1e en 2e ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 januari - 31 december 1975

Page 1

,

)

-

JDA, J. Van Der A uwe rm e ule n ;

JOB, Jan De Boe atd.

Bru; JOH, J. Dhollander; JFA, J. Faassen; JGT, J. Gaey­

JLA,

tant;

La uwers ; JMA, J.

J.

Matthijssen;

JPE,

J. Peeters (Hag. & Zu. Ke.); JPT. J. Peeters (Bree); JRN, J. Raemen : JSX, J. S n o ec kx; JVH. J. Van

JVi, J. Van

Ham; J.

Im pe;

Van Winkel; KIE,

LBK,

L.

Be kae r t ;

Corstje n s;

LGI,

L.

L M A,

JVR,

LCH,

L.

Gi i i s;

JVW,

J. Vranken;

J. Kiebooms:

KJA,

K. Jacobs;

LCS,

Caeckeb e ke ;

l. H erm ans;

LHE,

L. Matthé; LLA, L.

Lahay;

L.

LIB.

L.

Blondé;

L.

Philippe; LTH, L. Theuwis; LVD, L. Van D i e ve l;

LVR,

L. Verroken;

Akkers:

M.

MCO.

L.

LWO,

Martens;

L.

MAL,

Couwels;

Wouters;

MAR.

MPO,

sens;

M.

Po t t ier ;

M.

MVB,

Reygaert;

Dehaen ;

M. Geuens; MHS, M. Herremans;

M.

MAK,

M.

M.

MDH,

LPH,

MGE,

M. Jans­

MJA,

MRO, M.

R o tti ers;

NYS,

Nijs;

MTE,

M. Van B uy n d e r : MVC, M. Vercammen; MVE, M. Verstraeten: MVM, M. Ver­ Teppers;

B. Mys:

MYB,

meylen;

Packet;

PAG.

Grootaers:

P.

PDO. P. D orn e :

W.

OUA.

De

R.

RNE,

den

R.

P.

PHL,

Dender!.; PVH. P.

Nelen;

R.

RCL,

RJO.

R.

TAG, G.

Van Der Biest;

E.

Van der Meiren;

TYS.

R.

RVH,

SIL.

Tijs;

S.

Va nde r ee cken ;

VOS. V. De Sae de l e ir;

RDF,

Moors:

R.

RMS,

Roeyaerd;

Tack;

VDE,

D.

P. Van Sanden;

Ciinckspoor;

Jooris:

ROJ, J.

PAD,

Dhollander:

PMS, (7) afd.

Laermans;

SCA, A. Schamelhout;

Houdt;

Silverans:

P.

Van Houtte; PVS,

Ouataert;

Fraine;

B.

PDH,

M.

Van

& S. J.

VDB,

VDM,

VDY,

P. J.

Van Dyck; VEJ. J. Verhegge; VHR, R. Van Heuvers­

zwijn:

T. Vreugde ; VSB, A.

VRE,

Van

Speybroek:

VVJ, J. Van de Ven; VVV, P. Vande vijvere; WAR,

W. Rötgens;

WDI,

W.

WIL,

Dings;

W.

WVH. W. Vanden Hemei; WVW.

R.

Willockx;

Van Wesemael:

YPE. Y. Peeters.

ll.

: 1

januari

- 1

7

r juni

�j

Oud-Heverlee

12.1,

Neerijse 8.3, 5 eks.;

zijn

28.3,

28.3,

6 eks.

20 eks. (10 p ):

24 e k s. (:2 p.); St.-Aga­ ·

m a art met

einde

ong.

50 eks.;

het aantal broedpaartjes ligt beduidend lager, ong.

15. p.

DODAARS :

sel-Lo.

resp.

gebied zijn

Over winterend te Neer ijse en te Kes­

1O

2 en

eks.

1

ek s .

op

aanwezig

BLAUWE REIGER : Van 126

ZWAAN

WILDE

winterend van

:

Evenals de

jan. tot

12. 1.

op 8.4.

januari

In

kleine

over­

zwaan

de 3e d ecad e van maart.

12.1, 6 eks.;

Neerijse

Wilsele 22.3, 6 eks.

KLE!rJE ZWAAN : Overwinterend van jan. tot h al f

Neerijse

maart.

2 juv.

