4e ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 juli - 31 december 1976

Page 1

.-.

Ornitologie van Vlaanderen 4de ORNITOLOGISCH SEIZOENVERSLAG 1 JULI TOT 31

; 6.11 40 eks.; 25 eks.; 18 .12 10 27.12 7 eks.;; Oud-Heverlee 17.10 6 e k s. ; 20 eks.; 5-11 43 eks.; 14.11 15 ek s ; 11.12 10 16.12 4 eks.; 18.12 14 eks .; Tildonk 2.11 40 eks. 30 eks.;

19.8

12.10

42 e ks.

20.11

100 eks.; 4.12 50 e k s. ; 16.12

DIJLEVALLEI EN OMGEVING: DECEMBER 1976

eks.; 1.11 eks.;

.

door Robert Hermans en Paul Grootaers

KR AKEEND : van

okt. tot eind dec. voort­

begin

GEOORDE FUUT: van 8 tot 10.8 1 eks., en op 30 .8

d urend aanwezig in erg schommelend aantal.;

3 eks. te St .-Agat h a-Rod e .

Agatha-Rode 2.10 2

dec. op een

BLAUWE REIGER : van begin j uli tot

7·tal

plaatsen

aanwezig

in

Grootste groepen op 17.7 Rode;

schommelend 24

27.8 38 eks. ibidem;

eks. t e

27.11 25

aantal.

St.- Ag atha­

eks.

ibidem;

Oud-Heverlee 1.11 25 eks. WILDE ZWAAN : deze soort arriveerde dit jaar vrij

nemingen: Wilsele 13.12 2 ad.; 29.12 4 eks.; 31.12 3 eks.;

Oud-Heverlee 18.12 2 ad.;

S t.-Agat h a-R ode

25.12 2 ad.: Neerijse 2 5.12 2 ad.; 27.12 2 ad. en 1 juv.: 2 9 .1 2 2 eks.

de Dijlevallei nl. op 1.11 (in 1975 op 19.10). Volgen­ waarnemingen :

St.-Agatha-Rode

1.11

3

eks.:

6.11 2 ad. en 1 juv.; 14.11 en 27.11 3 ad. en 1 j uv. ; 10.12 6 a d. en 3 juv.: 11.12 6 ad. en

4 ad:

Oud-Heverlee 5.11

3 ad. en 1

juv.:

2 ad.:

1.11 2 ó ó

1 �;

Neerijse 19.10 2 é ö en 4 9 9; 24.10 1 rJ en

1 ; ; 14.11 2 9; en 1 ö: 23.11 2 eks.; 4.12 4 eks.;

5

9; 21.12

17.12 1 eks.: Oud-Heverlee 29.10 1

r3 ó

� . iets talrijker dan in 1975 maar b l ijft zeld­

SMIENT :

zaam; St.-Agatha-Rode 27. 8 1 è; 29 .10 1 9;

30.10

5 ek s. ; 6.11 3 eks.; 11.11 5 eks.; 14.11 9 eks.; 20.11 4 eks.; Neerijse 1.11, 20.11 en 4.12 1 è.

26.11

1 ad.;

S t.-Agat ha - Rode 16.10 7 e k s . ;

42 5 � �;

3

-· -'

20.11

3

eks.;

10.10 1

2 eks ;

3 :· :· en 2

7

27.11 .

12.10 4

1

è;

9 9;

29.10

9 9;

11.11

Neerijse 26.9

; ; ; 4.12 1

r3; 17 .1 2

; ; .

1 2.1 2 23.11

SLOBEEND: van eind au g . tot half nov. de hoogst e

28.11 4

eks.;

18.1 2

aantallen: St - Aga : ha - R ode 31.8 1 2 eks.; 11.9 36 eks.;

23.11

12.12 7 ad..: 1ï.12 6 eks. overvliegend:

Wil­

29.10 7 eks.: 11.11 34 eks . ;

; �

21.7 1

verdere

met 4 j uv . ;

20.11 1

a fgelaten ; 14.11 80

24.10, 13.11, 11.12 en 18.12 re spek t ievelij k 147, 111 .

de grootste groep

te

St.­

S t .· A gat h a- Rode

26.9 3 eks.: 19.10 1 g e ks.; 24.10 2 e k s. ; 6.11 9 ek s. ;

n eerde ganzen van 40 eks. op 14.12 t e Holsbeek

WILDE EEND : in de D ijl ev alle i verblijven op 19.1 o.

Oud-Heverlee 5.8 1 fami l ie;

najaarswaarnemingen :

en van 10 eks. op 28.12 te Heverl ee. telkens over­ trekkend.

