Inventaris van de Vogels van Brabant: eerste aanvulling, 1975-1976

Page 1

I n v

DE

e

n t

a

r

i

d

DE

B R A BA N T

1 975 - 1976

Eerste aanvulling,

U�tg.

v a n

V A N

VOGE LS

o o r

P.

H E R R

R.

D E

E.

C

en J,

s

0

E L E N

F R AI N E

A L

L

E B A U

D E

W I E LE W A A L,

afd.

B

0

B

T

E

r u

s s e

1

-

19�8.


I n h o u d

blz Inleiding S ununary

( samenvatting )

1 2

Geraadpleegde werken en bronnen

J

Systematisch overzicht

8


n

1

e i d i n g

De vogelliefhebbers in Brabant kunnen zich blijven verheugen in

de stijgende belangstelling die er bestaat voor al wat leeft

en

beweegt in de wereld van de vogels binnen hun gewest. Zij beschikken sinds 1975 over een werkdokument dat vaak wordt

geraadpleegd en dat nu wordt aangevuld. Deze eerste aanvulling van de "I nventaris

1900-197411

bleek

�oodzakelijk wegens een aantal nieuwe gegevens die werden opgete­ �end en gepubliceerd. Deze bijdrage is tot stand gekomen dank zij de goede s amen­ ....-erking tussen twee leden van de Wielewaal-jeugdafdeling Brussel en de twee auteurs van de "Inventaris Aan

1900-197411•

iedereen die aan deze publikatie heeft

medegewerkt betuigen

·.;ij onze oprechte dank.

P.

HERROELEN

R.

DE FRAINE

E

CALLEBAUT

J.

DE BOE

1.


Check-list of the Birds of the province of Brabant. Surnmary for

1975

and

1976

Since the publication of the "Inventaris van de Vogels van Brabant, 1900- 1974 11 a lot a.î: new data, additions and corrections came under the notice of the autho!�s of the present list. A sele�tion of the most important is presented below New species and subspecies Cisticola juncidis

:

Motacilla

flava

feldegg,

New breeding records : Ardea cinerea, Anas clypeata, Aythya fuligula , Aythya ferina, Lyrurus tetrix, Charadrius dubius , Larus ridibundus, C�rduelis flammea cabaret Unusual numbers nearly in all the mon ths Milvus migrans, Larus fuscus

:

Milvus

milvus,

N ew data in the category of scarce visi tors : Egretta alba, !Li.eraaëtus pennatus, Lirno:->a lapponica, Phalaropus lohatus , Burhinus oedicnenn'.-', Stercorarius parasiticus, La.rus melano­ cephalus , Otus scops, Dendrocopus medius, Anthus campestris, Motacilla alba yarrelli, Motacilla flava flavissima and thunbergi, Phyllo�copus bonelli, Ficedula parva , Sturnus roseus Late dates and winter records ( some overwintering ) for summer migrants : Ardea purpurea, Ixobrychus minutus , Platalea leuco­ rodia, Anas querquedula, Circus aeruginosu�, Tringa hypoleucos , Phoenicurus ochruros, Sylvia atricapilla , Phylloscopus colly­ bita First overwintering records : Podiceps griseigena, nigricollis1 Phalacrocorax carbo Late date of May )

î:or a winter visitor :

Series of summer records for tatus.

2.

:3.

Gavia nrctica

wi.. i ter visitor

Podiceps

( first

half

Larus argen-


GERAADPLEEGDE W ERKEN EN BR ON NEN.

ASPER SLAG L. ,

1976 -

M. EN L.

HERREMANS

De waaierst aartrietzanger ook in Brabant . Wiel. 4 2 :

( Cist icola 69 - 70

juncidis )

nu

BOU LANGE H.

1976 -

De merel , Turdus merula L. Broedbiologie, Mortali" t eit , Populatiest udie t e Melsbroek. Licenciaatsth. Kath. Univ. Leuven , 156 pp.

CALLEBAUT E.

1975

De zilvermeeuw als overzomeraar in Brabant in Orn. Brab. 65 : 8 - 9

1976

De kievit, Uilt je IV ,

1976

2 :

1975

8

5

Resultaten waterwildtelling 11 - 15

januari

1976,

U iltje

5 : 1977 CLERCKX M.

1976

Evolutie van enkele meeuwesoorten in Brabant in 1975 en 1976. O rn. Brab. 72 ďż˝ J - 6 EN R.

DE FRAINE

Een sprinkllaanrietzanger , Locust ella naevia , met westduitse ring in de Demervallei. O rn. Brab. 70

6

DE BOE J.

1976

Resultaten Fenologie

1977

Waarnemingsrubriek ( najaarstrek van prooivogels ) , Uiltje V , 1 : 2 - J

1977

Winterwaarnemingen.

1977

U i t werking van de waterwildtellingen van 16-01-77 en 1J-OJ-77, Deel 1 en 2 U ilt je V, 5 : 4 - 8 ; V, 6 : 4 - 11

t

76.

Uiltje IV ,

Uiltje V,

4 :

3

6 :

J

- 7

- 5 14-11-76,

DE FRAIN E R.

1975 -

Tien jaar werkgroep Dcmervallei nr. 8 - De trek van de graspieper in Brabant , gesteund op de hervangst en. Orn. Brab. 65

1976 -

Meldingen van geringde vogels in en uit Brabant , Orn. Brab. 68 : 5 - 1 7

1976


1 9 76

-� Ornithologisch verslag voorjaar 1 9 75 van de W.A. Hageland - Zuiderkempen. De Kievit 7 , nr.2

1 9 76

Broedperiode 1 9 7 5 . kempen. De Kievit

Wielewaalafdeling Hageland-Zuider­ nr.J

7,

1 976

Najaarstrek

7,

nr.5

1 9 78

Meldingen van geringde vogels in en uit Brabant , Orn. Brab. 7 7

1 97 E

DE FRAIN E R. EN

1 976 -

P.

1 9 75

in de Demervallei. De Kievit

HERROELEN

Hervangstgegevens van Brabant.

Wiel.

1 1 2 ... 1 16 ; 1 5 0 - 1 53 ; 1 9 2 - 1 9 7

42

7 1 -8 4 ,

de LIEDEKERKE R.

1 9 74

Digest ornithologique : hiver 19 7 4 - 1 9 75 et amorce du printemps 1 97 5 . Aves 1 1 : 19 7 - 2 02 .

1 977 -

Chronique ornithologique 1 novembre. Aves 1 4 : 1 5 6 -

9 7 6 /4 : 1 64

septembre-octobre­

DE SMET W.M.A.

1 972

Studie over de trek van de koekoek , Cuculus canorus Derde deel resultaten van het ringwerk. Gierv. 6 2

2 77 - 3 05 .

DE V.IAENE L.

1 9 76 -

Ornitologie van Vlaanderen. I. Ornithologisch versl� 1 6 maart tot en met 1 5 juni 19 7 5 . Wiel. 42 : 1 20 - 1 ;

DHONDT A. A. and P.

1 977 -

An analysis of Belgian ringing recoveries of the Conu Snipe : movemen ts and survival. Gierv. 6 7 : 8 3 - 99.

DIERICKX H. ,

1975

VAN HECKE

Chr.

VAN

LIERDE , E. CALIEBAU T

- Biologisch belang en alternatief voor het gebied Dorent en Nelebroek te Eppegem ( Brab. ) U itg. Wiele­ waaljongeren Brussel, 20 pp., 2 kaarten.

OONON R.

1 977 -

De Spreeuw, Sturnus v. vulgaris L. in de fruitstreek tijdens de winter : populatiedichtheid , voedingsge­ woonten en slaapplaatsen. Licenciaatsth. Kath. Univ. Leuven, 1 0 1 pp. , 5 bijlagen.

GRO OTAERS Fr.

1 976 4.

De vogel van de maand. Wiel. 4 2 : 2 6 4 - 265 .

Dwergarend

( Hieraeëtus

pennat


GROOTAERS P.

Orni t o logi e v an Vl aande r en . II O rni t o lo gi s ch ver s l ag Di j l eval l e i en omg e ving. Wi e l . 4 2 : 1 26 - 1 2 8

1 97 6 1 9 77

-

1 9 77

-

GUERRIAT

1 9 77

i d em. Je Orni t o l o g i sche S e i z o enve r s l ag Di j l eval l e i en omg eving : 1 j anu ari t o t 1 j u l i 19 76 . Wi e l . 4 J 1 89 - 1 92

-

1 976

-

O rni t o logi e van Vl aande r en . 2 e Orni t o lo gi s ch S e i zo en­ v e r s l ag Di jl eval l e i : 1 juli to t en met J 1 d e c e mb e r 1 9 7 5 . Wi e l . 4 J : 1 7 - 1 8

H e r fs t - en win t e rwaarnemingen ( Laniu s ex cub i t o r ) in B e l gi ë.

d e k l ap eks t e r 4 2 : 1 79 - 1 8 6

van

Wiel.

H. Chroni qu e o rni tho logi qu e 1 977/1 : déc e mb r e 1 9 7 6 j anvi e r - fé vri e r . Ave s 1 4 : 196 20 0

-

-

HERMANS R . EN P . GROOT AERS Orni t o lo gi e van V l aand e r en. 4e Orni t o l o gi s ch S e i z o en­ vers lag Di j l eval l e i en omgeving � 1 ju l i t o t J 1 d e c e m­ b e r 1 976 Wi e l . 44 : 5 3 55

1 9 76

-

-

HERREMANS M.

Gro o t gr o ndb e z i t b i j d e C e t t i 1s zang e r . Wi e l . 42 : J 6 9 - 37 1

1 976 1 9 77

n

-

B armsi j z en - Enke l e gegevens over s o o rt en en ond er­ s o o r t en . Wi e l . 4J : 1 JJ - 1 4 1;

HERROELEN P.

1 9 76

Aanvul l en d e geg e vens over Apthu s s pino l e t t a in B e lgi ë . Wi e l . 4 2 : 2 22 - 22 7

1 9 77

N e gende rappo r t ( 1 9 75 ) van he t B e lgi s ch avi fauni s t i s ch homo l o gat ie c omi t é . Wi e l . 4J : 1 69 - 1 8 0.

1 9 78

-

HERROEIEN

P.

EN

N.

,JANS SENS

In t e re s s ant e waarn emingen in Brab ant , j aar 1 9 7 5 Orn . Br ab. 66 : 7 - 1 4

1 975 1 9 76

T i ende r appo rt ( 1 9 7 6 ) van h e t B e l gi s ch avi fauni s t i s ch homo lo gat i ec o mi t é . Wi e l. 4 4 : 1 7 3 - 1 8 7 .

-

H e bben mer e ls o ok s t e envru cht en n o di g om go e d t e ru i en ? Orn. Br ab . 7 0 : 7

5.


HERROELEN P. EN R. TAHON

1976 - O rni tho logi s che invent ari s en evalu at i e van de gro en� g e b i e d en v an d e r andfe d e rati e As s e . D e Wi e l . Afd . B ru s s e l , 158 pp .

ISTASSE C.

1975 JACO B

Dige s t o rni tho l o g i qu e . print emp s 1 975. Ave s 12

4J - 50

J. P.

1975

Dige s t o rni tho l o g i qu e : fin au t omne 1975 - d é bu t hiver 1 975 - 1976. Ave s 21 : 163 - 166

1976

Di g e s t o rni tho l o g i qu e

JOIRI S

2 1 6 - 26 8

C.