In

juv.;

3.1, 5 ad. en 2 tot

tegenstelling

(Neerijse)

KNOBBELZWAAN

Uitgesproken

zijn

12.1

:

38 eks.

er

in

14.3, 4 ad. en

w il d e

de

erg plaatsgebonden

zwaan

s tand vog e l .

het gebied.

heel

Florival

: Van

WILDE EEND

aantal p e r i o de

a anwe zig .

jan.

met

half jan.

n e m en d tot begin

tot a pri l in

eks.

( vr ij) groot

aantallen

gr oo tste

702

- 8.4,

31.3

OuJ-Heverlee 72,

1

- half feb r. In

677 ek s . ; 9.2,

12.1,

12. 1,

Op

T evens

1 e ei.

GRAUWE GANS : Sint-Agatha-Rode van 3 eks. BERGEEND :

een

soort.

broedvogel : Oud-Heverlee 31.3,

duidelijk

Daarna

mei wannee r het

de

in

het g e bied

heel

af­

typisch anati­

dae-verschijnsel zichtbaar wordt [ni. overwicht aan ·

' ) : Kesse!-Lo 7.5. 71

WINTERTALING · Neerijse

d erde

en 6

van

Talrijk

tot

jan.

o.a.

(broed]pa;:irtjes :

[DIVBJ.

begin

te

Oud- Hever l e e.

ZOMERTALING: In heel kl ei n aantal (max van

paartjes

·;

en te

tal. Neerijse 31.1, 2

5) van

daarna ook afzon­

-'

broedplaatsen : Neerijse.

k l e i n aan-

KRAKEEND: Van i an . tot begin apr i l in :

Ti l ­

geschikt e

op

o.a. te Oud-HevPrlee

2

april.

de loop va11 April afgezon­

8.3, 100 eks . In

d onk en T re me l o.

·

en 2

' : 28.3, 1 er

Oud-Heverlee 28.3, 8

heel

het

tot m aart gewone

SMltNT:

lee

·

Sint-Agatha-Rode 25.6. 3

juni :

10 eks. De f utens tand bereikt

31.3,

hoogte pu nt

26.2.

eks.;

2

(3 p.): 22.3, 1 2 eks. (6 p.);

t he - Ro de 8.3 en

grote aantallen. Neerijse

en

7

Heel

onverwacht is de verschijning van deze s oort einde

1975

door Paul Grootaers :

vrije

ken gegevens.

dering

DIJLEVALLEI EN OMGEVING

FUUT

soms in

begin maart. Nee ri js e 8.3, 1

ORNITOLOGISCH SEIZOENVERSLAG

Periode

verschijning,

26.2, 26 eks.; voor de periode maart-juni ontbre­

28.3, 2

en

2

De rn'nst talrijke z weme e nd . Oud-Hever·

en 3

1

: N ee 1· ijse 1.4.

PIJLSTAART: Van einde jan. tot be;iin çipril regel­ matig aanwezig. l\Jeerijse 26.2.

7

;

12.3, 1

8.3,

·:

Lo 9.3, 1

1 ·;

In klein aantal

overwinterend en dui­

en 1

8.3,

·

18 van

; 30.4, 1

.

half

·;

K esse l ­

maart. Neerijse 31. 1.

: 28.3, 15 eks . : St.-Agatha-Rode 11.2.

eks.:

Oud-Heverlee 22.3, zondering

en

en 1

2

: en 1

delijk toenemend vanaf ' '

(9

6 eks.; Oud-Heve1·lee

SLOBEEND:

3

16 eks.

10 e ks : 31.3. ' 23.3,

313.

1

paartjes

120

en

1

op de

eks.: 8.4,

64

eks.:

' : 28.3, 20 eks. Af­ broedplaatsen

o.a.


te

Oud-Heverlee

Tervuren

(164).

(20.4). l<ortenberg (20 4)

TAFELEEND:

Veruit

(20.4),

talrijkste duikeend.

de

atnemend).

In

het

heel

gebied:

Alge­

(weliswaar

meen aanvvezig van jan. tot begin april

8.3,

Leefdaal

12.1.

265

eks.;

eks. Plaatselijk erg schommelende aantal­

111

len (verstoring?). Zo bv. te St.-Agatha-Rode 12.1.

104 eks.;

26.1, 12 eks.;

31.1, 3 eks.;

1.2, 8 eks.;

ligt weinig

8.3. 80 eks. De verhouding

uit

e l kaar .

Neerijse

KUIFEEND: 8.3,

In

32 eks.; ·

·

vrij

'

van

aantal

12.1,

5.1,

'

5

22 '

(1 2

en

3

· ·; 25.4 : 3

en

'

1

;

');

8.3. 1 2.3.

ook

J;

en te Wijgmaal

Kessel-Lo 12.1. 2 e k s. ;

,'

·;

·

te

tot

ja n u a ri

eks.

Oud-Heverlee 5.1, 2

;

28.3, 2

;

groot

Neerijse

en 3

bro ed pl aats

nieuwe

afgezonderd paartje.

Sint·AgathG-Rode

maart.

2

m og e l ij k

Een

op 19.5 een

:

te

1

19.3,

en 2

Oud-Heverlee,

ben ws. betrekking

30.4;

Hev er l e e

op

15 6;

H a acht .

Neerijse,

einde ap ri l en later heb­

De waarnemingen vanaf

broedvogels.

Oud-Heverlee

Ge l rod e 9.5.

SPERWER : Enkele overwinterende vogels (m e e s t a l . ) van jan. tot begin maart; daarna iets talrijker

( d o ort rek) tot in ap1·ii. Heverlee 31.î, 1 ; 3.3, 1 8.4,1 ; 19.4. 3 eks.: 23.4, 1 e k s . ; Oud-Heverlee -

5.3, 1

. :

28.3,

1

.-

BLAUWE 1

KIEKENDIEF: ·

;

Haacht 24. 1 ,

Tremelo 20.4, 1

16.5, 1

Heverlee

KIEKENDI E F :

BRUINE

10.4,

·;

; 15.2, 1 eks.; 2.3. 1

WESPENDIEF:

St.-Agatha-Rode

4.4,

St.-Agatha-Rode

N ee rijs e 7.2,

1

� ;

BOOMVALK: Heverlee 8.5,

N ee r ijse 4.4,

Ç.

1.4,

1

1

?

. In alle

H ever l ee

1 9.4.

op 1 2.1 zijn 23·1 eks.

in heel het gebied; op 8.4 noç 80 eks. Broedvogel

te H everlee , Oud-Heverlee (op 9.4, 7 eieren). Neer­

ijse,

St.-Agatha-Rode,

Floriva:,

Kessel-Lo,

Wijg­

maal enz. KLEINE PLEVIER :

ijse 3 0 .4, 1 eks.

HOUTSNIP :

Oud-Heverlee 9.4,

GOUDPLEVIER: Oud-Heverlee 12.3, 1

1

eks.;

versche;clene

Op

Haasrode

rend.

Heverlee

28.3.

'

op 9.5 een v o l ­

plaatsen

Ha ach t 24.1;

12.1;

overwinte­

Rotselaar 20.3;

broedplaats :

Op- de

te

5.3.

Rots e laa r - Gelrode 5 3.

tal!içJ l egs e l .

Oud-Heverlee

10.4; B i e r b eek 13.4.

GRUTTO : Neerijse 8.4. 12 eks : 30.4. 1 O eks. WITGATJE:

soort,

overwinterende

Sterk

bv.

op

12.1 : Florival 11 eks ; Neerijse 2 eks.; Oud-Heverlee

1

Vei-der

eks.

nog

5.3.

te Oud-Heverlee

Neerijse

1

19.4,

eks.

5

4.5, 1 eks.

7.5,

30.4, 2 eks.;

eks.;

Neer­

eks. (MHS).

1

eks.;

Heverlee

paartje -,- zang; 14.5, 2 eks.; Tervur en 1.5, 1 eks. ; Rotselaar 4.5, 1 eks ; Kessel-Lo 1.6, 1 eks. 21.4.

eks.;

28.3,

Neerijse

TURELUUR :

30.3, 1

Oud-Heverlee

2 eks.;

1 .5, J eks.; St.-Agatha-Rode 4.4, 1 eks.;

Heverlee 21 .4, 1 eks.

ZWARTE

RUITER :

GROENPOOTRUITER: max.

BONTE STRANDLOPER :

N eer i j se .

N e e ri js e

1 eks.

l\ieerijse 9.5.

Oud-Heverlee

ZILVERMEEUW: 2 juv.;

en

Oud-Heverlee

pieisteren hier van 26.4 tot 9.5.

5 eks.

KLUUT:

in winter­

Neerijse 8.4, 3 eks.

kl eed ; 27.4, 1 eks.; 9.5, 1 eks .

1

8.3,

27.4, 2 eks .

·

Neerijse

[/\LV).

8.3,

St.-Agatha-Rode

2

ad.

en

Heverlee 21.3, 17 e k s. vliegend naar noord

(MHS); N e e r ijse , î juv. ek s. ad.

Kessel-Lo, 2

1 e k s . gekwetst (MHS); St.-Agatha-Rode 7.6, 2 eks. MEERKOET : Overwinterend :

te

20 eks.;

26.2,

h ie r tevens br o edvo ge l :

STORMMEEUW :

eks. (MHS).

eks.;

overwinteringsplaats

eks.;

30 eks" In Demervallei

10 eks.;

l<EMPHAAN :

1 2.1, 31.1, '

5

7.2.

27.4, 20 eks.; 24.5, (?) eks.

eks. (MHS).

g ev a l l e n betreft het ws. dezelfde vogel.

WATERRAL:

Korten­

; Neerijse 28.3. 1 ·';

berg 13.4. 2 baltsende vo g e l s (GUR); 1

Belangrijke

Oud-Heverlee:

OEVERLOPER : Typische doortrekker. Oud-Heverlee

.

BUIZERD : Op zow at aiie plaatsen overwinterende vogels (1 - 3 eks.) te Heverlee. Sint-Joris-Weert, St.-Agatha-Rode,

Wf'.TERSNIP:

BOSRUITER :

Oud-Heverlee 19.4. 1

ZEEëEND:

eks. in pracht­

(GDB, JOB)

( -t- zang); 23.3, 10 eks.; 18 4. G eks.; Rotselaar 20.3, 1 eks.; Tremelo 20.4, 1 eks.

BRILDUIKER : St.-Agatha-Rode 10.4, 1 ZWARTE

STEENLOPER : Oud-Heverlee 4.5, 1

kleed

"'ZWARTE STERN:

N ee r i jse 26.2, en 1

juv.;

2

ad.

H er e nt

en

19.3.

1 juv.;

9

eks.

Neerijse 12.5, 3 in prac htk l e ed ;

Heverlee 21.5, 3 eks. HOUTDUIF :

Heverlee 14.5, nog

het open veld l<ERKUIL :

3.3,

1

Heverlee 1 6.1.

roepend;

H a a c h t 3.4, roep.

STEENUIL :

9.5, 1

1 500 eks. in

1 gekwetst eks. (MHS);

eks . ;

Herent

1 2.4,

roep;

Een paartje b r oedd e met sukses in de

Demervallei te Ro tse laa r :

j on g en

ong.

(PAG).

(KAM); Tervuren

op 30.5, 3 uitgevlogen

12.4, 1

eks.

127


Heverlee 16.1, zang ; 5.4,

GOSUIL : kast;

f'

J en

3.5,

bij 3 juv.

1

in

in nestkast

Tervuren, zang op 23.2, 30.3, 4.4, 22.4

nest­

(MHS):

(ALV).

Neerijse

zang;

23 . 3 ,

Oud-Heverlee

11.4, 1

: .

PAAPJE :

7.3, 1 J'

Oud-Heverl ee 25.4. 1

Dij le 30.4, 1

Haacht 1.5. 1

é:

o"; 8.3, 2 ,: d zang; He r ent

:::'

zang:

'

Korbeek­

BLAUWBORST: In 1975 een toevailige broedvogel

in de

Dijlevallei.

zang.

In

de

Oud-Heverlee 25.4 en

herontdekt

Demervallei

1.5,

ó

1

t e Tremelo

20.4. 5 zangposten en te Rotselaar 1.5, 1 zangpost.

GROTE KAREKIET : Bossut-Gottechain 9 6. 1 vog e l (JOB, GDBJ.

WA TER PIEPER :

t rekke 1·

in

de

door­

en

overwinteraar

Typische

Oijlevallei. Een overzicht do or Marc

1 .1. 2 eks. te HV en 2 eks. te SJW: 5.1, 2 eks. te OH en 2 eks. te KBD; 15.1, 1 eks. te OH: 18.1, 1 eks. te HV: 3 1 1 , 2 eks. te NS en Herremans :

2 e k s. te SAR: 7.2. 1 eks. te H V en 1 eks

te OH:

9.2. 1 ek s. te HV en 8 eks. te NS: 22.2, 1 eks. te

( z a ng ); 5.3, 6 +

+

1

SJW:

Agatha-Rode: KBD : Korbeek-Dijle.

GROTE

GELE

verlee :

3.3.

de

KWIK

Dijlevallei;

Overwegend

br o ed p aar t j es

Leuven :

Heverlee. 31.3;

ENGELSE

:

GELE

24.3 reeds

SI.­

bouwend:

Kortenberg.

1

Oud-Heverlee.

27.4 (GDB. JOB]

KL.A.PEKSTER : Overwinterende voge!s

te

b r o e dterr e i n

te Haacht.

11.3;

Oud­

1 2 .4.

APPELVINK:

Te

Heverlee

da g el i j ks g e me l d tot in

128

wordt

eks. op

mei met

Paartjes

Hev er l ee .

23.3:

de

bijna

max.

20.4,

1

eks.

Vossem 11.4,

15 eks.

27.4;

12.4 en

Haacht 13.4, zang.

19.5

van

BARMSIJS: To t einde maart max. 5 e ks. te Hever­

lee

en

te

Oud-Heverlee.

H everl e e

Verder

4.4 ..

50 eks.: 13.4, 3 eks. ( + zang); 27.4, 6 eks. (4

zang); 15.5, 1

+

zang

·

balts (MHS): Oud-Hever­

lee. 25.4, 2 eks. (zang).

EUROPESE KANARIE: Heverlee 7.3. zang: Tervuren 30.3,

1

-

zang; Oud-Heverlee. 2

zang.

GOUDVINK: Van jan. tot maan, 2 eks. te Heverlee. Heverlee 22 3.

1

en

-

2

'J

en

16.4. bouwend:

;

4

n

12.6. 3

Oud-Heverlee 3.1. 1 eks.;

;

"'

11.4, en

·

26.2, 3 eks.

KRUISBEK: Mee rda alw ou d (Bierbeek) 13.4, paartje, ·

z ingend

KEEP:

[MHS).

Heverlee

100 eks:

16.3, 40 eks.;

Oud-Heverlee

In dit v ers l ag zijn

vele

7 eks. op

alle

van Dijle-.

soorten

genomen

soort

Korbeek-Di j le 26.2,

Tremelo

FRATER: Heverlee 29.1, 2 eks.: 3.3, 12 eks. (MHS).

het gebied

ook te E v e r be r g , 30.4 en St.-Agatha-Rode. 9.5.

8 eks.;

9.4.

E verber g 6.4. ong.

ong.

500

eks.:

19.4,

in

Heverlee,

Kwerps. 24.1; Neerijse. 17.2: Haacht, 24.1.

+

(zang);

He­

11: St.-Joris-Weert. 1.1: Oud-Heverlee. 5.1: Bossut­ G otte ch ain . 1 2.1: St.-Agatha-Rode. 17.1: Erps­ op

eks. ;

5 eks.

sta n dvog el

(zangposten] te

Neerijse. 28.3: KWIK :

SA R :

St.-Joris-Weest;

;

r.

13 ek s . te

Neerijse:

15

eks.

H e ve rlee , zang op

SIJS:

tot 2 1 .5, 1

2

NS:

+

1

Kortenberg 7.4, 1 eks.;

4

1.4, 10 eks. te NS: 9.4, 5 eks. te NS. Afkortingen : HV : Hevei-lee: OH : Oud-Heverlee:

'

(zang): Berg 1.5, 1 eks. (zang): Haacht 25.3, 1 eks.;

25 eks. te NS: 18.3, 2 eks . te HV: 22.3, 6 eks. te OH: 23.3. 3 eks. te OH: 38.3, 5 eks. te OH en 30.3. 5 eks. te OH (1 eks. in zo­

9.5, 1

PUTTER : Heverl ee 15.1, 15 eks.; 6 2, 1 eks. (zang);

Verder te

volle zang): 31.3, 1 eks. te OH (zang);

1

2.3,

Kortenberg

Ge l rode

29.3, 1 eks.; 5.5, 1 eks.; O u d- H ev er l ee 26.2, 1 eks.

HV: 26.2, 8 eks. ie OH en 5 eks. te NS: 3.3, i eks. 5.3. 20 eks. te OH: 8.3. 10 e ks. te OH en N S:

eks. ;

10

22.2,

7.4.

Haasrode 13.4. 5 eks.; Haacht

Herent 1.5. J en �;

te HV:

merkleed '

4 ';' >) op 22.3, 8 eks. (5

St.-Joris-Weert 3.4, 2 eks;

z an g ) ;

(+

14.2 en

4

-t

en

,::

te

23.6. Ve rde r nog

10 eks.

TAPUIT : Heverlee 22.4, 1 ..! zang.

ROODBORSTTAPUIT:

c'

15.2, 6 eks. (2

zang) op 5.4. en 5 eks . op 19.5, tenslotte 1 eks. op

gegevens op geno m en

uit

Demer- en Voervallei. Voor

kon niet elke waarneming apart op­

worden

maar

we 1 ·d

een klein ov er zic ht

gegeven met belangrijke aanta l l en of plaats (bv. bij

de

ee n d en ) . Al

notities

de g eg e v ens

van l ede n

van

zijn afkomstig uit W.J.-Leuven [ v o o r enkele

ook van W.J.-Brussel); soms wordt een waarnemer

vermeld:

Marc Herremans (MHS);

P a u l Grootaer·s

(PAG); Dirk Van den Bulck ( O IV B ); Alex Vrijdaghs

(AV); Guido R oo s e l ee r (GUR); Karel M u l i er (KAM):

Guy

De

Borger (GDB);

Jan

De

t3oe

veel dank aan alle veldwaarneme1·s.

(JOB).

Met


Ornitologie ORNITOLOGISCH

2e 1

Vlaanderen

van

SEIZOENVERSLAG

DIJLEVALLEI :

EN MET 31 DECEMBER 1975

JULI TOT

ZOMERTALING

-

Anas

St.-Ag.-Rode

querquedula:

1.8 5 eks.

door Paul Grootaers

SLOBEEND

Neerijse

-

28.9

Anas clypeata: Tildonk 8.11 20 ek s . ; 4 eks., 25.10

'1

eks" 22.11

3

eks"

13.12 2 eks . ; St.-Ag.-Rode 13.8 2 eks" 1.10 10 eks"

4. iO 5 eks. FUUT

Podiceps

·

tot in september nog

cristatus:

in familieverband, daarna losse eks. aariwezig tot

Neerijse

ein d november.

12.8 1 ad. en 4 juv., 16.9

2 ad. en 5 juv., 2 8.9 2 eks., 22.11 4 eks.: St.-Agatha­ Rode 1.8 4 eks., 5.10 2 eks.; Wilsele 16.11 2 eb.

DODAARS

·

Podiceps ruficollis: Wilsele 20.9 4 eks"

25.10 7 eks. 16.11 5 eks.; Neerijse 4.10 1

ad. en 1

juv., en van 8.10 tot 11.11 1 eks.; St.-Ag.-Rode 1.8 5 eks . , 22.8 17 eks . . 1.10 2 eks., 8.10 6 eks. R E I G ER

BLAUWE

Ardea

Oud-Heverlee

cinerea :

4.10 45 eks: St.-Ag.-Rode 13.9 18 eks., 25.10 30 eks. PURPERHEIGER

pur purea :

Ardea

·

een

juv.

eks.

verbleef van 20 tot 28.9 te Neer ij s e en St.-Ag.-Rode.

WILDE ZWAAN

Cygnus cygnus :

·

éénzelfde groep

van 2 ad. en 3 juv. verbleef van 25.11

[aankomst)

tot 15.12 te Neerijse, O ud - H everl ee of Wilsele; op 17.12 p l ots 17 ad. en 3 juv. ( ! ) te Neerijse. en op 24.12 6 ad. en 7 juv. te Wi lsele.

KLEINE

-

ZW AAN

verblijft op

bewicki :

Cygnus

plassen

de

met

hoog aantal

voldoende diepgang.

Wilsele 25.10 3 eks., 24.12 2 ad. en 4 juv.; Oud­

Heverlee 1.11

7 "ad. en 4

3 eks., 8.11

4 ad. e n 1 4 juv., 30.11 1 6 ad.

en

juv"

11. 1 1

6 juv. (!), 13.12

9 ad., 15.12 14 ad. en 6 juv.; Neerijse 19.10 3 eks.

(aankomst). 22. 1 1 4 eks.

WILDE EEND

-

Anas

platyrhynchos :

1.10 60 eks., 13.12 107 eks.:

Oud-Heverlee

Neerijse 1.10 50 eks. ,

150 eks., 14.12 550 eks., en de dag daa rop 1 5 .12 770 eks.; St.-Ag.-Rode 1.8 180 eks" 4.10 1 5 0 1.1 1

eks . . 5.11 200 eks.

Neerijse 25.1 O 4 eks,

KRAKEEND - Anas strepera :

1.11 6 eks. PIJ L STA AR T

A n as

acuta : s

echts 1

c5

verbleef

van 12.11 tot 13.12 te St.-Ag.-Rode of Neerijse. SMIENT

Ana s

penelope:

Neerijse

11.11 1 ek s. ; St.-Ag.-Rode 13.9 6 eks. WINTERTALING

dec.

stijgt

het

1.i 1 2 eks"

Anas crecca: van eind aug. tot in

aantal. Oud-Heverlee

Neerijse 8 . 1 0 40 eks" 12.11

22.8

5

eks.;

100 eks" 14.12 140 eks.

BERGEEND

Tadorna tadorna: Neerijse 19.10 2 eks.

-

l<UIFEEND

Aythya fuligula:

-

St.-Ag.-Rode

1.8

80

eks. ( broedsuk se s '). vanaf oktober echter zo goed

a!s verdwenen in heel het yebied. TAFELEEND

op drie plaatsen erg

Aythya ferina :

-

schommelende aantallen. Oud-Heverlee 22.8 8 eks"

25.10

eks.,

60

12.11

20 eks .. 22.11 80 eks" 23.11

Neerijse

150 eks, 13.12 8 eks.;

28.9 60 eks" 4.10

105 eks" 25.10 en 22.11

20 eks . .

20 eks.; St.-Ag.-Rode 14.9 8.10 1 eks" 5.11 50 eks" 12.11 10 eks.

GROTE

ZAAGBEK

22 en 23.11 1 WESPENDIEF

27.8 tot 1.11

·

Mergus

··

rnerganser :

Pernis apivorus :

doortrekkend van

Oud-Heverlee 28.9 1

.

Neerijse

eks

"

4. 1 0 2 eks.

11.10 1 eks" 12.10 1 ek s. ; St.-Ag.-Rode 27.8 en

1.11

1 eks.

SPERWER

Accipiter nisus : doortrekkend van eind

-

augu st us tot eind november. Neerij se 23.8. 4.10. 1.11

1

;

St.-Ag.-Rode 28.9 en 1.11 1 eks.; St.-Joris­ 1.11 1 eks.; Pekrod e 23.11 1 eks;

Weert 12.10 en

Oud-Heverlee 23.11 1 e k s. ;

1 eks.

VISAREND

Heverlee 13.1 O en 23.10

Pandion haiiaëtus : dagelijks te St.-Ag.­

Rocle van 26.8 tot 5.10. BRUINE KIEKENDIEF

12.9 een r; BLAUWE

Circus aeruginosus : Neerijse

KIEKENDIEF

Rode vanaf 31.12 een SMELLEKEN 1

·

van 27.8 tot 28.9 een

,

-

-

;

Circus

:! .

cyaneus:

Neeïijse

Falco colurnbarius:

d' 3.11 1 ? .

BOOMVALK

-

St.-Ag.­

.

Falco subbuteo: Heverlee

26.10

17.9 1 eks.;

Oud··Heverlee 4.10 2 eks.; St.-Ag.-Rode 26.8 1 eks. KIEVIT

Van e l l u s vaneilus :

grootste concentreties

vanaf begin november. St.-Ag.-Rode 25.10 200 e k s "

5.1 1

500 e k s " 11.1 1 100 eks" 22.11

BONTBEKPLEVIER

Heverlee 4.10 1 eks.

Charadrius

50 eks.

hiaticula :

Oud-

17


WATERSNIP

in de derde week van okto­

(WA-Bru).

ber een toename. Oud-Heverlee 20.9, 1.10, 4.10, 25. 10, 1.11 resp. 6, 12, 22, 50 en 70 eks.; St.-Ag.­ Rode 25.10. 1.11, 8.11, 22.11 resp. 10, 50, 40 en

25 eks.; Pek rode 28.8 1 O eks. - Tri n ga

OEVERLOPER

KOLGANS

(LAS). MIDDEL S T E ZAAGBEK

2 eks" 9.8 3 eks.: Oud-Heverlee 20.9 1 eks., 18.10

26.12 3 eks. (MHS):

1 eks.

REGENWULP

WITGATJE

Tringa

-

ochropus:

van

se pt. tot dec.

BOSRUITER

TURELUUR

-

1 eks.

Tringa

tot

eind sept.

STERN

Cal i d ris alpina :

·

eind

nov.

doortrek

,

28.9 2 eks" 1.10 7 eks.

Lulluia

oktober. Oud-Heverlee:

doortrek in

arborea:

3.10 3 eks.

18.10

2 e k s. ;

St.-Ag.-Rode 3.10 25 eks. .-.....+- z.w.; Kortenberg 8.10

1 eks.

·

Emberiza calandra : een

200 eks. FRATER

Acanthis flavirostris:

aanwezig

van

te Heverlee

eind okt. tot

(MHSJ, eerste

28.10, hoogste aantal: 15 eks. op 3.11. BONTE KRAAI

Corvus corone cornix: St.-Ag.-Rode

·

1.1 1 1 eks. ( PA G . MS).

·

11 .8 1 eks. (MHSJ

AALSCHOLVER

18

·

in open

veld

(med e de ling

werden deze

geleden

vogels

ZWARTE

·

Asio fü:mmeus: Zaventem 4.10 1 eks.

WOUW

Milvus migrans:

-

v

OWERGMEEUW

-

juv.

28 tot 30.8 1

(WJ-Le. VVJ-Bru).

van

1976, p. 69-70).

KUIFLEEUWERIK

·

1.8

Larus minutus : St.-Ag.-Rode van

WAAIERSTAARTRIETZANGER

Herent: vangst

Herent

1 eks. (LVAJ.

1 eks. (PRNJ; Neerijse 3.1 1

1

- Cisticola

cristata :

Galerida

j u ncidis :

22.12 (W iel ew aal

eks. op

1 eks. (PAGJ.

Leuven 15. 11

De gegevens voor dit tweede seizoenverslag komen

uit

veldnotities van

van

leden

W.J. Leuven

en

Brussel, 'vV.A.-Leuven en Brussel, en B.J.N. Leuve n:

slechts voor

de

minder gewone waarnemingen wordt

waarnemer

JOB (Jan

v e rm eld .

De Boe], GRS

Herremans),

(Marc

Gebruikte

(Guido

MS (Mark

afko1·tingen :

Rooseleer], M H S

Smets).

LAC

(Luc

Allemeersch), LVA (Luc Van Asbroeck). PAG (Paul

Grootaers). PRE (Paul Renier), WA-BRU (Wieiewaa:­

*

ONREGELMATIGE GASTEN. GEOORDE FUUT

jaar

slaap­

plaats in rietveld te Neerijse 12.12 100 eks. 21.12

begin dec.

VELDUIL

Oud-Heverlee 29 . 9

22.8 2 eks" 26.8 7 eks., 28.8 2 eks . ; Oud-Heveriee

GRAUWE GORS

Eudromias morinellus : Lubbeek

·

geschoten

eks.

GRSJ, reeds 25

Chlidonias niger: vam;f eind juni

-

Numenius arquata: St.-Ag.-Rode 1.8 4 eks"

MORINELPLEVIER

5.11

tot begin okt. pleisterend. St .-Ag .-Ro de 25.6 1 eks

BOOMLEEUWERIK

WULP

3.9 1

5 eks" 19.10 ï eks.; St.- Ag .- R ode 28.9 1 eks" 11.11 14 eks ., 22.11 12 eks.

v Z WARTE

St.-Ag.-Rode

phaeopus :

op dezelfde plaats bejaagd (PAG)

BONTE STRANDLOPER

van

St.-Ag.-Rode

totanus:

Mergus serrator: Heverlee

Numenius

22.8 1 eks. (MHS).

St.-Ag.-Rode 13.8

glareola :

Tringa

·

2 eks.

·

·

Neerijse 10.1 2 2 eks. (LVA)

1 3 .8 1 eks. (JOB).

aa nwezi g. Oud·Heverlee 20.9 4 eks " 25.10 8 eks.,

1 7 . 1 2 1 eks.

Neerijse 22.11 2 9 ?

KROONEEND - Netta rufina:

doortrek van

hypoleucos :

eks.

8

Heverlee

albifrons :

Anser

·

(JOB); P e kr od e 23.11 3 eks.

-+W. (MHSJ.

in oktober. Heverlee 28.6 1 eks" 3.8

eind juni tot

eks. .-.....+- Z

18.10 50

gallinago : aanwezig vanaf

Gallinago

eind aug., met vooral

Podiceps caspicus: Oud-H everlee

afdeling sel)

WJ-Bru

(Jongerenafdeling

(Jongerenafdeling

j aa r 1975 w erd e n voor

het

Leuven).

Leuvense

Over

Brus­

het

(Oijlevallei]

zowat 1100 ornitologische steekkaartgegevens ve1·­

zameld; een

Phalacrocorax 'carbo: St.-Ag.-Rode

Brnssel].

WJ-Le

hierdoor wordt bewezen dat slechts met aardige resultaten kun­

h a ndv ol medewerkers

nen bekomen worden. Proficiat 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.