3e ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 januari - 1 juli 1976

Page 1

). 1

.1,..,

."

Frankfurt am Main.

Die Vögel Deutschlands

Utrecht 1971. A v ifa un a van Midden-Nederland

Artenliste Porter

R

1. Willis. S. Christensen

..

& B.

Nielsen

1974, Berkhamsted. Flight identif1cation of Euro­

J. Orn. 73,

Vaurie C. 19 65, Londen, The birds of the P a l ear ctic F a una

1970, Londen. A field guide to

0.

Raubvogelstudien

295-323

pean Raptors

P rozesky

E. 1925,

Stresemann

the

bi rds of Southern Africa Rudebeck G" M. Kristersson & B. P e rss on 1974. Uddevalla, Falsterbo Smulders B. en A. Joosse 1969, Hoogwoud, Avi­

Voous K.,

P.

Birds v o l

.

& J.

Hens

van Marle

1948, Br it ish

xli, 77-82

Voous K. 1 960 , Amsterdam, Atlas van de Europese voge l s Williams J. 1963, Londen, A field g u i de to the birds of East and Central Africa

fauna van Walcheren

Stichting voor vogelbescherming en vogelstudie te

W it her by H. "1949, Lon d e n , The handboek of British

birds

Ornitologie van Vlaanderen 3de

ORNITOLOGISCH

SEIZOENVERSLAG

KLEINE ZWAAN :

een aaneengesloten g ro e p pleis­

tert ofwel te Neerijse of

DIJLEVALLEI

EN OMGEVING:

1 JANUARI TOT 1

.

JULI 1976

door Paul Grootaers FUUT: Nee rij se 26.2 1 eks. (aankomst). 3.3 10 eks" 31.3 2 eks.; Oud-Heverlee 29.2 4 eks" 17.3 8 eks" 24.3 12 eks" 1.4 8 eks" 14 4 1 O eks.; St.·Agatha-Ro­ de t .3 9 eks .. 3.3 29 eks" 17.3 16 eks" 23.3 1.4 10 eks"

,

10.4 24 eks

8 eks. Verder

nog

te

4.6 15

ek s

Heverlee 4.3 en 6.4 2 eks.;

eks"

Florival

"

St.-.Joris-W1nge

33

27.2 2

1.4

e k s. ;

Wes p e l a a r 13.3 1 eks"

1.4 2 eks.; 18

eks.;

W i lse l e 20.3 7 eks. 5.4 14 eks" 21.4 Erps-Kwerps 7.4 4 eks. Enkele broed;iege­

vens: Oud-Heverlee 17.3 1 nest;

4

Neerijse

nesten en 1 ad.

2 nesten; Heverlee 1.4 kl i niek 18.4 2 juv.; Roosbeek 11.6 -t

juv.

te Oud-Heverlee;

Oud­ en 4 juv" 18 2 2 ad en 4 juv" 21.2 6 ad. en 3 juv. en van 15 tot 2 0.3 5 ad. en 4 juv.; N e e rij s e 29.1 7 ad. en 4 juv., 26.2 5 ad. en 4 j uv 7.3 en 27.3 6 ad. en 3 juv.; buiten deze g r oep , a l tij d bestaande uit ad. en juv. verbleef n og een a part groepje van 3 ad. te Oud-Heverlee op 1 0 .3 en te Neerijse op 21 en 24.3. Heverlee 15. 1 9 ad. en 4

juv" 25.1

10 ad.

.

"

GRAUWE het

GANS :

noorden

Neerijse

Oud-Heverlee 7.3

trekkend, aldaar

24.3 6

20 eks. naar ook 1 e ks. op 24.3;

eks.

BERGEEND : Leuven 11.2 1 eks.

overvliegend;

Ag.-Rode 17.3 6 e k s

19.5 en 2.6

WILDE EEND:

.

;

Kessel-Lo

St.­

1 eks.

tijdens de ma a n d januari verblijven

in heel het geb i e d met als grootste k o nce ntr a t i e 700 e ks . op 31.1 te Nee r i jse en 500 e k s op 7.1 te Kesse l - L o. In de eigenlijke Dijlevallei 1500

ek s.

.

