__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

P. Herroeien & ·

R. De Fraine

INVENTARIS VAN

DE

VOGELS VAN BRABANT 1900 - 1974

Uitgave= De Wielewaal

-

Afdeling

Brussel - 1975


I

n h o u d

Verantwoording A De Tii

\

j levallei

-Een ornithologisch overzicht door Ko Van Scharen

c

Inleidi.ng

E

Dankbetuigingen

H

Geraadpleegde werken en bronnen

I

1i j st

van de gebruikte afkortingen,

tekens en

termen

v

Systematisch gedeelte

1

Addenda en

10 1

Corrigenda


\


I

n

v

e n t a r i s

v

a n

DE VOGELS VAN BRABANT ( 1 9

0 0

9 7

d o P.

H E R R 0

E 1. E

N

en

o

4)

r R.

D E

F

R A I N

E

"Alho e we l n o g gans e s tr e k e n braak l a nd " zi J n va n u i t or ni tho l o g i s ch s tandpu n t k a n Braba nt , " i nge vo lge de pub l ika t i e s van WORTEL AER S , HERROEL EN , VER SCHUEREN , de BOURNO NVILLE e n LECL ER CQ, e r pra t " o p gaa n de b e s t g e k e nde pr ovi n c i e t e zi j n van he t " gans e l a n d . " R . VER HEYEN , G i e r v . 1 955 : 284 11

U i tg .

DE

W I ELE W A A L , a f d . B R U S SE L

-

" " " " "

1 975


V E R A N

T W 0

S i nds

0

R

1 960

D

I N

G

zij n wij b e g o nne n de ge g e ve ns over de vogels

in Braban t bi j e e n te br e nge n op ee n kaar te nsystee mo

De per io de

le e k o n s da ar t o e gunstig omda t éé n van o ns de fi ni ti e f terugg e ­ k e e rd wa s ui t Zaïr e e n bi j na o nmi dde ll ijk zi c h kon bezighouden me t de v o g e lri ng e rs in Br aba n t in he t kade r va n de he rwaarde ri ng en de re orga n i s a t i e va n he t Be l gi s ch R i ngw e rko Hie rdoo r we rden ve le k o n t ak t e n g e l e gd d i e de opri chting va n o r ni th o log i s che ri ngwe rk gr o e pen in de ha nd w e rk t e o O m deze k o ntak t e n levend ig t e ho ude n e n ui t te br e ide n w e rd "Or ni s Braba n t" opgeri c h t;

d i t kon takt- e n d o kume n t a tie blad

vers chi j n t nu vie rmaal p e r j a ar e n pub l i c e er t de me e s t aktue l e g e geve n s o ve r d e Braba n t s e avifauna ,

j aarve rs l ag e n va n ri ng­

gro e pe n e n �e nme rk e n va n o ude rdo m e n g e s l a ch t bi j de vo g e l s � Omdat e r i n t o e ne me n de ma te i n de na tuur word t g e wa n� d e l d e n naar de vo ge l s word t g e k e ke n , gekome n d e ze

a ch t t e n w i j he t ogenbl ik

11 I nve ntari s " op t e make n e n ter bes chikki ng t e s t e l=

l e n va n i e d e r e v o g e ll i e fhe bb e r i n e n bui ten Braba n t. Wij zi j n teruggegaa n t o t

1900

(e n nog vr o e ge r voor som­

m i g e s oo r t e n) o mdat toe n r e e ds aan vog e lobs e rva tie we rd gedaa n, zi j he t da n i n be pe rk t e ma t e e n vaak aa n de han d va n de nodige be wijs s tukk e no S i nds het e i nde va n d e w e r e ldo orlo g

19 40-19 45

d o or he t opri ch t e n van Wie l e wa alafdel i nge n t e L e uve n, Ha l l e e n i n het Hage l a n d,

e n me de

Bruss e l,

i s he t a a n t al na tuur- e n vogelliefh e b­

be rs g evo e l ig t o e geno me n; bove nd i e n be s ta a t e r i n bi j na iede r e af deli ng e e n ak t i e ve Wiele waal=Jo nge rengro e po Al deze p e rso nen z i j n onv o ldo e nde g e dokum e n t e e r d ove r d e vo g e l s va n Braba n t o mda t e e n de el va n d e w e rk e n va n P rof oRo VERHEYEN e n v e le Wielew aal j aarg a ng e n ui tgepu t z i j no B ij de publ ik a tie va n de Av ifauna va n Belgiä ha d d e h v e l e n g e ho o p t da t h i e r i n o o k , Ne d e rl a n d,

(1967)

naar he t voor be el d va n

phaeno l o g i s che geg e ve n s zo uden opg e nome n wor de n,

d i t is s p i j tig g e no e g n i et g e beurdo

ma ar


B. Naar he t voo rbeel d va n " Or nis Leuven " i n de jare n t o t 1949 hebben w ij g e p o o gd v o or de zo me rvoge l s ,

1947

door trekke r s e n

w i n t e rg a s t e n d e vro eg s t e e n l aa t s te da ta op t e geven maar da n vo o r ga ns de pro v i n c ieo Vo o r e e n a a n tal n i e uwe s oor t e n (kr o o n e e n d, gro t e ma n te lme e uw , o ok

t urk s e

t o r tel ,

bergee n d,

c e t t i' s za nge r , enz.o.) wor dt

d e e e r s te of de o uds te w aar ne mi ng v e r mel do Te nsl o t t e w e r d e n de u i t s l agen va n he t Belgi s ch R i ng­

w e rk (o f ee n k euze h ierui t ) wat Br aba n t aa nga a t , b ij ie de re s oort same nge va t o f i n de t a i l a a nge du i d. Ee n de r de r e de n om d e z e

" I nve n t ar i s " t e publicere n wa s

de onvo l l e d ighe i d va n d e ge g e ve n s vo0r Br aba n t i n de 11Atla s " v� n Lippe ns e n W i l l e

( 1972)0 Eé n va n o n s s chre ef h iero v e r ee n bij­

dra g e i n Or n i s Brab a n t

nr.56 .

IDe gel e ge nhe i d

om

o ns w e rk t e r bes ch i kk i ng te

s telle n

v a n a l l e vel d o r n i tho l o g e n e n n a t uurl i e fhebbers wor d t ons geb o d e n doo r d e W i e l e w a a l a f d e l i ng Brus s e l , be s t aan (1949 -

d i e h i e r me de haar

25

j aar

1974) o p e e n b l ijve n d e w i jze w i l vie re no

Mel s br o e k e n Sto Jo r i s -W i nge ,

31 maar t 1975

Po HERROELEN -R o TIE FRAINE


c. DE

DI JLEVALLE I

Een o r n i to l og i s ch ove rzi cht . Brabants H a s p e ng ouw s e lee ms treek is zeker niet rijk aan moeras� s ig e e n wa terr i j ke g e b i e den . De D i j le va l l e i t us s e n He ve rl e e e n Waver vo rmt hier o p een unieke ui t zo nder i n g . Ti i t g e vari ë er de v o e d­ s elri jke b i o t o o p tr ek t da n o ok tal r i jke vogelsoorten aan. Ruim 230 ve r s chi l le n d e vo gel s o o r te n we r de n hier waarge no me n waarva n me e r d a n 100 s o o r te n br o e dvo gel z i j n . He t zal well icht nie mand ve rwo nderen da t in de ze s tr e ek me t mee r dan 1 0 v i j ve r s o f r e ekse n va n vi j ve r s d ie i n t o t a a l + 85 ha . b esl aan het vo oral de w a ter v o ­ gels z i j n d ie d e b i j zo n deri bel a ngs te l l i ng van de talrijke o r ni t o ­ l o ge n w eg d r a g e n . Onder d e za ngvo g e l s zi j n vo o r al de Ri e t g o r s , Rietzanger, Bosriet­ za nge r en de kleine Karek ie t ze er algemeen. Minder algemeen maar n i e t e ch t ze l dzaam z i j n de S nor en de S p r i nkhaa nr ie t z a ng e r . De gro t e Karek i et gaat o ok h ier , zoals overal in België, sterk a c hte r u i t en he t is zelfs zee r de vraag o f h i j nog jaarl i j k s b ro e d t De n i e uwk o me r daarentegen, de C e t t i's za nger, i s r e e d s met meer d a n 5 b r o e dpare n aanwe zig . He t broe dbe s t a n d va n de F u u t b re i d t zich nog s t ee d s uit z o da t he t nu o p 15-20 par e n mag ge s cha t wo r den . "De Do d aar s s chi j n t zich n u, na een fe l l e teruggang de laatste jaren o p + 5 bro e dpar e n te s tab il ize r e n . He t har t va n de s treek i s ong e ­ tw i jfeld he t "GROOT BROEK" te St . Aga tha Ro d e . Hie r vi nden w e nog een u n i ek g e he e l van vi j v e r s (25 ha ) , bro ekb o s me t zegge e n r iet­ bes ta n d e n . Vanaf de z u i dk a n t va n dit g ehe el s trek t z i ch nu nog, in de r i ch­ t i ng va n Pé cr ot en Florival, een uniek we il ande n co mpl e x u i t met a a n d e rand e e n aa n tal k a na daaanpl a nti nge n . Deze w e i d e n zi j n va n b i j zo ndere waar de . Al l ee n al l an ds chappe lijk g e z i e n zijn ze o nze aanda ch t ree d s overwaard, maar b ove n di e n zi j n ze o r n i to l o g i s ch o ok er g waar de vol . N i e t allee n zi j n ze vo e d s e l­ e n b r o e dgeb i e d voor enkele s te e d s z eld zame r wo r de nde s o o r t e n zo als de gele Kw ik s t a ar t en de Kl a pe k s t e r, maar ze vormen ook e e n o nver­ va ngbaar rustge b i e d vo o r talri jke e ende n e n ste l tl ope rs die t ij de­ l i j k ve r s to o r d wo r de n op de v i j v e r s i n de b u ur t d o o r b v . jach t­ ak tivi t e i ten. Het is i n "He t gr o o t Bro ek " da t ste e ds d e groo t s t e intens i te i t a an voge l l e ven waar te ne men valt . H i e r v i n d t men de grootste aan­ tallen, de mees t e zel dzaamhe de n en he t is ook h i e r da t n ieuwe b r o e dvoge l s o o rten het e e r s t w o r de n wa a rg en o me n . Zo is sinds 1971 d e Kui fe e nd h i e r een j aar l i j k s e b r o e dvog e l ge­ wo r den met nu ree ds mee r dan 10 par e n d i e reeds b e g i nne n u i t te zw e r men naar a n dere v ijve r s i n de o mgevi ng . S i n d s vor ig jaar i s o ok de Tafelee nd h ier b r o e dvo ge l me t d i t j aar e e n vi j f tal paar t j e s . A ndere s o o r te n z i j n de l aa t s t e j are n s te e d s r e ge lmat ig e r o ve r ­ z o me raar z oal s de Wi to o g ee nd en de Kr akeen d e n o o k va n de Smi e nt w a s b e gin j uni'74 nog e en paar t j e ter plaa t s e . Do o r haar no o r d­ zu i d o riënter i ng i s de Di j leva l l e i e e n drukke tr e kwe g . Gr o t e gr o epe n e e nde n en s te l tl o pe r s ver s chi j ne n t i j de ns voor- e n na j aar i n de val l e i . 1)e


Vr i j w e l a l l e i n Bel g ië v oo rk o me n de eenden- en s t el t lo pe r s soor t e n w o r de n d a n waarge no me n te rw i j l z e zi ch van v i j v e r t ot vijver v e r ­ plaa ts e n o H e t i s o ok d a n da t me n de me e s te kans heeft ze l dz a me soorten waa r t e ne me n , z o al s de zwar te Ooievaar, de grote en k l e ine Zil v e r­ r e ig e r , de Le pe laar , de Kwak , de K r o o ne e n d , de To ppe re e nd e n d e z war te Z e e ë e n d . A l de z e s oo r t e n wer de n de laatste j aren één o f me e r de r e m al e n waarg e no me n o Ve l e s te l tl o pe rs s o or te n d i e s l e c hts ho o g s t z e l de n i n he t b i nne n ­ l a nd waarge no me n w or de n s taa n o p de lijst van d e vo ge l s va n d e Di j l e va l l e i z o al s o o a o : S cho l e ks te r , Z il v e r pl e v i e r , S t e e nl o pe r , Kano e t s tra n dl o p e r , Kro mb e k s tr a n dl o pe r , "Drie te e ns tra n dl o pe r e n Grauwe Fr a n j e po oto IDe me e s t e r o ofvo g e l s zi jn do o r trek ke r , e nk e l e zi jn br oe dvo ge l va n d e IDi j l e va l l e i of he t nab i j ge l e ge n me e r dalw ou d , maar d e Di j le­ vall e i i s v o o ral g e k e nd v o o r de V i sare n d d i e h i e r i n l e n t e en H e r fs t b l i j f t pl e i s t e re n . I n 1973 e n o ok we e r d i t vo o r j aar was o ok d e zwar t e Wo uw g edur e n d e e nke le ma a n de n e e n fe lb ew o n d e r d e gas t. De w in te r pe r i o de b reng t w e e r a nd e r e soo r te n d i e i n gr o t e ge tal l e n o ve rw i nt e re n z o lang e r no g i j s vr i j wa t e r i s o Gr o e pe n van 200 à 300 Ta fe l - e n K u i fe e n de n k a n me n e lke w i n ter waar ne me n o Daar naas t z i j n o o k Zaagb ekke n � Br i l d u ik e r s e n Be rg e e nde n r e ge l ma t ig t e z ie n . I n de ho g e rve rme l d e w e i l a n d e n o p he t gr o ndge b i e d va n S t . Ag atha­ R o de , Pécro t e n Ne the n wo r de n e l ke w i n t er w el e e n aan tal w i l de gan z e n waarge n ome n . Verme l d e n w e tens l o t t e da t d e Dijlevallei d e e n ige pl aa t s i s i n Be l g i ë waar me n e lk e w i n t e r d e dr ie Europese s o o r t e n zwa ne n d e w il de zwaan , de k l e i ne zwa an e n de k n ob b e l zwaa n - s ame n o p é é n v i j ve r k a n waar ne me n o Me t d e ze ha ndgr e e p u i t d e vo g e lwe e l de v an d e Di j levallei he b b e n w e w il l e n aan to ne n d a t d e ze s tr e e k e e n u n i e k e pl aa ts b ek l e e d t t u s s e n d e wa t e rr ij k e ge b i e d e n va n o ns l a n d o En zo mo e t he t b l i j ve n o••• _

Se p t . 1974

Kr i s Va n S char e n .


E. I N

L

E I D I N G

De i nve ntar i s va n d e v o g e l s va n Br ab a n t o mva t al de s o or­ t e n e n o n d e r s o o r t e n d i e b i n n e n de a d mi ni s tra t ie ve gr e nze n va n d e pr o v i n c i e Brab a n t we r de n va s tg e s te l d . B i j d e s a me n ste l l i ng va n de z e i nve n t ar i s wer d he t sc he ma g e vo lg d va n de " Av i fa u na van Be l g i ë " ( c f . G i e r v 1967) z o da t d e z e twee ge makkel i j k me t e lkaar k u nne n ve rg e l e k en w o r de n He t ge vo lg de s chema o mv a t vo o r ie dere s o o r t : 1� d e ne d e r l a n d s e e n d e we te n s chappe l i j k e naam 2. de a v i fau n i s t i s che sta t u s waarb i j de vo lge n d e u i t dr ukk i ngen wer de n ge b r u ik t : jaarvoge l : r e ge l ma t ige, ieder j aar vo o rk o me nd e b r oedvo gel d i e a l s so o r t ge d ur e nd e he t gehe l e j aar in Brab a n t vo o rko mt fuut, s pe rwer, me re l, e nz . . . .

.

z o me rvoge l : r e ge lma t ig e , i e de r j aar vo o rk o m e nde b ro e dv o g e l d ie 's wint e r s n i e t o f s lechts t o e v a l l i g i n Br a b a n t v o o rk o mt z ome r tal i ng, g ier zwal uw, w ie l e waal, enz .

.

.

w i n te rgas t : r e ge l ma t ige i n Brab a n t d o o r t r e kk e n d e en o ve r w i n­ ter e nde vo ge l, d ie b u i te n z i j n trek ti j d e n i n de z o me r n i e t o f s l ech t s to e va l l ig vo o rko mt : k l e i ne zwaa n , ko p e rwiek, b ar m­ s i j s, e nz . . . d o o r trekk e r : r e ge lma t ige i n Brabant d o ortrekke nde voge l, d ie b u i te n z i j n trek t i j d e n i n de z o me r e n de w i n t e r n i e t o f s l e c h t s t o e val l ig vo o rko mt : o o ie vaar, v i sare nd, befl i j ster, e nz •

s o o r t d ie n i e t a l l e j ar e n i n Brab a n t o nr e ge lmat ige gas t : vo o rko mt e n waarva n meer d a n 13 g e va l l e n beke n d z i j n s i nd s 1900 : kwak, r u igpo o tb u i z e r d , pestvo gel, e nz . .

.

.

.


t o e val l ige gas t : s o o r t d i e n i e t al l e j ar e n voorkomt e n waar­ va n n i e t me er dan 1 3 ge val l e n b e kend z i j n : z eear e nd, gr o t e trap, gr o te p i e p e r, e n z .

.

3. de a a nd u i d i ng van de o nd e r s o o r ten vo lge n s d e Av i fa una va n Bel g ië, d i e z e l f g e b a s eer d i s o p de s y s t e ma t ie k ge vo lg d i n de Av i fa u na va n Ne d e r l and . 4 . de talri j khe i d van de b r o e dvoge l s a.

s oor t d ie n i e t a l le j ar e n i n t o e vall ige b r o e dvogel : Braban t br oed t e n waar va n m i n d e r d a n 1 3 b r o e dgeva l l e n b e k e nd z i j n : b r u i ne e n grauwe k i ek e n d i e f, c irlgor s , s i j s , e nz .

b.

.

r e ge l ma t i g e broedvogels,

zeer s chaar s s chaar s vri j schaars vrij talrijk

tal r i j k zeer t al r i j k

overe enk o ms t ig d e vo lge n de s chaal :

1 - 50 bro e d par e n 50 - 250 bro e dparen 2 50 - 2 500 b r o e dpar e n 2 50 0 - 1 0 . 000 bro e dpar e n 1 0 . 00 0 - 50 . 00 0 b r o e d paren 50 . 000 e n me e r br o e d pare n

5 . de t alri j khe id van de d o o r trekk e r s e n d e w in t er ga s te n nl. e e n s cha t ti ng van he t maximaal aan tal e k s em p l aren da t o p één dag door Brabant trekt of er o ve rw i n ter t, o ve re e nk oms t ig d e vo lge nde s chaal : i n z e er k le i n aan tal in in in in in

k l e i n aan tal vr i j k l e i n aantal vr i j gro o t a a n tal gr o o t aan tal z e er gr o o t aa n tal

1 - 1 00 ek s e mplare n 1 0 0 - 500 e k s e mplare n 500 5 . 000 e k s e mplare n 5 . 000 - 20 . 00 0 e k s e mplar e n 20 . 000 - 1 00 . 0 0 0 e k s empl are n 1 00 . 000 e n me e r e k s e mplar e n


G. 6.

d e pe r i o de n van t r e k e n o v e rw i n te r i ng ( o ve r z o me re n ) me t aa ndu i d i ng van de ho o f d pe r i o d e f ge vo l gd door d e vro e g s t e e n l aa t s te da t a ( phae no l o g ie ) e n e en o psommi ng va n he t aa n t a l waar ne mi ng e n p e r maan d (of ge deel ten v a n maa n d ) b u i te n d e ze pe r i o de n .

7. e e n s ame nvat t i ng e n e e n i n t e r pre ta t ie va n de r i ngge ge ve ns vo o r Br ab a n t ( vo g e l s me t e e n b u i t e nlands e r i ng, v o g e l s va n e n naar a n d e re pro v in c i e s i n B e l g iĂŤ, vo ge l s i n Brabant ge r i ng d e n u it he t b u i te nl an d g e me l d ) . 8. al l e e n vo o r de " t o e v a l l i g e gaste n " en vo or s o mmige b iezon d e r e

geval l e n w o r d t d e o o r s pr o nke l i j ke b r o nv e r me l d i ng aa nge d u i d ; a l l e a n d e r e b r o nve r me l d i ngen s taa n o pge t e k e n d in he t ar ch i e f van "Or n i s Br ab a n t " e n k u n ne n d o o r belangs te l le n den geraa d­ pl e e g d wo r de n . x x

x

I n deze i nve ntar i s wer de n a l le ( o n der ) s o or te n o pg e ­ nome n d ie i n Br aba n t vo orko men o f we r de n vas tges tel d ; v o o r i e der e (o nder ) s o o r t w o r de n o ok de n ie t gehomo l o g e e r d e geva l l e n verme ld .


D A N

K B E T U I G I N G E

N

Wi j w ill e n i n o nze da nk i e de r e

natuur-

h e bber be tr e kke n d i e r e ch t s t r e e ks

of

d r ag e n t o t de publ ika t i e va n deze

inventaris,

A .�e Ro o (t) , L.Muyl de rma n s (t) e n

en vogellief�

o nr e ch t s tree ks hee ft bij g�­

J.Nagels(t)

met

name M Beq u ae r t ( .

die sinds

meerdere

j are n zijn o ve r leden. W i j dan.ke n e vene e n s alle l e de n va n he t R ings tation Te rli nde n ,

voor a l M.IDe haen e n M.Jans s e n s ,

de le de n

van

Ijse d a l , w e rkgroe p me merva l l e i e n werkgr o ep Le uve n, de W i e le wa al j o ng e r e n ,

(o oao E.Callebaut

en

ChroVan

he t S tatior

de leden v a n

Lierd8)

a n d e r e waar n e me r s wa arva n w i j d e no t i t ie s hebbe n nage z i e n w e rk t

:

M.De

R id d e r ,

F.Bo l s ius , M.Cle r ckx ,

F.Tie

Wilde,

en en

,allE v er­

LoLedoux,

e n Fr.Walt e r u s o O nze da nk gaa t o o k naar graaf Bo d e B r o qu e vill e , graaf D. d e R ib a u co ur t e n Lui t.Gen.Baro n J.Ter l i nde n voor de ga s tvr ij­ he i d o p hu n r e s pe k t i e ve l i j ke do me ine n. A l l e r l ei nu t t ige o pmerk inge n en a a n v u l l e n de gegeve n s J.

e n P. Va n d e r B i e st

he bbe n W1J me t ve e l da nk aanvaard van L.De v i ae n e ,

Fr.

e n P.GrootaE

E.Kuyke n ( s p e c iaal v o o r de ga nze n) e n K . Va n S c har e n. Op he t Ko n i nk li j k Be l g i s ch

Ins tit u u t

w e t e n s c ha p pe n t e Brus s el he bbe n P.De ville r s ,

voor

Natuur­

W R o gge m an .

e n B.Va n

Da mme o nze o pzo eking en ve r g e makke l i j k t , waarvoor o nze be s t e da nk.

en W.Paess e ns vo o r he t u i t tikk e n e n he t drukk e n va n d e t e k s t; zo n d e r hun goede zo r g e n e n vee l g eduld w a s deze i nve n t ar i s n ie t to t s ta nc W.Beul l e ns z o r g d e v o o r de oms l ag teke n i ng e n Me vr.

g e k o me n.

w i j he t be s tuur va n de W iele waal­ afdeling Brusse l da t de pub l ik a t i e va n deze s t udie o p z i ch hee f t Te ns lo t t e da nk e n

g e nome no


I. GERAADPLEEGDE WERKEN EN BRONNEN

ARNHEM J.,

1 968 -

STEENSELS M.

en VANSTALLEN

J.

ber g fl u i ter (Phyl l o s c opu s b o ne l l i ) e e n n ie uwe s o or t vo o r Braban t. O r n . Brab. 36

IDe

ARNHEM R.

1 9 5 8 - Sur l a présen c e de l a T o ur terelle t ur q ue , S treptopel ia de cao c t o ( Fr iv. ) e n Be l g i q ue . Ge r f . 4 8 : 27 1 - 27 5

L . e n HERREMANS L . 19 67 - Tweede ver s l ag ( 1 9 64 e n 1 9 65 ) va n de we rkgr o e p Leu ve n . O r n . Br ab . 30 1 97 2 - Eer s te waar ne mi ng va n de zwar te o o i e vaar ( C i co nia n igra ) i n Braban t . O r n . Brab . 5 2

ASPERSLAG

ASPERSLAG L.

en

WALTERUS

F.

1 96 8 - Eer s te waar ne mi ng va n ee n k l e i ne z i l verr e iger ( Egret ta gar z e t ta) i n d e D i j l e va llei . Or n . Brab . 33 BEQUAERT M.

19 43 - "De A ppel v i nk ( C o c c o thraus tes c. c.L. ) W i e l . 1 0 : 1 3 6 - 1 40 1 9 50 Fu te n e n D u iker s te Te rvure n en b i j Le uve n . Wie l . 16 2 1 4- 2 1 9 .

1 9 58

Av i fauna va n he t park t e Te rvuren. B i o l . Jaarb. Do do nae a 26 : 2 5-5 2 19 6 3 - B i j drage to t de kenn i s va n de Av i fa u na va n Braba n t t u s sen Ze nne en D i j l e . B i o l. Jaarb . Do do nae a 3 1 : 8 3- 1 36 1 9 6 4 - B i j drage to t de ke nn i s van de av i fa u na van Brab a n t i n de vallei va n de D i j l e. B i o l . Jaarb . Do do naea 3 2 : 56-145 -

De

BEQUAERT M. e n GROOTAERS Fr . 19 51 - ne E e n dvoge l s i n de val le i va n de Ti i j l e W iel. 1 7 : 1 1 4- 1 20

en

va n

de

Voer.

BEULLENS W., HERROELEN P. e n VANDEVYVERE P . 1 970 - De Cet t i's zange r ( Ce t t ia cet t i ) een n ie uwe s oor t i n Br aba n t . Or n . Brab. 44 BEULLENS W.

en

HERROELEN

P.

1 9 72 - Z e l dz ame voge l s i n Braba n t in 1969 en 1 970 . Orn.Brab. 54


BEULLENS Wo e n 1968

-

VAN BOXEM

Jo

Tel linge n va n wa t e rvo gels te Hofs tade ge ·ure. de de wi nte r s 1965-66 e n 1966-670

BEULLENS Wo

1972

-

j

VANDEVYVERE Po ,

l\L

VERCAMMEN

Av ifa u na va n he t Me che l s e o

)-

34

Wiel.

e n WILLOCKX Ro

De Wielo

afdo le chel e n

91

ppo

BOLSIUS Fo 1964

Ee n dw e rgs t e r n (S ter na a l b ifr o ns) Or no Brabo

i n de Dijl evall e io

15

CLERCKX IvL

197 1

-

Va ng s t va n ee n s perwergras m u s Demerva l l e i. Or n.Br ab.

1972

-

(Sy l v i a n i soria)

46 en W ielo37

:

in de

141-142

S ame nva t t e nd ver s l ag va n de w e rkgr o e p "Te s te l t-Demer ­ va l l e i" o ver de r i ngjar e n 1970-197L

Or noBr abo

51

1974 - Jaarve r s l age n 1972 e n 1973 van de wer kgr o e p nr.8 " Demer val l e i" Or n. Br abo 62 CLERCKX M.

1966

-

CUYPERS No

e n CAMERLINCKX Ho

Twee waar nem i nge n van de ci troe n s ijs in Br aba n to Or no Br abo

22

COMM I SSIE VOOR DE BELGIS CHE AVIFAUNA

1967

-

Av ifa u na va n Be l giëo G i e rv.

CUYPERS No,

1967

-

57

:

273-363

CLERCK X M., HUYGENS Co e n PEETERS Jo

Twe e de ver s l ag (1966) va n de werkgr oep Tiemervall ei. Or n. Brab.

31

1969 - Jaarver s lag 1967- 1968 va n de werkgr oep "iDe me r val le i­ Te s tel t ". Or n.Brab. 37 CUYPERS No, CLERCKX M . ,

1970

-

DE FRAINE R o ,

Jaar ve r s lag 1969 va n de werkgr o e p Tes t e l t-Deme r valle io Or no Brab.

45

DAV IS Po, ERARD Co, PREUSS NoOo,

1964

-

HUY GENS Co e n PEETERS Jo

TEKKE Mo

e t TRICOT J.

I nva s i o n d e Ca i l l e s e n Europe, d ur a n t l 'a nnée Ave s

3

:

65-97

1964.


K.

de BOURNO NV ILLE n. 1 95 5 - Le s O i s e a ux de l a Fo r êt de S o ig ne s e t de s e s e n vir o ns . Ge r f . 4 5 : 8 5- 1 1 6 TIEBRUN N .

1 9 66 -

H er fs twaar ne mi nge n va n do daar s , r e ige r s e n zwane n i n d e Di j l e va l l e i 1965. W i e l . 3 2 : 1 4 3- 1 45

DEBRUN N . , VAN GO E T HEM F . C .

1 9 7 4 - Waar ne mi nge n 1 97 3 , W i e l . 40 : 80 - 8 2 ; 1 1 8 - 1 2 1 1 97 5 - De k e rk u i l ( Tyt o a l b a ) . 3de me d ede l i ng . De ve rs p re i d i ng v an d e k e rk u i l o p d e ke rkge b o uwe n i n he t Hage l a nd i n 1 97 3. W i e l . 4 1 : 3 3- 3 9 DE

FRAINE

R. en HERROELEN P .

1 9 6 7 - Tie Ee ndvo g e l s i n Br aba n t 1965. W i e l . 3 3 : 6 - 1 0 1 9 6 7 - Gege ve ns o ve r d e dagpr o o ivo g e l s i n Br ab a n t i n 1 9 65. W i e l . 3 3 : 80 - 8 3 1 9 6 7 - O ve r d e ve r pl aa t s i ng en e n d e tr e k i n 1 9 6 5 va n d e w a a d­ v o g el s i n Br ab a n t . W i e l . 3 3 : 2 6 9 - 2 7 6 en HERROELEN P . 1 96 5 O ve r de ve r p l aa t s i ng en va n de we s pe n d i ef ( Per n i s apivo r u s i n B el g i ë . G i e rv . 5 5 : 357-359 1 9 65 I n t e r e s s a n te o r n i tho l o g i s ch e waar ne mi nge n i n Br ab a n t i n 1 9 6 3 en 1 9 6 4. O r n .Br ab . 2 1 1 9 67 - O ve r he t vo o rkome n i n Brab a n t van b o o mkr u ipe r s ( C e r th ia b r a chyda c t yl a ) me t k o rt e s na ve l . Orn . B rab . 2 7 e n G i e rv . 5 7 : 2 35- 2 37

DEHAEN

M.

DEHAEN M .

1 9 6 8 - De s te l tk l u u t ( H ima n t opus h i ma n to pu s ) n i e uw vo o r B rab a n t O rn . Br ab . 3 2 TIELAVELEYE R.

1 9 5 7 - O b s e r va t i o n s s ur la migr a t i o n d ' a u t o mn e dans l e Br aba n t Wal l o n . Ger f . 47 : 1 39 - 1 60 1960 - I n fl ue n c e d ' u ne p ér i o d e s é che r e s s e ex c e p t i o nne l l e s ur l e c o mpo r te men t d ' u ne po pula t i o n d ' o i s e a ux . Ger f . 50 : 38 3- 4 1 5


de LIEDEKERKE

1 97 4 - D iges t o r n i thol o g i que Ave s 1 1 : 1 30-1 3 5 DELMEE

f i n de l 'ét é e t a u t o mne 1 9 7 40

E.

1 9 48 - L a d i s pe r s i o n de l a s i t te ll e t o r che - p o t , S i t t a e ur o pa ea ha s s i ca Kl e i ns chmi d t e n Be l g i q u e en 1 9 47 . Ge r f . 38 : 1 30 - 1 46 ·

'DELVINGT W .

1 9 59 - Do c ume nt s p o u r l' é t u d e des o i s e a ux d e l a v i lle de Br u x e l l e s Bul l. I ns t . Agr o n . e t de s S t a t o de Re cho de Ge mb l o ux , 27 : 40 8- 411 1 9 6 2 - Le s migr a t i o ns d e s é t o u r ne a ux , S t ur nu s v ulgar i s t. b agu é s o u r e pr i s e n Be l g ique. Ger f. 5 2 : 5 9 - 17 2 1 9 63 - Ry thme quo t i d ie n de s a c t iv i t é s de l 'Et o ur ne a u , S t ur n u s v ulgar i s L . , a u do r to iro Ge r f o 53 : 489-5 07 .

DE

MEERSMAN L.

en DE RIDDER J.

1 9 6 5 - Te l l ingen va n wa t e rvoge l s t e H o fs t a d e e n g e durende de w i n t e r 1 9 6 4- 1 9 65 . Orn.Brab.

te

Du ffe l

20

DE MEERSMAN L., DEHAEN M. e n VAN DER BIEST P . 1 9 6 6 - Baar dma nne t j e s ( Pa nur u s b iar mi c u s ) i n Br ab a n to Or n o Brab o � TIE ROO

A.

1 9 66 "DE

De

g i e r zwal uw ( Apus apus ) i n Brab a n t . O r n .Brab . 2 6

A. 1 9 67- 1 9 7 0 - 1 97 2 - S t u d ie o v e r de trek va n d e k o ek o e k , C u c u l u s 6 0 : 1 4 8- 1 87 ; c a n o r u s L. ( 1 ° de e l ) G i e r v . 57 : 50 - 7 6 6 2 : 27 7 - 30 5

SMET

W. M.

TIEVILLERS P .

1 9 6 4 - Une mo u e t t e de S ab i ne dans l a val l é e de l a Dyl e o Ave s 1 : 1 0 1 - 1 0 8 ( 8 p h o t o s ) .

JDUPOND Ch .

1 9 47 - Le s c o l l e c tio ns o r n i tho l o g ique s e t o o l o g i que s e n Be l ­ g ique . Ge r f . 36 : 25-47 1 9 4 8 - Me s deux pr e mières r e n c o n tr e s ave c l e R a l e de s ge ne t s. Ge r f. 38 : 8 6 - 8 8


DUPOND '

et

Ch.

MAUS J.

1 9 50 - S upplément

à

l'o uvrage d u Cheval i e r G . M . C . va n Havr e

"Les Oi s e aux de la Fa u ne Belge " . Pa tr imo i ne de l' I n s t . R oyal de s S c i e nces Na t., Br uxe l les 1 4 4 pp. FOUARGE 1 968 FOUARGE 1968

J. --

J. -

G. p o u i l l o t s iffl e ur , Phyl l o s c o p u s s ib il a tr ix Bechs te i n. Ger f. 5 8 : 1 7 9- 368

Le

e t TIAMBIERMON T J.L. O b serva t i o n en Be lg i q ue d'u n Pou i l l ot v él o ce , Phyl l o s ­ copus c o l lyb i ta , au cha nt "espagn o l " . Ger f. 5 8 : 1 08- 1 1 3

FRANCKX R . 1969 - De ver s pre i d i ng van d e Turkse t o r t e l. W iel . 35

1 2 9 - 1 36

GL IEMANN L.

1 9 7 3 - ID ie Grauammer. Die neue Brehm-Bü chere i , W i t tenberg Luthersta d t , 1 1 2 pp . GROO TAERS Fr. 19 49 Leuven 27 de c . 1 9 47 . I. Ee n v i e ring . II. Ee n s t i ch t i ng ( Or ni s Leuven). W iel. 1 5 : 1 2 8- 1 30 1 9 49 - Over he t vo o rk omen van de s pr inkhaanr ie t zanger , Lo cu ste l l a naev ia nae via ( Bo ddaer t ) . Wiel . 1 5 � 2 33- 236 1 9 49- 1 9 5 2 Or n i s Leuve n, Eer s te Me de d e l i ng, Wiel. 15 : 2 27 - 2 30 292 - 2 9 4 ; Wiel . 1 6 g 8 9 - 9 5 . Twe e de Me dede l i ng , Wiel . 17 1 2 9- 1 39 ; W i e l . 18 : 9- 1 8 195 1 Br oedvogel s in een z e gge - l ands chap . Wie l . 1 7 : 20 9 - 21 5 1 9 52 - JDe Voge l s v a n het Ne then-Br o ek b u i te n d e br o e d t i j d . Wie l . 1 8: 1 0 1 - 1 0 7 -

1 9 5 2- 1 9 5 3 - Av i fauna van O u d-Heve rlee . W iel. 1 8 : 3 2 2- 2 39 Wiel . 19 : 1 0 - 22 ; Errata : 67 1 953 L o s se aant eke n i nge n o ver het r o o db o r s tje . W iel . 1 9 1 60- 1 62 1 9 56 I nvasie va n gaa ien, Garr ulus glandar i u s . W iel . 22 1 99- 20 4 1 9 58 - Gl ansk o p en Ma tko p . W iel . 2 4 : 1 - 1 6 1 961-196 2 - On z e fe no l ogis che enquete : Aank o mst z ome rvogel s . -

Wiel . 27 : 3 2 2-32 9 ; Wiel . 28

:

13-2 1

en

7 5-8 1


GR OO TA ERS Fr . 1 9 6 5 - V e r s l ag o v er d e r o o fv o ge l s ta n d Le u ve n e n omge v i ng . 2 3s t e W i e l ewaalk o ngre s Me che le n a/ d Maa s 5-6 j u n i 1 9 6 5 W i e l . 31 : 1 9 6 -1 97 HAL F LAN TS Po 1 9 3 3- 19 39 ; 1 9 4 2 -1 9 46 ; 1 9 4 8 - ( C o mmu n i ca t i o ns ) Ge r f 2 3- 2 9 ; 3 2 - 36 ; 3 8 1 9 65 - O nz e na ch t egal e n . W i e l . 3 1 : 2 39 - 2 40 o

HERREMANS L. 1 97 2 Ti e n j aar w e l e n we e me t o n z e b o er enz wa l uw en (H ir u n d c r u s t i ca ) . W i el . 38 : 3 1 5 -3 1 9 1 9 7 3 - "1 97 3 " He t j aar va n d e gr o te b ar ms i j s ( A c a n t h i s flammE fl amme a ) . W ie l . 39 : 1 8 5- 1 8 7 HERR OE1EN P. 1 9 46 - De b o ere nzwa l uw , H i r u n d o r u s t i ca r . ( L o) W i e l . 1 2 : 3 1 - 3 4 ; 57 -6 1 1 9 4 8 - De R o o dk o pk l auw i er , L a n i u s sena t o r s ena t o r L. Wi e l o 1 4 : 9 7 -1 02 1 9 50 - De Mo r i n el p l e v i e r . W i el . 1 6 : 43- 4 4 1 9 5 1 , 1 9 5 2 - B i j drage t o t de s t u d i e va n d e vo gel s va n Oo s t ­ Br ab a n t o G i e r v . 4 1 : 9 1 - 1 1 0 ; 19 6 - 2 1 2 ; 280-283; Gie rv . 4 2 : 4 3- 49 ; C o r r ige nd a/Ad d e n d a : 3 5 3-35 4 1 9 52 , 1 9 5 3 - B i j drage to t d e s tu d ie van de vo g el s van d e Di j vall e i e n va n enke l e plaa t sen r o n d Le uven o Gi er v . 4 2 : 2 2 2- 2 46 ; 2 8 8- 2 9 6 ; Gi erv . 4 3 : 2 2 -2 8 ; 1431 9 55 - Ov er d e Gr o te Gele Kw ik s ta ar t , Mo t a c i l l a cin er e a T uns t . G i erv . 4 5 : 1 17 - 1 2 6 1 9 5 7 , 19 6 0 - O ve r de br o e db i o l og i e van d e Bo ere nzwal uw , Hi r� r u s t i ca L. Gi e r v o 47 : 11 5- 1 2 6 ; 2 6 5 - 27 8 ; G i e r v .5 0 19 62 - Tie A ppe l v i nk , C o c c o thr au s te s co c c o thr au s t e s (L.) Gier v . 52 : 1 7 3- 205 1 9 62 - De tr ek va n de Wa t e rr i etza ng e r , A cr ocepha l u s pa l u d i c c i n Be lg i ë. G i e rv . 52 : 6 4 1 -64 3 1 9 6 2 - O r n i s Br aba nt. E e r s t e Me de l i ng. I nve n tar i s va n de vo f va n Brab a n t . W i e l . 28 : 327 -32 9


o.

HERROELEN P.

,(

1 9 6 3 - De Pur p e rr e iger ( Ar de a pur pure a ) i n Be lg i ë G i e rv . 5 3 : 27 1 - 27 4 1 9 6 4 - ( R e g e l s i n a ch t te ne me n b i j ) He t waar ne me n va n z e l d­ z ame voge ls . O r n . Br ab . 1 5 e n W i e l . 30 : 2 9 4- 2 9 7 1 9 6 4 - Ge g e ve n s o v e r d e te r u gke e r van d e z o me rvoge l s e n d oor ­ tr e kk e r s i n Br aba n t i n 1 9 64 . Or n . Brab . 1 5 e n Wi e l . 30 : 2 9 7 - 30 6 1 9 6 5 - He t Sme l l e k e n , Fal c o c o l umb ar i u s L i n nae u s , i n Be lg i ë. G ie r v . 55 : 38 4- 39 3 1 9 6 5 - De Vo rk s t aar tmee uw i n de Tii j le va l l e i . Wi e l . 31 : 6 - 7 1 9 6 6 - Phyl l o s c o pu s tr o ch i l u s a c r e d u l a (L . ) e en n i e uwe o n de r ­ s o or t vo o r Be l g ië . G i e r v . 56 : 1 0 - 1 2 1 9 6 7 - He t voo rko me n va n O o s te ur o pe s e kauwe n , C o r v us mone d u l a 8 1 - �3 s o e mme r i n gi i (Fishe r ) i n Belg ië . G i e rv . 57 1 9 6 9 - Z e l d z a me vo g el s i n Br ab a n t i n 1 9 6 5 e n 1 9 6 6 W ie l . 3 5 : 1 67 - 1 7 9 1 9 6 9 - O r n i th ol o g ie va n Br ab a n t 1 9 6 5 e n 1 9 6 6 . Z a ngvo ge l s I . Or n . Br ab . 38 1 9 70 Vr o e ge e n l a te waar ne minge n . O r n . Br ab . 4 1 1 9 70 - O r n i tho l o g ie va n Br aban t 1 9 65 e n 1 9 6 6 . Z a ngvoge l s I I . O r n . Bra b . 4 2 ; Sl o t O r n . Br ab . 4 4 . 1 9 7 1 - Ze l d z ame vo g el s i n Brab a n t i n 1 9 6 7 e n 1 9 6 8 O r n . Brab . 4 6 e n W i e l . 37 : 200 - 20 2 1 9 7 1 - Vro e g e en la te waar n e mi nge n . O r n . Br ab . 50 1 97 3 - O ve r de voge l s va n Br ab a n t i n de "A tla s va n de vo g e l s i n Be l g i ë e n We s t-E ur opa " . Or n . Brab . 5 6 1 9 7 4 - Lat e waar ne mi nge n . O r n . Brab . 60 1 9 7 4 - B i o me tr i s che ge ge ve ns van d e no tekrak e r ( Nu c i fr aga c ar yo ca ta c te s ) u i t he t i nvas i e j aar 1 9 6 8 . W ie l . 40 : 6 9 -7 4 HERROELEN P . e n VA N DER BIE S T J . 1 9 6 2 - O r n . Br ab an t . Twe e d e Med e d e l i ng . Wi e l . 2 8 : 3 2 9- 3 3 1 HERROELEN P., VANTIER BIE S T J . , LEDJUX L .

BO LS IUS F . 19 6 4 - O r n i s Br ab a n t. V i j fd e Me de d el i �g . De Vo ge l s v an Br a­ b an t, I . Wie l . 30 : 3 3 2- 3 36 en


HERROELEN Po,

1965

-

VANDER MEIREN P o

Jaarv e r s l ag

Giervo 5 5 HEYMANS

en TIEHAEN Mo

1964 v a n d e ri nggr o e p Hir u n do Me lsb r o e ko 224-229

:

W.

19 6 5

Uit mi j n d a gb o e k

:

De Di j l e va l l e i i n d e gre e p v an

Winte ro

:

41-51.

Wie l .

Wi e lo 3 1

31

: 73-78.

Na ar d e z o me r

Wielo

d e Di j le va l l e i.

Le nte

31

:

de

i n d e Di j l e va l lei. toe

e n afsch e i d aa n

108-111

HOUWEN P.Jo

1967

-

H e t voork o me n van h e t b aar d manne tje, (Lo) i n Be l g i ä Gi e r vo 5 7

to t in het najaar

Pan u r u s bia rmié u s

1 966.

210-220

:

JOIRIS C l ., RAPPE A. e t DEVILLERS

P. 1.

1963 - O b s e r v a ti o n d e l'Ou t ar de barbue,Otis t ar d a giq ue p e nda nt l'hi ver G erf. KES TELOO T E

e n Be l­

1962-19630

53 : 3 23 -333

o

1956 - Over de scho mme lin g e n i n onze a vifa u na toe t e schri j v e a a n bi o t o opwijzigingen en s t a ds ui t b rei di ng. Gierv.

KOCH

46

75-94

:

L.

1952

-

B o e k va n hare Ma j e s tei t Koni ngi n Elisab e th "Za ngvo ge ls

te Lake n".

Br u s se l, 82 pp.

LECLERCQ Ao

1955, 1956

Les

Gerf. 45

o ise a ux nicheurs d u S u d d u Braba nt wa l l o n. :

24 1-284.

A d d e n d um Ge rf.

46

297-299

:

LIPPENS L,o 1941,

1954 - Le s oi s e aux d'e au de B e l gi qu e .

e t 2°

é di tion

St.A n d r é -l e z-Br uges.

1953

- Une

i nva s io n de Pe t r e ls cul-b l a nc s

l e uc o rh o a Vie l l.

L.IPPENS

1.

)

en Belgique.

(Oc e a no droma

Gerf.

43

:

165- 1 6 8

e n WILLE H.

1968 - " 1968" Ee n zomeri n vas ie van d e No te nkraker zo n der v o o rgaa n de.

W ie l

. 34 : 3 18 -324


Q.

e n WILLE H .

LIPPENS L.

1972 - A t l a s va n d e Voge l s i n Be lgië

en

We s t-Europa .

La n noo Tielt, 846 pp. NEF L . 1953

D i spe r s io n de l a berge r o ne t t e de s r u i s s eaux Mota c i l l a c. c i ne r e a (Tunet.) e n Be lgique . Ge r f . 43 : 38-52

NIE THAMMER

G.

1963 - Z ur Ke nnze ichnu ng d e s Z i lpzalps der Iber ische n

Halb i n s e l . Jo ur n . f . Or n . 104 : 403-412 ORTS- ANSPACH M.

et

DALIMIER P .

1954 - Per d ix mon ta na Br i s s o n .

Ab e r ra t i o n

,

polymo r ph i s me ou

mu ta t io n . Ger f . 44 : 12-39 PAS W .

1970 - ( E nkele asp e k t e n van )

1De

vo g e l po pul a t ie u i t he t park

va n de Europe se s c h o o l te ( Ukkel ) Brussel . Gesten c i l d 59 pp. 16 b i j lage n . B e k r o o n d me t de J.Ketsprijs. PEETERS J . , CUYPERS N . , CLERCKX

M.

en

HUYGENS C.

1966 - Eer s t e j a a r v e r s lag ( 196.5) va n

de

or ni tho l o g i s che werk-

gr o e p De me rvalle i Or n . Brab . 23 RAPPE A .

dor t o ir c i ta d i n de la B e rg e r o ne t t e gr i s e , Mo t a c i la alba L. Ge r f . 50 : 209-222 1964 O i s eaux d'e a u aux e nviro ns de Br ux e l l e s . Ave s 1 : 21-22 1965 - No t e s s ur le pa s sage d i ur ne d e la t o u r ter e ll e des b o i s , Streptopelia t ur t ur e t du Coucou, Cu culu s cano r u s . Ave s 2 : 27 3 1 1960

Le

-

RAPPE A . et HERRO ELEN P. 1964 L 'i nvas i o n de Lox ia curvir o s tra e n 1962 e n Be lg ique . Gerf . 5 4 : 3- 1 1 -

ROELS H .

1949 - Nog o ver de kwartel , Co t ur n i x co tur n i x

W i e 1.

15 :

L.

137-146

SEGERS F.

