__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

.-.

Ornitologie van Vlaanderen 4de ORNITOLOGISCH SEIZOENVERSLAG 1 JULI TOT 31

; 6.11 40 eks.; 25 eks.; 18 .12 10 27.12 7 eks.;; Oud-Heverlee 17.10 6 e k s. ; 20 eks.; 5-11 43 eks.; 14.11 15 ek s ; 11.12 10 16.12 4 eks.; 18.12 14 eks .; Tildonk 2.11 40 eks. 30 eks.;

19.8

12.10

42 e ks.

20.11

100 eks.; 4.12 50 e k s. ; 16.12

DIJLEVALLEI EN OMGEVING: DECEMBER 1976

eks.; 1.11 eks.;

.

door Robert Hermans en Paul Grootaers

KR AKEEND : van

okt. tot eind dec. voort­

begin

GEOORDE FUUT: van 8 tot 10.8 1 eks., en op 30 .8

d urend aanwezig in erg schommelend aantal.;

3 eks. te St .-Agat h a-Rod e .

Agatha-Rode 2.10 2

dec. op een

BLAUWE REIGER : van begin j uli tot

7·tal

plaatsen

aanwezig

in

Grootste groepen op 17.7 Rode;

schommelend 24

27.8 38 eks. ibidem;

eks. t e

27.11 25

aantal.

St.- Ag atha­

eks.

ibidem;

Oud-Heverlee 1.11 25 eks. WILDE ZWAAN : deze soort arriveerde dit jaar vrij

nemingen: Wilsele 13.12 2 ad.; 29.12 4 eks.; 31.12 3 eks.;

Oud-Heverlee 18.12 2 ad.;

S t.-Agat h a-R ode

25.12 2 ad.: Neerijse 2 5.12 2 ad.; 27.12 2 ad. en 1 juv.: 2 9 .1 2 2 eks.

de Dijlevallei nl. op 1.11 (in 1975 op 19.10). Volgen­ waarnemingen :

St.-Agatha-Rode

1.11

3

eks.:

6.11 2 ad. en 1 juv.; 14.11 en 27.11 3 ad. en 1 j uv. ; 10.12 6 a d. en 3 juv.: 11.12 6 ad. en

4 ad:

Oud-Heverlee 5.11

3 ad. en 1

juv.:

2 ad.:

1.11 2 ó ó

1 �;

Neerijse 19.10 2 é ö en 4 9 9; 24.10 1 rJ en

1 ; ; 14.11 2 9; en 1 ö: 23.11 2 eks.; 4.12 4 eks.;

5

9; 21.12

17.12 1 eks.: Oud-Heverlee 29.10 1

r3 ó

� . iets talrijker dan in 1975 maar b l ijft zeld­

SMIENT :

zaam; St.-Agatha-Rode 27. 8 1 è; 29 .10 1 9;

30.10

5 ek s. ; 6.11 3 eks.; 11.11 5 eks.; 14.11 9 eks.; 20.11 4 eks.; Neerijse 1.11, 20.11 en 4.12 1 è.

26.11

1 ad.;

S t.-Agat ha - Rode 16.10 7 e k s . ;

42 5 � �;

3

-· -'

20.11

3

eks.;

10.10 1

2 eks ;

3 :· :· en 2

7

27.11 .

12.10 4

1

è;

9 9;

29.10

9 9;

11.11

Neerijse 26.9

; ; ; 4.12 1

r3; 17 .1 2

; ; .

1 2.1 2 23.11

SLOBEEND: van eind au g . tot half nov. de hoogst e

28.11 4

eks.;

18.1 2

aantallen: St - Aga : ha - R ode 31.8 1 2 eks.; 11.9 36 eks.;

23.11

12.12 7 ad..: 1ï.12 6 eks. overvliegend:

Wil­

29.10 7 eks.: 11.11 34 eks . ;

; �

21.7 1

verdere

met 4 j uv . ;

20.11 1

a fgelaten ; 14.11 80

24.10, 13.11, 11.12 en 18.12 re spek t ievelij k 147, 111 .

de grootste groep

te

St.­

S t .· A gat h a- Rode

26.9 3 eks.: 19.10 1 g e ks.; 24.10 2 e k s. ; 6.11 9 ek s. ;

n eerde ganzen van 40 eks. op 14.12 t e Holsbeek

WILDE EEND : in de D ijl ev alle i verblijven op 19.1 o.

Oud-Heverlee 5.8 1 fami l ie;

najaarswaarnemingen :

en van 10 eks. op 28.12 te Heverl ee. telkens over­ trekkend.

