Eendvogels in de Vallei van de Dijle en van de Voer

Page 1

EENDVOGELS IN DE V ALLEi VAN DE DIJLE EN VAN DE VOER

J

o

te

\all

liiotope 11ij deze

e

:0

tu d i e onder

het oog genomen Î,;:

een onder­ dec>l rnn het !lekken Yan de Dij l e . Z e Î<: n a m elijk de a l l u \ · i a l e ,]ak­ deze rl\·1er t l l "' :-' t' ll cle Hra l 1 a11 t -: e

lwt dal te Ya l ­ kleine de genomen :\ eenraYer. d;iarbij le ien Yan de l1ijriYieren. in het hiwnder \·an de Yallei Yan de Yon l 1 i 11nc11 de om­ heining Yan het Park te Terntn'tl. T u,.;�e11 l .euwn en O t t enl 1 u r g �troornt de D ijl e in een l 1ree d d:il: dit is n i j \' e l le<lig \all 111e11:'l'll\\·on i 11 g: cn. De dorpen lwYimlen z i d 1 aan de randen Yan het OH'r:;troming:,.;g:ehied. D e allm iale Y b k te i,; ingericht tot \\·e i ­ en h oo i la n d . In h et he\\ u,.;te deel Yan dC' rn llei bemerkt men aa11pb11ting:e11 Yan pop­ pels en een paar p a rken. Enkele min nf meer liegroeide ond iC']K' \·i-\·ijn·r::: l1iedl·11 afo·i,,-,3cJi11g:.Trn dotte 1110C'te11 nog: yer111eld. l a p j es wild ,.;truweel en r iet la n d en enkele ,; t ukk en begroeid met zegge. Dit gedeelte \an de Yallei \rnrdt alleen l1ezocht in hooi­ en j;H l1ttijd. Toeristen b l i jk en a fge;:l·lnikt \""ral i n de \\ï n t er door de slijkerige paden

he111pe11

t-11

de \·ern;ll!\\·i11:::.

Yan

\regen.

en

De Yoer is een l1ij ri\ ier \a11 de Dijle. haar Yallci i:-: erg snial te 11oenw1L Te Tcr­ \uren \rercl door 111cn:-:enh a11 d c11 e en �ki Yijwr:,; aangelegd. 0 111 h eC'11 deze 1,·atcr:;pic­ gels Yi n d t men bo$, \\clar i n hoog5tarnmige heukenparti j cn afwis"elcn met stnl\\·eel. Het geheel

L

is

thans

een

\11�elrcser...-aat. <

De

waranJe te Tervuren 1rnrdt h ezo d 1 t door een

nij

talrijk

De rnllci

nn

en rumoerig publiek. de

Dijle echter l 1 i e rl t

<'Cll

rustige strook landschap. dak bij het uit­ gebreid bebouwd gebied Yan Brussel met z ij n e Yoorsteden. De aandacht n111 de ornithologen \re rd door onze Yoorzitter. de hr. Fl. \\'urtelaer;:

ge,e�tig<l op de lietekeni,:

de D i j l e. nior

1 a 11

de Yallei

Yan

1rat de rngehtudie betreft.

Op lilz. 190

zijn l1oek «Het :\f e e r d a c l ­

miud

enkelt: paragrafen

»

Yan \1·ijdt hi j

aan

het

Je "·ilde eend ,:oor t en in de \ al l e i Yan de D i j l e. De \\,1artlL':11i":;en die a ],,-, [: rnnd :-: l a g dienen HlOr deze ,:tudie \\er­ de11 Yerzameld in de Y a l l e i Yan de D i j l e Yan a f ] 9-11 'rn t ons betrdt. E en t\reed e reek s oli:-:erYaties w e r de n gemaakt te Terniren ,-;111 af ] 938. Zij komen de eer,: t e op geluk­

Yoorkomen

kige

\\·i j ze

\all

aanndlen.

Het p;1,:t hier een

11oord te zeggen oYer het b e l a n grij k feiten­ :11ale1·i;1al ,.:e d er t e i n d e l(} lï \t'l'Zame l d door liet opkomend ge ,,-: l a c l i t \;111 jongere ,eld­ ornitliologcn. Ik denk hier \Onral aan <le t\\t'l' 011n·rnrne i l i:irt>n : de hh. F. Grootaer,; t·11 P. Tlernwlcn \\aan·a11 de cl'r,.:te tu,-"en eill(le 19-l ï en Juli 19.')0 h on d er d acht e11 'ecrtig y j _i ,·erb ezoe k en. de t,,-cede tu::::::e11 einde 19-lï en .-\pril 19;)0 honderd en negen \ ij\·erlJezoekcn or z i j n adief Il<llll. Cl\ dit

alleen

dan nog

(0t1d-lleYcrlee.

hij

de drie

:\eerij:-:e

en

lit>langrijbtc ::'te

Ag:atha-

1\nclc en liuitcn <le tellingen). Een bizonder "·oord Yan dank ten slotte Yoor de hr. P. Herroelen die n i e t alleen de literatuur­ ! ij,;t samen,telde, maar h i ern it een kost hare compilatie IJewerktc dewC'lke hij mij t er hand :::telde met het oog op liet hi j \rcrken 'an lll!Jll yroegere gegen·ns.

In het lwtrokken gebied Yan het Dijle­ Tit..! "" i11hn11d zij11 Ic 1,·1-1,1.111 ;"al, hn;c1'r IJL' \\-. l9C,0, hlz. 'H rn·d• l<'rlll•·ld '"'id. Td,-1 hi_i;;c11t•rkt .!0"r de hr. .\!. Gl'q11acrt tnt 1 Juli l'J.-,1). La•erc /!<'/!<'t·ens tor �il Januari l(J.)J :ijn duur uns i11:.:t)a,,f en 11'TtfC:clrl n:11 de naam 1<111 de 1u1ttrncr11er.

1 Jt1

l1ckkrn \1enlc11

de yo]gende

t en 1, aa rgcnomcn : l. De \1·ilde eend (Anas 2. De wintertaling (:\na..;

ecndrnge],.:oor­

platyrhYndrn).

nccca),


Kuifeend.

: ). Dt> zomertaling: ( ..\na,:; q11cn111edu la). -L De krakt'encl 1 ..\na,; ,-trèpèra). ·'· De smient 1.-\nas penelopè). 6. De pijlstaart ( ..\nas acutaî. iSpatula clypeata). ' . De slobeend 8. De ta feleenrl (_\ythia feri na ) . 9. De kui fèrnd 1 ..\ythia fuligu l a). 10. De toppereend (:\ythia marila). l l. Dè bril du ikcr ( BtJcephala rlang:ula). l :2. De ijseend 1Clangula hwmali,-). U. D(' c-:rok z:ia;..:lwk (\ln�11� rncrµ:atl"•'r 1. 111ZO:'\flER 0\THZICHT.

l.

De

wild e

eend.

Deze :'Oort hoort tot de aYifau11a van het nn de Dijle als broedrngel. overn·inte­ raar en als bezoeker op lente- en herfsttrek. In de i:_irnanden October, i\ovember, Decem­ ber en Januari zijn vaak grote gezelschap­ pen aanwezig in de vallei; sommige jaren ontbreken ze. langdurige koude ,·erdrijft ze. Plotselinge dooi na sneetrn·val en strenge vorst heeft voor gevolg dat (gewoonlijk in dal

'.!aart) het ovt'r:3troming:sg:e liiPd blank komt lt' staan. D u i zen d en voge l s makt>11 dan hun verschijning:. In April krijgt de \\andelaar in de Dijlernllei hoofdzakelijk o o te zien. Verenigd in troepjes kunnen zij een ge­ g:ewn worden voor gissingen naar de getal­ :'terkte van het bestand broedrngeh. Tu:::sen \\!lsele en Neenrnwr broeddt'n ruim ,')0 paartje:::. in de warande te Terniren ca. 20 paartje:'. '.Tet l.Je i vcr"chi j nen de Ç ? met hunne k11 i ken< men kan deze waa rnemcn tot lieg: in ]llli. In rlt' Dijlevallei f,;en"11 �trictol ZOll de eileg: einde l.Iaart g:f'Pindig:cl zijn; te Ternircn echter zou dit ruim veertien dagen latèr ge�chicden. Een eer::.tc aanduiding hiervoor vinden wij althans in de uit;;lagen van de tellingen in 19-1-9. Op de drie vijvers (Oud-Heverlee, Neerij"e. Rode) waar per 2 April 19..J-9 wilde eenden geteld werden is de verhouding : 19 o o tegen 7 9 2 : op hetzelfde ogenblik is de wrhouding te Terniren : 30 o o tegen 25 9 2. Op de telling van 22 April daaroprnlgend zijn de 115


21 ó ó en 8 ? S? respectie\·elijk 27 o o en 23? S?. Volgens de La Yele y e ( 194 7) zou de cijfers

:

bevolking aan wilde eenden in de Dij le ­ vallei zeer ge r n el i g dalen van einde Juni

phaenologische gegewns over de soort Le­ ::chou wd als wintergast : EERSTE W..\ ..\R\D!I\G: LHTSTE W ..\.\R\Dll\G :\ .\ 15 JC\I 1 \"OOR 15 JL\I 1

2 1 A pri l 1943

\\rat met deze rngel:s gedurende deze maanden ge beurt . Î,.; me ook steeds duis ter gebleken. V e rl i e z en "ij echter niet uit het oog dat de opening \·an

1 Augustus 1947 29 Augustus 1948

de jacht de Yerspreiding Yan

l7 Augu:0tus 19.50

tot

in

September.

deze

rngel�

in de hand 11e r kt en dat Luitendicn hun rangen juist tijdens deze 1reke11 up ge\lle· lige "ijze gedund worden (\·0L1r de Dijle­ rnllei gemiddeld ieder jaar ruim honderd

stuk:"). In de 1rnramle te Terrnrcn. Y a ll e 1 1 de t-edrngin�en Yan de \1 il de eend nngewer in de

lijn \an

hetgeen Yastf!:C"ll'ld 11·erd i11

de rnllei Yan de Dijle lente en Yoorzorner.

In

gedurc11dè

11 inter.

de herfst lt'ke11t zich

1er�tandt>

een trekhe11·eging af. in dezen dat troepen Yogels rnnaf

t11eede helft

dt>

Yan Augustus tot in het begin

\�lil

Octolier

geobserwerd worden. Ümstreeb

midden

Octolwr wrsd1ijncn

rngt'!" i11 d,, .\Ien ziet ze IHlg in :\oYember. Het heeft de :::diijn. dat 11e te doen hebben met neemde rn�ek die o p

grote

Yallei

trot>pen \�lil

Yan ] 00 tnt :200

<le Dij l e.

deze plaat,,:en

de

"·inter zullen

dnorlirengen.

15 April J 946 8 '\lei

9 Juli 1949

22 :\pril 1950

(:\. Boen:). Oprnerke11�1raard is intu�sen het feit dat in deze lange jaren \·an o!J,;enatie te Ter1urc11. ::'ledits drie tlente·) )11·aarnerni11ge11 gerna�tkt 11·crden

::)0 .\Taart 1943. een ö en een Ç : :2 .\Taart 19-1-L een o: 18 Februari 1950. Y i jf ö ö en l11ee ? ? . De hr. \Yortelaer::' schrijft 1a11 de 11·inter­ tali11/è-. <Llt hij broedt in de 1allei rnn de Dijle. \·an de dri e Ltat,:te jaren echter zijn !-'.l'<'Jl 11aarnemi11f!en in de broedt i jd meer

l wkend. ��.

JJ

zo

e

Deze

rt a

111 e

naam

],1��i-d1e gcgL'\Tll"

EERSTE ïï:\.\R\L\ll\C

2.

De

w

i 11 t e r tal ing.

\\rinterta lingen 1rnrden doorgaans ieder

jaar in de kleine

noege lente

troepje:o.

half dozijn

en

gezien.

rnee,-ta l in

schommelend tu,:;;:cn

·n tiental

paartje:'.

en

half April. Er liggen eH.'JH'ens enkele

"·interwaarnerningen Yoor

: in J\oycmhcr

en December, doch zij zijn sporarli�l'h. De waarnemingen van Jan11ari (in 1916 op l :2: in 1948 op

1 1;

in 1951 op 16

-- .-\. Bocyé)

zijn misschien ook als vroeµ:c trek te aan­

zien. Van begin

l\Iaart tot l .S ·\pril is het

voorkomen liet talrijbt. Hin

lJ 6

1

olgen enkele

ten

L.\.\T:-:;TE \L\ \R\Dll\G

.\Taart 19-12 Februari 1943

9 Augu:::tu;: 1947 16 Scpternhcr 1948

.\Taart 1947

\Taart 1948 \ r aart 1949

]5 5eptcrnlier 1949

'\Taart

17

1950

De oli:'cr­

'aties ge!Jcuren tussen einde Februari ca.

een

Ycrrecht1aardiµ:t

i llu�trer en dit karakter

Ook te Tervuren kent men deze 11·i11tergas­

13 28 8 6 17 11

in � .

in het 0. G. Enk el e pliaeno­

indien z1rnre Yorst ze niet komt Yndrijn·1l.

l1er en blij Yen tot einde Felirua ri.

l

ee11<lL'11,::oort

1ulle haar

1·a n zomcrp:a::'t :

ten. ze komen er omstreeks midden Dccem­

l948

16 .-\pril 1949

0111,:trceks 1.5

:\ugu"tus 19.50 (A. BoeyP).

1rnrdc11 troepjes deze gczel,;chappen lil ij1'en !Je:'taan tot half. :-;orns einde April. l'.ij tel l en zelden meer dan cm t1ri11tigtal <·:-,:crnpl a rf'n. \'a deze tijd ziet men in de 1allei 1an de Dijle \'a n de zn11wrtal i11gc11 hetzij afgezondnde paartjes. hL•tzij geiso­ lccrde c.:5 o. Tn 1919 en 19.50 �"hijnen in df' lente all een de ter plaat:::e lnocdendc zomertalingen

.\Iaart

gezien,

ï


rngeL ver,;d1cnen

IJarc11

lt'

zijn. Het

aa11t<1 l

hrncd­

scl1umme1L rondom het tie11tal

Wilsele

en

Kessel-Lo

l\1·ee

:

paartjes:

ning

te

noemen.

Oud-HeYerlce drie of vier; te Hode vijf of

111 de warande

te

ze:::; \rnarschijnlijk t'én te Neerijse; geen

te Ga5luche. Vóór het nrlaten van het ]Jroedgebied worden een tiental exemplaren af ge,;chotcn. Vóór <lat het broeden gecon­ sta leerd werd, leidde de kritiek van de gedragingen tot het vermoeden, dat de rngel broedde in het Groot Broek te H.ocle.

van

deze eend een zeldzaamheid te

\"all

een

Slechts

t\\·ec

lente\rnarnerningen

à telken::3, 1 iggen voor.

f7-·]) �- k :k r

\ 1\

te Tnvuren is de ver:;ehij­

-ee

-�-;!·�

-

-------

---·

Deze soort behoort tot de minder voor­

komende onder de zwemeenden. Observaties uit S ver:::chillende jaren liggen vóór ten getalle yan veertien, waarvan slechts drie in de herfst : vermoedelijk ontgaan in deze

In 19-lï kregen \\·ij, dank de speurzin van

tijd de rngels aan de aandacht door het

de hr. Wortelaers, zekerheid omtrent dit punt. Deze laat:5te yond op ·18 '.\lei 19-lï een ne::'t met 10 eieren.

wilde eenden, die dan voorkomen. Hierna

!Lees rvvrl b1nc1111a11

1

feit, dat zij zich mengen in de grote troepen geven wij ze alle al� leiddraad voor verdere opzoekingen :

v/fi�nde ko/0111.J

à

0

28 :\ Li <1rt

S. Ag. Ho de 5. :\g. Hodc :\ eeri j,;e

)

Fcliruari ] 9-13 :\ Li ;nt 1913 ] .•)) :\ 1 aart J 9-U f.rntc 19 l ï

ex.

3

·

1

Ya lle i

0 0

19-1-2

·r _,

:\ecrij;:e

\ï.\.\R:\DIER

.\.\:\T:\L

ll.\Tl. 'Il

PL\.\ T::;

1 l

1 (driemaal)

Kor heek-Lo

)

Korl1eek-Lo S. .-\g. Rode

·

S . ..\g. !\ode 5. :\.�. Hocle

:\eerij�e

.).

D

e

"' 1n

i

t'

\'\'ortelaers

,")

Bequaert

-l 3 2

Bequaert

l

1

.-\pril ]9-J.9

] 1 1 2

] 1 1

2 2 :2

')

3

;)

R. :\feulemans-Plapied

Grootaers-Thielens Grootaer,: en leraren Grootaer;;-Thielens Grootaer;: Grootaer,:

3

Hier rnlgen enkele data

de lente

m

aankom�t en Ycrtrek

Dezt' soort wordt iedn j�1ar .�t'ub,-erYend in het 0. G. Dt' mee,:te \1·aarnt'rni11<!ell \ ;i lll'n in :\!aart en April en \iel in hoofdzaak rnn l.S tol 15, hoe\\·el de rnort :::om:; een maand vroe­

ber 1950 : één, 4 en één ex. - Grootaers).

Groot1ers

;)

3

nt .

ger de eerste wrschijning doet. De enkele waarnemingen in de herLt wijzen aan, dat in deze tijd een lichte t re kb e 11· e gin g aan· wezig is (8 1\"oYernber 19-11 : 15 ex.: 31 October en 1 NoYember ] 9-19 : tel­ kens één ex.; 31 October. 2 en ï :\ovem­

Bequaert

de LaYeleYe ( 19-l ï)

·)

.-\pril 1919

2 .·\pril 19-19 11 \lt'i 19.50 31 Cktolia 1950 ·) :\ o ,.e m h er 19.=)0 ·)- ' :\tl\·cm\1cr 19.=)0

Kessel-Lo

6

VERTREK

..\.\:\J..:O.\l�T

J-l 23 U 2-l

Februari

19-ll :21 April 19-12

:\ faa rt 19-1-2 :\Iaart 19-13

Februari 194.S

8 :\Iaart 19-lï 15 F eb ru ar i 194-8

19 :\Iaart 1949 '

10 Februari 1950

1 :\lei 1948 23 April 1949 7 Mei 1950

Deze eend verschijnt nooit pen : gewoonlijk

van

m

g rote troe­

12 tot 15 vogels, soms 117


een twintigtal; op 25

l\1aart 1944 zag ik

Geen waarnemingen in

de rnllei van

Voer. Eén zomerwaarneming : een

o

de op

10 Juni 1948 te Oud HeYerlee.

D

6.

e

pij 1

s

taart .

laat zich de soort ieder jaar sedert tien jaar; we zagen z e uiet in 1941, 1942.

In d e regel oli:::erwren

echter

PH.\ E.\OLOGIE \'..\.\ DE Ll::.\TETREK

10 24 24 8 14 23 7

1943 19-H

19-15 194ï

1948 1949

1950

1 :\Iei

'.\1aart Fe b ru ar i FeLruari Maart l\Iaart Feb rua r i Fe br u ari

11

.-\pril

23 April

1 April

De mee:::te obserYaties ''erden gemaakt tu:;:sen 7 l\Iaart en 22 April. Er is een \\aar­ nerning Yan 3 ö ö op 1 \lei 1943. In gewone jare n is de ze Z\1·emeend in de lente goed yertegenwoordigd en be:::taan de troep­ je::; uit 20 tot 30 ex e m p l a ren. In O\er:"tro­ ming,;:jaren zijn zij eYen t a lr i j k a L;. de wil d e et>11den. Gezehchappen Yan 100 ,,:tuks en meer zijn dan u i e t zeld zaa m op on de r \1<1ter staande weiden. De herfst brengt zeer \H· i ni g rngels : 29 Novem L er 1947 : Pén ex. te Rode. 2 November 1950 : één ex. op dezelfde plaats ('::;rootaers). Van 2 April tot 23 April 1 9 19 wrtoefde een eenzaam ö te Rode. Geen zomer­ ,,·aa rnern rngen. -

7.

De s 1

o

b.

Ze is me alleen bekend in hel bekken \;111 de Dijle als een lenteYerschij11i11g. Het oven,·cgend aantal waarnemingen plaal�l zich tussen begin Maart en 20 April. l\Ien ziet de slobben in wel afgezonde rde troepjes, zelden t a lrijk e r dan 20 �tuks, gewoonlijk mirnler, meestal in paartjes. Blijkbaar zijn het, 'oor h e t meren<lce l, doortrekkers. Een paar \rnarnemingen ve rdien en dl' aandad1t : op 23 Mei o]J..:erveer ik een ec11d 118

met zware snaYel Yergezeld van zeer gele kuikens, te Neerijse. Hoewel de 11aarnemi11g

er ca. 50 stuks.

met behulp van de kijker geheurde. houd niet Yoor absoluut zeke r . dat ik toen een sloheend zag met haar jongen. Op de­ zelfde plaats zag ik op 11 ?11ei 1946 een à . Ook deze notatie deed het Yermoeden ont­ staan, dat de slob aldaar broedde ..-\nder· zijds noemt de hr. \\'ortelaers in zijn boek de soort hroedrng: el mor de DijleYallei. :\Iet half-:\Iei 19-19 rnnd hij ten ::dutte een ne,,:t met eieren, hetgeen de laat,;te l\\ ijfel ik het

wegneemt. Het aantal broedparen z:il ,-t'rmuedelijk twee niet OYerschrijden. Daar het allenninst zeker i:; dat ieder jaar in de Dijlernllei \\Onlt gebroed, g:eYen ,,·ij de phaenulogie al� mor een lente­ trekker 19-12

1943 19-15 1947 19 -18

23 10 24 23

7'bart

11

Januari

:\Iaart Fehruari

i\Iaarl

21 Fehru a r i 12 Januari

19-19

1950

21 .-\pril n :\pril

26 .-\pril 16 _-\pril 22 April

In de \rnrande te Terniren wordt de ,,:Jobeend af en toe gezien: het zijn nH:e:"Lil o à . soms een koppe 1. De \\-;ia mem ingen gebeurden in de lente Yan 19+2. 19-15, 1 9-16. en 19 50 . Zij plaal:::en zich tu:::se11 ] 9 Maart en 22 April. Intu:;::;:en zijn een µaar herf:;:t\r?an1Lmin­ gen gemaakt : Rode. 31 Octoher 1950, een ? (Grootaers): :\eerij,,:e, 8 Decem­ ]Jer 19;)0. t \ ree 2 ? of jonge o o (Groo­ taer:::-J. :\reu lema Il:').

8.

D

e

t

a

f

e

l

e e

nd.

\rij in het bekken Dijle maakten, laten de tafeleend kennen als een doortrekker in lente en herfrt en een schaarse O\cnrinteraar. \Ve noteerden ook een paar zo111erobservatic,;;, \\°<rnnan de IJetekcnis yoora l"nog ondu ide­ lijk blijft. De waarnemingen, die

van

de

Hieromtrent enkele hizo11clerhcden

: de


2 .l\Lwrt 2 April 11 l\Llart 2 April ;-) !\Taart 1919 29 l\Jaart 19:)0 l l Maart Dt' lierf :il waa mem in gen Yall en tussen 9 Üdolwr e11 29 l\oycm!Jcr ten getalle van tien 111. i11 J 942 en V<llla f 1947 ieder par 1950 i11liegrq)C11 (Groolaer,.;). J\og t\1ee zomen1«1arnemingen : 4 Juli 1942, 21 Juli ]9-17, telkens een ó lil paar­ ]917

1918

kleed te '.\eerijse. De \rnrande te

Tervuren \1·onlt door deze

du ikt·end en•neens hezod1t i11 le11le, herfst een e11kele maal i11 de wi11t e r , va11 ] tot 19 December 194-2 enkele \1i11tcrgasten.

en

9.

D

e

k

u

i f ee

n

<l .

Yooreerst de yoorliggende phaenologische ge/:'-e\ e11s lJetreffencle deze \uorj:iar�trekker in liet lwkken \all de Dijle April 16 Ma:trl 19"12 1 0 ;\!aart 191:) 23 �Iaa rt 19�1 8 :\Iaa rt ., April 3 Maart 19-1-9 18 :\Iaa rt 18 Feliru:ni 1950 I n deze ta ! Je l zijn nil'I opgenomen twee late lente\1aarnemingen

Fvtv :\e;t

Yan

:

:

t-t-n op 2.S April

] 9-1-1 i n de DijleYallei en t�èn op 1 6 :\lei 1938 i n de wararnle te T crn1ren. Deze eend tr e k t Joor in paartje:; of zeer kleine troepen van hoog:' tens een t ien t a 1

}v.< /Jens.

wilde t'<·nd.

e:xempLi ren. 5orn!llige j:t ren ontbreken zij

1 19-16 en 19-1-8). De lllL'e:::lc \1aarnelllingcn tafeleend \rnrJt Yooral gezien

rn

.\laar! en

:\pril met een hoogtepunt rond ] .5 :\Ia art. De meeste ol1scrYaties Yalkn tu,;�en 10 .\Iaart en de eerste dagen \·an .-\pril. De gezel­ ,;dwppen besLian uit een zes i tiental imli­ \ idt1P11. ni e t zel d en \all l .S tot 2.S. 8epaa!Je jaren 1voorj aar:'o\·erstrorni11gJ zijn zij tal­ rijk te n oemen : 17 .\!aart l 9.:J.-1- : 200 ,{ :300; 1.5 :\Ia art 19-1- 7 : ca. 1 00 stuL. Een flinke reeks aankomstdata ook de vertrekdata

1942 1943 19-1-4 194.S

zijn

liggen

mor

sprekend.

13 ;\laart

10 .\Iaart 12 Februari 22 Fehruari

3 April

:

pbat:'en zich tu:::sen JO ::-:en

zij11

n:1

i

en�.:::; '\Taart. Intu-'­

1 Juli 19.SO no<! de volgende

\\aarnt'rn ng:en

genoteerd

:

ce11

o

IZèt'r

n·rnwedclijk h et zel fd e ) \\erd gezien te '\eerij�e \an 25 Oetolier tL)t -1 December t'll tijde11� de rn r ,; tper i o d c op de Dijle te Korl1eek-Di j le up 23 December 19.50 1GrootaersJ. T\ree 1'..es:0el-

� Q

\l"èr<len gezien te

L o op 26 October ] 950 1 Grootaer:" l.

Dit zijn de 1 e he rf st - en winterwaarnemingen.

l 0.

De

to p p e re e

n

d .

Er liggen slechts weinige waarnemingen voor

van

deze eend. Zelf zag ik ze nooit.

De hr. Wortelaers

v e rn

o e !ll t ze als lente-

1 19


t rekker : twee e x . op 2 ï J l a a r t 1 9-12 e n één e x . o p 2 3 l\Ia a rt 194 ï t e l k e n s te R o d e .

l l.

D e b r i ld u i k e r .

Deze s o o r t i s hoo fdza k e l i j k bekend a l s w i nte rga s t a a n d e kust. D e Yolgende o b s e r ­ \·a t ies z i j n bekend : r n n 2 3 l\ la a rt l o t 3 A p r i l 1942 Yertoefde e e n ? t e Rode : o p 1 9 .-\ p r i l Ya n d a t j a a r

\rn s a l d a a r \1 ezig : tern i j l , :; t e e d s i n

e e n p a ar t j e

a a 11-

April 19 12. een à w e r d gez i e n i n d e wa r a n d e t e T e n u re n . O p 1 2 J a n u a r i 1 9-18 e e n ? t e f\ o d e .

12.

D e

i j s e e n d .

E é n e n k e l e \l"a a rn e rn i n g : d e hr. \\ 'o r tv ­ b e rs m o c h t ged u r e n d e m e e r d a n e e n u u r een à o b s e n·eren lè O u d - H e , e r l e e 1 Z o e t · \\·a t e r ) o p 2 -1 SeptcrnlJcr 1 9:2 8 .

13.

De grote za a gbek.

Deze fra a i e s o o rt w e r d \1·a a r gcno rn e n i n d e \\'Î lll e r \' a l l h e t j a a r 1 9 n : o p 2 :2 \on" l11 b e r t\ree exe m p l a r e n te .\ e e r i j s e : i n d e \1·a ra n J e t e Te r n t re n h a d d t> n 11· i j e e n ? te g a s t Ya n .S t o t 1 :2 Dece rn l w r. l 1 1 l 1 1 s :- e n \\·erd e e n o n o g gez i e n t e \ee r i j ;:: e o p

AAN H A N G S E L I . C i t s l a ge n Ya n d e t e l l i n g i n 19-19 1 11 d e D ij le Y a l l e i . IHT .\

SOORT

2 April 81

\\ ' i l d e een d \\ ï n tc r la l i n g Z o m e r ta l i n g K ra k e e n d 5 rn i e 1 1 t P ij l::: t a a rt Slob

1 6 A. p r i 1 ï9

') _ ,

')

11

9

4 ·)

3-l 20 3 -t 10 2

Ta fe l e e n d

K u i fe e n d

1

·) ')

De t e l l i n g e n \1 e r d e n u i t ge \ o l' rd o p d e Y i j , e rs t e \'\' i l s e l e ( He rroe l e n ) . Ke ::: ::: e l -Lo ( Go�c h rn a n s ) . O u cl H eYe rl e e t LLi ::: t i j ns ) . :Ud ij Pa rk ( R . J l e u lc m a n ::: - Pl a p i c d . Yo ::: ­ :' e 1 1 1 -Te r n 1 re n ( B e q u a e r t - Ya n d e n P la s ! . t \\ . o r t e Li e r:' ) . S i n l t' _-\ g�1 t h a - H o d c 1 G ro o t a e r:; - T h i e l e 1 1 .;: ) _ Z o c t - \\ ' a t n t G ec re n s ) . :\ e e r i j :- e

.\ .\ \ [ { _-\:\ G 5 E L 1 I . lï t :-: la g e n Y a n t e l l i n g i n 1 9.S O i n d e D i j l e Ya l l c i . l l . \ T.\

S O O H. T

1 8-Il W i l de e e n d W i n t e r ta l i ng Z o m e r ta l i n g S m i en t P ij l staa rt Slob Tafel e e n d Ku i feend

306

24

-!- l l l 2 ï3 cl

3 4

0 u

;:)

·)

:2 2 - 1 \'

8-IV -1 1

.} 1

6 {

�l

:� 6

2 l

en e r w e r d e n hu i t e 11 c l i e n d r i e 1 1 i c 1 1 11·c p l a a bc n bezo c h t : O t ten b u rg (}. \ fc 1 i l c ­ m; rns) , G a s tucl i e ( C rn o t a e rs ) t' l l l\ i \ t' 1 1 - : 1 1 t

] 20

� .S - I II 11 6

;:)

Deze t e l l i ngen \\· c rd c n u i t ge y o e r d n p d ez e lf d e p l a a t;; c n a l s i n 1 9 l9 . d o c h d e w c r k \'nd c l i n g w a s e e n 11 c i n i µ: gt· 11 i j zi :c:d

( N agels) .

11 -I II lïl 6 8

9 J\ . U . n 1 1 11 1 1 1 1 er

Wo rdt :

1 · o o rt,!.!. c : r>t

in li et l f e i-

R e iger, k i e rit. rn itcrs. en u l[!.e-

h e s /u it 1:oo r de D ijle rn l le i : in ii < 't ./ 11 n i11 11 111 //1 C r m et o ce r z i cl1 t < ' I l k o r t e bes 1 1 u' ­ J. i11 g rn n de o lgem ell e f l'l l illgcn 1 9 ;) 0. 111 ee11

L e 1 1 Yc n .

F r . G ro n t a 1 ' 1 · � , Co n 1 m . -

� c 1 . .- .