1957 - De kr u i s b e kken i nva s ie 1956-1957. W ie l . 23

126-132

·


SPAEPEN Jo

a n d VAN CAUTEREN

Fo Al a u da arve n s is

Lo

1968 - Migr a ti o n of t he Skyl ark, Al a u da a r ve n sis

Lo

1962

Migr a ti o n o f the Skyl ark , Gie rvo Gier vo

52

275-297

:

58 :

Res u:

(New

2 4-7 7

SUETENS Wo

1956

-

Hofs t a de ,

De Wa t e rvo gel s

Giervo 4 6

:

1 0 3- 1 20

;

v a n ee n b i n ne nme e r

305

err at u m :

(Lo )

1960 - De K uiffu u t, Po d i ceps cri status Gie rvo

50 :

in Bel gië

2 3 1 - 2 64

TICEHURST CoBo

1938 - A s y s tema ti c r e view o f the gen u s Phyllos copu s o Lo n do n , 193 pp. TRICOT Jo

1 956

C o ntribu tio n à l a connais s a n c e des oi s e a ux de l a F o r@ t

46 :

Ge r fo

de S o igne s e t de s e s e nviro ns.

196? - Le Ja s e ur b o r e al. Bo mb y cil l a garru l u s o dép l acements . Ave s 2

:

23-27

Aperçu s ur

ses

Anal yse de s a pp ar i t io n s e n Be lg iqueo

9 7- 1 25

Le s z o nes d e ni difi c a tio n d u Va nne a u (Va nel l u s v a nel l u

1968

e n Belg iqueo

Aves

5 : 1 1 3- 1 24

1 96 8 - Brève s y n t hè s e des do n né e s c o n c e r na nt le Cas senoix (Nucifraga cary o c a ta c t e s ), lors de l'i nvasi o n 19 6 8 ( péri o de

:

Juillet à septembre )o

Aves

5

:

1 4 6 - 1 56

1 96 8 - N o te s c ompléme ntair e s con c e r n a n t l ' i nva s ion 19 6 8 du Ca s senoix (Nu c ifr aga cary o c a ta c tes )( de uxième pér i o de o c t o b re à no vernb re)o

1 969

-

Aves

5

:

1 8 4-1 8 8

Pr o l o ng a t i o n d e l 'inva s i o n 196 8 d u C a s s e n o ix (Nucifra€ c ary o c a t acte s ) (tr o i s ième pério de n o v e mb re

VAN

DER 1YJEIREN Po,

1 96 9 ) 0 Avè s 6

g

DE MEERSMAN L.

dé cemb r e 196 8 à

1 58 - 1 6 8 e n HERROELEN Po

1 96 8 - Ee r s t e v a n g s t va n ee n Zw artkopme e u w (Lar u s melano­ cephal u s) i n Brab a n t.

Or n.Br ab.

32

va n HAVRE G.C.M.

1 9 2 8 - Les o i s e aux de l a

Faune

Belge .

Br uxe l l e s 497 PP•


s.

YAN

HECKE P . 1965 - De o ve rw i n t er i ng van de Roo db or s t ta pu i t, S ax i co la t o rqu a ta r u b i co la (L.) i n Be lg i ë. G i e rv . 5 5 : 124-141 1965 - The migra tio n o f the Wes t- e ur o p ean S t o ne cha t, Sa xi c o l a to r qu at a (L.) a c c or d i ng to r i ng i ng- da ta . Gie r v . 55 : 146-194

VA N HECKE P . a n d VERSTUYFT S . 1972 - Cha f f i n c h es , Fr i n gi l l a co el eb s L. o n a u tumn p as s ag e thr o ugh B elg ium. Gi er v . 6 2 : 2 4 5-272 VAN

SCHAREN K. e t JOIRIS Cl. 1972 - L e s ots e aux d 'e a u dans l a vall é e d e l a Dyle ( Br ab ant) d e j u i l l et 1964 à j u i n 1971. Aves 9 : 141-186

VAN SC HEP DAEL J. 1957 - Twee j aar o r n i to l o g i s ch o nde r z o ek in h et natuurre�ervaat Maa s dal b o s t e E s s e nb eek-Hal l e . Wi el . 23 : 103-107 195 8 - H et mil i eu v an Ma as da l en z i j n vo g el s . Wi el . 24 : 199-206 1962 - Ma as da l bo s te Es s e nb e ek , o nd e r Hal l e. W i el . 28 : 41-43 VAN

S C HEPDAEL J. e n VERDICKT V. 1955 - Na tu urr es erva a t Maa s dalb o s te Bs s enb e e k on d er Hal l e ( Br ab ant ) . Ee r s t e pr o ev e va n i nv en tar i s va n de Av i fa u n a jaar 1955. W i el . 21 : 327-337

VERHEYEN

R.

1941,

1951 1955 195 6

195 7 -

1952

- De Eendvoge l s van Be l gi ë. De Dag- en Na chtr o o f­

v o g el s va n B el gi ë. ne S p e ch ten en K o ek o ek en van Be l g i ë. De Zangvo ge l s v an B el g i ë. 1° en 2° d e e l . De S t el t l o p er s v an Belg i ë. De Tiu iv e n en Ho end er s v an Belg i ë. ne Wa ter ­ v o ge l s van Be lg i ë . Pha eno l o g i s ch o nd er z o ek o ver d e te rugk eer va n Tr ek­ v o g el s i n Be lg i ë . G i e r v . 41 : 14-43 O v er d e tr ek van d e s p erwer , Ac c i pi ter n i s u s (L.) i n Belg i ë. Gi e r v. 45 : 285-293 L a d i s pe r s io n d e s tar i ns , Car du el i s s pi n u s (L.) v is i ta n t l a Be lg i qu e. Ger f . 46 : 1-15 O ve r d e L ar o -L imi c o lae al s b r o e � voge l s i n B elg i ë ( 1956 ) . G i er v . 47 � 57-7 4


VER HEYEN R .

1 960

-

La

mi g r a t

en

Be l g ique .

VERHEYEN R .

F

Fr i ng i l l a

i o n d u P i n s o n cha n t e u r , Ge r f .

50 :

co e l e b s

Lo

,

10 1- 1 5 3

o

1 9 6 6 - H e t v o o rk o me n va n d e

c i ne r e a ( L o ) i n

Bla uwe R e i g e r , Ar de a

Be lg i ë

en

,

s ta n d i n d i e l a nd e n we lke b e i nv l o e d e n .

Gie rv. ? 6 :

d e e vo l u t i e

c i ne r e a

van

de b e lg i s che

de r e ige r­

po pul a t i e k u n n e n

37 4- 40 3

VER S CHUEREN J o

1 9 50

L e s O i s e a ux a q u a t i q u e s

-

Ge r f . 1 957

- L es

1 9 56

40

de s

é t a ng s

de

2 7 - 46

:

o i s e a u x d ' e a u p e n d a nt l e s gr a n d s •

Ho fs tade

47 :

Ge r f .

r

f o i ds

de

f é vr i e r

17 1- 175

VOET H o

1 96 8

O ve r h e t v o o rk o me n i n j u n i v a n e n k e l e d o o r t r e kk e n d e

-

w a a d v o g e ls o o r t e n

Gierv . 1 970

58 :

1 1 4- 1 3 8

Ge r f o

60

:

n i c h e ur s

en

1 9 8- 2 2 3

K . Ho

1 9 4 6 - Q u e l q u e s r e mar q u e s s ur l e g e a i , e n Be l g i que .

1 96 3 -

WALTERUS

Ge r f .

36 :

Gar r u l us gl a n d a r i us

)

i n Nede r l a n d

(L ;

1 9 9 - 20 2

N i e uwe g e o g r a p h i s c he vo r me n v a n d e c o l lyb i t a

T j i f t j a f ( Phyl l os c o 1

. L imo s a 36

1 5 2- 1 5 3

F.

1 9 6 6 - E e n R o o d b o r s t l i j st e r O r n . Br ab . W I L LE

i n Be l g i ë .

E s q u i s s e du s t a t ut a c t u e l d e s L i mi c o l e s

-

B e l g i q ue o

VO O U S

( S c o l o pa c i da e )

( T u r d u s m igr a t o r i us )

i n h e t L e u ve r

24

H.

196 3 - De Dw e r ga r e n d ,

s o o rt

o p de

H i e r a a ë t u s pe n na t u s

Be l g i s c he l i j s t .

Gierv .

WINDMO L DER S J .

1 9 3 9 - Tie

A ppe l v i nk . W i e l . 6

2 1 6 - 22 1

(

Gm e l i n

53 :

)

,

e e n n i e uwE

2 6 - 36


WOR TEL AER S Fl .

1 9 46

H e t Me e r d a a l w o u d e n z i j n b r o e d v o g e l s der

Di j l e valle i .

1 9 ? 9 - De Hav ik , G i e rv .

49

De

Br u g A n t w e r p e n

A c c i p i t e r ge n t i l i s

:

(L . )

al s o ok

21 1

de voge l s

pp .

i n Me e r d a a l wo u d .

36 3 - 36 8

T i j d s c hr i f t e n e n a n d e r e

Ave s

1 964 -

1 97 4

B u l l e t i n Be l g i s c h e

Na t uur -

de

1 97 3

G i e r v alk

O r n is de

19 1 1 -

Brab a n t

W i e l e waa l

nr . 1

1 9 38 -

B e l g i s c h R i ngw e rk ,

- 62 ,

e n V o g e l r e s e r va t e n

1 9 60 -

1 97 4

1 97 4 s t e e kk a ar t e n

1 928 -

1 97 4

1 952 -

1 97 3


L i j s t van d e ge br u ik t e a fk o r t i nge n , t e k e ns e n t e rme n Ave s , Br uxe ll e s B u l l o BNVR

Bul l e t i n van d e Be lg i s che Na t u ur - e n Voge lr e s e r ­ v a t e n , Br u s s e l

F d cA .

Fe u i l l e de c o n t a c t Ave s , Br uxe l l e s Ge rfau t , vanaf

19 50

G i e r valk/ Ge r fa u t , Br u s s e l

O r n i s Brab a n t , Me l s bro ek De

W i e l ewaal , T ur nho u t

O o s t o f o o s te l i jk No o r d o f no o r de l i j k Z u i d o f z u i de l i j k W.

We s t o f we s te l i j k

j an o

j a nuar i ; fe b . : fe bruar i ; aug . : a u g u s t u s ; s e pt o : s e p t e mb e r ; o c t . : o c to b e r ; n o v . : no v e mb e r ; de c . : de ce mb e r . ma nne t j e w i j fj e

v

voge l ge vange n , g e r i ng d e n l o s ge l a t e n .

x

vo n d s t van e e n voge l , b e ma c h t i g d o f d o o d g e v o n d e n , me e s ta l o pg e z e t e n b e waar d i n e e n ve r zame l i ng o

a dul t

vo ge l d ie mi n s te ns é é n vo l l e d i ge r u i he e f t o nd e rgaan

d e ca de

pe r io de van 1 0 dag e n

Tii j l e val l e i : g e b ie d va n we i l a nde n e n v i s v i j ve r s t u s s e n He ve rl e e e n Wavr e . E e r s te j aar s : voge l i n z i j n e e r s te l e ve n s - e n k a l e nder j aar ( t o t 3 1 de c e mb e r ) eks .

ek s e mpl aar o f e k s e mplar e n


W.

ge c o n tr o l e er d : ger i ng de v o g e l ge va nge n , ge co n tr o le er d o p he t r i ng n u mme r e n l o s ge l a t e n l aa t s t e waar ne minge n o f da ta : b i j z o me rvoge l s d e laa t s t e waar ­ ne mi ng o f d a t u m i n he t na j aar . b i j do o r tr e kke r s de laa t s t e waar ­ ne mi ng o f da t u m i n he t vo o r j aar e n i n he t na j aar . b i j w i n t e rga s t e n de la a t s t e waar­ ne ming o f datum in he t vo o r j aar . n i e t aa nvaar d e o f n i e t g e ho mo l o g e er de waar ne mi ng : waar ne mi ng o n d e r z o c h t d o o r de Be lg i s che Av i fa u na c o mmi s s i e o f he t B A H C ( Be lg i s ch Av i fa u n i s ­ t i s ch H o mo l o g a t ie c o mi t é , ne der­ l a n d s t a l ige a fde l ing ) e n n i e t aan­ vaar d o f g e h o mo l o g e e r d v o o r e e n b e paal de r e de n . ( o p de mark t )

t e k o o p aa nge b o d e n o p de mark t

o u d s t e waar ne mi ng

o u ds t e waar ne mi ng d i e g e pub l i ce e r d o f b e k e nd i s .

pr o v .

pr o v i n c i e

pul l . o f pul l u s

ne s t j o ng d a t no g n i e t v l i e g t o f p a s i s u i tg e ­ l o pe n

r i ngvo nd s t

v o n ds t va n e e n ge r i ng d e vo ge l ; voge l b e ma ch t igd o f do o d g e v o nde n , a l da n n i e t o pge z e t e n b e ­ waar d i n e e n ve r z ame l i ng o f b i j e e n par t i c ul i e r . I n d e me e s t e ge va l le n w e r d d e r i ng a fge no me n e n b e z o r g d aa n e e n r i ng ce ntrale .

twe e de j aar s

voge l i n z i j n twe e d e k a l e n d e r j aar ( du s g e b o re n t i j de ns he t vor i ge br o e d s e i z o e n ) , v ó ó r de e e r­ s t e v o l l e d ige r u i .

( ve r z .

+

naam )

pr iv éve r z ame l i ng


verz .

K B

I

N

v e r z a me l i ng

v a n he t K o n i nk l i j k

Be l g i s ch

s t i t u u t v o o r Na t u ur w e t e n s c ha p p e n vro e gs t e o f dat a

te

I n­

Br u s s e l o

w a a r ne m i ng e n bij

z o me r v0 ge l s ,

o f d a t um in h e t bij

de

vr o e g s t e

v o o r j aar

d o o r tr e kk e r s ,

de

vro e g s t e

o f d a t u m i n he t v o o r j a ar bij of

1 5 0 10 . 19 50

Ukk e l

w i n t e rga s t e n , d a t u m i n he t

aa n ta l

de

dat

he t

en

w a a r n e m i ng

i n he t

n a j a aJ

vr o e g s t e w a ar n e mi ng

na j a a r .

e k s e mp l ar e n n i e t

be teke nt

w aar n e m i n g

gaa t

a a ng e d u i d ;

o m é é n e nk e l

dit

ek s e m

p l aar .

( 10 )

a a n tal

t e r ugme l d i ng e n v a n g e r i ng d e

voge l


-1-

L I J S T VAN

DE

IN BRABAN T WAARGENO:MEN VO GEL SO O R TEN ZEE DU IKERS - Gav i i dae

I JS DU IKER , Gav ia imme r

To e va l l ige gas t :

To e val l ige gas t 19 3 3

Ho u ta i n- l e - Va l ( L ippe ns 1 9 5 4

PARELDU IKER , Gav ia ar c t i ca ar c t i ca

:

146 )

no o r trekk er

R e ge l ma t ig e do o r trekk e r i n z e e r k l e i n a a n t al va n o k to b e r t o t de ce mb e r e n i n fe b r uar i/ maar t . Vr o e g s t e e n l aa t s te da t a : 3 1 . 10 . 1 9 56 Ho f s tade ; 31 . 10 . 1 9 6 3 v o o r have n Br u s s e l e n 3 . 3 . 19 20 Ho fs t a d e . Twe e j a nuar iwaar ne mi ng e n . ROOllCEELDUIKER , Gav i a s te l l a ta

To e va l l ige gas t :

To e val l ige ga s t

Ne e r i j s e ( W . 1 9 6 3 � 114 ) 3 . 11 . 1 9 6 3 Ho fs t a de ( G . 1 9 6 5 : 1 9 7 ) 22 . 11 . 1 9 6 7 Ho fs t a d e ( J . Va n Bo x e m ) T o t i n 195 6 r e ge l ma t ig e do o r trekk e r e n w i nt e rgas t i n ze e r k l e i n aa n tal va n no ve mb e r t o t apr il ; l aa t s t e da t um � 2 1 . 4 . 1 9 5 1 Ho fs t a d e . L ippe n s ( 1 9 5 4 ) verme l d t Que nas t maar d e da t um i s nie t b e k e n d . FU TEN

17 . 12 . 1 9 62

- Po d i c ipi t i dae

FUU T , Po d i c e ps cr i s t at u s cr i s ta t u s

Jaar vo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige do o r t r e kk e r i n z e er k l e i n a a n tal va n j ul i t o t no ve mb e r e n va n fe bruar i t o t apr il . A a nwe z ig i n z e e r k l e i n aantal t i j de ns z a c h t e w i n t e r s . ROODHALS FUU T , Po d i c e ps gr i s e ige na gr i s e ige na

O nr e g e l ma t ig e g a s t

O nr e ge l ma t ige ga s t van e i nde s e p t e mb e r t o t e i nde maar t , vo o r a l i n no ve mb e r . Vro e g s te e n l aa t s t e da ta : 2 3 to t 2 8 . 9 . 195 1 Ho f s t a d e e n 5 t o t 30 . ) . 1 9 6 6 �i j l e va l l e i .


- 2-

KU I FDU IKER 9 Po d i c e ps aur i t u s aur i tu s

O nr e g e l ma t ig e gas t

O nr e g e l ma t ige ga s t va n no ve mb e r t o t februar i . Vr o e g s te e n l aa t s t e d a ta : 2 . 1 1 . 1 942 Ho fs ta de ; 24 . Bo s s u t � Go t t e cha i n . GEOORDE FUU T , Po d i c e ps n igr i c o l l i s n igr i c o l l i s

2 . 1 962

O nr e g e l ma t ig e g a s t

O nr e g e l ma t ig e g a s t i n d e pe r i o de n augu s t u s / d e c e mb e r e n febr uar i/ apr il ; vr o e g s t e e n laa t s t e da ta : 8 . 8 . 1 9 7 1 Ne e r i j s e ; 27 . 4 . 1 9 5 3 H o f s t a de . Twe e me iwaar ne mi ng e n : 8 . 5 . 1 946 e n 2 1 . 5 . 1 9 72 Di j l e va l l e i . DO DAARS , Po d i c e ps r u f i c o l l i s r u f i c o l l i s

Jaarvog e l

Z e e r s chaar s e br o e dvog e l . R e g e l ma t ig e d o o r tr ekk e r i n z e e r k l e i n aa n tal va n a ug u s t u s t o t d e c e mb e r e n van fe b r u ar i t o t a pr i l , vo oral i n ok t o b e r e n maar t . Aa nwe z ig i n z e e r k l e i n aa n tal t i j d e ns z a ch t e w i nt e r s . E é n d e c e mb erg e va l va n e e n g e r i ng de vog e l u i t Du i t s l a n d .

VAAL S TO RMVO GEL TJE 9 O ce a no dr o ma l e u c o rrho a l e u c o r rho a To e val l ig e g a s t T o e va l l ige ga s t , me e s tal na he v ig e s t o r me n ( o . a . i n 1 9 5 2 ) x 7 . 1 1 . 1 9 22 A nde r l e ch t 1 e k s . ( G . 1 9 2 3 43 ) 8 . 1 1 . 1 9 5 2 Hever l e e 1 ek s . ( W . 1 9 52 339 ) 16 6 ) 8 . 1 1 . 1 9 5 2 Ruar t/Ways 2 e k s . ( G . 1 9 5 3 1 ek s . ( G . 1 9 5 3 166 ) x 10 . 1 1 . 1 9 5 2 Virg i nal 1 ek s . ( G . 1 9 5 3 166 ) x 10 . 1 1 . 1 9 52 Clab e cq Er z i j n ver de r vo n d s t e n g e daa n t e L e u ve n , V i l vo o r de e n S t . G il l i s / Br u s s e l , maar d e j u i s t e da ta z i j n n i e t b ek e n d . ( G . 1 9 2 3 ; va n Havr e 1 9 28 ) .


- 3-

S TORMVO GEL S - Pr o ce ll ar i i dae S TORMVO GEL TJE , Hydr o b a te s pe l ag i c u s

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t ; é é n waar neming : 2 9 . 9 . 1 9 6 3 Gr i mb e rge n ( W . 1 9 6 4 ) . va n Ha vr e ( 1 9 2 8 ) c i t e er t vo n d s t e n u i t L e u ve n e n V i l vo o r de , maar de da ta z i j n n i e t b ek e n d . NOOR DSE S TORMVO GEL 9 Ful ma r u s gl a c ial i s au dub o n i T o e va l l ige gas t ; é é n vo n d s t :

x

T o e va l l ige gas t

1 5 . 2 . 1 9 6 2 T e r vur e n ( G .

1 96 �

JAN VAN GEN TEN - Sul i da e To e vall ige gas t

J A N VAN GEN T , Sul a b a s s a na x x x x

x

27 . 28 . 29 . 29 . 6.

T o e va l l ige gas t , me e s tal na he vige s to r me n 1 . 1 9 39 Me i s e ( Verheye n 1 9 5 1 : 8 1 ) 1 0 . 1 9 46 Bekk e vo o r t ( G . 1 9 49 g 2 3 2 ) 1 1 . 1 9 5 0 S t e e nh u f f e l ( G . 1 9 5 1 g 7 2 ) 1 1 . 1 9 5 1 C o ur t S t . E t ie nne ( G . 1 9 5 2 141 ) 1 0 . 1 9 6 9 Me r ch te m ( O . B . : 5 4 ) AAL S CHO L VERS

-

Phal a cr o c o r a c i da e

A AL S CHOLVER , Phal a cr o c o rax carb o s i ne s i s

"Do o r trekk e r

R e ge l ma t ige d o o r tr ekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal va n a u gu s t u s t o t de c e mb e r e n va n feb r uar i t o t apr il ; vr o e g s te e n l aa t s te d a té 1 5 . 8 . 1 9 7 0 Ho f s t a d e ; x 1 4 . 4 . 1 9 3 3 Co ur t S t . E t i e nne . E é n o ve rw i nter i ng s g e val te Ho fs t a d e , é é n j a nuar ivo n d s t , v i e r g e val l e n i n me i , é é n waar ne mi ng i n j u n i e n twe e i n j ul i . KU I FA AL S CHOLVER , Phal a cr o c o rax ar i s t o t e l i s ar i s t o t e l i s To e va l l ige gas t To e va l l ige gas t : x 2 8 . 2 . 1 9 6 0 Clab e c q ( r i ng vo nd s t ) ( W . 1 9 6 9 : 1 7 9 ) 1 9 . 9 . 1 9 6 6 S t . Aga t ha-R o de ( A . 1 968 : 84 ) Va n de waar ne mi ng o p 1 9 . 1 2 . 1 9 5 9 t e Ho f s t a d e ( G . 1 9 6 0 : 1 9 1 z i j n g e e n b i j z o n de rhe d e n b ek e n d .


- 4RE I GER S

e n ROER ID MPEN

-

Ar de i dae

BLAUWE REI GER , Ar de a c i ne r e a c i ne r e a

Jaar v o g e l

To e va l l ige bro e dvo ge l : Me e r da a l w o u d 1 9 20 , Kampe nho u t 1 9 2 2 , La H u l p e 1 9 5 2 e n 1 9 5 3 , L ak e n s i nd s 1 9 6 6 O u de rg e m 1 9 6 9 . O ve r he t b r o e dge val t e V i l vo o r d e i n 1 9 6 2 z i j n o nvo l do e nde g e ge ve ns b e k e n d . R e ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n k l e i n aa ntal v an j u l i t o t i n d e r c e mb e r e n va n februar i t o t a pr i l ; vó ó r tr e k i n me i/ j u n i . W i n t e r vo ge l i n z e e r k l e i n aa n ta l ; co n c e ntra t i e s van 50 vo ge l s e n me e r , vo o ra l in de Di j l e va l l e i . Ge r i ng d e voge l s a fk o ms t i g u i t K o o lk e rk e , Bere ndre ch t , Fra nkr i j k , De ne mark e n , Ne de r l a n d e n Du i t s l a n d we r d e n vas tge s te : va n j u n i t o t maar t . ,

PURPERRE I GER , Ar d e a purpur e a purpu r e a

Do o r tr e kk e r

R e g e l ma t ig e do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal van b e g i n a u gu s t u s t o t i n o k t o b e r e n v a n b e g i n apr i l t o t d i e p i n me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e da t a : 1 . 8 . 1 9 5 8 O u d-He verl e e , 1 . 8 . 1 9 5 9 V i l vo o r de e n 2 1 . 1 0 . 1 9 6 4 Ge nval ; 4 . 4 . 1 9 6 4 S t . Aga tha-R o de e n 2 3 . 5 . 1 9 6 2 S t . Agatha-R o de . E é n waar ne mi ng i n j u n i , dr i e i n j u l i e n é é n i n f e b r u ar i . Twe e r i ngg e val l e n ( s e p t . e n de c e mb e r ) u i t Ne de r l a n d . GROTE Z ILVERRE I GER 9 Egre t t a a l b a a l b a

To e val l ige gas t

To e va l l ige gas t ; é é n w aar n e mi ng 1 7 . 9 . 1 9 6 7 Ne e r i j s e ( A . 1 9 6 9 : 39 ) Vó ó r 1 900 é é n vo n d s t : x r o n d 1 87 4 Corroy- l e - Gr a n d ( va n Havr e 1 9 2 8 : 2 58 ) KLE I NE Z ILVERRE I GER ,

Egre

t t a gar z e t t a gar z e t t a

T o e va ll ige ga s t : 1 0 . 9 . t o t 2 L 1 0 . 1 9 6 2 Ho f s t a d e ( W . 1 9 6 2 : 3 1 0 ) 2 1 e n 2 2 . 4 . 1 9 6 8 D i j l e va ll e i ( O B 3 3 ) 1 5 t o t 1 9 . 5 . e n 2 3 . 5 . 1 9 7 1 Di j l e val l e i ( W . 1 9 7 1 ( A . 1 97 2

To e va l l ige g a s t

20 7 ) 151 )


-5RALRE I GER , Ar d e o l a rall o i de s x

To e val l ige gas t ; 2 . 6 . 1 90 5 Z o u t l e e uw

To e va l l ige gas t é é n vo nds t ( va n Havr e 1 9 2 8

KWAK , Ny c t i c o rax ny c t i c o rax ny c t i co rax

260 )

O nr e g e l ma t ige ga s t

O nr e ge l ma t ige gas t va n j ul i t o t s e p te mb e r ; é é n vo n d s t i n no ve mb e r , é é n waar ne mi ng i n j anuar i e n é é n i n me i .

WOVDAAPJE , I x o b ry chus mi nu tu s mi nu t u s

Z o me r voge l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo g e l ( max imum 1 0 k o ppe l s ) . R e g e l ma t ige d o o r trekk e r i n z e e r k l e i n a a n t al va n e i nde j ul i t o t in s e pt e mb e r e n i n apr il / me i : vr o e g s te e n l aa t s t e d a ta : 5 . 1 0 . 1 9 46 R o o s b e ek e n 3 1 . 3 . 1 9 46 Ne t he n . ROEROOMP , B o taur u s s t e l l ar i s s t e l l ar i s

W i ntergas t

R e g e l ma t ig e do o r tr e kk e r e n w i n t e r ga s t i n z e e r k l e i n aan tal va n s e p te mb er t o t a pr il . E é n waar ne mi ng i n j u l i e n é é n g e val van e e n " z i ng e n d e vo ge l " g a n s de z o me r 1 970 . Twe e j a nuar ivo n d s t e n va n ger i ng d e voge l s u i t Po l e n e n Du i t s l and . O O IEVAARS - C i co n i i da e OO IEVAAR , C i c o n i a c i co nia c i c o n i a

Do o r trekk e r

R e g e l ma t ige do o r tr ekke r i n z e e r k l e i n aan tal va n j ul i t o t e i nd e ok t o b e r e n va n maar t t o t e i nde me i ; vr o eg s t e e n l aa t s te d a t a : 7 . 7 . 1 9 3 3 V i l vo o r de ; 3 . 3 . 1 9 7 3 Gr i mb e rge n ; 25. 10 . 1 968 N ive l l e s e n 2 9 . 5 . 1 9 5 7 K umt i ch . E é n j u n i/ j ul ige va l e n twe e vo nds te n i n no v e mb e r ; dr i e r i ngvo n d s t e n ( s e p t e mb er 2 , no ve mb er 1 ) u i t Du i t s la n d e n Ne d e r l a n d .


- 6-

ZWAR TE OO IEVAAR , C i co nia n igr a

To e val l ig e g a s t

T o e vall ige gas t : augu s t u s 1 9 7 0 Ukk e l 1 2 . 6 . 1 9 7 2 O u d-He ve r l e e ( Orn . Brab . 5 2 ) va n Havr e ( 1 9 2 8 : 2 5 1 ) z o nder d a turn . LEPELAARS EN

c i te er t e e n

vo

(W. nds t

)

t e Pe rk ,

To e val l ig e g a s t

To e vall ige gas t , t o t nog t o e a l l e e n t i j d e ns 1 0 . 5 . 1 9 1 0 O orb e ek ( va n Havr e 1 9 2 8 : 2 5 3 ) 1 7 . 4 . 1 9 5 5 S t . Aga tha-R o d e ( W . 1 9 5 9 213) 1 2 . 4 . 1 9 5 9 S t . Aga tha-R o de ( W . 1 9 5 9 213) 30 . 3 . 1 9 6 2 S t . Aga tha-R o de ( W . 1 9 6 4 2 10 ) 1 2 . 4 . 1 9 6 4 S t . Aga tha-R o de ( W . 1 9 6 4 2 10 ) 30 . 3 . t o t 3 . 4 . 1 97 2 1Di j l e va ll e i ( W . 1 9 7 2 : 1 47 )

ZWAR TE IBI S , Pl ega d i s fal c i ne l l u s

x

3

IB I S SEN - P l a t a l e i da e

LEPELAAR , P l a ta1 e a l e u c or o d ia l e u c or o d i a x

1 97 5 :

l ent etre k

To e val l ige g a s t

To e va l l ige gas t , v ó ó r 1 900 é é n vo n d s t : 1 8 4 8 Gr e z-Tio i ce au ( v . Havr e 1 9 2 8 : 2 5 5 ) FLAMINGO ' S - Pho e n i c o p t e r i dae To e val l ig e g a s t

FLAMINGO , Pho e ni c o p t e r u s r u b e r r o s e u s

x

To e vall ige gas t ; é é n vo nd s t maar t 1 90 2 Mal d e r e n ( v . Havr e 1 9 2 8

26 3 )


-7 EEN DVO GEL S

-

A na t i dae

A na s pla tyrhyn cho s pl a tyrhyn cho s

W ILDE EEN D ,

Jaarvo ge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo g e l o Re g e l ma t ig e d o o r tr ekk e r e n w i n t e r v og e l i n vr i j k l e i n aa n tal va n augu s t u s t o t maar t o C o n ce ntra t i e s va n me e r d a n 5000 ek s o t e Ho fs ta de val l e n s ame n me t d e l ag e t e mpe r a tur e n i n j a nuar i / februar i o Ge r i ng d e vo ge l s u i t S ca n d i nav i ë , U S SR , Ne d e r l a n d , Fra nkr i j k e n van d e e e nde nk o o ie n Me e tk e rk e e n B o r ne m we r d e n vas tg e s te l d i n d e per i o d e j ul i t o t apr il . W I N TER T AL I N G ,

A na s cr e c ca cr e c ca

Jaar vog e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo g e l ; mi n d e r dan 10 k o ppe l s o R e ge l ­ ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i n te r vog e l i n k l e i n aa ntal va n a u gu s t u s t o t no v e mb e r e n va n febr uar i t o t a pr i l o Ge r i ng d e voge l s u i t E ng e l a n d , De ne mark e n , Ne de r l a n d e n de Camargue w e r de n vas tge s te l d van s e p t e mb e r t o t maar t . S I BER I S CHE

TAL I N G ,

A na s f o r mo s a

To e va l l ige gas t

gas t : 2 9 0 1 o t o t 3 o 2 o 1 9 6 3 El s e ne / Br u s s e l (W. 1 964 : 333 ) V6 6 r 1 900 é é n vo n d s t � 2 1 0 1 1 0 1 8 8 8 La Hul pe ( v o Havr e 1 9 2 8 x T o e va l l i g e

Z OMER TAL I N G ,

À na s que rque d u l a que rque d u l a

Z o me r vo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l , mi nde r da n 1 0 k o ppe l s o R e g e l ma t ig e d o or trekk e r va n j ul i t o t s e p t e mb e r e n va n b e g i n maar t t o t b e g i n me i . Vr o e g s te da t umg 27 0 2 0 1 9 6 7 Ho fs ta d e ; twe e waar ne mi nge n i n de twe e de he l ft va n no vemb e r e n twe e i n d e c e mb er . E é n r i ngge val van e e n vog e l g e r i ng d i n de Camargu e .


- 8KRAKEEND , A na s s tr e pe r a

W i n t e rga s t

Do o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n aa n ta l va n s e p t e mb e r to t apr i l ; e nk e l e waar nemi ng e n i n me i . Ver s chil l e nde waar ne mi ng e n i n de p e r i o de j u n i/ augu s t u s 197 3 i n d e Di j l e va l l e i . SMIENT , A na s pe ne l o pe

W i n t ergas t

R e g e l ma t ig e do o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n aa ntal van s e p t e mb er t o t a pr il . Ee n t ie n tal waar ne mi nge n i n d e p e r i o d e me i/ j ul i , vo oral i n d e Tii j l e va l l e i . Dr i e j a nuar ige val l e n va n g e r i ng de vo g e l s u i t Ne d e r l a n d . P I JLS TAAR T , A na s a cu t a a cu ta

W i n t ergas t

R e ge l ma t ig e d o o r tr ekk e r e n w i n t e rga s t i n z e er k l e i n aa ntal va n s e pt e mb e r t o t no ve mb e r e n i n k l e i n a a n ta l va n feb ruar i t o t a pr i l . E nk e l e waarne mi nge n i n me i . SLOBEENJD , A n.as clype_a ta

Jaar vog e l

To e vall ige bro e dvo g e l : Ho fs t a d e 1 944 , Ne e r i j s e 1949 , O ve r i j s e 1959, 1960 e n 196 2 . Do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal van s e p t e mb e r t o t no vemb e r e n i n k l e i n aa n tal va n fe br uar i t o t apr i l ; w i nt e rga s t i n z e e r k l e i n aantal . E nk e l e z o me rwaar ne mi nge n van r e ce n t e d a tum i n d e Di j l e val l e i . E nk e l e waar ne mi ng e n i n augu s t u s , waarva n é é n r i ngvo n d s t va n e e n e e r s te j aar s vqgé l - � i t -Ne de�la ri d . KROONEENID , Ne t t a r u f i na

O nr e ge l ma t ig e g a s t

O nr e g e l ma t ig e gas t s i n d s 1953 , va n s e p t e mb e r t o t d e c e m­ b e r e n i n maar t ; é é n waar ne mi ng i n j u n i , é é n i n j ul i e n twe e i n j anuar i .


-9TO PPEREENID 9

Ay t hya mar i l a mar i l a

O nr e g e l ma t ig e gas t

O nr e ge l ma t ige gas t i n d e per i o de ok t o b e r/ maar t ; é é n waar ne mi ng i n d e e e r s t e he l f t va n augu s t u s e n é é n b e g i n me i o To e va l l ige b r o e dvo g e l W i n t e rgas t T o e va l l ige b r o e dvo g e l i n d e Di j l e val l e i s i nd s 1 9 7 1 0 R e g e l ma t ige d o o r trekk e r e n w i n t ergas t i n k l e i n aantal va n ok t o b e r t o t apr i l o A a nwe z ig i n vr i j k l e i n aan tal t i j d e ns s tr e nge w i n t e r s o

KU I FEEND , Ay thya ful igul a

To e va l l ige b r o e d vo g e l W i nt ergas t To e va l l ige br o e dvo g e l g O u d-He ve r l e e 1 9 5 7 ; Di j l e val l e i e n 1 97 4 0

TA FELEEND � Aythya fe r i na

1 973

R e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i ntergas t i n k l e i n aa n ta l va n ok tob e r t o t a pr il ; v ó ó r trek i n de pe r i o de j u n i/ augu s t u s vo o ral va n 6' 6'o E é n r i ngvo n d s t i n j a nuar i van e e n vo g e l g e r i ng d a l s pu l l u s i n O o s t - Du i t s l a n d o

WI TOO GEEND , Aythya nyr o ca

T o e val l ig e gas t

To e val l ig e gas t 3 L 3 o 1940

O u d-He ve r l e e

1 3 0 3 0 194 3

Ho fs ta de

( G . 1 9 50

37 )

2 5 . 5 . 1 944

Ho fs t a de

(Go

37 )

30 . 6 . 1 9 5 1

Ne e r i j s e

( W . 1 96 4

2 8 . 8 . 1 95 1

S t . Aga t ha-R o de

2 3 e n 24 . 3 . 1 9 6 3 28 . 6 .

( G o 1 9 53 1 950

( W. 1 964

g

3 34 )

(Wo 1 964

g

Di j l e vall e i

to t 4 . 7

9 . 12 . 1 97 3

1 48 )

334 )

O u d-He ve rl e e

. e n 20 . 8 . 1 9 7 2 We e r de ( W . 1 9 7 5

g

3 34 )

( W . 1 97 2

g

32 1 )

3)

Ve r de r z i j n e r no g twe e n i e t g e ho mo l o g e e r d e ge val l e n te Ho fs t a d e o


- 10 BR ILDU IKER 9

Bu c e phal a cl a ngul a c l a ngul a

-

Do o r trekk e r

R e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n a a n ta l va n ok t o b e r t o t apr i l ; vr o e gs te e n l aa t s te da ta : 1 7 . 1 0 . 1 97 3 He ve rl e e e n 19 . 4 . 194 2 S t . Aga tha-R o de . I JSEEN D , C l a ngul a hye mal i s

To e va l l ige g a s t

To e va l l ige gas t : 2 4 . 9 . 1 92 8 O u d-He ve r l .e e ( G . 1 929 : 7 3 ) ( G. 1 956 : 1 1 2 ) 2 . 1 2 . 1 9 52 Ho fs t a de ( W . 1 959 : 33 3 ) 30 . 1 0 . 1959 Ho fs t a de 8 . 12 . 1 96 2 S t . Aga tha-R o de ( W . 1 96 3 : 1 1 8 ) 2 3 . 1 1 . 1 96 3 Ne e r i j s e ( W . 1 964 : 334 ) 1 9 . 1 . 1 9 6 9 O u d-He ve rl e e ( A . 1 96 7 : 1 7 2 )

GRO TE ZEEEEND , Me l a n i t ta fu s ca fu s ca

O nr e ge lma t ig e g a s t

O nr e g e l ma t ig e gas t van e i nd ok t o b e r t o t i n de ce mb e r ; é é n o ve rw i n te r i ng s g e val te Ho fs tade ( w i n t e r 195 1/1952 ) e n twe e waar ne mi ng e n i n de d e r d e de ca d e van maar t : 24 . 3 . 1 9 5 5 Te rvur e n , 2 9 . 3 . 1 970 Ho fs ta de . Z WAR TE ZEEEEND 9 Me l a n i t ta n igra n igra

O nr e ge l ma t ige g a s t

O nr e ge l ma t ige gas t va n e i nd ok t o b e r t o t i n d e c e mb e r ; é é n waar ne mi ng i n feb ruar i ( 18 . 2 . 19 69 Ne e r i j s e ) , twe e i n maar t ( 2 1 . 3 . 19 42 Ne e r i j s e ; 27 . 3 . 1 9 6 6 Ne e r i j s e ) e n é é n i n j u n i ( 1 6 . 6 . 1 9 6 1 K e e rb e rge n ) . BRIL ZEEEE N D 9

x

Me l a n i t t a pe r s pi c il l a ta

To e vall ige g a s t

To e va l l ige gas t , v6 6r 1 90 0 w i n t e r 1 84 5 ( mark t ) Br u s s e l ( v . Ha vr e 1 92 8 : 296 ) De z e s o o r t wer d n i e t o pge no me n i n d e a v i fau na va n Be l g i ë .


-1 1E I DEREEND , S o ma te r ia mo l l i s s ima mo l l i s s ima

O nr e ge l ma t ig e gas t

O nr e ge l ma t ig e gas t va n ok t o b e r t o t i n d e c e mb e r ; 4 . 3 . 1 9 6 2 Ho fs ta de . é é n waar ne mi ng b e g i n maar t : GRO TE ZAAGBEK , Me rgu s me rga ns e r me rga n s e r

W i n t e rgas t

R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i nt e r ga s t i n z e e r kl e i n aa ntal va n o k tob e r t o t a pr il ; vr o e g s t e e n l aa t s te da ta : 1 0 . 1 0 . 1 9 7 1 S t . Aga tha-R o de ; 1 5 . 4 . 1 9 6 3 Ne e r i j s e . E é n o ve r z o me r i ng s g e val � va n 1 0 . 6 . t o t de l aa t s te we e k v a n augu s tu s 1 9 56 Ho fs t a d e 1 w i j f j e i n s l agpe nr u i . MI DDEL S TE

ZAA GBEK 9 Me rgu s s e rra t o r

W i n te rgas t

O nr e ge l ma t ig e w i n t e r ga s t i n z e e r k l e i n aa n tal van no ve m­ b e r t o t a pr il � vo o ral t i j de ns s tre nge w i n t e r s ; vro e g s te , e n laa t s te da ta � 2 6 . 1 1 . 1 9 6 6 Ne e r i j s e ; 1 6 . 4 . 1 9 50 Ho f s ta d e . E é n waar ne mi ng b e g i n me i . NO NNETJE 9 Me rgu s albe l l u s

W i n t e rgas t

O nr e g e l ma t ige w i n t e r gas t i n z e e r k l e i n aa n ta l van no vemb e r t o t maar t 9 vo o ral t i j de ns s tre nge w i n t e r s ; vr o e g s te e n l aa t s te da ta � 1 4 . 1 1 . 1 9 7 2 Di j l e val l e i ; 1 1 . 3 . 1 9 54 Ho fs t a de . BERGEEN D 9 Ta d o r na ta d o r na

W i n te rgas t

N ie uwe s o o r t vo o r Brab a n t s i n d s 1 9 47 : x 1 1 . 2 . 1 9 47 L o t ( G . 1 9 47 g 1 7 0 ) , te Ho f s ta de s i nds 1 9 5 1 9 i n de Di j l e ­ vall e i vo o r he t e e r s t i n 1 9 5 3 e n r e g e l ma t ig vana f 1 9 6 4 . R e g e l ma t ige d o o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n aa ntal va n ok tob e r t o t apr il ; vrn e g s te e n l aa t s te data : 7 . 1 0 . 1 9 7 2 Tii j l e vall e i ; 2 5 . 4 . 1 9 6 5 Di j l e val l e i . Twe e waar ne mi nge n i n s e p t e mb e r , é é n i n me i , é é n i n j ul i e n é é n i n augus t u s .


- 1 2-

To e va l l ige g a s t

CASAR CA 7 Ta d o r na fe r r ugine a N i e uwe s o o r t vo o r Brab a n t s i n d s x

6 . 12 . 1 9 5 7

S t . Aga tha-Ro de ( G .

1 95 8 :

195 7 ; 79 ) ;

t o e va l l ige g a s t : d e z e vo nds t

wer d n i e t o pge no me n i n de A vi fa u na va n Be l g i ë . 27 t o t 2 9 1 0 . 1 9 6 9 Ho fs t a d e 4 e k s . ( W . 1 9 70 : 2 2 ; W . 1 9 7 1 •

3.11 .

to t

.

1 3.

va n Me che l s e ,

12.

1 96 9

1 97 2 :

Ho fs t a d e 1 eks . ( A . 1 9 7 1 17 ) ;

( W . 1 97 1 :

:

:

1ó4 )

1 7 2 ; Av i f .

164 ) .

De z e s o o r t s taa t o p de b e lg is che l i j s t o n der vo orb e h o u d ( mo g e l i jkhe i d va n o nt s na p t e s i e r vo ge l s n i e t u i tge s l o te n ) . GANZEN 7 A n s e r spe c . Ve l e waar ne mi ng e n van g a nz e n b l i j ve n o ng e de t e r mi ne er d ; vermo e d w or d t da t me e r d e r e s o o r t e n all e j ar e n r e g e l ma t ig d o o r tr ekk e n i n vr i j k l e i n aa n tal va n ok t o b e r t o t d e ce mb e r e n i n k l e i n a a ntal va n j a nuar i t o t maar t . 1 9 . 4 . 1 969 Vr o e gs t e e n l aa t s t e da ta : 2 4 . 9 . 1 9 7 3 Perk ; Me s s e lb r o ek . GRAUWE GANS 7 A n s e r a n s e r a ns e r

Do or tr ekker

Do o r trekk e r i n k l e i n aantal va n ok t o b e r t o t de ce mb e r e n van j a nuar i t o t maar t ; w i n t e rvoge l i n z e er k l e i n aantal . Vr o e g s t e e n l aa t s te da ta � 1 4 . 1 0 . 1 9 4 8 Be auve cha i n ; 2 4 . 3 . 1 9 7 4 S t . Aga tha-R o de ; 2 4 . 3 . 1 9 4 5 �i j l e valle i . E é n me iwaar ne mi ng � 1 1 . 5 . 1 9 4 1 -Di j l e va l l e i . KOLGANS 7 A ns e r alb i fr o ns alb i fr o ns

Do o r trekk e r

Do o r trekk e r i n k l e i n aa ntal i n d e p e r io d e j a nuar i/ maar t ; l aa ts t e da tumg 2 8 . 3 . 1 9 70 S t . Aga tha-R o de . Er z i j n g e e n waar ne mi ng e n b ek e nd u i t he t na j aar .


- 1 3DWER GGANS 9 A ns e r e rythr o pu s

x

To e va l l i g e gas t

T o e va l l ige gas t , vó ó r 1 90 0 : n o ve mb e r 1 8 5 6 ( mark t ) Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8

RIE T GANS 9 A ns e r fabal i s

:

27 5 ) Wintergas t

Do o r trekk e r e n w i n te rgas t i n k l e i n aa ntal va n de ce mb e r t o t maar t ; vr o e g s te e n l aa t s t e da ta : 1 6 . 1 2 . 1 9 6 9 S t . Aga tha-R o de ; 2 5 . 3 . 1 9 4 4 S t . Aga tha-Ro de . T i j de ns de s tr e ng e w i n t e r 1 9 6 3 w e r de n de vo rme n fab al i s e n r o s s i cu s vas tge s te l d ; v e r d e r we r de n no g 3 a dul t e r o s s i cu s ­ voge l s g e de te r mi ne er d i n d e Di j l e val l e i va n 1 8 t o t 2 5 . 1 . 1 9 70 . Va n de kl e ine r ie tga ns ( bra chyrhynchus ) we r d s l e ch t s é é n waar ne mi ng ge pub l i ce e r d : 1 5 . 1 2 . 1 97 3 S t . Aga tha-R o d e . O ve r de j u i s te de t e r mi na t ie va n k l e i ne r i e tga n z e n i n fe bruar i e n maar t 1 9 47 z i j n g e e n b i j z o n d e rhe de n b ek e nd ( G . 1 9 5 3 g 1 43 ) . To e val l ig e gas t

SNEEUWGANS , A ns e r caerul e s c e ns To e val l ige gas t :

10 ) 1 9 . 3 . 1 9 6 5 S t . Aga tha-R o de e n Ne e r i j s e ( W . 1 9 6 7 ok t o b e r 1 969 R o s i è r e s ( W . 1 97 1 : 1 7 1 ) 2 3 . 4 . 1 9 7 1 S t . Ag a tha-Ro de ( W . 1 97 1 : 1 7 6 ) He t i s vr i j we l z ek e r d a t he t h i e r o m é é n e n d e z e l f d e s ie r vo ge l gaa t , d i e e rge ns o nt s na p t e . IDe s o o r t wor d t h i e r ve r me l d maar wo r d t n i e t a l s e e n w il de v o g e l e rk e n d . To e val l ige gas t

RO T GANS 9 Bra nta b e r n i cla b e r ni cl a

x

To e val l ige gas t : 6 . 2 . 1 9 44 o mg e v i ng T i e ne n

( G . 1 9 44

79 )


- 1 4BRANTIGANS , Bra n ta l e u co ps i s

To e val l ige g a s t

To e va l l ige gas t : 1 6 . 1 . 1 9 6 3 Zave n t e m 3 gr o e pe n va n ca . 30 ek s .

Z ZW

( G. 1 96 4 : 6 2 )

4 . 1 2 . 1 9 6 6 Ho fs t a d e 2 8 , 9 e n 8 e k s . ZW ( P . H e r r o e l e n e n G . Va n S t e e nk i s te ) . 1 8 . 1 0 . 1 9 6 7 Me l s b r o ek ca 7 0 e k s . i n twe e gr o e pe n ZW ( P . He rr o e l e CANA1IESE GANS , Bra n ta ca na d e ns i s

To e vall ige g a s t

To e va l l ige gas t : de c e mb er 1 9 48 t o t feb r uar i 1 9 49 Br u s s e l 2 e k s . ( O . B . 3 3 ) 6 . 2 . 1 9 6 3 O u d-He ve r l e e 4 e k s . ( W . 1 96 3 : 1 1 7 ) ( W . 1 97 3 : 1 89 ) 2 1 . 2 . 1 97 3 Ho fs tade 7 ek s . B i j de e e r s te e n de der de waar ne mi ng d i e n t r e k e n i ng g e ­ h o u de n me t d e mo ge l i jkhe i d van o nts na p t e s i e r vo ge l s . N I JLGANS , Al o po che n aegypt ia c a x

x

x

To e val l ige g a s t

T o e val l ig e gas t : 4 . 1 2 . 1 90 6 Le uve n imm. � ( ve r z . K . B . I . N . , O . B . 5 4 ) 20 e n 2 1 . 4 . 1 9 6 9 Ne er i j s e ( A . 1 97 1 : 1 7 3 ) 1 0 . 4 . 1 9 ? 1 Ne e r i j s e ( W . 1 97 1 : 1 77 ) 1 7 . 1 . 1 97 3 Perk 1 � ( ve r z . K . B . I . N . , W . 1 9 7 5 8 ) Vó ó r 1 90 0 é é n vo nd s t : 2 80 , 0 B . 5 4 ) 1 0 . 6 . 1 8 89 Cl e e rb e ek/H o uwaar t ( v . Havre 1 9 2 8 •

])e s o o r t wo r d t h i e r ve r me l d maar w o r d t n i e t· a l s e e n w il de vo g e l e rk e nd . KNO BBELZWAAN 9 Cygnu s o l or

Jaarvo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo g e l i n hal fw i l de s taa t ; e er s t e b r o e dge val : 1 0 . 5 . 1 90 9 La Hul pe ( ve r z . K . B . I . N . ) . IDo o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n a a n tal va n s e p t e mb e r t o t maar t , vo o ral i n de Di j l e val l e i .


WILJJE ZWAAN 9 Cygnus cygnu s

Winterga s t

R e ge l ma t ig e do o r tr e kk e r e n w i n t e r ga s t i n z e er k l e i n a a n tal va n hal f ok t o b e r t o t a pr il , vo o r al i n d e Di j l e val l Twe e waar ne mi ng e n i n me i . Vr o e g e r e waar ne mi ng e n va n gr o e pe n va n me e r dan �O s z i j n vermo e de l i jk t o e t e s chr i j ve n aa n de K l e i ne zwaa n . KLE INE

Z WA AN

,

Cyg nu s

b e w i ck i i

W i n te r ga s t

Vo o r he t e e r s t herk e n d i n 1 9 5 6 � 1 0 . 3 . S t . Aga tha-Ro d ( W. 1 957 � 6 4 ) . R e g e l ma t ig e d o o r tre kk e r e n w i n t e r gas t i n z e e r k l e i n a a n tal van hal f ok t o b e r t o t e i nde a pr il 9 vo oral i n de' Di j vall e i . ARENDEN 9 BU I ZER DEN . e n K IEKENDIEVEN AREN DEN ,

-

A c c ipi tr i da e

Aqu i l a spe c . Er z i j n e nk e l e waar ne mi nge n b ek e nd u i t he t na j aar

ar e nde n waarva n de j u i s te s o o r t n i e t k o n wo r de n ge de t e r mj de gege ve ns d ie h i e r o nder vo lg e n b e r u s t e n b i j na u i t s l u i t e o p b e w i j s s t ukk e n . S TEE NAREND 9

x

x

Aqu i l a chrys aë t o s chrys a ë t o s

To e va l l ige gas t ; é é n vo nds t � r o nd mi d de n fe bruar i 1 9 5 9 O t t e nb urg ( W . 1 9 5 8 Vó ö r 1 900 é é n vo n d s t : no ve mb er 1 8 8 8 Je t t e ( v . Havr e 1 9 2 8 226 )

S CHREEU WAREND , Aqu ila po mar i na po mar i na

x

To e val l ige gas t ; 2 5 . 6 . 1 9 2 7 La Hul pe

é é n vo nds t : ( G . 1 9 27 � 3 2 )

To e val l ig e 3 10 )

To e val l ig e


- 16 -

IDWER GAREND9 H i er aaë t u s pe nna t u s pe nna tus x

To e va l l ige gas t ; é é n vo nds t : r o nd 1 5 0 6 0 1 9 5 3 He ikr u i s ( G o 1 9 6 3

BU I ZER D 9 Bu t e o b u te o

To e val l ige gas t 26 )

Jaarvo g e l

Z e e r s chaar s e br o e d v o g e l ; r e ge l ma t ig e d o n r tr ekk e r e n w i n t ergas t i n k l e i n aa ntal va n s e p t e mb e r t o t de c e mb e r e n va n f e b r uar i t o t me i o O ve r z o me r e nde vo g e l s e n vr o e ge tr ekk e r s i n . de maa n d e n j u n i to t augu s tu s o Te r ugme l d i nge n van g e r i ng de vo g e l s u i t S ca n d i nav i ë ( vo oral Zwe de n ) 9 Ne der l a n d e n Tiu i t s l a n d i n d e per i o de ok t o b e r t o t a pr il o A fw i j k e n de ek s e mplar e n ( b v o me t ve e l w i t i n de s taar t ) w o r de n g e makk e l i jk al s r u igpo o tb u i z e r de n aa nge z i e n . Va n d e Valkb u i ze r d ( Bu t e o b u t e o vul p i nu s ) i s é é n r i ng­ vo n d s t b ek e n d � x 27 0 1 2 0 1 9 6 2 Go e ts e nho ve n 9 vo g e l g e r i ng d a l s pul l u s i n j u n i 1 9 5 1 i n F i nl a n d ( G o 1 9 6 3 � 6 0 3 ; alh i e r s taa t v e rk e e r de l i jk " Go s s o mo nt " vo or Go s s o n c o ur t , fra ns tal ige naam vo o r de g e me e nt e Go e ts e nho ve n ) o Ee n twe e de r i ngvo n d s t k a n o ok t o t d e z e o nd e r s o or t wo r d e n g.e r e k e n d � x 1 0 0 1 o 1 9 5 9 Ge e tb e t s ; de v o g e l wer d al s o p­ val l e nd k l e i n va n g e s ta l t e b e s chr e ve n d o o r d e me l de r o H i j w e r d al s pul l u s ger i ng d i n augu s t u s 1 9 5 8 t e La t ikb e rg/ Zwe d e n ( 6 4 ° 39 N 1 7 ° 0 5 E ) e n i s d u s a fk o ms t ig va n he t g e ­ b ie d b o ve n d e 6 2 ° N waar b u te o e n vul pinu s naa s t e lkaa r bro e de n z o nde r no e me ns waar d ig e b a s tar de r i ng o RU I GPOO TBU I ZER D j Bu t e o l ago pu s l ag o pu s

O nr e ge lma t ig e g a s t

O nr e ge l ma t ige d o o r tr ekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n a a n tal van ok t o b e r to t a pr il ; vr o egs t e d a t u m � 5 0 1 0 0 1 9 47 He verl e e o E é n waar ne mi ng i n me i o T i j de ns he t na j aar 1 9 3 1 e n de daar o p v o l g e nde w i n t e r gre e p e e n i nvas i e van de z e s o o r t plaa t s o


- 1 7-

SPERWER , A c c ipi t e r n i s u s n i s u s

Jaar vo g e l

Z e e r s chaar s e br o e dvoge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr ekk e r e n w i n t e rgas t i n z e er k l e i n aantal va n e i n d e s e p t e mb e r t o t d e c e mb e r e n va n fe bruar i t o t a pr il . Ge r i ng de voge l s u i t S ca n d i navië , Ne d e r l a n d e n Du i t s l a n d w e r de n vas tge s te l d i n de per i o de s e p t e mb er t o t a pr il . HAV IK , A c c ip i t e r ge n t i l i s ge n t i l i s

Jaar v o g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvoge l ; b u i t e n d e b r o e d t i j d zwe r f­ vo g e l i n z e er k l e i n aa ntal . De br o e dpo pul a t i e va n Be lg i ë b e ho o r t waar s ch i j nl i j k t o t de vo r m gal l i naru m ; o ve r he t vo o rk o me n va n d e gr o te r e s ca n d i na v i s che vorm ge n t i l i s z i j n g e e n g e g e ve ns b e k e nd . ROIDE

'

.

WOUW , Milvus mi lvus milvu s

Do o r tr e kk e r

R e g e l ma t ige d o o r trekk e r i n z e er k l e i n aantal van maar t t o t a pr i l e n va n e i nde s e p te mb er t o t no ve mb er ; vr o e g s te e n l aa t s t e da ta : 20 . 3 . 1 9 6 5 S t . P i e ter s -R o de , 2 2 . 4 . 1 9 7 3 Bo s vo o r de e n 2 6 . 9 . 1 9 70 He verl e e , 2 4 . 1 1 . 1 9 6 3 O u d e r g e m . Va na f 1 9 6 6 waar ne mi nge n ge d ur e nde de a n d e r e maa n d e n ( j a nuar i 1 9 febr uar i 2 , me i 1 , j u n i 2 , j u l i 1 , augu s t u s 1 e n d e c e mb e r 2 ) .

Z WAR TE

WOUW , Milvus migra ns migr a ns

Do o r tr e kk e r

R e g e lma t ig e d o o r trekk e r i n z e e r k l e i n aantal i n apr i l/ 21 . 4. 1963 me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e data : 2 1 . 4 . 1 9 6 2 Hal l e , O u d-He ve r l e e e n 1 5 . 5 . 1 9 6 6 Ho e ilaar t . E é n waar ne mi ng i n augu s t u s , dr i e g e val l e n i n s e p t e mb e r , é é n b e g i n j u n i e n é é n i n j a nuar i . I n 1 9 7 3 w e r d e n i n d e Di j l e va l l e i 1 t o t 3 e k s . vas tg e ­ s te l d i n a pr i l / me i e n 1 e k s . i n j ul i/ aug u s t u s .


- 1 8ZEEAREND ,

H al iae ë tu s

alb i c il l a alb i c il l a

T o e v a ll i g e gas t

x

To e vallige gas t i n d e per i o de ok t o b e r/ j a nuar i : b e g i n o k t o b e r 1 9 20 Humb e ek ( G . 1 9 20 : 1 24 )

x

1 6 . 10 . 1 9 28

O ve r i j s e ( G . 1 9 29 : 6 8 ) 2 6 . 1 2 . 1 9 5 6 Ho fs t a d e ( W . 1 9 5 7 : 1 4 8 ) 3 1 . 1 . 1 97 0 N e e r i j s e ( w . 1 97 2 : 300 ) 1 1 t o t 1 5 . 1 2 . 1 9 7 3 Pe rk ( w 1 9 7 5 : 4 ) 0

ZWAR TVLEU GELWOUW , El a nu s cae r u l e u s caerul e u s

To e vall ige gas t

To e va l l ige gas t ; vó ó r 1 900 é é n vo n d s t : x

me i 1 8 47 Bo s vo o r d e

WESPEND IE F,

Pe r ni s apivor u s

( v . Havr e 1 9 2 8

2 46 ) Z o me r vo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; d o o r trekk e r i n z e e r kl e i n a a n tal va n augu s t u s t o t ok t o b er e n ya n a pr il t o t j u ni ; vr o eg s te e n l aa t s t e d a t a : 2 9 . 3 . 1 9 4 8 Me e r daal w o u d e n 2 5 . 1 0 . 1 88 1 O pheyl i s s e m. E é n ge val i n no vemb e r . T i j de ns i nva s ie j ar e n ( 1 9 30 , 1 9 3 1 , 1 9 3 5 , 1 9 4 5 , 1 9 4 9 , 1 9 5 . 1 9 5 9 ) d o o r trekk e r i n he t na j aar i n k l e i n a a n t al . O ve r z o me r e nde we s pe n d i e ve n b u i t e n d e geke nde br o e dplaa t· s e n z i j n me e s tal bro e dvo g e l s waarvan gewe t e n i s da t z e e e n gro te ak t ie s traal he b b e n .

BRU INE

C ir cu s a e r ug i no s u s a e r ug i no s us T o e vall ige br o e dvog Do o r trekker To e vall ige bro e dvo g e l in de D i j l e v al l e i in 1 9 4 5 , 1 9 5 6 , 1 958 e n 1 965 . _ R e g e lma t ig e d o o r tr ekke r i n z e e r k l e i n a a n tal van j ul i t o t o k t o b e r e n va n maar t t o t me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e da ta : 2 . 7 . 1 9 60 S t . Aga tha-R o d e , 30 . 1 0 . 1 9 6 6 O ve r i j s e , 8 . 3 . 1 9 5 3 Tervur e n e n 1 5 . 5 . 1 9 6 7 S t . J o r i s - We e r t . Enk e l e w aar ne mi ng e n i n j u n i e n no ve mb er , é é n i n d e c e mb e e n twe e i n j anuar i . E é n r i ngvo n d s t va n e e n pu l l u s u i t Du i t s land . K IEKENDIE F ,


- 1 9-

BLAUWE K IEKENDIE F , C ir cu s cya ne u s cya ne u s

W i n t e rgas t

Do o r trekk e r e n w i n t e r ga s t i n z e e r k l e i n aantal va n ha l f s e p t e mb e r t o t a pr il ; vr o e g s t e e n l aa t s t e d a t a � 1 9 0 9 0 1 9 7 3 I t tr e e n 2 3 0 4 0 1 97 3 S t o Aga tha-R o de o E é n waar nemi ng b e g i n s e p t e mb e r e n é é n b e g i n me i o E é n r i ngvo nds t i n apr il va n e e n pu l l u s g e r i ng d i n Zwe de n o S TEPPENK IEKENDIEF , C ir c u s ma cr o ur u s x

x

T o e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t ; é é n vo nds t : 1 3 . 4 . 1 9 2 1 B o u s val ( G . 1 9 2 2 : 2 ) Vó ó r 1 900 é é n vo n d s t : 1 o 5 o 1 8 8 8 Be auve cha i n ( G . 1 9 2 2 � 2 )

GRAUWE K IEKENDIE F , C ir cu s pygargu s

ToB val l ige b r o e d vo g e l Do o r trekk e r

To e va l l ige b r o e dvoge l i n d e �i j l e va l l e i i n 1 9 4 2 e n 1 9 56 0 Do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa n tal i n augu s t u s / s e p t e mb e r e n i n maar t/ apr i l ; é é n waar ne mi ng i n j ul i e n é é n i n me i o Dr i e r i ngvo n d s te n i n augu s t u s / s e p t e mb e r va n pul l i g e ­ r i ng d i n Ne de r l a n d o SLANGENAREND , C ir caë t u s gal l i cu s gall i cu s x x

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t , vó ó r 1 900 : z o n d e r da tum, Z o n i ë nwo u d/ La Hu l pe ( v . Havr e 1 9 2 8 s e p t . 1 890 b i j Wavr e ( v o Havr e 1 9 2 8 : 247 )

2 47 )

VISAREN DEN - Pand i o n i dae

VISAREND , Pa n d i o n hal iae t u s hal iae t u s

Do o r trekk e r

Do o r trekk e r i n z e e r k l e i n a a n t a l va n augu s tu s t o t e i nde ok t o b e r e n va n e i n d e maar t to t d i e p i n me i ; vr o e g s t e e n l aa t s te d a ta : 7 . 8 . 1 9 48 Tii j l e val l e i , 2 9 . 1 0 . 1 9 6 5 Ne e r i j s e e n 1 5 . 3 . 1 9 4 8 Di j l e va l l e i , 2 4 o 5 . 1 9 6 4 D i j l e vall e i . Dr i e g e va l l e n i n no ve mb e r e n dr i e i n j u n i o E é n r i ngvo nds t i n ok t o b e r va n e e n pul l u s g e r i ng d i n Zwe d e n


- 20 VALKEN - Fal co n i dae SLECHTVALK , Fal c o pe regr i nu s pe regr i nu s

W i n tergas t

�o o r tr ekk e r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n a a n tal va n augus t u s t o t apr il ; vr o e g s t e e n l aa t s t e da ta : 8 0 8 0 1 9 4 1 e n 30 0 4 0 1 9 4 8 Be a u ve cha i n o

E é n waar ne mi ng b e g i n j ul i e n dr ie i n d e e er s te he l ft va n me i o S MELLEKEN , Fal co co l umb ar i u s ae s al o n

Do o r trekk e r

Tio o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa n tal i n o k t o b e r/ no ve mb e r . e n va n fe b r u ar i to t apr il ; vr o eg s te e n l aa t s te data : 2 o 1 0 o 1 9 38 O u de rge m , 2 8 0 1 1 0 1 9 6 4 S t o J o r i s -W i nge e n 2 1 0 2 0 1 9 6 5 Eve rb e r g , L 4 o 1 9 6 4 Hal l e o E é n waar ne mi ng i n j ul i 9 é é n i n augu s t u s e n é é n b e g i n j a nuar i o Twe e r i ngvo nds te n i n no ve mb e r e n i n he t vo o r j aar va n vo ge l s g e r i ng d o p do o r tr e k i n Ne d e rl a n d e n i n de pro v i n c ie A n twë r pe n o BOOMVALK, Fal c o s ubb u t e o s ubb u te o

Z o me r vo g e l

Z e er s chaar s e b r o e dvo ge l ; do o r tr ekke r i n z e e r k l e i n aa n tal van augu s tu s to t i n o k t o b e r e n i n apr il / me i ; vr o e g s te e n l aa t s t e da ta : 1 5 0 8 0 1 9 6 8 Pe rk , 1 8 0 1 0 0 1 9 6 4 Me s s e lb r o ek e n 2 o 4 o 1 9 49 Te r vur e n , 2 5 0 5 0 1 9 60 Ga nshor e n o Twe e waar ne mi nge n i n d e e e r s te he l f t van no ve mb e r , é é n r i ngvo n d s t i n d e c e mb e r va n e e n vo ge l g e r i ng d i n L i taue n , é é n o ve rw i nt e r i ng s p o g i ng ( t e Ti il b e e k va n s e p t o 1 9 6 4 to t 3 j an o 1 9 6 5 : é é n vo n d s t i n de e e r s te he l ft va n j anu ar i e n é é n r i ngvo n d s t e i nde j u n i va n e e n twe e de j aar s vo g e l u i t Ne de r la n d o I n augu s t u s / s e p t e mb e r wo r d t d e b o o mvalk vaak o pge me rk t i n de b u ur t van s l aappl aa t s e n va n kw ik s taar te n e n zwal uwe n .


-2 1-

ROODPOO TVALK 9 Fal c o ve s pe r t i nu s ve spe r t i nu s

To e va l l ige gas t

To e val l ige gas t , vó ó r 1 90 0 � x 2·. 9 . 1 89 8 K u mt i ch ( v . Ha vr e 1 9 2 8 g 2 2 1 ) . O ve r de waar ne mi ng o p 2 . 1 2 . 1 9 35 t e B e a u ve cha i n ( G . 1 9 36 : 1 7 8 ) z i j n g e e n b i j z o, n d e rhe de n b ek e n d . TO RENVALK ,

Fal c. o t i n nu n c ul u s t i nnu n c u l u s

Jaarvo ge l

Z e e r s chaar s e bro e dvo ge l 9 i n a a n tal t o e ge no me n s i n d s d e · vo l l e d ige b e s che rmi ng va n de dagpr o o ivo ge l s 9 de b e pe rk i ng va n de vo ge l va ng s t e n do o r he t u i tha nge n va n ne s tbakk e n . R e ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n ze e r k l e i n aan tal va n a ugus t u s t o t no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n i n maar t/ apr i l . W i n t e r vo ge l i n z e e r k l e i n aa n tal . Wo r d t vaak waarge no me n b o ve n de gras b e rme n van de a u t o ­ s nelwe ge n . HOENDER S -

KORHOEN ,

T e t rao n i dae

L yr u r u s t e t r ix t e tr i x

T o e val l ige bro e dvo g e l To e val l ige gas t

To e vall ige bro e d v o g e l i n 1 97 4 i n d e s tr e ek va n Ave rbo de . To e va l l ige gas t g x 1 . 3 . 1 9 3 5 S t . Ge ne s i u s -R o de ( ve r z . KBIN ) x 3 1 . 3 . 1 9 46 Perwe z ( G . 1 9 46 � 6 7 ) 1 5 . 7 . 1 9 59 Gr i mb e rge n ( G . 1 9 5 9 g 4 30 ) 1 5 . 7 . 1 9 7 3 Zave n te m ( W . 1 97 4 g 20 ) HA ZELHOEN ,

x

Te tra s te s b o na s i a rupe s tr i s

To e val l ige ga s t

To e va l l ige gas t 9 ve r mo e de l i jk va n vó ó r 1 900 z o n d e r da tum9 V i l vo o r de . ( i n de ve r z . KBIN s i n d s me i 1 9 3 3 )


- 2 2PA TR I J ZEN , KWAR TEL . e n

FA ZAN T

- Pha s i a n i da e

RO DE PA TR I J S , A l e c t o r i s r u fa r u fa

To e vall ige ga s t

To e va l l ige ga s t : x

z o n d e r da tum, Le uve n

( v . Havre 1 9 2 8 : 4 2 5 ) ( v . Havre 1 9 2 8 : 4 2 5 )

z o n de r da tum, T i e ne n vó ó r 1 6 . 9 . 1 9 5 0 i n de Ha l l e n te Br u s s e l ( G . 1 9 50 : 2 4 2 ) x x na j aar 1 9 5 9 B ie rbe ek De s o o r t w o r d t hier verme l d maar wor d t n i e t al s e e n w il de vo g e l e rk e n d . x

PATR IJS , Pe r d ix per d ix pe r d ix

Jaarvoge:l

_

Vr i j talr i jk e bro e dvo ge l ; s ta n dvo ge l . Zwer fbewe g i nge n o ve r k o r t e a fs tande n . Twe e r i ng vo nd s te n i n s e p t e mb e r va n twe e twe e de j aar s ­ vo ge l s u i t Ne de r l a n d . Va n d e r o e s tk l e ur ige mu ta t ie 11mo n ta na " i s é é n vo n d s t b ek e n d : x s e p t . 1 9 20 o mg e v i ng T ie ne n ( G . 1 9 2 1 : 6 7 ) . KWAR TEL ,

Co tur n ix co tur n ix co tur n ix

Z o me r vo ge l

S chaar s e , t i j de ns i nvas ie j ar e n vr i j s chaar s e br o e d­ vo g e l ; is s i n d s 1 9 3 1 in aa n tal t o ege no me n , vo o ral me rkb aar in 1 9 37 , 1 9 5 2 e n 1 9 6 1 e n t i j de ns de i nvas i e j ar e n : 1 9 47 e n 1 96 4 . R e ge l ma t ige do o r tr ekk e r i n k l e i n aan tal va n i;iugu s t u s t o t ok t o b e r e n �a n apr i l t o t j uni ; vro e gs te e n l aa t s te da ta : 1 5 . 1 0 . 1 9 6 6 Ne d e r okke r z e e l e n 1 0 . 4 . 1 9 49 o mg e v i ng L e u ve n , 9 . 6 . 1 9 6 4 Wo l uwe . R o e pe n d e voge l s d ie ' s na c h t s ge ho o r d wor de n i n j u n i/ j ul i b o ve n aggl o me r!;i t i e s k u nne n no g d o o r trekke r s z i j n o f l ok a l e vo ge l s d ie z i ch ve rplaa ts e n we ge ns ver s to r i ng . Twe e vo n d s te n i n no ve mb e r .


- 2 3-

Jaar vo g e l

�A Z ANT , Phas i a nu s c o l ch i c u s

Tal r i j k e bro e dvo g e l , i nge vo e r d i n he t mi d d e n va n de 1 8 de e e uw . S ta n dvo ge l , d ie z i ch k a n ve rplaa t s e n t i j de ns he t j a ch t­ se izoe n. KRAANVO GELS

-

Gr u i dae

KRAANVO GEL , Gru s gru s gru s

no o r t r e kk e r

R e g e l ma t ig e do o r tr ekk e r i n k l e i n aa n ta l va n e i n de s e p­ t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n fe br u ar i t o t b e g i n apr il ; vro e g s t e e n l aa t s te waar ne mi nge n � 2 4 . 9 . 1 9 7 2 Cl ab e cq , 2 5 . 1 1 . 1 9 47 T i e ne n e n 1 1 . 2 . 1 9 46 W il l e br i nge n , 8 . 4 . 1 9 7 4 He r e n t . E é n waar ne mi ng e i n d e a ugus t u s , é é n b e g i n s e p t e mb e r , twe e i n de c e mb e r e n twe e i n de twe e de he l ft va n j anuar i . RALLEN e n BLESHOENDERS WATERRAL , Ral l u s aqua t i c u s aqua t i cu s

-

Ral l i da e Jaarvo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e d v o g e l . Do o r trekke r i n z e er k l e i n aa ntal va n augu s tus t o t no v e mb e r e n i n maar t/ apr i l . W i n t e rvo ge l i n z e e r k l e i n a a n tal , r e g e l ma t ig i n mo e r a s s ig e o f l i cht o ve r s tr o o mde b o s s e n . Eén vo ge l ger i ng d e i n de s e p t e mb e r we r d i n apr i l u i t IDu i t s l a n d t e r ugge me l d ; e e n twe e de i n Du i t s l a n d g e r i ng d w e r d e i nde j anuar i t e As s e d o o d ge vo nde n . POR CELEINHOEN , Por z a na por za na

Z o me r vo ge l

Z e er s chaar s e b r o e dvo ge l i n de Di j l e va l l e i e n ve rmo e de ­ l i jk o ok i n de vall e i va n d e De me r . Do o r tr ekk e r i n z e e r k l e i n aantal i n augus t u s / s e p t e mb e r e n i n maar t/ apr il . Twe e waar ne mi nge n i n no ve mb e r e n twe e g e val le n i n de c e mb e r waar va n é é n r i ngvo nds t va n e e'n e e r s te j aar s vo g e l u i t IDu i t s l a n d "


- 2 4KWAR TELKO N I N G ,

Cr e x crex

Do o r tr e kk e r

Do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa n tal i n augu s t u s / s e p t e mb e r e n i n me i/ j u n i ; vr o e g s te e n l a a t s te da ta : 20 . 8 . 1 9 59 R o t s e l aar , 2 2 . 9 . 1 9 6 6 P e rk e n 2 9 . 4 . 1 9 6 7 S t . Aga tha-R o d e , 2 2 . 6 . 1 9 6 2 S t . Aga tha-R o de . E é n waar ne ming i n d e twe e de he l ft va n j ul i . Gal l i nul a chl o r o pu s chl o r o pu s

WA TERHOEN,

Jaarvoge l

Vr i j tal r i jke b r o e d vo ge l ; do o r trekk e r e n w i n te rgas t i n vr i j k l e i n a a n tal van augu s t u s t o t no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n febr u ar i to t a pr il . V e r p l aa t s i nge n o nd e r i nvl o e d va n vo r s t o f d o o i t o t i n o f va na f j a nuar i . MEERK O E T,

Ful i ca a tr a a tra

Jaarvogel

S chaar s e bro e dvo ge l ; d o o r trekk e r e n w i n t e rgas t in vr i j k l e i n a a n tal va n augu s t u s t o t i n de c e mb e r ( vo o ral in ok t o b e r ) e n i n fe br uar i/ maar t ; vro e g s te e n l aa ts te data : 20 . 8 . 1 97 1 S t . J o r i s -W i nge e n 2 8 . 3 . 1 9 6 3 El s e ne . Wa n ne e r d o o r s tr e nge vo r s t d e vi J ve r s d i ch tvr ie z e n v e r­ pl aa t s e n d e me e rk o e te n z i ch naar i j s vr i j e r iv i e re n e n k a nal e n TRAPPEN

GRO TE

x x x

x

TRAP ,

O t i s t ar da tar da

-

O t i d i dae To e vÇLl l ige gas t

To e va l l ige gas t : r o n d 1 900 K e rk o m ( G . 1 9 5 2 : 4 3 ) j an uar i 1 9 3 1 K e rk o m ( G . 1 9 5 2 : 4 3 ) b e g i n fe br . 1 9 1 2 B e a uve cha i n ( G . 1 9 1 2 : 1 1 ) 9 . 2 . t o t 7 . 3 . 1 9 6 3 Be ige m 1 6 ek s . ( G . 1 9 6 3 : 3 2 3 ) 5 . 3 . 1 96 3 Lo nderze e l ( W . 1 9 6 3 : 1 48 ) b e g i n maar t 1 9 6 3 Pe rk ( G . 1 9 6 3 : 3 3 1 )


- 2 5-

KLE INE TRAP , O t i s t e trax x x

x

_

To e va l l ige gas t , vó ó r 1 900 : 6 . 1 . 1 8 5 3 L e uve n ( vo rm o r i e ntal i s , v . Ha vr e 1 9 2 8 � 40 9 ) aug . 1 8 8 4 Corroy- l e - Gr a n d ( vo rm t e trax , v . Havre 1 9 2 8 : 40 8 )

KRAA GTRAP , Chl amyd o t is u n d ul a ta ma cqu e e n i i x

To e vall ige ga s t

To e va l l ig e g a s t

To e va l l ige ga s t , v ó ó r 1 900 : de c e mb e r 1 8 4 4 R o t s e l aar ( v . Ha vr e 1 9 2 8 � 40 9 ) 1 3 . 1 2 . 1 8 46 S t . S t e ve ns - Wo l uwe ( v . Havr e 1 9 2 8 � 4 1 0 ) S CHOLEK S TER S - Hae ma t o po d i dae

S CHOLEK S TER , Ha e ma t o pu s o s tral egu s o s tral egu s

O nr e ge lma t ig e gas t

O nr e g e l ma t ig e gas t i n n o ve mb e r e n i n de p e r i o de m�ar t t o t me i ; vr o e gs t e e n l aa ts t e data � 2 8 . 1 1 . 1 9 39 Ho fs t a d e e n 30 . 5 . 1 9 7 2 Di j l e va l l e i . 1 1 . 3 . 1 9 7 3 O u d-He ve rl e e , E é n vo nds t i n s e p t e mb e r , é é n waar ne mi ng i n j anuar i e n é é n i n fe b r u ar i . PLEVIEREN - Chara dr i i da e K IEVI T , Va ne l l u s va ne l l u s

Jaar vo g e l

S chaar s e bro e dvo ge l , va n o u d s he r i n de De me rval l e i ( o . a . Averb o d e 1 9 37 , 1 9 38 ; R o t s e l aar r e e d s vó ó r 1 9 50 ) ; he e f t z i ch s i nds d ie n ge l e i de l i j k u i tgebre i d : s i n ds 1 9 5 4 i n de s tr e ek va n V i l vo o r de , Berg ( 1 9 5 5 ) , vl i e g ve l d va n Me l sbr6 e k ­ Zave n te m ( tu s s e n 1 9 5 4 e n 1 9 58 ) e n i n l a t e r e j ar e n i n de o m­ l igge nde g e me e n te n t u s s e n Me che l e n , V i l vo o r de e n Kampe nho u t . I n de Di j l e val l e i s i n d s 1 9 5 6 , me t u i tbre i d i ng naar B ie rb e ek , Be a uve cha i n , vl i e gve l d va n B e a u ve cha i n , Hamme ­ Mil l e ( 1 9 6 5 ) , Ne e r i j s e e n Be r te m ( 1 9 6 6 ) 9 ve r de r e k o l o n i s a t ie i n de dr i e ho ek Le u ve n- Me che l e n-Aar s cho t s i n d s 1 9 6 1 . Te n no o r d-we s te n va n Br u s s e l s i n d s 1 9 5 8 t e Z e l l ik . R e ge l ma t ige do o r trekk e r i n vr i j gr o o t aantal ; vó ó r trek vana f e i nde me i , he r fs t tr ek va n s e p t e mb e r t o t in no ve mb e r .


- 26T i j de ns z a ch t e na j are n co n c e n tr a t i e s ( t o t 3 . 0 0 0 ek s . ) o p he t vl i e g ve l d van Me l s br o e k - Z ave n t e m , i n de val l e i ë n va n de De me r e n va n de Di j l e e n i n de s tr e ek va n Hal l e . B i j aa n­ ho u de n de vo r s t e n s ne e uwva l mas s a l e do o r tr e k e n a f t o ch t va n pl e i s te r e n de gr o e pe n . W i nt e r vo g e l i n k l e i n a a n ta l t o t vr i j k l e i n a a n t al vo l ­ g e ns d e s tre nghe i d va n d e w i n t e r s . Vo o r j aar s tr e k va n febr uar i to t b e g i n apr il ( vo o ral i n maar t ) � vaak o nd e rb r ok e n do o r " r e tr o migr a t ie " o nd e r i nvl o e d va n o ng u n s t ige we e r s o ms t a n d ighe de n . Z ILVERPLEVIER , Char a dr i u s s qua tar o l a

To e val l ige gas t .

To e vall ige gas t h e r fs t 1 9 4 4 , Ho fs t a d e ( G . 1 9 50 : 40 ) 9 . 10 . 1 95 4 Ho fs ta de ( G . 1 9 5 6 : 1 1 5 ) Berg 2 ek s . ( G . 1 9 6 3 � 7 8 ) 26 . 5 . 1 96 1 1 47 ) 1 J i j l e val l e i 8 ek s . ( A . 1 9 6 7 4 . 1 2 . 1 96 5 5 10 1 968 1J i j 1 e val 1 e i ( A 1 9 7 2 : 1 67 ) 2 4 . 9 . 1 97 2 O u d- He ve rl e e ( W . 1 97 3 : 2 5 ) Di j l e val l e i 2 e k s . ( Fd C Ave s 1 97 3 28 . 9 . 1 97 2 O u d-He ve r l e e ( W . 1 97 3 : 1 9 1 ) 1 1 3 1 97 3 •

0

.

25)

0

GO U DPLEVIER , Pl uv ial i s apr i ca r ia

W i nt e rgas t

R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i n te rgas t i n z e e r k l e i n a a n tal van augu s t u s to t b e g i n apr il ; vr o e g s te e n l aa t s te da ta : 5 . 8 . 1 9 6 9 Me l s b r o ek e n 4 . 4 . 1 9 6 5 S t . Aga t ha-R o d e . E é n waar ne mi ng e i n d e me i . De z e o no pval l e nde do o r trekk e r i s vaak i n ge z e l s cha p va n k ievite n . He t i s n i e t b e k e n d t o t we lke o nde r s o o r t de d o o r tr e kk e r s i n Brab a n t b e ho r e n .


- 27 MOR INELPLE V IE R 1

Chara dr i u s mo r i ne l l u s

O nr e ge l ma t ig e gas �

Ve r mo e de l i j k r e ge lma t ige do or tr e kk e r i n z e er k l e i n aa n­ tal va n augu s t u s t o t e i nde ok t o b e r ; vr o e g s t e e n l a a t s t e da ta : 7 . 8 . 1 9 5 8 Haas r o d e e n 30 . 1 0 . 1 9 48 R o o s b e ek . U i t he t vo o r j aar z i j n s l e ch ts é é n waar ne mi ng e n é é n vo n d s t b ek e n d : 1 . 5 . 1 9 4 4 Eve r e 2 ek s . ( G . 1 9 4 4 � 8 1 ) e n x 6 . 5 . 1 9 5 7 Kraa i ne m ( ve r z . KBIN ) . E é n r i ngvo nds t i n s e p t e mb e r va n e e n vo g e l al s pul l u s g e r i ng d i n Zwe e ds Lapl a n d . BO N TBEKPLEV IER 9

Chara dr i u s h ia t i c ul a h ia t i cula

Do o r tr ekk e r

Re ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n z e e r kl e i n aa n tal va n augu s t u s t o t e i nde ok t o b e r e n va n maar t t o t e i nde me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e waar ne mi ng : 1 5 . 8 . 1 9 6 8 Le mb e ek 9 3 1 . 1 0 . 1 9 5 5 O u d-He ve rl e e e n 8 . 3 . 1 9 47 o mg e v i ng L,e u ve n 9 27 . 5 . 1 9 7 1 O u d­ He ve rl e e . Enk e l e waar ne mi nge n i n Jul i e n no ve mb e r . KLE INE PLEV IER 9

Charadr i u s dub i u s cur o n i c u s

Z o me rvoge l

Z e e r s chaar s e br o e dvoge l ; b r o e dge val l e n o f waar ne mi nge n va n alarme re n de vo ge l s i n me i/ j u n i : Ho fs t a de ( 1 9 4 2- 1 9 5 6 ) Hul de nb e rg 1 9 49 ; Tervure n 1 9 50 9 1 9 5 3 ; V i l vo o r de 1 9 54 ; Me l s ­ b r o ek 1 9 6 1 9 S te e nokk e r z e e l 1 9 6 2 ; Ke s s e l -Lo 1 9 6 3 ; B ie rg e s 1 9 6 5 9 1 9 6 7 ; T i e ne n 1 9 6 8 ; R u i sb r o ek 1 9 6 8- 1 9 7 1 , We e r de 1 9 7 0 ; S t . Aga tha-R o de 1 9 7 2 9 1 9 7 3 . R e ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa n tal va n hal f maar t t o t e i n de me i ; vr o e g s te e n l aa t s te da ta : 1 4 . 3 . 1 9 6 8 e n 2 9 . 5 . 1 9 6 5 �i j l e valle i . U i t he t na j aar z i j n twe e waar ne mi nge n b e k e n d : 1 4 . 9 . 1 9 5 2 ])i j l e val l e i ; 6 9 1 1 e n 27 . 1 1 . 1 9 6 6 Ho fs t a d e . ,

Char a dr iu s al exa ndr i nus al e x a n dr i nu s To e va l l ige g a s t To e va l l ige gas t 2 . 5 . 1 9 47 Di j l e val l e i ( G . 1 9 5 2 295 ) 1 5 e n 2 9 . 9 . 1 9 6 2 Ho fs t a d e ( G . 1 9 6 3 : 5 2 8 ) 30 ) 1 5 . 9 . 1 9 7 0 El e w i j t ( Av i f . van he t Me che l s e 1 97 2

S TRANDPLEV IER ,

1 8 . 3 . 1 97 3

O u d-He ve r l e e ( W . 1 97 3

g

19 1 )


- 2 8S TEE NLO PER , Ar e nar i a To e va l l i g e

i n t e rpr e s ga s t

i nt e rpre s

T o e va

ige

ga s t

:

2 4 e n 2 5 0 9 0 1 9 40 Be a uve cha i n ( G . 1 9 5 1 : 2 8 3 ) 1 3 0 5 0 1 9 4 3 Ho fs t a d e ( G o 1 9 4 3 : 8 1 ) 2 1 o 9 o 1 9 47 Be a uve cha i n 8 e k s o ( W o 1 9 5 0 : 9 4 ) 94 ) 3 1 0 8 0 t o t 4 o 9 o 1 9 4 8 S t o Aga tha-R o d e ( W . 1 9 50 1 0 t o t 1 5 0 9 0 1 9 6 4 O u d-He ve r l e e ( A o 1 9 6 5 : 1 5 ; 1 9 7 2 8 . 5 0 1 9 6 9 Di j l e vall e i ( A o 1 9 7 2 : 1 7 1 ) 17 1 ) 2 0 9 . 1 9 70 Tii j l e vall e i 2 ek s o ( A o 1 97 2 1 6 0 4 0 1 9 7 1 O u d-He ve rl e e ( A o 1 9 7 2 : 1 7 1 )

17 1 )

SNIPPEN , WULPEN , GRU T T0 1 S , RU I TERS e n S TRANDLO PERS - S c o l o pa c i d a e WA TER SNIP 9 Gal l i nago gal l i nago gal l i nago

Jaar vo ge l

To e vall ige b r o e d vo ge l : va n o u d s h e r i n d e De me rva l l e i ; L i ns me a u 1 9 5 6 ; mi j l e val l e i 1 9 4 4 , 1 9 5 8 , 1 9 6 5 , 1 9 7 4 ; Ro t s e l aar 1 9 7 4 0 R e ge l ma t ig e do o r tr ekk e r i n vr i j k l e i n aan tal v a n a u g u s t u s t o t no ve mb e r e n va n fe b r uar i t o t hal f me i ; vr o e g s te e n l aa t s t e waar ne mi ng : 5 0 8 0 1 9 6 2 Me l s b r o e k e n 1 1 . 5 . 1 9 4 1 Je t t e . W i n t e r vo ge l i n z e e r k l e i n a a n tal . POELSNIP 9 Gal l i nago me d ia

T o e va l l i g e gas t

To e va l l ige g a s t x 2 3 0 9 0 1 9 2 3 Baul e rs ( G o 1 9 2 4 : 5 5 ) x 26 0 9 . 1 9 2 4 We mme l ( G o 1 9 26 : 37 ) x 20 . 1 1 0 1 9 27 Wa t e rl o o ( G o 1 9 2 8 : 5 9 ) 2 5 o 3 o 1 9 4 4 S t o Aga tha-R o de ( Be quae r t 1 9 6 4 : 1 0 7 ) 1 6 0 9 0 1 9 4 8 S t o Aga tha-Ro de ( W o 1 9 50 : 9 4 ) 1 2 . 1 0 . 1 97 3 B o s s u t- Go t t e cha i n ( W . 1 97 4 : 2 1 ) O ve r twe e geval l e n e i nde j a nuar i 1 9 5 4 ( W . 1 9 5 4 z i j n ge e n b i j z o n de rhe de n b ek e n d o

1 59 )


- 29-

BOK JE 9 L i mno crypt e s mi n imu s

W i n t ergas t

Re ge l ma t ige do o r tr e kke r i n z e e r k l e i n aan tal va n s e p te mb e r t o t no v e mb e r e n va n fe br uar i t o t d i e p i n a pr i l ; vr o e g s te e n laat s te waar ne mi nge n : 2 3 0 9 0 1 9 4 8 Di j l e val l e i e n 2 3 0 4 0 1 9 6 5 Me l s b r o ek o W i n t e r vo g e l i n z e e r k l e i n a a n t a l o E é n waar ne mi ng i n de twe e de he l f t van me i e n é é n r i ng­ vo n d s t i n j ul i o f a ugu s t u s 1 9 3 4 i n de De me r val l e i o HOU TSN I P 9 S c o l o pa x r u s t i co la r u s t i co l a

Jaar v o g e l

Z e e r s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa n tal va n augu s t u s t o t no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r/ no ve mb e r ) e n va n fe br uar i t o t apr il o W i n t e rv o ge l i n z e e r k l e i n a a n tal o E é n t e r ugme l d i ng in Frankr i jk va n e e n e er s t e j aar s g e r i ng d t e R o t s e laar o WULP 9 Nu me n i u s arqu a ta arqua t a

Do o r tr e kk e r

Re ge l ma t ige d o o r tre kk e r i n z e e r k l e i n aan tal va n augu s t u s t o t no v e mb e r e n va n febr uar i t o t hal f me i ; vr o e g s te e n l aa t s te da ta g 5 0 8 0 1 9 4 4 B e a u ve cha i n e n 1 6 0 5 0 1 9 6 3 O u d­ He ve r l e e o W i n te r v o ge l i n ze er k l e i n a a n t a l o E é n waar ne mi ng i n j u n i e n twe e i n j u l i o

RE GENWUL P 9

N u me n i u s

phae o pu s phae opu s

O nr e ge l ma t ig e gas t

O nr e g e l ma t ige gas t i n augu s t u s / s e p t e mb e r e n va n hal f a pr il t o t b e g i n me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e d a t a i 5 0 8 0 1 9 6 6 Z a ve n te m , 1 6 o 4 o 1 9 4 6 Pame l , 1 6 o 4 o 1 9 6 7 Di j l e va l le i 9 2 o 5 o 1 9 6 6 Ne e r i j s e o E é n w aar n e mi ng e i n de j ul i .


- 30 DUNBEKWULP �

x

Nume n i u s Te nu ir o s tr i s

o e va l

ig e gas t

To e va l l ige gas t , vó ór 1 900 1 8 5 4 Le uve n ( v . Havre 1 9 2 8 : 36 5 )

GRU T '.ro , L imo s a l imo s a l imo s a

Do o r trekk e r -

R e g e l ma t ig e d o o r trekk e r i n z e er k l e i n aan tal va n j ul i t o t s e p te mb e r ( vo o ral i n augu s t u s ) e n va n febr uar i t o t ha l f me i ; ( vo o ral i n maar t- a pr il ) ; vr o e g s te e n l a a t s te da ta 1 0 . 7 . 1 9 7 3 D i j l e valle i , 4 . 1 0 . 1 9 7 1 C l ab e c q e n 20 . 2 . 1 9 7 2 Ne e r i j s e 1 3 0 5 . 1 9 6 1 Be rg o RO SSE GR U T TO � L imo s a l appo n i ca lappo n i ca

To e val l ige gas t : x 1 7 . 9 . 1 9 36 Thy - Ge nappe ( Dupo n d e n Mau s 1 9 5 0 29 o 3 o 1 9 6 4 J)i j l e va l l e i 2 ek s . ( A . 1 9 6 4 : 9 5 ) 9 . 4 0 1 9 6 5 Di j l e valle i ( A . 1 9 7 2 : 1 7 3 ) W I T GA TJE 9 Tr i nga o chr opu s

To e val l ige ga s t 111)

""Do o r trekk e r

Re ge l ma t ig e do o r trekk e r i n k l e i n aan tal va n e i nde j uni t o t in no ve mb e r ( vo o ra l in j ul i/ augus t u s ) e n va n febr uar i t o t d ie p i n me i ( vo o ral i n maar t/ a pr il ) ; vro e g s te e n l aa t s te da t a : 2 1 0 6 . 1 97 0 Berg e n 1 6 . 5 . 1 9 6 8 Ne e r i j s e . W i n t e rvoge l i n z e er k l e i n aantal . Me e r d e r e wa a r ne mi nge n i n d e twe e de he l f t va n me i e n d e e er s te he l f t van j un i , vo o ra l i n de val l e i ë n va n de De me r e n d e Di j l e . BO SRU I TER 9 Tr i nga gl are o l a

Do o r trekk e r

Re ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n k l e i n aa n tal va n j ul i t o t s e p te mb e r ( vo o ral i n augus t u s ) e n va n b e g i n a pr i l t o t d i e p i n me i ; vr o e g s te e n l aa t s te d a t a : 4 . 7 . 1 9 6 5 Ge nappe , 2 5 . 9 . 1 9 5 0 Di j l e va l l e i e n 5 . 4 . 1 9 7 4 S t . J o r i s - Wi nge , 2 5 . 5 . 1 97 1 Di j l e ­ val l e L E é n waar ne mi ng b e g i n j u n i e n é é n i n de twe e de he l f t va n o k t o b e r .


-31OEVERLO PER , Tr i nga hypo l e u c o s

Do o r trekke r

R e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa ntal va n b e g i n j u l i t o t i n o k t o b e r ( vo o ral i n j u l i/ augu s t u s ) e n va n apr il t o t b e g i n j u n i ( vo o r al i n me i ) . Vr o e g s t e e n l aa t s te da ta : 4 . 7 . 1 9 6 5 Ge nappe e n Me s s e l­ b r o ek , 1 6 . 1 0 . 1 9 40 Tervur e n ; 2 . 4 . 1 9 49 W i l s e l e 9 2 . 4 . 1 9 6 7 i) i j l e ­ va ll e i ; 1 1 . 6 . 1 9 6 6 Mu i z e n . V i j f wa ar ne mi nge n i n no ve mb e r ( l aa t s t e da t um: 2 1 . 1 1 . 1 9 6 1 Ho fs ta de ) ; v ie r i n d e c e mb e r ( al s l aa t s te : 30 . 1 2 . 1 9 6 9 Ne e r i j s e ) , twe e i n j a nuar i ( 1 7 . 1 . 1 9 5 1 H o fs t a d e 9 1 6 e n 1 7 . 1 . 1 9 6 8 Ne e r i j s e ) , twe e i n fe b r uar i ( 1 8 . 2 . 1 9 5 5 Ga n s ho r e n , 5 . 2 . 1 9 6 7 Ne e r i j s e ) , dr ie i n maar t ( vr o e g s t e : 6 . 3 . 1 9 4 8 Di j l e va l l e i ) e n twe e i n de twe e de h e l f t van j u n i , d i e o p vr o e ge na j aa r s trek d u i de n : 1 8 . 6 . 1 9 6 8 O u d-Heve r l e e e n 2 6 . 6 . 1 97 1 Be rg . I n 1 9 6 3 e n i n 1 9 6 6 w e r d e n i n de Di j l e va l l e i me e r d e r e o e ve r l o pe r s i n o k t o b e r e n i n de e e r s te he l f t v a n no ve mb e r vas tge s te l d . Te r ugme l d i nge n va n ge r i ng de vo ge l s i n S ca n d i ­ nav i ë ( b r o e dg e b ie d ) e n u i t Fr a nkr i jk ( o p d o o r tr e k ) . De waar ne mi ng va n vl i e ge nde j o nge n e n o u d e rvoge l s o p 1 6 . 6 . 1 9 5 1 t e V i l l e r s - l a- V i l l e ( G . 1 9 5 5 � 2 80 ) d u i d t n i e t n o o d ­ z ak e l i jk o p e e n bro e dge val al daar . AMER IKAANSE OEVERLO PER , Tr inga x x

ma cular ia

To e vall ige ga s t

To e va l l ige ga s t , v ó ó r 1 900 : maar t 1 8 47 b i j Br us s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : 3 5 6 ) 1 5 . 3 . 1 8 5 3 ( o p d e mark t ) Br us s e l ( Dupo nd e n Mau s 1 9 5 0 :

TURELUUR , Tr i nga t e tanus

106 )

Do o r tr e kk e r

R e g e l ma t ige d o o r tre kk e r i n z e e r k l e i n aa n t a l van j ul i t o t i n d e e e rs t e he l ft va n ok t o b e r ( vo o ra l i n a ugus t u s ) e n va n b e g i n ma a r t t o t b e g i n j u n i ( vo o ral van hal f maar t t o t hal f apr il ) . Vr o e gs te e n l aa ts te da t a : 8 . 7 . 1 9 6 5 Me s s e l b r o e k , 9 � 1 0 . 1 9 5 0 Di j l e valle i e n 6 . 3 . 1 9 6 8 Ne e r i j s e , 4 . 6 . 1 9 49 Di j l e ­ val l e i . E é n waar ne mi ng e i n de j u n i , twe e i n nove mb e r , dr i e i n de c e mb e r e n e nke l e i n j a nuar i e n fe b r uar i . He t i s n i e t b ek e nd t o t we lk e o nd e r s o o r t d e d o o r trekk e r s i n Brab a n t b e ho r e n .


- 32ZWAR TE RU I TER , Tr i nga e rythr o p u s

Do o r tr ekk e r

R e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n a a n tal i n a ug us t u s / s e p t e mb e r e n va n hal f maar t t o t i n me i ; vr o e gs t e e n l aa t s t e d a t a : 1 4 . 8 . 1 9 6 3 Me l s b r o ek , 1 9 . 9 . 1 9 6 8 Di j l e va l le i e n 1 0 . 3 . 1 9 6 1 S t . Aga t ha-R o de , 1 6 . 5 . 1 97 1 Di j l e va l l e i . E é n waar ne ming i n de twe e de he l f t va n o k t o b e r e n é é n i n d e e e r s te he l f t va n no v e mb e r . GROENPO O TRU I TER , Tr i nga ne b ul a r ia

Do o r tr ekk e r

R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa n t al va n j u l i t o t o k t o b e r ( vo o ral i n augu s t u s / s e p t e mb e r ) e n va n hal f maar t t o t e i n de me i ( vo o ral va n hal f apr i l t o t hal f me i ) ; vr o e g s te e n l aa t s t e d a t a : 6 . 7 . 1 9 60 J e t t e , 1 4 . 1 0 . 1 9 50 S t . Jo r is -We e r t e n 1 5 . 3 . 1 9 5 3 Ne e r i j s e , 2 9 . 5 . 1 9 6 6 Berg , 2 9 . 5 . 1 9 7 1 �i j l e va l l e i . E é n waar ne mi ng e i nd e o k t o b e r , dr i e i n no ve mb e r , é é n b e g i n d e c e mb e r e n é é n i n j anuar i . Me e s tal trek t de z e s o o r t d o o r i n k l e i ne gr o e p j e s ( max imum 1 5 ek s . ) ; gro te re gr o e pe n va n 20 , 2 2 e n 3 5 s t uk s we r de n i n de Di j l e valle i va s tge s te l d i n me i 1 9 6 7 e n apr i l/ me j 1 97 1 0

To e va l l ige gaE

POELRU I TER , Tr i nga s tagna t i l i s T o e vall ige ga s t : 7 e n 8 . 4 . 1 9 5 3 Ho fs tade

( W . 1 9 5 3 : 370 ) To e va l l ige gfü

KANOE TS TRAN DLO PER , Cal i dr i s c a n u t u s c a nu tus To e va l l ige gas t : 9 . 1 0 . 1 9 4 3 Ho f s t a de ( G . 1 9 5 0 : 4 1 ) 5 . 4. 1 964 Di j l e valle i ( A . 1 9 6 4 : 9 6 ) 2 8 . 5 . 1 9 7 1 Fl o r ival/ Ar che nne s ( A . 1 97 2

178 )


- 3 3PAARSE S TRANDLO PER , Cal i dr i s mar i t ima mar i t ima T o e va l l ige ga s t : 2 1 . 9 . 1 9 47 Be a u ve cha i n

( W . 1 9 50

T o e va l l ige gas t -

91 )

KLEINE S TRANDLO PER , Cal i dr i s mi nu ta

O nr e ge l ma t ig e gas t

O nre ge l ma t ige gas t vo o ral i n s e p t e mb e r ; vr o e g s t e d a t um : 6 . 9 . 1 9 6 4 O u d-He ve r l e e . E é n waar ne mi ng i n d e e e r s t e he l f t va n ok t o b e r , é é n e i n de o k t o b e r / b e g i n no ve mb e r , dr i e in no ve mb e r , é é n e i nde a pr i l , é é n i n de d e r de de c a d e van me i e n é é n i n j ul i . TEMMIN CK S

S TRAN DLOPER , Cal i dr i s t e mmi n ck i i

To e va l l ige gas t : 1 1 . 5 . 1 9 5 3 Ho fs t a d e ( G . 1 9 56 BO N TE

To e va l l ige g a s t

1 15)

S TRANDLOPER , Cal i dr i s alpi na

Do o r trekk e r

R e ge l ma t ige do o r tre kk e r i n ze e r k l e i n a a n t al i n a ug us t u s / s e p te mb e r e n va n hal f maar t t o t i n de e e r s te he l ft va n me i ; vro e gs te e n l aa t s t e da ta : 1 0 . 8 . 1 9 5 3 O u d-He v e rl e e , 9 . 1 0 . 1 9 6 5 Ge nappe e n 1 2 . 3 . 1 9 6 1 S t . Aga tha-Ro de , 1 1 . 5 . 1 9 5 3 Ho fs ta de . Enke l e waar ne mi nge n i n no ve mb e r , dr i e i n de ce mb e r e n é é n i n de twe e de he l f t va n fe bruar i . He t i s nie t b ek e n d t o t we lk e o nd er s o o r t de do o r trekk e r s i n Brab a n t b e ho r e n . Va n 2 . 9 . to t 1 2 . 1 0 e n van 3 t o t 1 7 . 1 1 . 1 9 7 3 wer de n g e ­ r e ge l d 1 o f 2 e k s . waarg e no me n i n d e Di j l e va l l e i ( max imum 4 voge l s o p 3 . 1 1 . ) KROMBEK S TRAN DLO PER , Cal i dr i s f e r r ug i n e a

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t : 1 4 . 9 . 1 9 5 2 O u d-He ve rl e e ( W . 1 9 5 2 : 3 46 ) 1 38 ) 2 6 . 1 0 . 1 9 5 5 O u d-He verl e e ( Be quae r t 1 9 6 4 5 . 5 . 1 9 6 4 S t . J o r i s -Wi ng e ( O B 5 6 ) x ok t o b e r 1 96 6 T ie ne n ( vo ge l ge r i ng d o p 9 . 9 . 1 9 6 6 te Le i p z ig ) ( G . 1 97 0 : 1 2 5 ) .


- 34. IDR IE TEENS TRANDLO PER , Cal i dr i s a lb a To e val l i g e g a s t

T e va

ige gas ·

:

Ho fs ta de ( W o 1 9 5 3 g 370 ) e i nde maar t 1 9 6 4 Di j l e va l l e i 2 ek s o ( A o 1 9 6 4 6 0 5 0 1 9 6 7 Di j l e valle i 2 ek s o ( A o 1 9 7 2 : 1 7 8 ) 1 5 e n 1 6 0 5 0 1 9 7 1 O u d-He ve r l e e ( W . 1 97 1 g 2 5 2 ) 1 9 0 9 0 1 9 7 2 S t o Aga tha-R o de ( W o 1 9 7 3 g 2 5 ) 2 8 0 1 0 0 1 9 53

KEM.PHAAN , Phi l o ma ch u s pugnax

46 )

Do o r trekk e r

R e g e l ma t ige d o o r trekker i n z e e r k l e i n a a n ta l van hal f j ul i t o t i n ok t o b e r ( vo o ral i n augu s t u s / s e p t e mb e r ) e n va n maar t t o t e i nde me i ( vo o ral i n apr i l ) ; vr o e g s t e e n l a a t s t e d a ta � 1 6 o 7 o 1 9 6 9 S t o J o r i s -W i nge , 1 2 . 1 0 0 1 9 49 Te rvure n e n 1 0 0 3 0 1 9 4 8 9 1 0 0 3 0 1 9 6 1 , 1 0 0 3 . 1 9 6 2 Di j l e va l l e i ; 2 2 . 5 . 1 9 6 5 Di j l e va ll e L E é n waar ne mi ng e i n de j u n i , e nke l e t o t e i nde ok t o b e r , i n no ve mb e r e n d e c e mb e r o E é n waar ne mi ng i n d e twe e de he l f t v a n j a nuar i i n de �i j l e val l e i , é é n i n he t c e n tr um van Br u s s e l a a n de v i j ve r vai d e Mar ia=Lo u i za s quare va n 2 1 o 1 o t o t 6 0 2 0 1 9 6 9 en e nk e l e i n fe br uar i i n d e Di j le valle i o KLUTEN

=

R e c ur v ir o s tr i d a e

KLUU T , Re c urv ir o s tra avo s e t ta

Do o r trekk e r

Do o r trekker i n z e e r k l e i n a a n t a l v a n j u l i t o t i n no v e mb e r e n va n b e g i n maar t t o t e i nde me i ; vr o e g s te e n l a a t s t e da ta : 2 1 . 7 0 1 9 6 5 Te s te l t , 30 0 1 1 0 1 9 46 Di j l e va l l e i , 5 o 3 o 1 9 6 1 Te s te l t e n 2 3 0 5 0 1 9 6 4 Lee f daal o E é n v o n d s t i n d e e e r s t e de cade va n d e c e mb e r e n é é n e i nde fe br uar i 1 8 4 2 0 Me e s ta l trek t de z e s o o r t d o or i n k l e i ne gr o e p j e s v a n max imum 1 0 ek s o ; gr o t e r e gr o e pe n va n 1 7 , 38 e n 40 vo ge l s we r de n vas tge s te l d i n nove mb e r 1 97 3 t e T i e ne n e n i n d e Ti i j l e v a l l e i i n maar t 1 9 59 e n i n no ve mb e r 1 9 7 0 0


- 35S TEL TKLUU T j H ima n t o pu s hima n t o pu s h i ma n t opu s

To e vall ige gas i{

To e va l l ige gas t � 20 . 8 . 1 9 6 7 Hal l e ( O B 3 2 ) 2 2 . 1 0 . 1 9 6 7 L e mb e ek ( O B 3 2 ) 1 9 . 4 . 1 9 6 8 Hal l e ( O B 3 3 ) FRANJEPO TEN - Phal ar opi dae GRAUWE FRANJEPO O T j Phalar o pu s l o b a t u s x

x

x

To e vall ige ga s t

To e val l ige gas t � e i nde me i 1 9 50 S t . Kw i nt e ns -Le n n ik ( W . 1 9 50 : 2 2 1 ) 1 1 e n 1 2 . 1 1 . 1 97 3 S t . Aga t ha-R o d e ( W . 1 97 4 21 ) 2 8 . 1 1 . 1 97 3 Kagge v i nne ( W . 1 9 7 5 : 5 ) Vó ó r 1 90 0 é é n v o nds t : vó ó r 1 86 0 o mge v i ng L e u ve n ( v . Havr e 1 9 2 8 358 ) GR IELEN - Burh i n i dae To e val l ige gas t -

GR IEL , Burh i nus o e d i c ne mu s o e d i c ne m.u s x

To e va l l ige gas t � o k t ob e r 1 90 1 ( o p de mark t ) Br u s s e l ( �upo n d e n Maus 1 9 50 : 9 9 ) 2 8 . 8 . 1 9 50 S t . Ge ne s i u s -R o de ( L ippe ns 1 9 5 4 : 1 5 4 ) VORKS TAAR TPLEVIEREN

-

Gl ar e o l i dae

Gl are o l a s pe c . To e val l ige gas t g 2 5 . 1 0 . 1 9 4 1 Ne e r i j s e ( Be q uae r t 1 9 6 4 : 1 1 6 ) Na de r e b i j z o nde rhe de n z i j n n i e t b e k e n d .

To e vall ige gas t


- 36 JA GER S - S te r c orar i i dae

MIJ)JJELS TE JA GER � S t e r c o r ar i u s po mar i nus x

To e vall ige g a s î

To e va l l i ge g a s t : a u g u s t us 1 90 0 L ime l e t t e ( L. ippe n s 1 9 5 4 1 5 0 1 0 0 1 97 3 S t o Aga t ha-R o de ( W o 1 9 7 4 :

KLE INE JA GER

,

:

27 4 ) 14)

S t e r c o rar i u s paras i t i c u s

To e vall ige g a s ·

To e val l ige gas t g 2 8 0 9 0 1 9 5 2 Ho fs t a de ( W o 1 9 5 3 : 37 1 ) X 1 6 o 9 o 1 9 6 1 R o s i è r e s ( G o 19 6 3 : 5 3 4 ) �e waar ne mi ng va n ca o 6 0 ek s o o p 2 . 1 2 . 1 9 6 2 t e Ho fs t a de ( W o 1 9 6 3 : 1 7 ) we r d n i e t we e rho u de n vo or d e Av i fa u na van Be l g : ( o nvo l d o e nde g e do c ume nte e r d ) o To e val l ige gas

KLEINS TE JA GER 9 S te r corar i u s l o ng i cau dus

x

1 30 26 0 9o 17 0

x

10

x x x

0

1 L x

4o

To e va l l ige gas t � 1 0 0 1 9 2 5 O ve r i j s e ( G o 1 9 2 6 g 4 1 ) 9 0 1 9 2 6 b i j Ge nappe ( Go 1 9 27 53 ) 9 0 1 9 3 4 Lathuy ( G o 1 9 3 5 : 1 9 5 ) 77 ) 1 1 0 1 9 39 B e r g ( G o 1 9 40 317 ) 9 1 9 5 7 Mal è ve s / P e rwe z ( G o 1 9 5 8 H o fs t a d e ( W 1 9 5 8 � 1 8 2 ) 2 0 1 9 58 9 0 19 6 6 L o ngue v i l l e ( W o 19 6 9 : 1 7 3 ) . .

. .

. 0

0

o

"MEEUWE N , L ar i dae

GRO TE MANTELMEEU W , Lar us mar i nu s

W i n te rgas t

R e g e l ma t ig e w i nterga s t i n ze e r k l e i n aan tal s i n d s 1 9 6 1 va n no ve mb e r t o t e i nde ma ar t ; o u ds te waar ne mi ng 1 2 0 1 0 1 9 5 5 Ho fs t a d e o 2 1 0 1 1 . 1 9 6 5 Ho fs ta de e n Vr o e gs te e n l aa t s te da t a 30 o 3 1 9 6 6 O u de rge m o o


- 37 MAN TELM&BUW , Lar u s fus c u s

KLE INE

To e vall ige gas �

To e vall ige ga s t , s i n ds 1 9 5 6 : febr uar i 1 9 56 V i lvo o r de ( W . 1 9 5 6 : 2 1 3 ) 3 1 . 3 . 1 9 58 Br u s s e l ( G. 1 958 20 8 ) 1 5 . 1 . 1 9 6 2 Br u s s e l ( OB 6 1 ) 2 1 . 2 . 1 9 6 2 Zave nte m ( G . 1 9 6 2 : 6 67 ) 8 . 3 . 1 9 6 7 Ho fs tade ( Av i f . va n he t Me che l s e 1 9 7 2 38 ) 2 9 . 3 . 1 9 6 9 Ho fs ta de 2 ek s . ( OB 6 1 ) 5 5) 2 5 . 1 2 . 1 97 2 Br u s s e l ( F . d . c . Ave s 1 97 3 1 3 1 . 1 9 7 3 Ho fs t a de ( F . d . c . Ave s 1 9 7 3 55) 1 7 . 1 1 1 9 7 3 Ho fs ta de ( F . d . c . Ave s 1 9 7 4 54 ) 8 1 2 1 97 3 Ho fs ta d e ( OB 6 1 ) 3 e k s . 1 2 . 1 1 97 4 Ti i j l e val l e i ( F . d . c . Ave s 1 9 7 4 55) He t i s n i e t b eke n d to t welke o nde r s o o r t de k l e i ne ma n t e l me e uwe n b e hore n d ie i n Brab a n t we r de n ge z ie n . 0

.

0

0

0

Z ILVERM&EUW , Lar us arge n ta t u s arge n t a t u s

. .

W i n te rgas t

W i n te rgas t i n k l e i n a a n tal va n hal f s e p te mb e r t o t b e g i n me i ; vr o e g s t e e n l a a t s t e da t a : 20 . 9 . 1 9 5 4 Te s te l t ( e e r s te ­ j aar s vo g e l me t d u i t s e r i ng ) e n 2 . 5 . 1 9 47 Br u s s e l , 2 . 5 . 1 9 6 6 Ho fs ta de , 2 . 5 . 1 97 1 P e rk . Ee r s te waar ne mi ng t e Br us s e l o p 2 6 . 1 2 . 1 9 4 3 , i n de Di j l e ­ val l e i o p 7 . 4 . 1 9 40 ; al daar r e ge l ma t ig va na f fe b r uar i 1 9 6 9 . T i j de ns de w i nter 1 9 7 3/ 1 97 4 , vo o ra l va naf no ve mb e r , we r d e e n i nva s ie va n z il v e r me e uwe n va s tge s te l d ; naar s cha t t i ng trokk e n dage l i jk s 1 00 0 vo ge l s u i t he t s che l de g e b i e d Brab a n t b i n ne n , o m s ' avo nds t e r ug t e k e r e n . E é n waar ne mi ng i n d e twe e de de c a d e va n j u n i , é é n i n d e twe e de de cade va n me i e n é é n i n de der de d e ca de va n a ug u s t u s ( r i ngvo n d s t va n e e n e e r s te j aar s , i n g e va nge ns cha p gro o tg e ­ bra c h t i n he t Zw i n te K no kke ) . Er z i j n e nke l e waar ne mi nge n va n "ge e l po o t z il ve r me e uwe n " waarva n n ie t b e k e n d i s t o t we lk e o nd e rs o o r t z i j b e hore n .


- 3 8· S TO R1VIMEEUW 9

Lar us canus c a n u s

W i n t e rga s t

Re g e l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n k l e i n aa n ta l van hal f a ugu s t u s t o t b e g i n me i ; vr o e g s te e n l a a t s t e da t a : 1 6 0 8 0 1 9 6 4 Zave n t e m e n 1 0 0 5 0 1 9 6 4 Ho fs t a d e o O u ds te waar ne mi nge n : 1 o 1 o 1 9 38 W i l s e l e , 3 1 0 1 0 0 1 9 4 2 Wo l uwe e n 7 o 3 o 1 9 48 S t o A g a tha-R o de ; r e ge l ma t ig i n d e Di j l e ­ val l e i va na f de c e mb e r 1 9 6 9 0 Eé n waar ne mi ng i n de d e r d e de c a de va n j u n i e n é é n i n de twe e de de ca de va n j ul i o T i j de ns de w i nt e r 1 9 7 3/ 1 9 7 4 , vo o r al va na f no vemb e r , we r ( e e n i nvas ie van s t o r mme e uwe n va s tge s te l d ; naar s cha t t i ng tr ok­ k e n dage l i j k s r u im 500 v oge l s u i t he t S che l de ge b ie d Brab a n t b i n ne n j o m 1 s avo nds t e r ug te k e r e n o Z WAR TKOPMEEUW , Lar u s me l a no c e phal u s v

te

To e val l ig e gas t

To e va l l ige gas t � 1 0 0 1 2 0 1 9 6 7 V i l v o o r de ( OB 32 ) ( P o He rr o e l e n ) 1 4 0 1 o 1 9 7 2 Ho fs t a d e ( P o Herro e le n ) 2 4 0 2 0 1 9 7 4 Ho fs ta de Ile ge r i ng de v o g e l v a n 1 0 0 1 2 0 1 9 6 7 we r d twe e j aar l a t e r A pe l do o r n i n Ne de rla n d ge c o n tr o l e e r d o

KOKMEEU W 9 Lar u s r i d i b u n d u s

W i n te rgas t

R e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i n t e r ga s t i n gro o t a a n tal v a n b e g i n j ul i t o t i n me i ; o ve r z o me r t in k l e i n aa ntal o O u ds te vo n d s te n t e Br u s s e l : 8 0 1 0 1 87 7 � 2 o 1 0 o 1 8 8 6 e n j a nuar i 1 8 9 1 ; r e e d s i n z e e r k l e i n aantal b i j he t b e g i n va n d e ze e e uw e n va na f 1 9 20 i n he t Le uve ns e , I n j a nuar i/ fe br uar i vl i e g e n naar s chat t i ng d age l i j k s 50 0 00 0 k okme e uwe n Brab a n t b i nne n ; b i j va l av o nd k e r e n z e t e r ug naar he t S che l de ge b ie d v ia Ho fs t a d e , waar vr o e g e r e e n g e d e e l t o ve r na ch t t e o Ge r e ge l d w o r d e n gr o e pe n k o k me e uwe n o ok ' s nach t s va s tge s te l d ( o o a o o p he t vl i e gve l d v a n Me l s b r o ek- Zave n te m : d o o r tr ekke r s aa nge l o k t d o o r de ve r l i ch t i ng ? ) o Enk e l e vo ge l s k e re n l a a t t e r ug naar he t S che l de ge b i e d ( t o t 2 2 uur ) o f k u nne n b i j he l de r vr i e s we e r o m 6 uur ' s mo rge ns r e e ds d o o r ­ tre kk e n 9 r i ch t i ng Br u s s e l o


- 39 TIWER GMEEUW 9

Lar u s minu t u s

T o e va l l i g e

gas t

2 2 0 4 0 1 9 49 Wil s e l e 11

o

1 1

To e vall ige ga s t

( W o 1 9 49

g

2 30 )

o 1 9 5 1 Ho fs ta de ( W o 1 9 5 3

g

37 1 )

1 0 0 8 0 1 9 6 3 Ne e r i j s e 2 ek s o ( W . 1 9 6 3 � 3 3 2 ) 8 0 5 0 1 9 6 9 O u d-He verl e e ( A o 1 9 7 2 � 1 80 ) 3 . 5 0 1 9 70 O u d-He verl e e 2 e k s o ( A . 1 9 7 2 � 1 80 ) 5 . 5 . 1 9 70 S t o Aga tha-Ro de 6 e k s . ( A o 1 9 7 2 � 1 80 ) 20 0 1 1 0 1 9 7 1 Ho fs t a de 2 ek s o

( W o 1 97 2

82 )

2 1 . 5 o 1 9 7 2 Di j l e va l le i 3 e k s o ( W o 1 9 7 2 : 2 1 5 ) 1 5 1 2 1 9 7 3 S t o Agatha-Ro de ( W 1 9 7 4 : 1 20 ) o

o

o

VO RK S TAAR TMEEUW f

Xe ma

s ab i n i

T o e va l l i g e

To e va l l ige ga s t � 2 2 t o t 2 9 . 1 L 1 9 6 4 S t o Aga tha-Ro de ( G o 1 9 5 4 : 3 8 9 ; A . 1 9 6 5 : DR IE TEENMEEUW 9

R i s s a tr i da c tyl a tr i da c tyla

T o e v all

gas t 1 28 )

i g e gas t

T o e va l l ige gas t 9 al s g e v o l g va n zwar e s to rme n aan d e k us t x 27 4 o 1 9 37 Pe rwe z ( G o 1 9 37 g 1 80 ) 1 o 3 0 1 9 49 L ubbeek ( W o 1 9 49 g 2 30 ) x 8 0 1 1 0 1 9 5 2 He ve rl e e ( W o 1 9 5 3 g 1 0 2 ) x o

ZWAR TE

S TERN 9

Chl i do nias n iger n ige r

Do o r trekk e r

Re ge l ma t ige do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aan tal va n e i n de j un i t o t i n de e e r s te he l f t van ok t o b e r ( vo o ral i n a ug u s t u s / s e p te mb e r ) e n va n de e e r s te de cade van apr i l t o t i n d e e e r s te d e ca de va n j u n i ( vo o ral i n me i ) ; vr o e g s t e e n l a a t s t e da ta 2 3 0 6 0 1 9 7 4 S t o J o r i s-Wi nge f 9 o 1 0 . 1 9 6 6 La Hu l pe e n 7 . 4 . 1 9 5 8 Heve rl e e 8 o 6 1 9 6 3 O u d-He v e r l e e Enk e l e waar ne mi nge n i n de twe e de e n de d e r de we e k van j un L E é n b r o e dpo g i ng b e g i n j u n i 1 9 6 3 i n de Di j l e va l l e i . 9

o

o


40 ·WI TVLEUGELS TERN ,

Chl i d o n ias l e u co p t e r u s

To e va l l ige ga s t

To e va l l ige gas t t i j de ns d e l e n t e trek 6 . 6 . 1 9 40 Di j l e va l l e i ( G . 1 9 5 3 : 2 8 ) 9 . 5 . 1 9 48 Bo s vo o r de ( G . 1 9 4 8 : 7 9 ) 1 0 . 5 . 1 9 5 3 O u d-He ve r l e e ( Be q uae r t 1 9 6 4 :

107 )

Ge e n e nk e l e van de z e dr ie ge vall e n we r d we erho u de n vo o r d e Av i fa u na van Be l g i ë , v e r mo e de l i jk b i j g e b r e k a a n na d e r e b i j zo nde rhe de n . WI TWANGS TERN , Chl i do n i as hyb r i da hyb r i da

To e vall ige ga s t

To e va l l ige gas t t i j de ns de l e n t e trek 1 5 . 5 . 1 9 46 Ge nval 3 ek s . ( G . 1 9 4 6 : 6 6 ) 4 . 6 . 1 9 6 6 Ne er i j s e 4 e k s . ( A . 1 9 6 8 : 80 ) To e va l l ige gas t

REUZENS TERN , Hydropr ogne c a s p i a

x

To e va l l ige gas t , v ó ó r 1 90 0 : 2 4 . 7 . 1 86 5 Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8

38 1 )

V I S DIEF , S te r na h ir u n d o h ir u n d o

Do o r trekker

Do o r tre kk e r in z e e r k l e i n a a n tal va n augus t u s t o t hal f ok t o b e r e n va n hal f apr i l to t hal f j u ni ; vr o e g s t e e n l aa t s t e data : 1 3 . 8 . 1 9 57 H e ve rl e e 9 1 6 . 1 0 . 1 9 6 6 S t . Aga t ha-R o de e n 1 3 . 4 . 1 9 6 9 I>i j l e va l l e i , 1 2 6 . 1 9 6 5 O u d-He ve r l e e . E én waar ne mi ng e i nd e j u n i . E é n r i ngvo n d s t e i nde augus t u s va n e e n 7 - j ar ige voge l u i t Ne d e r l a n d . .

To e va l l ige gas t

NOOR DSE S TERN 9 S te r na para d i s a e a

x

To e va l l ige gas t , vó ó r 1 90 0 r o n d 1 8 3 2 Braba n t ( v . Havre 1 9 2 8

38 4 )


-41To e val l ige gas t

·DWERGS TERN , S t e r na alb i fr o ns alb i fro ns To e vall ige gas t :

5 . 7 . 1 96 4 1 3 . 5 . 1 967 20 . 5 . 1 9 67

Ne e r i j s e ( O B 1 5 ) Ne e r i j s e ( A . 1 9 6 9 Ne e r i j s e ( A . 1 9 6 9

41 ) 41 )

To e vall ige gas t

GRO TE S TERN , S ter na s a ndvi ce ns i s s a n dv i ce ns i s

To e va l l ige gas t : Vó ó r 1 90 0 twe e vo nd s te n . 1 6 . 6 . 1 9 56 K e s s e l -L o ( W . 1 9 5 6 : 2 47 ) b e g i n me i 1 9 57 Ho fs t a d e ( Bul l . BNVR 1 9 57 � 40 ) 1 6 . 5 . 1 9 5 9 Ho fs t a de ( Av i f . van he t Me che l s e 1 1 9 7 2 2 3 . 4 . 1 9 7 3 S t . Agatha-R o de ( W . 1 97 4 : 2 2 ) 2 3 . 7 . 1 9 7 3 S t . J o r i s -W i nge ( R . De Fra i ne )

40 )

ALKEN - Al c i dae ZEEKOET , Ur ia aalge

T o e vall ige gas t

To e vall ig e gas t : 5 . 1 2 . 1 8 8 9 Z e nne r iv i e r ( Brab a n t ) ( Ve rhe y e n 1 9 5 1 : 87 ) x z o n d e r d a t u m , S t � Ulr ik s -Kape l l e ( i n d e v e r z . KB I N s i n d s maar t 1 9 5 1 ) De o nd e rs o o r t va n de z e twe e s tukk e n i s n i e t b e k e nd ; he t e er s t e i s e e n s che de l , he t twe e de e e n s k e l e t . x w i nt e r 1 9 6 2/ 1 9 6 3 Bo u t e r s e m ( ve r z j o ch ma n s ) x

.

Be g i n fe b r . 1 9 6 2 wer d o p e e n v i j ve r t e El s e ne e e n z e ek o e t ge gr e pe n ( z ie fo t o i n he t dagb l a d L e S o ir van 2 . 2 . 1 9 6 2 ) d i e z o nder tw i j fe l va n d e k u s t we r d me eg ebra ch t d o o r e e n i nw o ne r e n o p e e n v i j ve r ge z e t . PAPEGAAIDU IKER , Fr a ter cula ar c t i ca grab ae x

To e vall ige gas t : 2 9 . 5 . 1 9 1 0 S cher pe nhe u ve l ( v . H avr e 1 9 2 8

To e vall ige gas t �

40 6 )

De waar ne mi ng van e e n ALK ( Al ca t o r da ) t e Br u s s e l o p 2 8 . 1 2 . 1 9 59 is ge e n e ch te vo n d s t i n he t b i nne nl a n d ; de vo g e l wa s e e n s t o ok­ o l ie s l a ch to ffe r , ha d e e n ge broke n vl e uge l e n we r d va n de k u s t me de g e bra ch t .


- 4 2-

ZANDHOENDERS - P t e r o cl i d ae S TEPPENHOEN 9 Syrrhapt e s par a d o x u s

x x

To e vall ige gas t

To e va l l ige gas t t i j d e ns i nvas i e j are n me i 1 90 8 Jo do i g ne ( v . Havr e 1 9 2 8 : 3 2 2 ) 2 . 2 . 1 9 5 6 R o t s e l aar ( G . 1 9 5 6 : 1 37 ) Vó ó r 1 90 0 :

x x

1 1 . 5 . 1 8 8 8 B ra i ne 1 1 Al l e u d 8 ek s . u i t e e n gro e p va n 30 w i n t e r 1 8 8 8/ 1 8 89 1.e mb e ek l e n t e 1 8 8 9 Mer ch te m , br o e dpog i ng ( v . Havr e 1 9 2 8 : 3 2 2 ) DU I VEN - C o l umb i dae

HOLENDU I F 9 C o l umba o e nas

Jaarvo g e l

Vr i j s chaar s e br o e d vo g e l d i e s i nd s he t b e g i n va n de z e e e uw i n Brab a n t v e r s c he e n ; o u ds te g eke n d br o e d s e l : 30 . 4 . 1 90 7 L a H ul pe He e f t z i ch ve r de r k u nne n u i tbre i d e n o . a . dank z i j he t verbo d o p de vu urwa pe n s t i j de ns de twe e o or l o ge n 1 9 1 4/ 1 9 1 8 e n 1 9 40 / 1 9 4 5 Tio o r trekk e r i n k l e i n a a ntal van s e p te mb e r to t no ve mb e r e n va n fe br uar i to t apr il . W i n t e r vo ge l i n k l e i n aa n tal . .

J aarv o ge l

HOU TTIU I F 9 C o l u mb a pal u mb u s pal umb u s

Tal r i jk e br o e dvo ge l ; r e ge lmat ige do o r trekke r i n vr i j gro o t aa n tal van ok to b e r t o t i n de c e mb e r e n van februar i t o t me i . K o mt ' s w i n t e r s vo o r i n w i s s e l e nde aa n ta l l e n : i n vr i j k l e i n aa n tal t o t i n gr o o t a a n tal vo lge ns de s tr e nghe i d va n de w i n t e rs e n d e b e s ch ikb ar e v o e ds e lb r o nne n . To t e i n de me i k u nne n pl aa t s e l i jk c o n c e ntra t i e s va n b o s ­ d u ive n vo o rko me n ( to t 1 000 s tuk s ) d i e w a ar s ch i j n l i jk b e s t a a n u i t l a t e do o r trekke r s , n i e t g e s l a ch t s r i j pe vo ge l s e n e e r s t e ­ j aars v o g e l s . Ge r i ng d e v o ge l s u i t IDe n e mark e n Ne de r l a nd e n Du i t s l a n d we r de n v a s tge s t e l d i n de pe r i o de de ce mb e r/ maar t ; v e r d e r i s e r é é n j a nuar ivo ge l d ie i n de c e mb e r van he t 1-'.o lge n d j aar u i t he t N o o r d e n va n Fra nkr i jk wer d t e rugge me l d . ,


- 4 3TOR TEL TIU I F 9

S tr e p t o pe l ia t ur t ur t ur t ur

Z o me r vo ge l

t a lr i jk e b r o e dvog e l ; r ege lma t ige d o o r trekk e r i n vr i J k l e i n aantal va n a ugu s t u s t o t b e g i n o k t o b e r e n van ha l f a pr i l t o t d ie p i n me i o Vr o e g s t e e n l aa t s te da ta g 4 0 1 0 0 1 9 6 2 Bo s vo o r de e n 1 6 0 4 0 1 9 6 6 Ne e r i j s e o E é n waar ne mi ng e i nde o k t o b e r 9 é é n i n de twe e de d e ca de va n no ve mb e r 9 é é n o ve rw i n t e r i ng s g e val ( ve rmo e de l i jk va n e e n o n t s na p t e k o o i v o ge l ) e n twe e waar ne mi nge n b e g i n apr i l o Vr i j

TURK SE TOR TEL 9 S tr e p t o pe l ia de cao c to d e cao c to

Jaar vo ge l

Vr i j talr i jk e b r o e d v o ge l ; o u d s te waar ne mi ng e n � no ve mb e r 1 9 5 2 El s e ne 9 l e n t e 1 9 5 3 Br u s s e l é é n k o pp e l o Ver dere u i tb r e i­ d i ng : 1 9 5 7 Je t t e ; 1 9 5 8 L a Hulpe ( br o e dg e val ) 9 S chaarb e e k ; 1 9 59 S t o P i e t e r s - Wo l uw e 9 Haa ch t 9 K e e r b e rge n ; 1 9 6 0 Hu l d e nb e rg e n T o mb e ek-O ve r i j s e ( 2 bro e dge val l e n ) ; 1 9 6 1 L e uve n ( br o e dg e val ) o Vana f 1 9 6 2 s ne l l e u i tbre i d i ng o ve r ga ns Brab a n t o Re ge lma t ige d o o r tre k k e r i n k l e i n a a ntal i n o k t o b e r/ no ve mb e r e n ve rmo e de l i jk i n maar t/ a pr il o Ge r i ng d e voge l s wer d e n t e r ugge me l d u i t Fra nkr i jk i n de pe r io de no ve mb e r/ j a nuar i ; é é n no ve mb e rvo ge l we r d in a pr i l va n he t v o l g e nd j aar u i t Du i t s l a n d ge me l d 9 he tge e n w i j s t o p t e r u g­ trek naar e e n b r o e dg e b i e d o KOEKOEKEN KOEKOEK 9

Cu c u l u s

ca norus

-

c a no r u s

C u c ul i dae Z o me r v o g e l

s cha ar s e b r o e dvoge l ; r e g e lma t ig e d o o r trekk e r i n k l e i n aan tal va n j ul i t o t b e g i n ok t o b e r e n va n d e e er s te we e k va n a pr il ( i n s o mmige j ar e n va na f e i nd e maar t ) t o t d ie i n me i o Vr o e g s t e e n l a a t s t e waar ne mi nge n : 1 3 0 1 0 0 1 9 4 5 L o ve n j o e l ; i n maar t : 2 9 0 3 0 1 9 49 Tii j l e va l l e i ; 30 0 3 0 1 9 70 El e w i j t ; 1 9 7 2 � 1 9 o 3 o 0 t te nb ur g 9 2 9 o 3 o P e rk , 30 o 3 o El e w i j t ; i n a p r i l 2 0 4 . 1 9 7 1 K e s s e l -L o 9 4 . 4 . 1 9 6 5 Je s us-E ik 9 6 0 4 0 1 9 53 Hal d e r b o s 9 6 . 4 . 1 9 6 8 Perk . E é n vo nds t van e e n e e r s t e j aar s vo g e l i n d e e é r s t e w e e k va n no ve mb e r . Vr i j


- 4 4-

U ILEN - S tr ig i dae KERKU IL 9 Ty t o alba gu t ta ta

Jaarvo g e l

S chaar s e br o e dvog e l . R e g e lma t ig e d o o r trekke r i n z e e r k l e i n a a n tal va n s e pt e mb e r to t i n d e c e mb e r e n i n maar t/ apr î l . I n he t ne s t ge r i ng d e v o ge l s w e r de n t e r ugge me l d u i t L imb ur g , Name n , He ne g o uwe n e n i n he t de par t e me n t Pa s d e Cal a i e Fra nk r i j k i n d e pe r i o d e s e p te mb e r t o t fe b r uar i . E e n ne s t j o ng u i t N o r drhe i n-We s t fal e n w e r d na twe e j aar i n j u n i 1 9 7 3 te O t t ig n i e s a a ng e tr o f fe n . A nde re ne s t j o ng e n k o me n u i t he t Z u i de n o f vl i e g e n ' s w i nt e r s t o t i n Ne d e r l a n d . - p ul l . Bas e l/ Zw i t s e r l a n d 2 3 . 6 . 1 9 59 g e c o n t r o l e e r d t e Perwe z o p 9 . 1 1 . 1 9 59 d o o d g e vo nde n o p Z u i d-Be ve l a n d o p 2 5 . 2 . 1 9 60 - e er s t e j aars , pro v . L ux e mb ur g 1 . 6 . 1 9 7 2 Jau che 2 4 . 1 0 . 1 97 2 - pull . Ge l r o de b r o e ds e i z o e n 1 9 7 3 do o d g e vo nde n R o t t e r dam 2 8 . 1 . 1 97 4 O ve r he t vo o rko me n va n de vo r m alba z i j n g e e n g e ge ve ns beke nd . To e va l l i g e gas

DWER GOORU IL , O t us s c o ps s co ps T o e va l l ige ga s t vó ó r 1 900 : 1 1 . 4 . 1 8 5 3 ( o p de mark t ) Br us s e l x x a pr i l o f me i 1 8 5 3 ( o p d e mark t ) Br u s s e l 1 9 50 � 6 6 )

( Dupo n d e n Mau s

To e va l l ige ga s

SPERWERU IL , S ur nia ulula ul u l a x

T o e val l ige gas t v ó ó r 1 900 : 2 2 . 6 . 1 87 1 O u d-He ve r l e e ( v . Havr e 1 9 2 8

213)


- 45 S TEE NUIL , A the ne no c t ua no c t ua

Jaar v o g e l

S chaar s e b r o e dvo g e l , waar va n de ne s t j o ng e n z i ch i n

na j aar v e r p l aa t s e n max i mum t o t 30 k m . i n no o r de l i j k e r i ch t i ng o BO SUIL , S tr ix al u c o al u co

Jaar v o g e l

S chaar s e bro e dvo ge l , waar va n d e ne s t j o nge n z i c h i n na j a ar k u nne n verpla a t s e n ( max i mum 20 k m. ) RANSU IL , A s i o o tu s o t u s

Jaarvo ge l

S chaar s e br o e dvoge l ; r e ge l ma t ige do o r trekk e r e n w i n te r­ g a s t i n k l e i n aa n tal van s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r e n i n febr uar i/ maar t . J o nge n i n he t ne s t g e r i ng d we r de n t e r ugge me l d u i � Fr ankr i j k ; ne s t j o nge n u i t Du i t s l a n d e n Ne de r l a nd wer de n in Brab a n t a a nge tr o ffe n in de pe r i o d e j a nuar i/ ma ar t o E é n p u l l u s u i t de pr o v i n c ie Lu ik e n é é n u i t L imb urg we r de n i n hu n g e b o or t e j aar i n s e p t e mb e r e n b e g i n no ve mb e r i n Braba n t vas t­ ge s te l d . I n s o mmige j are n i nvas i e vo g e l b v . i n he t na j aar 1 9 3 1 . VEL DU IL , A s io fl amme us flamme u s

W i n t e r g as t

Rege l ma t ige d o o r trekk e r e n w i n t e r gas t i n z e e r k l e i n aantal van s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r e n i n f e b r u a r i/ maar t ; vr o e gs te e n l aa t s t e d a t a : x 5 . 9 . 1 9 49 T e r v u r e n e n 1 3 . 3 . 1 9 4 8 Ne e r i j s e . x 1 2 . 3 . 1 9 29 Pe rk , E é n vo n ds t i n augus t u s : 9 . 8 . 1 87 3 B r u s s e l ( ve r z . KB IN ) ; i n s o mmige j ar e n i nvas i e v o g e l : 1 9 2 3 , 1 9 2 8 , 1 9 3 3 . Z o me rwaar ne mi nge n va n d e ve l du i l heb b e n me e s tal b e trek­ k i ng op d e r a ns u il d ie o ok r e g e l ma t ig op j a ch t g a a t b o ve n mo eras s ige t e rre i ne n e n r ie tve l de n me t s l aappl aa t s e n va n k w ik s taar te n , zwal uwe n e n go r ze n .


- 46RUI GPOO TU IL 9 Aego l i u s fune r e u s fu ne r e u s

x

To e vall ige gas t

T o e va l l ige gas t v 6 ó r 1 900 � he r fs t 1 8 4 4 o mg e v i ng Br u s s e l ( Dupo n d e n Mau s 1 9 5 0

66 )

NA CHTZWALUWEN - Capr imulg i da e NACH TZWALUW , Capr imulgus e ur o pae u s

e ur o pa e u s

Z o me rvo g e l

Z e e r s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge lma t ige d o o r tr ekk e r i n z e e r kl e i n a a n tal i n a ugu s t u s/ s e p te mb e r e n va n e i n d apr i l t o t i n me i ; vro e g s te e n l aa t s t e d a t a : 2 3 . 9 . 1 9 67 La Hul pe / e n Ge nappe ; 3 . 5 . 1 9 7 2 Haas r o de . E é n waar ne mi ng i n d e twe e de de ca d e van o k to b e r : 1 8 . 1 0 . 1 9 5 3 Me er daalwo u d . GIER ZWALUWEN GIER ZWALUW , Apu s apu s apu s

-

Apo p i dae Z o me r vo g e l

Vr i j talr i j k e br o e dvoge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i j gr o o t a a n tal va n hal f j ul i t o t i n s e p t e mb e r , vo oral e i n d j ul i e n i n d e e e r s t e he l ft v a n augu s t u s ; l aa ts t e d a tum i n s e p t e mb e r : 2 4 . 9 . 1 9 7 1 Ukk e l . V o o r j aar s tr e k i n vr i j k l e i n aantal va na f hal f a pr i l t o t b e g i n j u n i ( vo o ra l i n me i ) ; vr o e g s t e e n laa t s t e data : 1 2 . 4 . 1 9 6 7 Je z u s -E ik e n 9 . 6 . 1 9 70 Z ave n t e m . Er z i j n e nk e l e waar ne mi nge n van b e l angr i j k e c o n c e ntrat ie s : 4 8 . 1 9 6 4 Ha 1 1 e va n 1 6 e n 1 8 u ur t u s s e n 5 . 000 e n 1 0 . 00 0 ek s . naar he t z w , o p e e n ho o g t e van 7 5 à 1 50 me t e r . 3 t o t 9 . 6 . 1 97 0 b o ve n he t vl i e g ve l d va n Zave n t e m r u im 20 00 ek s . Twe e waar ne m i nge n i n ok t o b e r ( l aa t s t e d a t um 9 . 1 0 . 1 9 4 4 O u de rge m ) , twe e waar ne mi ng e n i n nove mb e r ( 6 . 1 1 . 1 9 49 Dilb e e k , x 8 . 1 1 . 1 9 6 3 A n d e r l e ch t ) e n é é n i n d e c e mb e r : 1 4 e n 1 5 . 1 2 . 1 9 38 L a ng do r p . •


- 47 �LPENGIER Z WALUW 9 Apu s me l b a me l b a

x

T o e vall ige gas t

To e va l l ige gas t v6 ó r 1 900 e i n d e s e p t o 1 8 8 6 No v i l l e - s ur-Méha ig ne ( v . Havr e 1 9 2 8

1 87 )

IJSVO GEL S - Al ce d i n i dae I J S VO GEL , Al c e do a t th i s i s p i da

Jaarvog e l

S chaar s e br o e dvo g e l ; r e ge l ma t ige do o r tr e kk e r va n hal f j ul i ( vo o ral i n augu s t u s ) t o t i n d e c e mb e r e n i n he t vo o r j aar , vermo e de l i jk va n fe br uar i t o t apr i l o He t z i j n vo o ra l de e e r s te j aar s vo g e l s d i e z i ch v e r p l a a t ­ s e n : twe e u i t Braba n t w e r de n hal f augu s t u s e n b e g i n s e p t e mb e r t e r ugg e me l d u i t Ne d . L i mb urg e n No or d-Br ab a n t/Ne d e r l a n d o A n d e r e e e r s te j aars k o me n u i t d e pr o v . A n twe r pe n ( a ugu s t u s to t ok t o b e r ) o f u i t d e pr o v o Name n ( vr o e g s t e d a ta : 1 0 8 . 1 9 7 3 Ge nappe e n 1 8 . 7 . 1 9 7 4 S t o Jo r i s - W i nge ) . Te ns l o t t e i s e r é é n febr uar ivoge l d i e he t vo lge n d j aar b e g i n j ul i u i t de Fra ns e Ar de nne n wer d t e r ugge me l d . B I JENE TERS - Me r o p i dae B I JENE TBR , Me r o ps apias t e r

To e val l ig e ga s t

To e val l ige gas t : 1 9 . 6 . 1 9 5 5 Hamme -Mil le 8- tal e k s . i n z a n dgr o e ve ( G . 1 9 5 5 : 2 30 ) j u n i 1 9 6 4 El e w i j t 2 ek s . ( Av i f o va n he t Me che l s e 1 9 7 2 : 4 6 ) V6 ó r 1 90 0 : x z o n d e r da t um, L e uve n 2 ek s . x 6 . 5 . 1 87 1 Le uve n 6 ek s . waarva n 4 ve r za me l d ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 90 ) x 1 89 1 B u d i nge n ( G . 1 9 4 3 : 1 1 0 )


4 8S CHARRELAARS - C o ra c i i da e S CHARREL A AR ,

x

x

x

C o ra c ia s garr ul u s garr u l u s

To e vall ige gas t

To e va l l ige gas t : pe r i o de 1 8 30 - 1 9 2 4 Brab a n t 6 ek s . ( 3 z o nde r da tum, twe e i n me i e n é é n i n j ul i : v . Havr e 1 9 2 8 1 92 ) 30 0 5 0 1 9 5 5 Jo d o ig ne ( G . 1 9 5 5 : 30 7 ) 1 6 0 5 0 1 9 5 6 Lak e n/ Br us s e l ( G o 1 9 56 : 2 2 8 ) b e g i n j u n i 1 9 6 4 , te n NW va n Br u s s e l a u t o s l a ch to ffe r ( A o 1 9 6 4 : 1 00 ) HO PPEN - U pupi dae

HO P � Upupa e po ps e po ps

Z o me r vo g e l

Z e e r s chaar s e br o e dvo ge l ( mi nde r da n 5 k o ppe l s ) , i n d e pe r io d e 1 9 50 - 1 9 5 3 nog mi ns t e ns 1 0 par e n . �o o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa ntal vo o ral i n augu s t u s / s e p t e mb e r e n i n a pr i l / me i ; vr o e g s t e e n l aa t s t e data : 2 . 1 0 . 1 9 6 5 He r e n t e n 5 o 4 o 1 9 5 5 Hall e . E é n waar ne mi ng e i nd e ok t o b e r , twe e i n nove mb e r ( 1 0 1 1 0 1 9 38 S t . P i e t e r s - Le e uw , 2 5 . 1 1 0 1 9 6 3 Te s te l t ) e n é é n vo n ds t i n d e c e mb e r ( 2 4 0 1 2 . 1 9 3 4 S t o kk e l/ Wo l uwe ) . Twe e waar ne mi nge n i n maar t ( 5 . 3 0 1 9 50 S t o Ge ne s i u s -R o de ; t u s s e n 9 e n 2 3 0 3 . 1 9 59 Bo s vo o r de ) . S PE C H TEN - P i c i da e GROENE SPECHT , P i eus v ir i d i s v ir i d is

Jaarvo g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvo ge l , d i e i n s o mmige j are n zwe r f­ b e we g i nge n u i t vo e r t . Ee ns we r d e e n c o n c e n tra t ie van r u im 1 00 e k s . vas tg e ­ s te l d t e Dwo r p o p 20 . 8 . 1 9 4 5 .


- 49 GR I J SKO PSPECH T , P i e u s c a n u s canus

To e va l l ige g a s t

T o e va l l ige gas t vóór 1 90 0 x s e p t . 1 8 8 3 Z o nië nwo u d 2 ek s . ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 9 5 ) x maar t 1 8 8 4 o mge v i ng Br u s s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : 1 9 5 ) S i n d s 1 9 6 7 z i j n e r twe e waar ne mi ng e n d ie n i e t ge ho mo l o ­ g e e r d we r de n : 1 2 . 9 . 1 9 67 Wa u th i e r -Bra i ne ( A . 1 9 6 9 : 50 ) 1 7 e n 1 9 . 9 . 1 97 0 Ukk e l ( W . 1 9 7 2 30 2 ) GRO TE BO N TE SPE CH T , De n dr o c o pus ma j o r p i ne t o r um

Jaarvo ge l

Vr i j s chaar s e br o e dvo ge l ; vermo e de l i j k e do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal i n de pe r io de a ugu s t u s / no ve mb e r e n i n fe br uar i/ maar t . O ve r he t v o o rk o me n va n d e no o r de l i j k e vorm ma j o r z i j n g e e n g e g e ve n s b eke nd . MilDIBLS TE BO N TE SPE CH T , De n dr o c o pu s me d i us me d i u s

To e vall ige g a s t To e vall ige gas t : 1 5 . 1 2 . 1 9 47 Me e r daalwo u d/ B i e rb e ek ( W . 1 9 50 : 9 1 ; 1 9 7 5 : 6 ) 2 . 2 . 1 97 3 Fl o r ival/ Ar che nne s ( W . 1 9 7 3 : 1 9 3 ) �e e e r s te waar nemi ng we r d ( no g ) n i e t g e ho mo l o g e e r d e n wo r d t n i e t verme l d i n de Av i fa u na va n Be lg ië . KLE INE BO N TE SPE CH T , De n dr o c o pu s mi no r ho r t o r um

Jaarvo ge l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; wo r d t t i j de ns he t na j aar e n ' s w i nt e r s ie t s talr i jk e r vas tge s te l d . Va n d e no o r de l i j k e v o rm mi no r i s é é n waar ne mi ng b e k e n d , d i e n i e t we r d g e h o mo l o ge e r d ( A . 1 9 6 9 : 1 9 6 ) .


- 50 -

Z WAR TE SPEC H T ,

Tir y o c o p u s

mar t i u s mar t i us

Jaarvoge l

Ze e r s chaar s e br o e dvo ge l ( m i n d e r da n 1 0 k o ppe l s ) ; o u ds te waar ne mi nge n � me i 1 90 7 e n 1 90 8 Z o n i ë nwo u d , 2 9 . 1 0 . 1 9 2 5 Ar che n ne s , 2 4 0 1 0 0 1 9 30 Me e r daalwo u d o V e r p l aa t s i nge n vana f hal f j ul i , vo o ral i n s e p te mb e r/ o k t o b e r ; é é n waar ne mi ng e i n de apr il va n 2 ek s . ( o p t e r ug trek ? ) TIRAAIHAL S , Jynx torqu i l l a t o rqu i l l a

Z o me r vo ge l

Z e e r s chaar s e br o e d v o ge l ( mi nd e r dan 1 0 k o ppe l s ) ; r e ge l ma t ig e do o r t r e kk e r i n z e e r k l e i n aa n tal van j ul i t o t s e p te mb e r e n i n a pr il / me i ; vr o e gs t e e n l aa t s te da ta : 1 6 . 9 . 1 9 ? 9 Me l s br o ek i n he t vo o r j aar : 6 . 4 . 1 9 4 8 He ve rl e e ; 6 . 4 0 1 9 57 e n 1 9 6 0 R o t s e l aar o V i e r g e val l e n i n o k t o b e r ; l aa t s t e da t um : 2 3 o 1 0 o 1 9 7 4 Me l s b r o ek ; twe e maar twaar ne mi nge n � 1 1 . 3 . 1 9 59 Ro t s e laar , 2 9 . 3 . 1 9 7 3 Kagge v i n ne o ,

LEEUWER IKEN - Alau d i dae KALANIDERLEEUWER IK 9 Me l a no c o rypha cal a n dra cal a n dra To e va l l ige gas t x x

To e va l l ige gas t vó ó r 1 90 0 : ok t . 1 8 5 4 o mg e v i ng Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8 no v . 1 8 8 2 o mg e v i ng Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8

W I TVLEUGELLEEUWER IK 9 Me l a no c o rypha l e u c o pt e r a x

96 ) 96 ) To e vall ige g a s t

To e va l l ige gas t v ó ó r 1 90 0 no v . 1 89 7 E t t e rb e ek ( v Havre 1 9 2 8 : 9 7 ) .

ZWAR TE LEEUWER IK 9 Me l a no c o rypha ye l t o n i e ns i s

To e vall ige ga s t

To e va l l ige gas t v ó ó r 1 90 0 : x ma ar t 1 8 5) o mge v i ng Br u s s e l 1 e k s . u i t e e n gr o e p van ( v o Havre 1 9 2 8 g 9 7 )

5


-51KU I FLEEUWER IK , Gal e r i da cr i s ta ta cr i s ta ta

Jaar voge l

Ze e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa nt al i n o k to b e r/ no ve mb e r e n ver mo e de l i j k i n he t vo o r j aa r o E ĂŠ n ok t o b e rge val va n e e n voge l g e r i ng d i n Zwe de n . BOO MLEEUWER IK , L ul l ul a arb o re a arb o r e a

Jaarvo ge l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e do o r tre kk e r i n k l e i n aa n tal va n hal f s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n o k to b e r ) e n va n fe br uar i t o t i n a pr i l ( vo o ral i n maar t ) ; vr o e gs t e da t um: 2 2 . 9 . 1 9 6 3 He ve rl e e . Ee n voge l b e g i n o k t o b e r ger i ng d we r d na 6 d age n u i t de pr o v o A n tw e r pe n g e me l d ( a fs tand 45 k m . i n NNE r i ch t i ng ) . VELTILEEUWER IK , Ala u da arve ns i s ar ve ns i s

Jaar vo g e l

Talr i jk e br o e dvo ge l ; r e g e l ma t ige d o o r tr ekke r i n vr i j gr o o t a a n tal va n s e p te mb e r to t i n no ve mb e r ( vo oral i n ok t o b e r ) e n va n j a nuar i t o t _ i n apr i l ( vo oral i n maar t ) . V o r s t tr e k i n de ce mb e r/ j anuar i vo lge ns s tre nghe i d va n d e w i nt e r s . Voge l s g e b o re n i n Braba n t k unne n r o n d zw e rve n ( b v . t o t i n O o s t-Vlaa nde re n i n o k t o b e r ) o f b l i j ve n t e r p l aa t s e t o t i n de ce mb e r ; ' s w i n te r s wo r de n z i j u i t Frankr i jk g e me l d . He t z e l fde k a n ge z e g d w o r de n van de d o o r trekk e r s d ie u i t Ne de r l a n d o f We s t-Du i t s la n d k o me n o f i n d e pro v . A n twe r pe n e n L i mb urg we r de n g e r i ng d . S TRANDLEEUWER IK , Er e mo ph i l a a l pe s tr i s fl ava

To e vall i g e ga s t

To e va l l ige gas t : x 1 8 . 1 0 . 1 9 2 2 Je t t e ( G . 1 9 2 3 : 37 ) x 44 ) r o n d 1 5 1 1 1 9 2 3 Ukk e 1 2 e k s . ( G . 1 9 2 4 5 . 2 . 1 9 47 B e a uve cha i n ( G . 1 9 5 1 : 1 0 2 ) 1De waar ne mi ng va n e e n s ne e uwgo r s te V il vo o r de o p 1 3 . 1 . 1 9 6 8 ( z ie O B 4 1 ) we r d i n O . B . 5 6 verk e e r de l i j k b i j de s tra n dl e e uwe r ik ve r me l d . .

.


- 5 2ZWALUWEN - H ir u nd i n i dae BOERENZWALUW , H ir u nd o r u s t i ca r us t i ca

Z o me r vo g e l

Tal r i j k e br o e dvo ge l ; r e g e l ma t ige d o o r trekke r i n vr i j gr o o t a a n tal va n e i nde j ul i t o t i n o k t o b e r ( vo o ral i n a ug u s ­ t u s / s e p te mb e r ) e n vana f d e d e r de de ca de v a n maar t t o t e i nde me i ( vo o ral in apr i l ) . L aa t s t e waar ne mi nge n t o t e i nde o k t o b e r : 2 9 . 1 0 . 1 9 6 7 K e s s e l -Lo e n 2 9 . 1 0 . 1 9 7 3 S t . P i e t e r s -Wo l uwe . Va n 1 9 5 4 t o t 1 9 7 3 z i j n o ns 1 4 nove mb e rwaar ne mi nge n b ek e n d , waarvan 9 i n de e e r s te he l ft va n de maa nd ; l aa t s t e da ta : 2 2 1 1 1 9 6 3 Te s te l t e n 2 2 . 1 1 . 1 97 0 Kampe nho u t . We ge ns he t ze e r s l e chte we de r i n s e p t e mb e r/ok t o b e r 1 9 7 4 z i J n d e l aa t s te b o e r e nzwal uwe n ( me e s tal e e r s t e j aars vo ge l s ) b l i j ve n pl e i s te re n t o t d ie p i n no ve mb e r ; de l aa t s te we r de n z e l fs va s tge s te l d t o t i n d e e e r s te he l f t va n de ce mb e r : 1 e n 9 . 1 2 . 1 9 7 4 El ew i j t . Vro e gs t e waar ne mi nge n i n he t vo o r j aar : 1 4 . 3 . 1 9 7 2 El e w i j t ; 1 5 . 3 . 1 9 6 5 Ma che l e n ; 1 5 . 3 . 1 97 0 Me l s b r o e k ; 1 6 . 3 . 1 9 5 4 O ve r i j s e ; 1 6 . 3 . 1 96 9 Ho f s t a d e ; dr ie waar ne mi nge n b e g i n maar t ( 1 9 1 1 , 1 96 1 , 1 9 6 4 ) . Twe e g e val le n i n f e b r uar i : x 9 2 1 9 5 5 Ve r tr i jk ; 1 8 . 2 . 1 9 6 1 Wa t e rl o o . Voge l s geb o re n i n Brab a n t k u nne n t e r pl aa t s e bl i j ve n o f r o n d zwe r ve n t o t i n de pr o v . A ntwe r pe n e n O o s t-Vl aa nde r e n t o t e i nde s e p te mb e r ; va na f de de r d e d e c a d e va n j ul i t o t e i n d e s e p te mb e r k o me n e r i n Brab a n t e e r s t e j aar s ( e n e nk e l e twe e de ­ j aars v o ge l s ) vo o r u i t d e pr o v . Name n , He ne g o uwe n , A n tw e r pe n , O o s t- V l a a nd e re n , ( z e l d e n u i t L imb ur g ) e n u i t Ne d e r l a n d ( vo o r a l i n s e p te mb e r ) . A dul t e vog e l s wo r de n i n s e p t e mb e r/ o k t o b e r ge me l d u i t Fra nk r i j k ( 2 ) e n u i t S pa n j e ( 1 ) t e rw i j l twe e de j aar s b i j de t e r ugk e e r ge vo nde n w o r de n in de per i o de 1 5 . 4 - 2 . 5 . in Mar okk o ( 3 ) , Tune s ië ( 1 ) , Alge r ië ( 1 ) e n Fra nkr i j k ( 4 ) . Er z i j n te ns l o t t e e e n me l d i ng va n e e n Braba n t s e vo g e l i n C e ntraa l - A fr ika ( ok t . ) , van e e n s e p t e mb e rvo ge l i n Z u i d- A fr ik a ( fe br . ) e n van e e n o ve rw i n t e raar u i t Z u i d- A fr ik a ( augu s t u s ) . .

.

.

.


- 5 3ijU I SZWALUW ,

De l i cho n urb i ca urb i ca

Z o me r v o g e l

Vr i j s chaar s e bro e dvo ge l ; r e g e l ma t ige do o r trekk e r i n vr i J k l e i n a a ntal va n augu s t u s to t d i e p i n o k t o b e r ( vo o r a l i n s e p t e mb e r ) e n va n b e g i n apr i l t o t d ie p i n me i ( vo o ral va n hal f a pr i l to t ha l f me i ) o Laa t s te waar ne mi ng e n to t e i nde o k t o b e r : 2 9 . 1 0 0 1 9 2 8 W il s e l e ; 2 8 0 1 0 0 1 9 6 1 He verl e e ; 2 8 . 1 0 0 1 9 49 K e rk o m o Va n 1 9 7 1 t o t 1 9 7 3 z i j n 6 no ve mb e rwaar ne mi nge n b e k e n d , a l l e i n d e e e r s t e he l f t v a n de maan d ; l a a t s te da t um 1 5 0 1 1 o 1 9 1 7 Br u s s e l o We g e ns he t ze e r o ng u ns t ige we de r i n s e p te mbe r/ o k t o b e r 1 97 4 z i j n d e l a a t s te hu i s zwal uwe n b l i j ve n p l e is t e r e n t o t e i n d e no v e mb e r : 27 0 1 1 0 1 9 7 4 Die s t 2 ek s . Vr o e g s te wa a r ne mi nge n i n he t vo o r j aar : 1 . 4 . 1 9 49 , 1 o 4 . 1 9 6 7 Di j l e va l l e i ; 2 o 4 o 1 9 6 6 Me s s e lb r o ek ; 3 0 4 . 1 9 6 5 Ha l l e e n Lubb e ek ; é é n waar ne mi ng e i nde maar t : 2 5 . 3 . 1 9 6 1 Te s te l t . E é n t e r ugme l d i ng va n e e n e e r s te j aar s i n d e pro v . H e ne ­ g o uwe n ( a ugu s t u s ) , é é n i n s pa n j e ( maar t ) , e e n twe e d e j aar s i n me i u i t he t R i j nla n d/ Du i t s land e n b e g i n j u l i e e n twe e de j aar s u i t de pro v o L u ik o OEVERZWALUW , R ipar ia r ipar i a r ipar ia

Z o me r vo g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvoge l ; r e g e lma t i g e d o o r tr e kk e r i n vr i j k l e i n a a ntal va n b e g i n j ul i to t i n d e e e r s te he l f t v a n o k t o b e r e n va n e i nd e maar t t o t d i e p i n me i . Laa t s te e n vr o e g s t e d a t a : 1 2 0 1 0 . 1 9 7 3 Ne e r i j s e ; 1 6 0 3 . 1 9 7 2 O ver i j s e ; 1 8 . 3 . 1 9 5 1 S t . Aga t ha-R o de . I n 1 9 7 4 é é n waar ne mi ng i n nove mb e r : 1 1 . 1 1 . Ho fs t a de . O e ve r zwal uwe n z i j n z e e r "bewe egl i j k e " voge l s ; he t r i nge n va n d e z e voge l s i n Brap a n t he e f t aa nge to o nd d a t d e z e s o o r t o p ie dere o u de r d o m va n ko l o n i e k a n ve r a n de r e n zo we l b i n ne n Brab a n t al s naar a n d e r e pro v i n c ie s ( L u ik , L imb urg , A n twe r pe n , O o s t-Vlaa n de re n e n He ne go uwe n ) . I n he t na j aar nl . va n b e g i n j ul i t o t b e g i n s pe te mb e r z i J n e r t e r ugme l d i nge n v o o ral u i t Fra � r i jk ( 1 0 ) , u i t Zw i t­ s e r l a n d ( 1 ) � Spa n j e ( 1 ) e n Marokko ( 1 ) .


- 5 4Br i t s e vo g e l s w o r d e n s o mmige j ar e n a l z e e r vr o e g nl . i n d e e e r s te he l f t va n j ul i i n d e Di j l e val l e i vas tge s te l d . I n de l e nte ne me n z i j ve r mo e de l i j k de ze l fde we g ( é é n me l d i ng u i t We s t-Vl aande r e n ) . We s t- Du i t s e v o ge l s k u nne n i n he t vo o r j aar o ok l a ngs Brab a n t k o me n ( é é n g e va l ) . Da t de vo o r j aar s tr e k t o t e i nde me i o f no g l a t e r k a n dure n wo r d t aange t o o nd do o r d e me l d i ng va n e e n voge l d i e o p 1 6 . 5 . i n Zw i t s e r l a n d we r d g e r i ngd . P IEPERS

en

K WIK S TA AR TEN

- Mo ta c il l i da e

GRO TE P IEPER , A n thus no vae s e e l a n d iae r i char d i

To e va l l ige ga s t

To e va l l ige gas t : 2 5 . 3 . 1 9 46 Ne e r i j s e ( G . 1 9 5 2 : 2 3 3 ) v 2 1 . 9 . 1 9 6 3 Hever le e ( W . 1 9 6 3 g 3 1 2 ) De waar ne m i ng va n 1 7 . 1 2 . 1 9 6 7 t e Ne e r i j s e ( W . 1 9 6 8 we r d n i e t aa nvaar d . DUINP IEPER , A n thus campe s tr i s campe s tr i s x x

v

21 )

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t 9 v ó ó r 1 900 dr ie v o n d s te n 3 1 . 1 0 . 1 9 37 Hek e lge m ( W . 1 9 6 9 g 1 7 5 ) 2 . 1 0 . 1 9 4 3 Be e r s e l 3 e k s . ( W . 1 9 6 9 � 1 7 5 ) 9 . 9 . 1 9 4 8 He v e rl e e 2 ek s . ( W . 1 9 5 0 93) 4 . 5 1 9 54 Te s te 1 t ( S t . Pauwe l s ) 31 3) 30 8 . e n 20 . 9 . 1 9 6 1 Ha a cht ( W . 1 9 6 1 1 4 8 . 1 9 6 4 Haa cht ( W . 1 9 6 4 : 27 7 ) 1 5 9 . 1 9 7 4 Lub b e ek ( W . 1 9 7 5 : 6 2 ) •

0

0

0

BOO MPIEPER , A nthus tr iv ial i s tr i v ia l i s

Z o me r vo g e l

Vr i j talr i j k e b r o e dvoge l ; r e ge l ma t ige do o r tr e kk e r i n kl e i n a a n tal va n augu s t us t o t hal f ok to b e r e n va n hal f maar t t o t b e g i n j u n i . Laa t s te e n vro e g s t e da ta : 1 5 . 1 0 . 1 9 6 7 Te s t e l t ; 1 6 . 3 . 1 9 48 Ho u ta i n- l e -Val ; 20 . 3 . 1 9 5 4 O u derge m e n 3 . 6 . 1 9 6 6 Te s te l t . Per hal f a pr i l é é n ge val va n e e n vo g e l ge r i ng d i n augus t u s i n d e pro v . A n tw e r pe n .


- 5 5GRASPIEPER , A nthus pra t e ns i s

Jaar voge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvoge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kke r i n vr i J gr o o t a a n tal van hal f augus t u s t o t i n n o ve mb e r ( vo o ral in s e p t e mb e r e n b e g i n o k to b e r ) e n va n hal f febr uar i t o t b e g i n me i ( vo o ral i n maar t/ a pr i l ) ; l a a t s te da t um : 2 . 5 . 1 97 0 S t . P i e t e r s -R o de . W i n te r v o ge l i n z e e r k l e i n aa n tal . V o ge l s i n Brab a n t g e b o r e n k unne n e i n d e s e p te mb e r al i n Fra nk r i j k z i j n . De do o r tr e kke r s k o me n u i t de pro v . A n twe r pe n e n O o s t­ Vl a a n de r e n , u i t Ne der s ak s e n ( 2 ) 9 De ne mark e n ( 1 ) e n No o rwe g e n ( 1 ) Voge l s i n s e p t e mb e r/ ok t o b e r g e r i ng d , b l i j ve n t e r pl a a t s e o f w o r de n u i t O o s t- Vlaa n d e r e n e n L imb urg g e me l d . IDe d o o r tr e kk e r s gaa n to t i n Fr a nkr i j k ( 8 e k s vo o r al i n o k to b e r ) , S pa n j e ( 1 1 ) , P o r t ugal ( 3 ) e n Mar o kk o ( 4 ) i n d e p e r i o d e no ve mb e r t o t j a nuar i . S o mmige trekk e n z e e r s ne l : 9 50 k m . i n 5 dag e n ( é é n g e val ) . .

ROOJDKEELPIEPER 9 A n thus c e r v i n u s

To e va l l ige ga s t

To e va l l ig e gas t v ó ó r 1 90 0 x z o n d e r da tum, o mge v i ng Br us s e l ( G . 1 9 4 3 : 1 0 9 ) x 5 . 1 0 . 1 8 5 1 b i j L e uve n ( v . Havr e 1 9 2 8 g 1 0 7 ) ne waar ne mi ng va n 2 8 . 9 . 1 9 6 8 te Ne d e r okk e r z e e l ( O . B . 4 1 ) we r d n i e t aa nvaar d . W i n t e rgas t

OEVERPIEPER , A n th u s s p i no l e t t a A n thus s p i no l e t ta l i t t oral i s v v v v

De o e ve r p i e p e r i s e e n t o e vall ige gas t 1 6 1 . 1 9 6 6 Wavr e ( W . 1 9 6 7 : 2 3 5 ) 1 6 . 1 0 . 1 9 6 6 Me s s e lbr o ek ( O . B . 3 1 ) 27 . 1 0 . 1 9 6 8 Me s s e lb r o e k ( W . 1 97 0 � 2 9 1 ) 1 8 . 1 0 . 1 9 6 9 Me s s e lbr o e k ( O B . 4 5 ) 2 2 . 3 1 9 7 0 Ho f s t a d e ( W 1 9 7 2 � 30 1 ) 2 2 . 9 . 1 9 7 2 Zave n te m ( O . B . 5 4 ) •

.

v

.


- 5 6A n thus s p i no l e t t a s p i no l e t ta IDe wa t e r p i e p e r i s e e n r e g e l ma t ig e d o o r tr e kk e r e n w i nt e r ­ g a s t i n k l e i n aanta l va n hal f o k t o b e r t o t hal f apr il ; d o o r tr e k v o o ral i n de twe e de he l f t v a n o k t o b e r e n de e e r s te he l f t va n no ve mb e r i n he t vo o r j aar vo o r al i n maar t . Vr o e g s t e e n l aa t s te da ta : 9 o 1 0 0 1 97 1 S t . J o r i s -W i ng e ; V 1 1 0 4 0 1 9 7 3 S t o J o r i s - W i ng e o E é n waar ne mi ng i n a ug u s t us ( 2 2 . 8 . 1 9 49 Ne the n ) e n é é n b e g i n �e i ( 5 o 5 o 1 9 6 5 O u d-He ve r l e e ) . Ee n ger i ng de voge l u i t Z u i d- Du i t s l a n d we r d al s twe e de ­ j aar s i n d e twe e de de c a de van o k to b e r g e c o n tr o l e e r d i n de Di j l e vall e i o ,

WI T TE KWIKS TAAR T 9 Mo ta c il l a alba

J aar vo ge l

Mo ta c i l l a alba alba Vr i j tal r i j k e b r o e dvo ge l ; re ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i J k l e i n aantal va n aug u s t u s t o t i n no v e mb e r ( vo o ral i n o k t o b e r ) e n va n fe bruar i t o t i n apr i l ( vo o ral i n ma ar t ) . W i n t e r v o ge l i n k l e i n aa n t al IDe d o o r tr e kke r s k o me n o . a . u i t d e pro v . A n twe r pe n o f u i t N e d e r l and ; de w i t te kw ik wo r d t ' s w i nt e r s t e r ugge me l d vo o ral u i t S pan j e ( 1 0 ) , mi nd e r u i t Fr a nkr i j k ( 5 ) . .

Mo ta c il l a alba yar r e l l i IDe r o uwkw ik s taar t i s i n Br ab a n t e e n t o e va l l ige gas t : x b e g i n s e p t 1 9 3 1 Ukk e 1 ( G . 1 9 3 2 : 1 3 2 ) 27 0 4 0 1 9 6 2 S t . Lamb r e ch t s -Wo l uwe ( G . 1 9 6 3 : 9 1 ) v 20 0 4 0 1 9 6 3 O ver i j s e ( G . 1 9 6 4 : 30 9 ) v 6 0 4 0 1 9 6 5 Me l s b r o e k ( O o B o 2 8 ) 2 4 0 1 1 . 1 9 6 8 Ho fs ta de 2 e k s o ( AV . 1 97 1 : 1 6 9 ) De g e r i ngde vog e l va n Me l s br o e k we r d e e n j aar l a te r u i t E nge l an d ge me l d o •


- 57GRO TE GELE KWIKS TAAR T , Mo t a c i l la c i ne r e a c i ne r e a

Jaar v o ge l

S chaar s e b r o e dvo ge l , d ie te l i j de n he e f t va n de ve r ­ v u i l i ng va n de wa t er l o pe n o R e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa ntal va n hal f j ul i t o t i n no v e mb e r ( vo o ra l i n o k t o b e r ) e n va n febr uar i t o t i n apr i l ( vo o ral i n maar t ) . W i nte rvoge l i n z e e r k l e i n aantal , s o ms t o t i n d e nab i j ­ he i d va n hu i z e n . E é n r i ngvo n d s t i n d e ce mb e r van e e n p ul l u s u i t O o s t­ Du i t s la n d . GELE

KWIKS TAAR T , Mo ta c il l a fl ava

Z o me r voge l

Mo t a c i l l a flava fl ava Vr i j s chaar s e br o e dvoge l , d ie fe l is a ch te r u i t g e g a a n d o or he t g e br u ik van pe s t i c i de n i n d e l a n db o uw . R e ge l ma t ig e d o o r tre kk e r i n vr i j k l e i n aantal van hal f j ul i t o t hal f o k t o b e r ( vo o r al van hal f a ugu s t u s t o t hal f s e p te mb e r ) e n va n hal f maar t t o t i n me i . Laa t s t e e n vr o e g s t e waar ne mi ng e n : 20 . 1 0 . 1 9 7 1 S t . P i e t e r s ­ R o de e n 1 2 . 3 . 1 9 6 1 O ve r i j s e o Twe e waar ne mi nge n i n d e e e r s t e he l ft va n novemb e r ( Ho fs t a d e 1 1 . 1 1 . 1 9 6 6 e n 5 . 1 1 . 1 9 7 2 ) e n é é n b e g i n maar t ( 2 . 3 . 1 9 47 Di j l e vall e i ) . De do o r tr e kke r s k o me n o . a . u i t de pro v o O o s t-Vl aa n d e r e n e n A n tw e r pe n e n wo r de n u i t Fra nkr i j k , S pa n j e , Po r t ugal e n Marokk o t e r ugge me l d i n s e p t e mb e r/ ok t o b e r o Ee n r i ngvo n d s t o p 20 de c e mb e r i n S pa n j e w i j s t o p mo ge l i j ke o ve rw i nt e r i ng a l daar . Mo ta c i l l a flava fl avi s s i ma De e nge l s e ge l e kw ik s taar t i s e e n t o e val l ige gas t i n he t v o o r j aar : x 7 . 5 . 1 9 2 1 T e r vur e n ( ve r z . KBIN ) 1 3 . 4 . 1 9 6 8 O phe yl i s s e m ( A . 1 9 6 9 g 1 8 8 ) 2 5 . 4 . 1 9 7 1 O u d-He ve r l e e ( W . 1 9 7 1 : 2 1 5 ) I n he t na j aar tre e d t e r b i j de ge l e kw ikk e n z o ve e l var ia t i e o p d a t s o mmige z e e r go e d o p de e nge l s e o nde r s o o r t gaan l i j k en ( z ie i n d e r ub r iek " o nde r s o o r te n " ) .


- 58Mo t a c i l l a flava thu nb e rg i D e no o r d s e ge l e k w i k s taar t i s e e n to e va l l ige gas t 6 . 9 . 1 9 5 0 Be a u ve cha i n 2 eks . ( G . 1 9 5 1 : 6 6 ) 2 2 . 4 . 1 9 6 2 S t . Aga tha-R o de ( G . 1 9 6 3 : 9 2 ) x 6 . 1 0 . 1 9 67 Me s s e lbr o e k ( O . B . 3 2 ) 8 . 1 0 . 1 9 67 Me s s e l br o e k ( O . B . 3 2 ) 2 9 . 4 . 1 97 3 S t . Aga tha-R o d e 2 eks . ( W . 1 9 7 3 : 2 2 5 ) O p 1 2 . 5 . 1 9 6 3 we r d t e Me l s br o ek e e n e k s . va n d e t u s s e n­ vorm flava x th u nb e r g i ver zame l d ( ve r z K B IN G . 1 9 6 4 : 1 6 9 ) .

,

KLAUWIEREN , L a n i i dae KL APEK S TER , La n i us e x c ub i t or e x cub i t o r

Jaar vo ge l

Z e e r s chaar s e bro e dvoge l , d ie we i n ig o pval t t i j de ns d e b r o e dper i o de . R e ge l ma t ige d o o r trekker i n z e er k l e i n aa n tal va n a ug u s ­ t us t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n fe br uar i t o t i n a pr il ( v o o ral i n maar t ) . W i n t e r vo ge l i n z e e r k l e i n aantal . E é n t e r ugvang s t i n nove mb e r van e e n vo g e l g e r i ng d o p He l g o l a n d . KLE I NE KLAPEKS TER , L a n i u s mi no r mi no r

To e va l l ige gas t

To e vall ige gas t 2 1 . 1 1 . 1 9 4 1 Te rvure n ( Be quae r t 1 9 5 8 : 3 2 ) De z e waar ne mi ng w e r d nie t o pge nome n i n d e Av i fau na va n Be l g i ë . V ó ó r 1 900 t o e val l ig e ga s t e n t o e va l l ig e b ro e dvo ge l 1 31 ) x 1 8 4 5 o mg e v i ng Br u s s e l ( v . Havre 1 9 2 8 131 ) x 1 87 4 E t t er b e ek 2 ek s . ( v . Havr e 1 9 2 8 x z o n de r da t um , Vilvo o r de ( ve r z . KBIN ) x 3 . 7 . 1 87 5 o mge v i ng Br u s s e l : ne s t j o ng me t do ns ve r e n e n waar­ va n de vl e uge l s e n de s taar t no g n i e t vo lgro e i d z i j n . ( Dup o n d e n Mau s 1 9 50 : 39 )


- 5 9ROO ':DKO PKLAUW IER , La n i u s s e na t or s e na t or

To e va l l ige g a s t

To e va l l ige bro e d v o g e l : 1 90 7 La Hul pe ( W o 1 9 6 9 : 1 7 6 ; s l e ch t s é é n l e g s e l va n 6 e ie r e n i n plaa t s va n 6 l e g s e l s ) e n Ke rk o m 1 9 47 ( W o 1 9 4 8 : 9 7 ) To e va l l ige gas t : x 7 . 8 0 1 90 9 He ve rl e e ( W . 1 9 4 8 : 9 9 ) 9 0 7 . 1 9 46 We z e mb e e k -O ppe m ( G . 1 9 56 : 2 5 ) x 28 . 7 . 1 9 43 S t okke l / Wo l uwe ( W . 1 9 6 9 : 1 7 6 ) 2 2 . 7 . 1 9 6 6 O pve l p ( W . 1 9 6 9 : 1 7 6 ) V6 6 r 1 90 0 plaat s e l i jk e br o e dvo g e l i n de s tr e ek van Aar s cho t , O t t i g n ie s , Z o n i ë nw o u d e n Je t t e ; é é n vo n d s t in de e e r s te d e ca de van j ul i ( G . 1 9 20 : 1 0 7 ; ve r z . KBIN ; Dupo n d e n Ma u s 1 9 50 : 40 ) . GRAUWE KLAUWIER , La n i u s c o l l ur i o c o l l ur i o

Z o mervoge l

Z e er s chaar s e bro e dvo g e l ( mi nd e r d a n 1 0 k o ppe l s ) ; r e ge l ma t ig e do o r trekk e r i n z e er k l e i n aa n ta l va n hal f j ul i t o t i n s e p t e mb e r ( vo o ral i n j ul i/ a ugu s t u s ) e n va n hal f a pr i l t o t i n me i . L aa t s te e n vr o e g s t e da t a : 1 0 . 7 . 1 9 7 2 We e r de e n 1 2 . 9 . 1 9 4 8 Di j l e val l e i ; 20 . 4 . 1 9 46 O u de rge m . E é n v o n ds t e n é é n w aa r n e m i ng i n de e e r s t e he l f t va n o k t o b e r ; é é n vo nds t b e g i n no ve mb e r ( O . B . 5 6 ) o PES TVO GEL S , Bo mby c il l i dae PES TVO GEL , Bo mbyc i l la garr ul u s garru l u s

O nr e ge l ma t ig e gas t

O nr e ge l ma t ige d o o r tr ekke r e n w i n t e rgas t i n z e e r k l e i n aantal va n ok to b e r to t b e g i n apr il ( vo o r a l va n no ve mb e r t o t maar t ) ; vr o e gs t e e n l a a t s te da ta : 2 1 . 1 0 . 1 9 49 Be auve cha i n e n 3 . 4 . 1 9 49 We z e maal . E é n waar ne mi ng b e g i n me i : 2 . 5 . 1 9 6 4 K e e rb e r ge n ( O . B . 1 5 ) Be l a ngr i j k e i nvas i e s ha dde n plaa t s t i j de ns d e w i n t e r s 1 9 1 3/ 1 9 1 4 , 1 9 2 1 / 1 9 2 2 , 1 9 3 1 / 1 9 3 2 , 1 9 3 2/ 1 9 3 3 , 1 9 46 / 1 9 47 ' 1 9 48/ 1 9 4 9 , 1 9 5 8/ 1 9 5 9 , 1 9 5 9 / 1 9 60 , 1 9 6 5/ 1 9 6 6 .


-60 -

WA TER SPREEUWEN - C i n c l i da e

WA TERSPREEUW , C i n cl u s c i n c l u s aq ua t i c u s

J aar v o g e l

Z e e r s c haar s e br o e dvo g e l i n g e s ch ik t e b i o t o pe n i n Waal s Br ab a n t ; i n j u n i 1 9 5 5 b r o e dge val t e L a H u l pe . T i j de n s d e w i n t e r maande n o nr e ge l ma t ig e gas t l a ng s de park v i j ve r s va n de z u i de l i j k e Br u s s e l s e aggl o me r a t ie , z e l d e n t o t i n T e r vure n . E é n wa a r ne mi ng i n me i e n é é n i n a ug u s t u s . T i j de ns de t we e de he l f t va n o k t o b e r e n i n d e e e r s te he l ft va n no ve mb e r 1 9 7 2 e e n nie.:t s chuwe v o g e l te Ho fs ta d e ; u i t d e b e s chr i j v i ng va n d i t e k s . b l i j k t d a t he t b i j na z e k e r t o t de no o r de l i j k e vorm c i n c l u s b e ho o r t .

WIN TERKO NINGEN

-

Tr ogl o dy t i dae

WIN TERKO N ING , Tr o gl o dy t e s trogl o dy t e s trogl o dy t e s

Jaar vo g e l

Tal r i j k e b r o e dvo ge l ; h o o f d zake l i j k s ta n dvo g e l O ve r verpl aa t s i nge n d o o r he e n Braban t z i j n ge e n g e ge ve ns b e k e n d , ho ewe l é é n v o g e l u i t Fra nkr i jk we r d ge me l d . .

HEGGEMUSSEN

-

Pr u ne l l i dae

HE GGEMUS , Pr u ne l la mo dular i s mo d u l ar i s

Jaar v o g e l

Tal r i j k e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n vr i j k l e i n a a n tal va n augu s t u s t o t i n no ve mb e r ( vo oral i n s e p t e mb e : o k t ob e r ) e n i n maar t/ a pr il . W i n tervo g e l i n vr i j k l e i n a a n tal . Do o r tr ekk e r s e n w i nte rgas t e n k o me n u i t Ne d e r l a n d e n h e t No o r de n va n Du i t s l and ( o . a . l a ng s He lg o la n d ) . ALPENHEGGEMUS , Pr u ne l la c o l l ar i s co llar i s

To e va l l ige ga s t

To e va l l ige ga s t v6 6 r 1 900 : x s e p te mb e r 1 8 8 4 b i j Br us s e l ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 8 2 ) B i j L I PPENS e n WILLE ( 1 97 2 : 5 9 9 ) s ta a t verk e e r de l i jk no ve mb e r 1 8 8 4 . De z e s o o r t wo r d t nu no g r e g e l ma t ig i ng e vo e r d o . a . u i t I tal i ë .


-6 1 L I J S TERA CH T I GEN - Tur d i da e GRO TE L I J S TER , Tur d us v i s c i vo r u s v i s c ivo r u s

Jaar vo g e l

Vr i j talr i j k e br o e dvo g e l ; r e ge l ma t ig e do o r tr ekke r i n k l e i n a a n tal i n s e p t e mb e r/ ok t o b e r e n i n f e b r uar i/maar t ( s o ms va na f j a nuar i ) . C o nce ntra t ie s van me e r de r e t ie ntal l e n v o g e l s e n l ok a l e v e r pl aa t s i nge n va na f mi d de n j u n i . W i n te rvoge l i n z e e r k l e i n a a n ta l . Z o we l de e e r s te j aar s a l s d e o u de re vo ge l s we r de n t o t nog t o e al l e e n u i t Fra nkr i j k ge me l d . E é n me l d i ng b e g i n fe b r u ar i va n e e n no ve mb e rvo g e l u i t Ne de r l a n d . KRAMSVO GEL , Tur d u s pilar i s pi l ar i s

W i n te r gas t

R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n vr i j gr o o t aan tal va n e i nd e s e p t e mb e r t o t i n no ve mb er ( vo o ral i n o k t o b e r ) e n v a n fe b r uar i t o t i n de e e r s te he l f t va n me i . Vo r s t tr e k i n de c e mb e r/ j anuar i v o lge ns d e s tre nghe i d van de w i n t e r s ; w i n t e rvo ge l i n vr i j k l e i n a a n tal . Vr o e gs te e n l aa t s t e da ta : 2 6 . 9 . 1 9 7 1 C l ab e cq e n 1 1 . 5 . 1 9 4 6 Ne e r i j s e . E é n vo n d s t e i nde j u n i ( 27 . 6 . 1 9 4 2 ) , twe e ge vall e n i n 1 8 . 7 . 1 9 6 5 Di j l e val l e i , j ul i ( x 5 . 7 . 1 9 20 Te r vur e n , ve r z . KBIN ; A . 1 9 6 6 : 1 2 9 ) e n é é n waar ne mi ng i n d e de r d e de cade van a ug u s ­ t u s : 2 1 . 8 . 1 9 50 L o ve n j o e l ( J . Dupo n t ) . S i nd s de ve s t ig i ng va n de z e s o o r t al s br o e dvoge l i n O o s t-Be l g i ë ( 1 9 67 ) z i j n e r i n Brab a n t waar ne mi nge n e i nd e augu s t u s e n i n d e e e r s t e he l f t va n s e p te mb e r e n t o t e i nd e me i . IDe d o o r tre kk e r s e n w i n t e rgas te n k o me n u i t De ne mark e n , No o rw e g e n , Zwe de n e n F i nl a n d ( o . a . v ia He l g o l a n d ) e n wo r de n i n l a te r e w i nte r s t e r ugge me l d u i t O o s t- Du i t s l a nd ( 1 ) e n I tal i ë ( 2 ) .


- 6 2Z A N GL I J S TER ,

ph i l o me l o s

Tur d u s

Ta l r i j k e

b r o e dvo g e l ;

gr o o t a a n t a l

van

e n va n e i n d e

j a nuar i

s e p t e mb e r

W i n t e r v o ge l Ge r i ng d e

c l ark e i

to t

r e g e l ma t ig e to t

' s w i nt e r s

(8),

z a ngl i j s t e r s

van all e

(7 )

O ve r he t

( vo o r a l

u i t andere

T ur d u s

uit

s e p te mb e r f e br uar i i n vr i j

to t

)

beke nd ,

il iacus

pr o v i n c i e s

( 60 ) ,

Fr a nk r i j k

de

no o r d e l i j k e

we r d e n

in

e e n me l d i ng b e g i n n o ve mb e r

te nz i j

in oktober .

Wintergas t

d o o r tr e kk e r

i n vr i J

( vo o ral

( vo o ral

t o t b e g i n me i

u i t S pa n j e

v o r m ph i l o me l o s

il ia cus

i n d e c e mb e r

gro o t

a a n t a l va n

i n o k t o b e r/ n o ve mb e r

i n maar t/ a pr i l

)

.

)

e n va n

W i n t e r vo g e l

k l e i n a a n tal o V o r s t tr e k

i n d e c e mb e r / j a n u ar i vo l g e ns

de

s tr e nghe i d

van d e w i nters o Vr o e gs te

e n laat s te

data :

25 0 9 . 1 96 5

Eve r e ;

3 . 5 . 1 97 4

P e rk o

( 1 . 9 . 1 9 4 3 Te r vur e n ) 1 2 . 9 . 1 9 38 Wo l ve r t e m ,

E é n w aar ne mi ng b e g i n s e p t e mb e r é é n vo n d s t

3

eks .

i n de

t we e d e

E e n b r o e d g e va l

De

e n we r d

en

(

x

nie t

pro v .

1912

te

He ve r l e e

l i j k t o nw a a r ­

g e h o mo l o g e e r d . i n Br ab a n t k o me n l a ng s

A n tw e r p e n ;

zij

He l g o l a n d ,

o ve rw i n t e r e n i n Fr a nk ­

in Spanj e .

Eén z e l fde

i n me i

d o o r tr e kk e r s

Ne d e r l a n d e n d e r i jk

d e c a de

en

).

s ch i j nl i j k

j aar

.

(1).

vo o rk o me n va n

R e g e l ma t ig e

fe b r u ar i/ ma ar t

in

j uni .

va n e e n v o g e l o p He l g o l a n d g e r i ng d

KO PERWIEK ,

i n ok t o b e r

o u d e r d o m i n Br a b a n t g e r i ng d w e r de n

e n Mar o k k o

z i j n g e e n g e g e ve n s

( v o o ral

i n vr i j

i n k l e i n aantal .

t e r ug g e me l d v o o r a l

Po r t ugal

d o o r t r e kk e r

i n no v e mb e r

i n apr il

Brab a n t v a s t ge s t e l d t o t b e g i n Voge l s

J a ar vo g e l

j a n ua r i vo g e l

u i t Yo rk s h i r e w e r d

i n Br ab a n t a a ng e t r o f fe n .

i n maar t v a n h e t ­

)


- 6 3-

VALE L I J S TER ,

x

Tur d u s o b s c u r u s

To e va l l ige gas t vó ó r 1 900 : ok t o b e r 1 8 8 6 L a Hul pe ( v . Havr e 1 9 2 8

NAUMANNS L I J S TER , Tur d u s na uma n n i

To e va l l ige

gas t

165) To e va l l ige gas t

Tur d u s nauma n n i nauma n n i x

r o n d 1 5 . 1 0 . 1 8 5 3 ( o p d e mark t ) Br u s s e l ( G . 1 9 4 5

1 17 )

T ur d u s naumanni e u no mu s 1 6 e n 17 . 1 . 1 9 6 0 R o t s e laar ( w . 1 9 60 .. 8 4 ) IDe z e waar ne mi ng w e r d n i e t aa nvaar d d o o r de Be l g i s che Av i fauna c o mmi s s i e . BEFL I JS TER , Tur d u s t o rqua t u s t o rqua t u s

Do o r trekk e r

R ege l ma t ig e d o o r trekker i n z e e r k l e i n aa n tal v a n hal f s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n o k to b e r ) e n va n e i n d e maar t t o t hal f me i ( vo o r al i n apr il ) . Vr o e gs t e e n laat s t e data : x 1 0 . 9 . 1 9 6 8 Gr imbe rge n ; 1 7 . 1 1 . 1 9 4 6 Bl s e ne e n 2 9 . 3 . 1 9 49 He re n t ; 9 . 5 . 1 9 6 7 Ho fs tade . E é n o ve rw i n te r i ng s g e val e n é é n waar n e mi ng hal f fe br uar i . Ee n br o e dge val va n d e vo rm alpe s tr i s b i j Wavr e i n 1 8 8 4 ( y f Havr e 1 9 2 8 : 1 6 9 ) . l i j k t we i n ig waar s chi j nl i jk . MEREL 9 Tur d u s me r ul a me r u l a

Jaar vo g e l

Tal r i j k e bro e dvo ge l ; he t Z l J n vo o ra l d e e er s t e j aar s ­ v o g e l s d ie u i t Fra nkr i j k w o r d e n t e r ugge me l d . R e ge l ma t i ge do o r trekk e r i n vr i j k l e i n aantal va n s e p­ t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n o k t o b e r ) e n va n fe b r uar i to t i n apr il ( vo o ral i n maar t ) . W i n t e r vo g e l i n gro o t aan tal . . De d o o r tre kke r s i n Brab a n t k o me n b v . u i t Po l e n , l angs Ne d e r l a n d 9 He l g o l an d e n Ne de r s ak s e n o f u i t de pro v . O o s t­ Vlaa nd�r e n e n A n twe r pe n .


- 6 4Pul l i e n e er s te j aar s k u nne n ter pl aa t s e b l i j ve n o f t e r ugge me l d wo r de n u i t Fra nkr i j k ( 1 5 ) g e dure nde de e e r s te ( ze l de n i n de de r de ) w i n t e r . A dul t e voge l s u i t de pe r i o de j ul i/ a pr i l w i j k e n u i t naar O o s t-Vl aande r e n ( 1 ) e n naar Frankr i jk ( 4 ) . Ma nne t j e s vo o r name l i j k u i t de pe r i o de ok t . / j anuar i w o r ­ de n u i t Alge r ië ( de c . ) ge me l d , O o s t-Vl aa nd e r e n ( j a n . ) e n u i t Frankr i j k ( ok t/ febr . :

5) .

W i j f j e s u i t de pe r io de s e p t/ apr il w o r d e n vas tge s te l d i n Fra nkr i j k ( ok t/ de c . : 1 1 ) o f o ve rw i n te r e n i n S pa n j e ( febr . : � ) Te ns l o t t e z i j n e r twe e me re l s d i e va n trekr o u te e n/ o f va n w i nt e rverbl i j f ve rande r d e n ( va n E nge land naar Braba n t ) " ROOIDBORS TL I JS TER , Tur d u s migr a tor i u s

x

To e va l l ige ga s t : 7 . 2 . 1 9 6 5 Heve r l e e é é n w i j f j e g e vange n ( s i nd s e e n v i j ftal weke n ter plaa t s e ) (O . B . 2 4 ; w . 1 970 : 29 2 ) . N i e uwe s o o r t vo o r Br ab an t .

GO UDL I J S TER , Z o o the ra dauma a ur e a

x x

To e val l ige ga s t

To e vall ige gas t

To e va l l ige gas t : 1 0 . 1 1 . 1 9 1 1 Mal dere n ( IDupo nd e n Mau s 1 9 50 : 46 ) 1 6 . 1 0 . 1 9 3 1 Wa te rmaal-Bo s vo o r de ( G . 1 9 3 2 : 1 3 4 )

1 7 . 1 0 . 1 8 4 2 Gr e z-Do i ceau ; r 9 nd 1 8 5 5 Ge nappe ; o k t o b e r 1 8 5 5 L e u ve n ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 59 ) Vó ó r 1 900 d r i e vo n d s te n :

TAPUI T , O e na n the o e nan the

Z o mervoge l

O e nanthe o e nan the o e nanthe De gewo ne t a pu i t i s e e n z e e r s chaar s e b r o e dvoge l . R e ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n vr i j k l e i n aantal van be g i n a ugus­ tus t o t hal f ok t o b e r ( vo o ral vanaf hal f a ug u s t us e n i n s e p­ t e mb e r ) e n va n e i nde maar t t o t d i e p i n me i ( vo oral i n a pr il / b e g i n me i ) . Vr o e gs te e n laat s t e da t a : 8 . 8 . 1 9 49 Be a uve cha i n , 1 5 . 1 0 . 1 9 35 Pe rwe z e n 2 6 . 3 . 1 9 6 6 S t . R e my- Ge e s t , 2 8 . 5 . 1 970 x S t . P i e t e r s -R o de .


- 6 5-

Dr i e g e val l e n i n no ve mb e r : 20 . 1 1 . 1 9 60 Chaumo n t- G i s t o ux ; 20 . 1 1 . 1 9 6 4 Le uve n ; v 4 . 1 1 . 1 9 6 6 Hal l e . V ó ó r 1 90 0 twe e vo n d s te n i n d e e e r s te he l f t van d e c e mb e r : o mge v i ng Br u s s e l 1 2 . 1 2 . 1 87 0 e n 5 . 1 2 . 1 87 1 ( ve r z . KB IN ) . O e nan the o e nan the l e u corrhoa De gr o e nl a nd s e tapu i t i s e e n t o e vall ige ga s t : één r i ng­ g e val : v 9 . 5 . 1 9 54 Ukk e l ( G . 1 9 5 4 : 2 8 8 ; G . 1 970 : 2 8 4 ) . RO O IDBORS T TAPU I T , Sax i co l a t o rqua ta r ub i co la

Jaarv o g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige do o r trekk e r i n k l e i n a a n tal va n augus t u s t o t b e g i n nove mb e r ( vo o ral i n s e p­ te mb e r/ o k t o b e r ) e n va n b e g i n febr uar i t o t i n a pr il ( vo o r a l va na f hal f fe br uar i e n i n maar t ) . L aa t s te e n vr o e g s t e da ta : 1 . 1 1 . 1 9 7 2 S t . Aga t ha-R o d e ; D i j l e val l e i 1 . 2 . 1 9 48 , 4 . 2 . 1 9 50 , 4 . 2 . 1 9 7 3 . O nr e g e l ma t ig e w i nt e r v o g e l i n z e e r k l e i n aa n t al ; v i j f waar ne mi nge n i n d e ce mb e r , z e ve n i n j a nuar i e n v i e r o ve rw i n­ t e r i ng s g e va l l e n . Vo ge l s va n al l e o u d e r d o m trekke n do o r Fr a nk ­ r i jk ( 2 ) e n o v e rw i n t e r e n v o o ral i n S pan j e ( 9 ) , mi nd e r i n Mar okko ( 2 ) . O p 1 6 . 1 2 . 1 97 4 w e r d t e Aar s cho t e e n g e me rk t e vo ge l d o o d g e vo nde n d i e al s p ul l u s e i nd e apr i l i n d e s tr e e k we r d ge r i ng d . De t e r ugva ng s t i n d e De me rval l e i i n j u n i 1 9 6 4 van e e n v o g e l ge r i ng d b e g i n apr i l i n K e n t/Eng e l a n d d u i d t w e l l i'oh t o p o v e rw i n t e r i ng al daar . PAAPJE , Sax i c o la r ub e tra

Zo me r vo g e l

Z e e r s chaar s e b r o e dvoge l ; r e ge l ma t ige do o r trekk e r i n k l e i n a a n tal va n augu s t u s t o t hal f ok t o b e r ( vo o ral i n s e p te m­ b e r ) e n va n hal f maar t t o t i n me i ( vo o ral i n de per i o d e va n hal f apr i l t o t hal f me i ) . L aa t s t e e n vr o e gs te da ta : 1 4 . 1 0 . 1 9 38 O ve r i j s e ; 1 4 . 1 0 . 1 9 7 3 C l ab e cq ; 1 5 . 3 . 1 97 0 S t . P i e t e r s -Ro de ; 1 97 2 : 1 8 . 3 V i e ux- Ge na ppe ; 1 9 . 3 . S t . Aga tha -R o de e n 1 7 . 5 , 1 9 6 6 Be r t e m . E é n waar ne mi ng i n d e der d e de c a d e van o k t o b e r : 2 5 . 1 0 . 1 9 5 5 O u d-He ve r l e e .


-6 6E é n r i ngvo n d s t hal f o k t o b e r van e e n j ul ivoge l u i t d e

pro v o A n tw e r pe n o Ee n waar ne mi ng b e g i n no ve mb er 1 9 60 g e c i t e e r d d o o r L i ppe n s e n W i l l e ( 1 9 7 2 : 6 3 5 ) s l a a t o p e e n l o cal i t e i t i n O o s t-Vlaa nd e r e n ( c f o

Wo

1 96 1

25 ) o

GEKRAA GDE ROO DS TAAR T 9 Pho e n i c ur u s pho e ni cur u s pho e n i cur u s

Z o mervo g e l To t vo o r e nke l e j ar e n vr i j talr i j k e , nu nog vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e g e l ma t ig e d o o r trekk e r i n vr i j k l e i n a a n tal van e i nde j ul i t o t hal f o k t o b e r ( vo o ral i n augu s tus / s e p te mb e r ) e n va n hal f maar t t o t e i nde me i o ( vo o ral i n a pr il ) o L a a t s t e e n vro e g s t e da t a : 20 o 1 0 o 1 9 6 5 Me s s e lb r o ek ( z i ng e nd ! ) 20 o 1 0 o 1 9 6 6 L e e fdaal e n 1 1 . 3 . 1 9 57 Ave rbo de , 1 1 . 3 0 1 9 6 5 Te s te l t . E é n waar ne mi ng i n d e e e r s te de c a d e va n no ve mb e r , é é n e i nd e o k t o b e r 9 é é n e i nd e febr uar i e n é é n b e g i n maar t o Do o r tr ekke r s i n Brab a n t k o me n u i t O o s t-Vl aa nde re n 9 L imb urg e n Du i t s l a nd ; e r z i j n te r ugme l d i ng e n u i t Frankr i j k e n S pa n j e o ,

ZWAR TE ROODS TAAR T 9 Pho e ni c ur u s o chr ur o s g ibral tar ie ns i s Z o me r vo ge l Vr i j s chaar s e br o e dvoge l ; r e ge lma t ig e d o o r trekk e r i n vr i J k l e i n a a n ta l va n j ul i t o t i n no ve mb e r ( vo oral i n s e p t e m­ b e r/ o k t o b e r ) e n va n hal f ma a r t t o t i n apr i l o Laa t s te e n vro e g s t e d a t a : 2 1 0 1 1 . 1 9 6 8 Me s s e lb r o e k ; i n he t vo o r j aar � 5 0 3 . 1 9 6 1 Me l s br o ek 9 9 . 3 0 1 9 5 0 Be a uve cha i n 9 1 0 . ) o 1 9 38 Averb o de , 1 0 . 3 . 1 9 7 1 Br u s s e l . Twe e wa a r ne mi nge n i n de e e r s t e de c a d e va n de c e mb e r e n dr i e o v e rw i n t e r i ngsge va l l e n : 2 8 . 1 2 0 1 9 1 6 Br u s s e l , 7 o 1 o 1 9 5 3 Br u s s e l e n 2 8 . 1 . 1 97 2 Kampe nho u t o Te r ugme l d i nge n w i j z e n o p o ve rw i n t e r i ng i n S pan j e e n Alge r ië ; e r i s ve r de r he t g e val va n e e n ne s t j o ng da t i n z i j n de r de l e ve ns j aar u i t O ve r i j s s e l / Ne de r l a n d we r d t e r ugge me l d .


- 67 NA C H TE GA AL 9

L u s c i n ia megarhyncho s

me g a rhyn c h o s

Z ome r vo g e l

Vr i j s chaar s e bro e d voge l ; r e ge l ma t ig e do o r tr ekk e r i n

k l e i n aa n tal va n e i n d e j u l i t o t b e g i n o k to b e r ( vo o ral i n a u g u s t u s ) e n v a n b e g i n a pr i l t o t i n me i ( vo o r al i n d e twe e de he l ft va n apr i l e n e e r s te he l f t va n me i ) . L aa t s te e n vr o e g s t e da ta : 6 1 0 . 1 9 4 3 Tervur e n , 6 . 1 0 . 1 9 6 8 L imal e n 2 o 4 o 1 9 49 o mg e v i ng L e u ve n , 3 . 4 . 1 9 6 5 B ie rb e ek . E é n waar ne mi ng e i nd e ma ar t Twe e t e r u gme l d i ng e n i n he t vo o r j aar : é é n i n Marokko e n é é n i n Frankr i j k .

.

o

BLAUWBO R S T ,

Cy a no s yl v i a

s v e c i ca

Z o me r vo g e l

Cya no syl v i a s ve c i ca cya n e c u l a w i t s t e rb l a u w b o r s

t i s e e n z e e r s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t i ge do o r trekk e r i n k l e i n aa ntal va n augu s t u s t o t b e g i n ok t o b e r ( vo o ral i n aug u s t us e n d e e e r s t e he l ft va n s e p­ t e mb e r ) e n va n de twe e de we e k van maar t to t i n me i . Laa t s te e n vr o e g s t e da ta : 6 . 1 0 . 1 9 6 4 O u de rge m e n 1 5 . 3 0 1 9 6 0 Tr e me l o o Vó ó r 1 90 0 é é n v o n d s t i n de twe e de de ca de va n ok t o b e r ( x 1 8 0 1 0 0 1 8 5 8 S t o Jo o s t- te n-No o de , ver z . KBIN ) . Voge l s z o nde r w i t t e s te r z i j n z e l dzaa m : v 1 0 . 5 . 1 97 0 A ve r b o de De

o

Cya n o s y l v ia s v e c i c a s ve c i ca r o o d s terbl auwb o r s t i s ve rmo e de l i j k e e n re ge l ma t ige d o o r tr e kk e r in z e e r k l e i n aa n t al i n augus t u s / s e p t e mb e r e n i n De v o l g e nd e g e vall e n z i j n b eke n d : a pr i l / me i x 2 2 0 9 0 1 9 1 3 Ke s s e l -L o ( G . 1 9 1 4 : 1 6 ) 1 3 0 8 . 1 9 5 5 O u d - He ve rl e e ( W . 9 5 6 59 ) v 1 7 . 8 0 1 9 6 4 O u d-He ver e e · 9 "" _.. •75 , !: � : 1 2 0 5 o 1 9 6 5 B i e r ge s v 8 . 6 . 1 9 6 9 A e r j_ e v : :-'"" 8 ,€ S =.. De me l d i n g i 6 4 3 ) va n e e n - :. .:. - - = � = r i ng d t e De

o

' "

.

--

,,,,,.

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

.

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

-

-

-

-

-

-

-

."

. - - -

.

-


- 6 8R O O DBO R S T , Er i t ha c us r ub e cul a r ub e c u l a

Jaarvo ge l

Tal r i j ke bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r t r e kk e r i n vr i j gr o o t a a n tal va n a ugus t u s t o t i n no v e mb e r ( vo o ral i n o k t o b e r ) e n va n f e b r uar i t o t i n apr il o Brab a n t wo r d t b e z o c h t d o o r e e r s t e j a ar s u i t de pro v o A n twe r pe n , He ne g o uwe n e n O o s t- Vla a nde re n . De do o r tr e kk e r s e n de o v e rw i n t e raar s k o me n u i t Zwe de n ( 2 ) , De ne marke n ( 2 ) , P o l e n ( 2 ) e n Du i t s l a n d ( 2 ) . Ee n de e l va n de Br ab a n t s e v o ge l s o v e rw i n te r t t e r plaa t s e ; d e me e s te w i j k e n u i t naar Fr a nk r i jk ( 1 3 ) , P o r t ugal ( 8 ) , S pa n j e ( 6 ) e n I tal ië ( 1 ) ; é é n vo g e l was r e e d s i n S pan j e o p 2 5 o 9 e n e e n twe e d e i n de Pyr é n é e s A tl a n t i q ue s o p 27 . 9 0 ZANGERS e n GRA SMUS SEN - Sylv i i dae CE T TI 1 S ZANGER 1 Ce t t ia ce t t i c e t t i

To e va l l ige ga s t T o e va l l ige b r o e dvo g e l _

N i e uwe s o o r t vo o r Br ab a n t ; o ud s te waar ne mi ng : v 9 0 1 2 . 1 9 6 9 Be r g ; i n de Di j le va l l e i vana f 1 9 70 , i n 1 97 4 a l ­ da ar r e e d s me e r da n 5 b r o e dpare n o Bu i t e n d e Di j le va l l e i z i j n d e vo lge n d e g e val l e n b e k e n d � V 20 o 5 t o t 27 0 1 0 0 1 9 7 1 Be r g ( W o 1 97 3 : 2 1 0 ) 7 o 5 ; 2 9 e n 30 0 1 0 0 1 97 2 S t . J o r i s -W i nge ( W o 1 97 4 : 1 8 2 ; 1 9 7 5 � 7 ) v 2 L 1 2 1 97 2 Berg ( W 1 97 4 : 1 82 ) v me i t o t s e p t . 1 9 7 3 Be r g : 2 ó11 2 � e n 4 e e r s t e j aar s ge r i ng d ; i n 1 9 7 4 al daar g e e n e nk e le v o g e l va s tge s t e l d ( S ta t o Te r l i n d e n ) v 3 1 0 8 0 1 9 7 3 S t . Jo r i s -W i ng e ( W o 1 97 4 � 2 3 ) 19. 4o 4 e n 8 o 5 o 1 97 4 Ha a ch t ( W . 1 9 7 4 : 2 1 7 ) 8 . 4 . 1 9 7 4 L a Hul pe ( F d c Ave s 1 9 7 4 : 1 29 ) o

9

o


- 69SPR INKHAANR IE TZAN GER , L o c u s te l l a nae v ia nae v i a

Z o me r vo ge l

Z e e r s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o or trekk e r i n z e e r k l e i n aan tal i n augu s t u s/ s e p t e mb e r e n va n d e e e r s te de ca de va n apr i l t o t i n me i . Laa t s te e n vr o e g s t e da ta v 2 4 . 9 . 1 9 7 3 Cl ab e cq e n v 7 . 4 . 1 97 1 Ho e i l aar t . SNOR , L o cus te l la l us c i n i o i de s l u s c i n i o i de s

Z o me r vo ge l

Z e e r s chaar s e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa ntal i n he t na j aar ( w i j vermo e de n i n augu s t u s/ s e p te mb e r ) e n va n b e g i n apr i l to t i n me i . Vr o e g s te data : 7 . 4 . 1 9 6 1 S t . Aga tha-R o d e ; 9 . 4 . 1 9 7 2 A v e r­ Ge g e ve ns u i t he t na j aar o n tbreke n t o t nog to e . b o de . GRO TE KAREK IE T , A cr o ce phal u s arund i na ce u s ar u nd i na ce u s Z o me r vo g e l Z e er s chaar s e bro e dvo ge l ; re ge l ma t ig e d o o r trekk e r i n z e e r k l e i n aa n tal va n hal f j ul i t o t b e g i n o k t o b e r e n va n e i n de a pr i l to t d ie p i n me i . L aa t s t e e n vr o e g s t e da ta : 1 4 . 7 . 1 9 7 3 B e r g , v 2 . 1 0 . 1 9 7 1 Te s te l t ; 1 9 . 4 . 1 9 6 4 Hal l e , 2 2 . 4 . 1 9 60 S t . Aga tha-R o de . E é n v o g e l ger i ng d e i nde j un i aan he t me e r va n V ire l l e s we r d twe e j aar l a t e r p e r hal f me i i n de D i j l e vall e i ge c o n­ tr o l e e r d . KLE I NE KAREK IE T , A cr o c e phal u s s c irpa ce us s c ir pa c e u s

Z o me r v o ge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o or tr e kk e r i n vr i j k l e i n aan tal van e i nde j ul i t o t hal f o k t o b e r ( vo o ral i n a ugus tus / s e pte mb e r ) e n va n d e d e r de we e k va n apr i l to t b e g i n j u n i ( vo o ral i n apr i l/ me i ) . La a t s te e n vro e g s t e dat a : x 2 1 . 1 0 . 1 97 1 Zave n t e m e n 1 5 4 1 9 6 5 Te s te 1 t . Vo o r Brab a n t z i j n t ie n g e vall e n u i t o k t o b e r b e k e n d : é é n waar ne mi ng , ze ve n r i ngge val l e n ( 9 vo ge l s ) e n twe e v o n d s t e n waarva n é é n v ó ó r 1 90 0 . De d o o r trekke r s k o me n u i t Ne de r l a n d e n d e pr o v . A n twe r pe n e n O o s t -Vl aa nde r e n ; e r z i j n t e r ugme l ­ d i nge n u i t S pa n j e . •


-70.

BO SR IE TZANGER , A cr o c e phal u s pal u s tr i s

Z o me r voge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r trekk e r i n vr i j k l e i n aan tal va n hal f j ul i to t b e g i n ok to b e r ( vo o ral i n a u g u s t u s / s e p te mb e r ) e n va n d e e e r s te de c a d e va n me i t o t i n j un i ( vo o ral e i nd e me i e n d e e e r s t e he l ft va n j u ni ) o L aa t s t e e n vr o e g s t e d a t a : v 8 0 1 0 0 1 9 7 0 El e w i j t 6 0 5 0 1 97 2 S t o Aga tha-R o d e , 7 o 5 o 1 9 6 9 S t o J o r i s - W i nge , 8 0 5 0 1 9 58 Ti i j l e va l l e i t 8 0 5 0 1 9 6 6 S t o Aga tha-Ro de , 8 0 5 0 1 9 6 7 O ver i j s e o E é n waar ne mi ng e i nd e apr il � 2 8 o 4 o 1 97 2 O ve r i j s e o De z e s o o r t trek t i n he t na j aar i n Z u i d -O o s te l i jk e r i ch� t i ng ; é é n r i ngvo nd s t i n S a o u d i-Ar ab i ë o p 2 1 0 8 va n e e n a d ul t e vo g e l o ne z e me l d i ng t o o n t aan ho e vr o e g s o mmige a d u l t e vo g �l s h u n b r o e dge b i e de n ve r l a te n o R IE TZANGER � A cr o ce phal u s s ch o e no b a e nus

Z o me rv o ge l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r trekk e r i n k l e i n aa n tal va n hal f j ul i to t e i nde s e p t e mb e r ( vo o ra l i n a u g u s t u s ) e n va n hal f maar t t o t d ie p i n me i ( vo o ral i n a pr i l ) o L aa t s t e e n vr o e g s t e d a t a : 1 2 o 7 o 1 97 2 S t o J o r i s -W i nge t 2 8 0 9 0 1 9 4 8 Di j l e val l e i ; 1 4 0 3 0 1 9 48 Di j l e va l l e i o E é n t e r ugme l d i ng u i t Fr ankr i jk e i n de s e p te mb e r o WA TERR IE TZAN GER ,

A c r o c e phal u s pal u d i c o la

O nr e ge l ma t ige g a s t

O nr e ge l ma t ig e do or tr e kk e r i n z e e r k l e i n aa n t a l i n a ugu s t u s / s e p t e mb e r o Vr o e g s te e n l aa ts t e d a t a Ne t he n o Er z i J n o ns ge e n waar ne mi nge n b e k e n d u i t he t v o o r j a ar o I n Bra b a n t we r d d e z e s o o r t o n t de k t i n 1 9 4 8 tio o r Fr o GRO O TAER S ( c fr o W o 1 9 5 2 : 1 0 4- 1 0 7 ) 0


�7 1 SPO TVO GEL , H ippo l a i s i c te r i na

Z o me r v o g e l

Vr i j talr i j k e b ro e dvo ge l ; re g e l ma tige d o o r tr e kke r i n k l e i n aan tal va n augu s t u s t o t b e g i n o k t o b e r e n va n beg i n me i t o t i n j un L Laa ts te e n vro e g s te da t a : v 7 o 1 0 0 1 9 7 2 Hal l e ; x L 1 0 o 1 9 4 3 L i nk e b e e k ; L 5 o 1 9 53 La R o che , L 5 o 1 9 6 0 Ve l te m , 2 o 5 o 1 9 4 8 o mg e v i ng L e u ve n , 2 o 5 o 1 9 6 6 Me s s e lb r o e k o Dr ie waar n emi nge n i n d e twe e de he l f t va n apr il : 1 4 0 4 0 1 9 7 0 O u d-He ve r l e e ( K o Va n S chare n ) , 1 9 o 4 o 1 9 6 8 Me l s br o e k ( G o 1 9 7 1 � 2 9 5 ) e n 20 o 4 o 1 9 4 8 .D i j l e valle i ( G o 1 9 52 : 2 4 1 ) o De h e r fs t tr e k ve r l o o p t i n Z u i d-O o s te l i j k e r i ch t i ng : twe e te r ugme l d i nge n u i t I t al i ë i n augu s tu s e n b e g i n s e p te mb e r . E i nde apr i l é é n r i ngvo n d s t i n Ghana , t o t no g t o e de e nig e i n We s t-Afr ika o I n a ugu s t u s / s e p te mb e r k o me n e r s po tvo g e l s vo o r me t vl e ug e l k o r te r da n 70 mm o me t he t vl e ug el d iagram va n i c te r i n a ; he t g aa t h i e r o m voge l s waarvan de vl e uge l pe nne n no g nie t v o l l e d i g z i j n u i tge gr o e i d o ORPHEUSSPO TVO GEL , H i ppo la i s po lygl o t ta Er b e s ta a t ge e n e nk e l b e w i j s o m tre n t he t vo orkome n v a n de z e s o o r t i n d e v ' o mg e v i ng van Br u s s e l " ( v . Havre 1 9 2 8 : 1 5 2 ) ( Go 1 9 20 � 20 ) o Z e k a n we l ve rwa ch t w o r d e n wege n s ha a r u i tbre i d i ng naar he t No o r de n ( o o a o r e ge l ma t ige z o me r ga s t i n Z u i d-We s t E ng e l a n d s i nds 1 9 5 3 ) 0 ZWAR TKO P , Syl v ia a tr i cap i l l a a tr i capi l l a

Z o mervo g e l

Vr i j talr i j k e b r o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n vr i j gr o o t aan tal va n a u gu s t u s to t d i e p i n o k t o b e r , ( s o mm ige j ar e n t o t i n no ve mb e r ) e n va n hal f maar t to t i n me i ( vo o r al in apr il ) Z e s ge val l e n i n no v e mb e r l aa t s t e da t um : 2 2 0 1 1 0 1 9 6 8 Ukke l o V a n d e c e mbe r t o t e i n de fe bruar i 8 o v e rw i n t e r i ngs g e ­ val l e n ( 1 9 46 9 1 9 53 9 1 9 6 8 e n v i j f s i n d s · 1 9 7 2 ) 0 o

,


= 7 2-

Vr o e g s te da t a i n maar t : 7 . 3 . 1 9 6 8 Me l s b r o e k , 1 2 . 3 . 1 9 6 1 La Hul pe o �o o r tr e kk e r s u i t me e r no o r de l i j ke g e b ie d e n k o me n l a ng s Du i ts l a n d � Ne de r l a n d , de pr o v . A n twerpe n o f he t e nge l s e e il a nd May . V o ge l s i n Br ab a n t g e r i ng d we r de n ' s w i n t e r s te r ugge me l d u i t Fra nkr i j k ( 5 ) , Sap n j e ( 7 ) 9 Po r tugal ( 3 ) , Mar okk o ( 1 ) 9 S paans -We s t-A fr ika ( 1 ) , A l g e r ië ( 3 ) e n I tal i ë ( 1 ) . Ee r s te j aar s vo ge l s k u n ne n i n s e p t e mb e r o ok o mg e ke e r d tr e kke n b v . naar Ne d e r l a n d ; dr i e e e r s te j . i� i n Brab a n t g e r i ng d e i n d e augu s t u s e n i n s e p t e mb e r w e r de n e nke l e weke n l a t e r t e r ugge me l d u i t No o r d-Br ab a nt ( 1 ) e n Te x e l ( 2 ) . "

'

,

SPERWER GRASMU S , Syl v ia n i s o r ia n i s o r ia

V

To e va l l ige gas t : 30 . 8 0 1 9 70 Ave r b o de

To e val l ige g a s t

( O o B . 46 )

Z o me r vo ge l

TU INFLUI TER , Syl v i a b o r i n b or i n

Vr i j talr i j k e b r o e dvoge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e k k e r i n vr i J k l e i n aan tal van hal f j ul i t o t hal f o k t o b e r ( v o o ral i n a u g u s t u s / s e p t e mb e r ) e n va n hal f apr i l t o t d ie p i n me i ( vo o ra l i n me i ) L aa t s t e e n vr o e g s te d a t a : v 1 4 . 1 0 . 1 9 6 8 S t Ma r te ns L e n n ik ; v 8 . e n 9 . 1 0 . 1 9 6 9 S t . P i e te r s -R o de ; 1 9 6 8 : 6 . 4 o O phe y l i s s e m; 7 . 4 0 Clab e cq ; 7 o 4 o 1 9 6 3 Vaal be e k ; 9 . 4 . 1 9 7 2 K e s s e l -Lo ; 1 0 . 4 0 1 9 6 6 Eve rb e rg . o

.

E é n v o n d s t i n de e e r s te de c a de va n nove mb e r : Te rvure n ( W . 1 9 49 : 1 7 ) .

­

x

8 . 1 1 . 1 9 48

V ó ó r 1 90 0 é é n vo n ds t i n o k t o b e r : x 20 . 1 0 . 1 87 5 o mg e v i ng Br u s s e l ( O . B . 5 6 ) . De d o o r tr e kk e r s k o me n o . a u i t No o rwe ge n ; v o g e l s i n Brab a n t g e r i ng d w o r d e n me e s t a l u i t S pa n j e g e me l d O mge k e e r de trek i n s e p te mb e r b e s taa t o o k b i j de t u i n­ fl u i t e r : e e n e e r s t e j aar s g e r i ng d e i nde augu s t u s we r d twe e wek e n l a t e r u i t E nge l a nd ge me l d o

.

.

­


- 7 3-

GRASMUS , Syl v i a co mmu n i s c o mmu n i s

Z o me r v o g e l

Vr o e ge r vr i j talr i j k e b r o e dvo g e l , s i nd s e nk e l e j ar e n vr i J s chaar s g e w o r de n ; r e g e lma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa n­ t a l va n hal f j ul i t o t b e g i n o k to b e r ( v o o r al i n a ugu s tus ) e n van de twe e de w e e k va n apr i l to t b e g i n j u ni ( vo o ral e i nd apr i l e n i n me i ) . Laa t s t e e n vr o e gs t e data : 4 . 1 0 . 1 9 6 4 Hal l e ; 3 . 1 0 . 1 9 5 4 H e v e r l e e ; x 1 0 . 4 0 1 9 30 L ak e n ( ve r z . KBIN ) ; 1 0 . 4 . 1 9 6 6 Ne e r i j s e ; 1 0 . 4 . 1 9 7 4 Di j l e val l e i o E é n g� val e i n de ok t o b e r : 2 8 . 1 0 . 1 9 38 L il l o i s . De do o r t r e k k e r s k o me n o . a . u i t Du i ts l a n d ; vo ge l s i n Brab a n t g e r i ng d w o r de n u i t Fr a nkr i jk g e me l d , me e s tal u i t S pa n j e , z e l d e n u i t Mar okko ( 1 ) . BRAAMSLUIPER , Sy l v ia c urr u ca c urr u ca

S pha a r s e b r o e dvoge l ;

r e g e l ma t i g e

d o o r tr e kk e r

i n kl e i n

aan tal va n b e g i n augu s t u s t o t i n s e p t e mb e r e n va n d e e e r s te w e ek va n apr i l t o t i n me i . Laa t s t e e n vr o e g s t e d a t a : 1 5 . 9 . 1 9 6 8 Z a v e nt e m ; 5 . 4 . 1 9 6 1 Z e ll ik ; 5 . 4 . 1 9 6 3 He ve rl e e . De w a ar n e m i n g va n 2 3 . ) . 1 9 6 9 ( W . 1 9 7 0 : 1 4 4 ) w e r d d o o r he t BAHC n i e t aanvaar d . Voge l s me t e e n w i t t e w e nkbrauw s tr e e p z i j n ze l dzaam ( G . 1 96 5 : 48 1 ) . FITIS , Phyl l o s c o pu s tr o chil u s

Z o me r v o g e l

Phyl l o s c o pu s tr o ch i l u s t r o ch i l u s

Vr i j t al r i j k e bro e d vo g e l ; r e g e l ma t ig e d o o r trekk e r i n vr i J k l e i n aa n tal va n hal f j ul i to t b e g i n o k t o b e r ( v o o r al i n a u g u s tu s / s e p t e mb e r ) e n va n hal f � ar t to t i n me i ( vo o ral i n apr il ) . Laa ts te e n vro e g s t e da ta : 9 . 1 0 . 1 9 48 Al s e mb e r g ; 1 5 . ) o 1 9 60 He ve r l e e . 1 4 . 3 . 1 9 7 1 Te s te l t ;


-7 4-

Dr i e g e vall e n i n de twe e de he l ft va n ok t o b e r ( laa t s t e d a t um 2 4 o 1 0 o 1 9 6 5 O u de rge m ) , é é n r i ngge val b e g i n no ve mb e r ( 1 0 1 1 0 1 9 67 S t o Lambr e ch t s - Wo l uwe ) e n é é n waar nemi ng i n d e e e r s te d e c a de van maar t ( 9 . 3 . 1 97 4 Haasr o de ) o De d o o r trekk e r s k o me n u i t Z u i d-No o rw e ge n , De ne mark e n e n Ne de r l a n d ; voge l s i n Brab a n t g e r i ng d wo r d e n t e r ugge me l d u i t Fra nkr i j k e n u i t L imb urg i n he t vo o r j aar . Phyl l o s copu s tr o chil u s a cre dula ne no o r de l i j k e vorm van d e fi t i s i s e e n t o e val l ige ga s t : 1 4 5 1 9 6 5 Me 1 s bro e k ( G 1 9 6 6 : 1 1 ) x v 2 6 0 9 . 1 9 7 1 Ave r b o de ( me t zwe e d s e r i ng ) ( O o B . 5 2 ) v 8 . 5 . 1 9 7 2 S t . Jo r i s -W i nge ( W . 1 97 4 : 1 8 2 ) B i j d e z e vo rm i s d e b o ve nz i j de o verwe ge n d gr o e ngr i j s , d e o nde r z i j de me t z e e r we i nig o f ge e n g e l e t i n t e n d e o nd e r ­ staar t e ve ne e ns z o n d e r g e l e t i nt . •

Z o me r vo g e l

TJ I FTJA F , Phyl l o s c o pu s co l lyb i t a

Phyl l o s c o pu s c o l lyb i ta co l lyb i ta Talr i j ke br o e dvo g e l ; r e ge lma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i j gr o o t a a n tal va n hal f j ul i t o t i n no ve mb e r , d e a ch t e rb l i j ve r s t o t he t e i nde van d e maa n d ( l aa t s te data : 2 9 . 1 1 0 1 9 5 3 Br u s s e l ; 2 5 . 1 1 . 1 9 6 2 Ho fs ta de ; 30 . 1 1 o 1 9 6 9 El e w i j t ) T ie n de ce mb e rwaar ne mi nge n ( 1 9 3 8 ; 1 9 40 ; 1 9 6 2 ; 1 9 6 3 ; 1 9 67 : 2 ; 1.970 ; 1 9 7 1 ; 1 9 7 2 ; 1 97 3 ) . 3 ; 1 9 7 1 /7 2 ; V i j f o ve rw i n te r i ng s g e val l e n ( 1 9 70 / 7 1 1 97 3/ 7 4 ) . Z e ve n j a nuar iwaar ne mi nge n ( 1 9 5 3 , 1 9 7 2 , 1 97 3 g 2 ; 1 9 7 4 : 3 ) e n vi j f geval l e n i n de e e r s te he l f t va n fe b r uar i o

( 1 9 46 , 1 9 6 3 , 1 97 2 : 3 ) . v e r d e l i ng va n de waar ne mi nge n per hal ve maa nd ( o ve rw i nte r i ng s g e val l e n n i e t me e ge r ek e nd ) nove mb er 1 6 - 30 1-15 11 9

d e c e mb e r 1 6- 3 1 1-15

5

.5

j a nuar i 1 6- 3 1 1-1 5 4 3

fe br uar i 1 6- 2 8 1- 15 11 5


-7 5 -

ne er tr ek i n he t vo o r j aar va na f de e e r s t e we e k va n maar t t o t i n a pr il , i n s o mmige j are n va n�f d e d e r d e de ca de van fe b r uar i . Vr o e g s t e da ta i n maar t : 4 o 3 . 1 9 5 2

La

R o che ; 6 0 3 0 1 9 5 9

He ve rl e e ; 2 . 3 . 1 9 60 R o t s e l a ar ; 4 . 3 . 1 9 67 O u d -He ve r l e e e n O ve r­ i J s e . Vr o e g s t e da ta i n fe br uar i : 20 o 2 . 1 9 4 3 Je t t e ; 2 5 o 2 � 1 9 6 1 Haa ch t ; 2 1 . 2 . 1 9 6 5 Te s te l t ; 20 . 2 . 1 9 6 6 J e t t e . S o mmige t j i f t j affe n k o me n u i t Ne de r l a n d ; voge l s i n Brab a n t ge r i ng d wer de n va na f o k t o b e r t e r ugg e me l d u i t Fra nk � r i jk ( 3 ) , S p a n j e ( 8 ) , Por tugal ( 1 ) e n Mar okk o ( 4 ) . Phyl l o s c o pu s co l lyb i ta fulve s ce ns To e vall ige ga s t : v 1 7 . 1 0 . 1 9 70 El e w i j t ( O . B . 5 0 ) R eke n i ng ho ude nd me t de b e s chr i j vi ng e n he t waarge no me n ge drag k u n ne n twe e a nde r e waar ne mi nge n t o t de z e o nd e r s o o r t g e reke n d wo r de n 9 . 1 1 . 1 9 6 8 L ie dek e rke ( G . 1 9 7 1 : 29 6 ) 2 1 . 1 2 . 1 9 7 3 Haa ch t ( W . 1 9 7 4 : 90 ) De z e

vo r m i s vanb o ve n do nk e r gr i j s b r u i n , va no n d e r vu ilw i t

i sabelk l e ur ig , me t e e n l i ch te ge l ige t i nt i n de o k s e l s de k l e i ne o n dervl e uge l dekve re n ( s o ms o p d e fla nk e n ) .

en

of op

Phyl l o s c o pu s c o l llb i ta ab i e t i nu s T o t de z e vo rm r eke ne n w i j e e n w i nte r vo ge l d i e o p 7 . 2 . 1 97 2 t e El e w i j t we r d ge r i ng d e n twe e maa n d l a t e r w e r d t e r ugge me l d u i t Bl e k i nge / Zwe de n o U i te r l i j k ve r s ch i l d e h i j n i e t van e e n ge w o ne t j i f t j a f , b e ha l ve d o o r d e l e ng t e v a n d e 2 d e ha ndpe n d ie e ve n l a ng was a l s de 7 d e ( vgl o T I CEHUR S T 1 9 3 8 � 4 3 ) ( n i e t aanvaar d d o o r he t BA H C : W o 1 9 7 4 : 1 8 5 ) . Vo lge ns Pr o f . VOOUS ( 1 9 6 3 ) i s d e z e no or d - o o s t e l i j k e t j i f� t j af i n he t ve l d n i e t t e o nd e r s che i de n va n d e g e w o ne t j i f t j a f ; z e l fs i n de hand i s h i j e e n mo e i l i j k herk e nb are v o r m o


-7 6A f e n to e ho o r t me n t j i f t j a ffe n me t e e n a fw i j k e n de z a ng o f me t e e n " s paans " d e u n t j e dat z e v e r mo e de l i jk i n S p a n j e he b b e n g e l e e r d o De z e vo g e l s b e ho r e n n i e t no o d zak e l i jk t o t de s paans e v o r m bre hmi i ( s y n . ib er i cus ) ( W . 1 9 7 0 : 2 9 5 ) . Wa nne e r e e n r i ng e r z o ' n vo g e l i n d e ha n d he e f t � d ie n t h i j a l l e a fme t i ng e n t e no t e r e n , d e po o tk l e ur e n he t vl e ug e l d iagram ( s pe c iaal de p o s i t i e va n d e 2 d e ha ndpe n t e n o pz i c h t e va n d e 7 de ) ( N IE THA.MMER 1 9 6 3 ; FCUAR GE e n DAMB IERMO N T 1 9 6 8 ) 0 ,

­

FLU I TER , Phyl l o s c o pu s s ib i l a tr ix

Z o me r vo g e l

Vr i j s chaar s e bro e dvo ge l ; d o o r trekke r i n z e e r k l e i n aa n tal i n j ul i/ a u g u s t u s e n va n d e e e r s t e de c a d e va n apr i l t o t d ie p i n me i ( vo o ral i n d e twe e de he l f t va n apr i l e n de e e r s t e he l ft va n me i ) Vr o e g s te da ta : 7 o 4 . 1 9 46 Z o n i ë nwo u d ; 8 . 4 . 1 9 4 1 T e rvure n ; v i j f waar ne mi nge n e i nd e maar t/ b e g i n apr i l : 2 8 o 3 o 1 9 4 8 Z o n i ë n­ wo u d ; 2 9 0 ) . t o t 4 . 4 . 1 9 4 8 L e e fdaal ; 3 1 . 3 0 1 9 7 3 Hal l e ; 3 o 4 o 1 9 5 5 Es s e nbe e k -Hal l e ; 3 0 4 . 1 9 6 5 Me s s e lbr o e k . N o r maal tre k t d e fl u i t e r i n de he r fs t i n z u i do o s te l i j k e r i ch t i ng naar A fr ika ; d e me l d i ng van e e n vo ge l u i t P o r tugal is o ngewo o n e n d o e t d e vraag r i j ze n o f d e r i ng e r de s o o r t we l g o e d de t e rmi ne e r d e ( ve rw i s s e l i ng me t e e r s t e j a ar s f i t i s ( ? ) d ie i n j ul i z e e r ge e l z i j n ) . o

BER GFLU I TER , Phyll o s c o pu s b o ne l l i

T o e va l l ig e g a s t

T o e va l l ige gas t 2 1 o 5 . 1 9 6 7 S t G e ne s i u s R o de ( A . 1 9 6 8 : 8 2 ) V 5 0 5 . 1 9 6 8 H o e il aar t ( O o B o 3 6 ) U i t de g e p ub l i ce e r de ge ge ve ns val t n i e t w e lk e o n de r s o o r t d e vo ge l s b e ho o r d e n . o

-

op

te mak e n t o t


-77-

GOUDHAANTJE , R egul u s r e gul u s r egul u s

Jaarvo g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvog e l ; r e ge lma t ige d o o r trekke r i n vr i J k l e i n aan tal va n s e p t e mb e r t o t e i nde no ve mb e r ( vo o r al in o k t o b e r ) e n in maar t/ a pr i l . W i nte rvo g e l i n vr i j k l e i n aa n tal . De d o o r trekk e r s k o me n u i t Fi nl a n d ( 1 ) , Po l e n ( 2 ) e n Ne der­ l a nd ( 1 ) . S o mmige j ar e n tre de n i nvas ie s o p b v . i n 1 9 6 5 . VUUR GOUDHAANTJE , R egul u s ign i capi l l u s ign i capi l l u s

Jaarvoge l

S chaar s e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa n tal va n a ugu s t u s t o t i n nove mb e r e n va n maar t t o t d i e p i n me i . Vr o e gs te e n l a a t s t e da ta : 2 3 . 8 . 1 9 6 4 S t e e no kk e r z e e l ; 27 me i 1 9 6 8 Me l s b r o e k . W i n t e rvo g e l i n k l e i n aan tal . VL IE GENVANGERS , Mu s c i capidae GRAUWE VLIE GENVANGER , Mus c i capa s tr ia ta s tr ia ta

Z o me rvo g e l

Vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; r e ge lma t ige d o o r trekk e r i n k l e i n a a n tal van e i nd e j ul i t o t i n d e d e r d e de c a d e va n s e p­ te mb e r ( vo o ral i n a ug u s t u s e n d e e e r s te he l ft va n s e p t e mb e r ) e n van d e de r d e de ca de va n a pr il t o t be g i n j u n i ( vo o ral e i nde a pr il e n in me i ) . Laa ts te e n vr o e g s te d a ta : 2 1 . 9 . 1 9 6 8 We e r d e ; 2 1 . 4 . 1 9 49 Di j l e va l l e i ; 2 1 . 4 . 1 9 6 8 Me l s br o ek . E é n waar ne mi ng b e g i n o k to b e r ( 4 . 1 0 . 1 9 4 2 Be a uve cha i n ) , é é n i n de e e r s te de c a de van apr il ( 9 . 4 . 1 97 2 Bekke r z e e l ) e n é é n i n de de r de de ca de va n maar t ( 2 4 . 3 . 1 9 5 5 O v e r i j s e ) . Twe e t e r ugme l d i nge n u i t Por t ugal , waarva n é é n o p 1 6 . 8 . 1 9 3 3 ( 1 40 0 k m . ) waar do o r wo r d t aange t o o n d ho e vr o e g s o m­ mige e e r s te j aar s voge l s o ns l arid verla te n .


-7 8BO N TE VL IE GENVANGER , F i c e dul a hypo l e u ca hypo l e u ca

Do o r trekk e r To e va l l ige b r o e dvo g e l

To e va l l ige bro e dvo g e l : Me e r daa lwo u d 1 9 2 9 y O ve r i j s e 1 9 5 3 ; Dwor p 1 9 6 8 .

1 9 50 9

1951 ;

R e ge l ma t ig e do o r tr e kke r i n vr i j k l e i n a a n tal va n hal f j ul i t o t e i n de s e p t e mb e r ( vo o ral i n d e twe e de he l ft va n a ugu s t u s e n de e e r s te he l ft va n s e p t e mb e r ) e n van hal f a pr i l t o t b e g i n j u ni ( vo o ral e i n de a pr il e n i n me i ) . Laa t s t e e n vr o e g s te da ta : 1 0 . 7 . 1 97 2 We e r de ; 1 1 . 7 . 1 9 6 5 S t . S t e ve n s - Wo l uwe ; 1 . 1 0 . 1 9 6 3 Wo l uwe ; 1 2 . 4 . 1 9 1 2 Br u s s e l ; 1 2 . 4 . 1 9 6 4 Di j l e va l l e i ; 6 . 6 . 1 9 49 Tre me l o . E é n waar ne mi ng i n de twe e de de c a d e va n o k t o b e r ( 1 3 . 1 0 0 1 97 3 O u de rge m ) , é é n r i ngvo nd s t b e g i n no v e mb e r ( 1 . 1 1 0 1 9 6 5 O t t ig n i e s ) , twe e waar ne mi nge n i n maar t ( 1 8 e n 2 5 0 4 . 1 9 6 4 V i l ­ v o o r de ) e n é é n i n d e e er s t e de ca de va n apr i l ( 8 . 4 . 1 9 6 3 O u d­ He ve r l e e ) . V6 6r 1 90 0 é é n br o e dge val ( Br u s s e l j u n i 1 86 1 , v e r z . KB I N ) . �e d o o r tre kk e r s k o me n u i t Ne de r l a nd e n Du i ts l a n d ; e r i s é é n t e r ugme l d i ng u i t P o r t ugal .

WI THAL SVL IE GENVANGER , Fi ce d u l a alb i co l l i s alb i c o l l i s To e va l l ige gas t To e va l l ige gas t ; v i e r n i e t aa nvaar de g e va l l e n 6 . 7 . 1 9 5 3 Ho fs t a d e ( W . 1 9 5 4 : 8 9 ) 9 . 4 . 1 9 6 3 O u d-He ve rle e , 2 e k s . ( W . 1 9 6 3 : 1 5 1 ) 1 0 . 5 . 1 9 6 4 S t . Ge ne s i u s -R o d e ( W . 1 9 6 4 : 2 4 5 ) 3 t o t 6 . 4 . 1 9 70 Br us s e ge m ( W . 1 97 2 : 30 3 ) V6 6r 1 900 dr i e vo n d s te n i n de o mge v i ng va n Br u s s e l 2 6 1 87 3 ; 7 5 . 1 87 4 ; 2 6 . 8 1 87 5 0

0

0

0

0

KLE I NE VL IE GENVANGER , Fi ce dula par va par va

To e va l l ige g a s t

T o e va l l ige gas t : 6 e n 7 . 9 . 1 9 3 8 Ho fs t a d e 2 e k s . ( W . 1 9 38 : 4 4 ) ; n i e t aa nvaar d . 9 . 1 0 1 9 6 6 Ukk e 1 ( A 1 9 6 8 : 80 ) 1 5 e n 1 6 . 9 . 1 9 7 3 Z e tr ud-L umay ( Fd c Ave s 1 9 7 4 : 1 8 ) 2 3 . 9 . 1 9 7 3 Bo s vo or de 2 e k s . ( Fd c Ave s 1 9 7 4 : 1 8 ) •

.


-7 9MEZEN - Par i dae KOOLMEE S ,

Far u s ma j o r ma j o r

Jaarvo g e l

Tal r i j k e bro e dvo g e l ; r e ge l ma t ige do o r tr e kke r i n vr i j k l e i n a a n tal va n a ugus t us t o t i n n o ve mb e r ( vo o ral i n s e p t e m­ b e r/ ok t o b e r ) e n van fe b r uar i t o t i n apr i l . K o o l me z e n z i j n ge de e l te l i j k e s ta ndvo g e l s . De me e s t e i n Br ab a n t g e b o r e n b l i j ve n ter pla a t s e o f i n d e z e l f d e s tr e e k ; d e a nd e r e zwe rme n u i t naar O o s t -Vl aande re n e n He ne go uwe n ( u i t We s t - Vl a a n d e r e n s l e ch t s é é n me l d i ng ) . E nk e l e gaa n o verw i n t e ­ r e n i n he t No o r de n va n Fr ankr i j k . Twe e pul l i u i t Br ab a n t we r de n re s pek t i e ve l i j k i n h e t 2 de e n 3 d e kal e n d e r j aar u i t J) u i t s land g e me l d ( abmigr a t i o n ? ) . De do o r tr ekke r s e n o ve rw i n t e raar s i n Br abant k o me n u i t a n d e re pro v i n c i e s , u i t De ne mark e n ( 1 ) , Ne d e r l a nd ( 2 ) , R u s l a nd ( 2 ) , Po le n ( 3 ) e n Du i ts la n d ( 9 ) . P IMPELMEE S , Far u s cae r u l e u s cae r ul e u s

Jaar voge l

Tal r i j k e b r o e dvo g e l ; r e g e lma t ige d o o r trekk e r i n vr i j k l e i n aa n tal va n augu s t u s t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n s e p t e m­ b e r/ ok t o b e r ) e n van fe b r u ar i t o t apr i l . P impe l me z e n z i j n g e de e l t e l i j k e s t an dvo ge l s . ne me e s te i n Br ab a n t g e b o r e n b l i j ve n te r pl aa t s e o f i n de z e l fde s tr e e k ; d e a nde r e zwe rme n u i t naar O o s t- Vl aand e re n , He ne go uwe n , A n t ­ we r pe n e n Ne de r l a n d ( 1 0 2 k m . NE ) . E nk e l e gaa n o v e rw i nt e r e n i n Fr a nkr i jk ( 5 ) . De d o o r trekk e r s e n o v e rw i n te raar s i n Brab a n t k o me n u i t d e pro v i n c i e s A n twe r pe n , L imb urg , Lu ik , u i t Tiu i t s la n d ( 2 ) e n Ne derl a n d ( 1 ) . E é n pul l u s u i t he t Gr o o t-He r t o g d o m Luxe mb ur g we r d pe r hal f ok t o b e r t e He ve r l e e ge c o n tr o l e e r d ( 1 8 5 km. NW ) ZWAR TE MEES , Far u s a t e r a t e r

Jaar vo g e l

Vr i j s chaar s e br o e dvo g e l ; do o r trekk e r i n k le i n aa n tal van augus t u s t o t i n nove mb e r ( vo o ral i n s e p t e mb e r/ o k t o b e r ) e n va n fe b r uar i t o t apr i l . S o mmige j ar e n i nvas i e v o g e l b v . i n 1 9 6 6 . E é n pul l u s u i t Br ab a n t w e r d hst j aär daa�ó p � er hal f a pr i l te Ak e n/ Du i t s la n d g e c o n tr o l e e r d .