St.·Agatha-Rode 21.7

met resp. 8. 6. 3, 3. 2 en 6 jo n gen; Florival

GRAUWE GANS: in dec. lichte doortrek: eenzelfde

nader ged e t ermi­

broe d g ev allen :

TAFELEEND:

6

niet

Neerijse 12.10 7 eks.;

16.12 2 eks.

groep van 38 eks. trok op 11.12 o ver te Holsbeek

514 en 383 eks :

; ;

24.10 7

1.1 1

(!);

juv.;

Neerijse 6.11 1 a d. en 1 juv.;

en te Heverlee: een groep

en

2 juv.;

sele 13.12 4 ad. en 3 juv.

208.

(!);

en 1

2 ad .

4 eks.: 21 en 23.12 4 ad. en 1 juv.; 25.12 6 eks.; 27.12 2 eks.;

.

19.10 2 é =-· en 4 ? 9; 30.10 23 e ks

St.­

9 9;

en 2

PIJLSTAART : doortrek van begin o kt. tot eind nov.;

KLEINE ZWAAN: dit jaar iets later aangekomen in

de

rJ rJ

en 7 9 ; ; 11.11 2 èö en 1 'l'; 18 en 25.12 1 r3 en

en 1

laat nl. op 13.12 (in 19ï5 op 15.11). V olgende waar­

9 9; 13.10 2

vana f da t o g en b l i k

: ;

Neerijse

eks . ;

19.10 13

wer d

eks . ;

20.11 35 eks.;

4.12

de z e vijv e r

11.11 20 eks.; 65 eks.;

11.12

50 eks.; Roosbeek 14.11 18 eks.

broedgevallen :

KUIFEEND :

9

� ·? met resp. 6, 7, 8,

5, 5,

30.7 5 jongen;

St.-Agatha-Rode 10, 8, 9 en

9 ? met resp. 8. 4, 5 en 8 jongen; 1 9 met 8 jong en; verdere

A gat h a - Rod e 11.12 280 eks.; buiten de D ij leval lei te

Florival 30.7 4

Kessel-Lo 28.11 500 eks.

Oud-Heverlee

ZOMERTALING: d oor t r ek in aug. en sept. enkel te

7 eks. ; 24.10 9 eks.; 13.11 6 eks.; 20.11 20 eks.;

S t.-Agat ha-Rode 4.8 6 eks.; 27.8 15 eks.; 4.9 20 e ks. ; 11.9 1 O eks. en zelfs nog op 11 . 1 1 1 9.

WINTERTALING:

konstant a a nwezig

najaarswaarnemingen :

N eer ijs e 19.9 30 eks.; 12.10

eks.;

11.12 3 eks.; O u d -H everlee 11.9 4 eks.; 26.9 16 19.1O 1 eks.; St.-Agatha-Rode 26.9 3 eks.

in v r ij

groot

aantal van beg in sept. tot ei nd nov., daa r na in mindere mate; St.-Agatha-Rode 4.9 100 eks.; 19.9

4 eks.; 9.10 70 eks.; 24.10 70 eks.; 6.11 116 eks.; 35 eks. ; 26.11 3 eks . ; 16.12 2 eks.; Neerijse

20.11

21.7

BRILDUIKER: slechts 1 waarneming: Neer ij se 4.12 1 9.

GROTE ZAAGBEK

:

één waarneming : Wilsele 23.11

1 9.

53

. -

. . .;.

. . . _:

• .

�·

......�.

:,r... :

.

.

� . ·-' ! •

:::_�_:;}J,�:�{}:;:����,,;;;.,:.;.;; -

. : ..

..

; '. .''


Werchter op

GIERZWALUW : nog een laat eks. te

pl ei st e r end e van 10 t ot 17.8 en van 14 tot 20.11 te

14.10.

St.-Agatha-Rode.

e en zing ende vogel op 11.9 te

CETil'S ZANGER :

KROMBEKSTRANDLOPER h et diepere binnenland

Oud-Heverlee.

:

DUINPIEPER

Haasrode trok een flink a a nt a l van deze 26.8 3 eks . ;

piepers door; 25.8 1 ek s. ; 30.8 7 eks . ;

betonnen waterreservoir langs de E 5.

zeldzam e

GRAUWE FRANJEPOOT • Phalaropus lobatus : een v og el in winterkleed dagelij ks van 2 2 tot 27.8 te

28.8 5 eks.;

14.9 14 eks.; 16.9 6 eks.;

1.9 4 eks.:

in vo­

in overgangskle ed op 30.8 te Heverlee in een

gel

een bou w rijp gemaa k t terrein te

op

Calidris ferruginea:

eerder ongewoon; een

S t. - Aga th a- R ode.

17.9 3 eks.

WATERPIEPER:

a anko m st in de . oï jlev a llei op 2.10

./owERGMEEUW

FRATER: slechts

waarn em ing

één

:

13.10

5

eks.

te Werchter. ORTOLAAN:

Larus minutus: een juveniel eks.

te St.-Agatha-Rode op 11 . 9 .

te St.-Agatha-Rode.

doortrekkers

Oud - He v er l e e

te

op

18.9 1 eks. en op 1.10 3 eks.

S

KORHOEN

s ne m ing ;

Lyr urus tetrix

) 7.12 3 :! :· en 1

! zoekend

:

eerder ongewone waar­

te W ijgmaa l werden op 3.12 4 ó ó

en op

w a a rgenomen , meestal voedsel­

in berken.

*

ONREGELMATIGE GASTEN ROODHALSFUUT

Medewerkers

Podi c eps grise ig ena

:

te Neer i j s e

verbleef van 1.11 to t 5.12 een eks. in winterkleed. AALSCHOLVER

P hala cr ocor ax

carbo:

ee n

juv.

eks. te St.·Agatha-Rode op 6.9.

)4 PURPERREIGER LEPELAAR

Ardea purpurea : een juv. e k s. op

Pla t a l ea

z

4e

dit

sei o e nverslag :

Johan

Pau l

Grootaers, Carole

Billi et, J.G. Halflants, �iet

De Becker. Frank Van E y n d e, Herwig Blockx, Louis Wouters , Alex Vrijdaghs. Jos

L yc op s , Marc Herre­

mans . Robert Hermans. Harry Lesseliers, W J-Brussel

29.8 te St.-Agatha·Rode.

)4

aan

Bogaert, Stefaan Hu b lou , Piet Mulier, Luc Janssens,

/

(Jan

De Bo el. BJN-Leuven

NoGt

leucorodia : een adulte voge l

( N a nd

Van Laer). Met

dank aan de ijverige waarnemers. De

W.

red.

Het 3e

se i zoen ve rs l ag

is

verschenen

1 9 ï ï . blz. 189 en volgende .

MEDEDELINGEN

K 0 R T E

(Vervolg van vorige maand)

- Tijdens e en bezoek samen met Y. Lammens op 1.5.1977 aa n de Verdronken Pold e r t e P h il ip pi ne

264.

(Nl.) observeerden wij 3 mannetjes.

TAPUIT· Oe nan t he renanthe.

Kronologisch gerangschikte doortrekobservaties van deze soort in enkele natuurgebieden : - Op 16.10.1976 nam

z ijn

o n derge tek ende

:n het bij·

in Het Leen te E eklo.

kanaal te Boekhoute noteerden wij 2 9 9. bezoek

Schiermonnikoog

nam

aan

het

ondergetekende

tientallen

eks.

waar.

5.5.1977

opnieuw een

paartje

dat opvloog

va n op het w andelpad aan de Canisvliet.

8.5.1977 zag ik in de Sint-Albertpolder te

Assenede 2 é ó opmerken door zitten,

terwijl

en 1

9. Het 9 liet zich vaak

op een de

óo

weidepaaltje met

elkaar

te in

gaan

oorlog

lagen. D uidel i j k baltsgedrag tijdens de trek.

Waddeneiland in

het

bijzijn van de h. 'Daniël Acke op 4 t/m 9.4.1977

dagelijks enkel·e

- Op - Op

- Tijd ens een uitstap op 24.10.1976 met onze vog·elwerkgroep Krekenland naar Het Leopolds­ een

te va n de Re i g e rs kil aan de Canisvlietkreek te

Sas-van-Gent (Nl.).

van de h. Y. Lammens een mannetje waar

- Tijdens

- Op 2.5.1977 m e rk t e ik een paartje op ter hoog­

Vooral

rondom de Westerplas vielen er waarnemingen te noteren van soms 1O ó ó en 9 9 .

- Op 14.5.1977 was er te Stoepe (Assenede-Hout­ landgedeelte) een mannetje te gast.

- Op 13.5.1977 zag de ·h. Roger De Smet 4 tapui­ ten In de Sint-Albertpolder, meer bepaald

aan

de Gezusterstraat te Assenede.

55

-:F:_�·�··;�:·_�:

- _.2:iil

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

4e ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 juli - 31 december 1976  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

4e ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 juli - 31 december 1976  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded