l· l·l· lfl-1· 1 l·�l·l· I · V.l· l· l· I· [,!", .

,j.<"

...,.

. 5-

. lf.. -�·

1

1 . 5- . 3 1 N... 1 lt. f'\.l• I• /1. �· · .1-:i-.:. :A· I'>

1 . 5-.1

· IYT· · 1--1 · l· l· l ·V'· 1/1 ·1 · 1\ . ,_,..., •fl• '--'---

. 4- . 8

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·t1. 1 U±m

I?

. 4-.

Zandmuur

Arenaria serpyllifolia L.

...:

-....

Cl>

"?

Cl>

'f

-

Cl>

'7

-

Cl>

"l'

Cl>

";-

'tl

"?

. 4- . 6

Grote x Gewone klit

Arctium x nothum (Ruhm.) Weiss


w '-1

·

·

·

·

·

·

·

';" ...:

"

.1 "I

"

't

" -

'?

" -

';"

"

"I

1

-

·

ffi rr

·

·

J,.c'1

·

·

vt·

.

·

11

·

·

. 1/1

·

·

/1.

·

,,

I

1. 1

. 1/1 .

·

·

·

·

1\

Y1I .

·/ . '{•V• . '. ".

.

·

• (• . ..,,

Vl l l l V•

·

·

.

1 . 5-.5 1 . 5-. 6

ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond R.L.: - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

·

·

·

.

·

�:

·

.

.1-:i..:.1• 1-"'f•

" '.>"\ "

.

·

·

·

.

.

·

.

.

1 .5-.2 ' 1 1 1 ,.._

·

·

.4-.6 1 .4-.7 1 .4-.8 1 .5-.1

Mierikswortel

Mey. et Scherb.

.

·

, . • . ". VI l l l V· • l I\ • l l/f l l I • 11

Armoracia rusticana Gaertn.. B.

"

"I

"

't

"

'7

Wi!�TIT�ll�l1 1

"

"I

...:

"

"I

"

't

"

'7

"

';"

"

"I

. 4-

:'

.i--1 ·

·

·

·

·

·

·

·

·

1"'1-.,

·

·

·

·

·

·

·

·

:

5-.5 1 .5-.6

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

• 1• • >1f• I • I

·

·

�;�]JU�J�( i:U I •

·

/f l 1'<..l .A"l l I

1

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 7

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 10

1_;.'f• l•I• l• l'•ll • l/1 l l I V• 1/1 I 1\ • I • • 1 11

·

1 l I 1-

R.L.:

�:

R.L.:

�:

1 .5-.2 1 .5-. 3 1 . 5-.4 \I l � ) �l l l 1 •

.6 1 . 4- . 7 1 4-. 8 1 . 5- . 1

Gewone glanshaver

ex J. et C. Pres! subsp. elatius

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

...:

"

"I

"

't

"

'?

"

"

. • l tfl . , 1/1' IJ . ' {• . '. ".

·

·

Glanshaver

ex J. et C. Presl

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

';"

. 1--1". !""

.6 1 . 4- . 7 1 . 4- . 8

KFK.VI: - KFK.Diile.: 6

1 . 5- . 1 1 .5-.2 1 .5- . 3 1 . 5- . 4 1 .5-.5 1 .5-.6 N... 1 1\.. l'ï..· · /1. l"<..._J A • .1'4-.:_ .:A. N

R.L.: -

�:

';"

"

"I

. 4-

serpyllifolia

Arenaria serpyllifolia L. subsp.


(;..> CX>

:

·J-1.

1

. 4- . 7

"( . kA' ·

1

·

·

·

5. 6

CD

'? CD

'!' CD

'9 CD

'?

CD

'!'

CD

'9

CD

'9 .,,

CD

. 5-. 6

KFK.VI: 10 - KFK. Di ile.: 10

. 4- . 6

Geitebaard

I· I·

. 4-

7

.

1 1

1 . 4- . 8

·

· V' · ."! f ' . '. . '' 17

vr·

lf• . k. ·

• JA'

. I/'

1;-

'---'-

fl

.

5-

.

.

4

1

-

� ·I

5-. 6

. 5-. 6

KFK.VI: 7

. 5-. 5

.' i l'-t-"h. .1r.1. 1.11. r.1� ·V'·

1 l·l�i9.I • · 1'::

.5-

-

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK Dijle.: 1

R.L.: momenteel niet bedreigd KFK.Diile.: 9

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

• • 1 · V1 1 1 • I I/', · j_...1'. l'r't""l-=-l 1 . 1 1 1 • 1 . 1 •.v1 1 . 1\ . 1/

1

Aruncus dioicus (Walter) Fernald

...:

CD

'9

CD

't

CD

'?

CD

CD

'7

.,,

'9

R.L.: momenteel niet bedreigd

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

·

·

.

.

1 ·1·1·1 · 1 ·1 � 1---1-'1 1 1 1

1 5- . 5 1

Gevlekte aronskelk

Arum maculatum L.

CD

,, 1 •

V'

,.....,._,....)

. 5- . 4

humeuze,

'7

· V• · · 1 { " ,.

·

7 . l.Y'! . . . .v1. 1 1 1. 1/,. ·•·l·I\ . L>1.

fl

5- . 2 1 . 5- . 3 1 N.. 1 I �

uu:11rrtm

.

v . v. . y, .

1

1 . 5- . 1 1

1

'---'-

. 4- . 8

niet

CD

1

1

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

'7

.,,

'9

Bijvoet

Artemisia vulgaris L.

...:

CD

'9

CD

'!'

CD

'?

CD

CD

'7

:1

. 4- . 6

1

Artemisia absinthium L.

Absintalsem


w '°

4-

.8 1

. 5- . 1

1 . 5- . 6

4-

.8

"'

0

"

'!'

. .

1 �

-

"'

'7

-

"

')'

-

"'

';

-

..,

'9

. 4-. 6

'--'-

I.>" ·11·

1/1·

l.:A.

•. ' .

1'

· · · �· · ·VI· l· I\

.

·/ ·V• · • 1 {• . 1.

. V.I. 1. 1. l. l/

·J.<'

1

. 5- . 4

'�

1 . 5- . 3 1 N,.. 1 . Il tx ' /!. 1 1'<.

5- . 2

. !f•·

. ........

·•·

·V

. i"'f..:. 1

1 . 5- . 5

. i--K· .

1

�·l

'9 ..,

. 4-. 6

. 4-

.

7

1

).<'

-"

1y

L/I

•• '.

· I { ",. •

1

·• ·11·

''1"""'r\

1

I

�·

. 5-. 6

1 .

5- . 2

1 . 5-. 3 1

·•· l· I\

·•·

·•

. 5- . 4

1

5- . 5

1

. 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 7

�: muren en rotsen

·-·

r-h. 1 Il ) r:-m 1 Il!'<.'·•· /f· I ·•_:A•

. 5- . 1

. '�

"

. 5-. 5

l/r·l·l·l·l(.l · l·I l·l· I� · ll

·•( . kA'·

' 1'jffîfüît' " . . 5-. 4

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VJ: 1 - KFK.Dijle.: 2

�: muren en rotsen

·Vl·l·l · l·V• · · Vl - 1 · I\ . l.>1 ·11·

._

. 4- . 8

Muurvaren

Asplenium ruta-muraria L.

1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

rr-1

4- . 7

. G-1--'f.

�:

"'

'9

"'

'!'

1

Bedstro (G)

1

'---'-

· IAI · V'f· l· l · I · V• · . ,. · ·•· l· I\ • l.>1· ·11·

"

'7

. 4- . 6

Asperula

.-

·

. 4- . 7

1 �

'7

"

0

"

'!'

"

'7

"

';

..,

')'

·V• · ·l{l· l · 11·. ,, 1 • • )"'

-·-·

"

. . ..... · •· · I· •

,

')'

1··'1·-·1 'ltllthll�'' '9

"

• ·

,

Zwartsteel

,

Asplenium adiantum-nigrum L.

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

R.L.:

-

�:

"

';

�I

Tuinasperge

officinalis

Asparagus officinalis L. subsp.


.::::. 0

· •·

1

lf

v.

. v.

·

._

"7

"I

"l

"

'!'

-

"

'7

-

":' "

.;

';-

-

..,

"I

KFK.Dijle.: 5

.[,I

N.. 1 ll.. 11 l'<.'' 1/J·1 N.

-

1--1-<""• ·

muren en rotsen R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4

�:

·

KFK.Dijle.: 5

.

·

·

·

·

·

'I

·V··

·

·

·

•· ·l/1·• ,. 1. 1 )' · 1· • IYI"11 · VI· l l I V · - · l I\ . [/ · 11

·V . .j.<

_oA.

..-

·•

.1

N." PI

> I · •11 111'<.. " "

N.. 1 Il

. 4- . 7 1 .4-.8 1 . 5-. 1 1 . 5-. 2 1 . 5-.3 1 .5-.4 1 .5-.5 1 .5-.6

tB

.4-. 6

Steenbreekvaren

Asplenium trichomanes L.

';-

CD

-

weinig stabiele, matig vochtige

. 5- . 2 1 . 5- . 3 1 .5-.4 1 . 5-. 5 1 . 5-.6

. l":"N.

4- . 8 1 .5- .

0.IA'll · · l·l· lfl · I · • . ., . •, l · I · • ·11 · · 11 · 1·11 · ·11 · · .l/f.î) · 1 · 11· · · · '" • l · • l"ll ·

-

bossen op jonge, puinbodems (ravijnbossen) R.L.: zeldzaam KFK.VI: 3

�:

:1 l'lfffi lt!fillhl1

"!'

CD

'7

CD

":'

CD

';-

"I ..,

. 4-. 6

. 4-.7 1

Asplenium scolopendrium L.

Tongvaren

"

I · ttt. · -F J.

-

"

"I

"

'!'

"

'7

":' "

';"

..,

"11

�.1. 1 . 1

","" ,. 1. 1 )'

..1-1'. rr

1

. I/• .

v ·Il

·

·

1/1·

·

·

,

·

·

·

KFK.Diile.: 1

·1--1-"'

·

·

·

I I I

·

·

l'"T"-r\

'j

N.

Il W,:.

1· -1-"'•·

·

�I

1 .5-.3 1 .5-.4 1 .5-.51 .5-.6 1..l_o.oo!•

/ V• -1 ,"" , 1. 1 )"

·

lf• ·

. v.

.v

"':"

·

. .1-1'.

·k1

·

/ 1 1 1 1

.5-.2

-

\I l �

· IY1· Vl l · l · l · Y Vl l I\ . l/I · I ·11 . '--'--

·

1

1

1• "" l'-t--t"'\

·

R.L.: - KFK.VI:

�:

·

l/l I N." I�

2

Vl · · l · l · l · V• · • Ll'I - 1- I\ . IJ' 11 · ·

lf

. k.

·

. l':'N.

.4-.6 1 .4-.7 1 .4-.8 1 .5-.1 1

trichomanes

1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

. 1 .5-. 1 . 5-.3 1 .5-.4 1 .5-.51 . 5-.6 \I l �

. v. .;.c-

"":

.4· .7 1 . 4- . 8 1 . 5-

Asplenium trichomanes L. subsp.

'"""7

"

"I

.1

"

'!'

-

'7

-

":' "

';"

"I ..,

. 4-. 6

quadrivalens D.E. Mey.

Asplenium trichomanes L. subsp.


.j:>.

1

. 4- .

7

8

8

1

1 .

5- . 2

1

.

5-

. 3

1

r. 1. 1

y

1 . 5- .

1

V• · ·

. l.Yi. · •· - VI · l·l·lV · Vl·l· I\ . 1/1 . ·11·

·V .,7,.

V1 ·

·lf··

J-<A'

. v. .v.,.

.1"'1-:,

1")

. 5- . 4

l"T-1-\

·•·

f';., ' • ll'J· I 1'<.•·

\Il �

1 . 5- . . 5-

· t--1""'

1 .

5

5

1

1 5- . 6

. 5- . 6

�· 1

.

...:

"

'9

"

't

"

'?

":' "

"';"

..,

'9

. 4-

.

.

-

6

4- . 7

1 .

1 . 4-

1

.

7

· �

. 4-

1 �

'7

"

-?

"

't

-

"

'?

":' " -

"';" -

..,

"?I

. 4- . 6

1

1

'--'-

1

. 5- . 3

• 1. 1 )"

1

1 . 5-

. 4

1 . 5-

.lr.1.1.1 1.1.1� ·V•·

l"T-1-\

. '1

· !'<..I'�

Il�

"

·Jn 1111• · Y•· . ,. • · I{

vt·

. v. .J,.<"1.

":"

"( · 1-<-!' ·

. N.

/ l· l· I

-Vl·l·l·l·V•· · VI· l· I\ . lT1. ·11·

·•·

1

. 5- . 2

\Il�

1 .

�· 1

1

1 .

1 1-lt "':' ...:

"

'9

.

"

't

"

'?

":' " -

"';" -

..,

"?I

. 4- . 6

4- . 7

1

. 8

1

.

5- . 2

1 �y

5- . 3

•·

V• · ·

· ·

1

.

•J

· V• ·

• 1 (•. 1. ,. 1 1r •

"

.2 1

·

. 5- . 5

1

.

1 . 5- . 4 1

··•-

' f'<..r.

. 5- . 3

.

5- . 5

1

-

.

· -l · 1- I· I · l· l · I · ' 11 ·1· I 1 ""l'-t-t--\.1 1 1 1 1 - 1 • 1 1 · lfl· l l · l· �l·l- 1 · V•·

.:A.

5-

VI ·

· lf · 1-

1 5- . 6

5- . 6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

• l':-N.

. v. . .v.

. 5- . 4

1:1:1:-1-<1' · 1:1• 1:1 11 1�w-1:. t-

1

} l · l · fllirlf

. 5- . 1

":"

.

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

· V•· · If•· ,.

. r.

V1 ·

lf· · · J-<A'·

Vl · ·l·l· l · .V•· 1/1 ·I· 1\ · IYI ·11·

1

1

1

/1- 1 ]'-c.,•· 1"'1-:,1. l.:A.

. v. .j..<',.

1

\1 1 �

. 5- . 1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

�:

. l.Yi. · Vl · l·l· l·V•· · · • · 1 1\ l.>1 . 1· 1·

'--'-

. 4- . 8

Astragalus glycyphyllos L.

.

.

Wilde hokjespeul

4-

4-

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

.

.

�:

1

Smalle aster

. L;.1-'1• r-r-1•

6

Aster lanceolatus Willd.

...:

"

'9

"

't

"

'?

"

":'

"';"

"! ..,

.

Nieuwnederlandse aster

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

Gladde aster

. 4-

Aster novi-belgii L.

�:

Aster laevis L.


-""' !'\:>

1

CD

'9 CD

CD

'9

CD

. 4- . 7

5- . 3

· 1l 1t

·1(" .1-1'·1. - • 1. 1 •• ·..-:-1·1·1· 1 1·• . • .,. 1•1·1·:

· - ·1 1....- -·•· . l':"'k1 . l.Á· 1 1 1 1

. 5- . 1 1 . 5-. 2 1

·•· ·I ·I ·•

CD

')'

CD

';-

'91 "'

...

CD

'9

-

CD

't

n 1'l:lir.I:k

· IA-. l · f · l·ll· ·

. •·1· 1.Y1. • · 1 ·11· ·•

·

-!---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-•

CD

...:

L--'-

. . , -·-·

. 5-

-

·lf,. . k.A' .

l/f· l ·l·l·lf·l·l· I l·l·I·� . v.1. 1.1.1.v· ·

. •-)

....-t'..KI�

·I •I •I

. 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

�111.. I f• 1·1 1 Il r:sJ._: "'-' " " • l'=N..1 • l.:A.

.11

. v...

5-

·I

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 KFK.Dijle.: 2

·1 · V' · • 1 {• ·,.lh •,, 1. 1 111 • • l,;.1" • l •I• l• l' • W • ·Vl· l · l ·l· V• · • 1/1 · I · 1\ . l.r1 . ·11·

1

.

·-·l·l/I• ·11·

. 4- . 7 1 . 4- . 8 1

I�

1

1

. .. . • •

.

. 4- . 6

tl.

CD

'9

.;I

'?

1

'?

6

Wolfskers

Atropa bello-donna L.

...:

-

.

1 1W

-

CD

')'

-

CD

';-

-

'9 "'

. 4-

Uitstaande melde

. 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

't

't

. 5-

CD

CD

. \li l�1

'?

'?

Atriplex patula l.

CD

CD

. . ,

·lfl·l· l·•·l ·•·l· I · • .1-1·' I ·•· I · • . •· l · l · I l · l · I ·• . ....,. 1. 1 .1.1. 1 . 1 . f •••,.. • •• · · ·'·'11· • ·1·1· 1 · •·1· 1 · 1 -.-..-1....._ 1·1· 1 ·1·1·1· 1 .. . ....... Vf·l· l·f·lf. · · · V.l· l·l· I·•· . .,. . ..... ... , .•J l · I · ·

1 ... -'-' ,

ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 6

�:

•• 1 · , 1-·--· 1 ·-�fjjqC

-.;'�

')'

')'

-

CD

:1

Spiesmelde

';-

1 . 4- . 8

KFK.Diile.: 9

ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 7

-

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

CD

�:

vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig

';-

'9 "'

Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina (l.) Roth


..,. (,..)

"

'?

"

'!'

"

'?

"

"I

';"

'?

"

. 4-. 6

. 1--

I· I·

. 4-. 7

1

'?

.,._

"

"I

"

'!'

"

'?

"

"I

';"

"

l'rl .

. 4-. 7

• ,_,_i_...r.

.4-. 6

Zachte haver

!-.

.5-.2

.5-. 3 1 5-.4

···•· · •··· ·• ·•·

·••l•l•I• .1.J.1 .•.•. •I•-•

-

�IJJJ·M IJl:

'

.5-. 1

. 5-. 5

·

I

.5-. 6

of

"

.4-. 8

-

-

l.:A •

I�

.]..

. 5-.5

.-..

.5-. 4

Vl· . V-1· l ·l · l ·V'· . . J?.1:l. l. l. !tl. 1. 1 .•. ·• ·• ... V'l · . .7. ... •,, 1. 1 ')' · IYT · . 1/1 . 1 . 1 . 1 . 17, . Vl 1 1\ . l/I · ·11·

-

. 1.J.

. .. .7

'ix'. '.�

A·I 1'<..•·

!-.

.5-.2 1 .5-.3

-�

""\

.5-. 1

�·l

.5-. 6

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

.4-. 7

·•

" "7

"I

"

'!'

"

'?

"

"I

';"

'?

"

.4-. 6

.

.

·

'-'-

.4-. 8

.

:-

1 .5-.2 1 .5-.3

'-'-

1'..

.•. 1/1 · . .7.... . • · • 7'11 ·

. 1/.1. 1. 1•1•l.r'o • .v,.

. 5-. 6

.

- .

5 3

. . . ., - . ··· -· •· "{1·1· • · •I• 1 • 1 >11"

.:A•

.1

-

..

1.5-.41 .5-.5

/f· I ,... 1 .,m · I· • �

1 .5-.2 1

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 6

-1':'1-t.

.

.5-. 5

wateren

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

·•·

\I l � .5-.1

·

. 5-.4

1�W 1:1: 1:1:1:1:1 Vf- l·l· l ·lf.î · l·I 1- r.�:l·l·l

·•(•· . kA'·

A· I

"\I l � "' ' "

.5-.1

. l.Yl . · •./l· l· l · I · Vi· .•\ . 1/1 · ·11·

1 ••

.4-. 8

R.L.: - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke (overwegend obligate waterplanten)

. . ,... , . . ••• 1•:J./1-1·\.!-• ·IA'· f'r'r'"I" l · l · I I • I • I · I ·-• l · I\ ·Ln·l·l·l· I·._ ·11·

.4-. 7

Stinkende ballote

Ballota nigra L.

'? "7

L...J_

"

. ' Yl .

'!'

"

'?

"

"I

';"

'?

"

. 4-. 6

Grote kroosvaren

Azolla filiculoides Lam.

. 1/1. 1 . 1 1• 17, · · ·l·I\ · •·l· IYI· ·· 1 ·11·

•·

·•·•·11\RR·I·•·

kalkrijke

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 7

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

l l l lti!l.t1.flîti t fff lll

8

1 1 l.wl .J-('

1

.4-.

Avenula pubescens (Huds.) Dum.

Oot

Avena fatua L.


.to> .to>

:'

. 4-. 7

..

1

.

Q)

01 �

Q)

"

-

Q)

'?

-

Q)

"!

Q)

'7

"I .,,

. 4-. 6

4- . 7

Stijf barbarakruid

1

Barbarea stricta Andrz.

...:

Q)

"I

Q)

"

Q)

'?

Q)

"!

Q)

'7

"I .,,

. 4-. 6

·

1

· ·

. l.Yl.

.

5

.

3 1

!';_'· I'<.

·I

. v,. · 1 {' . '. •· • • 1 r

1

LY ·11 ·

· V' · · I ( '.,. ,. 1 • 1r

v .v .....

11 °1'1.'" '

1 . 5- . 3 1 N... 1 Il,. •

. 5- . 2

· Il"'.

5.

4

1

. 5-.

5

1

. 5-. 6

· ' ;IJ · I · 1 · 1 · 1 · I · I · 1 · l · I · 1 +'•'"l'-t-t--J 1 1 1 1 • 1 1 1 · lfl · l ·ll· �l· l · I

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 1

1/1.1 !'<..' 1'=K.I· l.:Á· I 1 1 1

l

1

·I ·1 ·I

. 5-. 6

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

· lf• · . J.-t'.

5- .

LY ·11 ·

. 5-.5

l · l· I�

.5-. 4

" -) • i.l'"'t" ...c" l'--t"'"T"\

1/1. 1

. l.Yl. · V1· 1· 1· 1· V'· · 1/1 · 1 · 1\

1 ,.

. 4- . 8

.

Vi· l ·l·l· fl ·l· l · I · VI· l · l · 1· 11"' · . .v.

· lf· · · ;...·.r

1

� 111..

.5-.2

. l'=K_1 · IJ! .

'

. 5-. 1

-

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 1

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

n 1 1::br.1:k

. 4-. 8

Barbarea intermedia Boreau

Bitter barbarakruid

. . .

1f

. 4-. 7

·111

...:

"'

"I

Q)

"

Q)

'?

Q)

"!

Q)

'7

"I .,,

Madeliefje

Bellis perennis L.

...:

Q)

"I

�, "

-

Q)

"!

-

Q)

'7

"I .,,

. 4-. 6

1 . 5- . 2

1 . 5- .

. m.., 1· 1J1· · · ·

·

.5- . 4

1 .

·11 ·

. 1/1 .

·•

·•

·

�1

. 5-. 6

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

-

KFK.Dijle.: 9

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

,,, I•. · IA· l · l · I · · · l/1 · 1 · 1 - 1 · · l/l · l · I\

. '(' .

·•

5- . 5

'""\.] 1 · 1· • Vf· l · I · • . t--t< · Il · Vl · I · •· · 111 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1'1 · 1 · 1 · 1· 1 · 1 · 1· ·

1llL�:1111 ·•·

1

· · •

3

)� l/f- 1 • A •

. 5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 6

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

1 1 111 �

. 4-. 8

Barbarea vulgaris R. Brown Gewoon barbarakruid


.i:o. (J1

"I

-

-

. 4-.

7

1

...:

";'

"'

"Il

., 'i "'

'? "'

')' "

';" -

-0

"I

I�

.4-. 7

r.-�

. 4-. 6

Kleine watereppe

1

• '. 'y

-V•· . 1 {•. '.

1 . 5- . 2 1 . 5- .

· ·

. . . ".

L.J

."'l.. • ·•· (··

.

•• ···•· ·-·

. 1\

·1111·1·1·•···

L-'--

6

humeuze,

3

1

··•

:

·

·

. 5- . 41 . 5- . 51 . 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK .Dijle.: 6

:Jl· I · l ·l ·l I · l ·l l · l ·T . '__.,...,l\,.f-t-o\j 1 . 1 . 1 . 1 . •.-1 Vf·l· l·llllfl· l· I l· � · l · I . llll�TT.-1.1.r, . .J..<1. •· ·• ·• ···-

·•

1

·I

5-.

niet

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

t--.

. ' �J . 1111 .

{ i l ffMIJ.� I

. 4- . 8 1. 5- .

·!---+-<

. 5-. 5

-�111111 1q

. V.I. 1. 1. 1. V•. . V.1.1. 1. 1. ltl!!llll.

vr·

·lf•· ·1-<.

llll'=i-.:.

IA· l WI · ..,,

.5-.1 1 . 5-.2 1 5- . 3 1 . 5- . 4

\Il �

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

· IYI· · l/!· l·l·I · V•· - 1/1-1· 1\ . 1/1 . ·11·

L-'--

. 4-.8

Berula erecta (Huds.) Coville

"

01 P#.

'i "

'? "

')' " -

';" -

-0

. 4-.

6

Berteroa incana (L.) DC.

Grij skruid

Betula alba L.

6

.

4-. 7

.J..< •

I

·I·. •·I·

i-l... 1 Il

·•

. 1111 . . 1..:-1-1'. r-r

...:

"'

"I

'i "'

'? "'

')' "'

';"'

-0

"I

Ruwe berk

Betula pendula Roth

....

-.;'

"I "'

"'

·

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

IYI· ·V•·•· . 1111/• . · • ·l · I\ ·• . 1111 . • • ·11·

·•

.4-.8 1.5-.1 1 .5-.2 1.5-.3 1.5 -.41 .5-.5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 7

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

,1 1 ��H�llll l �I=

'? "'

')' "

';"

-0

"I

. 4-.

Zachte berk


� °'

-1�-l'r 1:

.4-. 7

'9

--.; ...:

"

'9

.1

"

'i

" -

'7

":' "

"

"7

..,

·

.4-.7

J t±;t.-f'"

I· -

.4-. 6

1

aurata Borkh.

. 4-. 6

x

Bidens cernua L. Knikkend tandzaad

...:

"

'9

CD

'i

CD

'7

CD

":'

CD

"7

..,

'9

Betula

.4·.8

-!7· .

1

.

-

.

5 2 1

. ];?

. \/• · ..7. . . . .". •·!')'

·•·

- N-<"

. 5-. 5

·

•flr"•

·•

l\: •• .,_,

IA·I

\ . 5·.4

1 .5-.5

l·.1---+....1.1�1� Vf· l·l-l· lf- 1 ·1·1 l·l·I� V· .

- i...

-f7

'':'

". \; ' ·11.

. 5·.3

\I l �

.5·.I

1./1 . 1 • 1\

· In· . I?rT-1-1-- V• .

1

. 5..4

1 lg.::::r\

1 1( 1':•JA·l �

. 5·.3

·

�l

. 5-. 6

1

-1 I I

.5-.6

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 1

- \/· . .7 ; . . .. " . . •· I ....

. v.

v

1

1--.L

. 5·. 2

- f7

_,_,

. i...

.

. 1 '

.Y·-

.5

KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

· In· · 1/1-1·1 -l·l/ -Vl-1· I\ · IA·!· · ·11·

'-'--

. 4·.8

R.L.: -

�:

. L:.-1--1°.

·

1-

I

rr' .

.4-. 7

L.

...:

"

'9

"

'i

"

'7

":' "

"

"7

'9

..,

.4·

7

• .

1 .4

·•

.

8

1

._

.

. 5·. 6

1

1 . 5· .

2

1

. 5.. 3 1

.

5-

.4 1

-•I

.).<

.

.

" . •

. \/• . • 1 (• . 1 .

--

-··-···

1

··.J•·•·t· .,..--!l<'I� l·I·· Vf'-1-1-1-17-1-1-11-� . i;r,. --

-i-..

. 5- . 5

-1 _-, ·l

1 . 5.. 6

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI:8 - KFK.Dijle.: 5

,.

r--b.. 1 • i 1-1-1 1 Il N.1- • IA'-1 N..l-A -1-• -1�1- 1�- l l l l'ii

.

•·11·

1--;'

. 5

·

. w1 .

.

. 5.. 5

·l'll·l-1 -1-1-Fl-l·l-l·I ""I� IÄ l -1-1- 1(.1-1· 1 l · l-�1·1-1 ·VI - I ·1- 1- ll

/1 .

1 �

5- .

-1(··kA-

• l':"f..:

...,

. 5·. 1

. \/•. . ,7, ... • ". 1. 1 ,.. - ',,, . · V'l l · l · I · V• · - 1..<' 1- I · 1\ . \; ·11·

1 "

. 4-. 8

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond R.L.: - KFK.VI:7 - KFK.Dijle.:3

'-'--

1J+.l+f1:1:n1Jfffi:� 1 1 1 1

. 4-. 6

Bidens tripartita L. Veerdelig tandzaad

'7

CD

'9

CD

'i

CD

'7

CD

":'

CD

"7

'9

..,

. 4-. 6

Bidens frondosa Zwart tandzaad


.j:::,. -.....J

·

1-1· I - 1

-

1

.v

.

·--···vt -

-

· (· ....... .

-

. 5-.

-1':"1-.,.

�-

1

·

·

. 5-. 4

·

·

-

. 5-. 5

-

1 1

1

. 5-. 6

l'--t-h_ · �-

1· -

-

3 1

IX ' 1 1'. '

. 5-.

· lf F• -

/I

2 1

\I l � -

1 . 5-.

1 1-·-

1 . 4-. 8

"? "

"

't

'? "

� "

';"

b

"?I

. 4-. 6

. 4-. 7

. i_.....r."'"

1

1

- IYT -

f j

- '" 111 -

"..,, - VI-IJ {1 • I• l h

...-1'-

- V.· -

.

. •("

......

- 1.:.-V'' -

-

- •':1-.:.

2 1 . 5-. 3 1 N... 1 I l

11

·

·

-

-

1

. 5-. 4 . 5-. 5

1 . 5-. 6

1:1:11 1:1:-1-1 7�cWJ-1:-1:� ·

·

( 1 -1-11/'JU'NT • I 1'.r_ I•

. 5-.

-1/1-1-1-1- V• - vrTl\ . 1/1 -

1

1

';' ....

"? "

't "

'? "

� "

';"

b

"? 1

. 4- . 6

. 4-. 7

- i_.....r. rr

1

1

Koolzaad

1 . 5-. 1

·

• -· I 1 - 1· 1

·

.. . ·

-

-

-

-

.

.

·

.

.

-

-

·

·

·

. 1

.

·

-

- 'r

·

. 1/1 (1.1.

-

-

·

-

v. L?.'l 1 1 1 111

-

· ([ �

·

11

·

-

·

- ,_ '

·

.

·- .

- ·• •

·

·

-

.

. 5-. 5

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

-

.

.

.

.

-

-

·

·

.

.

·

·

.

-

.

·

5-

"\

.

4

.

. 5-. 5

.......-

1

·

-

- -1- • . . . .. .

.

-

-

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

-

.

: " :._h .

"lf

.

.. - -· . - -

.

.

-

. .

"1-

·

1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 \ 1 1 l"J'-4... 1 I_\,. L 1- l I I U J's.l II /J • 1 k_ • "'4-.:..1- l.:A"

J..<"1

"""

.

.

.

.

·

·

.

·-

. 5-. 4

·

. 5-. 6

1-1

1 . 5-. 6

·

. .. . . - .. . I . ---. . .• - •lt. .. • ,___ . I .- . - . . • .. ..1 . - .

•·

L..-•

·

••

- 1.Yl ' V"! l l l V• Vl l I\ . l.YI -

1

·

1 "

.

.

.

�.-

• J

·

·

1 . 5- .

-

"

·

• •�.

..... •

.

.

. •.

•-

1 . 4- . 8

.

-

-

. ... ·

3

. 5-.

,_"' 1 r-.:

. 5-. 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 8

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

. 5-. 1

-· -·

·

. 4-. 8

- - ·•

J

Brassica napus L.

....:

"I "

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

1

�:

. 4-. 8

-1/1- 1-1-1- -. "

't

'? "

. 4-. 7

Bernagie

1

.:.-V'' .

. '

� "

';' "

b

"I

. 4-. 6

Boskortsteel

Beauv.

Brachypodium sylvaticum (Huds.)

Borago officinalis L.

....:

"? "

't "

'? "

� "

';"

. 4-. 7

1 llllîil�llll� l l ll 1 �/T�[l�ll:1fl:i:l:i�

"?

b

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 6

Dubbelloof

. 4-. 6

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

Blechnum spicant (L.) Roth


.t>. ())

. 4-. 7

2 1

5-. 3

. 5-. 4

. Y.

·/ . 1.7· . 71·1•11• • l•ll'11•

"I "'

.1

't "'

-

'? "'

-

')' "'

-

';' "'

.,,

"Il

1

J

·

1

1 . 4- . 7 1

H+.. !'r

I· .

. 4-. 6

. 5- . 1

5-.

·•·

·/ . [/, . ..71. 1 . •,. 1. 1"

1

·

. 5- . 4

1 . 5- . 5

1 . 5- . 6

. 5-. 6

AUJ 1:1: 1:1: l'.1:1 vt'· l· l·l· IFl· l· I 1· 1-�· l·l·l

I �

. f7·· • 1-<A'·

· Vl· l·l· l ·V"· . v. .

."

3

) l · l ·Dlfdf A· I N.._ I•

. 5· . 2 1 .

· (;1. I 1 1 • Ll• · .v1.1. J\ . 1/1. ·11·

1 ••

1

1

Kool

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

.

. 5-. 5

• ' • ' 11 1 • 111 . 1 1 • 1 • 1 • 1• 1 • 1 ""l'-t-t-J 1 . 1 . 1 . 1 . 1• 1 . 1 vt'· 1 . 1 . 1 lf1 . 1 . 1 1 . l-N---1-<1· 1 . 1 . 1 B/.I 1· 1· 1 •!Ï'• ·

· l/1· 1·1·1· !7· · • L<' 1. 1. 1\ . LY ·11·

1

.

l.l.IT1i\Jl'l 1 1 1 1 A·I 1'..

. 5-.

-� . L"A. 111. '. . [7,. . Il . kA'·

1

. 5-. 1

�:

. 4- . 8

r

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 3

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

Brassica oleracea L.

..:

"I "'

.1 1.lt

't "'

-

'? "'

-

')' "'

-

';' "'

"I .,,

. 4-. 6

Brassica nigra (L.) Koch Zwarte mosterd

· J

·

. 4-. 7

"'

"I

.1

't "'

-

'? "'

-

')' "'

-

';' "'

.,,

"Il

J

·

. 4- . 7

H+..f'

1

L.

I· .

. 4-. 6

Briza media Bevertjes

"'

. t 01 1��

't "'

-

'? "'

-

')' "'

-

';' "'

.,,

-

"I

. 4-. 6

Brassica rapa L. Raapzaad

1

1

.

5-

. 2 1 . 5-. 3

1

· J("

. 5-. 6

·

.J,.<'1

,

· V• · • 1 {r • I •, r • 1 r

- KFK.Diile.: 1

·V

·

·I�·

1 /T . [ ,.,,,_ 1.

·

1

. 5- . 5

1

. 5-. 6

A ' W rl:T1:1:l: 1 l/r-l· l·l·l(.l. 1·1 1· 1-�l· l ·l

. kA'·

•'-'

. 5- . 4

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 3

· IYI · VI · l· l · l · 17• · .v1.1. I\ · ITI · • •/J L-'-

. 5-. 5

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

)J.l.Fllfdf

. 5- . 1

·•·

1

"''' �

. 5-. 4

· • 11 · I · I · I · 1·I·I·1·I·1 ·l ""l'-t-t-\_I 1 · 1 · 1 · 1 1 • 1 ·l vt'·l·l·l·�:r1: · V.I • 1 • 1 • 1 •I/'• ·

.j.,('

'-:'

·17•· .i...A'·

1 /! .

1 . 5-. 3 N,.. 1 ll.. �l·l•

. 5-. 2

.T� •l_=A •

. 5-. 1 '

·/ · V• · . ' {•. '. ". , . l . 1 >11 • t;.1 . 1 1 . 1. " • ·l/1·1·1·1·!7• · . [71. 1·1\ . l..>1 · ·11·

1 . 4- . 8 1

. 4-. 8

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

kalkrijke

of


� -0

. L:..t-1'. l'T1 .

.4-.7

1

• .

.4

-

KFK.Diile.: 1

1

· V··

R.L.:

�:

1.5.

.

1/f . 1 N..

.

.

· IYi · · l/1 ·1-1· 1 · v -Vl · l · I\ . l.r ·11·

.

.

· Y• · •171• 1 • . r. 1• 1 y

_y,.

.

·1 1 -" -""1'-+-t-.1 1 · 1·1· 1 1 · ·1·1 · 11 · ·11·1· 1�· I · 1· 1 Vf· I · I · 1Il' v.1 1 1 1 v•.

. 5-.6

· l l· .1

. 5-. 3 1 . 5..4 1 .5·.51

• · · · ·I• · (ll . KA•

.l'='N_ •.

�·-

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

2 1

-

-�.. w�

·•

\� K' ·

. 5- . 1

1· .y 1 · 7•· ,. 1 . 1 y

IA·

. v.

y. .

"':"

.J,...._

· 1(

.1'='1-.:

IA· I k"

\Tl�

· IY! . · 1/1 · I 1 I I/• · - Vl · l · I\ . lY1. ·11·

7 1.4-.8 1

1 1.m

'"";'

CD

"/

CD

'!'

CD

'?

-

CD

":'

-

CD

';-

"o

"/

. 4· .6

R.L.: - KFK.VI: 2

�:

5- . 4 1. 1 .4-.8 1 .5-.1 1 . 5- . 2 1.5-.3 1. 5-.51 .5-.6

Bromus commutatus Schrad. Grote trosdravik

';-

CD

"/

CD

'!'

CD

'?

"

":'

CD

';-

"o

"/

. 4-. 6

Bromus carinatus Hook. et Arnott Gekielde dravik

"o

...:

'7"

CD

"/

-

CD

'!'

-

CD

'?

-

CD

":'

CD

';-

-

-

L.

.

5.. 4

·•

LL

· l

• ·

.

j...'...

-

· -

-

�:matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

1\

.,,.

·-·1

·• 171 · 1·1·•· • · -- 1 ·• >-:'"1.1.1. 1 .• · • · I ·• _. 1 .1. --1... ...Yl'-t-t"\

l/f · I N..• ·I· • 1

.

1 .5.. 5 1 . 5. . 6

�1 1·-

• .

. 5..3 1

KFK.VI: - KFK.Diile.: 8

It1TWlî.l�:j:JJti 1 1� 4 6 -

T "I

.

R.L.:

�:

1 5- . 1 1 .5 2 1 \ 1 1

- 11·1>' v

•l · ·R

• .

. 4·. 7 1 . 4 8

Bromus hordeaceus Zachte dravik

'7

CD

"I

CD

'!'

CD

":'

CD

';-

"o

"I

. 4·. 6

Bromus 'hordeaceus' groep


<.n 0

Bromus inermis Leyss.

1 1-W.

..:

"I "'

't "'

'7 "'

"'! "'

';"'

..,

.

l'<"'1

. 4-. 7

L:.-1-1"

. 4-. 6

Trosdravik

"I

-

KFK.VI: 1

. 4-.8

·

- 1(··

·

.

V1·

i.-...

. J7.

. I"""1

. ,,r ·-

LJ1·

) Il 1=rti'df l/f· I }<...• ·

KFK.Diile.: 1

-

-

:

·

·

:

.

V1 1 1 1 v" . 1/1 - 1· 1\ · I/ ·11·

.I /'

1/1

· Vi · 1 (• . 1. • ". 1 1 r

-t--..1-<'

·

·

·

.5-. 5

·

·

.5-. 6

�I

·

11 · I· I · I l · I I·I·l I· 1 ....,.,.,'-t--h.J 1 · I I 1 · 1· 1 ·l . ;r.r--:T:-1 1 · r.�- 1· I· 1 lt·.

·

li>,. 1 Il l/ 1';,.•· /f I lx

.5-.2 1 .5-.3 1 . 5- . 4

. .7..

. ....,.,

. v.

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

. 1"""' 1 . l..'1 .

l

- 5-. 1

- V• · . 1 ( 1. 1. r 1 . r 711• · l.YT. ' . ' . ' . •. • . · VI· 1 1 - 1 - I/• · . 1/1-1 - 1\ . lfl. ·11·

':"

L-'--

Bromus 'racemosus' groep

"I "'

't "'

-

'7 "'

-

"'! "'

';"'

..,

"I

R.L.:

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

.4-.6 1 .4-.7 1 .4-.8 1 .5-.1 1.5-.21 . 5-. 3 1 .5-.4 1. 5-.5 1 .5-.6

Kweekdravik

kalkrijke

of

Bromus racemosus L.

L:.-1-1"

7

l'<"'1 •

'"";'

"I "

't "'

'7 "'

"'! "'

"'

,._ '

..,

"I

•·

. 4-. 7

.,�.rr

. 4-. 6

Ruwe dravik

·

· V• · · f{I · m • , , 1 . 1 ,..

1(. ��tJ:1: l�#.

·

·

/ .1 . V1 · • 1 (• . 1 , , 1. 1 7

1/1· . l/.1 . J,.<1

·•(•· . J.-f .

'--"--

5-. 5 1 .5-.6

KFK.Dijle.: 2

·

V

-

·

·

·

.5-.5

·

·

. 5-.6

KFK.Diile.: 1

·

11·I·I· I·l · I I l l I 1 ""'l'+-f-o\J 1·1· 1 1· 1· 1·I -�-1.1 .1

1 ll kl•I• /[· 1 k" �

t-1...

.5-.2 1 .5-.3 1 .5-.4

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1

· 1.YT· · Vl· l· l· l· V•· -VI · l· I\ . lfl. 11 ·

.

-

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

· ''="1x

'

.5-.1

·

1.

.5-. 4 1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

�: matig bemeste graslanden op natte grond

· Vl· l· l· l· V•· · Vl· l · I\ 1..>1 · 11

1 ••

4- . 8

. 4-.8

Bromus ramosus Huds.

"I "'

't "'

'7 "'

� "'

"'

,._ '

"I

..,

. 4-.6 1 . 4- . 7 1

Trosdravik


CJ1

.7

0 "

"

't

"

'?

l'rl .

. 4-

.6

1 . 4- . 7 1

1 1:-m

" -

";' " -

..,

"?

Dreps

1

. 4- . 8

1

.

17,

l.J.

.

1

. 5-

. 5- . 4

I�

J

.3 1

1 . 5- . 5

. 17.1 . 1. 1. 1. 1.

Vf· l ·l·l· lfl·l·I l·l·I� ·Vl·l·l·l·V··

. 5- . 2

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

l l IT1i\;l.l'l IA· l 1'<. 1 1 1 1

1

-�

\

. 5- . 1

1. 1. . 1. 1:-

1

R.L.:

�:

1

'-'-

1•

· 1

1

7'

·

V• . ..7.. , .

·

I;

IYT

-'•

1 . 1 )'

. v1 . 1 - I\

1·l

. 5- . 6

1 •

5-. 6

·N-<'l·l·lrt

. 5-. 5

akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

�:

Jlf.t1Jtf. ·

• l•fl•

· 1 -1/1·1·1·1·17 ·11· ·

1 ,.

. 4- . 8

.

IYT . 1/1 . 1 . . 1 . 17, . -�I\ I;

· 1 . •·

.

�:1:1:1:1:1:1 l:l:IJU:1)1111 il l l l l l l I ·Il '

. 4-

. u...i-·-1

1

1

1

Bromus secalinus L.

" ..... -

'9

"

't

'? 1 "'1

"

";' "

..,

"?

. 4- . 6

Ruwe dravik

ramosus

Bromus ramosus Huds. subsp.

Bromus sterilis L.

1

. 4- . 7

1 1:F+.rt ':" ..:

0 "

"

't

" -

'?

-

1 1:

";' "

.., -

"?

.

. 4- 6

Zwenkdravik

Bromus tectorum L.

"

"?

"

't

"

'?

"

";' "

.., -

. 4-. 6

-i-"?

IJle dravik

1

. 4-. 8

·

. 5- . 1

5-

.3 1

. 5- . 4

1

. 5- . 2 1 . 5- . 3 1

. 5- . 4

1 . 5- . 5 1

. 5- . 6

l l

. lT

I >'

-.-{-1

. v.'. ' . .w. .... .

L..-1

. k.

I•

I\

·

1

•IW'•

••

"'\l il� N. '. '.

: - �1-1-l

-l':"i-.:.l·l·A'-IA1·1I )r.,,,•·A• ·lf·· ·····-· •· · 11�1·1:l�f:T!:! 1 · ·····• ·-·-· · ·· · :�:• i � 1 r.,-1l 11 1 •lT• t· •" ·l/l· · · I· V•· ·Vl·l· ·11·

1

.2 1

ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 5

�:

. 5-

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Diile.: 9

�:


(Jl IV

Bryonia dioica Jacq.

1 .

4- . 7

....:

'? "

"f "

"

'7

� "

"

'7

"tl

'?

. 4-.

6

·•

-

. 4·. 7

. l"N._

""'\

· · · ·

·

1 . 5- . 3 1 .,......_ 1 1 t K k. 11

. 5-.2 . 5-.4 . 5 ·. 5

._

.

·• ·• . - .1·Il\1 . · J/I· IJ 1 I • lf 111

m/'l·l·l· l·l/ • ·l·I\ L>' ·1

. V.....

.

. .

·I

. . . .

-� ·

. . .. .. . . Vf·l· l ·l· l/· l·l·I l·l·I�

.

, � l .UY1 1 1 1 1 ·1 � - � 1111 1

. 4-. 8

....:

'? "

"f "

'7 "

� "

'7 "

'? "tl

. 4• .

6

·•

.4·. 7

Palmboompje

Vlinderstruik

1

Buxus sempeNirens L.

·1--'r· M.

1

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 6

'7

6

:'

. 4- .

�: muren en rotsen

. 5-. 6

. 5· . 6

Buddleja davidii Franch.

....:

. 5-. 1

5- . 5

'? "

'? "

1

"f "

. 5· . 4

"f "

1

'7 "

.3

'7 "

. 5-

� "

1

� "

5•. 2

'7 "

.

'7 "

1

Butomus umbellatus L. Zwanebloem

'? "tl

. 5•. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 8

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

'? "tl

Heggenrank

8

v1" . v.1.1.1.1. v ·.!-<'··

1

� l'-t-t-o.

· lf

·•·N

1 :,.-

.

1. 1 1

V · . ,'(•.

. v. .....

Vf·

. .....

.

5- .5

. t-t<

1

1

.5-.4

. Il'

"j

l'-t-t-o.

. 5-.5

·�

) 1.1.Ffir'KI -1�l 1 1 1 1 l /!·1 1'<.."

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3

"':'

. 5- . 4

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

�:

1 . 5· . 3 1 T-t... 1 lt !';.'' !'<. Il

5•. 2

· VT· l·l·l·Y" - 1/1·1· I\ ·I . IY ·11· �

. 4-. 8

.

· V• · · lf"" ·•· '· 1 T · l.yf" l ·l· I· · · 1/1 · l· l · I · V• · ·Vl· l · I\ . l;1. ·11·

1:'

1

· lf" ·k.A'·

1

. l"N._1 . l.:A.

1 . 5- .

. 4· .

. 5- . 6

�· I

. 5-. 6

�· 1

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 1

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend


(J1 (...:>

1

1

.

4-

.

7

-r�.r-r-1.

6

1

1

.

1

.

.

< •1

-

...:

"':"

"

"' .1 1-ltf.JF

't

-

"

'7

-

"'

')'

-

3

- •- -

.:,,,;

-

1 1 1 r- I�

. 5- . 5

. l

I . 5-. 4

1 . 5-. 5

KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

·

1

1

1

·

. 5-. 6

I

·l ·I

. 5- . 6

·• ·l • 1-J ·• _,.....,_., l'-+-f-'\I 1 • 1 • 1 • 1 · 1·1 · 1 Vf· 1 · 1 · 1 • lf 1 · 1 · 1 1 • 1· 1�• 1 · 1 · 1 VI · 1 • 1 1 V'"

·11·

• !..>'

. J7f.Tl\

· I ;; ·Vl·l·l· l · V•·

·I · V•· j/1 • I • , I• 1 • 1 )'

. w1.

·

.

·lf··

.

.

. .

R.L.:

�:

lf. 1

. '�

·•

. 5- . 4

• i_.....,,.. l'-+-f-'\

1

·11·

- 1/1-1- 1\ • IYJ -

•J-.A'·

'

. 5- .

1/1'. 1 ""-

· V• · · 1 {"" • •· '· 1r

_ p, .

(L.)

1

Vf· 1 • 1 · 1 -Vl·l·l· l · V

·I(" • i-..r -

";"

•-

. 5- . 2

KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

• l'="1-.:.1-1_j'f·

)

6

1

-

"\I 1I• 1I•1---r:kD 1 1 Il KL:

5- . 1

� ...,

. 4-.

Roth

.

�: R.L.:

• I.;· L/f· 1 • 1 1- V• ·

1

1

'-'-

4- . 8

Calamogrostis orundinacea

";-

"

"

't

"

'7

')' "

";"

...,

�1

. 4- .

Cabomba caroliniana A. Gray

1 7

• i""

. 4- .

1

1

...:

"

"

't

"

'7

')' "

";"

...,

.

•/J•

.

.

.

��

.

I�

. 5- . 3

- "" 1 r

·1 -V•· · I{· - "

vt·

. 5-. 4

.

.

.

.

1--...

•••

.

r-

. 5-. 2

• •

.• ·. ·I

.

.

5- . 5

-

1

-

. 5- .

.

.

.

.

- · 1-

. 5-. 4

: �

- .

...

.

.

•••• "

---

••

.

.

.

. 5-.

.

.

.

•·

- i : �i : : · I . -1 - . -.-'--1-<' . - . . . . . -. •'-:'"--

. .

· • .. -

• IlI�� - �1 .

·• -

. 5-. 5

1�

-

. 5-. 3

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

1/ ... . . v. . • .. V· . .. ,..:.1

"" .

.

1

·l " -) ,", l'-+-f---\1 1 . 1 1 - 1 • 1 - 1 1 1r.1 111 �1 1 1

voedselrijke grond

-· ..-

.

1

6

-

KFK.Dijle.: 3

6

-

KFK.Dijle.: 7

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot

.

.. 1'I. ·- • lt • . ,",._,

. 5-. 1

. - -1

.

1

1 ..-

. 1/1.. 171-:-r: I\

Roth

• . .

..

1

. 4-. 8

�� - .

. 4-. 7

. 5- . 2

·• ·)....

• N.

.,J.<"1.

!-;"

1

) 1-1-fltbclf f'<..l ·A · I··

. 5- . 1

• 1 ::.-"[• ·VI· l · l · l · V· -

1

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

•..... •• . 1,,. . . . I· . . • · I · ... . . 1/ . . . . v. . . . .. . . . .j,( -1'1, . . . . . . 17 . . . . . ·• · I · • . . ., .. · I· . .. . .. .. 1

. 4-. 6

Gewoon struisriet

8

(L.)

. 4- .

Calamagrostis epigejos

":'

"

"

't

"

'7

')' "

";"

...,

�I

. 4- . 6

Hennegras

Calamagrostis canescens (Weber) �: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend Roth


(J1 .;:,.

IYI

·

. r. r

· V• · · ·Y1· · l·l·I·V·Vl·l• ·· I\

·1

• .

• .

voedselrijke wateren

.5 4 1 .5·.51 . 5 6

"I ..,

•IJ•

. 17

J

1 )'

I{•. , .

...:

-.;'

"

"I

" "

-

"

'?

-

":' "

';"

"Il ..,

1

1 .4

m.'

. 4-. 6

.

7

'--'-

1 ••

IJ

. lA"'

1 I I l

.

I

1/1 . 1 !'<.

• .

5· . 2 1 .5 3 1 .5-.4 1 .5 5 1 .5 6

(1 . 1. , ...

. 1

. .....

. 1':"1-.:.

)

. 11

l· l· EtWT' ·lf•· ·'l l:l·l:��MMMll:I ·V• ·1 Y1· ·l·l··l·,V,Vl·l··I\ · 1..>1 · ·T

1

.

1 . 4- . 8 1 .5 • .

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

Collitriche homuloto Kütz. ex Koch �: zoete tot matig brakke, (matig) (overwegend obligate waterplanten)

Hooksterrenkroos

.....

"

"I

" "

"

'?

.

. 4· . 6

• .

.4

7

Gewoon sterrenkroos

. 4-. 6

.

11

'

'--'-

. 4-.

8

.5-. 1

•IJ•

. 1/1.

. l.Yl .

. '1 l'-t-T'\ . l'-t"'

• .

·1

• .

KFK.Dijle.: 1

5-. 2

-

KFK.Dijle.: 4

voedselrijke wateren

.5-.3 1 .5-.4 1.5-.51 .5-.6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

g&: zoete tot matig brakke, (matig) (overwegend obligate waterplanten)

lf•. , . ,. 1 . 1 y

. v.1.1.1 . 1 .v .,v..

. .....

,.,.

N.. 1 " ll... Il "' ' lt' "!-<.

-

. 5-. 2 1 .5- . 3 1 . 5· . 4 1 . 5 51 . 5 6

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 2

g&: zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan

·lf·· VI· · ·V• · ·1-'f·,.... ·Vl·l·l··lV·V I·

1 4- . 7 1 .4- . 8 1 .5

Collitriche plotycorpo Kütz.

"I "

" "

"

'?

":' "

1

":' "

7

Klein sterrenkroos

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

';"

. i--r . f'T

.

1 4·.

Collitriche polustris L.

�:

';"

..,

"I

. 4·. 6

Colomintho


en en

'?

. 4-. 8

1

.5- . 3

1

. .(, .

...I' ·i...·

.

1

·

. 5- . 5

1

.5- . 6

.

.

1

7

1

.5-. 3

1

/I· 1

1'<' ·

N.... 1 Il IX'

.5-.2

.

-

.5-.4

. 5-. 6

-�·l·l·l

.5-.5

droge heiden op zeer voedselarme grond achteruitgaand - KFK.VI: 8 KFK.Diile.: 7

1

.1

...,

'?

...:

.__

Il>

Il>

-

--.;'

'?

'?

Il>

'?

Il>

,

. , , . , ...

. ,, , ,... •·,. ·•·•· ··-·I··

Il>

";'

Il>

1/. .)..<',.

vt·

"

.

� . - �l� .•. ,.,.

.

. 4- 8

. 4-. 8

1

. 5- . 1

1

1/1'<.I·•

1 . 5-. 3 1 t-b. 1 I l

. 5- 2

.

V1· . v. . V.r •

·•·

•·

. 5-.5

1

•·I l·l·l·l·l·l·I·•· ·•· : : : : : : - ·

.

.

'-'-

.

•i/'f•l·I· ·VI·l·l·I·• ·V•·l\ . 1.11 • ·11·

. , {I ' . , . •

.

. 5-. 6

. 5-. 6

�··�· ·�I

A·I N•· 'l :A·

. 5- 4

.

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5 1 . 5-. 3 1 r-t.... 1 Il IX' . ' .

-

.5- . 2

·•· ·�·

. ".

\..

--

.5-. 1

R.L.:

�:

1 . 5- . 5

·•

.5-. 4

matig bemeste graslanden op natte grond momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 7

l � ITrl·l·l:U· �� l l 1 1 1 � 1111 1·1·1· · ·

. 4-. 7

. L:..l-'f. IY

. 4-. 6

Gewone dotterbloem

"

Il>

'?

Il>

";'

.

.

t!:tt;1

.4-. 7

R.L.:

�:

·•·l·l·I··•·l·l·I·•· ·-··\ 1 . _;1 1 . 1. l. 11111 111111·1 -=.u

I· .

. 4-. 6

Caltha palustris L. var. palustris

";" ...:

Il>

'?

Il>

)

. 5-. 1

R.L.:

�:

1 1

Il>

"

Il>

'?

Il>

";'

CD

'7

...,

'?

'7

-

5- . 4

Il>

. 4-. 8

'-'--

Dotterbloem

Caltha palustris L.

'7

...,

. 4-. 6

. 4-. 7

Calluna vulgaris (L.) Huil

Struikhei

'?

.5-.2

) 1 1 llif\ff.P · · · 1��1-Y'f'I m 1 �

.1 1

l'-+-+1.1 1 ·1·1 ·1 ·1·1 V'rl·l·BfJ.J. J 1- � ·l·I . v.1. 1 . 1 . 1·V1·1 1·1·1·I·I·I I·•· .).-<',.

. 5-

':"

1

-·· v, ··-·I·• 1 (1 . 1. • · l ·l·I·· ·• ·•· ·•··>11· ·IY!'·l·l·I·• ·

1 . 4- . 7 1

verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 5

�:

1 1:-•·1·1 U .l:r. rtf lltlLl:tn:N 1 ·1 1·111 1·1·1·11·

.... -

Il>

'?

Il>

"

Il>

'?

Il>

";'

CD

'7

...,

. 4- . 6

Callitriche stagnalis Scop. Gevleugeld sterrenkroos


(.11 0-

...:

CD

"I

CD

't

CD

"?

CD

"t

"'

'7

"I "

.4-. 6

Breed klokje

.J.--r."'

.4-. 7

Campanula latifolia L.

· V• · " {"" ·• ·1 1

. l."1 . ·Vl· l·l·H7.. . J/J.] . I\ . IJ ·11·

'------'--

. 5-.4

·

.5-.5

· · 11 · I · I · I· l · I I · I · l ·I · 1 ....,"1'-t-h.J 1· I ·I· 1·I· 1 ·l vt'·1· 1 ·1·!Tl· I· 1 I · r.r:i"O'Fi"· I · I · 1 .Vl·l·l·l·V"

_:A.

N... 1 ll. I J 1" ' . '. 1/1·1 !'<..'.

.5-.2 1 . 5-.3

. J':i-::_ . •( ·1-<-f·

. J..<'

>-:'

CD

CD

.5-.6

"I

"I

.5-. 1 '

't "'

't

.4-. 8

CD

CD

R.L.: - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

"?

"?

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

"t "'

"t "'

. 4- . 7

-�-r.-

. 4-. 6

1 . 4- . 8

'7 .....

CD

"I

CD

't

"? "'

CD

"t

"'

'7

"I "

.4-. 7

·�·r.-

.4-. 6

Akkerklokje

1 .5-. 2 1 . 5- . 3 1 .5- . 4 1 . 5- . 5 1

.J..<'

).<.

'

. l/I· IJ · • { "" • I• 1 • J rJI •

"/

.

. 5-. 4

.5-. 5

. 5-.6

·VI· l·l·l·l.I .1/1·1·1\ • l.T ·11·

· VT· . . ' {•.

·•

11· I · I · I · l · 1 · I · I · l · I · 1 1 f 1 1 1 f 1 Vf·l·l·•fl·l· I 1·1-r:-N-<î·l·l·I . 1/.1 . 1 . 1. 1.v V _.. l'-f--ml

N... 1 ll. > 1· l· I 1 lf 1'<."" A- 1 N..•· l':"'l-,;.l·l·..l'·I 1 1 T'i · •(• · . ....,.

. "'

"I!"'

.

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2 .5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3

0

.

·1 ·I ·I

. 5-.6

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

.

1 11 r-: �

"j •-"<'I�

lf.1 1/1· . v.1.1.1.1.J.I'"

• l ::,.o ·VI· l ·l·l·V'" .1/1· 1· I\ • I..>' ·11·

.4-. 8

1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

N... 1 ll. 111"' . ' . l/1" 1 N..•· .1':"'k1.1 ...r.1 1 1 r . ". . •( ·•

1 .5- .

Campanula rapunculoides L.

...:

"'

"'

CD

'7

'7

.5-.6

Campanula persicifolia L. Prachtklokje

"I "

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3 1 .5-.41 .5-.5 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 9

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

"I "

Haagwinde

Calystegia sepium (L.J R. Brown


(J1 '-.1

"'

'</

" "'

"'

'?

"'

"';"'

'o

'</I

. 5- . 1

11.1 • • • 1.1 . 1 -11.-

·.A"·I

'---'---

.4 1

. 5- . 5 1 . 5- . 6

·

•·

vr: 1- 1-1· ITr:T-Tl· �F1 � 1

f.llilltl] 1 !�l1 1

••

. [9;;

....- ·- · 1 1 1

5-

· •· • · •

1 . 5- . 3 1 .

{·-". · IAI - V1· l · l I · D'· · . [71-Tl\ · IYr· 1· 1· 1· •

1

2

N,.. 1 ll.. Jl-1·11 11 �

1 . 5- .

1 1 1 1 1 • 1 1 l· l ·l·d· I LLml

· ..--

1

1 . 4- . 7 1 . 4-. 8

"'

'9

"'

'f

"

'?

"'

"';"'

"

'9

Gewoon herderstasje

. 4- . 6

Capsella bursa-pastoris

KFK.Diile.: 6

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 6 -

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

1

..7. . ·i.-.-t'·l·I··

• 1°1':..l' l..:A"'

. lfl.

·11 ·

·l

. 5- . 5 1 . 5-

. 6

KFK.Diile.: 6

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�:

l: • · · 17T:-r:T. .,.,.v

vt·

1

-

--�-1-1

. 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 N,.. 1 I \

· · ·· J.J • · l l I1 ..-VN!'<..i"

1

grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4

�: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge

._.-;1.1---

1

1 . 5- .

(L.) Med.

1 . 4- . 8

Grasklokje

-..;' .....

"'

•· rr ·•

7

Campanula rotundifolia L.

"'

'</

"

'?

"'

"';"'

'</

1

'</I 'o

. 4- . 6

1 . 4- .

Campanula trachelium L. Ruig klokje

" "'

droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Diile.: 9

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig

" "'

-

"'

'?

-

"'

-

"';"'

-

'o

--r--'</

. 4-. 6

Rapunzelklokje

Campanula rapunculus L.


(Jl co

. 4-. 7

.

1 5-. 2 \ 1 1 1 .....

. 5-. 1

11. -

. 4-. 8

l

. 5-. 3

1 . 5-. 4

';" Cl>

":' Cl>

'? Cl>

'f Cl>

"I Cl>

":'

Cl>

'7

Cl>

'!'

Cl>

"I

Cl>

..,

Cl>

KFK.Dijle.: 8

";'

-

Cardamine pratensis L. Pinksterbloem

"I ..,

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

§.fill: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

...:

Cl>

"I

Bosveldkers

1 Cardamine flexuosa With.

';"

Cl>

"I

. L>1. ·11·

Cl>

"I

· •·

'7

Cl>

·• ·

Cl>

":'

'!'

. 1!11 .

·•

"

";'

..,

"I

Kleine veldkers

Cl>

-·I· ·

. v.

vt·

""!....._

. ' �·.

KFK.Dijle.: 6

Cardamine hirsuta L.

'!'

Cl>

'7

Cl>

":'

Cl>

";'

-

. 5-. 6

· •· l· I " . •. ] ·I ·•

. 5-. 5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

§.fill: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

·1 1 / ,1 l1lllM111I

"I

. 4-. 6

Bittere veldkers

Cardamine amara L.

-

KFK.Dijle.: 9

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

-

KFK.Dijle.: 8

§.fill: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

§.fill: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond


(J1 -0

. --..r. J'T

-

. 4-. 7

·•

. 4-. 8

....

'9 "

"

't

'? "

� "

"

';-

.,,

'9

.l---f. J'T

. 4-. 7

· . L/1. I · 1\ L>·11·

. [/, . . 1'1 . 1. ,, 1. 1 ,..

j.-(", .

5- . 4

. ';I ""l'-t-+-._

5. 5-. 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

·-·

".

·•

IÄ·l·l·l· lf. 1·1 · 1 1·� ·Y!'/·l·l· l·J,I

. IYI.

. 5-. 2

·lf,.

. .k.f.

. 5- . 1

'":'"

-

. 5-. 5

· lfl·l·I 1 ·1-� .17,.

· l ;I

. 5-. 4

. '� l'-t-t--1

111"'· ,. IA·I • ·

. 17rTl\

�: R.L.:

. 5-. 3

1 . .3 1 . 1 \ 1l l � l l·I ·• · • · I 1/1·1 N'• . 1"1-.: ' · f"\

. 1/

·11·

1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

No.. 1 ll..

· V' · . [{' · ,. " '· [ y

·J/1· l l ·I ·V

L....L..

. 4-. 8

picra De Langhe et D'hose

. 4-. 6

1 ;.'

.w

v

. .k.

· lf

·Vl·l·l·I· V' ·

..

-

. 5-. 2

�: R.L.:

.1"1-.:

. 5-. 1

Cardamine pratensis L. subsp.

'9 "

't "

'? "

� "

"

';-

.,,

'9

. 4-. 6

paludosa (Knot.) Celak.

Cardamine pratensis L. subsp.

·l ·l

·I

. 5-. 6

-1 -1 -1

. 5-. 6

1

1

. 5-. 3

·•

No.. 1 11 ll k 1/1.1 ]'<..

. 5-. 2

•"'""'-

)

'\

. 5-. 1

·•

. 5-. 4 . 5-. 5

. 5-. 6

Vf·l·l·•f.1-1·1 l · �·l·l ·V1 :/ /.J././·l·l· ·l-<'l·l ·l· •f

· j� 1:1:�:1:1:1 I· • ·• :m�8:{ifr1·fl·l·I· 1·1 ·I·1·�·I

111 . .··-L�:l:l:l:l:l:l�:l:l:ll.1.1

. 4-. 8

1 1:�:M:1 .1:1

. 4-. 7

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

�:

1

·l-1 1

. 4-. 7

":' ...:

'9 "

.1 dt

't "

-

'? "

-

� "

"

';-

.,,

'9

. 4-. 6

subsp. arenosa

. 4-. 8

1

. 5-.

2 1 . 5- . 3 1 . 5-. 4

. N..

. .(, . k.oi'·

'

1

1

·

,,

' . 1 ,..

·11

. 1/

·J/1· l · l ·I· v, · ·Vl · l · I\

·V . •{• ·

1

.-M. . 1 . 1 '1'-1"'"

.,7

k

. 5•

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

VI'· . 1 . 1 lf. . 1 . 1 . v.r:1.1. 1 . t,r,. .y, .

. I/'

1;-

1

'\ l.l.FTIKJl'l 1 1 1 1 l/f·l

. 5- . 1

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek

":'

"

.

5

�. J

. 5-. 6

:1 irl!ilfl' >E<JB :llll 1 1 1

"1

'?

� "

"

';-

.,,

'9

. 4-. 6

pratensis

Cardamine pratensis L. subsp.


00

'

1

••

· V•· (1 . 1. 111111 · 1 y

·'-' 1 ' '1

1

'7' ....;

"'

1

l.Y

• ' . 1y

·V• · � { 1 t.

. v.1. 1· l· l·· V··

' cw:J · 1:1:f:f:f:f:1 . Ji Vf·l·l l · lfl· l · I l· �l · l · I

· lf ·J-<-1'·

. .....

'"-:'

.1"'1-.:.

) l· l· llldf !'<. I/

'-'-

·11

· l �· ·V1·1·1·1·V·· - V l ·l· I\

1

6

_,_,

. 4-.7 1 . 4-. 8 1.5-. 1 1 . 5-. 2 1. 5-.3 1. 5-. 4 1 . 5- . 51 . 5- .

.1 i.lJ:'?

't "'

"? "' -

')' "'

"' -

'";'

.,,

'?I

1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

. 4-. 6

�:

'-'-

Carduus acanthoides L.

. 1--

· IY1 · · 1/1·l·l· I ·V·· - Vl·l· I\ . u.1. ·11·

. 1

Langstekelige distel

....;

"'

·-

1 , ." 1 ]JilJi�t

R.L.: - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 5

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

1 1 1 :ll lUPlllll l 1

'?

't "'

"? "'

')' "'

"'

'";'

:1-"

Pijlkruidkers

Cordoria draba (L.) Desv.

niet

humeuze,

'7

<IJ

'?

't "'

CD

"?

')' "'

"'

'";'

.,,

•_;.1-1". �

JY"1

·•

r-

. v.

.,,..

· V•· . 1 (1. 1 . .... 1 1 r

·•

. 5-. 6

·

A' 44J 1:1:1:1:1:1:1

l'l

.

Vf· I · I· mf l · 1·1 1· 1-r:-N--1· 1· 1 · 1 ·V

. •( ·1-<;t'·

. l':'k

) l· l· El lidf /1 . 1 !'<.. '.

. .....

f":"

rur

. 5-. 5

1 .5-.2 1.5-.3 1.5-.41.5-.51 .5-.6

1;.1 · 1/1 · l l I · V• · 1/1·1 . [\ . lY ·11·

1

.5-. 4

f---r--T-

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

·f{f·I·•· . ,. . . - . · b'm · ! · I · • · · Vl · l·l·I··• · 1·1\ ·•· ··11· .__

5-.3

· Kll· .:0· · ·1-<;t'·

.4-.6 1 .4-.7 1.4-.8 1.5-.1

1

. 5-. 2 1

··•· . ... .

multiflorus (Gaudin) Gremli

'?I

1

)� "

. 5-.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 7

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

1 1 1 1 1 ' 1·r

.4-. 8

Carduus crispus L. subsp.

Kruldistel

Carduus crispus L.


0-

·1-1.

1

1 . 4-.

"' ...

"I

"

't

"'

'?

":' "

"';"

"Il ..,

1

1

7

. 4-. 8

·

.

.

.

1

.

-

· V' · . ' { '. '.

•/

.4 1

-· 1 ·11

5-

:J" ""� 1/1· 1 - 1 - •r- 1 - 1. 1 1 - • ml' I I I I 1111 · J.<'°1-1- 1 - - · -· · ·-· · ' · R ·

��

· ·

) 1 1 111Ddt � .

.

·•

5-. 5 1

·

·I I ·l

. 5-

.6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

..... 1.1,..

lllllll·!f· I �

·

"

"

"I

.1

"

't

-

'?

-

":' "

. 4-

L.

1-W·

1

I

:1

6

1

.

. "I -el . 4-

Carex arenaria Zandzegge

...:

"I "

"'

't

"'

'?

":' "'

"';"'

.

" . ' :J] . 1· 1 . 1 · 1 1 · 1 · 1 . 1 . 1 . 1 "-"l'--t--h.J 1 · 1·1·1· 1·1·1 1r.1 1 11 �l l I l/f · 11"1· l· I· l·V

.J.<'

1--;"'

1'<..

· •( · 1-f·

· '"""-

l"'J I

"I ..,

,

. 4-

8

1

. 5-

'�

-J.<'

1 .

5-. 5

.

1'<.

". ·· •

·

. 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5-. 5 1 . 5-. 6 1\. ""

·V' ·

• 1 (• • r ..... 1. 1r11

- • :JJ· I · I I · 1-1-1- 1- 1-1-1 -"-" 1'--t--h.J l · I · I · I · l · l · I Vf·l- l·l · lfl· l· I l· � ·l·I · V.l· l·l · I· •·

·

·

-

- 1.71- ' - ' - ' • • -1/l· l · l · I · V' · 1/1· l I\ . LY1. /1

·

1 1 4W.

1

. 5- . 4

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 2

I 5- \1 I 1 1 li

.

1

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

. 5-. 2 1 . 5- . 3

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

1 1.

I

Carex acutiformis Ehrh. Moeraszegge

) l±-ffttrdf

· IYJ. · 1/1· l · l · I · v, · . 1/1. 1·1\ . 171. ·11·

1

1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5-. 2 1 . 5-. 3 1

1

1

1 1 11111 1 1 1 1 m 1 1 111

. 4- .

7

KFK.Dijle.: 1

1 . 5-. 1 1 . 5-. 2 1 . 5-. 3 1 . 5-. 4 1 . 5-. 5 1 . 5-. 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1

-

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge

grond

·lfff �:fi:U:t.�:i 11 111

. 4- . 6

Carex acuta L. Scherpe zegge

...:

"

'9

"'

't

"'

'?

":' "'

"';"'

..,

'9 I

. 4-. 6

Carduus tenuiflorus Curt. Tengere distel


°' �

·�· r-r-1·

'-'-

"I "

"i "

'? "

� "

"

'7

.

,,..

1 I·•

..

·•(•·

1

. 5-. 3

. v.

" J. � .... ''-t-t'\.

. 5-. 4 . 5-. 5

.

.

.

Vf·l·l·l· lf- 1 · 1 ·1 l·l-·I� ·Vl· l·l·l·V•·

• L-..A'·

·11·

. 1/1 .

.v. . )..<'• •

vr·

·•

· • (• ·

•"K..

· lf l·l·I l·l·I�·· ·1.1"··

·11·

·

7"

. '..-v l'-t-t'\.

·• ·I ·I

·I

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

·1 ·I ·I

. 5-. 6

-

KFK.Diile.: 4

KFK.Diile.: 1

-

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

- V 1·1·1\

. 1/1.

•· •· l·l·l·l l·l · l · l·V• · • 1 ( • . 1. •I• 1 • llil • • 1 1 1·IA· 1 · 1 1 ·111· · 1/1·l·l·I V•· �· M"'"!-=-1· I· l·l·l· l·l·J/1- 1· 1\

Valse voszegge

Nendtvich ex A. Kerner

·

. 5-. 2

N..."'-1" lt.. '. lt' !'<..' · r. . 1'4-,;. 1..:A·

)

. 5-. f

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

. " {v"" " .-. l· 1111 · . l.YI. ' . •. ' • • ·1/1·l·l·I·V•·

. 4-. 8

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel)

...;

"I "

"i "

'? "

� "

"

'7

..,

"I

. 4-. 6

. 4-. 7

Carex canescens L.

Zompzegge

'

.

.J...-1.

...;

"I "

"i "

'? "

� "

"

'7

..,

"I

• •

1 . 4- .

. a-1'· r-r-. . �

. 4- . 6

Vingerzegge

7

. 4-. 7

Carex digitata L.

....

"I "

"i "

'? "

� "

"

'7

..,

"I

. 4-. 6

·lf•·

5-. 3

··· ·

. 5-. 4

"''''111"

·I

·1.1"··

·V• · • 1 {•. l. th

kalkhoudende grond

. 5- . 3

·11·

l'-t-i'"\

�"

•• J ·1.1"··

,..

· • · Vt · " (" " •••••• >11. . l./'1". 1 1 • 1 . .... 11 ·1/1· l·l · I· V• · ·Vl · l · I\ . lT

. v...

V1·

·L-..A'·

. •(• ·

.I�

. 5-. 6

-

KFK.Diile.: 2

. "-+-""

I

�·

1 . 5-. 4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1

\ l 'l � f'\.'"

·V• ·

. 5-. 5

KFK.Dijle.: 2

2fill: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot

1 . 4- . 8 1 . 5- . f 1 . 5- . 2 1

. 1/1. ·11·

".

-

· · 11·l·l·l·l·I·l·l·l·l·I 1,.-V l'-t-t-\[ 1 • 1 • 1 . 1 • 1 • 1 • 1 VI'·1 • 1 • 1 · lf 1 • 1·1 1·H:i---t<1 I 1· 1

.......,

· l_;.1 · 1 ••••• IJ." . ·1/1·l·l·I·V· · ·Vl·l·I\

'-'--

ilJ&tHJ l l l I

.J.-<'

.

1

N>.. 1 l l..

. 5-. 2

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

2fill: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

1 .. . " . . .

. 5-. f

1 1.1. i-;-

. 4-. 8

Carex demissa Vahl ex Hartm. Geelgroene zegge


°' (;.:>

1

:1

:1

..

.i.... . ..... 1 ··1 · ·• l· I· · ·

1

:1

:1

1

:1

:1

. 4-. 7

1

1

c

.

... .

.. . J l'-t-t-.1

. . . . j_.

t7

·�

·t'[

·,[

.. ... .1 >1 . " ... . ·I/. . . ·V 1\ . .·'-' .. . 1.7 .. · · ·T·l .,

.

.:,.k"

. v. .

I· ..... . v· .. 1 J·J

r11 . r7 . ,.. l J·J +,.t= ,_

,_1 1...1 � i'<

rt

. 5-. 5 1 . 5- . 6

·N-<"l · l ·l

. 5-. 3 1 . 5-. 4

" . "' PI

,..._

. 5-. 2

grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

q.1

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge

'k !-<

. 5-. 1

·11·

·Vl·l· I\ . 'Jl.

·Vl·l·l·I·V•·

. 4-. 8

Bleke en ijle bermzegge

. 4-. 6

l

7� Vf·l· ·•f.' 1·1·1 1·�··

. 1111.

·•

.':°'\..,

1/1·1 k•·

. 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

·•·

1

. 4-

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

�: matig bemeste graslanden op natte grond

: 111 1 111 . IJ.llifl:1:1 1 1 11

·�·l"r1·

1

1 . 4- . 7 1

Carex divulsa Stokes

';'

"

'?

"

't

"

'7

"

';' "

'? I "'

. 4- . 6

Tweerijige zegge

Carex disticha Huds.

I• 1

"

...:

";"

"

'?

-

"

't

-

'7

-

1 >11

.1. V1 · . '{""

. 1/1 .

"-)

1....-t' ..c" l'--t--+'-\

'

1--1-<'• .

·I ·I ·I

lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.:1

�: vertandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of

I I · I Lr

·11·

·Vl·l· l · l· V• · ·L"l·l· I\ . /,v

l.>'l''' ' " • .•.• . •

/ · V• · . '{•. '. ". • '.' 111

V.I

vt·

·lfl·

_:YI. •

l'-t-t-.

7"

/f·I k"

"\1 11� l'I. ""

kof

1 1:

. !"-+<"

�· /

1 . 5-. 1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5-. 4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6

'---'--

. 4- . 8

JA'

.:A.

Vf'· l ·l·l·lf.' . v.1 . 1 : 1-:-r� v..

·11·

...,.

··f··

·1-v!'·

.1':'1-..

5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5.. 5 1 . 5-. 6

) l·l·fllNdf ..... " l .1

.

.l.Yl.' . ' . ' . •. • . ·V'l·l·l·l·Y• · · VI· l· I\

1

';' "

. 1-1". ...... .

1 . 4- . 7 1

1

.':°'\..,

:

1---f......

All.

1

1 . 4- . 7 1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 1

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

-

'? "'

. 4- . 6

Stijve zegge

Carex elata

.....

"7

"

'?

"

't

"

'7

"

';' "

'?I "'

. 4- . 6

Sterzegge

Carex echinata Murray


0.t:.

L.

1 1-Uirr

...:

CD

'9

CD

"

CD

'?

CD

CD

';-

'9 ..,,

•·

. 4- . 7

---rr

. 4-. 6

1

Carex flacca Schreb. Zeegroene zegge

""

CD

'9

.

CD

"

-

CD

'?

-

CD

-

CD

';-

Carex elongata Elzenzegge

.

8

· V' ·

. ,,,., .

·

.

· l'--1"'"

·I · I ·1

--

1

.

. '1

.

5- .

4

1 .

5-. 5 1

Vî · f· f· FV' · . [/1. 1·1\ . LT1. ·11 .

·/ ·V'· "{'· ,. ..... l · J r

·•·

l'-1'-t"\J 1 • 1 • • Vf·l-l·•fl-1·1 l·l·I�

-�

•·1·•· ·•

2

t-1...

5- . 3 1 1 ll !'\. '• -·l·I 1/1• 1 N ' •

. 5- .

�· 1

. 5- .

6

kalkrijke

KFK.Dijle.: 2

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 4

. , ,,..,..l· l · I ··

":"

. lt."

. '� V-"�

-

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

1 . 5- . 1 1

'-'-

4- .

. v.

>-"

1/1·

- 'f" '. ••• ' . ' 1'11 ' 1 ;.1 . 1 • 1 • 1 " 11 ·VI· l·l·I· V' · . l,t' 1 . 1 · 1\ . LT1 ·11·

·

1 1.1. i-:-

-�

·•(' ·

-l"'lx

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

of

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

.6

.1 ...:

'7'

CD

'9

CD

"

-

CD

'?

-

CD

-

CD

';-

-

'9 ..,,

1-

. 4- . 7

L.

1 .

. 4-

.

7

1

.8

. 5- .

3

1

·11·

..... 1. 1 y

· V' · · 1 {' . '.

•Y°I•

V1·

. 1-1' .

· '('·

. Lf

·•·

. 5-. 4

1

.

5- . 5 1

. 5-. 6

�. j

l'-1'-t"\J 1. 1. 1 . 1. 1. 1 • 1---1-<'1• 1 • 1 • 1

1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 T-b.. 1 Il ) 1-1· I 1 Il!'<.' · , . ·-·I l /l· I k.' · .., -l"'lx'· . 5- .

l'-t-h_

·f-.-+<"•·

1 . 5- . 4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

�:

. '1

!'<.. '' �"

·V'·

· V'· . '{• . '. • •• ' . ' Yll •

V1 ·

. v.

v. .

":"

1

·•· 1 1/

J�•I•

· LYI· - 1/T·l· l · I· V'· - VI· l· I\ . LT1 .

1

'-'-

. 4- . 8

5- . 2

· lf'· ·J.-<A"·

•/! -

.

.

\I l �

1 . 5- . 1 1

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

�: voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen

. 1.71. ' . '. ' . •. • . ·VI·l· l · I · V'· · 1/1· 1·1\ . 1/1 · '-'-

4-

sensu lato

·1-1"- r-r,.