St.·Agatha-Rode 21.7

met resp. 8. 6. 3, 3. 2 en 6 jo n gen; Florival

GRAUWE GANS: in dec. lichte doortrek: eenzelfde

nader ged e t ermi­

broe d g ev allen :

TAFELEEND:

6

niet

Neerijse 12.10 7 eks.;

16.12 2 eks.

groep van 38 eks. trok op 11.12 o ver te Holsbeek

514 en 383 eks :

; ;

24.10 7

1.1 1

(!);

juv.;

Neerijse 6.11 1 a d. en 1 juv.;

en te Heverlee: een groep

en

2 juv.;

sele 13.12 4 ad. en 3 juv.

208.

(!);

en 1

2 ad .

4 eks.: 21 en 23.12 4 ad. en 1 juv.; 25.12 6 eks.; 27.12 2 eks.;

.

19.10 2 é =-· en 4 ? 9; 30.10 23 e ks

St.­

9 9;

en 2

PIJLSTAART : doortrek van begin o kt. tot eind nov.;

KLEINE ZWAAN: dit jaar iets later aangekomen in

de

rJ rJ

en 7 9 ; ; 11.11 2 èö en 1 'l'; 18 en 25.12 1 r3 en

en 1

laat nl. op 13.12 (in 19ï5 op 15.11). V olgende waar­

9 9; 13.10 2

vana f da t o g en b l i k

: ;

Neerijse

eks . ;

19.10 13

wer d

eks . ;

20.11 35 eks.;

4.12

de z e vijv e r

11.11 20 eks.; 65 eks.;

11.12

50 eks.; Roosbeek 14.11 18 eks.

broedgevallen :

KUIFEEND :

9

� ·? met resp. 6, 7, 8,

5, 5,

30.7 5 jongen;

St.-Agatha-Rode 10, 8, 9 en

9 ? met resp. 8. 4, 5 en 8 jongen; 1 9 met 8 jong en; verdere

A gat h a - Rod e 11.12 280 eks.; buiten de D ij leval lei te

Florival 30.7 4

Kessel-Lo 28.11 500 eks.

Oud-Heverlee

ZOMERTALING: d oor t r ek in aug. en sept. enkel te

7 eks. ; 24.10 9 eks.; 13.11 6 eks.; 20.11 20 eks.;

S t.-Agat ha-Rode 4.8 6 eks.; 27.8 15 eks.; 4.9 20 e ks. ; 11.9 1 O eks. en zelfs nog op 11 . 1 1 1 9.

WINTERTALING:

konstant a a nwezig

najaarswaarnemingen :

N eer ijs e 19.9 30 eks.; 12.10

eks.;

11.12 3 eks.; O u d -H everlee 11.9 4 eks.; 26.9 16 19.1O 1 eks.; St.-Agatha-Rode 26.9 3 eks.

in v r ij

groot

aantal van beg in sept. tot ei nd nov., daa r na in mindere mate; St.-Agatha-Rode 4.9 100 eks.; 19.9

4 eks.; 9.10 70 eks.; 24.10 70 eks.; 6.11 116 eks.; 35 eks. ; 26.11 3 eks . ; 16.12 2 eks.; Neerijse

20.11

21.7

BRILDUIKER: slechts 1 waarneming: Neer ij se 4.12 1 9.

GROTE ZAAGBEK

:

één waarneming : Wilsele 23.11

1 9.

53

. -

. . .;.

. . . _:

• .

�·

......�.

:,r... :

.

.

� . ·-' ! •

:::_�_:;}J,�:�{}:;:����,,;;;.,:.;.;; -

. : ..

..

; '. .''


Werchter op

GIERZWALUW : nog een laat eks. te

pl ei st e r end e van 10 t ot 17.8 en van 14 tot 20.11 te

14.10.

St.-Agatha-Rode.

e en zing ende vogel op 11.9 te

CETil'S ZANGER :

KROMBEKSTRANDLOPER h et diepere binnenland

Oud-Heverlee.

:

DUINPIEPER

Haasrode trok een flink a a nt a l van deze 26.8 3 eks . ;

piepers door; 25.8 1 ek s. ; 30.8 7 eks . ;

betonnen waterreservoir langs de E 5.

zeldzam e

GRAUWE FRANJEPOOT • Phalaropus lobatus : een v og el in winterkleed dagelij ks van 2 2 tot 27.8 te

28.8 5 eks.;

14.9 14 eks.; 16.9 6 eks.;

1.9 4 eks.:

in vo­

in overgangskle ed op 30.8 te Heverlee in een

gel

een bou w rijp gemaa k t terrein te

op

Calidris ferruginea:

eerder ongewoon; een

S t. - Aga th a- R ode.