- 80 -

Br ab a n t w o r d t i n he t na j aar b e z o cht d o o r zwar te me z e n ge b or e n i n d e pr o v . Lu ik e n He ne g o uw e n ( gr o o t s te a fs t a n d 6 9 k m . NE ) . E é n r e ce nte me l d i ng van e e n vo ge l u i t L i taue n/R u s l a n d . KU I FMEES , Far u s cr i s t a t u s mi tra t u s

Jaar vo g e l

Vr i j s chaar s e br o e d v o ge l ; s tand- e n zwe r fvoge l . GLANSKO F , Far u s pal u s tr i s pal u s tr i s

Jaar voge l

Vr i j s chaar s e bro e dvo ge l ; s ta nd- e n zwe r fvo ge l . Na d e b r o e d t i j d k a n e e n d e e l va n de g l a n sk o ppe n z i ch v e r p l aa t­ s e n o v e r k l e i ne a fs tande n : van O pbrake l naar Hal l e , 34 k m . E ; va n H o e i l aar t naar Aal s t , 3 6 k m . NW . MA TKO F , Far u s mo n t a nu s rhe na nu s

Jaar voge l

Vr i j talr i j k e bro e dvoge l ; s ta n d- e n zwer fvo ge l . Va na f j ul i k a n e e n d e e l va n de ma tk o ppe n z i ch v e r p l aa t s e n o v e r k l e i ne a fs tande n ; i n maar t/ apr i l he b b e n ge l i jkaar d ig e b e w e g i ng e n plaa t s . E e n a dul t � wer d e i nde feb r u ar i 5 0 km. NW t e r u gge me l d . S TAAR TMEES , A e g i t hal o s cau da t u s e ur o pe u s

Jaar vo ge l

Vr i j s chaar s e bro e dvoge l ; r e g e l ma t ige do o r trekk e r i n k l e i n a a n ta l va n j ul i t o t i n no ve mb e r ( vo o r a l i n o k to b e r e n b e g i n no ve mb e r ) e n va n fe br uar i t o t i n apr i l ( vo o ral i n maar t ) . E é n t e r ugme l d i ng u i t Frankr i jk , d e e e r s t e vo o r Be l g i ë ( G . 1 9 7 1 : 2 6 3 ) , a fs t a n d ca . 3 5 0 km. De "w i tk o pp ige " s taar tme z e n d i e a l l e j ar e n g e z i e n w o r � d e n , b e ho r e n t o t e e n me ng p o pu l a t i e va n c . cau da tus x c . e ur o pe u s waar va n de herk o ms t n i e t g e k e n d i s .


-8 1-

BAARIIJIANNETJE , Pa n ur u s b iarmi c u s . b iarmi cus

1 9 66

S i nds o k t ob e r

o nr e ge l ma t ig e gas t

O nr e ge l ma t ige

i n z e e r k l e i n aa n ta l

t o t d e ce mb e r e n va n hal f maar t e n l aa t s te

vroegs te

data :

to t

6 . 1 0 . 1 97 1

v

ga s t va n

e i nde a pr i l ;

29

Be r g ;

en

30 . 4 . 1 9 7 2

Berg . Ee n g e r i ng d w i j f j e

ge c o n tr o l e e r d Vó ó r

Vó ó r

Z u i d- Fl e v o l a nd/Ne der l a n d w e r d

C l ab e c q o p 2 8 . 1 0 . 1 97 3 .

te

1 966 1 9 42

t o e va ll ige gas t :

me i

:

1 9 45 Br a i ne - l e - Cha te a u

1 900

i n he t Le u ve ns e ,

( G. ( G . 1 9 67 : 2 1 0 ) .

pog i ng )

uit

10 5 ,

1 10 ) ;

me i

1 9 42

r o nd

�i j l e va l l e i

1 870

( v . Ha vr e

( b r o e d­

1 9 28

1 30 ) . BOOMKLEVERS - S i t t i dae

BOOJICLE VER , S i t ta e u r opa e a cae s ia Vr i j

s chaar s e

broe dse i zo e n

gro te

Jaar vo ge l

b r o e dvo g e l ;

s tand- e n zwe r fvo_ge l .

Na he t

kan de b o o mk l e ve r z i ch ve r plaa t s e n o ve r n i e t

a fs tande n :

van

naar Mo r l a nw e l z

O ve r i j s e

( He ne go uwe n ) ,

42 km. ; va n L a Hul pe naar I z e ge m ( We s t-V� aandere n ) ,

ca .

1 0 0 km .

I n maar t/ apr i l hebbe n ge l i j k aar d i ge b e we g i nge n p l aa ts .

BOOMKRU IPERS -

Ce r th i i dae

J aar vo ge l

BOOMKRUIPER , C e r th i a bra chyda o tyl a megarhyn cho s Vr i j

mogel i jke

talr i j ke bro e dvoge l ;

ver plaa ts i nge n i s

s ta n d- e n zwe r fvo ge l .

O ve r

z e e r we i nig b e k e nd .

He t i s o pval l e n d da t 2 5 w i ntervo ge l s u i t Br ab a n t e e n

s navelle ngte hadde n t o t 1 4 mm . ( ge me te n va na f de vo o rr a n d van he t ne u s ga t ) t e rw i j l 5 6 bro e dvo ge l s s l e ch t s e e n max i mum He t is n i e t o nmo g e l i j k da t d e z e l a ng­ b e r e ik t e n van 1 2 mm . s navel ige behore n

b o o mkr u i pe r s

( s nav e l

-Du i tsland .

to t

15

to t de

mm. ) ,

no mi naa tvorm b . bra chyda c tyla d i e bro e dvoge l

is

in l!i d de n­


- 8 2"

RO TSKRU IPER ,

T i cho dr o ma murar i a

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t , vó ó r 1 900 : 7 e n 1 1 0 7 0 1 89 1 K o e k e lb e rg ( v o Havre 1 9 2 8 GO R ZEN

1 18)

0

- Emb e r i z i dae

GRAUWE GORS , Emb e r i z a cal a n dr a cal a n dra

Jaar vo g e l

Vr i j s chaar s e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r trekk e r i n k l e i n aa n tal i n ok t o b e r/ no ve mb e r e n va n fe b r uar i t o t i n a pr il o B i j v e r s t o r i ng i n b e paal d e bro e dge b i e de n k a n d e gra uwe g o r s z i ch no g ve r p l aa t s e n i n me i / j u ni e n ve r s ch i j n t h i j i n a n d e r e g e b i e de n o E é n t e r ugme l d i ng u i t Fra nkr i jk , 480 k m o SW , va n e e n ek s e mpl aar g e r i ng d t e He ve r l e e o

·

,

Gr a uwe g o r z e n u i t Mi d d e n- e n Z u i d- Du i t s l a n d o ve rw i n­ t e r e n v o o ral i n Fra nkr i jk , ho o fd z ak e l i jk i n d e Rhê ne val l e i ( GL IENIANN 1 97 3 ) o

GEEL GO R S , Emb e r i z a c i tr i ne l l a c i tr i ne l l a

Jaar vo g e l

Vr i j t al r i j k e bro e dvo ge l ; r e ge lma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n a a n tal va n s e p te mb e r t o t i n no v e mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n· va n fe br uar i t o t i n apr i l ( v o o r a l i n maar t ) o W i n t e rvoge l i n vr i j k l e i n aa ntal o De d o o r trekk e r s k o me n u i t Ne d e r l a n d ( 2 ) v ia de pro v o A n tw e r pe n o S o mmige g e e lgo r z e n v e r plaa t s e n z i ch i n he t na j aar i n NNE r i ch t i ng ( dr ie g e va l l e n : gr o o t s t e a fs t a n d 5 8 k m o ) C IRL GO R S , Emb e r i za c ir l u s c ir l us S inds

T o e va l l ige g a s t To e va l l ige b r o e dvo g e l

1 9 5 4 t o e va l l ige gas t

me i 1 9 59 S t o P i e t e r s -Wo l uwe 2 ek s o ( G o 1 9 59 � 39 1 ) v 20 o 4 o 1 9 6 5 Wa t e r maal-Bo s vo o r d e 2 e k s o ( é é n g e r i ng d ) ( G o 1 9 6 6 : 6 7 ) o Vó ór 1 9 5 4 t o e vall ige b r o e dvo ge l ( Ukk e l 1 9 2 9 , 1 9 3 1 ; S t . P i e t e r s -Wo l uwe 1 9 37 ; Ho e il aar t e n L a Hul pe 1 9 5 3 ) e n r e ge l ­ ma t ig e d o o r tre kk e r i n z e e r k l e i n aantal va n s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r e n i n maar t/ a pr il ; laat s te da tum: 2 1 0 1 1 0 1 9 2 9 Ukk e l o


- 8 3ERUINKO PGO R S , Emb e r i z a b r u n i c e ps

1 9 4 9 Haa s r o de 1 ek s o ge va nge n ( G o 1 9 5 1 : 1 0 0 ) ; 6 0 7 0 1 9 5 9 Z e l l ik e e n z i ng e n d e voge l d ie v e r­ s ch il l e n de mal e n e e n w i j f j e g e e lg o r s a ch te r vo lg t ( J o Va n d e r B ie s t ) . De s o o r t w o r dt h i e r verme l d maar wo r d t nie t al s e e n w i l de v oge l e rk e n d o Twe e geval l e n : ok t o

WIL GENGORS , Emb e r i za a ur e o la a ur e o l a

To e val l ige g a s t

To e val l ige ga s t : 4 . 1 0 0 1 9 39 B e a uve cha i n ( G o 1 9 4 1 : 6 2 ) De z e waar ne mi ng we r d d o o r de Be l g i s che Av i fau na co mmi s s i e n i e t e rk e n d o OR '.IDLAAN ,

Emb e r i z a hor tul a�

Z o me r voge l

Z e e r s chaar s e b r o e dvo g e l b v o i n de s tr e e k van Ave rb o de ; r e g e lma t ige do o r trekk e r i n z e e r k l e i n aan tal va n augu s tus t o t i n de e e r s t e he l f t va n o k t o b e r e n va n hal f a pr il t o t i n me i o L aa t s t e e n vro e gs t e da ta : 1 4 0 1 0 0 1 9 6 9 He ve rl e e ; 1 6 . 4 . 1 9 6 1 Te s te l t . E é n waar n e mi ng e i n de o k t o b e r ( 27 . 1 0 . 1 9 6 2 Bu i z i nge n ) e n twe e g e val l e n i n de c e mb e r ( x 4 . 1 2 0 1 9 39 o mge vi ng Br u s s e l ; 20 . 1 2 0 1 9 6 4 K e s s e l-Lo g d e z e l aa t s t e we l l i ch t e e n o n t s na p t e k o o ivo ge l . )

GR I J ZE GORS ,

E mb e r i z a

c ia c ia

To e va l l ige ga s t

To e vall ig e gas t 3 L 3 o 1 9 5 1 Ho fs tade ( W . 1 9 5 1 g 1 8 4 ) V 6 ó r 1 90 0 � v6 6 r 1 8 8 5 o mg e v i ng Br u s s e l ( v o Havre 1 9 2 8 : 9 1 ) l e n t e 1 8 87 o mge v i ng Br u s s e l ( v o Havr e 1 9 2 8 � 9 1 ) .


- 8 4= E mb e r i z a p u s i l l a

DW'ER G GO R S ,

T o e va l l ige x

v

1 9 59 1 1 10 1 967

31

o

10 ,

o

de

R IE T GO R S ,

s ch o e n i c l u s

s c haar s e

vr i j k l e i n a a n t a l ok t o b e r )

de

Ee n ge de e l te

va n

I J S GO RS ,

l appo n i c u s

To e va l l ig e ga s t 1 90 3

x

ok t0b e r

x

ca . 2 9 e 1 0 . 1 9 2 2

x

ca .

x

x

1 9 . 10 . 1 924

27 1 0 . 3 . 2 . 1 96 3 ca .

o

1 9 27

i n n o v e mb e r ( v o o r al

t o t vr i j

in

L il l o i s

d o o r tr e kk e r s

e n o v e rw i n t e r aa r s

N e de r l a n d

(2) ,

Du i t s l a n d

e n No o rw e g e n

(2).

Zij

z e l de n u i t

A n d e rl e ch t ( G . 1 9 2 3

36 )

46 )

Uk k e l ( G . 1 9 3 5 .. 3 1 ) eks .

.. 3 5 )

( G . 1 96 4

1 9 6 7 K o r b e e k -L o

worde n

To e va l l i g e

O aBo

3

(8),

S pa n j e ( 1 ) .

l appo n i c u s

( G , 1 9 28

vo l­

i n B r ab a n t g e b o r e n ,

( v e r z . KB IN ,

We mme l

maar t ) "

k l e i n aa n t a l

..

Gr i mb e r g e n

b e g i n n o v e mb e r

J a ar vo ge l

in

r ie tgo r z e n

Fr a nk r i j k ,

n i e t a a nvaar d "

( v o o r a]

to t

i n apr il

uit

do o r

in

de

de

1 67 )

r e ge l ma t ig e do o r trekk e r

w i nte r s o

( 5 ) , Zwe de n ( 3 )

Cal car i u s

e n he t BAH C

de

i n Br a b a n t z i j n a fk o ms t i g

1 968

s c h o e n i cl u s

to t

i n Fr a nk r i j k ;

t e r ugg e me l d u i t

en G.

30 9 )

:

( 1 9 5 4 , 1 9 5 9 , 1 9 6 3 ) we r de n

i n k l e i n a a n tal

s t r e ngh e i d va n

o ve rw i n t e r t

( G o 1 9 60

32

o

b r o e dv o g e l ;

e n va n f e b r uar i

De n e ma rk e n

B

va n s e p te mb e r

W i n te rvo g e l ge ns

o

Av i fa u na. c o mmi s s i e

Emb e r i z a Vr i j

(0

tie s s e 1 b r o e k

w i n t e rwaar ne m i ng e n

B e l g i s che

ga s t

:

Wa t e r ma a l - B o s v o o r d e

o

Dr i e

ga s t

T o e va l l i g e

(O oBo

.. 7 4 ) 46 )

gas t


-85-

SNEEUWGORS , Pl e c tr o phe nax n ival i s n ival i s

W i n t e rga s t

Do o r tr e kk e r e n w i n te rgas t i n z e e r kl e i n aa ntal va n e i n de o k to b e r t o t i n j a nuar i ; vro e g s t e d a t a : 2 8 . 1 0 . 1 9 2 6 We mme l ; 2 8 . 1 0 . 1 9 2 8 Ma che l e n . E é n vo nds t b e g i n o k t o b e r 1 9 2 6 . V INKEN - Fr i ngill i dae APPELV I NK ,

C o c c o thraus t e s co c c o thra u s te s co c co thra u s te s Jaarvoge l

S chaar s e br o e dvo ge l ; r e g e l ma t ige do o r tr e kke r i n z e e r k l e i n a a n ta l van e i nd e s e p t e mb e r to t i n no ve mb e r ( vo oral i n o k t o b e r ) e n va n febr uar i t o t i n d e e e r s t e he l ft v a n me i ( vo o ral i n maar t/ apr i l ) . A ppe lv i nke n u i t Brab a n t o v e rw i n t e re n i n Fr a nkr i j k . De do o r t r e kke r s e n de o ve r w i n t e raars k o me n u i t Zwe de n ( 2 ) , Ne de r l a n d ( 1 ) , l a ngs de pr o v . A n twe r pe n , e n u i t Du i t s ­ l a n d ( 3 ) ; z e wo r de n t e r ugge me l d u i t Fr a nkr i j k ( 4 ) , S pa n j e ( 1 ) , z e l d e n u i t I tal i ë ( 1 : re e d s o p 6 . 1 0 . 1 9 6 6 ) . GROENL ING , Chl o r i s chl o r i s chl o r i s

Jaar vo g e l

Vr i j talr i jk e b r o e dvo ge l ; r e ge lma t ige d o o r t r e kk e r i n vr i J k l e i n aan tal va n augus t u s t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n e n va n fe bruar i to t i n de e e r s t e he l f t v a n me i ( vo o ral i n maar t ) . Va n de vo ge l s i n Br ab a n t g e b o r e n , va n de b r o e dvo ge l s e n van d e d o or trekke r s o v e rw i n t e r t e e n ge de e l te t e r p l aa t s e o f e l de r s i n Be lg i ë . De a nd e r e wor de n t e r ugge me l d vo o r a l u i t Fra nkr i jk , z e l de n u i t S pa n j e ( 3 ) . De do o r trekke r s e n overw i n t e raar s i n Braba n t k o me n vo o ral u i t Ne de rl and e n Du i t s l a nd , mi n de r u i t De ne mark e n ( 3 ) , Zwe de n ( 2 ) o f F i nl a n d ( 1 ) waarb i j z e pas s e re n l a ngs S chl e s w ig­ Ho l s te i n , He lgo la n d e n d e O o s t - Fr ie s e e i l ande n . ok tober )


-86PU T TER , Car d u e l i s car d ue l i s

Jaarvoge l

Car due l i s c ar du e l i s car du e l i s Z e e r s chaar s e br o e dv o ge l , i n u i tbre i d i ng s i nd s d e b e ­ pe rk i ng v a n d e vo ge lva ng s t . R e g e l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n vr i j k l e i n a a n t a l van hal f s e p t e mb e r t o t i n no v e mb e r ( v o o r a l i n ok t o b e r ) e n va n e i nd e maar t t o t e i nde me i ( vo o ral i n d e twe e de he l f t va n a pr il e n e e r s t e he l ft van me i ) . De d o o r tr e kk e r s k o me n vo o ra l l a ng s he t R i j nl a n d ( 7 ) , W il he l ms have n ( 3 ) e n Ne de r l a n d ( 4 ) v i a de pr o v . A ntwe rpe n e n , L u ik ; é é n me l d i ng van e e n vo ge l g e r i ng d o p d o o r tr e k t e Ryb a t ch i i ( he t vro e ge r e R o s s i t t e n ) . D i s te l v i nk e n o v e rw i nt er e n vo o ral i n Fra nkr i j k ; vo o r Brab a n t s l e ch t s é é n me l d i ng . Car due l i s car due l i s b r i ta n n i ca De z e o nd e r s o o r t br o e d t in E nge la nd , l a ng s d e b e l g i s che k u s t e n i n Ne d e r l a nd in de pr o v i n c i e s No o r d-Ho l l a n d , Z u i d ­ Ho l la n d e n Z e e l an d . E é n r i ngme l d i ng va n e e n pu l l u s u i t Zu i d­ Ho l l a nd : 1 0 . 1 1 . 1 9 6 4 S t e e nhu ffe 1 . .".

S I JS , Car d u e l i s s pi nu s

To e val l ig e bro e dvo g e l W i n t e rgas t

T o e val l ige b r o e dvo g e l : 1 9 6 5 Zo n i ë nwo u d ; 1 9 6 7 S t . J o r i s -We e r t . Al l e a nde r e z oge z e g d e bro e dge val l e n z i j n o nvo l d o e n de ge d o cume n te e r d ( r o nd 1 9 1 3 L ubb e ek ; Be auve cha i n 1 9 2 2 ; o mg e v i ng Br u s s e l 1 9 2 9 ; Z o n i ë nwo u d 1 9 35 ; Hamme -Mi l l e 1 9 3 6 ; Te r vur e n v6 6 r 1 9 5 2 e n i n 1 9 5 2 ) o f g e b a s e e r d o p vo ge l s me t ne s tma te r iaal ( 1 9 5 3 L a Hul pe ) , k o ppe l t j e s , z i nge nde ma nne t j e s i n me i/ j u n i , g e r i ng d e w i j f j e s ( b v . z o n d e r bro e dvl ek : 2 3 . 6 . 1 9 6 4 He v e r l e e ) , b e de l e n d e j o nge n o f ko ppe l s me t j o nge n ( e i nde j ul i 1 9 37 S t . P i e te r s -Wo l uwe ; me i/ j u n i 1 97 2 El e w i j t e n Ho fs ta de ; 2 2 . 6 . 1 97 3 H e ve r l e e ; e i nd e j ul i 1 9 7 2 Er p s -Kw e r p s 2 a dul t e e n 4 e e r s t e j aar s g e va nge n ) o f o p z e e r vr o e ge tr e kke r s i n d e twe e d e he l ft v a n j u n i , b e g i n j ul i z o al s i n 1 9 5 9 : é é n e e r s te j aar s 6' ge r i ng d b i j Ak e n o p 3 . 7 . 1 9 5 9 we r d s ' a n d e r e ndaags t e We z e maal g e c o n tr o l e e r d ( ca .

1 00 km . WSW op é é n dag ) .


-

87

-

R e ge l ma t ige d o o r tr ekk e r e n w i n t e rga s t i n gro o t aa n tal van augu s t u s t o t d i e p in me i ; d o o r trek vo o ral in ok t o b e r/ no v e mb e r e n i n febr uar i/ maar t . S o mmige j ar e n ( 1 9 49 ,

1 9 5 9 ) i nva s i e vo g e l va na f hal f

j u ni . U i t de ge geve ns va n he t r i ngwe rk b l i jk t da t i n Braba n t de d o o r trekke r s e n o ve rw i n t e raar s vo o ral a fk o ms t ig z � j n u i t N o o rwege n ( 3 ) , Zwe de n ( 7 ) , Fi nl a n d ( 6 ) , R u s land e n u i t s o mmige s treke n in Po l e n e n O o s t-Du i t s land .

De

herf s t trek ver l o o p t

b v . l a ng s Ryb a t ch i i ( he t vro e gere R o s s i t te n ) l a n d e n Ne de r l a n d ( 6 3

( 7 ) , v ia Du i t s ­

me l d i nge n u i t de z e twe e land e n ) , We s t­

e n O o s t - Vl aa nde re n e n de pr o v . A n tw e r pe n . To t i n de cemb e r k a n de s i j s r o ndzwerve n i n e n u i t a l l e r i ch t i ng e n , o p zo ek naar g u ns t ige vo e ds e lge b ie de n . He t vo or naams te o ve rw i n te r i ng s ge b ie d l ig t i n Be l g i ë , maar vo o r Br ab a n t z i j n e r o ok me l d i nge n u i t I tal i ë ( 4 ) ,

(1).

Frankr i j k ( 3 ) , Spa n j e ( 3 ) e n Por t ugal

S o mmige voge l s o ve rw i n tere n he t é ne s e i zo e n i n E ng e l a n d e n he t a nde re i n Brab a n t o f o mgek e er d . De

l e n te trek d i e i n j a nuar i al ka n beg i nne n , ve r l o o p t

v ia Ne d e r l a nd ( febr uar i/maar t ) , S chl e sw ig-Ho l s te i n e n De ne ­ mark e n ( e i nd e maar t e n i n apr i l ) . U i t d e va ng c i j fe r s me d e ge d e e l d d o o r

G . MI CH IELS

vo o r

a ch t o pe e nvo lge nde w i nt e r s ( 1 9 6 1 - 1 9 6 9 ) i n d e Di j l e valle i , b l i jk t d a t de verho u d i ng d e r ge s l a chte n b i j na al t i j d i n he t vo o r de e l va n de manne t j e s i s z o w e l i n de pe r i o d e no ve mb e r/ d e ce mb e r al s i n j a nuar i/ fe br uar i .

"De

nie t gro o t : 28

��

3 to t 3 4 �� me e r al s �� me e r al s �� ( 3 maal ) .

ver s ch i l le n z i j n e ch te r

( 1 0 maal ) e n 20 t o t

Hogere c i j fe r s kwame n alle e n vo o r t i j d e ns de w i nte r s

1 9 6 2/ 1 9 6 3 ( 1 20 ��

vo o r 5 8 !t i n no ve mb e r/ d e ce mb e r , ver s ch i l

6 2 ) e n 1 9 6 6/ 1 9 67 ( 5 29 � 8 ve r s ch i l 2 2 9 ; s ch i l 6 4 ) .

1 54

vo or 300

td' vo o r

90

��

��

i n no ve mb e r/ d e c e mb e r ,

i n j a nuar i/ febr uar i , ve r ­


- 8 8D e va ngs t e n va n d e vo ge l s tro p e r s s ch i j ne n d u s we i nig i nvl o e d t e he b b e n o p de ge tal s t e rk t e va n d e ma nne t j e s . ne z e ve r ho u d i ng va n d e ge s l a ch t e n k a n ve rk laar d w o r d e n d o o r he t fe i t d a t d e w i j f j e s l a t e r t o e k o me n e n l a t e r ve r tr e k ­ k e n d a n d e ma nne t j e s ; d e u i t z o nd e r i nge n t o ne n a a n dat i n s o m­ mige j ar e n d e w i j f j e s na uwe l i jk s z u i de l i jk e r t r e kke n d a n Be l g i ë ( w i n t e r 1 9 6 2/ 1 9 6 3 ) o f da t e e n d e e l va n d e ma nne t j e s i n j a nuar i o ns l a n d al h e e f t ver l a te n ( 1 9 6 2 ,

KNEU , Car d u e l i s c a n nab i na ca nnab i na

1 969 ) . Jaarvo ge l

·-,

Vr i j t a l r i j k e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i j k l e i n aa ntal van hal f s e p t e mb e r to t i n no ve mb e r ( vo o ral e i n d e s e p t e mb e r e n in o k to b e r ) e n va n fe b r uar i t o t hal f me i ( vo o ral i n maar t/ apr il ) . W i n t e r vo ge l i n k l e i n a a n t a l . De do o r trekk e r s i n Br ab a n t k o me n u i t No o rwege n ( 1 ) , Zwe de n ( 2 ) , De ne marke n ( 7 ) , S chl e s w ig-Ho l s te i n ( 2 ) , de O o s t­ Fr ie s e e il a n de n ( 2 ) , He l go l a n d ( 2 ) e n Ne de r l a n d ( 5 ) . De k ne u o ve rw i n te r t vo o ral i n Fr a nkr i j k ( 2 3 ) e n i n S pa n j e ( 1 6 me l d i nge n waar va n n o g é én o p 1 2 . 4 . 1 9 5 9 ) , z e l de n i n Mar o kk o ( 1 ) e n i n S paa ns Mar okko ( 1 r e e d s o p 2 3 . 1 0 . 1 9 6 6 ) . De t r e k v e r l o o p t s o ms z e e r s ne l : e e n w i j f j e ger i ng d t e Es s e ne o p 6 . 1 0 . 1 9 6 8 we r d o p 1 0 . 1 0 u i t Fra nkr i j k ge me l d , 870 k m.

SW

i n v i e r dage n .

FRA TER , Car d u e l i s fl av ir o s tr i s flavir o s tr i s

W i n t e rga s t

R e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r e n wi nte rga s t i n k l e i n aa n t a l va n hal f o k t o b er t o t i n maar t ; vr o e gs te e n l aa t s t e d a t a : 1 2 . 1 0 . 1 9 6 5 He re nt ; v 20 . 3 . 1 9 6 7 S t . Kw i nte ns -Le n n ik . E é n waar nemi ng p e r hal f a ugu s t u s ( 1 4 . 8 . 1 9 7 2 Ha l l e ) . So mmige j ar e n i nva s i e vo g e l ( 1 9 5 9 ) e n s i n d s d i e n b e t e r b e k e n d ( o u d s t e vo nd s t e n vo o r Br ab a n t : 1 5 e n 2 3 . 1 1 . 1 9 1 1 Wat e rmaal , ve r z . KBIN ) .


-89De do o r trekk e r s k o me n u i t No orwe ge n ( 1 ) , Zwe de n ( 1 ) e n b e r e ik e n Br ab a n t l a ng s N e de r l a n d ( 4 ) , Du i t s l a n d ( 1 )

en

We s t-Vl aa nde re n ( 1 ) . BARMS IJS , Car due l i s flamme a

W i n t e rg a s t

Car du e l i s flamme a cabar e t De k l e i ne barms i j s i s e e n rege l ma t ige d o o r trekk e r i n kl e i n aa n tal va n hal f s e p te mb e r to t i n no ve mb e r ( vo oral i n ok tob e r ) e n va n maar t t o t hal f me i ( vo o ral i n apr i l ) . W i n t e rga s t i n z e e r k l e i n aa ntal . S o mmige j are n i nva s i e voge l ( 1 9 27 ,

1 9 5 3 , 1 96 1 , 1 96 4 ) .

Twee ge val l e n i n de e e r s te de c a de va n s e p te mb e r : v

7 . 9 . 1 966 7 . 9 . 1 9 67

Berg ( i n ok t . 1 9 6 4 ger i ng d i n de pr o v . L ux e mb urg ) ; He ve r l e e .

Twe e z o merge val le n : v

8 . 8 . 1 9 67

In te

de

1 5 . 7 . 1 9 67 He ve r l e e

;

S t . Lambre ch t s - Wo l uwe . d e r d e de c a d e va n me i 1 97 1 e e n a l arme r e n d paar t j e

He ve rl e e . De

ger i ng d e vo ge l s k o me n u i t E nge land e n Ne de r l a nd

( o . a . van Vl i e l a n d ) . Car d ue l i s flamme a flamme a De

gr o t e b arms i j s i s e e n o nr e ge l ma t ige d o o r trekk e r e n

w i ntergas t i n z e e r k l e i n a a n tal va n o k to b e r t o t b e g i n me i ; do o r trek vo o ral i n o k t o b e r/ no ve mb e r e n i n maar t/ apr i l . S o mmige j ar e n i nva s i e vo g e l i n k l e i n aan tal o f i n vr i j k l e i n aa n t al ( 1 9 1 0 ,

1 9 1 3 , 1 9 3 1 , 1 9 4 3 , 1 9 46 ,

1 953, 1 965 e n

w i n t e r 1 97 2/ 1 9 7 3 , de z e l aa t s t e veru i t de gr o o ts t e ) . De ger i ng d e vo ge l s k o me n u i t S ca nd i nav i ĂŤ o . a . u i t F i nl a n d ( 1 ) e n b e re ik e n Brab a n t v i a Ne derland ( 3 ) , We s t- e n O o s t-Vl aa nde re n .

Ze

o ve rw i n te r e n i n he t No o r de n va n Fr a nk ­

r i jk ( 2 ) e n wo r de n o p d e t e r ugtrek ge me l d No or d-Du i ts la n d .

uit

Ne de r l a n d e n


- 90 -

S o mmige vo g e l s ge l i j k e n o p w i t s t u i tb arm.s i j z e n ( Car d u e l i s h o r n e ma n n i ) maar de z e l a a t s te hebb e n e e n w i t te s t u i t ( s o ms gr i j s a ch t ig o f z e e rnk l e ur ig ge t i n t ) d ie o ng e ­ s tr e e p t i s o v e r e e n l e ng te va n 1 0 t o t 20 mm . , o nge s tr e e p t e b o r s tz i j de n o f me t f i j ne s paar zame s tre e p j e s , w i t te fl a nk e n ( s o ms z e e rnk l e ur ig ) , w i t te o nd e r s taar t dekvere n me t e e n z e e r f i j ne d o nk e re ce n tral e s tr e e p e n l i cht gr i j sa ch t ige o f g e e l ­ br u i ne ma n t e l e n rug , d o nk e r ge s tr e e p t . EURO PESE K ANAR IE , S e r i nus s e r i nus

Jaar vo g e l

S chaar s e bro e dvo g e l d i e ge l e i de l i j k u i tbre i d i ng ne e mt ; r e ge lma t ig e d o o r tr ekk e r i n k l e i n aantal va n hal f s e p te mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo oral i n ok t o b e r ) e n va n ma ar t to t i n me i . W i n te r vo ge l i n k l e i n aan tal . Braba n t wo r d t b e z o c h t d o or vo ge l s u i t Du i ts l a n d ( 2 ) ; e e n d e e l va n d e vo ge l s van Br ab a n t o verw i n t e r t t e r p laa t s e o f z w e r mt u i t naar a nde r e pr o v i n c i e s . Er i s é é n t e r ugme l d i ng u i t S pa n j e ( b e g i n no ve mb e r ) . De me l d i ng va n e e n vo ge l u i t de s tr e ek va n Mo e r mansk i n NW-R u s l a n d b e g i n j ul i 1 9 67 d o e t d e vraag r i j z e n o f he t r i ng­ numme r we l go e d w e r d a fg e l e z e n ; normaal k o mt d e e ur o pe s e k a nar i e n i e t vo o r te n N . va n he t vro e ge re Es t l a n d . C I TROENS I J S , S e r i nus c i tr i ne l l a x x

x

To e vall ige g a s t

To e va l l ige gas t : her fs t 1 9 38 He ver l e e ("Dupo nd e n Ma u s 1 9 50 : 20 ) 3 1 . 1 0 . 1 9 5 5 Wa t e rmaal -Bo s vo or de ( G . 1 9 56 : 47 ) 2 3 . 9 . 1 9 6 4 Me s s e l br o e k ( O . B . 2 2 ) 5 . 1 0 1 9 6 4 Za ve n te m ( 0 B . 2 2 ) •

.

Al l e e n de twe e de vo n d s t we r d o pge no me n i n de Av i fa u na va n Be l g ië . De e i tro e ns i j s w e r d vr o e ge r r e ge l ma t ig i nge vo e r d e n wo r d t nu no g me e g e bra ch t u i t he t b u i t e nl an d d o ó r voge l s tr o ­ pe r s ; a l l e geval l e n w o r de n h i e r d u s me t vo o rb e ho u d ve r me l d .


-9 1 GOUDVINK , Pyrrhul a pyrrhula

Jaar voge l

Pyrrhula pyrrhul a e ur opae a De gewo ne go u dvi nk i s e e n vr i j s chaar s e br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o o r tr e kk e r i n k l e i n aa n tal va n s e p te mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n fe bruar i t o t i n apr i l . Ho o fdzak e l i j k s tandvoge l d i e z i ch i n he t w i n t e rhal f j aar o ve r k l e i ne afs t a n de n k a n ve r pl aa t s e n . De d o o r trekke r s i n Brab a n t k o me n u i t Ne der l a nd ( 2 ) e n u i t he t R i j nl and ( 1 ) . Ee n vo g e l d i e e i nde apr i l 1 9 6 1 i n E nge l a n d we r d g e r i ng d we r d e i nde ok to b e r va n he t ze l fde j aar t e O ver i j s e vas tge s t e l d ; de mo ge l i j khe i d da t he t h i e r g i ng o m e e n e k s e mpl aar va n de e ngel s e o n de r s o o r t ( pil e a ta ) wer d n i e t o nde r z o cht . Pyrrhula pyrrhula pyrrhula De gro t e go u dv i nk is e e n o nr e ge l ma t ige do o r trekker e n w i n tergas t i n z e e r k l e i n aa n tal va n no ve mb e r t o t e i nde maar t ; l aa t s te da tum : 3 1 . 3 . 1 9 6 2 La Hul pe . S o mmige j are n i nva s i e vo g e l i n k l e i n aa ntal ( 1 9 27 , 1 9 35 , 1 9 47 , 1 9 5 9 , 1 9 6 5 , 1 9 6 6 , 1 97 1 ) . Er k o me n voge l s vo or d ie e e n w i t t e vl ek he bb e n o p d e b i nne nvl ag va n d e b u i te ns te s taar tpe nne n . ROO DMUS ,

x

Carpo da c u s erythr i nu s e ry thr i nus

To e val l ige gas t : 1 8 . 1 0 . 1 9 4 4 Ukk e 1 ( G . 1 9 4 5

HAAKBEK ,

To e va l l ige gas t

�4 )

P i ni co l a e nu cl e a t o r e nu cl e a t o r

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t : no vemb e r 1 8 4 5 ( o p de mark t ) Br us s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : 7 7 ) Na 1 900 é é n re ce n te waar ne mi ng ( 4 . 7 . 1 9 6 8 Te s te l t ) d ie do or he t BAH C n i e t we r d aa nvaar d ( O . B . 37 ) ; W . 1 970 : 2 9 6 ) .


- 9 2"

KRU ISBEK , L o x ia curv ir o s tra c ur v ir o s tra

W i n t e rgas t

R e ge l ma t ige do o r tr e kk e r e n w i n t e rgas t i n k l e i n a a n tal va n j un i t o t e i n d e apr i l ; w i n t ervo g e l in k l e i n t o t z e e r k l e i n aa n tal . S o mmige j ar e n i nva s i e v o g e l i n vr i j k l e i n aan tal va n e i n de me i/ b e g i n j un i . De ver p l aa t s i nge n van de kru i sb ek w o r de n b e paal d d o o r d e a a nwe z ighe i d va n g u ns t ige vo e ds e lbr o nne n : e e n voge l g e ­ r i ng d t e He ve r l e e i n augu s t u s 1 9 6 8 we r d i n o k to b e r va n he t­ z e l fde j aar u i t S ne l l e ge m/ We s t-Vl aa nde r e n g e me l d ( 1 1 7 k m . NW ) . Ee n voge l g e r i ng d t e Wa t e r maal i n no ve mb er 1 9 67 w e r d i n j u n i 1 9 6 9 u i t We ne n/O o s te nr i jk g e me l d . GRO TE KRUISBEK , L o x ia p i tyops i t ta cu s pi tyo ps i t ta cu s

To e vall ige ga s t To e val l ige gas t : To e val l ige ga s t v ó ó r 1 90 0 x 1 8 87 - 1 8 88 V o r s t/Br u s s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : 7 9 ) V e � mo e de l i jk k o mt d e z e s o o r t we l me e r vo o r t i j de ns i nvas ie j ar e n ; k a n all e e n i n de ha nd o n de r s che i de n wo r de n va n de g e wo ne kru i sbek d o o r d e gr o te r e a fme t i nge n van vl e uge l e n s na ve l . WI TBANllCRU I SBEK , Lox ia l e u c o p t e r a b i fas c ia ta

To e val l ige gas t

To e vall ige gas t : 2 . 1 . 1 9 49 Tervure n ( Be quae r t 1 9 6 3 : 1 0 7 ) x de c e mb e r 1 9 5 6 Tre me l o ( W . 1 9 5 7 : 1 27 ) Vó ó r 1 90 0 é é n vo n d s t : x e i nde s e p t . 1 8 49 , b i j L e u ve n . De waar ne mi ng van 20 . 6 . 1 9 6 6 t e Te s te l t w e r d n i e t aa n­ g e no me n ( W . 1 9 7 0 : 29 6 ) .


- 9 3VINK ,

Fr i ngil l a c o e l e b s co e l e b s

Jaarvo g e l

Vr i j talr i j ke br o e dvo ge l ; r e ge l ma t ig e d o or trekk e r i n gr o o t aa ntal va n hal f s e p t e mb e r t o t i n no ve mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n va n fe br uar i to t i n apr il ( vo o ral i n maar t ) . Vr o e gs t e da t um : 1 0 . 9 . 1 9 60 Haa ch t . R e ge l ma t ig e w i ntervo ge l i n vr i j gr o o t aa n tal . I n Brab a n t ka n de s l o t to o n i n de v i nk e nzang var i ë r e n ; i n he t Z o n i ë nwo u d e n t e Te r vur e n ho o r t me n o ok de z o g e no e mde "waal s e " s lag . De d o o r trekk e r s e n o ve r w i n t e raar s k o me n u i t S ca nd i nav ië ( vo o ral u i t Zw e de n ) e n R us l a nd , v i a Po l e n , De ne mark e n , Ne d e r ­ l a nd , IDu i t s l a nd e n de pr o v . A ntwe r pe n . Ee n ge de e l te o ve rw i n t e r t i n Brab a n t , d e a n d e r e wo r de n ' s w i nt e r s t e r ugg e me l d vo o r a l u i t Fra nkr i jk , mi nder u i t Po r tugal , Span j e e n I ta l ië . S o mmige voge l s o ve rw i nt e r e n he t é ne s e i z o e n i n E ng e l a n d e n he t a n d e r e i n Brab a n t o f o mgeke e r d . ' s W i n t e r s tre ft me n i n Brab a n t vo o ral manne t j e s aa n ; de w i j f j e s trekk e n z u i de l i j k e r e n k e re n i n he t vo o r j aar l a te r t e r ug . KEEP , Fr i ngill a mo n t i fr i ng i l l a

W i n te r ga s t

R e g e l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i ntergas t i n vr i j kle i n aa ntal va n hal f s e p t e mb e r t o t b e g i n me i ; d o o r trek vo o ra l i n ok tob e r e n i n maar t ; vro e g s t e d a ta : 20 . 9 . 1 9 70 R e l e ge m ; 2 0 . 9 . 1 9 7 1 Ukke 1 . Ve r s ch i l l e n de waar ne mi nge n in me i , j u n i e n j ul i , v o o ral s i nds he t vo o r j aar va n 1 9 6 6 t o e n d e voge lva nge r s h u n k o o i ­ v o ge l s l o s l ie te n o m z e t o t ne s te le n aa n t e z e t te n . -De do o r tr e kke r s e n o verw i n t e raar s k o me n u i t S ca n d i na v i ë ( vo oral u i t No o rwege n ) e n i n s o mmige j ar e n o ok u i t F i nl a n d e n R u s l a n d . V i a De ne mark e n , Ne de r l a nd , Du i t s l and e n d e pro v . A n twer pe n be re ike n z e Brab a n t .


- 9 4-

De o v e rw i n t e r i ng hang t a f va n de b e s c h ikbare vo e d s e l ­ b r o nne n ( ve e l o f we i n ig b e uk e nno o t j e s ) ; d i t ve rk laar t o ok e e n ho g e r pe r ce n tage t e r ugme l d i nge n u i t Fr a nkr i jk e n I tal i ë d a n b i j de v i nk o S o mmig e vo ge l s o ve rw i n te r e n he t é ne s e i z o e n i n E nge ­ l a n d e n he t a n d e r e i n Br ab a n t o f o mg e k e e r d ; d i t k a n z i ch o ok v o o r do e n me t voge l s u i t he t O o s te n d i e e e n e e r s te w i nt e r i n Bra b a n t w o r d e n va s tge s t e l d e n d e vo lge n d e b v . i n Z u i d-Rus l a n d . MUS SEN

-

Pl o c e i dae

HUI SMUS , Pas s e r d o me s t i c u s d o me s t i c u s

Jaarvo g e l

Z e e r talr i j k e bro e dvo ge l ; s tand - e n zwe r fvoge l . De gro o t s t e a fs ta nde n d o o r h u i s mu s s e n a fge l e g d z i j n r e s pek­ t i e ve l i j k 1 2 , 22 e n 38 kmo J a a rv o g e l

R INGMUS , Pa s s e r mo ntanus mo n t a nu s

Talr i j k e bro e dvo ge l ; r e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r i n vr i j g r o o t a a n tal va n s e p t e mb e r t o t i n d e c e mb e r ( vo o ral i n ok t o b e r ) e n van fe b r uar i t o t i n apr il ( vo o ral i n maar t ) . W i n te rvoge l i n vr i j k l e i n aa n t a l De d o o r trekk e r s e n o verw i n t e raar s k o me n u i t N e d e r l a n d e n nu i t s la n d . Ee n ge de e l t e va n d e Br ab a n t s e vo ge l s o ve rw i n­ .

t e r t t e r p l aa t s e ; d e a nd e r e wo r de n ' s w i nt e r s t e r ugge me l d ho o fd zak e l i j k u i t Fr a nkr i jk , z e l de n u i t Zw i t s e r l a n d ( 1 ) o f I tal ië ( 1 ) o

R O TSMUS , Pe tro n ia pe tr o n ia pe tr o n i a x

v

To e vall ige ga s t

To e va l l ige gas t : 6 . 1 0 . 1 9 5 4 Wa t e r maal-Bo s vo o r de ( G . 1 9 5 5 : 1 5 1 ) 1 . 1 1 . 1 9 6 8 O ve r i j s e ( G . 1 9 6 9 : 1 1 4 ) , n i e t aa nva a r d d o o r he t BAH C ( W . 1 9 70 : 2 9 6 )

�e s o o r t w o r d t h ie r ve r me l d maar w o r d t n i e t al s e e n w il de vo ge l e rke n d o mda t z e vr o e ge r r e ge l ma t i g i nge vo e r d we r d e n n u n o g u i t he t b u i t e nl a n d wo r d t me e ge b r a ch t b v . u i t C o r s ika .


-95-

SPREEU WE N SPREEU W ,

-

S t ur n i dae

S tur nus vulgar i s vulgar i s

Jaar vo ge l

Talr i j k e bro e dvo ge l ; r e g e l ma t ige d o o r trekk e r e n w i n t e rvo ge l i n z e er gr o o t aa n tal va n j u n i t o t i n a pr i l . De s pr e e uwe n u i t Br ab a n t z i j n ho o f d z ak e l i jk s tand­ vog e l s , de a dul te me e r da n de j o nge n ; de z e l aa t s te o ve r ­ w i n tere n i n Fr ankr i j k , mi n d e r i n Sap n j e e n ze l d e n i n Enge l a n d . O nmi d de l l i jk na he t u i tvl i e ge n vorme n de j o nge s pr e e u­ we n uit de z e l fde s tr e ek k l e i ne vo e ds e lvl u ch te n d ie va na f e i nde me i ge l e i de l i jk aange vul d w o r d e n me t b u i te nl a nd s e voge l s d ie o p v 6 6 r trek z i j n ; de z e v6 6 r trek d u ur t t o t i n augus tus . I n de z e per i o d e o nt s taa n o ok de avo nd- e n morge nvl u ch t e n naar e n u i t de s l aappl aa t s e n , waar du i z e nde o f t i e ndu i zé n d e vog e l s same nk o me n . I n d e z e s l aapb o s j e s tre f t me n ho n der d e n e la s t i ek j e s aa n , d i e ge d ie n d he bb e n o m g e s ne de n b ro o d b i j e lkaar t e ho u d e n . De s pr e e uwe n s l ikke n d e z e i n o p d e vu i l n i s ­ b e l te n e n brak e n z e u i t o p d e s l aappl aa t s e n ; g e re ge l d wo r de n o ok b i nne nwa nde n va n s pre e uwe nmage n aange tr o ffe n ( O . B . 36 ) . Na he t broe d s e i z o e n ve r l at e n d e a d u l t e s pre e uwe n hu n br o e d t e rr e i ne n o m i n de k e r s e ns tr e ek ( pr o v . L imb urg e n Lu ik ) t e gaa n r u ie n ( va n j u n i to t hal f augu s t u s ) . I n d i e per i o d e z i j n d e k e r s e n hu n vo o r naams t e vo e ds e l . Z e he b b e n b l i j kb aar s t e e nvr u ch te n no d ig om go e d t e ku nne n r u i e n ; w i j ve rmo e de n dat d i t o ok d e r e d e n i s waar o m l i j s t e rb e s b o me n i n s o mmige s trek e n z o vro e g ge pl u nd e r d w o r de n . De ger i ch te trek he e f t plaa t s va n s e p t e mb e r t o t b e g i n de c e mb e r ( vo oral i n ok to b e r/ no vemb e r ) o f no g l a te r b i j s ne e uwval o f a a nho u d e n d e s tr e nge vors t . De d o o r trekke r s e n o ve r w i n t e raar s k o me n u i t Zwe de n , De ne marke n , R u s l a n d , Po l e n , Thl i ts l a nd e n Ne d e r l a nd l a ng s de p ro v . A ntwerpe n . Z e gaa n do o r to t i n Fr a nkr i j k ( 1 4 ) o f s t eke c over naar E nge l a n d ( 6 ) ; e nk e l e o verw i n te r e n i n S pa n j e I tal ië .

-

-

­


-96Ve r de r e r i ngge ge ve n s t o ne n aan da t e r o v e rw i n t e r d wo r d t he t é ne j aar i n Br ab a n t , he t a n d e r e i n Ne d e r l a n d o f aa n de

A t l a n t i s che k u s t i n Fr a nkr i j k .

De vo o r j aar s trek he e f t plaa t s van fe b r u ar i t o t i n a pr i l ( vo o r a l i n maar t ) . S PREEUW ,

RO SE

S t ur nu s

roseus

To e va l l ige gas t

To e va l l ige gas t : x x

4 . 7 . 1 9 2 5 No v i l l e s/ M é h a i g n e , a d . 6' ( v . Havre 1 9 2 8 : 5 9 ) 2 2 . 1 1 . 1 9 36 ( o p d e mark t ) Br u s s e l ( G . 1 9 37 : 1 38 ) l e n t e 1 9 6 3 Je t t e ( W .

1 96 5 :

1 14)

e i nd e j ul i 1 9 6 6 We z e mb e e k -O ppe m , x

2 . 1 0 . 1 9 6 6 Es s e ne ,

1 j uv .

1 5 . 1 1 . 1 9 70 J e z us -E ik ,

1

1 ad.

( W. 1 969

1 79 )

( G . 1 9 70 : 9 8 ;

W . 1 9 70

29 4 )

ad.

( W . 1 97 1 :

1 70 )

V6 6 r 1 900 é é n ge val : x

1 8 8 2 ( o p d e mark t ) Br u s s e l ( v . Havr e 1 9 2 8 : De ze s o o r t we r d e n w o r d t

r e ge l ma t ig i nge vo e r d

nu nog

u i t I n d i ë . He t z i j n me e s tal voge l s i n a dul t mark t k o me n , zo da t e e r s t e j aar s voge l s

59 ) .

kl e e d

al s w i l d e

d ïe o p d e

vogel s

k u n ne n

wo r de n aa ng e z ie n . WIELEWALEN - O r i o l i dae W IELEWA AL ,

Z o me r voge l

O r i o l u s o r i o lu s o r i o l us

Vr i j s chaar s e bro e dvo g e l ; r e ge l ma t ige do or trekke r i n k l e i n a a n ta l van hal f j ul i t o t i n s e p t e mb e r ( vo � ral i n augu s ­

t u s ) e n va n d e de r de d e c a d e va n apr i l t o t e i nd e me i . Vro e g s t e d a t a :

1 1 . 4 . 1 9 5 0 Wo l uwe ;

1 4 . 4 . 1 9 6 6 Z o n i ë nw o u d .

Dr i e g e va l l e n i n d e twe e de he l f t va n ok t o b e r :

1 8 . 1 0 . 1 9 4 6 S t erre b e ek ; 2 4 . 1 0 . 1 9 46

Haa c h t ;

x

2 5 . 1 0 . 1 9 38

Be e r s e l . In

he t na j aar ve r l o o p t d e

tr e k

va n de w i e l e waal i n

z u i d- o o s te l i j k e r i ch t i ng , vo o r a l l a ng s I tal i ë .


-97KRAA I A CH T I GEN

-

C o r v i dae

KRAAI , C o r v u s c o r o ne

Jaar vo g e l C o r vus c o r o ne c o r o ne

De zwar t e kraa i is e e n vr i j s chaar s e b r o e dvo ge l ; do o r tr e kk e r i n k l e i n aa ntal va n s e p te mb e r t o t no ve mb e r ( vo oral i n ok to b e r ) e n i n febr uar i/ maar t . E é n me l d i ng va n e e n vo ge l u i t Baar l e -Nas s au ( 2 . 1 1 . 1 9 4 8 ) d ie d e r t ie n maa nde n l a t e r te O pl i n t e r we r d b e ma ch t ig d ; a fs ta n d 6 8 k m. S . Corvus coro ne

c o r n ix

IDe b o n t e kraa i i s e e n re ge l ma t ige do o r trekk e r e n w i n t e r­ g a s t i n z e e r k l e i n aantal va n ok t o b e r t o t b e g i n apr il ; he r fs t tr e k vo o ra l i n o k to b e r/ no ve mb e r , v o o r j aar s trek vo o r a l i n maar t . Wa s i n de per io de 1 9 5 5 - 1 9 6 4 prak t i s ch n i e t t e z ie n-. · �i1: Vr o e g s te e n l aa t s t e da ta : 1 0 . 1 0 . 1 9 48 Di j l e va l l e i ; 1 0 . 1 0 . 1 9 6 5 Me l s b r o ek e n Haas r o de ; 1 6 . 4 . 1 9 6 7 Di j l e vall e i . Tw e e z o me rwaar ne mi nge n : 8 . 7 . 1 9 3 4 Er p s -Kwe r p s ; z o me r 1 9 47 Ne e r i j s e ; é é n waar ne mi ng i n s e p te mb e r : 1 4 . 9 . 1 9 4 2 Be auve cha i n . Ee n vo ge l me t e e n zwe e d s e r i ng wer d b e g i n febr uar i 1 9 49 t e R o t s e l aar b e ma ch t ig d . ROEK ,

Corvus frug i l egus frug i l e gu s

Jaar vo g e l

Vr i j s chaar s e bro e d vo g e l ; r e ge lma t ige d o o r tr ekk e r i n vr i j k l e i n a a n tal van hal f s e p t e mb e r t o t i n d e c e mb e r ( vo o ral vana f d e twe e de he l ft van o k t o b e r ) e n van fe br uar i t o t i n apr i l ( vo o ral i n maar t ) . W i n t e r vo g e l i n vr i j gro o t aa n tal . E é n va n d e gr o o t s te s laappl aa t s e n is de ze g e ve s t ig d in he t park va n Te r v ure n ; h i e r k o me n dage l i jk s e nk e l e d u i z e nde n kraa ia ch t ig e n u i t he t L e uve ns e e n u i t de s tr e e k va n V i lvo o r de , d e na ch t d o orbr e ng e n . Tw e e r i ngge �all e n z i j n b eke nd : é én u i t R u s l a nd e n é é o u i t he t No o r de n van Fra nkr i j k .


- 9 8-

K AUW , C o r vu s mo ne d u l a

Jaarvo g e l

C o r v u s mo ne d u l a s pe r mo l o g u s D e g e w o ne k auw i s e e n vr i j t a l r i j k e br o e d vo g e l . H o o f d z ak e l i j k s ta n d vo g e l d i e z i ch na d e br o e d t i j d k a n ve r -

_

p l aa t s e n o ve r r u i m 1 00 k m . max i mu m. C o r vu s mo n e d u l a mo ne d u l a O ve r d e no o r d s e k a u w z i j n ge e n pr e c i e z e g e g e ve n s b ek e nd ; d e z e o n d e r s o o r t k o mt z e k e r vo o r a l s e e n r e ge lma t ig e d o o r t r e kk e r e n w i n t e r ga s t ( z i e Av i f . va n Be l g i ë ) v e r mo e d e l i j k i n k l e i n a a n t a l , van o k t o b e r t o t i n a pr i l . De z e o nd e r s o o r t k o mt w e l l i ch t vo o r i n d e De me r va l l e i v e rmi t s e e n vo ge l me t e e n zw e e d s e r i ng i n apr i l 1 9 47 b e ma ch­ t ig d we r d t e H e r s e l t/ pr o v . A n t we r pe n , nauwe l i j k s e nk e l e k i l o me t e r va n he t Br ab a n t s gr o n dg e b i e d . C o r vu s mo ne d u l a s o e mme r i ng i i IDe o o s t e ur o pe s e k a uw i s e e n t o e v a l l ige ga s t x

x

:

vó ó r 1 9 1 4

Br u s s e l ( G . 1 9 2 5 : 8 1 e n G . 1 9 6 7 : 8 1 ) 2 6 0 1 1 o 1 9 2 7 Br u s s e l ( G o 1 9 6 7 : 8 1 e n 2 4 2 )

2 8 . 1 2 . 1 9 6 4 Me l s b r o e k

( P . He r r o e l e n )

O n d e r i de a l e o ms t a n d i ghe de n k a n d e z e o n d e r s o o r t i n he t v e l d h e rk e n d wo r de n ; k e nme rke n d i s e e n hal ve maa nvormige z il ve r w i t t e vl e k a a n de z i j k a n t va n d e ha l s ,

j u i s t o n d e r de

s tr e e k va n d e o o r d e k ve r e n ( z i e fo t o in G . 1 9 6 7 t e g e no v e r blz . 82 ) . EK S TER , P i ca pi ca p i c a

Jaar vo g e l

Vr i j talr i j k e bro e dvo g e l . S t a n d vo g e l d ie i n d e w i n t e r ­ maa n d e n ( s o ms a l i n a ug u s t u s ) s l aa pvl u ch t e n v o r mt d i e to t e e n 70 - t a l s t uk s k u nne n

o pl o pe n .

E e n r e ce n t e r i ngme l d i ng t o o n t a a n d a t ne s t j o nge n s o ms e e n a a n z i e nl i j k e a f s t a n d k u n ne n a fl e gge n ; e e n ne s t j o ng u i t d e Di j l e va l l e i w e r d b e g i n no ve mb e r van he t v o lge n d j aar u i t d e pro v . L ux e mb urg

ge me l d .


- 9 9NO TENKRAKER , Nu c i fr aga caryo ca ta c t e s

O nr e ge l ma t ig e gas t

Nu c i fraga caryo ca t a c t e s caryo ca ta c t e s Er b e s ta a t ge e n e nk e l b e w i j s s t uk d ie he t vo ork o me n va n de e ur o pe s e no t e nkr a ker i n Brab a n t aa n to o n t . Va n de z e o n de r s o or t we r d e e n e k s . b e ma ch t igd t e L ake n o p 1 0 . 1 0 . 1 9 1 3 ( G . 1 9 1 4 : 5 5 ) maar b ie z o nd e rhe de n o nt br e k e n . Z e w o r d t v e r d e r fo u t ie f a l s w i n t e r ga s t ve r me l d vo o r he t Maa s da lb o s t e E s s e nb e e k - Ha l l e ( W . 1 9 5 5 : 3 3 6 ) . Tie z e o n d e r s o o r t k a n a l l e e n i n d e ha n d g e d e t e rmi ne e r d w o r de n ( W . 1 9 7 4 : 6 9 e n 7 4 ) . Nu c i fr aga car oyca ta c t e s ma crorhyn cho s O nr e ge l ma t ige d o o r tr e kk e r e n w i nt e r ga s t i n k l e i n aa n tal va n o k to b e r t o t i n j a nuar i ; i nvas i e s i n 1 900 , 1 90 7 , 1 9 1 1 , 1 9 1 3 , 1 9 1 7 , 1 9 3 1 , 1 9 3 3 , 1 9 47 , 1 9 49 e n 1 9 5 4 . E é n waar ne mi ng e i nde me i : e i nd e me i 1 9 4 1 J e t te . De i nva s i e va n d e e e uw ha d plaa t s i n 1 9 6 8 va na f b e g i n a ugus t u s ; vr o e g s t e da ta : 2 e n 3 . 8 Dilb e e k ; 6 . 8 Te r vur e n ; 1 0 . 8 Wa a nr o de . E é n p l a a t s e l i jke r i ngu i t s lag : Eke r e n/ A n twer pe n naar Averbo de , 4 8 k m. SE . I n 1 9 6 9 e n 1 9 7 0 e e n t ie n ta l waar ne mi nge n i n d e p e r i o de

maar t/ me i e n o k to b e r . Laa t s t e r e c e n t e waar ne mi ng : o p do o r tr ek ( W . 1 9 7 5 : 7 ) .

1 8 . 4 . 1 97 2 We e r d e 2 e k s .


- 1 00 GAA I , Garr ul u s gl a n dar i u s gl a nd ar i u s

Jaar v o g e l

Vr i j talr i j k e br o e dv o g e l ; r e ge l ma t ig e d o o r trekk e r e n w i n t e rgas t i n vr i j k l e i n aa n ta l va n s e p t e mb e r to t b e g i n me i o He r fs t trek vo oral va n h a l f s e p t e mb e r e n i n ok t o b e r ; vo o r j aar s tr e k vo o ral i n maar t . S o mmige j ar e n ( 1 9 2 5 , 1 9 30 , 1 9 3 5 , 1 9 37 , 1 9 46 , 1 9 47 , 1 9 5 5 , 1 9 5 7 , 1 9 59 , 1 9 6 5 ) i nva s i e vo g e l i n vr i j gr o o t aantal van b e g i n augus t u s e n t e r u g trek t o t e i nde me i ; vr o e g s t e e n laa t s t e da t a : 4 . 8 . 1 9 5 5 H e v e r l e e ; 2 5 . 5 . 1 9 5 6 He ve r l e e . Twe e do or trekk e r s me t po o l s e r i nge n e n twe e a nd e r e me t ' e e n ne de r l a n d s e r i ng w e r de n i n Brab a n t b e ma ch t ig d i n de pe r i o d e s e p t e mb e r/ maar t . ALPENKAUW , Pyrrho c orax gra c u l u s gra c u l u s To e vall ige gas t : 1 7 . 1 . 1 9 6 3 Heve r l e e ( G . 1 9 6 4 : 7 6 ) De z e waar ne mi ng w e r d do o r d e Be lg i s che Av i fauna­ co mmi s s ie n i e t aa nvaar d . A_L PENKRAAI , Pyrrho c orax pyrrho c or ax e rythr o rhamphu s

To e val l ige gas t : zo nder da t um , We s pe laar ( G . 1 9 2 9 : 57 ) o W i j vermo e de n da t d e z e vo g e l na 1 9 2 5 we r d b e ma ch t i g d i n de w i n t e r pe r i o de . ID i t g e val wer d o o k d o o r de Be lg i s che A v i f a u na­ c o mmi s s i e n i e t aanvaar d .


- 10 1

-

A d d e n da e n C o r r ige n da

p. 1

FUU T

c o r r . 2 de r e ge l " va n febr uar i t o t b e g i n me i

4 . 5 . 1 9 4 3 Te r vure n . " p. 2

a d d . na de tek s t o ve r d e JX) DAAR S S TORMVO GEL TJES , Hydr o b a t i dae

p. 3

c o rr . d e ho o f d i ng S TORMVO GEL S ,

.

.

mo e t na d e t ek s t o ve r he t S TO RMVO GEL TJE k o me n . P•

5

OO IEVA AR

1 , s e p t e mb e r 2 ,

c o rr . 4 d e r e ge l " v i e r r i ngvo nd s te n ( a ug . no ve mb e r 1 ) , e nz

WOUDAAPJE a d d . na l aa t s te r e g e l "E é n voge l

in he t

ne s t g er i ng d

wer d t e r ugge me l d u i t I ta l i ë . " p. 6

LEPELAAR a d d . na laa t s te r e g e l " 8 . 5 . 1 97 4 Di j l e val le i ( Fd c . Ave s 1 9 7 4

p 7 .

WILDE

20 7 )

EEND

a d d . na laa t s te par agr aaf " V i e r pul l i ge r i ng d te Pe rk w e r d e n in dr ie ver s chi l l e nde j ar e n u i t Ne d e r l a n d ge me l d in d e pe r io de augu s t us/ no ve mb e r . Ee n ne s t j o ng u i t he t d é par t e me n t va n d e S o mme/ Frankr i jk we r d he t z e l fd e j aar e i nde augu s t us i n . Br ab a n t vas tge s te l d ( 197 k m . E N E ) ; e e n t u i t Es s e x/E nge la nd , g e r i ng d i n j u n i 1 9 6 9 we r d e i nde ok to b e r 1 9 6 9 i n Brab a n t b e ma ch t ig d . ZOMER TAL I N G

a d d/ corr .

"E é n waar ne mi ng hal f fèbr uar i :

1 6 . 2 . 1 97 4

Ho fs t a d e ; e nk e l e waar ne mi nge n i n o k t o b e r . " p. 9

TA FELEENTI

corr .

1 ° r e ge l " Z e e r s chaar s e bro e dvo g e l : O u d-He ve r l e e 1 9 5 7 ; r e ge l ma t ig i n d e "Di j l e va l l e i s i nd s 1 9 7 3 . "


- 1 0 2p.

9

KUI FEEND

c o rr . p. 1

1

E I TIEREEND

add . p.

12

1 ° r e g e l " Z e er s chaar s e bro e dvoge l : i n d e Di j l e ­ val l e i s i nds 1 9 7 1 . " na laa t s t e r e g e l "E é n fe br uar ige va l : 1 9 7 4 We e r d e e n Ho f s tade . "

1 0 . e n 1 6 . 2-.

GANZEN

lt�f? · 5 de

r e ge l ,

le e s

" 1 9 . 4 . 1 970 "

i n plaa t s va n

1 9 . 4. 1 969 . GRAUWE GANS

c o rr . 3 d e r e ge l , vro e g s t e da t um wo r d t " 5 . 1 0 . 1 9 6 7 Eppe g e m " .

KO L GANS corr .

p.

13

r e g e l "Do o r tr e kke r i n k l e i n aa n ta l van ok to b e r t o t in de c e mb e r e n in fe br uar i/ maar t . " 3de re ge l ve r vange n d o o r " V i j f waar ne mi nge n i n he t n a j a a r : o k t . 1 , no v . 2 , de ce mb e r 2 ; vro e gs t e da tum: 5 . 1 0 . 1 9 67 J e z u s -E ik . " 1°

R IE TGANS

c o rr .

add.

1 ° r e g e l "Do o r tr ekke r e n w i nt e rga s t i n k l e i n aan tal va n hal f o k t o b e r to t i n maar t . " Vro e g s t e da t um w o r d t " 1 3 . 1 0 . 1 9 70 Ho fs ta d e . " 7 de r e g e l o nd e r k l e i ne r ie tgans " 8 e n 9 . 2 . 1 97 3 Ne e r i j s e 2 e k s (K . Va n S c har e n ) . .

p. 1 4

CANADESE GANS

add .

t us s e n 3 d e e n 4 de r e g e l " 6 . 5 . 1 9 7 2 Kampe nho u t 8 e k s . ( W . 1 9 7 4 : 1 8 4 ) , a a nva a r d do o r he t BAHC o n de r v o o r b e ho u d na 4 de r e g e l " O p 1 . 1 . 1 97 3 e ve ne e n s 7 e k s . H o fs t a d e ( Cl . J o ir i s ) . .

te


- 1 0 3p. 1 4

ad d .

na d e

INDI S CHE GANS ,

t e k s t o ve r d e Ca na d e s e ga n s Anser

indi cus

To e va l l ige ga s t

T o e va l l ige ga s t

:

1 9 7 1 / 1 9 7 2 Ave r b o d e 2 e k s .

w i n t e r pe r i o d e

( W . 1 97 4 :

( W . 1 97 4 :

2 8 . 1 0 t o t 1 1 . 1 1 Ave r b o d e 2 e k s .

do o r he t

�e z e waar ne mi nge n w e r d e n

1 84 )

1 84 )

BAH C a a nvaar d

o n d e r vo o rb e ho u d . p. 16

BU I ZER D add .

na 7 de r e g e l

"Ee n ne s t j o ng u i t he t Gr . He r t o g ­

d o m L ux e mb urg w e r d b e g i n de c e mb e r van j aar t e N i j ve l ge me l d p.

17

he t z e l fde

( 1 6 5 k m . NW ) .

ZWAR TE WOUW add .

o p 2 de r e ge l

"

2 1 . 4 . 1 9 7 4 Di j l e va l l e i . "

o p 3de regel

"

17 .

5 . 1 97 3

Br u s s e l . "

p. 18

Zwar t vl e ug e lw o uw v e r va nge n d o o r GR I J ZE

p. 19

BLAUWE K IEKEND IE F corr .

WOUW

o p 3 d e r e ge l

" I t terbeek

na 4 d e r e ge l

"E é n waar ne mi ng i n d e

"

i n plaa t s van I t tr e .

V I S AREND ad d .

2 3 . 7 . 1 9 6 7 O u d-He ve r l e e . "

van j ul i : p . 20

de ca de

de r de

SMELLEKEN a d d . / c o rr . ,

5 d e r e ge l v e r va nge n d o o r

i n j ul i , twe e

é é n i n a u gu s t us ,

"E é n waar ne m i ng

één in

de c e mb e r

en

i n j a nuar i . "

6 de e n

7 de r e g e l ve r v a ng e n d o o r

k o me n u i t F i nl a n d

" De

( 1 ) v i a Ne d e r l a n d

d o o r tr ekke r s

(1)

e n de

(1). "

pr o v . A n tw e r pe n

BOOMVALK add .

na 4 d e r e ge l

"E é n waar ne mi ng i n de

twe e de

de c a d e va n maar t . " na 9 de re g e l

"E é n v o ge l

i n he t ne s t g e r i ng d

w e r d te r ugge me l d u i t Fr a nk r i jk ;

ne s t j o ng e n u i t

he t Me e r daal w o u d w e r de n q e vo lge nde u i t d e pr o v . He ne go uw e n V l a a n de r e n

(1)

j are n g e me l d

( 3 ) , L u ik ( 1 ) e n O o s t ­


- 1 0 4po

21

TORENVALK

add o

na l aa t s te paragra a f "Na he t u i tvl i e g e n zwe rme n j o ng e t o r e nvalke n u i t i n al l e r i ch t i ng e n , bv o t o t i n Ne de r l a n d ( 3 ) e n wor d e n l a t e r g e me l d u i t Fra nkr i jk ( vr o e g s te datum: 3 1 0 8 0 1 9 30 ) 0 IDe do o r trekke r s s tamme n u i t Ne d e r l a nd ( 2 ) e n Zwe d e n ( 1 ) o

KORHOEN

corr o

p. 22

1 � r e ge l v e r va nge n do or " Z e e r s chaar s e b ro e d­ v o g e l i n he t No o r de n va n de pr o v i n c i e ( nl . i n d� gre ns s tre e k me t de pro v . A n twe r pe n e n L imb urg ) . " 3 de r e g e l vervange n d o o r " To e va l l ige ga s t i n d e o v e r ige s tr e k e n va n Brab a n t . 11

KWAR TEL

c o r r . 7 de r e ge l , vro e gs te da t um w o r d t " 4 o 4 . 1 97 2 T i e ne n " . p. 23 p. 24

l e e s PORSELE I NHOEN KWAR TELKO NING

add .

na laa ts te re ge l ·� é n waar ne mi ng i n d e twe e de de c a de va n ok to b e r : 7 . 1 0 . 1 9 6 8 Te s t e l t . "

WA TERHOEN

addo

na l aa t s te paragraa f " J o nge wa t e rho e ne n u i t Bra­ b a n t wo r d e n ' s w i nt e r s u i t Fra nkr i j k ( 2 ) e n S pa n j e ( 1 ) ge me l d . De do o r trekk e r s k o me n u i t Du i t s l a n d ( 3 ) e n Ne d e r l a n d ( 1 ) 0 1 1

MEERKO E T

corr o p . 25

1 ° r e ge l , l e e s "Vr i j s chaar s e b ro e dv o g e l ;

S CHO LEKS TER

c o r r o 2 de r e g e l ; vr o e g s te da t um wo r d-t " 25'.. 1 1 . 1 9 6 7 O u d-He ve r l e e

o

"

0 11


- 105-

p. 26

K IEV I T add.

na laa t s t e paragraa f " J o nge vo ge l s van Brab a n t w o r de n u i t Fr a nk r i j k ( 2 ) g e me l d ( vr o e gs te d a t um 1 8 . 7 . 1 97 1 ) . De do o r t r e kk e r s k o me n u i t Ne d e r l a n d ( 3 ) e n u i t de pr o v . A ntwe r pe n ( 1 ) .

Z ILVERPLEV IER t us s e n 6 de e n 7 de r e g e l add . " 9 . 5 . 1 97 1 Di j l e va ll e i ( A . 1 9 7 2

1 67 ) . "

p . 27

KLE I NE PLEV IER corr . 5 de r e ge l , l e e s " Tie ne n 1 9 67 , 1 9 6 8 " a d d . Ke s s e l- l o 1 9 70 ; O u d-He ve rle e 1 9 7 1 , 1 97 4 ; P é cr o t/Eo s s u t- Go t t e cha i n 1 97 4 ; H o e gaar de n 1 9 7 4 ; Z e ms t 1 97 4

p . 28

WA TERSNIP corr . 1 ° r e g e l , l e e s " Z e er s chaar s e bro e dvo ge l : " add. na l aa t s te re g e l " De d o o r tr e kke r s k o me n b v . uit F i nland ( 1 ) e n o v e rw i ntere n i n Frankr i jk ( 2 ) . " .

.

p . 29

HOU TSNIP corr . 5 de e n 6 de r e ge l verva nge n d o o r " Dr i e r i ngme l ­ d i ng e n : i n Fra nkr i j k ( 1 ) , i n E nge l a n d ( 1 ) e n é é n u i t Ne de rl a n d . "

p . 30

BO SRUI TER a d d . na 7 de r e ge l "E é n waar ne mi ng b e g i n maar t . "

p . 32

KANOE TS TRANDLO PER add . na 4 d e r e ge l " 2 4 . 5 . 1 9 7 4 P é cro t 2 e k s . ( K . Va n S chare n )

p . 33

KLEINE S TRANDLO PER cor r . 5 d e r e ge l " twe e i n me i e n é é n i n j ul i . " KROWIBEKS TRANIDLO PER add . na 6 de r e g e l " 2 4 . 5 . 1 97 4 P é cr o t ( K . Va n S char e n ) .

p . 35

GRAUWE FRANJEPOO T na 4 de r e ge l " 2 5 . 8 . 1 97 4 T i e ne n ( F d c . Ave s add . 2 10 ) .

9

l

11


- 106p o 36

GRO TE MAN TELMEEUW c o r r o 3 d e r e g e l 9 vro e g s t e da t um 11 3 1 o 1 0 0 1 9 7 4 Z e ms t o

p o 37

KLE I NE MAN TELMEEUW na 1 2 de r e g e l 11 8 0 9 0 1 97 4 Haa s r o de 1 a d o o p d o o r trek ( F o W AL TER U S ) o "

add o p o 38

11

KOKMEEUW addo

na l aa t s t e paragraa f " De d o o r tre kk e r s e n o ve r ­ w i n t eraar s k o me n u i t Fi nl a n d ( 1 1 ; vr o e g s t e da t um 20 0 8 . 1 9 7 2 R o o s daal ) , he t vro e g e re Es t l a n d ( 2 ) , L e t l a n d ( 8 ) , L i taue n ( 5 ) , o pvall e n d mi n d e r u i t No o rwe ge n ( 2 ) , Zwe de n ( 2 ) o f De ne mark e n ( 1 ) ; u i t Po l e n ( 6 ; vr o e g s t e da t um 1 1 0 8 0 1 9 6 4 O u d-He ve r ­ l e e ) , Ne de r l a n d ( 1 1 ; vro e g s t e da t um 2 4 0 6 0 1 97 4 S t o P i e t e r s -Wo l uwe ) 9 Du i t s l a n d ( 1 1 ) e n T che c o ­ S l o vak i j ë ( 7 ; vr o e g s t e da t um 1 0 0 8 0 1 9 6 4 O u d­ He ve r l e e ) o He t r i ngwe rk i n he t b i nne nl a n d he e ft aa ng e ­ t o o nd d a t de Brab a nt s e w i nt e r p o p u l a t ie haar s l aa p­ plaa t s e n he e ft i n de pro v o A n tw e r pe n � da t de k o k ­ me e uwe n nu e e ns o ve rw i n t e r e n i n Brab a n t e n e e n a n de r j aar i n de pro v o A n tw e r p e n ( 4 ) o f i n Ne de r­ land ( 4 ) O ve r z o me raar s i n me i/ j u n i z i j n me e s t a l twe e de j aar s ( cho c o l a d e br u i ne k o p e n do nk e r e e i nd­ band in d e s taar t ) ; ze s tamme n u i t L i ta u e n ( 1 ) , Fr a nkr i j k ( 1 ) 0 f u i t de s tr e e k va n Tur nho u t ( 1 ) o o

p o 39

DVVER GMEEUW

add o

po

40

11 2 0 1 0 . 1 9 7 1 S t o Agatha-R o de (K o Va n S char e n ) o 2 4 0 8 0 1 97 4 Di j l e va l l e i 2 ek s o ( J o Hal fl a n t s ; K o Va n S char e n ) .

V I S DIE F

addo

o p 5 d e r e g e l "E é n waar ne mi ng i n d e d e r de d e ca de va n j ul i : 2 4 0 7 0 1 9 7 1 S t o Aga tha-Ro d e o "


- 107p.

41

GRO TE

S TERN na 1 ° r e g e l 11 8 . 4 . 1 9 5 6

add .

Ne e r i j s e

( F . Wa l t e r u s ) . "

" 2 9 . 6 . 1 9 5 6 N e e r i j s e ( F . Wal te r u s ) . "

c o r r . 6 de r e ge l , R . De Fra i ne ( w . 1 9 7 4 : 1 2 4 ) Il .

v e r va n ge n

do o r

Il

p.

42

HOLENDU I F add .

na l aa t s te ter

paragra a f

pl aa t s e ,

" Ne s t j o ng e n o v e rw i n t e r e n

t r e kk e n naar

ande re

o f wo r de n u i t Fr a nkr i jk ( 1 )

pr o v i n c i e s

g e me l d . "

HOU TDUI F c orr .

l aa t s t e

p a r a gr a a f

u i t De ne mark e n , va s t g e s t e l d

Vog e l s

in

ve r vange n do o r " Ge r i ng d e v oge l s

Ne de r l a n d

d e per i o de de c e mb e r

i n Br a b a n t

r i j k g e me l d ( 3 ) o f u i t

p . 43

wer de n

e n Du i t s l a n d

t o t maar t .

ge b o re n w o r d e n u i t Fr ank­ de

Ar de n ne n

(1).

TOR TELDU I F add .

na l aa t s te

paragr aa f

"Er

n e s t j o ng e n

en

voge l s

S pa n j e

(1

eks .

a d ul t e op

zijn

van

u i t Frankr i jk ( 2 ) ,

1 2 . 9 . 1 96 3 ) ,

A l g e r ië ( e e n d e r d e j aar s v o g e l

terugme l d i nge n Mar okk o op

(1)

en

1 4 j ul i ) .

TURKSE TOR TEL c o rr . 1 ° r e ge l , l e e s " Ta l r i j k e b r o e d vo g e l ; add . na l a a t s t e re ge l " Twe e t e r ugme l d i nge n w i j z e n o ve r w i n t e r i ng i n E ng e l a n d i n d e per i o de s e p te mb e r/maar t . " ''

op

KOEKOEK add .

op

7 de r e ge l " 3 . 4 . 1 97 4

na l aa t s t e r e ge l " Tw e e

g e me l d u i t p.

45

Fr a nk r i j k

S t . Ge ne s i u s-Ro d e " .

e

ne s t j o ng e n w o r de n t r u g ­

(1)

en

I t al i ë ( 1 ) . "

VEL DU IL add .

na 4 d e r e g e l "E én w a a r n e m i ng

e i nd e

a pr il

30 . 4 . 1 97 2 S t . Aga tha-Ro de . 11

c o r r . 5 d e r e g e l " Tw e e geval l e n i n augus tus : x 9 . 8 . 1 8 7 3 Br u s s e l ( ve r z . KBIN ) ; 3 1 . 8 . 1 97 3 S t . J o r i s -W i nge . "


- 1 0 81 2 de r e ge l , l e e s Apo d i dae i n plaa t s va n Apo p i dae GIER ZWALUW

o p 7 d e r e g e l " 1 2 0 4 0 1 9 7 4 Di j l e va l l e i " o

addo p o 47

I JSVO GEL

na l aa t s te r e g e l "Voge l s i n hu n 2 de k al e n de r ­

add o

j aar o ve r z o me r e n b v o i n he t d é par te me n t Pas - de ­ Cal a i s/ Fr a nkr i j k ( 1 ) o f wo r d e n 1 s w i nt e r s u i t S pa n j e ( 1 ) ge me l d ( gr o o t s t e a f s t a n d 1 7 80 k m o SW ) o

p o 49

KLE I NE BO N TE SPECHT corr o

p o 50

1 ° r e ge l " S ch aa r s e br o e d v o g e l ;

"

lDRAAIHALS

ad d .

"

E é n t e r ugme l d i ng u i t Fra nkr i j k o p L 8 . 1 9 5 6 d i e

a a n t o o n t ho e vro e g s o mmige a dul t e voge l s o p trek gaa n o 11 po 5 1

KU I FLEEUWER IK

na 2 de re ge l R e g e l ma t ig z i nge nde e k s o i n he t na j a ar b o ve n he t ce n tr um va n Br u s s e l o "

, add .

"

BO OML.EEUWER IK

" Do ö r trekk e r s i n Brab a n t o ve rw i n t e re n i n Fra nk ­ r i jk ( 1 )

addo

o

p o 53

OEVER ZWALUW

corr

o

add o

3 de e n 4 de r e ge l " o o o

to t b e g i n j uni " o p 4 de r e g e l 1 7 o 1 0 . 1 9 7 3 S t a Aga tha-R o de " na 5 de r e g e l "E é n waar ne mi ng e i n d e ok t o b e r : 2 6 o 1 0 o 1 9 6 7 Ba s s e - W avr e e

"

"

p o 54

o

DUINP IEPER

add .

5 . 1 0 0 1 9 6 9 O ve r i j s e ( O o B o 5 4 ) V 20 . 9 . 1 9 70 O ve r i j s e ( O o B o 5 4 ) 1 97 4 : 1 o 9 . Z e ms t 1 5 to t 20 ek s o ; 7 o 9 • Z e ms t 1 ek s . ; 2 5 0 1 0 Gr imb e r g e n 1 e k s o ( E C a l l e b a u t ; Chr o Va n L ie r de ) o 11

v

.

p. 5 5

GRASPIEPER corr o

9 de re ge l " N o orwe g e n ( 2 ) 11 0


- 109p . 56

WA TERP IEPER

corr . 6 de r e g e l , l aa t s t e da t um wo r d t " 1 4 . 4 . 1 97 1 S t . Jor i s -W inge " . WI TTE KWIK

ad d . p . 57

GRO TE

na 7 de r e g e l "Po r t ugal ( 1 ) e n No ord-Afr ika ( 1 : gr o o t s te afs t a n d 2 3 1 0 k m . SW ) .

GELE K W IK S TAAR T

corr . v6 6 r l aa t s te e n l aa ts te reg e l ver vange n do o r " De o v e rw i nte raar s k o me n b v . u i t O o s t-Tu i t s l a n d (1);

j o nge n g e b o r e n i n Br ab a n t w o r d e n

in

no ve mb e r

u i t Frankr i j k ( 1 ) e n S p a n j e ( 1 ) g e me l d o f o ve r­ w i ntere n i n Enge l a n d ( 1 ) . e nge l s e ge l e k w ik s taar t c orr . 8s te rege l , t e k s t t us s e n haak j e s val t weg . In

de plaa t s k o mt " Z e ver t o ne n a l l e k e nmerk e n

van de z e o nd e r s o o r t ; k in e n o o g s tr e e p ge de e l­ t e l i jk o f he l e maal g e e l o f ge e lgroe n , k r u i n ge de e l te l i j k gr o e n . He t z i j n me e s tal e e r s te j aar s ­ voge l s i n h u n e e r s te w i n t e rkl e e d . ve r de r b ek e n d da t d e ter ugme l d i nge n vaE: dè e0nge l s e bro e dvoge l s al l e l a ng s de e ur o ­ pe s e ( vana f Fra nkr i jk ) e n a fr ikaa ns e we s tk u s t He t

is

l igge n . p . 59

ROOIK OPKL AUWIER

add.

waar ne mi ng van 1 1 . 1 0 . 1 970 t e O u d-He ve r l e e ( W . 1 9 7 2 : 30 2 ) we r d d o o r he t BAHC ni e t aan­ " De

vaar d . PES TVO GEL

add.

"E é n r i ngme l d i ng i n de ce mb e r 1 9 6 5 va n e e n d o o r ­ trekk e r u i t Ne de r l an d . "


- 1 10p . 60

WA TER SPREEUW add .

na 5 de r e g e l "E é n de ce mb e rwaar ne mi ng : van 1 2 t o t 2 3 . 1 2 . 1 9 5 1 R o t s e l aar ( Fr . Gro o tae r s ; A . Bo e y é ) . "

WIN TERKO N I N G add .

E é n ne s t j o ng w e r d i n j a nuar i u i t de pro v i n c ie A n tw e r pe n g e me l d ( 49 km. NO ) ; e e n o v e rw i n t e raar t e O ver i j s e we r d i n d e ce mb e r van he t z e l fd e j aar in N e d e r l a n d d o o d g e vo nde n .

HEGGEMUS c o r r . l aa t s te twe e r e ge l s ve rva nge n do o r : " De d o or tre kk e r s e n w i n te r g a s t e n k o me n u i t No o r­ we ge n ( 1 ) , Zwe de n ( 1 ) , N e d e r l a n d ( 1 ) e n he t No o r de n van Du i t s l a nd ( o . a . l a ng s He lgo l a n d ) . Ne s t j o ng e n u i t Brab a n t o ve rw i n te re n i n Fra nkr i j k ( 1 ) . p.

61

L I J S TER c o rr . 7 de e n 8 s te r e ge l vervange n d o o r " Z owe l de

GRO TE

e e r s t e j aar s a l s d e o u dere voge l s wo r de n ho o fd­ z ake l i j k u i t Fr ankr i jk ( 1 5 ) ge me l d i n de pe r io de o k to b e r-b e g i n maar t , z e l d e n u i t Span j e ( 1 ) .

KRAMSVO GEL na 5 de r e ge l U i t z o nd e r l i jk w o r de n ze e r gr o te add . c o nce n tr a t i e s g e z ie n : me e r da n 5000 voge l s o p 1 8 . 1 1 . 1 9 7 3 te Haa cht . " cor r . o p 1 4 de re ge l " t o t e i nde me i " v e r vange n do o r " t o t b e g i n j u n i : 3 . 6 . 1 97 4 Bekke vo o r t 3 e k s . " "

p.

62

KO PERWIEK a d d . / corr . o p 8 s t e r e g e l " é é n waar ne mi ng e i nde a ug . / b e g i n s e p t . : 2 9 . 8 . e n 1 . 9 . 1 9 4 3 Te rvure n . c o r r . o p 1 4d e r e ge l " De do o r trekke r s u i t Brab a n t k o me n o . a . u i t R u s l a n d ( 2 ) , langs H e l go l a n d , .

.


-1 1 1p. 66

PAAPJE add .

na l a a t s te paragraa f "Ee n e e r s te j aar s o p d o o r­ tr e k i n ok t o b e r we r d twe e j aar l a te r , e i nde me i u i t No orwe ge n ge me l d .

ZWAR TE RO O DS TAAR T a d d . o p 5 de r e ge l " 3 . 3 . 1 97 4 He ver " . p . 67

WI TS TERBLAUWBOR S T c o r r . 5 de r e g e l " v 6 . 10 . 1 96 4 add .

p. 68

p. 69

6 . 1 0 . 1 9 6 4 " i n p l aa ts va n Il

E é n me l d i ng in de e e r s te d e c a d e va n augus t u s va n e e n vog e l me t e e n ne de rla n d s e r i ng .

CE T T I ' S ZAN GER add . na 9 de r e ge l " v l i nde n ) . "

1 5 . 8 . 1 9 7 3 L e mb e ek ( S ta t . Te r ­

GRO TE K AREK IET c o rr . ) d e r e ge l " e i nde a pr il t o t b e g i n j u n i 4 . 6 . 1 97 2 O u d-He ve rl e e . "

p.72

TU INFLU I TER c o rr . 1 4 de r e g e l " . . . me e s tal u i t S pa n j e ( 4 ) g e me l d , mi nder u i t Po r t ugal ( 1 ) . "

p. 74

FI T I S add.

p.78

o p 5 de r e g e l

" v

3 . 1 2 . 1 9 7 4 Lo o nb e e k ( WG L e uve n ) . "

BON TE VL IEGENVANGER c o r r/a d d .

1 3 de r e g e l " twe e i n de e e r s te d e ca de va n 4 . 4 . 1 967 a pr il ( 8 . 4 . 1 9 6 3 O u d-He ve r l e e ; O u de rge m ) . "

p . 82

RO TSKRU IPER " De waar ne ming te A nd e r l e ch t p e r hal f j u n i add. 1 9 6 9 we r d d o o r he t BAHC n i e t aanvaar d ( w . 1 97 1 : 1 7 2 ) .


- 1 1 2p o 83

O R TO L.AAN corr . /a d d .

6 d e r e g e l " Twe e waar ne mi nge n e i n de ok t o b e r

( 27 . 1 0 . 1 9 6 2 B u i z i nge n ;

2 5 . 1 0 . 1 9 6 7 Ne e r i j s e ) .

GR I J ZE GO R S

add.

" 1 8 . 7 . 1 9 46

We z e mb e ek-O ppe m

( Be c q u ae r t 1 9 6 3

98 ) . p.

93

KEEP a d d . / c orr .

op

3 d e r e ge l

Vro e g s t e da t um w o r d t

" 1 4 . 9 . 1 9 6 9 A ve rb o de . "

p. 25 KRAAGTRAP corr. , j u i ste datu m en plaats worden

*

1 3 . 1 2 . 1 84 5 Diegem

p. 56 Anthus s spinoletta corr. , lees " Een geri ngde vogel uit Oostenrijk . . .

p. 1 09 G ROTE GELE KWI KSTAART corr. 4de reg e l : sch ra p " S pa nj e ( 1 )"

"


- 1 1 3A l fa b e t i s ch r e g i s t e r van de ne de r l a n d s e voge l name n . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

A Aal s ch o l v e r Alk A l pe ng ie r zwal uw A l pe nhe gge mu s A l pe nkauw Al pe nk raa i A p pe l v i nk Are n de n

c

3 41 47 60 100 1 00 85 15

B 81 89 89 63 11 76 67 52 29 27 81 81 51

12 82

Ca s ar ca C ir l g o r s C i tr o e ns i j s

90

D Di s t e lv i nk Pu t te r Do daar s Draaiha l s Dr ie te e nme e uw =

86

2 50 39 34 54

Baar dma nne t j e Barms i j s , Gr o te K l e i ne Be fl i j s te r Be rge e nd Bergfl u i te r Blauwb o r s t Bo e r e nzwal uw Bok j e Bo n tb ekple v i e r Bo o mk le ve r Bo o mkr u ip e r Bo o ml e e uwe r ik Bo o mp ie pe r Bo o mvalk B o s r ie t z a nge r Bo s r u i t e r Bo s u il Braams l u ipe r Bra n dgans Br il d u ik e r Br il z e e ë e n d Br u i nk o pgo r s B u i ze r d

45

Fa zant

23

73 14 10 10 83 16

Fi t is

73

B i j e ne te r

47

Il

'

54

Dr ie te e ns tra n d l o p e r Du i n p i e pe r Dunb ekwul p DNergare n d Dwe rgga ns Dwe rggo r s Dwe rgme e uw Dwe rgo o r u il

30 16 13 84 39 44

E

E e n d , W i l de E i de re e nd Ek s te r

20 70

7

1 1 98 F

30

Flami ngo Fl u i ter Fra n j e po o t , Gra uwe Fra te r Fuu t Ge o o r e Il

6 6

35

c.

...


- 1 1 4I

G 1 00

Gaa i

14

Gans , Ca na de s e " "

12 10 2 12 82 46 80 82 83 77 64 26 91 91 73 55

Gra uwe I n d i s che

Ga n z e n Ge e lg o r s G i e r zwal uw

Gl a ns k o p Go r s , Grauwe G o r s , Gr i j z e Go u dhaa n t j e Go u dl i j s t e r Go u d pl e v i e r Go u dv i nk Gr o te " Gra s mu s Gra s p i e pe r Gr ie l Gr o e nl i ng

Gr i j sk o ps pe c h t

6

J Jage r , K l e i ne K l e i ns te Mi d de l s t e Jan va n Ge n t K Kal e n d e r l e e uwe r ik Ka nar ie , Euro pe s e Il

"

32 30

K a no e t s tr a n dl o pe r Kar e k i e t , Gr o te K l e i ne Kauw No o r d s e O o s t e uro pe s e Ke e p K e mpha a n K e rk u il K ieke nd ie f , Blauwe Br u i ne Gra uwe

30 49

Kievi t K l apek s te r

35 85

_Gr o e npo o tr u i t e r Gr u t t o " Rosse

"

9

"

"

Il

"

Il

H Haak b e k Hav ik Ha z e l ho e n He gge mus Ho l e nd u i f Ho p Ho u tdu if H o u ts n i p Hu i s mu s H u i s zwal uw

Ib i s , Zwar t e

91 17 21 60 42 48 42 29 94 53

K l e i ne K l a uw i e r , Gra uwe Kluut K ne u K no b b e l zwaa n Koekoek K o k me e uw Ko lgans K o o l me e s

K o perw iek K o r ho e n

36 36 36 3 50 90 32 69 69 98 98 98 93 34 44 19 18 19 25 58 58 ,

59

34 88 14 43 38 12 79 62 21


- 1 1 525

Kraag trap Kraa i " , :Bo n te

97 97

Kr aanv o g e l Krake e n d Krams vo ge l Kr o mb ek s tra n dl o pe r

23 8

" Il

Il

67 46

3

Na ch t zwal uw No nne t j e No t e nkrak e r , Eur o pe s e , S ib e r i s che

99

2

N i j lgans

14

Il

9 80

5 22 24

57 57 57 58 56

1 1

99

0

51

O e ve rl o pe r " , Amer ikaa ns e O e ve r p i e pe r O e ve r zwal uw O o i e vaar " Zwar te O r phe us s po tvo g e l Ortolaan

L L e e uwe r ik , Zwar te L e pe l aar L i j s t e r , Gr o t e " Na uma nns " Val e

79 63 27

Na chte gaal

33 92 92

K u i faal s cho l ve r K u i f d u ik e r K u i fe e n d K u i fl e e uw e r ik K u i fme e s Kwak Kwar te l Kwar te lko n i ng Kw ik s t a ar t , E nge l s e g e l e " Ge l e Gr o te ge l e No o r d s e gele Witte

24

N

61

8

Kr o o ne e n d Kr u i s be k " Gr o te

Me e rk o e t Me e s , Zwar te Me r e l Mo r i ne l pl e v i e r

31 31 55 53

5 6

71 83

p

50 6

61 63 63

M 36

Paa p j e Pape gaa i d u ik e r Par e l d u ik e r P a tr i j s " R o de

65

Pe s tvo g e l

59 54

79 27

Ma n te l me e uw , Gr o t e " K l e i ne

36

P i e pe r , Gr o t e P i mpe l me e s

Ma tk o p

80

Pl e v i e r , K l e i ne

41 1

22 22


- 1 1 6-

Po e lr u i t e r

32

R o uwkw ik s taar t

56

Po e l s n i p

28

R u igpo o t b u i z e r d

16

P o r s e l e i nho e n P ur pe rr e i g e r

23

R u ig po o t u i l

46

R u i t e r , Zwar t e

3?

Put t e r P i j l s t aar t

86

4

s

8 S charr e l a ar

48

S ch o l e k s t e r

2 :5

S chre e uwar e n d

1 5,

45

S l a ng e nar e n d

19

29

S l e c h tvalk

20

R

R alre i g e r Rans u il R e g e nw u l p R e i g e r , B l a uwe R e u z e ns t e r n R i e tga n s " K l e i ne R ie tg o r s R i e t z a ng e r R i ngmus R o ek R o e r d o mp R o o db o r s t R o o db o r s t l i j s t e r R o o db o r s t t a pu i t ,

5

4 40

13

13 84

70 94 97 5

68 64

Sl o b e e n d S me l l e k e n S mi e n t S ne e u w g a n s S n e e uw g o r s S no r S p e c h t , Gr o e n e " Gr o te Bo n te " K l e i ne Bo n te Mi d de l s t e Bo n te Zwar te

"

"

8 20 8

13 85 69 48 49 49 49

50

S pe rw e r S p e rwe r u i l

44

S p e rw e rgra s mu s

72

55

S po tv o g e l

71

59

S p r e e uw

95

91 21

"

S pr i nkhaa nr i e t z a nge r

69

Ge k r a ag d e

66

S t aar t me e s

80

Zwar te

66

28

R o o ds t e r b l a uwb o r s t R o t ga n s R o t sk r u ipe r R o t s mu s

67

S t e e n l o pe r S te e nu il S te l tk l u u t S t e p p e nh o e n S te ppe nk ie k e n d i e f

R o o dha l s f u u t R o o dk e e l d u ik e r R o o dk e e l p i e pe r R o o dk o pk l a uw ie r R o o dmu s R o o dpo o tvalk R o o d s taar t , "

,

65

1

13 82 94

,

Rose

17

96

45

35 42 19


- 1 1 7S ter n , " "

Gr o t e No o r d s e

41

Zwar te

39

40 38

S t o r mme e u w S t o r mv o g e l ,

No o r d s e

3 3

S t o r mv o g e l t j e "

Vaal

2

45

Ve l d u i l V i nk V i s ar e n d Vis d ie f Vl i e g e nvange r , B o n t e " Gr a u w e " K l e i ne

78

19 40 78 77

51

V o r k s t a a r t me e u w

39

S tr a n dl o p e r , B o n t e " K l e i ne " Paar s e

33

V o r k s t a ar t p le v i e re n

35

33

V u ur g o u d h a a n t j e

77

"

Te mmi n ck s

27

Sijs

86

T Tal i ng , Ta p u i t "

S i b e r i s c he

T j ift j af

23

W i n t e rk o n i ng

60

43

92

24

W i n t e r t a l i ng W i t b a n dk r u i s b e k W i tga t j e

25

W i tha l s vl i e g e nva nge r

78

72

Wi to ogee nd W i t s te r b l a uw b o r s t W i t v l e uge l s te r n

67

16

W i tvle uge l l e e uwe r ik

50

51

W i twa ng s te r n

40

65

9

43

31 v

Valkb u i z e r d V e l dl e e u w e r ik

56

21

7

74

To ppe r e e nd T o r e nv a l k T o r t e l , Turk s e Tor t e l du i f Tr a p , Gr o t e " ' K l e i ne T u i n fl u i t e r T ur e l u u r

24

70

64

Gr o e n l a n d s e

Wa t e rho e n Wa t e r p i e p e r Wa t e rr a l Wa t e rr i e t z a nge r Wa t e r s n i p Wa t e r s pre e uw We s p e n d i e f W i e l e waal W i l g e ng o r s

9

Ta f e l e e n d

w

33

S tr a n d p l e v i e r

t

93

S t ra n d l e e uwe r ik

33

'

28 60 18 96

83 7 30

9 40

>


- 1 1 8-

5

W o u da a p j e W o uw ,

Gr i j z e z i e Zwar t vl e ug e lw o uw

W o uw , Il

18

Z a ng l i j s t e r

62

Z e e are n d

18

Zee ë e nd , "

Gr o t e

10

Zwar t e

10

R o de

17

Zwar t e

17

Ze eko e t

41

29

Z il v e r me e uw

37

Z il v e r pl e v i e r

26

Wul p

IJ 1

I j s d u ik e r

Z ilve rre iger , 11

Gr o t e

K l e i ne

4

'4

I j se e nd

10

I j s go r s

84

Z o me r tal i ng

I j s vo g e l

47

Zwaa n , K l e i ne

15

Zwaa n , W ï l de

15

z

Z aagb e k , 11

Z a nge r ,

'

7

Gr o t e

11

Zwar tk o p

71

Ivl i d de l s te

1 1

Zwar tk o pme e uw

38

68

Zwar t vl e u g e l w o uw

18

Ce t t i ' s


-, . ...

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

Inventaris van de Vogels van Brabant  

Inventaris van de Vogels van Brabant  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded