Inventaris van de Vogels van Brabant

Page 1

P. Herroeien & ·

R. De Fraine

INVENTARIS VAN

DE

VOGELS VAN BRABANT 1900 - 1974

Uitgave= De Wielewaal

-

Afdeling

Brussel - 1975I

n h o u d

Verantwoording A De Tii

\

j levallei

-Een ornithologisch overzicht door Ko Van Scharen

c

Inleidi.ng

E

Dankbetuigingen

H

Geraadpleegde werken en bronnen

I

1i j st

van de gebruikte afkortingen,

tekens en

termen

v

Systematisch gedeelte

1

Addenda en

10 1

Corrigenda


\


I

n

v

e n t a r i s

v

a n

DE VOGELS VAN BRABANT ( 1 9

0 0

9 7

d o P.

H E R R 0

E 1. E

N

en

o

4)

r R.

D E

F

R A I N

E

"Alho e we l n o g gans e s tr e k e n braak l a nd " zi J n va n u i t or ni tho l o g i s ch s tandpu n t k a n Braba nt , " i nge vo lge de pub l ika t i e s van WORTEL AER S , HERROEL EN , VER SCHUEREN , de BOURNO NVILLE e n LECL ER CQ, e r pra t " o p gaa n de b e s t g e k e nde pr ovi n c i e t e zi j n van he t " gans e l a n d . " R . VER HEYEN , G i e r v . 1 955 : 284 11

U i tg .

DE

W I ELE W A A L , a f d . B R U S SE L

-

" " " " "

1 975V E R A N

T W 0

S i nds

0

R

1 960

D

I N

G

zij n wij b e g o nne n de ge g e ve ns over de vogels

in Braban t bi j e e n te br e nge n op ee n kaar te nsystee mo

De per io de

le e k o n s da ar t o e gunstig omda t éé n van o ns de fi ni ti e f terugg e ­ k e e rd wa s ui t Zaïr e e n bi j na o nmi dde ll ijk zi c h kon bezighouden me t de v o g e lri ng e rs in Br aba n t in he t kade r va n de he rwaarde ri ng en de re orga n i s a t i e va n he t Be l gi s ch R i ngw e rko Hie rdoo r we rden ve le k o n t ak t e n g e l e gd d i e de opri chting va n o r ni th o log i s che ri ngwe rk gr o e pen in de ha nd w e rk t e o O m deze k o ntak t e n levend ig t e ho ude n e n ui t te br e ide n w e rd "Or ni s Braba n t" opgeri c h t;

d i t kon takt- e n d o kume n t a tie blad

vers chi j n t nu vie rmaal p e r j a ar e n pub l i c e er t de me e s t aktue l e g e geve n s o ve r d e Braba n t s e avifauna ,

j aarve rs l ag e n va n ri ng­

gro e pe n e n �e nme rk e n va n o ude rdo m e n g e s l a ch t bi j de vo g e l s � Omdat e r i n t o e ne me n de ma te i n de na tuur word t g e wa n� d e l d e n naar de vo ge l s word t g e k e ke n , gekome n d e ze

a ch t t e n w i j he t ogenbl ik

11 I nve ntari s " op t e make n e n ter bes chikki ng t e s t e l=

l e n va n i e d e r e v o g e ll i e fhe bb e r i n e n bui ten Braba n t. Wij zi j n teruggegaa n t o t

1900

(e n nog vr o e ge r voor som­

m i g e s oo r t e n) o mdat toe n r e e ds aan vog e lobs e rva tie we rd gedaa n, zi j he t da n i n be pe rk t e ma t e e n vaak aa n de han d va n de nodige be wijs s tukk e no S i nds het e i nde va n d e w e r e ldo orlo g

19 40-19 45

d o or he t opri ch t e n van Wie l e wa alafdel i nge n t e L e uve n, Ha l l e e n i n het Hage l a n d,

e n me de

Bruss e l,

i s he t a a n t al na tuur- e n vogelliefh e b­

be rs g evo e l ig t o e geno me n; bove nd i e n be s ta a t e r i n bi j na iede r e af deli ng e e n ak t i e ve Wiele waal=Jo nge rengro e po Al deze p e rso nen z i j n onv o ldo e nde g e dokum e n t e e r d ove r d e vo g e l s va n Braba n t o mda t e e n de el va n d e w e rk e n va n P rof oRo VERHEYEN e n v e le Wielew aal j aarg a ng e n ui tgepu t z i j no B ij de publ ik a tie va n de Av ifauna va n Belgiä ha d d e h v e l e n g e ho o p t da t h i e r i n o o k , Ne d e rl a n d,

(1967)

naar he t voor be el d va n

phaeno l o g i s che geg e ve n s zo uden opg e nome n wor de n,

d i t is s p i j tig g e no e g n i et g e beurdo

ma ar


B. Naar he t voo rbeel d va n " Or nis Leuven " i n de jare n t o t 1949 hebben w ij g e p o o gd v o or de zo me rvoge l s ,

1947

door trekke r s e n

w i n t e rg a s t e n d e vro eg s t e e n l aa t s te da ta op t e geven maar da n vo o r ga ns de pro v i n c ieo Vo o r e e n a a n tal n i e uwe s oor t e n (kr o o n e e n d, gro t e ma n te lme e uw , o ok

t urk s e

t o r tel ,

bergee n d,

c e t t i' s za nge r , enz.o.) wor dt

d e e e r s te of de o uds te w aar ne mi ng v e r mel do Te nsl o t t e w e r d e n de u i t s l agen va n he t Belgi s ch R i ng­

w e rk (o f ee n k euze h ierui t ) wat Br aba n t aa nga a t , b ij ie de re s oort same nge va t o f i n de t a i l a a nge du i d. Ee n de r de r e de n om d e z e

" I nve n t ar i s " t e publicere n wa s

de onvo l l e d ighe i d va n d e ge g e ve n s vo0r Br aba n t i n de 11Atla s " v� n Lippe ns e n W i l l e

( 1972)0 Eé n va n o n s s chre ef h iero v e r ee n bij­

dra g e i n Or n i s Brab a n t

nr.56 .

IDe gel e ge nhe i d

om

o ns w e rk t e r bes ch i kk i ng te

s telle n

v a n a l l e vel d o r n i tho l o g e n e n n a t uurl i e fhebbers wor d t ons geb o d e n doo r d e W i e l e w a a l a f d e l i ng Brus s e l , be s t aan (1949 -

d i e h i e r me de haar

25

j aar

1974) o p e e n b l ijve n d e w i jze w i l vie re no

Mel s br o e k e n Sto Jo r i s -W i nge ,

31 maar t 1975

Po HERROELEN -R o TIE FRAINE


c. DE

DI JLEVALLE I

Een o r n i to l og i s ch ove rzi cht . Brabants H a s p e ng ouw s e lee ms treek is zeker niet rijk aan moeras� s ig e e n wa terr i j ke g e b i e den . De D i j le va l l e i t us s e n He ve rl e e e n Waver vo rmt hier o p een unieke ui t zo nder i n g . Ti i t g e vari ë er de v o e d­ s elri jke b i o t o o p tr ek t da n o ok tal r i jke vogelsoorten aan. Ruim 230 ve r s chi l le n d e vo gel s o o r te n we r de n hier waarge no me n waarva n me e r d a n 100 s o o r te n br o e dvo gel z i j n . He t zal well icht nie mand ve rwo nderen da t in de ze s tr e ek me t mee r dan 1 0 v i j ve r s o f r e ekse n va n vi j ve r s d ie i n t o t a a l + 85 ha . b esl aan het vo oral de w a ter v o ­ gels z i j n d ie d e b i j zo n deri bel a ngs te l l i ng van de talrijke o r ni t o ­ l o ge n w eg d r a g e n . Onder d e za ngvo g e l s zi j n vo o r al de Ri e t g o r s , Rietzanger, Bosriet­ za nge r en de kleine Karek ie t ze er algemeen. Minder algemeen maar n i e t e ch t ze l dzaam z i j n de S nor en de S p r i nkhaa nr ie t z a ng e r . De gro t e Karek i et gaat o ok h ier , zoals overal in België, sterk a c hte r u i t en he t is zelfs zee r de vraag o f h i j nog jaarl i j k s b ro e d t De n i e uwk o me r daarentegen, de C e t t i's za nger, i s r e e d s met meer d a n 5 b r o e dpare n aanwe zig . He t broe dbe s t a n d va n de F u u t b re i d t zich nog s t ee d s uit z o da t he t nu o p 15-20 par e n mag ge s cha t wo r den . "De Do d aar s s chi j n t zich n u, na een fe l l e teruggang de laatste jaren o p + 5 bro e dpar e n te s tab il ize r e n . He t har t va n de s treek i s ong e ­ tw i jfeld he t "GROOT BROEK" te St . Aga tha Ro d e . Hie r vi nden w e nog een u n i ek g e he e l van vi j v e r s (25 ha ) , bro ekb o s me t zegge e n r iet­ bes ta n d e n . Vanaf de z u i dk a n t va n dit g ehe el s trek t z i ch nu nog, in de r i ch­ t i ng va n Pé cr ot en Florival, een uniek we il ande n co mpl e x u i t met a a n d e rand e e n aa n tal k a na daaanpl a nti nge n . Deze w e i d e n zi j n va n b i j zo ndere waar de . Al l ee n al l an ds chappe lijk g e z i e n zijn ze o nze aanda ch t ree d s overwaard, maar b ove n di e n zi j n ze o r n i to l o g i s ch o ok er g waar de vol . N i e t allee n zi j n ze vo e d s e l­ e n b r o e dgeb i e d voor enkele s te e d s z eld zame r wo r de nde s o o r t e n zo als de gele Kw ik s t a ar t en de Kl a pe k s t e r, maar ze vormen ook e e n o nver­ va ngbaar rustge b i e d vo o r talri jke e ende n e n ste l tl ope rs die t ij de­ l i j k ve r s to o r d wo r de n op de v i j v e r s i n de b u ur t d o o r b v . jach t­ ak tivi t e i ten. Het is i n "He t gr o o t Bro ek " da t ste e ds d e groo t s t e intens i te i t a an voge l l e ven waar te ne men valt . H i e r v i n d t men de grootste aan­ tallen, de mees t e zel dzaamhe de n en he t is ook h i e r da t n ieuwe b r o e dvoge l s o o rten het e e r s t w o r de n wa a rg en o me n . Zo is sinds 1971 d e Kui fe e nd h i e r een j aar l i j k s e b r o e dvog e l ge­ wo r den met nu ree ds mee r dan 10 par e n d i e reeds b e g i nne n u i t te zw e r men naar a n dere v ijve r s i n de o mgevi ng . S i n d s vor ig jaar i s o ok de Tafelee nd h ier b r o e dvo ge l me t d i t j aar e e n vi j f tal paar t j e s . A ndere s o o r te n z i j n de l aa t s t e j are n s te e d s r e ge lmat ig e r o ve r ­ z o me raar z oal s de Wi to o g ee nd en de Kr akeen d e n o o k va n de Smi e nt w a s b e gin j uni'74 nog e en paar t j e ter plaa t s e . Do o r haar no o r d­ zu i d o riënter i ng i s de Di j leva l l e i e e n drukke tr e kwe g . Gr o t e gr o epe n e e nde n en s te l tl o pe r s ver s chi j ne n t i j de ns voor- e n na j aar i n de val l e i . 1)e


Vr i j w e l a l l e i n Bel g ië v oo rk o me n de eenden- en s t el t lo pe r s soor t e n w o r de n d a n waarge no me n te rw i j l z e zi ch van v i j v e r t ot vijver v e r ­ plaa ts e n o H e t i s o ok d a n da t me n de me e s te kans heeft ze l dz a me soorten waa r t e ne me n , z o al s de zwar te Ooievaar, de grote en k l e ine Zil v e r­ r e ig e r , de Le pe laar , de Kwak , de K r o o ne e n d , de To ppe re e nd e n d e z war te Z e e ë e n d . A l de z e s oo r t e n wer de n de laatste j aren één o f me e r de r e m al e n waarg e no me n o Ve l e s te l tl o pe rs s o or te n d i e s l e c hts ho o g s t z e l de n i n he t b i nne n ­ l a nd waarge no me n w or de n s taa n o p de lijst van d e vo ge l s va n d e Di j l e va l l e i z o al s o o a o : S cho l e ks te r , Z il v e r pl e v i e r , S t e e nl o pe r , Kano e t s tra n dl o p e r , Kro mb e k s tr a n dl o pe r , "Drie te e ns tra n dl o pe r e n Grauwe Fr a n j e po oto IDe me e s t e r o ofvo g e l s zi jn do o r trek ke r , e nk e l e zi jn br oe dvo ge l va n d e IDi j l e va l l e i of he t nab i j ge l e ge n me e r dalw ou d , maar d e Di j le­ vall e i i s v o o ral g e k e nd v o o r de V i sare n d d i e h i e r i n l e n t e en H e r fs t b l i j f t pl e i s t e re n . I n 1973 e n o ok we e r d i t vo o r j aar was o ok d e zwar t e Wo uw g edur e n d e e nke le ma a n de n e e n fe lb ew o n d e r d e gas t. De w in te r pe r i o de b reng t w e e r a nd e r e soo r te n d i e i n gr o t e ge tal l e n o ve rw i nt e re n z o lang e r no g i j s vr i j wa t e r i s o Gr o e pe n van 200 à 300 Ta fe l - e n K u i fe e n de n k a n me n e lke w i n ter waar ne me n o Daar naas t z i j n o o k Zaagb ekke n � Br i l d u ik e r s e n Be rg e e nde n r e ge l ma t ig t e z ie n . I n de ho g e rve rme l d e w e i l a n d e n o p he t gr o ndge b i e d va n S t . Ag atha­ R o de , Pécro t e n Ne the n wo r de n e l ke w i n t er w el e e n aan tal w i l de gan z e n waarge n ome n . Verme l d e n w e tens l o t t e da t d e Dijlevallei d e e n ige pl aa t s i s i n Be l g i ë waar me n e lk e w i n t e r d e dr ie Europese s o o r t e n zwa ne n d e w il de zwaan , de k l e i ne zwa an e n de k n ob b e l zwaa n - s ame n o p é é n v i j ve r k a n waar ne me n o Me t d e ze ha ndgr e e p u i t d e vo g e lwe e l de v an d e Di j levallei he b b e n w e w il l e n aan to ne n d a t d e ze s tr e e k e e n u n i e k e pl aa ts b ek l e e d t t u s s e n d e wa t e rr ij k e ge b i e d e n va n o ns l a n d o En zo mo e t he t b l i j ve n o••• _

Se p t . 1974

Kr i s Va n S char e n .


E. I N

L

E I D I N G

De i nve ntar i s va n d e v o g e l s va n Br ab a n t o mva t al de s o or­ t e n e n o n d e r s o o r t e n d i e b i n n e n de a d mi ni s tra t ie ve gr e nze n va n d e pr o v i n c i e Brab a n t we r de n va s tg e s te l d . B i j d e s a me n ste l l i ng va n de z e i nve n t ar i s wer d he t sc he ma g e vo lg d va n de " Av i fa u na van Be l g i ë " ( c f . G i e r v 1967) z o da t d e z e twee ge makkel i j k me t e lkaar k u nne n ve rg e l e k en w o r de n He t ge vo lg de s chema o mv a t vo o r ie dere s o o r t : 1� d e ne d e r l a n d s e e n d e we te n s chappe l i j k e naam 2. de a v i fau n i s t i s che sta t u s waarb i j de vo lge n d e u i t dr ukk i ngen wer de n ge b r u ik t : jaarvoge l : r e ge l ma t ige, ieder j aar vo o rk o me nd e b r oedvo gel d i e a l s so o r t ge d ur e nd e he t gehe l e j aar in Brab a n t vo o rko mt fuut, s pe rwer, me re l, e nz . . . .

.

z o me rvoge l : r e ge lma t ig e , i e de r j aar vo o rk o m e nde b ro e dv o g e l d ie 's wint e r s n i e t o f s lechts t o e v a l l i g i n Br a b a n t v o o rk o mt z ome r tal i ng, g ier zwal uw, w ie l e waal, enz .

.

.

w i n te rgas t : r e ge l ma t ige i n Brab a n t d o o r t r e kk e n d e en o ve r w i n­ ter e nde vo ge l, d ie b u i te n z i j n trek ti j d e n i n de z o me r n i e t o f s l ech t s to e va l l ig vo o rko mt : k l e i ne zwaa n , ko p e rwiek, b ar m­ s i j s, e nz . . . d o o r trekk e r : r e ge lma t ige i n Brabant d o ortrekke nde voge l, d ie b u i te n z i j n trek t i j d e n i n de z o me r e n de w i n t e r n i e t o f s l e c h t s t o e val l ig vo o rko mt : o o ie vaar, v i sare nd, befl i j ster, e nz •

s o o r t d ie n i e t a l l e j ar e n i n Brab a n t o nr e ge lmat ige gas t : vo o rko mt e n waarva n meer d a n 13 g e va l l e n beke n d z i j n s i nd s 1900 : kwak, r u igpo o tb u i z e r d , pestvo gel, e nz . .

.

.

.


t o e val l ige gas t : s o o r t d i e n i e t al l e j ar e n voorkomt e n waar­ va n n i e t me er dan 1 3 ge val l e n b e kend z i j n : z eear e nd, gr o t e trap, gr o te p i e p e r, e n z .

.

3. de a a nd u i d i ng van de o nd e r s o o r ten vo lge n s d e Av i fa una va n Bel g ië, d i e z e l f g e b a s eer d i s o p de s y s t e ma t ie k ge vo lg d i n de Av i fa u na va n Ne d e r l and . 4 . de talri j khe i d van de b r o e dvoge l s a.

s oor t d ie n i e t a l le j ar e n i n t o e vall ige b r o e dvogel : Braban t br oed t e n waar va n m i n d e r d a n 1 3 b r o e dgeva l l e n b e k e nd z i j n : b r u i ne e n grauwe k i ek e n d i e f, c irlgor s , s i j s , e nz .

b.

.

r e ge l ma t i g e broedvogels,

zeer s chaar s s chaar s vri j schaars vrij talrijk

tal r i j k zeer t al r i j k

overe enk o ms t ig d e vo lge n de s chaal :

1 - 50 bro e d par e n 50 - 250 bro e dparen 2 50 - 2 500 b r o e dpar e n 2 50 0 - 1 0 . 000 bro e dpar e n 1 0 . 00 0 - 50 . 00 0 b r o e d paren 50 . 000 e n me e r br o e d pare n

5 . de t alri j khe id van de d o o r trekk e r s e n d e w in t er ga s te n nl. e e n s cha t ti ng van he t maximaal aan tal e k s em p l aren da t o p één dag door Brabant trekt of er o ve rw i n ter t, o ve re e nk oms t ig d e vo lge nde s chaal : i n z e er k le i n aan tal in in in in in

k l e i n aan tal vr i j k l e i n aantal vr i j gro o t a a n tal gr o o t aan tal z e er gr o o t aa n tal

1 - 1 00 ek s e mplare n 1 0 0 - 500 e k s e mplare n 500 5 . 000 e k s e mplare n 5 . 000 - 20 . 00 0 e k s e mplar e n 20 . 000 - 1 00 . 0 0 0 e k s empl are n 1 00 . 000 e n me e r e k s e mplar e n


G. 6.

d e pe r i o de n van t r e k e n o v e rw i n te r i ng ( o ve r z o me re n ) me t aa ndu i d i ng van de ho o f d pe r i o d e f ge vo l gd door d e vro e g s t e e n l aa t s te da t a ( phae no l o g ie ) e n e en o psommi ng va n he t aa n t a l waar ne mi ng e n p e r maan d (of ge deel ten v a n maa n d ) b u i te n d e ze pe r i o de n .

7. e e n s ame nvat t i ng e n e e n i n t e r pre ta t ie va n de r i ngge ge ve ns vo o r Br ab a n t ( vo g e l s me t e e n b u i t e nlands e r i ng, v o g e l s va n e n naar a n d e re pro v in c i e s i n B e l g iĂŤ, vo ge l s i n Brabant ge r i ng d e n u it he t b u i te nl an d g e me l d ) . 8. al l e e n vo o r de " t o e v a l l i g e gaste n " en vo or s o mmige b iezon d e r e

geval l e n w o r d t d e o o r s pr o nke l i j ke b r o nv e r me l d i ng aa nge d u i d ; a l l e a n d e r e b r o nve r me l d i ngen s taa n o pge t e k e n d in he t ar ch i e f van "Or n i s Br ab a n t " e n k u n ne n d o o r belangs te l le n den geraa d­ pl e e g d wo r de n . x x

x

I n deze i nve ntar i s wer de n a l le ( o n der ) s o or te n o pg e ­ nome n d ie i n Br aba n t vo orko men o f we r de n vas tges tel d ; v o o r i e der e (o nder ) s o o r t w o r de n o ok de n ie t gehomo l o g e e r d e geva l l e n verme ld .


D A N

K B E T U I G I N G E

N

Wi j w ill e n i n o nze da nk i e de r e

natuur-

h e bber be tr e kke n d i e r e ch t s t r e e ks

of

d r ag e n t o t de publ ika t i e va n deze

inventaris,

A .�e Ro o (t) , L.Muyl de rma n s (t) e n

en vogellief�

o nr e ch t s tree ks hee ft bij g�­

J.Nagels(t)

met

name M Beq u ae r t ( .

die sinds

meerdere

j are n zijn o ve r leden. W i j dan.ke n e vene e n s alle l e de n va n he t R ings tation Te rli nde n ,

voor a l M.IDe haen e n M.Jans s e n s ,

de le de n

van

Ijse d a l , w e rkgroe p me merva l l e i e n werkgr o ep Le uve n, de W i e le wa al j o ng e r e n ,

(o oao E.Callebaut

en

ChroVan

he t S tatior

de leden v a n

Lierd8)

a n d e r e waar n e me r s wa arva n w i j d e no t i t ie s hebbe n nage z i e n w e rk t

:

M.De

R id d e r ,

F.Bo l s ius , M.Cle r ckx ,

F.Tie

Wilde,

en en

,allE v er­

LoLedoux,

e n Fr.Walt e r u s o O nze da nk gaa t o o k naar graaf Bo d e B r o qu e vill e , graaf D. d e R ib a u co ur t e n Lui t.Gen.Baro n J.Ter l i nde n voor de ga s tvr ij­ he i d o p hu n r e s pe k t i e ve l i j ke do me ine n. A l l e r l ei nu t t ige o pmerk inge n en a a n v u l l e n de gegeve n s J.

e n P. Va n d e r B i e st

he bbe n W1J me t ve e l da nk aanvaard van L.De v i ae n e ,

Fr.

e n P.GrootaE

E.Kuyke n ( s p e c iaal v o o r de ga nze n) e n K . Va n S c har e n. Op he t Ko n i nk li j k Be l g i s ch

Ins tit u u t

w e t e n s c ha p pe n t e Brus s el he bbe n P.De ville r s ,

voor

Natuur­

W R o gge m an .

e n B.Va n

Da mme o nze o pzo eking en ve r g e makke l i j k t , waarvoor o nze be s t e da nk.

en W.Paess e ns vo o r he t u i t tikk e n e n he t drukk e n va n d e t e k s t; zo n d e r hun goede zo r g e n e n vee l g eduld w a s deze i nve n t ar i s n ie t to t s ta nc W.Beul l e ns z o r g d e v o o r de oms l ag teke n i ng e n Me vr.

g e k o me n.

w i j he t be s tuur va n de W iele waal­ afdeling Brusse l da t de pub l ik a t i e va n deze s t udie o p z i ch hee f t Te ns lo t t e da nk e n

g e nome no


I. GERAADPLEEGDE WERKEN EN BRONNEN

ARNHEM J.,

1 968 -

STEENSELS M.

en VANSTALLEN

J.

ber g fl u i ter (Phyl l o s c opu s b o ne l l i ) e e n n ie uwe s o or t vo o r Braban t. O r n . Brab. 36

IDe

ARNHEM R.

1 9 5 8 - Sur l a présen c e de l a T o ur terelle t ur q ue , S treptopel ia de cao c t o ( Fr iv. ) e n Be l g i q ue . Ge r f . 4 8 : 27 1 - 27 5

L . e n HERREMANS L . 19 67 - Tweede ver s l ag ( 1 9 64 e n 1 9 65 ) va n de we rkgr o e p Leu ve n . O r n . Br ab . 30 1 97 2 - Eer s te waar ne mi ng va n de zwar te o o i e vaar ( C i co nia n igra ) i n Braban t . O r n . Brab . 5 2

ASPERSLAG

ASPERSLAG L.

en

WALTERUS

F.

1 96 8 - Eer s te waar ne mi ng va n ee n k l e i ne z i l verr e iger ( Egret ta gar z e t ta) i n d e D i j l e va llei . Or n . Brab . 33 BEQUAERT M.

19 43 - "De A ppel v i nk ( C o c c o thraus tes c. c.L. ) W i e l . 1 0 : 1 3 6 - 1 40 1 9 50 Fu te n e n D u iker s te Te rvure n en b i j Le uve n . Wie l . 16 2 1 4- 2 1 9 .

1 9 58

Av i fauna va n he t park t e Te rvuren. B i o l . Jaarb. Do do nae a 26 : 2 5-5 2 19 6 3 - B i j drage to t de kenn i s va n de Av i fa u na va n Braba n t t u s sen Ze nne en D i j l e . B i o l. Jaarb . Do do nae a 3 1 : 8 3- 1 36 1 9 6 4 - B i j drage to t de ke nn i s van de av i fa u na van Brab a n t i n de vallei va n de D i j l e. B i o l . Jaarb . Do do naea 3 2 : 56-145 -

De

BEQUAERT M. e n GROOTAERS Fr . 19 51 - ne E e n dvoge l s i n de val le i va n de Ti i j l e W iel. 1 7 : 1 1 4- 1 20

en

va n

de

Voer.

BEULLENS W., HERROELEN P. e n VANDEVYVERE P . 1 970 - De Cet t i's zange r ( Ce t t ia cet t i ) een n ie uwe s oor t i n Br aba n t . Or n . Brab. 44 BEULLENS W.

en

HERROELEN

P.

1 9 72 - Z e l dz ame voge l s i n Braba n t in 1969 en 1 970 . Orn.Brab. 54


BEULLENS Wo e n 1968

-

VAN BOXEM

Jo

Tel linge n va n wa t e rvo gels te Hofs tade ge ·ure. de de wi nte r s 1965-66 e n 1966-670

BEULLENS Wo

1972

-

j

VANDEVYVERE Po ,

l\L

VERCAMMEN

Av ifa u na va n he t Me che l s e o

)-

34

Wiel.

e n WILLOCKX Ro

De Wielo

afdo le chel e n

91

ppo

BOLSIUS Fo 1964

Ee n dw e rgs t e r n (S ter na a l b ifr o ns) Or no Brabo

i n de Dijl evall e io

15

CLERCKX IvL

197 1

-

Va ng s t va n ee n s perwergras m u s Demerva l l e i. Or n.Br ab.

1972

-

(Sy l v i a n i soria)

46 en W ielo37

:

in de

141-142

S ame nva t t e nd ver s l ag va n de w e rkgr o e p "Te s te l t-Demer ­ va l l e i" o ver de r i ngjar e n 1970-197L

Or noBr abo

51

1974 - Jaarve r s l age n 1972 e n 1973 van de wer kgr o e p nr.8 " Demer val l e i" Or n. Br abo 62 CLERCKX M.

1966

-

CUYPERS No

e n CAMERLINCKX Ho

Twee waar nem i nge n van de ci troe n s ijs in Br aba n to Or no Br abo

22

COMM I SSIE VOOR DE BELGIS CHE AVIFAUNA

1967

-

Av ifa u na va n Be l giëo G i e rv.

CUYPERS No,

1967

-

57

:

273-363

CLERCK X M., HUYGENS Co e n PEETERS Jo

Twe e de ver s l ag (1966) va n de werkgr oep Tiemervall ei. Or n. Brab.

31

1969 - Jaarver s lag 1967- 1968 va n de werkgr oep "iDe me r val le i­ Te s tel t ". Or n.Brab. 37 CUYPERS No, CLERCKX M . ,

1970

-

DE FRAINE R o ,

Jaar ve r s lag 1969 va n de werkgr o e p Tes t e l t-Deme r valle io Or no Brab.

45

DAV IS Po, ERARD Co, PREUSS NoOo,

1964

-

HUY GENS Co e n PEETERS Jo

TEKKE Mo

e t TRICOT J.

I nva s i o n d e Ca i l l e s e n Europe, d ur a n t l 'a nnée Ave s

3

:

65-97

1964.


K.

de BOURNO NV ILLE n. 1 95 5 - Le s O i s e a ux de l a Fo r êt de S o ig ne s e t de s e s e n vir o ns . Ge r f . 4 5 : 8 5- 1 1 6 TIEBRUN N .

1 9 66 -

H er fs twaar ne mi nge n va n do daar s , r e ige r s e n zwane n i n d e Di j l e va l l e i 1965. W i e l . 3 2 : 1 4 3- 1 45

DEBRUN N . , VAN GO E T HEM F . C .

1 9 7 4 - Waar ne mi nge n 1 97 3 , W i e l . 40 : 80 - 8 2 ; 1 1 8 - 1 2 1 1 97 5 - De k e rk u i l ( Tyt o a l b a ) . 3de me d ede l i ng . De ve rs p re i d i ng v an d e k e rk u i l o p d e ke rkge b o uwe n i n he t Hage l a nd i n 1 97 3. W i e l . 4 1 : 3 3- 3 9 DE

FRAINE

R. en HERROELEN P .

1 9 6 7 - Tie Ee ndvo g e l s i n Br aba n t 1965. W i e l . 3 3 : 6 - 1 0 1 9 6 7 - Gege ve ns o ve r d e dagpr o o ivo g e l s i n Br ab a n t i n 1 9 65. W i e l . 3 3 : 80 - 8 3 1 9 6 7 - O ve r d e ve r pl aa t s i ng en e n d e tr e k i n 1 9 6 5 va n d e w a a d­ v o g el s i n Br ab a n t . W i e l . 3 3 : 2 6 9 - 2 7 6 en HERROELEN P . 1 96 5 O ve r de ve r p l aa t s i ng en va n de we s pe n d i ef ( Per n i s apivo r u s i n B el g i ë . G i e rv . 5 5 : 357-359 1 9 65 I n t e r e s s a n te o r n i tho l o g i s ch e waar ne mi nge n i n Br ab a n t i n 1 9 6 3 en 1 9 6 4. O r n .Br ab . 2 1 1 9 67 - O ve r he t vo o rkome n i n Brab a n t van b o o mkr u ipe r s ( C e r th ia b r a chyda c t yl a ) me t k o rt e s na ve l . Orn . B rab . 2 7 e n G i e rv . 5 7 : 2 35- 2 37

DEHAEN

M.

DEHAEN M .

1 9 6 8 - De s te l tk l u u t ( H ima n t opus h i ma n to pu s ) n i e uw vo o r B rab a n t O rn . Br ab . 3 2 TIELAVELEYE R.

1 9 5 7 - O b s e r va t i o n s s ur la migr a t i o n d ' a u t o mn e dans l e Br aba n t Wal l o n . Ger f . 47 : 1 39 - 1 60 1960 - I n fl ue n c e d ' u ne p ér i o d e s é che r e s s e ex c e p t i o nne l l e s ur l e c o mpo r te men t d ' u ne po pula t i o n d ' o i s e a ux . Ger f . 50 : 38 3- 4 1 5


de LIEDEKERKE

1 97 4 - D iges t o r n i thol o g i que Ave s 1 1 : 1 30-1 3 5 DELMEE

f i n de l 'ét é e t a u t o mne 1 9 7 40

E.

1 9 48 - L a d i s pe r s i o n de l a s i t te ll e t o r che - p o t , S i t t a e ur o pa ea ha s s i ca Kl e i ns chmi d t e n Be l g i q u e en 1 9 47 . Ge r f . 38 : 1 30 - 1 46 ·

'DELVINGT W .

1 9 59 - Do c ume nt s p o u r l' é t u d e des o i s e a ux d e l a v i lle de Br u x e l l e s Bul l. I ns t . Agr o n . e t de s S t a t o de Re cho de Ge mb l o ux , 27 : 40 8- 411 1 9 6 2 - Le s migr a t i o ns d e s é t o u r ne a ux , S t ur nu s v ulgar i s t. b agu é s o u r e pr i s e n Be l g ique. Ger f. 5 2 : 5 9 - 17 2 1 9 63 - Ry thme quo t i d ie n de s a c t iv i t é s de l 'Et o ur ne a u , S t ur n u s v ulgar i s L . , a u do r to iro Ge r f o 53 : 489-5 07 .

DE

MEERSMAN L.

en DE RIDDER J.

1 9 6 5 - Te l l ingen va n wa t e rvoge l s t e H o fs t a d e e n g e durende de w i n t e r 1 9 6 4- 1 9 65 . Orn.Brab.

te

Du ffe l

20

DE MEERSMAN L., DEHAEN M. e n VAN DER BIEST P . 1 9 6 6 - Baar dma nne t j e s ( Pa nur u s b iar mi c u s ) i n Br ab a n to Or n o Brab o � TIE ROO

A.

1 9 66 "DE

De

g i e r zwal uw ( Apus apus ) i n Brab a n t . O r n .Brab . 2 6

A. 1 9 67- 1 9 7 0 - 1 97 2 - S t u d ie o v e r de trek va n d e k o ek o e k , C u c u l u s 6 0 : 1 4 8- 1 87 ; c a n o r u s L. ( 1 ° de e l ) G i e r v . 57 : 50 - 7 6 6 2 : 27 7 - 30 5

SMET

W. M.

TIEVILLERS P .

1 9 6 4 - Une mo u e t t e de S ab i ne dans l a val l é e de l a Dyl e o Ave s 1 : 1 0 1 - 1 0 8 ( 8 p h o t o s ) .

JDUPOND Ch .

1 9 47 - Le s c o l l e c tio ns o r n i tho l o g ique s e t o o l o g i que s e n Be l ­ g ique . Ge r f . 36 : 25-47 1 9 4 8 - Me s deux pr e mières r e n c o n tr e s ave c l e R a l e de s ge ne t s. Ge r f. 38 : 8 6 - 8 8


DUPOND '

et

Ch.

MAUS J.

1 9 50 - S upplément

à

l'o uvrage d u Cheval i e r G . M . C . va n Havr e

"Les Oi s e aux de la Fa u ne Belge " . Pa tr imo i ne de l' I n s t . R oyal de s S c i e nces Na t., Br uxe l les 1 4 4 pp. FOUARGE 1 968 FOUARGE 1968

J. --

J. -

G. p o u i l l o t s iffl e ur , Phyl l o s c o p u s s ib il a tr ix Bechs te i n. Ger f. 5 8 : 1 7 9- 368

Le

e t TIAMBIERMON T J.L. O b serva t i o n en Be lg i q ue d'u n Pou i l l ot v él o ce , Phyl l o s ­ copus c o l lyb i ta , au cha nt "espagn o l " . Ger f. 5 8 : 1 08- 1 1 3

FRANCKX R . 1969 - De ver s pre i d i ng van d e Turkse t o r t e l. W iel . 35

1 2 9 - 1 36

GL IEMANN L.

1 9 7 3 - ID ie Grauammer. Die neue Brehm-Bü chere i , W i t tenberg Luthersta d t , 1 1 2 pp . GROO TAERS Fr. 19 49 Leuven 27 de c . 1 9 47 . I. Ee n v i e ring . II. Ee n s t i ch t i ng ( Or ni s Leuven). W iel. 1 5 : 1 2 8- 1 30 1 9 49 - Over he t vo o rk omen van de s pr inkhaanr ie t zanger , Lo cu ste l l a naev ia nae via ( Bo ddaer t ) . Wiel . 1 5 � 2 33- 236 1 9 49- 1 9 5 2 Or n i s Leuve n, Eer s te Me de d e l i ng, Wiel. 15 : 2 27 - 2 30 292 - 2 9 4 ; Wiel . 1 6 g 8 9 - 9 5 . Twe e de Me dede l i ng , Wiel . 17 1 2 9- 1 39 ; W i e l . 18 : 9- 1 8 195 1 Br oedvogel s in een z e gge - l ands chap . Wie l . 1 7 : 20 9 - 21 5 1 9 52 - JDe Voge l s v a n het Ne then-Br o ek b u i te n d e br o e d t i j d . Wie l . 1 8: 1 0 1 - 1 0 7 -

1 9 5 2- 1 9 5 3 - Av i fauna van O u d-Heve rlee . W iel. 1 8 : 3 2 2- 2 39 Wiel . 19 : 1 0 - 22 ; Errata : 67 1 953 L o s se aant eke n i nge n o ver het r o o db o r s tje . W iel . 1 9 1 60- 1 62 1 9 56 I nvasie va n gaa ien, Garr ulus glandar i u s . W iel . 22 1 99- 20 4 1 9 58 - Gl ansk o p en Ma tko p . W iel . 2 4 : 1 - 1 6 1 961-196 2 - On z e fe no l ogis che enquete : Aank o mst z ome rvogel s . -

Wiel . 27 : 3 2 2-32 9 ; Wiel . 28

:

13-2 1

en

7 5-8 1


GR OO TA ERS Fr . 1 9 6 5 - V e r s l ag o v er d e r o o fv o ge l s ta n d Le u ve n e n omge v i ng . 2 3s t e W i e l ewaalk o ngre s Me che le n a/ d Maa s 5-6 j u n i 1 9 6 5 W i e l . 31 : 1 9 6 -1 97 HAL F LAN TS Po 1 9 3 3- 19 39 ; 1 9 4 2 -1 9 46 ; 1 9 4 8 - ( C o mmu n i ca t i o ns ) Ge r f 2 3- 2 9 ; 3 2 - 36 ; 3 8 1 9 65 - O nz e na ch t egal e n . W i e l . 3 1 : 2 39 - 2 40 o

HERREMANS L. 1 97 2 Ti e n j aar w e l e n we e me t o n z e b o er enz wa l uw en (H ir u n d c r u s t i ca ) . W i el . 38 : 3 1 5 -3 1 9 1 9 7 3 - "1 97 3 " He t j aar va n d e gr o te b ar ms i j s ( A c a n t h i s flammE fl amme a ) . W ie l . 39 : 1 8 5- 1 8 7 HERR OE1EN P. 1 9 46 - De b o ere nzwa l uw , H i r u n d o r u s t i ca r . ( L o) W i e l . 1 2 : 3 1 - 3 4 ; 57 -6 1 1 9 4 8 - De R o o dk o pk l auw i er , L a n i u s sena t o r s ena t o r L. Wi e l o 1 4 : 9 7 -1 02 1 9 50 - De Mo r i n el p l e v i e r . W i el . 1 6 : 43- 4 4 1 9 5 1 , 1 9 5 2 - B i j drage t o t de s t u d i e va n d e vo gel s va n Oo s t ­ Br ab a n t o G i e r v . 4 1 : 9 1 - 1 1 0 ; 19 6 - 2 1 2 ; 280-283; Gie rv . 4 2 : 4 3- 49 ; C o r r ige nd a/Ad d e n d a : 3 5 3-35 4 1 9 52 , 1 9 5 3 - B i j drage to t d e s tu d ie van de vo g el s van d e Di j vall e i e n va n enke l e plaa t sen r o n d Le uven o Gi er v . 4 2 : 2 2 2- 2 46 ; 2 8 8- 2 9 6 ; Gi erv . 4 3 : 2 2 -2 8 ; 1431 9 55 - Ov er d e Gr o te Gele Kw ik s ta ar t , Mo t a c i l l a cin er e a T uns t . G i erv . 4 5 : 1 17 - 1 2 6 1 9 5 7 , 19 6 0 - O ve r de br o e db i o l og i e van d e Bo ere nzwal uw , Hi r� r u s t i ca L. Gi e r v o 47 : 11 5- 1 2 6 ; 2 6 5 - 27 8 ; G i e r v .5 0 19 62 - Tie A ppe l v i nk , C o c c o thr au s te s co c c o thr au s t e s (L.) Gier v . 52 : 1 7 3- 205 1 9 62 - De tr ek va n de Wa t e rr i etza ng e r , A cr ocepha l u s pa l u d i c c i n Be lg i ë. G i e rv . 52 : 6 4 1 -64 3 1 9 6 2 - O r n i s Br aba nt. E e r s t e Me de l i ng. I nve n tar i s va n de vo f va n Brab a n t . W i e l . 28 : 327 -32 9


o.

HERROELEN P.

,(

1 9 6 3 - De Pur p e rr e iger ( Ar de a pur pure a ) i n Be lg i ë G i e rv . 5 3 : 27 1 - 27 4 1 9 6 4 - ( R e g e l s i n a ch t te ne me n b i j ) He t waar ne me n va n z e l d­ z ame voge ls . O r n . Br ab . 1 5 e n W i e l . 30 : 2 9 4- 2 9 7 1 9 6 4 - Ge g e ve n s o v e r d e te r u gke e r van d e z o me rvoge l s e n d oor ­ tr e kk e r s i n Br aba n t i n 1 9 64 . Or n . Brab . 1 5 e n Wi e l . 30 : 2 9 7 - 30 6 1 9 6 5 - He t Sme l l e k e n , Fal c o c o l umb ar i u s L i n nae u s , i n Be lg i ë. G ie r v . 55 : 38 4- 39 3 1 9 6 5 - De Vo rk s t aar tmee uw i n de Tii j le va l l e i . Wi e l . 31 : 6 - 7 1 9 6 6 - Phyl l o s c o pu s tr o ch i l u s a c r e d u l a (L . ) e en n i e uwe o n de r ­ s o or t vo o r Be l g ië . G i e r v . 56 : 1 0 - 1 2 1 9 6 7 - He t voo rko me n va n O o s te ur o pe s e kauwe n , C o r v us mone d u l a 8 1 - �3 s o e mme r i n gi i (Fishe r ) i n Belg ië . G i e rv . 57 1 9 6 9 - Z e l d z a me vo g el s i n Br ab a n t i n 1 9 6 5 e n 1 9 6 6 W ie l . 3 5 : 1 67 - 1 7 9 1 9 6 9 - O r n i th ol o g ie va n Br ab a n t 1 9 6 5 e n 1 9 6 6 . Z a ngvo ge l s I . Or n . Br ab . 38 1 9 70 Vr o e ge e n l a te waar ne minge n . O r n . Br ab . 4 1 1 9 70 - O r n i tho l o g ie va n Br aban t 1 9 65 e n 1 9 6 6 . Z a ngvoge l s I I . O r n . Bra b . 4 2 ; Sl o t O r n . Br ab . 4 4 . 1 9 7 1 - Ze l d z ame vo g el s i n Brab a n t i n 1 9 6 7 e n 1 9 6 8 O r n . Brab . 4 6 e n W i e l . 37 : 200 - 20 2 1 9 7 1 - Vro e g e en la te waar n e mi nge n . O r n . Br ab . 50 1 97 3 - O ve r de voge l s va n Br ab a n t i n de "A tla s va n de vo g e l s i n Be l g i ë e n We s t-E ur opa " . Or n . Brab . 5 6 1 9 7 4 - Lat e waar ne mi nge n . O r n . Brab . 60 1 9 7 4 - B i o me tr i s che ge ge ve ns van d e no tekrak e r ( Nu c i fr aga c ar yo ca ta c te s ) u i t he t i nvas i e j aar 1 9 6 8 . W ie l . 40 : 6 9 -7 4 HERROELEN P . e n VA N DER BIE S T J . 1 9 6 2 - O r n . Br ab an t . Twe e d e Med e d e l i ng . Wi e l . 2 8 : 3 2 9- 3 3 1 HERROELEN P., VANTIER BIE S T J . , LEDJUX L .

BO LS IUS F . 19 6 4 - O r n i s Br ab a n t. V i j fd e Me de d el i �g . De Vo ge l s v an Br a­ b an t, I . Wie l . 30 : 3 3 2- 3 36 en


HERROELEN Po,

1965

-

VANDER MEIREN P o

Jaarv e r s l ag

Giervo 5 5 HEYMANS

en TIEHAEN Mo

1964 v a n d e ri nggr o e p Hir u n do Me lsb r o e ko 224-229

:

W.

19 6 5

Uit mi j n d a gb o e k

:

De Di j l e va l l e i i n d e gre e p v an

Winte ro

:

41-51.

Wie l .

Wi e lo 3 1

31

: 73-78.

Na ar d e z o me r

Wielo

d e Di j le va l l e i.

Le nte

31

:

de

i n d e Di j l e va l lei. toe

e n afsch e i d aa n

108-111

HOUWEN P.Jo

1967

-

H e t voork o me n van h e t b aar d manne tje, (Lo) i n Be l g i ä Gi e r vo 5 7

to t in het najaar

Pan u r u s bia rmié u s

1 966.

210-220

:

JOIRIS C l ., RAPPE A. e t DEVILLERS

P. 1.

1963 - O b s e r v a ti o n d e l'Ou t ar de barbue,Otis t ar d a giq ue p e nda nt l'hi ver G erf. KES TELOO T E

e n Be l­

1962-19630

53 : 3 23 -333

o

1956 - Over de scho mme lin g e n i n onze a vifa u na toe t e schri j v e a a n bi o t o opwijzigingen en s t a ds ui t b rei di ng. Gierv.

KOCH

46

75-94

:

L.

1952

-

B o e k va n hare Ma j e s tei t Koni ngi n Elisab e th "Za ngvo ge ls

te Lake n".

Br u s se l, 82 pp.

LECLERCQ Ao

1955, 1956

Les

Gerf. 45

o ise a ux nicheurs d u S u d d u Braba nt wa l l o n. :

24 1-284.

A d d e n d um Ge rf.

46

297-299

:

LIPPENS L,o 1941,

1954 - Le s oi s e aux d'e au de B e l gi qu e .

e t 2°

é di tion

St.A n d r é -l e z-Br uges.

1953

- Une

i nva s io n de Pe t r e ls cul-b l a nc s

l e uc o rh o a Vie l l.

L.IPPENS

1.

)

en Belgique.

(Oc e a no droma

Gerf.

43

:

165- 1 6 8

e n WILLE H.

1968 - " 1968" Ee n zomeri n vas ie van d e No te nkraker zo n der v o o rgaa n de.

W ie l

. 34 : 3 18 -324


Q.

e n WILLE H .

LIPPENS L.

1972 - A t l a s va n d e Voge l s i n Be lgië

en

We s t-Europa .

La n noo Tielt, 846 pp. NEF L . 1953

D i spe r s io n de l a berge r o ne t t e de s r u i s s eaux Mota c i l l a c. c i ne r e a (Tunet.) e n Be lgique . Ge r f . 43 : 38-52

NIE THAMMER

G.

1963 - Z ur Ke nnze ichnu ng d e s Z i lpzalps der Iber ische n

Halb i n s e l . Jo ur n . f . Or n . 104 : 403-412 ORTS- ANSPACH M.

et

DALIMIER P .

1954 - Per d ix mon ta na Br i s s o n .

Ab e r ra t i o n

,

polymo r ph i s me ou

mu ta t io n . Ger f . 44 : 12-39 PAS W .

1970 - ( E nkele asp e k t e n van )

1De

vo g e l po pul a t ie u i t he t park

va n de Europe se s c h o o l te ( Ukkel ) Brussel . Gesten c i l d 59 pp. 16 b i j lage n . B e k r o o n d me t de J.Ketsprijs. PEETERS J . , CUYPERS N . , CLERCKX

M.

en

HUYGENS C.

1966 - Eer s t e j a a r v e r s lag ( 196.5) va n

de

or ni tho l o g i s che werk-

gr o e p De me rvalle i Or n . Brab . 23 RAPPE A .

dor t o ir c i ta d i n de la B e rg e r o ne t t e gr i s e , Mo t a c i la alba L. Ge r f . 50 : 209-222 1964 O i s eaux d'e a u aux e nviro ns de Br ux e l l e s . Ave s 1 : 21-22 1965 - No t e s s ur le pa s sage d i ur ne d e la t o u r ter e ll e des b o i s , Streptopelia t ur t ur e t du Coucou, Cu culu s cano r u s . Ave s 2 : 27 3 1 1960

Le

-

RAPPE A . et HERRO ELEN P. 1964 L 'i nvas i o n de Lox ia curvir o s tra e n 1962 e n Be lg ique . Gerf . 5 4 : 3- 1 1 -

ROELS H .

1949 - Nog o ver de kwartel , Co t ur n i x co tur n i x

W i e 1.

15 :

L.

137-146

SEGERS F.