1

Lt

. 4-. 6

Carex flava

CD

'9

CD

"

CD

'?

CD

CD

';-

'9 ..,,

. 4-

Carex flava L. Gele zegge


0()1

1

5-

.

1

1

i:lli• l

1 I\

5- .3 . 5-.

1

.

.

.

,

.

.

,

.....

,...

"'

"I

"'

't

"'

'7

"

')'

"'

"';'

"I .,,

:'

. 4-. 7

- �·M·

. 4-. 6

.

5-

.

21 .

'--'--

5- . 31 . 5- . 4

··•·

. 5-. 5 . 5-. 6

·•·•·

· · 11· l·l · l· l· I · 1 · l · l · l ·T '--+'..<'l""+-h.J 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 vr- I · l · I · [(J=-J - -n. �. J · I ·17-1=-Fr:FV'• · ·PI · I· I· •

·•· ·•

-�

") 1.1.1111\J 1�l 1 1 1 1 A· I k•·• ·•·

. 5- . 1 1

· V• · ·1(1· . ••• ' . 1 y ·•>'f·l· l ·I·· . f/1. 1 . 1 r . I/· . -VI· l· I\ · LTI · ·11·

1 ,.

. 4-. 8

-

KFK.Dijle.: 4

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

.

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

-

4

Carex nigra (L.) Reichard

•· l · l .Yll· I\ · •· 1 ·1· 1 - ·11·

1· 1· 1 · 1· 1 · 1::4:�1......

. 4- . 8

Zwarte zegge

. 4-. 7

, , _

.

_

,

_

·-

_

.....

'7

"'

"I

"'

't

"'

'7

"'

')'

"'

"';'

.,,

"I

. 4-. 6

-l--1". rr

. 4-. 7

·•

.,...•.

-

.

,

·

·

. 5-. 5

. l>'

·11·

· V• · . '{•. '. ,, 1 . 1 "

.

. 5-.

11· I · I · I· l·I · I· I · l · 1 · l ""l'-t-t--1.1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 Vf·l· l-1· 71 1 -Tl l - �1-1· 1 · V.1- I · I l · ll

·•(•· J..<..r·

N.. 1 Il 1 N.'. '. A· 1 1'<.• �

. 5-. 4

KFK.VI: - KFK.DiHe.: 1

. 5-. 2 1 . 5-. 3

l'="N.

.J..<'1.

'"-:'

. 5- . 1 '

R.L.:

�:

IYT· ·V'T-T·1 · 1· Y• · . vr . r. 1\ ·

·•·

_

•· l ·l· l ·l· l·l·l·I · · . .......-..J l·l·l· l ·l·l·I· · 1 ( 1. 1 . l h

• l.Yf· l ·l·I· · VI· l · l · I · :V• · . 1/1 - I· 1\ . 1/1· ·11·

'--'--

·•·

. 4-. 8

Langhe et Lambinon

. •(•· ·J..<..r·

,

·-· · 11.l· I · 1 · I· I · I · I · 1 · I · I l - o....-l!oc' l'-t-t--1.1 1. 1. 1. 1 . 1. 1 ·l Vf· l· l·l· 11 ·l· I 1· 1-1� ·1·• · VI· l· l · l·V1· r-. ·-""

- --

argyroglochin (Hornem.) De

Carex ovalis Good. var.

...:

";'

�1

:1

.;1

'7

-

"'

')'

. _. _

6

.

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

; 1 1 .1 ·,umm, .. .

-

"'

"';'

:

Hazezegge

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

Ruige zegge

. 4-. 6

Carex ovalis Good.

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

Corex hirta L.


o. o.

. .1--1". ,......, •

. .

.6 1

. 4- . 7

';" ...:

"

01 �

"!' "

'7 " -

":' " -

-

CD

>;-

"I .,, -

. 4-

1

·

v

• kA'•

·•

1 . 5- . 5 1

. .......

4

1

o.Fo l•

I )"

···'/•· "{'·"

'---'-

5- . 4 1

1

·

·•·

. 5- .

·I ·I ·I

. 5- . 5 1

__.," l'-t-t-'\_ . •(.1 · 1·1 1 · 1-�· · ·Hl·

·J/T· l· l ·I · V'· · - Vl - 1 - 1\ · ly ·11·

• ,_,.,.. 1 • 1 • 1 • Il!

:-

. v...

vt·

i...A'

.

N.. 1 Il [/ N.1 · l l l · I· • I A· l 1'<..• ·

.5- . 2 1 . 5- . 3 1

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 4

·•·

.v. .

•·

·•

·-·

6

6

�: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond

-... . . , ..

1

\

. 4- . 8 1 .5- .

'---'-

·

· LYI . 1/1. 1 1 •1. I/• . -Vl · l·I\ ·•· ·11·

• · V• · ·•71 • 1 •

. 5- .

· · ·;)1a1 1:l:l:l:l:l:I

H.. 1 Il /l· l · lllJ.ll 1 /1 . 1 "' '\.· I· • .. , . . ·•

.5-. 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- .

11·•·

1

1 . 4- . 8 1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 4

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

, , , l 1 1 I Hif�ltrlJ 11111 U 1111

1 . 4- . 7

Carex poniceo L. Blauwe zegge

CD

"I

"!' "

CD

'7

CD

":'

CD

>;-

.,,

"Il

. 4-. 6

Carex pollescens L. Bleke zegge

"";'

"

"I

"!' "

'7 "

":' "

"

>;-

.,,

"I

•·

.4-.7

·�·!'<""

. 4-. 6

1

8

1

1

. 5- . 2 1 .5- .3 1 . 5- . 4

"/

'---'-

·-·

.

5- . 5 1 .5- . 6

'

·V• · (1. 1. llo

.,

. .,r

l l 17"1f •

1

vt· . v. y•.

•/I•

.

'"-:'

· •(•·

. .....,. .

. '""k1. 1-=A.

·

·

-�

·fY·

rx '. /f I l-<•·

\ Il�

1---1<• •

�·I

1 .5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3 1.5-.41.5-.51 .5-.6

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 3

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

• l:..'l • l • I • l• W• • •

·Vl·l·l·I·•· ·•·l·I\ . .. ·11·

·• · · I{• .,. ". • •• '. ' 711 .

.j.<',.

1

· • 11 · 1 • 1 • I • 1 • 1 • I 1 1·1 1 ""ly.....+--J 1 • 1 1 1 1 1 l Vt'·l·l·l· lfl·l·I 1 ·1-� ·l·I ·•·I l ·l · l ·l·l·l· I · ·

•""k •··· ·• • kA'·

''' � 1/t" I kl·A'· I ·•

1 . 5- .

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

· IYT· · VI· l· l ·I· • -V•·I\ . l.;1 .

.4-.8

·•·

1 . 4- .

. L:..1-1'"· ,......,·

'?

. 4- . 7

L.

Carex pendula Huds. Hangende zegge

"

"I

"!' "

'7 "

":' "

"

>;-

"I .,,

. 4-. 6

Carex poniculata Pluimzegge


o­ '-1

1

. 5-. 2

1 . 5.. 3 1 .

·

· -• l •I•

5- . 4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6

·

:1 +J 1:1: 1:1:· � 1c+"."1--+"<1 1 ·1·1

1

";-

CD

'?

CD

"

CD

'?

:1 :1 :1

. 4•

6

1

. 4-. 7

·-......r·M·

.

Hoge cyperzegge

1 1

1 1 1

7

·11·

"'

· V• · . r (r . 1. •, , 1. l r'

,,,. . . :r. . .

. .

. .

. .....

- .

.

- .

. . · ·l·l . . · · l ·l . ........ ·l·l . _:_ _:_I

5 4 1 .5-.5 1

. . 1 . . . . . --� ...._--. . . . •r. . _:__:_ ...

.

.

. 5-. 2 5 3 1 i-... Jl... 1't _:J ·l I/ · I !'<..

�s..

. 5-. 1

·

·

·

I I I

5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 3

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvorrnend

· ·1. 1 lLml

· IYJ . · l/l· l· l · I · V• · ·V l·l· I\ ·•

. 4-. 8

Carex pseudocyperus L.

";-

CD

'?

CD

l 11,1Mllffi ifJ U fä� . 1 · 1 1 1 1 l'I" 1 1 1 1 1 1 1

"

. " . . , 71!·1·• ·1·1·1

vt·

. · ·Il· · - ·I·• ·

, 1 111:ttt\J:1:i:1-1lm:�:11-

· - l/I"/ /'<...'" · '""k · · "

1 . 4· . 8 1 . 5- . 1 1

CD

CD

-'

'? .,,

.,,

"Il

. 4- . 6 1

Oeverzegge

. 4. .

Carex riparia Curt.

...;

CD

'?

CD

"

CD

. 4- . 7

'7

1

CD

6

'7

CD

CD

";-

.,,

"Il

.

7

1

.

5-

1

1

.

5- . 2

JT · •

�r

· V• · · lf""

·

1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1

.

5- .

5 1 . 5-

11· l · l · l · l · I · I · I · l · 1 · I · 1.-.- 1........i 1 · 1 • I I l • 1 • I Vf·l·l·l· • ·l·ll·�·l·l-1 i,r. .

··f·· J.-1'•

. -..,

KFK.Diile.: 8

.

6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 4

) 1-1-lilE±f 1/!' 1 KI A'- 1 · • ·

.

.v.,.

·-·

1

1

-

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvorrnend

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

· •· · L/f· l· l · I· V• · ·Vl·l· I\ . 1/1. ·• ·11·

8

..

· •·

. 4- .

IJle zegge

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 7

Pilzegge

. 4•

Carex remota Jus!. ex L.

�: droge heiden op zeer voedselarme grond

Carex pilulifera L.


°' co

:

. i-

1

';'

CD

'?

CD

"

CD

'?

CD

CD

';'

'? "

. 4-. 6

. i-.-r rr

. 4-. 7

Gewone bermzegge

Carex spicata Huds.

';'

"

'?

CD

"

CD

'?

CD

CD

';'

'? "

. 4-. 6

. 4- . 7

Carex rostrata Stokes

Snavelzegge

.

1

. IY

. .....

. [/,. . 171.1 . • ,. 1 . 1 Y1! .

L...J_

1

1

. 5- . 5

1

1

�·l

. 5- . 6

... , . ·•·

. 5-. 6

KFK.Diile.: 4

. , n · l · l · l· l · l · 1-1· r1 ·l .,...-!1!é '-H-J l·l·l·l· l · I · I lfi.l·l·mTJ.l-. f 1-�· I · I . 17 ·•·

,,7,,

, • k I • 1.-.A ·

-

. 5-. 5

KFK.VI: 4

. 5- . 3 1 . 5-. 4

-

. � 111 I l.l lfîhl A· l 1'<..l ·.Ä·I· • ·

. 5-. 2

R.L.: vrij zeldzaam

.[/,. . , 7 1.1111 . .. ' .. .,.. . , .p .J/ . J7TT1\ ·• lî • l•. Jl•

. .....

5- . 4

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

. k.

·

\

. 5-. 1

• l•/f.•

.

1 l'--f--+\ vt'·l· l·l· lf l·l·I l·l·I� ·Il'' ·

. ,7 • l..,j' .

1 . 5- . 3 1 '1-.1 1 Il Il N. , · '· I A· l 1'<..'·

. 5- . 2

. T':-N.

5- . 1

IT-î-:-F.'

. 4-. 8

1

. L/1·l · l · I · v, . . [71. 1 . 1\

L...J_

. 4- . 8

KFK.Diile.: 1 . 4- . 7

1

Boszegge

Carex sylvatica Huds.

"

'?

" "

"

'?

CD

CD

';'

'? "

. 4-

1

. 5- . 2

1

. 5- .

3

·

1

. 5- . 6

• l•/1•

'l.71 . 1

. 5-. 3

. 5-. 4

. 5-. 6

KFK.VI: 6 . 5-. 5

R.L.: momenteel niet bedreigd -

.

KFK.Dijle : 8

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

• ,. 1. 1 ,..

1 1

KFK.Dijle.: 3

. '�1&1 1:1: 1:1:1:1:1

IA· 1 N.

-

. 5-. 5

KFK.VI: 2

Vf·l·l·l· lf.1·1·1 1 · 1· 1� · 1·1 ·VI· l·l·l·V''· . ]7, .

lf, . • k·A'·

. l"'f..:.

-

1 . 5- . 4 1

-u:::n "'\ 1 1 1---rl':.. I •

. 5- . 1

r:

.8 1

R.L.: zeer zeldzaam

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

I l lfmll:l.l:l:l:lrH:VI 111111111111 1 1�ri;rt+Hl1:t1u:tn:N 1 1 1

-..;

"

'?

CD

"

CD

'?

CD

CD

';'

'? "

. 4-. 6

Carex strigosa Huds.

Slanke zegge

KFK.VI: 5

R.L.: momenteel niet bedreigd -

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen


°' -0

';-

"

'</

"

't

"

'?

"

'1'

';"

'tl

"Il

1

1

'--'-

1 1

1

. 2 1 . 5-. 3 1

·11·

••• '. 'y

.1.V1 · • 1 (1. 1.

.

1 . 5- . 5

1 . 5- . 6

1�4-kJ 1:1:1:1:1:1 1

·

. 5-. 4

: Vf· I · l · I · lf I · 1 · 1 1 · 1-�· l· I ·l

,7,

. 5-

. v.1.1.1. 1. [,r, . . :i;<,

.

i-.,r .

. l':ix

·

. 5-. 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 1

) 1-1-Ftlh±f IA· I l'<.

1

. 5-. 5

KFK.Diile.: 2

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

. l.YJ . ·L/!·l·l· l· V - Vl· l· I\ . lY1.

':"

1

. 5-.

. iY"i· ·11·

. 171:-r-. I\

·l

l.'I ·

.

.

. 5- 4

-

· , ;11 • I· 1 · I· 1 · I · I· 1 · I 1 · 1 •� l'-t--h.J 1 • 1 • 1 • 1 1 • 1 • 1 . 1r.1.1.1 1 .�.1- 1 ·V•·

· V• · ·, fl· I · Il .•. ' . l l"ll . · l.>'f· l · l · I · • · L71· l· l · I· V· ·

......

V1·

• •f•· · l-<-1'·

. 5- . 2

1 . 5- . 3 1 T-b. 1 Il Il N. , · 1..- ).._

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

. .....

)

'

. 5-. 1

1 1. 1.)-:"

. 4-. 8

. 7 1 . 4- . 8 1

r-..-

. 4-

. u.;..-r.

. 4- 6

.

Voszegge

Carex vulpina L.

"

b

,--

. 4-. 7

�I �-

"

't

"

'?

"

'1'

';" -

'tl

'</

. 4-. 6

Blaaszegge

Carex vesicaria L.

1 i-lt '7

"

'</

"

't

"

'?

"

'1'

';"

'tl

'</

. 4-. 6

Echte karwij

Carum carvi L.

...:

"

'</

"

't

"

'?

"

'1'

';"

'tl

'</

Haagbeuk

-

-

-

'

R.L.:

-

· V• ·

• 1 (1 . 1 • • I• 1 • 1 r

·11·

·Vl· l· I\ . lY1 .

. l.YJ • · 1/1· l· l· I· V• ·

1

'

-

-· -·

. 5-. 6

� 1> 1

-

· ·

72 xn1 1;r77

-

' 1

. 5-. 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

i l llffitlt'

�:

. 5-. 4

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 KFK.Dijle.: 9

�: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond

�OOIL ,

' 1 · · 1

Carpinus betulus L.


-....J 0

CD

CD

1

-.;'

CD

"?

.

CD

'f

-

"

'?

-

CD

-

CD

'7

"? ..,

1

. 4- .

7 1

LlÁ·rr

. 4- . 6

4-

.8

5-

. 5- . 2 1 . 5- . 3 1 � 1 Il fix• ·•· A·I Ni·

,, ., . ' - _.-r: , IJ'. . ' ( '·' . ". • I• 1 1 '.)'1 •

.

. V.I . 1·1·1·lr•·

·

. 5- . 4 1

. 5- . 5 1 . 5- .

�tjl\1 1:1:1:1:1:1:1 Vf· l·l·l· lf-1·1·11·�1-l·l

·lf·. • i.-..A'·

.1':'1-.,

.,_y.1.

P.'

• I Y'\ . L/1·l·l·1 - v, · ·171·I·1\ • 1..>1 • ·11·

1

1

"?

"I

CD

CD

\

'!'

'f

6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

CD

CD

filill.,_: open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

'?

'?

Catabrosa aquotica (L.) Beauv. Watergras

CD

CD

1 . 4- . 7 1

. .d--1"' · M. '

;

. 4- . 6

. .

"7

CD

"?

CD

'f

CD

'?

CD

CD

'7

'91

..,

. 4-

1

1 .

4-

.7 1

·l�·fY

.6

.

1 .

. 5- . 2

1

.

5- . 3 1

.

'

·•· •

5- . 4 1 . 5- . 5 1

.

�'*-lt1:1: 1:�: 1

.

·•· ·TY·-· - 1 . • . , ,.

1

"' k

A·I ·•('· ·• . '"' •· . ' ." •·

1

\Tl �

5- . 1

1

1 . 5- . 2 1 . 5- .

3

....... 1 y

• 1,.-1 • "fl· '.

V1· . v.

,r. .

4

·

1 . 5- .

1 . 5- . 5

1

.

1:1:1:1:l·1:1·1I 1�4LI 1:·1---1-<"î·

I 1 1_-1 Lil� /f I N•· .' ':'k ·•(•· • i.-..A'·

. J.<1

1

.

\I·l �

1 . 5- .

·IYI· ·V1·1·1·1·V•· -Vl-1·1\ • L..>1· ·11·

4- . 8

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

.

5- . 6

5- . 6

� : akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

- �-1- • V1·,, •· mr-1-• - ,l"l.l .·1·•·1- - . .-. . . . •·l·l·B·l·B· I • --· ·•·I·•· •t· 1·1- V1° ,, .• (1·1·11· - •· • ,. 1. 1 7'11 1 . ' IYI . ' . • . ' " • . ·L/1· 1 ·1·1·v• · ,. ,·l.'ï·l • I\ · J/f·B· ·11·

8

L.....L....4

4-

Centaurea decipiens Thuill.

-.;'

1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

CD

1 . 5- . 4

CD

3

'7

. 5- . 2 1 . 5- .

'7

1

Centaurea cyanus L. Korenbloem

"? ..,

. 5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 9

filill.,_: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

"I ..,

Castanea sativa Mill. Tamme kastanje


-.....J

·•

·•·11111 ·J.-<..r·I·•·•·•· l t l I •

/1. 1 1'<.

) l. l. ltt1x '· .•. , 1 •

· : I •

1 .5- . 5 1 . 5- . 6

· 11111 · ·I· I·

. 5- . 4

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

�:

1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 .5-.2 1 . 5- . 3

•·

-

.;j

'i

{

•·I 1 I ·• · 1/1· 1-1-1 ·" · 11111 · 1·1·1· 1·1.YI · •\ 1111 · 1· 1· 1/'11111 · 1· 1· 111 • 1 1 1·1·1·J

·• ·•

'?

'?

'7

Il>

.1 '9

Il>

'!'

Il>

Il>

5-. 5 1 . 5-. 6

Il>

.

"I

1

"I

4

Il>

i5il::U 1 . 5-.

.-

. 1--1". l'r"•

. 4- . 7

·

. 4-. 7

I·w. . .Jr--

. 4-. 6

Centaurea scabiosa Grote centaurie

";"

1

KFK.Dijle.: 8

Il>

.5-. 1

-

Il>

'9

Il>

'!'

Il>

";"

. 4-. 8

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 7

�:matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

1111·1 lll

'?

'9 ..,

. 4 -. 7

· 1111 · ·11·

f'd 1 1 1 1 �

. 1111 . ·•·•·/Pl· l ·I· - · . vr. IJ :: : : :

Il>

"I

Il>

";"

'9 ..,

. 4-. 6

vt·

"." lr

·V•· ·If""

(

.:A.

,, 1 . 1 )'

.

. -) I�

"

I�

1':. ' ".

/I·1 1'<."

vt· . V.l· l· l· l·V•· •_:....l/. ·1 · V•· . 1 {1 . 1.

"

. k.

,.,.

\Il �

droge,

·• ·1'--1-<"

voedselarme,

·I ·I ·I

. 5-. 6

·1'--1-<"

. 5-.

5

�·I

.5-. 6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

l;.-1 · 1/1· l l I V• · .1/1. 1· 1\ L>' ·11· •

op

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-.31 .5-.4

.1-:'

graslanden

· •-) ""l'--H--1.

.5-. 5

zinkhoudende, neutrale tot basische grond

�:

. l.Yi . · 1/1· l · l · I · V•· · Vl·l·I\ . 1/1. ·11· �

. 4-. 8

L.

·lf··

1-<A'.

. v. .v..

.1-:'

'"="k 1. 1.:..-i

1':. '" - 1'<.

\Il �

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

�:

1 . 4- . 8 1 . 5-. 1 1 . 5-. 2 1 . 5- .31 . 5- . 4

Centaurea nemoralis Jord.

'9 ..,

. 4-. 6

Centaurea L. subgenus Jacea Knoopkruid

-

. 4- . 7

L.

1 1 1 : 1mrmm1fll 1 1

Il>

'9

Il>

'!'

Il>

'?

Il>

"I

Il>

";"

'9 ..,

. 4-. 6

Centaurea jacea Knoopkruid

kalkrijke

of


-....i 1')

.

L.:..l-1"•

['T"

- 4-. 7

'71

:1

.

.

..

.

1

1

.

. 4-. 7

. . �i-- ·i'T". l ·î. l· I · l· I·

1

:1

:1

1

1

:1

:1

�I

. 4-. 6

Zomercentaurie

Centaurea solstitialis L.

...:

Q)

"I

Q)

't

Q)

'?

Q)

Q)

"';-

..,

"I

. 4-. 6

11

:-

•-.

3 1 \. 5- . 4

"" l'-t-t-'\

")

"'-

1':.

5-

. 1. 1 -

1 ,_

. 5-. 2

. 5- .

3 1

. 5-. 5

1

.

_,

·

5- . 4

1

. 5-. 5

1 1

·I ·I ·I

.

k'

.

tJ-:-

·h ./

5-. 6

. 5-. 6

. . . . . . ·î·TTI· i·l·l·l ·l· l·l·l· l· I ... ��r'-t-t-'\.l 1 · i · I· I · l · l · I /· · llH ·l l·J-l· 1·l-1 · I . . . /. ,r'

. 17

• i..,

-

- KFK.Diile.:

I \. � ·

- KFK.VI:

· I Il' 1 'k. �._:_ Is..

. 5-. 1

�: R.L.:

·I f 7 .l .Y ·V1· l· l · I · V ·Vl·l·I\ · l/ •/

·V

. . . .. . · I" • ly .. . . l/ . . . 1/ • · .1,1 · I · 1\ · l.Y •J

. 4-. 8

1 ...

,._...

1

KFK.VI: - KFK.Dijle.:

vt'·l·l·l· lf.l· l·I 1 ·1-� ·Vl·l·l·l·V . v.

r

. N.

-

. 5- - 2

�: R.L.:

·�

)

. 5-. 1

•:-

'-'--

- 4-. 8

Centaurea serotina Boreau

. WJ-1'· ['T"

. 4-. 7 . 4-. 8

J,.<'1

1 . 4-.

7

...:

r1�

Q)

't

Q)

-

'?

Q)

-

Q)

"';-

..,

"I

.

. 4- 6

l

1

.,.

5-. 4

.

"" l'-t-t-'\

·• . • -)

. 5- . 3 1 1 1 \. !"\.•• "'-

1

. 1---+"

. 5.. 5

- KFK.Diile.:

3 1

_:A•

. 5- . 4 1

·•·

. 5- . 5

1

. 5-. 6

·I ·I ·I

. 5-. 6

·J · V• · ·l{l·l· 11·• • , , 1 . 1 )"

vr· 1 · 1·1· 1r- 1· 1 ·11·1·1·�· l·l· I r .i,r• .

�w· 1:1: 1:�:1:1 · ·1

"'-

f'i.1•

�Il\.

. 5-.

.. - KFK.VI. - KFK.Dnle". 4

1 . 5-. 2 1

·lf· · ·�·

.

. v.i. r . r . • ;.<

·•

. 5-

R.L..

1�:

· Vl·l·l·l·V• · ·VI · I · 1\ ·11·

1

'-'--

1 . 4-. 8

·1 ·V . ' {•. • ,. 1 . 1 )"'.

.

vt·

. v.

· lf"

• l.>1 . · V1 · l · l · I · V• · ·Vl·l· I\ . 1/1 · ·11·

.

2 1

,._...

1 ... l":"'!x 1. [_:A•

. 5- .

R.L.:

�: - KFK.VI:

. .1-f.

)

. 5-. 1

Centaurea t huillieri J. Duvigneaud . et Lamb1non

...:

Q)

"I

Q)

't

Q)

'?

Q)

Q)

"';-

..,

"I

. 4-. 6

Centaurea stoebe L.


-....J (;.)

1

. 4- .

";-

"

"I

"

'f

"

'?

":' "

";"

:1

. 4- . 6

I· I·

. 4- .

·1-1.

1

1

Rode spoorbloem

Centranthus ruber

....

":' "

";"

"I "'

. 4- . 6

1

7

1

1

(L.)

7

!'-:'

.

1

1

.

.

1 �

.2

l'\.l•

I•

1 1.

. 5- . 3

.

\·•· " -· · Bk '· _:A. ·-·l·M ·lll ·l·l·l·l· lll ·rm ."

.

55-

. 4

1

R.L.: momenteel niet bedreigd

1

.

·

-

. ,(, ·).-<..f·

.

. lî'i. •fl

.

.

· V' · '{' '. ". '. 1 y · l..>1 . l l l/f · · · · I · V'· .vJ.J. I\

'--'-

.

5- . 3

KFK.VI:

1 . 5- . 2 1

R.L.: 1

5

1 .

·

1 . 5..

. '114-kl 1:·t---!<r· 1:1:1:1:l·l·I 1: 1

. 5- . 5

-

6

5- . 6

KFK.VJ: 6

. 5- .

-

KFK.Dijle.: 1

1 . 5- . 4 1

-

filill,_: muren en rotsen

�1:1�

5- . 1

vt· •·I l·Vl·l·l· l·V . ....,. .

4-. 8

1

'--'-

DC.

1

5-

KFK.Dijle.: 7

filill,_: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

···-· ·1 . ' i. · · 111 111· l · I · l �l'--t-h. " . .... . 1 · · · · �1 111 V1' I . . V.I:-1 T : 1 . V' . . l!l •· ·• · I · • ·• ·• ·• ·/ · • · 1 ·111· ·• ·'· 1111111 · . '{' . '. ·• · • · l ·-·IY11 · l ... l l l' 'll ·•·l·l·I·•· ·-·l·I\ · IYI · ·11·

. 4- . 8

Echt duizendguldenkruid

Centaurium erythraea Rafn

/

Gewone hoornbloem

"

"I

"

'f

"

'?

":' "

";"

"I "'

.

. lî'i.

.

. ...... ..,.( · •yf· l·l·I· • · · Vl · l · l · l·V• · . . , . v1 . J. f\

·

· '""K1 IJ· 1 1 1 I�

R.L.: momenteel niet bedreigd

1

·I

KFK.VI: 6 -

R.L.: momenteel niet bedreigd

-

KFK.VI: 10

-

KFK.Dijle.:

10

KFK.Diile.: 7

filill,_: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

-

filill,_: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

.U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ·tf· I W.:.

t±f.J. !'r.

I· .

1

Cerastium fontanum Baumg.

-.;'

"

"I

.1

"

'f

"

'?

-

.

":' "

";"

1 [

Cerastium arvense L. Akkerhoornbloem


'..J .j::,.

"

"?

"

'f

-

"

'?

-

":' "

-

"

'7

...,

"?

. 4-. 7

]�

. 4-. 6

Zandhoornbloem

'

vt·

·n·

.

. v. .v.1.

1-;'

. 1-1'·

. .7. .

-�

1 . 5-.3 1

-

. 5·. 5

-

·I ·I

. 5-. 6

·•

- �- 1 - • " . ..

· -· •· I · · · • ·'" . . "".

. 5-. 4

. .�9--t-"\. · lf . 17'"

r-t.. 1 Il 'k'"'• /I 1 k.'.

. 5· . 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 4

.i/1. • 1 (1. 1. ,. ' . , )" · IA-. l • I · l · 111 · .17T:-fTI· l/• · - Vl· l · I\ . l/I ·

L...L_

. 4-. 8

Cerastium semidecandrum L.

....:

11>

'9

11>

'f

11>

'?

11>

":'

....' "

...,

"?

. 4-. 7

·l�· 7

. 4-. 6

Rankende helmbloem

Lidén

. 4-. 8

KFK.VI:

·F!·

. IY1.

.

.

.

1

.5-.2

1

.5-.3

1

.5-.4

. I;

.

1

-

. 5- . 6

,

1 (1. 1. , 1. 1 "

" '1

· •·

· •·

·I ·I ·I

.5-. 6

KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: .5-. 5

-

. 1.-t'î l� · lfl · l · I 1-1-�·· · I/'"

· LYI· · 1/1 · 1· 1 · 1 · 1/ · Vl · l · I\

· V• ·

vr·

·· (· · . k.l'• I• -·

1l.l-�l-l'l111I /I 1 1'<.'"

.v. .

2

. 5- . 5

R.L.: momenteel niet bedreigd

· '"'1-<.

·n·

.

. 5- . 4

K F K.D ijle.:

2

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

•/ . V• . " · •{" . v. 1. 1111

. 5-. 1

-;-

2 -

· • 11· 1 · I • 1· I • I I • I • 1· 1 • 1 ""l'-t-t-J 1 • 1 • I • 1 • I • 1 • 1 1r.1 1 11 �1 1 1 ·V· ·

ol�•l•l•l•"•11• · VI · l · l ·l · V•· · • · • ·l/i · l·I\

Ceratocapnos claviculata (L.)

"

"?

"?

"

"

"

2filh: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

'f

'f

"

"

'?

'?

. ,..-

v.

.5-. 1

.5- . 2

":' "

"

...,

. l..:-l-'f. !'<""• •

1

-

1 . 5-. 3 1 r-t.. 1 ll.. 11 1'1_•·•· l /l· l k.'" . l':N 1. 1 ._.r. 1 1 1 r.

.5-. 1

":' "

1

· I(" - �·

. 4- . 7

R.L.:

�:

"

...,

. 4- . 6

1 . 4- . 8

Cerastium tomentosum L. Viltige hoornbloem

'7

. 5-. 6

KFK.VI: 9 - KFK.Diile.: 8

humeuze,

'7

-

niet

"?

R.L.: momenteel niet bedreigd

2filh: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

"?

KI uwenhoornbloem

Cerastium glomeratum Thuill.


-....J (J1

l?

·•

'?

-

"'

")!

-

';"'

"Il "

. 4-

.

6

1

1

.

4- . 7

Kleine leeuwenbek

1

1

·

·

·

·

·

·

1 .

·

lf•

1. 1 . 1 . " •

.,...•.

2

• · 1·1/1 ·11·

n 1-i:v.1:K

• 1_,.., . · ·

·

·

.

·/ ·V•· .• ... ".

V1

. i.-r .

5-

L,l

1

·

.

1 . 5-

l'-t-t-1.

3

. 5-

·•

. 5- . 5

·l'--t"'

.4 1

1

·1

. 5-. 6

akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 5

�:

• l':""'k

.J,.<'1.

·

·

·

) l· l· ft l /l • I _ ."ttltf .

5- - 1

i-:-

1

1 .

'---'--

. 4- . 8

·

• f• · i.-r

11 · I · I · I · l · I I· I · l· I · 1 ""l\.:..f!IF\: - �·l·l ·I VT . l/. ·• · ·V·· ·• • lllHll

.

zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 5

�:

· • · V•· . !./ 1 • 1/1. • 11·

·V•·

·•·

Chaenorrhinum minus (L.) Lange

";'" ....:

"'

"Il

-

CD

"

"'

'?

-

"'

")!

-

';"'

1 ••

Ceratophyllum demersum L.

Grof hoornblad

tt+.J.

I·· .f"

Dolle kervel

....:

CD

'?

CD

"

"'

'?

CD

")!

';"'

"( "

·

R.L.:

§§1_:

- KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

·

·

·

-

·

·

.

V1·

·

·

.

·

·

·

·

·

·

· • 11 1 • 1 · I 1 I 1 1 I 1 1 V"'1'-t-t-J 1 1 1 1 1 1 1 �l l I

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

§§1_:

-

V• . '{•. '. .• . ' ' ,..,, . ' YI.,.,.,. •· • . 1/1 l · l · I · V• 1./ 1 I 1\ 1/1 ·11

Y•

i-:-

•(•

. i.-r.

··-· 1 · , 1 ·-· 1 ·-,urnum, · ·, _", -·-·

Chaerophyllum temulum L.

";'" ....:

CD

.1 "(

CD

"

"'

'?

-

"'

")!

-

CD

';-

:1

Knolribzaad

Chaerophyllum bulbosum L.


-.....J

0-

-

-

.

·

CD

..:

..:

'?

'?

"

"

't

't

"

"

'7

'7

"

CD

"

. L:.-1-'r. l'r1 .

L......L..

· IY1· "•· •· •· • · ·l/l· l· l· I· VI · ·.171-Tl\ . LYI. ·11·

•I• l• 1>11•

·I · V• · 1 • 1 {•. . lh

·•Y•·

. v.

IA·

·

.

5• . 5

-

1

·l ·l ·l

.

.

.

.

.

1: 1:1:11:11:11 J1&1·1:� · ')'

')'

I•

· lf· · . k-1'·

..,

..,..

"\ 1 1 r:Fll\rm J\tl•

';"

1 . 4- . 8

1

5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5-. 4 1 . 5-. 5 1

';"

7

1 . 5- . 1 1

-

·•

5- . 4

••••

.

5- . 6

5-. 6

ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: KFK.VI: 3 KFK.Dijle.: 1

�:

I A· I N.." . 1':1..,1· 1-A· I 1 1 1

. 4- .

. 1m7.,. ·•·

'?

1

1

·• r-t-.1 1 · I ·• ·•··· · · · • · ····• · •· ·•· ·• · ·•

. •·J

..,

. 4- . 6

Welriekende ganzenvoet

IA·

. v. .w. .

·•

. k.

- IA·IN.. •"'""' l· 1-A·

· V•· . 1 (1 . 1 . • ,, 1. 1 )11 . LYI · ' · ' · ' · •·' · . •./I . 1 • 1 • 1 • v• ·•·l·I\ . LYI. ·11·

·•

5• . 3

\1 11�

.

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

. 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1

._

Chenopodium ambrosioides L.

1 . 4- . 7 1

�: R.L.:

'?

Melganzenvoet

Chenopodium album L.

"

'?

"

't

"

'7

"

')'

CD

';-

';"

'?

. 4- . 6

album

Chenopodium album L. subsp.

..,

�: ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 KFK.Dijle.: 9

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond KFK.Diile.: 9 R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

�:

..,

'?

Stinkende gouwe

Chelidonium majus L.

niet

humeuze,


'..J '..J

7

. •

. 5-. 4

i!ll.

. J;

•!---!-<

....:

"

"I

"

'f

"

'?

'")' "

';"

.,,

"I

. 4-. 6

· 1-1"· M.

I· I·

. 4-. 7

. 4- . 7

....

+---'

"

"I

.1 1-00

"

'f

" -

'?

'")' " -

';"

.,,

"I

. 4-. 6

1

_

.[:;;;, . • 1• 1 • ·7 ,. 1. 1 )"

v

. v. . ];?

"";'

..7 ·h.

_

. 5- . 2

.5 1 . 5- . 6

.,,

"I

. 11'· .

---.;' ....

"

"I

"

'f

"

'?

'")' "

. 5-

. '. !tic++J 1:1:1: 1:1:1:1 •1(.1 · 1 · 1 1 · F-"r:=+:::I:Pr. : 1 · 1

1

';"

·

. 5- . 4

KFK.Dijle.: 3

·•

1 . 5- . 3 1 t-b. 1 Il \ I I 1 1 Il N.,. IA·I W .1':"1'<

1

. IYI. · l./T· l ·l·l· l/ . ]7T:"[.1 . u. 11 · ·

·• ••

. 4- . 8

-

. 4-. 6

. J-1". !"

· · •

I· I·

. 4- . 7

1

{• .

'

.

1· · V• ·

•,••• 1 )"

. '

·1Y··

v

. v.

':"

'--'-

.

rr.1

.

· •

.

. 5- . 2

1 . 5- . 3 1

· •

5- . 4

1 . 5- . 5 1

. 5- . 6

1· · V'· .7 . ,. ,. . ,, 1. 1 "

.

··

· 1:1:1:1:1:1:1 1k"UJ · ·11· 1 · 1�·1· 1 Vf·l· l ·l·lf.11

. k.

· Il

. l�l...:

) 1 1 llii'cif. 1A·I k'·

.

· l ·I -1

- 5-_ 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

•V.I. 1. 1.1 [,t . v. .

. 5-. 5

111 r.�

. '�

. ,�l'+-1-.

. 5-. 4

niet

humeuze,

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

1 5- . 1 1

5-. 3

.11'··

• I_;. · l./T ·l· l l · · I/ · · I\ · Vl l ".1_,.. • l fl

1 "

8

'--'-

. 4- .

·Il

. k.

1 .

N.. 1 n li k '•'• · k'· IAI l'

. 5-. 2

.1':"1'<

....,

. 5-. 1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

· IYI· · V'l · l·l· I · V' · !,( 1. 1. 1 \ 1/ . •.·n ·

1 ,.

. 4-. 8

Zeegroene ganzenvoet

- 5-. 6

Muurganzenvoet

·

. 5-. 5

Esdoornganzenvoet

Chenopodium hybridum L.

Chenopodium murale L.

. 5-. 1

. 5-. 3

KFK.Dijle.: 2

humeuze,

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4

1

L_l_

.

. 1/, . 1 /1. 1. •JT• 1 . 1 ...

v

1/.

. ':..];?

,_

. 5-. 2

1.1 . mr �Jl'l 1 1 1 1 · 1'<•· IAI

. l.J.

\

. 5-. 1

• IYT· . l?1. 1. 1 1. 17, . . f71."T:T\ · I" ·11·

1 "

. 4-. 8

-

niet

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

. 4-. 7

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

Chenopodium glaucum L.

---.;' ....

"

"I

"

'f

"

'?

'")' "

"

.,.._ '

.,,

"I

. 4- - 6

Stippelganzenvoet

Chenopodium ficifolium Smith


-....i co

"I

. 4-.

7

-· . ...-.r-.--.-1.1.1 .•

.5-. 2 1 .5-. 3

1

.4-.8

.5-.1

1

. 5-.2 . 5-.4 1 . 5-.5 1 . 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 5

m: open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

·l·l·I·• ._.-.l·IYll· • 1;;1• 1 • 1 . 1• ".' . . 1/1 . 1 • 1 •97, . .....•. 1.11 · IY1· ·11·

1

L...L...

·•·•·_,.·l·IYl'I· • L ;."I'•l o I• I • I'• . [7[�{/•. m .1.11 ·•·l· l/J· ·11·

6

';-

"

"I

"

't

"

'?

� "

. .�......

·-·

.4-. 6

1

"I

...:

"

"I

"

't

'? "

"

"

"?

. 4-

7

·l�·M·

. 4-. 6

Goudveil (G)

.

. 4-. 7

Chrysosplenium

...:

"

"I

"

'? "

"

:1

:1

';-

•·I·.

.4-.7

. 5-.

';"

1

. 5-. 5

..,

6

. 5-. 4

- KFK.Dijle.: 6

1

1

·/ · V• · 1· · · · • 1. 1 y

· 1/1 ·

. l.7 · 1/1· I • 1• 1 l/• · . v1. 1 . 1\ . 1/ ·11·

.w..

vt·

·•(•· . kA'· . P.,.

/

...

l'-+-t--1.

t-h. 1 Il N•·

·•·

·1---+-<"

.5-.2 1 .5-.3 1 .5-.4 1 .5-.51

. 6

�.1

.5-.6

1. 1 • -

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

m:

'"'kl·l·.A·

1

-,A·

''-+--ml

.5-.4 1 . 5-. 5 1 . 5-

. . . .Jf·l·l·l· l·I·• l· l·•l·I ·1

. 5-. 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

m: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

. v.

·1�··

. 4-.8 1 . 5- . 1

.4-. 8

Chrysanthemum segetum L. Gele ganzebloem

..,

. 4-.

Rode ganzenvoet

Chenopodium rubrum L.

"I

.5-. 1

r-h 1 • ) r N.1 · • ···• ·•·I IA·I k• · · . l"'k 1 · ·1·11 ··•·1·1·•·1· 1·11· • · · ml'· l · l · l · I ·•· • ·•· • · z:;;:r1.1.1.1 .•.•.•••. • l • t ·l•l• l?l· •··· ·I - -""1'-t-h.J l · I · •. I · " vr.•·l·lfl·l· I l · �l · l · I .-=-r T·-VI· I · I · l ·l7î· 1 I· I ·I·I· I ·I · I· • ·•Ym·•· lfl·l·l· !·l·l· l· l ·l· I·•· o l ••• t •lol o l•I•

.4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

m: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

1 111 :i.1:1:m�H:'".

';-

"

"I

"

't

"

'?

"

"

';-

..,

. 4-. 6

Korrelganzenvoet

Chenopodium polyspermum L.


"' -0

:

.

1111 .

. 4-

. ". ,..

.6 1

7

· I·

1

1

. 4- .

7

1

..

.3 1

y . v. . L:.-V· .

· lf •J.-<A'•

!"':"'...._.

·V··

· I}

. 5- .

l"'T-h

1J:J:FI1Ftt

. 5-

·•

1 . 5- . 5 1

. ......

4

�· I

. 5- . 6

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 5

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

' 1111 •

J'

1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1

1

·

1 . 5- . 6

.....

,..

"

'</

"

. • ·11·

:1 1 � 1 � l llJB l l l J 1 qrn 1 1 rl'Mllm":Ut!N1

'?

"

"!

';" "

�I

. 4- . 6

Paarbladig goudveil

!'<.

• V.I • 1 1 • 1 • 111 · 1 1 • 1 • 1 • 1 • 1 1 1 • •

. v.

lr

5

. ' 1l'4-W 1:1:1:1:1:1:1 Vf·l· l·l · lfl·l· I l· •� ·l · I

· lf• ·

. k.

•f'<.

• .

1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5 \1 11� !';. ' ·

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 4

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

· V• · . '(•. '. · • · 11 · 171· ·l/l·l·l·l· L.-'" · ·V•·I\ . IY ·11·

1 . 4- . 8 1

Chrysosplenium oppositifolium L.

....:

"

'</

"

't

"

'?

"

"!

';" "

"

'</

. 4-

. 5- . 1

Chrysosplenium alternifolium L.

Verspreidbladig goudveil

"

:

....:

"

'</

"

't

"

'?

"

"!

';" "

"

'</

Groot heksenkruid

Circaea lutetiana L.

"";' ....:

"

01 I<tj�( . :;

"

't

-

"

'?

-

"!

-

';" "

:1

betreden

. '. '. v:

op

voedselrijke

1

·I ·I ·I

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Diile.: 9

.

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

· l/1· l· l · I · V•· •(;<1 . 1 . 1\ • L>' ·11·

•l•l./I • · - · I{"" , . • ·.Y· l· l r •

·-

· 1(1 · 1· 1· • · 1· 1 J.-<A"· l · l · l · I · · ". • . •l•l· ••l•I• · • · i..-+.� ... l'+t-J l · I · •

. 1 ':'"1':.

·

plaatsen

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 6

�: regelmatig (tredplanten)

-·-· 1 ' ' 1-·-· 1 'tlfftli:t� I� �I

Cichorium in1ybus L. Wilde chicorei

grond


co 0

x

4- .

. .......

1

";-

"I "

"

'f

"

'?

"

";"

"I ..,

1

4- .

7 1

•·•·

.

.

7

"/ 1..1••

• ,_ 1' 1

.

..r

L-...1' •

·

1

_

·•·Il'-·

[...,.-, . 7·-·· , 1r

5-

.

3

1

'}

. ..

. 5-

l'-t-t"-\

..... '

1 ll i'<''

.

/I · 1

t-1...

. .,. . 2

· IY1. . J/1 . 1 . 1. 1. 1...... . ·VI -l· I\ · IA·l· 1-1·

r:--

.

. 5- .

.

4

5 1 . 5- . 6

.

-�

.

5- . 6

KFK.Dijle.:

5· . 5 1

-

i-...;.. .--r 1 . 1 ·l

1

ll: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

V1 -·· · VI· 1 -1 I · i,r W1

5- . 4 1

3

graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

�:

. l':"k.

8 1 . 5- . 1 '

'--'--

4· .

· I{• · ..

. 1/1"

·11·

l'l

.

·I - • :il· 1-1· 1· 1· 1· 1· 1· 1· 1 · 1 ""1'-t-t-J-.. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 ·l Vt'. l· l· l· lf.î· l· I 1· 1-�·l·l·l

. l.Yl . . 1/1. 1 . 1 . 1. LJ•. -1/1.1. 1\

';'

- 1/'••

L....

l'<'""

1/I·1 ..... ' .

· V.I 1 . 1 . l · ll .J..<

. l':-N.

)

. 5- . 2

1 . 5- . 3 1 t-h. 1 Il

kalkrijke

of

Q)

"I

Q)

'f

Q)

'?

Q)

Q)

";-

"I ..,

Moesdistel

(L.)

Scop.

(L.) Scop.

Cirsium oleraceum

..:

Q)

"I

"

'f

"

'?

"

Q)

";-

"I ..,

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

11 1 111111111·1 · 1 �

. 4- . 6

Aarddistel

Cirsium acaule Scop.

..:

"I "

"

'f

"

'?

"

";"

"I ..,

. 4- . 6

Cirsium arvense Akkerdistel

�:

7 1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1

intermedia Ehrh.

Klein heksenkruid

Circoeo

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

-

KFK.Dijle.: 9

�: matig bemeste graslanden op natte grond

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond


co

1 . 5- .

3 1 . 5- . 4

1 .

5- . 5

1 . 5-. 6

't

't "

...:

vr- 1-•

4

- .

.

1

.

.

. 5-. 4 . 5-.5

I

·• llL

mr<

--

. !--+<'

1

KFK.Dijle.: 4

I

. 5-. 6

. 5-

·IJ

:11. 1 >1f.

1

·•·

..,,-. .

IA·

.2 1

.

. 5-. 5

·•

.....

. 5- . 3 1 . 5- . 4 t-b. 1 lt Il r... · - · I J'<.•·•·"" f'-i

. 5-.

6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 7

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

. l'='N.

"'

.5-.1

·•

8 1

·•

4

-

'-'--

." .7 ' . . . •. 1/1- I 1 I

. 5-. 1

-

lllHîlttl·11Lltr.I: · 1W 1 1 1 1�l

� �.

.;I

'7

"I "'

6

7

. 1-1'. f"'

. 4-. 8

R.L.: - KFK. VI: 5

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) . . nike, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

�:

� ·· · ·J.<'. V.l· •· l· l· l·V· ·•· 1·1·1-l·l·l·l·l·l1.71·l·�i H:i�:n:lllll l l l I '. · · . " •·J/1I/-1•··1\ ·IA-11· 1·•-

. 4-. 7

I

1

1 1 1 11•·1Ur!roll l!ll·1I 1 •·l·l . f.I · ·

'7 "'

"'

'7

"I ..,

. 4-.

Bosrank

')' "' -

.5-. 6

. 4-. 6

Clematis vitalba L.

...

')' "'

'7 "'

"I ..,

Speerdistel

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

...:

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

"I "'

"I "'

humeuze,

't "'

't "'

niet

'7 "'

'7 "'

')' "'

'7

')' "'

"I .., '7 "'

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

. 5- . 2

"'

"I ..,

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

Kale jonker

. 5- .1

Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Witte winterpostelein

�: matig bemeste graslanden op natte grond

Cirsium palustre (Huds.) Druce


co rv

[· [· I·

. 4-.

7

""\ }

I

N,., 1 1 \. 111':'·

2 1 .5-. 3 1 .5- . 4 .5-. 5

-�·M·

.4-. 7

";-

"

"I

"i "

'? "

� "

";"

"I ..,

. 4-.

6

7

·�·l'r'>·

.4-.

1

.5-.2 1 .5-. 3 1 .5-.4

· 17

. 5-.5

J-<

.

-' . , ,..

.

y, 1 {1 I •

.

·

· I;; · 1/1· l · l· I · V' · ·Vl·l · I\ . 1/1 ·11·

. 1..-y l'-t-t-\ Vf·l· l ·l· lf l· l· I l· l·I� ·V' ·

1 LlWCl 1 1 1 1 1 .IJl 1 1 1 1 1 1 1 1

,_.-+--+--+--< · - ·

- •·

-

1 1-1-FMt),J l�l 111 1 l/f' 1 "!-<.'·

. 4-. 8 1 . 5-. 1

·I ·I ·I

. 5-. 6

.... -

"I "

"i "

'? "

� "

";"

"I ..,

.4-. 7

L:-1-1". rr

. 4-. 6

Comarum palustre L.

-

"I "

"i "

'? "

� "

";"

"I ..,

. 4-. 6

Wateraardbei

6

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 3

�· 1

. 5-.

�: matig bemeste graslanden op natte grond

. '1 � 1 -1· • Vl'· lll ·l· lf.l ·l·I 1-1-� · V-1 · 1 · I · lllV• · • . .r< 1 • -· ·• -· .•. J/, . -·{111 · • T• 1 1 7' • 1.711 l 1/1 l · · · · I· v,. -Vl · l · I\ . 1/1. ·11·

. 5- .

· lf .k

•l·k

. 4-. 8 1 .5-. 1

Blazenstruik

1

1

l.l'

v.

I

·

. 1'

v I{

v . v-

•k

·1'<

.5-.2 1 .5-.3 1 .5-.4

·V

1)

1'-t-1"'\

. t-t"

.5-.5

�· 1

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 1

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

�· 1

. 5-. 5 1 .5-. 6

. t-t"

> l -l- �ll'l111 I l/f' 1 l'<..

.5-. 1

1'-t-1"'\

· . '1 ·•

1'<.

1 Il l'I.' '

·V'·

·VI· l·l·l· V ·Vl·l· I\ 17 •J

.4-. 8

. 1

·V (1 . '. ·m'· l · J y

• J-<

' l.7 ·VI· l · l·I· 1,.1,. . , . , .J/1 - 1 · 1\ . 17 ·11·

1:

v

·lf'· •k

11

i-.i...

.5-.2 1 . 5-. 3 1 . 5-.4

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dili e.: 2

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

,.,.

. 4-. 8 1 . 5-. 1 ""'\

Colutea arborescens L.

Herfsttijloos

11 -1-1 - --· l'r'> · -"l - 1- 1 . ·l·Fl·I • · l· l-1

6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 4

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

Colchicum autumnale L.

..:

"I "

"i "

'? "

� "

";"

"I ..,

. 4-.

Borstelkrans

Clinopodium vulgare L.


o:> (.U

·•

·

1 . 5-.

6

"

-

.,._

"I

"

't

" •

. .1-.-f. rr

·

·

...:

"

"I

"

'i

'? "

"

"I

..,

. 1--

I· I·

'---'----

· 1.71· I• 1 • 1 • V• · ·Vi · l · I\ ·I . I;

. y. l• IJ11•

·

'

· VI· IJ I {' . , .

ï

. v. ·J.<'I · J. J. J. li

vt·

""l'--t-f-o\

. '1

. 5-. 4 . 5-. 5

. !--+<'

1

·I -. 1 ·I

..,

CD

"I

CD

't

CD

'?

CD

"I

CD

';-

. 5-. 2

';"

. 4-. 7

"I

6

"I

. 4-.

Lelietje-van-dalen

'7

1

Convallaria majalis L.

·•

·•

"

"I

. 4· . 7

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

·•

. !--+<'

·

I l · ·I

';"

6

�:

·

"1 ""�

·•

..,

"I

. 4-.

Wilde ridderspoor . 4- . 8

Consolida regalis S.F. Gray

Consolida ajacis (L.) Schur

• .1-.-f. rr

·Y

. � (" • ,. 1. 1 )"

·L.:J-<'l·l· I·•

vt·

. v.

"f

. ....

·JA· l · I · · ·VI · l· l· l· 111 ·-·i·I\ •• . I; ·11·

1 ,.

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 5

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

Valse rtdderspoor

...:

"

"I

"

'i

"

'7

"

"I

';"

Gevlekte scheerling

Conium maculatum L.

. 5- . 1

· V• · · I(" " ••· ' · 1 r

. 5- . 1

·

. 5-. 4

1

-

. 5-. 5

·I ·I ·\

. 5-.

KFK.Dijle.: 1

6

1

5- . 2

1

. 5- .

3

1

. 5- . 4

1

. 5- . 5

1

. 5- .

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

6

-

KFK.Dijle.: 8

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

·

• J.>'1 · · VI ·l·l· l ·V• · VI l· I\ . IJ' ·11·

1

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1

�: akkers op kalkrijke grond


CX> �

Convolvulus arvensis L.

'?

'?

..:

..._

'7

"

"I

'9

"

"

'i

'i

"

"

"

"

"

';"

';"

"I

1

1

i.,,J---

. 4- . 6

Gele kornoelje

.

.

7

rr-1

. 4- .

. 1....:-1--1""

Cornus mos L.

"

"I

"

'i

"

'?

"

';"

"I

"

. 4-. 7

1

.

1

l !.<'1•

.y

.

·

. 5- . 4

1

.5- . 5

· V•· 1 (• . 1 . ,. 1 . 1 "

•·

· · -J·· ' ....,,.. l'-t--J-.. Vf· l· l· •fl ·l· I S:-� · V·· ·•·

.

1 . 5- . 2

1(1 . k-1'·

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

· l/T 1 - 1•I•1,1" ·•·l·I\ • l.Y ·11·

1

�: R.L.:

. 5-. 5

.

. 5-. 6

1

·l •J ·I

. 5-. 6

·I�· ..-:Jl· l·l · l· l·l· l· l· l-1· 1 .,,,1'-t--J-.J. 1 • 1 1 1 • 1 1 ·l • ..1....-r. .1.1

r>

1 . 5- . 3 1 r-t... 1 l l.. 11· 1·11 lLEII t-<. •· 1 ... "') •""'k 1 . 5-.

. lY ·11·

1 ,...

·•·Vi· •(,( 1·l0 1\

" . " v:

. ,. 1.

· •· • 1 /r . 1 .

• V.I. 1 .1. 1. i,t

Vf ·

·••I•

;,.<"

1 1. 1. r:

. 4- . 8

•·1',:.

1 .5-.3 1 .5-.4 t-b. 1 11.. I l "tx• · •· IA·I 1'..•·

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

.5-.2

·•(•· . k-1'· ·-·······

'>

. 5-. 1

·V•·

. 4-. 8

R.L.:

. 4-. 6

�:

Cornus alba L. Witte kornoelje

"Il "

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�:

. 5-. 6

ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�:

"

Canadese fijnstraal

Conyza canadensis (L.) Cronq.

"I "

-

"

'i

-

"

'?

-

"

-

';"

-

"

� "I

. 4-. 6

Akkerwinde


(X) (J1

1

. 5- . 1

-

KFK.VI: 2

- KFK.Dijle.: 1

CD

"

"';-

"

'?

.,. "

"'

'?

"'

<"";'

";"'

:1

. 4-

·•· • W-1-"r· r-r-, .

1

1

1

.

5- . 2

1

. 5- .

··fl· ·

··7•···

. ' . l/1·

. 17.l .

�J.l·l·l·l · I·l l·l·l·I _.,"'"+-h.J 1 1 • 1 • 1 • 1 • 1 1 Vf·l · l·l ·lf l· l· I l· l' l�· l·1·I ·VI· l·I · I·1.11·

. ...., .

1.

3 1 . 5- . 4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6 l

UlllM·rH

1

. 1./1.

·!'.·

-Vl·l·I\

0

1• 1 l l"" . l.Yl. ·1/1·l·l·I· v, .

. 6 1 . 4- . 7 1 . 4- . 8

· ·

•·

. 4· . 7

1--'1

1

1

1

1 . 4- . 8

...:

CD

'?

CD

.,.

CD

'?

CD

<"";'

CD

....' .

..,

'?

. 4-.

6

1

. 1/1.

1 5- . 3 1 H... 1 Il

. 5- . 2

.

. 4 1 . 5- . 5 1

•· _......r i '"-t-+"\.I

·r.·

·Vl·l· I\

Vf·l-1 - 1-lf. 1·1· 11-1-1 � ·V.l-l·l·l·V1·

·

. .(, . kA'

··

5-

t•"'1-<..1 1·1·. l.:A 11J1.NJ:J 1 1 �

. 1./1 .

. . 5-

·- ·1 ·I . t--1-<"1· 1·1 • I ·•·

1 6

·T ·I ·I

. 5-

.6

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK. D ijle.: 2 �:

.1 1

. J..<'"1 •

5-

·11 -

. ' . l/1· . '{!. '. ol• 1 • l y . l.Yl. ' . ' . ' .•. • . ·1/1· 1·1·1·V• ·

. 7 1 . 4- . 8

·1-1"· !'T"1

I· I·

. 4-

·

·•·

....," l'-t-i-\_ . lf

-�··

llo

···•·I·/

vr· 1 ,.

··(·· . ......,

·

. 5- . 5

. m-:-m

1 . 5- . 3 1 . 5· . 4 1 N... 1 .

5- . 2

. , . , . " v, . 1. 1. •, (1. 1.

.

betreden plaatsen op voedselrijke grond

KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 5

UlllJ4 tt-:

. v.. . . v. . . .

'-:'"

1.

. 5- . 1 1

R.L.: -

regelmatig (tredplanten)

�:

·'·--·l·l r11· ·l_;.1 · • · • l· "• • • ·Vî·l·l·l·V' · · , · " VI·1·1\

1

1

Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers. Grove varkenskers

...:

...:

R.L.:

CD

"'

Cornus sericea L. Canadese kornoelje

'?

'?

CD

.,.

'?

'?

.,. "'

CD

"'

CD

";-

:1

. 4- . 6

Coronopus didymus (L.) Smith Kleine varkenskers

<"";'

�:

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 9

<"";'

....'. "'

..,

'?

Cornus sanguinea L. Rode kornoelje


co 0-

. 5•

.

2

1

. 5-. 3

1

-

CD

";' CD

'7 CD

't CD

'9 CD

CD

";'

CD

'7

CD

't

CD

'9

CD

'7

'7

..:

. 1--'r. IV"!

. 4-. 7

LY1 .

·lf•·

· V•·

1

· 1/1 · l · I\ · · •· I ·IA· l ·ll 11 · ·

·V··

. 5-. 4

. 5-. 5

-

. 5-. 6

KFK.Dijle.: 2

·•

·I l'-t-h.I 1 · 1 · 1 1 1 1 · I -m ·t- · l· 1 · I

1'<.

/!. 1

. •-)

1 Il

1(• ••• ,, 1. 11

Vî·

. 5-. 3

Il!';.' ·

1

r-b.

. 5-. 2

·)'.;. k.A"·

. ....

'

. 5-. 1

. l/1. 1 1 1 I/• .

'--'-

. 4·. 8

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 6

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

•·

. 4- . 7

U-1-1" IV"!

. 4-. 6

1

.

4- . 8

:1 ;.1

l

1

1.7

/l •

,_ 1 . /

1 . 1

y •• •

·V•· · 1(• ." •

1

5-. 5

l·l·I�

. 5-. 4

1.-t" ...&"' l "'T-f'-'\

· · · I;/'""

.v.1.1.1.1.v· ·

3

Vf·l·l·l· ll'l·l· l

·I(" kA" ·

.J..<"1.

. 5-.

l/! · I K'·

2

. l"N_1 . 1.:.-1.

. 5-.

1 1 \I1 l � . 5-. 1

· l/1 · 1 1 I I/• · · Vl·l·I\

1

R.L.: - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

grond

1

·I ·I ·1

. 5-.

6

Cotoneaster horizontalis Decaisne �: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke

. 4-. 6

Vlakke dwergmispel

'9 ..,

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 10

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

CD

'9

CD

't

CD

'9 ..,

'--'-

� 1 1 1111111111·1·1· 1

Cory1 us avellana L. Hazelaar

CD

CD

01 1:H4.H+l-IJfi1M�1:hl 1 1 1 1

't

· I(• "'· •· '· 1 r

· V• ·

'7

'7

CD

CD

'9 ..,

CD

. 5-. 6

";'

. 5-. 5

";'

. 5-. 4

Corynephorus canescens [L.] Beauv. Buntgras

CD

N.. 1 Il 11 N.' · l/f . 1 1'<. . l"N_1. l.:A.

'

. 5-. 1

KFK.Diile.: 5

'7

. 4-. 8

-

CD

. 4-. 7

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

'7

'9 ..,

. 4-. 6

Corydalis solida (L.J Clairv. Vingerhelmbloem


co "..J

'?

. .

1:

'1

. 5-. 6

1 ,.m."

....:

";"

"

'?

.

" "

"

'?

-

"

')'

-

'

..... "

-0

'?

R.L.: - KFK.VI: 1

'/

· VI• . ' {• ' '. • •· ' · 1 r

1/1.

·V•·

·

·

·

1 .5- . 51 . 5- . 6

KFK.Dijle.: 1

'

·•

1: 1:1:· 11•:11 :11 11w 1:. N-<-1

11. 1 l'<..'. r.

· Vl · l·l· l · V•· ·VI· l · I\ . lY1. ·11·

. L:.-1"'

":'

·•( · l-<-1'·

. l':"ix

rx,.,.

-

1 . 5-.4

\ 1 11�

.4-.6 1. 4- .7 1.4-. 8 1 . 5-. 1 1. 5-.2 1.5-. 3

�:

Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.

L.....L_

. l.71. ·VI· l· l · I · V·· - Vl·l· I\ . 1/1. ·11·

·

I · V•· · 1 {•. '. ,. 1. 1 .,.

.v., .

Watercrassula

....:

'7

"

01 �

" "

"

'?

-

"

."

•11• 1 1 1 1 ".A',,C' 1'-t--t-'\J 1 Vf·l· l ·l · lfl· l · I 1· 1-�· l ·l·I ·Vl· l ·l·l·V•· •

.5-. 5

')'

. 5-.4

·lf·· . kA'·

'1.:-1'

]';.' . 111·1 !-<. • .

Hl., 1 Il

.5-. 2 1 .5-.3

'l'="'f..:.

1

'

.5-.

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

";"

.4-. 8

-

-

-0

. 4-. 7

R.L.:

.4-. 6

�:

Cotoneaster integerrimus Med.

Wilde dwergmispel

'?

. i-.-f· M .

I· I·

.4-. 7

....

.....

"

'?

" "

"

'?

"

')'

";"

-0

'?

.4-.6

. !---

•·

I· ,.

1 .4-.7

1

.

.v.

1\

·• ·•

�· 1

. 5-. 6

·11·

. 1/

. .....

·lf·· k

·

vt· ·Il'

·

.

-

.

.

lf.1 1 11 1.� ·V··

"" l'--t-t'I.

. '1

•I ·I ·I

1 .5-.1 1.5-.2 1.5-.31.5-.41.5-.51 .5-.6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

�:

. 1/1. 1 .

�Il\.. N._ l• I• 111. 1 1'<..'. • l'="'f..:.1· 1.:-1·

. [/ ·11·

V•·

·•

. 5-. 5

·1"--1""

·•

. 5-.4

l"T-t-.

·· V•· " {1 · 1 · Il· 1 · • · • ·•··· -· l · l · I · ·

vr·

1

ll'f . 1 Î'<..' . · lm-.:•·I I 1 1 1 . ' ". . · •(•· • kA'·

V• • 1 (•. 1. • I• 1 • 1 r . l.71. · 1/1 · l · l · I · V• · - Vl·l· I\

L.....L_

- .

4 8

subsp. palmstruchii (Lindm.) Franco

FH11d+.

1 . 5-. 2 1 .5-.3

\ 1 1

.5-. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 5

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

. l.71' · VI· I · • · V• ·

L.....L_

·•

8

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

"

'?

" "

"

'?

"

')'

";"

-0

. 4-.6

. 4-.

Crataegus laevigata (Poiret) DC. Tweestijlige meidoorn


co co

'\

. 5-. 1

..... ....

'9 "

'f "

'7 "

<';' "

';"

"

'9

. 4-. 7

1_,...1--1"· !'<"•

. 4. . 6

rhipidophylla

·

. 4-. 8

Crotaegus monogyno x

·

. lî 11

·

·

1\

/

·

. vr . r.

·

.

'. '

V.·

· l/1· l ·l ·I V

. v. .

l ;,.o

·

·•(•·

. ....., .

.

·1

i

5· . 4

l'-t-t-\

1 . 5- . 3 1 . t-4... 1 Il,. rx 1 /'f•I 'N.I l'="'k r r�

. 5. . 2

. ,._.....

. 5-. 5

·

qI

. 5-. 6

...:

...:

"

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

'9

'9

-

'f "

'f "

�: R.L.:

'7 "

'7 "

4- . 7

·

.

· l_,...l-.1" M· ·•

1

1 1

1

"';' ....

'9 "

'f "

'7 "

<';' "

';"

"

'9

I· I·

. 4• . 7

·I�

. 4-. 6

·

·

·

.

5· .

3 1

1 . 5· . 3 1 r-1... 1 1( 1 No'.'. . 5- . 2

1

vt·

· V' · (• . 1. .•. ' . l1

·

·

.

4

1 . 5-. 5

·

·

·

1 .

-

-

. 5·. 5

·•

·

·•

·lfl·l· l I·•�'· . V· .

0 1.-t'..C" I�

·flr" . ' l.'"

. 5· . 4

5· . 6

·I

·l

. 5·. 6

;l�tj4J 1:j: 1:j:1:j: 1 ·1-·-M"" I · 1 ·l

·I

I�

. 5•

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

�:

. ......,

. v. .

·

1

IA- 1 K' · .l"N.. -· l I • .. (, .

1

1

. 5. .

·

. l.Yl. l/1 l ·l I v,. Vl l I\ . lî ·11· �

1 1

. 4-. 8

·

·V' {' . ' . • . . ' . ,,

. '

. v,.

2

IA· . V.î. l I· 1. V' .

. ,...

·lf'·

· '""""'

• .

1 1 .5

) tt-ffWf 1 /1 I !'<.. · ·

. 5- .

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 1 - KFK.Diile.: 1

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

. l.Yl . · l/1· l · l · I · V' · ·Vl · l·I\ L>1 11

1

1

. 4- . 8

Crotaegus x medio Bechst.

"

<';' "

"

<';' "

"

. 4-. 6

Koroalmeidoorn

';"

KFK.Diile.: 10

';"

-

Gondoger

Crataegus rhipidophylla

'91

. 5·. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

'9

Eenstijlige meidoorn

Crotaegus monogyna Jacq.


co '°

.

4

·

1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

Klein streepzaad

(L.) Wallr.

. 5-. 2

1

. 5-. 3

�: ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

·• - I l· · · • · l · I · • · l · Vl · l · l · l · I/ · l-'r- �- l�· l · l · l · l · Vl - 1 · 1'\ . 1/ · 11 ·

Crepis capillaris

..:

"

'?

" "

·

·

·

·

"':' -

"

'?

ID

"

"

'?

"

"!

";"

.,,

'?

. 4- . 6

. 4- .

.J-.1"'.,..

1

7

1

.

• •

·

·

·

V• · (1 . 1. . , , 1. 1 " . 1

. Vî. 1. 1 . 1 • 1,1" - .VI · l · I\ · IA· l · l · l · I ·� ·11 ·

' l !<o'

. ' 1144J 1:1:1:1:1:1: 1 vt'· l · l · l · lfl · l · I 1 - �l · l · I V.I· I · I · l · 17• ·

· •f 1-f'·

.J..<

...,..

.

1 . 5- . 1 1 . 5-. 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5.. 5 1 . 5- . 6 \I l � f'\:. 1• A· I 1'<" • l':"k 1 · l.:A·

4- . 8

5-. 5 1 . 5- . 6

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 1

· •· l{I · • . • · t·J· l · l y l.0· 1 · 1 · 1 · • Vl · · l · l - m/• · · Vl · l · I\ · •· ·11 ·

•:

11· 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · I Vo.''l'-+-+IJ 1 • 1 1 • 1 • 1 Vf· 1• 1• 1 1(.1 • 1 . 1 1 ï-î-=-1--···· 1 1 1 · V.I· 1 · 1 · 1 l,11· 1 1 1 · 1 · 1 · • · 1 • · .!-<"• ·

-· ·• · • · l · l · l · l · l · l · l ·I•

IA· I 1'<. • ·

"\l il� !';. ' "

1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1

1 I·•

. 4- . 8

R.L.: zeer zeldzaam

1-'r· M.

•·

.7 1

�:

·

·

. 4-

Paardebloemstreepzaad

;

. 4-. 6

-

matig bemeste graslanden op natte grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 KFK.Dijle.: 5

�:

Crepis polymorpha Pourr.

ID

'?

Q)

"

Q)

'?

'?

ID

Q)

� '

.,,

'?

"

.,...1 .•.

5-

w

.

"!

1 ,,

û±l: 5- . 3 1

. '{

1

"!

1

(L.) Moench

Moerasstreepzaad

Crepis paludosa

"

.

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond achteruitgaand - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 7

";"

.,,

'?

.

1 . 4- . 8 1 5-

Groot streepzaad

. 4- . 7

R.L.:

. 4-. 6

�:

Crepis biennis L.


-0 0

·

,

·

· ·

:-

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 6

-

KFK.Diile.: 6

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

.-

• l.;..1-1"• r-o-, .

1

...

"

'?

"

'i

"

'7

":' "

';"

'? .,,

. 4-. 6

.4-. 8

.•

)

. 5-. 1

B. -

/1·1l"I.-'·•·,.

1 1 1l

. 5- . 3

KFK.VI: 6

1 t-.1...

-

.5-.2

R.L.:

.. . ,.

. . . ,.

.5-.4

.

- 5-.5

KFK.Dijle.: 6

�: muren en rotsen

1· .

.

·

J

·

·

I l J/I I 1\ . L>1.

• '.Yl"•

. v.1. 1.1 . 1.v, . .y, ,.

•k.o(•

. ,(, .

•'•!'<..

'I

I

. 5-.

I

I 1 I

·•· · · Vf · l ·t--m · I· l · · · · .•. · · · · · · �-1:1:1:1:� 1:1:1:·•·�$.t� �:� l l l l l l l l I ' ' · Yll · I·•· ·••/l·· l · l·· I ·V-'···· · ·1 ·

.i--r. f'r,.

. 4-. 7

Muurleeuwenbek

Mey. et Scherb.

• 1 ••• L>1.

. • ;.-1 .

•k.o(•

. 1"1-<..

. '.'.'.' .Il

1 ••

·

Cymbalaria muralis Gaertn

...

,._

"

'?

"

'i

"

'7

":' "

';"

'

6

:I . 1 1 11IHtlïij 1'1i1 1 ···· ·!('· ·• · :I 1 1 1·•·l·l·l:Jl�rî;f!ll·•*lî ��(� · ··•.•·11· ·•· ·•· ·Vl· I· • · ·•·11·

Kruisbladwalstro

Cruciata laevipes Opiz Cynodon dactylon (L.) Pers.

'?

:-

1 . 4- . 8

...

,._

"

'?

"

'i

"

'7

":' "

';"

'? .,,

·IA·

IT

. 4-. 7

Veldhondstong .4-. 6

1 . 5-

. 2

1

.4-. 8

.5-.1

. L>1.

1 1

1.1• l• I• 1...-1'.K I�

I

1

. 5- . 6

· ·�'· ··I

. 5-.5

1

.5-.2

1

.5-. 3

.

1

.5-.4

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

-

.5-.5

. 5-.

KFK.Dijle.: 1

• 1. 1·/

.,.v

. l.YI

. 1/1 . 1 . 1\

1 (1. 1. llo •lT• L• 1>11• • j_;.1• l• I • , . ... , •

.y,.

•'('·

�·.

M.- 1 l l ) J. 1. 1 1 1/ l"'\.' . '

""'\

I

6

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

I\

.

. 5- . 4

. .. , .

1 l

A·I lx'· .i-.r· ·/�· Vf·•·l· fl l ·l·I l·l·I� �· ·V' · ·Vl ·l·l·l ·V'· ·I ·11·

. v., .

.y,.

. .(, .

1x

.5- - 3

/l·I!"\.' · ··•·

. ('.'. •,, r . 1 r1I . . 1.71. ' . ' . ' . •. • .

:-

1

.1'='1-.:..

. 5- . 1

R.L.: - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

.k;I'· V1· ·V'· ·•'· Vi · ·IA·M· ·Vl·1·l·1·l·Vl·l·V·l'··

. 4- . 7

Cynoglossum officinale L.

"

'?

"

'i

"

'7

":' "

';"

.,,

. 4-. 6

Gewoon handjesgras


'°

';-

"? CD

't CD

CD

'?

CD

'":'

CD

';-

�I

1

1

I· I·

. 4- . 7

_,_)....-

' .

. 4- . 6

Cyperus fuscus L. Bruin cypergras

:1

:1

. 4-. 8

1

.

1

.

.

1 . 5- . 3 1 r-i>.. 1 1 1...

2

'-'-

·

1

Vr1

. 5-

. 4

1 . 5-. 5

"

"

· V•· ' {' " . r. 1 . l r

vr- 1- 1. 1. 1r.1. 1'-t-i-'\. - 1 1 . r.�. . · V.I · 1· 1 · 1 ·Il"• ·

.

. 5- .

. •(•·

. ..... .,

_,_.,..

..,-

1

.

1

·

I ·I ·I

. 5-

R.L.: bedreigd - KFK.VI:2 - KFK.Dijle.: 1

UllMffl

1-

. 5-

.5-.4 1 .5-.51 .5-.6

. 6

�:open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond

. 5-. 2

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.:7

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

. l/1. ·VI· l·l·l·V•· - Vl - 1 - 1\ . . 1/ ·11·

1

1 . 4- . 8 1

1

1

:1

�I

1

1

. 4-. 7

:1

�I

. 4-. 6

Cynosurus cristatus L. Beemdkamgras

6

I· I·

.J....-1.

1

. 4- . 7

"?

"? CD

't CD

CD

'?

'":' CD

CD

';-

..,

:'

. 4-. 6

1---1"·" l'r1 .

. 4- . 7

1/'1. .......,

1 . 5- . 2 1 .5- . 3 1 . 5- . 4 1 N.... 1 ll... ) 1. 1. 1 1 Il N.' . 1/!.1 N. . 1"'"K.1 . l.:A.

. 5- . 1

. 5- .

5 1

'-'-

1

. 4- .

8

.

.

3

.,

· V•· {• 1 . J h , _ ' . ' 111

1

.

5- . 4

1 . 5-. 5 1

· · n -1·1· 1 ·1 · 1-• · •..A'..K I� · lf l · l · ll·l"· I�·- V• ·

. l.YI . ' . ' . ' . •. • . · Vl· l · l · l · V•· · Vl · l · I\ L>1 . ·11·

-V•·

Vî·

·:(•· . ......,

. 5- . 2

1/1-1 K'" . '"N..1 l.:A·

. v.

·•

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

1 5- 1 \I1 l � . 5- . 1

1:-

1

·V• · (1. 1. 1 . 1 7'11 . l.Yi . ' . '. ' . • . • . ·V'T·l·l · l ·V•· -Vl-1 · 1\ L>1. ·11· 1 . r.

·I ·1 ·I

. 5-

.6

. 5- . 6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.:

�: muren en rotsen

· •11 · I · I · I · l · I · I · I · l · l · I "ril'" l'-t---t-J 1 1 1 1 1 1 1 V-. · l·l· lfl ·l· I l· l · l� ·l·l· I . V.1- 1- 1-1· Il"·· ·Vl·I·•· 1· 1·1 ·1·1·1· 1·1 ·1· 1·1·111 ·1·1·1·1 �

1 "

1 . 4- . 8 1

Cytisus decumbens (Durande) Spach

.._

� '

CD

"?

CD

't

CD

'?I

CD

'":'

CD

';-

..,

"?

. 4-.

Cystopteris fragilis (l.) Bernh. Blaasvaren

3


-0 f\.)

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

Gewone brem

":' "' "?

" "' '?

":' "

"?

" "

"I

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 10

"'

";"' ":' "' "?

" "' '?

";"'

":' "

"?

" "

'?

"

...:

"

"'

'? ..,

"'

:

..!--

I· I·

:

.4-.6

.

·

1-1" !""

- .

. ,

'--'-

. 1/ ·11·

-

JA'

l/1 1 1\

KFK.Diile.: 2

.

.

• 1

v

.

.

.

.

·I • I

.5-.5 1 .5-.6

KFK.Diile.: 3

1 1 1

1

-

1r. 1 1 1 1 r 1�

·V•·

.

. • -)

..... 1'-i-t"l..l

IX ' . 'k

.5-.3 1 .5-.4 Il

--

.5-.2

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

�:matig bemeste graslanden op natte grond

·

·I "� l'-t-t-\j 1 1. 1 . 1. 1. 1 1 ·• · t--1-'1· 1· 1· 1 ·V

1/1· 1 1'<..'

·V• · (•. 1. ..... •· Jr · 1.71" 1· • · · 1/1 · l · l · I · • -V•· I\ . 1/ ·11·

-

-

·V• ·

'('"" , 1 • 17

v

· 1/1· l · l · I· .

4 7 1.4-.81 .5-.1

.

·Il

l'="1-.:.

. k.

\T·T�

.v

.I /'

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 3

�: matig bemeste graslanden op natte grond

.4-. 7 1 . 4- . 8 1 5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3 1 .5-. 4 1 .5-.5 1 . 5-.6

Dacty!orhiza fuchsii (Druce) Soó Bosorchis

-

"I ..,

.5-.6

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

Dacty!is glomerata L.

Gewone kropaar

...:

"

"

";"

";"

"

"I ..,

. 4-. 6

Brede orchis

Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann et Künkele

"I ..,

.5-.1 1 . 5-.2 1 .5-.3 1 .5-.4 1.5-.5 1 .5-.6

�:droge heiden op zeer voedselarme grond

Cytisus scoparius (L.) Link


-0 (,.)

.

.

.6 1

. 4- .

7

·•

8

1

. 5- . 1

';-

CD

"I

CD

't

CD

'?

CD

":'

CD

';-

"

"I

. 4-

l.,,..l-1""· i-r,.

. 6 1 . 4- . 7 1

Tandjesgras

.

1

.

'-'-

4- . 8

.

.

.

1 .

.

1

. 5- . 2 1 . 5- . 3

1

,7,

. ..... .,

.

. 1'4-:._

.

"!-... "

.

.

.

· V• · (1. l. •· • • 1 r

1

.

· lyf· l · I · • l/f f f j [/ - Vl·l· I\ . LY ·11·

-

-T -1 -1

.

6

KFK.Dijle.: 2

5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5-

•111"'• ]" • 1.. ....c'..-Y l'--t--\ Vf· l · l · l · lfl· l · I 1·1-� - Vl-l·l·l·V'" . p, . ·•·

.

.

5- . 5 1 . 5- . 6

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5

) 1 1 llif'df. A· 1

1 . 5- . 1

·•

4

�: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond

· V• · "' ('"'• . ,. 1. 1 ,..,, . · l.YI. ' . ' ' . •. • . -1/f-Fl· I · • · - 1/1- 1 - 1\ . 1/1. ·11·

.,I.<'

.

·, 11 · I · l·l·l · I · l· l · l · 1 ·l l'+-h.J 1 1 . 1 1 1 . 1 • 1 Vf· l · l · l · lf.'Tl- 1 l -�-1- 1 v.1. 1 . 1. 1. v•.

f'\. '" ...... . .

5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5N... 1 ll..

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 4 - KFK.Diile.: 3

�: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond

'm·l·I l/1· -.... 1 •1..:.A · • - 1 -• .7 . .. 1 l · I l·L-.11 1 · •·

1 . 4- .

Danthonia decumbens (L.) DC.

CD

01 M4

CD

't

CD

'?

CD

":'

-

CD

';-

-

"

"I

. 4-

Gevlekte orchis

Dac1ylorhiza maculata [L.) Soó

1 . 4- . 7

1 1-W-r-

1

...:

CD

"I

CD

't

CD

'?

CD

":'

CD

';-

"

"I

. 4-

. 4- .

7

·J...-1"·M·

.6 1

Doornappel

1

Datura stramonium L.

"""""

CD

"I

.

CD

't

-

CD

'?

-

CD

":'

CD

';-

"

"I

. 4- . 6

Rood peperboompje

Daphne mezereum L.

.

8

8

. ;..,r.

1... '.:A .

"' 1

..-ti<' l""t-t--1.

J'i

" k.'

.

.

.

· V•· · I(• . ,. , . .

4

R.L.:

-

KFK.VI: 5

.