17.9 3 eks.

WATERPIEPER:

a anko m st in de . oï jlev a llei op 2.10

./owERGMEEUW

FRATER: slechts

waarn em ing

één

:

13.10

5

eks.

te Werchter. ORTOLAAN:

Larus minutus: een juveniel eks.

te St.-Agatha-Rode op 11 . 9 .

te St.-Agatha-Rode.

doortrekkers

Oud - He v er l e e

te

op

18.9 1 eks. en op 1.10 3 eks.

S

KORHOEN

s ne m ing ;

Lyr urus tetrix

) 7.12 3 :! :· en 1

! zoekend

:

eerder ongewone waar­

te W ijgmaa l werden op 3.12 4 ó ó

en op

w a a rgenomen , meestal voedsel­

in berken.

*

ONREGELMATIGE GASTEN ROODHALSFUUT

Medewerkers

Podi c eps grise ig ena

:

te Neer i j s e

verbleef van 1.11 to t 5.12 een eks. in winterkleed. AALSCHOLVER

P hala cr ocor ax

carbo:

ee n

juv.

eks. te St.·Agatha-Rode op 6.9.

)4 PURPERREIGER LEPELAAR

Ardea purpurea : een juv. e k s. op

Pla t a l ea

z

4e

dit

sei o e nverslag :

Johan

Pau l

Grootaers, Carole

Billi et, J.G. Halflants, �iet

De Becker. Frank Van E y n d e, Herwig Blockx, Louis Wouters , Alex Vrijdaghs. Jos

L yc op s , Marc Herre­

mans . Robert Hermans. Harry Lesseliers, W J-Brussel

29.8 te St.-Agatha·Rode.

)4

aan

Bogaert, Stefaan Hu b lou , Piet Mulier, Luc Janssens,

/

(Jan

De Bo el. BJN-Leuven

NoGt

leucorodia : een adulte voge l

( N a nd

Van Laer). Met

dank aan de ijverige waarnemers. De

W.

red.

Het 3e

se i zoen ve rs l ag

is

verschenen

1 9 ï ï . blz. 189 en volgende .

MEDEDELINGEN

K 0 R T E

(Vervolg van vorige maand)

- Tijdens e en bezoek samen met Y. Lammens op 1.5.1977 aa n de Verdronken Pold e r t e P h il ip pi ne

264.

(Nl.) observeerden wij 3 mannetjes.

TAPUIT· Oe nan t he renanthe.

Kronologisch gerangschikte doortrekobservaties van deze soort in enkele natuurgebieden : - Op 16.10.1976 nam

z ijn

o n derge tek ende

:n het bij·

in Het Leen te E eklo.

kanaal te Boekhoute noteerden wij 2 9 9. bezoek

Schiermonnikoog

nam

aan

het

ondergetekende

tientallen

eks.

waar.

5.5.1977

opnieuw een

paartje

dat opvloog

va n op het w andelpad aan de Canisvliet.

8.5.1977 zag ik in de Sint-Albertpolder te

Assenede 2 é ó opmerken door zitten,

terwijl

en 1

9. Het 9 liet zich vaak

op een de

óo

weidepaaltje met

elkaar

te in

gaan

oorlog

lagen. D uidel i j k baltsgedrag tijdens de trek.

Waddeneiland in

het

bijzijn van de h. 'Daniël Acke op 4 t/m 9.4.1977

dagelijks enkel·e

- Op - Op

- Tijd ens een uitstap op 24.10.1976 met onze vog·elwerkgroep Krekenland naar Het Leopolds­ een

te va n de Re i g e rs kil aan de Canisvlietkreek te

Sas-van-Gent (Nl.).

van de h. Y. Lammens een mannetje waar

- Tijdens

- Op 2.5.1977 m e rk t e ik een paartje op ter hoog­

Vooral

rondom de Westerplas vielen er waarnemingen te noteren van soms 1O ó ó en 9 9 .

- Op 14.5.1977 was er te Stoepe (Assenede-Hout­ landgedeelte) een mannetje te gast.

- Op 13.5.1977 zag de ·h. Roger De Smet 4 tapui­ ten In de Sint-Albertpolder, meer bepaald

aan

de Gezusterstraat te Assenede.

55

-:F:_�·�··;�:·_�:

- _.2:iil


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.