ET J.F.

mars

m ai 1 976. Ave s 1J

à

NOULARD

1 975 - D i g e s t o rni tho l o gi qu e : é t é e t d é bu t d e l 'aut o rnne 1975. Ave s 12 : 98 - 104. MO Ï S Ch.

1974 - D i ge s t o rni tho l o g i qu e : aut o mne 1974 e t hiver 1 9741975. Ave s 1 1 : 1 5 7 - 1 60 MIJYLDERMANS L.

1963 - De kui f l e euwe rik - Wi e l . 29

297 - 299

RAPPE A.

1974 - Le s o i s e aux d an s l 'aggl omé rat i on bruxe l l o is e . C o l l o qu e l'E c o sys t ème U rbain . 94 - 100 ROBERT G.

1977 - Chr oniqu e o rni tho logi qu e 1 976/J Ave s 14 : 95 - 100 SEGERS

juin-juil l e t -ao ût

M.

1976 - J aarove rz i cht v an de fauna rondo m de E-5 tus s en As s e en We mme l . U i l t j e IV , J : 8 - 1 0 THIELEMANS L. and R. EYCKE RMAN

1975 - Mi gr at i on and Mo r t ali ty in t he Blu e Ti t (� c ae ru l eu s ) . Bi o l . Jaarb . Do donae a 4 J : 252 - 265

6.


TRICOT J . 1 9 74 - Résult at s du re c e ns ement hivern al d e s o i s e aux d1e au , 1 9 7 4- 1 9 7 5 . Ave s 1 1 : 2 02 - 20 7 1 9 75 - Di ge s t o rni tho l o g i que : fin du print e mp s e t débu t de 11ét é 1 9 7 5. Ave s 1 2 : 5 0 - 5 3 1 9 7 5 - Re c ens ement de l a popu l ati on ni cheu s e de s grè b e s huppés ( P o d i c e ps o ri s t atus ) en 1 9 7 5 d ans le B rab ant e t l a part i e wal l o nne d e l a Be lgi qu e . Ave s .12 : 8 4 1 9 75 - Ré sul t at s du dou zi ème re c e ns e men t hivern al d e s o i s e aux d 1e au , hiver 1 9 7 5 -1 9 76. Ave s 1 2 : 17 1 - 1 7 6 1 9 76 - Résul t ats du re c ens ement d e s oise aux d1e au , à l a dat e du 2 1 . 3 . 1 9 7 6 . Feu i l l e de c ont. A.ve s : 1 1 4 - 1 1 5 1 977 - S e p t i ème r appo rt de la Co mmissi on d1homologat i on Ave s 1 4 : 1 - 8 2 1 9 7 7 - Résult at s d u t re i zi ème re c ense ment hi vern al d e s o i s e aux d1e au , hi ver 1 9 7 6 - 197 7 . Ave s 1 4 : 2 09 - 2 1 4 VAN

LIERDE Chr. 1 9 7 5 - D e b lauwe re i g e r in Bru s s e l nr. 2 : 1 2 - 1 6

en

omgeving. U i l t j e I II ,

WOUTERS J . 1 9 74

S tudi e van d e s pre euw , S turnu s v. vulgari s L. in d e ke rs ens t re ek ; n e s t t e l lingen, t e rugvangs t en , oude r­ d omsve rd e l ing en h e rkoms t . Lic enc i aat s th. Kat h. Univ. Leuven .

7.


S y

s t e m

à

t i s c h

o v e r z i

h t.

c

Gavi a arc t i c a arc t i c a

PARELDUIKER,

1 9 75

meiwaarneming Me che ls Bro ek ( grens Brab ant /Antwerp en' 8 t o t 1 6 . 5 (w. 1 9 75 : 25 7 ; 1 9 7 6 : 1 2 0)

1 97 6

d e rd e vro egst e d a tum in he t n a j aar : J 1 . 1 0

·

ROODKEELDUIKER,

Hofstade

Gavi a s t e ll at a

1 9 74 : 1 1 . 1 1 N e eri j s e ( A. 1 9 74

1 5 7 ).

FUUT , P o d i c e ps o rist atus c ri st atus 1 975

:

in he t t o t aal werden in Brab an t 58 koppe l s vas t g e ­ s t e ld ( T RICOT 1 9 7 5 ) z o d at d e z e so ort nu de s t atu s h e e ft van " schaarse " in plaat s van "·z e e r s chaars e " broedvo ge l

ROODHAlSFUUT,

1 975

1 976

:

P o d i c eps gri s e igena gri s e i g en a

vro egst e d atum in h e t naj aar : 2 3 . 8 Ou d e rgem , 1 . 9 Me che ls Bro ek ; e e rs t e ove rwint e rings geval 31.12.1974 t o t 1 1 . 2.1 9 7 5 Hofstade. t we e de o ve rwin t e rung sgeval , e ers t e apri l - en meidata 1 1. 1 t o t 2 . 5 Ho f s t ade ( van af apr i l in pa.arkle-ed ) ; J1 . 3 en 7.4 Ho fst ad e 2 eks .

KUIFDUIKER,

P o di c eps auri tu s au ri tu s

1 9 75 : 5 . 1 Me che ls Bro e k ( grens Brab an t / An twe rpen) 4 eks . 1 2 . 1 Hofstade_ J eks . GEOORDE FUUT,

P o di c e ps nigri c o l li s nigri c o lli s

één j u l i waarn e ming S t . Agat ha-Ro de

1 9 75

eerst e overwin t e ringsgeval 1 4. 1 2. 1 974 tot 1 1. 2 . 1 9 75 Ho fst ad e 1 o f 2 eks . T e ve rgeli jken me t twe e janu ariw aarn emingen : 4 . 1 . 1 9 4 3 ( en enke l e d agen l at e r) Hofstade ( G. 1 9 43 : 1 04 ), 4 . 1 . 1 9 6 6 N e e ri j se ( W . 1 9 66 : 45 )

1 976

vro egst e d at a in h e t n aj aar

in

de d e rd e

21 . 7

1 972

:

decade

7 en 8 . 8 . S t . Agatha-Rc


ST ORMVOGE LT JE , Hydro b at e s pelagi cu s 1 9 63 : 2 9 . 9 Grimb e rgen ; de jui s t e bronve rme lding i s W . 1 9 64 : 28

:n)

NOORDSE STORMVOGEL, Fulmaru s glaci ali s auduboni 1 5 . 2 Te rvuren ; d e ju i s t e bronve rme lding i s G . 1 9 63 : 65 7 .

1 962

AALS CHOLVER , Ph alacro c o rax c arbo s inens i s Vro egs t e datum wo rd t : 1 .8. 1 96 1 Hof s t ad e ; l aats te datum wo rdt : 23 . 4 . 1 97 3 Ne eri j s e .

1 9 7 4 . twee de waarnemi ng i n jun i .

. .

1 975 .. vi j fd e waarne ming i n mei :

17 2.5

t ot 2 5 . 6 H o fs t ad e St. Agatha-Rode

1 9 76 : twe e de ove rwint e rings geval : 31. 12 . 1 9 75 t o t 1h. 3 . 7 6 Z ems t . W o rd t waargeno men in gro e pen van 1 t o t 7 eks . ze l d en me e r: 1 8 . 1 0 . 1 9 75 S t . Agath a-R o d e c a 5 0

eks.

zuidwaart s

26 . 1 0. 197 5 Grimbe rgen 19 e ks . zuidwaart s . BLAUWE RE IGER, Ard e a c ine re a ci ne re a

l

1 97 0 : D o o rt rek op 1 0.7 t e E ls ene-Brus s e l : 2 0 u . e en gro e p van c a . 8 0 eks . n aar he t ZW ; 20 u . JO e en t we e d e gro ep van c a . 2 00 eks . n aar he t ZW . ( K . Van S c haren ) 1 9 76

n i euwe bro e dp l a at s : K ort enb e rg ; ove rzome ring van e en 20 t al in de Dij levall e i .

PURPERREIGER , Ard e a pu rpure a purpure a

1 9 70

e ers te no vemb e rwaarneming vo o r B rab an t E pp egem

1 9 75

vi e rd e ju liwaarneming één me t ring .

26 . 7 B e rg 4 e k.s . w aarvan

1 976

twe e d e juniwaarn e ming

2 9 en J 0 .6

21 . 1 1

St. Agatha-Rode.

GR OTE Z ILVERREIGER� Egre t t a alb a alba 1 97 1 : twe e d e waarne ming vo o r Brab ant : 26 . 1 1 t o t Chas t re-Vi l l e roux 2 eks . ( A . 1 9 77 : 7 ) je

4.1z


KWAK, Nycti c o rax nyc t i c o r ax nyc t ic orax 1 976 : 1

.9

Grimb e rgen 2 eks. n aar he t no o rd en , bi j val avond .

WOUDAAPJE , I x o b ry chu s minu t u s minu t u s 1 9 7 6 /1 97 7 : overwin t er ing t e Be rg van e en adu .Il:;&' van 1 9 . 1 2 . 197 6 t ot 1 1 . J . 1 977 (A. 1 9 7 7 : 1 5 0 ; Orn . Brab . 73 ) ROERDJMP, Bo t aurus s t e llari s s t e ll ari s 1 9 7 5 : t we e j u l iw aarnemingen : 4 . 7 Deme rval l e i en 2 6 . 7 Be rg . OO IEVAAR, Ci c oni a c i c on i a Vro e gst e waarn emj_ng en vo o r Brab ant i êl he t vo o rj aar 2 8 . 2 . 1 9 7 5 N i ve l les ; 2 . J . 1 Y76 Erp s -Kwerp s . LEPE LAAR , P l at alea leu c o r od i a l e u c o ro di a 1 97 6 : e erst e naj aarswaarnemi ngen vo o r Br abant : 10 to t 2 1 .8 S t . Agatha-Ro de ( w. 1 9 7 6 : 344 ; A . 1 9 7 6 : 9� 2 4 . 1 0 N e e ri j se ( A . 1 9 77 : 1 58 ) 14 t o t 2 0. 1 1 S t . Ag at ha-Ro de ( W.1 9 7 7 : 2 1 ; 1 9 7 8 : 55: JO . 1 2 Ro t selaar ( w. 1 9 7 7 : 8 5 ) J 1 . 1 2 M e sse lbro ek ( Orn . Brab . 7 2 )

WILDE EEIVD , An as plat yrhyn c ho s platyrhyn cho s U i t d e laat s t e win t e r t e lli ngen bli jkt d at me e r d an 5 .000 eks . kunnen vo o rko men ( TRICO T 1 9 7 7 ) zo dat d e ze s o o r t k an be s cho uwd wo r d e n als win t e rgast i n vri j gro o t aant al (5 •00 0 - 20.000 ) , rekening ho u d end me t d e s t renghe i d van de win t ers. WINT ERTALING , Anas c re c c a cr e c c a Ma.JCimage t al l en in november/ de c emb e r 1 5 . 1 -:. 'f '.1'75 Oud-He ve rl ee c a . 1 20 eks . 1 4 . 1 2 . 1 9 7 5 N e e ri j se 1 4 0 eks. 2 0 . 1 1 . 1 9 7 6 St . Agatha-R ode en N e e ri j se 1 35 e ks . 26 . 1 2. 1 9 7 6 Ho fst ad e 1 2 3 eks. Ho ogs t e aant a l vo or B rabant : 29 6 eks. op 2 1 . 3. 1 9 7 6

1 o.


ZOME RTALING , 1.

1 97 6 :

Anas

derd<�

<1ue1·quednla

querqucdu l a

nove111burwa;.1.r11<�11LLnp;

:

11 . 11 St. Ac-atha-Rodc.

KRAKEE ND , An as s t repera 1 975 : t we e me i - en é én juniwaarneming 1. en 26 . 5 S t . Agatha-Ro d e 25 . 6 . S t . Agatha-R o d e 1 976

t we e me iwaarnemingen

2 en 7 . 5 Ho fs t ad e .

SMIE NT , An as p ene l o p e De t we e d e z in v an d e e e r s t e aline a (zie Invent ari s 19001 9 74 : 8 ) d i ent ve rvangen d o o r vo lg e nd e t ek s t :

11 Di j l eval l e i : vi jf waarnemingen in me i ( 195 0 - 1 9 5 3 19 65 - 19 72 - 1973); l aat s t e datum : 2 2 . 5 ; één juniwaar­ ne ming : 24 . 6 . 197 0; drie ju l iwaarn emingen in 1 96 8 . 11

1 9 7 6 : Te K e s s e l-Lo �én p aar t je op 16 .5, t we e paar t j e s o p 19 . 5 en 2 Ó. o p 7 . 6 .

·7) )

PI JLSTAART , Anas acut a acu t a De t eks t in d e Invent ari s d i ent aangevuld en ge l e z en als vo lgt : 11 R ege lmat ige d o o rt rekke r en wint e rg as t in z e er kl e in aan t al van s ep t emb e r t o t janu ari en in kl e in aant al van februari t o t apri l . Enke le waarnemi ngen in me i ; één waar­ neming b e gin augu s tu s . E en koppe l in d e Di j l evall e i in juni en juli 1 9 7 2 . 11 b e l angri j ks t e con c e n t rat i e b e gin janu ari en begin 1 97 5 fe bru ari : 5 . 1 M e che l s Bro e k ca 200 eks . 7 . 2 Me che l s Bro ek ruim 200 eks. H o f s t ad e 17 eks .

1976

gro o t ove rwi cht van wi jf j e s op d e najaarst r ek 29 . 10 Di jl eval l e i 3 f;' en 42i 7 . 1 1 H o fs t ade 5 (}' en 26 �

S LOBEE ND , An as c lypeat a B ro e d g e val in mei 19 7 6 t e S t . Agatha-Ro d e 1 9 75 : d o o r t rek i n het n ajaar vanaf hal f augus tu s , in he t vo or j aar t o t in d e e e r s t e h e l f t van me i ; maximum e inde maar t : 3 1 . 3 1 20 eks .

11.


KROONEEND , N e t t a ru f i na 1 9 75

6 . 9 St. Agat ha-R o dc 2 cks . ( A . 1 9 7 6 : 1 0 0 )

1 97 6

2 en

4.

1

Kcssol-Lo

1

t

en

1

( De Val l e i , jg . 3 nr

KUIFEEND , Aythya fuligul a Broe dg evall en , 1 9 75 : begin juni S t . Agat h a-Ro de; waàr­ s chi jnli j k me e r dan é én bro cdgeval ve rmi t s op 1. 8 op d e z e lfd e p l aat s 80 vog e l s we rden g e t e l d . 1 9 7 6, Di j l e val l e i 1 4 b ro e dgevallen; S t . Jo�� -W i nge 1 bro e d s e l . 1 9 7 6 : vo o rj aar : maxim a in de Dij leval lei b egin m1art en in de t we e d e he lft van ap ril : J . J 1 JO eks . 1 9 . 4 1 0 0 eks . Ver s chi llende 'vaarn emingen in de p e ri nrle me i / sept emb e r op plaats en waar d e s o o rt nie t broe d t ; hoger e g e t all e n in de e e r s t e helft van mei dui d en op lat e doort re�-<:. TAFELEEND , Ay thy a ferin a 1 9 76 : Di j l evalie i 6 b ro e dg evalle n Ge durende de do o rt re k wo rd en maxi male a an t a l l 0n genot e e rd in o kt o be r/n o vember en van januari t o t i n maart 2 6 5 e ks . 1 9 75 .. Di j levallei 12. 1 19. 1 3 02 eks . 8. 3 1 1 1 eks. 1 25 e ks . 7. 2 Ho f s t ad e Ne eri j s e 105 e ks . 4. 10 J J 2 e ks. G an s Br abant 1 6 . 11 c a 1 80 eks . 23 . 1 1 Di jl e val le i 1 83 e k s . La Hu l p e J. 11 JO. 1 1 1 7 3 e ks. 1 9 76

12.

Kessel-Lo Gans Brabant Dij l e valle i C labecq en o mgevi ng H o fs t ad e Overi j s e Gar:.� B rab an t

7. 1 1 8. Î 7,3 1 5. 2 1 8. 2 JO. 10

14. 1 1

1 00 eks . e��s. 2 J\J . 1.('_';:_·- . / . . ')

·-·

�""

c

80 eks . 1 84 eks . 41 eks . J24 eks.


WITOOGEEND , Aythya nyro c a

. 1)

c o rrigenda : 1 9 7 2 : 28 . 6 to t 4 . 7 S t . Agatha-Rode , Dij l evallei 1 eks . 20 . 8 S t . Ag a t ha-R o d e 2 eks . (W. 1 9 7 2 : .321 ) IJSEEND , C l angul a hyemal i s

1 9 75 : 25 . 1 1 We e rde 1 t 2 � � ( w. 1 9 76 29 en J O. 11 Dij l e val l e i ( A . 1 9 75

2 0 ; 1977 1 64 )

1 72 )

"

GROTE ZEEEEND, Me l an it t a fu s c a fu s c a 1 9 76 : 2 0 . J Z ems t ( JDW ) ; derde maar twaarneming vo o r B ra ?ar1t � Te verg e l ij k en me t 6.4 Me che ls Br o ek J O en J f ( afd . M e che l en ) ZWARTE ZEE�END, Me l anit t a nigr a nigra

1 975 1 976

1 9 . 4 O u d H e ve r l e e ( w. 1 9 7 6 : 12 7),e e rs t e aprilwaarn eming vo o r Braban t .

2 . 5 Me che l s B ro ek 6 6 en 2 � � ( JDW) e e rs t e m e iw aarn e ming 2 9 . 1 0 H o fs t ad e 1 Ó en Jf� (A. 1 9 7 7 : 1 5 8 ) 1 J . 1 1 Me chels Bro ek 6 eks . (A. 19 77 : 1 5 8 )

EIDEREEND , Somat e r i a mo l lis s ima mol lü.;s ima 1 9 7 5 : 2 1 . 9 Dij l e val l e i 5 Ó en 1 6 � in e c l ip skl e e d ( A . 1 9 7 5 : 93 ) , vro egs t e e n t e ven s e er s t e s ept emb e r­ me lding vo o r B r ab ant. 1 4 . 1 0 Vilvo o rde ( s p o ren van s t o oko lie ) ( JDW) 1 J t o t J 1 . 1 2 H o fs t ad e ( HAN ; A . 1 9 75 : 1 64 ) 1 9 7 6 : 6 . 1 t o t 8 . 2 H o fs t ad e ( WJ Bru ) ; eers t e o ve rwint e ­ r ings geval . 1 5 . 1 1 S t . Agat ha-R o d e ( A . P ic ard ) 2 1. 11 Ro o d K l o o s t e r /Oud ergem ( A . 1 9 7 7 : 1 5 8 ) MIDD�LSTE ZAAGBEK, Me rgus s e rrat o r

1 9 75 : 1 5 . 1 1 Me ch e l s Bro ek in novemb e r

J

wij fj e s ( E CA) ; vro e g s t e datum

1J.


NONNETJE , . Mergus albellus 1 9 7 6 : 2 t o t 1 4 . J S t . Agatha-R o d e ( A . 1 97 6 l aat s t e d atum in maart .

263 -W . 1 9 7 7

19C

BERGEEND , T ad o rna t adorn a 1 97 1

2 7 . 4 S t e rr e b e ek 2 eks . ( GIE ) ; l aat s t e datum i n apri l

1 976

2 . 5 We e r d e ( ECA) 1 9 . 5 en 2 . I Ke s s e l -Lo ( W . 1 97 7 : 1 89 ) twe e d e en de rde me iwaarneming ; e e r s t e juniwaarneming

CASARCA , Tad o rn a fe rrugine a 1 9 75

1 , 2 e n 1 J. 1 1 Me c he ls B roek (W.1 977 : 1 7 7 •J 1 9 7 8 : 1 8

1 976

2 7 . 1 1 Oud-Heve r l e e , 5 . 1 2 N e e ri j s e ( w . 1 9 7 8 : 1 82 )

GAN ZEN , Ans e r s pe c . 1 975

5 . 8 Gansho ren 8 eks . zui dwaar t s ( O rn . Brab . 66 ) ; vro egs t e d atum en t e vens e e r s t e au gu s tus waarneming .

GRAUWE GANS , Ans e r ans e r an s er 1 9 75 : 2 6 . J t o t 1 0 . 4 S t. Agatha-Ro d e J eks. ( w. 1 9 7 6 : 1 26 A . 1 9 75 : 4 5 ) ; vrij t amme vo ge l s , vermo e d e li j k erg e rn on t snapt . i1 o S t . Agatha-R o d e 2 8 eks . ( A . 1 9 75 vro eg s te d atum in okt o b e r .

1 00) ;

de t we e '

R OTGANS , B r an t a be rn i cla b e rnicl� Add e mdum : 1 9 7 6 : 28 . 2 St ; Gen e s iu s R o d e 6 eks . ( A . 1 97 5 : 29 0 BRANDGAN S , Br an t a l eu c o p s i s Add endum : 1 97 6 : 1 4 . 2 t o t 1 4 . J Lemb e ek (MDH , PVA , PRO) J 1 . 1 2. Rixens arL 2 0 eks . ZW ( A . 1 9 77 : 1 97 )

14.


o,

DWERG.AREND , Hieraaë tus penn atu s pennatu s 1 9 7 6 : 2 . 5 Le e fdaal (w. 1 9 7 6 : 26 4 - 26 5) 6 . 5 H aacht SPERWER , Ac c ipi t e r ni su s Twe e l at e me iwaarnemingen : 23 . 5 . 1 9 73 Averb o de ( me t zwe e ds e r ing : g e ringd al s pu l lu s in ju l i 1 97 0),31. 5 . 1 97 5 T ervur en! e en wij f j e acht ervo l gt hals bandparkie t en.

2)

De twe e d e dubb e le he rvangs t van e en s p e rwer we rd in 1 9 7 5 uit No o rwegen geme l d . Di t eks e mp l aar werd in novemb e r 1 9 73 in d e prov. Antw e rp en g eringd en op 23.2.1 9 7 5 t e P erk g e c on­ t ro l e erd ; op 1 .5 we rd he t in Opp l and / No orweg en do o d g evonden . RODE WOUW , Milvu s mi lvu s mil vu s 1 9 7 5 : é én waarneming p e r half m e i; twe e waarne mingen in d e l aat s t e we ek v an juni . é én nove mb e r- en één de c e mberwaarn e ming 1 6 . 1 1 . 1 9 7 5 L'E c lu s e 1 7 . 1 2 . 19 7 6 H o l s b e ek ZWART E WOUW , Mi lvus mi grans migrans Co rrig endum : vro eg s t e d atum wo rdt " 7 .4 . 1 9 7 4 S t . Jo ris -We e rt . '' 1 9 74

6 . 1 0 H o fs t ade 2 eks . ; 3 . 1 1 Thor emb ais -S t -Trond

1 97 5

8 . 6 Mon t -S t -Guib e r t ; 1 en 3 0 . 8 Herent 2 8 . 9 S t . Agatha-R o d e e n C l ab e c q ; 3 . 11 N e e rijs e

1 976

2 9 . 3 S t r omb e ek-Be ve r ; e e rs t e maartw aarneming 1 0. 6 Flo rival -j5. 1 1 Dil b e ek

WESPENDI EF , P e rni s apivo ru s 1 9 7 5 : 1 . 1 1 S t . Ag atha-R o d e ( w . 1 97 6 novemb e rg e val .

53); t we e de

BRUINE KIEKENDIEF, Ci rcu s aerugino sus ae rugino s u s 1 97 6 : in januari en e in d e febru ari / b e gin maart 1 wij fje t e Ge lrod e ; 6 . 3 H o e gaard en 1 � ,,,.. 2? en 3 0 . 6 S t . Agatha-R o d e r e s p ek t ieve lijk 1 � en 2 �� 6 . 1 1 Ne eri j s e . ·

.

15.


GRAUWE KIEKEND IEF , Ci r cu s pyg argu s 1 9 7 6 : 2 5 . 9 Opheyl i s s e m 1

Ó

(A. 1977

1 59 )

Sind s 19 6 7 i s d i t d e eni ge p o s i ti e ve waarneming van d e z e s o o rt d i e on s b e kend i s . VISAREND , P andi o n h aliae tu s haliaetu s Twe e l ate d at a i n vo or- en n aj aar : 2 8 . 1 0. 1 9 7 4 te S t . Agath a-Rode ; 2 9 . 5 . 1 9 7 5 Vi l l er s -l a-Vi l l e . SMELLEKEN , Fal c o c o lumb ariu s aes alon Do o rtr e k in he t vo or j aar t o t b e gin me i : 20 . 4 . 1 9 75 Te s t e l t ( w. 19 7 6 : 1 2 1) en 2 . 5. 1 9 76 Heve r l e e ( W . 1 9 7 7 : 1 90 ) . BOOMVALK , F al c o subbu t e o subbute o 1 9 7 6 : 2 9 . 1 0 St . Agath a-Ro de 2 eks . ( ECA , JDW, JDB , TOF ) ; l aat s t e datum in oktob e r . KORHOEN , Lyru ru s t et r i x 1 975 19 76

1 4 . 5 . Schaerb eek ( ürn . Brab . 6 5 )

J . 12 Wijgmaal -Heren t 4 Ó; 7 . 12 Wi j gmaal-He rent J Ó' en 1 � ( W . 1 9 77 : 1 5 9 ) •

PATRIJS , Perdi x p erdix p e r d i x Co rrigendum bl z. 22 , t wee de aline a : de twe e ringvond s ten uit Neder l and d i enen ges chrapt. KWARTEL, Co t urnix c o turnix co turnix E en waarneming

in

december : 29 . 1 2 . 1 970 Perk .

KRAANVOGEL, Gru s grus gru s Laat s te d ata in het voo r j aar 2 1 . 4 . 19 7 6 Ti enen.

20. 4 . 1 9 7 5 Hamm e -Mi l l e ,

I n 1 9 76 opval lend e d o o rtrek in de p e ri o d e 2 9 . 1 0 to t 22 . 1 1r vro egs te d atum 2 . 1 0 St. Lambre chts -Wo luwe . Twe e d e c e mb e rw aarnemingen in 1 9 7 5 : 8 en 1 4 . 1 2 Demerval l e i .

16.


PORSELEINHOEN , Por z ana porzana 1 97 5 : 1 2. 1 0 S t . Jo ri s -Wingc; e e rs t e wa arneming in ok t o b e r . KWARTELKONING ; Cr e x c r e x Twe e waarn emingen i n okt ob er/novemb e r 7 . 10 . 1 96 8 Te s t e l t ( J. P e e t ers ) ; 1 6 . 1 1 . 1 94 6 H o fs t ade ( G . 1 9 50 : 4 4) . MEERKOET , Ful i c a at r a at ra Do o r t r e kke r s in B r abant wo rden 1s win t er s u i t Frankrijk ( 1 ) geme l d . Laat s t e d a tum in ne t voorjaar

:

20 . 4. 1 97 5 T e s t e l t .

Z I LVERPIEVIER , Charadriu s s qu at arol a Add endum : 2 1 . 7 . 1 97 2 S t . Ag at ha-Rode ( W . 1 97 2 : 35 4) 1 7 . 1 1. 1 974 " Br ab ant " 6 eks. ( A. 1 974 : 2 0 5 ) GOUDPLEVIER , P luvi alis apri c ar i a In de e e r s t e we ek van ap ri l 1 97 5 werden voor B rabant ( z e e r ) hoge aant al l e n vas t g e s t e ld t e B i e rb e ek : 3.4 6 0 0 t o t 8 0 0 eks . , 4 . 4 2 0 0 eks . J 6 . 4 720 eks . ge t e ld . Laat s t e d atum in he t voor j aar : 6 . 4 . 1 97 5 Op 1 7 . 1 1 . 1 974 en 1 9. 1 . 1 97 5 werden in Brabant re spek t ieve l ijk

305 en 5 3 6 eks . ge t e l d ( TRI COT 1 9 7 4) . MORIN

� IEVIER ,

Charadri us morin e l lu s .

1 9 74

2 1. 9 Vi lvoorde 2 eks. u i t e en groep van 1 9 s tuks . (G. Burggrae ve , E . C al l e bau t )

1 975

3 . 9 Lubb e ek ( w . 1 9 7 7 : 1 8 )

BONTBE KPLE VIER , Char adriu s hi at i cu l a hi at i cu la Twe e ju l iwaarnemingen : 8 . 7 . 1 97 2 Me l s b ro ek 3 eks . ( P . H e rroel en ) ; J0. 7 . 1 97 6 Ne eri js e 2 eks . ( FRE L , HWX, JDW)

17.


KLEINE

PLEVIER, Char adriu s dub iu s curoni cu s

Bro e dge vall en o f waarnemingen van alarme rend e voge l s in mei/juni : Ze lli k 19 7 2 ; 1 9 7 5 : Epp e gem , G�rompont , Grimb erg en , Z e lli k , Dr o genbos (2 kop p e ls) ; Z ems t (5 kopp e ls 1 9 7 6 : B ink om, E rps-Kwe rps, Grimb e rgen , H aasr o d e : waars chi jn li j k b r o edge val: N e e ri j se; mo g e lij ke br o e dgevallen Bou t e rs Kerko m , Flo rival , Oud -He verle e , Kessel -Lo. Waarnemingen in h e t naj aar : J 1 . 8 en 1 3. 9. 1 9 7 5 Z ems t 2 eks . 2 5 . 9 . 1 9 7 6 B ossu t -Go t t e chain . STE ENLOPER , Areni ar ia i nte rpres inte rpr e s 1 975

:

4 . 5 Oud -Heve rlee (O m . Brab . 66 JW. 1 9 7 6 : 1 2 7 ) twe e d e meiwaarneming i n d e Di j levalle i .

WATERSNIP, G al li nago gallinago gallinago In 1 9 7 6 we rden in Brab ant op 18. 1 en 1 4 . 1 1 r e s pekt i eve lij k 1 52 en 1 86 eks. ge t e ld (Tri c o t 1 9 75 ; 1 9 7 7 ) . 1 975 1 976

J 1 . 1 0 Oud-Heverle e verschi llend e honderd en eks. 2 2. 5 Z emst ; l aatst e waarn eming in mei bui t e n de gekende bro e dp laat s en .

D e do o r t r ekke rs kome n u i t Zwe den (2 ) , Finland(1 ) en W e s t -Du i t sland (1 ) ; do o rt r ekke rs in Brab an t geringd wer d en l at er ui t Frankri j k geme ld . Ove r d e ge gevens van wat ersnippen in Be lgië ge ringd s in d s 1 9 60 versche en e en ui t vo e rige studie v an DHONDT e n VAN HEC KE (1 977 ) . BOKJE , Li mn o c ryp t e s minimu s Vro egst e dat a i n he t n aj aar 1 2 . 9 . 1 97 5 Lubb e ek ; 1 4 . 9 . 1 9 7 5 S t . P i ete rs-Le euw; 1 9 7 6 : 2 8 . 8 . Lub b e ek; 2 d e h e l ft s epte mb e r H o eg aard en; 25 . 9 Perk . Laat s t e d at a in het voorjaar : 20 . 4 . 1 9 7 5 Lu bb e ek ; 1 9 7 6 1 7 . 4 Trem e lo ; 1 7 , 1 8 e n 2 4 . 4 Di j l eval l e i . HOUTSNIP , S c o lopax ru s t i c o l a rusti c o l a C o r ri gen dum , 5 d e en 6 d e re gel ve rvangen d o o r : Do o r trekke r s in Brab ant komen lang s N e d e r l and ( 1 ) en wo rden 1s win t er s ui t Frankri j k (1 ), u i t Gro o t-Bri t anni ë ( 1 ) o f in vo o r j aar ui t Ierl and (1 ) geme ld .

18.

l


WULP, Numenius arqu at a arqu at a Vro e gst e d atum wo rd t : 1 . 8 . 1 9 7 5 S t . Agatha-Ro de . �s

.j11 !rS

REGENWULP , Numeniu s phae o pu s phae o pus E en maar twaarne ming : 2 5 �30 . 3 Wemme l ( A . 1 9 7 6 : 2 6 4 ) Laat st e d at a in me i 1 9 7 6 : 2 . 5 N e e ri jse ; 7 . 5 W e e rd e . GRU TTO , Limo sa limosa limo sa Laat st e d atum in h e t voor j aar wordt Oud-Heve r l e e .

:

1 4 .5 . 1 9 7 2

Twe e de h o o gst e aant al vo o r de Di j l ev all e i : 7 2 eks. o p 1 9 e n 2 1 . 3 . 1 976 . ROS SE GRUTTO , Limosa lapponi c a l apponi c a Vi e rd e g eval vo o r Brab an t : 7 en 8. 9 . 1 9 7 5 Heve r l e e (w. 1 9 7 6 : 5 4 ) WITGAT JE , Tringa o chropus Laat st e d atum in he t vo o r j aar wo r d t : 29 . 5 . 1 9 7 6 Te rvur e n ; In j anu ari 1 9 7 6 e erst e me lding u i t Marokko van e en vo g e l ·in ju l i 1 9 7 1 g e ringd i n d e Deme rval l e i . �

BOSRU ITER, Tringa gl ar e o l a Laat ste d atum in he t n aj aar wo rd t : 1 3 . 1 0 ( j aar ? ) (Van S ch aren e n Jo i ris , 1 9 7 2 ) . E �n waarneming in no vembe r : 7 . 1 1 . 1 9 7 6 S t; J o ri s-Winge E �n waarneming in maar t

:

1 9 . 3. 1 9 76 N e e r i j se

De d o o r t r e kke rs in Brab an t komen o . a . uit Denemarken ( 1 ) . TU REUJUR , Tringa to t anus No vembèr- en dec emb erwaarnemingen : 3 en 5 . 11 . 1 9 7 5 Di j l e val l e i ; 1 976 : 1 4 , 2 0 en 26 . 1 1 Di j l eval l e i ; 5 . 1 2 M e che ls Bro ek. l81

Laat st e d atum in he t vo o rj aar : 4 . 6 . 1 97 6 N e e r i jse .

19.


OEVERIDPER7 Tringa hypo leu c os Laat st e d atum in het n aj aar : 2 4 . 1 0 . 1 9 7 6 Oud-H e ver l e e ; l aat ste datum in he t vo o r j aar : 1 . 6 . 1 9 7 5 S t . Jo ri s - Winge en Ke s se l -Lo ; 2 8. 5 . 1 9 7 6 Vo s sem. Derde en vi e rde waarne ming in de t we e d e he lft van juni : 2 8 . 6 . 1 97 5 Ro t selaar en H e ve rl e e . Derde me l d ing in feb ru ari ( JDB ) E én o ve rwin t e ring s g e val Me che l s B r o ek

-

2 1 . 2 . 1 9 7 6 Oud -H eve rle e J eks . van okto b e r 1 9 7 6 t o t 2 . 1 . 19 7 7

S o mmige vo gels verplaat sen zi ch ze er s n e l t i j den s d e herfs t tr ek : 1 8 5 km. p e r d ag . ZWARTE RU ITER , Tringa e rythropus �aat s t e datum in h e t vo o r j aar

25 . 5 . 1 9 7 6 N e e ri j s e .

I

E en waarn eming in de d e rd e we ek van j u l i : 1 7 . 7 . 1 9 7 6 Oud -Heverl e e. GROENPO OTRUITER , Tringa ne bu l ari a Eerste

feb ru arime l ding : J . 2 . 1 9 7 6 Heve r l e e .

Twe e r e l at i e f gro t e gr o ep en in d e Di j l e vallei : 2 5 . 4 . 1 9 7 6 N e e r i j s e 32 eks. , Flo rival 9 eks. ; me i 1 9 7 6 Di j l evall ei J6 ekE 2 8 . 8 . 1 9 7 6 Di j leval l e i 27 eks . KANOETSTRANDLOPER , Cali dri s c anu tus c anu tu s Add endum : 2 8 . 5 . 1 9 74 Ave rb o d e ( R o e rd omp 1 5

JJ )

KLEINE STRANDLOPER , Calidris minu t a Vro e gst e d at a i n het n aj aar : 26 . 8 . 1 974 Ti enen; 1 9 75 : 2 1 . 8 Me che ls Bro ek , 28 . 8 Ti enen ; 1 9 7 6 : 4 . 9 S t . Agatha-R o d e Ho o g s t e aan t al l en : 1 8 . 10 . 1 9 7 5 S t . Agath a-Ro d e 7 eks . JO en J 1 . 8 . 1 9 75 Ti enen 1 8 eks . ( op 4 . 9 n o g 9 eks . ) ; 26 . 9 . 1 9 7 6 H oe g aarden 9 eks.

20.


TEMMIN C K$ STRANDLOPER, C al i dris t e mmincki i Add enda : 22 . 5 . 1 9 7 2 F l o rival-Ar chenn e s 2 eks. ( A . 1 9 77 : 1 5 ) 2 7 . 8. 1 9 7 4 Ti ene n 3 eks. (A . 1 9 7 7 : 31 ) 26 e n 2 8. 9 . 1 9 7 4 Oud -Hever l e e ( A . 1 9 7 7 : 31). BONTE STRAN DIDPER, C al i dr i s alp ina Rege lm at i ge waarnemingen in okt o b e r/no vemb e r in d e Di j l eval l e i ; l aat st e d a t a : 2 3 . 1 1 . 1 9 75 en 1 . 1 2 . 1 97 6 . E �n wi n t e rwaarn eming : 26 . 1 2 . 19 76 en 2 .1. 1 9 7 7 Me che ls Bro ek Vro egst e d atum i n het n aj aar : 2 8 . 7 .19 76 Di j l evall e i . KROMBEKSTR.A_�DIDPER, C al id r i s fe rruginea add e n d a : 1 975

J O en J 1 . 8. Ti e n e n ( A . 1 9 7 5 : 1 0 2 )

1 976

J 0. 8 H eve r l e e ( w. 1 9 7 8 : 5 5 ) 2 e n 3. 9 S t . Agatha-Ro d e 1 3 t o t 1 7 . 9 Ho e gaard e n (A.1977 : 1 6 1 ) .

DRIETEENS TRANDLOPER, C ali dr i s alb a addendum : eks

1 9 7 5 : J 1 .8 Ti e n e n ( A. 1 9 75

1 02)

KEMPHAAN, Phi l omachu s pugn ax Vro egst e d at a i n he t vo o r j aar 6 . 3. 1 9 7 6 N e e ri j se .

8 . J . 1 9 7 5 Oud-Heve rl e e ;

Eén waarnemi ng b egin de c emb e r : 1 . 12 . 19 7 6 S t; Agatha-Ro d e 4 eks. ; é é n waarnemi ng e i nde feb ruari : 2 9 . 2 . 1 9 7 6 Oud­ H e verl e e . KllJUT , Re cu rvi rostra avo se t t a Laat st e d a tum i n het voor j aar wo rd t : 2 6 . 5 . 1 9 75 N e eri j se . E e rst e j uniwaarnemi ng vo o r Brab ant : 1 5 . 6 . 1 9 75 Ti enen ( A . 1 97 5 : 5 1 ) Gro o tst e gro ep i n he t vo o r j aar : J O . J . 1 9 7 6 Me che ls B r o e k 4 1 eks . ( afd . M e c he l e n) .

21 .


GRAUWE FRANJEP OOT , Phal ar o pu s l o b atu s C o rri g endum p . 3 5 : 25 . 8 t o t 8 . 9 . 1 9 7 4 Ti enen ( A . 1 9 7 7 i n p l aat s van 25 . 8 . 1 9 7 4 . 1 9 76 Add end a 2 6. 8 S t . Agatha-R o d e ( A. 1 9 7 7 : 9 9 ) 2 2 t o t 2 7 . 8 S t . Agatha-R o d e ( w. 1 9 7 8

32 )

55 ) .

GRIE L, Burhinu s o e di cne mus o e di cne mus Add endum : s ep t embe r 1 9 3 2 Go e t s enh o ven ( ve r z . B o on-He c king , med . Fr . Gro o t ae rs ) . KLEIN E JAGER , S t e r c o rariu s par asi t i cu s Add endum : 1 7 . 1 1 . 1 9 73 S t . Agatha-Ro d e (A . 19 7 7

27)

GROTE MANTEIMEEUW , Larus marinu s Vro e gs t e d at a i n h e t n aj aar 4 . 1 0.1 9 7 5 W e e rd e ; 1 9 7 6 : 1 0 . 9 St. Agatha-Ro d e ; 1 2 . 9 Eppe ge m. KLEIN E MANTELMEEUW , Laru s fu s cus Add en d a : 1 6 . 1 2. 1 9 62 Ho fs t ad e ( Ave s, avr i l 1 9 6 3 : 9 ) 2 8 . 5 . 1 9 7 2 Di j leval l e i 3 ..f.ks . (w. 1 9 7 2 : 32 2 ) 1 1 . 1 1 . 1 97 3 W e e rde 2 eks . (O rn . Brab . 72 ) S inds 1 9 7 2 r e g e lmat ige d o or t r ekker en wint ergas t in z e e r kl e in aant al ( CALLEBAUT 1 9 7 7 ) v an e ind e au gus tus t o t in apr i l ; vro egs t e en l aat s t e d at a : 2 5 . 8 . 1 9 7 6 Mont -S t -Gu i b e rt 1 9 . 4 Ou d -H e ve rle e . Ve rmo e d eli j k b ehoren so mmi ge d o o r t r e kke r s in he t vo o r j aar t o t de vo rm graels i l (w. 1 972 : 32 2 ) . ZILVERMEEUW , La.ru s argent atu s argen t atu s De st atu s di en t al s vo lg t gewi j zigd : rrD o o r t r ekker en win t e gas t i n vri j kl e i n aant al ; ove rzome r t i n z e er k l e in aant al s inds 1 97 5 " ( CALIEBAUT 1 9 7 7 ) . Een waarneming van t we e ge e lpo t i ge eks . Oud-H ever l e e ( w . 1 9 7 7 : 1 9 1 ) .

22 .

: 1 2 t o t 2 1 . 4 . 1 9 76


STORMMEEU W , Larus c anu s Twe e me iw aarnemingen in de t we e de helft van de maand, twee waarneming e n in d e l aatste we ek van juni ( CALLEBAU T 1977). De e e rst e he rvangst van e en Brab ant se wint(�rvog e l we rd geme ld u i t Zwe d en ( 2 9 . 6 . 1 9 7 5) . KO KMEEUW , Larus r i dibundu s Ni euwe b ro e dvo ge l vo or B r ab an t : me i / juni 1 976 Tienen 3 6 n e st en ( A.1 9 7 5 : 2 87 ) . 1 97 6

:

1 J . 1 0 Lake n e e rst e j aars u i t Li t au en; vro egst e d atum ui t di e st re ek ; in j anuari e e rst e vast st e l­ ling van ove rwinte ring van e en kokme euw in B e lgi ë ge b o ren .

ZWARTKOPMEEUW , Larus me l ano c e phalus Add endum 3 4 . 1 9 71 Bo svo o r d e ( A . 1 9 7 7 : 9 ) •

DWERG.MEEU W, Larus minu tus De st atu s d i ent a ls vo lgt gewi jzigd : " Sinds 1969 rege lma­ tige d o o r t r ekker in z e e r kl e in aantal van augustus to t in ok t ob e r en in apri l /me i" ( CALLEBAUT 1 9 7 7 ) . 1 9 7 5 /1 9 7 6 : één de c emb e rwaarneming en é én januarivondst ( A . 1 9 7 5 : 1 02. W . 1 9 7 8 : 178). �

ZWARTE STERN , Chl i doni as n i ge r n i ge r Laat st e d atum i n he t vo o r j aar wor d t H e ve rl e e .

14.6.1976 Oud-

VISDIEF, Ste rn a hirundo hirundo Tweede

juliwaarneming voor Brabant

1.7.1975 St.Agatha-Rode

( A . 1 9 7 5 : 1 02 ) .

23 .


NO ORDS E STERN , St e rna p ar adi sae a E e rst e waarneming na 1 9 00 : 1 0. 5 . 1 9 72 S t . Agatha-Ro d e (K . Van S ch aren ) GROTE STERN , S t erna sandvi c e nsi s sandvi c ensi s Add endum : 25 en 26 . 6 . 1 9 6 1 R o o sb e ek (G . 1 9 63 : 87 en 5 3 6 ). HOUTDUIF , C o lumb a p alumbu s p alumbus G r o o t st e aant al in d e maand mei : 1 4 .5 . 1 9 7 5 H e verl e e c a . 1 5 00 eks . i n open ve ld (w. 1 976 : 1 2 7 ) . TORTEL, S t r e p t o p e li a turtur turtur Vro egst e en l aat st e d a t a word en en 5 . 10. 1 9 75 Kobbe gem .

1 3. 4 . 1 975 Hakendo ve r

TURKSE TORTEL , S tr e pt op e li a d e c ao c t o d e c ao c t o Twe e d e melding u i t Du i t sland (1 . 1 2 . 1 9 7 4 ) vo g e l ui t Brabant .

van

e en n ovemb er­

KOEKO EK, Cu cu lu s c ano rus c an o rus Vro ege apr i ld at a , 1 97 5 : 6 . 4 Grimb e rgen , 7 . 4 S t . Pi e t e r s -R o dE 1 9 7 6 : 2 en J. 4. Z emst • Ee rst e ge val v an e en pullus 1 9 7 6 d at ru im zes weken l at e r u i t N o o rd-B r ab ant /Ne d e r l and we rd t e rugge meld (t e ve rg e li j k e 1 me t twe e i d en t i ek e gevall en g e c i t e e rd do o r DE S MET 1 9 7 2 : 2 81-2 82 ). Onlangs he e ft SEEL ( 1 9 7 7 ) o ve r de t rek van de N o o rd-w e st ­ europese p o pulat i e e e n b e langri j ke studi e ge publi c e e rd in Ibis 1 19 : 3 09- 3 2 2 . KERKUIL , Ty t o alb a �it t at a Een rie st j ong ui t Waals-Brab an t we rd be gin april 1 9 75 u i t Keu l en g em e ld : e e r st e geval u i t W e st -Du i tsland . Eind e febru ari 1 97 6 we rd t e W e e r d e e en vo ge l ui t N e de rland vast g e st eld : e e rst e ge val ui t d at l aEd .

24 .


DWERGO ORU I L , O tus sc ops sc ops E e rst e vaHt st e l ling na 1 90 0 : van 1 0 t o t 2 1 . 6 . 1 9 75 e en ro epende vo g e l te Ohain (A . 1 975 : 5 2; 1 97 7 : J 8 ) . Hi e rb i j we z e opgeme rkt d at de voge l z e l f ge en enke l e k e e r we rd waargenomen . RANSUIL , Asi o o tus o tus Twe e hervangst en t onen aan dat in de t we e d e he l ft van maart ne d e rl a.nd se vo ge ls in Brab ant nog kunn en ve rb l i j ven o f d at onz e b ro e dvoge ls n og in Fr ankri j k vert o e ven . VELDUI L, Asi o flammeu s flanuneu s De rd e geval in augustus : 23 . 8 . 1 9 7 0 Ave rb o de . GI ERZWALUW, Apu s apus apu s De rd e okto b erwaarne ming : 1 4 . 1 0 .19 7 6 We r cht er ( W . 19 78 : 5 5 ) E en adul t e vo ge l g e ringd in mei 1968 t e Oud-H eve rl e e we rd na 7 j aar u i t G e l de r l and geme ld : e e rst e melding u i t N e d e r­ lan d . E en le e f t i j d van minst ens acht j aar i s ni e t ongewo on ; me e r h i e r o vo r kan men vin d en b i j WEITNAUER, 1975 , Orn.Beob. 72 : 8 7 -1 00) . HOP , Upup a epops epops Vro e gst e d atum wo rd t

2 . 4 . 1 9 6 8 N o ssegem ( O rn. Brab . 72) .

MIDDE LSTE BONTE SPE CHT , Dendro c opus me diu s me diu s Add endum : 2 8 . 4 . 1 9 7 6 Bierb e ek (w. 1 9 7 6 ve rk e e rd e li j k 1 8 . 4 .

J4 8 ) j in W .

1 977

1 92 st aat

KLEINE BONTE SPE CHT, Dendro c opu s minor ho rt o rum De von d st van e en mann e tj e me t n e d e r l andse ring (d e e e rst e vo o r B e lgi ĂŤ) t o ont aan dat d e z e so o rt z i ch o ok verplaat st (Orn . B rab . 6 8 : 9 )

25 .


DRAAIHALS, .Jynx t o rqu i l la t o rqu i l l a Twe e okt ob e rwaarnemingen i n 1 9 7 4 e n 23 . 1 0 Mel s b ro ek .

1 2 . 1 0 Je t t e (A. 19 7 4

1 59)

BOOMLEEUWERIK , Lullu l a arb o re a arb o r e a 1 9 75/1 9 7 6 : twee win t e rwaarnemingen : 1 6 . 1 2 Grimb e rgen 3 eks . 3 1 . 1 . Grimb e rgen 5 eks . ( ECA ) . Ui t vro eg e r e j aren zijn s l e cht twe e andere dece mberwaarnemingen en é én j anu arigeval b ek end : 1 J . 1 2 . 1 9 2 4 Tervuren ( ve r z . KBIN) 7 . 1 . 1 9 5 0 Oud-H e ve rl e e ( BEQUAERT 1 9 6 4 : 81 ) 1 5 . 1 2 .1967 Me s s e lb r o ek J eks. ( N . Cuype rs, M. C l e r ckx) . VELDLEEUWERIK, Al aud a arven s i s arvens i s E e rs t e me l d ing ui t Sp an j e (2 1 .1 1 . 1 9 75 ) van e en eks . d at zi j n ring r e eds 7 j aar d ro e g . BOERENZWALUW, H i rund o rus t i c a r u st i c a N o vemb e rwaarne mingen , 1 97 4 : 1 0.1 1 Flo ri val; 24. 1 1 N e e ri j s e J 1 97 5 : J.11 Cl ab e c q J eks . , 8. 1 1 H aacht ; 15 en 1 6 . 1 1 Laken / 1 9 7 6 : 5 . 1 1 H eve r ·

Op 1 1 . 9 . 1 9 7 5 te Ho e i l aart een eks . met ned e r l and s e ring vroegs t e mel ding ui t N e d er l and . E en me lding u i t I t al i ë (2 . 5 . 19 7 6 ) wi j s t op de l at e t erug­ ke e r van t w e e dej aar s voge l s . HUI SZWAUJW , De li c hon urbi c a urbi c a Twe e d e maartwaarneming : 2 1 . 3 . 1 97 6 Ukke l (A . 1 9 7 6

2

66 )

.

O EVERZWALUW , R i p ari a rip ari a rip ari a E en w aarneming in d e l aat s t e we ek van okt o b e r : 2 4 . 1 0 N ee r i j s E ( A. 1 9 77 : 1 62) . H o e vro eg s ommi ge adul t e mannet j es we g t r ekken , wo rd t aange ­ t o on d d o o r de me lding van e en geringde voge l u i t Span j e , d i e ald a ar we rd vast g est e ld op 1 8. 8. 19 74 . Dat d e lent e t rek a anhou d t t o t in de e e r s t e he lft van juni wor d t b ewezen do o r d e mel d ing van e en eks . met ne d e r l and s e ring o p 1 0 . 6 . 1 9 73 ( O rn . B r ab . 6 8 : 9 ) .

26.


DUINPIEPER , Anthus

1)

:; 1.

. t <:

c<.unpcstris

c ampest ri s

In 1 9 7 5 en 1 9 7 6 d o o rt rekke r i n z e er kl e i n aéill t al in augustus/ sep t emb er ; vro e gst e datum 1 7 . 8 . 1 9 7 5 Z emst; laatst e d atum J . 1 0 . 1 9 7 5 Z emst . H o o gst e aant al : 1 4 eks . o p 1 4 . 9 . 1 976 t e H aasr o d e (W. 1 9 7 8 : 5 5) . GRASPIEPER , Anthu s prat ensi s Ove r d e t rek van de grasp i e pe r, gest eund op ringgege ve ns wo rd t b e ri cht do o r DE FRAINE (1 9 75 ) . WATER P IEPER , .Anthu s spino l e t t a spin o l e t ta E rratum b l z . 5 6 , l aat st e p aragraaf ; E en ge ringde vo g e l u i t " Oost enri j k " i n p l aat s van Zu id-Dui t sl and . Vro egst e waarneming ; 2 . 1 0 . 1 9 76 Di jlevall e i ; l aatst e d at a in he t vo o r j aar : 1 8 . 4 . 1 9 75 Me sse lbroe k ; 2 0 . 4 . 1 9 62 Me lsb ro ek ; 2 1 . 4 . 1 9 6 3 Woluwe . ROUWKWIKSTAART , Mo t ac i lla alb a yarrelli Addend a : 2 1 . 4 . ) 2 J . 4 en 1 4 . 5 . 1 9 7 5 Heve r l e e (W . 19 7 7 : 1 7 5 ) J0 . 1 t o t 7 . 2 . 1 9 76 Oud-Heverl e e (w . 1 9 7 6 : 34 9 / 1 97 7

1 92 )

GROTE GE LE KWIKSTAART , Mo t ac i l l a c inere a c ine re a Erratum : p . 1 09 , 1 1 d e r e ge l : ringme ld ing in S pan j e d i ent ge schrap t ( w . 1 9 7 6 : 8 3) . Einde se p t e mber 1 9 76 werd t e Oud-Heve r l e e e en eks . g e c on­ t ro l e e rd d rager van e en ring u i t O o st -Du i t sl and ; di t is he t twe e d e geval voor Brab an t .

se

GELE

KWIKS TAART , Mo t ac i lla fl ava flava

Laat st e dat a in he t naj aar : 24 . 10 . 19 7 6 B o svo o rde (A . 1 97 7 : 1 6 2) ; 26 . 1 0 . 1 9 7 5 Ti enen (A . 1 97 5 : 1 0J ) . E en e e rst e melding ui t N o o rwegen ( b e g i n juni 1 9 7 5 ) t o ont aan d at skandi navi schfvo g e ls in sep t e mb e r d o o r Brab ant trekken .

27 .


ENGE LS E GELE KWIKSTAART , M o t ac i l l a flava fl avi s s ima Add endum : 2 7 . 4 . 1 9 7 5 Oud-H ever l e e ( w . 1 9 7 6 : 128) NO ORDSE GE LE KWIKSTAART , Mo t ac i l l a fl ava thunbe rgi Add end a : 1 9 75 : Li e d eke rke 1 6 op 1 4 . 5 , 5 eks . o p 2 5. 5 ( w. 1 9 7 6 : 1 24 ; 1 9 7 7 1 . 9 . 1 9 7 6 Grimb e rgen 2 eks . ( w . 1 9 7 8 :

op 1 5 . 5 en 3 't 75 ) 1 1 79 )

BALKAN GE LE KWIKSTAART , Mo t ac i lla fl ava fe l d e gg 1 4 . 5 . 1 9 7 5 Li e dekerke ( W . 1 9 7 7 : 1 75 ) Ni euwe onder s o o r t vo o r Brab an t . PESTVOGEL , Bombyc i l l a garrulu s garrulu s Add endum : E en waarn eming in d e e e r s t e we ek van s ep t ember 7 . 9 . 1 9 69 G almaard en ( W . 1 9 7 1 : 1 68 ) . KRAMSVOGE L, Turdus pi l ari s pi l ar i s Addend a : 1 966 1 1 . 6 Lubbe ek ( vo ge l me t fin s e ring ) ; vro egs t e en t e vens t we e d e juni d atum vo or B rab ant ( Orn. B r ab . 7 0 ) 1 9 75

1 . 7 Te rvu r en 2 eks . overvli e gend; 3 1 . 8 P e l l enb e rg 5 eks . ( w . 1 9 7 7 : 1 7 5 ) 1 8 . 9 Ve lt e m ( Orn . Br ab . 66 )

ZANGLI JS TER , Turdu s phi l ome l o s c l arke i U i t e en c ont ro l evang s t b l i jkt d at s ommi ge voge ls b egin me i in he t no o r d en van Fr ankri jk nog ver t o even ( o rn. Brab . 6 8 : KOPERWIEK , Turdu s i li acus i li acu s 19 1 ), 1 9 7 6 , twe e me i d at a : 1 . 5 H e ve r l e e 2 eks . ( W . 1 9 77 1 . 5 Eppegem ( ECA ) Vro e gs t e d atum wo rd t : 2 4 . 9 B e ers e l ( MDH ) Twe e vo g e l s geringd o p 1 7 . 1 . 1 9 7 6 en 8 . 1 1 . 1 97 5 we rd en op 5 en 6 . 2 . 1 9 7 6 u i t E nge l and geme ld .

28 .


MEREL , Turdus me rula me rula E en e e rst j aars t ( 1 0 . 1 1 . 1 9 73) we rd e en j aar l at e r u i t D almat i ë / Jo egoslavi ë geme l d . Di t i s he t e e rst e geval vo o r B e lgi ë ( Orn . B rab . 6 8 : 1 1 ) . In d e t we e d e he lft van s e p t emb e r wo rd en sommige adu l t e me r e ls r e e d s ui t Frankri j k o f Sp anje t e ruggeme l d . Vo lgens H ERROE I.EN EN JANS SENS ( 1 9 7 6 ) z ou d en d e me re l s , z o al s d e spreeuwen, st e e nvrucht en n o d i g hebben om go e d t e rui en . G e brek aan d e z e vru cht en in sommige s t r eken van Brabant i s we lli ch t d e o o rz aak waarom e r me re ls z i jn di e n a d e b r o e dt i j d o ok d e kersenst r e ek i n Limbu rg o p z o eken . ROODBORSTTAPUIT , S axi c o la t o rqu at a t orqu at a 1 9 7 5 : t we e de c emb e rwaarne mingen J 1 . 1 2 Gr imb e rgen ( E CA) .

:

24 . 12

Ukke l ( A . 1 9 75

1 67 )

G EKRAAGDE i-i. OO DSTAART , Pho eni curus pho eni curus pho eni curu s 1 9 7 5 , twe e waarnemingen in de derde d ekade van o kt o b e r 2 1 . 1 0 Wi j gmaal / H e rent ( VRE ) ; J 1 . 10 Heve rl e e ( w . 1 9 76 : 1 6 3) ; d e d atum van 31 . 1 0 i s t evens d e me e s t lat e in okt o b e r . ZWARTE ROOD STAART , Pho eni cu rus o chru r o s g i b r al t ar i en s i s Vro ege d at a i n he t vo o r j a ar : 6 . J 1 9 7 5 H al l e 2 1 2 . 19 7 6 Hal 1 e ( MDH) .

Win t e rwaarnemingen : 2 4 . 1 . 1 9 7 lt Vissenaken ( W . 1 9 75 : 1 6 5 ) 1 en 4 . 1 Oud e rgem ' 4 . 2 . 1 9 75 Ove ri j s e ( A . 1 9 7 4 : 2 00) ROODBORST , Eri t hacu s rub e cula rub e cula

)

.

De vro e gst e vo gels verp l aat sen z i ch re e ds in augus tus ; d i t wo r d t aang e t o ond d o o r d e c o n t r o l e van e en n e d e rl and s e vo ge l op J 1 . 8 . 1 9 74 t e E lewi j t ( o rn . Brab . 6 8 : 1 1 ) . Er z i jn e ch t er nog vro egere dat a van onge ringd e vo ge l s : 1 9 64 : 1 5 . 8 Zelli k ; 2 9 . 8 Melsbro ek J 1 9 6 5 : 6 . 8 . S t e enokke r­ ze e l; 1 9 6 6 : 2 2 . 8 Me ls bro ek; 1 9 6 8 : 8 . 8 . Me lsbr o ek; 1 9 6 9 : 29 . 8 M e lsb r o ek; nacht van 1 5 / 1 6 . 8 . 1 9 7 1 e en raams l a cht o ffe r op d e lu chthaven van Z aven t e m; 1 972 : 2 8 . 8 Me ls b ro ek . Twe e ni euwe me ldingen van ge ringde vog e l s u i t Denemarken en de e e r s t e ui t N o o rwe g en .

29

.


CETTI ' S Z AN GE R ,

Cu t t i a

co t ti

C () t t i

T e B e rg ge en enke l e vo ge l me e r vas t ge s t e ld s inds 1 9 7 4 b ehalve o p 1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 ( é én Ó ge ringd ) . Bu i t en d e Di j l eval l e i é én melding : 2 5 . 9 . 1 9 7 6 Ro s i è r e s ( A . 1 9 7 7 : 1 63 ) . E e rs t e me l ding in B e lgi ë van e e n vo ge l u i t N o rdrhe in­ We s t falen ( 1 J . 4 . 1 9 7 5 ) ge c ont ro le e rd t e Oud-H e ve r l e e o p 1 7 . 4 . 1 9 76 ( WG Leuven ) . SPRINKHAARR I ETZANGER , Lo cu s t e l l a nae vi a n ae vi a CLERCKX EN DE FRAINE ( 1 9 76 ) he bben aang e t o ond d at d e do o r t r ek n o g b e l angri j k i s i n d e laat s t e d e c ad e van mei , o . a . d o o r e en cont ro l evangs t van e en t me t dui t s ering ? KI.EINE KAREKIET , Acro c ephalu s s c i rpac eu s s c i rp ac eu s O p 2 1 . 6 . 1 9 75 e en l at e d o o r t r ekker ( me t zwe e d s e ring ) t e B e rg ; was o p 7 . 8 . 1 9 74 als e er s t e j aars ge ringd ; e ers t e m e lding van e en vo ge l u i t Zwe d en . E e rs t e novemb erge val vo o r Brab ant : o p 11 . 1 1 . 1 9 7 6 we rd t e H o e i l aar t e en e er s t e j aars geringd ( S t at . I j s e dal ) . ZWARTKOP , Sylvi a a t r i c api l l a at ri r c api l l a J anu ariwaarnemingen

:

1 9 . 1 . 1 9 75 S t . S t evens -Wo luwe ( O rn . B rab . 6 6 ) J en 4 . 1 . 1 9 7 4 Ukke l ( A . 1 9 7 5 : 1 6 2 )

In 1 9 75 é én novemb e rwaarn eming : 7 . 1 1 H e ver l e e ( w . 1 9 76 : 1 63 In 1 9 76 vi e r voge ls ge ringd in no ve mb e r , vi j f in d e c e mb e r e n é én vond s t : 7 . 1 1 H o e i l aar t ; 7 . 1 1 Heve r-S chip laken , 2 2 . 1 1 C l ab e c q ( t e r p l aat s e op 1 4 . 1 1 ) ; 2 8 . 1 1 As s e ; 2 . 1 2 As s e 4 . 1 2 Lubb e ek ; 1 6 . 1 2 As s e ( 2 vo ge l s ) en é én vond s t t e G ro o t ­ B i j g aard en o p 3 1 . 1 2 ( S t at . Te rlinden , I j s e d al ; werkgr . Deme r­ val l e i ; E . Ghys e b r e cht s ) . S ommi ge twe e d e j aar s vo ge ls keren s l e cht s t e rug in d e l o op van · d e maand me i ; di t wo rd t b e we z en do o r e en wi j f j e d at op 6 . 5 . 1 9 7 5 o p Gibralt ar werd geringd en rond 2 5 . 6 t e Oud enaken d o or e en k at werd ge d o o d ( Orn . Brab . 6 8 : 1 2 ) .

JO.


TU INFIJJITEH , Sylvi a bo rin b o ri n Twe ede ge val i n d e e e r s t e d ek ad e v an n ovemb e r 2 . 1 1 . 1 9 7 4 Ho ei l aar t ( S t at . I j s e d al ) . GRASMUS , S y lvi a c ommun i s c ommuni s Vro e gs t e d atum wo rdt : 9 . 4 . 1 9 76 Z e l l ik ( w . 1 9 7 8 : 1 5 ) . BRAAM S UJ I PER ,

Syl vi a cu rru c a curru c a

Laat s t e d atum wo rdt : 1 6 . 9 . 1 9 7 6 Epp e gem ( E CA) FITI S , Phyl l o s c opu s tro chi lu s t r o chi lu s Laat s t e d atum wo r d t : 1 0 . 1 0 . 1 9 76 zingend e voge l s t e Kraainem, Le e fd aal en Vo s s e m ( A . 1 9 7 7 : 1 6J ) . Twe e d e me l ding ui t No o rwegen van e en d o o r t r ekke r in B r ab an t , in s ep t emb e r g e ringd . NO OR DSE F I TI S , Phyl l o s c opus t ro chi lu s ac r e du l a Add endum : 1 0 . 1 0 . 1 9 76 M e s s e lbro ek ( w . 1 9 7 8 : 1 80 ) . TJIFTJAF , Phyl l o s c o pu s co l lybi t a c o l lybi t a

3)

l· ·

-r

1 9 7 5 , j anu ariwaarn eming : 2 0 . 1 Wi j gmaal-He ren t 1 eks . zingend ; fe b ru ari : J . 2 Ukk e l ( A . 1 97 4 : 200 ) ) 1 1 . 2 K e s s e l-Lo z i ngend ; v 2J . 2 . S T . Kwint ens - Lennik ; 2 4 . 2 Herent zingend . In d e p eri o d e 1 t o t 5 . J vas tge s t e ld t e Vi lvo o r d e , Oud­ He ve rl e e , N e eri j s e en Z oni ënwou d ( VRE , MDH , WJ B ru ; A. 1 9 7 5 : 49 ) . N ovemb e rg e vallen : J en 1 0 . 1 1 Oud-H e verl e e ( WJ Brv) ; 2 . 1 1 Ho e i l ae r t 2 eks . g e ringd ( S t at . I j s edal ) ; 1 6 . 1 1 Wi l s e le . De c emb e r : 7 . 1 2 Ukkel ( A . 1 9 75 : 1 6 6 ) . 1 9 7 6 , j anu ari : 22 . 1 Laken 1 eks . zingend ( ECA ) fe b ru ari : ge en waarnemingen b ekend maar t : 1 . J Di j l eval l e i ( A . 1 9 76 : 2 6 7 ) no vemb e r : 2 8 . 1 1 Ukke l ( A . 1 9 7 7 : 1 6 3 ) d e c emb e r : t e As s e op 4 en 9 . 1 2 t e lken s 1 eks . g e ringd / t e Gl abe c q op 1 1 . 1 2 2 eks ge z i en , op 1 2 . 1 2 J e ks ge ringd . ( S t at . T e r l inden ; we rkgr . Hal l e )

Jl .


BERGFUJITER , Phyl l o s c o pu s b o n e l l i bone l l i Addendum : v . 24 . 5 t o t 7 . 6 . 1 9 7 5 Ukke l ( Z oni ënwoud ) , zingende vog e l g e r ingd e n ge fo t o grafe erd ( Orn. Br ab . 6 6 ; W . 1 9 7 8 : 1 8 0 ) . Erratum b l z . 7 6 : l aat s t e p ar agraaf val t weg ; h e t vl euge l­ d i agr am vai: ·i e vo ge ls van 5 . 5 . 1 9 6 8 e n 24 . 5 . 1 9 7 5 t o on t aan d at h e t om de onde r s o or t b one l li gaat . WAAIERSTAARTRIETZANGER , Ci s t i c o la jun c i d i s N i euwe s o o r t vo or Brab ant : v 22 . 1 2 . 1 9 7 5 H e rent ( w . 1 9 7 6

1 9 77

1 8) .

GRAUWE VLIEGENVANGER , Mu s c i c ap a s tr�at a s t ri at a Lat e datum in he t naj aar : 20 . 9 . 1 9 75 G an s horen. BONTE VLIEGENVANGER , Fi c e du l a hyp o l eu c a hyp o l eu c a O p 1 . 8 . 1 9 76 t e H e ve r l e e e en eks emp l aar me t n e d e r l and s e ring ; t we e d e me l ding u i t N e d e r l and . Vr o eger werden twe e bu i t enl and s e vo ge ls o ok zo vro eg vas t ge s t e l d nl . op J 0 . 7 en 2 . 8 . KLEINE

VLIEGENVANGER , Fi c e du l a p arva parva

E rrat a : b l z . 7 8 : d e l aat s t e twe e waarne mi ngen ( 1 5 en 1 6 . 9 . 1 9 7 J e n 23 . 9 . 1 9 7 3 ) di enen g e s chr apt ; d e z e waarnemingen we rd en ni e t aanvaard d o o r de fran s t alige homo l o g at i e commi s s i e ( A . 1 9 77 : 7 3 ) . Add endum : 2 8 . 5 . 1 9 7 6 H aas ro d e ( W . 1 9 7 6

32 .

349 ; 1 9 77

1 92 )


KOO LMEE S , P a.ru s maj o r maj o r Een ge ringde voge l u i t E s t l and/US SR we r d op 5 . 1 1 . 1 9 7 5 t e Ukke l vas t ge s t e ld ; e en voge l u i t Zwe d en werd o p 1 1 . 1 1 . 1 9 75 t e Z ou t l e euw ge c ont ro l e e rd . De vro e gs t e datum van e en ko o lme e s u i t Li t auen/ U S SR we rd geno t e e r d op 8 . 1 0 . 1 9 6 1 . PIMPELMEE S , P aru s c ae ru l eu s c aeru l eu s THIE LEMANS EN EYCKERMAN ( 1 9 75 ) maken e en onder s che i d tus s en " kon t in ent al e pimp e l s " ( ge b o ren in d e p r o v . Limburg , Lu ik , Luxemburg en N amen) en "ni e t kont inent al e " ( g eb o r en in d e pro v . Antwerp en , Brab ant , Hene gouwen , O o s t - e n We s t-Vl aan­ d e r en) Kon t inent ale pimpe lme z en t rekken me e r en o ok verder ( me e r d an 2 0 0 km. sw) t e rwi j l d e ni e t-kon t in en t a l e vo g e l s ni e t ve rd e r gaan d an 200 km . e cht e r in e en NW t o t We s t e li j ke ri cht ing ! Vi e r voorb e e l d en hi e rvan u i t Brab ant werden gepub l i c e e rd d o o r DE FRAINE ( 1 9 76 ; 1 9 7 8 in vo o rb ere i d ing) . ZWARTE MEE S , P arus at er at e r E er s t e me lding op 1 5 . 1 1 . 1 9 75 van e en dui t s e voge l u i t No rdrhe in-We s t falen . G LANS KOP , P a.rus p alu s t ri s p alu s t ri s E e rs t e j aars g l an s koppen he bb en de n e i gin g , z o als pimp e l­ me z en , om n aar O o s t-Vl aande r en t e t rekk en . MATKOP , P aru s mo nt anu s rhen anu s Ook d e matkop , zo als d e pimpe lme e s , ve r t o ont n e i ging om kort e afs t anden af t e l e ggen in N W ri cht ing : e ers t e j aars S t . Kwint en s- Lennik 2 1 . 7 . 1 9 75 geme ld u i t Zonneb eke , 23 . 1 0 . 1 9 7 5 , afs t and 8 3 km . BAARDMANNETJE , P anu ru s bi armi cus bi armi cu s Add end a : rond half febru ari 1 9 7 5 W at e rmaal-B o s vo o rd e 9 eks . ( Om . B r ab . 66 ) 29 . 8 . 1 976 Fl ori val ( A . 1 9 7 7 : 1 00 ) .

33 .


GRAUWE GORS , Emb e ri z a c al andra c al andra E e rs t e me l ding vo or B e l�i ë op 1 0 . 1 . 1 9 7 6 t e Wommers om van e en du i t s e vo ge l u i t N ordrhe in-We s t falen . RIETGOR S , Emb er i z a s cho eni c lu s s cho eni c lu s De d o o r t rek van d e z e s o o r t he e ft p l aa t s " van februari t o t in apri l ( vo o r al in m aart ) " . De z e t eks t di ent aangep as t aan d e g e g e vens gepub l i c e e rd d o o r DE FRAINE ( 1 9 7 6 ) h o o g t e punt van d e do o r t r ek vo or d e l"Ó'e ind februari / b e gin maart , vo or d e � t in d e e er s t e en t we e d e d ekad e van apr i l . Bui t en l and s e voge ls wo rden in de d er d e we e k van maart nog vas t g e s t e ld : 23 . 3 . 1 9 74 B e rg , e en wi j fj e me t zwe e d s e · r ing ; 20 . 3 . 1 9 7 6 B e r g , e en m ann e t j e me t ne d e r l ands e ring. Op 7 . 4 . 1 9 7 4 wo rdt t e H o egaard en e en eks . me t s p aans e r ing do o d g e vonden ; e e rs t e me lding van e en vo ge l in S pan j e ge rin GROENLING , Chl o ri s ch l ori s chl o ri s E en c on t r o levangs t op 1 6 . 5 . 1 9 7 6 in Frankri j k t o ont aan dat s ommige wi j fj e s op dat o genb lik nog ni e t in hun b ro e dg eb i e d zi jn we e rg eke erd . PUTTER , C ardu e li s c ar du e l i s c ardue li s Add endum : Win t e rvo ge l in kl e in aant al . SIJS , C ardu e l i s spinus Co rri gendum b l z . 86 , 1 9 d e r e ge l : het b ro e dg e val 1 1 1 9 65 Z oni ënwoud " d i ent g e s chrapt ( DE FRAINE EN HERROE LEN 1 1 9 7 6 : 1 5J ) . FRATER , C ardue l i s fl aviro s t r i s fl avi ro s t ri s Vro e gs t e datum wo rdt : v 5 . 1 0 . 1 9 7 6 O ve r i j s e ( s t at . I j s e d al ) .

J 4.


KLEINE B.ARMSIJS , C ardu e li s fl amm e a c ab are t To e v al l i ge bro edvo ge l : in 1 9 7 6 b ro e dg e va l t e Oud-H e ve rl e e ( w . 1 9 7 6 : 3 5 O ; 1 9 7 7 : 192 ) en ringgeval p e r half ju l i : 1 4 . 7 Ho e i l aar t adu l t ë ( S t at . I j s e d al ) . '

E en waarneming in d e e e r s t e we ek van s ep t emb e r : 5 . 9 . 1 9 7 6 Di j l eval l e i ( A . 1 9 7 7 : 1 63 ) . De c on t ro le vangs t van e en eng e ls e vo ge l op 3 1 . 1 . 1 9 7 6 dui d t op ove rwint ering " in z e er kl e in aant al " zo al s aang e du i d i n d e Invent ari s ( 1 9 00- 1 9 7 4 ) b l z . 89 . KRUISBEK , Lo xi a curvi ro s t ra cu rvi ro s t ra Do o r t rekke r s in Brab an t komen u i t O o s t -Du i t s l and ( 2 7 . 1 2 ) en O o s t enri j k ( 1 0 . 2 ) VINK, Fringi l l a c o e leb s c o e l � b s In 1 9 75 werd d e vro e gs t e d atum o pge t ekend vo o r e en voge l m e t bu i t enlands e ring : 1 2 . 9 Z ou t l e euw , é{' geringd op 5 . 1 0 . 1 9 6 9 bi j Ryb achi i ( he t vro ege r e Ro s s i t t en ) . E en t we e j ar i g Ó no g t e Lu bb e ek .

,

me t n e d e r l and s e r ing , was op 8 . 4 . 1 9 7 5

KEEP , Fringi l l a mont i fringill a E en e e rs t e ringmelding u i t P ortugal en e en, : t we e de ui t Oo s t enri j k , di e t evens de vro eg s t e i s vo o r d e wint erp e ri o d e ( 5 . 1 2 . 1 975) . SNEEUWVINK , M ont i fringi l l a nivali s 1 9 7 5 : 26 . 4 Bo s vo o r d e ( A . 1 9 7 7 Brab an t .

4 6 ) ; ni euwe s o o r t voo r

De s o o r t wordt hi e r verme l d maar wo rdt ni e t als e en wi lde voge l e rkend o mdat ze als s t andvo g e l bekend s t aat in h aar bro edgeb i e d en kl and e s t i en wo rdt ingevo e r d in W e s t -Europ a . SPREEUW , S turnu s vu l g ari s vu l g ar i s Ee rs t e me l d ing ui t N e d e r l and op 22 . 6 . 1 9 7 6 van e en pul lu s di e ru im e en maand vo ordi en in he t ne s t we rd geringd t e B e r t em .

35 .


ROSE SPREEUW ,

S turnus ro s eu 8

Add endum :

22 . 1 1 . 1 9 75 S t . S t evens -W o luwe 1 adu l t eks . ( O rn . Brab . 66)

WIELEWAAL , Ori o lu s o ri o lu s o ri o lu s Laat s t e d atum i n he t n a j aar wo r d t : 23 . 9 . 1 975 Me l s b ro ek . Vi e r d e geval i n o kt o b e r : 1 3. 1 0. 1 976 H o l sb e ek . BONTE

KRAAI , Co rvu s c orörte c o rnix

De rde waarneming in de e e rs t e he lft van okt o b e r 1 2. 1 0. 1 975 Grimb e rgen ( ECA ) ROEK ;

C o rvu s frugi l egu s frugi l e gu s

D e e e r s t e twe e m e ld ingen ui t Du i t s l and ( S chl e swi g­ Ho l s t ein en Du s s e ldo rf ) in 1 975 do en vermo e den dat do o r t r ekke r s in Brab an t afkoms t i g z i j n u i t Skandinavi ë , u i t Du i t s l and o f ui t n o g me e r o o s t e l i j k g e l egen gebi e d en . In de c e mb er 1 975 d e r d e me lding van e en ro ek me t bu i t en­ l and s e r ing , d e z e ke e r u i t d e O b e rpfalz / Du i t s l and . NOTENKRAKER ,

1 976

J6 .

:

Nu c i fraga c aryo c at ac t e s

1 4 . 1 1 Mui z en ( w. 1 978 : 182 ) .
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.