-

. 5- . 4

1

. 5- .

KFK.Diile.: 4

5 1 . 5- . 6

.

.

I..;; ·l/1 · l · l ·I· • · • · 1 · 1\ ·• . IJ1. ·11·

.

". V" . 1 {1 . 1 . •· • • 1 r

.v..

·•(•· ·lo<A"·

··•· ·•· ·•·f- · ·T -1,. 1. 1. l'--t-1-\.1 1 1 1 1 1 1 1 vt'·l·l·l· lf.l·l· l l·l·l�-1-• v1 1 1 1 1,r• .

-�

N.'.

A·I �I·

\ 1 1 1---,._

1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1

.

·I ·I ·I

1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

·V1·1·1 · 1·V•· - Vl-1- 1\ . l/I · ·11·

.

Vf· l · l · l · lfl ·l·I 1 -1-� ·Vl·l·l·l·V·-

_,....

>-:-

-1'1-< · lf·.

1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5N... 1 ll... J'\. I• l•

'-'-

4-

. 4-.

.

niet

humeuze,

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

�: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond


-0 .(:>.

.

1

.

5

1 . 5- . 6

"t "' '? "'

"t "'

'? "'

...:

'? "'

'? "'

5-

')' "'

1 . 5- . 4 1 .

')' "'

3

';"'

.

';"'

5-

'? ..,

1 . 5- . 2 1 .

'? ..,

. 5-

. 5- . 1

1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 .

5- . 5

1

5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Diile.: 8

'? "'

'? "'

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

"t "'

"t "' -

Deschampsia flexuosa (L.J Trin.

'? "'

'? "' -

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 9

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

Bochtige smele

')' "'

')' "' -

Daucus carota L. subsp. corota

';"'

';"' -

Ruwe smele

Beauv.

Deschampsia cespitosa (L.J

'? ..,

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 8

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

'? ..,

. 4-. 6

Daucus carota L.

Peen


-0 (Jl

.

.

6 1

.

4- . 7

� '

CD

'?

CD

"

CD

'?

CD

":'

CD

';-

'?I .,,

1

6 1

4•

.

• L:.-l--1 .

. 4• .

Ruige anjer

.

7

Dianthus armeria L.

...:

";'

CD

.J P*

CD

"

CD

-

'?

CD

-

":'

CD

-

';-

. 4• .

Sofiekruid

Prantl

1

1

1

1 . 5.

. 4·.

8

1

KFK.VI: 2

.

·

1

. 5- -

KFK.Diile.: 5

1 .

•/ . !/•. . '{• . '. ". ,", •· •r11·

1

1

5. . 2 1

.:..-! •

.

· I/• . (1 . 1. olT• I• lr'JI•

. 1

e.-l'--t--t-1.

" .;

. 5-. 5

. ,..._.. ...- .

5-. 3 1 . 5-. 4 1

Vf· l · l ·l· lf. . V.l· l· l· l·lr·· v. .

. 1-1'.

··(··

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 2

. l':"f..:..

.

6

1

·

·I ·I I

.

5-. 6

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

) 1-1-IIltrif /1 . 1 1'<.

.

5.

- KFK.Dijle.: 1

11 · I · I · I · 1 J · I · I · l· I · 1 .-.- 1'-t-h..l 1 · J · I • 1 1 · 1 · 1 Vf·l ·l· l · lfl · l · I l· �l ·l· I . V.l· l· l· l·l.r"

• l/J '. '. ' .•. •. . 1/1. 1 • 1 1 I/• . - Vl·l· I\ . 1/1. ·11 ·

r;-

1

1 . 5.

-

1 . 5· . 3 1 . 5- . 4 1 N.. 1 lt...

. 5- . 2

-

• l/J• '. ' . '.•. • . · Vî· l· l ·l · I/• · ·VI· l· I\ . 1/1. ·11·

'--'--

1

R.L.:

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

•(10 . .....,.

-

.J..<'

1 1. 1. i-:

. 4- . 8

Descurainia sophia (L.) Webb ex

:

.

1

.6 1 .

1:1:

1

6 1

l

. 4• . 7

·

1

.

1 .

5-

·•(•·

J..<.A' •

.

· V• · (1. 1. • ". 1 • � ,..

. 1

• .

iëW:J 1 1 1 1 1 1 1

1 . 5 5 1 . 5- . 6

1

1

.

5-

-2

1 . 5- . 3 1

.

5- . 4

.

" l11 •

l/t".

" ..

�-

I

1 ·

. 5- .

· · -

1 . 5. . 5 1

-� 1

". . • .

� \41 eJ

/ J · J · I 1 Il� ·k l · • · l':'f..:.

.�

\Il�

• .

"-:'

1 .5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

6

-

KFK.Diile.: 7

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

· JY1· . 1/1 1 • 1 • 1 • I/• . · Vl·l· I\ . 1/1. ·11·

1

··

5• . 4

1

· :::::: i Vf·l·l·l· lf' J ·l·l l · l· l�·l·l· I · V.l· l · l· l · V· · ·V

.

- KFK.Dijle.:

. 2 1 . 5- . 3 1 N... 1 1\.

- KFK.VI:

i.ltl:IJJff

5- . 1

· · ·lf·I '-'-

. 4• . 8

.

r;-

1

1

R.L.:

�:

1 :;1i$flt��$.�l:1 \l . 1 1 1 1 1 � 1 1 1 • 1 11 �

'? "

" "

":' "

"

� '

'?! .,,

. 4..

8

'-'-

Gewoon vingerhoedskruid

1

.7 1 .4

Digitalis purpurea L.

"

4.

.

.

01 �

" "

-

"

'?

":' "

';"

�I

. 4-

Digitalis lutea L.


'° 0-

11111 11 11

....:

Il>

'9

Il>

'i

"

"?

')' "

";"

:1

'

'

·

.3 1 . 5- .

·• ·

. 5- . 5

·

1 . 5- . 6

. . 1

R.L.: - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

vt·

· ly

"

·• -·l·I·•·

·V•· ·mlil·l·ll·•· • r. 1 • 1 )'

.

L...J_

-·1·11·

1

1

· ,....w1----._1 l ·I· • ·I· • - •r.1.1.11. �· l · l · I i,rw

111 �wrnlllKl��JIJl:l.1

.1/. . v.

op

voedselrijke

' ••

1

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

1-kff.Hfll+ffi�IJD.t.1 1

I· I·

·

plaatsen

1·1· I ·1 I IA'·l·l·l ·ITl·l· I l·�l·l·I ...17. .

- _.l 1. 1..-1'..c' l\...f---m

". . -

M l l J4 1 � · � ·

(., IX'.' .

. 5-

' 1 1 � 1,·1unttl 1'1i

Harig vingergras

4 1

betreden

niet

grond

humeuze,

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 5

�: regelmatig (tredplanten)

·Il'·•· (/, . l· "/l· l/.111111 • ' . ' >11 · · �.171.1.1.. !;71 . 1 °1\ · IA'· l · l·I· • 1 1 1·11· 1 LLLI

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

"7

"

1 1.lt '9

'i "

"

-

"?

-

')' "

Glad vingergras

Schweigg.) Muhlenb.

Digitaria ischaemum (Schreb. ex

1

:1

. 4-.

1

1

1

jl �I

:1

1

1

:1 :1

1

:1

. 4- . 6 1 4-

.

.

1

1

1

7 1

.

. 4-

.. . .

.

Grote zandkool

.

.

8

.y

.

.

.

1

1

J

5 . - 1

.

1�

4 1

. 5-. 5

:r11 '

·V• · (r. 1.

I• 1 • J

1

1

·l ·I ·I

. 5-. 6

. 5-. 2

' 5-. 3

1

. 5-. 4

1

. 5-. 5

R.L.: - KFK.VI: 7 - KFK.Oijle.: 4

grond

1

.

5- . 6

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge

1� l'-t-t-"\.

1/1'· 1. I · 1 . lf 1 . 1. 1 1 . r.r:;......·Yl·l·l·l· V· · •

. 5-.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 2

§fill: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

· IYl· ' ·' · ' · •· ' · . l/'I.1 • 1 1 I/• . J,1 1·1· 1\ • LY ·11· '-'--

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

"7

"

.1 dt '9

"

'i

-

"? "

')' "

1

1

:1

'4-. 6

7 1

Diplotaxis muralis (L.) DC. Kleine zandkool


-0 "'

1

'9 "'

'i "'

'7 "'

� "'

"'

'7

"'

"Il

. 4- . 6

4- . 7

. 1.-1 •

1

1

Kleine kaardenbol

L.

•·

. '-'-1-1 .

1

. 4-. 7

Dipsacus pilosus

';-

'</ "'

'i "'

'7 "'

� "'

"'

'7

"I ...,

. 4-. 6

Grote kaardenbol

Dipsacus fullonum L.

1

1

1 ,,

ûil.5-.3 1 .5-.4

. l':"k

1

. 5-. . 5-. 5

. 5-. 6

1

1

,. ".y . 17,.

. 5- .

1

5- . 2

5-. 5

• 1

'-'--

I

I\ I l

r

.17,.

·

·

5- . 4

1

·

11 I I I l I I 1 • I 1 • 1 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 •l . �. 1 .1.1

V<'l'-+-h.J

1 . 5- . 3 1 N... 1 1-C 1 ll N.:J /1. 1 ..... ' .

{1 . 1. 1. 1 y

,.

. v.

• ).<",.

. ,7,.

''4-.:.

/

1?1 I I I I?·

':"

1

1 1 5- 6

.

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

l·l·I · . k-1'· · · ·· · IA· ·V' ··/ · · l.>'1· ·· ·.1/1· · 1 ·· ··IA· 11· \· · \· ·T·

. 4- . 8 1

'-'--

. L"1 .

Vl·l·I\ ·11·

·· I-A·· l ·Y· l· I >' ·VI·l·ll·l··I· V'I···

.

-!(, .

· rr1:1 1 1:1:a:l:l:l:l:l:l:6 1 n.1.ttr.tn:1rn·•tt1:r 1

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 5

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

....:

'</ "

"

'i

'7 "

� "

"

'7

"'

"Il

. 4-

6

1

1

.

4-

.

7

1

1

(L.) A.

. 1..:.4-1" rr1 7

.

Kamvaren

Dryopteris cristata

....:

"'

"I

'i "

'7 "

� "

"'

'7

'</ "'

Smalle stekelvaren

Fuchs

4- . 8

.

5- .

1

1

1

5-

. 1/1

. ).<',

1 •

. .,r

I\

1 . 1 )"

(1 .

• ,,

• 1

5-

1

ll..

.3

N... 1 1 llh.J_:

.2 1

5- .

4

1

5-

. 5 1 . 5- .

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

. ,..,,.._1. l.:A .

I

6

6

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

. 5-.

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

i·l·I /[·\ "' . k-1'·•(· ' · · 1�w 1:1:1:1:1:1:1 ·�· l·l · I IA· · V' ··1 ·Vl·l·l·l·V'· ·VI· l· · ·11· 1

Gray

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.


-0 co

1

CD

'? CD

" CD

"I CD

CD

'?

CD

"

CD

"I

CD

';" CD

":'

';"

CD

":' "

'i ID

"I ID

'i

ID

"I

ID

....:

'? "

'?

CD

"I ..,

ID

4- . 7

•·

.

·�·rr"!·

.6 1

1 .

4-

.8

. 5.

2 1

.

· •(•·

,.

1 . 1 >11 .

· Vl· IJ•· . '{•. '.

··�··

vt·

. .......,

.

5-. 5 1 . 5- . 6

. 5- . 1 1

5-. 2 1

.

5- . 3 1

.

5-

.4 1

5-. 5 1

R.L.: - KFK.VI: 9 - KFK.Diile.: 8

.

. 5- 6

�: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

· •·l·l· l·l·l·l·I ""''+-hl l · I · I · I · l · 1 ·l ·�· l·l ·I

!'<. ' ' N' .

I/!· 1 • l":'k 1. l_:A. ·•·

5- . 3 1 . 5- . 4 1

\I l �

5- . 1 1

>-:"

.

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 3

�:

·•;;'1• 1 • I• • • •• , . · Vl ·l·l ·l· V• · ·Vl·l· I\ . 1/1. •/1•

1

Echinochloa crus- galli (L.) Beauv. Hanenpoot

"I ..,

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 10

":'

":'

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

CD

CD

Dryopteris filix-mas (L.J Schott Mannetjesvaren

';"

';"

....:

"I ..,

. 4-

Duchesnea indica (Andrews] Foeke Schijnaardbei

"I ..,

. 5-. 6

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray �:bossen op matig voedselarme, droge zure grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9 Brede stekelvaren


-0 -0

:-

I· 1-

. 4- .

-.!--'

1

1

.,.._

CD

"I

" CD

CD

'?

":' CD

";" CD

"'

"I

. 4-. 6

Slangekruid

7

1I·

. 4-. 7

Echium vulgare L.

...:

CD

"I

" CD

CD

'?

":' CD

CD

.,.._ '

:1

. 4- 6

.

1

1

.

. 4-. 8

.

5-.

1 .5- . 3 1 r-i.. 1 I l

2

- v·• 1 {•• l • . •- • · l r

v

·

·

·V·-

1 .

5- . 5

1

-

.

.

. 5-. 5 . 5-.

·11-

n- 1-i: t-r1:k i.J"

. I/' ·

- V• · -1 {• - ' . •,. 1 . 1 "

- · - · · · :11· • ·1·1 ·1·1-1-1-1 - 1 �l'-t-t-\.1 1 . 1 . 1- 1- 1- 1 -1 Vf-1- 1 -1· I[. I · 1 · 1 1· 1-�- 1- 1 -1 V.I - 1 -1- 1 -Il"• . ,...-

-

.

5 4 t-h 1 Il l 1-1-1 1 IJ '1-1.•- •· IA-1 • ·A ·•1-:"ix •

1-17 ·. . i;;:;y:-

·

. 6

. 5-

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-.31

. 4

111w-1:-�-11:1:1:1:11:· 11

. 5-

6

-

KFK.Diile.: 4

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

. IY'I. · l/T- l�Ff -:- V, . L/1- 1-1\ · IYI ·l ·11·

- v.

·

WillRffl

1

-· . L.J-

.

5-. 1

1.1.t-":'

1

1

'--'-

1

. 4- . 8

- 1---r. l'r1 .

I· •

' 4-. 7

1 . 4- . 8

_

'"'7

CD

"I

" CD

CD

'?

":' CD

CD

.,.._ '

"'

"I

. 4-. 6

· l--1 .

1I·

. 4-. 7

Naaldwaterbies

Schuit.

. lî

·11·

. 5- .5

:I·-

. 5-. 4

-

1 . 5- .

. 5-. 5

6

-V• • 1 (• . 1. .,. l••y

·I ·l ·l

. 5-. 6

KFK.Dijle.: 1

'...-!«' l'-t-t\_ Vf· I•1- 1 · 1(.1- 1 . 1 1- 1-�

-·f·- 1-1'-

.

· V.I - 1- 1 - 1 - 17'• · ·J.<"•·

'"-:"'

.5-. 2

1 5-. 3 r-i.. 1 IL.. f'( l•I• A· I 1'<.• � .:A -

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

. l'=i-<_

)

.5-. 1

1

:11 1-1-1-1 . 1- 1- 1 . 1- 1- 1 .,,,l'-t-t-\.1 1 . 1 - 1 - 1 - 1 - 1 . 1 - 17.T�T.TT. �1 - 1-1 -V•·

. 5- . 4

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

1 . 5- . 3 1 t-h 1 Il Il N. • IA-1 1'<..

2

-

�: zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan

- IYT· -V1· 1· 1·1-Y ·V

. 4-. 8

_

vt-

. v.

..,..,

. 5-.

.1(1.

1

. i.-4' -

. 5- .1

R.L.:

�:

·1 -V• · • 1{• • 1 . , " ."••• 1>11• • 1;.1• ' . 1. 1. "• • • - Vl-1-1-1-V• - 1;<' 1 - I • 1\ - IJ1 ·11-

1

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et

...:

CD

"I

" CD

CD

'?

":' CD

";" CD

"'

"I

. 4-. 6

Olijfwilg (G)

- KFK.Dijle.: 1

Elaeagnus

KFK.VI:

R.L.:

-

�:

Echinops exaltatus Schrad.

Stekelige kogeldistel


0 0

I

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 1

.

·

.....

CD

"?

CD

"

CD

'?

CD

")'

CD

';-

...,

"?

. 4-.

6

. 1--

/1

. 4-. 8

y

··�

1

I�

rl.1

·•

v

v · I/. _....

lf

. k.

•.,.1':.

j

l '-t-t-'\

. 5·. 5

-

) l.l.R1r'lxl l'l 1 1 1 1 N. I/

•J

lf

-

5- . 6

-1/ 1 ·1· I\

�• I

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

.5-.1 1 .5-.2 1.5-.31 .5-.4

"':'

1·1· 1·1· 1·1 ·1-·-M l ·l· I

. 5- . 5 1 .

KFK.Dijle.: 4

�: verfandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

• 1T·

·Y · I{• .

1 . .1

vt·

. v.

. 1.Y.··

'"-:'"

. i...,r .

· lf··

. l':'k

) l · l· FI1Ndf !'<.' · 1 ...

· l.Yf· I · I · I · ·VI· l · l · l · V . 1/1. 1. 1\ . lf • l• •

1

1 . 5-.1 1 . 5- . 2 1.5- . 3 1 .5-. 4 1

Roem. et

. 4- . 8

1 11 11 1 � 11 l l 1 m l llllW!J

. 4-. 7

Gewone waterbies

Schuit.

1

1

(L.)

. 4. . 7

t±+..Jt-<

1

.6 1

Eleocharis palustris

...:

-.;'

CD

.

1 "?

CD

"

-

CD

'?

-

CD

")'

CD

';-

"?I ...,

. 4-

Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. �: zoete, voedselarrne wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan Veelstengelige waterbies . 4- .

.JA.f"'

1

.6 1 7

...:

CD

"?

CD

"

CD

'?

CD

")'

CD

� '

...,

"?

:'

. 4-. 6

.J..-1"'. J'r1"'

. 4-. 7

· ll

·V

lf

5-

1 -+6...c" l'-t-t-\

r. ·I '·)

""

I'<.

.4

. 5-.5

· lfl·l·l 1·1-·I� ·V

1y . I/' ·VI · l · l · I · V ·Vl·l· I\ . 1/ /

·�

lf •

I/

.5-.2 1 5-.3 1 r-t... 1 1 \

v . v. .v

'"':"

·

·1 I ·I

.5- . 6

·I I ·I

.5-. 6

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

.1"'1-.:._1·1.'-'

-i

. 5. . 1

·•

·J--..l-<"

1

�: voedselarrne, kalkrijke, basische laagveenmoerassen

• 1.YT · •• •• , • ••••

·VI· l · l · l · 17·· ·VI · l · I\ . l/J • ·I ·11·

(F .X.

. 4-. 8

Armbloemige waterbies

Hartm.) 0. Schwartz

.

vt·

· 11 "-" 1'-t-t-\

·V• · ·l{l·•l·l· I · • ••• ' 1 r11 •

. L;...f<• .

·•·

·lf • · ·]...,f·

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

�:

1 . 4- . 8 1 . 5-.1 1 . 5-.2 1 . 5- . 31 . 5-.4 1 . 5-. 5 r-t.. 1 1 1.. 1 / l·l·I 1 ILEII 1 1 /1 . 1 !'<.' . I� •""�·

Eleocharis quinqueflora

.....

CD

"?

CD

"

CD

'?

CD

")'

CD

� '

"?I ...,

. 4.

Eleocharis 'palustris' groep


0

.

. 4- . 7

1

.

';-

"I "

" "

"

'?

"

<""/

"

';-

.,,

"Il

. 4- . 6

1 . 4- . 7

Smalle waterpest

1 .

4-

.8

1

. ,(, L...r·

.

. 5-

· •·V' · "{'" ,. I• 1 1 r11 "

. .

.

,.

.

·•

5- . 4

1 .

5- . 5

1

. .

1

1

. 5-

.,..

1

,

.

.

· LYI · ·11·

J�' ·

• Il'• I• l )"

v, ·•{l· l· 11·1· l·I·.

.

il · I • I I • 1 • I • I • I • I • 1 • 1 ....,",� l · l · • ·l·l·I Vf·l·l·l·llT T-1 l��-1·1 . �n�171 .

. ,71.

5- . 5

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

• L..A·

. w, .

.

..

·l

·

T I

·

. 5-

6

5- 6

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

·•

. 2 1 . 5- . 3 1 . 5- 4 1 r-t,... 1 1 l J l·l·I 1 llfil /1. 1 N.1 ·Ä. 1 ••• . I':'}..;_

.

· IYi · · Vl· l ·

;

1

. 5-

.

. . " · · · V'· .1/1. 1. 1\ . '71 · ·11·

1

.

. 2 1 5- 3 1 H... 1 Il 1 N.· ". /I • 1 !'<...'

7" · ' · • • • · L--J..L� l'+-t-. Vi'· I · 1 - •r. 1 ·I· 1 1 · r- I� · V.l· l · I · l· 11" · . V.1 .

. l/'1 .

;

1

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.:

4

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

. I':'}..;_

1 . 5- .

'-'---

4- . 8

Elodea nuttallii (Planch] St John

""";'"

"ll "

"·

:1 1 �

'?

-

"

<""/

-

"

';-

-

.,,

"I

. 4-. 6

Brede waterpest

Elodea canadensis Michaux

. 7

.r�.[Y

•·

. 4-

1 4•

"

"I

" "

"

'?

"

<""/

"

';-

.,,

"I

Kweek

.

8

·•·

.

Elymus repens (L.) Gould.

"7

"

"I

" "

"

'?

"

<""/

"

';-

.,,

"I

. 4-. 6

Hondstarwegras

Elyrnus caninus (L.) L.

1

·11·

. 1/1 .

· il"'·

·

. 5- . 4

1 . 5· . 5

1 . 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

-

niet

humeuze, KFK.Dijle.: 9

KFK.Diile.: 3

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

·•

. '{'. ·•· ...

.y, .

. 5- . 2

-

· �u1 r1:1:1:1:1:1 Vf· l ·l·l· lf.l l·l l · l· l�·l· l ·-1

• Lo.A•

1

1 . 5- . 3 1 r-t.... 1 IC l 1.1. 1 1 Il N. ' · IA·I k . '. K. . ,(, .

. 5- .

· IY1 . · Vl· l·l·l·V'· - 1/1· l· I\

1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem


0 rv

6

1

1 . 4- .

7

·l�·l'r•·

.

1

1

r

. 4- . 8

.

' Y'I.

l /J

3 1 Il

:

·

·

·

·

. 5- . 4

1 .

5-. 5

1 .

. lil

. 17, . 7···· l• •)"fl·

°'!

't CD

'?

't

CD

'? "

....:

CD

CD

....:

CD

'?

'?

CD

CD

°'! "

"

';-

KFK.Diile.: 9

';-

-

Harig wilgenroosje

.

.

.

.

.

.

• •

·�

.

• •

. . •. .

.

. .

I'<

.

I.>'

.

.i'

.

.

.

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•••

.

.

·I ·-· ·I -. . .

.

•· .

:::

.

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

·/. .. · I ·

.

.•... : �. . :.""". : :�

.

.

.

11

.

.

. 5-. 5

KFK.Dijle.: 8 . 5-. 4

!ii·

1

3

-

. - ._...:_••

. ..

.

. . . •I/

.

.

J

. 5-.

. �·: � : : : ::::::: : :

.

. 5-. 2

.. ·••

· ''=""'

. 5-. 1

R.L.: - KFK.VI: 9

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

.

�I

. 4-. 8

1

1 • l· I · · •. · • 1

��i ••...:.

. 4-. 7

•••

. 4-. 6

Epilobium hirsutum L.

'7

'? "

CD

't

CD

'?

CD

°'!

CD

';-

'?

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

·I

'? b

b

5- . 6

Beklierde basterdwederik

Epilobium ciliatum Rafin.

'?

. 5- .

·l .j · •-+'..c' l'-+-h.I 1 ·I · 1 · I · • · 1 IÄ· l · l ·l·i71 ·1·1 l·�l·l· I · !/.t. 1 . I I D"•

·•· [/

1

-1:,. 1

5- . 2

. 17. . ·t...-1'·

. w. .

--:

1

i.1JJl IJ.f�

. 5- . 1

· l/η l · l · l · l7'-

1

1

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

b

Gewoon wilgenroosje

Epilobium angustifolium L.

"';"

CD

'?

CD

't

CD

'?

CD

°'!

CD

';-

:1

. 4-

Basterdwederik-groep

Epilobium


0 0)

4•

.

.". r..

.

• ·•

1

7

. 4-. 1

1

1 . 5- . 3 1 � 1 Il

. 5- . 2

21-11 - 1 1/[un · 1 1'c.

. 5.. 1

"

"

CD

"

. 4-. 8

c

1

°

1 )"

1 . 5- . 5

1 . 5- . 6

KFK.Dijle.: 5

. .

1

. 5-.

3

. 5-. 4

. (, l,.J · '·l·I· •· · •

. 5-. 5 . 5-. 6

. . · · · &1 1:1: 1 1 1: �

"-. ·•·1

.

� 1 Il 11 1'1, ' · ,. /f · I .._ . . , . . •" 1 1 1 • • · ·

. 5-. 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 7

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

.':"\..

"'1

. 5-. 1

•fl•

V•· · Vl · l · I\ ·•·

· [Yf•

• I•

· · • ·l·l l · �' · ' · Vf· l ·ll l·l·l· l · I·· ·

� . : : •.•. 1:-1-1. Fl-:-vr-u, .

. . ,. . ·

. 5.. 4

-

·V. l ·l·l·l·l·l· I · •· ·•· ·•·

. f/'[. fJ ll . f71 · I ·Il· 11111

. •/1.1.1.1.

· •

v . v. . ).<'

.

� �: M J N I � l �I 1 �

"

';-

"I ..,

. 4-. 6

Bergbasterdwederik

1

1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

1. .1.� .1.1. �: 11. 1 1111· i.... 11'..r ·l·1.•. 1 ·. a. l ·l·l·l· I· . ,... · · J: �:--1-<"1• l1:• l1 :• I1 t1u1 1:. t-

. 4-. 8

·•·

1

1

Epilobium montanum L.

CD

"I

" "

"

'?

"

"

';-

"Il ..,

. 4-. 6

Lancetbladige basterdwederik

Mauri

Epilobium lanceolatum Seb. et

. 4-

•·

. 4-. 8

'7

CD

"I

" "

CD

'?

"

"

';-

..,

"I

. 4 .. 1

·�·r'T ·•

. 4-. 6

. 5-. 2

1

. 5-.

. •( ·1-<A'· 1/ . v. · 1.:.-t<'

.

·

1 . 5-.

· •(•·

V1 ·

. '4-f.

. v. . J.<"

'"':"'

'-'-

•fl•

·

1 . 5-. 5 1

. 5- . 6

· , :IJ· 1 · I · I · I · I · I· I · I · 1 · 1 ""FFF\f 1:1 I • 1 · 1· 1 · 1 . mr.r:-r:-rT �1 -1· 1 ·V'·

. 5-. 4

/1 .

r-

2

Il

3

. 5-. 4

.

..

. 5-. 5

. 5-. 6

·•

·•

· , :IJ· I · 1 · I · I · I · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 .,,,l'-+-t-\..1 1 1 . 1 . 1 1 . 1 . 1 • t---1-<"1 1 • 1 • 1

r>

k.'"

"'- ' " ''

. 5-.

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

• • • f'it

)

. 5-. 1

3 1

· 111 {'5J..:..l...: 1 1 ·11 I A · I 1'<. • · '�

1

\IT�

. 5- . 1

·• 1·1· 1 ·1· 1 ·1·1 ·• l·l· l · l · V• · . 1 (1. 1. · ·•r • · IYT· · VI · ll · ·l ·V - VI· l · I\ · t..>

. 4-. 8

Moerasbasterdwederik

._

·•

1

1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 4

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

•· · Vi· · I{•. , . ••· ' · 1 r ·• · . v. ·Y ·•· V'· · Vl·l· I\ . 1/1. • fl •

·•I · ·•

1

.1 1

. .........,- 1'<"'1.

1

Epilobium palustre L.

CD

"I

" "

"

'?

CD

"

';-

"Il ..,

. 4-. 6

Donkergroene basterdwederik

Epilobium obscurum Schreb.


0 .t:>

1 . 5- .

1

.

.

. .

.

"

. 5- . 2

.m.1.11

1

1

. 5- . 3

1 . 5- . 4

1

.

5- . 5

1 . 5- . 6

"

"7

"? .,,

" "

"?

"

't

"

'?

"

"

"7

"? .,,

. 4-. 7

. 1.J.-1"· !'<-• •

. 4-. 6

Bleke basterdwederik

1

. 5- . 3

t-b.. 1 Il lX 1. ""' ,.

. 5-. 2

�4Wfl.I. E

. 5-. 1

. 5-. 4 . 5-. 5

L.'..1-

. , . IY • l•JT•

·

·

· V• · . r;� . . ID . .J!\" . VJ.IJ ·•· . ·71-Tll· 1 . 1. 1 .• • -'• 1 . 11'1'1 • . IYi . ' . ' . '. •· • . - 1/l· l l · I v'"· .17fTl\

. .V.1.

·•·

·

I

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

111 f11111] LltiJ l.A"·l· 1· 1·1(.1 · 1 · 1 l·l" I�

. 4-. 8

Epilobium roseum Schreb.

"

.•.. :;••

:,

-

"

. 4-. 6 . 4-. 7

1 . 4-. 8

"

"'' ...:

"";'

"?

"

't

-

'7

"

-

"

"7

"? .,,

111

. 4• . 7

.

. 1

{1. 1.

• ,. , • 1 )"

0V1 °

.

LY

.

1 . 5-. 3

·•· ·•

. \.-.1-<'

---

. 5-. 4

. 5-. 5

•· l · l· V• · . 1 (1 . 1. ,_,. •· I, . l.Y!

·•·

14--h. vr.1.1.1.1r.1.1.1 1.1�.1� · 17··

·•

!"\

Il 111-;.···· · IA I K"

. 5-. 2

..7.. . kA'•

.i:;?••

•·

'�

. 5-. 5

·:-m

1

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

.1-:i..:_

. 5-. 1

' )

.

-Pllll?t

1 "

. 4-. 8

.

· 1/1· I· • · V• · .1;7 '-" .,.,

lamyi (F .W. Schultz) Nyman

. 4-. 6

.

·• 1. 1 �

vt· v.1 1 1 1 v-.

. .V.1.

.

.

·lf•· ,. , . kA'· I·•·

. 5- . 4

1

·l ·l .1

. 5-. 6

�·l

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 3

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

'&' . 'YI.

r:

1

Epilobium tetragonum L. subsp.

- �r-r

�J

, lu

'"""; ...:

"

"?

"

't

"

'7

-

"

·•· 1 · • • · 1 ·11·

8

1

Kantige basterdwederik

Epilobium tetragonum L.

-

.

4- . 7

�-

1 .

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

-

"

"7

"? .,,

. 4- . 6

. 4- .

Epilobium paNiflorum Schreb.

Viltige basterdwederik


0 ()1

1

1

1

1

. 5-

.

2

'---'-

1

. 5- . 3

·•

· [/I ·

•I•

L '

j

y

--

· V•· · I{I · I ·Il· 1·I·I·111

. 5-

1 wiq::::i::::;;

1 .4

1 . 5- . 5

--

Vf·l·l· l ·l(.1-1· 1 1 · 1-�

.......,

"'

� I·

..,,.1.1.1.1.1,1 ·fi'l· l · l·l· lf•·M

.

. l':'k

l /f • I

\/ 1l · 1l · CfkJJ_Ç I 1 Il�

. 5- .

. 1/1 . 1 1 1 I/• . -Vl-1· 1\ . 1/1. ·11·

.

·•

"

--

.

. 4- . 8

1

·l ·l -1

. 5- . 6

"";'

'? "'

"'

'i

'7 "'

� "'

"'

'7

b

'?[

. 4- . 6

I· I·

. 4- .

. 1--1 .

1

1 7

1

1 .

'7

"'

'?

"'

'i

'7 "'

� "'

"'

'7

b

'?I

. 4-

7

1

8

2

. v.1. 1.1. l - V•· -V•·

1 . 5- . 2

.

1

-

5-

.3 1

f'\

/1 . 1 !'<..' '

-

5- - 4

1 -

5-

. 6

5- . 5 1 . 5- . 6

· V• · . '{ • . '. •,. • 1 r

11· I · 1 · I · 1· I · I · 1 · I · 1 · 1 ""l'-t---t-\.J l · I · I · l · l · l ·-1 ·lf.T1 :1-1-�-l- I vt'· . V.l· l· l· l·V

.

·•(•· . ...,,

. l"N.

.y•.

'-:'

1

5 1

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

) 1-Jfruf

. 5- .

1 . 5- .

�: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond

· IYI· · V1· 1 · 1 · 1 ·Y -Vl - 1 - 1\ . 1/1. ·11·

1

1

4

· · ;IJ· I ·1· I · I ·1-I· 1· l · I · 1 .,,.l'+"""hl . 1 .1 . 1 - 1 .1 . 1 . 1

/1. 1 )'<.

. 5- .

vr-1.1.1.�n

.

•· · V• · ·•fl·l· 11·1· 1·1·M ,. l. 1 7'11 · [/I· ' .• .•.•. • . · l/l· l · l · I · I/•· • 1/1· I·1\ . 1/1. ·11·

. 4- .

• ·I · • ·

. 4- .

. l--'f. r<

1

.6 1

. 5-

-·(··

,.,.

1

1 . 5- . 3 1 t-b. 1 1( 11-1-1 1 m 1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

�: voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen

. .....

. 5- .

•:

1

1

'---'-

4- . 8

Brede wespeorchis

1

1

Groene wespeorchis

t

. 4- . 7

Epipactis phyllanthes G.E. Smith

l

1

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Di i le.: 9

6

Moeraswespeorchis

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

.

Epipactis palustris (L.) Crantz

�:

Epipactis helleborine (L.) Crantz

:1

.;I

'7

� "' -

"' -

'7

b

'91

. 4-

tetragonum

Epilobium tetragonum L. subsp.


0 0-

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

.,._

"

'9

"

't

"'

'?

";' "

';"

.,,

'9

.

.4-. 7

.

.

. .

• · ·

·•

.

'-'--

·

. .

.

. . I I I l

· • {1 · •11·

.v1 .1. 1.1. 1f . IJ .,. . J/'mJ

l

. Il

..

i.,.-r.1.1.l!lr.1.1.1 \. r.�..

_, "''-+-+->

-)

· ·I·• IA l· 1'<..l ·Ä l •• · · · · · · · · · 1 1 1 1 L� 111 11 1J�t11t111 1 "':'"

\I l �

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3 1 .5-.41 .5-.5

· ELIJ#.1lI-f.11-1 t� " I A" · · · · · i· ·

. 4-. 6

Equisetum fluviatile L. Holpijp

"

·l· I l·

.5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 5

'9

'9

·1�-rr

1

"

'9

:1

"

'?

";' "

';"

.,,

'9

. 4-. 6

. 4-. 8

I· l · l ·· I ·· l-·l·I · ·•

. 4-. 7

.o-)

1.-Y ...c' l'-+-t--\

·•· ·• • · ·I·

h

I· ·

·•

-

.5-.5

· ·l· I · • • • ·· • · • ·

.5-.2 1 .5-.3 1 .5-.4

-

.5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

.,,... , . , . . JA'

l· I · ·I

KFK.Diile.: 8

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

�N. ·- · ·

'

.5-. 1

1:-

'--'---

. ·�

·

· ·· .1-vt' · lf·

r

· 1 !LEI · 1 11 J'<.•· 1...

.5- . 2 1 .5-.3 1 .5-.4 1 .5- . 51 .5- . 6 r-b. 1 f1

. ,.,,..,_

/

1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

Vf· l l · · l lf.1 1 1 1 1 1� V.Fl-=-1· I · V•· · · · · · V · · • . ·{• • ·, V · 1 . '. · • · '· l r Vî l l · · · ·· l · V•· · Vl l ·I\ ·l . L>1. · ·11

1 1. 1. t":

1

1 . 4- . 7 1 . 4-. 8 1 . 5- . 1

Equisetum palustre L. Lidrus

'7

"

"

"

't

"

"

't

';"

.,,

'91

. 4- . 6

Equisetum hyemale L. Schaafstro

'?

.

humeuze,

'?

. 4-. 8

niet

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

";' "

L.

";' "

"

.,._ '

.,,

'9

Equisetum arvense Heermoes


0 -.....J

1

• .

.4 81

. 4-. 8

.5- . 51 .5-.6

1

r-b. 1 Il 1 1'<.." ,.

.5-.2 1 .5-. 3 .5-.5 . 5-.6

VI· ·V ·• · -·

·111 · I l· l·l · l· l · l· I· •· ·•

. 41' .+tl 1:1:1:1:1:� · lfl · l·I 1 ·1-�·• · I

·

.5-. 4

bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 6

�:

0

• 1-ur .

. 5-.

0

..... 1 . 1 y l l I· V.

·/ • i/I• . ' {•. '.

. V.1-

1 1 1 M��ltmîm llll 111I 1

.4-. 7

.5-. 4 1

';-

'? "'

't "'

-� �

._

.

.

-

·•

· •·Lm · •· - · · IA· l · I · •· • ·

"'! l lll:llm.l:lll�H:tm:l 111111111 1

'?

";' "'

';"'

.,,

'?

. 4-. 6

Reuzenpaardenstaart

1. 1 · 1 · 1 •fr.

1 1'<."

. 5-.3 1

· ' 11 · 1 1 I • 1 · 1 · 1 · 1 · I 1 · 1 � l'-t-t"\.l 1 . 1. 1 . 1 . 1. 1 . 1 "Vt'·l·l· l·lfl·l·I l· l-i-1'--+4·1·1· 1 · V-1 · I · 1 · l · I/"' ·

1-";"'1.

· (' 1. 1. 1. 1.

. ....,.

. l':"ix

/1.

.5·.2 1

\11 1�

. 5-. 1 1

bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

�:

' i.Yf· · VI ·l·l· I · • - 1/•· I\ . 1/1. ·11·

I · ,. ,. l · l · l·l· I ·•· ·• ·

• .

.4 7

. 1--f. r-r

1

Equisetum telmateia Ehrh.

'?

Cl>

't

Cl>

Cl>

'?

Cl>

";'

';-

Cl>

.,,

'?

. 4-.6

Bospaardenstaart

Equisetum sylvaticum L. Equisetum x litorale Kühl. ex Rupr.

1

I· .

·

ttt..Jr---

Cl> '?

Cl> 't

'? "'

Cl>

";'

Cl>

';-

.,,

'?

•·

.4-.

7

. c;::i:....r: fY

.4-.6

Klein liefdegras

Eragrostis minor Host

...:

--.;:-

Cl>

'?

Cl>

't

Cl>

'?

";' "'

';"'

.,,

'?

�: R.L.:

· •·

. 4·. 8

.... . 1. 1 )"

·•· ·-·

/1 .

'K._l•A•

• .

.5 3

.5·.4

.5-.5

.

. l.Yl. ·Vl·l·l·l·V'· .1/1. I · 1\ . 1/1 . ·11·

· V' · •1(• . 1. •, , 1 . 1 y

. ....,

·• '· (

•lol•l•• I ·-· ·•· . . . , . ,. '-"....-t"\. Vf· 1 . 1 . 1 . 1(.1 . 1 . 1 1 . " ---..i<' . V-1 l· I· l·V · · -�1 · 1 ·1· - � '·

. l "'N_

•.

) 1 1 1 T"it-.rr.f

. 5-.1 1 . 5 2

·I ·I ·I

. 5·.6

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 4

�:

. l.Yl . · V1·1·1· 1 ·V• -1/1·I· 1\ · 'A·l·l·l·l·T· I ·11·

. '{'.

1/1'·1·1· 1 · •.

. v.1.1.1.1 .

-�··

· · ·

:::

:�:11:i:1lm 11 ;;�0= 1 1 1 Wi�

- --· l• l· l · l ·l• l ·l•l•1•1r•1·1· - ·

1.-+1-+1-+-1 +t:Il '-'

.1-:-1'<.

l

11'<..l · H I· • 1A- 1 kJ·.Ä. 1 • • N

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5

r-t.... 1 1 �

-

.4-.6 1 . 4- . 7 1 .4-.8 1 .5-.1 1 .5-.2 1 .5-.31.5-.41 .5-.51 .5-.6

Bastaardpaardestaart


0 CXl

L.

";"

"

'?

"

'!"

"

'?

"

'i'

";" "

"

'?

. 4-. 6

·1-1.

. 4-. 7

Scherpe fijnstraal

Erigeron acer

1 1

. 4-. 8

"

".v,. . ' {'" '. ,. 1 . 1 1

". ...

1..-1·

• i..,r .

",

• '•/1•

. ,. ,,..

1

· VI · l· I\

. 5-. 4 . 5-. 6

·T 1 . '.... ,...., l'-t-hJ 1 . 1. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1r.1 .1 . 11 . �l · l · I V1· 1 l · l· I · • ·

. 5-. 5

KFK.VI: 4 - KF K.Dijle . : 3

". .

1 ll

-

5-. 3

f'I.•· /[·I �

t-.1..

. 5-. 2

• l""N. • 1-"f •

)

. 5-. 1

R.L.: kwetsbaar

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

1 •

·

";'

"

'?

"

'!"

'? Cl>

"

'i'

";" "

"

'?

·

. 4-. 8

· V'·

·1 {1. 1. . •. 1. 1 ,..

. 1

·11·

"

17

1

. 5-.2

1

.5-.3

1

(• • '. 1 >

•••

·/ · V•·

· '· N..1 · l.:A· I

1

1 1 �

)� 1/["1 °k..' .•.

.5-.1

. 5-. 4

. 5-. 5

R.L.: - KFK.VI: - KFK. Dijle.: 3

�:

1

·11·

. 5-. 6

. 5-. 6

· ' 11· I · I · I · l · I · I 1 · l·1· 1 ""I� l ·l·l·l· l·l·I . ...__....,. .1. 1 -1 ·

. 5-. 5

11F.flff+IJffi�Llfffi:N 1 1 1

I· I·

. 4-. 7

Wiegand) Wagenitz . 4- . 6

. '.>'!. ·

. 5-. 4

1. 1. 1. 1 . 1. 1 . 1 · lm

. 5-. 2

VI'· · V.I· l · I· l · V L:.-f<"'

t::'--

. 5-. 1

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

1

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

n . 1t:Wlk 1/1.

4- . 8

Desf. subsp.

1

Desf.

septentrionalis (Fernald et

(L.)

4- . 7

Erigeron annuus

";'

"

'?

"

'!"

"

'?

"

'i'

";" "

"

'?

. 4- . 6

Madelieffiijnstraal

R.L.: - KFK.VI: - KF K. Dijle.:

(L.)

Erigeron annuus

�:

1� · 17FTT: FV, ·

Eragrostis multicaulis Steud.


0 -0

I

.

. 1--

1

·

4- . 7

1

1

1

. 4- .

8

';"

'91 "

-

't "

-

'? "

-

� "

"

'7

-

"o

'9

,....

. 4-. 6

. 4-. 7

Gewone reigersbek

2

"-:'

. 5-. 1

1

1 1l

. 5-. 3

·V··

1 . 5- . 5

5- . 6

•···

1

. 5- . 3

1

.

1

.

5-. 5

n 1-1-n f

-

. 5-. 6

·I l'-t-t-J 1 • 1 • 1 • • . t-·-..m" 1 • 1 . 1

l· I·

5-. 4

Kf' I Nl

N>.. 1 Il l f N. '. '.

. 5- . 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

. ' . ' ·I ··· • · V• · • 1 (1 . 1. Il· Bil. • 1 . 1. ,, 1 . 1 )" . 1./1. 1• 1. 1. ". · · · i: . 7 . .\ · IA· 1 • 1·1• 1.-. ·tl·

·•

·

.

·I I ·1

1

1

KFK.Dijle.: 6

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

• •-=-t---l-<

. 5- . 4

·•· � ""i'--t-1'

/1 ' 1 !'<. ' . I�

lf.EI

. r-;._1

�lV.I:�?�···-· 1 111 1 � 11 11

. 4-. 8

vt·

. v.

·•f•· k-( •

·L.:-!""··

"-:'

1

J l·l·I 1

. 5-. 1

. 5-

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

�:

•/ ·V• · . 1 (1. 1. · " •• 1 r • IA'- 1 .1. 1 . v. ·VI·l·l · I·V•· . 1/1. 1 . 1\ . 1/1 ·11·

1

1

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.

'9 "'

't "'

'? "'

� "

"

'7

"o

'91

. 4- . 6

Erigeron 'annuus' groep

'9

'? "'

't "'

'? "'

� "'

"

'7

"o

. 4-. 6

Vroegeling

·V• ·

·•

. J-.1.

. 4-. 7

.).<"

,

·• -·· -

r

·�

I

�·

5-. 3

1 1 • 1. 1 1

::

. 5-. 5

iÏ1t.Äii �

••

. 5-. 6

�[fci+-+-+-+CDTI.-+-+-+--. ,. h I· ---

••

vt'·l ·l·l·�

. 5 -. 4

l· l· l·l· l· l· l·rm

N>.. 1 Il lf N.'. '.

. 5-. 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

KFK.Dijle.: 4

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

1 -1 .d(!î . 5-. 1

·l·l-l·

. . .• · V• · · 1 (• . '. I L • 1,..,, • · • 1 1.1•....•.- • ••• 1.". " · V1·1·1·1·Y·· · • · l · l · l ·l·l·J/l·l· I\ ·IA·l ·•·l·T· I · n·

. 4-. 8

. 1/1 •·1·11·

·• •I••

· t:Url:I: 1 ·

. • ·I ·-

·• ·l·I\

vt·

·• k-(•

. v.

•l·N

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

1111111LlHtrmni

-�·rr'•·

Erophila verna (L.) Chevall.

...:

'9 "'

't "'

'? "'

� "

"

'7

Gewone reigersbek s.s.

subsp. cicutarium

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.


0

':'

4-

.

.

7

·J..-o'f·M·

1

1

.

.

8

1

"'? "

" "

'7 "

"'? ...,

•:

. 4-.6

verna

..... l'r1.

•·

. 4-. 7

1

1

.

5-

.

3 1 . 5- . 4

1

. ....

.

,

t.

·. 11l/I· ·

5

-

.

3 1

l "" . . . .

.

1 :/1

.

·/}\ llill

I• . •

.

" IT

." .. •

, 1.1. .7

.

. v.

,y.

/1

.

.

·17T·Fl·I· !./I.[\ ·11··IA·l·l·l·l·"lill

·•

.

. 5- . 5

"

. 5-.4

1

•·· ·· l·I· I ·· I ··

.5-. 5

�: . R.L" - KFK.VI. - KFK.D11le". 6

1 5- . 2 "'\ 1 1 r-t-

. 5- . 1

1

.17

.

1'..l·Ä· l· I·•·· 1 l 1 1ttJ lill · UlJ U 1

. 4-. 8

2

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

1 .

1

5- . 6

. 5- . 6

·•· · � -· 1w 1:1: 1: 1: 1:1: 1 vr-1-1- mr.1.r:rr�-1-:-i ·VI· l· l· 1· 11 .·•V•·····/

. i...

..7. .

.

-

1y

. 5-

IYT· . 1/1. 1 . 1 1 . 17, .

·

1

R.L.:

�:

.]�

. 5- . 1

r:"

'----'-

4-

Erophila verna (L.) Chevall. subsp.

";'

"'? "

" "

'7 "

'1' "

";' "

...,

. 4- .6

spathulata (A.F. Láng) Vollm.

Erophila verna (L.) Chevall. subsp.

':'

. 4.

7

-�·M·

1

1

. 4.

-

-.;

"'? "

" "

'7 "

'1' "

";' "

"'? ...,

. 4-. 7

l..!.J...

. 4- . 6

Muurbloem

1 .

1

·lf··

. k.A' •

• .

. 5-. 4

� �

. 5·.

.I�

\

. 5-

1 .

.-:1

. 5-. 5

. V.1 .

1

.

>11 .

.

5- . 2

.

. v. .).<'

. 1-1'·

,, J.

. 1 (1.

t

.

5- .4

v�l'-t---+'\_

.

f'l

. l':"J...:. l · l_.l /f·-.A1 1I 11'.•• · lf• · ·•·l• 1/1'· . ,7, .

1

.

-

·

. 5-. 6

niet humeuze,

KFK.Dijle.: 3

KFK.Diile.: 2

.

I ·�·· ··ll

. 5-. 5

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

�: muren en rotsen

·V•· • l )' . I;; ·VFT�r:-- V1 . VI· l·•· I\ ·11L,..·

.

·

'

I'• • •

1 5- . 3 1 \Il � . 5-

,

•,

. '{·V•1•.. l· I• l• · V•· · l/l• l_;-1· l •· ll•I1/1. 1. 1\ !..>' ·11·

':"

.

-

5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

. · · ·l l·l· ITU4#tf.1 . . . . . . 1' . t.H4U . 1- . .n I . v.1.1.1. 1.i;-

8

. 4-. 8

Erysimum cheiri (L.) Crantz

...:

"'? "

" "

'7 "

'1' "

";' "

"'? ...,

. 4- . 6

1

Erysimum cheiranthoides L. Gewone steenraket


. 4-. 7

. 5-. 1

. 5-. 2

1

.

. 5-. 3 . 5-. 4

.

."

.

·•· -·

•·

.

·

.

. .7..

1 1 .•. - '" .

.

.

.

·•·

";' " ":' " '? " 'i "

";' "

":' "

'? "

'i "

...:

'? "

'?

"

� r'T"'l o

rr-1·

. 4- . 7

�-

•·

. 4-. 6

Cipreswolfsmelk

'b

'?

·

•·

. 4-. 7

1

.

.

5-

1 .

·

5- . 3

1

. 5-. 4 . 5-. 5 . 5-. 6

l":"'i.._.

. 5-. 3

iA·I 1'.r•·

1 . 5- . 2 1

1 .

5- . 4

1

·

. 5- . 5

1 . 5- . 6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

-1·· 11 · 1 ·1·1·1·1·1-1·1·1· 1 ""''-t-t--.1. I · 1- 1- I · I · 1-l . 1 -1 · 1-...1-<-'rI.

. ·

"'\-Tl-� .

.[,J

_ ,, , ,,,, 7,. , _ ,_ '>11"

vt -

·

·•('·

kA'

-1':1-.,

. v... . .l,.<1.

·

. 5- . 2

·I . " ,, , ,,,_ 1 {•. '. . .r. •·l r

vt

· 1/1· l· l · I · l/' . . 171-1·1\ · 1..r1· -11·

V.I 1 1 1 ,.).<,.

[,I

· · 1 1 1 1 -1 1 1 1 LIYI:1:1:1:1:1·f•tl "!" 1 · · ·' 1 1:1:1:1: 1:1:1-. LJ J11L I..1-<-'r. 1 -1 ·

. .8 1

1

1

> 11 flihff. IA· I k'·

. 5-. 1

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

kalkrijke

of

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

· 1/1' 1·" 1· 1 · v, . •-" Y'I . l.;1 . ·11·

1 ,,

. 4-

Euphorbia cyparissias L.

'? "

'i "

'? "

'b

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

-'--!-

•·

":' "

";' "

'b

'?

. 4-. 6

. 4-. 8

Euphorbia amygdaloides L. Amandelwolfsmelk

'?

Koninginnenkruid

·•·

. 5-. 6

li;l1#fIl1:1:1:1:1

_, 1 1

1tr.+FfffffmJtlI �

-1- 1 · -·

,

·•·

Eupatorium cannabinum L.

.... ...

'? "

'i "

'? "

":' "

";' "

'?

. 5-. 5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 7

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

·I 1 1 1. !tl M 1 �

. 4-. 6

. 4-. 8

Euonymus europaeus L.

Wilde kardinaalsmuts


1\.)

4- . 7

1

. 5- .

·

.7 . ..

1-J

'9

";'

"

'9

" "

"

'?

":' "

"';"

"

1

.

4- . 7

o_J.-.1". r-r-1

. 4-. 6

1

. 4- . 8

I• I • I � • . .,..,.. . 1. 1- l • I'·•·

... [/,. · •71 • 1 •

·

·

'

1 .

5- . 5

1

1 . 5- . 3 1 . 5 H.. 1 1\. 1/ N. ' . '. •·•·

• ·

• .

4

1 .

5. . 5

1

I

.

, I•

I )'

. 17].Tf 7····

.

.

� ·

' 114=kl 1:1:1: 1:1: 1: 1

ffi

. 5• . 2

1

Ä 1 • 1 • 1 . lf.î 1• 1 1 • r:T-i---1···1-î . 1 . 1 ·V-"l·l·l·l·V

. w..

5- . 1

• l•/J•

.

1 •. ''-t-t-\

. 5- . 4

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

. l7T. 1 . 1 1 • 17, . . [71 . 1 . 1\ ·I • l..>1·

1

.

5- . 3 1 N,. 1 11.. Il N. • · A·1 N.

2 1

IA·l·l·l· lf l·l· I •·I� . V.l·l·l·l·ll"··

.

. V.r •

...,.

1

·�

. 5- . 1

• ·l·l·I 17• · ·/f ·171·I· 1\ . L>1 ·11·

. 4- . 8

R.L.:

1

�:

lU. Î'°

.

Euphorbia esula L. subsp. esula

1.

1

5- . 6

5- . 6

aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 1

�:

Heksenmelk s.s.

"

.1 '9

" "

-

"

'?

-

":' "

-

"';"

-

"

'9

. 4- . 6

Heksenmelk

Euphorbia esula L.

1

1

'9

1 .

.1 1-Lt "

'9

" "

"

'?

":' "

"

� .

"

.4- . 6

- .

1

1

4 7 1

Kleine wolfsmelk

Euphorbia exigua L.

...:

";'

"

1 dt '9

" "

-

"

'?

":' "

-

"';"

"1 I

"

. 4- . 6 . 4- . 7

1 . 5- . 1

·

. '

{•.

'.

·•·•/•·

R.L.:

1 . 5- . 5

1'1. • 11"'1'...C' l'-t-t--\

·-

.

. 5-. 5

.

.

-

L("l 1 1\

·i./m [/[. 1 • 1 • 1 • I/• .

· • ·Vi· .,7. . . . ••• ' . 1 y

/f·l-1-1 - lf. l·l·l l·l--I� . V.l·l·l·l·V1. . .W1 .

• kA'•

. 1

19'<:I·U

. 1/1. ·11·

1 .

5- . 6

1

·T -1 -1

5-. 6

op kalkrijke grond kwetsbaar - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

�: akkers

' rrthi il

·

·

. 5- . 4

. ' 1iJL1 1:1:1:1:1:1:1 Vf·l·l·l·lf. 1 ·1·1 1 · 1·1�·1·1

•(•

1

1 ll

. 5- . 3

·VI Fl J. V'•·

·

• kA'•

.w. .

.

1

!--1..

. 5- . 2

J I• I • 1 1 Il &l: I A·I 1'...

1

- KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

• ,. 1 . 1 Y1'I . . l.Y! . • [/[. 1 1 • 1 • I/• . ·Vl· l · I\ . 1/1 ·11·

·•·

.4-.8

1

. 4- . 8

R.L.:

tommasiniana [Bertol.) Kuzmanov

�:

Euphorbia esula L. subsp.


UJ

CD

'i CD

"I CD

CD

'i

CD

"I

CD

humeuze,

'?

'?

niet

CD

CD

-

KFK.VI: 7 - KFK.Diile.: 7

·•

· · • ·-· ·l�·r""r1.

'7

CD

"I

CD

'i

•·

. 1.1,...,,.

· lyf• l ·I· -· · 1/1· l · l · I · l/•· · Vl·l· I\ • l..>1• ·•·1·11·

"';' ...

CD

"I

CD

'i

CD

CD

":'

CD

'7

'?

1. v......

� �

·•· · ·

• ·

"

"I

CD

•. 1

: :r'-fl±B: .

1111.�:�:�

. •'="'k

l.lq I · • · } 1 1 l=rK A·I kl ·A · l · I ·

.4-.7 1 .4-.8 1 . 5·.1 1.5-.2 1 .5-.3 1.5- . 41.5- . 51 .5-.6

R.L.:

6

7

f· .. ·I·- · · i-m

1 . 4- .

1

1

.

)LJ · • ·.Dldf I I A ·I f'<..• •A •

. 4-. 6

· · •

. 5-.5

. JA. rr

•·

:-

.

·

·

.

.

·

. v.r·. r:-r:· r;v. . .V.I

11· ·

• l..>1

.

. ' -): .-v l'-t-t"'IJ 1. 1. 1 1 1·. 1-:-i--+<• . . 1 lf. Vf· 1 .1 .

A· I N ·

· V• · • 1 (1. 1. • ,. 1•• r11 · tYI· '· ' · '· •· ' · V1· l l I · l/• · ·VI· l · I\

1 ••

•· fl· • k.A'•

. l'="'k

"'\l il�

1

. 5- . 6

-

·

I

·T ·I

. 4-.7 1 . 4- . 8 1 . 5-. 1 1.5- . 2 1 . 5-.3 1 . 5-. 4 1 . 5-.5 1 . 5-. 6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

·•

. 4-. 8 1 . 5- . 1 1 . 5-. 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1

. . ,.,. ·•· . . ... ·lm/T· l· l·l· • ·l · • · • ·• · l · I\ 1 1 l · • · l · IA· l ·l·l· •·l

1

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 KFK.Dijle.: 7

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

·I·•· · urm 1 ·1·11·1 � .1"1" 1 1 11 1._

. 4- .

Fagopyrum esculentum Moench Boekweit

'?

CD

":'

CD

'7

"

"I

. 4-. 6

Euphorbia lathyrus L. Kruisbladige wolfsmelk

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

":'

":'

...:

CD

" '7

6

CD

1 .5- .

'7

. 5-.5

Euphorbia peplus L. Tuinwolfsmelk

"Il "

. 5- . 1 1 . 5- . 2 1. 5-.3 1.5-. 4 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

"I

Euphorbia helioscopia L. Kroontjeskruid


.i:::.

-

";' '? CD 't CD "I CD

";'

'? CD

't CD

"I

't CD "I CD ...:

't CD

"I CD

...:

";'

";'

'? CD

CD

CD

'? CD

"';-

.....

CD

.,,

CD

"I

.5-.6

.,,

1

. 5-.3 1 . 5-.41 . 5-.51

•S.....

I· I·

·•·•· I · • ·• • ·1 1

. 4-.6 1. 4-. 7

1

'"'""'-1 l.:A.

·•

. L>1.

l l I•

-

· •·

1

"'-

.

·11 ·

-

i

·I ·1 · ·I

. 5-. 51 . 5-. 6

..-tr l

1

KFK.Dijle.: 7

IA- 1 • ·k i · • ·

Vf· l · I · • · Y.l · l · l· l ·V . .w1 • .

-

. 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4

R.L.: - KFK.VI: 8

• k-1'·

.

KFK.Diile.: 5

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

· •·

\1 11�

·11-

. 4-. 8 1. 5-. 1

••

••

· •· • · 1 · 1 · 1 - 1 · 1 · 1 · 1 · 1 --.... 1�1· 1 - - · · Vf· l · l · l · lf l · l · I l · r· l� I · • · V-1 · l · l · I · • · ·.1-<'l · l · l · l · lf• · · I (• . · • · l r11 · · 1.Ym ·•· •·I'·•· · 1/1 · l · l · l - V• · . • · l · I\

'--"--

1

··(· · ·J.-f· l · I · ·

.

l

r-t... 1 N.· . '. 1/1.1 !'<..' .

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

. 4-. 6 1 . 4- . 7 1 . 4-. 8 1 . 5-.1 1. 5-.2 1 . 5- . 3 1. 5- . 41 . 5- . 51 . 5- . 6

Fallopia japonica (Houtt.J Ronse Decraene Japanse duizendknoop

.....

"I

. 5-.1 1. 5-.2

Fallopia convolvulus (L.J Á. Löve Zwaluwtong

CD

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 8

CD

CD

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

"';-

"';-

CD

.,,

CD

"I

KFK.Dijle.: 9

Fallopia dumetorum (L.J Holub Heggenduizend knoop

.,,

. 5-.1 1 . 5-.2 1.5-.31.5-.41.5-. 51 . 5-.6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

"I

Fagus sy1vatica L. Beuk


(J1

1 .5

. .

1

1

. 5·

.2 1

.

5-

.3 1 . 5.

1 .

5· . 5

·

IYl

·

. r.

1. 1 y

·V•· ·7 1 '·' ·

.

.

""":' ...:

"

�' �

" "

"

'?

"

"!

-

";" "

-

...,

'?

. 4-. 7

1

. 5.

.

1

._

·-·

• 1•f1•

.

.

.

1•·'· '"t-t-'\ -

.

6

-

-

-

. 5-. 6

it+1il

·•

.5-.5

- 1 1 I

. , .. · •·

. 5-. 4

'"':""1.1.1. 1.1. l. l. l0 l0fW"• I• I•

·• . i-t'·

.

-.

2 1 5-. 3 N... 1 ll. 1'1,•· •• •· ." 11 • ·•·

. 5-.

•·

·I ·l ·l

.5.

relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 6

•r. -f t..-·l·l· •·l l· •· l·l·l· V' · ·---· . " , .. ·-· 1 i,..-1·•{1·1· 1·• · ·•· • ·IYJ. ·• . l.7T�-;-r:17, . ···- · l·I\ . IYI .

. 4- . 8

R.L.:

. 4-. 6

�:

. · -) .,,.l'-t-f-o\ .

·V •·

· l/l· l· l·I·V' · . Vf.Tl\ . lYI. ·11·

· •·

Rietzwenkgras

. 1--1'. rr

•·

. v. . V.1.

vt·

. •( ·k.

Festuca arundinacea Schreb.

";'

"

'?

" "

"

'?

"

"!

1

>-;

·1---1-<"•·

4

"

. 4-. 7

·IJ-1·

. 4-. 6

1

...

'7

"

'?

" "

"

'?

"

"!

";' "

.,,

'?

. 4·. 7

1

1;.;f•

. 5. . 1

1

N. 1. 1. 1 /I • 1 l-<..' •••

. .

1 .5 3 1 N... 1 ll.

. 5- . 2 .

5- . 4

1 .

·

5-. 5

1 .

1

.

.

.

5. .

-

6

- .

. 5-. 4

.5-. 5

•l•t•l•lll"•l•l•I•••

·•· ·-· ········-···

.

. 5-. 6

alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 KFK.Dijle.: 8

.

5-. 2 1 5 3 N.. 1 1 \

R.l.:

�:

. i-r·

.5-.1

·•·

. 4-. 8

Vil\.

-

.

. l'fk\· l..:A'·l I 1 1\1.J • "• • 1 • • • • ·-· '· ·lf, . ·•·•·1·1·11·-· ·• , .... . ... . . . 1.1. 1 ,. . •. ,.J- -1 ·1·1·1·•· ·I ...-tl<"l'-t-t-.1 1 ·I· I • ·l •!--+'<' ' . ·l v. ·· · i,r,. •·I I· V. ...... "" . •• ·• - 1·•· · V'· .. . ,. •· '· 1r

4-. 8

graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 6

·l/I· l· l· I·V•· ·-·l·l·l· l·.1/1· 1·1\ . lYI . ·11·

.

R.L.:

�:

�·1 . 1 . �

. 4-. 6

Reuzenzwenkgras

Festuca gigantea (L.)

';"

'?

" "

"

'?

"

"!

";' "

. 4-. 8

Fijn schapegras

Festuca filiformis Pourr.

";' "

1

humeuze,

'?

. 4- . 7

niet

...,

.6 1

ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

�:

1 : 111 1�

. 4-

Sacha\inse duizendknoop

Petrop.) Ronse Decraene

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt


°'

·

. 4- . 7

1

. 5- . 2

·

vr·

·

. 5- . 3

1

·

·

·

.

. 5- . 5

1111

..... .

1 1

-

rt

. 5- . 6

...:

':'"

"

"I

" -

't

" -

'?

1 1:

"

'7

..,

"I

·

·

I

. 4-

...:

"

"I

"

't

"

'?

')' "

.,...

' "

�1

.

1

1

·

·•

·

·

4- . 7

.

·

1

1

·

·

·

. 4- . 8

·

·

·

.

.

·

.

11

·

·

·

·

.

·

·

·

·

·

·

.

.

·

.

.

.

11· I· ·· .;fl· I-.:

·

.

L/l I I\

.

1 1 •

1. -... .

·

+:rA-'.

.

. ......,

. 1/1

·

.

1 1 lf

5- . 3

"(1 .1.1.•. 1 ••

.

.

.

. 5- . 4

·

1 . 5- . 5

·

· •·

mr 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 •• ·• • • •...-1:<' 1'--t-i-\. - · Vim

. v.. .

.

·

1 t---.L

. 5- . 2

�JIJ#�

.

1

•Vl• I • I• . ". "

1

1

I I I I I VI L:.-1-1' •

. 4- . 6

1

·

·

•I I I

.

5- . 6

KFK.Dijle.: 6

...:

"

"I

"

't

"

'?

')' "

"

'7

"I ..,

.

7

· � fY"1

. 4-. 6

Festuca rubra L.

. 5- . 1

·

·

. 5- . 4

·I ·7· · '......,... l'-t--t-1.

. i.,rw

".v" "'{'"'• ••• ' . ' r11 • . l/'1· 1 • 1. 1 . "• •• . l/T. 1 • 1 1 • !/• . · L/l · l · I\ . 'Y1.

11

•(•

. v..

·

·

l'="k.i IJi

. ......,

.

. v."

·

1

J. J: l:[Itftlt

. 5- . 1

1

1

'-----'--

4- . 8

Rood zwenkgras

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

·

1

1

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

'� f'"Yï

1

1

Beemdlangbloem

·

6

·

1

Festuca 'rubra' groep

Festuca pratensis Huds.

'7

"

"I

"

't

"

'?

')' "

"

'7

�I

.

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

. 4-

�:

Festuca ovina L.

Genaaid schapegras

·

1 ••

. 4- . 8

·

1

·

.

V•

/

·

·

·

·

11

·

·

·

. 5- . 3

·

·

·

·

. 5- . 4

·

• I • • I•

1

·

1 .

5.

5

1 . 5- . 6

. 5-. 2

1

5-. 3

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

·

A I "'-' "

1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

• !,<1. 1. 1\ • L>1 •

·

{• . '. •,• 1 • � y ·

.

·•(•·

.....,

-

. 5- . 2

. l'="k.

. 5- . 1

Vl l l I V•

1

R.L.:

�:


-.....J

.6

4- . 7

.

·•·

1

1

.

4- . 8

1

.

6

1

1

. 4- .

"7

"

.1 1.LU . "?

"

't

" -

'?

":' " -

"

";-

..,

"?

. 4•

7

5-

.2 1

. 5- .

3

·

.

5- . 4

1 . 5- . 5

1 .

.

v"

·/

.

5-

1

1

.

5-

.

2 1

.

5- . 3

1

. 5.. 4

.o(o.

"" . . .

· • · 1 14• 1 b.L:d·1· • · '""k1 • l..:A.

l"\. I • I •

\1 1 1�

.

:

1

:

. 5.. 5

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5

1 .

··(·· -�· i--:"1.1.1.1.1.1.1. 1 .1.,.,... · · 11· I · l · I · l · l · I · I · l · l · I · ,.-...- 1'-t-t"'l.I 1·1 · 1· 1· 1 ·1 · 1 Vf· I · I · 1 · lfI · I · 1 I · 1-�· l · l · I V.I · 1 · I · I · l/"o. . V.1.

1

·

·

·

'-"-

- J.<'l· l · l · •il·l·l·l·l·l·l·l·l· I · · ·• ·• ·V• · 1 (1 . 1. • ,. 1 . 1>11 . · l.Yf· l · I · • . ..,,.l·l ·l·l/ - 1/1·I ·1\ . 1/1. ·11 ·

·

· · · · V.I 1 1 ·l l/î ·1 I 1 ·1·I· 1 ·I · I· •

/ l:l.�Mi' ill / 111. ·-· · 1:1 1:1:1 1 : 1 . ' 1 1JW:J Vf·l·l· lllF l ·l·I 1 · 1-1-'8-<î l l I

1 . 4- . 8 1

1

/f · 1 !'<..." . l':"k1·l..Ä·1 1 1 �

1

5- .

5- .

6

6

...:

"

"?

"

't

"

'?

":' "

";"

"I

..,

6

rri .

1

(J.

. 4-. 7

• '_,_j.-1'.

. 4-.

Maxim.

var. denudata

. 4-. 8

. 5-.

1

.1.V1 ·

. IJ'l ·11 ·

·VI · l · I\

·Vl·l·l·l·V•·

. 5-. 4

1

. 5-. 5

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

�:

1

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�: matig bemeste graslanden op natte grond

. 1 (1 . 1. •IT• I• 1r71• • l;.-"J• l•I• I• 1'011•

1

et C. Presl)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

"

"?

"

't

"

'?

"

":'

";"

"? ..,

Moerasspirea

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

\111�

. 5- . 1

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

�:

. '{• . '. ," . .•. ' 'l1I. l_;.1" · l ·I· l• 1'•11• Vî l l·l V•· · · · · . (/f. f . 1\ . ,_.,..,. ·11 ·

1

Festuca rubra L. subsp. rubra

...:

"

"?

"

't

"

'?

"

":'

"

....'.

..,

"?

. 4-

(Thuill.) Nyman

Festuca rubra L. subsp. fallax


co

7

• J.....1.

- 4- . 6

1

.

-

';'

"

.1 dt "I

"

't

-

"

'?

-

":' "

";"

"I -.,

Venkel

1 ,,

. 4-. 8

1

1

. ..,_..,rc:m;:

.5-. 4 .5-. 5

4- - 7

1

\

1

-

5- - 2 1 . 5- . 3 1 . 5- .

·/ . (/, . .1 71 . 1 . I• 1• 1 1'

1 . 5-.5 1 -

·• Jl·l·l·l·ITTl ·f·f:l ""l'-t--h.J 1·I·I·1·I·1·1 'A'. l·l·l·lf.l·l·I l·r:'N'"'Fl- 1:1:1 . r;r,.

. k-1'.

•.J,.<'"1.

":"

.. (

4

1-1-1T1ht l . 11l 1 1 1 1 /1 . "'

1

.l':"kl·l'..A·

1 - 5- -

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

l l·l·D,. ·V'l·· . ]71 . · 1 1\ •l.>'1· ·J'l•

- 4- - 8

. � /"1 .

. 171 . 1 . 1•r 17, . • . ,, I,.. •J'l•

-

5-

.5-.

·I ·I I �'· 1 · 1 •(. l·l·I · IÄ- · 1 . l.7.'l-l�r. r: 1111 . . ]7.,.

. f7 . L...A'·

1 . 5- . 2

1 . 5- . 3 t-h. 1 IL l/ 1': " '. ll·l· l·I IA"I -,...._" .A --.....1.1··

. 5- .

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

l · l f · l l·l·l./'1-"' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l·l·l·l·· l·· 7, .,, • I• l't'f\•

. 4-. 7

Foeniculum vulgare Mill.

-

" �

"I

"

't

"

'?

"

":'

";"

"I -.,

. 4-. 6

var. ulmaria

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

6

6 6 . 4-. 7

...:

";-

"

"I

"

't

"

'?

":' "

";"

"I -.,

. 4-. 7

.

5-. 5

.

.

.

�.1

. 5-.

. 5-.2

-

-

•••

.

. 1

.

. .. . ..

. 5-. 4

. 5-. 5

.

.

.

1

.

6

.

.

-�'". .1

-

- 5-. 6

-

·.. · . . . · . . . -. .

l :1"' . "• k .

- 5-. 3

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

-.•. . . ..

1 �. 1. 1. 1.1.1.1.�.

" ...s:

- 5-. 1

••i-: •· .

. 4-. 8

. '·I· ". 1.

1

·•·I· .f ·-· l l·I·• ·•·J-·l·l·· '-t-t-. ·�··

'!..

. 5-. 4

KFK.Dijle.: 8

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

�n

·•

.

·•

·• Vf · •· 1 1 ;

·�•I•

I A·I

"\ 1 1 llit\rLD. /';.' '

.5-.1 1 .5-. 2 1 .5-.3

·•

. 4-. 8

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 7

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

....1-\ -� 1/ v. . ·• ·ll' • . .· •. . .. . . ... •· • . .·-- . . . . •· :�·:: - . .···• . ·-····• ... ·-··· .. . . ·•.. . . . I . . •· .".I > ·• ·· I .. ·ly � -f. . . . 1/ . . ·••· .. . hl•· . .. . ,. . .. D • .. .. ·�

. 4-. 6

Sporkehout

Frangula alnus Mill.

-

"';'

"

"

"

'?

":' "

";"

"I -.,

. 4-.

Bosaardbei

Fragaria vesca L.


'°

Fraxinus excelsior L.

...:

"

'9

" "

"

'7

"

';"

-,,

'9

1

. 4-. 6

i.,...-r. rr

1

. 4-. 7

Fraxinus ornus L.

Gewone es

·

·

l I

1 1 1

·

. 4-. 8

·

.

." .

.

.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.

(. . _,r

" V• . '{• . '. •• ' ' >11 .

·

,

.

/1'

. 5-. 4

. . . . --"'

� 11'..

. 5-. 3 1

.

. 5-. 5

........

1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

VI l l l V• Vl l I\ . 1/1. 11

·

·

.. •

·

.

.

_,,. /. . "' .

.

.

. .... .

-

. 5-. 2

.(

'

- 5-. 1

R.L.:

�:

1

·

·

I •I I

5-_ 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

KFK.Dijle.: 10

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond Fumaria capreolata L.

•i.,...-r. rr

. 4-. 7

·

1

. 4- . 7

"

.1 1.LU . '9

" "

" -

'7

" -

';" -

-,,

'9

. 4-. 6

Gewone duivekeNel

Fumaria officinalis L.

"';'

"

'9

--

" "

--

"

'7

--

"

--

';"

--

-,,

'9

. 4-. 6

·

·

. 4-. 8

·

·

-

·

·

·

·

·

·

·

·

•fl• J..<-r

·

·

·

·

1

·

1

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

. 5-. 5

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

-

-

.

·

.

·

.

·

.

4

·

1

.

. .

. 5- . 5

.

1

·

·

·

·

·

·

.

·

·

·

·

·

'

·

·

·

.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.

.

·

.

·

.

·

.

·

.

5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

. . . . .. . Vl l -f- I - • • • .. , . • • • • V• . '(•. '. •• . ' . 'rJI • YI' ' ' ' ' • • I VI l l l V• • l I\ . 1/1 . I 11

-

. 5-. 6

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

·

·

·

·

. 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 5N... 1 Il ) r-1.'' /1. "c..._l•A• . ' ' l'<..l' l..:A

·

·

·

4

KFK.Diile.: 3

'Il_, .

- 4- - 8

L....L-

·

·

·

_... .... l'-t--h.J

·

. 5- .

-

;11 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 1.1.•.1 1 1 Vf l l l lfl l I l �1 1 1 V.1 l l l V· .l"'l l l l lfl l l I ·

f-;"

·

.

. 5- . 2 1 5- . 3 1 N... 1 ll.. •

r"i._I /'f I l'c.._I• 1-:"k1 l..:A.

)

. 5-. 1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

• l l I 1 1 1 • 11 • V• " {' . '. · · · r11 1 • . 'YI. Vî l l l V• - l/I. 1 - 1\ . •/I 11

Rankende duivekeNel


tv 0

4- . 7

1

1

1

1

1

. 5- . 1

.

,

".

. 5- . 2

-

. 5- . 4

1 . 5- . 5

1 . 5- . 6

· ·11-=-J·TTT·l·l·l·l·l·I

3 1

... JMl'-t-h.J l · I·I·I·l·l·-1

. 5- .

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5

.

.

,

.

.

.

. l.71 . 171 1 1 1 17, -Vl·l·I\ ·I; ·11·

'--'-

·•

.

•IT• I•.

., .•. 1.11,.,.

.

l/Y- 1-l·l·lfl.l·I 1-�·l·I ·V.• · l ·m,ri·I l·l·l·l·l·l·I·• .v•. •·lfl·l·l·l· l·1-1·•· ...,.,., ... , .,. ,�·!·!·•·• ·• l·l·l·-·Ä'll·•·

1

. 4- . 8

R.L.:

g&:

CD

'?

CD

't

CD

'?

CD

":'

CD

'T

""

"Il

1

1

1 . 4- . 7 1

. l--'r·rr, . ·•

. 4- . 6

.

1

. 5- . 2

1

. 5-

.3

k.-1'•

Wrc=t=f\:

1

.

.

. 5- . 5

.

1

.

. 5- . 6

. ,1J.1:-r:1:-1 . 1• 1 r r r 1

1 . 5- . 4

. (/,. . 17, . ,. ..... 1-1"

•/

JA'.J-. 1 :1.1r.1. J.J 1-�l·l·I . 17.T":T:-J T . . [,I

. v. .

. f7

•l•�

21.Lfltfdf I k' ·

5- . 1

·iy ·L7T�F1·1/ -Vl·l · I\ ·I; ·11·

1 ,.

1

. 4- . 8 1

Gagea spathacea (Hayne) Salisb. g&: alluviale bossen, op min of mee � hydromorfe bodem . R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.D11le.: 1 Schedegeelster

'T

CD

'?

CD

't

CD

'?

CD

"I

.

..1---'f· r..-

1

1

'T CD

1

1

:1

. 4- . 6

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis . 4- . 7

t:tw+·

I ··

1

1

--.;'

CD

'?

CD

't

CD

'?

CD

"I

CD

'T

'? 1 ""

·•

1

1 . 4- . 7 1

1_:.J...1"-

. 4- . 6

Galanthus nivalis L. Gewoon sneeuwklokje

CD

.

1 '?

CD

't

CD

'?

-

CD

"I

-

CD

'T

-

'? ""

. 4- . 6

1

. 5- . 2

.8

1

. 5-

.3

1 .

·lf·· .k-l·

. l':'k 1·l.:A·

" .J

. '� l'-t-t--\

5- . 4

1 . 5- . 5

• ,. 1 . 1 111 • • I J""T• l•I· l• I'•••

. '. ':1 · V'· 1 {• • 1. lh

vt'·l·S-:-Vl-1-1 1 -1-T� ·V.I·I·I·l·17• · · ,_:YI·1·I·•

--:-

1

,-1--,-� 1/[.1 ")..,

1 . 5- .

-:-

1

. 5- . 2

1

Il

,

.

, ..

1

.

•IT• l• ly

.1

· V'· 71.r

. lA1tl:�'· .v, .

.

. w.,.r.

. f?, .

·•

·•

. 5- . 3 1 . 5- . 4 1

I 1· 1·1 LILhl 1" ""- ' · . l':"ki·l.:A·

1

. l.71· . l/1. 1 1 1 l/' . · Vl·l·I\ • l...>' ·11·

1

1 . 5- .

·I .-1 ·I

. 5- . 6

.

5- . 5

1

8.1

. 5- . 6

�:alluviale bossen, op min of meer hydrornorfe bodem R.L.: - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 3

1

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Diile.: 2

·l/1·1·1-1·17' · ·1'1·I·1\ . IYJ ·11·

8

. 4-

. 4- .

Gagea villosa (Bieb.) Duby Akkergeelster


!'-:>

. 4-. 7

_4-.B

.5

.

_ 5-.6

" .... ....

'?

" "

Cl>

'7

Cl>

"'I

Cl>

";'

'b

'?

. 4-. 6

Smalle raai

. 4-. 7

· 1-1.

Hoffmann

·1 · V•· ·I {"" • •• 1. 1 y

�-

. v.

.5-.3

1 .5-.4

. ll"•.

".

A·I N.l·A-•·

I "'""

t-b.. 1 Il

1

. l'-f<

.5.. 5

�· I

. 5-. 6

akkers op kalkrijke grond bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

.5-.2

f•·

...., .

. L:..-r"•·

'-:"

.

\

.5-. 1

R.L.:

�:

• [,;-1· • V1 • 1• 1• 1 • y" · VI · l· I\ • l.;1 • •/I•

'---'--i

. 4-. 8

.

· V•· . ' {•· '. •,. 1. 1 )"

',,.., · Vl · l · l · l · V•· · Vl ·l· I\ . IY1 . •/I•

.

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex

...:

';"

Cl>

�1 1JHJ.

Cl>

't

-

Cl>

'7

-

Cl>

"'I

-

;/J· l· l· l· l· l· l· l· l·l· I '" l'--t--h.J 1 . 1 . 1 • 1 • 1 • 1 • 1 1/1'· l I· 1· lf. 1 ·I· 1 1 ·1-�-l ·I · 1 ·V.l · l·l· l· V· · -·�··

1 'b

'?I

. 4-. 6

. 4- . 7

. 1-1"· rY1.

1

1 1

...:

""';"

Cl>

'?

.1

Cl>

't

" -

'7

" -

"'I

-

Cl>

";'

'b

'?

1-

·

.4-. 7

. 4-. 6

Dauwnetel

. " ' . ' rJI.

· V•· · •(""

·

4

1

·•

. 5- . 5

1 .

V1·

...., .

·V•· . 1 { " '. •,. 1. 1 y

·V

· ·

}" "'"1'--t-+-1.

·•fl·l·l·•·I· 1

·

5- . 6

. l'-f<

.5-.5

·I ·I •I

.5-. 6

akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle .: 3

·

. •� l'-t-t-\J

l HI1ft! 1 1 . v. .y•.

'-:"

.

1.5-.2 1 .5- . 3 1.5-. 4 1

)• l • "N,.

.

.5-.1

R.L.:

�:

• I �• . V1 . 1• 1 • 1• v" · Vl·l· I\ . 1/1 . ·tl'--'--

. 4-. 8

:-

. y. .

. 5- .

·I 1 • 1• 1• 1•1•1•1 Vf· I · l l · lfI I · 1 I · 1-�· l · I · 1 · V· ·

1

2 1 . 5- . 3 1 . 5N.... 1 I l / 1 ·1· 1 1 1� Am K.'•A • . l""f.<..1· 1."1· ol-· ·•(•· • kA'·

. 5- . 1

kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK. Dijle. : 2

�:

. 1./1 . 1 . 1. 1 . " • • VI 1 1 • 1 • V" · Vl·l· I\ . l.;1 • ·11· �

1 1

1

1 . 4- . 8 1

Galeopsis speciosa Mill.

...:

Cl>

'?

"

't

Cl>

'7

Cl>

"'I

Cl>

.5-.5

";'

1•1':_

1

Gespleten hennepnetel

Galeopsis bifida Boenningh.

Cl>

.5-.4

KFK.VI: 1 - KFK. Dijle.: 2

1 1 l "1 IJifiitl

-

";'

_ 4-_6

R.L.:

Galega

:i

�:

Galega officinalis L.


tv tv

. L:..l-'

•·

. •I

I • 1 • 1 Y1I •

. V· .

-

'? "

'?

'9 "

ID

't

ID

....:

'9 "

't "

":' "

ID

. 4-.

. 4-. 6

Harig knopkruid

Pov.

":'

ID

1 7

Galinsoga quodriradiato Ruiz et

'9 "

't "

'? "

';"

. 5-. 6

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 KFK.Dijle.: 9

�:

. !71 . 1. 1\

·Il·

":' "

';-

LY

. •

"" . . .;

';"

'9 ""

. 4-. 6

Kaal knopkruid

Galinsoga porviflora Cav.

'9 ""

·11·

KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

. .. "

, .,. 1 . " . v .

.17. . ..7....

· l/T·l · l ·l·l7··

. L /"1 ·

-

·l ·1·1·1·1· 1 .+' ..<'1�11·1 .... vt'·l·l·l· lf.l·l·I 1 · 1-�· l· l·I

1..-.... .

. w. .

R.L.:

�:

'9 ""

Gewone hennepnetel

Goleopsis tetrohit L.

'7

'9 "

't "

'? "

":' "

';"

Goleopsis 'tetrohit' groep

.5-.3

1 .5-.4

-

1

-

..J . 5- 3 1

KFK.VI: 9

. 5- . 4

1 .- - 1 .- . - 1

KFK.Diile.: 8

akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke

. 5-. 2 1 "'""'""'""

R.L.:

grond

�:

1

akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

.5-.2

R.L.:

�:


rv (;.)

. 4-. 8

. 4-. 7

...:

"";'

. . 01" �

" "

-

CD

'?

-

":' "

-

";"

"

"I

. 4-. 6

Galium debile Desv.

-J..<'1·1·1··

'--"---

·11·

· • · V• · . 1 (1. 1. . " ' . 111

.

- .

5 4

. '..-v l'-t-h._

. • -J.•·

".

Vf· l · l ·•f . v.1.1.1. 1.v, .

. IY1. . .l/T; 1 : 1. 1 .J/, . -VI· l· I\ . l.YJ.

:-

7. .

'-�1 · l.:A .

. .........

A · 1 k' ·

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3 1 -t.., 1 Il l 1. 1. 1 1 IJ 1x'. '.

·I

·I ·�· l·l· I ·• ·

. 5-. 5

"I

"I

"

. 4-. 7

...:

-.;'

"

"I

.1 1.Lt

" "

-

'?

-

":' "

-

' "

"

"I

. 4-. 6

erectum Syrne

. IY1 .

.

"'' l r

· V' ·

(' '.

......,

LY

·11· •

.

. 5-. 5

· lfl-1 ·11· 1-01� · 17'1 .

· • -),'·

-

5 4

. ,,...,,.. l'-t-t-.1

N... 1 I� t-1. ' · /f· I IX"

.

- KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

I

·l

·I

. 5-.

6

. 5-. 6

-

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 KFK.Dijle.: 8

.5-.2 1 .5-.3 1

. •(•· . '-f·

, y,.

'-:"

l

1

,,.,.�

. 5-.

�: R.L.:

R.L.:

�:

·J/T· I · • · 1,1, . . l/1- 1· I\

'--"---

. 4-. 8

Galium mollugo L. subsp.

...:

"

" "

" "

"

"

"

. 5-. 6

'?

'?

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

":' "

":' "

�: R.L.:

";"

";"

" "

Glad walstro

Galium mollugo L.

"I

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 10

�:

"I

Kleefkruid

Galium aparine L.


f\.) .!:>.

"?

1.

. 4-. 7

cr

6

6

•.

I•

. 4-. 7

..:

'7

"

"?

hBI

't

.;I

'?

-

"

-

"

";'

'o

"?

. 4-.

Lievevrouwebedstro

1

. 1 .1 ,.,

'

- v.

. •I

,, 1. 1 r1I •l�•l•I• l•"ff•11•

. 1.-'1· I) • 1 {•. 1.

· Vl·l ·l· I· V• · ·VI · l· I\. . IJ'l

. 5-. 3

6

6

. 5-. 1

1

5-. 3 . 5-. 4

N... 1 ll.. I IX'"' . •••

. 5-. 2

. 5-. 5

. 5-. 6

. 4-.

6

. i--r. rr

•·

. 4-. 7

·

. 5-. 5

. 5-. 6

:Jl· I ·l· I· l · I•· I•· I . l · I · l _.," l'-t-t-\J

. 5-. 4

•I• '• ' YIJ • • l_;•;j l • I • lo 11'• 11 •

· V• · " {•. '.

•IJ•

·

1. 1 1 1 1 1 • 1 Vf· I · I · 1 · lfl · I 1 I· 1-�· l ·I · 1 · V.I · 1·1• 1 · il"•· . ...,.

>-:

·•(1· ·�·

. 5-. 2

1 . 5-. 3 � 1 Il rx.···· ,.,. !'<..' · r:i · '"'k .:A. . 5-. 1

· l/1· l· l · l·V·· - Vl·l· I\ . 1/1 .

1 ••

. 4-. 8

·

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

fü&:

· 1 : •· • · l ·l· l· l·l·J/1· l· l·I· • · · --· ('<' ·V•· . •/J · ·ï · l· l · I · •IJ• ·l·I·• • · 111

:Jl· l· l· l·l·l· l· l·l ·l· I -""1'-t-t-\J 1 • 1• I 1 • • 1 l Vf· l ·l· lmf ·l·I l · � ·l·I .v.1.1.1. 11.,11 . 1 1 · 1· 1 · 1· 1 · 1 · 1 ·•· •JA'1 . · · ··· · ·· ·• ···•·

1 1 1': .1 1 � 1.1.1:•:1. l'I:� 1:lWtl t1.1L'-'t. ' l lll:�:rr1 1

....

"? "

"

't

"

"

";'

'o

"?

'?

. 5-.

. 4-. 8

elongatum (C. Presl) Lange

·•· l · I· • ·•·

. 5-. 5

. 4-. 7

Galium palustre L. subsp.

"

"?

"

"

'?

"

"

·

· •· ·•·

. 5-. 4

6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 7

fü&: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

;1 1 l 1dlilllll111I 1

"?

. 4-.

Moeraswalstro

Galium palustre L.

1:1:1:1:1:I1 114-W 1:·� ·l·

l / Jx'"" /l · I ""'-"

r--

. 5-. 2

·•· l·T·Fl· Vi· . 1/. . L:.-r"' .

•IJ•

. 5-.

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 4

·•(• · . i..-t'· l•

·

. 5-. 5

1: 1:1:· 1l :·l·1:1 114-kl 1:·l---f<l I

·•

. 5-. 4

�: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond

.I�

. 5-. 1

•IJ•

1.1.t-:"

. 4-. 8

IYl ·

·/ ·Vi · (• . '.

"

l

!'<.''. r:i

l'l

. •l"·.

· V'l·l· l · l · V• · · Vl·l· I\ . l.rl .

·

. v., .

V't.

." ·�·

. 5-. 3

/!. 1

!"-,

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

. 5-. 2

R.L.:

.I�

. 5-. 1

1 1.1. t-:"

. 4-. 8

Galium odoratum (L.) Scop.

-.;'"

"

.1 "?

"

't

-

"

'?

-

"

"

";'

-

'o

. 4-.

1

Galium mollugo L. subsp. mollugo �:


r--:> (J1

. i..-r. rr

. 4-. 7

·•

. 1-1'. rr

. 4-. 7

·

t

. 5-. 3

·

l'-t-h,

. 5-. 4

-�

-1

. 5-. 6

1

. 5-. 2

1

. 5-

. 3 1 . 5- . 4

V1· . v.

·V•·

l'-t-h,

" ·

l'-f"'"

. 5-. 5

�• I

.5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 4

•( . ;...· ·.{

.v..

. 5-.5

�: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond

r-;

/'<. ' ' 1/1•1 !-<.

M... 1 1Ç

2 1

"\ l.l.1111'�J IH 1 1 1 1 k.'. /

. 5- . 1

1

. r.

. v. .

·

. 5-.

-· . k.

. I':"}.;,

'

.5-. 1

.vvr 1. .1.1.1- v· · r: ·(1.V ·/ 1• y l.>'f· l I · • · VI· l· l·IR· v·l · ·I\ . 1/1 · ·n·

._

. 4-. 8

·•

. 4-. 8

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

1 �:

.... ....

"

"I

"

'-'-

·

·VI· l· I\ . 1/1 ·n·

:1 1 �--·��:�· Vl·l·l·l·V :111iliM�•· 1111111111111 1

'?

"

":'

"

'7

"I "

. 4-. 6

Liggend walstro

Galium saxatile L.

'</ "

't "

'? "

"

":'

"

'7

"I "

. 4-. 6

Galium palustre L. subsp. palustre

....

r:

.

·

·

v V -V

1 .5-.3

.1_,1"'1 •

'-'-

. 4-. 8

'-'-

-

·

·

. 5-. 5

•J

·

KFK.Dijle.: 5

.

5

- .

1'<.··••

.5-.3

1

.

-

·

.5-.4

.5-. 5

..I.__ . l·___.... ·. I · I-· L'1·1 I· -· ·• · ••· • ·

.

/1" 1 k.' • I�

l/

T-b.. 1 11..

2 1

·1

.5-. 6

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 6

-1'="1-.:,

"'\

. 5-. 1

·

·

. 5-. 6

-

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

·

·VI· l·I· l ··n·• · I\

I {•. '. • I• f ,.. ·J.Yf·l·l·I·· l· • R

·

·•

.5-. 4

· 1:1:�:�:1 "lëf+J•� l l I

M... 1. IJ N,,. '. 1/1.1 1'<...'.

.5-. 2

• .,.N. ·• kA'

)

. 5-. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

� l UTl:l:·l:Ll:U:1:1:1:1:�:1 . 1:1

. 4-. 7

1 i-lt '7'

"'

"I

"'

't

-

"'

'?

-

"

":'

"'

'7

"I "

. 4-. 6

Geel walstro

1 1

. 4-. 8

1-1- -l- :

. 4-. 7

Galium verum L.

. 4-. 6

Ruw walstro

Galium uliginosum L.


rv 0-

.

6

.

".

. 4- . 7

·1-1.

1

1

1

Slipbladige ooievaarsbek

8

. 5- .

1 1

. 5- .

2 1

.

5- . 3

1,�l:I�

1

1 . 5.

4

1 . 5- . 5

1

. ' {'""

· V• ·

•/

.

-

6

"I

"I

"I

....:

"

"

't

't

'?

'?

"

":' "

":' "

"

"

'7

"

.

7

L:..+-1". ,....

. 4.

·•

1

Zachte ooievaarsbek

"

"

.

. 4-. 6

Geranium malle L.

'7

"

"I

"

't

"

'?

":' "

"

'7

..,

"I

'7

. 5-. 6

akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 KFK.Dijle.: 9

�:

.

·•·l·I·•· ."

. Il

��·1:1:1:1:1:1:1 · f-..-1-<"1· 1 · 1 · I

5-

..,

. •·11·

. LI

. 1/1 - 1 . \\ 1.71.

..... •· ly ,,, . ·VI· l·l·l · V•·

··�

1/1·

. .

.

8 .

·V

.

1 .

,. 1"

(1 . 1 .

·11·

. 1.71 •

5- . 3 .

5- . 4

I�

1 .

5•

·1"--1-""

1 .

5

1

·

8I

.

5. . 6

.

- .

5 2 1

. 5-.3

1

. 5-.4

ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 9

�:

.

·V··

t.<'1-1· I\

1

1/1 . 1 l'<..'

2

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

• .

· •· · V• ·

1/1·

·•(•· . kA'·

. I"""

.

1 1 5 \11 1

5- .

. ,_,..., .

•:

1

�: R.L.:

·VI· l·l·l·V•·

1 •.

4.

Geranium endressii J. Gay

..,

"I

.

-

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 KFK.Dijle.: 4

�:

111 �fJ.flllllllJU:l111

. 4-

Geranium dissectum L.

-

"

"I

"

't

"

'?

":' "

"

'7

�1

. 4-

1

Geranium columbinum L.

Fijne ooievaarsbek


tv '-..1

·\...:...1-'f··

"";'

"

.

.

.

.

.

1

.

·

.I /'

. 1/1 · (1. 1. •,. 1. 1 )"

. 1

- 1/1· 1-1 · I · v -Vl- 1 · 1\ • LY1 • ·11·

'-'-

"+-t--\

"}'•

vr.1.1.1. 1r. 1 . 1 .1 1 .1-.1-:-t-... · V.l · l · l I · V"• · • ];?', •

.

··f··

.....,

/I · 1 N.

·•

1 .5-.2 1 . 5- . 3 1 . 5-.4 1 . 5.. 5 1

. l':K."

.

·

�I

. 5-.6

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

�:

.

'\ 1 1 llit\:OU1 rx •·

.4-.7 1 .4-. 8 1 . 5- .

1 i-IB "?

'!' "

-

'? "

":' "

-

"

>;-

"? ""'

. 4-.6

Donkere ooievaarsbek

. w1.

.

;IJ· I · I · I · I · I · I · I ·l·l· I "'l'-+-h.J 1 1 • 1 . 1 1 . 1 1 Vf'·l· l · l·�· l · I . V.\. 1. \. 1. V"•.

·•(• · . k-1·

. 5-.2 1 . 5-. 3 1 .5-.4 1 . 5-.51 .5-.6 N... 1 Il ) 1. 1. 1 1 lf lx'. '. 1/1·1 N...• • . l':"N.1· L:A·

"

.J

'!' "

'? " -

":' " -

" -

>;-

"? ""' -

·

7

· I;.� t J

. 4- .

• ........-r--.

5- . 3 1

/f•1 .:A.

.•,r

· IYI · · Vl · l·l · l·V•· -VI· l· I\ . lfl • ·11 ·

. 1/1 · . ' {•. " ,. 1 . 1 y

-;1. 1.1. 1. 1. 1.1. 1.

.J..<1

N.

.

5-.4

1 . 5-.51 .5-.6

�· I

··• t . 1v-. • :JJ · • ·l·l·l· l·l·l·l· I r; l'-+-h.J 1 1 1 1 1 1 1 Vf· 1 . 1 . 1 • lf 1 • 1 . 1 1 . 1-r:-N-<1'· 1 • 1 . 1

· •(•· . k-1·

. l':K.

\Il �

1 . 4- . 8 1 .5-. 1 1 .5-. 2 1

KFK.VI: 1 - KFK.Diile.: 2

·/ · V•· ·lf•"'· •, . 1. [ y • l • I•• . 1/1. 1 1 • 1 • 17• ·VI· l · I\ . 1/1• •/1• •

" -)

Vf·l·l· •f.1.1. 1 1- 1-� · V· ·

R.L.: -

.4-.6

.1(1.1.1 .• -�·

l':K.1. l.:A

.y•.

"-;"'

N... 1 Il rx , . 1/[.1 1'c.

8 1 .5-.1 1.5-.21.5-.31.5-.41.5-.51 .5-.6

�:

· •·

- .

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 3

Klein robertskruid

. \...:.·..1-'f rr-1·

'?

.

.4-.7 1 4

R.L.:

�:

Geranium purpureum Vill.

....:

"? "

'!' "

'? "

":' "

"

>;-

"? ""'

. 4-. 6

Beemdooievaarsbek

5-. 1 1

"""

.

Geranium pratense L.

R.L.: -

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

•/ · V•· .7 . .... " •.F• I • 1 >1\ • • I/!• ' • • • • · 1/1 · l · l · I · V•· - l,.<'l-1 · I\ • l..>1• ·11 ·

'-'-

r

. 4-.7 1 . 4- . 8 1

Geranium phaeum L.

.....

-

"? "

'!' "

'? "

":' "

"

>;-

""'

"?

.4-.6

Geranium nodosum L.


tv CXl

5

1 . 5- . 6

...:

"

"I

"

'f

"

'?

'":' "

";"

"I ..,

. 4-. 6

. 4-. 8

. 5-. 1

1 . 5- . 3 N... 1.

R.L.: - KFK.VI: 5 . 5-. 4

. 5-. 5

- KFK.Dijle.: 6

. 5-. 6

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

. 4-. 7

·

V.I 1 1 1 111

·

·

- --"9-k

l...>'m fl

•:::::Fi'm I •ri I I I I 1 · I •

. l':'k

. 5-. 2

11':, "•·· IA·IW ·l·l·l-I·• 1 � �� :�: 1 mr � IA·l·l·l·f(l.1.1 1-�·· rt · · · · ·· •·1·1-· •· · ·•· ml1llDllll ·l·l·I·•· I· 1:w 1 111111111 • · •· • ·1.u.1.u 1 1 1 111 1 · l.Yf·l·I· �1:1:1:n:1tïilkl ·• 1 1 1 1 ·

Bermooievaarsbek

Geranium pyrenaicum Burm. f.

"

"

"

. 4-. 7

1 1-lU-r...:

-.;'

"

"I

.

"

'f

"

-

'?

1 1 :

";"

"I ..,

. 4-. 6

Ronde ooievaarsbek

. V.1.

l.Y

. l.71 .

·

1"

- V1-1-1\

..... l.

. ' {•. '.

. 5-. 4

. 5-. 5

- KFK.Dijle.: 1 . 5-. 6

·1:1:1:1:1:1:1 114-W I · lf 1 ·1· 1 1 · 1-�- l · 1 · I

••

Vf· l . V-1. 1. 1. 1. Il"· .

·•(•· . ......,

I

l/'f· r-..1'<.•·•·

1 . 5-. 3 N... 1 ll. . 5-. 2

.1..,,..__

)

. 5-. 1

�: R.L.: - KFK.VI: 1

-

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 KFK.Dijle.: 10

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

· V"· ·Vî·l·l·l·Y• · -11· �

. 4-. 8

Geranium rotundifolium L.

...:

"

"

"

"I

.

"I

5-

'f

.

'f

1

'7

. 5-. 4

'?

.3 1

'":' "

5-

'":' "

1 .

Gewoon robertskruid

Geranium robertianum L.

";"

. 5-. 2

KFK.Dijle.: 9

humeuze,

';"

1

-

niet

"I ..,

. 5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

"I ..,

Kleine ooievaarsbek

Geranium pusillum L.


l'V --0

.:-1-1

Vf·

":

"'

"I

"'

'f

"'

'?

";' "'

";"'

:1

· ·�·

1

·/ · V• · 1 {t . 1. ••• ' . 1y

·

·11 ·

. 17

.

·

·

11w· 1:\:\:\:\:\: I ·t--1-<"î· l ·l I

·V• · · 11·1·1 1·•· "{l·l· , 1. 1 )"

. 171 . - V•· ·l.7T·l·lT - L/1 - 1 1\

:-

..7. .

....... .

1 .5-.3 1.5-.41.5-.51 .5-.6

:.--r· ·V'·· .:i;<".

.

· t--1-<"î·l·l·I

- KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

1 .5-.2

§.N_: R.L.:

·VI

1 11ltl:IM

.4-.6 1 .4-.7 1 .4-.8 1 .5-.1

Amerikaans nagelkruid

.J.<"

· 1·I·1

• �l · I · I · I· 1 ·I·I· 1 · ..-..<'l'-t--h_I 1 · 1 1 1 1·1 I

· ·V•·

· IY1 . · V'T· l·l·FV" -1 I\ . l/I · /!

Geum macrophy11u m Willd.

";-

"'

"I

"'

'f

"'

'?

";' "'

...:

"'

"I

"'

'f

"'

'?

";' "'

";"'

"I "

Hondsdraf

Glechoma hederacea L.

"'

"I

"'

'f

"'

'?

";' "'

";"'

r ... --

. 5-. 5 1 . 5-. 6

";"'

. 5-. 4

Geel nagelkruid

Geum urbanum L.

"

.

1 4-. 8

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

"I

._4�. 7

�: R.L.:

"I "

. 4-. 6

Bloedooievaarsbek

Geranium sanguineum L.

-

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 KFK.Diile.: 10

�:

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 10

§.N_:


(.U 0

. 1-1". N-1

I· I·

. 4-. 7

7

1

. 4- . 8

1

1

·

5- . 4

. 5- . 1

. .- . 1 Y'll .

· •·V• · • ,1.1.11.1.1.1. -

. 5-. 5

. 5-. 6

1

.

5- . 2

1

. 5- . 3

1 .

5- . 4

1 . 5- . 5

1 .

5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 7

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

• •

1: 1:1:· � iw 1:·� :1 l · l ·I

··�

.. " .

"'

"

"'

'?

":' "'

"'

'tl

._.___

l·I·•·•· l· l·•- 1·• · 1·•·•

. v. . ....

vt·

· - ·l·l·I·• .. . , . .. .. ·•-

. "". 1 1 1 1

. 4-. 6

'

. 5-. 1

. . . .. · l· I 1

. V.r •

l/t·

- --

'7 .....

"'

'?

"'

"

"'

'?

":' "'

"'

. i::;:i...r "" C7

--

1 .

5- . 5

l l I-

1

'

' 1

1.:-

·•

-

••••

� � -jjj -+-+-+--+-+-,

.

• .

llrîl 1;rW111S!WI l 1

llt

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

. .l?r:-f:1:r:-f/,. ·VI · l· I\ . l.r ·11· �

KFK.Dijle.: 7

KFK.Diile.: 3

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

· V• · · 1 {>- '. · • · l ·J'· I·· •

-

. 5-. 6

·i · FFl ·l·l·l·l·l ·l·l· I ""1....1... 1· 1·1·1·1·1·1 VTl· l 1-1 1 l'f"· l· I ·•·

1 ·111100'

. ...• --

' ' 1 .u 1 .u

Stomp vlotgras

Glyceria notata Chevall.

...:

"'

'?

"

l/W- 1-\ •· • --

. 5- . 4

- --

1

1 /1 .

. 5- . 3

1 •

1

t-b.

. 5- . 2

1l1 l:l:lill:l.ill l 111 I

. 4-. 8

l· l · l · I · • · - -1· • ·

. 4-. 7

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

·l �•�•fl

"'

'?

":' "'

"'

'7

'? 'tl

'7

.

5- . 3

Liesgras

'7

. 4-

KFK.Dijle.: 4

'? 'tl

1

1

t--b. 1 11... l/ 'N ,. IA· I N.

2

. 17, . . V.I . 1 1 1 111.1 1 •• 1 1 "., .•,1 .•...

L-1·

.

-

Holmberg

Glyceria maxima (Hartm.)

'?

. 4- . 6

Mannagras

. 5-

.. · ""-

-

...., \

. 5-. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

l/I' ' . ' . '. " • . . 171 . 1. 1 1. 17, . ..vJ . J . I\ · IA'·l· l· l· l·i·l fl

1

'--'-

1 1

. 4-. 8

Glyceria fluitans (L.) R. Brown

.....

,...

"'

'?

"'

"

"'

'?

":' "'

"'

'7

'? 'tl

. 4-. 6

Getand vlotgras

Glyceria declinata Bréb.


(;..)

1

. 4- .

7

1

'";"

"'

"I

"'

'!"

"'

'7

"'

')'

'";" "'

.,,

"I

1

1

.

4- . 8

5-

.

1

,... . .

.

5- . 4

.

5- . 5

1 1 1 .

. .w

. 5- . 1

. l/I •fl•

. IY1.

1

. '

I\

y

l'r1 •

1 ••

1 .

5-

.2

1

. 5- . 3 1 .

5- . 4

1

.

5- . 5

.

l..l' l l I

.l':"'k

l>..-f-+'\

•flf"• I• I• I•

""-

5-

. 6

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 4

"') 1 1 l=rti"Jf. /f• I

. lî •fl•

5- . 6

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

•I• 1 •

1

� • o-+'..c' l'-f---hl 1• 1 • 1•1•1• 1 • 1

. v.r-:-r:-n :v. .

lf

. 1'4-.:. •

1..l_:A •

·J-.r· · ·l Vf·l·l· l · lfl · l ·l l · �l ·l· I · · I{•·V.,.•·1 I · Vl ·l·l·· Vl ·V•·•· ·

"\Il

. 5- . 2 1 . 5- . 3

5- .

2 •

5- .

3

1 1

. 5-

. 4

1

1 . 5- . 5

...:

"'

"I

"'

'!"

"'

'7

')' "'

"'";"'

.,,

"I

1

. 4-. 7

-1�-rr

. 4-. 6

1

8

Cf.rflliff • l.J' •fl•

• IYT

1

I/• .

, I• 1 •

"'· {'· V•· .1.· · V'f · l· l-Vl· l · · l · I\

1

'-'--

. 4-.

. 5-. 4

. 5-. 5

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

.

�:

1

Guizotia abyssinica (L. f.) Cass.

. 5- . 1

1

1

5- . 6

. 5-. 6

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�: open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond

Gingellikruid

"'

"I

"'

'!"

"'

'7

"'

')'

"'";"'

.,,

"I

Moerasdroogbloem

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

•·•· . kA'··(··· ···�·I·•· i·· · · .... � · V.Vf·l·l·ll··lI·•· l · lf.· 1·1·11· 1 · 1� · ·l ···· •·� 1 1 1111t1Jnt1T 7·. 1-·1··" 1-i-1 1 1 1 111 1 · l/1· · · .· l/·•l- 1- 1\

. 4- . 7

. L:-9"".

. 4- . 6

Bosdroogbloem

.

Gnaphalium uliginosum L.

�:

1 1

'---'--

. 4- . 8

Gnaphalium syfvaticum L.

"'

"I

.1 1.lG

"'

'!"

"'

'7

')' "' -

"'";"' -

.,,

"I

. 4- . 6

Glyceria 'notata' groep


(,.) l'V

. 4- . 7

1

.

1

1

R.

. 5- . 5

1 .

·Il)•· · V' · .. {'. '. ," •·- '. ' l'1I .

�rrr

1:1;t

·

1 . 5-. 6

..:

"I "

'f "

'7 "

'1' "

• 1Y'f• · l/î· l · l · I · V• · - l/I · I · 1\ • LJ""'l• ·11·

· V' · - '{'. '. . .... 1. 1r

..:

"I "

'f "

'7 "

'1' "

"

. 5-. 5

";'

1

. 4-. 6

·1-1"· ,..,.,. .

I· I·

. 4- . 7

Stijve zonnebloem

1

1 1

. 4-. 8

Helionthus laetiflorus Pers.

"I "

'f "

'7 "

'1' "

"

";'

'o

"I

"

. 5-. 4

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

�: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond

5- . 6

";'

·•·

1

"I

. 1--1.

·Jo'<'

4

· ' 'J14-kJ 1:1: 1:1:1:1: 1 · · Vf l·l l·lfl· l · I l - �1-1· 1 . Il"'.

. .(, . . 1-f•

1 /1 . 1 !'<..' . . l':N_I. f .J'. 1 1 1 J'l

. 5- .

Klimop

Hedero helix L.

'o

. 4-. 8

3 1

of

'o

. 4-. 7

. 5- .

1 . 5- . 2 1 \111

5- . 1

kalkrijke

"I

. 4-. 6

Gebogen driehoeksvoren

Newman

.

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

• l _:/I• · l/î· l· l · I· V' · - l/1-1· 1\ ·A 1 · l · l · l · l ·T· I ·11·

••

4- . 8

(L.)

Gymnocorpium dryopteris (L.)

..:

"';'"

"I "

. 1 1.LU .

'f "

" -

'7

'1' " -

" -

";'

'o

"I

. 4-. 6

Grote muggeorchis

Brown

Gymnodenia conopsea

:-

. 5- .

--

. 5-. 4

1

. 5- .

5

1

. 5- .

11 ·l· l · I ·l· I · 1 · l · 1 ·I· 1 ",,.. 1'-t-h..l 1·1 · I · 1· I · 1 ·1 Vf· l · l · l ·lfl·l·I l- �1- 1 ·1 - V-1· l·l· l· V' · .J..<'1.

. •( ·!-f·

1

2 1 . 5- . 3 1 N... 1 ll... ) 1.1. i 1 Il f\\.1· I• 1/1·1 k'· J'l . ,"N_ . 5- . 1

. 1 - V1 · " {" ,. . • • ' . ' r11 • l_;.1• l •I• . . ... . . · 1/1 · l· l· I· v,. •1/1 · I · 1\ • l.Y1 • ·11·

1

§fill: R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

§fill: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond


(,.} (,.}

7

". • · lf'"'"

· V•·

·

. V-1· t·l· t ·V•·

.".

. ,..._.,.....1 .

5

. 5 .. 5

1 .

·I ·1 ·I

5- . 6

1 . 5- . 6

';-

Cl>

'?

Cl>

't

Cl>

'7

Cl>

'":'

CD

';-

'? "

. 4-. 6 . 4-

·• ·•·

1 7

1 s

1

. 4- . 8

1 .

"'7

Cl>

'?

.1 1-lr

Cl>

't

-

Cl>

'7

-

Cl>

'":'

-

Cl>

,,

1 . 1y

·/ · V• · · I (' " "

1/1·

·Il

'-'-

. 1/1 · ·11·

· Vl · l · l · l · V•· . Vl · l · l\

IY1.

• ;.<

...,..

·l-f·

1 ... .:A.

.2 1

1 . 5- . 4

1 . 5..

•I ",..,'+-t-J I · I · I · 1 · I ·1 ·I -�·l·l· I

"'- ' "

. 5- . 3

\Il �

·•

7

•"ix

. 4- .

';-

.6 1

'? " -

. 4-

5-

Cl>

'?

Cl>

't

Cl>

'7

Cl>

'":'

Cl>

� '

'? "

1 . 5-

. " N.

5-

. 5. . 4 1

· · · I l·I·• l/f·I k•·•· �

1 -m+I

) .1.1

1 .

5• .

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 6 5

1 . 5_. 6

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

·

V· ·

". "·r11· 1 ••

· V• · . . ".

·

·• · • · I ·•

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

· Vl ·l · I\ LY1. ·11·

· L;-1" · l · I · • · VI · l · l l · I/

.y

VT· • . , l · V.

111"111/

4-

Gewone berenklauw

. 5- . 1

·•

·

.4 1

Heracleum sphondylium L.

LY1.

·11·

".

. 5-

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

1

1

"' ) . ,_,..,. J. I�

Vf· l · l · l ·lf.

· • (• · • k.-1'•

. )..<', .

. 5- . 3

l/f· I • ·•· . l"""-.l · 1.:..1· I 1 1 1

1 . 5- . 2 1

\ 111�

. 5- . 1

· · ·�· 1·1111 · · LYI · ' · ' · '· •· • · VI· l · l · I · V· · ·, ·, -1/1 · 1 · I\

1

'-'-

1

••

. 4- . 8

�:

1

Reuzenberenklauw

Somm. et Lev.

Heracleum mantegazzianum

Bruine daglelie

··�·M·

. 4- .

R.L.: - KFK.VI: 3 - KFK.Diile.: 3

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

Hemerocallis fulva (L.) L.

';-

Cl>

'?

Cl>

't

Cl>

'7

Cl>

'":'

Cl>

� '

'? "

. 4- . 6

1

Helianthus tuberosus L.

Aardpeer


.;:::.

(;)

.

5.

6

"

"

.... ...

CD

'9

CD

"

'? CD

� CD

CD

....'

'9 "

. 4- . 6

. l--f'. I"

.

8

.

.

.

5-

.1 1

.

5-

.

. 2 1 . 5- 3 1

·

.'

.

5.

4

1 . 5- . 5

n 1 1· 1<n:1.1:1:1:1:1:1: 1:�

· ·

· 1:1:1:1:1:1:1 J14LJ vt·' I · l • I · lf I · I · 1 1 · 1-�· I · 1 ·l

i,...r .

..7..

A·I-,...._ . l"'k 1. l·.A·

"\\ 1 11� I\'. • ·

,, 1 . 1 " . ,_,, • r.r. � . ' . .-:-.v1 . 1. 1\ · •· IY • l•J

1

'--'--

1 1

1 . 4- . 7 1 . 4-

Heracleum sphondy1ium L. var. stenophy11um (Gaudin) Moritzi

'9

'9 CD

1

•·

. 4- . 7

• 1�J.....

. 4- . 6

...

";'

CD

'9

CD

"

'? CD

� CD

CD

...'.

'9 "

1 .

4-

.

7

. r�- r-rr-:

. 4- . 6

Behaard breukkruid

Herniaria hirsuta L.

...:

CD

CD

CD

KFK.VI: - KFK.Diile.: 4

'? CD

'? CD

-

� CD

� CD

�: R.L.:

CD

CD

1

Herniaria glabra L. Kaal breukkruid

'7

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 8

'7

-

'9 "

�: R.L.:

'9 "

Heracleum sphondy1ium L. var. sphondy1 ium

1

1

1 .

1 1 .

.

•/J•

. ......

. '

·V• · { •. . •711 ·

1 .

5- . 5

1... . l':'k1. l.:A .

. '�

L_....-Y" l

.

..

... ••

!'<.• ·

. 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1

.J(·· i...·..I'

· • · Vi · • 1•1• ·7 ". . . . "

.

·l ·l .1

1 . 5.

6

.

5- . 4

1 . 5- . 5 1

·l -1 -1

. 5- . 6

graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

"\1 11� N. ' .

5- . 4

'--+-t--l Vf· I • I • 1·1(. 1·1 · 1 1• !°· I� · -Vl· l·l·l·V · .:i;<7••

. 5-

�: R.L.:

• l.Y'!• · V1· l · l · I· I/•· -Vl·l· I\ • l.J"I • •fl•

1

. •

..•

.

·-·

N

!'<.

N.

IT

. '� � il.-f-t-.. Vf·l· l·l·lf.l· l· I 1·1--1� -Vl· l·l·l·V• ·

,"

.

2 1 . 5- 3 1

l.:A"

5-

·17·· ·i.....I'·

. l'4-<.

5- .

. l.Y'! . · VI· 1• 1• 1• V· · -Vl·l·I\ · ly L-'-

4- . 8

. 4- . 8

.

-

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 KFK.Dijle.: 2

�:


(J.> (.11

1 .4

7

.

2 -

· · V•· ·· ·

V1·

. v. . .V.1

·lf·· KA"·

·V··

1

·

/1. 1 . l"N._1 · l.'-"f.

KF K.D ijle . :

2

·

·

:: : :: : ·1--1-<1·1·1 I

··

.

3

/[· I

N..'"

.

54

·

1 . 5- . 5 1

·•

.

.

.

···v··

··

• ,, 1 . J )" . 1/1• ·1/1· l · l I V• · ·1/1 · I ·1\ . l.>1 . •/J•

·

" .. ·/11 1 · - · V• · 1 {1 . t.

V1

8<1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1·Lll:Ut141'[:·1:1:�· tî · ·

·· · • · · •(•· . KA"·

l"':"'l_,

1

5 • .

6

1•

1 . 4- .

7

" "'

"I

tll

" "

./

"

'?

":' " -

"';" -

"I "

. 4- . 6

2 -

KFK. D ijle. :

,

. 4- . 8

·V

·i(l·l·l· ·l •·

·V··

2

1

·

·

1· .•.

· •· · •· •·1 ·111·1·1·1·1·1· 1 ·1·1· 1 l'-t-h.J 1. 1 1. · · : 1

-. . .

�I•

· Vf •:Pf1 1 :1.1:[fltI:1 1

·• kA"· l· I· •· •·

. l':'f.< ·

KFK.VI: 7 - KFK.Dijle. : 5

1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5-. 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6 \lil.,_

1 . 5-.

R.L.: momenteel niet bedreigd

�:bossen op matig voedselarme, droge zure grond

-

·•· ·• · 114W 1:1:1:1:1:1:1 ·1--f-<1 ·1 ·1· 1

·

. l/1 . 1 . 1\ . l.>1 . •/J•

·•

·l·Vf · I{• · • · ·•· •·l·····•· • •;.1"• l I •• "• • • · 1/1 · l · l I · V•·

I 1 l l�l±kf�:CIN 1 1 11111 1111

1

:-

Vl·

·lf·· • KA"·

l"N._

) 1· 1· 111Dtlf 1/1 .1 1'c.

· V• • I• 1• 1 Y'fl • . l/'1 ' 1• 1. 1. ,. " . 1/1· l · l · I · V•· . v1. l · I\ • l.>1• •/J•

1

'"--'-

·

Stijf havikskruid

\I l �1

.:.-f"'o.

I·• . 1-1"· IY°•.

1

. 4- . 7

Hieracium laevigatum Willd.

...:

"I "

" "

"

'?

":' "

"';"

"Il "

.6 1

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 4 -

KFK. Diile. : 5

�w 1 1 1 1 1 1 1

·

I'<.

. 4-

R.L.: bedreigd - KFK.VI:

�: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond

1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

Hieracium lactucella Wallr. Spits havikskruid

�:bossen op matig voedselarme, droge zure grond

· •· . , r·· · . . • •• ' . ' Y1I . ·l�·l•l•l• •• 'I • · 1/1· l· l I 1/ 1 l · I\ . 1/1 •/J•

1:-

.

\11 1�

1 . 4- . 7 1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5-

tl@

"

"

'?

":' "

"

"I "

. 4- . 6

Dicht havikskruid

R.L.: - KFK.VI:

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

1 . 4- . 8 1 5- . 1 1 . 5- . 2 1 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6

Hieracium lachenalii e.c. Gmel.

"

.1 l·ffirr "I

" "

'?

" -

":' " -

' " -

"I " -

. 4- . 6

• .

Hesperis matronalis L.

Damastbloem


w 0..

"I

.4- .

2

. ,.

1.

.,,

"I "'

'; "'

'7 "'

<)I "'

"'

'7

"Il .,,

1

1

.4-.7

1

1

·

·•·

1

/1 . 1 1'<..'

·•·

V1·

-�

� r.r.'if.

·I• '-t-+I.

q· I

.5-.51 .5-.6

·Il''· · i...·.1' 1 ·-· l · l · I · -·l·l· I ·- ·

. l"'k

') 1-1-lllfidf

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3 1.5-.41

• · I · • · • 1 I· I· I · I ·VI· IJ 1'11 •·1·1·1·1·1·1·1·1·1·17'· ' · ···•711·1·•· · I Yl · 1 ·'· . 1/1. 1 . -..,,, l·l· I · ,. . --· r-r,. . '. ' . Il 1 . 1. 1 \ . lY1. ·1 · 1 · 1 · • ·• ·11· · l·l·I· • ·1 1

.4-.6

;; ....:

�1 .....

'7

<)I "' -

"' -

'7

:1

.

1

1

1

7

1

.4- .

wl

. 4- . 6

1

1

1

1

· '(l·l·I· • ·

'-'-

·11·

"P.lIl.Ytli�.k

·

.5-.6

·I

· I·

. ,. . ·-···

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 7

l ]X ., . ..• . •

.5-.5 1

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

.5-.1 1 . 5- . 2 1 .5-.3 1 .5-.41

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

V.· •· ' · .:A"' I 1 ··• ·•· I 1·1·•·1·1·11 ·- l· l ·•·Vf· · ·{-1· ·•·•rn· · lyf" l·I·-·

. 4- . 8

Hieracium sabaudum L.

....:

";"

"I "'

'; "'

'7 "' -

<)I "' -

"' -

'7

-

r"I

. 4-.6

Boshavikskruid

.4-.8 1

·

. 5- . 6

1\::ttl i:. N-<1-1 l: l:l: l:· l1 :·lI

·•·

..,...,. .

·'1

·V•·

1 ,..,, .

· V' · · I { · .,.

. v.

)A",.

v

·lf ·i....I'·

IA· I . l""'f.1..:.. · L:A ·

· IYT·'· ' · ' · •· • · -1/1·l· l· I · V' · -Vl · l · I\ . 1/1 · ·11·

':'

'-'---

1 1

1

\1 11� r'-;.'·

.4-.8 1 .5- .

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 6

1

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

7

1 . 5-.3 1 . 5- . 41 .5- . 5 1

Muizenoor

Hieracium pilosella L.

Hieracium murorum L.

. 1-1.

1

1 .5- .

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

Muurhavikskruid

"I "'

'; "'

"'

'7

<)I "'

"'

'7

.,,

. 4-.6

Bochtig havikskruid

Hieracium maculatum Schrank


c..u �

'9

. 4•

.

7

1 1.ltf.rv

...:

--:'

"'

'9

"

't

"

'?

"

-

"

'7

.,,

. 4-. 6

Paardehoefk.laver

1

.

Hippocrepis comosa L.

"'

'9

"'

't

"'

'?

"'

' "'

.,,

'9

4•

Hieracium umbellatum L.

Schermhavikskruid

.

8

1

1

.

5•

.

2

-

. 5. .

3 1

1

.

3

4

4 1 . 5· . 5

1 .

TIJiUl I:IJ:l:l:1:1

·

. 5..

· IYI · · VI · l·l · l · V•· .171-Tl\ . iJ1. 1 · ·1

·/ . 1..-1 · . ' {•. ' . • ,. 1 . 1 )"

......... ·�

. IÄ-1·1·1 · • ·1·1 l ·�l ·l·l . v.1. 1 . 1 . 1-1/ . ·..:.Y·.

.

·•· · · ":'I. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1· 1 ·f• ·

·•(•· .......

A· I k•· . 1..,...1.., .1.,r.1 1 1 r:.

.

. 5..

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

1

. 1 \ lT �

1 . 5..

�: R.L.:

. 5. . 2

5.. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Diile.: 9

�: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond

.,,

.

6

. 4· . 7

":'

"'

'9

"'

't

"'

'?

"'

"'

'7

.,,

'9

. 4•

Lidsteng

.

6

.

.J..-1'.r<

•·

. 4•

7

. 1-1". rr1.

1

Hippuris vulgaris L.

� ...:

"'

'9

--

"'

't

--

"'

'?

--

"'

--

"'

'7

--

'9

. 4•

Duindoorn

1

1

.

. .

8

. 5 ..

·

.y

. 5·

.4

1 .

5· . 5

1

.

1

5· .

·•(•·

.

·

• .

4 1

.

5 .. 5

1

.

· V• · . ' {• . ' . • JT· •• 1 r

5• . 6

KFK.Dijle.: 1

1w 1:1:1:1:1:1: 1

5• .

-

· ·1 ...-f· l · l·l · lfl·l·I l· �l · l · I .171 .

.

.

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

. ........

• J,.<, •

5• . 6

KFK.Diile.: 2

�: verfandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of

·

2 1 5 3 1 t-b.. 1 I� ) 1.1.1 Il ]'<.0• ,. /l· I k.I · . •'='lx1. 1 .,r. 1 1 1 ['\ 5.. 1

.

1. 1 . ". "

•/ · V• · { llo • 1 1 I . . 1 7'11 •, 1

. IYT· ·VI· l·l·I · V•· ·Vl ·l· I\ . l/J • ·11·

1

.

2 1 5· . 3 1 t-b.. 1 I� 11 ix' . 1/1·1 1'.o.

-

·11:'· 1 · 1 · 1 · • · ·•:Jl·l·l · l · 1·1· 1 · 1· 1·1·1 f'.<'l'-t-hJ 1 • 1 • 1 • 1 . 1 • 1 1 Vf· l · l · •fl · l ·I l· �l ·l· I . 1/.1. 1. 1 . 1 !7

• N.

1

·•I'•· ·�·

5· . 1

1;.1.

.

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

. 1 · Vl ·l· l · l · V•· . 1/1. I 1\ . l.;1 . ·IJ·

1

'-'-

4• . 8

4•

Hippophae rhamnoides L.


())

(,J

1

1

1

. 4- . 7

1 �·

.

5- . 2

1

. 5-.

3 1

· [YT· . l/'I . 1• 1 • 1 • I/• . ·Vl ·l· I\ lî'!· ·11·

. ... . 1. 1 )'

·1 · V• · • 1 {• ".

·

·lf·· k.A'

. 5- . 4

·

1 .

·

5- . 5

1

·

. 5- . 6

·!�· ·i-· l ·l·l·l · l · l·l·l·l ""''-+-+-.! I I· I 1 · I · 1 l Vf- l · l·l · lfl· l · I l · � ·l·l . V-1·l· l · l·V· ·

• l'="k.

. Y.'. .

·

1

) ,.,.[]}filf I A· I J\..r: I •

. 5- . 1

':"

1

1

Holcus mollis L.

<"I

<"I

"?

"?

...:

--: -

"

" "

" "

CD

"

"?

CD

"?

CD

"

"';' "

"';'

CD

"

"?

"

"?

L:..l-1". N"

. 4-. 7

1

. 4-. 8

Heelbeen

. 4-. 6

Holosteum umbellatum L.

CD

"?

CD

"

CD

"?

CD

<"I

"';' "

"

"?

Gladde witbol

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Oijle.: 10

humeuze,

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

'---'-

. 4- . 8

niet

Holcus lanatus L.

1

R.L.: - KFK.VI: 4 - KFK.Oijle.: 2

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

Gestreepte witbol

'7 '---

-? "

" "

-

"

"?

"

<"I

CD

";-

"?[ "

. 4- . 6

Grijze mosterd

Fossat

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze­

2

1

,

.

·V

·

• [,>' VI· l · l · l I/ . 1/1. 1- 1\ • I...>'

v {

v

(

r-., I · 1..-.A•

....

!-<'

,

.

1 . 5- .

5-

.3 1

.

5- . 4

• l'-t-r\

k

. 5-. 5

1---+"'

) 1.r:m çJ1îî 1 1 1 A· I

. 5- . 1

�· I

. 5-. 6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 1

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond


(;.> -0

.

:1

:1

1

�'

l ·î. l·I· l· I ·

�i.....

1

:1

.

1

. 4-.

:1

. 4-. 6

Waterviolier

:1

.

2

1

t-..L

7

1

1

. 5-. 6

· ·

. f/,. ,.

· •·

. •-:-J.1. a,rm •·I·•

·• · IY11

•·

V.. · •r-

.5-.

'\.·

1

"'

.5-.

l·I . · - . 1 1 · I r- 1 · 1 · · ·

./ .

. (

.

.

. ./ .

. 7. . w-.

. ,r

.. {.

'-'-

.

.

.

.

.

N.

")

l

. 5-. 5

. !'-"'"

•·

••

.5-. 4

----.

. 5-. 3

• ". "

,_

2

. . . . . · I;.;. . . . ·V. . . . LI . 1\ . ". .. "

L

T-î-1· · · · ·

·

·• ·l

·I ·I ·I

. 5-' 6

zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 3

�:

r 1111.( .

.4-. 8

._

·•

·

f 1:RTI l rJ • 1� � · • .' ·l

·•· l · I · • · · · :

.

1 . 5-.

· · . .1.•� . . . 1. �· I . 1��™ • · l·tl· I IIIJI

.

1

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

�:

- 5-. 3 1 . 5-. 4 1 . 5- . 5 1 1 • 1'1.1·• • · l ·I I _.. -- ·.A'·• · . 1'1XT; l.:...·.!' I Il • . , . , • 1.1 °1·1 -

1 . 4- . 8 1 . 5-.

..

7

Hottonia palustris L.

';-

"

"I

"

't

"

'?

'":' "

';"

.,,

"I

.4-. 6 1 . 4- .

Kruipertje

Hordeum murinum L.

"

'.

1

"I

"

't

"

'?

'":' "

';"

.,,

"I

1

rr...,

.4-. 7

.. ]. ·!...- . I· I· ..

. 4-. 6

Rothm.

1

8

· lf

..

. (• .. · ly

.. • 1 ·/ ../1

· •,.... .

·

.

·

.5-.3 1 .5-.4 1.5-.51 .5-. 6

· · · · · · I· l�l·I· ". 1 -1· I · l ·Î·1 · -t--1. l·Î·Î· ηηΠ· 1 v 1'-t-1 . · lfl· l·I I· H· l· l · l ..... .. . r. ....Il

......

1 i-

. 5-. 2

. .. .

- KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

ll.I � LJ· I l,;·J k -:--�"

'

. 5-. 1

R.L.:

�:

aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�:

·I/ ·/

:)/ · l· I\

IY .. 1 . 1/ . . 1/

'--'--

. 4-.

Hyacinthoides hispanica (Mill.)

';'"

"

"I

" -

't

" -

'?

'":' " -

';" -

.,, -

-i-"I . 4-' 6

Humulus lupulus L. Hop


� 0

. .i--r. f'rl .

. 4- . 7

1

1

. 4-. 7

-

'9 "

. . .

. .

t•

'i

��

-

":' "

';"

-0

'9

. 4-.6

Wilde hyacint

.

5- . 2 1 . 5-.3

·

1

.

5- . 4

. v.

·

·•· ·

. 5-. 5

. 5-. 6

•/ . [/. . . .7.... • 1. 1y

T

·•·

l l l l EU+#mfi\Wllll

. ·"'k

. '. '-vr:-r:l\ ·IA·l-1·1·1·.._ -11·

4-.6

. 4-. 7

1 1-lt ..:

"";

'9 "

.

"

'i

'7 "

":' "

-

';"

. 5-. 6

. rr • kA'•

. 5-.5

KFK.Dijle.: 6

'9 .,;

.5-. 4

-

\ 1.1.i=Mt'I JIH 111 I IA· I • ·

. 5-. f 1 .5-. 2 1 . 5-.3

· ·

4-. 8

�: R.L.:

·V•·

. 1/1 .

-

. r7· ... · "IY

KFK.VI: 2

-

·•·

. 5-. 6

.,

.. · V• · • 1 ( 1. 1. o lo 1 • l J

· I""· · V'T·l·l·l·LI - VI · l· I\ "'· iy • L•/l•

•I'<

.5-. 6

. '.Jl· l · l · l· l · l-1· 1 ·1-1-1 "-1'..<'l\.-f---m 1 • 1 . 1. 1 . 1 . 1 • 1 IA·l·l·l· lfl·l·l l·�· l·I . GF·.

..7.. • kÄ•

.5-. 5

KFK.Dijle.: 2

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-. 3 .5-. 4 r-1.. 1 l l Il N. • · A· 1 N. I . 1-:"'k

1.7 •IJ• •

1. 1. i-:

'-'-

1

. 4-. 8

. y,

·V•·

•:

·

. 5-. 5

·71-TT l· l ·l· l·l ·l·l·l Wl�l l·l·l• l •l•l ·l IÄ· 1 . 1 . 1 . 1(1 . 1 . 1 1 . Ï-r:"'KM"· I · 1 . 1 . V.1 . 1 .1. 1 . i,r• . .

r.

.5-. 2 1 .5- . 3 1 . 5- . 4 t-b. 1 Il llN.·· •. IA· I N.•·

(overwegend obligate waterplanten) R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 1

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke

.1(1 . . k-4'·

...,

. 5-. f

Hydrocotyle ranunculoides L.f.

1

Grote waternavel

• �· f'rl·

. 4-. 7

grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

..:

'9 "

"

'i

'7 "

":' "

';"

-0

'9

. 4-. 6

Kikkerbeet

Hydrocharis morsus-ranae L.

�: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge

. 111 ·

71·1·1·1·1·1· 1·1·1-l· I wl'+-h.1 1 I · I· 1 · I· 1 · 1 LA· I· I· I \fI · I· 1 I · i-FF=F1"7l · I · 1 · Il

. ...

. f7·.

•I•�

· • l·Vl· l·l· r�r;r" •IYl•l• I • � · •• l ol•l•I•

. 4-. 8

Chouard ex Rothm.

1

P·l 111 1 \ l. l.flihl. IA· IN.

.5- . f

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

· IYI · . 171 . 1 . 1 . 1 • 17, . . •\ ·•· ly • l•J1•

'-'-

. 4- . 8

Hyacinthoides non-scripta (L.)

..:

'9 "

"

'i

'7 "

":' "

';"

-0

'9

. 4-. 6

Hyacinthoides 'hispanica' groep

wateren


6

. 1--1 •

. 4-. 7

6

. 4•

.

7

1 .tfl�

-.;' ...:

"? "'

"

't

" -

'7

"1 " -

';" " -

"I .., -

. 4-.

Frans hertshooi

V1

·

.

. 5-.

lf, k.A'·

·

. 5-. 5

.

2 1 . 5-. 3 r-t.... 1 Il ' 1'1. ' · , 1/l. 1 !'<..' .

·

. 5-. 4 . 5-. 5

·

l..>1·

·

'· ..-,1V. l • •I• 1 • 1 :r11 • •l.;-1• l• I• •• ".". • . 1./1 1. 1. 1.v, . • L<'1 . 1 . 1\ · ·11·

. v., .

6

. 5-. 6

·1 -1 ·I

. 5-.

KFK.Dijle.: 1

:il· l · I l· l · I · I · I · l · I I .-..- 1'-t-t-\l l· l· l · l ·l· J · I · · · · Vf l l l lfl·l· I l· l · l� · l ·l · I ·V-1·l· l· l·V'·

. 5-. 4

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

. l':"-k

•/ · V'· · I{' ". ,. ' . 1 y

. .v.. .

. 5-. 1

. 5-. 3

-) <".<' l'"-t-h . 1r.1.1.1 1." �•. ·V'·

· IY"! . · V1· 1·1· 1 ·V' · ·VI· l· I\ . IY1. ·11·

L......L_

. 4-. 8

2 1

N... 1 Il Il N." • · /l · 1 1'<.' . • "'1 · l_oA•1 1 1 1

. 5-.

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 -

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge

grond

.•(" . J-.t'·

. 5-. 1

1 1.1. t-:'"

. 4-. 8

Hypericum desetangsii Lamotte

'7

"I "

"

't

'7 "

"1 "

';" "

"I ..,

. 4-.

Bilzekruid

Hyoscyamus niger L.

6

�W.

. 4. . 7

"? "

't "'

'7 "'

"1 "'

';" "'

"? ..,

. 4-.

6

·

·•

l ·l· I· l·l· I · -·

. 4-. 7

·

Ruig hertshooi

Hypericum hirsutum L.

;;' Il .•...

.;I

'7

"1 "' -

';" "' -

"I ..,

. 4-.

Kantig hertshooi

1

- 1/111 !'<.'·

W:ik:5l . ,.. ·•·

. 5-. 4

·•

. 5-. 5

.

. 5-.

'-:""

.

.

. ,. '. 'r

· V' · · I(• •

..J..<'1.

·

·

. 5-.

J1w 1 1 1 1 1 1 1

. 5-. 5

·•

· · : : : : : : Vl'· l · l·l· lfl·l· I l·l-T1'--+"'î·l· l ·I V• ·

· lf•· .J-.r·

. 5-.

. 5-. 4

6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 3

2 1 . 5-. 3 r-t.... 1 Il I N.•. · • · I l/l·I IX'" . l":"k1 •1-'Á. . 5-. 1

·•·I·•

.

6

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

• 1_:;1 • · 1/1· 1 · 1 ·1· v,. ·Vl · l · I\ • l..>1· ·11· ._

. 4-. 8

._

1/1·

oi/l•l•l• l•I · • ·l· l:..m ·l· I\ · I· l· I· • ·11·

. , .• l·l·l·I·•·,,_·

·• ·I·•·

... : ·

:=.=�;; · 1 1 1 111�a1�1:u:

·•

JI{''"' -

. 5-. 1

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 8 - KFK.Diile.: 7

�: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond

I l·I l·I·• 1 -·

. 4-. 8

Hypericum dubium Leers


.t:>. 1\.)

<} I

4-

'

7

1

1

'

4- ' 8

1

1

5-

1

5- ' 3

Lri.

. Il! . l.J .

.

'

6

1 :

-

"'

<}

"'

"

'? "'

1 1:

1

<} 1

...:

<} "'

" "'

'? "'

"'

<';'

"'

";-

.,,

'

6

:-

' 4-

I· J.

'

.

7

j_...1'. l'r

1

1

1

. 4- .

8

'

5-

2

.

5-

'

3

Il

A·I - ·

1 1 .

5- . 4

1 .

·

·

-

5- . 5 1 . 5- . 6

�71 • I• ,. 1. 1 "

. L/1 .

·

·

·• · il - - 1• 1 - I• 1 • r:n :1. 1 1 - I· I 1 · 1 1 l , • • - ' - 1......, ..w ....l"FFJ-1 · l · n-� - 1 -1 ::;:r1.1. · l · ll · l · ·I·• · ·ll · l · ·l· • I · Vll . i;<• .

'

. .7

. l.J.

·�

1

· JYJ · 171 · l -l I- V•· . 17f.Tl\ J..y ·ri·

1

...:

"'

<}

" "'

"'

'?

<';' "'

"'

";-

<} .,,

-

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

· L..:-1--'f · ,..,., · :-

•·

..

.,,.. l'-t--t-\_

. '1

l/f· l· l· l · 17-

,

.

·•·

· • ·

. !--+<· .

· l l· .-]

..

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

-

KFK.Dijle.: 10

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

·/ -V· · 1 {1. 1. Il• ,. 1. 1 l'1I . - ' Yl . ' .•. ' .•.•. · l/1 ·11 · - 1 - I?'" - 17TT1\ . lY1. · · ri

.v..

--:-

.

-· (· ".

R.L.:

�:

1 1 ; ·,u11tm:m1·1�' .. .

:1·· ·, ··

Sint-janskruid

'

5 1 . 5-

Gevlekt hertshooi

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

11 · l• l· I• l'-t-t-...

'

� 1 .� 1

I •

• l ol. ·-··

. 5-

Hypericum perforatum L .

5- . 1

1

R.L.:

-

4

· •

1 . 5- .

�:

L....J._

'

l l Dlidf

1 . 5- ' 2 1

· · > AI · 1'<.•· . PR::; 1 1 ,r. 1 1 1 �

'

Il · l· 11 · . - . y. 1 1111 ' · IAitl

.

�� � .� · · · · l 1111 1 1-tf I rrr::I

l·l·I·•·•

'

1:1:1"1"1

1

1

Hypericum 'maculatum' groep

Hypericum maculatum Crantz

";'

<} "'

"'

"

"'

"'

<';'

"'

";-

.,,

' 4- ' 6

KFK.Dijle.: 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 -

�: open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond

Hypericum humifusum L.

Liggend hertshooi


.;:,. 0J

7

I· •· I· · -· ·l · l · I · ·l·l· l · · l·l l

.

7

.

1 . 5-.

1

LY

·•

1 . 5-. 2 1 . 5-. 3 1 . 5-. 4 1 - 5-. 5 1 . 5-. 6 ;-t,.. 1 •

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

�: matig bemeste graslanden op natte grond

. 1/1 · l · I\

.

·l 1 ·1 I I · • · I ·�· l ·l·I

1 ,,

1• ·1·1· 1 ·1·1·1·1·1 · 1 . '�l'+-hl l· l · l; l · l· l� l vf" l · l · •fl·l· I l· � ·l·I ·llH l·l·l·l·l·l· I· •·

·

JiIûil.f1:ff 1:1:J�:1:l I:1:1.1:1

1 . 4-. 8

.

·• ·•

·V-.

• i...Vl'-t-t-o\I

,� 1

· LYI

LLLl:

· • · l · I\

l 1 l l l�lttllltllllll�l�I 1 l 1 11 : M J. U . l l l l . ,J l

1 . 4- -

·11·

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l·tf. 1

. 4-. 6

.

1 ..,.

[,.1 J J J y,

.

. ,. 1 .

., .•.y 1 {' .

· IYi .

':'

vt·

:i;?1 •

·•·

"/

-.;'

"

"/

"

'f

"

'?

":' "

";"

"

"Il

1

7

rr-..

• .

.4

.,.__i... .

. 4- . 6

1

1

lberis umbellata L. Schermscheefbloem

"

'?

"

'f

"

'?

":' "

";"

. 1'4-: '.

·lf,. . ..-. 1 .•

. 5 1 . 5-. 6 "

. 5-

Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid

)· l•l· 111'df. I IA· I K' ·

1

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 3 - KFK.Diile.: 5

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

. 5- . 1 1 . 5-. 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4

·•·

1

'-'-

1 . 4- . 8

•· • l · l · I· • I·

. 6 1 . 4- .

L.

Hypericum tetrapterum Fries Gevleugeld hertshooi

"

'?

"

'f

"

'?

":' "

";"

"

'?

. 4-

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi

8

.

l':"N.

.•.

· •· y, . . 1 (1 ... ,. 1. 1 r

•· 1. . v. 1.

JA"'l I I

...,..

5-. 2

· •(• · . 1-f·

.

1

.

I

'-l

''-1-t"\

·�'·

�· I

5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

) l· l· DlKtf 1\ir_ I 1""1

1

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

. 5·. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

·Vl·l·l·l·V•· ·1'1·1· I\ . Lr ·I ·•·11·

1

1 . 5- . 1

'-'-

. 4- .

L.


.j::>. .i:::.

"

CD

1

'9

'9

1

CD

CD

. 4-.

6

1.

4-

.

7

1

. 4- .

8

' , IT

.

.

.

l-

I

A'·I kl·.A'·l· B · - �1-1·..·.!' I 1 1 �

1.5-.2 1 . 5-. 3 1.5-. 4

\1 11�

· • ·1· 11 . • ,.,, · IY1'"·1 · 1 · . J/T. 1. 1.1 •• .•. 1 . 1 · •·l·l·I· ·

lmpatiens glandulifera Royle

Reuzenbalsemien

1

i

. 5- . 5 1 .5- .

1

'i

'i

6

"

CD

1

'?

'?

1 .5- .

"

CD

R.L.: - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

'":'

'":'

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

"

CD

...:

';-

';-

1 7

1 . 4- .

· l· I · - - 11111

. 4- .

'91

...:

<;'"

"

'9

"

'i

-

CD

'?

:

-

';"

1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 .5-.4 1 . 5-.5 1 .5- .

. ' Y'I.

.•. '. ' ,.,, .

·V• · • 1 {• I

1/1·

· lf· · ·J,...I'·

·•· •·

6

1

1

. 4-. 7

1

1

-·�m:l:l:l:l:l:I - �-1- 1 -l

)\<•· • IA·I k•· - 1':1-.: l · IJ· I 1 1 �

· 1Y.ll

"":"

1

"'\I l �

.5-. 1

._

·lyf· l·I· •

· Jfl·l· I· • . i,...r .

·

11·1·1 11� l/f·I 1'< • '':1-.: 1· 1.oA·

""\·· 1 1 �

. 5- . 5 1 .5- .

·•·I·•

1

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 6 . 4-. 8 1 . 5-.1 1 .5-. 2 1 . 5-. 3 1 .5-. 4

1

6

6

§_fill: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

·l·l·I·-·ll· �:j j . I·I jI j1 jBj ·· jl ·· jl·l>"f·l

. 4- .

Klein springzaad

"b

8

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 5

§.fill: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

ï Pffl l lffihlf� M1

6

lmpatiens parviflora DC .

';'

'9 "b

'9

"b

. 4- .

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

Hulst

.5-.1 1 .5-.2 1.5-.31 .5-.4

lmpatiens noli-tangere L. Groot springzaad

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

llex aquifolium L.


.to>. C.11

1

-b

. 4-.

7

1 1

. 5- .

y

- V• · (•. 1.

. ,, 1 . ,

• 1

1 . 5-. 5

·I I ·I

. 5-. 6

KFK.Dijle.: 2

. 5-. 4

"!" " -

'7 " -

-

1 1:

';" "

.,,

'?

";'" ....:

-H

. 5-. 6

KFK.Dijle.: 8

....:

·•

"'•·l·I ·• ....... - ··-- · · •· 1 · • ·• · 1 · 1· •·

. 5- . 3

-

4-. 7

1 ••

. 4-. 8

·l-1"'·1'r1""'""171·•·

.

L.

. 5-. 2

1

. 5-. 4

Il'

·lf•· ·....r·I·•·

...

--··

l .. . ,-·- .

· ·

· I·I·

· I {, . , .

1

�· I

. 5-. 6

1 1 1

..,.

- ·•· l·lf. 1 · 1 ·11·1· ----

- 1/!Mj 11 1 l

. •·1· 1/1 ·11·

·I ·I

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 6

�:

r.-t' ...c" J �

·I

. 5-. 5

� tffl1u�1�a1•� --

. 5-. 3

m .. . , , .... ,-··

·•·

.

. W-1-1". ,......, •

. 4-. 6

1

)� t1t 1 ·I"'·

1

· •- 1 · 1·•

. 5-.

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 7

�:graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-11. 1 L:...-..:

:-

1

Juglans regio L. Zwarte walnoot

'? "

"!" "

'7 "

� "

';" "

.,,

'?

. 4-. 6

Jasione montana Zandblauwtje

'? "

1

) 1-l·IJll\tl n·M

. 5- . 2 . 5-. 5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

.1 1

. --=-·

. 5-

·l�l'-t-""t""\_

. 5- . 4

-

1/1'·1 - l·l· lf l l · ·ll· l- I� · V· ·

-

·1.71· · 1/1· l · I · V•· - Vl·l· I\ . \/ ·11·

. v.

-

· (' . k.

. '�

2 1 . 5- . 3 1 r-t... 1 ll.. lf IX•· 1/1• 1 N.

- 1""1-<.1. .l.:A -

. 5- .

·�

1

• ·•

. 4-. 8

.. .. .

. .. ..

. 4-. 7

L.

. 4- . 8

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

'? "

"!" "

'7 "

� "

';" "

.,,

'?

. 4-. 6

1 Iris pseudacorus Gele lis

hl

.;I

'7

� "

"

-

'? .,,

. 4-. 6

lnula conyzae (Griesselich) Meikle Donderkruid


.!::>. 0-

1

:1

1

.5-. 4

1 . 5-. 5 . 5-.6

"'I

'?

"

"

";-

.,,

'9

·•·

. 5-. 3

.5-. 4

·•

·

I

"

"

";-

.,,

'9

...

'9 "

"

c

-n·

·

";

'9 "

"

"

·

.5-. 6

"

1

N..•. I'

. 5-. 5

"

• . i..,r .

...- . 1 1 ...

.i...-r. �;-r.r. 1. 1. 1. 1. v•

1

. 5-. 2

) W-P= ctf. · 1 l 1 1?�1 ·•

1

'?

1

. 4-. 7

· ·

1

1 •

·

·

1

·

.

.

·

.

· l.;1 I · I · I • i·tf. 1 l_:_\.:.LI

1/1 1 1

. 1/1· l· l · l · l?• ·

-

·

. 4-. 7

. L.·.:.m" rr

. 4-.6

.

·

• I IJ / •

. 5-

·

1

·

• l W

-1;; ·

1

.2 1

. 5-

.3

·

·

·

l 1" 1 ·I •

·

·

-

·•

·

.5-.5

· - • ·

. 5-. 4

- KFK.Dijle.: 7

·•·

t-b.. 1 • i 1 · l· I 1 11 rx •-1·1 IA · l 1'.. -�

. 5- . 1

·V

. 4-. 8

·

·-·I•

• l I • "

l'IJ·1.1 •

·

·•-1·1·1

·

. 5-.6

.5-. 3 1.5-.41 .5-.51 .5-.6

t-b..

.5-.2

-l"'kl·l� I

1

· { 1 1 1 1Jl.N:J. 1 '

.5-.1

-

rTTl l 1 1 1 1 1 1

1...:-1-.-1' rr-

·

1

l 1 11.1 lef

.4-.7 1.4-.8

·•·I·•

. 4-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

-

KFK.Dijle.: 8

�: open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

Juncus bufonius L. subsp. bufonius �: R.L.: - KFK.VI:

'? "

� "

"

";-

.,,

'9

.4-.6

Zomprus

KFK.Dijle.: 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 -

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

Juncus articula1us L.

...:

.5-. 3

...

2

"

. 5-.

'9

. 5-.1

. 5-. 1

'9 "

.4-.8

. 4-.8

Greppel rus

Juncus bufonius L.

:1

. 4-.7

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

�: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond

" "

�I

1

:1

:1

. 4-. 6

Veldrus

Hoffmann

Juncus acu1iflorus Ehrh. ex


"'

;::,.

7

"';

"'

'?

1

1

. 4- . 8

. 4- . 8

subsp.

. 4-. 7

L.

.1 1.m

" "'

-

"'

'?

-

"'

";"'

.,,

'?

. 4-. 6

.

. J--1"'. f'r1.

. 4-

Juncus bulbosus bulbosus

";-

"'

'?

" "

"

'?

"

"

� '

'? .,,

. 4-. 6

Juncus bulbosus L. Knolrus

":"

1

. 5- . 2

1

. 5- . 3

1

.

,(

. 1/, .

1

.5-.2

1

.5-.3

1

vt·

1 )'

· I..>' · 1/1· 1·1·1· 1/ ·Vl·l· I\ · Lr ·11·

· V• · . .7, ...

r. 1

. v.1. 1 . 1. 1- V''·

• ).<, •

.5- . 4

l'-t-t-\

·lfl·l· l·l ·l·l·l-Im ·J..vf· ·I�- '. 1····

A · I .....,, . ''="'\.., 1. 1 ..Y. 1 1 1 r:.

"\ 1 1 CFtt\rJ\:.rD> '• ,,

.5-.1

.

5• . 5

. t---1<• .

. 5-. 5

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

�:

1

.,• • 1 • •

. 5- . 4

.j ""l'-t-f-\ . rr.1• 1 1 1 l.r.i-J<. i,r,.

• l .Y'! · · 1/1· l · l · I · v,. . U' 1- 1. 1\ • L.r ·11·

7, , ,. . ,_ '. 1 '

. ,

. v.

v

. k.

N.. 1 Il > 1·1 · I 1 Il N. , · '· 1'<..'· "

. 5- . 1

• 1.:.Y

1 1 5- . 6

rt

. 5-. 6

·I ·l ·l

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 2

�: zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan

-�·M·

;

. 4- . 7

..:

"'

" "'

"'

'?

-

1

. 4•

.

7

:

·

. 5-.2

•'=N..1·1-'À ' .". · lf'· ·•

1

1\:. 1 • I •

. 5- . 3

. 4-. 8

.).<', •

'I

1 . 5-. 4

1 . 5- .5

1 .

. 5- . 1

'I

5- . 6

. 5-. 2

1

. 5·. 3

. 5-. 4

. 5·.5

·I

-

.JJ·l· l· l· l· I· •· 1·1·1

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

KFK.Dijle.: 7

�: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond

·V · I{, . · • ·t·J· I · • · •· 1·1·1 · • · 1/1· l· l · I · v, · ·Vl·l· I\ . IY1. ·11·

1:

·-

f'lj

- N•·

1

\I l �

. 5- . 1

� 1 1 l 1thall• 1 1:

";"'

-

'? ..;

. 4-. 6

·

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 5

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

1 1 1 1:��-ll:I

8

._

1

1

1 . 4- .

Juncus conglomeratus L. Biezenknoppen

"'

'?

" "

"

'?

"

";"

.,,

'?

. 4-. 6

Juncus compressus Jacq. Platte rus


� CX>

. 4-

.8

1

.

5- . 1

·

. 5-

J.t

. ........

. 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6 t--1... 1 11..1 �I· I• ·-

'? "

""! "

';"

'? ""

-

.,_

·Il.

...:

'? "

. .....

-· •·

1

'? "

. 4- . 7 1

1 . 4-

1

)

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

-

•·

. 4- . 7 1

.

1

4-

.

1

.2

1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1

•·

. 5- .

.,., · V• · {1. 1. lh • I• 1>1!•

·•·

....-r· l · l · l · lf- 1 ·1· 11· •� • V-1·1. 1. 1. V'·. .v.. ·•·

�I

�·.

\:.l• I • /[. 1 k.•.

.':"'\... ·· • ··• · • kA'· •lol•-·

--

\I l �

. 5-

5 1

·

�l

.

5- . 6

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 3 - KFK.Diile.: 4

�: voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen

5- . 1 1

. 'Y! .

.

•/I•

.

· Vl · l·l·l·V•· . v1 . 1 . f\ . L>1. ·11·

••

8

.

•/

·V• · {• . 1 ••" . •·•111·

l,.;1·

·•·

�1· I· 1· I· 1· I· 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ,"l'-t-t-1.J 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 - � 1·11·�·1·1

f'l

f\:_lol• k.' .

/[. 1

· VI · l · l ·l· V•· 1/1 1·1\ . '/1'

. 'Yl.

.v..

1. 1. !"":'

1

l"'N.

·•(1· • kA'·

KFK.Dijle.: 2

�: hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer voedselarme, zure, humeuze grond

. 7 1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6 r--i... 1 Il

-�·M· ?

. 4- . 6

Padderus

't "

.6 1

6

· L.'"1-·f-. M· 7

.

Juncus subnodulosus Schrank

't "

'? "

""! "

"

'? ""

. 4-

Zeegroene rus

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 7

'? "

'? "

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

't "

't "

Juncus inflexus L.

'? "

'? "

...:

""! "

""! "

. 4-

Juncus squarrosus L. Trekrus

';"

KFK.Dijle.: 9

';"

-

'? ""

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

'? ""

Pitrus

Juncus effusus L.


.j:::.. -0

Juncus tenuis Willd.

1 . 5- . 5

1 .

5- . 6

"?

1

. 4•

1111111 11

. 4- . 7 1

1 ltF�t

"';' ....:

-? "

"

'î

-

"

'?

"

"

'7

-

'tl

. 4-. 6

Spiesleeuwenbek

Kickxio elotine (L.) Dum.

"I "

-

.

5 2 1 t-.L

. 5-.3 1

·

.5-.4

1

.5-.51

. 111 ·

. V1 · ('. '. •· '· 1 r · I_,.. . !/!. 1 1 • 1 • f/, . ·Vl ·l· I\ . 1/1. 1 1 l ·tf . 1 DI.11

•·

.VJ.

l/t ·

. v...

·•

11w 1:1: 1:1:1:· 1:·I1 · lf'TT ll· � l

.5-.6

KFK.Dijle.: 3

111UYl:l:l:l:l:l:l:l1111111

1 Il 1'i.. , .r. · A l k· . l"'ki · l.:A.

.

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

I· I· I·

. 4• .

71

1 .

5•

"';'

"I "

"'

'î

"

'?

"'

"'

'7

'tl

"I

..i--r. rr

1

. 5-

·•/•· (1. r. • ,. 1. 1 ,..

. 1

'--'---

·

.

• .

'-r-î'\

1

. 5•

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

· IYT · . V'l · l · l l · I/'. - Vl · l · I\ . 1/1 . ·11·

·•

. 5· . 51

.

,.,.... · 1 1 · lf1 1 · 1 1 • 1-�, . - �·

. 5- . 1 1

t .

11

. 5· . 41

. 2 1 5 3 1 . 5- . 4 N... 1 Il l 1. 1. 1 1 11 ix ' . /f · I k ' · . ,.,..,,,_ . .(, . . ........ 1 1· 1 ·1-i·ll · ·l·l·l· l · l·l·f�· 1: . . 4- . 8 1

-

· V'l·l·l· l·V' · . ,. '· VI · l· I\ 1/1 • ·11·

R.L.:

. 4- . 7

2 1 . 5- . 3 1 N... 1 I l . 5-. 6

51

·I

q

. 5- . 6

· lfl · l·l �l · l · I ·•· ···• ·•I · ·• IJ . ,r\ . IJ · · • •· ·•

�:

. 4-. 6

.

t IT ID Tlll 1 /1 . 1 1'I_

1

.1':"1':.

.

Jo'< · '

. 5•

_.. . .

1

. 4- . 8 1

Loburnum onogyroides Med.

I· ·I· . 1-'"m ·I· • ·1· ., 1

1

. 4-. 6 1

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 7

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

Goudenregen

"';'

"'

"I

"

'î

'î

"

"

"

"

"

"

"

'?

"Il

'?

\

. 5- . 4

5- . 1

. 5-. 3 1

.2 1

Knoutio orvensis (L.) Coulter Beemdkroon

'7

1

. 5-

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

11

KFK.Dijle.: 8

'7

8

.

-

'tl

.

. 5-

R.L.: - KFK.VI: 8

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

'tl

"I

Tengere rus


(J1 0

\

. 5-. 6

't

1

't

"

-

"I Cb

't Cb

"

'7

Cb

'"l'

"

';-

"I ..,

. .

·1-1·

I· I·

"':'

. w1 .

'----'--

·

4 1 . 5-. 5

·V" · • . '. •(1-1r

;IJ- I·1•I·1•I·I·1•I·I·1 ...+'.<' l"++-1.J 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1·l /f·l·l·l ·lf l·l·I 1·1-�·l·l·l ·171

·IYl· . l/T. 1 •1•1•[/''• ·VI·l·I\ ·IYI· ·11·

1 "

. ._.. .

'<..

•• '''·'·'' ·� . '7•· •·

. .

. 5-.

" -

":'

"I

"

't

'7 "

'"l' Cb

Cb

';-

..,

"1 I

1 .

1

4- . 7 1

. L.:-m". ro-1•

. 4- . 6

1

1

KFK.Diile.: 9

. 5- . 2

." .

•·

1. v...

•l•l•I••• ••l•l•I• • •••• • • i....-+.&.._ •·•·

�---

1

·•

•· •·•·

·•·

� .-.1. 1 .1

.....

. 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

1 . 5- . 3 1 . 5-. 4 1 . 5- . 5 1 r-b.. 1 I l J I·l·I 1 IJ'NJ·' 1·1·• .11 • 1 -· :A·1 1 1 1"1 ·•· ·•·• •· . 5-. 1

••1

8

-

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

"(.·Il· ·····•· 1 .;.'j • I• l•l'•'I• l• • ·Vl·l·l·I·•· ·•·l·I\ ·•·l·i..1"1'·1·1·1·1·. ·11 ·•

. 4- .

Hoenderbeet

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

Hazestaart

. 4-. 6

Lamium amplexicaule L.

�:

Lagurus ovatus L.

....;

"I "'

'7 Cb

'7

"I Cb

'"l' "'

'"l' Cb

"

"

"

';-

"I

Witte dovenetel

"

KFK.Diile.: 9

';-

-

Lamium album L.

..,

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

"I ..,

Kompassla

Lactuca serriola L.


(J1

. 4- .

1

8

. lY1.

·•

·-

1

�·

"

"I

"

'f

"

'?

"

. l-1". rr

•·

. v.

. l':"k

·11·

·•

.

: :

·

.

5 1 . 5- . 6

"

.•...." """>11 '

. 1111 .

.5

• .

'TP..

·•·ll'·l·l·I·•· ... •11·.

t-...1"11· l · l· I·

!'<.'.

· •·

3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

1 . 5- . 2 1

-

• l;-1"1· 1 · •· · · ·Vl· l ·l·I· .1/1.1· 1\

·

lt· . . ..

\Il �

. 5- .

R.L.:

�1 1 1 11:�1J�

"

'7

.,,

"I

. 4

.. 6 1 . 4- . 7 1 . 4- . 8 1

Duvigneaud

argentatum (Smejkal) J.

J\;.I• I• 1'<" �

. 5- .

-

KFK.Dijle.: 7

5-. 6

J+JJ;1tH�JtJJlI �111111m1 1

V. ·

·• . i.-r .

·•·

"

1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 r-;.,, 1 ll..,

. 5- . 2

\· -·

1 . 5- . 1 1

· · � 1 1·tf·

. 4- .

Il� � 1.

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. �:

"'

"I

"

'f

"

'?

":' "

"

'7

.,,

"I

. 4- . 6

7

Lamium galeobdolon (L.) L.

Gele dovenetel

I· .

1

.

. 4- . 7

1

1

. 4- . 8

...:

"

"I

"

'f

"

'7

":' "

"

'7

.,,

"I

Grote gele dovenetel

1

. 5- .

3 1

1

y

• 1/1 • ·11·

-

. 5- .

. !--+<"• .

1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 9

. l/J. 1 . 1\

o

· IYT· ·Vl· l·l · l · V• ·

, y, 1

• 1 (1. 1.

·111•· · V• ·

-)

. 5- . 4

""' l'-t--t-'\.

vr.1. 1 .1.1r.

· V.l· l · I· l·V•·

·

I'< ' ' /f 1 t-<" .:A.

"( · )...,1'· 1 · 1 1111 ·

. l':ix

.v

·•

. 5- . 2

\Il �

1 . 5-. 1 1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. �: R.L.: montanum (Pers.) Hayek

"':' ...:

"

"I

"

'f

"

'?

":' "

"

'7

, d

.,,

"I

. 4- . 6

Kleine gele dovenetel

galeobdolon

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. �:

. 5- . 6

·I

·I ·l

5 1 . 5- . 6


(J1 f\,)

Vill.

...,

.

4- . 7

1

.

.

8

4- . 8

1

.

5-

.

1

1

1 1-LU-rr

...,

-

"/ "'

't "'

'? "'

'":' "'

';' "'

"/

. 4-

.6

4- . 7

• 1--1"'.",....

1

Gevlekte dovenetel

1

.2 1

Y1\ •

. 5-

.

3

1

5-

.

1

1

.

5-

.

2

V1·

· lf•· ·l-<-1'·

- l':"k

.

5-

.

3

5- . 4

1

1

5- . 5

1

•·Il

. .

·11·

. ",,., .

. 5-

. 4 .

5- . 5

1

.

•I 1 ""' l'-t--h.1 1 - 1 - 1 • 1 1• 1 - 1 .,r.1.1.1 1.n�r=-r-1 ·V

l"I. '" /1. 1 1'c._ l

· Vl·l·l· l · V'· - 1/1·1. 1\

l;-1•

-1 · !/' · 1 {•· r . · •·L",f"· l· Jy

1

\l il�

.J,.<'••

'":'"

1 .

1

. 5-

.

6

5-

.

6

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

�:

·VI·1-1 -1-V'· - 1/1-1 - I\ . 1/1 ." -11·

'---'---4

. 4-

Lamium maculatum L.

...;

'""""

"/ "'

.

't "'

"' -

'?

. r. 1 . r

5-

-/ - V·- '{• - ' . ""

.

\li l� :1 . ·-

,

"I "'

't "'

"? "'

'":' "'

';' "'

...,

Paarse dovenetel

"I

.

·

" (. . .... . l • l y

·-·

''-1m""\.

,

-, 1

�· 1

,_

,

akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�:

· Vl · l · l · I · V'· . 1/1 . 1 · I\ ·1 . 1/1. ·11·

,,.,.

1

1

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

Vml ·l·l·lfl·l·l l·l·I� • · l· V'• ·

·•(•· . k-1·

. ......

'":'"

. l':"'k

R.L.:

�:

1 1 1 , )1fftlitj11�I �

• l..:-1-1" ,.....,•

·

Lamium purpureum L.

-

'";-

"/ "'

't "'

'? "'

'":' "'

1

'":' "' -

6

Lamium 'purpureum' groep

';' "'

.

akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 3

�:

';' "

"/

. 4-

Ingesneden dovenetel

Lamium hybridum


(J1 c.v

Lapsana communis L.

. 3 1 . 5- . 4

. 4-. 8

,..., .

• ;-<

...,..

.

.

. " ' . ' rll .

�:

. 5-

·•

.4

·

·

'?CD !

...:

i- .

. . .

.

.

.

1- . I· . . . . . 171. l· I· . . l· I·

.

1

. . . .

.

.

1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

.

.

. L.I • ·il

.

. { . · >1f·l·I·•

. ./

.

• _;,l.>f

.

.

.

1... . . ·/ ��

.

.

>

. . . 1/ . . . . . .

.

. .

.

. . . . . . . .

'1

� 11 -1 1 :1 . 1 . 1 .1. r

: 1 1 1

.

. 5-. 5

,_

.

. 5-. 6

· · 11 1 · l · l · l · I 1 · I · l · I · 1 I'.<' l'-t-h.J 1 • 1 • 1 • 1 1 1 1 · 1--+'î·l·l· I · 1/1· I •· ···-·

·

r'<.l• I• !'<..' · �

. . ., .. v, ·•{1·1·11·1·1·1· • -

.

.

V1·

·•·

.

:A.

/1 .

1 . 5- . 3 1 r-4.. 1 I(,_

. 5- . 2

··(·· . .....,. .

.1'4-.:_

)�.

. 5-. 1

' ' ' ' ' ' l i 1 l � l · · ' �: 1· - 1 1 '? .;

. 5-

'? CD

.2 1

:1

. 5-

.J....-1". f"

•·

. 4- . 7

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

· V1·1·1· 1·V·· ·VI· l· I\ . 1/1 · W:.I.: . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ·lf 1

6

Mill.

Larix kaempferi (Lambert) Carr. Goudlork

'i CD

'? CD

'1' CD

'7 CD

'?

.,,

communis

Lapsana communis L. subsp.

CD

'?

'?

CD

'i CD

-

CD

'?

CD

'1'

'i CD

'? CD

'1' CD

'7

'7 CD CD

.,,

. 4-.

Europese lork

Larix decidua

'?

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 8

rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 9

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-)

'?

.,,

Akkerkool


(J1 .i::.

Lathyrus aphaca L.

..i..-

....:

"

"I

" "

"

'?

"

"

'7

:1

.

7

,�.r-.-,

1

.4- . 6 1 . 4- .

Ruige lathyrus

Lathyrus hirsutus L.

....:

"

"I

" "

"

'?

"

"

'7

"I ...,

.4-. 6 1 . 4-. 7

Naakte lathyrus

.

1

1

. 4- . 8

. 4-. 8

.

1

-

�: R.L.:

-

. . �

KFK.Diile.: 1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

·f ·I ·I

. 5-.5 1 .5-. 6

-

·

. •.r

· I YI · · l/T I· I· I·17•· .171-Tl\ . I; · ·11

·I . 17• . ..7.... • 1. 1"

1..,..,.. . v. .w

'":"

·lf•· ·!...

·

·•

1:1:1:· 1l :·1l :· I1 iw 1:·1--1-<"i

· 1 •

kfl IJ#fffi

1 5-. 1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 .5-.4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6 t-h 1 l l.. : · ,.

·

.

.5-. 3 1 .5-.4

.i�I� ·lll· l ·I l·l·I� . i:;r• .

IYT. . l/T· l ·l · l · 17·· . ]7 1. 1. 1\ . L>1 ·11·

. ]/.. .7 . .. .. • 1. l,...

vt·

. v.

·1Y.•·

.

. . . . .... .

. 17. . ·k

.

.

5- .2

. .• )

1 .5-

�: akkers op kalkrijke grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

"

,_,J....

1

7

1

1 1

---.; ...

"

"I

" "

"

'?

"

"

'7

"I ...,

6

I· I·

. 4-.

7

1

1

KFK.VI: 4

'-'---

-

•:

1 . 5-. 2 1 .5-. 3

·1'<

V1· ·1 · V• · ··7···· • 1. 1 )' •

. I; \·lf. 1

q.1

[:I_U

t,l"I . 1 · 1\

·V··

l'-1-+\

. fl

Il

1 . 5-.4

1--1-<"

1 . 5- . 5 1

q-1

5- . 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

"( . 1-r·

.v

-· ·•

· �··

·•·

. 5-. 4 1 . 5-.5 1 . 5-. 6

KFK.Dijle.: 4

�: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond

· IYT· . l/T. l· l · l · I/

1

1

·

) 1 1 1=r-ti'Jf. IA·I k"

. 4- . 8 1 . 5- .

1 •

." ..•

· V• · " ,""

vr· mr.l · l ·l·l·V· · · P'l·l· I· •

··(··

· IYl · . l/T· l · l l · I/• . ·Vl · l ·I\ . 1/1. •·11·

1

11111111111

· l�· f'r 7

. 4- -

Knollathyrus

-

. . . . .

R.L.:

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

·�' 111 rr.tlll11JDJ

. 4-. 8

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

";

"I

" "

"

'?

"

"

'7

:1

. 4-. 6 1 4-.

Brede lathyrus

Lathyrus latifolius L.


(]1 (]1

.

6

';-

CD

'?

:1 :1

CD

";'

';"

.,,

'?

.

1

1

�i-- . ,�

.,

,. 1 . 1 "

' . 11111 [/, . .7 . ....

'

.

. 5-

1 1

.5-.1

R.L.:

-

1/ 1� · J.:1· t*--'l .

-

: : : :,::;J:f

·

'----' -

/

l y . . · I· ·V . . . - 1./ · · · 7î - l· I\ ·lî

. ...• ·Î· lri1

.5- . 3

- KFK.VI: 1 *

�:

· l.>'1'"' · ' · ' · V· . V'1 · 1.1.1.I/•. · 17rTl\ . I; ·11·

1

. 5-. 5

1

. 5- . 4

1 .5-. 5 1

- KFK.Dijle.: 1

.

5- . 6

. 5-. 6

-·n·l·l·l·l·l·l·l·l·l· I v.-1"-t-t-\J 1 · I I 1 1 · 1 ·l fl · l · ll - �l ·l ·l vt'·l· l ·l· l 17.'I 1 1 1 llï · I 1111 ·1.:.-V•· •

·ml····

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond bedreigd - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

"':'1 . 1.1.1.1.1.1.1.1.,

· Il . i..A'·

. I':"\..,

1 .5- . 1

R.L.:

�:

· · l· I 1.."'� 1- I'-"' . 1l r ..:.., ��b>' L�'-�

.4-.8

. 4- . 8

, . , , . ,:, , , , ,:

.

.4·. 7

. . .. ..

r -1. f· I · f·Î·

.4-.6

1

.7 1

. 4-

.J..,.oi.

1

Lathyrus odoratus L.

-

""';'

CD

'?

CD

"!'

CD

'?

";' "

CD

';-

.,,

'?

. 4-

Lathyrus nissolia L. Graslathyrus

'

-

,..

CD

'?

CD

"!'

CD

'?

CD

";'

CD

,..

"

'?

1 4-

.

7

1 1

r-..

1111

. 4- . 6

Lathyrus sy1vestris L. Boslathyrus

"

'?

CD

"!'

CD

'?

CD

";'

CD

';-

.,,

'?

Lathyrus pratensis L. Veldlathyrus

1

.

5- .

];?

. ,. 1. 1 ,...,, . . . ..

· V• · . f7· . '.

. ' 1..... . v.

.17

1 /1

2

t-b.. I':"\.., 1· I·,

1

. 17 ·l.c.

\

.5-. 1

.1,.1. 1.1.1.1,1•. - VI -1-1\ l.Yi . 1 1 J ·rf . 1 [Ell.:

4- . 8

111

1

-

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 KFK.Dijle.: 8

1.5-.41.5-.51

·•

. .5- 3

.5-.6

zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 4

�:

R.L.:

�:


(Tl 0-

. LA"- rr

1

.

4- . 8

-

";-

"I Q)

Q)

't

'? Q)

Q)

<"/

Q)

';-

"I -,,

. 4-. 6

.J....-t.

. 4-. 7

Groot spiegelklokje

Chaix

. i.....I'

-

- ' r11

' - ' - •. • .

- ·- '

-•- / • •· ·•71 ·1 •

·

·

-

-

·

. '. '�·.

-

. 5- . 4

1 . 5- . 5

1

·

1

q-1

.

1 .

5- . 2

1 . 5- .

3

. 5-. 4

•/!•

6

71.1 .1.1.1.•.

. 5-. 6

· ·A'-"' IY-h.I l · I · l · l · l · l · I Vf:l·l·l· lf. l ·l·I 1·1-�· l ·l· I . V.1- 1t1. - - ·1· 111 ··· •·

.

KFK.Dijle.: 3

. 1-1- 1-1· 1-1 · l· I • • P.T-:-T:-T:1.1. l.l -l-l-I•- · Jl -I· 1- I · I ·I ·1-1·l·I·1

.•

-

. 5-. 5

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

-�

5-

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

-

"\l. l.�l-IH1 11I i A· I k• ·

.

• l.>"'1 · •fl•

. 5-

. 5- . 3

irf: l · • · l71 - l · I 1-1·1� . V.1 - 1;r, -

. v. .

-

1

IÄ· l • A' •

5- . 2

·

. ' . /'1 • 111 1(r • I• I • 1 • L Vfl lî"'f• ' · • · • . ". , . - 1?1 · l · l · I · V· .17r:1 . 1\ · IYI·

L.J._

. 4-. 8

-·•· "71.1.1 .•.....

-�

1

\I l �1

5- . 1

- IYI . ' -

.

1/1 1 1 l !7· - 17 1 - 1 · 1 \

1

Legousia speculum-veneris (L.J

....:

Q)

"I

't Q)

Q)

'?

Q)

<"/

Q)

';-

"I -,,

. 4-. 7

"I Q)

Q)

't

'? Q)

Q)

<"/

Q)

';-

"I -,,

. 4-. 7

1-1·1 I

- 4-. 6

Klein kroos

Lemna minor L.

Bultkroos

. 4-. 6

Lemna gibba L.

KFK.Dijle.: 3

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 -

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

Lathyrus tuberosus L.

Aardaker

. 5- . 2

1 - 5- . 5

1 . 5- . 6

- ·�ku:i-1 :1:1:1:1:1:1

-,..._ , .

- 5- . 4

·1lfJl1,gJJ·I:J:J:J:J:I:1

- --k-1'-

-·-k

·-·-

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

KFK.Dijle.: 7

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

·L'1 · I • 1\

·/ · V•-

-

• 1 ( • . 1 . t l• ,. 1 . 1 711 .

+1-1-1-1 '.+-

. 5-. 3 1

· V.I-1 1 -1-V'� ·

J_y -11·

1

Vf l -1-1 - 1(1-1-1 l · l-�- 1-l

- · (· kA'•

. I':"'.....

.v. .

- --

. 4-. 8

1

") 1 1 ITl1'1df. IA· I

- 5-. 1

. 1-71.

1

- 1/1-1 · 1-1- V• -

. 4-. 8

voedselrijke wateren

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 1

�: zoete tot matig brakke, (matig) (overwegend obligate waterplanten)


(Jl 'J

.

. 4- . 7

......

1

1

1

·lf·· J..J·

·

·

Il

KFK.Dijle.: 8

rt

. 5- . 6

....

....

CD

CD

Q)

1

. 4-. 6

. 4-. 7

nfill

'?

"'

"I

'?

"I

. 4- . 7

..... .. ·•

1

Kleine leeuwentand

CD

Q)

.

•·

. 4-. 6 .

5-.2

. 4-. 8

. 5-. 3

1

. 5- . 4

1

1 . 5-. 6

1w 1 1 1 1 1 1 1

. 5- . 5

.

.5·.3

. v,. " {'· ,. ·•· , .

.

1

.

-

.

5 4

-

. 5-. 5

KFK.Dijle.: 2

. 5-. 6

·fit"• ·':Il· l · l·l· l·l· l· l· 1·1· I �....l'-+-h.] 1 . 1 1 1 • 1• 1 • 1 . t-.-f<r. 1· 1 I

t-h. 1 11.. 1 lx'. IA·I 1'<'·

1

vt· · V.I· I · I · l · l/ v.. .

":'

·•(' · ·� ·

• 1•1':,.

)

. 5-. 1

.5-.2

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 6

kalkrijke

of

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

.

·' · 1 : : : : : : · Vf I · I · 1 • IF 1 · 1 • 1 1 • 1-r:-N-<î· I 1 • 1 . y.1. 1. 1. 1. [,r',. ·Vl ·l·I· ·

. l/1· · Vl·l·l·l·V'· ·V I· l· I\ • 1.,,1 . ·11·

1

l.l.ITih:l.l'l 1 1, 1 - N_1.

1

. •(' · ·�·

>

. 5- . 1

·�

1

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

·•·I l· l · • · I/' · · I{, . , . ·•· , . . lY1. · Vl·l · l·l· V'· . VI · l· I\ . 1/1. ·11·

. 4-. 8

Leontodon saxatilis Lam.

":'

-

CD

"I

CD

-

CD

'?

-

1 1:

CD

"'

"I

CD

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

1

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

.

·•

. 5- . 5

. . !--!-<'

1

":'

.

.5- . 4

t-t-\

1 Il

CD

·

1

. 5-. 3

N. ' . l/f· I N_ "

1 T--.1._

. 5- . 2

V1· . v.1. 1 . l l·V'· J.<I · · 1· 1 · 1 Il '

. l"'k

l

. 5- . 1

Ruige leeuwentand

Leontodon hispidus L.

CD

"'

"I

Vertakte leeuwentand

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 2

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

. Vf"· IJ '.,. ·,I { . 1 . ! r1I · IYl ' ' '. •. • . · l7T:r:i-:r VI· : ·VI · l· I\ · IYI· ·11·

1 ,.

. 4- . 8

Leontodon autumnalis L.

CD

"I

CD

CD

'?

CD

":'

CD

"'

"I

. 4-. 6

Puntkroos

Lemna trisulca L.


(J1 CP

"Il

. .

1

1

.

1

.

.2

1

1

. '. ' �

·•·

"' "

.

5-. 4

1

.

5- . 5

. I7.

, r. i.

lr

·V• ·

· I {""

. 1/1· ·11·

1

1

l

q ·

. 5- . 6

ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 3

·VI · l· I\

1

l'-t-+\ Vf·l·l·l·lf. 1·1·1 1·1-·I� ·V.l· l·l·l·V··

·lf" ·k.of·

.1'="'1-.:

l .1

21.1.ITtiiff

. 5· . 1

':"

1

1

. 17!. . [71 .f.J.J.17, .

1 ••

4- . 8

niet

humeuze,

1

CD

.1 "I

CD

"

-

"'

'7

-

CD

":'

CD

';-

"'

"Il

� '

CD

"I

CD

'i

CD

'?

CD

":'

CD

';-

"'

"I

. 4-. 6

. 4- . 7

.JA."'

Veldkruidkers

1

.

1

5- .

2 1

'-'-

. 5- .

3 5- . 4

• ,. 1. 1 )'

·V• · "{•· , .

·I

.

,- .

• . . ..

·• ·

.

. 5 .. 5

.

· �4-t1 1:1:1:1:1:1:1 Vf. I·I·lm(.I·I·1 1·1-�l · 1·l . v.1. 1. 1. 1.17

·:(•· . k-· 1

......

'"-:'"

.

IA· l • ·A · . 14"l·111 1 1 •

1

\I l �1

. 5- . 1

�:

· IYI· ·VI·l·l·I· V•· .J7î:Tl'\ . IJ ·11·

4-. 8

Lepidium campestre (L.) R. Brown

5• .

6

1

1

1

·

. 4- . 7

. 4- . 8

1

1 .

.

· ·1';.

. 4-.

8

1 . 5- .

1

,

1 • � r1I .

..:

CD

"I

CD

'i

"'

'?

CD

":'

CD

';-

"'

"I

L.-1--1" ,......, •

1

'

·Vf. IJ ·I {• . , . '

1 1 IT

. 5- . 3

· ··

1

. 5- . 4

. 5.

5

1

t---1-<1 . 1 1

1

·11·

L......L-

,

. 17!. ·VI· l·l·l·Y .1/1. I·1\ • 1� ·I

, t . 1)

·V• · . ' {•. '.

. 5-

.

4

1

. 5- . 5

1

5- . 6

. 5-. 6

q

.

·, �l· I·I · I·I · I · I · I·1·I·1 ""l'-t-t-1.J 1 1 1 1 • 1 • 1 • 1 Vf· I l I 1(. 1 · I· 1 1·1-î-=-!--·r•î· l • l I ·V.I·l·l·I·V . j..<'1 • '-;'

.

1 . 5- . 2 1 5- . 3 1 r-b.. 1 ll.. > 1·l· I 1 111'<·· ·· ,.., • 1 k.• . . l":'k1. 1.J. 1 1 1 1 ·•(•· . k-·1

- KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

. 17! . ·Vl·l·l·l·Y·· .1/1·I·1\ . Lr ·11·

. .....

R.L.:

. 4. . 7

1

r-r,,.

vr· . v.1.1.1.1.v

�:

. 4-. 6

.2

tl· l·l IU'f<JT 1,.., . 1 1'<. '.

1

-

11 tt.U:f:lt�J,l�l 111 ��11 · · ·� 1 l

1

1 . 5-

Peperkers

· ·F I· H+.J

. 4- . 6

5- . 1

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 3 R.L.:

Lepidium latifolium L.

..:

.

";"

1

1

Dichtbloemige kruidkers

Lepidium densiflorum Schrad.

..:

4- . 7

5-

. 5- . 3

ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

�:

";"

"'

.;! �

" "'

-

"'

'?

-

":' "'

-

';"'

"'

. 4-. 6

Hartgespan

Leonurus cardiaca L.

niet humeuze,


(J1 '°

I· I·

.J_..

1

.6 1

7

1

1

...:

Cl>

"I

Cl>

't

Cl>

'?

Cl>

"l'

Cl>

';-

"

"I

.4-.

6

. J...-1'. "'

I· I·

.4-. 7

Amerikaanse kruidkers

Lepidium virginicum L.

Cl>

"I

Cl>

't

"

'?

"

"l'

"

';-

"Il "

. 4-

.4- .

Lepi dium ruderale L.

Steenkruidkers

1, ·� • 1...:,..f•

JA'

1

. k.'

·I

. [/', . · I{' . , .

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

. •., · V· · · I{ • . ,.

. v• .

vt ·

· lf• · .,...,,.

. �]\

· Il

""I�

JJ.W ·

• l · J· · -· ···· • ·

·

· f-....1<• ·

� 1 Il I l N. , · ' IA· I 1'<..l ·.Ä· l · I· • . 1""1-.:_l · l_._,(· I 1 1 •

·11·

voedselrijke

·I ·l ·l

·l ·l ·l

. 5-. 6

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

.5-.1 1.5-.2 1.5-.31.5-.41 .5-.5

• I..>'

op

. 5-.2 1 .5-.3 1. 5-.41 . 5-.51 . 5-. 6

• ,. 1 . 1 )' • 1� · J/l· l · l · I · V• ·

'-'-

plaatsen

. f7,. .,...,,. ·• "'":"1.1.1.1.1. 1.1.1.1.f. · l ;I" - .-vrl'--t-t-"\ Vf· I · I • 1 · lf1 · 1. 1 1 . r.� · Vl· l · l · l · V' ·

· •·

•·

.4-. 8

1

) 1.1.Etttdf

1

••• '. 1 y • I�• · 171· l· l · I · v,. · • - T - 1\ · IYI· ·11·

1

. 4- . 8 1 . 5- .

betreden

niet

grond

humeuze,

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

�: regelmatig (tredplanten)

...:

"

"I

"

't

"

'?

Cl>

"l'

Cl>

';-

"

"I

. 4-.

·

I· I·

.4-. 7

l.d-1"· M ·

6

Zandhaver

.4-. 8

• l•/ • 1

· V' · · I{• .,. • ,. 1 . 1 "

.:.)<'' •

V1·

·• · V1· 1

•· ·-

· • · l·I· · .......

.5-.5

I'--+"

·•

) l.l.lliAJl�l 1 1 1 l IA- 1 'K"

.5-.1 1 .5-.2 1.5-.31 .5-.4

·

qI

. 5-. 6

�: stranden, zeeduinen en zandige vloedmerken R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 5

.5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

· 1/1 · ·J/I· l · l · I · V' · ·.VI· l · I\ . '. lî

Leymus arenarius (L.) Hochst.

...:

Cl>

"I

Cl>

't

Cl>

'?

Cl>

"l'

Cl>

';-

"

"I

Margriet

Leucanthemum vulgare Lam.


00

·•

I· I·

. 6 1 . 4- .

7

"'

'?

"'

't

'? "'

";< "'

"'

'7

'?I .,,

. 4- . 6

1

1

1

I· •

1

. 4- . 7 1

·•

Wilde liguster

Ligustrum vulgore L.

"'

'?

"'

't

"'

'?

"'

";<

"'

'7

.,,

'?

. 4-

Haag liguster

L...J_

•·

1

1

l'< ''

..7. .

L.o..

J14LJ l l l l l l I

·

. 5- . 5 1 . 5- . 6

.

.. .....J.

.· I{•· ,.

· · : : : :: : Vf·l·l·l·lfl-:T-1 F�·l·l ·Vl·l·l· l·V· · .w. . ... .

1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

. 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1-..l 1 Il

-

1 . 5- .

2

1

·•·

1

-

l ·I ·I ·

. 5- . 5 1 . 5- . 6

-�

. 5- . 3 1 . 5- . 4

) 1 . 1 . 01ii±f

. 5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 KFK.Diile.: 5

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

· •·l·l·.Y· 1·1>11 · • l;.1°• 1 • I• I • •• • · . l/1 1. 1 . 1 . 17, . • .-:J71 l· I\ · I; ·11·

L...J_

. 4- . 8

. 5-

�: R.L.:

l/f· I k•· .1�1·1�·

. 8 1 . 5- . 1 ...,

':" ·-

. 4-

Ligustrum ovalifolium Hassk.

Linoria vulgoris Mill.

. 4- . 6

1

1

·

. 4- . 7

01"' l!.Witf

't "'

"' -

'?

"'

";<

"'

'7

'? 1 .,,

Vlas

1

1

1

. 1 ;;

1 . 5- . 2

·

1 . 5- . 3

., · Y• · . .-{1. 1. •IT• l• j)'

L,..-t. . v.

·

·

1 .

5- . 4

1 . 5- .

4

1

. 5- .

-

5 1 . 5-. 6

. 5-. 6

1:1:1:1:1:l ·l1 1�1l11· 1:-�·

/ 1 1_-_1 Lll-fsJ...: · - · I J ;'f · I � . l':"k ' . ·lf·· .,...,

. ·.:.J<'· .

"':"

2 1 . 5- . 3

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

1 . 5- .

\ 1 · 1 ClilD>

. 5- . 1

. 5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

niet

humeuze,

KFK.Dijle.: 9

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

·.L/I· 1 1 • 1 • V• · -J/1·1·1' Lv •·1·11·

1 . 4- . 8

Linum usitatissimum L.

...;

"'

'?

"'

't

"'

'?

"'

";<

"'

'7

.,,

'?

Vlasbekje


°'

. 4-.

·•

1

7 1

"?

"'

't

"'

"

'?

"

"

'7

"? .,,

7

l'r1 •

. 4-.

. w--r.

. 4-. 6

Ruw parelzaad

. 5-. 1 1

. 4-. 8

.5-.5

1.5-.31

. l.71. . l/1 . 1 . 1 . 1 . l/• . ·Vl·l· I\ . lY1. ·11·

. V'l· . '(• . '. I• l 1 )"

Vf·l ·l· •r. · V.l· l· l · l · V• · . .W-1 .

··(·· • kÀ'· 1

.

-

.

5 4

''"T"T'\.

t-.L 1 Il ) 1.1.1 1 " 1'1.'"'' /I · 1 N..I · • l'=i.:.1. 1-'A.

.5-.2

1

. 5-.5

-

q·I

KFK.Dijle.: 6

KFK.Dijle.: 1

.5-. 6

-

5 -. 6

q

.

- KFK.VI: 1

,1-...J..<",.

R.L.: met uitsterven bedreigd

�: akkers op kalkrijke grond

.5-.1 1

o

·•·

. 5-. 4 1

- KFK.VI: 5

Vf·l·l·l·lfl·l·I 1- 1--1�·1·1·1

· • ·Lm· ly . ,,, . . L/T . l . l . lm/• . . (/j. 1. 1\ ·• ·11·

'---'--

31

. 5-.

r-t... 1 Il f\\.I• 1'<•· 1 .... _:A.

. 5-. 2 1

R.L.: momenteel niet bedreigd

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

•'=ix •· · · . f7·. 1 1 • 1 I • L-J.-f· 1 1·

. 4-. 8 1

Lithospermum arvense L.

'7

"

"?

"

't

� "

"

'7

.,,

"?

. 4-. 6

Grote keverorchis

Listera ovata (L.) R. Brown

_,_;...f· I"<"•.

. 4-. 7 1

(L.)

.4 .8 -

...:

"

"?

"

't

"

'?

"

"

'7

"? .,,

·•

. 1--1.

. 4-. 7

'/

1 . 5-. 5 1

.5-.3

. 5-. 5

·I·-·•·

. 5-. 4 1

V..

·

•l•l•l•l•l•l •I•••

l-:"1.1.1. 1 • •

'

•···

f-+-

:.A:l:

.'t�;W' l 1' � 'l ·•· �î.. ". .(� · •· 1 ·• ·•·

.5-.21

- KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

1 1 1� Tl/'l'\.I •

R.L.: .5-.1 1

\

.5-. 4 . 5-. 6

·I

.5-. 6

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

·-- · I\ · •·l· IA·l · l· I · • • · 1 ·11·

. 4-. 8

.5-. 1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

11:111111:u�1l1'111

. 4-. 6

Italiaans raaigras

1

R.L.: -

�:

· V• · • 1 {1.•. llo •I• 1 • 1 7'11 • • 1J1•l•I• l • l'• 'I • . l/1 . 1 • 1 • 1 • l/• . ·1/1· l· I\ · l/r·l·l·l·l·i·I ·11·

Desv.

Lolium multiflorum Lam.

...:

"

"?

"

't

"

'?

"

"

'7

.,,

"?

. 4-. 6

Zilverschildzaad

Lobularia maritima

niet

humeuze,


()-. f\.)

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

'":' " '? "

'":' "

'?

..:

..:

7

..:

"I "

'i "

'? "

'":' "

'7 "

"I .,,

.

.

1 4-

.

7

1

.

8

1

.

.

5-

.

!'<.'·

5- . 4

. 5- - 5

1 -

· � - 1 �· 1

1

1 . 5- . 2 1

.

5-

.

3 1

. 5- . 4

1

.

.

.

. 5- .

---

1�111�:·

5- . 1

.1 1

. 5- . 6

5

1

. 5-.

6

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 8 - KFK.Diile.: 8

�:

l·l·l-VI·· V•·l· I\ . l.r1 . ·11·

",,..." • 1 {1 • I . v. "• 111 • :,;1•1•1• I• r••• •

3 1

1 Il,.

. 5- .

/I · 1 1'<' .

1--4..

2 1

1/1 ·Y.1- 1 · 1 - l · [,I°

-•(• ·

1

� · · 1·1· 1 1 1

4-

1

- k-1'-

-

.v, .

5-

kalkhoudende grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

�: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot

1 �:1:�:n:1:1:mt1 :i:� 1 1 1 1 1 11 -

......

6

.

� 1. 1 1 1 11.1.1111 1

. 4-

1

·Vl·

Lotus corniculatus L.

8

Gewone en smalle rolklaver

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

4-

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

.

Lonicera periclymenum L.

ttt.-F J·

1- -

1 . 4- .

Wilde kamperfoelie

'7

"

.

1 "I

"

"I "

'i " 'i

" -

"

"

'7

'7

. 4- . 6

1

Lonicera xylosteum L. Rode kamperfoelie

"I .,, -

�:

"I .,,

Lolium perenne L. Engels raaigras


0w

1

. 4- . 7

Lil"

1 t?'

1

1

1 1

-

.1 1

.2 1 .

3

1

.

N.1 f l • 1'<..l ·A- • l'i ·

\I l �

. 4

1 .

·

5- .

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 7

5- 5- 5-. 5-

R.L.:

1

5 . 5-

"?

. 4-. 6

1--1'". rr-i

. 4-. 7

";"' <"/ "' '? "' 't "' '9 "' -.;' ...

<"/ "'

'? "'

't "'

'9 "'

...:

. 4- . 6

. 4- . 7

·J.-o'I"· fY

1

Tuinjudaspenning

Lunaria annua L.

...:

'9 "'

't "'

'? "'

";"'

�: matig bemeste graslanden op natte grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 8

<"/ "'

";"'

'9 .,,

'9 .,,

•·•·

.

· • ·/111 · • f. I 1 f. • · ·• · I{•.

. ."" •.•.•.•. 1 . 1 . - . · · · •·l·l·l· •·l·l·l·l·l·l·l·l·l·I

. 6

1

1 .

.

5-. 4

1 .

1

.

5-

.2 1

5- . 3

1 l't ' " 'f'tt.c._1°

·•

A·I

.

.4 1 .

1

5- 5-. 5 . 5-

.

• , 1. 1 r

. '

. V1 · (•. '.

11 · I · 1 I 1 1 · 1 · 1 · 1 · I · 1 ,"''-t-h..I 1 . 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 Vf· l ·l· •Fl·l·I 1· 1-r:-t--t<î·l·l·I · V-1 · I · I · I · L1

·•(•· . 1-1'·

•fl•

·

1 .

l'="k1. l.:A.

.J..<1.

1

6

.6

5-. 5 5-.

R.L.: - KFK.VI:4 - KFK.Diile.: 2

�:

\l il�

. 5-.

· IY'J. ·Vl·l·l·l·V•· - Vl·l· I\ l/I ·

1

'--"--

4- . 8

·/ ·V·· 1 (1. 1. lh . •. ' . ' 111 · . l;.1 1 1. 1 . Il· 11 . · VI ·l·l·l·V• · . I/(. [ . 1\ · l.rf· I · I · I · l ·i· 1 ·11·

1

1 11 Wft*00 H111

4-. 8

.

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond R.L.: bedreigd - KFK.VI:2 - KFK.Dijle.: 1

. 5-11 1· 5-rfit[t

Ludwigia palustris (L.) S. Elliott Waterlepeltje

'9 .,,

Moerasrolklaver

1 .

�:

� 1 •tml� l l l 1 11I

4- . 8

·•·

.

Lotus pedunculatus Cav.

'9 "'

't "'

-

'? "'

-

";< "'

";"'

-

'9 .,,

. 4- . 6

Gewone rolklaver

corniculatus

Lotus corniculatus L. subsp.


0.i::.

..

:1

.

• •

.

Vaste lupine

. 1/1. ·11·

R.L.:

-

KFK.VI: 4 -

KFK.Dijle.: 6

·

. .w

vt'·l·l·l·• ·l·I l·l·m--+"" • 1 ••7• ·

_!_• - --- '"-t-t"'\_

··• ·•· 1 · •••11.1•• - · 1· 1 ·1· • · · • ·fl' ·1

IYI · ·

Dilll

. ["

n · 1-i:inl IYI ·

·

:"1.1.1-1 · 1 · •'1· - · I · - ·• · · · -·lf'l l·l·l·l·l·I· •

1 1 1 1 1 1 1 1 l 1·lf.1

1

.1..,1.

..7..

• l•'to..-

. ,

·l ·I ·l

.

"

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

1 ···' I 'l 'tlJflfüK:, ,

'

Lupinus polyphyllus Lindl.

CD

"I

CD

\

niet humeuze,

CD

CD

. L'

'?

'?

...:

CD

"I

CD

"

CD

'?

CD

CD

'7

"/ .,,

.

5-

.

3

1

r:i

.

5- . 4 1

. 5- . 5

1 .5 -. 6

·

· VI • {• . '. • 1. 1 1

·V1· l l · I [7,. .1;71 . I • 1\ . \J1. ·I ·11· ·

.w. .

�l · l · I · I · l · I · I · I · l · I · 1 W['-+f-...1. l · I · I ·1-1·1 ·l • .....r- 1• 1 l • 1(.'I .1 1 1 r.r."'KPI'"· 1 · 1• 1 · V-1 I · I · 1 · V• ·

·•('· 1-o.A"·

1':"i... 1. 1•.)'.1 1 1

""\1--1-� I A· I 1'<..•· •

KFK.Dijle.: 8

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

1 . 5- . 1 1 .5- . 2 1

. 4-. 8

•·I·•·

.4- . 7 1

·�·r'r"I·

. 4-. 6

Witte veldbies

Wilmott

.

-

.5·.5 1 .5-.6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.Vl: 9

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

� 1Ji�i1 1�-�I

.4-.6 1 .4·.7 1 .4·. 8 1.5-.

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et

CD

"I

CD

"

CD

CD

"

"I .,,

CD

·1�·r'r"I·

Luzula campestris (L.) DC. Gewone veldbies

';-

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

CD

• • ;."1 · . [7[:-J.T;-r; l/I .

-

. v, . 7,.,. • l• l')"'fl•

�: R.L.:

';-

"/ .,,

..

. 4-. 6 1 . 4 7 1 4 . 8

Gele lupine

Lupinus luteus L.


°" (J1

I·I· 1·1·

. 4-. 7

1

1 "

. 4- . 8

1

1

";-

CD

"/

CD

'i

CD

'?

CD

":'

' '-'-l-"I' rr-1 '

y,

/'1.

.1/1.

'

1

t

. 5- . 5 . 5-. 6

'

.

•·l·l·I ·-

'

· '11·I·I·I·I·I·l·I·l·I·1 "--Vl'-t-t-\1 i·l·i·l·l·l·I ·t---1-<"1· I·I ·1

·

V'·

1. 1\

(1. 1. •,, 1. 1 y

·V• ·

1/1"

. 1

,

. lf1' /I

5- . 4

-

1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6 N... 1 l l..

·Vl·l- 1 --/,,

' 171 '

"

1

itllRffl

1

I· .....

. 5- .

,

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

·11· �

' lf1'

·•·

. v., ... ' .

. 1

1

1

1

. �IE

�' . V.•. 1. ·V1·1

'k.A'·

. 4-. 7

. 5- . 3

/1' 1 !'<.

•l• I · - ·

CD

1

1

.2 1

·-·l·l·l·l · l·l·l·ll·l·l·l l

";-

�1

. 4-. 6

. 5-

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 KFK.Dijle.: 7

�: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond

>1.1-1�1-l�l,. 1

. 5-. 1

••

'-'--

. 4-. 8

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta (Thuil/.) Arcang. Dichtbloemige veldbies

";-

CD

"/

CD

'?

CD

":'

CD

";-

.,,

"/

. 4-. 6

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Veelbloemige veldbies

., 1

·I·• ·l·I •

·•·

. 4-. 7

...:

CD

"/

CD

'i

CD

'?

CD

":'

CD

";-

.,,

"/

Luzula pilosa (L.) Willd. Ruige veldbies

...:

CD

"/

CD

'i

CD

'?

CD

":'

CD

";-

.,,

"/

. 4-. 6

1

. 5- . 2

'-'--

1

. 5- .

3 1

. 5- ' 4

1

' lf1'

Vf·

. 5- ' 1

·11·

·• 1)·1·•· .-r l '-t-t'\.

'1

. 5-. 6

·•· ' 1 ·----•·1·1

·•·

·•·I·•· l I••

. 5- . 5

1

. 5- .

2

1

. 5- ' 3

1

. 5- . 4

1

. 5- . 5

1 . 5- . 6

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 8

•l•l·-·l•I• '•·" ,.' . . ,._, . I · •· •· i-;-1 . 1 .1. 1. 1• •

1

. a, 1 . J.J'.1 · 1 1 �

�-

) l.•l·. ll1/1=t1'�J l�l ,. 1 ·1 !'<..'·

' 5-. 1

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

' ,, ' ' ' r1I ' • Yl'·l·I· -· ·VI· l·l·I·•· ·V•·1\

. 4-. 8

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora Veelbloemige veldbies s.s.


00-

Luzula s ylvatica (Huds.) Gaudin

1

1 1

..

1

1

l·1--1-'î ·l·l·l·l· l ··ll ···1II

...:

Il>

'?

Il>

't

Il>

'?

Il>

·LÄ·r"T

L....J-

. I>'

· l/1·1·1·1·17· V1· I· ·11·

1\

. I/• . • �71• I• ..... 1 . 1 y

lknltrwm#.U±HI I

...:

Il>

'?

Il>

't

Il>

'?

� "

Il>

";"

.5-.3 1 .5-.41.5-.51 .5-.6

";" "

. 5- . 2

-�· M· 7

. 4- . 6 1 . 4- . 7 1

Lycium barbarum L.

...:

"':'

Il>

'?

-

Il>

't

Boksdoorn

1 -

Il>

'?

-

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

1·1 • -•

..

� "

-

Il>

....'.

4- 6

�:

. 8 1 . 5- . 1 1

4-

1

. r;r,.

. u- 1 . 1.1\

VI·

. •

� --Y..<'l'-f-+-..1

·•· -

"

T '?

Echte koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi L.

'? "

.

6

'? "

. 4- . 6 1 . 4- . 7 1

I>'

.w1.

"":"

1·1·1 !/f· I· ·h-1···(

1 .

·• · · •· •. t:l:J:lrH:Ylft·l · l· l · l· l· l· l· l ·l· l· l·l· I . 1/1· 1· 1· 1 · 17·· · 1 1 1 1 1 l·lf. 1 [LI.:

r

Lychnis coronaria (L.) Desr.

Il>

'?

Il>

't

Il>

'?

� "

";" "

"

"'Il

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Diile.:

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

5-. 2 1 . 5-. 3 1 . 5-. 4 1 . 5-. 51 . 5-. 6 t-h 1 1 t J 1 lCEtt f k_I • . l':'°'k l ·A•

. 4-. 6 1 . 4-. 7 1 . 4-. 8 1 . 5-. 1

Grote veldbies

.

-

R.L.: - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

.

. L>1.

I · V•I·· ·J/1· l· l··VI· ·11·

T\

".v" 1 (1 0 I• • •• ' 1 y

..,..,,1.

:

:

!'<.'· ·1'< A·I ·-··lf·· ·I•· · A' lll\J· 1 1:1:1:1:1 1 · Y.l·IÄll· l··ll·V· l·lf.'l·l·I 1-1-�l·l·l ·/

\�

4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 21 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5-.6

. w. .

KFK.Diile.: 8

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

�: matig bemeste graslanden op natte grond


0"..J

Lycopus europaeus L.

.5-.1

/1 . 1 !'<..' .

.5-.3

·•·

.5-. 4 .5-. 5

.5-. 6

·1':1-.:. 1·l_=A'·1 1 1 I� . ,. ,... ·•(•· •· . .... , . , . . , .,. . . , . , . , . , .. . 11-1·1·1·1 ·1· •·•·1

\11

.....

.,._

...:

CD

'?

CD

CD

'?

CD

":'

CD

"';-

'? ..,

't

·V-·l•lf:l•\·-·L•I•

. 1 1 1·1t-tfftt.f. 11t.'H4: 1l1l1 •·1·1·1·111·1 1·1·1·1·1·1·1·•

'---'--4

. 4-. 8

CD

l·l·i-1

. 4-. 7 . 4-. 6

Puntwederik

't

--

CD

'?

":' "

"';"

'? ..,

. 4-. 6

Boswederik

1

CD

CD

1�

'?

'?

.5-.2

CD

CD

1

't

't

. i--r. rv

. 4- . 7

1

1

.

5- . 2

1

.

5-. 3

. 5-.5

2

. 5-. 6

I�

,. ' . ' 111

·•· "_v, . ·1 {' . '.

11·I I·I·l·I·1- 1 ·1·I·1 1 •1 - 1- 1 1 1 1 Vf·l·l·l·lfl·l·I 1·1-î�·l·I v.1 1 1 1 · lil·1 1·1·1·1- 1·I·I·•· • •J.A°"l·l·l·l·lfl·l·l·l·l·l·l·l·l· •· •

·

. 5-. 4

Vr1'-t-h.J

N... 1 I� > 1. 1. 1 1 Il N.'· '· 1 /1•1 !'<..'. . l':"f..:. l·l·î·I 1 1 �

.

·'('· ·i.-1'·

. 5-

KFK.VI: - KFK.Dijle.:

relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand achteruitgaand - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

�: R.L.: -

R.L.:

�:

·11·

·V1·1·1·1·V'· ·Vl·l·I\ . [...1·

. 4-. 8

Lysimachia punctata L.

CD

CD

bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 7

'?

'?

Lysimachia nemorum L.

CD

":'

CD

":'

CD

"';-

CD

"';-

�:

Lysimachia nummularia L. Penningkruid

'? ..,

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 8

'? ..,

Wolfspoot


0CXl

·

·

·

·

·

·

· • •

·

·

l l t l ·

••• 1 • •

rt -

CD

'7

-

1 1:

CD

'7

.,,

"I

·

";-

CD

"I

CD

't

CD

'7

CD

":'

CD

";"

.,,

"I

. 4-.6

.J_...f. i"

1

(r. 1.

·

. ITJ. ·11·

·

·

·

·

Vl l I\

·

·

• ·

i;vmu111

,. 1 l r

·

• V'

.17f�·Tl [..1,

L....L._

·

. IY'I.

·

�rrn

Lythrum junceum Banks et Soland. 1 �: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

";"

CD

·

·

·

...:

CD

"I

CD

't

CD

'7

CD

":'

CD

";-

.,,

Grote kattenstaart

"I

·

I l l l m VI

·

11

·

V

·

·

,, 1. 1 )"'

·

·

·

I .

. '� . }.'..!<' .

1

·

·

·

I I l

.5-.6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

·

·

v

"(l · l · 11 1

·

vt ·

l· l · I · V• · 1/1 · l I\

. 1/

·

I(

. k.

·

_

.5-.4 1 .5-.5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 2

�: open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond

i1 n�I

. ...

.4-., 1 .4-.8 1.5-

·l�·M·

.4-. 6

Lythrum salicaria L.

...:

'T

CD

"I

.__

·

·�

....," l'-f-t--t

·

.5-.6

"I

·

' I•

·l:JJ· l· l· l· l l· I· •

·

5- .5

CD

I • • l ·I 1

·

·

CD

l

... .

. 5-. 4 1

..-:1·1 ·1 1 1 -�Tr:wi · 1 I • '

.

' 1 1\,

5-.

Ltf:l· 3 1

v • . 1 1 . V.I 1 - 1 ." ' ..,...• 1 . ... .

1 .4-. 8 1 .5- . 1 1

't

·

7

't

CD

'7

CD

":'

CD

'7

.,,

"I

.4-

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 7

. 4-. 6

Lythrum portula (L.) O.A. Webb Waterpostelein

�: matig bemeste graslanden op natte grond

Lysimachia vulgaris L.

Grote wederik


0. -0

.

I

1

·

. 4- . 7

.

·•('·

J.-f .

··•· ·•·•···

1

. 5- . 5 1 . 5- . 6

.

5-. 4

1

. 5-. 5 1 . 5-. 6 '?

'!'

'!'

....

....

,._

"'

'?

'?

"'

"'

"'

"'

'7

'?

"'

"'

"'

"I

1

"I

5-. 3

';" "'

1 .

1

6 1

6 1 . 4-.

7

··�·l"T'"

. 4-.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 3

vochtige tot droge grond

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig

1

·•

.

·-·

.

·•·

" . R.L.. - KFK.VI. - KFK.D11le" 4

mitis 1 �:

,. . .v, . · I{ • .,. · • ·l·I· l · l r · •· ·VI· l·l·l·V'· ·VI· l · I\ . 1/1•

subsp.

'--'-

. 4-. 8

. 1/1

•fl•

· l.71 . · Vî·l·l· l · V• · · L/l · l · I\

1. 1·J · V' · · I{· . , . • •· '· 1 r

i. ,..,... l'-t-h. VII· 1·1·lf1 · 1·1 1 · ·1 . I�· · ·111 · 1 • ·.IA"l·I··

·•·

·•f'· ·�·

. 5-. 6

·I ·I ·I

1 . 4- . 8 1 . 5-. 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6 N... 1 l l.. 1 , 2 1·1·1 11/1um . 1 !'<..' . r. • !":"')..;,

Mill.

. 4- . 7

Malus sytvestris (L.) (Wallr.) Mansf.

';" "'

. 5-. 2

. 4- .

1 dl-

-.;'

"'

'?

.

"'

'!'

"' -

'?

"' -

"I

';" "' -

"

'? I

"

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 8

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

. l;.1 1. 1 . 1 . " . ll . · Vl·l · l·l·V' · · Vl · l· I\ •• •• •fl•

·V

· V' · . . . ,. "., •• 111.

. v.

. L;...f<' . · •·

VI·

111 111 U�U±JIJI

• l":"'k i• l_oA•

/I· 1 1'<

t'.;. I •

\1 1 1�

Malus sytvestris (L.) Mill. Appel (wild + gekweekt)

"

'?

struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke

R.L.: - KFK.VI: 4 - KFK.Diile.: 5

grond

�:

5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4

1 1 . 1. !-:'

1 . 4-. 8 1

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Dalkruid . 4 .. 7 1 . 4-. 8 1 . 5-. 1

...:

.

.

.

bi

.;I

'?

"' -

"I

';" "' -

"

'?

. 4-

.6

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Mahonia


0

-...J

1

1 Ell

. 4-. 7

-

....

"

"I

"

't

"

'?

":' "

"

'7

"I .,,

1

.

7

1

1

. 4-

.

8

. 4-. 8

2 1

1

.

3

. 5-. 5 . 5-. 6

.

.

.

1 . 5-

.

2

1

.

5- .

3 1

[.,.. v.

......

7

. l':'k

�· ·

.

.

A 1 -,.,

. 5-. 4 5

-

. 5-.

• �

1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 1

· !Al· ·ll· ·l·T·I •/

• . ]7,-:1-:-1 . 1- 1/ • . J . l\

.

�·l

.

5-. 6

KFK.Dijle.: 3

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

1 1 111 �1 11 1 1 a .

.

\ 1 1 CHJJ_Ç "'

5-. 1

.

. 5-. 4

. . , ''-t-r.. IÄl· ·ll· · lf.l·l· I 1· 1-� �· I v1 1 1 1 1.r

. f/1.r:-1 1. v" . J/I. 1 . 1\ ". \/ l • •fl•

.

. 5-.

F.l Fîh H1 1 1 1 1/1·1 1.1 1'.."

. 5-.

II ··

. 4- . 7

-

---.;

"

"I

"

't

"

'?

":' "

"

'7

.,,

"I

. 4-

.

1

. 4- .

7

,_,J_..-f. ["

6

1

4- . 8

vt ·

5-.

1 ,..

·

·•

·

·••

·

1

···

. 5-. 5

. 5-. 6

,�:1:1:1:1:1:1 �l l l

·

1'.."

. 5-. 4

.

5- . 2

1

.

5- .

3 1

1.-

·

·

· • ···

. •, •. 1 . 1 . •. V'

· • 1· (1·1· - · ·

1

.

·

5- 4

·� • •_:A• •· · lf" • · • •J,...•..f lo lo lololol• 1';,. l•I•

\I l �

1

1

. 5- .

-

·�

5 1 . 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

. v.1.1.1-1-V .v•. 1 ••

":"

1 .

1

3

niet

humeuze, KFK.Dijle.: 6

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

,

1.

/· . 1/, .

· • ·IAl· ·l·l· I ·• l·l'ff-1 a:r.:.m

• \/f·I ·

2 1

N:.- 1 I � Il N.1

. . . , .\.\.[,/ .J..<'1.1.1 .•f•.

1 . 5- . 1

IL

1

. 5-.

· lf' ·

. .k-l' .

. '"'k

. 5-. 1

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Diile.: 4

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

-• ·· •· ,I{,., . ·l/ll· l· �I\ . \/ ·11·

. 4-. 8

1111' 1111 I

-

Malva neglecta Wallr. Klein kaasjeskruid

-

"";'

"

"I

"

't

"

'?

":' "

"

'7

.,,

"I

. 4-. 6

Muskuskaasjeskruid

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

.l':'\-.:Jl· .A- · . ,( •J...·.Ä' "':'

1

. 5-. 1

Malva moschata L.

�:

1111111111117u-�1-i-1- � -11- 1· -1-1- 1 1

. 4-

1�-l'r

. 4- . 6

Vijfdelig kaasjeskruid

Malva alcea L.

"

1 1.lt "I

"

't

.

"

'?

-

":' "

"

'7

.,,

"I

. 4-. 6

Malus sy1vestris (l.) Mill. subsp. sy1vestris


'-1

Malva sylvestris L.

•·

1

4-

·•

CD

.

.

'

.

1

.

.y

l· I·

.

1

.

5-

l':'f..:.

1

.

5-

'/

.

1

.

5- . 5 5-

1.7 ·11·

·V•· 171. 1. 1\

. " l1 ".v.

· V• · {•. '.

71· lTTT FTTT ·Fl """l\...f-h.I 1 · I · I· 1 · I·1 ·l Ä- 1 . 1 . 1 . lfI 1 1 1 ï-r:-+::H"'. 1 1 1 V.I. 1. 1. 1. !F•. ,y,, •·

.. .

. 2 1 . 3 1 . 5- . 4 1 . Ï""b. 1 ll.. 1/ N.'. /I· 1 1'.. "

5-.

1

1

. 6

ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

�:

. 11'" . 1-r·

.1

·11·

1

111111 · ..-:-........-- I · 1 ·l . 17,. " -. ·• .J..<"l0l0l·-fllllll·I·-·•· "" . . ·•·•· •·11,•·l·I·•· ·•·V"· · I{• .,. ".,. · •· • · \ l"ll ·\· l ·l·I ·· . . .... "

.

-�l.1 1

":'"

. 6 1 . 4- . 7 1 . 4- . 8 1 .

1 1.LU.f"<"I

CD

"!'

-

CD

'?

-

CD

":'

-

CD

"';'

-

.,;

. 4-

Malrove

Marrubium vulgare L.

"I

.

·-·

. 7 1 . 4- . 8 1

•·

.

55- . . pt; . 31 5- � . 5-. 5 . 5-. 6

1

ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 KFK.Diile.: 7

�:

1 1.Rf.�lllfi:Ll:ll�L 1

....:

"

"I

"

"!'

CD

'?

CD

":'

CD

"';'

.,,

"I

. 4-

. 6

Groot kaasjeskruid

Matricaria discoidea DC.

CD

"I

CD

.,.

CD

'?

CD

":'

CD

';-

"1 I .,,

7

. 4- . 6

,

I•

5- . 5

1 . 5- . 6

• I•

.

1

1 )'

� 1 1111111 ... . .

-

1'c.. "

.4 1 .

·•· · · · · 1 1 ::: : : : Vf· l·l · l · lf- 1 - 1 ·1 --- 1�- 1-• . V.\ 1 . 1. 1 V1 . 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 . • • • .V.\.f.\.\ . • • \.f • ·•· •/ ". 1./1'· • . ",""

1/! . 1

. l.Yi. ·Vl· l·l·l·V•· ·Vl·l· I\ . IY1 . ·11·

1 "

·•(•·

. ......, _

-1�-

5-

-

stranden, zeeduinen en zandige vloedmerken momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 KFK.Dijle.: 4

, YFIJJ1tKlf

R.L.:

�:

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�:

4- . 7 1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 .

·.J....-1"·M·

1

Reukeloze kamille

Matricaria maritima L.

....:

CD

"I

CD

"!'

CD

'?

CD

":'

CD

"';'

"I .,,

Schijfkamille


-.....J f\.)

3..J

- 1

- 5- 4 - 5- - 5

1 -

- 5- 6

"

"I

" "

'7 "

"

')'

"

";'

"Il -,,

- 4-

-

6

maritima

1

1

4- - 7

I· I·

-

. [7 Lod ·

l'='I..,

.

.

·

1. 1 / . i:;;;,.; ·•71• 1 • •, l . 1 "

Vf· . v. ·Vl· l - l · ml

1

- 5- -

3 1

·

,

5- - 4

1 - 5- - 5

1 - 5- - 6

:1:1:·11·:11 :·11 �iw-1:·1N-<î

-

KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

") 1-1-lllfdf 1/1 · 1 "'-- ''

5- - 2

-

· I;. 171 . 1. 1 1-;-v, .vr:T--. 1'\ . l-7 IJ

':'

1

-

R.L.:

�:

1 - 4- - 8 1 . 5- - 1 1

Matricaria maritima L. subsp.

...:

"

"

"

"

-,, -,,

"

'""'; .....

"I

" "

"

'7

"

')'

"

";'

"Il -,,

1

• j_!._L..

- 4- - 6

I· I·

- 4- - 7

Gevlekte rupsklaver

·

·

3 1

·Ij

.....

o

I• l •

1"

· V' · · I (, . , -

-

-

-

.

- 5- . 4

1

- 5- - 5

,..._...,_ 1.1.r.-t-J.<

k ''

- 5- -

V1'·l l-l lfl .1.1 .v.1:1:1.J.i,r,

·lf, . • i.....r -

1 Il'

- 5- - 2

. l':"k1. l.:A.

-1 1

1

�-1

- 5- - 6

�:matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

- 5-_ 6

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond R.L.: - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 9

I_;; · l/l · l - 1·1 - 1/ Vl 1 1\ • i__.,. •IJ• •

.

- 5-

I':"

1 . 4- - 8 1

Medicago arabica (L.) Huds.

"

"

"

"

"I

51

"I

1

" "

- 5- - 2 1 !<:t:

" "

1

'7

.....

- 5- - 1

'7

-. 1

')'

"

Matricaria recutita L. Echte kamille

')'

. 1 -. -. 1

KFK.VI: - KFK.Diile.: 9

";'

-

-

";'

R.L.:

�:

"I

.

Soó

"I

1

inodora (K. Koch)

Matricaria maritima L. subsp.


'-l

(;.)

"'

"?

"'

't

"'

'?

"'

"

';-

"? ...,

. 4- . 6

. i....-r. rr

. 4-. 7

Kleine rupsklaver

. 4-. 8

Medicago minima (L.) L.

..:

"'

"?

"'

't

"'

'?

"'

-' "'

"? ...,

·

·

V•

. '

·

{'.

·

'.

·

.!/"

·

.

·

·

·

·

·

11

·

. L>1.

·

·

·

·

·

Vl l l l V• Vl l 1\

·

• ,. 1. t y . 'YI. ' . ' . ' . • ,

·

·

·

.5-.3

·

1

.

'J·

·

.

-

.

5 4

.5-. 5

-

·

. 5-. 6

KFK.Diile.: 1

·

·

I 1'-t-h.J 1 • 1 1 1 1 1 1 vr 1 1 1 • lf 1 • 1• 1 • 1"'1--M 1 1 • 1 V.l l l 1 11"'

·

•(• .........

1

N... 1 Il 1 1';. " ,. ..1-1 "k.'

.5-.2

"'•1':..

' )

. 5- . 1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

6

. 4-. 8

';-

"'

"?

"'

'i

"'

'?

"'

';"'

"? ...,

. 4-. 6

·

. 4-. 7

• 1--'1' JY

Bonte luzerne

·

1

. 5- .2

-

1 . 5.. 3 1

·

·

·

IA I k! Jf •

·

·

·

·

·

1 .

5- . 5

··· �

.....-r.

1 1 '

-

1"N.I 1.:...1' I 1 1 • .. " ,. •

. 5- . 4

KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 6

\1 11�

. 5- . 1

R.L.:

·

I

. 5-. 6

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

·

·

·

11

·

. Y"i '

·

·

·

-

·

V'

·

·

·

·

·

1

. 5- . 3

1 ·

N.. 1 Il 1 r-<.· ,.

. 5- . 2

.5-. 4

. 5-. 5

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

�:

1.

"' {'"'• • • . '. ' Yll • • l_;.-"f• l • I • I • l 'o 'l o

\

. 5-. 1

·

(• .

V•

Vl l l l V• Vî l I\

. 4-. 8

·

·

11

·

. • I 1/1

1. t. 1

·

. 5-. 6

l 11 �fWil� •llll:;i-1 1111 1 E l 1-�4f1tll l 1 1 1 1 1 1

. 4-. 7

Medicago x varia Martyn

...,

"?

.

Luzerne

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

Hopklaver

. 4•

Medicago sativa L.

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

Medicago lupulina L.

niet

humeuze,


--.J �

...:

"I

":' "'

"'

'7

""

"?

. 4- . 6

• .

1 .4

7

.

4- . 8

IYI·

..... l• jy

·•· ·•·V•· ··7· ·· ·

1/1·

· i(• · ·W'· • ·

. l':"1'<

. v.1. 1. 1. 1. [,/ •l�lolol•

--:-

1

1

. 5-. 2 1 . 5- . 3 1

k-1'. ' .

-

'--'---

1 . 5-. 5 1

• F•

. .. " .

·

�· U·l·l - .iî 1

· IYI· ·Vl· l· I·..,..•· . •· l· I\ ·IA"· l· l· l· l ·i· I ·11·

1/1·

4

·•···

. 5- . .

-;i· 1 · 1· 1 · 1 · 1· 1· 1· 1· 1 · I �"11...I.J--+-.\. l I • I I ·l· 1 ·l �l·l·l .

r-c.• · A·I 1'.r:•· · . l""'k 1·1� ·•· ·•(• ·

j,(',.

·•

5-. 6

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 6

\I l �

·•

�: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond

--:-1.1.-.

.

1:1:1: �: 1 . '1�ctkl· 1:-� 1-1-l

.

) 1- 1· fTtDdf ,.,, 1,

1

· Vl· l ·l· I · V•· ·-·l·l\ · IA·l· l·l· I·-·11·

1

1 . 5- .

1 . 4- . 8 1 . 5-. 1

Eenbloemig parelgras

1

.7 1

r-r1

. 4-

L.:..+-.-1'"

1

1

Melica uniflora Retz.

"'

"?

"'

"t

"'

"I

":' "'

"'

'7

"?I ""

. 4- . 6

1 .4 • .

7

·1· 1

.-:-IT

.....

-.;

"'

"?

"'

"t

"I

":' "'

"'

'7

""

"?

. 4-

7

L.:..+-.-1'" N""•.

. 6 1 . 4- .

1

•l•l·-

·•

) U-ITW

. 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5-

1

.

4

1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

. 5- .

. v.

1. 1 .,

· V•·

'7

·•·

lFl · 1 l· l · I • • •

•l,..,.·l· l· l· l·T· I · •·11·

- Vl -1- 1\

.... . 1 .

-

5-. 5 1 . 5- . 6

�cUll: r1:1:1:1:1 ··· � 1 1 ·1

. ..

·•

l'f·I kl·.A'·I· • ·

2 1 . 5- . 3 1 . 5-. 4 1

•I·· •

• 1 (• . 1.

. V.1 .

1/1·

·•(•· · •·

1

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

• �1'< ... , . • . ":'

humeuze,

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

\1 11� . 5- .

11 ·

·

· IY1· · VI·l·l·l·V• ·

.8 1

'-'--

. 4·

Goudgele honingklaver

Melilotus altissimus Thuill.

'7

"? "

"'

1

1

'--'---

1 . 4- . 8

niet

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 7

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

1 11 1 1 1 1 l 1 1 '. l1 l B l l 1l ,Jl

"'

"t

"'

"I

":' "'

"'

� '

"?I ..,

. 4• . 6

Hengel

5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

Witte honingklaver

R.L.: achteruitgaand - KFK. VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

.

Melilotus albus Med.

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

Melampyrum pratense L.


'-1 (11

·•

�. !'rl.

. 4-. 7

. 4-. 8

'9

CD

'9

.

't "

1

-

CD

'?

CD

.1

';" "

..,

1

.

. 4-. 7

EEf.11

I· .

. 4-. 6

1 [

. 4-. 8

Citroengele honingklaver

Melilotus officinalis Lam.

-

.....

"I "

't "

'? "

� "

';" "

..,

"I

. 4-. 6

Kleine honingklaver

Melilotus indicus (L.J All.

. 5-. 5

. 5-. 6

niet

humeuze,

1 1 . 5-.2 1

.5-.3

. 5-.

4

('

. '.

.•J

.[/1.1·1·1·17 ·Lll·l· I\ ·IYI. ·11·

· · ·- · l v

.'

.•. 1./1.

·•·I�

vt· , [7.J, I• oW'Jol•I•

•.Á· I 1 1 •

. 5-. 5

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

\

111 I \11-fliî�JIH l /f · I --·A• · • ·

- .

5

.,..,.

.

· ly ·11·

. 1:71":-r:T-1-17,.

. ' YI .

·lv

..71 .1.

. '. '·I

.[/1 .

\ 1 1 Fîird . IH 1 1 1 1

.5-. 1 1 . 5-.2 1 . 5-.31 . 5-.4

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2 Melissa officinalis L.

?

J-1'". rr-' .

...:

CD

'9

CD

't

'? "

� "

';" "

..,

"I

Watermunt

Mentha aquatica L.

';' -

"I "

't "

Citroenmelisse

7, . , .

·

,

p I • I Y71 •

·11·

. lf

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

�: vertandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

. LI" 1

· 1/1· l · l I· V, ·

. l.Yl .

,

. ,

·•· Vi·

�: R.L.: - KFK. VI: - KFK.Dijle.: 1


-....,J °'

·

·

.

1

. l/

11

·

·

·

·

·

.

V• . 1 (1 •

·

·

1

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

1 1 1

·

:1

"'7.

:1

�I

6

.

1 .

.

" ....' ....

"I

"

"

"?

":' "

"

';'

.,,

'?

-

.L-1.

.4-.7

- -

. 4-. 6

'.-:"

/

·

·

·

·

·

- .

5 4 1

kl A l I ·

IX'

.

·

.5-.5

·

·

·

·

11

·

·

·

·

. 1/1 ·

·

·

·

·

·

·

·

lî"'f • • • . ". 1/1 1 1 ....•... • • Vl l I\

·

·

·

·

·

·

• l l fl'-1 1 1 •

IBlll

·

.5-. 6

-�

1

1 l 1 ltlrfllJi:• 1 1 1 I

)

.5-.2 1 .5-.3 1 N.... 1. ll...

...:

"

"I

"

't

"

"?

":' "

....' "

.,,

'?

·

I

. 4-. 7

·

.

.

.

·

. 4-. 6

·

. 1-1.

I

. 4- . 7

1

•L!..i--' ï- . • I • ·

.

Mentha spicata L.

l

·

":' "

"

';'

:1

. 4•

Groene munt

.5-.1

·

·

I I I I 1 I I •

1 1

·

5 .. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 7

1

.

·

.

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

. 4-.8

·

.

. 5..5 1

.

I

.

·

.

.

v

.

.

·

·

/

·

.

. '(. . . ,r

·

.l . .,.r

.

·

.

·

.

.

-

.

.

·

·

IY1.

·

·

.•.

·

·

·

11

·

. 1/

·

·

.

·

' '�

V•

.. (• . '.

Vf V

·

·

·

·

.

·

·

·

• -),' � l'-t-h . lf . I/'• .

1/1 l l I V•· 1/1 l I\

·

·

.......

"":'

·(· . i-t'· ·

.

.

. .

. . . ........ ..

- ""'\

. . .

.

.

5- . 5

. N-<"• .

·

. 5- .5

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

·

.

.

1

·

·

·

I

I I

.5- . 6

1

·

·

·

I

1 I

. 5- . 6

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond

.

.

.

.••••• '1:' . . 1

1

1 . 5- . 1 1 . 5- .2 1 . 5-. 3 1 .5-.4 1 N... 1 ll... l I N. · · l/f 1 !'<...'. l'="f..:._1 1 .J". - I 11 �

. 4-.8

'-'--

·

·

·

.

.

.

. v. . Y.

.

. . . . . . . . . . -"·

.7

. ......

. 5- . 4

R.L.: - KFK.VI: - KFK.DiHe.: 3

�:

. . . 1/1 R I { • . . . . • 1 111 . y 1/1 . . . / . . _;.l/j J �

. .

.

4- 8

austriaca (Jacq.) Briq.

Mentha arvensis L. subsp.

Mentha arvensis L.

1

·

·1111

1

I ,..v l'-t-t-J 1 1 .•. 1 1 . 1

1

·

. 5- . 4

Vf l l l lfl l I l l l� l l I

·

·

k

t-1.•

. 3 1 1 Il

. 5-

. v.1 • 1 • 1 · 1 • V1 · 1

·

·

1

t-4..

2

• 1 1/

• (• kA'

. ).<

.

·

. 5- .

'':"'\.., ..

\

. 5- . 1

1

L--'-

4- . 8

1.St�-l - l:��flîm:

I

. 4- .7

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

�:

Akkermunt

';'

"

'?

"

't

"

"?

":' "

"

';'

"

'?

. 4-. 6

aquatica

Mentha aquatica L. subsp.


'-1 '-1

1

1

. 4· .

tp

1

1

7

1

1

'<'/

"

'<'/

"

"!'

"

'?

"

"I

"

'7

'l:J

. 4-. 6

Witte munt

. i,..-r. rr

·•

I· I·

. 4-. 7

8

1

1 .

5- . 2

'--'-

.

5- .

3 1

·

··(··

J....A' •

··•·

. 5..

4 1

. 5-. 5 1

q

. 5. .

.

2 1 .5-.3

r-l>.. 1 • I N.'.'. A·I N...I · :A' 1 1 1 � I

-

·

·

. 5-. 4

·•

. 5-. 5

{•.'. ·•· •r

. -/1 .

·•· •·

6

. 5-. 6

•· •· · •;i)· I 1 I 1 I · I · I · I ·1 1 ,",-...- 1·1·1·1·1·1·1 . .....1 ....,.- .1-1 vt·--

.Wr.1.1.

5

.•f•· .k-1'·

.

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5

· V• · . '{• . '. . .. ' . '�

.r�

. 5-. 1

/J

·

1'-t-h.I 1 · 1· I· 1 I· 1 Vf· I · l · I · lf I · I · 1 1 · 1 · 1�l·1 ·l V.l· l I · I· V'• · . iz,.

I · . . ...

. IYI . ·Vl· l· l ·l·V•· . 171.'T."!\' L>' ·11·

•· ·•

1

�l:IMJI

5..

. l.Y1 . · VI· l· l·I · I/•· ·Vl· l·I\ . . . ,,...,

•·

. 4-. 8

.

:-

1

1

. 4- .

Mentha suaveolens Ehrh.

...:

"

'<'/

"

"!'

-

"

'?

-

"

"I

-

"

'7

�1

. 4. . 6

Mentha spicata L. subsp. globrata �: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1 (Lej. et Court ) Lebeau .

. l..J-1·

I· I·

.4-. 7

-.;'

"

'<'/

"

"!'

"

'?

"

"I

"

.,._ '

'l:J

'<'/

. 4-. 6

Pepermunt

I· I·

. 4·. 7

Mentha x piperita L.

"';'

"

'<'/

"

"!'

"

'?

"

"I

"

'7

'l:J

'<'/

. 4-. 6

1

Witte munt + hybriden

,, 1 . 1 ,..

. 5-. 2 1

.IA'

., •

r. 1 r

· V• · fl·,.

.-1·

.........

··fl·

·1':,

. (;'

/J

I

C'Ji

. 5-. 3

·V1·

n - 1 1:lir.I: 1\ •

1 .

. 5-. 4

"\I

5 1

·"'--""'

. 5-. 5

. .

5- .

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

. 5- . 4

) 1.1.1Tfh<:1.1� 1 1 1 1 /f· k•·

. 5-. 1

· In· · ·

. 4-. 8

·V• · {I · •

t-b. 1 Il 11 1';,·· · ·

. 5- . 2 1 . 5-. 3 1

. 5-.

q·I ·

.

6

. 5- . 6

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 3

· l/f · VI· l·l·l· V•· -Vl·l· I\ . 1/1 . ·tl· •

'

1 .5-.1

.4-.8

Mentha 'suaveolens' groep


'..J CX>

. L!-1--'f. r-ri .

. 4-. 7

. 4-. 8

11

-

·

. LT

...:

"

"I

CD

'i

CD

'?

";' "

";"

"o

"I

. 4-

.7 1

�·1'<'1·

. 4-. 6

1

·

1

·

(1 °

vr·

·

LT

,, l .

·11·

l '-t'-t"\

-v

·

1

·

.5- . 3

1

ll 11 J'\.' •· 1/1' I !'<..' ·

1 ,...

·

I•

• l V•

·

-1

1 ,.._._

. 5-. 2

·lf J..<;t"

Jo-<

·

1r

-)

-··

.5- . 4

r---t"

.5-. 5

""\.

. 5-.4 . 5-. 5

·�

1

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

'"'k

'

5-. 1

'-:'

-

. I/' · VI· 1 -1-1- V• · · l/l l · I\

. 4- . 8

- • - V• · . v1 - 1 · I\

- •·

-•{I - •

- V• ·

vt·

. v. . v.

villoso var. olopecuroides (Huil)

Briq.

- •

(

• N.

. 5- . 2

,.._._

1 . 5-. 3 1 1 1l . rx, "" 1..-

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

. ....

1

)

. 5-.

-v

Mentha x villosa Huds. nsubsp.

"

"I

'i

"

"

'7

";' "

";"

"o

"I

. 4-. 6

Mentha x villosa Huds.

1

·

�I

. 5- . 6

�-1

. 5-. 6

1 I ·

.

·

t±+..Jt"r

1 [.

1

. 4-. 7

1

'

.....

"

.1 "I

CD

'i

-

CD

'?

-

-

";' "

CD

.....

"o

"I

1

. 4-. 7

LU. r<"

. 4- . 6

Waterdrieblad

1

r.Yl .

. v.

.5-. 1

·

, , J . 1 )'

·

·

V• (r 1 .

V1

1

-

.5-.2

R.L.:

�:

·

V· ·

·

· I( ·i...

>"1-

·

·

.

-

-

· V• · 1{• - ' ". 1. 1 y

-V·-

-11 .

- Vl·l -1\ - 1/1-

·

-

�··

.5-.4

l'-t'-t"\

.;

/f· I k

1 .5-.3 1 ,.._._ 1 Il .5-.2

v . v. -Jo-<"

"';"

. 5-. 5

1

I

�·

.5-. 6

·

.5-.5

l'-t"

1

1

�-1

.5-.6

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

. l':"k

'

. 5-. 1

·

·

1

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

·

Vl l l l V•

1

·

LT

11

·

·

·

l'-t'-t"\

.;

.5-. 4

KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

·VI· l · l I V• l/l · l · I\

-··

.

4- 8

. 4-. 8

Menyanthes trifoliata L.

...:

";'"

CD

.1 "I

"

'i

"

'7

-

";' "

:1

:1

. 4-. 6

villosa var. villoso

Mentha x villosa Huds. nsubsp.


"-.! -0

'

1 1

1

:1

...:

'7

Cl>

"?

. . •1--' l ·'I · t· I· . . l· I ·

1

1

:1

:1

1

1

. 4-. 7

:1

:1

. 4-. 6

Mercurialis perennis Bosbingelkruid

·• 1

-

.

-"

. · •. . . . . . �

l

/' .

1

. .

1

1

. .

·•

.

·•

1

1

--••

••• . . .

'--,

. . . .

..,

. .

.f . . r. . . ,r . "' . . . . f . . . .. . . I . . . .. . ·11:11•• · . ./ . { . . . r · I · · t -1· · I . • 1" . . . . · J 1 . 1/ . . . . • · . . . . •• · I\ . . •· ·• . ·I· . ., . ·I

. . . . . !' . ·�· .. . . . . . . . . .

. "

1

1

1

·I ·I . ·I

1

.5-.3 1.5-.41.5-.51

1 ':.

;I. ...,.." . .:/ .

. . . .

.5-. 2 5-. 6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Cl>

Cl>

.5-. 1

"?

"?

KFK.Dijle.: 5

Cl>

Cl>

-

't

't

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4

Cl>

Cl>

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4

-

·•

...:

Cl>

"?

Cl>

't

Cl>

'?

Cl>

"1

Cl>

'7

"? ..,

""\

Vf· 1 . 1 1 1(.1 1 1 1•"r:-1--l-< · Vl·l·l·l·V··

�.1

·• ·• '-'-

.5- . 1 1 . 5-. 2 1 .5-. 3 1 .5-.41 .5-. 51 . 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 8

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

· l.A·l·I· -· • · · IA-TI· I · 1;1, · 1· I · 1\ - 1/ ·• · A I · l· I· • · ·•·n·

1

KFK.Diile.: 5

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

H 111 llliJ·,i �j!�· � 11111

Milium effusum L. Bosgierstgras

-.;' -

'?

'?

...:

L.

. 4- . 6 1. 4- . 7 1. 4- . 8 1 . 5- . 1 1.5-. 2 1 .5- . 3 1.5- . 41 . 5- . 51 . 5-. 6 \I l � "? J'<. ' • 1/1· I 'k•· .., . 1'4-.:.•· . f7,. '7 ·• ·J..<-f· Cl> · •· Cl>

. 4-. 8

KFK.Diile.: 9

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

. 5-. 6

-

Mespilus germanica Mispel

"1

L.

. 5-. 2 1. 5-. 3

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

Cl>

L.

"1

Cl>

';-

"? ..,

Mercurialis annua Tuinbingelkruid


CX> 0

·t�·r-r-1·

1

. 4·. 7

1

1

r

. 4. . 8

.

· • · m'l•·l· I · • . [/, .

• 1;.1 . ' ' • ' • • . • •

·- ·1>11 ·

. .-:-r:Tl• . ' .

"7

·1 ··l ·1---f'<"

.,..'. " ":' " '? " '!' " '? "

":' "

'? "

'!' "

'? "

'?

1 . 4-

.7 1

1

•·

. 4-.7

. -='F· r-r-1·

. 4-. 6

Stofzaad

';"

...:

.6 . 4-

1

.8 1

1 . 5- . 2

1

. 5-.

3 1 . 5- . 4

1 . 5- . 5 1

· lf1·

. .. ""

IA· I 'h..l ·A·I· • · . l':"k 1· l·.J'. I 1 1 f\IJ l · I I · •l• I • • • ·-· • l (l•I• ·•···

\1 11� !\: ' •

. 5- . 1

-

•fl•

· V• ·

. t..-1· l· l · l· l/ . :i;;7T:T:'1\ · ly

1 {1 • I• • .,, . 1 • 1 1

VI·

. •( . i...,.r .

·

.5·.4

1

. 5-. 5

1

. 5-. 6

'JklllTl: 1:lI:1: 1 -�1-1-l

··•·

I

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

. ,. ,..,,

. v.

.5- . 6

�: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond

� 1 l�i� 1.5-.

·•

. 4-.B

Monotropa hypopitys L.

--.;'

'? "

'!' "

. 4-

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 7

�: hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer voedselarme, zure, humeuze grond

:1 111H1lllt��l��m

":' "

..,

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 9

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

·

·•

.1....-Y...C-I�

IÄ·l·l· l·lf.' l/'• .

. V.I. 1 . 1 . 1 . v.

.

1.1.1.1.1.1.rm ·k-1'· I· •·

.

..,

'?

Drienerfmuur

·•

.., ';-

. 5" 6

'�' '''

1 '?

.

.5.. 5

. . · l 1·1· •

. . . . .

· V1· l · l · I 17,. 171.1. 1\ . Lr1. ·11·

1

1

Moehringia trineNia (L.) Clai N .

'? "

'!' "

'? "

":' "

';"

:1

1

Pijpenstrootje

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 4

. 4-. 6

Molinia caerulea (L.) Moench

�: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

Misopates orontium (L.) Rafin.

Akkerleeuwenbek


co

.

.

1

. 4- .

1 �

8

1

.

1

1

.

""1'

.

5- .

. 1 �l'T"î'\

1 . 5- . 3 1 N... 1 Il ' 1';. · · .. /I · 1 !'<..' .

5- .2

·· (·· ·

.1':'1-.:_

5- . 4

1 .

5- . 5

1 6

1

1 .

4- . 7

1

1 . 4- . 8

"I

...:

"

"I

" "

"

'7

"

"

.,,

. 4-

6

.

I· I·

. 4- . 7

. 1-1'. rr

1

1

� ;.-1

1

,,

1•

1. 1 Y1I. 1 I' '

·11·

"/1

· Vl· l · l ·l· V• · · Vf·l· I\

. 1.r1.

'}

· •·

I�

/J·I 1'<.•·

·/ . I/•. . ' (•. '. ".

-J..<'1.

vt·

. •(•· ·�·

.1':"1-.::

.5- . 1 1 5-. 2 1 . 5- . 3 1 . 5-. 4 \1 11 � !'(. ' •

1-1-1"':'

'---'--

1

. 4- . .

5- . 5

. t-t"'

1 1

�- 1

.

5-. 6

1

1

.

.

1

1

.

5-. 2

1

. 5- .

3 1

-

.....

"

"I

I· I· • · - --· !'< -·1 · 1 · 1 · · 1·1· I · ·1·1 1

..r.

'"'

· V. .. ··· • ·

"

"I

" "

"

'7

"

"

"I .,,

·11·

. 1/1.

·

1. 1y

.

5.

4

�I

1 . 5.

6

KFK.Dijle.: 6

. 5- . 5

·•

1

-

.5-.2 1 .5-.3 1 .5-.4

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-} rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

· l,,.... · I · • · 1/1 · I l · I · 1/ ·-· I\

,,

. .

vt·

. v- ' . ..... . .

. l ':N.

.l.l:l:[IJrtit

.5-

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4

�: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond

·i 1 dl I H1Udl l Il l l l l l l l l I 1

" "

'7

"

�I

. 4- . 6

Myosotis arvensis [L.) Hili

1

·

�I

5- .

Akkervergeet-mij-nietje

·11·

• L>1 ·

. 1/1 - 1 . 1\

·�l·

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 1

8

'

'. '. • · , .

· Vl· l· l · l · V•·

. IY'! . ' .

'

'

1 (• . 1. lh "' '111

·/ · • · V•·

.J.<'1.

·

vf" I · l · l lf · VI· 1 1 1 Il"'• ·

1 1·1 �Hi 1 1 1 1 1 1' kll 1 1 1 1 1 1 1 1

. 4- .

�: open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond

1

Muursla

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

Klein bronkruid

7

Mycelis muralis [L.) Dum.

�:

Montia minor C.C. Gmel.

...:

'7

<i "

" "

-

"

'7

-

"

-

"

-

.,,

"I

. 4- . 6

Behaard stofzaad

hypopi1ys

Monotropo hypopi1ys L. subsp.


co rv

·

·�·l'r

. 4-. 7

·

·

. 4-. 8

..:

"

"I

"

'f

"

'?

"

":'

"

";-

..,

"I

. 4-. 6

·

··+--.

. 4-. 7

1

·•

. 4-. 8

Myosotis 'cespitosa' groep

..:

"

"I

"

'f

"

'?

"

":'

"

";-

..,

"I

. 4-. 6

·

·

·

·

·

·

·

. '�

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.

·

�: R.L.:

·

·

·

-

·

·

. 11 -

.

.

.

-

·

·

·

·

ITl:l.Y.VI m 1 �

·

·

. 5- . 5

·• . •·11·

.

·

" ." . vrTl\

·-· ··

.

·

I

·

" :; v,,,11� ·• [Äl.l.•t. . .-....+-'" v.1 1 1 . l-<I. 1. 1. 1. j{l . I· ·-· •:--. I . i..;.1.-r. J1.1 . . 71-T-lî · ·

"':'

·

·

• •

� ". .

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

·

·

·

il

1 . 5-. 1 1 . 5-. 2 1 .5-.3 1 . 5-. 4 1 t-h 1 • 11 '\xl l l l I · •

. 1/

·

. J-,1'.

·

·

. 1,;W-l f71 •· ". lyf l l I · V'I ' ' ' . • 1.1\ l . [y l f1

·

·

-

·

. , • • ,�1. 1� t-h. 1/1 V.l l l l V" . V.I. 1. 1. 1. f7 •

"':'

·

·

1

. 5-. 5

I I I

·

·

·

1 I I

1 . 5- . 6

·

·

·

.5- . 6

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 5

. 5-.2 1 .5-.3 . 5-. 4 RI IC Jx • IA' I 1'. �l l'.A • 171 1 1 1 1 1 1 1m

.5-.1

Myosotis cespitosa C.F. Schultz

Zompvergeet-mij-nietje

·

1�L......-1.

• ·

. 4-. 7

"

"

1

. 4- . 7

..:

1

·

·

·

·

·

·

·

·

·

{• .

1

·

·

·

·

·

·

·

• l I l lr ' >'f 1 I I •

1 . 1 . 1

·

·

·

·

.

-

-

·

·

·

·

·

·

.

···•·Y•·I\ - " [y .-. . •·n·

·

·

·

·

·

-�

N-<'W l I •

• •

. 5-. 6

·

-

·•

. 5- . 5 1 . 5-. 6

·•·

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

·l/l· ' '·-..1

·

·

·

. 5-. 5

KFK.Dijle.: 6

�: graslanden op droge, voedselanne tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

·

1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 Il l'\. I l/f I 'kl ·.Ä· I · · '"'kl lyt .. ,. . ·• kA'·

._

8

·

·

. 1/1. 1 • 17, Vi 1 1\ . '. LY •·11

·

·

·

·

·

v •·I l V- 1 1 1 l V· .J.o<j.j • l l l l •·ll,• · •· V•

·

·

.

·•· l·l· l ·I· �

'-'-

. 4-.

/[JJ]I

1

21-

"

'f

"

'?

-

":'

-

";-

-

..,

"I

. 4- . 6

Ruw vergeet-mij-nietje

Schuit.

.

. 5-.2 1 5-. 3 . 5-. 4 N>.. 1 1 � 11 ix· •. } IA" 1 N ' . T'i •

. 5-. 1

.. , . . ..7 )... 1 f. f. r:'I 1 1 I I I 1 I 1 I•

. 4-. 8

Myosotis ramosissima Rochel ex

":'

"

"I

"

'f

"

'?

<D

":'

"

";-

..,

"I

. 4-. 6

KFK.Dijle.: 5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 -

�: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

Myosotis discolor Pers. Veelkleurig vergeet-mij-nietje


CX> c..u

Myosotis scorpioides

L.

6

"

. 4-. 7

·•

. 4-. 8

';-

"I "'

"'

"

'7 "'

"l' "'

"'

';-

"I .,,

. 4-.

6

. 1--

I· I·

. 4-. 7

Stijf vergeet-mij-nietje

Schuit.

·

·11·

. 5-.

2 1

. 5-. 3

· V• · · lf· "'· ,. 1 1 r

·

·

·

I I I

. 5. . 6

·

- 5-. 4 . 5-. 5 . 5-.

�Wfi+N+.tt1YlI

Vf· 1 · 1

. •(

N... 1 I\. l f 'l-1.'· •. 1/!.1 !'<.' . l":"N. '..:A ' r

1

. .....,. .

.

.J.<

. 5•

. N-<" •

5

·•

.

6

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

IA · V1· 1 · 1 · 1 · V•· · VI · l · I\ . lY

. 4-. 8

· l· l · l · l· I·

!1 v,..�

·1

.,.

. 5•

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

. 1/.1. 1.1. 1. · R·

v

. .....

111 · • · Il

·

. 5-. 4

.�JJJrttt ml

·

I \.

. 5-. 3

RL momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 6

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvorrnend

1 . 5-. 2 \ 1 1 1-r-

. 5-. 1

Myosotis stricta Link ex Roem. et

"I "'

"'

"

'7 "'

"l' "'

"'

';-

"I .,,

. 4-.

Moerasvergeet-mij-nietje

. 4-. 7

·•

. 5-.

v

. •(

l":"N.

.......,.

)

. 5-. 1

.

• •

6

"'

.... .....

1

. 5-. 1

1

5-. 3

11 1" " "

. !--+<'' .

. 5-. 5

I I I

6

KFK.Dijle.: 5

. 5- .

3

1

r-i... 1 111

2 1 . 5- .

. 5- . 4

. 5-. 5

. v. ·K • ·

VI·

1--

·

6

·

1�111� 1 � 1 1 1 1: �: � .

·•

. 5-.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.:8

\· -,,.

·

·

· ·

. 5-.

-

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

· 11 _,,... l'-t-t"\

. 1r.111 . · V• ·

/f 1 !'<.' . I�

. 5-. 4

�-� IJr 11.1 tllg:�:i:1·1:1111111

. 4-. 8

Moench

1 · 1 · 111 · 111 · • I·

. 4-. 7

(L.)

-

r-i... 1 1\.

2 1

:1 � m·�ll l!Rf,,.

"

'7 "'

"l' "'

"'

';-

. 4-.

Watermuur

"I .,,

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI:5

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

· 111 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · - · . •· ' . ' r · Jyf· l · l · I · • · 1/1· 1 · 1 · 1 · 1/ -· · • · l · I\ ...• :"1.1.1 • . lî ·11·

6

Myosoton aquaticum

...:

"I "'

" "'

'7 "'

"l' "'

"'

';-

"I .,,

. 4- -

Bosvergeet-mij-nietje

Hoffmann

Myosotis sylvatica Ehrh. ex


co �

- 4- . 7

1

.

...

Cl>

'</

Cl>

"

Cl>

'?

Cl>

Cl>

';"

'</ ..,

. 4-. 6

. 4-. 7

J--1'". M.

Aarvederkruid

1

. 4-. 8

5-

. 5-. 2

1

.

5-. 3

·•·

.5-.2 1.5-.31 .5-.4

.

· IYI · · 171 · 1 · 1 1 · LI• · . !7f.l:l\ . [/l ·11·

.1. l/1 . ,,7. . 1. -' •· ly

1 . 5-. 6

.

.

.

.,....

.

.5-.5

- 5-. 6

lt14Ll� 1:1:1:1:1:1: 1 1 . 1 . lf 1 1 1 1 "r:-t---M" . 1 1 • 1

VI'· 1 .v.1. 1.1 . 1�

. kA'•

..7. .

. l<:ix

. J;7,.

. 5-. 5

zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 2

�:

.

,. 1 . 1 -

. 17,.

/l'l'o

1

�44l I:1: 1:1:1:1:1 . 1---1-<1"·1 1 ·l

- 5-.4

) l.l.�l.l'l 111 I À. 1 .,_, ·•·

- 5-. 1

·11·

. 1,-

.

.

. V• · . •l" "

.

" .

vt·

. L.J.

. .. .7

. l':'k

1

open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 3

\� IA· 1 1'< • ·

.1 1

. l.Yf .

.

R.L.:

2fill:

. [7[ . 1 1 1 l/• • [71 . I · 1\

1

'--'-

1

4- . 8

Myriophyllum spicatum L.

""";'

"

.1 1-Lt '</

Cl>

"

-

Cl>

'?

-

Cl>

-

Cl>

';-

'</ ..,

. 4-. 6

Muizenstaart

Myosurus minimus L.

...

';"

Cl>

'</

Cl>

"

Cl>

'?

Cl>

Cl>

';-

'</ ..,

Narcis

I· I·

. 4-

l'r• .

. 4-. 7

1_,J...1".

. 4-. 6

-�-l'r

7

(G)

Narcissus

...:

Cl>

'</

Cl>

"

Cl>

'?

Cl>

Cl>

';-

'</ ..,

. 4-. 6

.7 1 .

.

.

5-. 2

YI

. v.

.

.

1

.5-.31 .5-.4

....r.v 1�

".

t-b.. 1 11.. Il N. "" IA· I k.'"• · f'\

·/ ·V• · {• . '. . • · ly

.

.5- - 5

Vf· I · I · 1 · lf.1·I·1 1 l-r:-t---1-<" . 17'··

·•f•· . kA'·

.

-

1

.

.5- . 6

·l .[ .[

.5-. 6

"Il·l· l· l· l·l· l· l · l·l · I wl'-t-h.I 1 ·I·1·1·1·1 ·l 1r.1 111 r.� 1 1 1 ·V·· .

. 5-. 5

- KFK.VI: - KFK.Diile.: 2 .5-.2

R.L.:

�:

. 1':"1x

. 5-. 1

·/ ·V• · . 17'"" • , 1 . 1y .

IA· • 1/.

.v.,.

l"'l

1 . 5-.3 1 .5- - 4 1 N,,. 1 Il 1 · l· I 1 Il N. • · · · A· 1 1'...l ·.l· I · -

1

. (. . . kA'·

>

5-. 1

· IY1 · · 1/1· 1 · 1 · 1 LI• · ·1/1·1· 1\ . [/ ·11·

1 ••

. 4-. 8

1

zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

�:

· 1/1 · l l I V• · ·V I· I · 1\ . [/ ·11·

1 ,.

.4- . 8

Myriophyllum verticillatum L. Kransvederkruid


cx:i ()1

. 4- . 7

...:

'7

Q)

'9

:1

:1 :1

Q)

'7

'9 ..,

1

.

1 1 1 I·

. 4-. 7

.

.

. _, .

.

l·I· l· I · l· I·

. 4-. 6

Borstelgras

1 Nardus stricta L.

"'

Q)

'9

.1 1.BI

Q)

't

-

Q)

'?

-

Q)

-

Q)

'7

-

'9 ..,

. 4- . 6

1

.8 1

. 5- . 3

.

"•'•\Yfl•

. , .,.,, - . ·-· • 1 {'. '. ,"

.

. 5-

. 5

1 .

. .... .

.

.

.

.

. .

1

. 5- . 4

' \

·IJ'

.

.

1

·

. --..... .

. 5.. 5

1

·I· ·I· l·I· l· I ·I· I·I· I· · l·I· I· I· 1

-� , ....r-� . . .

1 ..

. .

. . . . ·I .

. 5- . 3

l.. -,._ ' 'IX . ·1 1-î·T-l /. k -À· . . .

. 5·. 2

. .....

.

·•·

5- . 6

1

1

1

·I ·I

. 5- . 6

1

1 1

1

1

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 1

·/ f . T ·1·1-1-1·1·1 . :,..' . . . . . 1 . /. ·/ . . ./ .. \ . /. . . J

� -

1

�: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond

. . . r .

. �......

.

. 5- . 1

·•.

'-'---

. 5-. 4

. ' • •·1·1·1· 111· 1·1·1·1·1· 1· 1·1·1 · 1 ' ' . '. ,......_ 1. ,......,. l'-t-t--\1 1 . 1. 1 . 1 . 1. 1 . 1 VIII · I · 1 · lf 1 · 1 · 1 1 · I· I� · 1 · 1 · 1 . v.1 . 1 .1.1. v, . )/, . .

•.i.......f"• I•

·lf··

1/1·1 K" . 1�1·1.:..-1·

. 5- . 2

1 1 1 "\11 1�

. 5- . 1

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 3

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

\./"'f 1 1. 1 • • • 11 . ·Vî·l·l·l·VI·: ·VI·l· I\ . lY ·• ·11·

1 ,.

4-

. 4- . 8

.

Narcissus pseudonarcissus L.

Wilde narcis

1

1

1 1 1 1 1 1

1

1

.

6

·l--1 .

1 . 4-. 7 1 .

4- . 8

...:

----.;;

Q)

'9

Q)

't

Q)

'?

Q)

Q)

'7

'9 ..,

. 4•

6

.

·.1--1"·" 1'<"'·

. 4. . 7

.

. ....

.

. 5- . 4

1 .

5- . 5

1

· V' · . '{ '. '. · • ·1r

.5-.2

1

. 5- . 3

1

. l.>1 ·11·

,.--

·1/1·1·1\

Il 1 l ïl.rl t

'I

· V' · · lf, . ,. ,"

·

. 5- .

4

. 5- . 5

1

. 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

KFK.Diile.: 3

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

· ' 1•· 1 · 1 · 1 · 1 · 1·1· 1 · 1 · 1 .... 1.....i 1·I· 1·I· l·1· I vt'·l·l· lllf l ·l · I 1 · 1-. l�· l · l · I . v.r. 1 . r . 1. ," .j.<, .

l...JL'[_· 171T

. 5. . 6

. �4+J 1:j: 1:j: 1:j: 1

·•

. 1 • r-t.N. ) '. 1/1 I "'- ' . .1�1·1.:.·.-1

. 5-. 1

.

1 5- . 3 1 r-t.. 1 1\. N. 1. 1. 1/1.1 !'<..' r.

2

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

IX· I · I · I · lf I · I · 1 1 · I· I� · I ·1· 1 ·V' ·

•k..!'•

. .(, .

1 . 5-

. l'='k

5. . 1

-

•î"'! · · V'l·l·l · l · V' · · 1/1 · 1 ·1\ . 1/1 · ·11·

1

�: R.L.:

·lf,. 1 l· I l· l·J,...,4'· 1

. 4-. 8

(Boenningh.) Reichenb. Slanke waterkers

Nasturtium microphyllum

'7

Q)

'9

Q)

't

Q)

'?

Q)

Q)

';-

.,,

'9

. 4-

Nasturtium


CX> 0-

. 4-. 7

,

1

. 4-. 8

. 5-. 2

1

·

5-.

3 1

·

5-

.

4

.. •i...,r .

. m..., I

·

!.:A·

•-J

".

·

.

11. 1.i=1'1 � 1. � 1 11 I /f l l'<.l Ä -

. 5-. 1 . 5-. 5

T

·

. 5-. 6

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 5

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

L--1" . rr

·

·

·

·

·

·

.

. 5

..

·

·

·

·

·

1\

·

. 5-. 2 . 5-. 4

1 . 5-. 5

1 . 5-. 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

�: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond

·

"

...:

"

"I

:1 :1

:1

1

·

/

. 4-. 7

.,,

1 -.;' ...:

"

"I'

".

't

.

"

'?

" -

";'

" -

.

1�

·

. 4-. 7

. 4-. 6

Gele plomp

1

·

·(·

·

.

.

•,

·

·

2

·

·

·

·

I

·

1. �y

·

·

/]

. 1/

·

3 1

5-. 4

·

.• -)

·

f'l

1'<. "

·

·

-

·

-. . ,.._.,...

. 5-. 5

·

�I

. 5-. 6

1 . 5- . 2 1 .

5-

.

3

1 . 5- . l

• (•

V•

·

·

·

-

-

·

·

·

·

1

. 5-. 5

1

.

1Mf!i�j$flll . "1 y

·

{• . '.

�·1•

·

·

/f I kl Ä I •

4

.. 6 5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

. ....,. .

. j.<'• .

·

5- .

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

. 1 ":""K

·

·

) 1. 1.1 1 Il 1'1.'""

. 5- . 1

·

1

. lf ". v"

. l/'• . 1{'""

V1

. 1--f• ·

.1-:-1':.

J-<

11

.

IA l I • 1/1 1 1 1 1/ Vl 1 1\

-

. 4- . 8 1

'-'-

1 •

. 5-

) 1.1.i=nr�J 1�l 1 1 1 1 1/1 1

. 5-. 1

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

• 1 ;;1• . I/! . 1 •1 1 • I/• . VI l I\ . /1 1

1 "

. 4-. 8

Nuphar lutea (L.) Smith

...:

":'

"I

"

't

'7

1

. 4-. 8

·

1 . 1 r1l.

" -

:1

. 4·. 7

·

•,,

·

·

"I

1

•l•I•--

'?

" -

";'

" -

'7

.,,

"I

. 4-. 6

Vinkenzaad

Neslia paniculata [L.) Desv.

:1

. 4-. 6

Vogelnestje

1

/]

IYI

·

·

·

. .- l/I. . I

·

l � · · • I' • . 1/1 1 . 1 1 -• . l

·

• l l l l l I l l l l l./l:IJ • l lh

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.

...:

"

"I

"

't

"

'?

:1 1 I 1 l l.llBlîlttîftlF

"

'7

.,,

"I

. 4-. 6

Witte waterkers

Nasturtium officinale R. Brown


CX> '-.J

1

.

4-

"I

"

. 4-. 6

Witte waterlelie

L.

. 4-. 7

1 Nymphaea alba

";'" .....

"

. 5- .

2 1 . 5- . 3 1

1"

.,. 1 . , ,.

. l/• . l r' • · . .

. v.1.1. 1.1. v

·

1

5- .

2 1

. 5-

.3 1

.

.

5- 4

. v.

i.,.

I...

.17

l N

.17

·

·

· 11 . 1.-".G l'-f-h

. 5-. 5

. 5-. 5

·�

I \l.l- �l-l'l111 1" '}<.

.

. 1/ · I(, . ,, t. 1,.. 1 >'f· 1. 1 • ·171 l l ·I · 1 . vi. r�-1\ · IYl· fl

r;

4

1

·I

l

·

·I

. 5• .

6

·I ·I ·I

. 5-.

6

zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

�:

1 . 5- . 1 1

·

!-..•·

5-.

I> 1...4.Ld/U l"-t--+-\

1-'A.

.

IÀ·l · l ·•f.l· l ·I l·r·I�

·f7 L.d·

. l'='k

• ]?.

1 :.-

1

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

\1 11� N. ' .

. 5- . 1

R.L.:

�:

1/1 1 1 • I • I/•· - VI· l· I\ ·•· ly . • ·11·

'-'-

1 1

. 4- . 8

·

. 7 1 . 4- . 8 1

.1 1.rn.r-< "I

"

't

" -

'7

" -

';"

"

"I

. 4- . 6

Nymphaea 'alba' groep

...:

"

"I

"

't

"

'7

"

';"

"

"I

I�

. 4-. 6

7

. L...r. r-.-t-:

I· I·

. 4-.

Noordelijke waterlelie

1 1

. 4-.

8

. T7 i....

·

. [..r'

i.,. .v. .J<'

·J

- .

1

.5-.3

1

H... ---i ·rr

5 2

r

•,

·17

IJ

1 .-vzl'-f-h

.5-.4

·1---1-<"

. 5-. 5

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

·�

. 5-. 5

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

ly . [/I. 1. 1.1. c; -17TT1\ - 1... ·

.

R.L.:

�:

R.L.:

�:

N. 1A'·1 )... -�1- 1.....

.... )

. 5-. 1

r;

Nymphaea candida C. Pres!

occidentalis (Ostenf.) Hyl.

Nymphaea alba L. subsp.

1

·

·

5-.

I I I

. 5-.

I

�·

6

6


CP CP

1.

. V• . ·•7 1 · 1 •

. 5-. 3

. 5-. 4

" -}

. 5-. 5

-

6 6 . 4-. 7

.1 1-lt

--.;' ...:

"I "'

.,. "'

'? "' -

� "' -

"' -

'7

"I "

. 4-.

...:

"I "'

.,. "'

'? "'

� "'

"'

'7

"I "

.

6

.

. 4-. 7

,� r-r-1 �

. 4-.

.

. 4-. 8

1 . 5-.

3 . 5-. 4

-·( h.À'·

l':"'j..,

.

1.1.lliKllH 111 I A· Ik"

. 5-. 2

·

. 5-. 5

. 5-.

•,,

1 . 1 .,.

·I . [/, . "7, _,_

l

· I.;. J7T�I; V• · .!71. 1. 1\ . IY ·11·

- 1-<

ll ·l·l· l·l·l·l·l·l· l · I ,,,,,"+-hl 1 · I · I 1 · I · 1 · 1 IA-1-1-1-lfl-l -I 1-r:'T*"F"f· l · l· I . v.r: 1 1 . 1 - v

}

. 5-. 1

6 6

. 4-. 7

";" ...:

"'

.1 1-U:+-r-r "I

.,. "'

'? "' -

� "' -

'7 "'

"I " -

. 4-.

Pijptorkruid

-

. 111

·l ·I ·I

. 5-.

Rode ogentroost

•/1•

.

· 1...1- 1 · 1·1· ·

, Fo 1 • 1 y 1 Y'I . · l/1·1.1. 1 .•. L/l 1 111

2 1

1---L.. 1 l.A"" ...c" I� i.,.;-: 1 -l-l·V.l· l ·ll· l ·I� · Vl-1-1· I· V'· ·

1•1

. v.

""

. i-.r.

. f7"

-�

. 5-.

il.l-�lIH 1 11 I IA· I k"

. 5-. 1

Late ogentroost

Oenanthe fistulosa L.

. 4-. 8

KFK.Dijle.: 2

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 1

• J--1". r-r

. 4-. 7

-

• l/'1• l•I• lo I'•••

". v" . 1 (1. l. """ r11·

l/1 . V." .

. v.

"':'

·17•·

. 1-f·

[;r, .

'--'-

q

. 5-.

l · l· l·l·l·l .t-·-1-<1" 1• 1 •1

. 5-. 5

2 1 5-. 3 r-t... 1 Il N.' .

. 5-. 4

. .

. 5-. 5

. 5-. 6

IY! .

,,

1. 1 y

· ·· ··". v" " {• . "

Jl-1-1-1· 1·1·1·1·1· 1·t -1 Vf· l· l·l- �:1:-i -�1-: v. . ...V.<' l'-t-t-.1 1 • 1 1 •1 1 . 1

/J•I 'J'r..c_lo .:A.

. 5-.

-17·· . l.J .

. v.

6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

· J7FT-l ·l·V· · -Vl-1-1\ . IYI. ·11 · ·

"""'\I

. 5-. 4

§_fül: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

.I�

. 5-. 1

1 1.1. /-:'

. 4-. 8

·lr· - ·-J··

2 1 . 5-. 3 t-b... 1 fî N.' . 1/1. 1 1'<."

.:A -

. 5-.

.1'4-.:_

. 5-. 1

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

117f:j-:1-: r:- 17, -1/1- 1- 1\ • LJ' ·11·

. 4-. 8

subsp. serotinus Corb.

Odontites vernus (Bellardi) Dum.

§_fül: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

6

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

Odontites vernus (Bellardi) Dum.

...:

"I "'

.,. "'

'? "'

� "'

'7 "'

"I "

. 4-.

Watergentiaan

0. Kuntze

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.)


CX> -0

I· I·

L_.L_

...:

CD

"I

CD

"t

CD

'?

CD

CD

"';'

:1

1

1

. 4- . 7

-�·r-r1·

. 4- . 6

Grote teunisbloem

1

1

1 1

1

1

.

KFK.Diile.: 5

-

5- . 3

1 . 5- . 4

..7. . . 1.-J·

1 . 5-.

2

1

.

".

1

. 5-

.5 1

KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 3

�l:M

5- . 1

R.L.:

· 1/l· l · l · I · v . ,. " v1 . 1 - I\ . 1/1. ·11·

, _,-. 1 . 1 ,.. · IA" 1 · 1 · 1 · Il

.

. 5- 6

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

1y1 f

-

··:JJ ·l·l·l·l·l· l·l·l·l· I · ,_..,...,l"+-h.J I · I · I · I · l · 1 ·l vr-1· 1 ·1-1n-:-rr1: �:r=- 1 • · 1 I · V-1 · I · I · I · V1 · I l· l · I·• · ·• •/ · V• · 1 ( • . l.

. 4- . 8

-

·Vl·l·l·l·VW •·I· • .:i;?1.1. 1.1.11• .1· •

R.L.: - KFK.VI: 6 -· -·

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

·V · l(l · l· 11· 111 ·'" '· I r · IYT · . . l/î.Fr-. . . . l/I · \ •/J•

Oenothera glazioviana Micheli

....' ....

CD

"I

CD

"t

CD

'?

CD

CD

"';'

:1

Middelste teunisbloem

1 ·-, 1 · · 1 ·,ll1lM' -·-·, ..,

Oenothera biennis L.

�-

. 4- . 7

...:

�'

CD

.1 1.Ut.f" "I

CD

"t

-

CD

'?

-

CD

-

CD

"';'

. 4-. 6

Kruipend stalkruid

"I ..,

R.L.: - KFK.VI: 7

KFK.Dijle.: 6

·-·

-

· , , .. ü. · · ff , t 1 " 1- 1 M

Ononis repens L.

...:

CD

"I

CD

"t

CD

'?

-· -·

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

1

5- . 2

· .IA'l

/J

. 5- .

IA·I 1'<..'·

3

1

.

5

1 . 5- . 6

KFK.Dijle.: 3 1 . 5- .

-

,. !

1 )"

J . 1 ·/ · V• · 1 (•. ' •

· • 11 · I I I 1 · I I · I · l · I · 1 ""l"++U 1 · I I · I · l · I · 1 Vf· I · l · l · IF I · 1 · I 97�· l · 1 · I 111 · I -. · I· I ·• •

5- . 4

·f(l·l·l· •· I · - · ·J-1·' 1·•· 1 · • ·'·" · ··

. l"'!x

.

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond 1 1 '"\Il �

5- . 1

. I.;;

.

·VI· l·l·l·Y· · -VI· l· I\ . l.T '---'--

1 . 4- . 8

/J

. l.7 ·

n . 1t :Wlk 1/1 .

L_.L_

·

·•

. 1 4 ?NC:Jföi1 "111 11 1 1111

:1 •

Kleine teunisbloem

Oenothera parviflora L.


'° 0

1

.

4- . 7

1

.

r

. 4-

"

'9

"

't

"

'7

":' "

';"

"

'?

. 4-. 6

Wegdistel

..i-

I· I·

. 4- . 7

1

,

. 17, . ..7.... " , 1 Yl'I .

.

1.:-

-

5- -

.

.

2

.

. 5-.

3 1

-

5-. 4

5- . 5

I

.

1

. 5-. 5

.

5- 6

. 5-. 6

.

I• 1 • j .,

· · n · l· l · l· l· l · l · l· I· f.l . ·..-1'-"' 1'-t-h.I 1·1·1·1·1· 1·1 IÄ-1·1·1·17-TFl l·�·l· I .17,.

1 ·.A.

1 1-111\: 1. �l 1 1 1 1 :A- 1 '\...

1

· V• · · lf· ".

.

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

f/1 1 1 J () .vn:I\ · IYl"·l· l ·I· • ·11·

l'-t--1--\

1

KFK.Dijle.: 1

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

. .7.. . k-4'·

.v

. 'J

. 5- . 4

-

IÄ- I· I·1·17- 1·1·1 1 · I· I� ·V· ·

• l':"j..,, 1.

\

5- - 1

"':'

.

':'"

.8 1

'--'--

. 4-

5-

· ""1 · 1 ·1·1· V• · . !71. 1. 1\ ' 1.7 • •·11·

.

. 2 1 . 5- . 3 1 N... 1 1\ !'< ' · IA· I '\... . l':"j..,, l"..A· . 17. . ·}<.;!'·

.

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 4

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

8 1 . 5- 1 1

Onopordum acanthium L.

...:

":'"

"

.1 1-Lt '9

"

't

"

'7

":' "

-

';"

-

'9 .,,

. 4- . 6

Kattedoorn

Ononis spinosa L.

1 . 4-

. 7

"

'?

"

't

"

'7

":' "

';"

"

'?

. 4-. 7

. 1..:-H . C?

. 4-. 6

Bijeorchis

Ophrys apifera Huds.

...:

-..;

"

'9

.1 1.Lt

"

't

"

'7

":' "

';"

"

'9

. 4- . 6

Gewone addertong

1

. l.Yl .

-

'-'-

5-. 4

. ,_..,..,'-t-+\

N.'.

.

1

. 5- . 5

·I ·V• · · I{" .. •· '· 1 r

1 1

5- •

2

1

5-

.3 1

I• 1 • 1 )"

·I ·V•· "{"" o

·,

. 5-. 4

. 5-. 5

-

5- . 6

. 5-. 6

KFK.Diile.: 2

· 1:l: 1:1:1:1:1 1�\lLI IÄ- 1 ·1·1· 1(.l · l ·I 1· 1-�l ·l·l

·I(•· ·;.....f·

·•·N

'} 1.1. lliFJf.' IA·I -,,..._,.

.

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

V.I. 1. 1. l. l,J ..).<',_

5-

·l ·I ·I

.

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

1

KFK.Dijle.: 1

Vf· I · I · l · lf 1·I·1 1 · l-r:-t---1-< · Vl·l·l·l·V"· .v. .

. f?· . ·}<.;!'·

I� • l_.:A •

· IYf· ·Vl · l ·l· l· V•· • • 1 1 1 1 1 .J/I · 1 · 1\ · lr ·11· •

.8 1

.

. 1 1 . 5- . 2 1 5- . 3 1 N... 1 ll.. f'<•·

•""'k

. 5-

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

kalkrijke

of

�: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond

· V1·T· l · 1 · !/• · . l/l·l· I\ · ly ·11·

8 1

'--'--

4- .

. 4-

.

Ophioglossum vulgatum L.


'°

-�-l'r"·-

. 4·. 7

-

-

CD

'9

CD

"

CD

'?

CD

'1'

CD

';"

"

'9

-·-

1 · 1 -•· I·

• t�o l""t-1 °

r:

. 4-. 6

. 4-. 7

ex All.) Holub

Stippelvaren

. 4-. 8

. 5-. 2

1 1-,._

. 5-. 3

·I

. 5-. 4

-

. 5-. 5

. l.YJ.

. r. 1

1y

. 1/1 . - f7· - ' -

-11·

. 1/

·11·

- l.YJ . - 1/1-1-1-1- v - Lél - 1. 1\ - l..>'

. [/1. • 1 ( 1. 1. •-'• 1-1"

_p,.

. 5- . 3

7

. 1-'«' l'-t-t-'\

. 5-. 4

. 5-. 5

Lrt'·l·l·l-lf.1·1-11·1"·1�·· ·V·-

-·(·· - J..o.A"·

1

l/f-1 N..

. 5- . 2

. ' . N.

1

-T

·I ·I

. 5-. 6

.�

. 4-. 7

...:

";'

CD

01 00-r-r-

CD

"

CD

'?

CD

'1'

-

CD

';"

-

'9

"

. 4-. 6

. 4·. 8

. 5- .

2 1

. 5- . 3

1

- 1/

. 5-. 4

l'-t-+\

•·•

T'S

A·I 1'<.. • -

1 . 5-. 3 N.. 1 I l ll'lXm 2

-1<' 1-1· I\ · --

- ' • • . l_:.(- 1. 1Yll. -· · 1/1- 1· 1 - I· Y

-•-1-11 - 1-1- •-1-1 - .

-·· -- -�·1-1·1-I··-

. 5-.

. 5-. 5

-

-1

. 5-. 6

- • -1-1-1-1-1�

· • ·l•l• I •

-·-

·•-1·•-

--

. 5-. 4

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

_,

- ' -tf .

. 5-. 6

- �- 1 - 1 - 1

. 5-. 5

-

KFK.Dijle.: 6

KFK.Diile.: 7

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

. 5-. 1

·11·

··• ····•

. •·1·11·-·-

-1,,,. -1.1.v.•.

...... r

1

""\ 1-1-FNh:I.� 111 I IA· I l-. 1 · .-

. 5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

·l/l · l · 1-1 -V• · -VI· 1- 1\

. 4-. 8

Gewone vogelmelk

. 4-. 7

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

...:

CD

'9

CD

"

CD

'?

CD

'1'

CD

';"

'9 "

. 4-. 6

Ornithogalum umbellatum L.

> l.IJliKl.l'l 1 1 1 1

. 5- . 1

Origanum vulgare L. Wilde marjolein

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

- Lél- 1-1\

·I ·l ·l

. 5-. 6

KFK.Dijle.: 2

Lrt'-1- - -1(.1.1-1 1- J.� - 1/.1. 1 - 1- 1-J; .J..(

·•-1-1 -�l'-t-+\

-1(•· - J..o.A"·

- iJ

IC J\:.l· l• . 1'.. •• /1 1 ·NI·!�· "

1

\ 1

. 5-. 1

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1

�: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond

· 1/1-1· l · I- V•-

. 4-. 8

Oreopteris limbosperma (Bellardi

-

-

CD

'9

CD

"

CD

'?

CD

'1'

CD

';"

'9 "

. 4-. 6

Soldaatje

Orchis milita ris L.


-0 1\.)

. 4-. 7

1 1-Lt

. 4- . 7

-.;

"I "'

.1 1-lt+-"'

'f "'

-

'7 "'

� "'

-

';"'

"I .,,

. 4-. 6

1

1

l

,,

. 17

1.

1 .,..

·/ . 1/, . 1 {1 I

'--'--

. 5-. 4 . 5-. 5

...,.

1

. 5-.

2 1 . 5- . 3 1 i---l 1 Il

.F I . 1 1 lil

· · t•·

Vi'- 1- 1 - m?.'' - ' ' 1. 1. 1. V• . . . . , ..

. , . ,7

- -··-·k

1 "'1'. 1

t /1

1

. 5-.

5

l I •

1 1 •

l l

t---h.J

·•

. 5- . 4

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5

-1/1-1-1· 1 - V' · -171 -1- 1\ , . LY

. 5-. 3

l 1. 1.1 1 Il °l'<.'. , . IA·I K' · -1':1-.:.

. 5- . 1

. -...-

·-

. 4- . 8

Gewone vogelmelk (subsp.

subsp. umbellatum

I�

ly l l /l

2 1

t-b. 1 Il 11 l\: ,. A'·I 1'..

. ...-:-. -

- 1/1·1·1· 1 - V'·

k

. f7

·1':.

. 5-.

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

. 5-.

1

·l I ·I •

6

. 5-. 6

T T-=l ·IT-Fl· 1 · l ·, · , . ,lTF wl'-t-+J 1 · 1 · 1· 1 · 1 · 1 ·l 1..·.-t' I · l I lfl · l· I I · n:-+:::l:Pr · l · I . v.n-:-r1 - v, . .).-<'

·

"'\

. 5-. 1

"?

L....J._

. 4-. 8

Ornithogalum umbellatum L.

...:

-.;

"I "'

'f "'

-

"'

'7

-

� "'

-

';"'

"I .,,

. 4-. 6

Bonnier et Layens

subsp. divergens (Boreau)

Ornithogalum umbellatum L.

. 4-. 7

.1 1-LU-rr

...:

Cl>

"I

Cl>

'f

'7 "'

� "'

';"'

"I .,,

. 4-. 7

1..:.-.-1--1" rr1.

. 4-. 6

Klimopbremraap

1

1

,

·'

,, 1 . 1 ,..

·•

1

. 5- . 2

1

5- . 3

1

1 • 1 )'

k

. 5-. 4

l'-t-+\

··• . llJ."'m -v'-

. '. 1/, . ·vr:Tl\

I

.(/,.

·lf•·

v1" -V.

.1 (1. . .......

. LY ·11·

. 5-. 6

5-. 5

-�

1

1

�- 1

. 5-.

6

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

-1':'\..,

,

. 5-. 5

g&: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

. LI

.w..

. 5-. 4

·•· ·•

- - •·

) 1. 1.F11i')df. A· I

5-. 1

. LY . l·/l·

·V

. 4- . 8

J,<

5-. 3

· J1JLI 1:1: �: �:1 Vf· l· l·l· • -1-1 1- � -1-1

. ·( . k.A'·

t-h 1 Il llk ·•· IA· I N..'·

2 1

:'"J-1· 1·1-1-1-IJl-I· • -. l/T- IJ . '(' - . • '

. 5-.

·•·l-.:.

"'\ )

. 5-. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.DiHe.: 4

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

· IA" • · I · • . 1/1. 1 . 1 . 1 . 1/, .

1 ,.

. 4-. 8

Orobanche hederae Duby

...:

-.;

"I "'

Cl>

'f

-

'7 "'

-

� "'

';"'

"I .,,

. 4-. 6

Klein vogelpootje

Ornithopus perpusillus L.


--0 w

:1

:1

"

'?

"

';"

:1

L--

.

...

. . .

. 4-. 7

..

6

1-1 · l·I· l· I·

. 4-.

Koningsvaren

Osmunda regalis L.

-

-

"

"I

"

't

"

'?

"

""

. L:.-1-1'.rv-, .

4- . 8

1

. .v.

vr-

·

. '�

·

V•

.4

"I

.

-

1

c.:_._

-

. .

.

,_

2

1 11..I ''1ÇT""

. 5-.

3 1

-

-

-

1 11

... . ·V ·V · ·I\

. 5-. 4

- 1-U - î� \'-+-t-\

.\.\.\..

. f . J ' . '.'.'.'.: )

t7 . v. .

-

v . v.

!.>' . •/

. (/

.>'

. 5-.

. f7

-

I

5-. 6

.

,...._...

. 5-. 5

1

q- 1

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 1

. k. .

""

":"

1--1-<'

. 5-. 5

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

- .... . . / . 1 1-< ' ":".i:s.,...:._:.;,

. 5-. 1

...

. 4-. 8

'--'--

.•{•." •I• L 1 )"fl • • 1;.1• l•I• l• I'••• . l/l - 1. 1.1- I/• . - 1/l · l · I\ -•-1· LY ·11·

-V··

l'-+-t-\

. 5-

""

..:

"

"I

" "

"

'?

"

';"

""

"I

1

.

4-.

7

• l..:-1-1"• IV"• •

. 4- . 6

1

1 1

. 5-.

2 1 . 5-

.3 1 . 5-.

4 1 . 5- . 5

1

. 5-

"

.3 1

.

I '.')..-u l'-+-t-\

. 5-

.4 1

. 5- . 5

· 1.Ym · l/l· l · l · I · V• · ·Vl·l· I\ . iJ1 . ·11 ·

· V• · 1 ( • . 1. I • • 1 1 )"

Vt'· l· l ·l· lfi · l·I 1·1-1� . 171-T-T�r: f.r', . ·.IA°'l·l· l·l· ll•·

··(·· . kA'·

N. 1

. 5-

/( • I k•·

.2 1

R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

. l'="k1. l.:A.

1 . 5- . 6

-

KFK.Diile.: 8

1

·

·I ·I I

. 5- . 6

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

\ \Il�

. 5- . 1

. 5- . 1

r;-

4-. 8 1

Gehoornde klaverzuring

Oxalis corniculata L.

..:

"

"I

" "

"

'?

"

';"

';"

1 "I

. 4- . 7

"I

. 4-. 6

Oxalis acetosella L. Witte klaverzuring

KFK.Dijle.: 1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

Klavervreter -

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

Orobanche minor Smith


--0 .C>.

. 5- . 6

�I

CD

CD

CD

. .

.4-. 7

CD

.J �

CD

"t

-

CD

'7

CD

":'

-

CD

';-

'9 ..,

. 4-.6

Draadgierst

Panicum capillare L.

,

... v" • 1 { 1• I • •, 1. 1 1

. .V.1.

·IYT· . 17f·l:1 . 1;-!/, ·Vl·l·I\ - L>'I · 11·

'-'-

. 5- .3 1 . 5- .4 1 . 5-. 5

A • A· I N •· ·l""'k.1- IJ-1 1 1 T'\ .• (1.1.1.1.1.1.1.im. ·�i.-:""I. 1. 1. 1.1. 1. 1. 1· 1 · fr . f·· Vr l� 1/1'· I• 1 1 lf1·1·1 1 . l-r:;._+-.-', . · VI· l·l·1·171·

\11 1

1. 5- . 2 1

-1 -1 ·l

CD

CD

. 4-.6

1

. 4-. 7

1 1.Lt

1

....

"'7

CD

'9

.1

CD

"t

-

CD

'7

-

CD

":'

-

CD

';-

'9 ..,

.4-.7

· I·· + H+.J

. 4-.6

Ruige klaproos

.4-. 8

'-'-

. 1.1"

· V•· {1·1·11·•· • l.>"1· -Vl· l·l-1-V•· · • 1·1·1·1 ·J/l · I·1\ · · l.J'1· 1· • · 1 ·• -11-·

1.5-.41

··•· I • ·•·R··

1 .5-.3

H.. 1 Il ) 1. 1. 1 1 1/ N.' - ' . A-1 • .• . " (•·

. 5-.6

.5-.51

.5-.6

akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Diiie.: 6 .5-.2

R.L.:

�:

1 .5-.1 1

'---'---

- IYT ·

• 1. 1 '/ - V• · -1{"" _" ' · 1y

. 5-. 51

11·I· I• I · l· I · I · 1- l · I• 1 Vrl'-+-h.J 1 -1•1•1•1•1•1 .�.1.1.1

. 5-.4 1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

1/1· . v.1. 1 .1. 1.v ·J.<"l•l·l·•f

. 5-. 2

-

-Vî·l·l·l·V" · Vl- 1-1\ ·I "'Y1-11·

1.4-.8

Papaver ar gemone L.

..:

-..;'

'9

'9

.

"t

"t

-

'7

CD

-

'7

CD

CD

1 .5- .6

1

CD

1

. 5- . 5

R.L.:

Pluimgierst

":'

1. 5-. 1

. 5- .4 1

KFK.Dijle.: 8

KFK.VI: - KFK.Dijle.:

.5- . 3 1

-

�:

Panicum miliaceum L.

":'

-

. 5-. 2 1

�: R.L.:

1

- KFK.VI: 9

akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke

:1

1.4-. 8

.5- . 1

R.L.:

grond

�:

';-

..,

'9

Stijve klaverzuring

Oxalis fontana Bunge


-0 (J1

··�·l'T°1·

. 5- . 2 1. 5-.31 . 5- . 41 .5-.51 .5- . 6

"'

"I

" "'

"'

·

·11·

L-'-

·

n-i-1:1r.11 . L>1

·� . J...1 . • 1 (1 1 • Il• ••• '. 'l1I.

VI·

•·

-:.

·T 1·· l'-f-t--.1 1 • 1 • 1 • 1 •I • 1 · 1 . 1--l-<1· 1 • 1 • 1

o

t-b.. 1 lll f'x1 I• /f· I k•·

1 .4-.7 1.4-.81 .5-.1 1 .5-.2 1.5-.31.5- . 41.5-.51 .5-.6

.J..<'1.

....:

-.;'

"'

....:

"'

"I

" "'

"'

'?

";' "'

"'

....' .

"

"I

Grote klaproos

";' "'

'?

J

·

01 j:.:. ;:;

" "'

Papaver rhoeas L.

·•(•· • k.A' .

'7

"'

-

'?

. 4-. 7

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

-

";' "'

-

"'

'7

"

"I

. 4-. 6

Papaver hybridum L.

�:

,

"'

"

"I

.4-.6

(Lamotte) Syme

1

) FFFffdf.

. 5-.1

· V' · .7 . .. .. • , I • 1 �• ·JA· l·l·l · Y·• · VI· l· l · I· V'· - 1/1 ·I· 1\ ·•· l ·L>-1· •· 1 ·11 ·

.4-. 8

Papaver dubium L. subsp. lecoqii

....:

"'

"I

" "

"

'?

";' "'

"'

'7

"

"I

.4-.7

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 6

Bleke klaproos

.4-.6

�: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

Papaver dubium L.

/!. 1 1'< '.

L:A.

.

.

.

·I ·I ·I

. 5-.6

4

1

-

.5-.5 1 . 5-.6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

KFK.Diile.: 9

�: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

,

. 5-. 1 1 . 5-.2 1 . 5-. 3 1 . 5- .

1 1• ·/ • 1 (•. 1. , 1 . 1 7'11 . . 1/1· ' . ' . ' • • ·Vl· l·l·l · V' · . l/J. 1. 1\ . 1/1. •/1•

·•(•· ·J-f· t-:"I. 1. 1. 1. 1. 1. 1 • 1 • 1 •fr. . ' 1.•. �... l'-t-f-1.. Vf·l·l·l·lfl·l·I 1 · 1-î�" · 17'·. l_:...I/.•· ·•·

• 1':"1-.:. 1

. 4-. 8 1.5-.1 1.5-.2 1. 5- . 31 . 5-. 4 1 . 5-. 5

\Il �

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2


'° 0-

• 1...:-l-1"· r<

.,_

"

"I

"

't

"

'?

"

":'

"

'7

.,,

"I

. 4-. 6

. 4-. 7

·l---1'. r<

Groot glaskruid

Parietaria officinalis L.

'7

"

"I

"

't

"

'?

"

":'

"

'7

.,,

"I

. 4-. 7

.4-. 8

1

>-:-

.5-.3

1

"'

!';."" ,..._"

.5-.4 .5-. 5

. 1-

. •(

·

• 1· 1 • I

1/1

11' I

.

.5-.3

J.i'

·•

1 . 5-.5

·N-"

.5-.4

I�

1� !';."" ,..._,. 1..' _:...!•

1

t-4-.

.5-.2

ofo

. 1-

.

1

·· 1 · II

. 5-. 6

rt

---r-

. 5-. 6

jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

�:

.1":"1'<.

)

. 5-. 1

.' ') '.AO<" l '-t-t-\

·• · · l·ll·· ll·l·V"lf. 1 ·1·11· 1·1� · Y.lVf·

1..-

·V .,,' {L• . 171\ .• • I� · l/î· I· l·. I1/1y" • 1.7 . I 1\ ·11·

·

1

N... 1 ll..

.5-.2

• 1"="N.1·1_:...1·

'i

. 5-. 1

muren en rotsen zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

· V• ··/ " {o." , 1 . 1 )" ·VlIYI·l··l· l ·. V• · ·V! · l · I\ . 1/1 · ·11·

1 ..

. 4-. 8

R.L.:

. 4-. 6

�:

Parietaria judaica L.

Klein glaskruid

"

•"="!'<.

I

l/f• I

"

'7

.,,

1. "I

"

...:

";'"

"I

" -

't

" -

'?

. 4-. 7

·�·�· IY'"l•

.4- . 6

Valse wingerd

Fritsch

I'

1

I �-· I.n:it:i.i k.'·�t ��4

5-

,

. 5-. 5

,

1 1 1 1 1 1 1 1 1�11� 1 1 1 1 1 � 1111

._

L

'

V• . �{1. 1 .

·

- KFK.VI: 3 - KFK.Diile.: 3 . 5- . 2

R.L.:

�:

· - •• . 1 y 1 l · V" · VI· 71· 1·· 1 ·- l/l · l · I\·• • 1.7 ·11·

Parthenocissus inserta (A. Kerner)

.,_

1 1:

1

1

. 4-. 8

. 5-. 6

· ·· ·lll·l·l l·I .M 1 1 1 r.i lllll l 11· - · 11· l · l · 1· 1· 1 · l · I ·· •· ·· I - �· 1 · bt�l 11 �. 1.. *Pij.� -�� •J..<'l•I• I• ·Jll · I l·l·l·l·l·l· I·• ······ · · l l l·l·l·l·l • (o. ·l·l·l · · 1 1:· : : : : · •: :·l:·X I · • · ·•

. 4-. 7

bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 6

�:

:1 1J·1·11 11�wwn�n 1

't

"

'?

"

":'

"

'7

.,,

"I

. 4-. 6

Een bes

Paris quadrifolia L.


-0 '-1

. ,�. r-rl.

1

l•/î•

. v.

";-

"

"I

" "

.;I

'?

";' "

";"

r:

.

l"r1 .

4- . 7

1_,_i_..r.

. 4..6 1

L..l_

·V

I ,;

".

1'<.

. 1--1-<

I

�·

. 5-. 6

l•/l•

".

1__. ,...., l'-f-t-'\ 1 · I 1 · lf.1• 1. 1 1. I· I�

·•

·•· rJ

V1'· . V.l· l · l· l·V"

. v.. .

· lf

• 1-<A' .

·I ·l -1

1 . 5- . 1 1 . 5- . 21 . 5-. 3 1 . 5- .41 .5- . 51.5- . 6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

�:

· lf'". . ,_ ' . 1) .1 .7 . LA- J. J. J. f/ -V l - 1 · 1\ ".1;

L..l_

1 . 4- . 8

. r. 1 1 . l'

· V' ·

· Il' . ' .

v . v-

• 1-<A' .

·lf'·

.1�

>Il lltfitlf

• .

3 1 . 5 41.5- . 5 1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

5- .21 . 5- .

-

.l .71 . 1 . 1. !/' . . l/I. - Vl·l· I\ . IY

1

.

R.L.:

�:

1 . 4-.7 1 .4-.8 1. 5- . 1 1

Pastinaca sativa L. subsp. sativa

"I " ...' .

" "

"

'?

";' "

";"

"b

"Il

. 4- . 6

Vijfbladige wingerd

Planch.

Parthenocissus quinquefolia (L.)

.4-.7

...:

--.;'

"

.1 1-lt "I

" "

"

'?

-

";' "

";"

"b

"I

.4-.6

L..l_

·

. r� ""1\.-f--f-. .17. .

·.1/1 · I · 1 · I V'· -vr:T-1\ · ly · •·11·

. 1/,. ·I{,., .

••• '.1y

f/

. f7 ·J.-r·

.v.

1-1:.. 1 n \ 111 1 ll'lx•·'· IA·I k' · .1�1- 1.J'. I 1 1 T'!

• i--..+<

·

·I ·I I

1 .4-.8 1 .5-.1 1.5-.21.5-.31 .5-.41.5-.51 .5-.6

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

KFK.VI: - KFK.Diile.:

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

-

Pedicularis palustris L.

R.L.:

�:

Moeraskartelblad

(Req. ex Godr.) Celak

Pastinaca sativa L. subsp. urens


-0 CX>

6

7

. i.--r. rr

.4-.

-

,...

CD

"I

CD

'i

CD

"?

CD

":'

CD

";'

"Il ..,

.4- .

1

.4-.

7

. 9-1". /'T1

6

Wit hoefblad

1

1

)

1

. v.. .

,

1

,

VI'·

- · (· · J,...-.f

J...('1.

"':"

l"':""L.

. 5-.

·1

. i,r, .

.:A.

'-

/�

;I · I'-

�· I

. 5-. 2 1 . 5-. 3 1 . 5-. 4 1 .5-. 5 1 .5- .

· 11·11111� ,Il· 1 N_ 1 •

1

. 5-. 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

· V' · (1 • I• lol p I• I Vl l.;."f • l I I• 1 • · Vl ·l·l·I · V•· · Vl·l·I\ . 1/1 · ·11·

1

1

-

\I l �

.4-. 8 1 . 5- .

�: R.L.:

·

. 5-. 4

;I] · 1 1 . 1 · 1 . 1 · 1 · 1 . 1 · 1 . 1 l'.<'l'-t-t-\J 1 . 1 . 1 1 1 1 . 1 · lfl · l ·ll·�·l· I . Ll'

·/ . {v" • . '. " ' ". '>11 ·

vt·

·•('· · J,.·...f

.:A.

/I · 1 1'<.• .

l'I. ' "'

�Il\.

. 5-.2 1 .5-.3

. '"="'k

. 5-.

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 1

6

6

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

. 1_....,-. · Vl · l·l·I· V'· · VI· l ·I\ . 1/1. ·11•

1 ••

. 4-. 8

Petasites albus (L.) Gaertn.

";'

CD

"I

'i CD

CD

"?

CD

":'

CD

";'

"I ..,

. 4-.

Overblijvende ossentong

Tausch ex L.H. Bailey

Pentaglottis sempeNirens (L.)

1

CD

"I

't CD

CD

"?

CD

":'

CD

";'

:1

.4-. 6

Phacelia

.4- .

7

. i--r. rr

1

}

1

._

1

• ·11·

·V'· • I ,, 1. 1 r11 l/"'J l I lo l' 'I . Vl· l· l ·l·Vi· - 1/1 · I · 1\ . 1/1 . · 11· •

• .

.5-.5

• .

�· I

. 5-. 6

-

·•

· .

. . .

3 1 . 5·.4 1 .5· . 5 1 .5·. 6

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

.5 2 1 .5

-

;�

) l · l · ll1tKI±

1

R.L.:

�:

·-

U;rrllik�I �

:-

1

.4-. 8 1 . 5-. 1

"' ' >11'

f!{l·l·lf

vt·

1··" '.

••

l-llffhl.l�l 1-•-I /l·I . ..... .

.5-.2 1 .5-.3 1 .5-.4

- '"'N.

.5-.

11 LWiiil- l!i - · 1 l.tli: · 1 -1• - ·-

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 KFK.Diile.: 6

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

1:1.}. . 1:� .1:1:· 1.1.Ll�: • · l ·l· l ·l·� ·l·I\

· I· · 1· .• 1

. 4-. 7

Phacelia tanacetifolia Benth.

-

,...

CD

"I

'i CD

CD

"?

CD

":'

CD

,... '

"I ..,

. 4-. 6

Groot hoefblad

Mey. et Scherb.

Petasites hybridus (L.) Gaertn" B.


-0 -0

1

. 5- . 3

1 .

5- . 4

1 .

5- . 5

1 5.

6

. 5-. 6

.

"'

. 4- . 7

...:

'7

"

"I

.1 dT

" "

-

"

'?

-

'":' "

"

'7

"I .,,

. . ,(" , .

· V• ·

.J.<1.1.1 .•

1/1·

·V

'-'-

·11·

. ""v1. 1 - I\ . l.YJ •

. 5-. 4

-�-1 -1 -l

. 5-. 5

·-· · • · l · l · l · l · l · l· l · l· l · I 1"-t---t--..I 1 · I · I · 1 · I· 1 ·l

"' . .

l f\t1• I•

. 5-. 3

.•. '. 'ril. 1 • 1. • 1!A. 1. 1 . 1• •• · l?F�I· :

:-

'"":"

/1 • - l':"1-.:. -A· · · ··· • · ·• (• · · k-f·

r-

. 5-. 2

"'

....-;

"I

" "'

"

'?

'":' "

"'

'7

"I .,,

. 4-. 7

. l..:.-1-1' . ,...,.. .

. 4-. 6

Kanariezaad

. 4-. 7

Zanddoddengras

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

. 4-. 6

Phleum arenarium L.

�:

"';'"

"'

Phalaris canariensis L.

"

. 4-. 6

.1 1-Lt

-

'?

-

'":' "'

-

)

.,,

"I

"I

. 5- . 2

"I

1

Smalle beukvaren

Watt

1 . 5-.2

.5- . 3 . 5- . 4

1 .

5- . 5

1 .

5

1

1

.5-.2

1

.5-.3

. 5-. 4

·•(• · ........

• l•l';,.

·11·

.1/1.1. 1\ . l/I •

. 'YT· · Vl· l· l·l ·V'·

. .

••· '· 1 r

·/ " . . 1 (1. r •

·ll"

/f·I

-

· · ·

. 5-. 5

. 5-. 6

11�:1:� 1:1:1l:1:l l1

-r�-

· r..

) 1.1.llifiN l.l�l 1 1 Tl

.

-

niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 KFK.Dijle.: 2

....., . . V.1. · i...:.-r"' ·

.

-

5- . 6

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke,

:Jl· l · l · l · l ·l · l· l · 1· 1 · I ....,,.,'-t-h..l 1 • 1 • 1 . 1 . 1 . 1 . 1 Vf· l · l · l · lf'l · l · l l · l· l�· l · l · I · V.l · l· l· l ·V" · 1...:..-r" ·111 •· · • · V' · . • {""

� - 1. 1. 1 1/f . 1 Î'<.." . l"i'<1. l::X· 1 1 1 1�

1

1 1 \I l �

.5- . 1

-

bossen op jonge, weinig stabiele, matig vochtige puinbodems (ravijnbossen) R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1 KFK.Dijle.: 1

�:

• ,• • • 1 r · IYf· · Vî· l· l ·l· V'· · Vl -1 - 1\ . '/J • ·11·

1

'--'--

. 4-. 8

. 4- . 8

Pheg opteris connectilis (Michaux)

" "'

. 5-. 1

. 5- . 1

periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 8

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of

" "'

"'

'?

'":' "'

.,,

"I

. 4-. 8

Phalaris arundinacea L.

Rietgras


N 0 0

. 4-. 7

1

....:

CD

"I

CD

't

CD

'?

CD

"I

CD

";-

"tl

"I

7

1 1

. J.....-r r-r

.4-.

r'I 1 1

. 4-. 6

Timoteegras s.I.

111

1

- KFK.VI: - KFK.Diile.: 7

.

· IY1'· 1·1·1·•·

· · ·· - ·· •·1· 1 - - -1-1·1·•

.

,7, - -- 1 - ·

1N.I · • l·I·•

.

.5-. 6

I

ID

1 .5-.2 1.5-.3 1.5-.41 .5-.5 .,___ l l.

. f"'k

.5-.1 '

�: R.L.:

. 171 1 1 . 1. 171 - - -1\ · LYI · I l·l· 1 1 i·t!· 1 rr::IT

.4-. 8

. ... . 1. 1, ,..

. l.Yi. . 171. 1- 1. 1- 17" . 171-Tl\ · IYI ·

-11·

. !/•.

··1· · "

. v.. .

. i;r• .

7

I� vt'·l·l·l· lf l· l ·I l·l·I�

. 1-.J.

.,7,.

. f"'k

IA'· I k• ·

\I l �

graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

�:

. 4-. 8 1.5-. 1 1 . 5-.2 1 .5-.3 1.5-.4 1. 5- . 51 . 5-. 6

Phleum 'pratense' groep

CD

.1 1.LUi "I

CD

't

-

CD

'?

-

CD

"I

-

CD

";-

-

"tl

"I

. 4-. 6

Klein timoteegras

Phleum bertolonii DC.

._

•·1·11·

. /l l

"tl

"I

....:

';'

CD

"I

CD

-

't

-

CD

'?

-

1 1:

CD

";-

-

Riet

. 4-. 6

.4-.

7

1

1.

1. J

J1.

··· •· ·• · l · I ·•·

·•·

l=f=ir-1': '.

• · 1· 1 64"1 1 & · "" --

\ 1 1

.5-.1 1 .5-.2 1.5-.31.5-.4

I

I•

vt· .w

·-

·1

"

.

-1 '

� ..

•·

.

:II h · I·

t--+-...

. 5-. 51 .5-. 6

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 8

�mrm-1-� -1-1

. 4-. 8

· •··

. [/'[.1."

·• · • I·• · • ·I • · ·•·

" . •. • .

•·

···•·•

· •· ·•·

N.l·l· l • ··· /f ·I . ..... . -

· l"'k I· IJ- 1 1 1 1

··• . 1-t'·

Phragmites australis (Cav.) Steud.

"tl

"I

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK .Dijle.: 7

. 4- . 7 1 . 4-. 8 1.5- . 1 1 .5- . 2 1.5-.3 1 .5-.41 . 5- . 5 1 . 5- . 6 \t il

R.L.:

. 4-. 6

�:

Phleum pratense L. Gewoon timoteegras


1\.) 0

� 1

_:A.

1..-

"-<•·

IX'.

. 5- . 4

.

.

.

. 5-. 5

1 .

.

6

:1

--.�I

.

1

.

�·

. t7

UJ-{..;.�

111

1

1

'--'-

•J

. . .. .y. · I"' • > .. . . ·!/ . . . . 1/ -J..l·l·I\ . L>

t7hlA

.1.,J

·y l'++-J

1 . 5-.

1 1IJ

. 5-. 3

. l · 17

,_b.

l/'CT:" . . ".. . I/ ·I 1-< l':' i:s,.._:.J.;,

. 5-. 2

. ... · l· I· . . . 1..... . .1/. . . .,< · 1·1·1·1:1:1:1:1 1: ·L

. 4-. 7

. L.. .,, l ·'1 · l·I· ·

1 l

:1 :1 :1

.

1

:1

�I

. 4·. 6

4

rt

·1-1-<1-I · 1

. 5-. 5

....:

"";'

Cl>

"I

-

Cl>

"

-

Cl>

'?

-

Cl>

1 I�

';-

"Il "

-

.

5 2 1 .5-. 3 1 r---!.- 1 l l 111"· · A·I 1'<..

. 4-. 6

•· •·

. 4- . 7

. L....r: ,...-• .

1

1

1

;.<

••• '. 1 y

·/ · V•· . rt· . , .

1 . 5- . 3

1

·•(• · • 1-<-r·

. l':"k

. 5- . 6

4

·•·

. 5- .

1

' 5- . 5

1

. 5- . 6

, . .

' 1./1 . . '{•. '.

• JYJ• . . . r · 1/1· l · l · I· V•· · · · . 1/1 ·VI l I\ ·11·

�c-U-:J 1:1:1:1:1:1: 1

/1 . 1 """' 1 .

) l - l· D1Dtlf

' 5- ' 2

· . '7 Vf·l·l·l· lf.l·l·I 1 ·1-�· l·l·l v.1.1.1.. 1 v .J,.<',

·•·

1

. 5-. 5

bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2 �:

1 . 5- . 1 1

'-'--

' 4- . 8

. 5- . 4

.Jl·l· l· l·l ·l· l · l·l·l · I .,,,l'+f'\.l 1 . 1 . 1 . 1 . 1.1.1 Vf·l·l· l · lf. l ·l· I 1 · 1-�· l·l ·l . v.1.1.1.1.v• ·

.

·•(•· . k-t'·

)

. 5-. 1

Phyteuma nigrum F .W. Schmidt

. 5.. 1

. 4-. 8

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

2fill:

. l.Yi . · 1/1 · l · l · I· V• · ·Vl·l· I\ ·J...1"·M· . 1/1 . . 1111 1 1 1 1 1 ·1. 1 l..:..j..:.I.: 1 11 '-'--

. 4-. 7

Zwartblauwe rapunzel

....:

Cl>

"I

Cl>

"

Cl>

'?

Cl>

Cl>

';-

"

"I

. 4-. 6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

5•

. 5-. 6

�:

1

5- . 3

Rapunzel (G)

Phyteuma

Physalis peruviana L.

. 4-. 8

.

.

. ' 11· 1. 1 . 1 . 1.1. 1. 1 . 1 . 1.1 • '...-1!.c'l'-t-t-..J 1 1 1 . 1 1 . 1 . 1 Vf·l·l· l · ffl :l·ll· �·l-1 ·Vl·l·l· l · V· · .j..('

. •( ·1-<-r·

1

.

.. . KFK.VI. - KFK.D11le . 1

r-t... 1 Il

. 5- . 2

. l':"K

'

. 5-. 1

-

Goudbes

Cl>

"I

. 4-. 8

R.L..

1 2fil:l

·/ · · · V· · • 1 {1 . 1. lf. ••• ' . ' r1I . · iYJ · • ·•· • · •· • · · 1/1 · 1· 1· 1 · V• · . 17J.Tl\ . 1/1 · 111 111111111·1 · 1 �

. 4-. 7

.1 1.0lr-r

Cl>

"

-

Cl>

'?

-

Cl>

-

Cl>

';-

"I "

. 4-. 6

(Masters) Makino

Physalis alkekeng L. var. franchetii


N 0 tv

·•·

. 4-. 7

1 1

. 4-. 8

. 1/1

"';-

'C/ "

't "

'7 "'

'":' "'

"';"'

'C/ "

:

. 4- . 7

. 1-1". rr

. 4- . 6 1

.

8

·

. ' "'Yll "

·V1 ·

{• . '.

Vî·

•(

·

l'i._I N.

.5-.5

1 ' -r-t"'\ .J(.1.1.11.r.�• • ;r. .

!/

·1/1· 1· I\

. 1/1.

·1---1-<""•·

.5-.2 1 .5-. 3 1 .5-.4 1 N... 1 ll..1

· 1/1· 1 · l · I V• ·

·11·

4

R.L.: - KFK.VI: 1 - KFK.Diile.: 1

1-<-f·

. v.y...

>-:"

"

' 'YJI

�:

.1':1-..

'

1 . 5- . 1

1 4-

"

{ • . '.

· V• ·

3 1 - 5- -

1. _,...... l'"t-h

5- .

·V· ·

l·Jd-L ·�

.

vr·

. ...,,

·11·

·V··

5-

·1"'"N.1·1J'f· ·•(•·

1

-

.5-. 5

vochtige tot droge grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2

1

�· I

.5-.6

·I ·I ·I

.5-. 6

KFK.Diile.: 3

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig

. .2 1 . 1�l 111 1 \ 1.1. fl),_J /f- 1 K'"

- 5- . 1

Phytolacca esculenta Van Houtte Oosterse karmozijnbes

"';-

'C/ "'

't "'

"'

'7

'":' "'

';"'

'C/ "

. 4-. 6

Phyteuma spicatum L. Witte rapunzel . 4-. 6

. 4-. 7

.

7

1 [j

.4-

";' ...:

"'

. . . .,;1 1:.H#.H

't "'

./

'7 "'

'":' "' -

"';"' -

'C/ "

. 4-. 6

.

.

8

l.

'. 'r:

(1 .

.•.

•1

· •· • ·•·Vi·

V1· · V.l·l·l· l·V" ·Y.l·I·•· •

" • • 1• • l I -

·•(•·

'"'1-.:.

".

•,, 1 . 1 � l•I• I • W • I

·V• ·

.' (' .

. v.

vr·

...,,

·•

l_;.1'

. [;.1 .

·11.

5 .

4 . 5-.

·J--.....1<•·

f':1

3

fll"'

.

1

. 5- . 4

1

. 5-.5

5

·

1 .5- - 6

� ·I

- 5-. 6

· " 'J14W 1:1:1:1:1:1:1 ·�· l · l ·I ·V·· ·•· -·

. 5-

) 1 . 1 . !Tfî'Kl.l�l 1111 l/J · 1 !'<...'"

.

1 1 5- .2 1

· 1/1·1· 1 · I · V• · · Vl·l· I\ •

.

'--r--1"\.

1

- .

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

�:

. .

1 . 5- .

· • · • - 1/1 · I · 1\ • · . /1 ·11.

. 1,,... . J/1 . 1 1 1 • y"

1

"r"

'"'1-.:.

.

1 5 3 1 N... 1 ll. I IX '" /I•1 1'..

.5-.2

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

. ,..._,.

·

.5-. 1

'--'----

1

. 4-. 8

1 4-

Picea abies (L.) Karst. Fijnspar

...:

'7

'C/ "'

.1 dl;

't "'

'7 "' -

'":' "' -

"';"' -

'C/ " -

Picea


tv 0 (.;)

.

4- . 7

. l..:.-1-1·

1

1

'91

...:

CD

'9

CD

't

CD

"?

CD

CD

';-

...,

. 4

•·

. 4- . 7

1

1

1

. 5- .

2 1 . 5- . 3 1 N... 1 ll..

.ttJIJ4Tft

. 5- . 1

. 5- . 4

-

·

1 . 5- . 5 1

1

·

·

1

·

"

·

·

·

"'1"" " •-r--.

·

!'<

'--'-

·

·

·

·

·

"

0

·

.6

kalkrijke

5-

.

5-

1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFKrVI: 6 - KFK.Dijle.: 6

.1'='1-.;.

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

·

·

·

·

. 1 . .2 1 .3 ) l· l· llhl l/m -

11

1 . 5-

·

·

.

V•

·

.

·

0

l l

·

1. 1 ,..

" "

1 �tttilllll,1:111 1111 · 1lct+d :1: 1:1 : 1:� · l· l · I •· 11'1'-t<l v

. 4- . 8

'--'-

·

·

lf•

· 1 ("" _.. 1 1 r11 · · IYI '· ' · '· •· • · Vl l l l V ·• •LY1. ·•·Vl·l·I\

·

·· 111 FRJl l ltl:�ll:l l l l l l I 1/1· ·111lf.I l l · I· • �· . v. ·•

1

1 . 4- . 8 1

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Diile.: 3

of

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

·V1·1 •·1·1·1·1·1·•· •·. L:A-<' � 11 1111>1 l l:t?. -�·�· ·•· , ,. "Yf • Vl l l l V•· • 1---1' 1..<' I\ . IY ·• 11

1

.. 6 1

Echt bitterkruid

Picris hieracioides L.

';-

CD

'9

CD

't

CD

"?

CD

CD

';-

�1

. 4- . 6

Dubbelkelk

Picris echioides L.

8

.

1

';-

'9 CD

CD

't

CD

"?

CD

CD

';-

'91

...,

. 4- . 6

.

. 4- .

7

..... !'<

1

1

.

·

'--'-

.

·

· IYf·

·

11 ·

0

·

·

1.

·

·

. 1/1 °

·

·

·

-

·

.

4

·

·

· •· I-

·

55- . 5

·

1 . 5- . 6

l '-t-1-\. ·

1·1·1'1'-+"' �I

3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

"1

. 5- .

lfl l I Il

l· I\

• ,. 1. 1 y

. 1

V•

·1 (1. ·

vt·

"r )...

1"1-<

. v. .).<'

·

.

2 1

) l· l· Et /1 • 1 k tt@f

. 5- .

Vl l l l V•

'---'--

·

1

·

·

. 5- .

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

•/•

1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1

.

.

. 5-

.2 1 3 1 . 1 . l1 l � l •·• 1<1: 1 -w 1 �•1 I·· ·�

1

.....

5-

. \.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

. ·•• ·-· ·•·• ·•· .. . .... . . . • l l I • · · · · · · 1• ·VI·· 1· l·I\ · IA·1 LJ.:l:_. I

. 4- .

� 1 1 1 � 1 1 1 1 j lf

. 4- . 7

Pimpinella major (L.J Huds. var. bipinnata (G. Beek) Burnat

...,

'9

. 4-. 6

1

Pimpinella major (L.) Huds. Grote bevernel


1\.) 0 h

1

.

1

. 5- . 2

1

. 5-

-

3

1

. 5- . 4

1

. l.:.A·

jj1 111

·

·

• •

1 · 1 ·• } 1 1 1� 1...- • .,f. • .•

5- - 1

5- . 5

-

1

1

. 5-

.6

. 5- . 6

....' "

""

'9

.... -

CD

'9

CD

't

CD

'7

CD

":'

CD

';-

""

'9

...,

1 . 5- . 1

. J..vf •

.11

. l':'k

1 . 5- . 3 1 t-h 1 Il Il l\:•· " " i-.._"

. 5- . 2 . 5-

. llf"T· l.J . '_ __..l'-t-t"\ • f7. J.;t. . r,r,. .)..<'• • • • ·• ·-· ,. , , , J/ . f7• . . .-:y.--. · IYI · . D1.1.1. 1 . c; .:J7î:Tl\ ·l • IY ·11·

·•·

L.L_

. 4- . 7 1 . 4- . 8

.,�.f'r

-6 . .

5- . 5

. t-1-'"

4 1

·l ·I ·I

6

. 4- . 7 1

---.;' ...:

CD

· 01 I;.Rt.J· t

"

't

CD

'7

CD

":'

CD

';-

""

'9

. 4-.

8

. l':"N.

3

1

. 1 1 . 5-.

R.L.:

�:

·

2

-

· 17 ·11·

.

.

.4

·•

. 5-. 5

·

1 . 5- . 3 1 . 5-

"

·

. 5-.

. '�

...

l'-f-t-\

.

. 5- - 5

-�1.

4 1

1

6

�·l

. 5- . 6

t---1-<1"• lrl

KFK.VI: - K F K.Diile .: 1

v1 1 I\ .

•1T• I• 'f

·V•· " {• . ,,

J.;t.

·lf" . kA' ·

'"'k

5-

1111

.

·l 1• l'-t--h.I 1 1 · 1 1 · 1 1 1

\l il� N•·

.JA'

. P.

. 5-

1 . 5- .

· V.l· l ·l· l· V. '1 · - ···

1-"' ·.171·1·1·1·1?

1

. 4-.

Plantago arenaria Waldst. et Kit.

- 4-

. 5- . 2

. L-1· l · l · l· I/ · • · •·..VI · I 1\ "'· IA·l · l · I·• ·•·

Zandweegbree

.

1

\ l.l.Fîiî);tl. l�l IA· 1 N.."

. 5- . 1

. .. .7 ·1-1·' · ·m-'l·I·-· ·•

. 4-. 8

R.L.: - KFK.VI: - KFK D ijle .: 3

·• T. 1_,J--f rr •

. 4-. 7

�:

CD

'9

CD

6 1

Zwarte den

. 1-1"". f'r1 •

" ,,.

· l/T· l .1 :1.• . 17m .I\ • LY ·11·

· .-:171 · 1 · Il· 1 · 1 · 1 · 1 1 · 1 1 · 1 1 · •· 1 ·• · l.,l·1·I·1· I · •

. 4-.

Pinus nigra Arnold

...:

CD

'9

CD

't

CD

":'

'7

. 4- . 8

'7

7

KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

R.L.: momenteel niet bedreigd -

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

Pinus sylvestris L. Grove den

CD

�•

. 4-.

.

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle : 8

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

":' "

';"

""

'9

. 4-. 6

Kleine b evernel

Pimpinella saxifraga L.


1\) 0 (J1

4- . 7

' . '7:

1.7

/l

.

5- . 4

l'-t-t-\

1 .

5- . 5

. l'-+""

1 1

· II ·· I

.

5- . 6

"

...:

"

"?

'7 "

'7 "

"?

')' "

')' "

"

';"

';"

'i

..,

'i "

"?

. 4-. 6

1--1"·

M.

. 4-. 7

Getande weegbree

. l.Y1.

. 5- . 1 .

.IT• 1 .

1y

.

5- . 3

1 . 5-. 4

1 .

5- . 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

1

•· • · ·V ·I{• . , .

R.L.:

-

5- . 2

�:

1

1 .

5.

6

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 8

�:

· I· V•· · 1/1· l· l·V l·l · I\ . IA . ·11·

intermedia (Gilib.) Lange

Plantago major L. subsp.

...:

"? "

"

'i

'7 "

')' "

';"

..,

"?

..,

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 10

!'<.

. 5- . 3

Plantago major L. Grote weegbree

"?

Smalle weegbree

·Vl· l · I\

1

'/

. 5- . 2

. l.Y1. . 1/1. 1. 1 1. l/• .

.••

. 1

. k.

)

1

hoge schorren en contactsituaties tussen zout en zoet milieu vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

l · l · lllrlf .1':1-.:. ·•(•· ·• V1· ·V·· .,!-<' · V•· (1 . 1.

. 5-. 1

'�

1

1

. 4- . 8

R.L.:

1

1

�:

. J-..-r. rr,.

1

.

Plantago lanceolata L.

.....

.....

"

"?

"

'i

'7 "

')' "

';"

..,

"?!

1

R.L.:

Hertshoornweegbree

. 4- . 6

�:

Plantago coronopus L.


N 0 0-

kalkrijke

of

1

. 4-. 8

1 - 5-. 1

1�

...:

"

'9

" "

"

'?

"I CD

';"

"

'9

. 4-. 6

.

4-. 7

.

•l·-

IYJ.

.

.

. · 17·

.

.

.

l•/T•

. l.Yi .

· •·

vr 1 K ·-

. ' . [/, . • 1• 1• ·7

.

.

-

·17FTTl·V•·

·

p-,

. 17.,.

vt·

.. . L.J·

···�

· ·

� I · •·

I . 5-. 4 1 . 5-. 5 1

. 5-. 6

. !--+'"'• .

111 �11 �•me1:1:1 1

· • · •···

·- · .j.....

1

Plantago media L. Ruige weegbree

"

. 5-

'9

'9 "

-

" "

" "

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 KFK.Dijle.: 4

'?

'?

.6 1

1 .

4- . 7

1 . 4-. 8

1

1

.

1

5- . 2 1 5-. 3 1 N... 1 I l

5-. 4

-1'="1x

t l · l· I 11 /1Ul\U · 1 • ·A· I ·• ·

5- . 1

1 . 5- . 5

1

.

5-. 6

-

-

voedselarme, kalkrijke �: graslanden op droge, zinkhoudende, neutrale tot basische grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 KFK.Diile.: 5

. 5-. 6

._

'9 "

CD

"

CD

'?

"

"I

.

,_,_.

·•·

•·

•. L>. •·11·

. :i;?

· 17·

.

· V• · • 1 ( •. 1. .,.1.1 >1f· I · • ·

vt·

• l.Y'I ' . J...1 . l ·l · l · I/ - Vl· l · I\

r:-

. 1-1-<"'· .

of

regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 KFK.Diile.: 10

�:

:1 1 l 1ll f.llilllfülll 1 1

'91 "

. 4-

Poa compressa L. Plat beemdgras

CD

"

"

"I

"

"I

CD

';-

"

';"

.5-. 6

Poa annua L. Straatgras

'9 "

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 9

'9

Plantago major L. subsp. major Grote weegbree s.s.


I'..) 0 .......

Poa nemoralis L.

"I "

"I "

...:

"I "

" "

'? "

'":' "

"

'7

"I .,,

:'

. 4-. 6

Martens

·!--'

I· I·

- 4-. 7

. 5•

. ....

. l':-1':. . ,r

�.

)

. 5. - 1

.

·

1 5· . 3 1 N... 1 Il l/ 1'<.. 1/1· I k.''

2

·

·

- 5- - 4

. 5. . 5

1y

· V' · . ' {' .

'---'--

· IYI· · V'T· l· l· f;y, . . !,(",. \ . IJ' ·11·

• jA'

1 1.1.r-:1.1°1·1·1· 1·1·1·1 ·1-· 11· I • 1 · 1 · 1 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ..." l'-t-t--J 1 • 1 1 • 1 1 • 1 • 1 Vf· 1 · 1 · 1 · II- 1 1 · 1 1 1 1 ·1---14· 1 • 1 • 1 . V.l· l· I·l· V

. 4-. 8

[Mert. et Koch) Schübl. et

...:

"I "

" "

�I

'":' "

"

-

'7

-

"I .,,

•·

. 4·. 6

1

. 4-_ 8

. 4-. 8

. ,. 1. 1 ,..,, •

· V' · . '{'. ,.

L:.L

. 5-. 5

1

···-

. 5- . 5

·•

.,.•

1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 N... 1 I l l/lx l ·l· l I·/l· I k.'·•. . 5-. 2

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 9

-,

. 5-. 1

1

- KFK.Diile.: 8

. 5-. 6

. 5-. 6

§fill: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

. 5-. 4

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

§fill: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

1;.1 , . 1 • 1 • ". " • · VI· l·l·l · V' · · Vl·l· I\ . 1/1. ·11· •

.,., - 1 ·YI·

E

I

. 4-. 7

.

.1-1"· r-r-i.

Veldbeemdgras

" "

" "

Poa pratensis L.

'? "

'? "

. 4-. 7

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

'":' "

'":' "

. 4-. 6

§fill:

"

"

Poa nemoralis L. subsp. rig idu la

'7

'7

. 5- - 6

Poa palustris L. Moerasbeemdgras

"I .,,

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

§fill: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

"I .,,

Schaduwgras


1\.) 0 ())

. !-1.

•· •·

.4-.

7

.w

'9

1�

. 4-. 7

...:

� ·- .

Q)

.

(d.

:1

'?

-

Cl)

":'

Cl)

"';'

.,,

. 4-. 6

8

.

":"

-

-�

. • . J./'l-'1111 · ·· · · ··7• ·IT· •·l.Y. l · •· I·• · .-. 1 .1 . -

.1.--Jl!lt.-.

._

. • . •. 1.]\ . 1..1"'1· •/J•

·•· •· •

l·I·•· .. . ....1.

· - ··· ·•·

......v ..<'----

·-·····

. 5-. 5

.

5-. 6

1

rt

. 5-. 6

rt

1

·�·l·l

. 5-.5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 7

71tj::k

1 1 1 1 l.l.Ff=hl.l�l A·I • ·

. J?1.1 . • . !)

·•·

. 5-. 4

.5-. 2 1 .5-.31 .5-.4

. l'="'k.

\

. 5-. 1

�: R.L.:

IÄ·l·l·l·IT•. , l·l?.l·l·l·l·Ir• · -J.<'•- -1·· ·· ···•·l·l·l· l·l·II• ·•·

.4-.

.

5-.31

. 17'·.

• l• l"l"'ll•

. v. . 7. . . .

Vi·

. f7·. · l...·.I'

. •·1':.

. ,/1 .

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

.5- . 2 1

-

) l.l.Ff=hl. l'l 1 1 1 1 A· I N. •·

. 5-. 1

�: R.L.:

. 171 • 1 1 1 • 17, . -171-1 -1\ · l.Y • l•/1•

L...l_

. 4-. 8

Poa pratensis L. subsp. pratensis

....

Cl)

'9

Cl)

'i

Cl)

'?

Cl)

":'

Cl)

"';'

.,,

'9

. 4-. 6

Smal beemdgras

angustifolia (L.) Gaudin

Poa pratensis L. subsp.

'9

Cl)

"';'

-

.,,

1-.

'9

...:

":"

Cl)

'9

-

Cl)

'i

-

Cl)

'?

-

1 1---:

Cl)

"';'

.,,

.4 6

I· I·

. 4-. 7

· l�· M· ?

• .

·•(•·

.

.

�a1 1 l l l l l I

.5-.

.

.

.

·/ · V• · 7· ··· · •·l r

.

· :::::: ...-f·l· l·l· lf.l· l· I l· l · l�· l ·l v.1 1 1 1 v•.

···•·

• kA"'• ••

t-b. 1 il ) 1.1.1 1 Il k'. '. IA·l k• ·

. 5-. 5

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 1 .5-.1 1 .5-.2 1.5-.31 .5-.4

. v.. .

-

.

-

6

kalkrijke

KFK.Dijle.: 9

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

· IYi· . l/l . 1 • 1 • 1 • I/• . L/'l 1 1\ . lY ·11·

1 ••

. 4-. 8

Gewone vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris L.

Cl)

'9

-

Cl)

'i

-

Cl)

'?

-

1 1---:

1

Poa trivialis L. Ruw beemdgras

of


f\.) 0 '°

" .,. "

"I " ..:

"

.,. "

"I

"

..:

.,, -";-

" --

" --

'?

" --

.,. "

";-

"

"

'?

"

.,. "

..:

"

"I

.,,

"

4-

. 7

1 . 4- . 8

1 •

. 6

1 .

4-

.

7

1

.

4- . 8

1 .

5-

1

5-

plaatsen

.

2 1 . 5- . 3

1 . 5- . 4

1 . 5- . 5

2 1

.

5- . 3

1 . 5-

.

5- . 4

1

. 5- . 5

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

�:

1

. \I1 l �

.

5- . 1

betreden

.__

·•

.

·

.

·

·

.

.

-- I/ '"""" '

w,

.

op

voedselrijke

1

1

l

1")

l'-t-t-\..1

1-<. l Jf I •

5- . 6

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

�: regelmatig (tredplanten)

··· · ·-lf· ' ·•· -· ·•· ·I 1 1 1 1 1 vt'·l·l·•fl·l·I l ·l· l ·l· I· •· l·l·I ·Lil· I l·l· 1·1-� ·• ·.tm · m V• · · 1 {" ' ·J-·lll·l . �4: t1:bl1 1 1 1 l 1 1 l 1 01 I:»�J t ··11IA· ·•·l· ·l·l· l · I\l ·l· I

. 4-

aviculare

"I

"I

1 .

Polygonum aviculare L. subsp.

'?

'?

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

"

"

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

Polygonum amphibium L.

"

"

Veenwortel

";-

";-

"I

. 4- . 6

Varkensgras

Polygonum aviculare L.

.,,

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

"I .,,

Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum (L.) All.

grond


f\.)

� 0

1-1'"· r'r

·

I I·

. 4- . 7

1

. 4-. 8

·•

1

·

·

·

·

. 5- . 2 1

·

lf·

·

·

·

·

·

·

V• (• . r, • • 1r

1

V1

·

'

·

·

-

-

·

·

·

·

·

·

..:

"I "

"!' "

'? "

"I "

";' "

"I ..,

,...

"I "

"!' "

'? "

"I "

";' "

"I ..,

1

4- . 7

1

L....J._

·

1.:J"'·

1/1"

·

.

·I

. 5-. 4

. '....v l'-+--t--\

". i,,r"

- V· · . ' {• . ' "_

-

·

-kA·

.

1 • 1': ." · (·

11

' �jfijt ·1

1-llHlll

. 4-. 6

·

1---1-<'

. 5-. 5

1

·

·

T I I

·

5-. 6

"I "

"!' "

'? "

"I "

";' "

"I -0

-

·-

� .

. 4-. 6

.

.

-

·

-

. -- .

.

. .

.

-

-

-

-

.

-

.

-

-

.

.

-

.

·

j

-

-

1'< -

--

.

.

-

· ,

-

-

-

-

-

.

"

- 1/ -

-

-

. .

-

.

.

-

.

-

-

-

:

..... .

-

.

-

-

-

-

.

.

. .

·

.

-

.

·

-

-

. 5-. 4

.

.

.

.

.

-

.

.

·

-

.;..;.•

-

.

:�

.

.

-

·

";->-;-

��

• • t"'\

-

• . . . . . .

.

.

.. ..•. . .

-

. ......

-

3

�-:-- � -

. 5-.

. . �. · .-· � .

-

. 5-. 2

.

.

.

. 5-. 5

.

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.:8

-

· •• -

.

- - ... ....... 1,... ... ,.. . . �� -�� w - - .

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

_ ,.,.

. 5-. 1

·:

. 4-. 8

-

· -·

.

. 4-. 7

Beklierde duizendknoop

·

·l I

. 5- . 6

t-....m I -

1

Adderwortel

·

·

5- . 5

1 .

Polygonum lapathifolium L.

·

·

. 'j

. '....v l'-+--t--\

I N. "

5-. 4

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 4

5

.3 1 .

Polygonum hydropiper L. Waterpeper

�:matig bemeste graslanden op natte grond

. 4-. 8

'-'-

·

. 5-

l/f

1'<.l l-'A'

. k.

. .....

' IY

1

"\ 1 1 ri--tt:V/'<.::ru ''

. 5- . 1

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

V"l l l l V• VI l I\ IA l 1 1 •

1

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ·tf. 1 [IIJI

1

�: R.L.:

Polygonum bistorta L.

"I "

"!' "

'? "

"I "

";' "

"I ..,

. 4- . 6

depressum (Meissner) Arcang.

Polygonum aviculare L. subsp.


1')

• L:.;-1 -

. 4-. 7

·•

1

";-

'9 "

" "

'7 "

')' "

"; "

.,,

'91

1

1

. 4-.

III I 1

• L..:..m

. 4-. 6

1

1

.

5

-

.

2 1

·

{ • l. 1 )"'

kA'

·•·

. ' . N.

1

1

- .

3

. 5-. 4

,

·

I

. 5-. 5

·•

1

. 5- . 2 1

. 5- . 3

1

. 5- .

4

1

·•·····

·

·•·

-VLI� Vf· I l · I · lf I · I · 1 I · !----.•.+< · · V· · ·l'i'l·I·-

. 1-f· ·····-·

. 5-. 5

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

·•·

�.-.1�

·

) l· l· fU/1't. J."'-i�1 ·-b·- LI -

. 5-. f

:-

•·

. 4- . 8

5

·V•·

. Vf-1 · l ·l· l/• · ·Vl·l· I\ ·•·l·l...>' •IJ•

'---L...

.

. 5-. 6

·1 .\ ·I

1 .

·I

·l

5- . 6

.J--1'. rr

. 4-. 7

";'

'9 "

" "

'7 "

')' "

"; "

'91

.,,

. 4-. 6

·.i-1·

1

7

1 1

·•

1 . 4- .

Zachte duizendknoop

'

1

1

.

·I ·l ·l

. 5-. 6

1 . 5- . 2 1

. 5-. 3

.

·• · - · V• · ··· •{···· • •• ' 1 y • l/1' 1 • I • I • I'• . Vl· l · l · l · l/• · "".J/\ · l · • . IY1. •IJ•

·

·•· kA'

1

.

·•·

5-. 4

1

.

5-. 5

1

·I

. 5- .

6

·•

l l l.ttRti11Tftftll' 1

. 5-. 5

�: open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 5

.

1 /l· J·Jl ll w..:...,11 k" /1. -1'="'1-<.1· 1..:A·

1 . 5- .

.

··1•

. 5-. 4

-+'L l'--t-+"\, l(.1 1 1 1.r:1�

·ll"··

· V'î· l · l · l · Y•· . 1/1 . 1 .• • 1/1 • •IJ•

1 1.1. r:-

. 4- . 8

Il

3

l/ 1';.•· •• I A· \ 1'<..• · 1

2 1 . 5-. t-b. 1

· VT· IJ · I {•. , . •Po 1 1 111 •

. v. .v

vr·

. •f ·J..<.

. 5- .

�: open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 2

. l':"N.

"

. 5-. f

1 1.1. r:-

. 4-. 8

Polygonum mite Schrank

-..;'

'9 "

" "

'7 "

')' "

"; "

'9 .,,

. 4-. 6

Kleine duizendknoop

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

1

Polygonum minus Huds.

�:

·• . 17. . ·• . •· ' . ' r · i.Yf" l·l· I · • . vr. 1. 1. 1. 1,1•• ·•· l· I\ ·•·l· IA· l·l· I ·• 1 I I I • · i·lf· I DIJ

7

pallidum [With.) Fries

,

l�l 1 1 1 1 )· l.l.llii)J • IA· I 1'<..• · · • ·

. 5-.f

1 1 lw-.Y

. 4-. 8

Polygonum lapathifolium L. subsp.

";-

"

'9

" "

'7 "

')' "

"; "

'9 .,,

. 4-. 6

lapathifolium

Polygonum lapathifolium L. subsp.


--'

tv

1\.)

...:

-.;'

ID

'?

.1 1-lt

ID

't

-

ID

'?

-

ID

":'

ID

'7

'? "

. 4-. 6

. 4-. T

1(1 •I• • '- 1y

·/

'-'• .

'

. 5-. 3

ll

r;

'

·

. 5-. 5

·t---l-<'

·•·

. 5-. 4

1 . -...- l'-t-t-\,

ri

/'<..' '

N... 1 lt.. Il]'.;. '· • ·

2 1

1 /I ·•...:.A·

. 5-.

v . v. .j..<'

>-:"

. 1-r·

· lf

. l""lx

. 5-. 1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

· IYI · · l/i · l·l· I · 1...-'• · · V 1-1· I\ . 1.;1 · ·11·

'--'--

. 4-. 8

Afghaanse duizendknoop

Meissner

Polygonum polystachyum Wall. ex

. 5-. 6

·I I ·I

I .

4.

. T

I . 4- . 8

1

. 4-. T

.1 1.Lt ...:

-.;'

ID

'?

ID

't

-

ID

'7

ID

-

":'

-

ID

. 4-. 6

Brede eikvaren

'7

.

.

.

·[(·· · J.oc...r · •. •

.

. '�

'--'--

"

..

1

.

.

.5- .3

1

. 5- . 5

·•·

. i:I

1.-t' ...c" l'1"'-t-'\

·• ·l(l·l· 11·• • '.1y

. 5- . 4

1

·•

. 5-. 5

VWI · 1·1· lf 1·I·1 1 r· I� - V-1· l·l· l·V• · ·•

l

Il ]'.;.. " " 1..1- 1 ]'<..• ·

1

1 .)'. 1 1 1 � •

- .

5 2

. l.Yi . · l/1 · l · l · I · V• · ·Vl ·l· I\ LY1. ·11 '--'--

.

. 5- . 4

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

�:

. l'="'k1

. 5- . 1

·[(•· . kA'· 1 1 · 1 • 1- 1 · 1 1 · 1 1 · 1 · 1 1 1 ·I

. 4-. 8

.

1 5- . 3 1 N... Il N. • · 1/1.1 1'c.

. 5- . 2 . 5-. 6

·I ·I ·1

. 5-. 6

·-· .r l l L • 1 "T"'T"\ ···•·'VWI · I 1 · lfI·I·1 I • �· · '· ...,-1 1 . 1 1 111 · 1 1 1 1 . 1 . 1 .•. • . . J.<'j.].] . •fl·l·l ·l· • · l · I · -

prionodes (Aschers.) Rothm.

'? "

1

. l'="'k1. 1-"1.

"'\

5- . 1

>-:-1 . 1

.

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 5

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

. '. '·/1 1 •• ' · Y• · 1 (" '. . • ·.Y· •y ·_Yf · 1 I I • r o · Vî·l·l ·l· V· · 1---1'· rr · •·•·Vl · l · I\ · IA· I · - · llllllllllll·lf · I �

. 4- . 6

Polypodium vulgare L. subsp.

'7

ID

'? "

ID

�:

. 5-. 6

'?

1

'?

. 5- . 5

ID

1

't

5- . 4

ID

.

't

J

3

ID

. 5- . 2 j . 51 tmc:::t:' 1

'?

j

ID

. 5- . 1 '\

'?

1

ID

8

":'

.

ID

4-

":'

.

ID

1

Eikvaren

'7

. 4- . T

- KFK.VI: 10 - KFK.D ijle. : 9

Polypodium vulgare L.

ID

1

.!11: momenteel niet bedreigd

gg,: akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond

'7

'? "

. 4-. 6

Perzikkruid

Polygonum persicaria L.


1\.)

(j,,)

.

1

. 4-. 7

--=--.-- N'"1 1

6

1

. 5-. 1

....:

"

'?

"

'!'

"

'7

"

";"

..,

"I

. 4-. 6

. IÁ- IT

. 5-. 3 . 5·. 4

1 . 5·. 5

'

1 ...

1

1--l.

. 5- . 2

·lf•·

. i-

l":"k

5- . 1

'-:'

.

·

· •· ·· lt· . '. •· .y · IYI· · 1/1 · l ·l· I V•· · • · l · I\ . Lr1. ·11·

'-'--

1

.

-

I 1 ·1 •

. 5- . 6

'j

r..

.

5•

l'-t-h.] 1. 1 •

. 3 1 . 5- . 4 1 1 1l

5-

l't'·

.

5

·•

.

1

�· l

. 5- . 6

bossen op jonge, weinig stabiele, matig vochtige puinbodems (ravijnbossen) R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 3

�:

Vf· I · l · I · lfl· I · 1 1· 1-1-'N-<"' . v.1.1. 1.1 - v· · . L:,.l-<"• · ·•·

1 . 4·. 8 1

·•·

. 4-. 7

Stijve naaldvaren

. 5·. 2

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

�:

'T""'t"'I V.·l· l · fl ·l ·l·I •. _.._. . V.I · I · I · I · V1 · 1 1·1·1·I·1 · I · I · • ·- · l ·•fl ·l· l ·l· l ·l ·l· l ·I· ·•· IJ l · t ·•·I· ·• l · l ·•·l · •, - ·•·1·• · •· IJl · l·l· l·l· l·I ·• · - · - ·1· 1 ·1·1·1·1 1 1·• ··· •·"1 ·11 · • ·1· • · IA· l ·l·I·• · I l ·Vl ·l· · · ·1/1 · I · I\ ·• · ·11

. 4-. 8

Polystichum aculeatum (L.) Roth

" ....

"I

"

'!'

"

'7

"

:1

�I

. 4•

Gewone eikvaren

vulgare

Polypodium vulgare L. subsp.

. 4· .

7

J.-.1". rr

1

....:

CD

"I

CD

'!'

CD

'7

CD

CD

";-

'?

..,

(

. 4· . 6

.

4- . 7

.l--1"· rr-

1

.:A.

.

1

. '1

1 . 5- . 4 1

'-r-t"\

. 5- . 3

N... 1 Il l't'" r.. 1..-

. 2

. 5- . 5

I�

. 5- . 4

1

. 5-. 5

•J

·V [{

y

Vf·l· l ·l· lfl· l·I 1·1-� ·Y.l·l· l·l·V .J.-<"

lf ...... j

1 . 5- . 3 1 1--l. 1 1 l i'I. I 1'<. 1 . 5- . 2

. l""'k_

5- . 1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

·V• · ·!{"" .•. '. 'y

. l.Y 1/1 · l· l · I · v ·V . 1/

1 . 4-. 8 1

1 1

· lf•· ·�·

.

V. ·l·l · lf.1 · 1·11· 1· 1�· · · VJ · 1 1-- FV• · . ......

...,..

1 .5

. l':i.;.

. 5- . 1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

�:

· IYT · · l/'f·l·l·l·VI·: - l/l·l·I\ . l/I · ·11·

1

'--'-

1

1 . 4- . 8

Pontederia cordata L.

....

CD

'?

CD

'!'

"

'7

"

";"

..,

'?

. 4- . 6

Zachte naaldvaren

Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar

�· I

. 5- . 6

�·I

1 . 5- . 6

1


.i::.

I'..)

Populus alba [ + P.

x

'?

. 1--

1 1 1

. 4- . 7

":'

"

1 '?

"

'i

-

"

'7

-

"

./

";"

·

1- m.J-F

1

Populus 'alba' groep

";-

"

'?

"

'i

"

'7

"

";"

"b

. 4-. 6

. 4- . 8

-

v

-!(

1r

1_,.,.. ;

·V

.1(.

-)

. 5- . 4

l'-i"-t'\

!';.'" !'<..

1 . 5- . 3 1 N... 1 ll...

. 5- . 2

Il' l":'"N_I L:A·

l

1

- i-

. 5-.

. 5- . 5

. ,.._...

1

�: R.L.:

11- -

.

- .v -1 (• .

·A'l11

·· -

_ ,.._...

- KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

" -) 1--r--i-. Vf l l· l lf. -·-V

- j("

- kA' -

- l':'k

- Jo.<'

·1

, i . l Y . l.Y ·l/i- 1 · l · I- v - Vl·l· I\ - LY

L......L..

1 [

.l .Y

- l/i. 1 . 1 - 1 - I/• . -Vl· l· I\ - LY

'(

1

-1 -1

-1

··· 1I I

. 5- . 6

1

·

'

·· ··

/�

....

� '

Cl>

'?

"

'i

"

'7

"

";-

"b

'?

. 4-. 7

. 1-1'- ""

Grauwe abeel

. 4-. 6

-

L......L..

." . ,_.

<

I .

H

I A·I

1

�-·

1

. 5-. 2

-

·-

. 5-. 4

. 5-. 5

I

H

. 5-. 6

-1 -1 -1

--�-1-1-l

---1-•

k•

5-. 3

. 5-. 1

-·-·

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dili e.: 8

- - -11·

· • 1- -1-•-1 -1- Y ·-11•· ·I\ '--'--

. 4-. 8

.

-·-

- l.Y - J/l 1 . 1 1 I/• -Vl-1-1\ - LY

-i.-<

� '-i"-t'\

·· •· · - · l

'

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5

• - v.v. - v- lf.1-1- 11-·� · -1-1:E I 1111111111 111l ll/ � -1-1-1V - •·

. .i-r . .-;-1. 1 . 1 .•.

·lf

�: R.L.:

1 1 1 ·,ml

r.M

·• ·•

Populus canescens (Ait.) Smith

'?i "

"

'i

"

'7

" -

";"

:1

Populus alba L. Witte abeel

KFK.Diile.: 3

R.L.: - KFK.VI: 8 -

filill.:_: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

l 1 l I Hf.1 1 ·V11•·Mf. WJl.1 1 111

1

1

canescens)

Witte en grauwe abeel


rv

(J1

Populus nigra L.

-1

-

5-. 6

"

'?

"

't

"

'?

":' "

"';"

·J.-.o1""· "'1· '-'-

'?

•••• 1

• ·•

1

r

1. 1 .

l •lf•

. 5- . 5

1 . 5- . 6

"';" -

'?

""'

"

'?

"

'-'-

1 '7

"

.

'?

"

" 't

.

1 .5- 3 1 .5- .4 1 t-h 1 I l 1 kl · l · l I·•·

2

�"

.

'?

.5•

'?

)

1

":' " -

1

.4-. 7

":' "

"';"

""'

.4-.6

KFK.Diile.: 8

.4-. 7

·

1

-

.

.5-. 2

1 .5-. 3 1

\I l �

5 1 1

.5-.4

1

.5-.5

KFK.VI: - KFK.Diile.: 7

·f"--..+<

1

1. v.

. IY1 . · · 111111111111 tJ 1� '-'-

.5-.6

I

�·

11 1

1

·•

·•

·• ·•·

.,:1: 1: �:1:1 )14-W· �·•·I

·l·I IA·I N.l ·.A' ·l·I· • · -·1 111 � · • ·• · ·•(•· · -· · •·l·l:Jl·l·l·l l· I·•· ;.-:·fl'-1·1·1·1·1· 1 ·1· ·

.

•• 1

.4-.8

-

• •.J 1--r-t--\

l :t�l � l f iJ.tw I d$ H

.4-. 6

�: R.L.:

V1· ·V-1·l· l· l·V ...... ·•· ..

• 1 /'1. . kA"·

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

.§fill:

·•··· ·•·V•· ·If•. , . • ,. 1 . 1 r, . l.71 . · l/l · l·l ·I· V• · ·Vl·l· I\ . IY1. -11·

Populus x canadensis Moench

1

Canadapopulier

. 5- . 1

. 5-. 5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9

,. 1. 1 )'

. l.71 . · l/l · l · l ·I · V• · ·VI·I· I\ ·I . 1/ ·11·

.5-.4

-} 1--r-t--\ Vî· l ·l·l· fl ·l·l· I l·l·I·� ·V· ·

-·(·· kA"·

·•·

11 n�I

. .k'

.5·

·•· V•· ·•· l · I (•·•·

I

Ratelpopulier

.4-. 8

.4-.8

Gray ex Hook.

Populus trichocarpa Torr. et A.

.§fill: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

·�·"'1·

. 4-. 7

.§fill: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

Populus tremula L.

"';...:

"

'?

"

't

"

'?

":' "

"';"

""'

'?

. 4-. 6

Zwarte populier


f\.)

0-

. i--r. rr

. 4-. 8

'7

"'

"I

"'

't

"'

'?

"'

<)'

"'

'7

-0

"I

. 4-. 6

. .......

. 4-. 7

Spits fonteinkruid

··(·-

i.._.r .

1

.

5- . 3

1

. 5-. 4

. 5-.5

· V•· (1. 1. ••• '. 1y

l/t.

. 1

.y..

·•( . J-1'·

.5-.2

1

.5-.3

1 .5-.4

�· . ""l'-t-t--1. ·t-

. 5-.5

·I ·I ·l

.5-. 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

voedselrijke wateren

.5-. 6

�: zoete tot matig brakke, (matig) (overwegend obligate waterplanten)

N... 1 1\.. f'\.l• L• ) 1'<...1 ·11 · I • • ;' ' l":"'l'<._ 1. l.:A.

.5-. 1

· IYI · . Vî . 1 1 1 ]/" -Vî · l· I\ . IJ1. ·11·

'---'-

. 4-. 8

. 5-. 2

� 1 1\. ) tx_ 1 I• f'<.' ;' • l":"l'<..I - l.:A ['>

. 5-. 1

- · 11- I · I · l · l · I · I · 1· 1 ·I· 1 ..-v l'-t-t--1..l 1 1 1 1 1• 1 1 Vf· l · l-l· lfl·l· I 1- �l·l· I ··· V· · .y.. . •I · ''l·I·•· ·1 . 1./1· IJ . , · I{• . .... 1. 1 r1I. I� . VI· l · l ·l· I/•. · Vl · l · I\ . 1/1. · ·11

Potamogeton acutifolius Link

'7

"'

"I

"'

't

"'

'?

"'

<)'

"'

'7

-0

"I

. 4-. 7

"'

. L:J.-1'- r..-

. 4-. 7

"'

.

. 4-. 7

...:

'7"

. 01"' ci4

"'

't

-

"'

'?

-

<)'

-

"'

'7

-

"I ..,

. 4-. 6

Plat fonteinkruid

0 V1 °

1/1 -

.:A.

·V•· (1 . r. ·•"'· ly

. 1

1

.5-.3

1

. 5-.5

·I I ·\ •

KFK.Dijle.: 2

. 5-. 6

.

-

.

5 4

-

.5-.5

. 5-. 6

KFK.Dijle.: 1

· ' 11• 1 • 1 I • 1 • I I 1 • 1• 1 • 1 �.-l'-t-t--1..l 1 1 . 1• 1 • 1 • 1 • 1 . t---+<I· 1 1 • 1

N... 1 Il I IX '. I'<.•· ;'

.5-.2

·lf" j.·.o...f'

. v. . .....

.,,

.5-. 4

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 1

.1'4-.,.

'

.5-. 1

'"":"

1

-

gg,: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

. l.Yi. - 1/1 · 1 · 1 · 1 · V• · - Vl·l· I\ L>1 ·11·

. 4-. 8

.v..

.5- . 3

�· . ""l'-t-t--1. Vf· l· l·mf.°l · l · I 1-1·1'1'. V.l· l · l · l· V• ·

. i.-r.

1

N... 1 l l Il 1x · - · · /[- 1 !'<..• .

.5-. 2

. l":"k -· (··

)

.5-. 1

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 3

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

. !{• · '. • ,. 1. 1,..,, . . 'YI. , . ,.,. • · • . ·VI· l · l ·l· V• · ·Vl·l· I\ · !A· 1· 1· 1· • ·11·

1 ••

. 4-. 8

Potamogeton compressus L.

..... ...

"I

"'

't

"'

'?

"'

<)'

"'

'7

-0

"I

. 4-. 6

Klein fonteinkruid

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

. 4-. 6

Potamogeton berchtoldii Fieb.

�:

Portulaca oleracea L.

Postelein


'-.J

l\J

1

:1 :1 :1

.

.

1 1

-;-1

:1

1

:1 :1

.

1-"I· l·I· . l·I·

.

.

.

,,

.

•·

.4-. 7

. 1-'

1

:1

.

1

:1

:1

. 4-. 6

1

1

Potamogeton lucens Glanzig fonteinkruid

l·l· · l 1···

.

- .

.

.4-. 7

..

1

:1

.

1

:1

:1

.4-. 6

.

.

.

......

.

71

.

.

.

.

.

..J.:

. 5-. 1

.

.

.

.

.

.

.

f

"

.

��

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ,r

.

·/ ./. { .. ' . . . :/ . ·/ ·V· L<' . 1\ . y. . J

.

ηηη... . /· L l·l . "" .

i-:-1.1. . .

... _, . ,.

"

1

.

--,....

. 5-. 2 .5-. 3 .5-. 4 l -"

. -....... . . .

. 5-. 5

-1 ·I .\

. 5-. 6

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

.

r T TT î· · . . ].., .

1 J·I

.4-. 8

L.

.

.

.5-. 2 .5-.3 1.5-.4 1.5-.51 5-. 6 .,_ 1 Il . 1 �T l.:J·I lr ·l.'E:m·J·_.

�i:s.,

.5-. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 4

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

- �l·l·l·· l l ·J·l·l·l·l·I �.... . l'-t-h..l 1 1 1 . 1 1 1 1 / · ·· ·l·· l l·l J·J·1· I 1 . /. . ,r . K'. ." ... . . . ./. I -· l · . {···· . " . ;/ ·• . .7 ·/ ·7·l·I\ . LY .,

1

. 4-. 8

Potamogeton crispus L. Gekroesd fonteinkruid . 4-. 7

...:

"

'9

"

't

"

"?

":' "

';"

b

'9

.

.

\· • ·

. 4-. 7

·

Ff.R-·J

·1 ·I·

I· ( ·I·

. 4-. 6

1

. 4-. 8

. v. . J,.<'•

I A·

I

.

.

.

.

.

.

.

.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...1 •• •. , , . . ·• ..!".

,

.

1

.

.

5-. 5

1

5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 6

... . ·I· . l l·· l l · l·l·l·I ··· ··· ·· ·· ""'I 1·1 1·1 I 1·1 · ·�.... ·_,.. ·l·l·I l I ·r·1· •f.l ·· / . ,r . r- . ""

.

.

wateren

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

. 5-. 2 .5-. 3 1 . 5-.4 1 1 • . 1 r1"1 ·I·\ , · ...:.· . l l/ ·lki · Ä . �� ." f .5-. 1 '

·•

.5-.41 .5-.51 . 5-. 6

. ' 1�4-!J 1:1: 1:1:1:J: 1

..

l · l lf· l l· I 1 -1-�·l·l·I Vl' ·l··

·(• • · .i-r·

. l"'k

·• . 1.7 . . . . 1 . . .. ·/ ·- . ·I\

-:---:-.

1

.5-

11 1

.5

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke (overwegend obligate waterplanten)

• ·V· · •{l-1-11-1-1- - 1 • • >11·1 I I I·· • . l.71 . ' ' ' • • l l·· l V•· ·V'l·· ·1/1·1· 1\ . 1/1. ·11·

._

1 . 4-. 8

L.

Potamogeton pectinatus L. Schedefonteinkruid

b

'9

. 4-. 6

Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid


CX>

N

�-!'<"< ·

:-

7

1

. 6 1 . 4. .

"I "

.1 1.LW .

CD

'f

'? " -

� " -

" -

'7

" -

"I

. 4-

Haarfonteinkruid

Schlecht.

7

'-"--1

�· 1

5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

1'<. • .

· 1:1:1:1:1:1:1 J14-kJ Vf· l · l · l · lfl·l· I l · �l·l· I V.l· l·l· l·V· · · . ..... .

· �·

/1. 1 . 1�1 · 1.:A· ., . . . • . . . (,.

·V' · • 1 (1 1. •.P• I •1� • l/"1• l •I• I • l'o'I•

· · V•· \ ·1/1· l·l·- IVl·l·I 'l..>"/' ·11·

1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 \I l

1 "

. t-f"'"

zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 2

· . v1. 1 . 1\ . 'Y1. ·• ·11·

. �./1". 1 . '. 1/1· l l · I ·{v, . •

·

. ,,,-, .

. 5- . 4 1 . 5-. 5 1 . 5- . 6

l'-t""T'\

· V'· ·-· . ••' • ' . ' 111 • • 1 • 1 " 11 •

V1 ·

. '1

1'..r:I •

1 1 Il_

5- . 3

!'<.'·

.

/f•I

1 t-1...

. 5- . 2

·lf"

• kof•

. v. . ....

'-:'

. l':"k

1 . 4-. 8 1 . 5- . 1 '

zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

�:

Potamogeton trichoides Cham. et �:

"

"I

'f "

'? "

� "

"

'7

"

"I

. 4- . 6 1 . 4- .

Tenger fonteinkruid

Potamogeton pusillus L.

.'

. 1--1 .

...:

CD

"I

'f "

CD

'?

� "

CD

'7

"

"I

Zilverschoon

";'

.

·•(•·

l I

. " ' ·/

·

relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 9

.5-.1 1 .5-.2 1.5-.31.5-.41 .5-.51 .5-.6

R.L.:

§filh:

'

·

: 1: 1: 1:1 : 1 t14-W" l:·11--1-<"1 1·1 1

"'

·/•·

1/j • 1 JX• . �

. '.Il"'·· ·l-"'l·l·I··

vr·

·•

·N. · ··• ·

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6 \l il

R.L.:

�:

· V'· . 1 (1 . 1. Il• ••• . '711. • l./"J• l •I• I• l'•'I• 1/1· · l · · V'· ·Vl· l · I\ . '/! . ·11·

·

I· ·•· l·l·I·•

1 ••

. 4- . 7 1 . 4- . 8 1

Potentilla anserina L.

...:

"

"I

CD

'f

'? "

� "

"

'7

"I "

. 4-. 6

Kruipganzerik

Potentilla anglica Laichard.


-0

tv

1

1

·1--1°· 1"

I· I·

..:

"I "

"

- r...-r. r<

·Vl·l·l·I· V'· ·Vl · l · 1\ . l.;1 . ·rr·

';-

"I "

'i "

'? "

"I "

"I "

1·1·•·

"

'?

>;-

. 4-.

7

• ·�· f'Tï.

. 4-. 6

Noorse ganzerik

Potentilla norvegica L.

..:

"';"

"I "

"

•·

KFK.Dijle.: 5

. 5-. 31 . 5-. 4 1 . 5-. 5 1 . 5-. 6

-

.

.

.1 I· t±;+.J.f.

"

'i

CD

'?

-

"I "

-

>;-

. 5-. 2

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 8

ga: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond

. t--+-<"

·1 ·I ·I

CD

>;-

"I "

. 4-. 7 1 . 4-. 8

·Il

..... l'--t-"t"\

. '1 .'

··• . ,.

"

"I

"I "

. 4-. 6

Tormentil

. l.;1 . ·rr·

. l/'I .

·1 .y, . · I{' .,. ,. 1 • 1 r

V1·

. v. .j..('1.

·Vl·l·l·l·V'· ·VI· l · I\

1 ,.

· lf" -�·

UllJJOO

·

. 4-. 6

Middelste ganzerik

KFK.VI: 3

-

. 4-. 8

• VI •

. ' '' . ' . • " '· 1 r

·Il

KFK.Dijle.: 1

·I

.

-

··

1 ...

·Vl·l·l·l·V'· • 1/1 - 1.1\ • l.;1 . '·rr· .

· V' · {• • 1 . ,, • 1. 1 )" • 1

vt· · V.I • I · I l · 11

·•('· - �·

. . .,.,,

. 5- . 6

· 11 1� 1:1: : :1:1:1 ·--1-<"i 1 ·1 • I ·t-

"'- ' . p

. 5-. 5

KFK.Dijle.: 1

5-. 2 1 . 5-.31 . 5-. 4

R.L.: - KFK.VI: 2

)�

. .v

· '13 · 1 ·l·1·1· I I I l· I · 1 ......l'-t-t-J 1 1 • 1 • 1• 1 • 1 • 1 - f-...-1<°' ·

··•

ga: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

5- . 1 1

'"-:""

.

· IA-. 1 .1.1.v. ·Vl·l·l·l·V'· 1/1 ·1 - 1\ . l.r ·rr·

·1...:.-r"'

V1 ·

. v.

·1-. •( '"-:"

l/l· I N..'0' 0 . 1"'°'k 1• 1 .J. 1 1 1 I�

\I l �

R.L.:

2fill: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

. 4- 7 1 . 4- . 8 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1. 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 51 . 5- . 6

Potentillo intermedia L.

KFK.Dijle.: 2

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

-

2fill: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

1 . 4- . 7 1 . 4- . 8 1. 5-. 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 31 . 5- . 4 1 . 5- . 51 . 5-. 6 N... 1 l l..

Potentillo erecta (L.) Räuschel

"I "

'i "

'? "

"I "

"

>;-

:1

. 4- . 6

1

Potentillo orgentea L.

Viltganzerik

niet

niet

humeuze,

humeuze,


tv tv 0

1

,.

. 4-. 7

...:

'? "

't "

'? "

� "

·I· · 1· • 1

I· ·I·

1I· I·

1

1

. 1

5-.

3

m· •

'

. '•

. 5-. 4

1 . 5-. 5

1 .

-

5-. 6

- KFK.VI: 9 KFK.Dijle.: 7

��L00 · 1:rl -1 1

--

:JL.!_:

·•11-1·-·I·•· ·• · I·/ ·-· .•. 1,..1 . l l-·l{l·I·R ·• · •

. v. . JA'1. 1.

. 5-. 1

·•·

1

I·· ·1/1· 1· 1· 1·VII -J..<' l l I\ !..>' ·11·

•-1 1

·•

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

. 1--1-<"

·l ·I -1

1

. 4-. 6

I

1

-

Slanke sleutelbloem

"/

";'" ...:

'? "

't "

-

'? "

-

"

1 1� 1

1 :

.5-.1

.5

. 5-. 6

. . · -

·--- -1·•

· · ·l· I

1 ·I .•.

. 5-.5

- KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 7

R.L.: momenteel niet bedreigd

- KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 8

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

•f.11• .:Viil"·I\

. •·l·.Y· l· lr •A· l · l · l·ll

Vf · l· l·•l ·•· ·V.1·1-l·l·l,I• · . J..<'1.1 • ·• ·• ·•

·• -...."""'\ ..

'

� � ��

.,.__-

.5-.2

---1 1/1 -< ·· : ->-�. ·· · 1 1.--+-+--++-. 1..., -. • •• 1 1 1

.4-.8

1

R.L.: momenteel niet bedreigd

�: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond

.•.� . � ·• ·11· • ·•

4- . 7

l

.

Garcke

Primula elatior (L.) Hili

...:

'? "

:1

.;!

'?

-

� "

"';"

. 4-. 7

l'-t-t--.

. 5-. 5

"';"

1

. 'i

·• ·

..•

. 5- . 4

..,

6

·1 ·V•· ·I { • . , . . ". 1 11

. ]7.,

.

.,..._

5-

vw . v.1. 1. 1. 1.v. .

5- . 2

"';"

. l':"k

1

(L.)

Aardbeiganzerik

Potentilla sterilis

·Il'·· ·kA-

humeuze,

'? ..,

. 5-. 6

niet

. 1. 31 ) Il ITI'df. 1A·1

. 5- . 1

- KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

- IY'I . ·V'T·l·l ·l-1/·-Vl-1-1\ - IYI. ·11·

. 4-. 8

R.L.:

�: ruigten op betreden, voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond

'? ..,

. 4-.

Vijfvingerkruid

Potentilla reptans L.

"

..

01 RH

't "

'? "

� "

"';"

-

'? ..,

. 4- . 6

Rechte ganzerik

Potentilla recta L.


tv tv

Primula veris

L.

- 6

4 .

4

-

.

1 71

.

. 4

-.

8

5-

1 �

.

• ,_,_j..-1 .

Cll

"I

.

Cll

't

1

-

Cll

'?

� " -

Cll

"';-

..,

"Il

1 .

4

-. 7

1

1

(L.) L.

[J:f. rr

. 4- . 6

Prunella laciniata

..._

.....

"I "

't "

'? "

� "

.

-

4 .

8

. V"T· { '. '. IJ

••• '. '>11.

. '

V.I. 1. 1. 1. 1/ '

·•

r.

IX'"

. 5- . 4 1 .

5- . 5

·

.

5- .

3

1 .

5- . 4

1 . 5- . 5

· Iil · l · l · l · l · I · l · l · l · I 1 • 1�1� 1·1·1· 1 · 1 ·1 ·1 vr· I · I · 1. lf1. I · 1 I · r· I�. I 1. 1 ·Vl·l· l·l·V' ·

. . (, . • 1,-vl•

1

1/1 .1 !'<..' •

5- . 2

· ·

.

) l l FllEW

.". 1.1,..

·1 ·.v'T· IJ I · • · ·I{,.,.

. V.1.

...:

Cll

"I

Cll

't

Cll

'?

Cll

Cll

"';-

"I ..,

..._

Cll

"I

Cll

't

Cll

'?

Cll

Cll

"';-

"I ..,

Prunus avium

·

5- . 6

. 5- . 6

·I ·1 ·I

.

Prunella vulgaris

L.

(L.) L.

Gewone brunel

Zoete kers

1

1

of

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

• IY!. · Vl · l·l· l · V'· ·VI · l · I\ . L>1. •IJ•

1

3 1

kalkrijke

�:

1 . 5- . 1 1

. 5- .

"" -) • 1__,.......c" l'-t--"m Vf·l·l· l · lf. 1·1· 11· -1 · I� · V' ·

!/

• l/1• ' . ' . ' . •. • . ·V'l· l·l· l · Y'· · l/l · l · I\ • [.>' •IJ•

1

N... 1 ll.. J\;,.I• !•

. 5- 2

.

graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

�:

;1 1 l 1lltl

"11

.

Gulden sleutelbloem 1 .

5- .

3 1 . 5- . 4 . 5-. 6

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Diile.: 10

grond

�: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge

. 5- . 2

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond


tv 1\.) tv

.

6

1

.....

"

"I

"

't

"

'?

'":' "

"

"Il -..,

.

.

8

1

.J..-r.,.,.

1

1

.

.

1

. 5-

.

-

.

.

.

. [7,. • t...... ·•

.,-:]

.

VI·

..7, . • t......

. .....

·•

.

-

5- . 5 1

. 1'-t-'°

5- - 4 1

. 5.4

1

l

·l

·

.

5.

6

1

1

·l ·I ·I

1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

. ,-:] ·• . , _ t-t--. .17. . 1'-t-'° .17, .

?. 1 111 U'FJT

1

. 5- . 2 1 5- . 3 1 1-4.. 1 IT · · 1'<..'· I/ . l':"'k

5- - 1

.[/, . .•.,7,.,. •, 1. 1 ')' - IY! . - 171·1·1·1·1/ . 1./1. 1 . 1\

1

-

-

KFK.Dijle.: 4

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

.

-

t-t--.

5- - 3 1 2 1 T-h 1 l l Il '),,_ •• ,. IA· I k'·

KFK.VI: 3

. l'='i.,, 1 . 1 ..Y. 1 1 1 �

5- . 1

-

Vt'· l · l·l ·ll-VI· l· l· l· 17'· .1111 .1.1 • • - -· " .. .-:-r:r�J...-, . . 17, . ,. ·•· l·.Y· l· ly · l.>'1 · . V1 · l · l · l · l?'· 171 1 1\ , . ," •l•fl•

'-'--

1

4-

1 . 4- . 7 1 . 4- . 8 1

1

�: R.L.:

1.1.1.1.1 1.1 1 1 1.1:i:ttl1:1:i:r 1

. 4- . 6

Zure kers

. 4- . 7

1 Prunus cerasus L.

" --...

"I

.1 dJi

"

't

-

"

'?

-

'":' "

-

"

-..,

"I

. 4-

Prunus cerasifera Ehrh. Kerspruim

1

1

. 4- . 7

1 .

1 :

"

't

"

'?

'":' "

"

-..,

"I

-

8

1 -

.

1

\

1

.

5- . 2 1

.

5- . 3 1

V. ·l· •f. . J/'.

�1.

.

5- - 6

-

KFK.Diile.: 6

R.L.:

-

KFK.VI: 10

-

KFK.Dijle.: 10

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

· •· l ·l· • ·Yl · l · I\ • LY ·11·

. 5- . 5 1

.-i......m

5- . 4 1

l'--t-+\

.

l l �IîT.

· • ·I I A· l 1'<..'· •'?'!'<:1 .1::::r- 1 1 1 r

5-

. 17, . ·i.J· •· I·-· 1 I·• •1•1•11 ·-·

4-

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.Vl: 6

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

� 1111.IJ.#tflî:� 1111

1

1

L.

Prunus serotina Ehrh. Amerikaanse vogelkers

--...

"Il"

",

't 1

.;I

'?

-

'":' "

-

"

-

"I .,;

. 4- . 6

Prunus padus Vogelkers


1\.) 1\.) c.v

Prunus spinosa L.

fruticans Weihe

1

. 5-

.

1

gg,_: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

.

5

1 . 5-

6

'? "

"

'9

.

'i "

"

'?

. 4•

.

6

1

1

.

4- . 7

1 1-ffi-rr

<"'/ " -

....' . " -

�1

Prunus

1

1

.

4-. 8

2 1

. 5- .

3 1

• k-f •

. 1.,,..,. · · ··· • ·•(•·

111 · I • 11

·•· I�

. 5- . 4

1 . 5•

. ,. 1 . 1 ,... • 1;.1 . r 1 r • .-.

·/ · V•· · • · lf•·•·

·-

Vf·l·l·l· lf- 1 · 1 ·1 l·l·I� . v.1.1.1. 1 - v• · ·• ··�··

·•

.

'1J l:llll4it

5-

· Vl · l·l · l · V• · ·•·•·VI· l · I\ . 1/1 ·11·

1

1 .

1· I

'9 "

'9 "

1 . 4- .

1 .

1

·-

• •

'9 "

'i "

"

'?

<"'/ "

"

. 4·. 6

I· I·

. 4- . 7

·1---'r· r"r•.

Douglasspar

Franco

'7

1 .

·lf•· • 1-<A'·

1

·•

/

-

. 5-

. 4

1 . 5- . 5

KFK.Diile.: 5

·•-·I··

.3 1 1 Il_ r-..·· �·· . 5-

KFK.VI: 4

t-k

5-. 2

-

. 1-:"k 1 • l_:A.

5- . 1

R.L.:

gg,_: muren en rotsen

1

V1·

1

.

1

. 5-

. 5- .

4

1

. 5-

.

5

1

.

·

. ......

· • 11· I · I · I · l · 1 · 1 · I·1 · I · 1 -"î l'-t-t-\1 l·I· l· I· l·I· 1 Vml·l·l · lfl·l· I l· l-1'1--1-'1·1·1· 1 ·Vl·l·l· l·V•·

··(·· •J.-<..t'•

1 . 5-. 3 1 N... 1 ll.. l/ J'I.• • •• IA·l k•· .2

·····• · • ·V•· • 1 (• . 1. • •·'· 1r · iY1· · l/l· l · l I · V•· ·Vl·l· I\ . L>1 • ·11·

I�

1

- �· l · l · I

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

gg,_:

. l'='k

. 5- .

•/l•

1 1.1. i-:-

4· . 8

·•

1 .

.J.<'1.

·/ · V• · . ·I {• ,. ". "'°'"'Yll·I·•· · . IY! '.'.'. •· • . · V'T·l·l ·l · V· · ·VI· l·I\ ·I · IYI ·

·•

Pseudotsuga menziesii (Mirb.)

'9 "'

.

Borkh.

4-. 8

(L.)

1 1 1 1 �-��- 1-mM- l:l:IJIJ1

';-

'i "

'i " -

-

"

'?

"

'7

'9 "'

. 4- . 6 7

Pseudofumaria lutea Gele helmbloem

<"'/ "

x

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFKVI: 9 - KFK.Dijle.: 9

gg,_: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

<"'/ " -

-

"

...'..

"' -

r"I

. 4-. 6

Sleedoorn

5-

.6

5- . 6


"'"

1\.) 1\.)

1

.

4

1 . 5- . 5

1 . 5- . 6

CD

"I

CD

't

CD

'?

"

"';' "

:1

.-

. 4-. 6

I

·

. 4-. 7

. .....

1

1

1

1

·(·

·

7 • • 1 ,. 1 . 1 )"

./ 1 1.

vr-

·

L._.L....

.

. V'··

. l./1. 1. 1 1 . v,. - Vl· l· I\ . [y ·11·

•1 ..;;

·

L..A' •

_,_,.

.

I�

j"

.

''' 'i&'

.

.

. . . .

.

.

. 5-. 4 . 5-. 5

·t---1-<'

1 1

q-1

. 5-. 6

"I

....:

CD

"I

CD

't

CD

'?

CD

CD

"';'

..,

.4-. 7

�- rr-1·

. 4-. 6

1

·

1

·

. IJ' • '•/1•

1

.5-.2

·

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1

·

·

litkl44J 1:1:1:1:1:1: 1

. ;(.J. l . JJ.�1 -1 ·V

• l/i -1/î. [. 1\

. � (1 ·

·

. i.,.-, . . 1.

V'f

k-1'•

. v. .J,.<'1.

'-;'

.

-

KFK.Diile.: 8

-

KFK.Dijle.: 1

�: open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

1.5-.31.5-.41.5-.5 1 .5-.6 N... 1 Il ) 1. 1. 1 1 l/ 1'<_'. '. IA ! k.• · .., ' 1'< ·•(•· .5-.1

V

L._.L....

.4-.8

Pulicaria vulgaris Gaertn. Klein vlooiekruid

KFK.Dijle.: 1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 -

�: zoute tot sterk brakke wateren, slikken en lage schorren

Puccinellia distans (L.) Pari.

Stomp kweldergras

CD

"I

"I

"

CD

't

"

't

CD

'?

'?

"

CD

"

CD

"';'

. 5- .

"';' "

1 ..,

5- . 3

"I

"I

1

..,

. 5-. 2

Heelblaadjes

. 5-. 1

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

KFK.Diile.: 9

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 -

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Adelaarsvaren


l'0 l'0 (Jl

.

.

11

4• . 8

1 . 5-. 1 ""i

...:

"

"I

"

't

"

'?

"

<'/

"

.,,

"I

. 4- ' 6

'

4· . 7

·1---'r· f'r"I·

1

1

. 4- . 7

--; ...:

"

01 1Jfff.

"

't

" -

'?

"

<'/

"

.,,

"I

. 4• . 6

,

.

°

· V• ·

171 1 _.. I• t}I'

.

1

-�

.

5- . 4

... l'-t-t-t

· ·• ··•

1

ll

5- . 3

111'< •· IA· 1 N.•·

. I;; . 171. 1 . 1. 1. 17, . . 1/1 . 1- 1\ . l.r ·11·

,

.

. )4',.

. 17.

vt·

. l.J -

. 17. .

-�

1

i--1..

. 5- ' 2 . 5-. 5

·t--1-<""•·

1

1

�- 1

.

5• .

6

-..-; ...

"

"I

"

't

"

'?

"

<'/

"

.,,

"I

. 4-. 6

.J...-1"."'

.4-.7

1

Pyrus pyraster (L.) Duroi

I

�·

. 5-.5

Wilde peer

1

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

L-J_

. Il

.5-.5

1'1--+"'

1

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen

1

. w,.

·

l'-t-t-t 1 · 1 1 · 1·

.5-.4

Gekweekte peer

Pyrus communis L.

Pyrola rotundifolia L.

.j...

·

.

\1

. •-)

.

KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 3

IA· 1 1 · 1 · 1r: 1 · . V.I. 1.1. 1.17, .

-

. [/, . . 7, . ... •,. 1 . 1 Y1I. IYl · • · • · • · • · • · - 1/1-1 - 1-1 · V• · · · · l·I\ . IYJ. • • •l J1

1 ·-·

1

R.L.:

Rond wintergroen

"

"I

"

't

"

'?

"

<'/

"

.,,

"I

Gevlekt longkruid

. 4-. 6

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

.. . , 1 i ·u .• . . . : JI . t" '�

Pulmonaria officinalis L.

.

4

.

.

8 1

.

3

1 . 5-

• 1

� ' '-t-t-t

.

4

1 .

5- .

. I/• .

. r7· . ' . • ". 1 . \ )"

1

1

5-. 4

' '-1-t-\

"'-'"

lx'.

1 iî . 5-. 3

. 5-. 5

·•

IA·l·l· l·lfl - 1 - 1 1 .r.r:;..._t<, . -VI· l· l· 1·17· · • JA'

. l.J.

1,'.:A•

.5-. 2

-l'='"'k • . 17, .

l

.5-.1

q-1

5 1 .5 • .

6

I

q ·

. 5-. 6

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 2

�:

·•·

IÄ 1. 1. 1. lf.1. 1. 1 1. r.r.;.._i..- Vl- 1 - l· l· V

· V• · ( • " '. 1 . ... . 1 .1" · l.Yf· l· I · • · J/'[:-r:-Fl· 1/ ·VI· l · I\ · 1..r ·11· L-J_

1 '5 i

i--1..

5- . 2

·lf·· k.A'·

.w, .

1

R.L.: - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

re 1'\_l• I• IA· I N.•· 1'='1'<1· 1.:A·

5- . 1

1 1.1. i-:"

-

I:"'

.

· Vl· l·l· l· V•· . 17, . . 1.7 ·11·

1 ,.

. 4- . 8

1

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond


rv rv 0-

-

";'

"

"'/

"

't

"

'7

":' "

"

"7

"'/ .,,

. 4-. 7

· �·l'"r

. 4-. 6

Moeraseik

1

-

KFK.VI:

I'·.

-)

-

•/1•

.IJ\•

.5-.5

l'-t-f-'\. l/t".I• I• 1 fr.J · I 1 1 1- � . 17.T�T 1: I � [7, .

. •

·1-

"

. J':i.., l·l·,A·

. w. .

,.,..

!---+<'•

KFK.Dijle.: 2

. 5-. 5

KFK.Diile.: 1

'i l.l.FîihJl'l 111 I ""'

-

-

.5-.1 1 .5-.21.5-.31 .5-.4

R.L.: - KFK.VI:

�:

R.L.:

�:

. [/"7"" • '" 1 y . IYI . .J/1. J. J. j. ]7,. · • ·Vl · l · I\ • L.r

l--1-.

.4-.8

Quercus palustris Muenchh.

...:

Quercus frainetto Ten.

. 5-. 6

�· I

.5-. 6

�· I

1

...:

"'

"'/

"'

't

"'

'7

":' "'

"'

"7

"'/ .,,

Zomereik

Quercus robur L.

-.;

"'

"'/

"'

't

"'

'7

"7

"'/ .,,

.4-. 6

. 4- . 7

1 .

L....L-

)

1

,"

· l · l ·l ·

·

·

. 5- . 5

-

l l ·l l · I • ·

1

KFK.VI: 5

. 5- . 4

-

1 .

5- . 6

KFK.Dijle.: 8

R.L.: momenteel niet bedreigd

-

KFK.VI: 10

-

KFK.Dijle.: 10

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

I · I· I · •

·•

""'

1'\,.t

.

5- . 3 1 1-b.. 1 • Il

1 . 5- . 2 1

R.L.: achteruitgaand

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

•1·N1·1�·

.

·tf· 1

.4-.8 1 5-

Quercus petraea Lieblein Wintereik


1\.) 1\.) '..!

'9 "

...;

'9 "

...;

1

'</ "

1

.lJl:fttrtt

.

•fl•

·

· l.Y9 ·Vl · l · l · l · V• · . VI · l I\

. IJ'

.

lll'l · l · l · l · l · I · · ·•·Y'l; IJl· l· l · I · • " fl· I · 11· l · l · l · I · • · l· I • I· -

. ."

vm-1-1- 11-1- 1-1 _..._ · l · V" · � l · l•I • 1 1

·•

� · 1 · 1 "1'· -t" · • · I

:�:1:&.t+1W1'TT\ 1

.

i /1 ·i-r-1- - - • · · m-:1 · 1 · 1 · 1 · • ·

1

1 . 4-. 7 1 . 4-. 8 1 . 5- . 1 1 . 5-. 2 1 .5- . 3

.1 1-Wl-r

'i "

'? " -

'1' " -

-

Q)

...'.

:1

. 4- . 6

1 . 5-. 6

'i "

'i "

. 5- . 5

'? "

'? "

1

'1' "

'1' "

1 . 5-. 4

";"

";"

...;

'9 "

'i "

'? "

'1' "

:1

:1 1

.�.7

"" 1

.�.6

1

.�.1

Ranunculus acris L. subsp. acris

"l:J

"l:J

Quercus x rosacea Bechst.

'9

'9

m: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

R.L.: - KFK.VI: 9 - KFK.Diile.: 9

. 5-. 6

Ranunculus acris L. Scherpe boterbloem

m: bossen op matig voedselarme, droge zure grond

Quercus rubra L.

Amerikaanse eik

.�.2

Il

·

::

=

·•

•·

:::

tJ�îlC 11

·•·

.•. "

'k 1. 1. -·

I

.5-. 3 1 . 5-. 4 1 .5-. 5 1 .5-.6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 7

m:

. 5-. 6

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 9

m: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond


tv tv CX>

;'

· 1-1.

.4-. 7

"

"I

"

"!'

"

'?

"

";' "

"'

"I

I· I·

.4-. 7

· ·�· r"r""l · ;'

. 4-. 6

Fijne waterranonkel

Ranunculus aquatilis L.

-

"

"I

"

"!'

"

'?

"

";' "

"'

"I

. 4-. 6

,.....

-

•fl .

_

.

_

.5-. 5

.5-.3

1

l..:A.

1 Il 1':..,_ " 1/1.1 !'<...'.

1

.5-.2 .5-.4 .5-. 5

1

1 ,...

· V• · I (1 ° I

·• .,..... 1•. ........ l'-1-T\ Vf·l· l ·l· lf.1· 1 ·11· 1" 1� · V• ·

, I•

-

-1

. 5-.4

.

-

. 5-. 6

- ·71 · 1-1 - I · I · I · I ·1- 1 - 1 · 1 l.A"..t' l"'t'-t'\.[ 1 1 - 1. 1 - 1- 1 . 1 ,...._...., 1 1 1 V·

1

·I ·1 I

·

-

.5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

· I("

. k-

·I"'"·

.5- . 3

KFK.Dijle.: 2

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

. l'=N..1

"

.5-. 1

1

l/l · I f'<..•·

2

- V•· • 1 (• . 1. •· '· 1T

' I/' · 1/1 · l · l · I · V• · • 1.-" . IJ

'-'-

. 4 -. 8

_

Vl·

. k-

- 1(>-

-N.

1 . 5- .

\I l �

. 5- . 1

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

· IYT- 1/1·1- 1-1- V·-VI ·l - 1\ - LYI fl

·•

.4-. 8

friesianus (Jord.) Syme

Ranunculus acris L. subsp.

"

-.;'

"

"I

.1

"

"!'

-

"

'?

-

"

";' "

"'

. 4-. 7

t±+.· Jf"r· I· .

. 4-. 6

Knol boterbloem

"I

.5-. 2

1

.5-

.3 1

.5-.4 1

-· . i-r-

·•

,�JM1 11I

.5-. 1

1 I·-·

.4-. 8

. 5-.5 . 5-. 6

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 6

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

1

.5-

.3 1

1'.t t•

·•(l·l· l·•·I· • ·m'·l·l·l·I·• · · ·

1

5-. 2 -

5-.4

1111 ) 1. 1.fl=hl-l'l A· I

. 5- . 1

•fl•

.

.5-.5

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 6

�· I

.5-. 6

KFK.Dijle.: 4

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

·•·1·1·1·1·1·1·1-J•· 1� 1 - 1 ·• Vf·l ·l·l· lf-l· l·J J·l·I� . 1/.1. \. 1 . 1 . lil· 1 •• • •, 1 • Y< • •J 1. . . . ., . · l/I· • . • (1- J. Il·• • ·- ' . l l11. - l.>1'· I • I •• · Vl · l · I · .,.. · •·l·l·Yl·l·I\ . l.;1 .

'--'--

. 4-. 8

'--'--

- ·. · 11 · 1 - 1 -1·1-1· 1 - • -1- 1 "-..... 1� 1 -1- 1 - 1 · 1 -1- 1 - -v. - ....-1 ·1-1- I -· - [,r. . ...... . ·····• ·-· ·--· m ·I · I· -· - 1{" • ,, 1 • 1 T -IA"l-1- 1- • . . J/I 1 - 1 - lm,/" 1.-1'- rr -•-1-1\ - -1111111 lllll·lf·I �

.4-. 7

Ranunculus bulbosus L.

-

"I

"

"!'

"

'?

"

";' "

"'

"I

. 4-. 6

Gulden boterbloem

Ranunculus auricomus L.


1\) 1\) -0

' .

.

..1--r. IY

•·

·

1

1

1

1

1

:1

:1

:1

:1

:1

Speenkruid

1

1

1

·

.

1

.

·

1

/!

.

·

I ·I I

1 •

·

1

1

.' 1

--.=

"

1 :1 "Il

:1

1 1

1 1

:1

1

1

:1

:1

.

l?J. l·I·

.4-.6

1

"'"' .

1

1-1· . •

l

..

1 1

.

1 1

.

.4-.7

Egelboterbloem

1

1

�. ,.....- .

·•·

.

· •·

.

.

.:YI· I· l · l · lfl · l · l · l·l · l · I · • · · ·

· · · ··•

",-. 1 N." � .,,.,. 1. l.:A. • .. , . . •·l·l·l·I··

r-.t. l ·l· I 1·-

\I l �

-6 . .5-.1 1 .5-.2 1.5-.31.5-.41.5-.51 .5

.

.

..

,

.

.

.

.

.

.

'---'--

.

. . .

.

1•c,, ,.,..

·r { .

. l.Y V· . . . .. . �J·J·fi . . . . lî1

l· I·

.

. . . 1 . . . . . . . . . ·I . . . . ·• . . . . . '"\ . . . . . ....� . - . ·I ,,... . . . . . . . . . •· . . . . . ,r. .. . . î..r . . . . f . . . . . . . . . . . . .

.

· · ....L I . ...,. . . . . .

r T r.

• .

.5.- 2 .5.- 3 1 .5-.41.5 5 1 .5.- 6 1 r" .T . . · I / ·� I .... ·. ." . ,..,.. 1 l'i . . . . .

.5-.1 '\ )

�: matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 5

·•Jl·- · l · I · • · · · _ _, ! · • ·'· ' ·'· ' · - · · •·1 )1 ·1·1·1·1· 1·• · · .-rr:-1· lF•·l· l· l ·l · l · I 1 I · • ••• '. ' 111 • ·• .L;--1 ·•· I•• • •• " . ·VI· l·l· l ·V• · · Vl·l · I\ . 1/1 · ·11·

.___.__,

.4.- 8

Ranunculus flommulo L.

..:

"

"I

"

't

'7 "

"

'":'

1

1

I ·•· •·

1

R.L.: - KFK.VI: - KFK. Dijle. : 6

�:

1 1 111�•l®llSll 1

"';-

.,,

"I

.6 1 .4.- 7 1 .4-.8 .4

Gewoon speenkruid

bulbilifer Lambinon

Ranunculus ficaria L. subsp.

1

1

1

1 1 1 1

1

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond

.

- KFK. Dijle.: 2

-�!·

1

� 1 1:1 1l.f�

·

.

·VI·l·l· l ·V• · 171 1 1\ . 1/1

. ' YI .

. j(. . · · 17· .

.

. .

_,," l'-t-t-1._

.

·/ · V· · • {1 1 · · · 11· 1 ·1· - · ••• ' . ' l1I .

1/1·

. v.

. ·.:Y·.

...,.

. .7. . . 1-f'·

R.L.: zeldzaam

·•·1· 1·1 �1. rn �:1:1

Ranunculus ficario L.

..:

"I "

"

't

'7 "

'":' "

"

"';-

:

1

- KFK.VI: 3

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

1 ' 1 ' 1 ',tllltMi'

Ranunculus circinatus Sibth.

Stijve waterranonkel


tv (µ 0

Ranunculus fluitans Lam.

7

• J_...1". r-r

6 1 . 4- .

':'I

:1

:1

:1

"

.

.

-.7

1

1

1

8 .

1

1

.

. ,� .

.

--

.

.

.

.

.

. '.?' • ·1

.

· I·

. .

17

-:-l2f/I

.

. v • 1-' • 1 · 1\

.

.

.

L;1 . V. 1. 1 · 1 · 1 · l.t

. .

.

-

5-

1 ra

· l·...

�;::;;

.4

. 5- . 5

1 .

-�· l ·l ·l

1

••

l"f.l�- 1 . 1. 1. l· l . 1. 1

5-

""'l"++\I 1· I· I · 1 · l ·T: 1

5-

R.L.: bedreigd - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 1

E

. •;-

·V

.

.

.17, .

.6

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

'\ l

5-. 1 -

.

. l.Y'i . 171 . 1• 1 • 1 . 17" 17, -1,.. •fl•

. l/• . · ll" " • ". 1 . 1 y

v . v. . i:;?•.

l· l-1 · I · · I· l·J·J·J·J·J ·J·J J·

-� l · I· . l ·I· l·I·

1

.

.4-

. f7

. .....

.5- . 2

1 5- . 3 1 t-h 1 l l 111': • · lÁ·1 .,..

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 1

�: zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)

. l-J.

. 5- . 1 ....,

':'

1

L i-:-e-:-t-:

1

1

4

8

"/

-.

6

. 4- .

1

4

1

";"

...;I

'?

.

Grote boterbloem

Ranunculus lingua L.

";-

"

'?

"

'i

"

'?

"

"/

";"

...,

'?

. 4- .

Vlottende waterranonkel

""7

"

'?

"

'i

"

'?

"

"/

";"

...,

'?

. 4-. 7

f j ff llf

·1�-rr

6

·-· vt· . v. .J,.<'1.

'"-:'

.. -i-..

.1

.5-.2

L--'-

1

1

.5-.4

•l·l••I• of- · l•I•

.5-.3

. 5-. 5 .

�-1:1

1

\ l.1-�l-11111· �:l::Y.� flj"j 1 1 " . • . •·I·-

1

· 1/1 · 1 ·•·- • ·•·l· m.r•-1\ ·•·l· IA·l·l·I· • · · · � j if I � j.

1

. 4-. 8

5-.

6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 7

Behaarde boterbloem

. 4-.

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

Ranunculus sardous Crantz

...:

"

'?

"

'i

"

'?

"

"/

";"

...,

.5-. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Dijle.: 10

Kruipende boterbloem

'?

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

Ranunculus repens L.


tv w

.

5- .2

1

. 5- . 3

1

. 4-. 7

. . 1 �

'7 ....:

CD

<?

CD

"f

"? " -

-

� CD

-

CD

';-

'9 .,,

. 4-. 6

López

1

. 5-. 6

. 5- . 6

. 5-.2

·•(•·

· I/

·/ . v" " (' " "" ••• '. '711. • l_;.-1 • 1 • I • I I'••• ·l/T· J:l·l·V" · l/l· l· I\ . '/1 • ·11 ·

vt·

. 1-1'·

.j.o<,.

1 1

4.. 8

-

.

5 4 . 5-. 5

·I 1·. l'-t-t-\J 1 . 1 . 1. 1. 1. 1 • 1 .-.,..,. , .1.1

.

....:

'9 CD

CD

"f

CD

"?

� CD

CD

';-

.,,

'9

. 4-. 6

• 1--1 •

. 4-. 7

1 .

,

1 . 1

y

· V• · "" "( .

·

. v.1vt .1.1.1. v• · . v..

··(· · . kA' ·

1 . 5-.3 1 r-b. 1 1 \. r N. " /1. 1 1'<." .5-.2

. v" • 1 (' " . ••• '. '711 •

.

5- . 6

.

-

.

5 4

- 5- - 5

- 5-. 6

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1

• l ;;'f • ·l/T· l · l · I· V•· · l/l· l · I\ . 1/1 . ·11·

, ,...,..

)

- 5-. 1

1

§fül: zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan

. (/J. J. 1\

. 1/1· ·11 ·

·

. 5- . 5

: 1:1:1:1: 1 1lCW;1 1:· 1r--+<l · l ·l· I

1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 N.... 1 1\. tx' . " /1. 1 1'<. " I'>

. 5..2

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Diile.: 1

1 1

•""k

5..

matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (oveiwegend obligate waterplanten)

§fül: zoete tot

. l.71 . · Vl · l · l · l · V•·

':"

. 4-. 8

Ranunculus tripartitus DC.

·1---f· JY"l ·

I· I·

1

Driedelige waterranonkel

....:

"

'9

"

"f

CD

.,,

'9

. 4-. 6

. 4-. 7

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

• I·

1

.

. 5 . 5

§fül:

• ·

1 . 5-.3 1 r-b. 1 1 \. r N., ". /1 • 1 k.• . · 1-:ix 1 · IÁ· 1 1 1 I�

1

. 5-. 1

·11·

. fl l •

1 1.1.i-:-

. 4-. 8

subsp. nemorosus [DC.) G.

Ranunculus serpens Schrank

....:

CD

'9

"

"f

CD

·

. 5- . 4

"? "

�I:�

.1 1

"? CD

1

1

. 5-

"

. 4- . 8

� CD

1

1

.

7

';-

1

. 4-

';-

:1

1

Kleine waterranonkel

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 6

Blaartrekkende boterbloem

. 4- . 6

Ranunculus trichophy 1 1us Chaix

§fül: open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

Ranunculus sceleratus L.


f\.)

f\.) (;.)

1

. 4-. 7

":'L_I

'9 "

't "

-

'7 "

-

CD

":'

-

CD

'7

'9 "'

. 4-. 6

1111·

. /) I · I ·

. UJJ#fühl•

._

. 5-.3

1 . 5-. 4

·•

·lf•· ·•· '"l r

. 5- . 6

·•

·

·t-·--+'<1 1·1·1

. 5- . 5

. 5- . 6

m

. .

1

t.llWî{llm:�:i:H m 1 ··

l'-t-t-\

1 • N. I ·• """ ' " "

1 t--4..

. 5-.2

y-m.1 .1.1/'. ·Vl·l· l·l·V' ·

l':"N

"'

. 5- . 1

·

. 5- . 5

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

l.>1" 1 • I • ·J/1· 1· 1 1 v · • · l· I\ · • · l · l..r1 · • ·1·11·

·•

1

. 4-. 8

·

···•·•

·•·l·V'· · - · l · I\ · IA· ·0. 1 LJ.:_L:_ll

. k.

·lf

. 5- . 2

1 . 5- . 3 1 . 5-. 4 1 t--4.. 1 1 � Il N.l l · l 1 · I • ,...... . . 1 ·•·

�: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 7

. l"'k_

1 "'

. 5- .

. //

·•

1

. 4-. 8

·•

1

1 1 1 1 1 1 1 1. � 1 1

·•

�-

. 4- . 7

L.

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum

...:

CD

'9

CD

't

CD

'7

CD

":'

CD

'7

'9 "'

. 4-. 6

Raphanus raphanistrum Knopherik

. 4-. 7

L.

...:

-J----1

CD

.1 1-Ltii '9

't "

-

CD

'7

-

CD

":'

"

'7

'9 "'

. 4-. 6

/· /·

. 4- . 7

·1--'

Reseda lutea Wilde reseda

'9 "

"

't

'7 "

":' "

CD

'7

'9 "'

. 4-. 6

Raphanus sativus L. Radijs 1

.

"

1

. !--+<' .

1

. 5- .

2

vt·

·V . '{'. ,. 1. 1 y •

·I ·I ·I

. 5-.

6

1

5- . 3

1

5- . 4

•·

..,1'1./

,

l·l·I·•·

,

·•'}1·•·'· � , _...

. 5-. 5

. 5-.

6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Diile.: 6

,.1-('/.J

I !."'

''--t-'T'\

. 5-. 5

� : ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond

·V1·1·1·1·V · VI· l· I\ ·• l.Y ·11·

· 11

...c" • 1--+'

IX'.'. . N..'

. 5-. 4

)!.l.��H111I l,1

. 5- .

1 [\.

. 5-. 3

Vf· I· • · v-• · l· l·V" .v. .

2

. y, . · - · lf'" ' · ,. 1 . 11' . l./1. 1 . 1. 1 . ". · J/1· l · l · I· V' · . , . , .v1. 1.1\ . //1. ·11·

. 4-. 8

"(

l':"I'<.

. ....

1 1 . 5- .

)

. 5- .

.. ,

'�

1

1

. 4-. 8

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3


tv (J,) (J,)

. 4-. 6

. 4- . 7

1

.

4-. 8

"I "

'i "

'? "

"! "

';' "

'? ..,

.

.

. 4-. 7

· · · . . . . . .

. 4-. 8

1

1

.

.

2

1

.

.3

1

'-'-

11111111111

.

.

4

1

. 1./1 . . '{I · '.

/1·

. v. .).<"••

·•(I·

....... .

1

.

.

.4

1

111l

. ·7i .

. tA'· l · l · l·l· j ·tf. 1 L:Ll:l.:

. . .

.3 1 . 1 Il

x•· ,. /I· 1 ,,,. ' .

. 2

-

. 5- . 6

rt

. 5-. 6

1 1 1

5

KFK.Dijle.: 3

. 1--1-<1 .

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 4

"'="k 1 • 1-'À.

.

1

�: matig bemeste graslanden op natte grond

1

.5-.) .5- .5- 5- .5-.

·

IA· I W · . l':"k 1. 1·..Á· 1 1 1 •

.

5- 5- .5-.5 5-"\'I l5-�

dJ.ttU l l t1ff:ttlj

. 4-. 6

Grote ratelaar

Gmel.

.

4

• L:-1--'f-

.

.

7

rr

-

Cl>

"I "

-

'i

-

Cl>

'?

-

1 1 --:

Cl>

';'

"I ..,

. 4-. 6

. 4-. 7

·1--1"· M.

Kleine ratelaar

Rhinanthus minor L.

Cl>

"I

Cl>

'i

Cl>

'?

"! "

';' "

"I ..,

. 4-. 6

1

1

......

1

\

5-. 6

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

.

5- .

3 1

·V··

1'-t-t-1,1

1•·

·•

.4

-

•· l.71' ·V'l ·l· l·l· V•· ·VI · l· I\ . L.>1 • ·11·

· V•· {I· '. • 1. • r

� ·I

. 5-. 6

KFK.Diile.: 2

. . 1 . 1 1 . r. 1� . .1. • r1 ,...-r1 . V.· . .w1.

. l':'k •· · · ·•fl· • 1-f·

1

r-b. 1l / l"I,'· , . A· l k•·

. 2

R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 3

.5-. .5- . .5- .5-.5 -;-

·

11 · I• 1 · I · 1 · I · I• 1 · I · 1 · 1 . ·-1'-t-t'\.[ 1 . 1 . 1 1 . 1 1 • 1 Vf· l · l · l · lfl ·l·I l· �· l · I · V.I · I · I · l · 17•

··(·· . 1-f•

. l':'k

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

1 . 5-.11 n�I .5-.4 . 5-.5 .

�:

· V•· . 1(1. 1. , . t. 1 711 . ';-1 ·1•1 • l• , • · l/T· l· l · l·VI· - 1/1· 1 . 1\ . ,_,.., . ·11·

1 ,.

. 4-. 8

.4-.B

(Wallr.) O.A. Webb

KFK.Dijle.: 5

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 -

Gmel. subsp. grandiflorus

Rhinanthus angustifolius C.C.

�: ruigten op weinig betreden, kalkrji ke, niet humeuze, droge grond

· - ·I .•. i..r1 r:- J1. 1. •· • ".1.11o • ,. " ' r11 • •_;.1· l· I · ..... . . · l/1 · l· l I · V•· .v1.1. 1\ • l...>1· • ·11·

1

Rhinanthus angustifolius C.C.

"I "

'i "

-

'? "

-

"! "

-

';' "

"I ..,

Wouw

Reseda luteola L.


.(::..

r--:> (;.)

• 1---1'. fY

. 4- . 7

1

. 4- .

8

"I

._

....

"I "

'i "

'7 "

":' "

"

.,,

. 4-.

6

. i--r. rr

. 4- . 7

1

.

Pontische rododendron

. 5- .

2 1 .

. [7• .

. I/• . • 1 {"" •I• 0•.

v . v.

. 1-J .

.v.

.3 1 .

. 5-

. 5- . 3

/f ·1 l'<...I •

2 1

.

5- . 5

1 . 5- .

.

.

·

4

. 5- . 5

. ......

1

1." ....,"1\..-f---t-J 1 1 • •

.17"

· IYi· - l/FTT ·T- V• v1 1 f\ · IYI· •Jl•

• 1·1/• · .." . 'I• "11

."

vt·

. ·r·· · �·

. l'i'<:1 . 1;:r. 1 1 1 �

1

. \I l �

1

·

"7

1 .

l'-t-+"I. ·lfl · l · I 1 · 1-� ·V··

5- . 4

1

1 ·I

.

5- . 6

1

·

I ·l ·l

. 5- . 6

�: bossen op matig voedselarme, droge zure grond R.L.: - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 2

. ,...,.

--:-

5-

H.. 1 Il 11 l'x" " 1/[·1 !'<...' . F'iX I l..:A · · ·

5- . 1

1 . 5- .

'-'---

4-. 8

1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

1 �:

· IYi· ·V'l· l·l·I· v" .1/1 . I 1\ . IY1. •Jl•

Rhododendron ponticum L.

._

....

"I "

'i "

'7 "

":' "

"

.,,

"I

. 4-. 6

Rhinanthus minor L. subsp. minor

6

....:

'7

"I "

.1 i.lJi

'i "

'7 "

":' "

"

"I .,,

. 4-.

Alpenbes

"

..

_

Ribes alpinum L.

:1

1

Rhus hirta (L.) Sudworth Azijnboom

11

-

·

·

· V• · (•. ' . · "lr · IYT . 1/1. 1 . 1 . 1 . I/• . ·1/1·1· 1\ . [/

PI .

_, _,

1

'

,

1111t;.WH#U1HI 1

'*'lä'

�: R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 2

,_


f\,) (.U (Jl

!\

5-. 3 . 5-.

4 . 5-. 5

. 5-. 6

·•

��1mml1

· l-<'l · l · l ·•f· · 1:-i.1.1.1.1 • •,•• -· ". l,/i. IJ • 1 {"t • 1 • •" 1. ·•·l·.Y·I·-·•·

'7

'?

"'

'9

'9

"

"

'!'

't "

"'

":' "

":' "

"

";' "'

"

'9

";' "

'9 "

. �-

. u

.

1 - " 1 .- .- 1

Gewone robinia

1

Robinia pseudoacacia L.

·tm·•·

." ..•. ·•· _..

·•{··

.i.,...••• ....r

. 5- . 1 "'\

·•·

. 5-. 4

·•·

. 5-. 5 . 5-. 6

KFK.Dijle.: 7

1

.

.

1 5- 2 1 i<::t::

1

. 5-.

J 3

. 5-

.

41

. 5-.

R.L.: - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9 5

1

.

5- . 6

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

·VI· l· l · I · V•· ·• · l · I\ · -·l· •· I ·-·11·

·• � �

. 5-. 3

·•·l·l·•·l·I

. 5-. 2

' Hl. \. ) '· i'I. • · · k I . . . . /[ . ·"1<..··

. 5-. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

··-····· ··

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 9

';'

"

'9

•· ·•· ·· ._._.. r-r-1. · 1· ·I· . • . ' 1

•·

. 4-. 7

�: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem

1

"

'!'

"'

'7

":' "

";' "'

"

'9

. 4-. 6

Kruisbes

Ribes uva-crispa L.

Ribes rubrum L.

•/J•

W.rf.t+l�:ffi1J-TW 1 1 1 1

•·

1

� 11� '. i'I. " /1. 1 1'<.. ' .

. 5-. 2

. ' ' !'<. .

"\

. 5-. 1

· 1 l ll � lllll· Li • lllllll l •flr"• ·l .J"

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 6

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

Aalbes

"

'9

't "

"

'?

":' "

";' "

"

'9

. 4-. 6

. 4-. 7

Ribes nigrum L.

Zwarte bes


°'

1\.) (;.)

1

1 1.W.

1

...:

"

'?

"

't

"

"?

":' "

"

'7

'? ..,

.

•·

.

lf• ·

'

. . Il"·lf .

·

'......-r\ -�·-

�- 1

. 5-.2

.5-.3

.· - 1

'-'--

·

-

. 5-. 4

6

-

. 5-. 6

KFK.VI: 9

. 5-. 5

RL momenteel niet bedreigd -

·•· - IA-1- 1-1 · • 11

5-

KFK.Dijle.: 3

KFK.Dijle.:6

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

1

--

·

.5-.5

- KFK.VI: 8

Z�ti� l�Ï � 1

1 \l1 il�

.5-.1

-11·

l/!· - V.· -

. JA' • .

.5-.

· 1 · • -Vim) 1 {• . r . 11o . " · ·· Y71· IA· l · l · l · Y· a ·V1· 1-l·l-V·· · Vl · I · • . .,,.., .

'-'--

. 4-. 8

-

- i.-r -

·

'

5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd

-

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

• - t IA · I • - - - · -1"'1-:..1-1.:Á- I 1 1 1 - ·· · · · ·•·1·1- - - - - k-1'- 1- - - 1 · 1 - 1- ·- ' - ' l l l '• l I 1 • ······ 1- - 1 - 1 · 1 · 1 - 1 - 1 · 1 · 1 -.-v....1.....-.....i l · 1 · I I l I · 1 Vf- 1 - 1- 1- lf 1 - 1- 1 1- I' 1-1---+'î- 1- 1- 1 . Il"· -V•l I • l l I... l l - ·l · l · l · l · l · l · l · l l · l · l · l · V• ·

. 4-. 7

..... . .:"'!- 1- 1 - •

. 4-. 6

Moeraskers

1

1 1.1. t-:"

. 4-. 8

Rorippa polustris (L.) Besser

" -.=-

'?

"

't

" -

"?

":' " -

" -

'7

...,

'?

. 4 -. 6

. 4- . 7

Rorippa amphibia (L.) Besser

Gele waterkers

" --

...:

CD

'?

CD

't

CD

"?

":' "

"

'7

..,

'?

. 4-. 6

Bosroos

-

1 . 4- . 8

mf-l'T"1·

. 4-. 7

1

. 4-. 8

·

1

·

1

•-

.5-. 4

1

-

- · - · -111•{• • llo -·- ·- ·-

. 5-. 2

1

·

.5-. 3

.5-. 4

R.L.: momenteel niet bedreigd

grond

'-

. 5-. 5

. 5-. 6

- KFK.VI: 5

-· -·-·11- 1 - 1 - • · 1 · 1-1-1-1 -1 --11"1� 1-1-1- 1 -1-1-1 vr- 1 - 1 - •t-î - l · I l - l-�- 1- 1- 1 a<"1 -1-1-1-V•· -v--•

- k-1'- 1- 1- 1- - -

-·fl · •-•- 1 -1

··N.

KFK.Dijle.: 6

KFK.Dijle.:4

�: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge

> l-l- l�l-l�l111I l/f 1 !'<...'

·

-

. 5- . 5 1 . 5-. 6

KFK.VI: 7

J�W.l�lr.fl��:I

Yl - 1 - 1 - ·

.5-. 1

::-

.5-.3

-·fl-l-l-•-1-1 -·

• Vi · · - ;{•- ,_ - ·- ' - ' >11 l,;.1" l I I • • -Vl-1-1- 1 -V•-Vl-1- 1\ - l.;1 -11·

·

--

1

l':N.1- IJ-1 1 1 1

.5- . 2

l-l.ITil'1'Jl�l 1-• I /l·I - A· •

1

. i.-r.

·

>

.5- . 1

R.L.: momenteel niet bedreigd -

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

- l.Y1- ' - ' - ' - ·-. V1- l- l- l- V·--- 1 -1\ - IY1 ·11 ·

·

-

1

'-'--

-·- - ·-

. 4- . 7

-l-1 -

1

Rosa arvensis Huds.

-

'?

"

't

"

"?

":' "

"

'7

...,

'?

. 4-. 6

Akkerkers

Rorippa sylvestris (L.) Besser


'-1

1\..) (;.)

:-

6

...:

"

'9

:1

�I

:1

:1

:1

. 4-. 6

1

. 4-. 7

1

L.

. 4-. 7

·1-1 ·

Rosa canina Hondsroos

"

'9

"

't

"

'?

"

"

'7

"'

'9

.4-.

Rosa 'canina' groep Hondsroos

1

1

1

1

. 5-. 5

· · ·

1-1 - 1 \ l.l-�l-l�l 1 ... 1'<..l ·A ·I-=-1

.5-.1 1 .5-.2 1.5-.31 .5-.4

·

-

'-'-

. 4-. 8

-

. 5-. 1

-

-

-

-

. 5-. 2

R.L.:

�:

-

·•

·l -1 ·I

. 5-.

-1· I 1 -

. 5-. 4 1 . 5-. 5 1 . 5-.

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 8

·•· - 'y - IY1 . 1/1 1 1 1 •. . •-1-1\ . ......, . .,..

-J..<'1

• 1 �,. ·1.--+.-...-t:c'Vf·l· l · •Fl· l · I --- 1� .""171 .1 1·1-1·• ..". 1· 1·•

· l.l l . LIYl· 1 · 1·1 ·1-·�Ji 1 11 1 11 1 ---

'--'-

1 1

.4-. 8

6

6

1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 6

�: struwelen op matig vochtige tot dreg, relatief voedselrijke grond

·· ·,

...:

var. canina

r-;. • · "'-

l"T-t-\

. 5-. 4

· V• · f • ". l .•. ' . 1"

·

.

6

, ····

�·l

. 5-.

'-'-

-

V1'·1·1·1· 17-Tl�I 1- �l·l· I mr- 1 - •· l · V -Y- · • · •l• • •l• I • • 1 • l• t • l • I • ·•·•- l · V• · - - ("" . • ._y. . , · l.Y1"· l·I· . ·V1 · I · l · I · 1/ -V•· I\ . 1/ ·11·

111 FllC\untJll:l:Ul1 1

... , . • ... •l(l• I• I• • J...c.·.f l•l• • •

1 . . " .

,

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5

�:

.

. 5-. 5

J...1'- 1·1-1-lf. / . / ./ /././� · V-l· l·l·l· V ,_.v"

"·•·l·l·l·l·l:i

·lf" . k.A'·

1...

IT

. 5-. 3

KFK. VI: - KFK.Dijle.: 2

1--

5-. 2

. l""'k_1. l.:A.

. 5-. 1 1

-

• l.;-1• . 1/1 . 1• 1 1 • v" ·Vl ·l· I\ · IA·l·I·• · ·11·

'-'-

1 1

. 4-. 8

R.L.:

1 �:

; ; ; · u1'tM' ....

L.

1 1-LU-r'7

"

'9

.

"

't

" -

'?

" -

" -

'7

:1

. 4-. 7

. 1-1'. ,...

Rosa canina

""':'

"

'9

"

't

"

'?

"

"

'7

"'

'9

. 4-. 6

Rosa canina L. var. andegavensis


l'V c..v CX>

I

. 4-. 7

J.--1"'. l'r

..:

CD

"I

CD

"

CD

'?

CD

CD

';-

"o

"I

. 4-. 6

J.--1"'· l'r

. 4-. 7

1

. 4-. 8

. 5-. 2

5-.3

.

.1.J. •·

. f7· .

' "' 1.

•l•I•

IA'· I -,.." 1 •.Á• 1 1 1 r.

1 . \I1 l �

. 5- . 1

·

. 5-. 4

·•·

. 5-. 5

§_@,: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5 . 5-. 6

...

.

.

. • ,.. . , .m/1-TJ

..

.

.

1./1 1 1\

..7,.

1

.5-. 3

· V• · 7",. • 1-1"

UI.

. 1/ . [;7"f:T:l\

·•

. LY ·11·

. 5-. 5

·•

lf.1·1·11·1-� l....·l·l·l· .t"

..,..., 1. 1:1. [)

. 5-. 4

!':

N,, 1 l l 111':.' . '. A'· I N.. "

. 5-. 2

�•I• .. .

.:w..

-

§_@,: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

" "·•·l·l·l·IJ

·

l

....,

. 5-. 1

. 1/

.

.

· IA'·l· I · · ·11·

.•.•7, ,,,," ·•·Y·l·l"1!· · l;.-1· 1 . 1. 1 . ", " . L71 • 1 . 17, .

.

·

·

�·l

. 5-. 6

· · · ·· ""· • ·•· I· 1Jl· l I · l ·H·I·I · l l · I wl\..-f--t--J 1 · I · I · • · 1 · 1 Vf'·l·l·l·lf.l·l·I l· I-�• · W-1 · • : 1-:-11 ·JA"I . • •rl · I· l · I · l · I · l · l · I · I · • 1:-1. 1.1.1. 1 . •, ' .

'-'--

.4-. 8

var. dumalis

1[

L.

Rosa corymbifera Borkh.

....' . ....

CD

"I

CD

"

CD

'?

-

CD

-

CD

';-

"o

"I

. 4-. 6

Rosa canina

·

·

. 4-. 7

. 4-. 8

. 4-. 7

---.;'

CD

"I

.1 1.Lt

CD

"

CD

'?

CD

-

CD

';-

"'

"I

. 4-. 6

!':

. 5-. 4 . 5-. 5

.

·11·

I;

.

1 ,..

· V"· { " ,, " • ,, 1

. IY · l/l· l· l·l· I/ - Vl·l· I\ •

1

••

.5-.4

. 5-. 5

.•.

"� ....!!<'!� i.,.-r. 1 . 1 1. Il1. 1 . 1 1 . 1-r.-+-J<· V.I 1 1• 1• [)', • .J..<

...,.

. f7· . . i-

rx " ,

. 5-.3

1/1· I k•·

1

N... 1 Il .

.5-.2

-

KFK.Dijle.: 1

.1 ·l ·l

. 5-. 6

R.L.: met uitsterven bedreigd - KFK.VI: 1

.I�

'"'\

. 5-. 1

·1 ·l ·l

. 5-. 6

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

. 1

. v" {1. 1. ·•·Y·l·ly · IYI · · 1/1 · l · l • I • V• · ·171· 1 ·1\ . LY ·11·

. 4-. 8

. 5-. 3

·l · .,,,,� i.,.-r. 1. 1. 1• lf.1• 1. 1 1. r.r.-+-J<. v.1. 1. 1. 1. l,t . w..

·lf" . >-!'·

1

H,,, 1 Il Il 1':."" IA'·I k"

'5-. 2

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

''="'k

'"'\

. 5-. 1

Rosa micrantha Borrer ex Smith Kleine roos

":" ..:

CD

01 I?F.#.J.f

CD

"

CD

'?

CD

CD

';-

"'

"I

. 4-. 6

Rosa deseglisei Boreau


tv c.u '°

. '-'-1-1'. rr-' .

. 4-. 7 1

..... ...

Il>

'?

Il>

"!'

Il>

'?

Il>

"I

Il>

';-

"/ .,,

.-

.4-. 6

• 1--1 .

I· I·

. 4-. 7

,____,__

1

·

...:

Il>

'?

Il>

"!'

Il>

'?

Il>

"I

Il>

";-

"/ .,,

. 4-. 6

·�·1'<'1·

.4- . 7

.5-.2

1 .5-.31 . 5-. 5

·

.5-. 6

-

-

. v" .. {"" • ,, 1 . 1 )".

11·1·1 ·1·1· I · 1 · I · l· 1 ·1 ""l'-t-t-J 1 · J • 1 · 1 · I · 1 1 · · Vf l l·l· lfl·l·I 1 ·1-1-1---·-1-'î l·l· I ·Il'

·•( . k-1'· >-:'l . i •••

.5-.4

...:

Il>

'?

Il>

"!'

"

'?

Il>

"I

"

";-

'? .,,

.

. 4-. 6

-�·M·

. 4-. 7

Rimpel roos

-

KFK.Dijle.: 3

1 .5- . 6

Rosa rugosa Thunb.

N... 1 ll.. 1 1'I."" /1. 1 !'<..." . l'="'k.1 . l.:Á· 1 1 1 f'l

-

. 5- . 5

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 2

.5-.1 1

-V

1

;l-tkJ ·1:. 1:t1:1:·--1-<'1 1:1: 1 1• 1 l

. 5- . 4

§füh:

. 1?T:-r:r1 :y. Vl 1 1\ . l/I. ·Il·

,____,__

. 4-. 8

·V··

· V• · " ," " •,. J . 1 )"' · IA· l ·l· I · · · 1/1 · l · l · I · V•· ·Vl·l· I\ . lYI . ·IJ·

.Ä"'"

vt·

. v.

. •(•· . 1-l'·

/1 . 1 1'<

r-h. 1 11.. > 1.1.1 1 1/ rx"

.5- . 3 1

Egelantier

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

.5-. 2 1

Rosa rubiginosa L.

§füh:

. 5- . 1 1

1 1.1. t-:'

. 4- . 8 1

Rosa pseudoscabriuscula

...:

Il>

"/

Il>

"!'

Il>

'?

Il>

"I

Il>

";-

"/ .,,

. 4-. 6

Rosa obtusifolia Desv.

1

vt·

· V• · • 1 {1 • I • •" "1 :r

.),<',.

.5-.5 1

·I ·I ·1

. 5- . 6

KFK.Diile.: 1

. t--t<

1

-

1 . 5-.2

· V" • 1 f•. 1. ,", l· lr11· • l_;;'l•l• I • l• l'•W• · 1/1·1·1·1· V•· ·Vl· l· I\ . 1/1 · •IJ•

vr· ·V . J..<'1 .

. ,_,, .

·•(•·

·•·1':._l• l_:A•

.5-.4

-

. 5- .5

.5-. 6

•·

·1r· 1 · • · 11· l · l · l · l · l · l· l · l-1·1 ..-1'..<' l"-t-t"\[ 1 . 1 1 • 1 . 1 • 1. 1 · lfl · l· ll - �1 - 1· 1

k.

No'.

,r, .

/

1..

. 5-. 3

R.L.: - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 2

§füh: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond

) 1--1-1-+

.5-. 1

.5-. 4

1 ," l'-t-t-...

5-.31

•·

-11

• l;,.1 • · 1/1· l · l · I · V• · • 1/1. I • 1\ . 1/1 · •IJ• ,____,__

.4-. 8

·•(•·

. i.-r .

1 ll., " I'<'. / k."

1

l'-4..

.5- . 2

-l'="'k.1·1-'-"·

. 5- . 1 1

1:-

. 4- . 8 1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

§füh: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond


� � 0

_;...J..-1" l'<1

. 4-. 7

·

5

N.

. 5-. 5

· V•· {•. '. - •• '>11

I• 1

. 5-

. 2 1 5- . 3 1 lil.. 1 lt N.'.

. . 5-

. 4

·•

. 5-. 5

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

1 5-. 6

. 5-. 6

·I ·l ·I

.,,

'9 .,,

" ..... -

'9

"

'f

"

'?

"

J

r:

I� · V'T· 1 --1· I· Y• · Vl- 1- 1\ I/ ·11·

·• · V•· 1 {• . l. --

-

"

'9

"

'f

"

'?

"

. 4-. 6

Rubus Braam (G)

...:

'7"

"

. 4-. 7

m.-F J

'9

"

'f

.1

·

. 4- . 7

1 [. I· ·

. 4-. 6

1

"

'?

-

":' "

-

"

'7

-

'9

":' "

l

. 5-. 1

1 �... l'-t--i--\

- .

5 4

Vf· 1 . 1 1 . lf 1 1 1 1 1-t-t---1<• . ·V-l · l · l· l· t..r

-•( . ....

·

.

":' "

'

1 l ll�

. v.

. -

. l.71 . 1/1 · l · l · I· V•· -Vl · l · I\ . L>1. ·11·

4-. 8

. 4-. 8

.

1

Rosa tomentosa Smith Viltroos

'7

. L:J...{': fY

. 4-. 7

1

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

'7

.,,

'9

. 4-. 6

Rosa tomentella

...:

"

'9

"

'f

"

'?

":' "

"

'7

.,,

'9

. 4-. 6

Rosa squarrosa (Rau) Boreau

.

1

1

. 5-

·

N.. · . I�

. 5-. 4

1

-

. 5- . 5

1 . 5- . 6

KFK.Dijle.: 3

·•·!/•· · I{•. , .

. ,, 1. 1 ,...

11· I · 1 ·I· 1 · I· I · 1 · I· 1 · 1 "-"'1'-t-+1..1 1·1·1·1·1·1·1 vt'· l · l·l·lfl·l·I l·�-1- 1 ·V-1 · I · I I · V-• · - l-<'1 - - ·

.1.-,.....

/

. 2 1 . 5-. 3 1 r-t... 1 Il > 1· l· I 1 11 N.·· •·

1

· · ··· • ·•( • · . ..,,. '. - --

. 5- .

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 9

L;-1 ·1/1· l · l · I· V•· ·Vl·l· I\ · l/f· l· I· •· ·11·

4- . 8

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

�: struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond


rv �

. 5- . 4

.5-. 5 1 •

5-. 6

l·i·I·• •·

Gewone braam

Rubus 'fruticosus' groep

":' -

L

·11·

struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 9

�:

. 4-. 6

. 4-. 7

';'

/1

.v

· •(•·

·V•· {1 . 1. . , i. l >"

1

'"";" ...:

'? "

't " --

'? " --

'l' " --

"';" --

'? '"o --

. 4.

6

.4-

.

7

-1.--r. i"

1

1

.

.

8

1

5-

. 5 1 . 5- . 6

4kJ 1 1 1 1 1 1 1

.

1

�·l

. 5-. 6

.J..<

1

· 11 : : : : : : Vf·l·l·l·lfl·l · I l·�l ·l·I ·ll'"ï· l·l· l · V• ·

e:-1 . 1 .1.1.•.

··f·· . 1-t'·

. ,.,.,.._1. l.:A.

/f•I l'-t_I•

. 5- .1 1 . 5-.2 1 .5- . 3 1 .5- . 4 1 N.. 1 Il rx,.

- KFK.VI: - KFK.Dijle.:

·V• · ( 1 . l. •· '·1r I _:; · Vî· l·l·l·V•· ·VI· l· I\ . IJ; ·11· '--'-

4-

R.L.:

Gewone braam (R. gratus)

1 .5-.4 1 .5-.5

1

i 1y.....r.,_ Vf·l·l·l·lf- 1·1· 1 l·l·I� ·V··

�:

• •

1/f · 1 '!-..

• 1-<A'• l I -

•l-;.

.5-.3

\ 1 11�

.5-.1 1 .5-.2 1

- KFK.VI: - KFK.Dijle.:

. l.Y1 . · 1/1·l· l·I · V• · . v1. 1- 1\ L..>1· �

. 4-. 8

�: R.L.:

Rubus gratus Foeke

"';' ...:

.1 1-lt

'? "

'? "

'l' " -

't "

·• · I · -

't "

1�1�

·l

'? " -

.

· Hl ·l·l·I· • · • · l· I JJI

'? "

'l' "

'"o

"';" -

. 5- . 3

"';"

.5-.2

Rubus geniculatus Kaltenb. Gewone braam (R. geniculatus)

'? '"o

. 4-. 8

struwelen op matig vochtige tot drog, relatief voedselrijke grond R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 8 - KFK.Diile.: 7

�:

'?

.4-. 6 1 . 4-. 7

Dauwbraam

Rubus caesius L.


f\.) � f\.)

L.

"/

CD

"I

CD

"

CD

'?

CD

"/

CD

";'

...,

• • 1·

. 4-. 7

c-·1 · 1 · 1 · • · l · I · • ·1 · 1 1

I· •·•

.4-. 6

1

\

·

.. k

. 1.

•l •

fl •

·

'".1Al "t 1\ . '. lî •

I ,,..

l?T · 1 ·

·

1 . 5-. 4

1

1

5- . 3

1

5- . 4

·

1 l\...f--h.

- .,_,

. 5• . 5

·

• ".

.5-. 5

1

-

. 5-. 6

. 5-. 6

t--m �

·

1.1. lliAJ l'l , , , 1

. 5- . 2

. "'!-.:.

5-. 1

. 5-. 3

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

�:

. 5-. 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 KFK.Dijle.: 9

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond

l/f · · · • · I WI · l · l · l ur:r, ":::.:p . " •· ·• • • . 1 1.1. 1.1• •• • · · 1 · 1 · 1 · 1 · 17' • ' • ·

1

. 4-. 8

Rubus L. sectie Rubus subsectie Discolores

Rubus idaeus Framboos "/

1

. 4- . 7

. -='f'. r-<'1 ·

. 4-. 6

1

CD

"/

CD

"

CD

'?

CD

"/

CD

";'

...,

"/

I· I·

.4-. 7

-1�-rr

. 4-. 6

Rubus laciniatus Wtlld. Ingesneden braam

CD

--

"/

CD

"

--

CD

'?

--

CD

"/

--

CD

";'

--

...,

--

1

1 . 5- . 2

1/1 ·

"( k

.

1

1

.5-.2

§fill_: R.L.:

,

·

..7

......,

. l/1.

. f7, . ,. • , 1. 1 r

,

·

.

5- . 5

. 1--.1<

1

.5-.4

1--1-<

. 5-.5

KFK.Dijle.: 1

". i.....w l'-+--t--\. Vf · V-1• I• I • I · il"' · , . JA' . ·

.

-

1 .5-.3 1 r-t.. 1 '' ) 1. 1.1 1 111';,.I• "'l.1 • l°:"'j.,;_1 · 1."'1 · .5-.1

. 5-. 4

·I � v;l'-t--t-\_

. '

T'i

k."

5- . 3

KFK.VI: 1

l·V

l.1

•/ . 1/, . ",, . , . , '. 1y

. V.ï. J. J. .)..<'

.1.,...

. 'Yi.

':"

1

� [!\.. ) rTTTl l�

5-.1

"""

.

V"l · l · l · I· V' · .17,. • L>' ·11 ·

1

§fill: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

I.;J/1 · I 1• I l/, · .171 · I · 1\ . IJ · 11 ·

·

·

4-. 8

. 4-. 8

.

Rubus L. sectie Rubus subsectie Rubus 1

. 5-. 6

·

l I ·I ·

·

I l ·l ·

. 5- . 6


N � c..v

. 1--r. rr

. 4- . 7

1

1

. 4- . 8

. 4-

...;

"<;'

"

1 dl"I

" "

-

"

'?

-

"

"I

-

';"

-

.,,

"I

. 4-. 6

.

7

1

·

� )"'

1

·

-;

·/ · V•· · I{•.,. . •· ' . ' r

. J..<1.

vt·

lf•

. Il"•.

·11·

. 1/1.

-}

. 5- . 4

1 •

5

5- . 5

,,.. l'-t-t--1. . 1r.1. 1 . 1 1. '-r:--t---1<

2 1 . 5- . 3 1 r-t... 1 11.. : 1 lx'. 1/1·1 1'<

. ....,. , i-:-1.1 .1.1•••

·

. 5- .

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

.1.,,.,.

. 5- . 1

·

• · Vi · ·Vl·l· 1\ . 1/1. ·11·

,• 1

•/

-V•· ·I{•.,.

vt ·

. 1/. . v...

. 5- .

1 . 5- . 6

1

·I ·I ·I

. 5- . 6

:Jl·l·l·l·l·l· l·l·l·l· I ""1� 1-1·1·1·1·1·1 .•r.1.1.1 1.�.1:1 ·V··

• I ;;"! • ·VT·l·l·l·V·· ·VI·l· I\

1

1

. 4- . 8

·

1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 N>.. 1 ll.. i/ lx'. /1. 1 1'<

. 5- . 2

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

lf• . ....,., ·····•·

. 5- . 1

·V•·

1

Rubus nessensis W. Hall Gewone braam (R. nessensis)

...;

"

"I

" "

"

'?

"

"I

';"

.,,

"I

. 4-. 6

Rubus macrophyUus Weihe et Nees Gewone braam (R. macrophyUus)

.

L:.-1--'f.

. 7

f'r• .

. 4-

1 . 4- . 8

"

"I

" "

"

'?

"

"I

';"

.,,

"I

. 4-. 6

. 1--'r· M.

I· I·

. 4- . 7

1 . 4- . 8

.

5- . 2

. 'YI.

,. l . 1

·

3

'1

1

5- . 2

1 . 5-.

3

·

·

vt·

. [/ ·11·

·

·

·

. ""1 . 1 .

·

. •-} ·V··

1\

V• . ' {' . '. ••· '· 1 r

·

• (• · .......,.

. 5- . 4

1 . 5- . 4

I�

. ''="kf . 1 -.J'.1 1 1 f'l

.J,.<'"1

·

. Il"• .

1 5-. 5

1 . 5-. 6

. 5- . 5

•1---t<

1

. 5- . 6

�· 1

1

-JJ· 1 · 1 · 1 • 1 • 1 · 1 · 1 · I • 1 · 1 ""l"-t-h.J 1. 1. I · 1. 1 . 1 . 1 · 1---1-<1 · 1·1 · 1

. 5- .

)� 1/f • 1 !'<..'.

. 5- . f

· 171· Vf l l l V•

1

1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

1 �:

•/ · V• · . ' {•. '.

-·�·-

. v.

1/1'·

1

\Il �

5- . 1

111"

.

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

·VI·l·l· l · V• · (;<"1. I 1\ . 1/1 · ·11·

1

Rubus rufescens Lef. et P.J. Muell.

" .....

"I

" "

"

'?

"

"I

';"

.,,

"I

. 4-. 6

Rubus prei (Sudre) Prain


N .j:>. .j:>.

Rubus sulcatus Vest

1.

Lt

1

1

L__L_

...:

<D

"?

<D

"!"

<D

'7

<D

";<

<D

";-

"? "

.p

1 /1 . 1 !'<.

·•1 · ·1·1·1 1 :) l'-t--h Vf·l·l·llf. · 1·11 · 1·1-·I� ·V

· lf . kA' ·

,.,.

2 l · l · ID'i±f

·�·l'r'"'·

I·-·

I•

··(··

i.......r •

• I• 1

1 )"

· V• · ..7, . , . •·

:Jl·l·l·l·l·l· l·l·ll · ·T · ..-..... 1'-t-+l..I l · I · I · I · l · 1 · I V. · l ·l·lfl:l·I l·�l · ·I .- l ·l·l· V• · ..1· . J.<' ·•·

l"' l·

I..;· l/l · l · l ·l· l/ . v1 . 1 . 1\ • i_,,. ·11·

1 l· I·

1.1TT1i'K l .l1l 1 1 1 1 A · I ""-

· '· N.I · l..:A·

1

. 4- . 6 1 . 4- . 7 1.4-. 8 1 .5- . 1 1. 5- . 2 1 .5-.3 1. 5- . 4 1 . 5-. 51 . 5-. 6

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

I

�·

2 1 .5-.3 1 .5-. 4 1 . 5- . 51 . 5-. 6

· V• · · I{ ' . '. ,. 1. 1)" 1_,., . 1/1. 1 . 1 .1 . I/• . · VI ·l· I\ . LT ·11·

':'

1

Gewone braam (R. ulmifolius)

Rubus ulmifolius Schott

-.;' ...:

<D

"?

.1

<D

"!"

-

<D

'7

-

<D

";<

-

<D

";-

"

"?I

• .

.5

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

. 4- . 6 1 . 4- . 7 1 . 4- . 8 1 .5-. 1 1

Gewone braam (R. sulcatus)

Rumex acetosa L.

...:

CD

"?

"!" "

'7 "

";< "

CD

";-

"? "

. 4-. 6

.5·.f 1 .5-.2 1 .5·.3 1 .5-.4 1.5-.51 .5-.6

-

KFK.Dijle.: 9

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

KFK.Dijle.: 9

�: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond

-

Schapezuring

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond

Rumex acetosella L.

...:

CD

"?

CD

"!"

CD

'7

CD

";<

CD

";-

"? "

Veldzuring


� .j:>.. (J1

1--1°'·

IV

. 4-. 7

·-·

.... ,

.

l· 1· · 1 ·• l· I· · l ·I I· •· 1

:1

-

l· I1 ·. •·

:1

1 ,I.·

:1

:1

-' "

.,,

"I

. 4-. 6

. 4-. 7

1

.

1 . 1y

.

.

.

..:..y

.

.

.

. 5-. 5

.

. 1/.

.

".

.

.

. .

.

1

. .

.

.

.

•• ·• �" '--�

- -

. •·. . •·. . .

1

.

1

-...

.

·•

.. •

.. ..

. 5-. 6

1

1

J

·I ·• ·-

1.5-.41.5-.51 l ;-<. ·l T·î·T·l • ·A·I· ·I· "

.5-.3

r-"'

. 5-. 2

. 5-. 6

11 · I ·1 ·1· l · 1 · I· I ·1· I · 1 -v..- 1'-i-+J 1 · I · l · I · l · 1 · I ·�· l · l·I

. 5-.4

R.L.: - KFK.VI: - KFK. D ijle.: 6

�:

.

':i

·•

• · lf I · ." •· •F. . .... .. ·• 1 . .. . . . . . . . ·t . ·• ·V· . . . ·• ( . . •· " . . . . ,,,•· . ,1 •1..l'I· . - ·• . -... .. \ . . [Yf • ·lf ·J [· ·J· .

.

·

. 5-. 1

.

l J J· ,.:,,� .

. 4-. 8

pyrenaicus (Pourret ex Lapeyr.)

Akeroyd

,,

· ll

. l/'1 . ·Vl ·l·l· l · V• · 1/1 1 - 1\ . 1/1. ·11·

·V• · . ' (•. '.

· tx-··

vt·

. v.

· •(•· . .......,

. 5-. 3

N... 1 Il r N.,." 1/1.1 1'<._•.

2 1

·t

. 5-.

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 2

. l ':"'k

)

.5-. 1

1 1.1.t-:"

. 4-. 8

Rumex acetosella L. subsp.

"

"I

" "

'? "

"

<'"!

';" "

.,,

"I

. 4-. 6

acetosella

Rumex acetosella L. subsp.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

"

--

. 4-. 7

"

"I

" "

'? "

<'"! "

--

';" "

"I .,,

Krulzuring

Rumex crispus L.

';"

"I

" "

'7 "

<'"! "

';" "

.,,

"I

. 4-. 6

Kluwenzuring

.

.

·�

.

1/1 ·

l l l.--k._

-.... 1 1_:.A l l • l I

. v. . JA'' .

.

l

._

. 5-.5

.5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 9

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

·•·

···-·l·I ·• ·•

.5-.4

N. 1 1. . ." •

. 5-. 3

·•··· ···•·

· • · 1 l/f•

. 5-. 1 1 . 5-. 2 \ 1 1 1-,-

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 7

�: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand

·····•· ···-· . ,. . · IA·l·I· ··· · · . . . ·• · 1/1 · I ·l· I · • · ·11·

·•·

. 4-. 8

Rumex conglomeratus Murray


rv .to. 0-

'9

6

7

'9

" ....

'9

"

'i

"

'?

":' "

"

'7

.,,

. 4. .

r"' . J-.1'.

• .

7

·.l--1'·r"'

6 1.4

Goudzuring

1

4• . 8

.

1

5 .

·i

-:]

r.

.1�l�

. •.r. .

. 1'4-:, • l.:A • . .7. .

V1·

.

. 4 • .

1

.

1

.

.

.

·•

1

1 .5

• .

3 1

.,7..

.

. ,. 1. 1 "

. 1 . V1 ° • 1 {• • 1.

-Vl·l· I\ · 171· ·11·

.17-T. /./ · l· V'' ·

·T ·I ·I

5· . 4 1 . 5· . 5 1 . 5

• 'A"..<' l'-t-r._ Vf· l · l·l · lfl· l ·I 1-1-�

·�-

/!' 1 K" . I"""1"" • 1.:A • ..7, .

2 1.5

. .

. .

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5

6

-

KFK.Dijle.: 2

�:open, voedsel- (spediaal stikstof-) rijke, natte grond

\ 111

.

. J..<", .

1

,,,..,

,,,..,. . l7T. 1 . 1 . 1. 1/, .

L.....L_

1

4• . 8

.

·11·

. (// . / . 1\

· l.>'f· l ·l· I · • -�FI/•·

. ' {" ,. .•. " , ,..

·l ·I ·I

• .

1 .5 5 1 .5 6

. ,___...

IA· / kl ·A · l · I ··

• .

.

1 .5 . 2 1 .5 3 1

\11 1

·•

1 . 5·

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 4

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

.y1.1.1. 1 .1ir • · l·l·l·l·l=-l·l·l·l·l·l· IJl·l·l·l·l·l·l·l·l· I l·I 1 1 1 l ' l 'l'l' l ' l'l' I 1 · 1·1 · 1 · 1· 1·1- · 1 ·1·1· 1· 1 ·1·1 ·1· 1· 1 · 1 1 · • · l · l · l·l· l l · l · l ·l· V' ·

.

Rumex maritimus L.

" ....

'9

"

'i

Q)I

'?I

":' "

"

'7

.,,

. 4-.

. 4•

Rumex hydrolapathum Huds.

Waterzuring

1

1

"

'9

"

'i

Cb

'?

...:

"

'9

"

'i

"

'?

":' "

"

'7

'9

.,,

R.L.:

�: -

KFK.VI: - KFK.Dijle.:8

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

droge grond -

KFK.Diile.: 9

�: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig

.5-.1 1 .5·.2 1 .5·.3 1 .5·.4 1.5"51 .5-.6

Ridderzuring (subsp. obtusifolius)

obtusifolius

Rumex obtusifolius L. subsp.

1 1

":' "

"

'7

'9

.,,

Ridderzuring

Rumex obtusifolius L.


tv .t:>. '-J

'9

...:

'9

"'

"'

"

"

'?

":' "

';"

"

. 4- . 7

�-M·

. 4-. 6

1

. 4- .

8

KFK.VI: 3

KFK.Dijle.: 2

�·. ....,,..l'-f-t-o\.

"'-.• · l'i

·I -1 -1

.VJ.

:A.

1�éWJl:l:l:l:l:l:I

� l·I• .... . "'ii

1 . 'r

-•/•· (•. ' -

A- 1 - 1 - 1 • lf1 - 1 · 1 1Tr-f':Pf· 1 - 1 - 1 - ·l"· -

·•· · 1-<-f-

-Fk

,..,.

\I l �

. 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5 5 1 . 5- . 6 • .

-�1.

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

�:

- l.Yi. - Vl- 1· 1 ·1·1/• · · Vl- 1 · 1\ . l.Y •fl•

1

-11-

· 1.71 · l · l · I· V·· • • 1 . 1 . v1.J. f\ .._,.., .

. •. • .

·/ . v.. • 1 (1. 1. lh • ,, 1. 1 r1I .

. !.>'!. ' . ' . '

.....

/ yf•

vt· · Vl·l ·l- l·V· ·

·•( · 1-<-f·

-�

-

2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

-

\I l �

. 5- .

R.L.:

�:

. 7 1 . 4.. 8 1 . 5- . 1 1

·1-1"· • ·

11-

. 4-

Rumex pulcher L.

'9

"'

"'

"

"

'?

"'

":'

';"

"

'9

. 4-. 6

Rumex patientia L. Spinaziezuring

-.;

"'

'9

" "'

"

'?

"

":'

';"

"

'9

1 . 4- . 7 1

�-f'T""•·•

. 4-. 6

1

L.

8

..

.

1

-

\ 1 1

�N.

1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 l •· "' 1/ · •'=1-:. yt ·•·• ·

1 . 5. .

1

. 4- .

8

-

'Y"T '

-1

· V• · ([ - ' ... ·�

vt· . -V· . JA'I -

-·(1• k-1'·

•fl•

,r, -

,.., . - l'=1,,.1 . l.:A.

- VI·l·l· l ·V•· ·V I · l-1\ • !.>'

. 5- . 3

1 . 5- . 4 .....

'-t-h

\ 1 1 [fitJ 1 N.·.].Ç

1

1

• 1--1-<1 .

1 . 5· . 5 1

�: muren en rotsen R.L.: KFK.VI: 1 - KFK.Dijle.: 1 . 5- . 1 1 . 5- . 2

L

-•· l· I\ •·1-1·1· • · · 1f [ �

t I w�rr.1ltllI�111111111

• I · VI- l· l·l·ll'Frr�-1. 1 : I· •· I· • ·

�·l

. 5- .

6

5- . 5 1 . 5- . 6

KFK.Dijle.: 8

op min of meer hydromorfe bodem

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

�: alluviale bossen,

1 1 1 111 u;�µ.1:1111

. 4- .

1�"1.11

. 4- . 7

Rumex scutatus L. Spaanse zuring

.;I ..,_1

'9

-

" "'

"

'?

"'

":'

';"

"

'9

. 4-. 6

Rumex sanguineus Bloedzuring


;:,,.

1\..)

co

'9

·

1

.

-

·

v

·

.

.3 1

·

·

·

·

·

·

.

·

·

5-. 5

·

. 5-. 6

·1FTT- I 1 I I I l I;l

·

1

·

.

·

·

-

-

-

.

·

·

""IY+\I 1 1 1 1 1 1 1 . lf1 . 1 1 1 -i-r-:"'N'"'"î-1 1 . 1 V·

1 ....r.1

·

. 5-. 4

IA I °I'<." 1 1 �.

V• I (• . ,. •1'• l • 1 7

·

-

1(• •

l'='f..:_f

1. v. . 17."1

·

.

.

. 5-

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4

1 5- . 2 1 \IT

5-. 1

�: R.L.:

"' ....

'9

"'

't

"'

'7

"'

";"'

'9 "'

·

·

·

.

.

7

I . .. I .. . . I ·•·

·

. 4-

·

·

·

·

·

·

·

·

8

1

.

-

·

·

1

·

·

.

5- .

3 1 .

5- . 4

1

A·I '1-<.l ·A ·l·I·· . l'="I..,1- 1-..f.I 1 1 f"I\ . ..

1 . 5- . 2 1 \Il

5- . 1

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.

·

·

-

ll1 I 1 1

·

·

.

·

·

·

·

-

-

·

·

-

-

·

-

.

·

·

·

·

• 1 . - . 1 11' • . 1 1 .1 · • 11 1 1 1 1 1 ·71-TlfFFlT l ,. 1 . 1 )'

·

I IYI· l l/1 I l I l/• l l l l l :Vl 1 1\ • 1 • lf

·

·

1. 1 .

vt

. v.

. 1..:J-<1

:i:1-i- 1 1 1 1 1'-'--�1

·

·

·

.

·

. 5- . 5

1 . 5- . 6

� : open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7 - KFK.Dijle.: 6

·

·

.

·

·

·

·

-

-

·

-

-

-

-

·

-

·

... -..-r.1.1.1 I • I 1 1 1 1 1.1. 1 . 1 1 1 l Fl

1 �HWIBUlli 1

1 . 4-

'-'---

I I 1 I I 1 l·I I • I I I • 1 1 1 • 1 1 1

·

. 4-. 6

Tengere vetmuur

Sagina apetala Ard.

"'

:1 •1�wtmMi 1 1 1 1

't

"'

·

.

'7

7 1

•. 1

. 4- .

4- . 8

"'

";"'

"'

. 4-. 6

Bermzuring

Rumex x pratensis Mert. et Koch

7 1

.

"'

. 4-.

1 1-lt

-

·

.

5- . 2

1

. 5-

·

.

3 1

·

·

·

·

·

·

·

·

·

5-. 4

·

·

-

·

-

ï

·

'

=

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

._.. .

·

]'i

.

·

·

·

";"'

"'

'9

. 4-. 6

7 1

1

.

·

.

·

1-<..·

5- . 2

.

1

·

.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

n 1Ln1::l7n.• . l l l I• ·

·

5-.

3 1

·

·

-

·

·

.

-

-

5-. 4

1

.

5• . 5

-

·7· l'-t-t-\ Vf l l •r-1 1 11 1- 1� V...

·

·

· V• · . ' (• .

·

• (• • k.A'·

. v.

·

1

) 1 1 l=-rti'df . IA I 'k..

5- . 1

---

1 ••

. 4- . 8

1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1-:..J_:.l:l.:

. 4- .

Tengere vetmuur (subsp. erecta)

·

. 5-. 5

·

·

1

·

�I

.

5- . 6

. 5-. 6

• 1 11 1 1 1 1 1 1 1 '"l'-t-h.J 1 1. 1 . 1 . 1. 1 . 1 Vf l l l lfl l I l-�-1- 1 Vl 1 l l V·

·

· lf ).<;!'

. l':'N.

-V

·

·

1

)� • I I/ k.l A

. 5- . 1

VI IJ I (•. , . ". ,, • 1. 1 >11 ' • l./"f ' l• I • I • •• • • V'l l l l VI : -Vl - 1-1\ IA l l l I -·11·

L--'-

·

1 ••

4-. 8

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 3

Sagina apetala Ard. subsp erecta �: . R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 4 (Hornem.) F. Hermann

':"

"'

'9

.

"'

't

-

"'

'7

-

";"'

'9

"'

. 4-. 6

Tengere vetmuur (subsp. apetala)

apetala

Sagina apetala Ard. subsp


t\.) .i::. --0

"I

• i...:.J-·-'r

1 . 5- . 5 1 . 5- .

'--'--

'7

"I "

" "

:1

":' "'

"'

._

3

1 . 5- . 4

1 .

5- . 5 1 . 5- . 6

�: regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten) R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diiel .: 8

. 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- .

• l•/l•

. 4-. 6

Schietwilg

Salix alba L.

...:

"I "

" "

"

'?

":' "

"

';-

b

"I

...:

"I "

" "

CD

'?

CD

":'

CD

';-

. 4-. 8

l•

• l yfl•

. v, . 7, . , .

. l/TT-1-1-V' . , ., . , . 1"

· l_;-1·

·•:,..J..<'

. V.I . 1. 1. 1 .1.r

1. 1

I k•.

6

.....

l

4

"I

1 . 5- .

b

·l · I

3

H.. 1 ll.

"I

. 4-. 7

1 . 5- . 2 1 . 5- .

Pijlkruid

. 7

1 .

·•

•· ·•

. 4-

Sagittaria sagittifolia L.

b

. 4-. 6

Liggende vetmuur

1

open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond R.L.: kwetsbaar - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 2

�:

NI••· · 1 /1 . I':"\., ·.A. 11 11·1U4Jfl:1:1:1:1:1:,�:1:1·1:1:1.1:1 . ' 11'4-W · 1:1: �:11-:11:·11 IÄl· l l· ·lf.î·ll· l-�

. 7 1 . 4- . 8 1 . 5- .

r-r-,.

. 4-

(L.) Fenzl

Sagina procumbens L.

'7

"I "'

" "

"

'?

":' "

"

';-

b

. 4-. 6

Sierlijke vetmuur

Sagina nodosa

\I l �

·1-<-f·

.r� . •(

·

•·

1/1 · I k•·

1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4

·

1

·

. 5- . 5 1

. 5- .

, 7, l • l y

6

bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 9 - KFK.Dijle.: 8 �:

I· V• · · 1/1· l· l-· � . l/I · ·11· . 'YI .

. '. 1/,. . • {""

. '-Jl· l · l ·l· l · l l·l · l · 1 ·l ···· � 1 1 · 1VI·Uf.tttf. 11ii+tif:1: 1:1 ··�·· I · I I · ll1 · 1 I · 1 · I · I · 1 1 - I· • -

4- . 8

verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvorrnend R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Diile.: 3

�:


f\.) (J1 0

1

';'

Cl>

'9

't "'

Cl>

'?

Cl>

"'

Cl>

';'

"o

1

8

· lf ......., .

-11-

V1 · . v. .j...('1.1. l•

...,.. •

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 5

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

1'11-

11· 1 ·1 · l · l · I ·1 · l · l · l · I ....... l'-t-t--J 1 1 • 1 . 1 . 1 . 1.1 . 1r.1.1.11.�1.1.1 · 11

N... 1 ll. 11';,· · •. 1/[. 1 !'<...'. . l':N,1 . 1 .,r. 1 1 1 r.

. 5-. 1 1. 5-.21.5-.31.5-.41 . 5-.51 . 5-.6

... • . y. . . '{• . '. ,, 1 . 1 y · 171 · · 1/1· l· l· I · V•· ·V l· l · I\ . 1/1 -

1

.4- -

R.L.: onvoldoende gekend - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

1

. 1/1. ·11·

·i'<'

o l •I· · vt - v.

:a .:-i- 1

·

· ·I

1 : 1 r.tlîlUJltttttJllllll 1 1 j mtfl j

·

·•(l-1·1·• ·�···

t'<.. ' ". /[ . 1 1'<.'. . l':"\-;._l · IÀ-11 1 1'!

.4-.6 1 .4-.7 1 .4-.8 1.5-.1 1.5-.21.5-.31.5-.41.5-.51 .5-.6 ' N... 1 I�

Geoorde wilg

'9

•·

. 4-.7

·�

Salix aurita L.

...:

Cl>

'9

Cl>

't

Cl>

'7

Cl>

Cl>

';'

"o

'9

.4-. 6

Rossige wilg

Salix atrocinerea Brot.

...:

'9 "

Cl>

't

'? "

Cl>

Cl>

';'

"o

'9

Boswilg

. 4-. 7

1--1"- rr-1•

Salix caprea L.

Cl>

'9

't "'

'7 "

"' "'

Cl>

';'

"o

'9

. 4-.6

Salix 'caprea' groep

1 8

1 - 5-. 1

1

V1 · , .

1

·I

.5-.51 .5· . 6

.5-.1 1 .5-.2 1 .5-.3

1

.5-.4 1 .5-.5 1 .5-.6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 9

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

. 'Y'I· ·Vl·l· ·-· ·V•· I\ · 1A· 1·•· ·11·

·•·

·•·1·11·•· . " '. ':rl!. 1 1.

. v.

.5- . 4

--+"Z'. . . . '" , . . .

1,

5-.3

liil:: ,1

1 l·•·:" î·l·l- 1·•·1·1· • • 1. J. 1 1! .

.4- .

�: R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 7


l'V (Tl

"?

.

,

1

. ' (•.

·1

• )"'

·V

1.7

...:

"? "

'i "

"

'7

'":' "

"';" "

"? "

.

·.1.--r· I"

. 5-. 4

·•

··•

·•

. 5- .

2

1

.

v

·Vl· l· l · l ·V · • ·l·l·l·l·- · l·I\

. 5-. 5

· · 1J· l· I · • 1--r-t"\

I � 1· 1 1 1 1 1 1 1

. 5-. 4

·· V• · l · IJ·l · l · I · (l· • · ·-··

. v. . ;.<.

--

5-. 3

-

. 5-. 6

·I ·I ·I

. 5- . 6

KFK.VI: 9

. 5-. 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

. . -.:��-1-1 1

.1 1

· •·1· I/ ·11·

. 4-. 8

• .. , .

. 4-. 7

Grauwe en Rossige wilg

. 4-. 6

R.L.: -

. 5-

·11·

·Vl·l·l·l·V ·.V I · I · 1\

. ,.,..

. 5- . 3

-

. 'j "" l'-t-t-. Vf·l·l·l·lfl· l·l l·l-1-N-'" ·V-1· l · l · l·V

·•

·1':

. i-

·1�

'-:'

1 . 5- . 2 1

) l.l.Fî1r'd.IH 1.1-1� 1/I·1 N. · •

. 5- . 1

�:

. .1.--r- IY

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd

1

KFK. Dijle.: 3

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

Salix cinerea L.

"? "

'i "

"

'7

'":' "

"';" "

"

. 4-. 6

. 4-. 7

Salix 'cinerea' groep

Grauwe wilg

...:

<;'"

"

"?

'i " -

'7 " -

-

1 1 :

"';" "

"? "

:'

. 4-. 6

Kraakwilg

. 4-. 7

·1-1'"·•

. 4-. 7

·.1.--r· I"

Salix fragilis L.

"';"

"? "

'i "

"

'7

'":' "

"';" "

"

"?

. 4-. 6

Kraakwilg

Salix 'fragilis' groep

. 5-. 3

"

' . 1y

·V•· · I (•. , . •

. 5-.

. l ":"'k

1.7 · •·11· •

. 5-. 4

· •·V• ·

.

--

·• · l·I\

. 5-. 5

·•

.' 1 -...- 1'-t-t"\l i · I · •

l I ,_

. ........,. . . . · •fl·l·IJ· • · .. . ,,..,, . ·•

l l

·•

. •I ·•

• I··

. 5-. 3

-

·1 ·I ·I

. 5 -. 6

·I ·I ·I

. 5-. 6

KFK.VI: 6

. 5-. 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6 2 1

R.L.: -

) 1.1.i=f11,�1. � 111 1 1/f. 1 l'<.

. 5-. 1

·11·

�:

- Vl· l · I\

. /I l ·

1

··•

r:

. '_.,,,.. l'-f-h_

l/l I N..• A

. 5-. 4

-

Vf·l· l· l · ifl·l· I I· �

·Vl · l· l · l ·Y· ·

. IY

2 1

r-t... 1 1 (,. l/ 1':.,."

· V.l· l· l· l · V· ·

. .v.

. 5-.

·/(

. .1-1'·

. '""k

. 5-. 1

· V• · · •· • ·

. 4-. 8

1

. 4-. 8

R.L.: momenteel niet bedreigd

KFK.Dijle . : 2

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu


tV (Jl

tV

"I

":'" -

Cl>

"I

';

Cl>

"I

Cl>

't

Cl>

'7

Cl>

Cl>

";-

..,

. 4-. 6

Bittere wilg

.i::;f'. r-

. 4-. 7

Salix purpurea L.

.___

1

' ' 1

.1 1.l$t-.r."I

Cl>

't

-

Cl>

'7

-

Cl>

-

Cl>

";-

..,

. 4-. 6

Laurierwilg

Salix pentandra L.

>

111ltlltlt'

. L-..

1

1

' 1 '

2 .,__

. 5-. 3 . 5-. 4

R Frhl.l�l 1 1 1 1 1 /1. k'"

. 5-.

. ', 17,.

. VI . 1 .1\

·I

- V• . • 1 {• , r . .F • • I••

l.>1 · ·171 · l· l · l · J/

·11·

·l ·I ·I

' ••

. 5-. 5

-l

·l ·l

. 5-. 6

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Diile.: 2

· • · l · l · l · l · l · l ·I . ·- l'-t-1-\. IA· 1 . 1 . 1 . 1r. 1 • 1 . 1 1 . 1. 1 ;,___

ly

' 1

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

. ,7. . • 1.....

......

·

Il

. ' . ]7•. . 17f.Tl\

..... J. 1 y

. 1/. . . .7....

· � • 1-'Á.

. 5-.

• L>•l•f1•

·

.11

. lt:-t< 1 . 1 .,

'

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

-:"1.1.1. 1.1.1.1.1.1.1 . •.J . 1--+'..<"l'-1--t--\ IÄl · l · l · Tf.'l · l · I l · l· I� . v.r. 1. 1. 1. 17, . . 17.1.T.•

:-

1

1

• 1.....

' .•

. 4-. 8

.

�: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden

...:

Cl>

"I

Cl>

't

Cl>

'7

Cl>

Cl>

";-

..,

. 4-. 7

· l�·I"

. 4-. 6

Amandelwilg

"I

. 4- . 7

· �·l'r

1

Salix triandra L.

...:

Cl>

"I

Cl>

't

Cl>

'7

Cl>

Cl>

";-

"I

..,

. 4- . 6

Kruipwilg

Salix repens L.

1

.8 1 .

5- .

2 1 .

1

4

1 . 5- . 5

' '-t-t-1

�r.1-J.<-

1 . 5- .

. 5-.

. f7 . L.•..,f

·

�l

. 5- . 6

l/f· I

.

.

.

.

••• 1 ••

1'< • ·

5- . 3

. 5-. 4

. 5-. 5

.

81.

. 5-. 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 4

. l'=i-.:_1·1�·

.

1

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

. .,

1'.•·

2 1 \I1 l � . 5- .

.

..... 1. 1 y

. ' {•"' .

.[,J

l /f·I

•/

· V•·

v

· lf . k-r·

. I':"'\...:

. v. . w. .

.

5- . 3

\11 1� )'<•·

. 5- . 1

. l/1 . 1 . 1 1 . 17· . • 1;71 . 1. 1\ • L>•fl•

1

• i1'. l'-1--t--\ Vf· l · l · l · lfl · l · I 1-1-� FTT V.1 - 1 · l · l · V•· ):<1 1 1 1 ·• . . .,_ . · V•· ·• 1 { ' " '. .".•· I l • 1..:· l./!· l· l · l · I/ - Vl · l · I\ • ' • L>• l•Jl• · •

. 4-. 8

. 4-

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 2

�: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond


tv (J1 c..u

. 4-. 6

. 4-. 7

ITI

· ·

1.

...:

"

'9

" "

"

'?

"

<';'

";"

..,

'9

. 4-. 7

L:.-1-·-1"" rr

. 4-. 6

Anderss.

1 . 5-.

'-'-

·•

. 4-. 8

. ]/

k-

v.

.,

. !;-

"

.

(

1 l'l

I lX : A·I k.

3 1 1 IC

1 . 5-.

t-.L

5- . 2 .

5- . 4 . 5-. 5

v . U'I. 1 . [\

1

·I / {

-

. 5-. 6

. 5-. 6

·l

1 l'+--t--\ Vf·l·l·· l l(. · 1 1·1 1·-· 1 I� VI l I I i,r · · ·· ·

·

1

''='k1. 1..Y.1 1

. 5- . 1

·•

·•

. 5-. 5

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:

. 5-. 4

·•·

3

../

t-.L

. 5-. 2

'"!'<

. k.

' )

1 Il Il N. · . '. · IA I k•· N

. 5-. 1

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

KFK.Dijle.: 6

�: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu

. Vî·. ·· {•· ·•·l·..M·l r ·IY'! . . •. 1.1.1 . • . U'I . 1 . 1\ ·• ·• ·• ·11· ·•

·•

1

. 4-. 8

Salix x capreola A. Kerner ex

"

'9

.1

" "

"'I I�

'?

-

"

<';'

-

";"

..,

'9

Katwi lg

Salix viminalis L.

'9

. ,�

. 4-. 7

'-'-

...:

"

'9

" "

"

'?

"

<';'

";"

. 4-. 8

·

' I .>'

·Vl·l·l·l·V ·•·l·I\ ·l/!·· I I·· I • ·11 '-'-

1

5-. 3

. 5-. 4

. 5-. 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 5

. t---f<'• .

. 5-. 5

. 5-. 6

� ·l

. 5-. 6

��t1· 1tl'l'I

. •(•· k-f

-

. 5-. 2

R.L.:

�:

7 l'+--t--\

. 5-. 4

·•

· •·l·I·� · - ···· � -1·T 1 f.TTF�l·l·I ·V.l·l·l·I·• .).<"•• ·•

.}-:'"

. 5-. 1

11

5-. 3

·V•·

·V•· . ' {• . '. l .Y·I·• ·•··

-· •·l·· l I·•·

. 4-. 7

l...:-1-·-1" IT 7

. 4-. 6

·

·V• · . ' {" '. • 1 • )'

v . v. . v. .

·•(•·

. k.

1 .

r-t:.. 1 re Il N. · . 1/1. 1 ""

. 5-. 2

. I�

l

. 5-. 1

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Oijle.: 3

�:

·IYT· 1 •-"·· ·J/1·1·· ·V \ . 1/1.

. 4-. 8

Geoorde wilg x Grauwe wilg

Salix x multinervis Döll

'7

"

'9

" "

"

'?

"

<';'

";"

..,

. 4-. 6

Salix x holosericea Willd.


1\.) (J1 .i:o.

rr

'?

..,

. 4-.

Bindwilg

. 4- .

·•·

1

.4-.7

1

�----t-1-1-1-1-

6

'

1 . 5- . 1

".

.

·

.

·

.2

1

. 5-. 3

1

. 5- . 4

1

·

i......

·

·

·

·I• . !'--

.

5- . 5

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

• Yl l I\ · IA"· I - · ·11·

. 5-

-

1

• ·•·

. 5- . 5

.

.

5- . 6

·T ·I ·I

1 . 5-. 6

] ·l . t---r<î .• ·l

1

>1-1.1�1-1 1l111 I 11. 1 ""-

.5-. 1

R.L.:

�:

l'--t-+\

2 1 . 5- . 3 1 . 5-. 4 N.. 1 Il Il "N."

1 . 1y

· •./• . ' (' . '

. 5-

•l-:..'1• ·VI· l· l · I · I/• · ·V•·I\ . 1/1. 1 1 1·tJ. 1 f...:--l-:-I:

8

.4-.81

1111111 11

. 1--1".

. 4- . 7

Salix x rubens Schrank

-

CD

'?

CD

't

CD

'?

CD

CD

';-

..,

'?

. 4-. 6

-

"':'

CD

'?

CD

't

CD

'?

CD

"

';-

..,

'?

.4-.7

. •�rr

. 4-. 6

Loogkruid

I· I·

. 4- . 7

·l�· f'<"•·

""?

Salsola kali L.

-.; -

CD

'?

CD

't

CD

'?

CD

CD

';-

..,

'?

. 4-. 6

1

1

.

8

. 5- . 2

1

. 5- .

·

-

. 5-

Vf

·

·

'�

1

·

. 2 1 . 5-. 3 1 . 5-. 4 t-4... 1 Il JX• /f 1 1'<.

. V1 · (1. 1. •,. 1 1 r

. 1

. v. .JA"

·

. 5- . 4

1 . 5- . 5 1 .

5- .

. 5- . 5 1

. i--...-

1

6

�· I

. 5- . 6

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 1

•( · �· ·

i...

l'<. ' ·

1

�: stranden, zeeduinen en zandige vloedmerken

. l':"k 1. l.:A.

.

\

·

5 1

'"":"

.

3

. ' :l�ë:Uj 1:1:1:1:1:1:1 W·l·l·l· lf l ·l· I 1 · 1-� ·l· I

·I(·· •;....f·l·I··

'':"k

I�

IYT · V'l · l· l ·l· I/• · ·Vl· l · I\ . 1/1 · ·11· �

.

4 8 1 -

.1 1

\Il �

. 5-

.

R.L.: - KFK.VI: - KFK Dijle.: 3

· VI. 1 . 1. 1. J,r',. ·Vl·I· •· ·•· ···• · V• · · lf•. •· , ,, I• • . ,,,.., . · V'I · l · l · I· V• · · V · l · I\ . 1/1· l ·11

1

1

. 4- .

1

Salix x sericans Tausch ex A. Kerner �: - KFK.Dijle.: 5 Grauwe wilg x Katwilg

KFK.VI:

R.L.:

Boswilg x Grauwe wilg

-

�:

Salix x reichardtii A. Kerner


f\.) ()1 ()1

. 4-. 7

1

.

4-

.

4- . 8

·

.17, ... • •• 1 • 1 )'

·1 · V• ·

1 . 5- .

•/]•

5-

··• ·

3 1

.4 . 5-. 5

. 5-.

1

....

"

'9

" "

"

'?

A. 1 1-.

KFK.VI: 1 -

.

5- . 4

1 . 5- . 5 1

KFK.Dijle.: 1

•I••

1 . 5- . 3 1 i-.t. 1 1 l !'<.. ' ·

-

1 . 5- . 2

R.L.:

grond

·1'<

. lY

•/]•

·/ · V•·

. '. l/ - Vl · l · I\

. 7, . ,,, ••• 1. \,..

. v.. .

6

.

5-

.6

�: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge

· IYJ · 1/1 I• 1• I • I/• · · Vl · l · I\ · 1;1 · ·I

· l/

·

5- .

·T • •-J "...-t<t'l'-t--t-.1 1 . 1. 1. 1. 1. 1 . 1 :X· l · l ·l · lfl ·l · I l · r· l�· l · l · I · V-1 · I · I · I • l/

.

·• 1l· l·l· l· l · l · l·l·l · r:l WJCf+\I l · l · l ·l ·l· l · I IA'· 1 · 1· 1 ·1(.1 I · 1 1 · ï-r:"i•::i::: ;;r. 1- 1 · 1 . v.1 . 1 . 1 . 1 - v· · .v..

· lf· · · 1-t·

1

t-h 1 IT Il N.. · l/f· I k

. 5- . 2

":' "

1

·

...,

. 5-. 1

Gewone vlier

...:

Cl>

'9

Cl>

"

"

'?

":' "

";"

'9 ""

· •·

1

'-'-

.5-.3

· I(•· · �· · - · l ·I

1 .5-.4 . 5-.5

. 5-.

. 1

· V•·

/l· l·l · l · l ·l· l· l · l·l·I • 1...-t<t' l'-f--+\I 1 · 1 • 1 · 1 · 1 · 1 • I Vf· l · l ·l ·lfl · l - 1 1 - �· l· l · I ·······V· · _,...__ _

>-:-

.5-.2

N... 1 I\ l N. ' . '. ""-" I� . l":"\-.;.1. l.:A. r.

. 5 -. 1

•' • • •

." • ·

(1. 1. lr .. ,..,. . , . , . _ . V'T· 1·l ·l· I/ ·• • ·Vl - 1 · 1\ \..Yl

· •·

. 4-. 8

rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10 - KFK.Diile.: 10

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-)

6

rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 4

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-)

1 1·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·11· 1 • · 1 1 1

rJl-rr

•·

.4-. 7

Sambucus nigra L.

.....

'9' "

" "

"

'?

":' "

";"

""

'9

. 4-. 6

Kruidvlier

·•(•· · l-<A'·

-�-,.....,.

6

. 4-. 8

Sambucus ebulus L.

KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

R.L.:

-

�:

";"

""

'9

. 4- .

Kranssalie

7

• 1..:.-1-1'· ,...,..,

6

Salvia verticillata L.

";-

"

'9

" "

"

'?

":' "

";"

""

'9

. 4-.

Zacht loogkruid

(lljin) Soó

Salsola kali L. subsp. ruthenica


l'V ()1 0-

. i--r. rv

7

:1

-

CD

":'

-

";"

..,

'9

. 4-. 6

Trosvlier

. 4-. 7

l !.<o""I

·•

·

. 1.,

.f.r

..... 1.1. T\

·

- V•. . 't 1. 1. Iy

. \/. .).<

1�

. [I'

. .k

. IYI.' ·11·

lx l.

1.

1 f(

. 5-. 4 .5-.5

. r; •'-+-h -�

l'

IA·I k"

.,._.._

.5-.2 1 .5-.3

·I :-]

. 5-. 6

�: kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond El: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 5

(71. 1·I·1 - LI•.

· •· ·•

·•

':'

"..

1

I

'7

CD

":'

. [Ä. r-,

CD

'7

CD

":'

CD

";-

'9 "

. 4-. 6

Heelkruid

.". -·

. 4-.7

Sanicula europaea L.

-

"

'9

"

't

·

·I

. ". 1 . 1"

. r;,. ," "

.1'='1-,,

'

.5.. 1

•j

CD

";-

CD

..

·•

'9 "

. 4-. 6

. 4-.7 1

Samolus valerandi L. Waterpunge

, .,

.

· 1.:·171 ·I·I· 1 · IJ•· · 1/1 .1. 1\ . 1"

'-'--

. 4-. 8

. I/

l.J .

1'.

�··

1 Il

WI '-++-.r.� l...-l'.1.1.1.1r.1.1.11. . v.1. 1.1. r .17

t-.L

.5- . 2 1 . 5-.3 1 .5- . 4 1 . 5· .5 1 .5.. 6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 1

, �:

,.,.

1

'

• .

/]

1 . 4- . 8 1 . 5

Sambucus racemosa L.

...:

CD

'9

CD

't

CD

'7

CD

":'

CD

";-

'9 "

. 4- . 6 1 . 4- .

Peterselievlier

Sambucus nigra L. var. laciniata L.

-

.

.!.<'

,. 1 . 1 y

. [/ . 17"

.

/]

.5-.2 1 . 5-.3

1 •IJ.

· I�

.

.

.

· V• · .17" " ·•· "' ...l· I ·•

..

171 1 1 r 1:1 . v1 . I- 1\

· IYI ·

. 5-. 5

· li •.-... 1. l�l'-f--h Vi'· l · l·l·lf.1 ·1·1 1·1-� ·V

. [7 ..

.J:<

.

. 5-. 4

:i ·I ·I

. 5-. 6

vochtige tot droge grond R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 4

-...

1

·I ·I ·I

6

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig

Fîir�Jl'l 1 1 1 1 \·11 - IA'· l'k .

. 5-.

. IYI. ·L71 · 1 · 1·1 · 1/ . J7r:Tl\ L..L

1

·

. ' �1· l· l · l· l ·I · 1 l ....z'l� ...V IÄ l-l-l-lf.1. 1.1 1- 1-� · V.1- l · I 1 - li

-1 "

·•·

. [7 ·J...·.I'

I .5-.4 1 .5-.5 1 .5..

-�

4 8 L_,_5:.1___L_!i- -

. 4-. 8

.

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Diile.: 2

�: open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond


tv (J1 -.....J

·

4- . 7

.

4-

4-

.

.

8

8

.

1

1

.

1

I· I·

. 4- . 7 1

1

·•·

3 1

A· 1 --···

·

.

5- . 4

.

•fl•

1

·

. "

••• ' . ' >11 .

·

·

·

. t-:'• . •. J.

.

5. .

- 1-..B .

1 5

1

�·l

.

5- . 6

. 5-

.4 1

yf.

•·I·•·

/1· 1 N..I ·A- 1 • • •

"'- ' "

2 1 . 5- . 3 1 N... 1 Il .

5.

5

1 .

5.

6

matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond achteruitgaand - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 5

. 5- .

•··· ·•

-...

1

I�

• 1 -J l • l• I •

·/f\ •· l· I· • ·

lrf·•·

V• " (" "

. l.;1 •

. 5-

.

-

:'

· ·� ·

'--'-

•fl•

·

,,, I•.

. l7TT-1-1-:v. · - VI · l· I\ ·•

. IY1 .

·•·V• · "(I · m ·•

111 :111nmm1111 1 1

..-.

ID

'9

ID

"

ID

'?

ID

ID

';-

""

'9

. 4- . 6

. 5-

·•(l·l·l·•·l·l·IR ·kA'•l•l•l•l•l·I·-·

. l"'k

1

ct:::J\t � ::K l•I•

5- . 2

""\ T-T

.

. v.,.

5-

· 1/1· l· l · I· V• · ·Vl·l· I'\

1

R.L.:

.

.

�:

1

Knolsteenbreek

. 1--1"· l'T

1

ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Dijle.: 4

�:

Saxifraga granulata L.

-

ID

'9

ID

"

ID

'?

ID

ID

';-

""

'9

. 4- . 6

Zeepkruid

Saponaria officinalis L.

:.

·

··-'

·

_

.

.

'

. .

. .

.

.

·1-l ·l · . .

t _.. .

"I

:1

CD

'?

Duifkruid

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• I" .

'--'-

-1/ . . . . . . . . • I.> . . •/ .

.

.

• l.;1 ·11·

----- -----

. . . .

Scabiosa columbaria L.

...:

";'"

CD

·

V• · · If""

·

.

. i/

. • y . . . . 1.1 .1,1 . . 1\ .

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Diile.: 1

.

v1 1 1\

7� .

.

••• ' . 1 y . l.Yl . · 1/1· l · l · I V•·

.....

_,_, 1 -'-' 1

kalkrijke

of

graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Diile.: 4

�:

1 1-·--· l 'J111t.M:t'

01 I �J·f

ID

"

-

CD

'?

-

ID

-

ID

';-

:1

Kandelaartje

Saxifraga tridactylites L.


CD

rv (J1

1

. 4- . 7

Lit.rr

1

(G)

-

....

"'

'</

"'

"

"'

'?

"'

"'

'7

..,

'</

. 4• . 6

Borstelbies

. 1--

I· 1-

. 4- . 7

1 Scirpus setaceus L.

"":'

"'

'</

" "'

-

"'

'?

-

"'

-

"'

'7

-

..,

'</

. 4- . 6

Sterhyocint

Scilla

1

1

.

.

.

1

.

5- .

·

I• 1 1 711

1

/ · •· .7 . .... ".

• 1.

1

.

•I• I•.

. '{•· '.

..

'-'-

.

5- . 4

_.,,., l '-t-t-1.

.'1

. ,7. . 17. .

· IYI · ·171· l· l· I ·• . 171-T-l\ ·• • 11· · ·

':'

. v.

.v

Vf .

1 .

5- . 2 1 . 5- . 3 1 t-b. 1 11... 111':.•· •. IA·I k•· ·� · · ····· •· . ' I'·. . J..J·

5- . 1

. 4- . 7

1

1

. 5-

·

. 5 1 . 5- . 6

·1 I ·t---1-'1 ·1·1·1 · •·

1

...:

"'

"I

" "'

"'

'?

"'

"'

'7

..,

"I

I· I·

. 4-

.

7

· l..:.-l-1"· r-r-1·

. 4-. 6

.

4-

8

1

1 .

1

.

1 .

1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

·

•f • l

·

KFK.Diile.: 8

1

·

. 5-

·•

. 5- . 4

1

·

q ·•

5- . 5 1 . 5- . 6

·•·

.

R.L.: achteruitgaand - KFK.VI: 7 - KFK.Diile.: 4

. i...,r •

. 5- . 4

-

m: akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond

· •·

•·

. 2 1 . 5- . 3 1 � 1 IT i 1· l· I 1 l/ 1':.·· •· I A- 1 1'<..•· 1":"1'< .171.1.1 .• 5- . 1

.

fl ·l·l· l ·l·l· I l'-+--t-. Vf·•· l ·l(.1.1.1 1-1-� - 1 1 . v.r:Tη r:l.1'· . . J,.<"1.1 .1.1° •l•l• I • • • ····· - · ! ·/ . . . • . (/. . - 17• • .1. •·I l" • l..i""T ' 1 • 1. 1 • •• ·V"l·l·l·I· V•· . ' . ' .171-T-l\ . lY1.

••

8

·•

1

. 4-

5-

·•· 1.i.,..-+..c._ 1/1·

.

2 1 . 5- . 3 1 t-1... 1 l l / 1 · 1·1 1 Il jSJ...:

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

m: matig bemeste graslanden op natte grond

5- . 1 1

. ....... ·-·

.

11:1™:�

1

1

Eenjarige hardbloem

-

�'

1 :1

"'

'?

"'

"'

'7

..,

"11

. 4- . 6

Scleranthus annuus L.

1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 5 - KFK.Dijle.: 3

· · ·

. 5- . 4

Bosbies

Scirpus syfvaticus L.

�: open, matig voedselrijke tot voedselarme, voctige grond

v. · ·

2 1 . 5- . 3 1 t--h 1 11... 111'.:•· IA·'.,_,

rr1t�

1

. ' Yl . ' . ' . ' . " • . . V"l· 1 . 1 .1. [7, . . 171-T-l\ . LY1. ·11·

t?1

1 . 5-

f I·•·

4- . 8

4- . 8

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

�:


f\) (]'1 -0

·IA· rr

. ..,.

V1·

· ·

·•

1 1 1� 1 1 • 1

· · ·

·•··· · -· •·

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8 - KFK.Dijle.: 7

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

.':"'!..

·•..:.-1-"• · l·I· - ·•· •· ·•·l·l·l·l·l· R ·I· •· · •·• · • · - ·l· I ·•· ·•· ·•·

.

·A'l I·•. · V• · 1 (1. 1. lh I 1 • 1 Y'l'I" ·•>'1"· 1 · 1 · · ·VI· l·l· I · V . 1/ \ .fll;1.

· · :JJ·l·l·l·l·l·•· l·l·I �l'-t-h.l 1·1· 1 ·1·•· 1 ·N-<1· 1 · 1 · I • 1;F1 •

._

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1·1. 1 1111 . 1 1 1

·•·

·

·· �- 1,11111�, 1

Geoord helmkruid

Scrophularia auriculata L.

...:

"'

'?

"'

"!"

CD

'?

"'

6

1

. 4-

.7 1

4-

.

8

)

1

1

5-

·•(•· • k-1' -

.

1

.

1

5-

.

3 1 11... f'r\.1• /1. �··

r-i...

2

5- . 4

1

:

1

::

5- . 5

5- .

6

R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Dijle.: 4

. l ':"'k

5- .

· : -

1

-

";-

"'

'?

"'

"!"

'?

"'

-�-rr �

'1;-1'• l I • I •V. ·Vl·l· l · I · • · --·l·I\ . L>1 · ·• ·11·

-Vl· l · I · - �-·

KFK.Dijle.: 9

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 10

�: bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond

:;;=.=== ' 1 1 11��--îll "'/ 1 m.1:/:/:/:/:/./:/:IJB�-l-l-�- 1 1 111111 1

CD

";-

'? "

. 4- .

Gevleugeld helmkruid

Scrophularia umbrosa Dum.

"'

'?

CD

"!"

CD

'?

CD

";"'

";"'

. 5-. 6

Knopig helmkruid

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Diile.: 3

'? "

6

Scrophularia nodosa L.

�:

'? "

. 4-.

annuus

Scleranthus annuus L. subsp.


rv 0. 0

1

'

..,

1

. 4-

"

�1 �·

'i "

'? "

� "

-

"

'7

-

"I

. 4-. 6

Bont kroonkruid

·•

'"":'

':"'k ·•f•·

{I · • • l• l y-

·V•·

R.L.:

-

KFK.VI: 1 -

·/

. IYI. •IJ•

• 11.'· .. �"J'-t-t-\_

'

�· 1

·I

·I ·l

5-. 5 1 . 5- . 6

KFK.Dijle.: 2

J·J·I� Vf· J ·J·J · fl·J·J J • it<I • l · I · I · V

.J.<1.

'"":'

· ·(· · ...._,.l·l·J·J·I·-·

. v" • 1 (1. 1. llo .". l• 1>11• • l_;.1• l• I • I • ,-, ,, ·V'l·l·l·l· V•· . l/1.1. 1\

'--'--

4-. 8

. t--t'"°' .

kalkrijke

KFK.Diile.: 5

�: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

l '"t-t""\_

1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 N... 1 ll.. r °N.'"" A · I !'<..' · . l"'kl· l."1· I 1 1 r\I

'-'-

·

. 1/1. •IJ•

•·

. ,(. ,r,.

1•.

·•

A ·I 1'<..l·A-1·•·

• Vl· l · I\

. y.

VI·

·�·

.'

1 . 5- . 1

-

1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6 N.. 1 ll.. / 1'<.""

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 7

of

�: verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend

. •./1.J.J.J .

·•·

1 ••

4- 8

. .

Lassen

1

.7 1

(L.)

4- . 7

Securigera varia

:1

.;I

'?

� "

-

"

'7

"I

..,

. 4- . 6

Blauw glidkruid

Scutellaria galericulata L.

. 7

.

'7

"I "'

'i "'

'? "

� "'

'7 "

"I ..,

. 4-. 6

Wit vetkruid

. 4-

L.

.

7

.JA.rr

Sedum album

-.;'

1

1.•

.

1

1 11

l1 1 1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3

-

>'f•

f, V.

• J,.<1

· V• ·

(•. '. • l• ly

'-'-

·• -·

·V•·

'"l'-t-t-\J 1 • 1 • 1 • 1 - 1 • 1 • 1 ·•r.1 . J.J l·l-�· l ·l·I

· l/T·l· l· l · V• · . l/1 . 1 . 1\ . 1./1 . •IJ•

·-

-· I

VI·

. 5- . 6

KFK.Diile.: 3

111 �llllll:ll�IJIJIJl.1

4- . 8

. .

1 �: graslanden op droge, voedselarme, zinkhoudende, neutrale tot basische grond

·tl. 1 1 . 1 . 1 . 1 .

. '(•.

�:i:

.

1 . 5- . 1 1 . 5-. 2 1 . 5-. 3 1 . 5- . 4 1 . 5-. 5 1 N.. 1 ll.. ) 1.1.1 l/ ]X•· •• IA· J !'<..'" • 1':"'k1 • 1.:A'· 1 1 1 N

._

· · ·

•·

. .

· - l·

. . .

kalkrijke

KFK.Dijle.: 7

. �11 1 1:i:

)� IA· ! • ·A· • · "

-

1 . 5- . 1 1 . 5- . 2 1 . 5- . 3 1 . 5- . 4 1 . 5- . 5 1 . 5- . 6

•·

1 ••

.

. 4- 8

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 8

of

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

�� -: : :LU11l1.U4ttïtll rl 1 1 .i. l. IJ:�: 1: D1

. . . . . .

. 4-

. 'hl ...:

"I. "'

.; I

:1

-

� "

-

"

'7

.., "I

. 4-. 6

Muurpeper

Sedum acre L.


1\) 0-

. 4-. 7

I· I·

. 4-. 7

,,..,.

J,y ·IT·

,. l. 1 y

. 5-. 4

-�

. 5-. 5

·I ·I

. 5-. 6

1

5-. 3 . 5-. 5

1111 1111

. 5-. 4 . 5-. 6

·) . y,. . f7• . '.

·•

. 17.'1.T:i .f.V1 · I 1- 1 · I· •

�-1:1: 1:1:1:1: 1 lfi.1-1-l· lf.l · l · I 1 -�· l · I

. ,( .. . L-J. I· . 1-:-1':1 . 1.1. l"i . 1 . 1 . �I

H,.. 1 11.. Il""' . IA-1 "!-..

. 5-. 2

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 4

�: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond

. J':i..,

. 5-. 1

. 5-. 3

-) _.,"1--r-t'\ .17,.

. J7TTl\

·I ·V· · . 17,. '.

1.,-

1

N... ,. Il'!\:.,1 · ll.. IA·I -,..._, . r

. 5-. 2

· lf

i...,r .

. .k'

"':'

. J':i..,

. 5-. 1

CD

';-

. 4-. 7

. 4-. 7

1 1

_:A.

·V' · · I {'. , . • ,. 1 . ' ,..

. 5-. 5

. 5-. 6

i/kUl· 1:1:1:1:1:1:1

·•·

. 5-. 4

., y � - · ··

v

·•

. ....

1

. 5-. 3

. 5-. 5

· lrl· 1 I· I • I · l· l · I· I· •

. 5-. 4

. 5-. 6

1:1:1:1:1..l..<-1- .1.1:11 . '1�$W·1:• f...

H.. 1 fT Il rx,· A·I,...

. 5-. 2

R.L.: momenteel niet bedreigd - KFK.VI: 6 - KFK.Diile.: 5

�: jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond

..

'"' )

. 5-. 1

:..J-+:J..;

. 4-. 8

J�

·11·

3

Vf· l ·l·•r.1.1 .1 1 -�-1-1 · Vl· l·l· l ·V

.J.-<

1 . 5-.

r-t... 1 Il l\:.•• I• 1/1· I k.'·

. 5-. 2

. f7,.

. i.-r .

·�

. 5-. 1

• l.Y'J. · l/l·l· l·l· I/' · · Vl · l·I\ '--'-

1

. 4-. 8

R.L.: - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 2

�:

...:

CD

"I

CD

't

'?

·l�·J'r

IYT· ·Vl·l·l· l· V .171-1-1\ ·•A'·l·l·l·I·--• l•/1•

·•

'"I l lllll:�J�t�M��l�t1-1-1-1-1-1-1 1

CD

":'

CD

'7

"I "'

. 4-. 6

Hemelsleutel

Sedum telephium L.

-

-.-

CD

"I

.1 1-LJ:+.rr

CD

't

-

CD

'?

CD

":'

-

CD

'7

"I "'

. 4-. 6

Roze vetkruid

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 1

.171. 1.1.1. v,.

'-'-

r

. 4-. 8

r

. 4-. 8

Sedum spurium Bieb.

�:

rn1r1rT 1 1 � :l 1,�11 JS 1<w+i

CD

'?

CD

":'

CD

'7

"I "'

. 4- . 6

Tripmadam

Sedum rupestre L.

...' -

CD

"I

CD

't

CD

'?

CD

":'

CD

'7

"I "'

. 4-. 6

Sedum rubens L.


N O­ N

. 1-'

";

"'

'9

"'

'i

"'

'?

'":' "'

"'

'7

. 4-' 6

Karwijselie

'9

1

·J...-

.4-. 7

·•

- .

··-· -·

'5-' 5

·

. 5-. 6

'4-. 8

• l•/l•

· V• · (1. J. ·• ·lr · •· - Vl·l ·l·l· V•· -Vl-1-1\ . '. lî

. 1

. v.,.

.5 -.4 '5-.5

·•·

. '1 . '�l'-t-t-'\ · Vf·l l·l· lfl ·l· I 1 · 1-� · LIH l·l·l· I ·•·

.5-' 2

1 .5-. 3 r--t... 1 • 1'1. · · ..

·I ·I ·I

.5-. 6

R.L.: zeer zeldzaam - KFK.VI: 2 - KFK.Dijle.: 4

. J.-f'·

)

.5-. 1

�: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond

.

·

. •·1·1·1·111·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1 1--'«'-.,I 1 I · • · • I Vf·l· l·l· lfl ·l· I l· l·· �·l ·l· I · 111 · 1 l·l·l·l·l ·l· I·•· .v.. ·•··· ·• ·• ·•·•·• ·• .J..;,_ -· ·1{ •· •· ·• • , 1 .1" · IA· l · I · • · J/T·l·l·lm/ -VI· l· I\ · IYI · W--:-Lm 1 1 1 ·tf. 1

L-'---

·•·

.

1 5 3 1 .5-.4 t-1... 1 IC N.1 - 1· l 1· 1 -. 1/!" 1 ki ·Ä • • • ' .

.5-. 2

:-

·

'4-. 7

1 1 F.#t

.

.

'4-' 7

1 � ...:

":'"

0 "'

"'

'i

-

"'

'?

'":' "'

-

"'

'7

.., -

"I

'4-. 6

Viltig kruiskruid

Senecio erucifolius L.

...:

""':'

0 "'

"'

'i

-

"'

'?

-

'":' "'

"'

'7

'9 ..,

. 4-. 6

R.L.: - KFK.VI: - KFK.Dijle.: 6

. ,.,.,,._

l

'5-' 1

Senecio aquaticus Hili Waterkruiskruid

�:

111 [�:l:l:l:l:�l�"f"Rll ·•·

.4-. 8

111111111

:'

.4-. 7

Selinum carvifolia (L.) L.

...:

"'

'9

"'

'i

"'

'?

'":' "'

"'

'7

'9 ..,

'4-' 6

Gewone hemelsleutel

telephium

Sedum telephium L. subsp.

'4-. 8

'4-. 8

l.Y'I .

·J · • · V• · ·1{1·. ·•· ...

1 '5- ' 3 r-t... 1 Il Il N,.• • 111"1 1'<. ' 5-' 2

. '1

·lfl:1:1.J. • · ·kA'·

. 5-.4

'5-' 5

· V• · 1. 1. . i{ ,. 1. 1 )' · l.Yf·l ·l·I·· ·VI· l·l· l· V•· ·J/l·l· I\ . lT ·11· •

'� Vf·l· l·l·ll'l· l·l l·l·I� ·V.l·l·l·l· V·· .y•.

1-;"

1

. l"'k_1. l.:A.

. 5- . 1

':'

. 5-.5

·l ·I ·I

. 5-. 6

�·l

.5-. 6

�: matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond R.L.: vrij zeldzaam - KFK.VI: 4 - KFK.Diile.: 2

· V'T· l· l · I· V•· ·VI· l· I\ . IJ1. ·11·

.

. 5-.4

. '1 ....," ''-t-t-'I. Vf· I · I · 1· 1(. I · I · 1 1· 1-1� · Vl·l·l· l · V· · .J.<'1.

!-;"

l':-N

.5-. 3

r-t... ll.. J'<•- , k.• _· 1, r: ' .:A.

. 5-. 2

· lf ·J-<..r·

.

....,

'5-. 1

R.L.: zeldzaam - KFK.VI: 3 - KFK.Dijle.: 2

�: matig bemeste graslanden op natte grond


tv 0. (;,)

6

1

1

.

4-

.

·• . L*-1'·"'

.

7

.

1

. 5- . 2

1

.

5-

. 3 1 . 5- . 4 1

) j . j . []l)df A ·I k 1 •A•

5- . 1

. 5- . 5

1

·

. 5-

. 6

'7

'f

� " ...:

'7

'f

� "

...:

"

"

"

"

"

6

1

1 . 4- . 7

. 4-. 6

•!---'

. 4-. 7

Glanzend kruiskruid

"

.

Senecio squalidus L.

� "

"

'f

"

'7

-

"

';' "

�I "

. 4-

1

1 8

1

. 4-. 8

. 4- .

Gewoon schaduwkruiskruid

et Scherb.) Willd.

1

. 5-. 2

1

. 5- . 3

1 . 5- . 4

.

1 . 5- . 3 1 . 5