GEOORDE FUUi: van 1 tot 7.3 Rode. DODAAHS: 18.4 10

1.3 1

St.-Ag.-Rode

eks" 25.4 2 eks

1 eks. te

;

en

17.3 2

eks"

4.3 2

ek s . ;

Roos­

2 juv .

BLAUWE REIGER : op 4.6 v e r bl i j v e n 20 eks .

in het hele gebied; op 17.6 18 eks. te Oud-Heverlee. Dit jaar ook een nieuwe broe :lplaats te K or tenber g; één paartje aldaar nestbouw op 3.3 en een broe­ d end , op 22.4 (GRSJ. volledig buiten de verwachting pl e i st erde deze soort slechts tot ein d januari; Oud­ Heverlee 15. 25, 28 en 29.1 4 ad. en 3 juv" 31.1 (l aa tst e datum), 2 ad. en 3 juv.; Wilsele 21.1 2 ad. en 4 juv. WILDE ZWAAN :

pl eistere n op 14.2 190 eks" op 3.3 240 eks., en op 31.3 135 eks. Verder nog te Erps-Kwerps 1.2 300 e ks Over het algemeen blijkt vanaf half februa r i het (overwinterings)aantal sterk te verminderen. Op 4.6 z ij n te N ee rij se 101 eks. en te S t Ag. R od e 40 eks. aanwezig. .

eks,

Oud-Heverlee 2.2 7 eks"

19.3 3 eks" 24.3 4 eks.; N e erij s e beek 11.6 2 eks.

St.-Agatha­

.-

WINTERTALING:

vanaf half febr. tot

-

begin

april

komen de hoogste aantallen

(doortrekkers) voor. Vooral de ondiepe plassen van Oud-Heverlee en Neerijse ko m en hiervoor in a a nmer ki n g Oud-Hever· lee 28.1 5 eks" 15.2 100 eks 18.2 30 eks., 1.3 50 eks., 2 3.3 6 eks., 2.4 40 eks., 27.4 5 eks.: Neerijse 17.1 5 eks" 29.1 65 eks"8.2 50 e ks. , 21.2 6 e k s , 2.3 15 eks., 10.3 100 ek s . , 31.3 4 eks" 12.4 30 eks., 19.4 5 eks.; St.-Ag.-Rode 12.4 20 eks.; Tildonk 25.2 .

..

.

en

1.4

25

eks.

Rode 2.5 2 ó' ei

Mogelijke en

1 ?

:

broedgevallen

:

St.-Ag.­

Oud-Heverlee 5.5 o en ? .

189


ZOMERTALING:

de zomertaling trok in

1976 iets

talrijker door dan in 1975. Neerijse 7.3 1 ê en 1 ? 24.3 5

(aankomst).

ó ó en 4

9?, 12.4

10 eks.,

19.4 20 eks., 8.5 3 eks.; Oud-Heverlee 17.3 2 ó o ·;? 9 , 14.4 4 eks . , S.5 1 ó en 2 9 9. Spora­

en 2

disch nog te W i ls e le 9.4 2 eks; 3

14.4

Boutersem

Meerbeek 1.5 1 o en 1 ? . Mogelijke broed­ g evalle n : St.-Ag .-R o de 27.5 2 J ó, 4.6 ó en ? . e ks . ;

KRAKEEND :

alleen in St.- Ag.-Rode doorlopend 21.3 2 oó en 2 ? 9, 12.4 4 óó en

a anwezig : 3

? ? , 19 en 25.4 3ó ó

en 2 9 <;?.Sporadisch te

en 1 y; Oud-Heverlee 15 en 16.2 2 6 o; Kessel.Lo 3.3 1 ó.

Tervure n 24.3 en 3.4

1

ó

SMIENT: ee n kleine

groep

eind

aanwezig.

april

konstant

is van

1ó en 1?.21.3 2 óó en 2 1

:;; , 19.4 6 eks., 25.4 3 o ó

is wel

late pleisteren te

het

J en 9 op 16.5, 2 PIJLSTAARl':

paartjes op

half febr.

St.-Ag.-Rode

tot

11.2

) '.;' , 12.4 3 óó en 1 9. Merkwaardig

en

van

Kessel-Lo

een

19.5 en 2 J cî op 7.6.

over het heie gebied stijgt het aan­

tal g e lei del ij k van half februari tot eind maart om dan af te nemen tot b eg i n mei. Enkele aantallen : Oud Heverlee 15.2 3 è c) en 1 (,' , 1.3 6 J ,) en 4 � :;; . 24.3

27.4

22 eks"

8 eks.;

14.2

Neerijse

2 é cî ( aan ko m s t ) . 1.3 4 6 J en 4 � ,' , 10.3 50 eks" 27.3 28 eks., 12.4

en

24.4 1

en 2

(1

Rode 21.2 1 ó, 6.4 16 eks., 2.5 1

,

'

St.-Ag.

� ;

,··. Het maximum

bedraagt 58 e ks . op 27 .3 over heel het gebied.

St.- A g .- R ode 21.2 2

SLOBEEND:

17.3 12

e ks. ,

4.6 2 è ó; ek s . ;

é:), 3.3 7

eks ..

2 eks" 30.3 1 O e ks " 12.4

Oud-Heverlee 23.3

3 ó en 2

·; 1', 14.5 1

c"J; St.-Joris

Wi ng e 20.3 17 eks.; Tildonk 1.4 10 eks. Broedgeval

St.-Ag.-Rode

27.5, 1

<; met 9 pulli (JOB).

TAFELEEND : Oud-Heverlee 1.1 3 eks., 1'6.1 40 eks" 28.1 15 eks" 2.2 10 eks., 21.2 11eks.,23.2 16 eks"

26.2 23 eks . , 29.2

9 met 4 pulli

(JOB); Florival zonder datum

(JDBJ.

KUIFEEND : St.-Ag.-Rode 1.3 28 Jo en 27 9 ? , 3.3

70 eks., 21.3 52 ó ó en 37 9 ?

Oud-Heverlee 2.2 2

? 9. 2.3 9 eks" 19.3 1 ó. 25.4

1

o, 5.5 5 d cî en 5 9 9, 14.5 2 é o en 2 9 9, 4 en 7.6 1 ó en 1 '·'; Oud-Heverlee (Zoet-Water)

9.6 6 é o

en 2 ? 9, 17.6 10 eks.

goed als niet

zo

is een max.

1 O eks" 1.3 18 eks " 3.3 24 eks"

3

op

piaatsen

1

BRILDUIKER :

Neerijse .

21 .2 7 eks ., 1.3 na

14.2

11

eks"

17 eks . . 3.3 i30 eks" 43 1 30 eks . .

d eze datum we rd de p las afgelaten; St.-Ag.-Rode

21.2 80 eks " 1.3 86 ..J d en 75 Ç ,', 3.3 130 ek s " 7.3 120 eks., 10.3 75 eks" 17.3 80 eks" 21.3 64 3 c� en 61??,

24.3

75 eks"

31.3 12 eks" 6.4 30

eks ..

18.4 4 eks., 25.4 12 eks., 2.5 12 eks., 9.5 3 ó ,s en 3 ? ? , 27.5 11 ó cî en 4 \) 'Y. ln f\eel de Dijle­ vallei samen

is een

max.

van 230

NONNETJE :

1 tot

van

op 7.3. Nog losse waarnemingen : St.-Joris-Winge eks . ; Kessel-Lo '7.1 100 eks.; Wilsele 14.2 5 eks.;

1 5 .2 10

,� ó en 14

6 eks.; Heverlee 4.3 9 cî ,î en 2

en

9

ek s . ,

; \). 1 .4 4

'

5.4 J (l

\) 9; W espela a r 13.3 14 eks. Broedgevallen :

St.-Ag.-Rode

190

\'?, 2 0 . 3 61

4.6 3

<;> 9

met resp. 5 , 8 en 4 pulli

in

St.-Ag.­

te

'.

14.3 1

9

te

St.-Ag.-Rode.

BUIZERD : meiwaarnemingen : Heverlee 1.5 2 eks.; Roosbeek

5.5 1

eks.;

11.5 6 eks.;

Florival

Haacht

juniwaarnemingen: Holsbeek 6.6 1 eks. ;

12.5 1 eks.;

Pellenberg 13.6 1 eks.; H e ve r lee 18 en 23 .6 1 eks. De indruk was dat de voorjaarstrek in 1976 uitzon­ derlijk

merkbaar was

laat

(tot einde mei). Rotselaar 1.1

1,-'.· en 1 ,- ; Oud-Heverlee 10.1 1 •;i; Heverlee 18.1 1 3; St.-Ag.-Rode 21.1 1 \'; Haacht 24.1 1 �·; 1 eks.

Wijgmaal 28.1

enz.

Ook tijdens de ma a n den

febr" maart e11 april is de vogel aanwezig o.a. nog

Hols b e e k ,

te

beek-Dijle

Gelrode,

en

Wezemaal,

T i j d e ns

Lubbeek.

Kor·

Neerijse,

b r o e dt i j d

de

te

Holsbeek 5.6 1 eks. 10.4 1 eks.;

St.-Ag.-Rode

WESPENDIEF:

Bierbeek

21.4 1 eks.; Heverlee 25.4, 16.5. 22.5 en 6.6 1 eks. BRUINE KIEKENDIEF : een overwinteringsgeval in de D e mer va llei te Gelrode;

beek 20.4

1

St.-Ag. Rode

cf.

Vreemd

van 1

,j

van

werd er ge­

(PMUJ; d o o rtrekk e rs

te Everberg 1 5 . 4 , 1 ,î; St.-Ag.-Rode 16.4 î de

is

'•';

Lub­

aanwezigheid

op 29.6 en 2

,

te

op 30.6

(JOB) BLAUWE KIEKENDIEF:

1

.'

;

St.-Ag.-Rode

11.2

Haacht

1

VISAREND : Holsbeek 9 en

eks. aanwezig

4.1 11

23.3

Rode.

op 2.1. 3.1. 27.2 en 1.3

N ee r i jse

tot

GROTE ZAAGBEK: van 21 tot 24.3, 1

zien

20 eks.;

wellicht

of St.-Ag.-Rode.

17.3 53 eks., 20.3 71 eks" 23.3 50 eks . , 24.3 60 e ks ,

1.4

houden

pleistert van 1

Oud-Heverlee

,

eks"

febr.

broedgevallen in.

een

31.3 22

en

Dijlevallei

de

130 eks. a an w e z i g op 3.3. De juni­

van

waarnemingen

In jan.

in heel

aanNezig;

53 eks" 7.3 94 eks" 10.3 75 eks" 15.3 112 eks. ,

5.3

31.3 61 eks" 1.4

,

25 eks" 19.4 100 e ks " 2.5 52 eks., 9.5 34 eks . . 27.5 13 é o en 8 ? ? , 4.6 30 eks.; Neerijse 3.3 60 eks.;

SPERWER : algemeen overwinterend :

31.3 23 eks., 19.4 18 eks" 2.5 12 eks., Neerijse van 1.3 tot 27.5 van 1 tot 4

20 ek s . , 25.4 6

(CBI); St.-Ag.-Rode zonder datum 5 9? met resp. 6, 3, 3, 2 en 6 pulli

BOOMVALK:

Lo o n beek 2.5

11.1

r'en

1

24.3

\'

en

15.2

.1.

11.4 1 eks.

1

eks.;

St.-Ag.-Rode

30.6 2 eks.

SMELLEKEN: late waarneming : Heverlee 2.5 1 d. KWARTEL:

een

rode op 22.5.

zingend in de akkers te Haas­


KRAANVOGEL: Heverlee 14.3 1 eks. en 27.3 24 eks. ---+

11 eks" 4.6 3 eks.: Oud-Heverlee 1 .4 1 eks., 27.4 en

MEERKOET: in heel

en

op 31.3 186

Dijleval!ei op 3.3

de

5.5 2 eks.: Kessel-Lo 27.3 4 eks., 16.5 en 19.5 2 eks.

126 eks.

ZWA RTE RUITER: Neerijse 13.3 1 eks., 29.4 5 eks ..

eks. De grootste koncentratie be­

vindt zich in St.-Ag.-Rode 150 eks. en 18.4 165 eks.

met

op 3.3 81

25.5 3 eks.; Oud-Heverlee 15.4 2 eks" 24.4 1 eks.

eks., 10.3

6 eks.,

vijvers

plassen.

en

ee rs te

De

Neerijse. Mogelijke broedgev?.llen, d.w.z. er werd een geves t i g d paartje

met balts of zang genoteerd : Kessel-Lo ·�B-3 2 eks" 19.5 2 eks.; Boutersem 18.4 2 eks.: Kerkom 4.4, 19.4. 5.5, 23.5 en 2 2.6 telkens 2 eks.; Oud·Heverlee 21.4, 28.4, 14.5 en 29.5 t e l k en s 2 eks.; Florival 11.5 2 eks. Waarschijnlijk broedgeval : Ne er i j se 24.3 2 eks" 19.4 1 eks" 25.4 3 eks. waar­ van 2 met balts, zang en k opul atie , 29.4 6 eks. 2.5 2 eks., 9.5 6 eks .. 25.5 2 ek s. Zekere broedgevallen : Haasrode 22.5 2 ad. en 3 pulli (PAGJ; Erps-l<werps 4 eks. en 1 nest met 3 ova (PRE).

Heverlee 10 3 1

St.-Ag.-Rode KLUUT: 4 ek s

20 eks.

Neerijse 21.3

1

eks"

eks:

te Lubbeek 22.2,

N eer ij s e 10.3 1

eks. :

heeft

pleisterd nl.

uitzonderlijk l a ng ge­

dit s ei z o e n

van

1 eks.

2.5

27.2 tot 27.4; Kessel-Lo

eks" 3.3 6 eks" 27.3 27

e

ks .. 28.3 2 eks.,

27.2,

10

5.4 5 e ks. ;

Oud Hev e rl P. e 2.3 en 24.3 2 eks., 1 4, 15, 1 9. 21 en 27.4

1 eks.; Neerijse

24.3 3

eks" 27.3

2

eks

.

25.4

1 eks.; St .- Ag .-R o d e 1 .4 5 eks.

WITGATJE: de soort is aanwezig van op

max.

jan.

tot mei

7 plaatsen; hoogste aantal 7 eks. op 1 2.4

te N e e r ijse ; vuren.

laatste waarneming

BOSRUITER:

Neerijse

doortrek.

betreffende vo g e ls een

het B.A.H.C.

van

2 eks

.

;

STERN :

op

St.-.A.g.-Rode

op 29.5 te Ter­

e ks. ;

Florival

sub­

te moeten volg.en

niet minder dan 5

2.5 4

VISDIEFJE : St.-Ag.-Rode 2.5

e ks. ;

1

pl a ats en

Oud-Heverlee

eks.: Wilsele

eks.

d en d in treurwilg. NACHTZWALUW: een

25.4

op

doortrekker te Heverlee

3.5: br o ed vo g els : Rotselaar 14.5 3 è o, 26.6 5 o o; Ho ls b e e k 27.5 1 eks. DRAAIHALS:

op

19.4

1 eks. te Oud-Heverlee .

BONTE KRAAi : 2 eks. t e Neerijse o p 2.2.

KOPERWIEK: l a te waarnemingen:

30.4 10 eks. en

1 5 2 eks. te Heverlee. .

Neerijse

1 eks., 29.4 9 eks" 9.5

Oud-Heverlee 5.5 "0

één

184).

19.5 en 14.6 3 eks.; Kessel-Lo 6.5 1 15.5 1 eks.; R oos b e ek 5.5 12 eks.

PAAPJE : 25.4

19.4

STEENUIL: Wijgmaal 20.3 1 eks.; Holsbeek 17.4 en 6.6 1 eks.;broedgeval : Rotselaar 1 tot 5.5 9 broe­

.

WULP: Holsbeek 2.5 1 eks.; Neerijse GRUTTO:

4.4 1 eks.:

27.2 en

6.4

.

(zie O.W. 1 974, p. "ZWARTE

Tremelo 1 7 4 1 eks.

Oud­

eks"

27.3 1 2

Oud Heverlee

MANTELMEEUW:

.

1

;

4 eks.; Florival 25.4 7 eks.

25.4,

wij het advies

aanwezig te Oud-Heverlee 17.1 1 eks. 30.1 3 eks., 1 .2 5 eks., 2.2 4 eks .. 7.2 3 eks" 26.2 2 eks. 1.3 1 eks" 7.3 en 10.3 2 eks en tenslotte van 1 1 .3 tot 21.4

.

ó, 27.4 3 eks.;

specifie ke naam werd gegeven nl. omissus menen

april doorl op e nd

t ot eind

half jan.

van

29.4 9 eks, 9.5 14 e ks

.

2 geelpotige eks. verb!P.ven van 12 tot 21.4 te Oud-Heverlee; ofschoon door enkele

en

27.4 5 eks. Te Meerbeek balts en z a n g op 1.5

.

c), 2, 14 en 15.4 1

waarnemers aan de

eks., 27.3 40 eks" 21.4

25.4 9 e ks , Heverlee

ZILVERMEEUW:

de belangrijkste overwinterings- en doortrekp!aats in O u d- H e v e rl e e 17.1 2 eks., 28.1 30

BOKJE:

Florival

25.5 1 eks.

KLEINE

WATERSNIP:

21.2 50

"

3e jaars eks

13.3 3 eks. ->- N.

e k s .,

eks.;

25.4 2 e ks

6 eks"

eks.; Haacht

1

1

eks., 25.4

Oud-Heverlee 24.4

KEMPHAAN: Neerijse 1'1.3 3 eks., 21.3 4 eks" 24.3

5.4 4 eks"

Oud-Heverlee 2.3

.

12.4 2 ;

BONTE STRANDLOPER: Kessel-Lo 27.3 10 eks., 28.3 15 eks.; in het 'v oorjaar minder gewoon.

2 eks. arriveerden op 24.3 te

GOUDPLEVIER:

25

.

3.2 1 eks.

deze plevierensoort dankbaar gebru i k gemaakt van droogstaande

N e eri j se

GROENPOOTRUITER:

32 eks., 5.5. 20 eks" 9.5 2 ek s

KLEINE PLEVIER : door de uitzonderlijke droogte van HJ"16, die reeds vanaf april m e r k b a a r was heeft

de

Neerijse 6.4 6 eks" 29.4 10 eks" 25.5

TURELUUR:

N.

BLAUWBORST:

2.5 1

Berg

é; Holsbeek 23.5 1 eks.

17.4

1

o:

St.-Ag.-Rode

3.5

2 eks. zingend.

2 eks. 2 1 .2

OEVERLOPER:

Oud-Heverlee

komst). 27.3

27.4 3 eks, 27.5 1

en

3

eks.

(aan­

eks.; Neerijse

CETTi'S ZANGE R : een ó

z i ngt doorlopend van 2.4

tot 17.6 te Oud-Heverlee (tevens broedvogel)

(zie

13.4 8 eks.; 8.5 3 eks" 25.5 1 eks.: V o s s em 28.5

O.W. 1976, p. 369); Heverlee 1 zingend o van half

1 eks.

april tot begin juni.

191


juli maar

KLAPEKSTER : St.-Ag.-Rode 11.2 1 eks., 30.6 1 eks.;

gen vangt immers pas aan half

Lubbeek 18.2 1 eks.; H o lsbee k 8.4 1 eks.; Heverlee

augustus (Handb. der Vögel Mitteleuropas,

24.3, 15.4 en 21.4 1 eks.

p. 327).

GRAUWE KLAUWIER : Binkom 5.5 1 eks.

DWERGAREND

FRATER :

slechts

BARMSIJS

één

waarneming

Oud-Heverlee

:

zang).

17.3 2 eks. (1 é

streek: Oud-Heverlee 19.5 1 eks., 17.6 1 een jong ,

in de

18.6

1

zingend

J

voert

ó en 2 bedelende

juv.

KRUISBEK : Bierbeek 1 9.4 1 eks.:

in juni

9.6 5 eks.; Heverlee 1 1, 12, 14 en 1 5.6 en

te

:

Loon­

Milvus migrans: 1 eks. te Neer·

ijse op 14.4. RODE WOUW

Milvus milvus :

Oud-Heverlee 2.4,

1 eks. (MHSJ; Haasro-ie 18.4 2 eks. (MHSJ; Kessel· Lo 15.5 (JVR).

(MHS).

5

pennatus

Band 1,

beek op 2.5. 1 eks. (zie O.W. 1976, 264). ZWARTE WOUW

voor het e e r s t een broedbewijs

:

Hieraaëtus

vooral in

:

Bierbeek

REGENWULP

3, 4,

1 eks. (JOB).

r e sp .

1 eks.

Numenius phaeopus

MIDDELSTE BONTE SPECHT

Een zingend 3

*

Neerijse 2.5

:

Dendrocopos medius :

18.4 (zie O.W. 1976

te Bierbeek op

348).

ONREGELMATIGE GASTEN.

ROUWKWIKSTAART

Van

yarrelli.

Motacilla alba

-

30.1 tot 7.2 1 eks. te Oud-Heveriee (MHS). AALSCHOLVER -

)4

>(

Phalacrocorax

te St.-Ag.­

carbo:

KLEINE VLIEGENVANGER

F i c ed u la parva: op 28.5

·

Rode op 26.3 2 eks. (GRSJ.

één z in g e n d .:· te Haasrode (zie O.W. 1976, 349).

OOIEVAAR - Ciconia ci co n i a : op 2.3 een doortrek­ kende voge l te Erps Kwerps [GRSJ.

ORTOLAAN - Emberiza hortulana : één , < op 9.5 te

LEPELAAR

Platalea

Neerijse op

leucorodia : te

12.4 1 eks. (JOB, GDB). }(PURPERREIGER

Ardea pu r p u r ea :

tijde'ls de voor­

juv. eks. op 29

dezelfde plaats [JOB).

Opnieuw

werd

gebruik g e ma a kt

van

veldnotities

van WJ Leuven en Brussel en BJN Leuven. Gebruik­

jaarstrek werden 2 eks. waargenomen op 16.4 te St.-Ag.-Rode [NVL). Volkomen raadselachtig is de w aarne m i n g van een

Haasrode.

te afkortingen:

De

GAS

(Guido Rooseleer); .JOB [Jan

Boe); CBI (Carole Billiet);

PAG

(Paul

De

en

30.6 op

(Guy

De najaarstrek van

de jon-

(Marc

PRE

Grootaers):

Bor·ger);

Herrernans);

NVL

PMU (Piet (Paul

(Nand

Mulier);

Renier);

GDB

Laer);

MHS

Van

JVR (Jo Van Rompaey).

Natuurbescherming

. '

Ministerie van Landbouw, M i n i s t e r i e van Financiën,

Gelet op de wet van 20

juli 1922.

waarbij het zegel­

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

recht ges t e l d op de verlofbrieven voor h et d ra g en

Ha ndel en Ontwikkelingssamenwerking, Minister

van jachtwapens en voor

W<1alse aangelegenheden, Minister

van se

1an

Vlaam­

aangelegenheden, Minister van Brusselse aan­

gelegenheden, Adjunkt voor Ekonomische Zaken

en Staatssecretaris voor Bo ss en , Jacht

en

Vis­

vangst, toegevoegd aan de Minister van Vlaamse

aangel e g e n h ed e n .

wind voor

verhoogd wordt en

het jagen waarbij

het vogelvangen met netten

met de haze­ een

en

verlofbrief

een

taks op

de inrichtingen voor eendekooien ingevoerd wordt. inzonderheid op artikel 2. tweede

Gelet op de

lid;

1974 tot oprich­ ting van gewestelijke instellingen. in voorbereiding van

artikel

wet van

1 augustus

107quater van

de Grondwet, inzonder­

heid op artikel 4:

2 8 FEBRUARI 1977. - Koninldijk.besluit betreffende de !'lfgifte van jachtverloven en jachtvergunningen. BOUDEWIJN, Koning der Belgen. Aan

allen die nu

zijn en hierna

wezen

zullen.

Onze Groot. Gelet op de

jachtwet van 28 februari

derheid op art i k e l 14, vierde lid;

192

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1975 tot afbakening, binnen het raam van de bevoegd· heden van het Ministerie van Landbouw, van de aangelegenheden waarin een verschillend regionaal beleid. geheel

1882. inzon­

zonderheid

lijk besluit

of gedeeltelijk, verantwoord

op artikel 1, gewijzigd bij van

is,

in­

het konink­

1 0 september 1975. en op artikel 7;


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.