1957 - De kr u i s b e kken i nva s ie 1956-1957. W ie l . 23

126-132

·


SPAEPEN Jo

a n d VAN CAUTEREN

Fo Al a u da arve n s is

Lo

1968 - Migr a ti o n of t he Skyl ark, Al a u da a r ve n sis

Lo

1962

Migr a ti o n o f the Skyl ark , Gie rvo Gier vo

52

275-297

:

58 :

Res u:

(New

2 4-7 7

SUETENS Wo

1956

-

Hofs t a de ,

De Wa t e rvo gel s

Giervo 4 6

:

1 0 3- 1 20

;

v a n ee n b i n ne nme e r

305

err at u m :

(Lo )

1960 - De K uiffu u t, Po d i ceps cri status Gie rvo

50 :

in Bel gië

2 3 1 - 2 64

TICEHURST CoBo

1938 - A s y s tema ti c r e view o f the gen u s Phyllos copu s o Lo n do n , 193 pp. TRICOT Jo

1 956

C o ntribu tio n à l a connais s a n c e des oi s e a ux de l a F o r@ t

46 :

Ge r fo

de S o igne s e t de s e s e nviro ns.

196? - Le Ja s e ur b o r e al. Bo mb y cil l a garru l u s o dép l acements . Ave s 2

:

23-27

Aperçu s ur

ses

Anal yse de s a pp ar i t io n s e n Be lg iqueo

9 7- 1 25

Le s z o nes d e ni difi c a tio n d u Va nne a u (Va nel l u s v a nel l u

1968

e n Belg iqueo

Aves

5 : 1 1 3- 1 24

1 96 8 - Brève s y n t hè s e des do n né e s c o n c e r na nt le Cas senoix (Nucifraga cary o c a ta c t e s ), lors de l'i nvasi o n 19 6 8 ( péri o de

:

Juillet à septembre )o

Aves

5

:

1 4 6 - 1 56

1 96 8 - N o te s c ompléme ntair e s con c e r n a n t l ' i nva s ion 19 6 8 du Ca s senoix (Nu c ifr aga cary o c a ta c tes )( de uxième pér i o de o c t o b re à no vernb re)o

1 969

-

Aves

5

:

1 8 4-1 8 8

Pr o l o ng a t i o n d e l 'inva s i o n 196 8 d u C a s s e n o ix (Nucifra€ c ary o c a t acte s ) (tr o i s ième pério de n o v e mb re

VAN

DER 1YJEIREN Po,

1 96 9 ) 0 Avè s 6

g

DE MEERSMAN L.

dé cemb r e 196 8 à

1 58 - 1 6 8 e n HERROELEN Po

1 96 8 - Ee r s t e v a n g s t va n ee n Zw artkopme e u w (Lar u s melano­ cephal u s) i n Brab a n t.

Or n.Br ab.

32

va n HAVRE G.C.M.

1 9 2 8 - Les o i s e aux de l a

Faune

Belge .

Br uxe l l e s 497 PP•


s.

YAN

HECKE P . 1965 - De o ve rw i n t er i ng van de Roo db or s t ta pu i t, S ax i co la t o rqu a ta r u b i co la (L.) i n Be lg i ë. G i e rv . 5 5 : 124-141 1965 - The migra tio n o f the Wes t- e ur o p ean S t o ne cha t, Sa xi c o l a to r qu at a (L.) a c c or d i ng to r i ng i ng- da ta . Gie r v . 55 : 146-194

VA N HECKE P . a n d VERSTUYFT S . 1972 - Cha f f i n c h es , Fr i n gi l l a co el eb s L. o n a u tumn p as s ag e thr o ugh B elg ium. Gi er v . 6 2 : 2 4 5-272 VAN

SCHAREN K. e t JOIRIS Cl. 1972 - L e s ots e aux d 'e a u dans l a vall é e d e l a Dyle ( Br ab ant) d e j u i l l et 1964 à j u i n 1971. Aves 9 : 141-186

VAN SC HEP DAEL J. 1957 - Twee j aar o r n i to l o g i s ch o nde r z o ek in h et natuurre�ervaat Maa s dal b o s t e E s s e nb eek-Hal l e . Wi el . 23 : 103-107 195 8 - H et mil i eu v an Ma as da l en z i j n vo g el s . Wi el . 24 : 199-206 1962 - Ma as da l bo s te Es s e nb e ek , o nd e r Hal l e. W i el . 28 : 41-43 VAN

S C HEPDAEL J. e n VERDICKT V. 1955 - Na tu urr es erva a t Maa s dalb o s te Bs s enb e e k on d er Hal l e ( Br ab ant ) . Ee r s t e pr o ev e va n i nv en tar i s va n de Av i fa u n a jaar 1955. W i el . 21 : 327-337

VERHEYEN

R.

1941,

1951 1955 195 6

195 7 -

1952

- De Eendvoge l s van Be l gi ë. De Dag- en Na chtr o o f­

v o g el s va n B el gi ë. ne S p e ch ten en K o ek o ek en van Be l g i ë. De Zangvo ge l s v an B el g i ë. 1° en 2° d e e l . De S t el t l o p er s v an Belg i ë. De Tiu iv e n en Ho end er s v an Belg i ë. ne Wa ter ­ v o ge l s van Be lg i ë . Pha eno l o g i s ch o nd er z o ek o ver d e te rugk eer va n Tr ek­ v o g el s i n Be lg i ë . G i e r v . 41 : 14-43 O v er d e tr ek van d e s p erwer , Ac c i pi ter n i s u s (L.) i n Belg i ë. Gi e r v. 45 : 285-293 L a d i s pe r s io n d e s tar i ns , Car du el i s s pi n u s (L.) v is i ta n t l a Be lg i qu e. Ger f . 46 : 1-15 O ve r d e L ar o -L imi c o lae al s b r o e � voge l s i n B elg i ë ( 1956 ) . G i er v . 47 � 57-7 4


VER HEYEN R .

1 960

-

La

mi g r a t

en

Be l g ique .

VERHEYEN R .

F

Fr i ng i l l a

i o n d u P i n s o n cha n t e u r , Ge r f .

50 :

co e l e b s

Lo

,

10 1- 1 5 3

o

1 9 6 6 - H e t v o o rk o me n va n d e

c i ne r e a ( L o ) i n

Bla uwe R e i g e r , Ar de a

Be lg i ë

en

,

s ta n d i n d i e l a nd e n we lke b e i nv l o e d e n .

Gie rv. ? 6 :

d e e vo l u t i e

c i ne r e a

van

de b e lg i s che

de r e ige r­

po pul a t i e k u n n e n

37 4- 40 3

VER S CHUEREN J o

1 9 50

L e s O i s e a ux a q u a t i q u e s

-

Ge r f . 1 957

- L es

1 9 56

40

de s

é t a ng s

de

2 7 - 46

:

o i s e a u x d ' e a u p e n d a nt l e s gr a n d s •

Ho fs tade

47 :

Ge r f .

r

f o i ds

de

f é vr i e r

17 1- 175

VOET H o

1 96 8

O ve r h e t v o o rk o me n i n j u n i v a n e n k e l e d o o r t r e kk e n d e

-

w a a d v o g e ls o o r t e n

Gierv . 1 970

58 :

1 1 4- 1 3 8

Ge r f o

60

:

n i c h e ur s

en

1 9 8- 2 2 3

K . Ho

1 9 4 6 - Q u e l q u e s r e mar q u e s s ur l e g e a i , e n Be l g i que .

1 96 3 -

WALTERUS

Ge r f .

36 :

Gar r u l us gl a n d a r i us

)

i n Nede r l a n d

(L ;

1 9 9 - 20 2

N i e uwe g e o g r a p h i s c he vo r me n v a n d e c o l lyb i t a

T j i f t j a f ( Phyl l os c o 1

. L imo s a 36

1 5 2- 1 5 3

F.

1 9 6 6 - E e n R o o d b o r s t l i j st e r O r n . Br ab . W I L LE

i n Be l g i ë .

E s q u i s s e du s t a t ut a c t u e l d e s L i mi c o l e s

-

B e l g i q ue o

VO O U S

( S c o l o pa c i da e )

( T u r d u s m igr a t o r i us )

i n h e t L e u ve r

24

H.

196 3 - De Dw e r ga r e n d ,

s o o rt

o p de

H i e r a a ë t u s pe n na t u s

Be l g i s c he l i j s t .

Gierv .

WINDMO L DER S J .

1 9 3 9 - Tie

A ppe l v i nk . W i e l . 6

2 1 6 - 22 1

(

Gm e l i n

53 :

)

,

e e n n i e uwE

2 6 - 36


WOR TEL AER S Fl .

1 9 46

H e t Me e r d a a l w o u d e n z i j n b r o e d v o g e l s der

Di j l e valle i .

1 9 ? 9 - De Hav ik , G i e rv .

49

De

Br u g A n t w e r p e n

A c c i p i t e r ge n t i l i s

:

(L . )

al s o ok

21 1

de voge l s

pp .

i n Me e r d a a l wo u d .

36 3 - 36 8

T i j d s c hr i f t e n e n a n d e r e

Ave s

1 964 -

1 97 4

B u l l e t i n Be l g i s c h e

Na t uur -

de

1 97 3

G i e r v alk

O r n is de

19 1 1 -

Brab a n t

W i e l e waa l

nr . 1

1 9 38 -

B e l g i s c h R i ngw e rk ,

- 62 ,

e n V o g e l r e s e r va t e n

1 9 60 -

1 97 4

1 97 4 s t e e kk a ar t e n

1 928 -

1 97 4

1 952 -

1 97 3


L i j s t van d e ge br u ik t e a fk o r t i nge n , t e k e ns e n t e rme n Ave s , Br uxe ll e s B u l l o BNVR

Bul l e t i n van d e Be lg i s che Na t u ur - e n Voge lr e s e r ­ v a t e n , Br u s s e l

F d cA .

Fe u i l l e de c o n t a c t Ave s , Br uxe l l e s Ge rfau t , vanaf

19 50

G i e r valk/ Ge r fa u t , Br u s s e l

O r n i s Brab a n t , Me l s bro ek De

W i e l ewaal , T ur nho u t

O o s t o f o o s te l i jk No o r d o f no o r de l i j k Z u i d o f z u i de l i j k W.

We s t o f we s te l i j k

j an o

j a nuar i ; fe b . : fe bruar i ; aug . : a u g u s t u s ; s e pt o : s e p t e mb e r ; o c t . : o c to b e r ; n o v . : no v e mb e r ; de c . : de ce mb e r . ma nne t j e w i j fj e

v

voge l ge vange n , g e r i ng d e n l o s ge l a t e n .

x

vo n d s t van e e n voge l , b e ma c h t i g d o f d o o d g e v o n d e n , me e s ta l o pg e z e t e n b e waar d i n e e n ve r zame l i ng o

a dul t

vo ge l d ie mi n s te ns é é n vo l l e d i ge r u i he e f t o nd e rgaan

d e ca de

pe r io de van 1 0 dag e n

Tii j l e val l e i : g e b ie d va n we i l a nde n e n v i s v i j ve r s t u s s e n He ve rl e e e n Wavr e . E e r s te j aar s : voge l i n z i j n e e r s te l e ve n s - e n k a l e nder j aar ( t o t 3 1 de c e mb e r ) eks .

ek s e mpl aar o f e k s e mplar e n


W.

ge c o n tr o l e er d : ger i ng de v o g e l ge va nge n , ge co n tr o le er d o p he t r i ng n u mme r e n l o s ge l a t e n l aa t s t e waar ne minge n o f da ta : b i j z o me rvoge l s d e laa t s t e waar ­ ne mi ng o f d a t u m i n he t na j aar . b i j do o r tr e kke r s de laa t s t e waar ­ ne mi ng o f da t u m i n he t vo o r j aar e n i n he t na j aar . b i j w i n t e rga s t e n de la a t s t e waar­ ne ming o f datum in he t vo o r j aar . n i e t aa nvaar d e o f n i e t g e ho mo l o g e er de waar ne mi ng : waar ne mi ng o n d e r z o c h t d o o r de Be lg i s che Av i fa u na c o mmi s s i e o f he t B A H C ( Be lg i s ch Av i fa u n i s ­ t i s ch H o mo l o g a t ie c o mi t é , ne der­ l a n d s t a l ige a fde l ing ) e n n i e t aan­ vaar d o f g e h o mo l o g e e r d v o o r e e n b e paal de r e de n . ( o p de mark t )

t e k o o p aa nge b o d e n o p de mark t

o u d s t e waar ne mi ng

o u ds t e waar ne mi ng d i e g e pub l i ce e r d o f b e k e nd i s .

pr o v .

pr o v i n c i e

pul l . o f pul l u s

ne s t j o ng d a t no g n i e t v l i e g t o f p a s i s u i tg e ­ l o pe n

r i ngvo nd s t

v o n ds t va n e e n ge r i ng d e vo ge l ; voge l b e ma ch t igd o f do o d g e v o nde n , a l da n n i e t o pge z e t e n b e ­ waar d i n e e n ve r z ame l i ng o f b i j e e n par t i c ul i e r . I n d e me e s t e ge va l le n w e r d d e r i ng a fge no me n e n b e z o r g d aa n e e n r i ng ce ntrale .

twe e de j aar s

voge l i n z i j n twe e d e k a l e n d e r j aar ( du s g e b o re n t i j de ns he t vor i ge br o e d s e i z o e n ) , v ó ó r de e e r­ s t e v o l l e d ige r u i .

( ve r z .

+

naam )

pr iv éve r z ame l i ng


verz .

K B

I

N

v e r z a me l i ng

v a n he t K o n i nk l i j k

Be l g i s ch

s t i t u u t v o o r Na t u ur w e t e n s c ha p p e n vro e gs t e o f dat a

te

I n­

Br u s s e l o

w a a r ne m i ng e n bij

z o me r v0 ge l s ,

o f d a t um in h e t bij

de

vr o e g s t e

v o o r j aar

d o o r tr e kk e r s ,

de

vro e g s t e

o f d a t u m i n he t v o o r j a ar bij of

1 5 0 10 . 19 50

Ukk e l

w i n t e rga s t e n , d a t u m i n he t

aa n ta l

de

dat

he t

en

w a a r n e m i ng

i n he t

n a j a aJ

vr o e g s t e w a ar n e mi ng

na j a a r .

e k s e mp l ar e n n i e t

be teke nt

w aar n e m i n g

gaa t

a a ng e d u i d ;

o m é é n e nk e l

dit

ek s e m

p l aar .

( 10 )

a a n tal

t e r ugme l d i ng e n v a n g e r i ng d e

voge l


-1-

L I J S T VAN

DE

IN BRABAN T WAARGENO:MEN VO GEL SO O R TEN ZEE DU IKERS - Gav i i dae

I JS DU IKER , Gav ia imme r

To e va l l ige gas t :

To e val l ige gas t 19 3 3

Ho u ta i n- l e - Va l ( L ippe ns 1 9 5 4

PARELDU IKER , Gav ia ar c t i ca ar c t i ca

:

146 )

no o r trekk er

R e ge l ma t ig e do o r trekk e r i n z e e r k l e i n a a n t al va n o k to b e r t o t de ce mb e r e n i n fe b r uar i/ maar t . Vr o e g s t e e n l aa t s te da t a : 3 1 . 10 . 1 9 56 Ho f s tade ; 31 . 10 . 1 9 6 3 v o o r have n Br u s s e l e n 3 . 3 . 19 20 Ho fs t a d e . Twe e j a nuar iwaar ne mi ng e n . ROOllCEELDUIKER , Gav i a s te l l a ta

To e va l l ige gas t :

To e val l ige ga s t

Ne e r i j s e ( W . 1 9 6 3 � 114 ) 3 . 11 . 1 9 6 3 Ho fs t a de ( G . 1 9 6 5 : 1 9 7 ) 22 . 11 . 1 9 6 7 Ho fs t a d e ( J . Va n Bo x e m ) T o t i n 195 6 r e ge l ma t ig e do o r trekk e r e n w i nt e rgas t i n ze e r k l e i n aa n tal va n no ve mb e r t o t apr il ; l aa t s t e da t um � 2 1 . 4 . 1 9 5 1 Ho fs t a d e . L ippe n s ( 1 9 5 4 ) verme l d t Que nas t maar d e da t um i s nie t b e k e n d . FU TEN

17 . 12 . 1 9 62

- Po d i c ipi t i dae

FUU T , Po d i c e ps cr i s t at u s cr i s ta t u s

Jaar vo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige do o r t r e kk e r i n z e er k l e i n a a n tal va n j ul i t o t no ve mb e r e n va n fe bruar i t o t apr il . A a nwe z ig i n z e e r k l e i n aantal t i j de ns z a c h t e w i n t e r s . ROODHALS FUU T , Po d i c e ps gr i s e ige na gr i s e ige na

O nr e g e l ma t ig e g a s t

O nr e ge l ma t ige ga s t van e i nde s e p t e mb e r t o t e i nde maar t , vo o r a l i n no ve mb e r . Vro e g s te e n l aa t s t e da ta : 2 3 to t 2 8 . 9 . 195 1 Ho f s t a d e e n 5 t o t 30 . ) . 1 9 6 6 �i j l e va l l e i .


- 2-

KU I FDU IKER 9 Po d i c e ps aur i t u s aur i tu s

O nr e g e l ma t ig e gas t

O nr e g e l ma t ige ga s t va n no ve mb e r t o t februar i . Vr o e g s te e n l aa t s t e d a ta : 2 . 1 1 . 1 942 Ho fs ta de ; 24 . Bo s s u t � Go t t e cha i n . GEOORDE FUU T , Po d i c e ps n igr i c o l l i s n igr i c o l l i s

2 . 1 962

O nr e g e l ma t ig e g a s t

O nr e g e l ma t ig e g a s t i n d e pe r i o de n augu s t u s / d e c e mb e r e n febr uar i/ apr il ; vr o e g s t e e n laa t s t e da ta : 8 . 8 . 1 9 7 1 Ne e r i j s e ; 27 . 4 . 1 9 5 3 H o f s t a de . Twe e me iwaar ne mi ng e n : 8 . 5 . 1 946 e n 2 1 . 5 . 1 9 72 Di j l e va l l e i . DO DAARS , Po d i c e ps r u f i c o l l i s r u f i c o l l i s

Jaarvog e l

Z e e r s chaar s e br o e dvog e l . R e g e l ma t ig e d o o r tr ekk e r i n z e e r k l e i n aa n tal va n a ug u s t u s t o t d e c e mb e r e n van fe b r u ar i t o t a pr i l , vo oral i n ok t o b e r e n maar t . Aa nwe z ig i n z e e r k l e i n aa n tal t i j d e ns z a ch t e w i nt e r s . E é n d e c e mb erg e va l va n e e n g e r i ng de vog e l u i t Du i t s l a n d .

VAAL S TO RMVO GEL TJE 9 O ce a no dr o ma l e u c o rrho a l e u c o r rho a To e val l ig e g a s t T o e va l l ige ga s t , me e s tal na he v ig e s t o r me n ( o . a . i n 1 9 5 2 ) x 7 . 1 1 . 1 9 22 A nde r l e ch t 1 e k s . ( G . 1 9 2 3 43 ) 8 . 1 1 . 1 9 5 2 Hever l e e 1 ek s . ( W . 1 9 52 339 ) 16 6 ) 8 . 1 1 . 1 9 5 2 Ruar t/Ways 2 e k s . ( G . 1 9 5 3 1 ek s . ( G . 1 9 5 3 166 ) x 10 . 1 1 . 1 9 5 2 Virg i nal 1 ek s . ( G . 1 9 5 3 166 ) x 10 . 1 1 . 1 9 52 Clab e cq Er z i j n ver de r vo n d s t e n g e daa n t e L e u ve n , V i l vo o r de e n S t . G il l i s / Br u s s e l , maar d e j u i s t e da ta z i j n n i e t b ek e n d . ( G . 1 9 2 3 ; va n Havr e 1 9 28 ) .


- 3-

S TORMVO GEL S - Pr o ce ll ar i i dae S TORMVO GEL TJE , Hydr o b a te s pe l ag i c u s

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t ; é é n waar neming : 2 9 . 9 . 1 9 6 3 Gr i mb e rge n ( W . 1 9 6 4 ) . va n Ha vr e ( 1 9 2 8 ) c i t e er t vo n d s t e n u i t L e u ve n e n V i l vo o r de , maar de da ta z i j n n i e t b ek e n d . NOOR DSE S TORMVO GEL 9 Ful ma r u s gl a c ial i s au dub o n i T o e va l l ige gas t ; é é n vo n d s t :

x

T o e va l l ige gas t

1 5 . 2 . 1 9 6 2 T e r vur e n ( G .

1 96 �

JAN VAN GEN TEN - Sul i da e To e vall ige gas t

J A N VAN GEN T , Sul a b a s s a na x x x x

x

27 . 28 . 29 . 29 . 6.

T o e va l l ige gas t , me e s tal na he vige s to r me n 1 . 1 9 39 Me i s e ( Verheye n 1 9 5 1 : 8 1 ) 1 0 . 1 9 46 Bekk e vo o r t ( G . 1 9 49 g 2 3 2 ) 1 1 . 1 9 5 0 S t e e nh u f f e l ( G . 1 9 5 1 g 7 2 ) 1 1 . 1 9 5 1 C o ur t S t . E t ie nne ( G . 1 9 5 2 141 ) 1 0 . 1 9 6 9 Me r ch te m ( O . B . : 5 4 ) AAL S CHO L VERS

-

Phal a cr o c o r a c i da e

A AL S CHOLVER , Phal a cr o c o rax carb o s i ne s i s

"Do o r trekk e r

R e ge l ma t ige d o o r tr ekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal va n a u gu s t u s t o t de c e mb e r e n va n feb r uar i t o t apr il ; vr o e g s te e n l aa t s te d a té 1 5 . 8 . 1 9 7 0 Ho f s t a d e ; x 1 4 . 4 . 1 9 3 3 Co ur t S t . E t i e nne . E é n o ve rw i nter i ng s g e val te Ho fs t a d e , é é n j a nuar ivo n d s t , v i e r g e val l e n i n me i , é é n waar ne mi ng i n j u n i e n twe e i n j ul i . KU I FA AL S CHOLVER , Phal a cr o c o rax ar i s t o t e l i s ar i s t o t e l i s To e va l l ige gas t To e va l l ige gas t : x 2 8 . 2 . 1 9 6 0 Clab e c q ( r i ng vo nd s t ) ( W . 1 9 6 9 : 1 7 9 ) 1 9 . 9 . 1 9 6 6 S t . Aga t ha-R o de ( A . 1 968 : 84 ) Va n de waar ne mi ng o p 1 9 . 1 2 . 1 9 5 9 t e Ho f s t a d e ( G . 1 9 6 0 : 1 9 1 z i j n g e e n b i j z o n de rhe d e n b ek e n d .


- 4RE I GER S

e n ROER ID MPEN

-

Ar de i dae

BLAUWE REI GER , Ar de a c i ne r e a c i ne r e a

Jaar v o g e l

To e va l l ige bro e dvo ge l : Me e r da a l w o u d 1 9 20 , Kampe nho u t 1 9 2 2 , La H u l p e 1 9 5 2 e n 1 9 5 3 , L ak e n s i nd s 1 9 6 6 O u de rg e m 1 9 6 9 . O ve r he t b r o e dge val t e V i l vo o r d e i n 1 9 6 2 z i j n o nvo l do e nde g e ge ve ns b e k e n d . R e ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n k l e i n aa ntal v an j u l i t o t i n d e r c e mb e r e n va n februar i t o t a pr i l ; vó ó r tr e k i n me i/ j u n i . W i n t e r vo ge l i n z e e r k l e i n aa n ta l ; co n c e ntra t i e s van 50 vo ge l s e n me e r , vo o ra l in de Di j l e va l l e i . Ge r i ng d e voge l s a fk o ms t i g u i t K o o lk e rk e , Bere ndre ch t , Fra nkr i j k , De ne mark e n , Ne de r l a n d e n Du i t s l a n d we r d e n vas tge s te : va n j u n i t o t maar t . ,

PURPERRE I GER , Ar d e a purpur e a purpu r e a

Do o r tr e kk e r

R e g e l ma t ig e do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal van b e g i n a u gu s t u s t o t i n o k t o b e r e n v a n b e g i n apr i l t o t d i e p i n me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e da t a : 1 . 8 . 1 9 5 8 O u d-He verl e e , 1 . 8 . 1 9 5 9 V i l vo o r de e n 2 1 . 1 0 . 1 9 6 4 Ge nval ; 4 . 4 . 1 9 6 4 S t . Aga tha-R o de e n 2 3 . 5 . 1 9 6 2 S t . Agatha-R o de . E é n waar ne mi ng i n j u n i , dr i e i n j u l i e n é é n i n f e b r u ar i . Twe e r i ngg e val l e n ( s e p t . e n de c e mb e r ) u i t Ne de r l a n d . GROTE Z ILVERRE I GER 9 Egre t t a a l b a a l b a

To e val l ige gas t

To e va l l ige gas t ; é é n w aar n e mi ng 1 7 . 9 . 1 9 6 7 Ne e r i j s e ( A . 1 9 6 9 : 39 ) Vó ó r 1 900 é é n vo n d s t : x r o n d 1 87 4 Corroy- l e - Gr a n d ( va n Havr e 1 9 2 8 : 2 58 ) KLE I NE Z ILVERRE I GER ,

Egre

t t a gar z e t t a gar z e t t a

T o e va ll ige ga s t : 1 0 . 9 . t o t 2 L 1 0 . 1 9 6 2 Ho f s t a d e ( W . 1 9 6 2 : 3 1 0 ) 2 1 e n 2 2 . 4 . 1 9 6 8 D i j l e va ll e i ( O B 3 3 ) 1 5 t o t 1 9 . 5 . e n 2 3 . 5 . 1 9 7 1 Di j l e val l e i ( W . 1 9 7 1 ( A . 1 97 2

To e va l l ige g a s t

20 7 ) 151 )


-5RALRE I GER , Ar d e o l a rall o i de s x

To e val l ige gas t ; 2 . 6 . 1 90 5 Z o u t l e e uw

To e va l l ige gas t é é n vo nds t ( va n Havr e 1 9 2 8

KWAK , Ny c t i c o rax ny c t i c o rax ny c t i co rax

260 )

O nr e g e l ma t ige ga s t

O nr e ge l ma t ige gas t va n j ul i t o t s e p te mb e r ; é é n vo n d s t i n no ve mb e r , é é n waar ne mi ng i n j anuar i e n é é n i n me i .

WOVDAAPJE , I x o b ry chus mi nu tu s mi nu t u s

Z o me r voge l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo g e l ( max imum 1 0 k o ppe l s ) . R e g e l ma t ige d o o r trekk e r i n z e e r k l e i n a a n t al va n e i nde j ul i t o t in s e pt e mb e r e n i n apr il / me i : vr o e g s te e n l aa t s t e d a ta : 5 . 1 0 . 1 9 46 R o o s b e ek e n 3 1 . 3 . 1 9 46 Ne t he n . ROEROOMP , B o taur u s s t e l l ar i s s t e l l ar i s

W i ntergas t

R e g e l ma t ig e do o r tr e kk e r e n w i n t e r ga s t i n z e e r k l e i n aan tal va n s e p te mb er t o t a pr il . E é n waar ne mi ng i n j u l i e n é é n g e val van e e n " z i ng e n d e vo ge l " g a n s de z o me r 1 970 . Twe e j a nuar ivo n d s t e n va n ger i ng d e voge l s u i t Po l e n e n Du i t s l and . O O IEVAARS - C i co n i i da e OO IEVAAR , C i c o n i a c i co nia c i c o n i a

Do o r trekk e r

R e g e l ma t ige do o r tr ekke r i n z e e r k l e i n aan tal va n j ul i t o t e i nd e ok t o b e r e n va n maar t t o t e i nde me i ; vr o eg s t e e n l aa t s te d a t a : 7 . 7 . 1 9 3 3 V i l vo o r de ; 3 . 3 . 1 9 7 3 Gr i mb e rge n ; 25. 10 . 1 968 N ive l l e s e n 2 9 . 5 . 1 9 5 7 K umt i ch . E é n j u n i/ j ul ige va l e n twe e vo nds te n i n no v e mb e r ; dr i e r i ngvo n d s t e n ( s e p t e mb er 2 , no ve mb er 1 ) u i t Du i t s la n d e n Ne d e r l a n d .


- 6-

ZWAR TE OO IEVAAR , C i co nia n igr a

To e val l ig e g a s t

T o e vall ige gas t : augu s t u s 1 9 7 0 Ukk e l 1 2 . 6 . 1 9 7 2 O u d-He ve r l e e ( Orn . Brab . 5 2 ) va n Havr e ( 1 9 2 8 : 2 5 1 ) z o nder d a turn . LEPELAARS EN

c i te er t e e n

vo

(W. nds t

)

t e Pe rk ,

To e val l ig e g a s t

To e vall ige gas t , t o t nog t o e a l l e e n t i j d e ns 1 0 . 5 . 1 9 1 0 O orb e ek ( va n Havr e 1 9 2 8 : 2 5 3 ) 1 7 . 4 . 1 9 5 5 S t . Aga tha-R o d e ( W . 1 9 5 9 213) 1 2 . 4 . 1 9 5 9 S t . Aga tha-R o de ( W . 1 9 5 9 213) 30 . 3 . 1 9 6 2 S t . Aga tha-R o de ( W . 1 9 6 4 2 10 ) 1 2 . 4 . 1 9 6 4 S t . Aga tha-R o de ( W . 1 9 6 4 2 10 ) 30 . 3 . t o t 3 . 4 . 1 97 2 1Di j l e va ll e i ( W . 1 9 7 2 : 1 47 )

ZWAR TE IBI S , Pl ega d i s fal c i ne l l u s

x

3

IB I S SEN - P l a t a l e i da e

LEPELAAR , P l a ta1 e a l e u c or o d ia l e u c or o d i a x

1 97 5 :

l ent etre k

To e val l ige g a s t

To e va l l ige gas t , v ó ó r 1 900 é é n vo n d s t : 1 8 4 8 Gr e z-Tio i ce au ( v . Havr e 1 9 2 8 : 2 5 5 ) FLAMINGO ' S - Pho e n i c o p t e r i dae To e val l ig e g a s t

FLAMINGO , Pho e ni c o p t e r u s r u b e r r o s e u s

x

To e vall ige gas t ; é é n vo nd s t maar t 1 90 2 Mal d e r e n ( v . Havr e 1 9 2 8

26 3 )


-7 EEN DVO GEL S

-

A na t i dae

A na s pla tyrhyn cho s pl a tyrhyn cho s

W ILDE EEN D ,

Jaarvo ge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo g e l o Re g e l ma t ig e d o o r tr ekk e r e n w i n t e r v og e l i n vr i j k l e i n aa n tal va n augu s t u s t o t maar t o C o n ce ntra t i e s va n me e r d a n 5000 ek s o t e Ho fs ta de val l e n s ame n me t d e l ag e t e mpe r a tur e n i n j a nuar i / februar i o Ge r i ng d e vo ge l s u i t S ca n d i nav i ë , U S SR , Ne d e r l a n d , Fra nkr i j k e n van d e e e nde nk o o ie n Me e tk e rk e e n B o r ne m we r d e n vas tg e s te l d i n d e per i o d e j ul i t o t apr il . W I N TER T AL I N G ,

A na s cr e c ca cr e c ca

Jaar vog e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo g e l ; mi n d e r dan 10 k o ppe l s o R e ge l ­ ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i n te r vog e l i n k l e i n aa ntal va n a u gu s t u s t o t no v e mb e r e n va n febr uar i t o t a pr i l o Ge r i ng d e voge l s u i t E ng e l a n d , De ne mark e n , Ne de r l a n d e n de Camargue w e r de n vas tge s te l d van s e p t e mb e r t o t maar t . S I BER I S CHE

TAL I N G ,

A na s f o r mo s a

To e va l l ige gas t

gas t : 2 9 0 1 o t o t 3 o 2 o 1 9 6 3 El s e ne / Br u s s e l (W. 1 964 : 333 ) V6 6 r 1 900 é é n vo n d s t � 2 1 0 1 1 0 1 8 8 8 La Hul pe ( v o Havr e 1 9 2 8 x T o e va l l i g e

Z OMER TAL I N G ,

À na s que rque d u l a que rque d u l a

Z o me r vo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l , mi nde r da n 1 0 k o ppe l s o R e g e l ma t ig e d o or trekk e r va n j ul i t o t s e p t e mb e r e n va n b e g i n maar t t o t b e g i n me i . Vr o e g s te da t umg 27 0 2 0 1 9 6 7 Ho fs ta d e ; twe e waar ne mi nge n i n de twe e de he l ft va n no vemb e r e n twe e i n d e c e mb er . E é n r i ngge val van e e n vog e l g e r i ng d i n de Camargu e .


- 8KRAKEEND , A na s s tr e pe r a

W i n t e rga s t

Do o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n aa n ta l va n s e p t e mb e r to t apr i l ; e nk e l e waar nemi ng e n i n me i . Ver s chil l e nde waar ne mi ng e n i n de p e r i o de j u n i/ augu s t u s 197 3 i n d e Di j l e va l l e i . SMIENT , A na s pe ne l o pe

W i n t ergas t

R e g e l ma t ig e do o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n aa ntal van s e p t e mb er t o t a pr il . Ee n t ie n tal waar ne mi nge n i n d e p e r i o d e me i/ j ul i , vo oral i n d e Tii j l e va l l e i . Dr i e j a nuar ige val l e n va n g e r i ng de vo g e l s u i t Ne d e r l a n d . P I JLS TAAR T , A na s a cu t a a cu ta

W i n t ergas t

R e ge l ma t ig e d o o r tr ekk e r e n w i n t e rga s t i n z e er k l e i n aa ntal va n s e pt e mb e r t o t no ve mb e r e n i n k l e i n a a n ta l va n feb ruar i t o t a pr i l . E nk e l e waarne mi nge n i n me i . SLOBEENJD , A n.as clype_a ta

Jaar vog e l

To e vall ige bro e dvo g e l : Ho fs t a d e 1 944 , Ne e r i j s e 1949 , O ve r i j s e 1959, 1960 e n 196 2 . Do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal van s e p t e mb e r t o t no vemb e r e n i n k l e i n aa n tal va n fe br uar i t o t apr i l ; w i nt e rga s t i n z e e r k l e i n aantal . E nk e l e z o me rwaar ne mi nge n van r e ce n t e d a tum i n d e Di j l e val l e i . E nk e l e waar ne mi ng e n i n augu s t u s , waarva n é é n r i ngvo n d s t va n e e n e e r s te j aar s vqgé l - � i t -Ne de�la ri d . KROONEENID , Ne t t a r u f i na

O nr e ge l ma t ig e g a s t

O nr e g e l ma t ig e gas t s i n d s 1953 , va n s e p t e mb e r t o t d e c e m­ b e r e n i n maar t ; é é n waar ne mi ng i n j u n i , é é n i n j ul i e n twe e i n j anuar i .


-9TO PPEREENID 9

Ay t hya mar i l a mar i l a

O nr e g e l ma t ig e gas t

O nr e ge l ma t ige gas t i n d e per i o de ok t o b e r/ maar t ; é é n waar ne mi ng i n d e e e r s t e he l f t va n augu s t u s e n é é n b e g i n me i o To e va l l ige b r o e dvo g e l W i n t e rgas t T o e va l l ige b r o e dvo g e l i n d e Di j l e val l e i s i nd s 1 9 7 1 0 R e g e l ma t ige d o o r trekk e r e n w i n t ergas t i n k l e i n aantal va n ok t o b e r t o t apr i l o A a nwe z ig i n vr i j k l e i n aan tal t i j d e ns s tr e nge w i n t e r s o

KU I FEEND , Ay thya ful igul a

To e va l l ige b r o e d vo g e l W i nt ergas t To e va l l ige br o e dvo g e l g O u d-He ve r l e e 1 9 5 7 ; Di j l e val l e i e n 1 97 4 0

TA FELEEND � Aythya fe r i na

1 973

R e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i ntergas t i n k l e i n aa n ta l va n ok tob e r t o t a pr il ; v ó ó r trek i n de pe r i o de j u n i/ augu s t u s vo o ral va n 6' 6'o E é n r i ngvo n d s t i n j a nuar i van e e n vo g e l g e r i ng d a l s pu l l u s i n O o s t - Du i t s l a n d o

WI TOO GEEND , Aythya nyr o ca

T o e val l ig e gas t

To e val l ig e gas t 3 L 3 o 1940

O u d-He ve r l e e

1 3 0 3 0 194 3

Ho fs ta de

( G . 1 9 50

37 )

2 5 . 5 . 1 944

Ho fs t a de

(Go

37 )

30 . 6 . 1 9 5 1

Ne e r i j s e

( W . 1 96 4

2 8 . 8 . 1 95 1

S t . Aga t ha-R o de

2 3 e n 24 . 3 . 1 9 6 3 28 . 6 .

( G o 1 9 53 1 950

( W. 1 964

g

3 34 )

(Wo 1 964

g

Di j l e vall e i

to t 4 . 7

9 . 12 . 1 97 3

1 48 )

334 )

O u d-He ve rl e e

. e n 20 . 8 . 1 9 7 2 We e r de ( W . 1 9 7 5

g

3 34 )

( W . 1 97 2

g

32 1 )

3)

Ve r de r z i j n e r no g twe e n i e t g e ho mo l o g e e r d e ge val l e n te Ho fs t a d e o


- 10 BR ILDU IKER 9

Bu c e phal a cl a ngul a c l a ngul a

-

Do o r trekk e r

R e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n a a n ta l va n ok t o b e r t o t apr i l ; vr o e gs te e n l aa t s te da ta : 1 7 . 1 0 . 1 97 3 He ve rl e e e n 19 . 4 . 194 2 S t . Aga tha-R o de . I JSEEN D , C l a ngul a hye mal i s

To e va l l ige g a s t

To e va l l ige gas t : 2 4 . 9 . 1 92 8 O u d-He ve r l .e e ( G . 1 929 : 7 3 ) ( G. 1 956 : 1 1 2 ) 2 . 1 2 . 1 9 52 Ho fs t a de ( W . 1 959 : 33 3 ) 30 . 1 0 . 1959 Ho fs t a de 8 . 12 . 1 96 2 S t . Aga tha-R o de ( W . 1 96 3 : 1 1 8 ) 2 3 . 1 1 . 1 96 3 Ne e r i j s e ( W . 1 964 : 334 ) 1 9 . 1 . 1 9 6 9 O u d-He ve rl e e ( A . 1 96 7 : 1 7 2 )

GRO TE ZEEEEND , Me l a n i t ta fu s ca fu s ca

O nr e ge lma t ig e g a s t

O nr e g e l ma t ig e gas t van e i nd ok t o b e r t o t i n de ce mb e r ; é é n o ve rw i n te r i ng s g e val te Ho fs tade ( w i n t e r 195 1/1952 ) e n twe e waar ne mi ng e n i n de d e r d e de ca d e van maar t : 24 . 3 . 1 9 5 5 Te rvur e n , 2 9 . 3 . 1 970 Ho fs ta de . Z WAR TE ZEEEEND 9 Me l a n i t ta n igra n igra

O nr e ge l ma t ige g a s t

O nr e ge l ma t ige gas t va n e i nd ok t o b e r t o t i n d e c e mb e r ; é é n waar ne mi ng i n feb ruar i ( 18 . 2 . 19 69 Ne e r i j s e ) , twe e i n maar t ( 2 1 . 3 . 19 42 Ne e r i j s e ; 27 . 3 . 1 9 6 6 Ne e r i j s e ) e n é é n i n j u n i ( 1 6 . 6 . 1 9 6 1 K e e rb e rge n ) . BRIL ZEEEE N D 9

x

Me l a n i t t a pe r s pi c il l a ta

To e vall ige g a s t

To e va l l ige gas t , v6 6r 1 90 0 w i n t e r 1 84 5 ( mark t ) Br u s s e l ( v . Ha vr e 1 92 8 : 296 ) De z e s o o r t wer d n i e t o pge no me n i n d e a v i fau na va n Be l g i ë .


-1 1E I DEREEND , S o ma te r ia mo l l i s s ima mo l l i s s ima

O nr e ge l ma t ig e gas t

O nr e ge l ma t ig e gas t va n ok t o b e r t o t i n d e c e mb e r ; 4 . 3 . 1 9 6 2 Ho fs ta de . é é n waar ne mi ng b e g i n maar t : GRO TE ZAAGBEK , Me rgu s me rga ns e r me rga n s e r

W i n t e rgas t

R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i nt e r ga s t i n z e e r kl e i n aa ntal va n o k tob e r t o t a pr il ; vr o e g s t e e n l aa t s te da ta : 1 0 . 1 0 . 1 9 7 1 S t . Aga tha-R o de ; 1 5 . 4 . 1 9 6 3 Ne e r i j s e . E é n o ve r z o me r i ng s g e val � va n 1 0 . 6 . t o t de l aa t s te we e k v a n augu s tu s 1 9 56 Ho fs t a d e 1 w i j f j e i n s l agpe nr u i . MI DDEL S TE

ZAA GBEK 9 Me rgu s s e rra t o r

W i n te rgas t

O nr e ge l ma t ig e w i n t e r ga s t i n z e e r k l e i n aa n tal van no ve m­ b e r t o t a pr il � vo o ral t i j de ns s tre nge w i n t e r s ; vro e g s te , e n laa t s te da ta � 2 6 . 1 1 . 1 9 6 6 Ne e r i j s e ; 1 6 . 4 . 1 9 50 Ho f s ta d e . E é n waar ne mi ng b e g i n me i . NO NNETJE 9 Me rgu s albe l l u s

W i n t e rgas t

O nr e g e l ma t ige w i n t e r gas t i n z e e r k l e i n aa n ta l van no vemb e r t o t maar t 9 vo o ral t i j de ns s tre nge w i n t e r s ; vr o e g s te e n l aa t s te da ta � 1 4 . 1 1 . 1 9 7 2 Di j l e val l e i ; 1 1 . 3 . 1 9 54 Ho fs t a de . BERGEEN D 9 Ta d o r na ta d o r na

W i n te rgas t

N ie uwe s o o r t vo o r Brab a n t s i n d s 1 9 47 : x 1 1 . 2 . 1 9 47 L o t ( G . 1 9 47 g 1 7 0 ) , te Ho f s ta de s i nds 1 9 5 1 9 i n de Di j l e ­ vall e i vo o r he t e e r s t i n 1 9 5 3 e n r e g e l ma t ig vana f 1 9 6 4 . R e g e l ma t ige d o o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n aa ntal va n ok tob e r t o t apr il ; vrn e g s te e n l aa t s te data : 7 . 1 0 . 1 9 7 2 Tii j l e vall e i ; 2 5 . 4 . 1 9 6 5 Di j l e val l e i . Twe e waar ne mi nge n i n s e p t e mb e r , é é n i n me i , é é n i n j ul i e n é é n i n augus t u s .


- 1 2-

To e va l l ige g a s t

CASAR CA 7 Ta d o r na fe r r ugine a N i e uwe s o o r t vo o r Brab a n t s i n d s x

6 . 12 . 1 9 5 7

S t . Aga tha-Ro de ( G .

1 95 8 :

195 7 ; 79 ) ;

t o e va l l ige g a s t : d e z e vo nds t

wer d n i e t o pge no me n i n de A vi fa u na va n Be l g i ë . 27 t o t 2 9 1 0 . 1 9 6 9 Ho fs t a d e 4 e k s . ( W . 1 9 70 : 2 2 ; W . 1 9 7 1 •

3.11 .

to t

.

1 3.

va n Me che l s e ,

12.

1 96 9

1 97 2 :

Ho fs t a d e 1 eks . ( A . 1 9 7 1 17 ) ;

( W . 1 97 1 :

:

:

1ó4 )

1 7 2 ; Av i f .

164 ) .

De z e s o o r t s taa t o p de b e lg is che l i j s t o n der vo orb e h o u d ( mo g e l i jkhe i d va n o nt s na p t e s i e r vo ge l s n i e t u i tge s l o te n ) . GANZEN 7 A n s e r spe c . Ve l e waar ne mi ng e n van g a nz e n b l i j ve n o ng e de t e r mi ne er d ; vermo e d w or d t da t me e r d e r e s o o r t e n all e j ar e n r e g e l ma t ig d o o r tr ekk e n i n vr i j k l e i n aa n tal va n ok t o b e r t o t d e ce mb e r e n i n k l e i n a a ntal va n j a nuar i t o t maar t . 1 9 . 4 . 1 969 Vr o e gs t e e n l aa t s t e da ta : 2 4 . 9 . 1 9 7 3 Perk ; Me s s e lb r o ek . GRAUWE GANS 7 A n s e r a n s e r a ns e r

Do or tr ekker

Do o r trekk e r i n k l e i n aantal va n ok t o b e r t o t de ce mb e r e n van j a nuar i t o t maar t ; w i n t e rvoge l i n z e er k l e i n aantal . Vr o e g s t e e n l aa t s te da ta � 1 4 . 1 0 . 1 9 4 8 Be auve cha i n ; 2 4 . 3 . 1 9 7 4 S t . Aga tha-R o de ; 2 4 . 3 . 1 9 4 5 �i j l e valle i . E é n me iwaar ne mi ng � 1 1 . 5 . 1 9 4 1 -Di j l e va l l e i . KOLGANS 7 A ns e r alb i fr o ns alb i fr o ns

Do o r trekk e r

Do o r trekk e r i n k l e i n aa ntal i n d e p e r io d e j a nuar i/ maar t ; l aa ts t e da tumg 2 8 . 3 . 1 9 70 S t . Aga tha-R o de . Er z i j n g e e n waar ne mi ng e n b ek e nd u i t he t na j aar .


- 1 3DWER GGANS 9 A ns e r e rythr o pu s

x

To e va l l i g e gas t

T o e va l l ige gas t , vó ó r 1 90 0 : n o ve mb e r 1 8 5 6 ( mark t ) Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8

RIE T GANS 9 A ns e r fabal i s

:

27 5 ) Wintergas t

Do o r trekk e r e n w i n te rgas t i n k l e i n aa ntal va n de ce mb e r t o t maar t ; vr o e g s te e n l aa t s t e da ta : 1 6 . 1 2 . 1 9 6 9 S t . Aga tha-R o de ; 2 5 . 3 . 1 9 4 4 S t . Aga tha-Ro de . T i j de ns de s tr e ng e w i n t e r 1 9 6 3 w e r de n de vo rme n fab al i s e n r o s s i cu s vas tge s te l d ; v e r d e r we r de n no g 3 a dul t e r o s s i cu s ­ voge l s g e de te r mi ne er d i n d e Di j l e val l e i va n 1 8 t o t 2 5 . 1 . 1 9 70 . Va n de kl e ine r ie tga ns ( bra chyrhynchus ) we r d s l e ch t s é é n waar ne mi ng ge pub l i ce e r d : 1 5 . 1 2 . 1 97 3 S t . Aga tha-R o d e . O ve r de j u i s te de t e r mi na t ie va n k l e i ne r i e tga n z e n i n fe bruar i e n maar t 1 9 47 z i j n g e e n b i j z o n d e rhe de n b ek e nd ( G . 1 9 5 3 g 1 43 ) . To e val l ig e gas t

SNEEUWGANS , A ns e r caerul e s c e ns To e val l ige gas t :

10 ) 1 9 . 3 . 1 9 6 5 S t . Aga tha-R o de e n Ne e r i j s e ( W . 1 9 6 7 ok t o b e r 1 969 R o s i è r e s ( W . 1 97 1 : 1 7 1 ) 2 3 . 4 . 1 9 7 1 S t . Ag a tha-Ro de ( W . 1 97 1 : 1 7 6 ) He t i s vr i j we l z ek e r d a t he t h i e r o m é é n e n d e z e l f d e s ie r vo ge l gaa t , d i e e rge ns o nt s na p t e . IDe s o o r t wor d t h i e r ve r me l d maar wo r d t n i e t a l s e e n w il de v o g e l e rk e n d . To e val l ige gas t

RO T GANS 9 Bra nta b e r n i cla b e r ni cl a

x

To e val l ige gas t : 6 . 2 . 1 9 44 o mg e v i ng T i e ne n

( G . 1 9 44

79 )


- 1 4BRANTIGANS , Bra n ta l e u co ps i s

To e val l ige g a s t

To e va l l ige gas t : 1 6 . 1 . 1 9 6 3 Zave n t e m 3 gr o e pe n va n ca . 30 ek s .

Z ZW

( G. 1 96 4 : 6 2 )

4 . 1 2 . 1 9 6 6 Ho fs t a d e 2 8 , 9 e n 8 e k s . ZW ( P . H e r r o e l e n e n G . Va n S t e e nk i s te ) . 1 8 . 1 0 . 1 9 6 7 Me l s b r o ek ca 7 0 e k s . i n twe e gr o e pe n ZW ( P . He rr o e l e CANA1IESE GANS , Bra n ta ca na d e ns i s

To e vall ige g a s t

To e va l l ige gas t : de c e mb er 1 9 48 t o t feb r uar i 1 9 49 Br u s s e l 2 e k s . ( O . B . 3 3 ) 6 . 2 . 1 9 6 3 O u d-He ve r l e e 4 e k s . ( W . 1 96 3 : 1 1 7 ) ( W . 1 97 3 : 1 89 ) 2 1 . 2 . 1 97 3 Ho fs tade 7 ek s . B i j de e e r s te e n de der de waar ne mi ng d i e n t r e k e n i ng g e ­ h o u de n me t d e mo ge l i jkhe i d van o nts na p t e s i e r vo ge l s . N I JLGANS , Al o po che n aegypt ia c a x

x

x

To e val l ige g a s t

T o e val l ig e gas t : 4 . 1 2 . 1 90 6 Le uve n imm. � ( ve r z . K . B . I . N . , O . B . 5 4 ) 20 e n 2 1 . 4 . 1 9 6 9 Ne er i j s e ( A . 1 97 1 : 1 7 3 ) 1 0 . 4 . 1 9 ? 1 Ne e r i j s e ( W . 1 97 1 : 1 77 ) 1 7 . 1 . 1 97 3 Perk 1 � ( ve r z . K . B . I . N . , W . 1 9 7 5 8 ) Vó ó r 1 90 0 é é n vo nd s t : 2 80 , 0 B . 5 4 ) 1 0 . 6 . 1 8 89 Cl e e rb e ek/H o uwaar t ( v . Havre 1 9 2 8 •

])e s o o r t wo r d t h i e r ve r me l d maar w o r d t n i e t· a l s e e n w il de vo g e l e rk e nd . KNO BBELZWAAN 9 Cygnu s o l or

Jaarvo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo g e l i n hal fw i l de s taa t ; e er s t e b r o e dge val : 1 0 . 5 . 1 90 9 La Hul pe ( ve r z . K . B . I . N . ) . IDo o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n a a n tal va n s e p t e mb e r t o t maar t , vo o ral i n de Di j l e val l e i .


WILJJE ZWAAN 9 Cygnus cygnu s

Winterga s t

R e ge l ma t ig e do o r tr e kk e r e n w i n t e r ga s t i n z e er k l e i n a a n tal va n hal f ok t o b e r t o t a pr il , vo o r al i n d e Di j l e val l Twe e waar ne mi ng e n i n me i . Vr o e g e r e waar ne mi ng e n va n gr o e pe n va n me e r dan �O s z i j n vermo e de l i jk t o e t e s chr i j ve n aa n de K l e i ne zwaa n . KLE INE

Z WA AN

,

Cyg nu s

b e w i ck i i

W i n te r ga s t

Vo o r he t e e r s t herk e n d i n 1 9 5 6 � 1 0 . 3 . S t . Aga tha-Ro d ( W. 1 957 � 6 4 ) . R e g e l ma t ig e d o o r tre kk e r e n w i n t e r gas t i n z e e r k l e i n a a n tal van hal f ok t o b e r t o t e i nde a pr il 9 vo oral i n de' Di j vall e i . ARENDEN 9 BU I ZER DEN . e n K IEKENDIEVEN AREN DEN ,

-

A c c ipi tr i da e

Aqu i l a spe c . Er z i j n e nk e l e waar ne mi nge n b ek e nd u i t he t na j aar

ar e nde n waarva n de j u i s te s o o r t n i e t k o n wo r de n ge de t e r mj de gege ve ns d ie h i e r o nder vo lg e n b e r u s t e n b i j na u i t s l u i t e o p b e w i j s s t ukk e n . S TEE NAREND 9

x

x

Aqu i l a chrys aë t o s chrys a ë t o s

To e va l l ige gas t ; é é n vo nds t � r o nd mi d de n fe bruar i 1 9 5 9 O t t e nb urg ( W . 1 9 5 8 Vó ö r 1 900 é é n vo n d s t : no ve mb er 1 8 8 8 Je t t e ( v . Havr e 1 9 2 8 226 )

S CHREEU WAREND , Aqu ila po mar i na po mar i na

x

To e val l ige gas t ; 2 5 . 6 . 1 9 2 7 La Hul pe

é é n vo nds t : ( G . 1 9 27 � 3 2 )

To e val l ig e 3 10 )

To e val l ig e


- 16 -

IDWER GAREND9 H i er aaë t u s pe nna t u s pe nna tus x

To e va l l ige gas t ; é é n vo nds t : r o nd 1 5 0 6 0 1 9 5 3 He ikr u i s ( G o 1 9 6 3

BU I ZER D 9 Bu t e o b u te o

To e val l ige gas t 26 )

Jaarvo g e l

Z e e r s chaar s e br o e d v o g e l ; r e ge l ma t ig e d o n r tr ekk e r e n w i n t ergas t i n k l e i n aa ntal va n s e p t e mb e r t o t de c e mb e r e n va n f e b r uar i t o t me i o O ve r z o me r e nde vo g e l s e n vr o e ge tr ekk e r s i n . de maa n d e n j u n i to t augu s tu s o Te r ugme l d i nge n van g e r i ng de vo g e l s u i t S ca n d i nav i ë ( vo oral Zwe de n ) 9 Ne der l a n d e n Tiu i t s l a n d i n d e per i o de ok t o b e r t o t a pr il o A fw i j k e n de ek s e mplar e n ( b v o me t ve e l w i t i n de s taar t ) w o r de n g e makk e l i jk al s r u igpo o tb u i z e r de n aa nge z i e n . Va n d e Valkb u i ze r d ( Bu t e o b u t e o vul p i nu s ) i s é é n r i ng­ vo n d s t b ek e n d � x 27 0 1 2 0 1 9 6 2 Go e ts e nho ve n 9 vo g e l g e r i ng d a l s pul l u s i n j u n i 1 9 5 1 i n F i nl a n d ( G o 1 9 6 3 � 6 0 3 ; alh i e r s taa t v e rk e e r de l i jk " Go s s o mo nt " vo or Go s s o n c o ur t , fra ns tal ige naam vo o r de g e me e nt e Go e ts e nho ve n ) o Ee n twe e de r i ngvo n d s t k a n o ok t o t d e z e o nd e r s o or t wo r d e n g.e r e k e n d � x 1 0 0 1 o 1 9 5 9 Ge e tb e t s ; de v o g e l wer d al s o p­ val l e nd k l e i n va n g e s ta l t e b e s chr e ve n d o o r d e me l de r o H i j w e r d al s pul l u s ger i ng d i n augu s t u s 1 9 5 8 t e La t ikb e rg/ Zwe d e n ( 6 4 ° 39 N 1 7 ° 0 5 E ) e n i s d u s a fk o ms t ig va n he t g e ­ b ie d b o ve n d e 6 2 ° N waar b u te o e n vul pinu s naa s t e lkaa r bro e de n z o nde r no e me ns waar d ig e b a s tar de r i ng o RU I GPOO TBU I ZER D j Bu t e o l ago pu s l ag o pu s

O nr e ge lma t ig e g a s t

O nr e ge l ma t ige d o o r tr ekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n a a n tal van ok t o b e r to t a pr il ; vr o egs t e d a t u m � 5 0 1 0 0 1 9 47 He verl e e o E é n waar ne mi ng i n me i o T i j de ns he t na j aar 1 9 3 1 e n de daar o p v o l g e nde w i n t e r gre e p e e n i nvas i e van de z e s o o r t plaa t s o


- 1 7-

SPERWER , A c c ipi t e r n i s u s n i s u s

Jaar vo g e l

Z e e r s chaar s e br o e dvoge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr ekk e r e n w i n t e rgas t i n z e er k l e i n aantal va n e i n d e s e p t e mb e r t o t d e c e mb e r e n va n fe bruar i t o t a pr il . Ge r i ng de voge l s u i t S ca n d i navië , Ne d e r l a n d e n Du i t s l a n d w e r de n vas tge s te l d i n de per i o de s e p t e mb er t o t a pr il . HAV IK , A c c ip i t e r ge n t i l i s ge n t i l i s

Jaar v o g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvoge l ; b u i t e n d e b r o e d t i j d zwe r f­ vo g e l i n z e er k l e i n aa ntal . De br o e dpo pul a t i e va n Be lg i ë b e ho o r t waar s ch i j nl i j k t o t de vo r m gal l i naru m ; o ve r he t vo o rk o me n va n d e gr o te r e s ca n d i na v i s che vorm ge n t i l i s z i j n g e e n g e g e ve ns b e k e nd . ROIDE

'

.

WOUW , Milvus mi lvus milvu s

Do o r tr e kk e r

R e g e l ma t ige d o o r trekk e r i n z e er k l e i n aantal van maar t t o t a pr i l e n va n e i nde s e p te mb er t o t no ve mb er ; vr o e g s te e n l aa t s t e da ta : 20 . 3 . 1 9 6 5 S t . P i e ter s -R o de , 2 2 . 4 . 1 9 7 3 Bo s vo o r de e n 2 6 . 9 . 1 9 70 He verl e e , 2 4 . 1 1 . 1 9 6 3 O u d e r g e m . Va na f 1 9 6 6 waar ne mi nge n ge d ur e nde de a n d e r e maa n d e n ( j a nuar i 1 9 febr uar i 2 , me i 1 , j u n i 2 , j u l i 1 , augu s t u s 1 e n d e c e mb e r 2 ) .

Z WAR TE

WOUW , Milvus migra ns migr a ns

Do o r tr e kk e r

R e g e lma t ig e d o o r trekk e r i n z e e r k l e i n aantal i n apr i l/ 21 . 4. 1963 me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e data : 2 1 . 4 . 1 9 6 2 Hal l e , O u d-He ve r l e e e n 1 5 . 5 . 1 9 6 6 Ho e ilaar t . E é n waar ne mi ng i n augu s t u s , dr i e g e val l e n i n s e p t e mb e r , é é n b e g i n j u n i e n é é n i n j a nuar i . I n 1 9 7 3 w e r d e n i n d e Di j l e va l l e i 1 t o t 3 e k s . vas tg e ­ s te l d i n a pr i l / me i e n 1 e k s . i n j ul i/ aug u s t u s .


- 1 8ZEEAREND ,

H al iae ë tu s

alb i c il l a alb i c il l a

T o e v a ll i g e gas t

x

To e vallige gas t i n d e per i o de ok t o b e r/ j a nuar i : b e g i n o k t o b e r 1 9 20 Humb e ek ( G . 1 9 20 : 1 24 )

x

1 6 . 10 . 1 9 28

O ve r i j s e ( G . 1 9 29 : 6 8 ) 2 6 . 1 2 . 1 9 5 6 Ho fs t a d e ( W . 1 9 5 7 : 1 4 8 ) 3 1 . 1 . 1 97 0 N e e r i j s e ( w . 1 97 2 : 300 ) 1 1 t o t 1 5 . 1 2 . 1 9 7 3 Pe rk ( w 1 9 7 5 : 4 ) 0

ZWAR TVLEU GELWOUW , El a nu s cae r u l e u s caerul e u s

To e vall ige gas t

To e va l l ige gas t ; vó ó r 1 900 é é n vo n d s t : x

me i 1 8 47 Bo s vo o r d e

WESPEND IE F,

Pe r ni s apivor u s

( v . Havr e 1 9 2 8

2 46 ) Z o me r vo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; d o o r trekk e r i n z e e r kl e i n a a n tal va n augu s t u s t o t ok t o b er e n ya n a pr il t o t j u ni ; vr o eg s te e n l aa t s t e d a t a : 2 9 . 3 . 1 9 4 8 Me e r daal w o u d e n 2 5 . 1 0 . 1 88 1 O pheyl i s s e m. E é n ge val i n no vemb e r . T i j de ns i nva s ie j ar e n ( 1 9 30 , 1 9 3 1 , 1 9 3 5 , 1 9 4 5 , 1 9 4 9 , 1 9 5 . 1 9 5 9 ) d o o r trekk e r i n he t na j aar i n k l e i n a a n t al . O ve r z o me r e nde we s pe n d i e ve n b u i t e n d e geke nde br o e dplaa t· s e n z i j n me e s tal bro e dvo g e l s waarvan gewe t e n i s da t z e e e n gro te ak t ie s traal he b b e n .

BRU INE

C ir cu s a e r ug i no s u s a e r ug i no s us T o e vall ige br o e dvog Do o r trekker To e vall ige bro e dvo g e l in de D i j l e v al l e i in 1 9 4 5 , 1 9 5 6 , 1 958 e n 1 965 . _ R e g e lma t ig e d o o r tr ekke r i n z e e r k l e i n a a n tal van j ul i t o t o k t o b e r e n va n maar t t o t me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e da ta : 2 . 7 . 1 9 60 S t . Aga tha-R o d e , 30 . 1 0 . 1 9 6 6 O ve r i j s e , 8 . 3 . 1 9 5 3 Tervur e n e n 1 5 . 5 . 1 9 6 7 S t . J o r i s - We e r t . Enk e l e w aar ne mi ng e n i n j u n i e n no ve mb er , é é n i n d e c e mb e e n twe e i n j anuar i . E é n r i ngvo n d s t va n e e n pu l l u s u i t Du i t s land . K IEKENDIE F ,


- 1 9-

BLAUWE K IEKENDIE F , C ir cu s cya ne u s cya ne u s

W i n t e rgas t

Do o r trekk e r e n w i n t e r ga s t i n z e e r k l e i n aantal va n ha l f s e p t e mb e r t o t a pr il ; vr o e g s t e e n l aa t s t e d a t a � 1 9 0 9 0 1 9 7 3 I t tr e e n 2 3 0 4 0 1 97 3 S t o Aga tha-R o de o E é n waar nemi ng b e g i n s e p t e mb e r e n é é n b e g i n me i o E é n r i ngvo nds t i n apr il va n e e n pu l l u s g e r i ng d i n Zwe de n o S TEPPENK IEKENDIEF , C ir c u s ma cr o ur u s x

x

T o e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t ; é é n vo nds t : 1 3 . 4 . 1 9 2 1 B o u s val ( G . 1 9 2 2 : 2 ) Vó ó r 1 900 é é n vo n d s t : 1 o 5 o 1 8 8 8 Be auve cha i n ( G . 1 9 2 2 � 2 )

GRAUWE K IEKENDIE F , C ir cu s pygargu s

ToB val l ige b r o e d vo g e l Do o r trekk e r

To e va l l ige b r o e dvoge l i n d e �i j l e va l l e i i n 1 9 4 2 e n 1 9 56 0 Do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa n tal i n augu s t u s / s e p t e mb e r e n i n maar t/ apr i l ; é é n waar ne mi ng i n j ul i e n é é n i n me i o Dr i e r i ngvo n d s te n i n augu s t u s / s e p t e mb e r va n pul l i g e ­ r i ng d i n Ne de r l a n d o SLANGENAREND , C ir caë t u s gal l i cu s gall i cu s x x

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t , vó ó r 1 900 : z o n d e r da tum, Z o n i ë nwo u d/ La Hu l pe ( v . Havr e 1 9 2 8 s e p t . 1 890 b i j Wavr e ( v o Havr e 1 9 2 8 : 247 )

2 47 )

VISAREN DEN - Pand i o n i dae

VISAREND , Pa n d i o n hal iae t u s hal iae t u s

Do o r trekk e r

Do o r trekk e r i n z e e r k l e i n a a n t a l va n augu s tu s t o t e i nde ok t o b e r e n va n e i n d e maar t to t d i e p i n me i ; vr o e g s t e e n l aa t s te d a ta : 7 . 8 . 1 9 48 Tii j l e val l e i , 2 9 . 1 0 . 1 9 6 5 Ne e r i j s e e n 1 5 . 3 . 1 9 4 8 Di j l e va l l e i , 2 4 o 5 . 1 9 6 4 D i j l e vall e i . Dr i e g e va l l e n i n no ve mb e r e n dr i e i n j u n i o E é n r i ngvo nds t i n ok t o b e r va n e e n pul l u s g e r i ng d i n Zwe d e n


- 20 VALKEN - Fal co n i dae SLECHTVALK , Fal c o pe regr i nu s pe regr i nu s

W i n tergas t

�o o r tr ekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n a a n tal va n augus t u s t o t apr il ; vr o e g s t e e n l aa t s t e da ta : 8 0 8 0 1 9 4 1 e n 30 0 4 0 1 9 4 8 Be a u ve cha i n o

E é n waar ne mi ng b e g i n j ul i e n dr ie i n d e e er s te he l ft va n me i o S MELLEKEN , Fal co co l umb ar i u s ae s al o n

Do o r trekk e r

Tio o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa n tal i n o k t o b e r/ no ve mb e r . e n va n fe b r u ar i to t apr il ; vr o eg s te e n l aa t s te data : 2 o 1 0 o 1 9 38 O u de rge m , 2 8 0 1 1 0 1 9 6 4 S t o J o r i s -W i nge e n 2 1 0 2 0 1 9 6 5 Eve rb e r g , L 4 o 1 9 6 4 Hal l e o E é n waar ne mi ng i n j ul i 9 é é n i n augu s t u s e n é é n b e g i n j a nuar i o Twe e r i ngvo nds te n i n no ve mb e r e n i n he t vo o r j aar va n vo ge l s g e r i ng d o p do o r tr e k i n Ne d e rl a n d e n i n de pro v i n c ie A n twë r pe n o BOOMVALK, Fal c o s ubb u t e o s ubb u te o

Z o me r vo g e l

Z e er s chaar s e b r o e dvo ge l ; do o r tr ekke r i n z e e r k l e i n aa n tal van augu s tu s to t i n o k t o b e r e n i n apr il / me i ; vr o e g s te e n l aa t s t e da ta : 1 5 0 8 0 1 9 6 8 Pe rk , 1 8 0 1 0 0 1 9 6 4 Me s s e lb r o ek e n 2 o 4 o 1 9 49 Te r vur e n , 2 5 0 5 0 1 9 60 Ga nshor e n o Twe e waar ne mi nge n i n d e e e r s te he l f t van no ve mb e r , é é n r i ngvo n d s t i n d e c e mb e r va n e e n vo ge l g e r i ng d i n L i taue n , é é n o ve rw i nt e r i ng s p o g i ng ( t e Ti il b e e k va n s e p t o 1 9 6 4 to t 3 j an o 1 9 6 5 : é é n vo n d s t i n de e e r s te he l ft va n j anu ar i e n é é n r i ngvo n d s t e i nde j u n i va n e e n twe e de j aar s vo g e l u i t Ne de r la n d o I n augu s t u s / s e p t e mb e r wo r d t d e b o o mvalk vaak o pge me rk t i n de b u ur t van s l aappl aa t s e n va n kw ik s taar te n e n zwal uwe n .


-2 1-

ROODPOO TVALK 9 Fal c o ve s pe r t i nu s ve spe r t i nu s

To e va l l ige gas t

To e val l ige gas t , vó ó r 1 90 0 � x 2·. 9 . 1 89 8 K u mt i ch ( v . Ha vr e 1 9 2 8 g 2 2 1 ) . O ve r de waar ne mi ng o p 2 . 1 2 . 1 9 35 t e B e a u ve cha i n ( G . 1 9 36 : 1 7 8 ) z i j n g e e n b i j z o, n d e rhe de n b ek e n d . TO RENVALK ,

Fal c. o t i n nu n c ul u s t i nnu n c u l u s

Jaarvo ge l

Z e e r s chaar s e bro e dvo ge l 9 i n a a n tal t o e ge no me n s i n d s d e · vo l l e d ige b e s che rmi ng va n de dagpr o o ivo ge l s 9 de b e pe rk i ng va n de vo ge l va ng s t e n do o r he t u i tha nge n va n ne s tbakk e n . R e ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n ze e r k l e i n aan tal va n a ugus t u s t o t no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n i n maar t/ apr i l . W i n t e r vo ge l i n z e e r k l e i n aa n tal . Wo r d t vaak waarge no me n b o ve n de gras b e rme n van de a u t o ­ s nelwe ge n . HOENDER S -

KORHOEN ,

T e t rao n i dae

L yr u r u s t e t r ix t e tr i x

T o e val l ige bro e dvo g e l To e val l ige gas t

To e vall ige bro e d v o g e l i n 1 97 4 i n d e s tr e ek va n Ave rbo de . To e va l l ige gas t g x 1 . 3 . 1 9 3 5 S t . Ge ne s i u s -R o de ( ve r z . KBIN ) x 3 1 . 3 . 1 9 46 Perwe z ( G . 1 9 46 � 6 7 ) 1 5 . 7 . 1 9 59 Gr i mb e rge n ( G . 1 9 5 9 g 4 30 ) 1 5 . 7 . 1 9 7 3 Zave n te m ( W . 1 97 4 g 20 ) HA ZELHOEN ,

x

Te tra s te s b o na s i a rupe s tr i s

To e val l ige ga s t

To e va l l ige gas t 9 ve r mo e de l i jk va n vó ó r 1 900 z o n d e r da tum9 V i l vo o r de . ( i n de ve r z . KBIN s i n d s me i 1 9 3 3 )


- 2 2PA TR I J ZEN , KWAR TEL . e n

FA ZAN T

- Pha s i a n i da e

RO DE PA TR I J S , A l e c t o r i s r u fa r u fa

To e vall ige ga s t

To e va l l ige ga s t : x

z o n d e r da tum, Le uve n

( v . Havre 1 9 2 8 : 4 2 5 ) ( v . Havre 1 9 2 8 : 4 2 5 )

z o n de r da tum, T i e ne n vó ó r 1 6 . 9 . 1 9 5 0 i n de Ha l l e n te Br u s s e l ( G . 1 9 50 : 2 4 2 ) x x na j aar 1 9 5 9 B ie rbe ek De s o o r t w o r d t hier verme l d maar wor d t n i e t al s e e n w il de vo g e l e rk e n d . x

PATR IJS , Pe r d ix per d ix pe r d ix

Jaarvoge:l

_

Vr i j talr i jk e bro e dvo ge l ; s ta n dvo ge l . Zwer fbewe g i nge n o ve r k o r t e a fs tande n . Twe e r i ng vo nd s te n i n s e p t e mb e r va n twe e twe e de j aar s ­ vo ge l s u i t Ne de r l a n d . Va n d e r o e s tk l e ur ige mu ta t ie 11mo n ta na " i s é é n vo n d s t b ek e n d : x s e p t . 1 9 20 o mg e v i ng T ie ne n ( G . 1 9 2 1 : 6 7 ) . KWAR TEL ,

Co tur n ix co tur n ix co tur n ix

Z o me r vo ge l

S chaar s e , t i j de ns i nvas ie j ar e n vr i j s chaar s e br o e d­ vo g e l ; is s i n d s 1 9 3 1 in aa n tal t o ege no me n , vo o ral me rkb aar in 1 9 37 , 1 9 5 2 e n 1 9 6 1 e n t i j de ns de i nvas i e j ar e n : 1 9 47 e n 1 96 4 . R e ge l ma t ige do o r tr ekk e r i n k l e i n aan tal va n i;iugu s t u s t o t ok t o b e r e n �a n apr i l t o t j uni ; vro e gs te e n l aa t s te da ta : 1 5 . 1 0 . 1 9 6 6 Ne d e r okke r z e e l e n 1 0 . 4 . 1 9 49 o mg e v i ng L e u ve n , 9 . 6 . 1 9 6 4 Wo l uwe . R o e pe n d e voge l s d ie ' s na c h t s ge ho o r d wor de n i n j u n i/ j ul i b o ve n aggl o me r!;i t i e s k u nne n no g d o o r trekke r s z i j n o f l ok a l e vo ge l s d ie z i ch ve rplaa ts e n we ge ns ver s to r i ng . Twe e vo n d s te n i n no ve mb e r .


- 2 3-

Jaar vo g e l

�A Z ANT , Phas i a nu s c o l ch i c u s

Tal r i j k e bro e dvo g e l , i nge vo e r d i n he t mi d d e n va n de 1 8 de e e uw . S ta n dvo ge l , d ie z i ch k a n ve rplaa t s e n t i j de ns he t j a ch t­ se izoe n. KRAANVO GELS

-

Gr u i dae

KRAANVO GEL , Gru s gru s gru s

no o r t r e kk e r

R e g e l ma t ig e do o r tr ekk e r i n k l e i n aa n ta l va n e i n de s e p­ t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n fe br u ar i t o t b e g i n apr il ; vro e g s t e e n l aa t s te waar ne mi nge n � 2 4 . 9 . 1 9 7 2 Cl ab e cq , 2 5 . 1 1 . 1 9 47 T i e ne n e n 1 1 . 2 . 1 9 46 W il l e br i nge n , 8 . 4 . 1 9 7 4 He r e n t . E é n waar ne mi ng e i n d e a ugus t u s , é é n b e g i n s e p t e mb e r , twe e i n de c e mb e r e n twe e i n de twe e de he l ft va n j anuar i . RALLEN e n BLESHOENDERS WATERRAL , Ral l u s aqua t i c u s aqua t i cu s

-

Ral l i da e Jaarvo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e d v o g e l . Do o r trekke r i n z e er k l e i n aa ntal va n augu s tus t o t no v e mb e r e n i n maar t/ apr i l . W i n t e rvo ge l i n z e e r k l e i n a a n tal , r e g e l ma t ig i n mo e r a s s ig e o f l i cht o ve r s tr o o mde b o s s e n . Eén vo ge l ger i ng d e i n de s e p t e mb e r we r d i n apr i l u i t IDu i t s l a n d t e r ugge me l d ; e e n twe e de i n Du i t s l a n d g e r i ng d w e r d e i nde j anuar i t e As s e d o o d ge vo nde n . POR CELEINHOEN , Por z a na por za na

Z o me r vo ge l

Z e er s chaar s e b r o e dvo ge l i n de Di j l e va l l e i e n ve rmo e de ­ l i jk o ok i n de vall e i va n d e De me r . Do o r tr ekk e r i n z e e r k l e i n aantal i n augus t u s / s e p t e mb e r e n i n maar t/ apr il . Twe e waar ne mi nge n i n no ve mb e r e n twe e g e val le n i n de c e mb e r waar va n é é n r i ngvo nds t va n e e'n e e r s te j aar s vo g e l u i t IDu i t s l a n d "


- 2 4KWAR TELKO N I N G ,

Cr e x crex

Do o r tr e kk e r

Do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa n tal i n augu s t u s / s e p t e mb e r e n i n me i/ j u n i ; vr o e g s te e n l a a t s te da ta : 20 . 8 . 1 9 59 R o t s e l aar , 2 2 . 9 . 1 9 6 6 P e rk e n 2 9 . 4 . 1 9 6 7 S t . Aga tha-R o d e , 2 2 . 6 . 1 9 6 2 S t . Aga tha-R o de . E é n waar ne ming i n d e twe e de he l ft va n j ul i . Gal l i nul a chl o r o pu s chl o r o pu s

WA TERHOEN,

Jaarvoge l

Vr i j tal r i jke b r o e d vo ge l ; do o r trekk e r e n w i n te rgas t i n vr i j k l e i n a a n tal van augu s t u s t o t no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n febr u ar i to t a pr il . V e r p l aa t s i nge n o nd e r i nvl o e d va n vo r s t o f d o o i t o t i n o f va na f j a nuar i . MEERK O E T,

Ful i ca a tr a a tra

Jaarvogel

S chaar s e bro e dvo ge l ; d o o r trekk e r e n w i n t e rgas t in vr i j k l e i n a a n tal va n augu s t u s t o t i n de c e mb e r ( vo o ral in ok t o b e r ) e n i n fe br uar i/ maar t ; vro e g s te e n l aa ts te data : 20 . 8 . 1 97 1 S t . J o r i s -W i nge e n 2 8 . 3 . 1 9 6 3 El s e ne . Wa n ne e r d o o r s tr e nge vo r s t d e vi J ve r s d i ch tvr ie z e n v e r­ pl aa t s e n d e me e rk o e te n z i ch naar i j s vr i j e r iv i e re n e n k a nal e n TRAPPEN

GRO TE

x x x

x

TRAP ,

O t i s t ar da tar da

-

O t i d i dae To e vÇLl l ige gas t

To e va l l ige gas t : r o n d 1 900 K e rk o m ( G . 1 9 5 2 : 4 3 ) j an uar i 1 9 3 1 K e rk o m ( G . 1 9 5 2 : 4 3 ) b e g i n fe br . 1 9 1 2 B e a uve cha i n ( G . 1 9 1 2 : 1 1 ) 9 . 2 . t o t 7 . 3 . 1 9 6 3 Be ige m 1 6 ek s . ( G . 1 9 6 3 : 3 2 3 ) 5 . 3 . 1 96 3 Lo nderze e l ( W . 1 9 6 3 : 1 48 ) b e g i n maar t 1 9 6 3 Pe rk ( G . 1 9 6 3 : 3 3 1 )


- 2 5-

KLE INE TRAP , O t i s t e trax x x

x

_

To e va l l ige gas t , vó ó r 1 900 : 6 . 1 . 1 8 5 3 L e uve n ( vo rm o r i e ntal i s , v . Ha vr e 1 9 2 8 � 40 9 ) aug . 1 8 8 4 Corroy- l e - Gr a n d ( vo rm t e trax , v . Havre 1 9 2 8 : 40 8 )

KRAA GTRAP , Chl amyd o t is u n d ul a ta ma cqu e e n i i x

To e vall ige ga s t

To e va l l ig e g a s t

To e va l l ige ga s t , v ó ó r 1 900 : de c e mb e r 1 8 4 4 R o t s e l aar ( v . Ha vr e 1 9 2 8 � 40 9 ) 1 3 . 1 2 . 1 8 46 S t . S t e ve ns - Wo l uwe ( v . Havr e 1 9 2 8 � 4 1 0 ) S CHOLEK S TER S - Hae ma t o po d i dae

S CHOLEK S TER , Ha e ma t o pu s o s tral egu s o s tral egu s

O nr e ge lma t ig e gas t

O nr e g e l ma t ig e gas t i n n o ve mb e r e n i n de p e r i o de m�ar t t o t me i ; vr o e gs t e e n l aa ts t e data � 2 8 . 1 1 . 1 9 39 Ho fs t a d e e n 30 . 5 . 1 9 7 2 Di j l e va l l e i . 1 1 . 3 . 1 9 7 3 O u d-He ve rl e e , E é n vo nds t i n s e p t e mb e r , é é n waar ne mi ng i n j anuar i e n é é n i n fe b r u ar i . PLEVIEREN - Chara dr i i da e K IEVI T , Va ne l l u s va ne l l u s

Jaar vo g e l

S chaar s e bro e dvo ge l , va n o u d s he r i n de De me rval l e i ( o . a . Averb o d e 1 9 37 , 1 9 38 ; R o t s e l aar r e e d s vó ó r 1 9 50 ) ; he e f t z i ch s i nds d ie n ge l e i de l i j k u i tgebre i d : s i n ds 1 9 5 4 i n de s tr e ek va n V i l vo o r de , Berg ( 1 9 5 5 ) , vl i e g ve l d va n Me l sbr6 e k ­ Zave n te m ( tu s s e n 1 9 5 4 e n 1 9 58 ) e n i n l a t e r e j ar e n i n de o m­ l igge nde g e me e n te n t u s s e n Me che l e n , V i l vo o r de e n Kampe nho u t . I n de Di j l e val l e i s i n d s 1 9 5 6 , me t u i tbre i d i ng naar B ie rb e ek , Be a uve cha i n , vl i e gve l d va n B e a u ve cha i n , Hamme ­ Mil l e ( 1 9 6 5 ) , Ne e r i j s e e n Be r te m ( 1 9 6 6 ) 9 ve r de r e k o l o n i s a t ie i n de dr i e ho ek Le u ve n- Me che l e n-Aar s cho t s i n d s 1 9 6 1 . Te n no o r d-we s te n va n Br u s s e l s i n d s 1 9 5 8 t e Z e l l ik . R e ge l ma t ige do o r trekk e r i n vr i j gr o o t aantal ; vó ó r trek vana f e i nde me i , he r fs t tr ek va n s e p t e mb e r t o t in no ve mb e r .


- 26T i j de ns z a ch t e na j are n co n c e n tr a t i e s ( t o t 3 . 0 0 0 ek s . ) o p he t vl i e g ve l d van Me l s br o e k - Z ave n t e m , i n de val l e i ë n va n de De me r e n va n de Di j l e e n i n de s tr e ek va n Hal l e . B i j aa n­ ho u de n de vo r s t e n s ne e uwva l mas s a l e do o r tr e k e n a f t o ch t va n pl e i s te r e n de gr o e pe n . W i nt e r vo g e l i n k l e i n a a n ta l t o t vr i j k l e i n a a n t al vo l ­ g e ns d e s tre nghe i d va n d e w i n t e r s . Vo o r j aar s tr e k va n febr uar i to t b e g i n apr il ( vo o ral i n maar t ) � vaak o nd e rb r ok e n do o r " r e tr o migr a t ie " o nd e r i nvl o e d va n o ng u n s t ige we e r s o ms t a n d ighe de n . Z ILVERPLEVIER , Char a dr i u s s qua tar o l a

To e val l ige gas t .

To e vall ige gas t h e r fs t 1 9 4 4 , Ho fs t a d e ( G . 1 9 50 : 40 ) 9 . 10 . 1 95 4 Ho fs ta de ( G . 1 9 5 6 : 1 1 5 ) Berg 2 ek s . ( G . 1 9 6 3 � 7 8 ) 26 . 5 . 1 96 1 1 47 ) 1 J i j l e val l e i 8 ek s . ( A . 1 9 6 7 4 . 1 2 . 1 96 5 5 10 1 968 1J i j 1 e val 1 e i ( A 1 9 7 2 : 1 67 ) 2 4 . 9 . 1 97 2 O u d- He ve rl e e ( W . 1 97 3 : 2 5 ) Di j l e val l e i 2 e k s . ( Fd C Ave s 1 97 3 28 . 9 . 1 97 2 O u d-He ve r l e e ( W . 1 97 3 : 1 9 1 ) 1 1 3 1 97 3 •

0

.

25)

0

GO U DPLEVIER , Pl uv ial i s apr i ca r ia

W i nt e rgas t

R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i n te rgas t i n z e e r k l e i n a a n tal van augu s t u s to t b e g i n apr il ; vr o e g s te e n l aa t s te da ta : 5 . 8 . 1 9 6 9 Me l s b r o ek e n 4 . 4 . 1 9 6 5 S t . Aga t ha-R o d e . E é n waar ne mi ng e i n d e me i . De z e o no pval l e nde do o r trekk e r i s vaak i n ge z e l s cha p va n k ievite n . He t i s n i e t b e k e n d t o t we lke o nde r s o o r t de d o o r tr e kk e r s i n Brab a n t b e ho r e n .


- 27 MOR INELPLE V IE R 1

Chara dr i u s mo r i ne l l u s

O nr e ge l ma t ig e gas �

Ve r mo e de l i j k r e ge lma t ige do or tr e kk e r i n z e er k l e i n aa n­ tal va n augu s t u s t o t e i nde ok t o b e r ; vr o e g s t e e n l a a t s t e da ta : 7 . 8 . 1 9 5 8 Haas r o d e e n 30 . 1 0 . 1 9 48 R o o s b e ek . U i t he t vo o r j aar z i j n s l e ch ts é é n waar ne mi ng e n é é n vo n d s t b ek e n d : 1 . 5 . 1 9 4 4 Eve r e 2 ek s . ( G . 1 9 4 4 � 8 1 ) e n x 6 . 5 . 1 9 5 7 Kraa i ne m ( ve r z . KBIN ) . E é n r i ngvo nds t i n s e p t e mb e r va n e e n vo g e l al s pul l u s g e r i ng d i n Zwe e ds Lapl a n d . BO N TBEKPLEV IER 9

Chara dr i u s h ia t i c ul a h ia t i cula

Do o r tr ekk e r

Re ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n z e e r kl e i n aa n tal va n augu s t u s t o t e i nde ok t o b e r e n va n maar t t o t e i nde me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e waar ne mi ng : 1 5 . 8 . 1 9 6 8 Le mb e ek 9 3 1 . 1 0 . 1 9 5 5 O u d-He ve rl e e e n 8 . 3 . 1 9 47 o mg e v i ng L,e u ve n 9 27 . 5 . 1 9 7 1 O u d­ He ve rl e e . Enk e l e waar ne mi nge n i n Jul i e n no ve mb e r . KLE INE PLEV IER 9

Charadr i u s dub i u s cur o n i c u s

Z o me rvoge l

Z e e r s chaar s e br o e dvoge l ; b r o e dge val l e n o f waar ne mi nge n va n alarme re n de vo ge l s i n me i/ j u n i : Ho fs t a de ( 1 9 4 2- 1 9 5 6 ) Hul de nb e rg 1 9 49 ; Tervure n 1 9 50 9 1 9 5 3 ; V i l vo o r de 1 9 54 ; Me l s ­ b r o ek 1 9 6 1 9 S te e nokk e r z e e l 1 9 6 2 ; Ke s s e l -Lo 1 9 6 3 ; B ie rg e s 1 9 6 5 9 1 9 6 7 ; T i e ne n 1 9 6 8 ; R u i sb r o ek 1 9 6 8- 1 9 7 1 , We e r de 1 9 7 0 ; S t . Aga tha-R o de 1 9 7 2 9 1 9 7 3 . R e ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa n tal va n hal f maar t t o t e i n de me i ; vr o e g s te e n l aa t s te da ta : 1 4 . 3 . 1 9 6 8 e n 2 9 . 5 . 1 9 6 5 �i j l e valle i . U i t he t na j aar z i j n twe e waar ne mi nge n b e k e n d : 1 4 . 9 . 1 9 5 2 ])i j l e val l e i ; 6 9 1 1 e n 27 . 1 1 . 1 9 6 6 Ho fs t a d e . ,

Char a dr iu s al exa ndr i nus al e x a n dr i nu s To e va l l ige g a s t To e va l l ige gas t 2 . 5 . 1 9 47 Di j l e val l e i ( G . 1 9 5 2 295 ) 1 5 e n 2 9 . 9 . 1 9 6 2 Ho fs t a d e ( G . 1 9 6 3 : 5 2 8 ) 30 ) 1 5 . 9 . 1 9 7 0 El e w i j t ( Av i f . van he t Me che l s e 1 97 2

S TRANDPLEV IER ,

1 8 . 3 . 1 97 3

O u d-He ve r l e e ( W . 1 97 3

g

19 1 )


- 2 8S TEE NLO PER , Ar e nar i a To e va l l i g e

i n t e rpr e s ga s t

i nt e rpre s

T o e va

ige

ga s t

:

2 4 e n 2 5 0 9 0 1 9 40 Be a uve cha i n ( G . 1 9 5 1 : 2 8 3 ) 1 3 0 5 0 1 9 4 3 Ho fs t a d e ( G o 1 9 4 3 : 8 1 ) 2 1 o 9 o 1 9 47 Be a uve cha i n 8 e k s o ( W o 1 9 5 0 : 9 4 ) 94 ) 3 1 0 8 0 t o t 4 o 9 o 1 9 4 8 S t o Aga tha-R o d e ( W . 1 9 50 1 0 t o t 1 5 0 9 0 1 9 6 4 O u d-He ve r l e e ( A o 1 9 6 5 : 1 5 ; 1 9 7 2 8 . 5 0 1 9 6 9 Di j l e vall e i ( A o 1 9 7 2 : 1 7 1 ) 17 1 ) 2 0 9 . 1 9 70 Tii j l e vall e i 2 ek s o ( A o 1 97 2 1 6 0 4 0 1 9 7 1 O u d-He ve rl e e ( A o 1 9 7 2 : 1 7 1 )

17 1 )

SNIPPEN , WULPEN , GRU T T0 1 S , RU I TERS e n S TRANDLO PERS - S c o l o pa c i d a e WA TER SNIP 9 Gal l i nago gal l i nago gal l i nago

Jaar vo ge l

To e vall ige b r o e d vo ge l : va n o u d s h e r i n d e De me rva l l e i ; L i ns me a u 1 9 5 6 ; mi j l e val l e i 1 9 4 4 , 1 9 5 8 , 1 9 6 5 , 1 9 7 4 ; Ro t s e l aar 1 9 7 4 0 R e ge l ma t ig e do o r tr ekk e r i n vr i j k l e i n aan tal v a n a u g u s t u s t o t no ve mb e r e n va n fe b r uar i t o t hal f me i ; vr o e g s te e n l aa t s t e waar ne mi ng : 5 0 8 0 1 9 6 2 Me l s b r o e k e n 1 1 . 5 . 1 9 4 1 Je t t e . W i n t e r vo ge l i n z e e r k l e i n a a n tal . POELSNIP 9 Gal l i nago me d ia

T o e va l l i g e gas t

To e va l l ige g a s t x 2 3 0 9 0 1 9 2 3 Baul e rs ( G o 1 9 2 4 : 5 5 ) x 26 0 9 . 1 9 2 4 We mme l ( G o 1 9 26 : 37 ) x 20 . 1 1 0 1 9 27 Wa t e rl o o ( G o 1 9 2 8 : 5 9 ) 2 5 o 3 o 1 9 4 4 S t o Aga tha-R o de ( Be quae r t 1 9 6 4 : 1 0 7 ) 1 6 0 9 0 1 9 4 8 S t o Aga tha-Ro de ( W o 1 9 50 : 9 4 ) 1 2 . 1 0 . 1 97 3 B o s s u t- Go t t e cha i n ( W . 1 97 4 : 2 1 ) O ve r twe e geval l e n e i nde j a nuar i 1 9 5 4 ( W . 1 9 5 4 z i j n ge e n b i j z o n de rhe de n b ek e n d o

1 59 )


- 29-

BOK JE 9 L i mno crypt e s mi n imu s

W i n t ergas t

Re ge l ma t ige do o r tr e kke r i n z e e r k l e i n aan tal va n s e p te mb e r t o t no v e mb e r e n va n fe br uar i t o t d i e p i n a pr i l ; vr o e g s te e n laat s te waar ne mi nge n : 2 3 0 9 0 1 9 4 8 Di j l e val l e i e n 2 3 0 4 0 1 9 6 5 Me l s b r o ek o W i n t e r vo g e l i n z e e r k l e i n a a n t a l o E é n waar ne mi ng i n de twe e de he l f t van me i e n é é n r i ng­ vo n d s t i n j ul i o f a ugu s t u s 1 9 3 4 i n de De me r val l e i o HOU TSN I P 9 S c o l o pa x r u s t i co la r u s t i co l a

Jaar v o g e l

Z e e r s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa n tal va n augu s t u s t o t no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r/ no ve mb e r ) e n va n fe br uar i t o t apr il o W i n t e rv o ge l i n z e e r k l e i n a a n tal o E é n t e r ugme l d i ng in Frankr i jk va n e e n e er s t e j aar s g e r i ng d t e R o t s e laar o WULP 9 Nu me n i u s arqu a ta arqua t a

Do o r tr e kk e r

Re ge l ma t ige d o o r tre kk e r i n z e e r k l e i n aan tal va n augu s t u s t o t no v e mb e r e n va n febr uar i t o t hal f me i ; vr o e g s te e n l aa t s te da ta g 5 0 8 0 1 9 4 4 B e a u ve cha i n e n 1 6 0 5 0 1 9 6 3 O u d­ He ve r l e e o W i n te r v o ge l i n ze er k l e i n a a n t a l o E é n waar ne mi ng i n j u n i e n twe e i n j u l i o

RE GENWUL P 9

N u me n i u s

phae o pu s phae opu s

O nr e ge l ma t ig e gas t

O nr e g e l ma t ige gas t i n augu s t u s / s e p t e mb e r e n va n hal f a pr il t o t b e g i n me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e d a t a i 5 0 8 0 1 9 6 6 Z a ve n te m , 1 6 o 4 o 1 9 4 6 Pame l , 1 6 o 4 o 1 9 6 7 Di j l e va l le i 9 2 o 5 o 1 9 6 6 Ne e r i j s e o E é n w aar n e mi ng e i n de j ul i .


- 30 DUNBEKWULP �

x

Nume n i u s Te nu ir o s tr i s

o e va l

ig e gas t

To e va l l ige gas t , vó ór 1 900 1 8 5 4 Le uve n ( v . Havre 1 9 2 8 : 36 5 )

GRU T '.ro , L imo s a l imo s a l imo s a

Do o r trekk e r -

R e g e l ma t ig e d o o r trekk e r i n z e er k l e i n aan tal va n j ul i t o t s e p te mb e r ( vo o ral i n augu s t u s ) e n va n febr uar i t o t ha l f me i ; ( vo o ral i n maar t- a pr il ) ; vr o e g s te e n l a a t s te da ta 1 0 . 7 . 1 9 7 3 D i j l e valle i , 4 . 1 0 . 1 9 7 1 C l ab e c q e n 20 . 2 . 1 9 7 2 Ne e r i j s e 1 3 0 5 . 1 9 6 1 Be rg o RO SSE GR U T TO � L imo s a l appo n i ca lappo n i ca

To e val l ige gas t : x 1 7 . 9 . 1 9 36 Thy - Ge nappe ( Dupo n d e n Mau s 1 9 5 0 29 o 3 o 1 9 6 4 J)i j l e va l l e i 2 ek s . ( A . 1 9 6 4 : 9 5 ) 9 . 4 0 1 9 6 5 Di j l e valle i ( A . 1 9 7 2 : 1 7 3 ) W I T GA TJE 9 Tr i nga o chr opu s

To e val l ige ga s t 111)

""Do o r trekk e r

Re ge l ma t ig e do o r trekk e r i n k l e i n aan tal va n e i nde j uni t o t in no ve mb e r ( vo o ra l in j ul i/ augus t u s ) e n va n febr uar i t o t d ie p i n me i ( vo o ral i n maar t/ a pr il ) ; vro e g s te e n l aa t s te da t a : 2 1 0 6 . 1 97 0 Berg e n 1 6 . 5 . 1 9 6 8 Ne e r i j s e . W i n t e rvoge l i n z e er k l e i n aantal . Me e r d e r e wa a r ne mi nge n i n d e twe e de he l f t va n me i e n d e e er s te he l f t van j un i , vo o ra l i n de val l e i ë n va n de De me r e n d e Di j l e . BO SRU I TER 9 Tr i nga gl are o l a

Do o r trekk e r

Re ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n k l e i n aa n tal va n j ul i t o t s e p te mb e r ( vo o ral i n augus t u s ) e n va n b e g i n a pr i l t o t d i e p i n me i ; vr o e g s te e n l aa t s te d a t a : 4 . 7 . 1 9 6 5 Ge nappe , 2 5 . 9 . 1 9 5 0 Di j l e va l l e i e n 5 . 4 . 1 9 7 4 S t . J o r i s - Wi nge , 2 5 . 5 . 1 97 1 Di j l e ­ val l e L E é n waar ne mi ng b e g i n j u n i e n é é n i n de twe e de he l f t va n o k t o b e r .


-31OEVERLO PER , Tr i nga hypo l e u c o s

Do o r trekke r

R e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa ntal va n b e g i n j u l i t o t i n o k t o b e r ( vo o ral i n j u l i/ augu s t u s ) e n va n apr il t o t b e g i n j u n i ( vo o r al i n me i ) . Vr o e g s t e e n l aa t s te da ta : 4 . 7 . 1 9 6 5 Ge nappe e n Me s s e l­ b r o ek , 1 6 . 1 0 . 1 9 40 Tervur e n ; 2 . 4 . 1 9 49 W i l s e l e 9 2 . 4 . 1 9 6 7 i) i j l e ­ va ll e i ; 1 1 . 6 . 1 9 6 6 Mu i z e n . V i j f wa ar ne mi nge n i n no ve mb e r ( l aa t s t e da t um: 2 1 . 1 1 . 1 9 6 1 Ho fs ta de ) ; v ie r i n d e c e mb e r ( al s l aa t s te : 30 . 1 2 . 1 9 6 9 Ne e r i j s e ) , twe e i n j a nuar i ( 1 7 . 1 . 1 9 5 1 H o fs t a d e 9 1 6 e n 1 7 . 1 . 1 9 6 8 Ne e r i j s e ) , twe e i n fe b r uar i ( 1 8 . 2 . 1 9 5 5 Ga n s ho r e n , 5 . 2 . 1 9 6 7 Ne e r i j s e ) , dr ie i n maar t ( vr o e g s t e : 6 . 3 . 1 9 4 8 Di j l e va l l e i ) e n twe e i n de twe e de h e l f t van j u n i , d i e o p vr o e ge na j aa r s trek d u i de n : 1 8 . 6 . 1 9 6 8 O u d-Heve r l e e e n 2 6 . 6 . 1 97 1 Be rg . I n 1 9 6 3 e n i n 1 9 6 6 w e r d e n i n de Di j l e va l l e i me e r d e r e o e ve r l o pe r s i n o k t o b e r e n i n de e e r s te he l f t v a n no ve mb e r vas tge s te l d . Te r ugme l d i nge n va n ge r i ng de vo ge l s i n S ca n d i ­ nav i ë ( b r o e dg e b ie d ) e n u i t Fr a nkr i jk ( o p d o o r tr e k ) . De waar ne mi ng va n vl i e ge nde j o nge n e n o u d e rvoge l s o p 1 6 . 6 . 1 9 5 1 t e V i l l e r s - l a- V i l l e ( G . 1 9 5 5 � 2 80 ) d u i d t n i e t n o o d ­ z ak e l i jk o p e e n bro e dge val al daar . AMER IKAANSE OEVERLO PER , Tr inga x x

ma cular ia

To e vall ige ga s t

To e va l l ige ga s t , v ó ó r 1 900 : maar t 1 8 47 b i j Br us s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : 3 5 6 ) 1 5 . 3 . 1 8 5 3 ( o p d e mark t ) Br us s e l ( Dupo nd e n Mau s 1 9 5 0 :

TURELUUR , Tr i nga t e tanus

106 )

Do o r tr e kk e r

R e g e l ma t ige d o o r tre kk e r i n z e e r k l e i n aa n t a l van j ul i t o t i n d e e e rs t e he l ft va n ok t o b e r ( vo o ra l i n a ugus t u s ) e n va n b e g i n ma a r t t o t b e g i n j u n i ( vo o ral van hal f maar t t o t hal f apr il ) . Vr o e gs te e n l aa ts te da t a : 8 . 7 . 1 9 6 5 Me s s e l b r o e k , 9 � 1 0 . 1 9 5 0 Di j l e valle i e n 6 . 3 . 1 9 6 8 Ne e r i j s e , 4 . 6 . 1 9 49 Di j l e ­ val l e i . E é n waar ne mi ng e i n de j u n i , twe e i n nove mb e r , dr i e i n de c e mb e r e n e nke l e i n j a nuar i e n fe b r uar i . He t i s n i e t b ek e nd t o t we lk e o nd e r s o o r t d e d o o r trekk e r s i n Brab a n t b e ho r e n .


- 32ZWAR TE RU I TER , Tr i nga e rythr o p u s

Do o r tr ekk e r

R e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n a a n tal i n a ug us t u s / s e p t e mb e r e n va n hal f maar t t o t i n me i ; vr o e gs t e e n l aa t s t e d a t a : 1 4 . 8 . 1 9 6 3 Me l s b r o ek , 1 9 . 9 . 1 9 6 8 Di j l e va l le i e n 1 0 . 3 . 1 9 6 1 S t . Aga t ha-R o de , 1 6 . 5 . 1 97 1 Di j l e va l l e i . E é n waar ne ming i n de twe e de he l f t va n o k t o b e r e n é é n i n d e e e r s te he l f t va n no v e mb e r . GROENPO O TRU I TER , Tr i nga ne b ul a r ia

Do o r tr ekk e r

R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa n t al va n j u l i t o t o k t o b e r ( vo o ral i n augu s t u s / s e p t e mb e r ) e n va n hal f maar t t o t e i n de me i ( vo o ral va n hal f apr i l t o t hal f me i ) ; vr o e g s te e n l aa t s t e d a t a : 6 . 7 . 1 9 60 J e t t e , 1 4 . 1 0 . 1 9 50 S t . Jo r is -We e r t e n 1 5 . 3 . 1 9 5 3 Ne e r i j s e , 2 9 . 5 . 1 9 6 6 Berg , 2 9 . 5 . 1 9 7 1 �i j l e va l l e i . E é n waar ne mi ng e i nd e o k t o b e r , dr i e i n no ve mb e r , é é n b e g i n d e c e mb e r e n é é n i n j anuar i . Me e s tal trek t de z e s o o r t d o o r i n k l e i ne gr o e p j e s ( max imum 1 5 ek s . ) ; gro te re gr o e pe n va n 20 , 2 2 e n 3 5 s t uk s we r de n i n de Di j l e valle i va s tge s te l d i n me i 1 9 6 7 e n apr i l/ me j 1 97 1 0

To e va l l ige gaE

POELRU I TER , Tr i nga s tagna t i l i s T o e vall ige ga s t : 7 e n 8 . 4 . 1 9 5 3 Ho fs tade

( W . 1 9 5 3 : 370 ) To e va l l ige gfü

KANOE TS TRAN DLO PER , Cal i dr i s c a n u t u s c a nu tus To e va l l ige gas t : 9 . 1 0 . 1 9 4 3 Ho f s t a de ( G . 1 9 5 0 : 4 1 ) 5 . 4. 1 964 Di j l e valle i ( A . 1 9 6 4 : 9 6 ) 2 8 . 5 . 1 9 7 1 Fl o r ival/ Ar che nne s ( A . 1 97 2

178 )


- 3 3PAARSE S TRANDLO PER , Cal i dr i s mar i t ima mar i t ima T o e va l l ige ga s t : 2 1 . 9 . 1 9 47 Be a u ve cha i n

( W . 1 9 50

T o e va l l ige gas t -

91 )

KLEINE S TRANDLO PER , Cal i dr i s mi nu ta

O nr e ge l ma t ig e gas t

O nre ge l ma t ige gas t vo o ral i n s e p t e mb e r ; vr o e g s t e d a t um : 6 . 9 . 1 9 6 4 O u d-He ve r l e e . E é n waar ne mi ng i n d e e e r s t e he l f t va n ok t o b e r , é é n e i n de o k t o b e r / b e g i n no ve mb e r , dr i e in no ve mb e r , é é n e i nde a pr i l , é é n i n de d e r de de c a d e van me i e n é é n i n j ul i . TEMMIN CK S

S TRAN DLOPER , Cal i dr i s t e mmi n ck i i

To e va l l ige gas t : 1 1 . 5 . 1 9 5 3 Ho fs t a d e ( G . 1 9 56 BO N TE

To e va l l ige g a s t

1 15)

S TRANDLOPER , Cal i dr i s alpi na

Do o r trekk e r

R e ge l ma t ige do o r tre kk e r i n ze e r k l e i n a a n t al i n a ug us t u s / s e p te mb e r e n va n hal f maar t t o t i n de e e r s te he l ft va n me i ; vro e gs te e n l aa t s t e da ta : 1 0 . 8 . 1 9 5 3 O u d-He v e rl e e , 9 . 1 0 . 1 9 6 5 Ge nappe e n 1 2 . 3 . 1 9 6 1 S t . Aga tha-Ro de , 1 1 . 5 . 1 9 5 3 Ho fs ta de . Enke l e waar ne mi nge n i n no ve mb e r , dr i e i n de ce mb e r e n é é n i n de twe e de he l f t va n fe bruar i . He t i s nie t b ek e n d t o t we lk e o nd er s o o r t de do o r trekk e r s i n Brab a n t b e ho r e n . Va n 2 . 9 . to t 1 2 . 1 0 e n van 3 t o t 1 7 . 1 1 . 1 9 7 3 wer de n g e ­ r e ge l d 1 o f 2 e k s . waarg e no me n i n d e Di j l e va l l e i ( max imum 4 voge l s o p 3 . 1 1 . ) KROMBEK S TRAN DLO PER , Cal i dr i s f e r r ug i n e a

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t : 1 4 . 9 . 1 9 5 2 O u d-He ve rl e e ( W . 1 9 5 2 : 3 46 ) 1 38 ) 2 6 . 1 0 . 1 9 5 5 O u d-He verl e e ( Be quae r t 1 9 6 4 5 . 5 . 1 9 6 4 S t . J o r i s -Wi ng e ( O B 5 6 ) x ok t o b e r 1 96 6 T ie ne n ( vo ge l ge r i ng d o p 9 . 9 . 1 9 6 6 te Le i p z ig ) ( G . 1 97 0 : 1 2 5 ) .


- 34. IDR IE TEENS TRANDLO PER , Cal i dr i s a lb a To e val l i g e g a s t

T e va

ige gas ·

:

Ho fs ta de ( W o 1 9 5 3 g 370 ) e i nde maar t 1 9 6 4 Di j l e va l l e i 2 ek s o ( A o 1 9 6 4 6 0 5 0 1 9 6 7 Di j l e valle i 2 ek s o ( A o 1 9 7 2 : 1 7 8 ) 1 5 e n 1 6 0 5 0 1 9 7 1 O u d-He ve r l e e ( W . 1 97 1 g 2 5 2 ) 1 9 0 9 0 1 9 7 2 S t o Aga tha-R o de ( W o 1 9 7 3 g 2 5 ) 2 8 0 1 0 0 1 9 53

KEM.PHAAN , Phi l o ma ch u s pugnax

46 )

Do o r trekk e r

R e g e l ma t ige d o o r trekker i n z e e r k l e i n a a n ta l van hal f j ul i t o t i n ok t o b e r ( vo o ral i n augu s t u s / s e p t e mb e r ) e n va n maar t t o t e i nde me i ( vo o ral i n apr i l ) ; vr o e g s t e e n l a a t s t e d a ta � 1 6 o 7 o 1 9 6 9 S t o J o r i s -W i nge , 1 2 . 1 0 0 1 9 49 Te rvure n e n 1 0 0 3 0 1 9 4 8 9 1 0 0 3 0 1 9 6 1 , 1 0 0 3 . 1 9 6 2 Di j l e va l l e i ; 2 2 . 5 . 1 9 6 5 Di j l e va ll e L E é n waar ne mi ng e i n de j u n i , e nke l e t o t e i nde ok t o b e r , i n no ve mb e r e n d e c e mb e r o E é n waar ne mi ng i n d e twe e de he l f t v a n j a nuar i i n de �i j l e val l e i , é é n i n he t c e n tr um van Br u s s e l a a n de v i j ve r vai d e Mar ia=Lo u i za s quare va n 2 1 o 1 o t o t 6 0 2 0 1 9 6 9 en e nk e l e i n fe br uar i i n d e Di j le valle i o KLUTEN

=

R e c ur v ir o s tr i d a e

KLUU T , Re c urv ir o s tra avo s e t ta

Do o r trekk e r

Do o r trekker i n z e e r k l e i n a a n t a l v a n j u l i t o t i n no v e mb e r e n va n b e g i n maar t t o t e i nde me i ; vr o e g s te e n l a a t s t e da ta : 2 1 . 7 0 1 9 6 5 Te s te l t , 30 0 1 1 0 1 9 46 Di j l e va l l e i , 5 o 3 o 1 9 6 1 Te s te l t e n 2 3 0 5 0 1 9 6 4 Lee f daal o E é n v o n d s t i n d e e e r s t e de cade va n d e c e mb e r e n é é n e i nde fe br uar i 1 8 4 2 0 Me e s ta l trek t de z e s o o r t d o or i n k l e i ne gr o e p j e s v a n max imum 1 0 ek s o ; gr o t e r e gr o e pe n va n 1 7 , 38 e n 40 vo ge l s we r de n vas tge s te l d i n nove mb e r 1 97 3 t e T i e ne n e n i n d e Ti i j l e v a l l e i i n maar t 1 9 59 e n i n no ve mb e r 1 9 7 0 0


- 35S TEL TKLUU T j H ima n t o pu s hima n t o pu s h i ma n t opu s

To e vall ige gas i{

To e va l l ige gas t � 20 . 8 . 1 9 6 7 Hal l e ( O B 3 2 ) 2 2 . 1 0 . 1 9 6 7 L e mb e ek ( O B 3 2 ) 1 9 . 4 . 1 9 6 8 Hal l e ( O B 3 3 ) FRANJEPO TEN - Phal ar opi dae GRAUWE FRANJEPO O T j Phalar o pu s l o b a t u s x

x

x

To e vall ige ga s t

To e val l ige gas t � e i nde me i 1 9 50 S t . Kw i nt e ns -Le n n ik ( W . 1 9 50 : 2 2 1 ) 1 1 e n 1 2 . 1 1 . 1 97 3 S t . Aga t ha-R o d e ( W . 1 97 4 21 ) 2 8 . 1 1 . 1 97 3 Kagge v i nne ( W . 1 9 7 5 : 5 ) Vó ó r 1 90 0 é é n v o nds t : vó ó r 1 86 0 o mge v i ng L e u ve n ( v . Havr e 1 9 2 8 358 ) GR IELEN - Burh i n i dae To e val l ige gas t -

GR IEL , Burh i nus o e d i c ne mu s o e d i c ne m.u s x

To e va l l ige gas t � o k t ob e r 1 90 1 ( o p de mark t ) Br u s s e l ( �upo n d e n Maus 1 9 50 : 9 9 ) 2 8 . 8 . 1 9 50 S t . Ge ne s i u s -R o de ( L ippe ns 1 9 5 4 : 1 5 4 ) VORKS TAAR TPLEVIEREN

-

Gl ar e o l i dae

Gl are o l a s pe c . To e val l ige gas t g 2 5 . 1 0 . 1 9 4 1 Ne e r i j s e ( Be q uae r t 1 9 6 4 : 1 1 6 ) Na de r e b i j z o nde rhe de n z i j n n i e t b e k e n d .

To e vall ige gas t


- 36 JA GER S - S te r c orar i i dae

MIJ)JJELS TE JA GER � S t e r c o r ar i u s po mar i nus x

To e vall ige g a s î

To e va l l i ge g a s t : a u g u s t us 1 90 0 L ime l e t t e ( L. ippe n s 1 9 5 4 1 5 0 1 0 0 1 97 3 S t o Aga t ha-R o de ( W o 1 9 7 4 :

KLE INE JA GER

,

:

27 4 ) 14)

S t e r c o rar i u s paras i t i c u s

To e vall ige g a s ·

To e val l ige gas t g 2 8 0 9 0 1 9 5 2 Ho fs t a de ( W o 1 9 5 3 : 37 1 ) X 1 6 o 9 o 1 9 6 1 R o s i è r e s ( G o 19 6 3 : 5 3 4 ) �e waar ne mi ng va n ca o 6 0 ek s o o p 2 . 1 2 . 1 9 6 2 t e Ho fs t a de ( W o 1 9 6 3 : 1 7 ) we r d n i e t we e rho u de n vo or d e Av i fa u na van Be l g : ( o nvo l d o e nde g e do c ume nte e r d ) o To e val l ige gas

KLEINS TE JA GER 9 S te r corar i u s l o ng i cau dus

x

1 30 26 0 9o 17 0

x

10

x x x

0

1 L x

4o

To e va l l ige gas t � 1 0 0 1 9 2 5 O ve r i j s e ( G o 1 9 2 6 g 4 1 ) 9 0 1 9 2 6 b i j Ge nappe ( Go 1 9 27 53 ) 9 0 1 9 3 4 Lathuy ( G o 1 9 3 5 : 1 9 5 ) 77 ) 1 1 0 1 9 39 B e r g ( G o 1 9 40 317 ) 9 1 9 5 7 Mal è ve s / P e rwe z ( G o 1 9 5 8 H o fs t a d e ( W 1 9 5 8 � 1 8 2 ) 2 0 1 9 58 9 0 19 6 6 L o ngue v i l l e ( W o 19 6 9 : 1 7 3 ) . .

. .

. 0

0

o

"MEEUWE N , L ar i dae

GRO TE MANTELMEEU W , Lar us mar i nu s

W i n te rgas t

R e g e l ma t ig e w i nterga s t i n ze e r k l e i n aan tal s i n d s 1 9 6 1 va n no ve mb e r t o t e i nde ma ar t ; o u ds te waar ne mi ng 1 2 0 1 0 1 9 5 5 Ho fs t a d e o 2 1 0 1 1 . 1 9 6 5 Ho fs ta de e n Vr o e gs te e n l aa t s te da t a 30 o 3 1 9 6 6 O u de rge m o o


- 37 MAN TELM&BUW , Lar u s fus c u s

KLE INE

To e vall ige gas �

To e vall ige ga s t , s i n ds 1 9 5 6 : febr uar i 1 9 56 V i lvo o r de ( W . 1 9 5 6 : 2 1 3 ) 3 1 . 3 . 1 9 58 Br u s s e l ( G. 1 958 20 8 ) 1 5 . 1 . 1 9 6 2 Br u s s e l ( OB 6 1 ) 2 1 . 2 . 1 9 6 2 Zave nte m ( G . 1 9 6 2 : 6 67 ) 8 . 3 . 1 9 6 7 Ho fs tade ( Av i f . va n he t Me che l s e 1 9 7 2 38 ) 2 9 . 3 . 1 9 6 9 Ho fs ta de 2 ek s . ( OB 6 1 ) 5 5) 2 5 . 1 2 . 1 97 2 Br u s s e l ( F . d . c . Ave s 1 97 3 1 3 1 . 1 9 7 3 Ho fs t a de ( F . d . c . Ave s 1 9 7 3 55) 1 7 . 1 1 1 9 7 3 Ho fs ta de ( F . d . c . Ave s 1 9 7 4 54 ) 8 1 2 1 97 3 Ho fs ta d e ( OB 6 1 ) 3 e k s . 1 2 . 1 1 97 4 Ti i j l e val l e i ( F . d . c . Ave s 1 9 7 4 55) He t i s n i e t b eke n d to t welke o nde r s o o r t de k l e i ne ma n t e l me e uwe n b e hore n d ie i n Brab a n t we r de n ge z ie n . 0

.

0

0

0

Z ILVERM&EUW , Lar us arge n ta t u s arge n t a t u s

. .

W i n te rgas t

W i n te rgas t i n k l e i n a a n tal va n hal f s e p te mb e r t o t b e g i n me i ; vr o e g s t e e n l a a t s t e da t a : 20 . 9 . 1 9 5 4 Te s te l t ( e e r s te ­ j aar s vo g e l me t d u i t s e r i ng ) e n 2 . 5 . 1 9 47 Br u s s e l , 2 . 5 . 1 9 6 6 Ho fs ta de , 2 . 5 . 1 97 1 P e rk . Ee r s te waar ne mi ng t e Br us s e l o p 2 6 . 1 2 . 1 9 4 3 , i n de Di j l e ­ val l e i o p 7 . 4 . 1 9 40 ; al daar r e ge l ma t ig va na f fe b r uar i 1 9 6 9 . T i j de ns de w i nter 1 9 7 3/ 1 97 4 , vo o ra l va naf no ve mb e r , we r d e e n i nva s ie va n z il v e r me e uwe n va s tge s te l d ; naar s cha t t i ng trokk e n dage l i jk s 1 00 0 vo ge l s u i t he t s che l de g e b i e d Brab a n t b i n ne n , o m s ' avo nds t e r ug t e k e r e n . E é n waar ne mi ng i n d e twe e de de c a d e va n j u n i , é é n i n d e twe e de de cade va n me i e n é é n i n de der de d e ca de va n a ug u s t u s ( r i ngvo n d s t va n e e n e e r s te j aar s , i n g e va nge ns cha p gro o tg e ­ bra c h t i n he t Zw i n te K no kke ) . Er z i j n e nke l e waar ne mi nge n va n "ge e l po o t z il ve r me e uwe n " waarva n n ie t b e k e n d i s t o t we lk e o nd e rs o o r t z i j b e hore n .


- 3 8· S TO R1VIMEEUW 9

Lar us canus c a n u s

W i n t e rga s t

Re g e l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n k l e i n aa n ta l van hal f a ugu s t u s t o t b e g i n me i ; vr o e g s te e n l a a t s t e da t a : 1 6 0 8 0 1 9 6 4 Zave n t e m e n 1 0 0 5 0 1 9 6 4 Ho fs t a d e o O u ds te waar ne mi nge n : 1 o 1 o 1 9 38 W i l s e l e , 3 1 0 1 0 0 1 9 4 2 Wo l uwe e n 7 o 3 o 1 9 48 S t o A g a tha-R o de ; r e ge l ma t ig i n d e Di j l e ­ val l e i va na f de c e mb e r 1 9 6 9 0 Eé n waar ne mi ng i n de d e r d e de c a de va n j u n i e n é é n i n de twe e de de ca de va n j ul i o T i j de ns de w i nt e r 1 9 7 3/ 1 9 7 4 , vo o r al va na f no vemb e r , we r ( e e n i nvas ie van s t o r mme e uwe n va s tge s te l d ; naar s cha t t i ng tr ok­ k e n dage l i j k s r u im 500 v oge l s u i t he t S che l de ge b ie d Brab a n t b i n ne n j o m 1 s avo nds t e r ug te k e r e n o Z WAR TKOPMEEUW , Lar u s me l a no c e phal u s v

te

To e val l ig e gas t

To e va l l ige gas t � 1 0 0 1 2 0 1 9 6 7 V i l v o o r de ( OB 32 ) ( P o He rr o e l e n ) 1 4 0 1 o 1 9 7 2 Ho fs t a d e ( P o Herro e le n ) 2 4 0 2 0 1 9 7 4 Ho fs ta de Ile ge r i ng de v o g e l v a n 1 0 0 1 2 0 1 9 6 7 we r d twe e j aar l a t e r A pe l do o r n i n Ne de rla n d ge c o n tr o l e e r d o

KOKMEEU W 9 Lar u s r i d i b u n d u s

W i n te rgas t

R e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i n t e r ga s t i n gro o t a a n tal v a n b e g i n j ul i t o t i n me i ; o ve r z o me r t in k l e i n aa ntal o O u ds te vo n d s te n t e Br u s s e l : 8 0 1 0 1 87 7 � 2 o 1 0 o 1 8 8 6 e n j a nuar i 1 8 9 1 ; r e e d s i n z e e r k l e i n aantal b i j he t b e g i n va n d e ze e e uw e n va na f 1 9 20 i n he t Le uve ns e , I n j a nuar i/ fe br uar i vl i e g e n naar s chat t i ng d age l i j k s 50 0 00 0 k okme e uwe n Brab a n t b i nne n ; b i j va l av o nd k e r e n z e t e r ug naar he t S che l de ge b ie d v ia Ho fs t a d e , waar vr o e g e r e e n g e d e e l t o ve r na ch t t e o Ge r e ge l d w o r d e n gr o e pe n k o k me e uwe n o ok ' s nach t s va s tge s te l d ( o o a o o p he t vl i e gve l d v a n Me l s b r o ek- Zave n te m : d o o r tr ekke r s aa nge l o k t d o o r de ve r l i ch t i ng ? ) o Enk e l e vo ge l s k e re n l a a t t e r ug naar he t S che l de ge b i e d ( t o t 2 2 uur ) o f k u nne n b i j he l de r vr i e s we e r o m 6 uur ' s mo rge ns r e e ds d o o r ­ tre kk e n 9 r i ch t i ng Br u s s e l o


- 39 TIWER GMEEUW 9

Lar u s minu t u s

T o e va l l i g e

gas t

2 2 0 4 0 1 9 49 Wil s e l e 11

o

1 1

To e vall ige ga s t

( W o 1 9 49

g

2 30 )

o 1 9 5 1 Ho fs ta de ( W o 1 9 5 3

g

37 1 )

1 0 0 8 0 1 9 6 3 Ne e r i j s e 2 ek s o ( W . 1 9 6 3 � 3 3 2 ) 8 0 5 0 1 9 6 9 O u d-He verl e e ( A o 1 9 7 2 � 1 80 ) 3 . 5 0 1 9 70 O u d-He verl e e 2 e k s o ( A . 1 9 7 2 � 1 80 ) 5 . 5 . 1 9 70 S t o Aga tha-Ro de 6 e k s . ( A o 1 9 7 2 � 1 80 ) 20 0 1 1 0 1 9 7 1 Ho fs t a de 2 ek s o

( W o 1 97 2

82 )

2 1 . 5 o 1 9 7 2 Di j l e va l le i 3 e k s o ( W o 1 9 7 2 : 2 1 5 ) 1 5 1 2 1 9 7 3 S t o Agatha-Ro de ( W 1 9 7 4 : 1 20 ) o

o

o

VO RK S TAAR TMEEUW f

Xe ma

s ab i n i

T o e va l l i g e

To e va l l ige ga s t � 2 2 t o t 2 9 . 1 L 1 9 6 4 S t o Aga tha-Ro de ( G o 1 9 5 4 : 3 8 9 ; A . 1 9 6 5 : DR IE TEENMEEUW 9

R i s s a tr i da c tyl a tr i da c tyla

T o e v all

gas t 1 28 )

i g e gas t

T o e va l l ige gas t 9 al s g e v o l g va n zwar e s to rme n aan d e k us t x 27 4 o 1 9 37 Pe rwe z ( G o 1 9 37 g 1 80 ) 1 o 3 0 1 9 49 L ubbeek ( W o 1 9 49 g 2 30 ) x 8 0 1 1 0 1 9 5 2 He ve rl e e ( W o 1 9 5 3 g 1 0 2 ) x o

ZWAR TE

S TERN 9

Chl i do nias n iger n ige r

Do o r trekk e r

Re ge l ma t ige do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aan tal va n e i n de j un i t o t i n de e e r s te he l f t van ok t o b e r ( vo o ral i n a ug u s t u s / s e p te mb e r ) e n va n de e e r s te de cade van apr i l t o t i n d e e e r s te d e ca de va n j u n i ( vo o ral i n me i ) ; vr o e g s t e e n l a a t s t e da ta 2 3 0 6 0 1 9 7 4 S t o J o r i s-Wi nge f 9 o 1 0 . 1 9 6 6 La Hu l pe e n 7 . 4 . 1 9 5 8 Heve rl e e 8 o 6 1 9 6 3 O u d-He v e r l e e Enk e l e waar ne mi nge n i n de twe e de e n de d e r de we e k van j un L E é n b r o e dpo g i ng b e g i n j u n i 1 9 6 3 i n de Di j l e va l l e i . 9

o

o


40 ·WI TVLEUGELS TERN ,

Chl i d o n ias l e u co p t e r u s

To e va l l ige ga s t

To e va l l ige gas t t i j de ns d e l e n t e trek 6 . 6 . 1 9 40 Di j l e va l l e i ( G . 1 9 5 3 : 2 8 ) 9 . 5 . 1 9 48 Bo s vo o r de ( G . 1 9 4 8 : 7 9 ) 1 0 . 5 . 1 9 5 3 O u d-He ve r l e e ( Be q uae r t 1 9 6 4 :

107 )

Ge e n e nk e l e van de z e dr ie ge vall e n we r d we erho u de n vo o r d e Av i fa u na van Be l g i ë , v e r mo e de l i jk b i j g e b r e k a a n na d e r e b i j zo nde rhe de n . WI TWANGS TERN , Chl i do n i as hyb r i da hyb r i da

To e vall ige ga s t

To e va l l ige gas t t i j de ns de l e n t e trek 1 5 . 5 . 1 9 46 Ge nval 3 ek s . ( G . 1 9 4 6 : 6 6 ) 4 . 6 . 1 9 6 6 Ne er i j s e 4 e k s . ( A . 1 9 6 8 : 80 ) To e va l l ige gas t

REUZENS TERN , Hydropr ogne c a s p i a

x

To e va l l ige gas t , v ó ó r 1 90 0 : 2 4 . 7 . 1 86 5 Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8

38 1 )

V I S DIEF , S te r na h ir u n d o h ir u n d o

Do o r trekker

Do o r tre kk e r in z e e r k l e i n a a n tal va n augus t u s t o t hal f ok t o b e r e n va n hal f apr i l to t hal f j u ni ; vr o e g s t e e n l aa t s t e data : 1 3 . 8 . 1 9 57 H e ve rl e e 9 1 6 . 1 0 . 1 9 6 6 S t . Aga t ha-R o de e n 1 3 . 4 . 1 9 6 9 I>i j l e va l l e i , 1 2 6 . 1 9 6 5 O u d-He ve r l e e . E én waar ne mi ng e i nd e j u n i . E é n r i ngvo n d s t e i nde augus t u s va n e e n 7 - j ar ige voge l u i t Ne d e r l a n d . .

To e va l l ige gas t

NOOR DSE S TERN 9 S te r na para d i s a e a

x

To e va l l ige gas t , vó ó r 1 90 0 r o n d 1 8 3 2 Braba n t ( v . Havre 1 9 2 8

38 4 )


-41To e val l ige gas t

·DWERGS TERN , S t e r na alb i fr o ns alb i fro ns To e vall ige gas t :

5 . 7 . 1 96 4 1 3 . 5 . 1 967 20 . 5 . 1 9 67

Ne e r i j s e ( O B 1 5 ) Ne e r i j s e ( A . 1 9 6 9 Ne e r i j s e ( A . 1 9 6 9

41 ) 41 )

To e vall ige gas t

GRO TE S TERN , S ter na s a ndvi ce ns i s s a n dv i ce ns i s

To e va l l ige gas t : Vó ó r 1 90 0 twe e vo nd s te n . 1 6 . 6 . 1 9 56 K e s s e l -L o ( W . 1 9 5 6 : 2 47 ) b e g i n me i 1 9 57 Ho fs t a d e ( Bul l . BNVR 1 9 57 � 40 ) 1 6 . 5 . 1 9 5 9 Ho fs t a de ( Av i f . van he t Me che l s e 1 1 9 7 2 2 3 . 4 . 1 9 7 3 S t . Agatha-R o de ( W . 1 97 4 : 2 2 ) 2 3 . 7 . 1 9 7 3 S t . J o r i s -W i nge ( R . De Fra i ne )

40 )

ALKEN - Al c i dae ZEEKOET , Ur ia aalge

T o e vall ige gas t

To e vall ig e gas t : 5 . 1 2 . 1 8 8 9 Z e nne r iv i e r ( Brab a n t ) ( Ve rhe y e n 1 9 5 1 : 87 ) x z o n d e r d a t u m , S t � Ulr ik s -Kape l l e ( i n d e v e r z . KB I N s i n d s maar t 1 9 5 1 ) De o nd e rs o o r t va n de z e twe e s tukk e n i s n i e t b e k e nd ; he t e er s t e i s e e n s che de l , he t twe e de e e n s k e l e t . x w i nt e r 1 9 6 2/ 1 9 6 3 Bo u t e r s e m ( ve r z j o ch ma n s ) x

.

Be g i n fe b r . 1 9 6 2 wer d o p e e n v i j ve r t e El s e ne e e n z e ek o e t ge gr e pe n ( z ie fo t o i n he t dagb l a d L e S o ir van 2 . 2 . 1 9 6 2 ) d i e z o nder tw i j fe l va n d e k u s t we r d me eg ebra ch t d o o r e e n i nw o ne r e n o p e e n v i j ve r ge z e t . PAPEGAAIDU IKER , Fr a ter cula ar c t i ca grab ae x

To e vall ige gas t : 2 9 . 5 . 1 9 1 0 S cher pe nhe u ve l ( v . H avr e 1 9 2 8

To e vall ige gas t �

40 6 )

De waar ne mi ng van e e n ALK ( Al ca t o r da ) t e Br u s s e l o p 2 8 . 1 2 . 1 9 59 is ge e n e ch te vo n d s t i n he t b i nne nl a n d ; de vo g e l wa s e e n s t o ok­ o l ie s l a ch to ffe r , ha d e e n ge broke n vl e uge l e n we r d va n de k u s t me de g e bra ch t .


- 4 2-

ZANDHOENDERS - P t e r o cl i d ae S TEPPENHOEN 9 Syrrhapt e s par a d o x u s

x x

To e vall ige gas t

To e va l l ige gas t t i j d e ns i nvas i e j are n me i 1 90 8 Jo do i g ne ( v . Havr e 1 9 2 8 : 3 2 2 ) 2 . 2 . 1 9 5 6 R o t s e l aar ( G . 1 9 5 6 : 1 37 ) Vó ó r 1 90 0 :

x x

1 1 . 5 . 1 8 8 8 B ra i ne 1 1 Al l e u d 8 ek s . u i t e e n gro e p va n 30 w i n t e r 1 8 8 8/ 1 8 89 1.e mb e ek l e n t e 1 8 8 9 Mer ch te m , br o e dpog i ng ( v . Havr e 1 9 2 8 : 3 2 2 ) DU I VEN - C o l umb i dae

HOLENDU I F 9 C o l umba o e nas

Jaarvo g e l

Vr i j s chaar s e br o e d vo g e l d i e s i nd s he t b e g i n va n de z e e e uw i n Brab a n t v e r s c he e n ; o u ds te g eke n d br o e d s e l : 30 . 4 . 1 90 7 L a H ul pe He e f t z i ch ve r de r k u nne n u i tbre i d e n o . a . dank z i j he t verbo d o p de vu urwa pe n s t i j de ns de twe e o or l o ge n 1 9 1 4/ 1 9 1 8 e n 1 9 40 / 1 9 4 5 Tio o r trekk e r i n k l e i n a a ntal van s e p te mb e r to t no ve mb e r e n va n fe br uar i to t apr il . W i n t e r vo ge l i n k l e i n aa n tal . .

J aarv o ge l

HOU TTIU I F 9 C o l u mb a pal u mb u s pal umb u s

Tal r i jk e br o e dvo ge l ; r e ge lmat ige do o r trekke r i n vr i j gro o t aa n tal van ok to b e r t o t i n de c e mb e r e n van februar i t o t me i . K o mt ' s w i n t e r s vo o r i n w i s s e l e nde aa n ta l l e n : i n vr i j k l e i n aa n tal t o t i n gr o o t a a n tal vo lge ns de s tr e nghe i d va n de w i n t e rs e n d e b e s ch ikb ar e v o e ds e lb r o nne n . To t e i n de me i k u nne n pl aa t s e l i jk c o n c e ntra t i e s va n b o s ­ d u ive n vo o rko me n ( to t 1 000 s tuk s ) d i e w a ar s ch i j n l i jk b e s t a a n u i t l a t e do o r trekke r s , n i e t g e s l a ch t s r i j pe vo ge l s e n e e r s t e ­ j aars v o g e l s . Ge r i ng d e v o ge l s u i t IDe n e mark e n Ne de r l a nd e n Du i t s l a n d we r de n v a s tge s t e l d i n de pe r i o de de ce mb e r/ maar t ; v e r d e r i s e r é é n j a nuar ivo ge l d ie i n de c e mb e r van he t 1-'.o lge n d j aar u i t he t N o o r d e n va n Fra nkr i jk wer d t e rugge me l d . ,


- 4 3TOR TEL TIU I F 9

S tr e p t o pe l ia t ur t ur t ur t ur

Z o me r vo ge l

t a lr i jk e b r o e dvog e l ; r ege lma t ige d o o r trekk e r i n vr i J k l e i n aantal va n a ugu s t u s t o t b e g i n o k t o b e r e n van ha l f a pr i l t o t d ie p i n me i o Vr o e g s t e e n l aa t s te da ta g 4 0 1 0 0 1 9 6 2 Bo s vo o r de e n 1 6 0 4 0 1 9 6 6 Ne e r i j s e o E é n waar ne mi ng e i nde o k t o b e r 9 é é n i n de twe e de d e ca de va n no ve mb e r 9 é é n o ve rw i n t e r i ng s g e val ( ve rmo e de l i jk va n e e n o n t s na p t e k o o i v o ge l ) e n twe e waar ne mi nge n b e g i n apr i l o Vr i j

TURK SE TOR TEL 9 S tr e p t o pe l ia de cao c to d e cao c to

Jaar vo ge l

Vr i j talr i jk e b r o e d v o ge l ; o u d s te waar ne mi ng e n � no ve mb e r 1 9 5 2 El s e ne 9 l e n t e 1 9 5 3 Br u s s e l é é n k o pp e l o Ver dere u i tb r e i­ d i ng : 1 9 5 7 Je t t e ; 1 9 5 8 L a Hulpe ( br o e dg e val ) 9 S chaarb e e k ; 1 9 59 S t o P i e t e r s - Wo l uw e 9 Haa ch t 9 K e e r b e rge n ; 1 9 6 0 Hu l d e nb e rg e n T o mb e ek-O ve r i j s e ( 2 bro e dge val l e n ) ; 1 9 6 1 L e uve n ( br o e dg e val ) o Vana f 1 9 6 2 s ne l l e u i tbre i d i ng o ve r ga ns Brab a n t o Re ge lma t ige d o o r tre k k e r i n k l e i n a a ntal i n o k t o b e r/ no ve mb e r e n ve rmo e de l i jk i n maar t/ a pr il o Ge r i ng d e voge l s wer d e n t e r ugge me l d u i t Fra nkr i jk i n de pe r io de no ve mb e r/ j a nuar i ; é é n no ve mb e rvo ge l we r d in a pr i l va n he t v o l g e nd j aar u i t Du i t s l a n d ge me l d 9 he tge e n w i j s t o p t e r u g­ trek naar e e n b r o e dg e b i e d o KOEKOEKEN KOEKOEK 9

Cu c u l u s

ca norus

-

c a no r u s

C u c ul i dae Z o me r v o g e l

s cha ar s e b r o e dvoge l ; r e g e lma t ig e d o o r trekk e r i n k l e i n aan tal va n j ul i t o t b e g i n ok t o b e r e n va n d e e er s te we e k va n a pr il ( i n s o mmige j ar e n va na f e i nd e maar t ) t o t d ie i n me i o Vr o e g s t e e n l a a t s t e waar ne mi nge n : 1 3 0 1 0 0 1 9 4 5 L o ve n j o e l ; i n maar t : 2 9 0 3 0 1 9 49 Tii j l e va l l e i ; 30 0 3 0 1 9 70 El e w i j t ; 1 9 7 2 � 1 9 o 3 o 0 t te nb ur g 9 2 9 o 3 o P e rk , 30 o 3 o El e w i j t ; i n a p r i l 2 0 4 . 1 9 7 1 K e s s e l -L o 9 4 . 4 . 1 9 6 5 Je s us-E ik 9 6 0 4 0 1 9 53 Hal d e r b o s 9 6 . 4 . 1 9 6 8 Perk . E é n vo nds t van e e n e e r s t e j aar s vo g e l i n d e e é r s t e w e e k va n no ve mb e r . Vr i j


- 4 4-

U ILEN - S tr ig i dae KERKU IL 9 Ty t o alba gu t ta ta

Jaarvo g e l

S chaar s e br o e dvog e l . R e g e lma t ig e d o o r trekke r i n z e e r k l e i n a a n tal va n s e pt e mb e r to t i n d e c e mb e r e n i n maar t/ apr î l . I n he t ne s t ge r i ng d e v o ge l s w e r de n t e r ugge me l d u i t L imb ur g , Name n , He ne g o uwe n e n i n he t de par t e me n t Pa s d e Cal a i e Fra nk r i j k i n d e pe r i o d e s e p te mb e r t o t fe b r uar i . E e n ne s t j o ng u i t N o r drhe i n-We s t fal e n w e r d na twe e j aar i n j u n i 1 9 7 3 te O t t ig n i e s a a ng e tr o f fe n . A nde re ne s t j o ng e n k o me n u i t he t Z u i de n o f vl i e g e n ' s w i nt e r s t o t i n Ne d e r l a n d . - p ul l . Bas e l/ Zw i t s e r l a n d 2 3 . 6 . 1 9 59 g e c o n t r o l e e r d t e Perwe z o p 9 . 1 1 . 1 9 59 d o o d g e vo nde n o p Z u i d-Be ve l a n d o p 2 5 . 2 . 1 9 60 - e er s t e j aars , pro v . L ux e mb ur g 1 . 6 . 1 9 7 2 Jau che 2 4 . 1 0 . 1 97 2 - pull . Ge l r o de b r o e ds e i z o e n 1 9 7 3 do o d g e vo nde n R o t t e r dam 2 8 . 1 . 1 97 4 O ve r he t vo o rko me n va n de vo r m alba z i j n g e e n g e ge ve ns beke nd . To e va l l i g e gas

DWER GOORU IL , O t us s c o ps s co ps T o e va l l ige ga s t vó ó r 1 900 : 1 1 . 4 . 1 8 5 3 ( o p de mark t ) Br us s e l x x a pr i l o f me i 1 8 5 3 ( o p d e mark t ) Br u s s e l 1 9 50 � 6 6 )

( Dupo n d e n Mau s

To e va l l ige ga s

SPERWERU IL , S ur nia ulula ul u l a x

T o e val l ige gas t v ó ó r 1 900 : 2 2 . 6 . 1 87 1 O u d-He ve r l e e ( v . Havr e 1 9 2 8

213)


- 45 S TEE NUIL , A the ne no c t ua no c t ua

Jaar v o g e l

S chaar s e b r o e dvo g e l , waar va n de ne s t j o ng e n z i ch i n

na j aar v e r p l aa t s e n max i mum t o t 30 k m . i n no o r de l i j k e r i ch t i ng o BO SUIL , S tr ix al u c o al u co

Jaar v o g e l

S chaar s e bro e dvo ge l , waar va n d e ne s t j o nge n z i c h i n na j a ar k u nne n verpla a t s e n ( max i mum 20 k m. ) RANSU IL , A s i o o tu s o t u s

Jaarvo ge l

S chaar s e br o e dvoge l ; r e ge l ma t ige do o r trekk e r e n w i n te r­ g a s t i n k l e i n aa n tal van s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r e n i n febr uar i/ maar t . J o nge n i n he t ne s t g e r i ng d we r de n t e r ugge me l d u i � Fr ankr i j k ; ne s t j o nge n u i t Du i t s l a n d e n Ne de r l a nd wer de n in Brab a n t a a nge tr o ffe n in de pe r i o d e j a nuar i/ ma ar t o E é n p u l l u s u i t de pr o v i n c ie Lu ik e n é é n u i t L imb urg we r de n i n hu n g e b o or t e j aar i n s e p t e mb e r e n b e g i n no ve mb e r i n Braba n t vas t­ ge s te l d . I n s o mmige j are n i nvas i e vo g e l b v . i n he t na j aar 1 9 3 1 . VEL DU IL , A s io fl amme us flamme u s

W i n t e r g as t

Rege l ma t ige d o o r trekk e r e n w i n t e r gas t i n z e e r k l e i n aantal van s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r e n i n f e b r u a r i/ maar t ; vr o e gs te e n l aa t s t e d a t a : x 5 . 9 . 1 9 49 T e r v u r e n e n 1 3 . 3 . 1 9 4 8 Ne e r i j s e . x 1 2 . 3 . 1 9 29 Pe rk , E é n vo n ds t i n augus t u s : 9 . 8 . 1 87 3 B r u s s e l ( ve r z . KB IN ) ; i n s o mmige j ar e n i nvas i e v o g e l : 1 9 2 3 , 1 9 2 8 , 1 9 3 3 . Z o me rwaar ne mi nge n va n d e ve l du i l heb b e n me e s tal b e trek­ k i ng op d e r a ns u il d ie o ok r e g e l ma t ig op j a ch t g a a t b o ve n mo eras s ige t e rre i ne n e n r ie tve l de n me t s l aappl aa t s e n va n k w ik s taar te n , zwal uwe n e n go r ze n .


- 46RUI GPOO TU IL 9 Aego l i u s fune r e u s fu ne r e u s

x

To e vall ige gas t

T o e va l l ige gas t v 6 ó r 1 900 � he r fs t 1 8 4 4 o mg e v i ng Br u s s e l ( Dupo n d e n Mau s 1 9 5 0

66 )

NA CHTZWALUWEN - Capr imulg i da e NACH TZWALUW , Capr imulgus e ur o pae u s

e ur o pa e u s

Z o me rvo g e l

Z e e r s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge lma t ige d o o r tr ekk e r i n z e e r kl e i n a a n tal i n a ugu s t u s/ s e p te mb e r e n va n e i n d apr i l t o t i n me i ; vro e g s te e n l aa t s t e d a t a : 2 3 . 9 . 1 9 67 La Hul pe / e n Ge nappe ; 3 . 5 . 1 9 7 2 Haas r o de . E é n waar ne mi ng i n d e twe e de de ca d e van o k to b e r : 1 8 . 1 0 . 1 9 5 3 Me er daalwo u d . GIER ZWALUWEN GIER ZWALUW , Apu s apu s apu s

-

Apo p i dae Z o me r vo g e l

Vr i j talr i j k e br o e dvoge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i j gr o o t a a n tal va n hal f j ul i t o t i n s e p t e mb e r , vo oral e i n d j ul i e n i n d e e e r s t e he l ft v a n augu s t u s ; l aa ts t e d a tum i n s e p t e mb e r : 2 4 . 9 . 1 9 7 1 Ukk e l . V o o r j aar s tr e k i n vr i j k l e i n aantal va na f hal f a pr i l t o t b e g i n j u n i ( vo o ra l i n me i ) ; vr o e g s t e e n laa t s t e data : 1 2 . 4 . 1 9 6 7 Je z u s -E ik e n 9 . 6 . 1 9 70 Z ave n t e m . Er z i j n e nk e l e waar ne mi nge n van b e l angr i j k e c o n c e ntrat ie s : 4 8 . 1 9 6 4 Ha 1 1 e va n 1 6 e n 1 8 u ur t u s s e n 5 . 000 e n 1 0 . 00 0 ek s . naar he t z w , o p e e n ho o g t e van 7 5 à 1 50 me t e r . 3 t o t 9 . 6 . 1 97 0 b o ve n he t vl i e g ve l d va n Zave n t e m r u im 20 00 ek s . Twe e waar ne m i nge n i n ok t o b e r ( l aa t s t e d a t um 9 . 1 0 . 1 9 4 4 O u de rge m ) , twe e waar ne mi ng e n i n nove mb e r ( 6 . 1 1 . 1 9 49 Dilb e e k , x 8 . 1 1 . 1 9 6 3 A n d e r l e ch t ) e n é é n i n d e c e mb e r : 1 4 e n 1 5 . 1 2 . 1 9 38 L a ng do r p . •


- 47 �LPENGIER Z WALUW 9 Apu s me l b a me l b a

x

T o e vall ige gas t

To e va l l ige gas t v6 ó r 1 900 e i n d e s e p t o 1 8 8 6 No v i l l e - s ur-Méha ig ne ( v . Havr e 1 9 2 8

1 87 )

IJSVO GEL S - Al ce d i n i dae I J S VO GEL , Al c e do a t th i s i s p i da

Jaarvog e l

S chaar s e br o e dvo g e l ; r e ge l ma t ige do o r tr e kk e r va n hal f j ul i ( vo o ral i n augu s t u s ) t o t i n d e c e mb e r e n i n he t vo o r j aar , vermo e de l i jk va n fe br uar i t o t apr i l o He t z i j n vo o ra l de e e r s te j aar s vo g e l s d i e z i ch v e r p l a a t ­ s e n : twe e u i t Braba n t w e r de n hal f augu s t u s e n b e g i n s e p t e mb e r t e r ugg e me l d u i t Ne d . L i mb urg e n No or d-Br ab a n t/Ne d e r l a n d o A n d e r e e e r s te j aars k o me n u i t d e pr o v . A n twe r pe n ( a ugu s t u s to t ok t o b e r ) o f u i t d e pr o v o Name n ( vr o e g s t e d a ta : 1 0 8 . 1 9 7 3 Ge nappe e n 1 8 . 7 . 1 9 7 4 S t o Jo r i s - W i nge ) . Te ns l o t t e i s e r é é n febr uar ivoge l d i e he t vo lge n d j aar b e g i n j ul i u i t de Fra ns e Ar de nne n wer d t e r ugge me l d . B I JENE TERS - Me r o p i dae B I JENE TBR , Me r o ps apias t e r

To e val l ig e ga s t

To e val l ige gas t : 1 9 . 6 . 1 9 5 5 Hamme -Mil le 8- tal e k s . i n z a n dgr o e ve ( G . 1 9 5 5 : 2 30 ) j u n i 1 9 6 4 El e w i j t 2 ek s . ( Av i f o va n he t Me che l s e 1 9 7 2 : 4 6 ) V6 ó r 1 90 0 : x z o n d e r da t um, L e uve n 2 ek s . x 6 . 5 . 1 87 1 Le uve n 6 ek s . waarva n 4 ve r za me l d ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 90 ) x 1 89 1 B u d i nge n ( G . 1 9 4 3 : 1 1 0 )


4 8S CHARRELAARS - C o ra c i i da e S CHARREL A AR ,

x

x

x

C o ra c ia s garr ul u s garr u l u s

To e vall ige gas t

To e va l l ige gas t : pe r i o de 1 8 30 - 1 9 2 4 Brab a n t 6 ek s . ( 3 z o nde r da tum, twe e i n me i e n é é n i n j ul i : v . Havr e 1 9 2 8 1 92 ) 30 0 5 0 1 9 5 5 Jo d o ig ne ( G . 1 9 5 5 : 30 7 ) 1 6 0 5 0 1 9 5 6 Lak e n/ Br us s e l ( G o 1 9 56 : 2 2 8 ) b e g i n j u n i 1 9 6 4 , te n NW va n Br u s s e l a u t o s l a ch to ffe r ( A o 1 9 6 4 : 1 00 ) HO PPEN - U pupi dae

HO P � Upupa e po ps e po ps

Z o me r vo g e l

Z e e r s chaar s e br o e dvo ge l ( mi nde r da n 5 k o ppe l s ) , i n d e pe r io d e 1 9 50 - 1 9 5 3 nog mi ns t e ns 1 0 par e n . �o o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa ntal vo o ral i n augu s t u s / s e p t e mb e r e n i n a pr i l / me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e data : 2 . 1 0 . 1 9 6 5 He r e n t e n 5 o 4 o 1 9 5 5 Hall e . E é n waar ne mi ng e i nd e ok t o b e r , twe e i n nove mb e r ( 1 0 1 1 0 1 9 38 S t . P i e t e r s - Le e uw , 2 5 . 1 1 0 1 9 6 3 Te s te l t ) e n é é n vo n ds t i n d e c e mb e r ( 2 4 0 1 2 . 1 9 3 4 S t o kk e l/ Wo l uwe ) . Twe e waar ne mi nge n i n maar t ( 5 . 3 0 1 9 50 S t o Ge ne s i u s -R o de ; t u s s e n 9 e n 2 3 0 3 . 1 9 59 Bo s vo o r de ) . S PE C H TEN - P i c i da e GROENE SPECHT , P i eus v ir i d i s v ir i d is

Jaarvo g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvo ge l , d i e i n s o mmige j are n zwe r f­ b e we g i nge n u i t vo e r t . Ee ns we r d e e n c o n c e n tra t ie van r u im 1 00 e k s . vas tg e ­ s te l d t e Dwo r p o p 20 . 8 . 1 9 4 5 .


- 49 GR I J SKO PSPECH T , P i e u s c a n u s canus

To e va l l ige g a s t

T o e va l l ige gas t vóór 1 90 0 x s e p t . 1 8 8 3 Z o nië nwo u d 2 ek s . ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 9 5 ) x maar t 1 8 8 4 o mge v i ng Br u s s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : 1 9 5 ) S i n d s 1 9 6 7 z i j n e r twe e waar ne mi ng e n d ie n i e t ge ho mo l o ­ g e e r d we r de n : 1 2 . 9 . 1 9 67 Wa u th i e r -Bra i ne ( A . 1 9 6 9 : 50 ) 1 7 e n 1 9 . 9 . 1 97 0 Ukk e l ( W . 1 9 7 2 30 2 ) GRO TE BO N TE SPE CH T , De n dr o c o pus ma j o r p i ne t o r um

Jaarvo ge l

Vr i j s chaar s e br o e dvo ge l ; vermo e de l i j k e do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal i n de pe r io de a ugu s t u s / no ve mb e r e n i n fe br uar i/ maar t . O ve r he t v o o rk o me n va n d e no o r de l i j k e vorm ma j o r z i j n g e e n g e g e ve n s b eke nd . MilDIBLS TE BO N TE SPE CH T , De n dr o c o pu s me d i us me d i u s

To e vall ige g a s t To e vall ige gas t : 1 5 . 1 2 . 1 9 47 Me e r daalwo u d/ B i e rb e ek ( W . 1 9 50 : 9 1 ; 1 9 7 5 : 6 ) 2 . 2 . 1 97 3 Fl o r ival/ Ar che nne s ( W . 1 9 7 3 : 1 9 3 ) �e e e r s te waar nemi ng we r d ( no g ) n i e t g e ho mo l o g e e r d e n wo r d t n i e t verme l d i n de Av i fa u na va n Be lg ië . KLE INE BO N TE SPE CH T , De n dr o c o pu s mi no r ho r t o r um

Jaarvo ge l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; wo r d t t i j de ns he t na j aar e n ' s w i nt e r s ie t s talr i jk e r vas tge s te l d . Va n d e no o r de l i j k e v o rm mi no r i s é é n waar ne mi ng b e k e n d , d i e n i e t we r d g e h o mo l o ge e r d ( A . 1 9 6 9 : 1 9 6 ) .


- 50 -

Z WAR TE SPEC H T ,

Tir y o c o p u s

mar t i u s mar t i us

Jaarvoge l

Ze e r s chaar s e br o e dvo ge l ( m i n d e r da n 1 0 k o ppe l s ) ; o u ds te waar ne mi nge n � me i 1 90 7 e n 1 90 8 Z o n i ë nwo u d , 2 9 . 1 0 . 1 9 2 5 Ar che n ne s , 2 4 0 1 0 0 1 9 30 Me e r daalwo u d o V e r p l aa t s i nge n vana f hal f j ul i , vo o ral i n s e p te mb e r/ o k t o b e r ; é é n waar ne mi ng e i n de apr il va n 2 ek s . ( o p t e r ug trek ? ) TIRAAIHAL S , Jynx torqu i l l a t o rqu i l l a

Z o me r vo ge l

Z e e r s chaar s e br o e d v o ge l ( mi nd e r dan 1 0 k o ppe l s ) ; r e ge l ma t ig e do o r t r e kk e r i n z e e r k l e i n aa n tal van j ul i t o t s e p te mb e r e n i n a pr il / me i ; vr o e gs t e e n l aa t s te da ta : 1 6 . 9 . 1 9 ? 9 Me l s br o ek i n he t vo o r j aar : 6 . 4 . 1 9 4 8 He ve rl e e ; 6 . 4 0 1 9 57 e n 1 9 6 0 R o t s e l aar o V i e r g e val l e n i n o k t o b e r ; l aa t s t e da t um : 2 3 o 1 0 o 1 9 7 4 Me l s b r o ek ; twe e maar twaar ne mi nge n � 1 1 . 3 . 1 9 59 Ro t s e laar , 2 9 . 3 . 1 9 7 3 Kagge v i n ne o ,

LEEUWER IKEN - Alau d i dae KALANIDERLEEUWER IK 9 Me l a no c o rypha cal a n dra cal a n dra To e va l l ige gas t x x

To e va l l ige gas t vó ó r 1 90 0 : ok t . 1 8 5 4 o mg e v i ng Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8 no v . 1 8 8 2 o mg e v i ng Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8

W I TVLEUGELLEEUWER IK 9 Me l a no c o rypha l e u c o pt e r a x

96 ) 96 ) To e vall ige g a s t

To e va l l ige gas t v ó ó r 1 90 0 no v . 1 89 7 E t t e rb e ek ( v Havre 1 9 2 8 : 9 7 ) .

ZWAR TE LEEUWER IK 9 Me l a no c o rypha ye l t o n i e ns i s

To e vall ige ga s t

To e va l l ige gas t v ó ó r 1 90 0 : x ma ar t 1 8 5) o mge v i ng Br u s s e l 1 e k s . u i t e e n gr o e p van ( v o Havre 1 9 2 8 g 9 7 )

5


-51KU I FLEEUWER IK , Gal e r i da cr i s ta ta cr i s ta ta

Jaar voge l

Ze e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa nt al i n o k to b e r/ no ve mb e r e n ver mo e de l i j k i n he t vo o r j aa r o E ĂŠ n ok t o b e rge val va n e e n voge l g e r i ng d i n Zwe de n . BOO MLEEUWER IK , L ul l ul a arb o re a arb o r e a

Jaarvo ge l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e do o r tre kk e r i n k l e i n aa n tal va n hal f s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n o k to b e r ) e n va n fe br uar i t o t i n a pr i l ( vo o ral i n maar t ) ; vr o e gs t e da t um: 2 2 . 9 . 1 9 6 3 He ve rl e e . Ee n voge l b e g i n o k t o b e r ger i ng d we r d na 6 d age n u i t de pr o v o A n tw e r pe n g e me l d ( a fs tand 45 k m . i n NNE r i ch t i ng ) . VELTILEEUWER IK , Ala u da arve ns i s ar ve ns i s

Jaar vo g e l

Talr i jk e br o e dvo ge l ; r e g e l ma t ige d o o r tr ekke r i n vr i j gr o o t a a n tal va n s e p te mb e r to t i n no ve mb e r ( vo oral i n ok t o b e r ) e n va n j a nuar i t o t _ i n apr i l ( vo oral i n maar t ) . V o r s t tr e k i n de ce mb e r/ j anuar i vo lge ns s tre nghe i d va n d e w i nt e r s . Voge l s g e b o re n i n Braba n t k unne n r o n d zw e rve n ( b v . t o t i n O o s t-Vlaa nde re n i n o k t o b e r ) o f b l i j ve n t e r p l aa t s e t o t i n de ce mb e r ; ' s w i n te r s wo r de n z i j u i t Frankr i jk g e me l d . He t z e l fde k a n ge z e g d w o r de n van de d o o r trekk e r s d ie u i t Ne de r l a n d o f We s t-Du i t s la n d k o me n o f i n d e pro v . A n twe r pe n e n L i mb urg we r de n g e r i ng d . S TRANDLEEUWER IK , Er e mo ph i l a a l pe s tr i s fl ava

To e vall i g e ga s t

To e va l l ige gas t : x 1 8 . 1 0 . 1 9 2 2 Je t t e ( G . 1 9 2 3 : 37 ) x 44 ) r o n d 1 5 1 1 1 9 2 3 Ukk e 1 2 e k s . ( G . 1 9 2 4 5 . 2 . 1 9 47 B e a uve cha i n ( G . 1 9 5 1 : 1 0 2 ) 1De waar ne mi ng va n e e n s ne e uwgo r s te V il vo o r de o p 1 3 . 1 . 1 9 6 8 ( z ie O B 4 1 ) we r d i n O . B . 5 6 verk e e r de l i j k b i j de s tra n dl e e uwe r ik ve r me l d . .

.


- 5 2ZWALUWEN - H ir u nd i n i dae BOERENZWALUW , H ir u nd o r u s t i ca r us t i ca

Z o me r vo g e l

Tal r i j k e br o e dvo ge l ; r e g e l ma t ige d o o r trekke r i n vr i j gr o o t a a n tal va n e i nde j ul i t o t i n o k t o b e r ( vo o ral i n a ug u s ­ t u s / s e p te mb e r ) e n vana f d e d e r de de ca de v a n maar t t o t e i nde me i ( vo o ral in apr i l ) . L aa t s t e waar ne mi nge n t o t e i nde o k t o b e r : 2 9 . 1 0 . 1 9 6 7 K e s s e l -Lo e n 2 9 . 1 0 . 1 9 7 3 S t . P i e t e r s -Wo l uwe . Va n 1 9 5 4 t o t 1 9 7 3 z i j n o ns 1 4 nove mb e rwaar ne mi nge n b ek e n d , waarvan 9 i n de e e r s te he l ft va n de maa nd ; l aa t s t e da ta : 2 2 1 1 1 9 6 3 Te s te l t e n 2 2 . 1 1 . 1 97 0 Kampe nho u t . We ge ns he t ze e r s l e chte we de r i n s e p t e mb e r/ok t o b e r 1 9 7 4 z i J n d e l aa t s te b o e r e nzwal uwe n ( me e s tal e e r s t e j aars vo ge l s ) b l i j ve n pl e i s te re n t o t d ie p i n no ve mb e r ; de l aa t s te we r de n z e l fs va s tge s te l d t o t i n d e e e r s te he l f t va n de ce mb e r : 1 e n 9 . 1 2 . 1 9 7 4 El ew i j t . Vro e gs t e waar ne mi nge n i n he t vo o r j aar : 1 4 . 3 . 1 9 7 2 El e w i j t ; 1 5 . 3 . 1 9 6 5 Ma che l e n ; 1 5 . 3 . 1 97 0 Me l s b r o e k ; 1 6 . 3 . 1 9 5 4 O ve r i j s e ; 1 6 . 3 . 1 96 9 Ho f s t a d e ; dr ie waar ne mi nge n b e g i n maar t ( 1 9 1 1 , 1 96 1 , 1 9 6 4 ) . Twe e g e val le n i n f e b r uar i : x 9 2 1 9 5 5 Ve r tr i jk ; 1 8 . 2 . 1 9 6 1 Wa t e rl o o . Voge l s geb o re n i n Brab a n t k u nne n t e r pl aa t s e bl i j ve n o f r o n d zwe r ve n t o t i n de pr o v . A ntwe r pe n e n O o s t-Vl aa nde r e n t o t e i nde s e p te mb e r ; va na f de de r d e d e c a d e va n j ul i t o t e i n d e s e p te mb e r k o me n e r i n Brab a n t e e r s t e j aar s ( e n e nk e l e twe e de ­ j aars v o ge l s ) vo o r u i t d e pr o v . Name n , He ne g o uwe n , A n tw e r pe n , O o s t- V l a a nd e re n , ( z e l d e n u i t L imb ur g ) e n u i t Ne d e r l a n d ( vo o r a l i n s e p te mb e r ) . A dul t e vog e l s wo r de n i n s e p t e mb e r/ o k t o b e r ge me l d u i t Fra nk r i j k ( 2 ) e n u i t S pa n j e ( 1 ) t e rw i j l twe e de j aar s b i j de t e r ugk e e r ge vo nde n w o r de n in de per i o de 1 5 . 4 - 2 . 5 . in Mar okk o ( 3 ) , Tune s ië ( 1 ) , Alge r ië ( 1 ) e n Fra nkr i j k ( 4 ) . Er z i j n te ns l o t t e e e n me l d i ng va n e e n Braba n t s e vo g e l i n C e ntraa l - A fr ika ( ok t . ) , van e e n s e p t e mb e rvo ge l i n Z u i d- A fr ik a ( fe br . ) e n van e e n o ve rw i n t e raar u i t Z u i d- A fr ik a ( augu s t u s ) . .

.

.

.


- 5 3ijU I SZWALUW ,

De l i cho n urb i ca urb i ca

Z o me r v o g e l

Vr i j s chaar s e bro e dvo ge l ; r e g e l ma t ige do o r trekk e r i n vr i J k l e i n a a ntal va n augu s t u s to t d i e p i n o k t o b e r ( vo o r a l i n s e p t e mb e r ) e n va n b e g i n apr i l t o t d ie p i n me i ( vo o ral va n hal f a pr i l to t ha l f me i ) o Laa t s te waar ne mi ng e n to t e i nde o k t o b e r : 2 9 . 1 0 0 1 9 2 8 W il s e l e ; 2 8 0 1 0 0 1 9 6 1 He verl e e ; 2 8 . 1 0 0 1 9 49 K e rk o m o Va n 1 9 7 1 t o t 1 9 7 3 z i j n 6 no ve mb e rwaar ne mi nge n b e k e n d , a l l e i n d e e e r s t e he l f t v a n de maan d ; l a a t s te da t um 1 5 0 1 1 o 1 9 1 7 Br u s s e l o We g e ns he t ze e r o ng u ns t ige we de r i n s e p te mbe r/ o k t o b e r 1 97 4 z i j n d e l a a t s te hu i s zwal uwe n b l i j ve n p l e is t e r e n t o t e i n d e no v e mb e r : 27 0 1 1 0 1 9 7 4 Die s t 2 ek s . Vr o e g s te wa a r ne mi nge n i n he t vo o r j aar : 1 . 4 . 1 9 49 , 1 o 4 . 1 9 6 7 Di j l e va l l e i ; 2 o 4 o 1 9 6 6 Me s s e lb r o ek ; 3 0 4 . 1 9 6 5 Ha l l e e n Lubb e ek ; é é n waar ne mi ng e i nde maar t : 2 5 . 3 . 1 9 6 1 Te s te l t . E é n t e r ugme l d i ng va n e e n e e r s te j aar s i n d e pro v . H e ne ­ g o uwe n ( a ugu s t u s ) , é é n i n s pa n j e ( maar t ) , e e n twe e d e j aar s i n me i u i t he t R i j nla n d/ Du i t s land e n b e g i n j u l i e e n twe e de j aar s u i t de pro v o L u ik o OEVERZWALUW , R ipar ia r ipar i a r ipar ia

Z o me r vo g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvoge l ; r e g e lma t i g e d o o r tr e kk e r i n vr i j k l e i n a a ntal va n b e g i n j ul i to t i n d e e e r s te he l f t v a n o k t o b e r e n va n e i nd e maar t t o t d i e p i n me i . Laa t s te e n vr o e g s t e d a t a : 1 2 0 1 0 . 1 9 7 3 Ne e r i j s e ; 1 6 0 3 . 1 9 7 2 O ver i j s e ; 1 8 . 3 . 1 9 5 1 S t . Aga t ha-R o de . I n 1 9 7 4 é é n waar ne mi ng i n nove mb e r : 1 1 . 1 1 . Ho fs t a de . O e ve r zwal uwe n z i j n z e e r "bewe egl i j k e " voge l s ; he t r i nge n va n d e z e voge l s i n Brap a n t he e f t aa nge to o nd d a t d e z e s o o r t o p ie dere o u de r d o m va n ko l o n i e k a n ve r a n de r e n zo we l b i n ne n Brab a n t al s naar a n d e r e pro v i n c ie s ( L u ik , L imb urg , A n twe r pe n , O o s t-Vlaa n de re n e n He ne go uwe n ) . I n he t na j aar nl . va n b e g i n j ul i t o t b e g i n s pe te mb e r z i J n e r t e r ugme l d i nge n v o o ral u i t Fra � r i jk ( 1 0 ) , u i t Zw i t­ s e r l a n d ( 1 ) � Spa n j e ( 1 ) e n Marokko ( 1 ) .


- 5 4Br i t s e vo g e l s w o r d e n s o mmige j ar e n a l z e e r vr o e g nl . i n d e e e r s te he l f t va n j ul i i n d e Di j l e val l e i vas tge s te l d . I n de l e nte ne me n z i j ve r mo e de l i j k de ze l fde we g ( é é n me l d i ng u i t We s t-Vl aande r e n ) . We s t- Du i t s e v o ge l s k u nne n i n he t vo o r j aar o ok l a ngs Brab a n t k o me n ( é é n g e va l ) . Da t de vo o r j aar s tr e k t o t e i nde me i o f no g l a t e r k a n dure n wo r d t aange t o o nd do o r d e me l d i ng va n e e n voge l d i e o p 1 6 . 5 . i n Zw i t s e r l a n d we r d g e r i ngd . P IEPERS

en

K WIK S TA AR TEN

- Mo ta c il l i da e

GRO TE P IEPER , A n thus no vae s e e l a n d iae r i char d i

To e va l l ige ga s t

To e va l l ige gas t : 2 5 . 3 . 1 9 46 Ne e r i j s e ( G . 1 9 5 2 : 2 3 3 ) v 2 1 . 9 . 1 9 6 3 Hever le e ( W . 1 9 6 3 g 3 1 2 ) De waar ne m i ng va n 1 7 . 1 2 . 1 9 6 7 t e Ne e r i j s e ( W . 1 9 6 8 we r d n i e t aa nvaar d . DUINP IEPER , A n thus campe s tr i s campe s tr i s x x

v

21 )

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t 9 v ó ó r 1 900 dr ie v o n d s te n 3 1 . 1 0 . 1 9 37 Hek e lge m ( W . 1 9 6 9 g 1 7 5 ) 2 . 1 0 . 1 9 4 3 Be e r s e l 3 e k s . ( W . 1 9 6 9 � 1 7 5 ) 9 . 9 . 1 9 4 8 He v e rl e e 2 ek s . ( W . 1 9 5 0 93) 4 . 5 1 9 54 Te s te 1 t ( S t . Pauwe l s ) 31 3) 30 8 . e n 20 . 9 . 1 9 6 1 Ha a cht ( W . 1 9 6 1 1 4 8 . 1 9 6 4 Haa cht ( W . 1 9 6 4 : 27 7 ) 1 5 9 . 1 9 7 4 Lub b e ek ( W . 1 9 7 5 : 6 2 ) •

0

0

0

BOO MPIEPER , A nthus tr iv ial i s tr i v ia l i s

Z o me r vo g e l

Vr i j talr i j k e b r o e dvoge l ; r e ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n kl e i n a a n tal va n augu s t us t o t hal f ok to b e r e n va n hal f maar t t o t b e g i n j u n i . Laa t s te e n vro e g s t e da ta : 1 5 . 1 0 . 1 9 6 7 Te s t e l t ; 1 6 . 3 . 1 9 48 Ho u ta i n- l e -Val ; 20 . 3 . 1 9 5 4 O u derge m e n 3 . 6 . 1 9 6 6 Te s te l t . Per hal f a pr i l é é n ge val va n e e n vo g e l ge r i ng d i n augus t u s i n d e pro v . A n tw e r pe n .


- 5 5GRASPIEPER , A nthus pra t e ns i s

Jaar voge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvoge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kke r i n vr i J gr o o t a a n tal van hal f augus t u s t o t i n n o ve mb e r ( vo o ral in s e p t e mb e r e n b e g i n o k to b e r ) e n va n hal f febr uar i t o t b e g i n me i ( vo o ral i n maar t/ a pr i l ) ; l a a t s te da t um : 2 . 5 . 1 97 0 S t . P i e t e r s -R o de . W i n te r v o ge l i n z e e r k l e i n aa n tal . V o ge l s i n Brab a n t g e b o r e n k unne n e i n d e s e p te mb e r al i n Fra nk r i j k z i j n . De do o r tr e kke r s k o me n u i t de pro v . A n twe r pe n e n O o s t­ Vl a a n de r e n , u i t Ne der s ak s e n ( 2 ) 9 De ne mark e n ( 1 ) e n No o rwe g e n ( 1 ) Voge l s i n s e p t e mb e r/ ok t o b e r g e r i ng d , b l i j ve n t e r pl a a t s e o f w o r de n u i t O o s t- Vlaa n d e r e n e n L imb urg g e me l d . IDe d o o r tr e kk e r s gaa n to t i n Fr a nkr i j k ( 8 e k s vo o r al i n o k to b e r ) , S pa n j e ( 1 1 ) , P o r t ugal ( 3 ) e n Mar o kk o ( 4 ) i n d e p e r i o d e no ve mb e r t o t j a nuar i . S o mmige trekk e n z e e r s ne l : 9 50 k m . i n 5 dag e n ( é é n g e val ) . .

ROOJDKEELPIEPER 9 A n thus c e r v i n u s

To e va l l ige ga s t

To e va l l ig e gas t v ó ó r 1 90 0 x z o n d e r da tum, o mge v i ng Br us s e l ( G . 1 9 4 3 : 1 0 9 ) x 5 . 1 0 . 1 8 5 1 b i j L e uve n ( v . Havr e 1 9 2 8 g 1 0 7 ) ne waar ne mi ng va n 2 8 . 9 . 1 9 6 8 te Ne d e r okk e r z e e l ( O . B . 4 1 ) we r d n i e t aa nvaar d . W i n t e rgas t

OEVERPIEPER , A n th u s s p i no l e t t a A n thus s p i no l e t ta l i t t oral i s v v v v

De o e ve r p i e p e r i s e e n t o e vall ige gas t 1 6 1 . 1 9 6 6 Wavr e ( W . 1 9 6 7 : 2 3 5 ) 1 6 . 1 0 . 1 9 6 6 Me s s e lbr o ek ( O . B . 3 1 ) 27 . 1 0 . 1 9 6 8 Me s s e lb r o e k ( W . 1 97 0 � 2 9 1 ) 1 8 . 1 0 . 1 9 6 9 Me s s e lbr o e k ( O B . 4 5 ) 2 2 . 3 1 9 7 0 Ho f s t a d e ( W 1 9 7 2 � 30 1 ) 2 2 . 9 . 1 9 7 2 Zave n te m ( O . B . 5 4 ) •

.

v

.


- 5 6A n thus s p i no l e t t a s p i no l e t ta IDe wa t e r p i e p e r i s e e n r e g e l ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i nt e r ­ g a s t i n k l e i n aanta l va n hal f o k t o b e r t o t hal f apr il ; d o o r tr e k v o o ral i n de twe e de he l f t v a n o k t o b e r e n de e e r s te he l f t va n no ve mb e r i n he t vo o r j aar vo o r al i n maar t . Vr o e g s t e e n l aa t s te da ta : 9 o 1 0 0 1 97 1 S t . J o r i s -W i ng e ; V 1 1 0 4 0 1 9 7 3 S t o J o r i s - W i ng e o E é n waar ne mi ng i n a ug u s t us ( 2 2 . 8 . 1 9 49 Ne the n ) e n é é n b e g i n �e i ( 5 o 5 o 1 9 6 5 O u d-He ve r l e e ) . Ee n ger i ng de voge l u i t Z u i d- Du i t s l a n d we r d al s twe e de ­ j aar s i n d e twe e de de c a de van o k to b e r g e c o n tr o l e e r d i n de Di j l e vall e i o ,

WI T TE KWIKS TAAR T 9 Mo ta c il l a alba

J aar vo ge l

Mo ta c i l l a alba alba Vr i j tal r i j k e b r o e dvo ge l ; re ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i J k l e i n aantal va n aug u s t u s t o t i n no v e mb e r ( vo o ral i n o k t o b e r ) e n va n fe bruar i t o t i n apr i l ( vo o ral i n ma ar t ) . W i n t e r v o ge l i n k l e i n aa n t al IDe d o o r tr e kke r s k o me n o . a . u i t d e pro v . A n twe r pe n o f u i t N e d e r l and ; de w i t te kw ik wo r d t ' s w i nt e r s t e r ugge me l d vo o ral u i t S pan j e ( 1 0 ) , mi nd e r u i t Fr a nkr i j k ( 5 ) . .

Mo ta c il l a alba yar r e l l i IDe r o uwkw ik s taar t i s i n Br ab a n t e e n t o e va l l ige gas t : x b e g i n s e p t 1 9 3 1 Ukk e 1 ( G . 1 9 3 2 : 1 3 2 ) 27 0 4 0 1 9 6 2 S t . Lamb r e ch t s -Wo l uwe ( G . 1 9 6 3 : 9 1 ) v 20 0 4 0 1 9 6 3 O ver i j s e ( G . 1 9 6 4 : 30 9 ) v 6 0 4 0 1 9 6 5 Me l s b r o e k ( O o B o 2 8 ) 2 4 0 1 1 . 1 9 6 8 Ho fs ta de 2 e k s o ( AV . 1 97 1 : 1 6 9 ) De g e r i ngde vog e l va n Me l s br o e k we r d e e n j aar l a te r u i t E nge l an d ge me l d o •


- 57GRO TE GELE KWIKS TAAR T , Mo t a c i l la c i ne r e a c i ne r e a

Jaar v o ge l

S chaar s e b r o e dvo ge l , d ie te l i j de n he e f t va n de ve r ­ v u i l i ng va n de wa t er l o pe n o R e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa ntal va n hal f j ul i t o t i n no v e mb e r ( vo o ra l i n o k t o b e r ) e n va n febr uar i t o t i n apr i l ( vo o ral i n maar t ) . W i nte rvoge l i n z e e r k l e i n aantal , s o ms t o t i n d e nab i j ­ he i d va n hu i z e n . E é n r i ngvo n d s t i n d e ce mb e r van e e n p ul l u s u i t O o s t­ Du i t s la n d . GELE

KWIKS TAAR T , Mo ta c il l a fl ava

Z o me r voge l

Mo t a c i l l a flava fl ava Vr i j s chaar s e br o e dvoge l , d ie fe l is a ch te r u i t g e g a a n d o or he t g e br u ik van pe s t i c i de n i n d e l a n db o uw . R e ge l ma t ig e d o o r tre kk e r i n vr i j k l e i n aantal van hal f j ul i t o t hal f o k t o b e r ( vo o r al van hal f a ugu s t u s t o t hal f s e p te mb e r ) e n va n hal f maar t t o t i n me i . Laa t s t e e n vr o e g s t e waar ne mi ng e n : 20 . 1 0 . 1 9 7 1 S t . P i e t e r s ­ R o de e n 1 2 . 3 . 1 9 6 1 O ve r i j s e o Twe e waar ne mi nge n i n d e e e r s t e he l ft va n novemb e r ( Ho fs t a d e 1 1 . 1 1 . 1 9 6 6 e n 5 . 1 1 . 1 9 7 2 ) e n é é n b e g i n maar t ( 2 . 3 . 1 9 47 Di j l e vall e i ) . De do o r tr e kke r s k o me n o . a . u i t de pro v o O o s t-Vl aa n d e r e n e n A n tw e r pe n e n wo r de n u i t Fra nkr i j k , S pa n j e , Po r t ugal e n Marokk o t e r ugge me l d i n s e p t e mb e r/ ok t o b e r o Ee n r i ngvo n d s t o p 20 de c e mb e r i n S pa n j e w i j s t o p mo ge l i j ke o ve rw i nt e r i ng a l daar . Mo ta c i l l a flava fl avi s s i ma De e nge l s e ge l e kw ik s taar t i s e e n t o e val l ige gas t i n he t v o o r j aar : x 7 . 5 . 1 9 2 1 T e r vur e n ( ve r z . KBIN ) 1 3 . 4 . 1 9 6 8 O phe yl i s s e m ( A . 1 9 6 9 g 1 8 8 ) 2 5 . 4 . 1 9 7 1 O u d-He ve r l e e ( W . 1 9 7 1 : 2 1 5 ) I n he t na j aar tre e d t e r b i j de ge l e kw ikk e n z o ve e l var ia t i e o p d a t s o mmige z e e r go e d o p de e nge l s e o nde r s o o r t gaan l i j k en ( z ie i n d e r ub r iek " o nde r s o o r te n " ) .


- 58Mo t a c i l l a flava thu nb e rg i D e no o r d s e ge l e k w i k s taar t i s e e n to e va l l ige gas t 6 . 9 . 1 9 5 0 Be a u ve cha i n 2 eks . ( G . 1 9 5 1 : 6 6 ) 2 2 . 4 . 1 9 6 2 S t . Aga tha-R o de ( G . 1 9 6 3 : 9 2 ) x 6 . 1 0 . 1 9 67 Me s s e lbr o e k ( O . B . 3 2 ) 8 . 1 0 . 1 9 67 Me s s e l br o e k ( O . B . 3 2 ) 2 9 . 4 . 1 97 3 S t . Aga tha-R o d e 2 eks . ( W . 1 9 7 3 : 2 2 5 ) O p 1 2 . 5 . 1 9 6 3 we r d t e Me l s br o ek e e n e k s . va n d e t u s s e n­ vorm flava x th u nb e r g i ver zame l d ( ve r z K B IN G . 1 9 6 4 : 1 6 9 ) .

,

KLAUWIEREN , L a n i i dae KL APEK S TER , La n i us e x c ub i t or e x cub i t o r

Jaar vo ge l

Z e e r s chaar s e bro e dvoge l , d ie we i n ig o pval t t i j de ns d e b r o e dper i o de . R e ge l ma t ige d o o r trekker i n z e er k l e i n aa n tal va n a ug u s ­ t us t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n fe br uar i t o t i n a pr il ( v o o ral i n maar t ) . W i n t e r vo ge l i n z e e r k l e i n aantal . E é n t e r ugvang s t i n nove mb e r van e e n vo g e l g e r i ng d o p He l g o l a n d . KLE I NE KLAPEKS TER , L a n i u s mi no r mi no r

To e va l l ige gas t

To e vall ige gas t 2 1 . 1 1 . 1 9 4 1 Te rvure n ( Be quae r t 1 9 5 8 : 3 2 ) De z e waar ne mi ng w e r d nie t o pge nome n i n d e Av i fau na va n Be l g i ë . V ó ó r 1 900 t o e val l ig e ga s t e n t o e va l l ig e b ro e dvo ge l 1 31 ) x 1 8 4 5 o mg e v i ng Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8 131 ) x 1 87 4 E t t er b e ek 2 ek s . ( v . Havr e 1 9 2 8 x z o n de r da t um , Vilvo o r de ( ve r z . KBIN ) x 3 . 7 . 1 87 5 o mge v i ng Br u s s e l : ne s t j o ng me t do ns ve r e n e n waar­ va n de vl e uge l s e n de s taar t no g n i e t vo lgro e i d z i j n . ( Dup o n d e n Mau s 1 9 50 : 39 )


- 5 9ROO ':DKO PKLAUW IER , La n i u s s e na t or s e na t or

To e va l l ige g a s t

To e va l l ige bro e d v o g e l : 1 90 7 La Hul pe ( W o 1 9 6 9 : 1 7 6 ; s l e ch t s é é n l e g s e l va n 6 e ie r e n i n plaa t s va n 6 l e g s e l s ) e n Ke rk o m 1 9 47 ( W o 1 9 4 8 : 9 7 ) To e va l l ige gas t : x 7 . 8 0 1 90 9 He ve rl e e ( W . 1 9 4 8 : 9 9 ) 9 0 7 . 1 9 46 We z e mb e e k -O ppe m ( G . 1 9 56 : 2 5 ) x 28 . 7 . 1 9 43 S t okke l / Wo l uwe ( W . 1 9 6 9 : 1 7 6 ) 2 2 . 7 . 1 9 6 6 O pve l p ( W . 1 9 6 9 : 1 7 6 ) V6 6 r 1 90 0 plaat s e l i jk e br o e dvo g e l i n de s tr e ek van Aar s cho t , O t t i g n ie s , Z o n i ë nw o u d e n Je t t e ; é é n vo n d s t in de e e r s te d e ca de van j ul i ( G . 1 9 20 : 1 0 7 ; ve r z . KBIN ; Dupo n d e n Ma u s 1 9 50 : 40 ) . GRAUWE KLAUWIER , La n i u s c o l l ur i o c o l l ur i o

Z o mervoge l

Z e er s chaar s e bro e dvo g e l ( mi nd e r d a n 1 0 k o ppe l s ) ; r e ge l ma t ig e do o r trekk e r i n z e er k l e i n aa n ta l va n hal f j ul i t o t i n s e p t e mb e r ( vo o ral i n j ul i/ a ugu s t u s ) e n va n hal f a pr i l t o t i n me i . L aa t s te e n vr o e g s t e da t a : 1 0 . 7 . 1 9 7 2 We e r de e n 1 2 . 9 . 1 9 4 8 Di j l e val l e i ; 20 . 4 . 1 9 46 O u de rge m . E é n v o n ds t e n é é n w aa r n e m i ng i n de e e r s t e he l f t va n o k t o b e r ; é é n vo nds t b e g i n no ve mb e r ( O . B . 5 6 ) o PES TVO GEL S , Bo mby c il l i dae PES TVO GEL , Bo mbyc i l la garr ul u s garru l u s

O nr e ge l ma t ig e gas t

O nr e ge l ma t ige d o o r tr ekke r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n aantal va n ok to b e r to t b e g i n apr il ( vo o r a l va n no ve mb e r t o t maar t ) ; vr o e gs t e e n l a a t s te da ta : 2 1 . 1 0 . 1 9 49 Be auve cha i n e n 3 . 4 . 1 9 49 We z e maal . E é n waar ne mi ng b e g i n me i : 2 . 5 . 1 9 6 4 K e e rb e r ge n ( O . B . 1 5 ) Be l a ngr i j k e i nvas i e s ha dde n plaa t s t i j de ns d e w i n t e r s 1 9 1 3/ 1 9 1 4 , 1 9 2 1 / 1 9 2 2 , 1 9 3 1 / 1 9 3 2 , 1 9 3 2/ 1 9 3 3 , 1 9 46 / 1 9 47 ' 1 9 48/ 1 9 4 9 , 1 9 5 8/ 1 9 5 9 , 1 9 5 9 / 1 9 60 , 1 9 6 5/ 1 9 6 6 .


-60 -

WA TER SPREEUWEN - C i n c l i da e

WA TERSPREEUW , C i n cl u s c i n c l u s aq ua t i c u s

J aar v o g e l

Z e e r s c haar s e br o e dvo g e l i n g e s ch ik t e b i o t o pe n i n Waal s Br ab a n t ; i n j u n i 1 9 5 5 b r o e dge val t e L a H u l pe . T i j de n s d e w i n t e r maande n o nr e ge l ma t ig e gas t l a ng s de park v i j ve r s va n de z u i de l i j k e Br u s s e l s e aggl o me r a t ie , z e l d e n t o t i n T e r vure n . E é n wa a r ne mi ng i n me i e n é é n i n a ug u s t u s . T i j de ns de t we e de he l f t va n o k t o b e r e n i n d e e e r s te he l ft va n no ve mb e r 1 9 7 2 e e n nie.:t s chuwe v o g e l te Ho fs ta d e ; u i t d e b e s chr i j v i ng va n d i t e k s . b l i j k t d a t he t b i j na z e k e r t o t de no o r de l i j k e vorm c i n c l u s b e ho o r t .

WIN TERKO NINGEN

-

Tr ogl o dy t i dae

WIN TERKO N ING , Tr o gl o dy t e s trogl o dy t e s trogl o dy t e s

Jaar vo g e l

Tal r i j k e b r o e dvo ge l ; h o o f d zake l i j k s ta n dvo g e l O ve r verpl aa t s i nge n d o o r he e n Braban t z i j n ge e n g e ge ve ns b e k e n d , ho ewe l é é n v o g e l u i t Fra nkr i jk we r d ge me l d . .

HEGGEMUSSEN

-

Pr u ne l l i dae

HE GGEMUS , Pr u ne l la mo dular i s mo d u l ar i s

Jaar v o g e l

Tal r i j k e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n vr i j k l e i n a a n tal va n augu s t u s t o t i n no ve mb e r ( vo oral i n s e p t e mb e : o k t ob e r ) e n i n maar t/ a pr il . W i n tervo g e l i n vr i j k l e i n a a n tal . Do o r tr ekk e r s e n w i nte rgas t e n k o me n u i t Ne d e r l a n d e n h e t No o r de n va n Du i t s l and ( o . a . l a ng s He lg o la n d ) . ALPENHEGGEMUS , Pr u ne l la c o l l ar i s co llar i s

To e va l l ige ga s t

To e va l l ige ga s t v6 6 r 1 900 : x s e p te mb e r 1 8 8 4 b i j Br us s e l ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 8 2 ) B i j L I PPENS e n WILLE ( 1 97 2 : 5 9 9 ) s ta a t verk e e r de l i jk no ve mb e r 1 8 8 4 . De z e s o o r t wo r d t nu no g r e g e l ma t ig i ng e vo e r d o . a . u i t I tal i ë .


-6 1 L I J S TERA CH T I GEN - Tur d i da e GRO TE L I J S TER , Tur d us v i s c i vo r u s v i s c ivo r u s

Jaar vo g e l

Vr i j talr i j k e br o e dvo g e l ; r e ge l ma t ig e do o r tr ekke r i n k l e i n a a n tal i n s e p t e mb e r/ ok t o b e r e n i n f e b r uar i/maar t ( s o ms va na f j a nuar i ) . C o nce ntra t ie s van me e r de r e t ie ntal l e n v o g e l s e n l ok a l e v e r pl aa t s i nge n va na f mi d de n j u n i . W i n te rvoge l i n z e e r k l e i n a a n ta l . Z o we l de e e r s te j aar s a l s d e o u de re vo ge l s we r de n t o t nog t o e al l e e n u i t Fra nkr i j k ge me l d . E é n me l d i ng b e g i n fe b r u ar i va n e e n no ve mb e rvo g e l u i t Ne de r l a n d . KRAMSVO GEL , Tur d u s pilar i s pi l ar i s

W i n te r gas t

R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n vr i j gr o o t aan tal va n e i nd e s e p t e mb e r t o t i n no ve mb er ( vo o ral i n o k t o b e r ) e n v a n fe b r uar i t o t i n de e e r s te he l f t va n me i . Vo r s t tr e k i n de c e mb e r/ j anuar i v o lge ns d e s tre nghe i d van de w i n t e r s ; w i n t e rvo ge l i n vr i j k l e i n a a n tal . Vr o e gs te e n l aa t s t e da ta : 2 6 . 9 . 1 9 7 1 C l ab e cq e n 1 1 . 5 . 1 9 4 6 Ne e r i j s e . E é n vo n d s t e i nde j u n i ( 27 . 6 . 1 9 4 2 ) , twe e ge vall e n i n 1 8 . 7 . 1 9 6 5 Di j l e val l e i , j ul i ( x 5 . 7 . 1 9 20 Te r vur e n , ve r z . KBIN ; A . 1 9 6 6 : 1 2 9 ) e n é é n waar ne mi ng i n d e de r d e de cade van a ug u s ­ t u s : 2 1 . 8 . 1 9 50 L o ve n j o e l ( J . Dupo n t ) . S i nd s de ve s t ig i ng va n de z e s o o r t al s br o e dvoge l i n O o s t-Be l g i ë ( 1 9 67 ) z i j n e r i n Brab a n t waar ne mi nge n e i nd e augu s t u s e n i n d e e e r s t e he l f t va n s e p te mb e r e n t o t e i nd e me i . IDe d o o r tre kk e r s e n w i n t e rgas te n k o me n u i t De ne mark e n , No o rw e g e n , Zwe de n e n F i nl a n d ( o . a . v ia He l g o l a n d ) e n wo r de n i n l a te r e w i nte r s t e r ugge me l d u i t O o s t- Du i t s l a nd ( 1 ) e n I tal i ë ( 2 ) .


- 6 2Z A N GL I J S TER ,

ph i l o me l o s

Tur d u s

Ta l r i j k e

b r o e dvo g e l ;

gr o o t a a n t a l

van

e n va n e i n d e

j a nuar i

s e p t e mb e r

W i n t e r v o ge l Ge r i ng d e

c l ark e i

to t

r e g e l ma t ig e to t

' s w i nt e r s

(8),

z a ngl i j s t e r s

van all e

(7 )

O ve r he t

( vo o r a l

u i t andere

T ur d u s

uit

s e p te mb e r f e br uar i i n vr i j

to t

)

beke nd ,

il iacus

pr o v i n c i e s

( 60 ) ,

Fr a nk r i j k

de

no o r d e l i j k e

we r d e n

in

e e n me l d i ng b e g i n n o ve mb e r

te nz i j

in oktober .

Wintergas t

d o o r tr e kk e r

i n vr i J

( vo o ral

( vo o ral

t o t b e g i n me i

u i t S pa n j e

v o r m ph i l o me l o s

il ia cus

i n d e c e mb e r

gro o t

a a n t a l va n

i n o k t o b e r/ n o ve mb e r

i n maar t/ a pr i l

)

.

)

e n va n

W i n t e r vo g e l

k l e i n a a n tal o V o r s t tr e k

i n d e c e mb e r / j a n u ar i vo l g e ns

de

s tr e nghe i d

van d e w i nters o Vr o e gs te

e n laat s te

data :

25 0 9 . 1 96 5

Eve r e ;

3 . 5 . 1 97 4

P e rk o

( 1 . 9 . 1 9 4 3 Te r vur e n ) 1 2 . 9 . 1 9 38 Wo l ve r t e m ,

E é n w aar ne mi ng b e g i n s e p t e mb e r é é n vo n d s t

3

eks .

i n de

t we e d e

E e n b r o e d g e va l

De

e n we r d

en

(

x

nie t

pro v .

1912

te

He ve r l e e

l i j k t o nw a a r ­

g e h o mo l o g e e r d . i n Br ab a n t k o me n l a ng s

A n tw e r p e n ;

zij

He l g o l a n d ,

o ve rw i n t e r e n i n Fr a nk ­

in Spanj e .

Eén z e l fde

i n me i

d o o r tr e kk e r s

Ne d e r l a n d e n d e r i jk

d e c a de

en

).

s ch i j nl i j k

j aar

.

(1).

vo o rk o me n va n

R e g e l ma t ig e

fe b r u ar i/ ma ar t

in

j uni .

va n e e n v o g e l o p He l g o l a n d g e r i ng d

KO PERWIEK ,

i n ok t o b e r

o u d e r d o m i n Br a b a n t g e r i ng d w e r de n

e n Mar o k k o

z i j n g e e n g e g e ve n s

( v o o ral

i n vr i j

i n k l e i n aantal .

t e r ug g e me l d v o o r a l

Po r t ugal

d o o r t r e kk e r

i n no v e mb e r

i n apr il

Brab a n t v a s t ge s t e l d t o t b e g i n Voge l s

J a ar vo g e l

j a n ua r i vo g e l

u i t Yo rk s h i r e w e r d

i n Br ab a n t a a ng e t r o f fe n .

i n maar t v a n h e t ­

)


- 6 3-

VALE L I J S TER ,

x

Tur d u s o b s c u r u s

To e va l l ige gas t vó ó r 1 900 : ok t o b e r 1 8 8 6 L a Hul pe ( v . Havr e 1 9 2 8

NAUMANNS L I J S TER , Tur d u s na uma n n i

To e va l l ige

gas t

165) To e va l l ige gas t

Tur d u s nauma n n i nauma n n i x

r o n d 1 5 . 1 0 . 1 8 5 3 ( o p d e mark t ) Br u s s e l ( G . 1 9 4 5

1 17 )

T ur d u s naumanni e u no mu s 1 6 e n 17 . 1 . 1 9 6 0 R o t s e laar ( w . 1 9 60 .. 8 4 ) IDe z e waar ne mi ng w e r d n i e t aa nvaar d d o o r de Be l g i s che Av i fauna c o mmi s s i e . BEFL I JS TER , Tur d u s t o rqua t u s t o rqua t u s

Do o r trekk e r

R ege l ma t ig e d o o r trekker i n z e e r k l e i n aa n tal v a n hal f s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n o k to b e r ) e n va n e i n d e maar t t o t hal f me i ( vo o r al i n apr il ) . Vr o e gs t e e n laat s t e data : x 1 0 . 9 . 1 9 6 8 Gr imbe rge n ; 1 7 . 1 1 . 1 9 4 6 Bl s e ne e n 2 9 . 3 . 1 9 49 He re n t ; 9 . 5 . 1 9 6 7 Ho fs tade . E é n o ve rw i n te r i ng s g e val e n é é n waar n e mi ng hal f fe br uar i . Ee n br o e dge val va n d e vo rm alpe s tr i s b i j Wavr e i n 1 8 8 4 ( y f Havr e 1 9 2 8 : 1 6 9 ) . l i j k t we i n ig waar s chi j nl i jk . MEREL 9 Tur d u s me r ul a me r u l a

Jaar vo g e l

Tal r i j k e bro e dvo ge l ; he t Z l J n vo o ra l d e e er s t e j aar s ­ v o g e l s d ie u i t Fra nkr i j k w o r d e n t e r ugge me l d . R e ge l ma t i ge do o r trekk e r i n vr i j k l e i n aantal va n s e p­ t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n o k t o b e r ) e n va n fe b r uar i to t i n apr il ( vo o ral i n maar t ) . W i n t e r vo g e l i n gro o t aan tal . . De d o o r tre kke r s i n Brab a n t k o me n b v . u i t Po l e n , l angs Ne d e r l a n d 9 He l g o l an d e n Ne de r s ak s e n o f u i t de pro v . O o s t­ Vlaa nd�r e n e n A n twe r pe n .


- 6 4Pul l i e n e er s te j aar s k u nne n ter pl aa t s e b l i j ve n o f t e r ugge me l d wo r de n u i t Fra nkr i j k ( 1 5 ) g e dure nde de e e r s te ( ze l de n i n de de r de ) w i n t e r . A dul t e voge l s u i t de pe r i o de j ul i/ a pr i l w i j k e n u i t naar O o s t-Vl aande r e n ( 1 ) e n naar Frankr i jk ( 4 ) . Ma nne t j e s vo o r name l i j k u i t de pe r i o de ok t . / j anuar i w o r ­ de n u i t Alge r ië ( de c . ) ge me l d , O o s t-Vl aa nd e r e n ( j a n . ) e n u i t Frankr i j k ( ok t/ febr . :

5) .

W i j f j e s u i t de pe r io de s e p t/ apr il w o r d e n vas tge s te l d i n Fra nkr i j k ( ok t/ de c . : 1 1 ) o f o ve rw i n te r e n i n S pa n j e ( febr . : � ) Te ns l o t t e z i j n e r twe e me re l s d i e va n trekr o u te e n/ o f va n w i nt e rverbl i j f ve rande r d e n ( va n E nge land naar Braba n t ) " ROOIDBORS TL I JS TER , Tur d u s migr a tor i u s

x

To e va l l ige ga s t : 7 . 2 . 1 9 6 5 Heve r l e e é é n w i j f j e g e vange n ( s i nd s e e n v i j ftal weke n ter plaa t s e ) (O . B . 2 4 ; w . 1 970 : 29 2 ) . N i e uwe s o o r t vo o r Br ab an t .

GO UDL I J S TER , Z o o the ra dauma a ur e a

x x

To e val l ige ga s t

To e vall ige gas t

To e va l l ige gas t : 1 0 . 1 1 . 1 9 1 1 Mal dere n ( IDupo nd e n Mau s 1 9 50 : 46 ) 1 6 . 1 0 . 1 9 3 1 Wa te rmaal-Bo s vo o r de ( G . 1 9 3 2 : 1 3 4 )

1 7 . 1 0 . 1 8 4 2 Gr e z-Do i ceau ; r 9 nd 1 8 5 5 Ge nappe ; o k t o b e r 1 8 5 5 L e u ve n ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 59 ) Vó ó r 1 900 d r i e vo n d s te n :

TAPUI T , O e na n the o e nan the

Z o mervoge l

O e nanthe o e nan the o e nanthe De gewo ne t a pu i t i s e e n z e e r s chaar s e b r o e dvoge l . R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n vr i j k l e i n aantal van be g i n a ugus­ tus t o t hal f ok t o b e r ( vo o ral vanaf hal f a ug u s t us e n i n s e p­ t e mb e r ) e n va n e i nde maar t t o t d i e p i n me i ( vo oral i n a pr il / b e g i n me i ) . Vr o e gs te e n laat s t e da t a : 8 . 8 . 1 9 49 Be a uve cha i n , 1 5 . 1 0 . 1 9 35 Pe rwe z e n 2 6 . 3 . 1 9 6 6 S t . R e my- Ge e s t , 2 8 . 5 . 1 970 x S t . P i e t e r s -R o de .


- 6 5-

Dr i e g e val l e n i n no ve mb e r : 20 . 1 1 . 1 9 60 Chaumo n t- G i s t o ux ; 20 . 1 1 . 1 9 6 4 Le uve n ; v 4 . 1 1 . 1 9 6 6 Hal l e . V ó ó r 1 90 0 twe e vo n d s te n i n d e e e r s te he l f t van d e c e mb e r : o mge v i ng Br u s s e l 1 2 . 1 2 . 1 87 0 e n 5 . 1 2 . 1 87 1 ( ve r z . KB IN ) . O e nan the o e nan the l e u corrhoa De gr o e nl a nd s e tapu i t i s e e n t o e vall ige ga s t : één r i ng­ g e val : v 9 . 5 . 1 9 54 Ukk e l ( G . 1 9 5 4 : 2 8 8 ; G . 1 970 : 2 8 4 ) . RO O IDBORS T TAPU I T , Sax i co l a t o rqua ta r ub i co la

Jaarv o g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige do o r trekk e r i n k l e i n a a n tal va n augus t u s t o t b e g i n nove mb e r ( vo o ral i n s e p­ te mb e r/ o k t o b e r ) e n va n b e g i n febr uar i t o t i n a pr il ( vo o r a l va na f hal f fe br uar i e n i n maar t ) . L aa t s te e n vr o e g s t e da ta : 1 . 1 1 . 1 9 7 2 S t . Aga t ha-R o d e ; D i j l e val l e i 1 . 2 . 1 9 48 , 4 . 2 . 1 9 50 , 4 . 2 . 1 9 7 3 . O nr e g e l ma t ig e w i nt e r v o g e l i n z e e r k l e i n aa n t al ; v i j f waar ne mi nge n i n d e ce mb e r , z e ve n i n j a nuar i e n v i e r o ve rw i n­ t e r i ng s g e va l l e n . Vo ge l s va n al l e o u d e r d o m trekke n do o r Fr a nk ­ r i jk ( 2 ) e n o v e rw i n t e r e n v o o ral i n S pan j e ( 9 ) , mi nd e r i n Mar okko ( 2 ) . O p 1 6 . 1 2 . 1 97 4 w e r d t e Aar s cho t e e n g e me rk t e vo ge l d o o d g e vo nde n d i e al s p ul l u s e i nd e apr i l i n d e s tr e e k we r d ge r i ng d . De t e r ugva ng s t i n d e De me rval l e i i n j u n i 1 9 6 4 van e e n v o g e l ge r i ng d b e g i n apr i l i n K e n t/Eng e l a n d d u i d t w e l l i'oh t o p o v e rw i n t e r i ng al daar . PAAPJE , Sax i c o la r ub e tra

Zo me r vo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvoge l ; r e ge l ma t ige do o r trekk e r i n k l e i n a a n tal va n augu s t u s t o t hal f ok t o b e r ( vo o ral i n s e p te m­ b e r ) e n va n hal f maar t t o t i n me i ( vo o ral i n de per i o d e va n hal f apr i l t o t hal f me i ) . L aa t s t e e n vr o e gs te da ta : 1 4 . 1 0 . 1 9 38 O ve r i j s e ; 1 4 . 1 0 . 1 9 7 3 C l ab e cq ; 1 5 . 3 . 1 97 0 S t . P i e t e r s -Ro de ; 1 97 2 : 1 8 . 3 V i e ux- Ge na ppe ; 1 9 . 3 . S t . Aga tha -R o de e n 1 7 . 5 , 1 9 6 6 Be r t e m . E é n waar ne mi ng i n d e der d e de c a d e van o k t o b e r : 2 5 . 1 0 . 1 9 5 5 O u d-He ve r l e e .


-6 6E é n r i ngvo n d s t hal f o k t o b e r van e e n j ul ivoge l u i t d e

pro v o A n tw e r pe n o Ee n waar ne mi ng b e g i n no ve mb er 1 9 60 g e c i t e e r d d o o r L i ppe n s e n W i l l e ( 1 9 7 2 : 6 3 5 ) s l a a t o p e e n l o cal i t e i t i n O o s t-Vlaa nd e r e n ( c f o

Wo

1 96 1

25 ) o

GEKRAA GDE ROO DS TAAR T 9 Pho e n i c ur u s pho e ni cur u s pho e n i cur u s

Z o mervo g e l To t vo o r e nke l e j ar e n vr i j talr i j k e , nu nog vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e g e l ma t ig e d o o r trekk e r i n vr i j k l e i n a a n tal van e i nde j ul i t o t hal f o k t o b e r ( vo o ral i n augu s tus / s e p te mb e r ) e n va n hal f maar t t o t e i nde me i o ( vo o ral i n a pr il ) o L a a t s t e e n vro e g s t e da t a : 20 o 1 0 o 1 9 6 5 Me s s e lb r o ek ( z i ng e nd ! ) 20 o 1 0 o 1 9 6 6 L e e fdaal e n 1 1 . 3 . 1 9 57 Ave rbo de , 1 1 . 3 0 1 9 6 5 Te s te l t . E é n waar ne mi ng i n d e e e r s te de c a d e va n no ve mb e r , é é n e i nd e o k t o b e r 9 é é n e i nd e febr uar i e n é é n b e g i n maar t o Do o r tr ekke r s i n Brab a n t k o me n u i t O o s t-Vl aa nde re n 9 L imb urg e n Du i t s l a nd ; e r z i j n te r ugme l d i ng e n u i t Frankr i j k e n S pa n j e o ,

ZWAR TE ROODS TAAR T 9 Pho e ni c ur u s o chr ur o s g ibral tar ie ns i s Z o me r vo ge l Vr i j s chaar s e br o e dvoge l ; r e ge lma t ig e d o o r trekk e r i n vr i J k l e i n a a n ta l va n j ul i t o t i n no ve mb e r ( vo oral i n s e p t e m­ b e r/ o k t o b e r ) e n va n hal f ma a r t t o t i n apr i l o Laa t s te e n vro e g s t e d a t a : 2 1 0 1 1 . 1 9 6 8 Me s s e lb r o e k ; i n he t vo o r j aar � 5 0 3 . 1 9 6 1 Me l s br o ek 9 9 . 3 0 1 9 5 0 Be a uve cha i n 9 1 0 . ) o 1 9 38 Averb o de , 1 0 . 3 . 1 9 7 1 Br u s s e l . Twe e wa a r ne mi nge n i n de e e r s t e de c a d e va n de c e mb e r e n dr i e o v e rw i n t e r i ngsge va l l e n : 2 8 . 1 2 0 1 9 1 6 Br u s s e l , 7 o 1 o 1 9 5 3 Br u s s e l e n 2 8 . 1 . 1 97 2 Kampe nho u t o Te r ugme l d i nge n w i j z e n o p o ve rw i n t e r i ng i n S pan j e e n Alge r ië ; e r i s ve r de r he t g e val va n e e n ne s t j o ng da t i n z i j n de r de l e ve ns j aar u i t O ve r i j s s e l / Ne de r l a n d we r d t e r ugge me l d .


- 67 NA C H TE GA AL 9

L u s c i n ia megarhyncho s

me g a rhyn c h o s

Z ome r vo g e l

Vr i j s chaar s e bro e d voge l ; r e ge l ma t ig e do o r tr ekk e r i n

k l e i n aa n tal va n e i n d e j u l i t o t b e g i n o k to b e r ( vo o ral i n a u g u s t u s ) e n v a n b e g i n a pr i l t o t i n me i ( vo o r al i n d e twe e de he l ft va n apr i l e n e e r s te he l f t va n me i ) . L aa t s te e n vr o e g s t e da ta : 6 1 0 . 1 9 4 3 Tervur e n , 6 . 1 0 . 1 9 6 8 L imal e n 2 o 4 o 1 9 49 o mg e v i ng L e u ve n , 3 . 4 . 1 9 6 5 B ie rb e ek . E é n waar ne mi ng e i nd e ma ar t Twe e t e r u gme l d i ng e n i n he t vo o r j aar : é é n i n Marokko e n é é n i n Frankr i j k .

.

o

BLAUWBO R S T ,

Cy a no s yl v i a

s v e c i ca

Z o me r vo g e l

Cya no syl v i a s ve c i ca cya n e c u l a w i t s t e rb l a u w b o r s

t i s e e n z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t i ge do o r trekk e r i n k l e i n aa ntal va n augu s t u s t o t b e g i n ok t o b e r ( vo o ral i n aug u s t us e n d e e e r s t e he l ft va n s e p­ t e mb e r ) e n va n de twe e de we e k van maar t to t i n me i . Laa t s te e n vr o e g s t e da ta : 6 . 1 0 . 1 9 6 4 O u de rge m e n 1 5 . 3 0 1 9 6 0 Tr e me l o o Vó ó r 1 90 0 é é n v o n d s t i n de twe e de de ca de va n ok t o b e r ( x 1 8 0 1 0 0 1 8 5 8 S t o Jo o s t- te n-No o de , ver z . KBIN ) . Voge l s z o nde r w i t t e s te r z i j n z e l dzaa m : v 1 0 . 5 . 1 97 0 A ve r b o de De

o

Cya n o s y l v ia s v e c i c a s ve c i ca r o o d s terbl auwb o r s t i s ve rmo e de l i j k e e n re ge l ma t ige d o o r tr e kk e r in z e e r k l e i n aa n t al i n augus t u s / s e p t e mb e r e n i n De v o l g e nd e g e vall e n z i j n b eke n d : a pr i l / me i x 2 2 0 9 0 1 9 1 3 Ke s s e l -L o ( G . 1 9 1 4 : 1 6 ) 1 3 0 8 . 1 9 5 5 O u d - He ve rl e e ( W . 9 5 6 59 ) v 1 7 . 8 0 1 9 6 4 O u d-He ver e e · 9 "" _.. •75 , !: � : 1 2 0 5 o 1 9 6 5 B i e r ge s v 8 . 6 . 1 9 6 9 A e r j_ e v : :-'"" 8 ,€ S =.. De me l d i n g i 6 4 3 ) va n e e n - :. .:. - - = � = r i ng d t e De

o

' "

.

--

,,,,,.

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

.

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

-

-

-

-

-

-

-

."

. - - -

.

-


- 6 8R O O DBO R S T , Er i t ha c us r ub e cul a r ub e c u l a

Jaarvo ge l

Tal r i j ke bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r t r e kk e r i n vr i j gr o o t a a n tal va n a ugus t u s t o t i n no v e mb e r ( vo o ral i n o k t o b e r ) e n va n f e b r uar i t o t i n apr il o Brab a n t wo r d t b e z o c h t d o o r e e r s t e j a ar s u i t de pro v o A n twe r pe n , He ne g o uwe n e n O o s t- Vla a nde re n . De do o r tr e kk e r s e n de o v e rw i n t e raar s k o me n u i t Zwe de n ( 2 ) , De ne marke n ( 2 ) , P o l e n ( 2 ) e n Du i t s l a n d ( 2 ) . Ee n de e l va n de Br ab a n t s e v o ge l s o v e rw i n te r t t e r plaa t s e ; d e me e s te w i j k e n u i t naar Fr a nk r i jk ( 1 3 ) , P o r t ugal ( 8 ) , S pa n j e ( 6 ) e n I tal ië ( 1 ) ; é é n vo g e l was r e e d s i n S pan j e o p 2 5 o 9 e n e e n twe e d e i n de Pyr é n é e s A tl a n t i q ue s o p 27 . 9 0 ZANGERS e n GRA SMUS SEN - Sylv i i dae CE T TI 1 S ZANGER 1 Ce t t ia ce t t i c e t t i

To e va l l ige ga s t T o e va l l ige b r o e dvo g e l _

N i e uwe s o o r t vo o r Br ab a n t ; o ud s te waar ne mi ng : v 9 0 1 2 . 1 9 6 9 Be r g ; i n de Di j le va l l e i vana f 1 9 70 , i n 1 97 4 a l ­ da ar r e e d s me e r da n 5 b r o e dpare n o Bu i t e n d e Di j le va l l e i z i j n d e vo lge n d e g e val l e n b e k e n d � V 20 o 5 t o t 27 0 1 0 0 1 9 7 1 Be r g ( W o 1 97 3 : 2 1 0 ) 7 o 5 ; 2 9 e n 30 0 1 0 0 1 97 2 S t . J o r i s -W i nge ( W o 1 97 4 : 1 8 2 ; 1 9 7 5 � 7 ) v 2 L 1 2 1 97 2 Berg ( W 1 97 4 : 1 82 ) v me i t o t s e p t . 1 9 7 3 Be r g : 2 ó11 2 � e n 4 e e r s t e j aar s ge r i ng d ; i n 1 9 7 4 al daar g e e n e nk e le v o g e l va s tge s t e l d ( S ta t o Te r l i n d e n ) v 3 1 0 8 0 1 9 7 3 S t . Jo r i s -W i ng e ( W o 1 97 4 � 2 3 ) 19. 4o 4 e n 8 o 5 o 1 97 4 Ha a ch t ( W . 1 9 7 4 : 2 1 7 ) 8 . 4 . 1 9 7 4 L a Hul pe ( F d c Ave s 1 9 7 4 : 1 29 ) o

9

o


- 69SPR INKHAANR IE TZAN GER , L o c u s te l l a nae v ia nae v i a

Z o me r vo ge l

Z e e r s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o or trekk e r i n z e e r k l e i n aan tal i n augu s t u s/ s e p t e mb e r e n va n d e e e r s te de ca de va n apr i l t o t i n me i . Laa t s te e n vr o e g s t e da ta v 2 4 . 9 . 1 9 7 3 Cl ab e cq e n v 7 . 4 . 1 97 1 Ho e i l aar t . SNOR , L o cus te l la l us c i n i o i de s l u s c i n i o i de s

Z o me r vo ge l

Z e e r s chaar s e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal i n he t na j aar ( w i j vermo e de n i n augu s t u s/ s e p te mb e r ) e n va n b e g i n apr i l to t i n me i . Vr o e g s te data : 7 . 4 . 1 9 6 1 S t . Aga tha-R o d e ; 9 . 4 . 1 9 7 2 A v e r­ Ge g e ve ns u i t he t na j aar o n tbreke n t o t nog to e . b o de . GRO TE KAREK IE T , A cr o ce phal u s arund i na ce u s ar u nd i na ce u s Z o me r vo g e l Z e er s chaar s e bro e dvo ge l ; re ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa n tal va n hal f j ul i t o t b e g i n o k t o b e r e n va n e i n de a pr i l to t d ie p i n me i . L aa t s t e e n vr o e g s t e da ta : 1 4 . 7 . 1 9 7 3 B e r g , v 2 . 1 0 . 1 9 7 1 Te s te l t ; 1 9 . 4 . 1 9 6 4 Hal l e , 2 2 . 4 . 1 9 60 S t . Aga tha-R o de . E é n v o g e l ger i ng d e i nde j un i aan he t me e r va n V ire l l e s we r d twe e j aar l a t e r p e r hal f me i i n de D i j l e vall e i ge c o n­ tr o l e e r d . KLE I NE KAREK IE T , A cr o c e phal u s s c irpa ce us s c ir pa c e u s

Z o me r v o ge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o or tr e kk e r i n vr i j k l e i n aan tal van e i nde j ul i t o t hal f o k t o b e r ( vo o ral i n a ugus tus / s e pte mb e r ) e n va n d e d e r de we e k va n apr i l to t b e g i n j u n i ( vo o ral i n apr i l/ me i ) . La a t s te e n vro e g s t e dat a : x 2 1 . 1 0 . 1 97 1 Zave n t e m e n 1 5 4 1 9 6 5 Te s te 1 t . Vo o r Brab a n t z i j n t ie n g e vall e n u i t o k t o b e r b e k e n d : é é n waar ne mi ng , ze ve n r i ngge val l e n ( 9 vo ge l s ) e n twe e v o n d s t e n waarva n é é n v ó ó r 1 90 0 . De d o o r trekke r s k o me n u i t Ne de r l a n d e n d e pr o v . A n twe r pe n e n O o s t -Vl aa nde r e n ; e r z i j n t e r ugme l ­ d i nge n u i t S pa n j e . •


-70.

BO SR IE TZANGER , A cr o c e phal u s pal u s tr i s

Z o me r voge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r trekk e r i n vr i j k l e i n aan tal va n hal f j ul i to t b e g i n ok to b e r ( vo o ral i n a u g u s t u s / s e p te mb e r ) e n va n d e e e r s te de c a d e va n me i t o t i n j un i ( vo o ral e i nd e me i e n d e e e r s t e he l ft va n j u ni ) o L aa t s t e e n vr o e g s t e d a t a : v 8 0 1 0 0 1 9 7 0 El e w i j t 6 0 5 0 1 97 2 S t o Aga tha-R o d e , 7 o 5 o 1 9 6 9 S t o J o r i s - W i nge , 8 0 5 0 1 9 58 Ti i j l e va l l e i t 8 0 5 0 1 9 6 6 S t o Aga tha-Ro de , 8 0 5 0 1 9 6 7 O ver i j s e o E é n waar ne mi ng e i nd e apr il � 2 8 o 4 o 1 97 2 O ve r i j s e o De z e s o o r t trek t i n he t na j aar i n Z u i d -O o s te l i jk e r i ch� t i ng ; é é n r i ngvo nd s t i n S a o u d i-Ar ab i ë o p 2 1 0 8 va n e e n a d ul t e vo g e l o ne z e me l d i ng t o o n t aan ho e vr o e g s o mmige a d u l t e vo g �l s h u n b r o e dge b i e de n ve r l a te n o R IE TZANGER � A cr o ce phal u s s ch o e no b a e nus

Z o me rv o ge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r trekk e r i n k l e i n aa n tal va n hal f j ul i to t e i nde s e p t e mb e r ( vo o ra l i n a u g u s t u s ) e n va n hal f maar t t o t d ie p i n me i ( vo o ral i n a pr i l ) o L aa t s t e e n vr o e g s t e d a t a : 1 2 o 7 o 1 97 2 S t o J o r i s -W i nge t 2 8 0 9 0 1 9 4 8 Di j l e val l e i ; 1 4 0 3 0 1 9 48 Di j l e va l l e i o E é n t e r ugme l d i ng u i t Fr ankr i jk e i n de s e p te mb e r o WA TERR IE TZAN GER ,

A c r o c e phal u s pal u d i c o la

O nr e ge l ma t ige g a s t

O nr e ge l ma t ig e do or tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa n t a l i n a ugu s t u s / s e p t e mb e r o Vr o e g s te e n l aa ts t e d a t a Ne t he n o Er z i J n o ns ge e n waar ne mi nge n b e k e n d u i t he t v o o r j a ar o I n Bra b a n t we r d d e z e s o o r t o n t de k t i n 1 9 4 8 tio o r Fr o GRO O TAER S ( c fr o W o 1 9 5 2 : 1 0 4- 1 0 7 ) 0


�7 1 SPO TVO GEL , H ippo l a i s i c te r i na

Z o me r v o g e l

Vr i j talr i j k e b ro e dvo ge l ; re g e l ma tige d o o r tr e kke r i n k l e i n aan tal va n augu s t u s t o t b e g i n o k t o b e r e n va n beg i n me i t o t i n j un L Laa ts te e n vro e g s te da t a : v 7 o 1 0 0 1 9 7 2 Hal l e ; x L 1 0 o 1 9 4 3 L i nk e b e e k ; L 5 o 1 9 53 La R o che , L 5 o 1 9 6 0 Ve l te m , 2 o 5 o 1 9 4 8 o mg e v i ng L e u ve n , 2 o 5 o 1 9 6 6 Me s s e lb r o e k o Dr ie waar n emi nge n i n d e twe e de he l f t va n apr il : 1 4 0 4 0 1 9 7 0 O u d-He ve r l e e ( K o Va n S chare n ) , 1 9 o 4 o 1 9 6 8 Me l s br o e k ( G o 1 9 7 1 � 2 9 5 ) e n 20 o 4 o 1 9 4 8 .D i j l e valle i ( G o 1 9 52 : 2 4 1 ) o De h e r fs t tr e k ve r l o o p t i n Z u i d-O o s te l i j k e r i ch t i ng : twe e te r ugme l d i nge n u i t I t al i ë i n augu s tu s e n b e g i n s e p te mb e r . E i nde apr i l é é n r i ngvo n d s t i n Ghana , t o t no g t o e de e nig e i n We s t-Afr ika o I n a ugu s t u s / s e p te mb e r k o me n e r s po tvo g e l s vo o r me t vl e ug e l k o r te r da n 70 mm o me t he t vl e ug el d iagram va n i c te r i n a ; he t g aa t h i e r o m voge l s waarvan de vl e uge l pe nne n no g nie t v o l l e d i g z i j n u i tge gr o e i d o ORPHEUSSPO TVO GEL , H i ppo la i s po lygl o t ta Er b e s ta a t ge e n e nk e l b e w i j s o m tre n t he t vo orkome n v a n de z e s o o r t i n d e v ' o mg e v i ng van Br u s s e l " ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 5 2 ) ( Go 1 9 20 � 20 ) o Z e k a n we l ve rwa ch t w o r d e n wege n s ha a r u i tbre i d i ng naar he t No o r de n ( o o a o r e ge l ma t ige z o me r ga s t i n Z u i d-We s t E ng e l a n d s i nds 1 9 5 3 ) 0 ZWAR TKO P , Syl v ia a tr i cap i l l a a tr i capi l l a

Z o mervo g e l

Vr i j talr i j k e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n vr i j gr o o t aan tal va n a u gu s t u s to t d i e p i n o k t o b e r , ( s o mm ige j ar e n t o t i n no ve mb e r ) e n va n hal f maar t to t i n me i ( vo o r al in apr il ) Z e s ge val l e n i n no v e mb e r l aa t s t e da t um : 2 2 0 1 1 0 1 9 6 8 Ukke l o V a n d e c e mbe r t o t e i n de fe bruar i 8 o v e rw i n t e r i ngs g e ­ val l e n ( 1 9 46 9 1 9 53 9 1 9 6 8 e n v i j f s i n d s · 1 9 7 2 ) 0 o

,


= 7 2-

Vr o e g s te da t a i n maar t : 7 . 3 . 1 9 6 8 Me l s b r o e k , 1 2 . 3 . 1 9 6 1 La Hul pe o �o o r tr e kk e r s u i t me e r no o r de l i j ke g e b ie d e n k o me n l a ng s Du i ts l a n d � Ne de r l a n d , de pr o v . A n twerpe n o f he t e nge l s e e il a nd May . V o ge l s i n Br ab a n t g e r i ng d we r de n ' s w i n t e r s te r ugge me l d u i t Fra nkr i j k ( 5 ) , Sap n j e ( 7 ) 9 Po r tugal ( 3 ) , Mar okk o ( 1 ) 9 S paans -We s t-A fr ika ( 1 ) , A l g e r ië ( 3 ) e n I tal i ë ( 1 ) . Ee r s te j aar s vo ge l s k u n ne n i n s e p t e mb e r o ok o mg e ke e r d tr e kke n b v . naar Ne d e r l a n d ; dr i e e e r s te j . i� i n Brab a n t g e r i ng d e i n d e augu s t u s e n i n s e p t e mb e r w e r de n e nke l e weke n l a t e r t e r ugge me l d u i t No o r d-Br ab a nt ( 1 ) e n Te x e l ( 2 ) . "

'

,

SPERWER GRASMU S , Syl v ia n i s o r ia n i s o r ia

V

To e va l l ige gas t : 30 . 8 0 1 9 70 Ave r b o de

To e val l ige g a s t

( O o B . 46 )

Z o me r vo ge l

TU INFLUI TER , Syl v i a b o r i n b or i n

Vr i j talr i j k e b r o e dvoge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e k k e r i n vr i J k l e i n aan tal van hal f j ul i t o t hal f o k t o b e r ( v o o ral i n a u g u s t u s / s e p t e mb e r ) e n va n hal f apr i l t o t d ie p i n me i ( vo o ra l i n me i ) L aa t s t e e n vr o e g s te d a t a : v 1 4 . 1 0 . 1 9 6 8 S t Ma r te ns L e n n ik ; v 8 . e n 9 . 1 0 . 1 9 6 9 S t . P i e te r s -R o de ; 1 9 6 8 : 6 . 4 o O phe y l i s s e m; 7 . 4 0 Clab e cq ; 7 o 4 o 1 9 6 3 Vaal be e k ; 9 . 4 . 1 9 7 2 K e s s e l -Lo ; 1 0 . 4 0 1 9 6 6 Eve rb e rg . o

.

E é n v o n d s t i n de e e r s te de c a de va n nove mb e r : Te rvure n ( W . 1 9 49 : 1 7 ) .

­

x

8 . 1 1 . 1 9 48

V ó ó r 1 90 0 é é n vo n ds t i n o k t o b e r : x 20 . 1 0 . 1 87 5 o mg e v i ng Br u s s e l ( O . B . 5 6 ) . De d o o r tr e kk e r s k o me n o . a u i t No o rwe ge n ; v o g e l s i n Brab a n t g e r i ng d w o r d e n me e s t a l u i t S pa n j e g e me l d O mge k e e r de trek i n s e p te mb e r b e s taa t o o k b i j de t u i n­ fl u i t e r : e e n e e r s t e j aar s g e r i ng d e i nde augu s t u s we r d twe e wek e n l a t e r u i t E nge l a nd ge me l d o

.

.

­


- 7 3-

GRASMUS , Syl v i a co mmu n i s c o mmu n i s

Z o me r v o g e l

Vr o e ge r vr i j talr i j k e b r o e dvo g e l , s i nd s e nk e l e j ar e n vr i J s chaar s g e w o r de n ; r e g e lma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa n­ t a l va n hal f j ul i t o t b e g i n o k to b e r ( v o o r al i n a ugu s tus ) e n van de twe e de w e e k va n apr i l to t b e g i n j u ni ( vo o ral e i nd apr i l e n i n me i ) . Laa t s t e e n vr o e gs t e data : 4 . 1 0 . 1 9 6 4 Hal l e ; 3 . 1 0 . 1 9 5 4 H e v e r l e e ; x 1 0 . 4 0 1 9 30 L ak e n ( ve r z . KBIN ) ; 1 0 . 4 . 1 9 6 6 Ne e r i j s e ; 1 0 . 4 . 1 9 7 4 Di j l e val l e i o E é n g� val e i n de ok t o b e r : 2 8 . 1 0 . 1 9 38 L il l o i s . De do o r t r e k k e r s k o me n o . a . u i t Du i ts l a n d ; vo ge l s i n Brab a n t g e r i ng d w o r de n u i t Fr a nkr i jk g e me l d , me e s tal u i t S pa n j e , z e l d e n u i t Mar okko ( 1 ) . BRAAMSLUIPER , Sy l v ia c urr u ca c urr u ca

S pha a r s e b r o e dvoge l ;

r e g e l ma t i g e

d o o r tr e kk e r

i n kl e i n

aan tal va n b e g i n augu s t u s t o t i n s e p t e mb e r e n va n d e e e r s te w e ek va n apr i l t o t i n me i . Laa t s t e e n vr o e g s t e d a t a : 1 5 . 9 . 1 9 6 8 Z a v e nt e m ; 5 . 4 . 1 9 6 1 Z e ll ik ; 5 . 4 . 1 9 6 3 He ve rl e e . De w a ar n e m i n g va n 2 3 . ) . 1 9 6 9 ( W . 1 9 7 0 : 1 4 4 ) w e r d d o o r he t BAHC n i e t aanvaar d . Voge l s me t e e n w i t t e w e nkbrauw s tr e e p z i j n ze l dzaam ( G . 1 96 5 : 48 1 ) . FITIS , Phyl l o s c o pu s tr o chil u s

Z o me r v o g e l

Phyl l o s c o pu s tr o ch i l u s t r o ch i l u s

Vr i j t al r i j k e bro e d vo g e l ; r e g e l ma t ig e d o o r trekk e r i n vr i J k l e i n aa n tal va n hal f j ul i to t b e g i n o k t o b e r ( v o o r al i n a u g u s tu s / s e p t e mb e r ) e n va n hal f � ar t to t i n me i ( vo o ral i n apr il ) . Laa ts te e n vro e g s t e da ta : 9 . 1 0 . 1 9 48 Al s e mb e r g ; 1 5 . ) o 1 9 60 He ve r l e e . 1 4 . 3 . 1 9 7 1 Te s te l t ;


-7 4-

Dr i e g e vall e n i n de twe e de he l ft va n ok t o b e r ( laa t s t e d a t um 2 4 o 1 0 o 1 9 6 5 O u de rge m ) , é é n r i ngge val b e g i n no ve mb e r ( 1 0 1 1 0 1 9 67 S t o Lambr e ch t s - Wo l uwe ) e n é é n waar nemi ng i n d e e e r s te d e c a de van maar t ( 9 . 3 . 1 97 4 Haasr o de ) o De d o o r trekk e r s k o me n u i t Z u i d-No o rw e ge n , De ne mark e n e n Ne de r l a n d ; voge l s i n Brab a n t g e r i ng d wo r d e n t e r ugge me l d u i t Fra nkr i j k e n u i t L imb urg i n he t vo o r j aar . Phyl l o s copu s tr o chil u s a cre dula ne no o r de l i j k e vorm van d e fi t i s i s e e n t o e val l ige ga s t : 1 4 5 1 9 6 5 Me 1 s bro e k ( G 1 9 6 6 : 1 1 ) x v 2 6 0 9 . 1 9 7 1 Ave r b o de ( me t zwe e d s e r i ng ) ( O o B . 5 2 ) v 8 . 5 . 1 9 7 2 S t . Jo r i s -W i nge ( W . 1 97 4 : 1 8 2 ) B i j d e z e vo rm i s d e b o ve nz i j de o verwe ge n d gr o e ngr i j s , d e o nde r z i j de me t z e e r we i nig o f ge e n g e l e t i n t e n d e o nd e r ­ staar t e ve ne e ns z o n d e r g e l e t i nt . •

Z o me r vo g e l

TJ I FTJA F , Phyl l o s c o pu s co l lyb i t a

Phyl l o s c o pu s c o l lyb i ta co l lyb i ta Talr i j ke br o e dvo g e l ; r e ge lma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i j gr o o t a a n tal va n hal f j ul i t o t i n no ve mb e r , d e a ch t e rb l i j ve r s t o t he t e i nde van d e maa n d ( l aa t s te data : 2 9 . 1 1 0 1 9 5 3 Br u s s e l ; 2 5 . 1 1 . 1 9 6 2 Ho fs ta de ; 30 . 1 1 o 1 9 6 9 El e w i j t ) T ie n de ce mb e rwaar ne mi nge n ( 1 9 3 8 ; 1 9 40 ; 1 9 6 2 ; 1 9 6 3 ; 1 9 67 : 2 ; 1.970 ; 1 9 7 1 ; 1 9 7 2 ; 1 97 3 ) . 3 ; 1 9 7 1 /7 2 ; V i j f o ve rw i n te r i ng s g e val l e n ( 1 9 70 / 7 1 1 97 3/ 7 4 ) . Z e ve n j a nuar iwaar ne mi nge n ( 1 9 5 3 , 1 9 7 2 , 1 97 3 g 2 ; 1 9 7 4 : 3 ) e n vi j f geval l e n i n de e e r s te he l f t va n fe b r uar i o

( 1 9 46 , 1 9 6 3 , 1 97 2 : 3 ) . v e r d e l i ng va n de waar ne mi nge n per hal ve maa nd ( o ve rw i nte r i ng s g e val l e n n i e t me e ge r ek e nd ) nove mb er 1 6 - 30 1-15 11 9

d e c e mb e r 1 6- 3 1 1-15

5

.5

j a nuar i 1 6- 3 1 1-1 5 4 3

fe br uar i 1 6- 2 8 1- 15 11 5


-7 5 -

ne er tr ek i n he t vo o r j aar va na f de e e r s t e we e k va n maar t t o t i n a pr il , i n s o mmige j are n va n�f d e d e r d e de ca de van fe b r uar i . Vr o e g s t e da ta i n maar t : 4 o 3 . 1 9 5 2

La

R o che ; 6 0 3 0 1 9 5 9

He ve rl e e ; 2 . 3 . 1 9 60 R o t s e l a ar ; 4 . 3 . 1 9 67 O u d -He ve r l e e e n O ve r­ i J s e . Vr o e g s t e da ta i n fe br uar i : 20 o 2 . 1 9 4 3 Je t t e ; 2 5 o 2 � 1 9 6 1 Haa ch t ; 2 1 . 2 . 1 9 6 5 Te s te l t ; 20 . 2 . 1 9 6 6 J e t t e . S o mmige t j i f t j affe n k o me n u i t Ne de r l a n d ; voge l s i n Brab a n t ge r i ng d wer de n va na f o k t o b e r t e r ugg e me l d u i t Fra nk � r i jk ( 3 ) , S p a n j e ( 8 ) , Por tugal ( 1 ) e n Mar okk o ( 4 ) . Phyl l o s c o pu s co l lyb i ta fulve s ce ns To e vall ige ga s t : v 1 7 . 1 0 . 1 9 70 El e w i j t ( O . B . 5 0 ) R eke n i ng ho ude nd me t de b e s chr i j vi ng e n he t waarge no me n ge drag k u n ne n twe e a nde r e waar ne mi nge n t o t de z e o nd e r s o o r t g e reke n d wo r de n 9 . 1 1 . 1 9 6 8 L ie dek e rke ( G . 1 9 7 1 : 29 6 ) 2 1 . 1 2 . 1 9 7 3 Haa ch t ( W . 1 9 7 4 : 90 ) De z e

vo r m i s vanb o ve n do nk e r gr i j s b r u i n , va no n d e r vu ilw i t

i sabelk l e ur ig , me t e e n l i ch te ge l ige t i nt i n de o k s e l s de k l e i ne o n dervl e uge l dekve re n ( s o ms o p d e fla nk e n ) .

en

of op

Phyl l o s c o pu s c o l llb i ta ab i e t i nu s T o t de z e vo rm r eke ne n w i j e e n w i nte r vo ge l d i e o p 7 . 2 . 1 97 2 t e El e w i j t we r d ge r i ng d e n twe e maa n d l a t e r w e r d t e r ugge me l d u i t Bl e k i nge / Zwe de n o U i te r l i j k ve r s ch i l d e h i j n i e t van e e n ge w o ne t j i f t j a f , b e ha l ve d o o r d e l e ng t e v a n d e 2 d e ha ndpe n d ie e ve n l a ng was a l s de 7 d e ( vgl o T I CEHUR S T 1 9 3 8 � 4 3 ) ( n i e t aanvaar d d o o r he t BA H C : W o 1 9 7 4 : 1 8 5 ) . Vo lge ns Pr o f . VOOUS ( 1 9 6 3 ) i s d e z e no or d - o o s t e l i j k e t j i f� t j af i n he t ve l d n i e t t e o nd e r s che i de n va n d e g e w o ne t j i f t j a f ; z e l fs i n de hand i s h i j e e n mo e i l i j k herk e nb are v o r m o


-7 6A f e n to e ho o r t me n t j i f t j a ffe n me t e e n a fw i j k e n de z a ng o f me t e e n " s paans " d e u n t j e dat z e v e r mo e de l i jk i n S p a n j e he b b e n g e l e e r d o De z e vo g e l s b e ho r e n n i e t no o d zak e l i jk t o t de s paans e v o r m bre hmi i ( s y n . ib er i cus ) ( W . 1 9 7 0 : 2 9 5 ) . Wa nne e r e e n r i ng e r z o ' n vo g e l i n d e ha n d he e f t � d ie n t h i j a l l e a fme t i ng e n t e no t e r e n , d e po o tk l e ur e n he t vl e ug e l d iagram ( s pe c iaal de p o s i t i e va n d e 2 d e ha ndpe n t e n o pz i c h t e va n d e 7 de ) ( N IE THA.MMER 1 9 6 3 ; FCUAR GE e n DAMB IERMO N T 1 9 6 8 ) 0 ,

­

FLU I TER , Phyl l o s c o pu s s ib i l a tr ix

Z o me r vo g e l

Vr i j s chaar s e bro e dvo ge l ; d o o r trekke r i n z e e r k l e i n aa n tal i n j ul i/ a u g u s t u s e n va n d e e e r s t e de c a d e va n apr i l t o t d ie p i n me i ( vo o ral i n d e twe e de he l f t va n apr i l e n de e e r s t e he l ft va n me i ) Vr o e g s te da ta : 7 o 4 . 1 9 46 Z o n i ë nwo u d ; 8 . 4 . 1 9 4 1 T e rvure n ; v i j f waar ne mi nge n e i nd e maar t/ b e g i n apr i l : 2 8 o 3 o 1 9 4 8 Z o n i ë n­ wo u d ; 2 9 0 ) . t o t 4 . 4 . 1 9 4 8 L e e fdaal ; 3 1 . 3 0 1 9 7 3 Hal l e ; 3 o 4 o 1 9 5 5 Es s e nbe e k -Hal l e ; 3 0 4 . 1 9 6 5 Me s s e lbr o e k . N o r maal tre k t d e fl u i t e r i n de he r fs t i n z u i do o s te l i j k e r i ch t i ng naar A fr ika ; d e me l d i ng van e e n vo ge l u i t P o r tugal is o ngewo o n e n d o e t d e vraag r i j ze n o f d e r i ng e r de s o o r t we l g o e d de t e rmi ne e r d e ( ve rw i s s e l i ng me t e e r s t e j a ar s f i t i s ( ? ) d ie i n j ul i z e e r ge e l z i j n ) . o

BER GFLU I TER , Phyll o s c o pu s b o ne l l i

T o e va l l ig e g a s t

T o e va l l ige gas t 2 1 o 5 . 1 9 6 7 S t G e ne s i u s R o de ( A . 1 9 6 8 : 8 2 ) V 5 0 5 . 1 9 6 8 H o e il aar t ( O o B o 3 6 ) U i t de g e p ub l i ce e r de ge ge ve ns val t n i e t w e lk e o n de r s o o r t d e vo ge l s b e ho o r d e n . o

-

op

te mak e n t o t


-77-

GOUDHAANTJE , R egul u s r e gul u s r egul u s

Jaarvo g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvog e l ; r e ge lma t ige d o o r trekke r i n vr i J k l e i n aan tal va n s e p t e mb e r t o t e i nde no ve mb e r ( vo o r al in o k t o b e r ) e n in maar t/ a pr i l . W i nte rvo g e l i n vr i j k l e i n aa n tal . De d o o r trekk e r s k o me n u i t Fi nl a n d ( 1 ) , Po l e n ( 2 ) e n Ne der­ l a nd ( 1 ) . S o mmige j ar e n tre de n i nvas ie s o p b v . i n 1 9 6 5 . VUUR GOUDHAANTJE , R egul u s ign i capi l l u s ign i capi l l u s

Jaarvoge l

S chaar s e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa n tal va n a ugu s t u s t o t i n nove mb e r e n va n maar t t o t d i e p i n me i . Vr o e gs te e n l a a t s t e da ta : 2 3 . 8 . 1 9 6 4 S t e e no kk e r z e e l ; 27 me i 1 9 6 8 Me l s b r o e k . W i n t e rvo g e l i n k l e i n aan tal . VL IE GENVANGERS , Mu s c i capidae GRAUWE VLIE GENVANGER , Mus c i capa s tr ia ta s tr ia ta

Z o me rvo g e l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge lma t ige d o o r trekk e r i n k l e i n a a n tal van e i nd e j ul i t o t i n d e d e r d e de c a d e va n s e p­ te mb e r ( vo o ral i n a ug u s t u s e n d e e e r s te he l ft va n s e p t e mb e r ) e n van d e de r d e de ca de va n a pr il t o t be g i n j u n i ( vo o ral e i nde a pr il e n in me i ) . Laa ts te e n vr o e g s te d a ta : 2 1 . 9 . 1 9 6 8 We e r d e ; 2 1 . 4 . 1 9 49 Di j l e va l l e i ; 2 1 . 4 . 1 9 6 8 Me l s br o ek . E é n waar ne mi ng b e g i n o k to b e r ( 4 . 1 0 . 1 9 4 2 Be a uve cha i n ) , é é n i n de e e r s te de c a de van apr il ( 9 . 4 . 1 97 2 Bekke r z e e l ) e n é é n i n de de r de de ca de va n maar t ( 2 4 . 3 . 1 9 5 5 O v e r i j s e ) . Twe e t e r ugme l d i nge n u i t Por t ugal , waarva n é é n o p 1 6 . 8 . 1 9 3 3 ( 1 40 0 k m . ) waar do o r wo r d t aange t o o n d ho e vr o e g s o m­ mige e e r s te j aar s voge l s o ns l arid verla te n .


-7 8BO N TE VL IE GENVANGER , F i c e dul a hypo l e u ca hypo l e u ca

Do o r trekk e r To e va l l ige b r o e dvo g e l

To e va l l ige bro e dvo g e l : Me e r daa lwo u d 1 9 2 9 y O ve r i j s e 1 9 5 3 ; Dwor p 1 9 6 8 .

1 9 50 9

1951 ;

R e ge l ma t ig e do o r tr e kke r i n vr i j k l e i n a a n tal va n hal f j ul i t o t e i n de s e p t e mb e r ( vo o ral i n d e twe e de he l ft va n a ugu s t u s e n de e e r s te he l ft va n s e p t e mb e r ) e n van hal f a pr i l t o t b e g i n j u ni ( vo o ral e i n de a pr il e n i n me i ) . Laa t s t e e n vr o e g s te da ta : 1 0 . 7 . 1 97 2 We e r de ; 1 1 . 7 . 1 9 6 5 S t . S t e ve n s - Wo l uwe ; 1 . 1 0 . 1 9 6 3 Wo l uwe ; 1 2 . 4 . 1 9 1 2 Br u s s e l ; 1 2 . 4 . 1 9 6 4 Di j l e va l l e i ; 6 . 6 . 1 9 49 Tre me l o . E é n waar ne mi ng i n de twe e de de c a d e va n o k t o b e r ( 1 3 . 1 0 0 1 97 3 O u de rge m ) , é é n r i ngvo nd s t b e g i n no v e mb e r ( 1 . 1 1 0 1 9 6 5 O t t ig n i e s ) , twe e waar ne mi nge n i n maar t ( 1 8 e n 2 5 0 4 . 1 9 6 4 V i l ­ v o o r de ) e n é é n i n d e e er s t e de ca de va n apr i l ( 8 . 4 . 1 9 6 3 O u d­ He ve r l e e ) . V6 6r 1 90 0 é é n br o e dge val ( Br u s s e l j u n i 1 86 1 , v e r z . KB I N ) . �e d o o r tre kk e r s k o me n u i t Ne de r l a nd e n Du i ts l a n d ; e r i s é é n t e r ugme l d i ng u i t P o r t ugal .

WI THAL SVL IE GENVANGER , Fi ce d u l a alb i co l l i s alb i c o l l i s To e va l l ige gas t To e va l l ige gas t ; v i e r n i e t aa nvaar de g e va l l e n 6 . 7 . 1 9 5 3 Ho fs t a d e ( W . 1 9 5 4 : 8 9 ) 9 . 4 . 1 9 6 3 O u d-He ve rle e , 2 e k s . ( W . 1 9 6 3 : 1 5 1 ) 1 0 . 5 . 1 9 6 4 S t . Ge ne s i u s -R o d e ( W . 1 9 6 4 : 2 4 5 ) 3 t o t 6 . 4 . 1 9 70 Br us s e ge m ( W . 1 97 2 : 30 3 ) V6 6r 1 900 dr i e vo n d s te n i n de o mge v i ng va n Br u s s e l 2 6 1 87 3 ; 7 5 . 1 87 4 ; 2 6 . 8 1 87 5 0

0

0

0

0

KLE I NE VL IE GENVANGER , Fi ce dula par va par va

To e va l l ige g a s t

T o e va l l ige gas t : 6 e n 7 . 9 . 1 9 3 8 Ho fs t a d e 2 e k s . ( W . 1 9 38 : 4 4 ) ; n i e t aa nvaar d . 9 . 1 0 1 9 6 6 Ukk e 1 ( A 1 9 6 8 : 80 ) 1 5 e n 1 6 . 9 . 1 9 7 3 Z e tr ud-L umay ( Fd c Ave s 1 9 7 4 : 1 8 ) 2 3 . 9 . 1 9 7 3 Bo s vo or de 2 e k s . ( Fd c Ave s 1 9 7 4 : 1 8 ) •

.


-7 9MEZEN - Par i dae KOOLMEE S ,

Far u s ma j o r ma j o r

Jaarvo g e l

Tal r i j k e bro e dvo g e l ; r e ge l ma t ige do o r tr e kke r i n vr i j k l e i n a a n tal va n a ugus t us t o t i n n o ve mb e r ( vo o ral i n s e p t e m­ b e r/ ok t o b e r ) e n van fe b r uar i t o t i n apr i l . K o o l me z e n z i j n ge de e l te l i j k e s ta ndvo g e l s . De me e s t e i n Br ab a n t g e b o r e n b l i j ve n ter pla a t s e o f i n d e z e l f d e s tr e e k ; d e a nd e r e zwe rme n u i t naar O o s t -Vl aande re n e n He ne go uwe n ( u i t We s t - Vl a a n d e r e n s l e ch t s é é n me l d i ng ) . E nk e l e gaa n o verw i n t e ­ r e n i n he t No o r de n va n Fr ankr i j k . Twe e pul l i u i t Br ab a n t we r de n re s pek t i e ve l i j k i n h e t 2 de e n 3 d e kal e n d e r j aar u i t J) u i t s land g e me l d ( abmigr a t i o n ? ) . De do o r tr ekke r s e n o ve rw i n t e raar s i n Br abant k o me n u i t a n d e re pro v i n c i e s , u i t De ne mark e n ( 1 ) , Ne d e r l a nd ( 2 ) , R u s l a nd ( 2 ) , Po le n ( 3 ) e n Du i ts la n d ( 9 ) . P IMPELMEE S , Far u s cae r u l e u s cae r ul e u s

Jaar voge l

Tal r i j k e b r o e dvo g e l ; r e g e lma t ige d o o r trekk e r i n vr i j k l e i n aa n tal va n augu s t u s t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n s e p t e m­ b e r/ ok t o b e r ) e n van fe b r u ar i t o t apr i l . P impe l me z e n z i j n g e de e l t e l i j k e s t an dvo ge l s . ne me e s te i n Br ab a n t g e b o r e n b l i j ve n te r pl aa t s e o f i n de z e l fde s tr e e k ; d e a nde r e zwe rme n u i t naar O o s t- Vl aand e re n , He ne go uwe n , A n t ­ we r pe n e n Ne de r l a n d ( 1 0 2 k m . NE ) . E nk e l e gaa n o v e rw i nt e r e n i n Fr a nkr i jk ( 5 ) . De d o o r trekk e r s e n o v e rw i n te raar s i n Brab a n t k o me n u i t d e pro v i n c i e s A n twe r pe n , L imb urg , Lu ik , u i t Tiu i t s la n d ( 2 ) e n Ne derl a n d ( 1 ) . E é n pul l u s u i t he t Gr o o t-He r t o g d o m Luxe mb ur g we r d pe r hal f ok t o b e r t e He ve r l e e ge c o n tr o l e e r d ( 1 8 5 km. NW ) ZWAR TE MEES , Far u s a t e r a t e r

Jaar vo g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvo g e l ; do o r trekk e r i n k le i n aa n tal van augus t u s t o t i n nove mb e r ( vo o ral i n s e p t e mb e r/ o k t o b e r ) e n va n fe b r uar i t o t apr i l . S o mmige j ar e n i nvas i e v o g e l b v . i n 1 9 6 6 . E é n pul l u s u i t Br ab a n t w e r d hst j aär daa�ó p � er hal f a pr i l te Ak e n/ Du i t s la n d g e c o n tr o l e e r d .


- 80 -

Br ab a n t w o r d t i n he t na j aar b e z o cht d o o r zwar te me z e n ge b or e n i n d e pr o v . Lu ik e n He ne g o uw e n ( gr o o t s te a fs t a n d 6 9 k m . NE ) . E é n r e ce nte me l d i ng van e e n vo ge l u i t L i taue n/R u s l a n d . KU I FMEES , Far u s cr i s t a t u s mi tra t u s

Jaar vo g e l

Vr i j s chaar s e br o e d v o ge l ; s tand- e n zwe r fvoge l . GLANSKO F , Far u s pal u s tr i s pal u s tr i s

Jaar voge l

Vr i j s chaar s e bro e dvo ge l ; s ta nd- e n zwe r fvo ge l . Na d e b r o e d t i j d k a n e e n d e e l va n de g l a n sk o ppe n z i ch v e r p l aa t­ s e n o v e r k l e i ne a fs tande n : van O pbrake l naar Hal l e , 34 k m . E ; va n H o e i l aar t naar Aal s t , 3 6 k m . NW . MA TKO F , Far u s mo n t a nu s rhe na nu s

Jaar voge l

Vr i j talr i j k e bro e dvoge l ; s ta n d- e n zwer fvo ge l . Va na f j ul i k a n e e n d e e l va n de ma tk o ppe n z i ch v e r p l aa t s e n o v e r k l e i ne a fs tande n ; i n maar t/ apr i l he b b e n ge l i jkaar d ig e b e w e g i ng e n plaa t s . E e n a dul t � wer d e i nde feb r u ar i 5 0 km. NW t e r u gge me l d . S TAAR TMEES , A e g i t hal o s cau da t u s e ur o pe u s

Jaar vo ge l

Vr i j s chaar s e bro e dvoge l ; r e g e l ma t ige do o r trekk e r i n k l e i n a a n ta l va n j ul i t o t i n no ve mb e r ( vo o r a l i n o k to b e r e n b e g i n no ve mb e r ) e n va n fe br uar i t o t i n apr i l ( vo o ral i n maar t ) . E é n t e r ugme l d i ng u i t Frankr i jk , d e e e r s t e vo o r Be l g i ë ( G . 1 9 7 1 : 2 6 3 ) , a fs t a n d ca . 3 5 0 km. De "w i tk o pp ige " s taar tme z e n d i e a l l e j ar e n g e z i e n w o r � d e n , b e ho r e n t o t e e n me ng p o pu l a t i e va n c . cau da tus x c . e ur o pe u s waar va n de herk o ms t n i e t g e k e n d i s .


-8 1-

BAARIIJIANNETJE , Pa n ur u s b iarmi c u s . b iarmi cus

1 9 66

S i nds o k t ob e r

o nr e ge l ma t ig e gas t

O nr e ge l ma t ige

i n z e e r k l e i n aa n ta l

t o t d e ce mb e r e n va n hal f maar t e n l aa t s te

vroegs te

data :

to t

6 . 1 0 . 1 97 1

v

ga s t va n

e i nde a pr i l ;

29

Be r g ;

en

30 . 4 . 1 9 7 2

Berg . Ee n g e r i ng d w i j f j e

ge c o n tr o l e e r d Vó ó r

Vó ó r

Z u i d- Fl e v o l a nd/Ne der l a n d w e r d

C l ab e c q o p 2 8 . 1 0 . 1 97 3 .

te

1 966 1 9 42

t o e va ll ige gas t :

me i

:

1 9 45 Br a i ne - l e - Cha te a u

1 900

i n he t Le u ve ns e ,

( G. ( G . 1 9 67 : 2 1 0 ) .

pog i ng )

uit

10 5 ,

1 10 ) ;

me i

1 9 42

r o nd

�i j l e va l l e i

1 870

( v . Ha vr e

( b r o e d­

1 9 28

1 30 ) . BOOMKLEVERS - S i t t i dae

BOOJICLE VER , S i t ta e u r opa e a cae s ia Vr i j

s chaar s e

broe dse i zo e n

gro te

Jaar vo ge l

b r o e dvo g e l ;

s tand- e n zwe r fvo_ge l .

Na he t

kan de b o o mk l e ve r z i ch ve r plaa t s e n o ve r n i e t

a fs tande n :

van

naar Mo r l a nw e l z

O ve r i j s e

( He ne go uwe n ) ,

42 km. ; va n L a Hul pe naar I z e ge m ( We s t-V� aandere n ) ,

ca .

1 0 0 km .

I n maar t/ apr i l hebbe n ge l i j k aar d i ge b e we g i nge n p l aa ts .

BOOMKRU IPERS -

Ce r th i i dae

J aar vo ge l

BOOMKRUIPER , C e r th i a bra chyda o tyl a megarhyn cho s Vr i j

mogel i jke

talr i j ke bro e dvoge l ;

ver plaa ts i nge n i s

s ta n d- e n zwe r fvo ge l .

O ve r

z e e r we i nig b e k e nd .

He t i s o pval l e n d da t 2 5 w i ntervo ge l s u i t Br ab a n t e e n

s navelle ngte hadde n t o t 1 4 mm . ( ge me te n va na f de vo o rr a n d van he t ne u s ga t ) t e rw i j l 5 6 bro e dvo ge l s s l e ch t s e e n max i mum He t is n i e t o nmo g e l i j k da t d e z e l a ng­ b e r e ik t e n van 1 2 mm . s navel ige behore n

b o o mkr u i pe r s

( s nav e l

-Du i tsland .

to t

15

to t de

mm. ) ,

no mi naa tvorm b . bra chyda c tyla d i e bro e dvoge l

is

in l!i d de n­


- 8 2"

RO TSKRU IPER ,

T i cho dr o ma murar i a

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t , vó ó r 1 900 : 7 e n 1 1 0 7 0 1 89 1 K o e k e lb e rg ( v o Havre 1 9 2 8 GO R ZEN

1 18)

0

- Emb e r i z i dae

GRAUWE GORS , Emb e r i z a cal a n dr a cal a n dra

Jaar vo g e l

Vr i j s chaar s e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r trekk e r i n k l e i n aa n tal i n ok t o b e r/ no ve mb e r e n va n fe b r uar i t o t i n a pr il o B i j v e r s t o r i ng i n b e paal d e bro e dge b i e de n k a n d e gra uwe g o r s z i ch no g ve r p l aa t s e n i n me i / j u ni e n ve r s ch i j n t h i j i n a n d e r e g e b i e de n o E é n t e r ugme l d i ng u i t Fra nkr i jk , 480 k m o SW , va n e e n ek s e mpl aar g e r i ng d t e He ve r l e e o

·

,

Gr a uwe g o r z e n u i t Mi d d e n- e n Z u i d- Du i t s l a n d o ve rw i n­ t e r e n v o o ral i n Fra nkr i jk , ho o fd z ak e l i jk i n d e Rhê ne val l e i ( GL IENIANN 1 97 3 ) o

GEEL GO R S , Emb e r i z a c i tr i ne l l a c i tr i ne l l a

Jaar vo g e l

Vr i j t al r i j k e bro e dvo ge l ; r e ge lma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n a a n tal va n s e p te mb e r t o t i n no v e mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n· va n fe br uar i t o t i n apr i l ( v o o r a l i n maar t ) o W i n t e rvoge l i n vr i j k l e i n aa ntal o De d o o r trekk e r s k o me n u i t Ne d e r l a n d ( 2 ) v ia de pro v o A n tw e r pe n o S o mmige g e e lgo r z e n v e r plaa t s e n z i ch i n he t na j aar i n NNE r i ch t i ng ( dr ie g e va l l e n : gr o o t s t e a fs t a n d 5 8 k m o ) C IRL GO R S , Emb e r i za c ir l u s c ir l us S inds

T o e va l l ige g a s t To e va l l ige b r o e dvo g e l

1 9 5 4 t o e va l l ige gas t

me i 1 9 59 S t o P i e t e r s -Wo l uwe 2 ek s o ( G o 1 9 59 � 39 1 ) v 20 o 4 o 1 9 6 5 Wa t e r maal-Bo s vo o r d e 2 e k s o ( é é n g e r i ng d ) ( G o 1 9 6 6 : 6 7 ) o Vó ór 1 9 5 4 t o e vall ige b r o e dvo ge l ( Ukk e l 1 9 2 9 , 1 9 3 1 ; S t . P i e t e r s -Wo l uwe 1 9 37 ; Ho e il aar t e n L a Hul pe 1 9 5 3 ) e n r e ge l ­ ma t ig e d o o r tre kk e r i n z e e r k l e i n aantal va n s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r e n i n maar t/ a pr il ; laat s te da tum: 2 1 0 1 1 0 1 9 2 9 Ukk e l o


- 8 3ERUINKO PGO R S , Emb e r i z a b r u n i c e ps

1 9 4 9 Haa s r o de 1 ek s o ge va nge n ( G o 1 9 5 1 : 1 0 0 ) ; 6 0 7 0 1 9 5 9 Z e l l ik e e n z i ng e n d e voge l d ie v e r­ s ch il l e n de mal e n e e n w i j f j e g e e lg o r s a ch te r vo lg t ( J o Va n d e r B ie s t ) . De s o o r t w o r dt h i e r verme l d maar wo r d t nie t al s e e n w i l de v oge l e rk e n d o Twe e geval l e n : ok t o

WIL GENGORS , Emb e r i za a ur e o la a ur e o l a

To e val l ige g a s t

To e val l ige ga s t : 4 . 1 0 0 1 9 39 B e a uve cha i n ( G o 1 9 4 1 : 6 2 ) De z e waar ne mi ng we r d d o o r de Be l g i s che Av i fau na co mmi s s i e n i e t e rk e n d o OR '.IDLAAN ,

Emb e r i z a hor tul a�

Z o me r voge l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo g e l b v o i n de s tr e e k van Ave rb o de ; r e g e lma t ige do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aan tal va n augu s tus t o t i n de e e r s t e he l f t va n o k t o b e r e n va n hal f a pr il t o t i n me i o L aa t s t e e n vro e gs t e da ta : 1 4 0 1 0 0 1 9 6 9 He ve rl e e ; 1 6 . 4 . 1 9 6 1 Te s te l t . E é n waar n e mi ng e i n de o k t o b e r ( 27 . 1 0 . 1 9 6 2 Bu i z i nge n ) e n twe e g e val l e n i n de c e mb e r ( x 4 . 1 2 0 1 9 39 o mge vi ng Br u s s e l ; 20 . 1 2 0 1 9 6 4 K e s s e l-Lo g d e z e l aa t s t e we l l i ch t e e n o n t s na p t e k o o ivo ge l . )

GR I J ZE GORS ,

E mb e r i z a

c ia c ia

To e va l l ige ga s t

To e vall ig e gas t 3 L 3 o 1 9 5 1 Ho fs tade ( W . 1 9 5 1 g 1 8 4 ) V 6 ó r 1 90 0 � v6 6 r 1 8 8 5 o mg e v i ng Br u s s e l ( v o Havre 1 9 2 8 : 9 1 ) l e n t e 1 8 87 o mge v i ng Br u s s e l ( v o Havr e 1 9 2 8 � 9 1 ) .


- 8 4= E mb e r i z a p u s i l l a

DW'ER G GO R S ,

T o e va l l ige x

v

1 9 59 1 1 10 1 967

31

o

10 ,

o

de

R IE T GO R S ,

s ch o e n i c l u s

s c haar s e

vr i j k l e i n a a n t a l ok t o b e r )

de

Ee n ge de e l te

va n

I J S GO RS ,

l appo n i c u s

To e va l l ig e ga s t 1 90 3

x

ok t0b e r

x

ca . 2 9 e 1 0 . 1 9 2 2

x

ca .

x

x

1 9 . 10 . 1 924

27 1 0 . 3 . 2 . 1 96 3 ca .

o

1 9 27

i n n o v e mb e r ( v o o r al

t o t vr i j

in

L il l o i s

d o o r tr e kk e r s

e n o v e rw i n t e r aa r s

N e de r l a n d

(2) ,

Du i t s l a n d

e n No o rw e g e n

(2).

Zij

z e l de n u i t

A n d e rl e ch t ( G . 1 9 2 3

36 )

46 )

Uk k e l ( G . 1 9 3 5 .. 3 1 ) eks .

.. 3 5 )

( G . 1 96 4

1 9 6 7 K o r b e e k -L o

worde n

To e va l l i g e

O aBo

3

(8),

S pa n j e ( 1 ) .

l appo n i c u s

( G , 1 9 28

vo l­

i n B r ab a n t g e b o r e n ,

( v e r z . KB IN ,

We mme l

maar t ) "

k l e i n aa n t a l

..

Gr i mb e r g e n

b e g i n n o v e mb e r

J a ar vo ge l

in

r ie tgo r z e n

Fr a nk r i j k ,

n i e t a a nvaar d "

( v o o r a]

to t

i n apr il

uit

do o r

in

de

de

1 67 )

r e ge l ma t ig e do o r trekk e r

w i nte r s o

( 5 ) , Zwe de n ( 3 )

Cal car i u s

e n he t BAH C

de

i n Br a b a n t z i j n a fk o ms t i g

1 968

s c h o e n i cl u s

to t

i n Fr a nk r i j k ;

t e r ugg e me l d u i t

en G.

30 9 )

:

( 1 9 5 4 , 1 9 5 9 , 1 9 6 3 ) we r de n

i n k l e i n a a n tal

s t r e ngh e i d va n

o ve rw i n t e r t

( G o 1 9 60

32

o

b r o e dv o g e l ;

e n va n f e b r uar i

De n e ma rk e n

B

va n s e p te mb e r

W i n te rvo g e l ge ns

o

Av i fa u na. c o mmi s s i e

Emb e r i z a Vr i j

(0

tie s s e 1 b r o e k

w i n t e rwaar ne m i ng e n

B e l g i s che

ga s t

:

Wa t e r ma a l - B o s v o o r d e

o

Dr i e

ga s t

T o e va l l i g e

(O oBo

.. 7 4 ) 46 )

gas t


-85-

SNEEUWGORS , Pl e c tr o phe nax n ival i s n ival i s

W i n t e rga s t

Do o r tr e kk e r e n w i n te rgas t i n z e e r kl e i n aa ntal va n e i n de o k to b e r t o t i n j a nuar i ; vro e g s t e d a t a : 2 8 . 1 0 . 1 9 2 6 We mme l ; 2 8 . 1 0 . 1 9 2 8 Ma che l e n . E é n vo nds t b e g i n o k t o b e r 1 9 2 6 . V INKEN - Fr i ngill i dae APPELV I NK ,

C o c c o thraus t e s co c c o thra u s te s co c co thra u s te s Jaarvoge l

S chaar s e br o e dvo ge l ; r e g e l ma t ige do o r tr e kke r i n z e e r k l e i n a a n ta l van e i nd e s e p t e mb e r to t i n no ve mb e r ( vo oral i n o k t o b e r ) e n va n febr uar i t o t i n d e e e r s t e he l ft v a n me i ( vo o ral i n maar t/ apr i l ) . A ppe lv i nke n u i t Brab a n t o v e rw i n t e re n i n Fr a nkr i j k . De do o r t r e kke r s e n de o ve r w i n t e raars k o me n u i t Zwe de n ( 2 ) , Ne de r l a n d ( 1 ) , l a ngs de pr o v . A n twe r pe n , e n u i t Du i t s ­ l a n d ( 3 ) ; z e wo r de n t e r ugge me l d u i t Fr a nkr i j k ( 4 ) , S pa n j e ( 1 ) , z e l d e n u i t I tal i ë ( 1 : re e d s o p 6 . 1 0 . 1 9 6 6 ) . GROENL ING , Chl o r i s chl o r i s chl o r i s

Jaar vo g e l

Vr i j talr i jk e b r o e dvo ge l ; r e ge lma t ige d o o r t r e kk e r i n vr i J k l e i n aan tal va n augus t u s t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n e n va n fe bruar i to t i n de e e r s t e he l f t v a n me i ( vo o ral i n maar t ) . Va n de vo ge l s i n Br ab a n t g e b o r e n , va n de b r o e dvo ge l s e n van d e d o or trekke r s o v e rw i n t e r t e e n ge de e l te t e r p l aa t s e o f e l de r s i n Be lg i ë . De a nd e r e wor de n t e r ugge me l d vo o r a l u i t Fra nkr i jk , z e l de n u i t S pa n j e ( 3 ) . De do o r trekke r s e n overw i n t e raar s i n Braba n t k o me n vo o ral u i t Ne de rl and e n Du i t s l a nd , mi n de r u i t De ne mark e n ( 3 ) , Zwe de n ( 2 ) o f F i nl a n d ( 1 ) waarb i j z e pas s e re n l a ngs S chl e s w ig­ Ho l s te i n , He lgo la n d e n d e O o s t - Fr ie s e e i l ande n . ok tober )


-86PU T TER , Car d u e l i s car d ue l i s

Jaarvoge l

Car due l i s c ar du e l i s car du e l i s Z e e r s chaar s e br o e dv o ge l , i n u i tbre i d i ng s i nd s d e b e ­ pe rk i ng v a n d e vo ge lva ng s t . R e g e l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n vr i j k l e i n a a n t a l van hal f s e p t e mb e r t o t i n no v e mb e r ( v o o r a l i n ok t o b e r ) e n va n e i nd e maar t t o t e i nde me i ( vo o ral i n d e twe e de he l f t va n a pr il e n e e r s t e he l ft van me i ) . De d o o r tr e kk e r s k o me n vo o ra l l a ng s he t R i j nl a n d ( 7 ) , W il he l ms have n ( 3 ) e n Ne de r l a n d ( 4 ) v i a de pr o v . A ntwe rpe n e n , L u ik ; é é n me l d i ng van e e n vo ge l g e r i ng d o p d o o r tr e k t e Ryb a t ch i i ( he t vro e ge r e R o s s i t t e n ) . D i s te l v i nk e n o v e rw i nt er e n vo o ral i n Fra nkr i j k ; vo o r Brab a n t s l e ch t s é é n me l d i ng . Car due l i s car due l i s b r i ta n n i ca De z e o nd e r s o o r t br o e d t in E nge la nd , l a ng s d e b e l g i s che k u s t e n i n Ne d e r l a nd in de pr o v i n c i e s No o r d-Ho l l a n d , Z u i d ­ Ho l la n d e n Z e e l an d . E é n r i ngme l d i ng va n e e n pu l l u s u i t Zu i d­ Ho l l a nd : 1 0 . 1 1 . 1 9 6 4 S t e e nhu ffe 1 . .".

S I JS , Car d u e l i s s pi nu s

To e val l ig e bro e dvo g e l W i n t e rgas t

T o e val l ige b r o e dvo g e l : 1 9 6 5 Zo n i ë nwo u d ; 1 9 6 7 S t . J o r i s -We e r t . Al l e a nde r e z oge z e g d e bro e dge val l e n z i j n o nvo l d o e n de ge d o cume n te e r d ( r o nd 1 9 1 3 L ubb e ek ; Be auve cha i n 1 9 2 2 ; o mg e v i ng Br u s s e l 1 9 2 9 ; Z o n i ë nwo u d 1 9 35 ; Hamme -Mi l l e 1 9 3 6 ; Te r vur e n v6 6 r 1 9 5 2 e n i n 1 9 5 2 ) o f g e b a s e e r d o p vo ge l s me t ne s tma te r iaal ( 1 9 5 3 L a Hul pe ) , k o ppe l t j e s , z i nge nde ma nne t j e s i n me i/ j u n i , g e r i ng d e w i j f j e s ( b v . z o n d e r bro e dvl ek : 2 3 . 6 . 1 9 6 4 He v e r l e e ) , b e de l e n d e j o nge n o f ko ppe l s me t j o nge n ( e i nde j ul i 1 9 37 S t . P i e te r s -Wo l uwe ; me i/ j u n i 1 97 2 El e w i j t e n Ho fs ta de ; 2 2 . 6 . 1 97 3 H e ve r l e e ; e i nd e j ul i 1 9 7 2 Er p s -Kw e r p s 2 a dul t e e n 4 e e r s t e j aar s g e va nge n ) o f o p z e e r vr o e ge tr e kke r s i n d e twe e d e he l ft v a n j u n i , b e g i n j ul i z o al s i n 1 9 5 9 : é é n e e r s te j aar s 6' ge r i ng d b i j Ak e n o p 3 . 7 . 1 9 5 9 we r d s ' a n d e r e ndaags t e We z e maal g e c o n tr o l e e r d ( ca .

1 00 km . WSW op é é n dag ) .


-

87

-

R e ge l ma t ige d o o r tr ekk e r e n w i n t e rga s t i n gro o t aa n tal van augu s t u s t o t d i e p in me i ; d o o r trek vo o ral in ok t o b e r/ no v e mb e r e n i n febr uar i/ maar t . S o mmige j ar e n ( 1 9 49 ,

1 9 5 9 ) i nva s i e vo g e l va na f hal f

j u ni . U i t de ge geve ns va n he t r i ngwe rk b l i jk t da t i n Braba n t de d o o r trekke r s e n o ve rw i n t e raar s vo o ral a fk o ms t ig z � j n u i t N o o rwege n ( 3 ) , Zwe de n ( 7 ) , Fi nl a n d ( 6 ) , R u s land e n u i t s o mmige s treke n in Po l e n e n O o s t-Du i t s land .

De

herf s t trek ver l o o p t

b v . l a ng s Ryb a t ch i i ( he t vro e gere R o s s i t te n ) l a n d e n Ne de r l a n d ( 6 3

( 7 ) , v ia Du i t s ­

me l d i nge n u i t de z e twe e land e n ) , We s t­

e n O o s t - Vl aa nde re n e n de pr o v . A n tw e r pe n . To t i n de cemb e r k a n de s i j s r o ndzwerve n i n e n u i t a l l e r i ch t i ng e n , o p zo ek naar g u ns t ige vo e ds e lge b ie de n . He t vo or naams te o ve rw i n te r i ng s ge b ie d l ig t i n Be l g i ë , maar vo o r Br ab a n t z i j n e r o ok me l d i nge n u i t I tal i ë ( 4 ) ,

(1).

Frankr i j k ( 3 ) , Spa n j e ( 3 ) e n Por t ugal

S o mmige voge l s o ve rw i n tere n he t é ne s e i zo e n i n E ng e l a n d e n he t a nde re i n Brab a n t o f o mgek e er d . De

l e n te trek d i e i n j a nuar i al ka n beg i nne n , ve r l o o p t

v ia Ne d e r l a nd ( febr uar i/maar t ) , S chl e sw ig-Ho l s te i n e n De ne ­ mark e n ( e i nd e maar t e n i n apr i l ) . U i t d e va ng c i j fe r s me d e ge d e e l d d o o r

G . MI CH IELS

vo o r

a ch t o pe e nvo lge nde w i nt e r s ( 1 9 6 1 - 1 9 6 9 ) i n d e Di j l e valle i , b l i jk t d a t de verho u d i ng d e r ge s l a chte n b i j na al t i j d i n he t vo o r de e l va n de manne t j e s i s z o w e l i n de pe r i o d e no ve mb e r/ d e ce mb e r al s i n j a nuar i/ fe br uar i .

"De

nie t gro o t : 28

��

3 to t 3 4 �� me e r al s �� me e r al s �� ( 3 maal ) .

ver s ch i l le n z i j n e ch te r

( 1 0 maal ) e n 20 t o t

Hogere c i j fe r s kwame n alle e n vo o r t i j d e ns de w i nte r s

1 9 6 2/ 1 9 6 3 ( 1 20 ��

vo o r 5 8 !t i n no ve mb e r/ d e ce mb e r , ver s ch i l

6 2 ) e n 1 9 6 6/ 1 9 67 ( 5 29 � 8 ve r s ch i l 2 2 9 ; s ch i l 6 4 ) .

1 54

vo or 300

td' vo o r

90

��

��

i n no ve mb e r/ d e c e mb e r ,

i n j a nuar i/ febr uar i , ve r ­


- 8 8D e va ngs t e n va n d e vo ge l s tro p e r s s ch i j ne n d u s we i nig i nvl o e d t e he b b e n o p de ge tal s t e rk t e va n d e ma nne t j e s . ne z e ve r ho u d i ng va n d e ge s l a ch t e n k a n ve rk laar d w o r d e n d o o r he t fe i t d a t d e w i j f j e s l a t e r t o e k o me n e n l a t e r ve r tr e k ­ k e n d a n d e ma nne t j e s ; d e u i t z o nd e r i nge n t o ne n a a n dat i n s o m­ mige j ar e n d e w i j f j e s na uwe l i jk s z u i de l i jk e r t r e kke n d a n Be l g i ë ( w i n t e r 1 9 6 2/ 1 9 6 3 ) o f da t e e n d e e l va n d e ma nne t j e s i n j a nuar i o ns l a n d al h e e f t ver l a te n ( 1 9 6 2 ,

KNEU , Car d u e l i s c a n nab i na ca nnab i na

1 969 ) . Jaarvo ge l

·-,

Vr i j t a l r i j k e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i j k l e i n aa ntal van hal f s e p t e mb e r to t i n no ve mb e r ( vo o ral e i n d e s e p t e mb e r e n in o k to b e r ) e n va n fe b r uar i t o t hal f me i ( vo o ral i n maar t/ apr il ) . W i n t e r vo ge l i n k l e i n a a n t a l . De do o r trekk e r s i n Br ab a n t k o me n u i t No o rwege n ( 1 ) , Zwe de n ( 2 ) , De ne marke n ( 7 ) , S chl e s w ig-Ho l s te i n ( 2 ) , de O o s t­ Fr ie s e e il a n de n ( 2 ) , He l go l a n d ( 2 ) e n Ne de r l a n d ( 5 ) . De k ne u o ve rw i n te r t vo o ral i n Fr a nkr i j k ( 2 3 ) e n i n S pa n j e ( 1 6 me l d i nge n waar va n n o g é én o p 1 2 . 4 . 1 9 5 9 ) , z e l de n i n Mar o kk o ( 1 ) e n i n S paa ns Mar okko ( 1 r e e d s o p 2 3 . 1 0 . 1 9 6 6 ) . De t r e k v e r l o o p t s o ms z e e r s ne l : e e n w i j f j e ger i ng d t e Es s e ne o p 6 . 1 0 . 1 9 6 8 we r d o p 1 0 . 1 0 u i t Fra nkr i j k ge me l d , 870 k m.

SW

i n v i e r dage n .

FRA TER , Car d u e l i s fl av ir o s tr i s flavir o s tr i s

W i n t e rga s t

R e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r e n wi nte rga s t i n k l e i n aa n t a l va n hal f o k t o b er t o t i n maar t ; vr o e gs te e n l aa t s t e d a t a : 1 2 . 1 0 . 1 9 6 5 He re nt ; v 20 . 3 . 1 9 6 7 S t . Kw i nte ns -Le n n ik . E é n waar nemi ng p e r hal f a ugu s t u s ( 1 4 . 8 . 1 9 7 2 Ha l l e ) . So mmige j ar e n i nva s i e vo g e l ( 1 9 5 9 ) e n s i n d s d i e n b e t e r b e k e n d ( o u d s t e vo nd s t e n vo o r Br ab a n t : 1 5 e n 2 3 . 1 1 . 1 9 1 1 Wat e rmaal , ve r z . KBIN ) .


-89De do o r trekk e r s k o me n u i t No orwe ge n ( 1 ) , Zwe de n ( 1 ) e n b e r e ik e n Br ab a n t l a ng s N e de r l a n d ( 4 ) , Du i t s l a n d ( 1 )

en

We s t-Vl aa nde re n ( 1 ) . BARMS IJS , Car due l i s flamme a

W i n t e rg a s t

Car du e l i s flamme a cabar e t De k l e i ne barms i j s i s e e n rege l ma t ige d o o r trekk e r i n kl e i n aa n tal va n hal f s e p te mb e r to t i n no ve mb e r ( vo oral i n ok tob e r ) e n va n maar t t o t hal f me i ( vo o ral i n apr i l ) . W i n t e rga s t i n z e e r k l e i n aa ntal . S o mmige j are n i nva s i e voge l ( 1 9 27 ,

1 9 5 3 , 1 96 1 , 1 96 4 ) .

Twee ge val l e n i n de e e r s te de c a de va n s e p te mb e r : v

7 . 9 . 1 966 7 . 9 . 1 9 67

Berg ( i n ok t . 1 9 6 4 ger i ng d i n de pr o v . L ux e mb urg ) ; He ve r l e e .

Twe e z o merge val le n : v

8 . 8 . 1 9 67

In te

de

1 5 . 7 . 1 9 67 He ve r l e e

;

S t . Lambre ch t s - Wo l uwe . d e r d e de c a d e va n me i 1 97 1 e e n a l arme r e n d paar t j e

He ve rl e e . De

ger i ng d e vo ge l s k o me n u i t E nge land e n Ne de r l a nd

( o . a . van Vl i e l a n d ) . Car d ue l i s flamme a flamme a De

gr o t e b arms i j s i s e e n o nr e ge l ma t ige d o o r trekk e r e n

w i ntergas t i n z e e r k l e i n a a n tal va n o k to b e r t o t b e g i n me i ; do o r trek vo o ral i n o k t o b e r/ no ve mb e r e n i n maar t/ apr i l . S o mmige j ar e n i nva s i e vo g e l i n k l e i n aan tal o f i n vr i j k l e i n aa n t al ( 1 9 1 0 ,

1 9 1 3 , 1 9 3 1 , 1 9 4 3 , 1 9 46 ,

1 953, 1 965 e n

w i n t e r 1 97 2/ 1 9 7 3 , de z e l aa t s t e veru i t de gr o o ts t e ) . De ger i ng d e vo ge l s k o me n u i t S ca nd i nav i ĂŤ o . a . u i t F i nl a n d ( 1 ) e n b e re ik e n Brab a n t v i a Ne derland ( 3 ) , We s t- e n O o s t-Vl aa nde re n .

Ze

o ve rw i n te r e n i n he t No o r de n va n Fr a nk ­

r i jk ( 2 ) e n wo r de n o p d e t e r ugtrek ge me l d No or d-Du i ts la n d .

uit

Ne de r l a n d e n


- 90 -

S o mmige vo g e l s ge l i j k e n o p w i t s t u i tb arm.s i j z e n ( Car d u e l i s h o r n e ma n n i ) maar de z e l a a t s te hebb e n e e n w i t te s t u i t ( s o ms gr i j s a ch t ig o f z e e rnk l e ur ig ge t i n t ) d ie o ng e ­ s tr e e p t i s o v e r e e n l e ng te va n 1 0 t o t 20 mm . , o nge s tr e e p t e b o r s tz i j de n o f me t f i j ne s paar zame s tre e p j e s , w i t te fl a nk e n ( s o ms z e e rnk l e ur ig ) , w i t te o nd e r s taar t dekvere n me t e e n z e e r f i j ne d o nk e re ce n tral e s tr e e p e n l i cht gr i j sa ch t ige o f g e e l ­ br u i ne ma n t e l e n rug , d o nk e r ge s tr e e p t . EURO PESE K ANAR IE , S e r i nus s e r i nus

Jaar vo g e l

S chaar s e bro e dvo g e l d i e ge l e i de l i j k u i tbre i d i ng ne e mt ; r e ge lma t ig e d o o r tr ekk e r i n k l e i n aantal va n hal f s e p te mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo oral i n ok t o b e r ) e n va n ma ar t to t i n me i . W i n te r vo ge l i n k l e i n aan tal . Braba n t wo r d t b e z o c h t d o or vo ge l s u i t Du i ts l a n d ( 2 ) ; e e n d e e l va n d e vo ge l s van Br ab a n t o verw i n t e r t t e r p laa t s e o f z w e r mt u i t naar a nde r e pr o v i n c i e s . Er i s é é n t e r ugme l d i ng u i t S pa n j e ( b e g i n no ve mb e r ) . De me l d i ng va n e e n vo ge l u i t de s tr e ek va n Mo e r mansk i n NW-R u s l a n d b e g i n j ul i 1 9 67 d o e t d e vraag r i j z e n o f he t r i ng­ numme r we l go e d w e r d a fg e l e z e n ; normaal k o mt d e e ur o pe s e k a nar i e n i e t vo o r te n N . va n he t vro e ge re Es t l a n d . C I TROENS I J S , S e r i nus c i tr i ne l l a x x

x

To e vall ige g a s t

To e va l l ige gas t : her fs t 1 9 38 He ver l e e ("Dupo nd e n Ma u s 1 9 50 : 20 ) 3 1 . 1 0 . 1 9 5 5 Wa t e rmaal -Bo s vo or de ( G . 1 9 56 : 47 ) 2 3 . 9 . 1 9 6 4 Me s s e l br o e k ( O . B . 2 2 ) 5 . 1 0 1 9 6 4 Za ve n te m ( 0 B . 2 2 ) •

.

Al l e e n de twe e de vo n d s t we r d o pge no me n i n de Av i fa u na va n Be l g ië . De e i tro e ns i j s w e r d vr o e ge r r e ge l ma t ig i nge vo e r d e n wo r d t nu no g me e g e bra ch t u i t he t b u i t e nl an d d o ó r voge l s tr o ­ pe r s ; a l l e geval l e n w o r de n h i e r d u s me t vo o rb e ho u d ve r me l d .


-9 1 GOUDVINK , Pyrrhul a pyrrhula

Jaar voge l

Pyrrhula pyrrhul a e ur opae a De gewo ne go u dvi nk i s e e n vr i j s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa n tal va n s e p te mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n fe bruar i t o t i n apr i l . Ho o fdzak e l i j k s tandvoge l d i e z i ch i n he t w i n t e rhal f j aar o ve r k l e i ne afs t a n de n k a n ve r pl aa t s e n . De d o o r trekke r s i n Brab a n t k o me n u i t Ne der l a nd ( 2 ) e n u i t he t R i j nl and ( 1 ) . Ee n vo g e l d i e e i nde apr i l 1 9 6 1 i n E nge l a n d we r d g e r i ng d we r d e i nde ok to b e r va n he t ze l fde j aar t e O ver i j s e vas tge s t e l d ; de mo ge l i j khe i d da t he t h i e r g i ng o m e e n e k s e mpl aar va n de e ngel s e o n de r s o o r t ( pil e a ta ) wer d n i e t o nde r z o cht . Pyrrhula pyrrhula pyrrhula De gro t e go u dv i nk is e e n o nr e ge l ma t ige do o r trekker e n w i n tergas t i n z e e r k l e i n aa n tal va n no ve mb e r t o t e i nde maar t ; l aa t s te da tum : 3 1 . 3 . 1 9 6 2 La Hul pe . S o mmige j are n i nva s i e vo g e l i n k l e i n aa ntal ( 1 9 27 , 1 9 35 , 1 9 47 , 1 9 5 9 , 1 9 6 5 , 1 9 6 6 , 1 97 1 ) . Er k o me n voge l s vo or d ie e e n w i t t e vl ek he bb e n o p d e b i nne nvl ag va n d e b u i te ns te s taar tpe nne n . ROO DMUS ,

x

Carpo da c u s erythr i nu s e ry thr i nus

To e val l ige gas t : 1 8 . 1 0 . 1 9 4 4 Ukk e 1 ( G . 1 9 4 5

HAAKBEK ,

To e va l l ige gas t

�4 )

P i ni co l a e nu cl e a t o r e nu cl e a t o r

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t : no vemb e r 1 8 4 5 ( o p de mark t ) Br us s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : 7 7 ) Na 1 900 é é n re ce n te waar ne mi ng ( 4 . 7 . 1 9 6 8 Te s te l t ) d ie do or he t BAH C n i e t we r d aa nvaar d ( O . B . 37 ) ; W . 1 970 : 2 9 6 ) .


- 9 2"

KRU ISBEK , L o x ia curv ir o s tra c ur v ir o s tra

W i n t e rgas t

R e ge l ma t ige do o r tr e kk e r e n w i n t e rgas t i n k l e i n a a n tal va n j un i t o t e i n d e apr i l ; w i n t ervo g e l in k l e i n t o t z e e r k l e i n aa n tal . S o mmige j ar e n i nva s i e v o g e l i n vr i j k l e i n aan tal va n e i n de me i/ b e g i n j un i . De ver p l aa t s i nge n van de kru i sb ek w o r de n b e paal d d o o r d e a a nwe z ighe i d va n g u ns t ige vo e ds e lbr o nne n : e e n voge l g e ­ r i ng d t e He ve r l e e i n augu s t u s 1 9 6 8 we r d i n o k to b e r va n he t­ z e l fde j aar u i t S ne l l e ge m/ We s t-Vl aa nde r e n g e me l d ( 1 1 7 k m . NW ) . Ee n voge l g e r i ng d t e Wa t e r maal i n no ve mb er 1 9 67 w e r d i n j u n i 1 9 6 9 u i t We ne n/O o s te nr i jk g e me l d . GRO TE KRUISBEK , L o x ia p i tyops i t ta cu s pi tyo ps i t ta cu s

To e vall ige ga s t To e val l ige gas t : To e val l ige ga s t v ó ó r 1 90 0 x 1 8 87 - 1 8 88 V o r s t/Br u s s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : 7 9 ) V e � mo e de l i jk k o mt d e z e s o o r t we l me e r vo o r t i j de ns i nvas ie j ar e n ; k a n all e e n i n de ha nd o n de r s che i de n wo r de n va n de g e wo ne kru i sbek d o o r d e gr o te r e a fme t i nge n van vl e uge l e n s na ve l . WI TBANllCRU I SBEK , Lox ia l e u c o p t e r a b i fas c ia ta

To e val l ige gas t

To e vall ige gas t : 2 . 1 . 1 9 49 Tervure n ( Be quae r t 1 9 6 3 : 1 0 7 ) x de c e mb e r 1 9 5 6 Tre me l o ( W . 1 9 5 7 : 1 27 ) Vó ó r 1 90 0 é é n vo n d s t : x e i nde s e p t . 1 8 49 , b i j L e u ve n . De waar ne mi ng van 20 . 6 . 1 9 6 6 t e Te s te l t w e r d n i e t aa n­ g e no me n ( W . 1 9 7 0 : 29 6 ) .


- 9 3VINK ,

Fr i ngil l a c o e l e b s co e l e b s

Jaarvo g e l

Vr i j talr i j ke br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o or trekk e r i n gr o o t aa ntal va n hal f s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n fe br uar i to t i n apr il ( vo o ral i n maar t ) . Vr o e gs t e da t um : 1 0 . 9 . 1 9 60 Haa ch t . R e ge l ma t ig e w i ntervo ge l i n vr i j gr o o t aa n tal . I n Brab a n t ka n de s l o t to o n i n de v i nk e nzang var i ë r e n ; i n he t Z o n i ë nwo u d e n t e Te r vur e n ho o r t me n o ok de z o g e no e mde "waal s e " s lag . De d o o r trekk e r s e n o ve r w i n t e raar s k o me n u i t S ca nd i nav ië ( vo o ral u i t Zw e de n ) e n R us l a nd , v i a Po l e n , De ne mark e n , Ne d e r ­ l a nd , IDu i t s l a nd e n de pr o v . A ntwe r pe n . Ee n ge de e l te o ve rw i n t e r t i n Brab a n t , d e a n d e r e wo r de n ' s w i nt e r s t e r ugg e me l d vo o r a l u i t Fra nkr i jk , mi nder u i t Po r tugal , Span j e e n I ta l ië . S o mmige voge l s o ve rw i nt e r e n he t é ne s e i z o e n i n E ng e l a n d e n he t a n d e r e i n Brab a n t o f o mgeke e r d . ' s W i n t e r s tre ft me n i n Brab a n t vo o ral manne t j e s aa n ; de w i j f j e s trekk e n z u i de l i j k e r e n k e re n i n he t vo o r j aar l a te r t e r ug . KEEP , Fr i ngill a mo n t i fr i ng i l l a

W i n te r ga s t

R e g e l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i ntergas t i n vr i j kle i n aa ntal va n hal f s e p t e mb e r t o t b e g i n me i ; d o o r trek vo o ra l i n ok tob e r e n i n maar t ; vro e g s t e d a ta : 20 . 9 . 1 9 70 R e l e ge m ; 2 0 . 9 . 1 9 7 1 Ukke 1 . Ve r s ch i l l e n de waar ne mi nge n in me i , j u n i e n j ul i , v o o ral s i nds he t vo o r j aar va n 1 9 6 6 t o e n d e voge lva nge r s h u n k o o i ­ v o ge l s l o s l ie te n o m z e t o t ne s te le n aa n t e z e t te n . -De do o r tr e kke r s e n o verw i n t e raar s k o me n u i t S ca n d i na v i ë ( vo oral u i t No o rwege n ) e n i n s o mmige j ar e n o ok u i t F i nl a n d e n R u s l a n d . V i a De ne mark e n , Ne de r l a nd , Du i t s l and e n d e pro v . A n twer pe n be re ike n z e Brab a n t .


- 9 4-

De o v e rw i n t e r i ng hang t a f va n de b e s c h ikbare vo e d s e l ­ b r o nne n ( ve e l o f we i n ig b e uk e nno o t j e s ) ; d i t ve rk laar t o ok e e n ho g e r pe r ce n tage t e r ugme l d i nge n u i t Fr a nkr i jk e n I tal i ë d a n b i j de v i nk o S o mmig e vo ge l s o ve rw i n te r e n he t é ne s e i z o e n i n E nge ­ l a n d e n he t a n d e r e i n Br ab a n t o f o mg e k e e r d ; d i t k a n z i ch o ok v o o r do e n me t voge l s u i t he t O o s te n d i e e e n e e r s te w i nt e r i n Bra b a n t w o r d e n va s tge s t e l d e n d e vo lge n d e b v . i n Z u i d-Rus l a n d . MUS SEN

-

Pl o c e i dae

HUI SMUS , Pas s e r d o me s t i c u s d o me s t i c u s

Jaarvo g e l

Z e e r talr i j k e bro e dvo ge l ; s tand - e n zwe r fvoge l . De gro o t s t e a fs ta nde n d o o r h u i s mu s s e n a fge l e g d z i j n r e s pek­ t i e ve l i j k 1 2 , 22 e n 38 kmo J a a rv o g e l

R INGMUS , Pa s s e r mo ntanus mo n t a nu s

Talr i j k e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i j g r o o t a a n tal va n s e p t e mb e r t o t i n d e c e mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n van fe b r uar i t o t i n apr il ( vo o ral i n maar t ) . W i n te rvoge l i n vr i j k l e i n aa n t a l De d o o r trekk e r s e n o verw i n t e raar s k o me n u i t N e d e r l a n d e n nu i t s la n d . Ee n ge de e l t e va n d e Br ab a n t s e vo ge l s o ve rw i n­ .

t e r t t e r p l aa t s e ; d e a nd e r e wo r de n ' s w i nt e r s t e r ugge me l d ho o fd zak e l i j k u i t Fr a nkr i jk , z e l de n u i t Zw i t s e r l a n d ( 1 ) o f I tal ië ( 1 ) o

R O TSMUS , Pe tro n ia pe tr o n ia pe tr o n i a x

v

To e vall ige ga s t

To e va l l ige gas t : 6 . 1 0 . 1 9 5 4 Wa t e r maal-Bo s vo o r de ( G . 1 9 5 5 : 1 5 1 ) 1 . 1 1 . 1 9 6 8 O ve r i j s e ( G . 1 9 6 9 : 1 1 4 ) , n i e t aa nva a r d d o o r he t BAH C ( W . 1 9 70 : 2 9 6 )

�e s o o r t w o r d t h ie r ve r me l d maar w o r d t n i e t al s e e n w il de vo ge l e rke n d o mda t z e vr o e ge r r e ge l ma t i g i nge vo e r d we r d e n n u n o g u i t he t b u i t e nl a n d wo r d t me e ge b r a ch t b v . u i t C o r s ika .


-95-

SPREEU WE N SPREEU W ,

-

S t ur n i dae

S tur nus vulgar i s vulgar i s

Jaar vo ge l

Talr i j k e bro e dvo ge l ; r e g e l ma t ige d o o r trekk e r e n w i n t e rvo ge l i n z e er gr o o t aa n tal va n j u n i t o t i n a pr i l . De s pr e e uwe n u i t Br ab a n t z i j n ho o f d z ak e l i jk s tand­ vog e l s , de a dul te me e r da n de j o nge n ; de z e l aa t s te o ve r ­ w i n tere n i n Fr ankr i j k , mi n d e r i n Sap n j e e n ze l d e n i n Enge l a n d . O nmi d de l l i jk na he t u i tvl i e ge n vorme n de j o nge s pr e e u­ we n uit de z e l fde s tr e ek k l e i ne vo e ds e lvl u ch te n d ie va na f e i nde me i ge l e i de l i jk aange vul d w o r d e n me t b u i te nl a nd s e voge l s d ie o p v 6 6 r trek z i j n ; de z e v6 6 r trek d u ur t t o t i n augus tus . I n de z e per i o d e o nt s taa n o ok de avo nd- e n morge nvl u ch t e n naar e n u i t de s l aappl aa t s e n , waar du i z e nde o f t i e ndu i zé n d e vog e l s same nk o me n . I n d e z e s l aapb o s j e s tre f t me n ho n der d e n e la s t i ek j e s aa n , d i e ge d ie n d he bb e n o m g e s ne de n b ro o d b i j e lkaar t e ho u d e n . De s pr e e uwe n s l ikke n d e z e i n o p d e vu i l n i s ­ b e l te n e n brak e n z e u i t o p d e s l aappl aa t s e n ; g e re ge l d wo r de n o ok b i nne nwa nde n va n s pre e uwe nmage n aange tr o ffe n ( O . B . 36 ) . Na he t broe d s e i z o e n ve r l at e n d e a d u l t e s pre e uwe n hu n br o e d t e rr e i ne n o m i n de k e r s e ns tr e ek ( pr o v . L imb urg e n Lu ik ) t e gaa n r u ie n ( va n j u n i to t hal f augu s t u s ) . I n d i e per i o d e z i j n d e k e r s e n hu n vo o r naams t e vo e ds e l . Z e he b b e n b l i j kb aar s t e e nvr u ch te n no d ig om go e d t e ku nne n r u i e n ; w i j ve rmo e de n dat d i t o ok d e r e d e n i s waar o m l i j s t e rb e s b o me n i n s o mmige s trek e n z o vro e g ge pl u nd e r d w o r de n . De ger i ch te trek he e f t plaa t s va n s e p t e mb e r t o t b e g i n de c e mb e r ( vo oral i n ok to b e r/ no vemb e r ) o f no g l a te r b i j s ne e uwval o f a a nho u d e n d e s tr e nge vors t . De d o o r trekke r s e n o ve r w i n t e raar s k o me n u i t Zwe de n , De ne marke n , R u s l a n d , Po l e n , Thl i ts l a nd e n Ne d e r l a nd l a ng s de p ro v . A ntwerpe n . Z e gaa n do o r to t i n Fr a nkr i j k ( 1 4 ) o f s t eke c over naar E nge l a n d ( 6 ) ; e nk e l e o verw i n te r e n i n S pa n j e I tal ië .

-

-

­


-96Ve r de r e r i ngge ge ve n s t o ne n aan da t e r o v e rw i n t e r d wo r d t he t é ne j aar i n Br ab a n t , he t a n d e r e i n Ne d e r l a n d o f aa n de

A t l a n t i s che k u s t i n Fr a nkr i j k .

De vo o r j aar s trek he e f t plaa t s van fe b r u ar i t o t i n a pr i l ( vo o r a l i n maar t ) . S PREEUW ,

RO SE

S t ur nu s

roseus

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t : x x

4 . 7 . 1 9 2 5 No v i l l e s/ M é h a i g n e , a d . 6' ( v . Havre 1 9 2 8 : 5 9 ) 2 2 . 1 1 . 1 9 36 ( o p d e mark t ) Br u s s e l ( G . 1 9 37 : 1 38 ) l e n t e 1 9 6 3 Je t t e ( W .

1 96 5 :

1 14)

e i nd e j ul i 1 9 6 6 We z e mb e e k -O ppe m , x

2 . 1 0 . 1 9 6 6 Es s e ne ,

1 j uv .

1 5 . 1 1 . 1 9 70 J e z us -E ik ,

1

1 ad.

( W. 1 969

1 79 )

( G . 1 9 70 : 9 8 ;

W . 1 9 70

29 4 )

ad.

( W . 1 97 1 :

1 70 )

V6 6 r 1 900 é é n ge val : x

1 8 8 2 ( o p d e mark t ) Br u s s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : De ze s o o r t we r d e n w o r d t

r e ge l ma t ig i nge vo e r d

nu nog

u i t I n d i ë . He t z i j n me e s tal voge l s i n a dul t mark t k o me n , zo da t e e r s t e j aar s voge l s

59 ) .

kl e e d

al s w i l d e

d ïe o p d e

vogel s

k u n ne n

wo r de n aa ng e z ie n . WIELEWALEN - O r i o l i dae W IELEWA AL ,

Z o me r voge l

O r i o l u s o r i o lu s o r i o l us

Vr i j s chaar s e bro e dvo g e l ; r e ge l ma t ige do or trekke r i n k l e i n a a n ta l van hal f j ul i t o t i n s e p t e mb e r ( vo � ral i n augu s ­

t u s ) e n va n d e de r de d e c a d e va n apr i l t o t e i nd e me i . Vro e g s t e d a t a :

1 1 . 4 . 1 9 5 0 Wo l uwe ;

1 4 . 4 . 1 9 6 6 Z o n i ë nw o u d .

Dr i e g e va l l e n i n d e twe e de he l f t va n ok t o b e r :

1 8 . 1 0 . 1 9 4 6 S t erre b e ek ; 2 4 . 1 0 . 1 9 46

Haa c h t ;

x

2 5 . 1 0 . 1 9 38

Be e r s e l . In

he t na j aar ve r l o o p t d e

tr e k

va n de w i e l e waal i n

z u i d- o o s te l i j k e r i ch t i ng , vo o r a l l a ng s I tal i ë .


-97KRAA I A CH T I GEN

-

C o r v i dae

KRAAI , C o r v u s c o r o ne

Jaar vo g e l C o r vus c o r o ne c o r o ne

De zwar t e kraa i is e e n vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; do o r tr e kk e r i n k l e i n aa ntal va n s e p te mb e r t o t no ve mb e r ( vo oral i n ok to b e r ) e n i n febr uar i/ maar t . E é n me l d i ng va n e e n vo ge l u i t Baar l e -Nas s au ( 2 . 1 1 . 1 9 4 8 ) d ie d e r t ie n maa nde n l a t e r te O pl i n t e r we r d b e ma ch t ig d ; a fs ta n d 6 8 k m. S . Corvus coro ne

c o r n ix

IDe b o n t e kraa i i s e e n re ge l ma t ige do o r trekk e r e n w i n t e r­ g a s t i n z e e r k l e i n aantal va n ok t o b e r t o t b e g i n apr il ; he r fs t tr e k vo o ra l i n o k to b e r/ no ve mb e r , v o o r j aar s trek vo o r a l i n maar t . Wa s i n de per io de 1 9 5 5 - 1 9 6 4 prak t i s ch n i e t t e z ie n-. · �i1: Vr o e g s te e n l aa t s t e da ta : 1 0 . 1 0 . 1 9 48 Di j l e va l l e i ; 1 0 . 1 0 . 1 9 6 5 Me l s b r o ek e n Haas r o de ; 1 6 . 4 . 1 9 6 7 Di j l e vall e i . Tw e e z o me rwaar ne mi nge n : 8 . 7 . 1 9 3 4 Er p s -Kwe r p s ; z o me r 1 9 47 Ne e r i j s e ; é é n waar ne mi ng i n s e p te mb e r : 1 4 . 9 . 1 9 4 2 Be auve cha i n . Ee n vo ge l me t e e n zwe e d s e r i ng wer d b e g i n febr uar i 1 9 49 t e R o t s e l aar b e ma ch t ig d . ROEK ,

Corvus frug i l egus frug i l e gu s

Jaar vo g e l

Vr i j s chaar s e bro e d vo g e l ; r e ge lma t ige d o o r tr ekk e r i n vr i j k l e i n a a n tal van hal f s e p t e mb e r t o t i n d e c e mb e r ( vo o ral vana f d e twe e de he l ft van o k t o b e r ) e n van fe br uar i t o t i n apr i l ( vo o ral i n maar t ) . W i n t e r vo g e l i n vr i j gro o t aa n tal . E é n va n d e gr o o t s te s laappl aa t s e n is de ze g e ve s t ig d in he t park va n Te r v ure n ; h i e r k o me n dage l i jk s e nk e l e d u i z e nde n kraa ia ch t ig e n u i t he t L e uve ns e e n u i t de s tr e e k va n V i lvo o r de , d e na ch t d o orbr e ng e n . Tw e e r i ngge �all e n z i j n b eke nd : é én u i t R u s l a nd e n é é o u i t he t No o r de n van Fra nkr i j k .


- 9 8-

K AUW , C o r vu s mo ne d u l a

Jaarvo g e l

C o r v u s mo ne d u l a s pe r mo l o g u s D e g e w o ne k auw i s e e n vr i j t a l r i j k e br o e d vo g e l . H o o f d z ak e l i j k s ta n d vo g e l d i e z i ch na d e br o e d t i j d k a n ve r -

_

p l aa t s e n o ve r r u i m 1 00 k m . max i mu m. C o r vu s mo n e d u l a mo ne d u l a O ve r d e no o r d s e k a u w z i j n ge e n pr e c i e z e g e g e ve n s b ek e nd ; d e z e o n d e r s o o r t k o mt z e k e r vo o r a l s e e n r e ge lma t ig e d o o r t r e kk e r e n w i n t e r ga s t ( z i e Av i f . va n Be l g i ë ) v e r mo e d e l i j k i n k l e i n a a n t a l , van o k t o b e r t o t i n a pr i l . De z e o nd e r s o o r t k o mt w e l l i ch t vo o r i n d e De me r va l l e i v e rmi t s e e n vo ge l me t e e n zw e e d s e r i ng i n apr i l 1 9 47 b e ma ch­ t ig d we r d t e H e r s e l t/ pr o v . A n t we r pe n , nauwe l i j k s e nk e l e k i l o me t e r va n he t Br ab a n t s gr o n dg e b i e d . C o r vu s mo ne d u l a s o e mme r i ng i i IDe o o s t e ur o pe s e k a uw i s e e n t o e v a l l ige ga s t x

x

:

vó ó r 1 9 1 4

Br u s s e l ( G . 1 9 2 5 : 8 1 e n G . 1 9 6 7 : 8 1 ) 2 6 0 1 1 o 1 9 2 7 Br u s s e l ( G o 1 9 6 7 : 8 1 e n 2 4 2 )

2 8 . 1 2 . 1 9 6 4 Me l s b r o e k

( P . He r r o e l e n )

O n d e r i de a l e o ms t a n d i ghe de n k a n d e z e o n d e r s o o r t i n he t v e l d h e rk e n d wo r de n ; k e nme rke n d i s e e n hal ve maa nvormige z il ve r w i t t e vl e k a a n de z i j k a n t va n d e ha l s ,

j u i s t o n d e r de

s tr e e k va n d e o o r d e k ve r e n ( z i e fo t o in G . 1 9 6 7 t e g e no v e r blz . 82 ) . EK S TER , P i ca pi ca p i c a

Jaar vo g e l

Vr i j talr i j k e bro e dvo g e l . S t a n d vo g e l d ie i n d e w i n t e r ­ maa n d e n ( s o ms a l i n a ug u s t u s ) s l aa pvl u ch t e n v o r mt d i e to t e e n 70 - t a l s t uk s k u nne n

o pl o pe n .

E e n r e ce n t e r i ngme l d i ng t o o n t a a n d a t ne s t j o nge n s o ms e e n a a n z i e nl i j k e a f s t a n d k u n ne n a fl e gge n ; e e n ne s t j o ng u i t d e Di j l e va l l e i w e r d b e g i n no ve mb e r van he t v o lge n d j aar u i t d e pro v . L ux e mb urg

ge me l d .


- 9 9NO TENKRAKER , Nu c i fr aga caryo ca ta c t e s

O nr e ge l ma t ig e gas t

Nu c i fraga caryo ca t a c t e s caryo ca ta c t e s Er b e s ta a t ge e n e nk e l b e w i j s s t uk d ie he t vo ork o me n va n de e ur o pe s e no t e nkr a ker i n Brab a n t aa n to o n t . Va n de z e o n de r s o or t we r d e e n e k s . b e ma ch t igd t e L ake n o p 1 0 . 1 0 . 1 9 1 3 ( G . 1 9 1 4 : 5 5 ) maar b ie z o nd e rhe de n o nt br e k e n . Z e w o r d t v e r d e r fo u t ie f a l s w i n t e r ga s t ve r me l d vo o r he t Maa s da lb o s t e E s s e nb e e k - Ha l l e ( W . 1 9 5 5 : 3 3 6 ) . Tie z e o n d e r s o o r t k a n a l l e e n i n d e ha n d g e d e t e rmi ne e r d w o r de n ( W . 1 9 7 4 : 6 9 e n 7 4 ) . Nu c i fr aga car oyca ta c t e s ma crorhyn cho s O nr e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r e n w i nt e r ga s t i n k l e i n aa n tal va n o k to b e r t o t i n j a nuar i ; i nvas i e s i n 1 900 , 1 90 7 , 1 9 1 1 , 1 9 1 3 , 1 9 1 7 , 1 9 3 1 , 1 9 3 3 , 1 9 47 , 1 9 49 e n 1 9 5 4 . E é n waar ne mi ng e i nde me i : e i nd e me i 1 9 4 1 J e t te . De i nva s i e va n d e e e uw ha d plaa t s i n 1 9 6 8 va na f b e g i n a ugus t u s ; vr o e g s t e da ta : 2 e n 3 . 8 Dilb e e k ; 6 . 8 Te r vur e n ; 1 0 . 8 Wa a nr o de . E é n p l a a t s e l i jke r i ngu i t s lag : Eke r e n/ A n twer pe n naar Averbo de , 4 8 k m. SE . I n 1 9 6 9 e n 1 9 7 0 e e n t ie n ta l waar ne mi nge n i n d e p e r i o de

maar t/ me i e n o k to b e r . Laa t s t e r e c e n t e waar ne mi ng : o p do o r tr ek ( W . 1 9 7 5 : 7 ) .

1 8 . 4 . 1 97 2 We e r d e 2 e k s .


- 1 00 GAA I , Garr ul u s gl a n dar i u s gl a nd ar i u s

Jaar v o g e l

Vr i j talr i j k e br o e dv o g e l ; r e ge l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n vr i j k l e i n aa n ta l va n s e p t e mb e r to t b e g i n me i o He r fs t trek vo oral va n h a l f s e p t e mb e r e n i n ok t o b e r ; vo o r j aar s tr e k vo o ral i n maar t . S o mmige j ar e n ( 1 9 2 5 , 1 9 30 , 1 9 3 5 , 1 9 37 , 1 9 46 , 1 9 47 , 1 9 5 5 , 1 9 5 7 , 1 9 59 , 1 9 6 5 ) i nva s i e vo g e l i n vr i j gr o o t aantal van b e g i n augus t u s e n t e r u g trek t o t e i nde me i ; vr o e g s t e e n laa t s t e da t a : 4 . 8 . 1 9 5 5 H e v e r l e e ; 2 5 . 5 . 1 9 5 6 He ve r l e e . Twe e do or trekk e r s me t po o l s e r i nge n e n twe e a nd e r e me t ' e e n ne de r l a n d s e r i ng w e r de n i n Brab a n t b e ma ch t ig d i n de pe r i o d e s e p t e mb e r/ maar t . ALPENKAUW , Pyrrho c orax gra c u l u s gra c u l u s To e vall ige gas t : 1 7 . 1 . 1 9 6 3 Heve r l e e ( G . 1 9 6 4 : 7 6 ) De z e waar ne mi ng w e r d do o r d e Be lg i s che Av i fauna­ co mmi s s ie n i e t aa nvaar d . A_L PENKRAAI , Pyrrho c orax pyrrho c or ax e rythr o rhamphu s

To e val l ige gas t : zo nder da t um , We s pe laar ( G . 1 9 2 9 : 57 ) o W i j vermo e de n da t d e z e vo g e l na 1 9 2 5 we r d b e ma ch t i g d i n de w i n t e r pe r i o de . ID i t g e val wer d o o k d o o r de Be lg i s che A v i f a u na­ c o mmi s s i e n i e t aanvaar d .


- 10 1

-

A d d e n da e n C o r r ige n da

p. 1

FUU T

c o r r . 2 de r e ge l " va n febr uar i t o t b e g i n me i

4 . 5 . 1 9 4 3 Te r vure n . " p. 2

a d d . na de tek s t o ve r d e JX) DAAR S S TORMVO GEL TJES , Hydr o b a t i dae

p. 3

c o rr . d e ho o f d i ng S TORMVO GEL S ,

.

.

mo e t na d e t ek s t o ve r he t S TO RMVO GEL TJE k o me n . P•

5

OO IEVA AR

1 , s e p t e mb e r 2 ,

c o rr . 4 d e r e ge l " v i e r r i ngvo nd s te n ( a ug . no ve mb e r 1 ) , e nz

WOUDAAPJE a d d . na l aa t s te r e g e l "E é n voge l

in he t

ne s t g er i ng d

wer d t e r ugge me l d u i t I ta l i ë . " p. 6

LEPELAAR a d d . na laa t s te r e g e l " 8 . 5 . 1 97 4 Di j l e val le i ( Fd c . Ave s 1 9 7 4

p 7 .

WILDE

20 7 )

EEND

a d d . na laa t s te par agr aaf " V i e r pul l i ge r i ng d te Pe rk w e r d e n in dr ie ver s chi l l e nde j ar e n u i t Ne d e r l a n d ge me l d in d e pe r io de augu s t us/ no ve mb e r . Ee n ne s t j o ng u i t he t d é par t e me n t va n d e S o mme/ Frankr i jk we r d he t z e l fd e j aar e i nde augu s t us i n . Br ab a n t vas tge s te l d ( 197 k m . E N E ) ; e e n t u i t Es s e x/E nge la nd , g e r i ng d i n j u n i 1 9 6 9 we r d e i nde ok to b e r 1 9 6 9 i n Brab a n t b e ma ch t ig d . ZOMER TAL I N G

a d d/ corr .

"E é n waar ne mi ng hal f fèbr uar i :

1 6 . 2 . 1 97 4

Ho fs t a d e ; e nk e l e waar ne mi nge n i n o k t o b e r . " p. 9

TA FELEENTI

corr .

1 ° r e ge l " Z e e r s chaar s e bro e dvo g e l : O u d-He ve r l e e 1 9 5 7 ; r e ge l ma t ig i n d e "Di j l e va l l e i s i nd s 1 9 7 3 . "


- 1 0 2p.

9

KUI FEEND

c o rr . p. 1

1

E I TIEREEND

add . p.

12

1 ° r e g e l " Z e er s chaar s e bro e dvoge l : i n d e Di j l e ­ val l e i s i nds 1 9 7 1 . " na laa t s t e r e g e l "E é n fe br uar ige va l : 1 9 7 4 We e r d e e n Ho f s tade . "

1 0 . e n 1 6 . 2-.

GANZEN

lt�f? · 5 de

r e ge l ,

le e s

" 1 9 . 4 . 1 970 "

i n plaa t s va n

1 9 . 4. 1 969 . GRAUWE GANS

c o rr . 3 d e r e ge l , vro e g s t e da t um wo r d t " 5 . 1 0 . 1 9 6 7 Eppe g e m " .

KO L GANS corr .

p.

13

r e g e l "Do o r tr e kke r i n k l e i n aa n ta l van ok to b e r t o t in de c e mb e r e n in fe br uar i/ maar t . " 3de re ge l ve r vange n d o o r " V i j f waar ne mi nge n i n he t n a j a a r : o k t . 1 , no v . 2 , de ce mb e r 2 ; vro e gs t e da tum: 5 . 1 0 . 1 9 67 J e z u s -E ik . " 1°

R IE TGANS

c o rr .

add.

1 ° r e g e l "Do o r tr ekke r e n w i nt e rga s t i n k l e i n aan tal va n hal f o k t o b e r to t i n maar t . " Vro e g s t e da t um w o r d t " 1 3 . 1 0 . 1 9 70 Ho fs ta d e . " 7 de r e g e l o nd e r k l e i ne r ie tgans " 8 e n 9 . 2 . 1 97 3 Ne e r i j s e 2 e k s (K . Va n S c har e n ) . .

p. 1 4

CANADESE GANS

add .

t us s e n 3 d e e n 4 de r e g e l " 6 . 5 . 1 9 7 2 Kampe nho u t 8 e k s . ( W . 1 9 7 4 : 1 8 4 ) , a a nva a r d do o r he t BAHC o n de r v o o r b e ho u d na 4 de r e g e l " O p 1 . 1 . 1 97 3 e ve ne e n s 7 e k s . H o fs t a d e ( Cl . J o ir i s ) . .

te


- 1 0 3p. 1 4

ad d .

na d e

INDI S CHE GANS ,

t e k s t o ve r d e Ca na d e s e ga n s Anser

indi cus

To e va l l ige ga s t

T o e va l l ige ga s t

:

1 9 7 1 / 1 9 7 2 Ave r b o d e 2 e k s .

w i n t e r pe r i o d e

( W . 1 97 4 :

( W . 1 97 4 :

2 8 . 1 0 t o t 1 1 . 1 1 Ave r b o d e 2 e k s .

do o r he t

�e z e waar ne mi nge n w e r d e n

1 84 )

1 84 )

BAH C a a nvaar d

o n d e r vo o rb e ho u d . p. 16

BU I ZER D add .

na 7 de r e g e l

"Ee n ne s t j o ng u i t he t Gr . He r t o g ­

d o m L ux e mb urg w e r d b e g i n de c e mb e r van j aar t e N i j ve l ge me l d p.

17

he t z e l fde

( 1 6 5 k m . NW ) .

ZWAR TE WOUW add .

o p 2 de r e ge l

"

2 1 . 4 . 1 9 7 4 Di j l e va l l e i . "

o p 3de regel

"

17 .

5 . 1 97 3

Br u s s e l . "

p. 18

Zwar t vl e ug e lw o uw v e r va nge n d o o r GR I J ZE

p. 19

BLAUWE K IEKEND IE F corr .

WOUW

o p 3 d e r e ge l

" I t terbeek

na 4 d e r e ge l

"E é n waar ne mi ng i n d e

"

i n plaa t s van I t tr e .

V I S AREND ad d .

2 3 . 7 . 1 9 6 7 O u d-He ve r l e e . "

van j ul i : p . 20

de ca de

de r de

SMELLEKEN a d d . / c o rr . ,

5 d e r e ge l v e r va nge n d o o r

i n j ul i , twe e

é é n i n a u gu s t us ,

"E é n waar ne m i ng

één in

de c e mb e r

en

i n j a nuar i . "

6 de e n

7 de r e g e l ve r v a ng e n d o o r

k o me n u i t F i nl a n d

" De

( 1 ) v i a Ne d e r l a n d

d o o r tr ekke r s

(1)

e n de

(1). "

pr o v . A n tw e r pe n

BOOMVALK add .

na 4 d e r e ge l

"E é n waar ne mi ng i n de

twe e de

de c a d e va n maar t . " na 9 de re g e l

"E é n v o ge l

i n he t ne s t g e r i ng d

w e r d te r ugge me l d u i t Fr a nk r i jk ;

ne s t j o ng e n u i t

he t Me e r daal w o u d w e r de n q e vo lge nde u i t d e pr o v . He ne go uw e n V l a a n de r e n

(1)

j are n g e me l d

( 3 ) , L u ik ( 1 ) e n O o s t ­


- 1 0 4po

21

TORENVALK

add o

na l aa t s te paragra a f "Na he t u i tvl i e g e n zwe rme n j o ng e t o r e nvalke n u i t i n al l e r i ch t i ng e n , bv o t o t i n Ne de r l a n d ( 3 ) e n wor d e n l a t e r g e me l d u i t Fra nkr i jk ( vr o e g s te datum: 3 1 0 8 0 1 9 30 ) 0 IDe do o r trekke r s s tamme n u i t Ne d e r l a nd ( 2 ) e n Zwe d e n ( 1 ) o

KORHOEN

corr o

p. 22

1 � r e ge l v e r va nge n do or " Z e e r s chaar s e b ro e d­ v o g e l i n he t No o r de n va n de pr o v i n c i e ( nl . i n d� gre ns s tre e k me t de pro v . A n twe r pe n e n L imb urg ) . " 3 de r e g e l vervange n d o o r " To e va l l ige ga s t i n d e o v e r ige s tr e k e n va n Brab a n t . 11

KWAR TEL

c o r r . 7 de r e ge l , vro e gs te da t um w o r d t " 4 o 4 . 1 97 2 T i e ne n " . p. 23 p. 24

l e e s PORSELE I NHOEN KWAR TELKO NING

add .

na laa ts te re ge l ·� é n waar ne mi ng i n d e twe e de de c a de va n ok to b e r : 7 . 1 0 . 1 9 6 8 Te s t e l t . "

WA TERHOEN

addo

na l aa t s te paragraa f " J o nge wa t e rho e ne n u i t Bra­ b a n t wo r d e n ' s w i nt e r s u i t Fra nkr i j k ( 2 ) e n S pa n j e ( 1 ) ge me l d . De do o r trekk e r s k o me n u i t Du i t s l a n d ( 3 ) e n Ne d e r l a n d ( 1 ) 0 1 1

MEERKO E T

corr o p . 25

1 ° r e ge l , l e e s "Vr i j s chaar s e b ro e dv o g e l ;

S CHO LEKS TER

c o r r o 2 de r e g e l ; vr o e g s te da t um wo r d-t " 25'.. 1 1 . 1 9 6 7 O u d-He ve r l e e

o

"

0 11


- 105-

p. 26

K IEV I T add.

na laa t s t e paragraa f " J o nge vo ge l s van Brab a n t w o r de n u i t Fr a nk r i j k ( 2 ) g e me l d ( vr o e gs te d a t um 1 8 . 7 . 1 97 1 ) . De do o r t r e kk e r s k o me n u i t Ne d e r l a n d ( 3 ) e n u i t de pr o v . A ntwe r pe n ( 1 ) .

Z ILVERPLEV IER t us s e n 6 de e n 7 de r e g e l add . " 9 . 5 . 1 97 1 Di j l e va ll e i ( A . 1 9 7 2

1 67 ) . "

p . 27

KLE I NE PLEV IER corr . 5 de r e ge l , l e e s " Tie ne n 1 9 67 , 1 9 6 8 " a d d . Ke s s e l- l o 1 9 70 ; O u d-He ve rle e 1 9 7 1 , 1 97 4 ; P é cr o t/Eo s s u t- Go t t e cha i n 1 97 4 ; H o e gaar de n 1 9 7 4 ; Z e ms t 1 97 4

p . 28

WA TERSNIP corr . 1 ° r e g e l , l e e s " Z e er s chaar s e bro e dvo ge l : " add. na l aa t s te re g e l " De d o o r tr e kke r s k o me n b v . uit F i nland ( 1 ) e n o v e rw i ntere n i n Frankr i jk ( 2 ) . " .

.

p . 29

HOU TSNIP corr . 5 de e n 6 de r e ge l verva nge n d o o r " Dr i e r i ngme l ­ d i ng e n : i n Fra nkr i j k ( 1 ) , i n E nge l a n d ( 1 ) e n é é n u i t Ne de rl a n d . "

p . 30

BO SRUI TER a d d . na 7 de r e ge l "E é n waar ne mi ng b e g i n maar t . "

p . 32

KANOE TS TRANDLO PER add . na 4 d e r e ge l " 2 4 . 5 . 1 9 7 4 P é cro t 2 e k s . ( K . Va n S chare n )

p . 33

KLEINE S TRANDLO PER cor r . 5 d e r e ge l " twe e i n me i e n é é n i n j ul i . " KROWIBEKS TRANIDLO PER add . na 6 de r e g e l " 2 4 . 5 . 1 97 4 P é cr o t ( K . Va n S char e n ) .

p . 35

GRAUWE FRANJEPOO T na 4 de r e ge l " 2 5 . 8 . 1 97 4 T i e ne n ( F d c . Ave s add . 2 10 ) .

9

l

11


- 106p o 36

GRO TE MAN TELMEEUW c o r r o 3 d e r e g e l 9 vro e g s t e da t um 11 3 1 o 1 0 0 1 9 7 4 Z e ms t o

p o 37

KLE I NE MAN TELMEEUW na 1 2 de r e g e l 11 8 0 9 0 1 97 4 Haa s r o de 1 a d o o p d o o r trek ( F o W AL TER U S ) o "

add o p o 38

11

KOKMEEUW addo

na l aa t s t e paragraa f " De d o o r tre kk e r s e n o ve r ­ w i n t eraar s k o me n u i t Fi nl a n d ( 1 1 ; vr o e g s t e da t um 20 0 8 . 1 9 7 2 R o o s daal ) , he t vro e g e re Es t l a n d ( 2 ) , L e t l a n d ( 8 ) , L i taue n ( 5 ) , o pvall e n d mi n d e r u i t No o rwe ge n ( 2 ) , Zwe de n ( 2 ) o f De ne mark e n ( 1 ) ; u i t Po l e n ( 6 ; vr o e g s t e da t um 1 1 0 8 0 1 9 6 4 O u d-He ve r ­ l e e ) , Ne de r l a n d ( 1 1 ; vro e g s t e da t um 2 4 0 6 0 1 97 4 S t o P i e t e r s -Wo l uwe ) 9 Du i t s l a n d ( 1 1 ) e n T che c o ­ S l o vak i j ë ( 7 ; vr o e g s t e da t um 1 0 0 8 0 1 9 6 4 O u d­ He ve r l e e ) o He t r i ngwe rk i n he t b i nne nl a n d he e ft aa ng e ­ t o o nd d a t de Brab a nt s e w i nt e r p o p u l a t ie haar s l aa p­ plaa t s e n he e ft i n de pro v o A n tw e r pe n � da t de k o k ­ me e uwe n nu e e ns o ve rw i n t e r e n i n Brab a n t e n e e n a n de r j aar i n de pro v o A n tw e r p e n ( 4 ) o f i n Ne de r­ land ( 4 ) O ve r z o me raar s i n me i/ j u n i z i j n me e s t a l twe e de j aar s ( cho c o l a d e br u i ne k o p e n do nk e r e e i nd­ band in d e s taar t ) ; ze s tamme n u i t L i ta u e n ( 1 ) , Fr a nkr i j k ( 1 ) 0 f u i t de s tr e e k va n Tur nho u t ( 1 ) o o

p o 39

DVVER GMEEUW

add o

po

40

11 2 0 1 0 . 1 9 7 1 S t o Agatha-R o de (K o Va n S char e n ) o 2 4 0 8 0 1 97 4 Di j l e va l l e i 2 ek s o ( J o Hal fl a n t s ; K o Va n S char e n ) .

V I S DIE F

addo

o p 5 d e r e g e l "E é n waar ne mi ng i n d e d e r de d e ca de va n j ul i : 2 4 0 7 0 1 9 7 1 S t o Aga tha-Ro d e o "


- 107p.

41

GRO TE

S TERN na 1 ° r e g e l 11 8 . 4 . 1 9 5 6

add .

Ne e r i j s e

( F . Wa l t e r u s ) . "

" 2 9 . 6 . 1 9 5 6 N e e r i j s e ( F . Wal te r u s ) . "

c o r r . 6 de r e ge l , R . De Fra i ne ( w . 1 9 7 4 : 1 2 4 ) Il .

v e r va n ge n

do o r

Il

p.

42

HOLENDU I F add .

na l aa t s te ter

paragra a f

pl aa t s e ,

" Ne s t j o ng e n o v e rw i n t e r e n

t r e kk e n naar

ande re

o f wo r de n u i t Fr a nkr i jk ( 1 )

pr o v i n c i e s

g e me l d . "

HOU TDUI F c orr .

l aa t s t e

p a r a gr a a f

u i t De ne mark e n , va s t g e s t e l d

Vog e l s

in

ve r vange n do o r " Ge r i ng d e v oge l s

Ne de r l a n d

d e per i o de de c e mb e r

i n Br a b a n t

r i j k g e me l d ( 3 ) o f u i t

p . 43

wer de n

e n Du i t s l a n d

t o t maar t .

ge b o re n w o r d e n u i t Fr ank­ de

Ar de n ne n

(1).

TOR TELDU I F add .

na l aa t s te

paragr aa f

"Er

n e s t j o ng e n

en

voge l s

S pa n j e

(1

eks .

a d ul t e op

zijn

van

u i t Frankr i jk ( 2 ) ,

1 2 . 9 . 1 96 3 ) ,

A l g e r ië ( e e n d e r d e j aar s v o g e l

terugme l d i nge n Mar okk o op

(1)

en

1 4 j ul i ) .

TURKSE TOR TEL c o rr . 1 ° r e ge l , l e e s " Ta l r i j k e b r o e d vo g e l ; add . na l a a t s t e re ge l " Twe e t e r ugme l d i nge n w i j z e n o ve r w i n t e r i ng i n E ng e l a n d i n d e per i o de s e p te mb e r/maar t . " ''

op

KOEKOEK add .

op

7 de r e ge l " 3 . 4 . 1 97 4

na l aa t s t e r e ge l " Tw e e

g e me l d u i t p.

45

Fr a nk r i j k

S t . Ge ne s i u s-Ro d e " .

e

ne s t j o ng e n w o r de n t r u g ­

(1)

en

I t al i ë ( 1 ) . "

VEL DU IL add .

na 4 d e r e g e l "E én w a a r n e m i ng

e i nd e

a pr il

30 . 4 . 1 97 2 S t . Aga tha-Ro de . 11

c o r r . 5 d e r e g e l " Tw e e geval l e n i n augus tus : x 9 . 8 . 1 8 7 3 Br u s s e l ( ve r z . KBIN ) ; 3 1 . 8 . 1 97 3 S t . J o r i s -W i nge . "


- 1 0 81 2 de r e ge l , l e e s Apo d i dae i n plaa t s va n Apo p i dae GIER ZWALUW

o p 7 d e r e g e l " 1 2 0 4 0 1 9 7 4 Di j l e va l l e i " o

addo p o 47

I JSVO GEL

na l aa t s te r e g e l "Voge l s i n hu n 2 de k al e n de r ­

add o

j aar o ve r z o me r e n b v o i n he t d é par te me n t Pas - de ­ Cal a i s/ Fr a nkr i j k ( 1 ) o f wo r d e n 1 s w i nt e r s u i t S pa n j e ( 1 ) ge me l d ( gr o o t s t e a f s t a n d 1 7 80 k m o SW ) o

p o 49

KLE I NE BO N TE SPECHT corr o

p o 50

1 ° r e ge l " S ch aa r s e br o e d v o g e l ;

"

lDRAAIHALS

ad d .

"

E é n t e r ugme l d i ng u i t Fra nkr i j k o p L 8 . 1 9 5 6 d i e

a a n t o o n t ho e vro e g s o mmige a dul t e voge l s o p trek gaa n o 11 po 5 1

KU I FLEEUWER IK

na 2 de re ge l R e g e l ma t ig z i nge nde e k s o i n he t na j a ar b o ve n he t ce n tr um va n Br u s s e l o "

, add .

"

BO OML.EEUWER IK

" Do ö r trekk e r s i n Brab a n t o ve rw i n t e re n i n Fra nk ­ r i jk ( 1 )

addo

o

p o 53

OEVER ZWALUW

corr

o

add o

3 de e n 4 de r e ge l " o o o

to t b e g i n j uni " o p 4 de r e g e l 1 7 o 1 0 . 1 9 7 3 S t a Aga tha-R o de " na 5 de r e g e l "E é n waar ne mi ng e i n d e ok t o b e r : 2 6 o 1 0 o 1 9 6 7 Ba s s e - W avr e e

"

"

p o 54

o

DUINP IEPER

add .

5 . 1 0 0 1 9 6 9 O ve r i j s e ( O o B o 5 4 ) V 20 . 9 . 1 9 70 O ve r i j s e ( O o B o 5 4 ) 1 97 4 : 1 o 9 . Z e ms t 1 5 to t 20 ek s o ; 7 o 9 • Z e ms t 1 ek s . ; 2 5 0 1 0 Gr imb e r g e n 1 e k s o ( E C a l l e b a u t ; Chr o Va n L ie r de ) o 11

v

.

p. 5 5

GRASPIEPER corr o

9 de re ge l " N o orwe g e n ( 2 ) 11 0


- 109p . 56

WA TERP IEPER

corr . 6 de r e g e l , l aa t s t e da t um wo r d t " 1 4 . 4 . 1 97 1 S t . Jor i s -W inge " . WI TTE KWIK

ad d . p . 57

GRO TE

na 7 de r e g e l "Po r t ugal ( 1 ) e n No ord-Afr ika ( 1 : gr o o t s te afs t a n d 2 3 1 0 k m . SW ) .

GELE K W IK S TAAR T

corr . v6 6 r l aa t s te e n l aa ts te reg e l ver vange n do o r " De o v e rw i nte raar s k o me n b v . u i t O o s t-Tu i t s l a n d (1);

j o nge n g e b o r e n i n Br ab a n t w o r d e n

in

no ve mb e r

u i t Frankr i j k ( 1 ) e n S p a n j e ( 1 ) g e me l d o f o ve r­ w i ntere n i n Enge l a n d ( 1 ) . e nge l s e ge l e k w ik s taar t c orr . 8s te rege l , t e k s t t us s e n haak j e s val t weg . In

de plaa t s k o mt " Z e ver t o ne n a l l e k e nmerk e n

van de z e o nd e r s o o r t ; k in e n o o g s tr e e p ge de e l­ t e l i jk o f he l e maal g e e l o f ge e lgroe n , k r u i n ge de e l te l i j k gr o e n . He t z i j n me e s tal e e r s te j aar s ­ voge l s i n h u n e e r s te w i n t e rkl e e d . ve r de r b ek e n d da t d e ter ugme l d i nge n vaE: dè e0nge l s e bro e dvoge l s al l e l a ng s de e ur o ­ pe s e ( vana f Fra nkr i jk ) e n a fr ikaa ns e we s tk u s t He t

is

l igge n . p . 59

ROOIK OPKL AUWIER

add.

waar ne mi ng van 1 1 . 1 0 . 1 970 t e O u d-He ve r l e e ( W . 1 9 7 2 : 30 2 ) we r d d o o r he t BAHC ni e t aan­ " De

vaar d . PES TVO GEL

add.

"E é n r i ngme l d i ng i n de ce mb e r 1 9 6 5 va n e e n d o o r ­ trekk e r u i t Ne de r l an d . "


- 1 10p . 60

WA TER SPREEUW add .

na 5 de r e g e l "E é n de ce mb e rwaar ne mi ng : van 1 2 t o t 2 3 . 1 2 . 1 9 5 1 R o t s e l aar ( Fr . Gro o tae r s ; A . Bo e y é ) . "

WIN TERKO N I N G add .

E é n ne s t j o ng w e r d i n j a nuar i u i t de pro v i n c ie A n tw e r pe n g e me l d ( 49 km. NO ) ; e e n o v e rw i n t e raar t e O ver i j s e we r d i n d e ce mb e r van he t z e l fd e j aar in N e d e r l a n d d o o d g e vo nde n .

HEGGEMUS c o r r . l aa t s te twe e r e ge l s ve rva nge n do o r : " De d o or tre kk e r s e n w i n te r g a s t e n k o me n u i t No o r­ we ge n ( 1 ) , Zwe de n ( 1 ) , N e d e r l a n d ( 1 ) e n he t No o r de n van Du i t s l a nd ( o . a . l a ng s He lgo l a n d ) . Ne s t j o ng e n u i t Brab a n t o ve rw i n te re n i n Fra nkr i j k ( 1 ) . p.

61

L I J S TER c o rr . 7 de e n 8 s te r e ge l vervange n d o o r " Z owe l de

GRO TE

e e r s t e j aar s a l s d e o u dere voge l s wo r de n ho o fd­ z ake l i j k u i t Fr ankr i jk ( 1 5 ) ge me l d i n de pe r io de o k to b e r-b e g i n maar t , z e l d e n u i t Span j e ( 1 ) .

KRAMSVO GEL na 5 de r e ge l U i t z o nd e r l i jk w o r de n ze e r gr o te add . c o nce n tr a t i e s g e z ie n : me e r da n 5000 voge l s o p 1 8 . 1 1 . 1 9 7 3 te Haa cht . " cor r . o p 1 4 de re ge l " t o t e i nde me i " v e r vange n do o r " t o t b e g i n j u n i : 3 . 6 . 1 97 4 Bekke vo o r t 3 e k s . " "

p.

62

KO PERWIEK a d d . / corr . o p 8 s t e r e g e l " é é n waar ne mi ng e i nde a ug . / b e g i n s e p t . : 2 9 . 8 . e n 1 . 9 . 1 9 4 3 Te rvure n . c o r r . o p 1 4d e r e ge l " De do o r trekke r s u i t Brab a n t k o me n o . a . u i t R u s l a n d ( 2 ) , langs H e l go l a n d , .

.


-1 1 1p. 66

PAAPJE add .

na l a a t s te paragraa f "Ee n e e r s te j aar s o p d o o r­ tr e k i n ok t o b e r we r d twe e j aar l a te r , e i nde me i u i t No orwe ge n ge me l d .

ZWAR TE RO O DS TAAR T a d d . o p 5 de r e ge l " 3 . 3 . 1 97 4 He ver " . p . 67

WI TS TERBLAUWBOR S T c o r r . 5 de r e g e l " v 6 . 10 . 1 96 4 add .

p. 68

p. 69

6 . 1 0 . 1 9 6 4 " i n p l aa ts va n Il

E é n me l d i ng in de e e r s te d e c a d e va n augus t u s va n e e n vog e l me t e e n ne de rla n d s e r i ng .

CE T T I ' S ZAN GER add . na 9 de r e ge l " v l i nde n ) . "

1 5 . 8 . 1 9 7 3 L e mb e ek ( S ta t . Te r ­

GRO TE K AREK IET c o rr . ) d e r e ge l " e i nde a pr il t o t b e g i n j u n i 4 . 6 . 1 97 2 O u d-He ve rl e e . "

p.72

TU INFLU I TER c o rr . 1 4 de r e g e l " . . . me e s tal u i t S pa n j e ( 4 ) g e me l d , mi nder u i t Po r t ugal ( 1 ) . "

p. 74

FI T I S add.

p.78

o p 5 de r e g e l

" v

3 . 1 2 . 1 9 7 4 Lo o nb e e k ( WG L e uve n ) . "

BON TE VL IEGENVANGER c o r r/a d d .

1 3 de r e g e l " twe e i n de e e r s te d e ca de va n 4 . 4 . 1 967 a pr il ( 8 . 4 . 1 9 6 3 O u d-He ve r l e e ; O u de rge m ) . "

p . 82

RO TSKRU IPER " De waar ne ming te A nd e r l e ch t p e r hal f j u n i add. 1 9 6 9 we r d d o o r he t BAHC n i e t aanvaar d ( w . 1 97 1 : 1 7 2 ) .


- 1 1 2p o 83

O R TO L.AAN corr . /a d d .

6 d e r e g e l " Twe e waar ne mi nge n e i n de ok t o b e r

( 27 . 1 0 . 1 9 6 2 B u i z i nge n ;

2 5 . 1 0 . 1 9 6 7 Ne e r i j s e ) .

GR I J ZE GO R S

add.

" 1 8 . 7 . 1 9 46

We z e mb e ek-O ppe m

( Be c q u ae r t 1 9 6 3

98 ) . p.

93

KEEP a d d . / c orr .

op

3 d e r e ge l

Vro e g s t e da t um w o r d t

" 1 4 . 9 . 1 9 6 9 A ve rb o de . "

p. 25 KRAAGTRAP corr. , j u i ste datu m en plaats worden

*

1 3 . 1 2 . 1 84 5 Diegem

p. 56 Anthus s spinoletta corr. , lees " Een geri ngde vogel uit Oostenrijk . . .

p. 1 09 G ROTE GELE KWI KSTAART corr. 4de reg e l : sch ra p " S pa nj e ( 1 )"

"


- 1 1 3A l fa b e t i s ch r e g i s t e r van de ne de r l a n d s e voge l name n . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

A Aal s ch o l v e r Alk A l pe ng ie r zwal uw A l pe nhe gge mu s A l pe nkauw Al pe nk raa i A p pe l v i nk Are n de n

c

3 41 47 60 100 1 00 85 15

B 81 89 89 63 11 76 67 52 29 27 81 81 51

12 82

Ca s ar ca C ir l g o r s C i tr o e ns i j s

90

D Di s t e lv i nk Pu t te r Do daar s Draaiha l s Dr ie te e nme e uw =

86

2 50 39 34 54

Baar dma nne t j e Barms i j s , Gr o te K l e i ne Be fl i j s te r Be rge e nd Bergfl u i te r Blauwb o r s t Bo e r e nzwal uw Bok j e Bo n tb ekple v i e r Bo o mk le ve r Bo o mkr u ip e r Bo o ml e e uwe r ik Bo o mp ie pe r Bo o mvalk B o s r ie t z a nge r Bo s r u i t e r Bo s u il Braams l u ipe r Bra n dgans Br il d u ik e r Br il z e e ë e n d Br u i nk o pgo r s B u i ze r d

45

Fa zant

23

73 14 10 10 83 16

Fi t is

73

B i j e ne te r

47

Il

'

54

Dr ie te e ns tra n d l o p e r Du i n p i e pe r Dunb ekwul p DNergare n d Dwe rgga ns Dwe rggo r s Dwe rgme e uw Dwe rgo o r u il

30 16 13 84 39 44

E

E e n d , W i l de E i de re e nd Ek s te r

20 70

7

1 1 98 F

30

Flami ngo Fl u i ter Fra n j e po o t , Gra uwe Fra te r Fuu t Ge o o r e Il

6 6

35

c.

...


- 1 1 4I

G 1 00

Gaa i

14

Gans , Ca na de s e " "

12 10 2 12 82 46 80 82 83 77 64 26 91 91 73 55

Gra uwe I n d i s che

Ga n z e n Ge e lg o r s G i e r zwal uw

Gl a ns k o p Go r s , Grauwe G o r s , Gr i j z e Go u dhaa n t j e Go u dl i j s t e r Go u d pl e v i e r Go u dv i nk Gr o te " Gra s mu s Gra s p i e pe r Gr ie l Gr o e nl i ng

Gr i j sk o ps pe c h t

6

J Jage r , K l e i ne K l e i ns te Mi d de l s t e Jan va n Ge n t K Kal e n d e r l e e uwe r ik Ka nar ie , Euro pe s e Il

"

32 30

K a no e t s tr a n dl o pe r Kar e k i e t , Gr o te K l e i ne Kauw No o r d s e O o s t e uro pe s e Ke e p K e mpha a n K e rk u il K ieke nd ie f , Blauwe Br u i ne Gra uwe

30 49

Kievi t K l apek s te r

35 85

_Gr o e npo o tr u i t e r Gr u t t o " Rosse

"

9

"

"

Il

"

Il

H Haak b e k Hav ik Ha z e l ho e n He gge mus Ho l e nd u i f Ho p Ho u tdu if H o u ts n i p Hu i s mu s H u i s zwal uw

Ib i s , Zwar t e

91 17 21 60 42 48 42 29 94 53

K l e i ne K l a uw i e r , Gra uwe Kluut K ne u K no b b e l zwaa n Koekoek K o k me e uw Ko lgans K o o l me e s

K o perw iek K o r ho e n

36 36 36 3 50 90 32 69 69 98 98 98 93 34 44 19 18 19 25 58 58 ,

59

34 88 14 43 38 12 79 62 21


- 1 1 525

Kraag trap Kraa i " , :Bo n te

97 97

Kr aanv o g e l Krake e n d Krams vo ge l Kr o mb ek s tra n dl o pe r

23 8

" Il

Il

67 46

3

Na ch t zwal uw No nne t j e No t e nkrak e r , Eur o pe s e , S ib e r i s che

99

2

N i j lgans

14

Il

9 80

5 22 24

57 57 57 58 56

1 1

99

0

51

O e ve rl o pe r " , Amer ikaa ns e O e ve r p i e pe r O e ve r zwal uw O o i e vaar " Zwar te O r phe us s po tvo g e l Ortolaan

L L e e uwe r ik , Zwar te L e pe l aar L i j s t e r , Gr o t e " Na uma nns " Val e

79 63 27

Na chte gaal

33 92 92

K u i faal s cho l ve r K u i f d u ik e r K u i fe e n d K u i fl e e uw e r ik K u i fme e s Kwak Kwar te l Kwar te lko n i ng Kw ik s t a ar t , E nge l s e g e l e " Ge l e Gr o te ge l e No o r d s e gele Witte

24

N

61

8

Kr o o ne e n d Kr u i s be k " Gr o te

Me e rk o e t Me e s , Zwar te Me r e l Mo r i ne l pl e v i e r

31 31 55 53

5 6

71 83

p

50 6

61 63 63

M 36

Paa p j e Pape gaa i d u ik e r Par e l d u ik e r P a tr i j s " R o de

65

Pe s tvo g e l

59 54

79 27

Ma n te l me e uw , Gr o t e " K l e i ne

36

P i e pe r , Gr o t e P i mpe l me e s

Ma tk o p

80

Pl e v i e r , K l e i ne

41 1

22 22


- 1 1 6-

Po e lr u i t e r

32

R o uwkw ik s taar t

56

Po e l s n i p

28

R u igpo o t b u i z e r d

16

P o r s e l e i nho e n P ur pe rr e i g e r

23

R u ig po o t u i l

46

R u i t e r , Zwar t e

3?

Put t e r P i j l s t aar t

86

4

s

8 S charr e l a ar

48

S ch o l e k s t e r

2 :5

S chre e uwar e n d

1 5,

45

S l a ng e nar e n d

19

29

S l e c h tvalk

20

R

R alre i g e r Rans u il R e g e nw u l p R e i g e r , B l a uwe R e u z e ns t e r n R i e tga n s " K l e i ne R ie tg o r s R i e t z a ng e r R i ngmus R o ek R o e r d o mp R o o db o r s t R o o db o r s t l i j s t e r R o o db o r s t t a pu i t ,

5

4 40

13

13 84

70 94 97 5

68 64

Sl o b e e n d S me l l e k e n S mi e n t S ne e u w g a n s S n e e uw g o r s S no r S p e c h t , Gr o e n e " Gr o te Bo n te " K l e i ne Bo n te Mi d de l s t e Bo n te Zwar te

"

"

8 20 8

13 85 69 48 49 49 49

50

S pe rw e r S p e rwe r u i l

44

S p e rw e rgra s mu s

72

55

S po tv o g e l

71

59

S p r e e uw

95

91 21

"

S pr i nkhaa nr i e t z a nge r

69

Ge k r a ag d e

66

S t aar t me e s

80

Zwar te

66

28

R o o ds t e r b l a uwb o r s t R o t ga n s R o t sk r u ipe r R o t s mu s

67

S t e e n l o pe r S te e nu il S te l tk l u u t S t e p p e nh o e n S te ppe nk ie k e n d i e f

R o o dha l s f u u t R o o dk e e l d u ik e r R o o dk e e l p i e pe r R o o dk o pk l a uw ie r R o o dmu s R o o dpo o tvalk R o o d s taar t , "

,

65

1

13 82 94

,

Rose

17

96

45

35 42 19


- 1 1 7S ter n , " "

Gr o t e No o r d s e

41

Zwar te

39

40 38

S t o r mme e u w S t o r mv o g e l ,

No o r d s e

3 3

S t o r mv o g e l t j e "

Vaal

2

45

Ve l d u i l V i nk V i s ar e n d Vis d ie f Vl i e g e nvange r , B o n t e " Gr a u w e " K l e i ne

78

19 40 78 77

51

V o r k s t a a r t me e u w

39

S tr a n dl o p e r , B o n t e " K l e i ne " Paar s e

33

V o r k s t a ar t p le v i e re n

35

33

V u ur g o u d h a a n t j e

77

"

Te mmi n ck s

27

Sijs

86

T Tal i ng , Ta p u i t "

S i b e r i s c he

T j ift j af

23

W i n t e rk o n i ng

60

43

92

24

W i n t e r t a l i ng W i t b a n dk r u i s b e k W i tga t j e

25

W i tha l s vl i e g e nva nge r

78

72

Wi to ogee nd W i t s te r b l a uw b o r s t W i t v l e uge l s te r n

67

16

W i tvle uge l l e e uwe r ik

50

51

W i twa ng s te r n

40

65

9

43

31 v

Valkb u i z e r d V e l dl e e u w e r ik

56

21

7

74

To ppe r e e nd T o r e nv a l k T o r t e l , Turk s e Tor t e l du i f Tr a p , Gr o t e " ' K l e i ne T u i n fl u i t e r T ur e l u u r

24

70

64

Gr o e n l a n d s e

Wa t e rho e n Wa t e r p i e p e r Wa t e rr a l Wa t e rr i e t z a nge r Wa t e r s n i p Wa t e r s pre e uw We s p e n d i e f W i e l e waal W i l g e ng o r s

9

Ta f e l e e n d

w

33

S tr a n d p l e v i e r

t

93

S t ra n d l e e uwe r ik

33

'

28 60 18 96

83 7 30

9 40

>


- 1 1 8-

5

W o u da a p j e W o uw ,

Gr i j z e z i e Zwar t vl e ug e lw o uw

W o uw , Il

18

Z a ng l i j s t e r

62

Z e e are n d

18

Zee ë e nd , "

Gr o t e

10

Zwar t e

10

R o de

17

Zwar t e

17

Ze eko e t

41

29

Z il v e r me e uw

37

Z il v e r pl e v i e r

26

Wul p

IJ 1

I j s d u ik e r

Z ilve rre iger , 11

Gr o t e

K l e i ne

4

'4

I j se e nd

10

I j s go r s

84

Z o me r tal i ng

I j s vo g e l

47

Zwaa n , K l e i ne

15

Zwaa n , W ï l de

15

z

Z aagb e k , 11

Z a nge r ,

'

7

Gr o t e

11

Zwar tk o p

71

Ivl i d de l s te

1 1

Zwar tk o pme e uw

38

68

Zwar t vl e u g e l w o uw

18

Ce t t i ' s-, . ...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.