Bijdrage tot de kennis van de avifauna van Brabant tussen Zenne en Dijle

Page 1

I'

'

BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE AVIFAUNA VAN BRABANT TUSSEN ZENNE EN DIJLE door

Op al den '!'hing. \on1 CllCI har gjort.

ham l

lcrh;hccl at

p1 i'c

J)ct rnincbtc han h ;1 r

og bn ham

\Ligt

luit 11. \. llrcmo11

1

'kabt,

bc\i'>c. -

er \tort

Op al den '!'hing).

Inleiding.

Ilet doel \'an onderhm路ige stu die is hi j te clrage11 tot cle ke1111is ,.,111 cle Avifauna van het oosteli jk geclecl te ,路an de grootstad Brussel. mede \'all de lan douw, wel ke ten oosten ,-,111 cle Brussehc rnorstecle11. zich tot aan de vallei ,-an cle Yse uitstrekt. De samenstcll ing ,.an clc voorgelegde J\ ,-ifau 11a, is het resul taat ,路a11 bezinn ing c11 svnthcsc gewijd aan een massa ,-elclohsen-a ti cs, gaanclc \'an 1938 tot 1958 i n het betrokken gebied. Deze observat ies zij n h oofdzakel ijk persoonlij ke; e nkele kc1111ers brachten somm ige waarnemingen aan; na kritisch onclerzock werden de meeste, naast de persoonl i jke. in het sy11thesewerk opgenomen . Bepaalde vaststcll i11ge11 hebben gaan clcwcg geleid tot het crke1111c11 van drie rcisro utc11 ge\'olgcl door i n d ividuen \'all bepaal de avcssoortcn hij hun m igraties \'an 11oord naar zuicl en omgekeerd; cle eerste ,-alt same11 met de \'allei ,路a n de Ze11ne. de tweede met cle ,-allei van de \\'olmve, clc derde met de \'allci \'an clc \'oer.


- 85-

111 de i\l.10:. had het Lecliaa11 betekenis \\'egem zijn lagen witte bomvstcc11 en mctselz,rncl, z.incl \·\ ordt thans nog gewonnen te Tcr­ \·urcn, vo,,elll en Leefdaal. De laag kw.irtme leem IS geschikt \'Oor het \'Crbouwe11 \'an tarn'C. 111 een nog 11iet zo \·er \·e1wijdercl hiq·oriseh \'erledcn wcrcl, te Ter\' uren leem n i tgcgra\·c11. l«Jt ha btcc11 omgewerkt e11 gcha kkc11. ten gebruike \';111 de plaatselijke \\'OJ1ingbo1m. 3.

-

Het Klimaat.

1 lct klimaat. tm>en Brussel en Ternne11, is nij \ochtig te noc111en: het gcmiclclelcle \';lil cle jaarncerslag schommelt tussen 800 en 900 mm. l lct gc\\·est tm\e11 Ze1111e e11 Dijle maakt deel \<' lil een gebied op de kaart afgetekend. door h·\ ee groepen isothermen die cle gcmidclclcle maximale temperatmen aanduicle11.

cle

In de groep \;lil he\n1ste i'othern1e11 \a · 11 11m·ember tot maart. cluiclt westelijke lip1 6" a;111. cle omtclijke 7".

l n de groep \';111 isot·hermen \;rn april tot oktober. wijzen de \\'este­ lijke e11 de oostelijke. allehei l C) · aan: de ge111iddclcle temperatuur te Brnsscl bedraagt 9. )".

-+.

-

De invloed

\'au

de

mens

op

het n,ilien.

:\lcn bn zicl1 ee11 1.eer algemeen beeld \ormen \all het gewest tussen Zen11e e11 Dijle toen een stam 11eolithiekcrs omstreeks 2250 \'<'><'>r om.e jaartelli11g. de liem-clrng bezette waar Bmrnorclc zich nu he\'i11clt : een liemTlig Llllclscliap bedekt met een groot woud, cloor­ �troomd \·a11 '.l.uicl naar i\'oorcl door ri\·iert·jcs onder \'Oehtige woud­ aaarnlerijen . .\ lcteen begonnen cle1.c 11ieuwgekomene een strijd tegen et woud. ! let \\·as er hun 0111 te cloe11 b11cl te openen \'Oor hun een\'CJUdigc Lmdbou\\· e11 \-ccteclt.

fi

Dr. 1\ 1 .l�. i\larit.'11 deelt ons mede dat cle knltuur van cle 11eolithiekers waan-an een 11eder1.etti11g te Bcm·oorclc opgcgra\'Cll werd. tot cle \ 1 i­ chelhergku ltu nr behoorde. die tmsc11 22SO en 1 900 n'>ór 0111.e tijd­ rekening bloeide. Steeds bleef cle Brabander strijden tegen cle natuur; en, eeuw na ecm\·, bleef hij door noeste arbeid. i1rn-crke11 op 1.ij11 omgeving. Thans. in onze tijd. gaat deze kamp tegen de boclemvorrn en natuurlijke bodcmbeclckki11g immer \·erclcr. 1.oclat in het gebied tussen Zenne en \Volu\\'c het oerlandschap niet meer te herkennen is. In hijw11derhedc11 uitecm'.ctte11. periode na periode in cle prachis­ toric, eeuw na eeuw in de historie. ,-alt buiten het raam van deze studie aan Ornithologie gewijd. hijzo11dere ingrepen \'an de mens II et moae b \ olstaan met op e11 kele te wijzc11, 11amclijk op c!e ontwikkeling \an een reusachtige opper­ . vlakte bedekt met gehrnrn·cn en straten. ook op clc gclc1clcl11kc ont­ wikkeling van clc t11i11\\'1jk. door een gelukkig samengaan van de steclchouwer met cle t11i11architccl.


l Ict ob-,c1\:lliegchied laat 1.ich. op de kaart. begrenzen ah rnlgt: trn '' e-,tcn cl oor de loop \'<111 cle Zenne tussen Beersel(bstecl) en \Licl1clcn(b,teel); ten oosten cloor clc ,·:dlcien \'<1 1 1 cle Yse en Dijle t 11'isc11 1 1 u l cl e 1 1 berg( t ore11 ) . � eerijse( toren) en Corbeek-Dijlc(toren ): ten 11oorclc11 cl oor cle poh go11alc \\'Clke cle torens \'<lll Corbeek-Di j l c, Ber­ te11 1. \\ i n b e l c. :\leerbeek, J<,erherg. Sterrebeek. Kraaienhem. Diegem rn liet kasteel ,·an \Ltchelcn ,·erhi11dt: ten Zlliclcn cloor clc hoekige lip1 g:1.1 1 1 d c \:111 l l u l cl c n hcrg(k crk) door het torentje \'<1 1 1 Jews l•:ik. <l orn cl c toren ':111 Croc n e n d :1:Il en het Kasteel \·;111 Beersel. Cfr. kaartje.

lloofchiuk l.

Dl< O\ICl•:\'l'\1C. l•:1cdrcl.1nd 1

1 lil 1111!

1.

\cl:1111

Cklilcmcl1lii�c1

1 )er er et yndi�t l .:111d ),

( :eo111orpl10logic.

1 iet oh\cn :ltic gebied beslaat een eicel ,·an de noorcl\\·estelijke uit­ l oper \:In het platean ,·a11 i\licldcn België ebt 1i. ch noordwaarts tmscn '/.c1111c en Dijle \Ooruit sclrnift. De oostelijke rand \:111 het plateau is ,il-, liet \\:11c gc1' a r t e l c l door cl c \·allcitjes ,·:111 de L111c. Ysc c11 \'oer; clc \\C\telijkc boorcl i-, door cl e \\'olu\'\ e en hare hijri,·iertjes 11itge­ ' 1cte11; li et ;eer IK\\'C>gcn rel id \a11 het plateau ten \\'C'it c n \':! 1 1 clc \\ o li 1\\ c 1 igt 'er'>C li o l c n 011 cl c r cl c toege hou wclc pe rcclcn \·:111 13 russe l Cl! \OCH'i t ccl cn . J•:Cl l ' 1 i1 hoge ri111pcl '>clieidt c l c 111 i c roll\' c l rografoc l i e bekkens ,·an de \\ ol tl\\ C en 1:1n clc \'oer; hij h e g 1 1 1 t tussen \\'atcrn1aal-Bos,·oorclc en C10 c 1 1 cml:l:ll. ga:1 t iets ten n oorclcn \':lil clc kerktoren \'<lil 'l'ernnen en loopt 'erdcr m er c l c torcm ,·:111 \ loorsel, l •: , ·erherg en 1\ lcerbcck 11a:1r \\ïn 1'">cl c toe; clc1.c brn d ra:1gt cl c hoogst·e punten in het ohser1:llic gebied:]()) rn ]()() n1. IO:c11 -,oortgelijkc J.. a11 1 beheerst liet oosten \an clc '"'llei \'an clc Voer; li1j -,cliciclt cl c1c ,·:111 clc , · a l l c i ,·an de Ysc; te Duisburg bereikt het tencin ]()') 111 hoogte. 1

(:eologic.

liet 1cl1i..'f w C\'Cn hcschrc \'Cn. wijst op een ,·oorrnalige ph1tsclijke gc1\·elcligc erosie: toch kon clc1.c Il ic t het r cperiaan bereiken; z.ij liet op cle heide 1.1jcl c n 'a1 1 cle ,·allci ,.,lil cle Voer deeltjes \'an clc afzet­ tingen ':111 clc Brus,eliaansc, 1.ackcniaame, Lccliaansc, Bartoniaansc 1ccc11 1 1 i t het l•'.occcn. Stukken 'l'ongcriaan ,·an het Oligoceen hlc,·en hl'\\·�1 a rcl: 1a tussen l.c11\'Cn en \ lcerhcck ,·inclt clc geoloog kleine kapjes i)ic�ti:1an \ a n liet Plioceen.

Dc1c af1.ct ting cn '' crcl c n bedekt door een kwartaire laag; zij bestaat 1111 eoli-,chc l cclll hm·en een kcihecl. \'a11 hij1onclcr beb11g ,·oor plant. rnens en dier is het zand \·:111 het HrnS\cliaa11 \\'aarin een 01111itputtcl1jkc \'oorraacl ,,·atcr; clit sijpelt aan de hro1111c11 '"111 cl c \\'ol 1 1 \\'C. '"111 clc \'oer c11 \'an hun bijrivicrtjes.


- 87 -

. Sommige rngels. zoals de Blau\\"c Reiger. \C ' rschijncn omzeggens ieder 1aar; \a · ak obscrl'ccrt men ze i'.ccr 11oog aan clc hemel; het zijn blijkbaar trekkers; andere \'Ogels, zoals clc Gierzwaluw en de Boom­ \'alk. welbekend als hrocch·ogcls in clc zomer. worden meestal l'licgcnd genoteerd. De ohscffaties Yan de soortgelijke a\·cs \\'Crclcn samenge­ bracht in een omgc,·ing: het luchtruim genoemd.

l loofclstuk II.

DE AV I FAUNA \'Al\' Zl•:N:\11': J•:N DlJLK

BRABA�'l' TUSSEN

)cg cbkcr et 'J'o11cha1· om C1I 11\\·11lig 1\ les ter en J..la ng ;1f CIJ(I, der hrm>cr 111;g forhi. (11it Soph11s \licl1at'lis Jcg clsker).

Toelichting

over het observaticwcrk

en zijn betekenis

.

l 11 nocgere studies cloor clc Dodonaca gcpu hlicccrcl werd reeds het ,,·czcn van clc door schrij\cr gebruikte methode va11 ycJclstndic van de A,·ifa1111a in een betrekkelijk klein gebied en o,·cr een vrij lange periode uiteengezet. Ook hij de studie \'an de \Ogcls tmsc11 Ze1mc en Dijle, werd er alleen gcohscn-ccrcl en wel met behulp \'an \"Cldkijkcrs. l Jet systcmatisd1 hcl11istcrc11 \a11 clc \"Cclsoortigc geluiden, lokrocp­ jcs, alarmcersci11c11 C\"Cnals het men lang luisteren naar het gecompli­ ceerd klanktapijt, het ontleden ,-�rn clc hcstamlclclcn en·an, maken deel uit Yan clc iclcntificatic-mcthoclc bij clc obscn·atics gebezigd.

111 B1abant bleek alras cl�1t ,·clc rngcls clc streek O\"Cl"\"licgcn en dat ook niet weinige de ,·ij,·crs i11 de \\·;narnlc te Tcr\'urcn bezoeken. Aa11 de obscn·atie l'<lll ieder gc,·cdcrdc luchthccr \\"Crd grote 1.org besteed, vlicgsilhoncttcn getekend, enz. Va11 ,·clc ,·liegcnclc en Z\\"Cr\'Cnclc rngcls, allen echter niet. kon het genus, clc species, soms ook het geslacht bepaald worden.

l lct ohscr\"aticccntrum hc\'011d i'.ich te Tcrvmc11, waar clc sclirij\"Cr woonde en zijn dagelijkse bezoeken aa11 zijn werkplaats hem viermaal daags door het dorp Tcrvmc11 c11 omgc,·i11g mede door de bekende \\"�Hamlc brachten. \'clc omithologi�che excursies \"an twee, drie tot ,·icr men clcccl de schrij,·er in clc naburige gcmcc11tcn als daar zijn: Vossem. Leefdaal en Bertem, \ \' czcm heek, Sterrebeek, J�,·crbcrg. l\ leerheek en \\'inksclc, minder talrijke i11 l l11lclcnbcrg en Corbcck-Dijlc. \Voluwc St.-Pictcrs, A udergcm, \\';1 termaal - Bos,·oorclc. \\'Ci 11 ige in E\'crc. Diegem.

Machelen.

Ilet Soniënbos werd herhaaldelijk bc:t.ocht in lente, zomer e11 herfst, minder in clc winter; l.ct miclclclpunt \'an deze excursies was het kruispunt van clc haan l\ 1cchclcn-Watcrloo en \'an de haan Etterbeek op \Vavcr.


86

\'erder dient 111elcling gema;1kt \an de aanleg in de 111 de cl;ilen ,·an cle \\ ol11\\T, \'oer en kleine beken.

t\l.K Yan \'ijvcrs

De1c ,·oomuligc rnolem·ij,-crs \\·orden thans, op de meeste plaabcn in grote eer gcl1011clc11: zij hicdc11 een \'an cle hcstc oorden aan. waar clc stedeling 1.ij11 onhpa1111ing zoekt in het edel hengelsport.

! let \Oorlbest,1;111 l<lll het Soniënhos is gedeeltelijk te danken aan 11p1 gunstige li.;ging t11ssc11 cle hertogelijke steden Brussel en Lcm-cn. IJe t1ck naar jaclit l1ccft ongcl\\'ijfclcl geleid hit clc aanleg ,.,111 waran­ den 111 cle ,·allcicn. ,.<tak ollllieen clc molem·ij,·crs ,.,lil ieder kasteel. \ lcn k<111 nog clc 1-clc \\Tgcn 11ocrnc11 die liet gc1\-cst doorkruisen: liu11 hctekc1m 1 oor de \'C>gcl\\-crclcl is groot, \\'aar het gaat om clc holle 1Ycgcn. clic aan m"Cr\\'intcrenclc \O ' gels een onclcrkomcn bieden. ).

De

1hifa1\nistisehe omge\'ingcn.

'\11 1crtoont Brabant. ;1ltlians in het ohscr\'aliegehiccl. een ge wel dig co11trn'>t t11'.scn \\'est en Oost: het \Vesten, als een reu s a c htig con1plc, <1aneengeslotc11 gcho11\\·c11. sL1at tcgcnmcr clc opcnc landouw i11 liet Oostc11. ­

De hoogste pnntcn 'an het lall(bchap cl ragen het Soniënwoud en kleinere partij en hos: iets lager he,· inden zich clc akkers, waart11sscn clc delen met de \\'ara11clcn en dorpen door eigen kerktoren aa11gc1\-czc11. De \\'ciclcn zijn \\Tinig 01lt1Yikkckl. ! Ict 1ccr modern 'erschijnsel, de behoefte \'an de staclshcwoncr aan geboomte. heeft aan clc rand \':lil Croot-Brusscl, in en omheen cle dorpen en be1.ijclc11 clc grote lanen. tuinen en aanplantingen aan­ gebracht. \\·aarin clc mensen wonc11. In clo·.e studie 11·orclcn tuin\\'ijk en clorpccntrum als eenzelfde c11ti­

tl'1t hcscl1omnl CJ1 hchanclclcl.

J)c ;1anpb11tingcn in cle n>or.'>tcclcn 1·an Brussel rnct clc parken en 1i11gla11cn 1 ormcn een ornge,·ing 1raarin meer \C' Jgclsoortcn 1·oork01nc11 dan men 'cr\\'achtc11 zou : het is liet open gchom1·cncornplcx. '\aast de \\·aranclc komt \'aak een gchiccl \\·aar jo11gc hornen groeien; lilt j, clc ho01nk\\'ckcrij. \<111 de randen 1a11 clc \'oer en 1·a11 zijn 1·ijvcrs blcyen kleine. maar 111crh1·aarcligc stnkjcs biotoop bewaard : het 1.1j11 perceeltjes zcggc­ L1ml. q ru11·ccltjes of ha;1gjcs en elzen bosjes

/CCr

.

J)c slrijd tcgc11 de natuur v\'ocdt tcgc11 deze nietige lapjes ond Braha11b mi1�e11. 1.ij 1rnrclc11 ofo·cl opgc rn lcl met stortmatcriaal ofwel hcclohT11 onder 1.all(lmassa's. De ;I\ if,111na 1·a11 het gchic cl tussen Zc1111c c11 Dijle is zeer rijk aan soortc11. 11·aanan de meeste cloor een reusachtig aantal inclividuën 1crtcgcmrnorcligcl zijn. Srn11migc \'C1gclsoortc11 zij11 het ganse j,1a1 ,u11wcz1g; andere 'er­ �cltijnc11 c11 hlij1-cn er ,·an lente tot he1fst; andere nog bezoeken Br;1ha11l in de ,,·inter en hcproc1·cn het ellendig jaargetij ter plaatse te cloor\\'orstclc11.


- 89

r n cl c

·-

wi Il ter.

l..ar11.i ridib1111d11s rid1b1111d11.i.

fJill'US lllil)OI' lllil)O/". T11rd11>· maula 111cnt!a. fJ/1001icur11>· ochr11r11.i gibraltaricn>·i.i .

f- 1-'ringifla codcb.c coclcb.c. }'as.eer do111c.ctic11.i .

In cle lente. Ceen \'ogel� werden genoteerd.

l n de zomer. 'f'11rd11s 111a11/11 ml'/'11/a. 1'11sscr domc.cticus .

In de herht. Laru.c ridibund11_c. Pa.cscr domcstic11.c .

h. -

De J\\·ifatt11a \·�111 liet open gebouwencomplex.

1 licr \\Orden cle parkc11 hccloclcl, op vrij talrijke plaatsen omheen het hart Yan de hoofdstad gelegen, als daar zijn: De oude plantentuin, het grote stadspark. de tuin \'<lll het koninklijk Paleis, het Lcopold­ park. het l lalfccm\-Cllfccstpark. cm". enz" mede cle brede ringlancn rn11!1cc11 clc stacl. l licr rnlgt cle lijst. Jn clc winter. •

1111.u platyrhyndw p!utyrl1y11ch11.

(;,i//inula diloropu>· /11cida.

Larus ridibundus ridibu n dus. Columba palumbu.c palumbu.i. 'f'uJ·du.,· vij·cil'OrllJ. t1ijc·ivo1·11.1. Turd u>· cricctoru m. '(urdus mau/a mcr u la. / ·huo1icuru.c ochrurus gibraltarin1.•1.i. l'ru11e!la modularis mod11/aris. St umus vu!garis vulgaris. Fringi!la coclebs coelebs . Passer do111e.ctiau domesticus.

fn cle lente .

. ·i nus pfatyrh y ncha pfatyrhyncha. (;a/li1111/a chloropu>· fuáda. Co/umba palumbus p11/11mh11>-. /ynx torqull!a torqui/la. Oriolu.c orio/us oriolus. Corvus fmgilegus frugifrg11 s. Pica pica galfiac. l'ar11s catntleus caer uleu.c.

�-V-60, Lurnb:ml. 22-V-43,

15-IV-58.


I<11kclc 1 11C11de11 11:1111c11 bij gclcgcnl1cid eicel aan de excursies, 1.ij deden ook oh<,c11·:1t1C\ e11 hracllle11 interessante gcgc1-cns aan: hier 1ip1 te 11oen1en de 1':. Ik .\lhert. clc l l .11. \'a11cle11plas, Romhout e11 1:e,tr;1eh, juf. J\. DJJl)s. 111 het jaar 1 9)� k11·a111 de '/.11·it>er Lomlxml. geoloog. op het konink­ lijk \li1se111n 1·a11 cc11tr;1:il ,\frika werken; hij was cc11 beclre1·en 1·clcl­ OJ 111tlio1 oog; te ï'ern 11 c11 ohsc1Tecrclc hij cc11 soort nicu\\' 1·oor cle \ 1 i fa 11 n:1 1«111 clc 11·ara ndc : De Bontbckpln icr e11 tussen Bosn>orcle L'11 C1oc11e11thil clc C:rote \\'ulp. ( ;eoloog l .on1barcl 1-c1 bied te Brnssel; hij cleecl er enkele ohser\'aties die l1ij n1nleclcelcle. De kennis 1·an cle a1·ifouna l'<lll het gesloten gcbrn111e11c01nplcs B1w,sel werd. dank 1.ij hem. aardig 1·errijlt. \'erscliciclcnc 1)C1so11c11. \\Ijlen R. Opclc11bosch en zijn zoon 1\rrnaml, n:ll11r:1li-,te11. g::1 c11 111ccr111a:ils rneclcclcli11g 1·an cle 1·angst 1 an bijzon­ dc1l' 1 ogels l1n11 ter comcnatic toc1crtrm11nl: cle \'isarencl. cle Parel­ du1kc1. de '/.11artl1al'>fuut. c111" \!1. lkrgiLT'> 1dC11 t i ficatic .

bracht een cxemphn l"<ln clc

\\'cspenbuizcrcl ter

. \:111 cle1.c 1 rienclclijkc en onhaatwchtigc vrienden 1·an clc Brabantse ( )rnithologic breng ik hier een 11·clgcmccncle clankhetuiging. \\.at clc tijclrn1111tc betreft waarin het ohsen·atie11uk gepresteerd 11crd. 1\"l'1e11 c11lelc bij1onclcrheden aa11gchaalel :

De ccr-,tc obsenatic h:1cl plaats op-+ 111ei 1 917.

De L1ahle oh-,cnatie had plaats op �l a11g11sti1s

1 9)7.

Op de h1htc d:ll11111 1 crliet schrij1 er Tcrrnre11; da:nna he1.ocht hij :1f c11 loc Ten men; 1ijn oh'>enatics 11·erclcn sporadisch.

1 )c l:1at<,te 11·aarnc111i11g i11 011clcrlt:n·ige st11clic opge110111c11 11-crcl gc111;1,1kt op 2� ju11i 1 962. 1 )c l lr. l .0111harcl clcelclc ohscnatics n1eclc, 11-clkc hij te Brnsscl. te 'I en 111c11 c11 op a11clere pbal\e11 opgetekend hacl tussen 2-+ april en 2 jn11i l 960. l 11 dc1.c 1 crl1amlcli11g werd gebrnikt gemaakt 1·a11 de Latijnse en '\edcrlanche no111e11clatunr 1·a11 wijlen K. Dupoml, in het hoekje:

1 )e \'ogcl� van België, cfr. Bibliografie: clc rnlgorcle 1«111 cle namen 11'Crcl OJJ!·lcencl a:111 het boekje: A Field Gnide to the birds of Britain and l<'.mope, cf1. Bibliografie.

,\.

"·

De A\'ifauna 1 oorstcden.

\an

het

oostelijk

deel

van

Brussel met zijn

1 )c , \1 ifan11�1 1-.111 het clichtgeslote11 gebonm:11complcx.

1 n het hart 1«111 cle groot�tacl zijn wel vogels maar het aantal van clc bet rokken soorten i� klci11. Opmcrkclijk zijn cle 1·clc lachmeemven i11 clc 11·intcr. 1 lierna rnlgt hnn korte naamlijst.


- 91

B. ..!

,f

-

De van

,,

a.

-

Avifauna van de Zennc en

De Lhifauna

\·an

het gebied tussen Groot-Brussel van de Yse .

en de val l ei

cle ' l 'uim\·ijk.

In cle \\'inter. /'erd1x pndix pcrdix. G11/lin11/a chloropus /ucida. Tyto alba. Pieus viridis l'iridi.•. Oryobatu major. Corvus corone coro11c. Coloeus m o1u,d 11/a spcrmologus. Pica pica galliae. (;arrulus gla11darius. Farus ma jor major.

Parus caer11le11s cacruleus.

-

l'arus atcr ater. farus p alustris lo11girnstris. l'11rt1s atricapi//11s rhemmus. . lcgit halos caudat11s europaeus. 511111 <'llroparn lwssica. Ccrthia brachydactyla mcgarh ynchos. Troglodytc.• t ro gl o dytes offidrnta/1.< T11rd11s v1scivor11s viscil'Orus. Turdus pi/an»·. Turdus cricctoru 111. Turdu.c musicus musicus. Turdus mcrula 11/t'J'U/a. Saxicola torquuta hibana11s. Phoenicuruj· ochrt1rt1s gihr11ltill'ic11.<i.•. /:'rithacus mbt'cula. / 'hylloscopus callybita col/ybita. Negulus rt'gulus regulus. gcgulus ig11icapiilus ignicapillus. l,rnndla m o dularis modularis. . lnthus j·p. !lfotaci!la alba a/ba. J\/otacila cinarn cincrea. SturmtJ· v ulgaris vulgaris . Coffotl1rauj·ft's coccothrauJ·tes coccothraustes.

Chloris chloris chloris. Carduelis cannabina ca11nabina. Pyrrhula pyrrh ula . Fringilla codebs coelebs. f:'nberiza citrinella citrinella. Passer domesticus domesticus. Pa.<St'r mo 11 ta 11 u s montanus.

Tnn1 ren , l ! u lde nberg. Tcrl'u ren. Tervure n .

Te r l' uren . Ten-ure n. Tervuren. Te rvu ren.

Terl'uren. Te r ni ren .

Tc r l' ur en , E\·erberg. Tervuren.

Tcrn1 re n .

Tervuren.

Tervuren. Tervuren . Ter v u ren. Te rvuren . Ter vu re n.

Te rvuren.

Te r v u re n. Te r vure n. Ten· u re n . Tnl'urcn.

Te rv u ren .

Ter\· uren.

Tervuren. Te r v u re n . Tervure n. Te r vure n. Ten· uren.

Terl'u r e n . Tervuren. Tern1 ren.

T<:'r \' u re n .

Tc n· u r <:'n. Tcrn! ren , l lulde n he r g .

Tcn·uren. Te r vu r e n . Tnvurcn.

Tervure n , Hulde n berg,

E verbe rg.

Tervuren. Tcr\'L1ren, Vossem.


-- 9 0 '/ 'mglo d \ tn trnglud; te.; o ccidc 11 1 a/ 1 s . lmv1ts c ric c t o r11 Il/ . /'11 rr/"_; m t ' r11 /< 1 m cnt/11 . i l10t ni1 u riu ocln11r11.; gibralt11ric11sis. 1 1 1 /' p ol 11i.; i1ttri1111. S rl t • 1 a 1rtrirnrilla 11111 c11pilla. S ) l i'l ll < ' O f)/ /11 /1 1/ J.i (() / l/ / } l / / lll.'"

s ) l l 'i11

C / I J T l ( C l l { 1 1 / ' J ' / ! C< I . 1 1 h ;llo., rn p 1 1 .; rnlly bit11 colly hita .

Ï- \ ' - 4 6 . ) - \' l -'i l l . 1 ( ) \ ' 1 --f ( , ,

\ / 1 1 < 1 ·i1<1f'11 _,· 1ri11t<1 stri111a . l ' 11 1 11 d/11 111 o d"/<1ris 1 1 1 od11/11r1 s . S t 11 1 1 1 1 1 ,· 1 • 11/g<111 s 1•11/g11r/.,· .

< .'01< 0 1 /z r1111 .,'fcs coccuth r1111.0n cocc o 1 h n1 11.oc.,·. (. li / u nc

1

2 8- 1 1 1 -1 7 ;

2 .n '-4 7 .

li!uris clilor1.c .

l-'1 1 11 gil/11 cocfrhs codd;.,·.

l 11

de

zomer.

ï ' 1 1 rtlll.i / l / ('/'ld11 /l] ('/'/1/11 .

l !1 p p ol < 1 i.,· i1 1ni11<1. .\ I 1 1 .iC1 C1!f'<I ,'fri<1!11 _,·1ri<11<1 . . \ 1 0/11< J/<1 ' l ' S 1 1 1 n1 11.,· 1 • 1 1 lg< 1ris l'11lg11ri_,-_ (,' /,/ ori.• c li l o r i.• clil ori.; . / '<1 . ,,. " do m c ;/1c11.c do n 1 n·tic11.,· .

3 0-V l -49 .

11 1 d e l 1 e r f, t .

l .<1r11 ,. rul 1 b11 11t!11,

11 d1 IJ / 1 11 d11.,-.

/<i/'l / i 111 11/01' /)/11/0/'.

/ ' !1 1 /los1 op11 ; t1 o c lz i/11 ,· troc/1 1111 "- .

De

c

, \ 1 i fa 1 1 1 1 ; 1 1·a 1 1 l i et l uch tru i m .

l 11 cl c 11· i u t er. l"11 1 1 ; ridi/>11 1u!11.,· rid1 /m 11 d11.i .

' I 11 rd"s s p . 7' u rdu.-

n J ! f i ! C t t ,·

n 1 u _,·.1 c1u.

l 1 1 cl c lcn t e . 'f'n 11ga och rop11.< . 'f 'n 11g11 !01<1 11 11.• of 11cl!/l/<1ri11 .

. l j'll ,. <1/'11.i llf'll ''.

1 5 - 1 (>0 , Lomba rJ . 2 7- 1 1 -(1(), Lomba r d . 2 4 - 1 1 1 -üü, Lom b a r d .

2 \' . ) <) , Lom bard .

�rurdu ,· n1 11 _,·ic1u n 1 u ,-ic u s .

J / > 1 1 .i

1 11 d e

l l f'llS

zom er.

11f'11.i .

I n cl c h e r f, t .

ï'n nga tota11 11.i . Lariu ridib11 n d 11 s ridib11 n d11"-. . l /11 1 1 da Llf'l'{'{i>'J.,· u r l'Cl/J'JS . '/'11 rd11.1 111 11sic11s m u sicu.<.

2 2 - I X - 5 9 , Lomba r d .

2-X l - 5 9 , Lo mbarJ . 24 X - 5 9 , Lomlx1rd .


-- <){ f-lippolais icterina.

.\yl via atricapilla

atricapilla.

Sylvia borin b o ri n .

Sy l v ia co m m u nis co m m unis. -- Syl t'ia cu rruca currura.

!' h y ll osrop11s troch ilus troch ilus. l,h yllo.<copu.,· co!ly b ita co lly bit a . Ncg11!11s ign icapi/111.; ign ic11pil/11s. . \ fuJCi1 11pa striat a striata. Ficcdrda h y polcuca h ypoleuca. l'r11 n dla m odularis m od11lari.<. . l n t/ 111 _; tril'ialis trivia/is. Motacilla alba alba. 1' fotacilla cin crea cinerea. v u !ga ris vulgaris. •'111r11 1t.i Coccoth rau.;tcs coccoth raustcs coccotl1 rau.'tes. C h lo ris chloris chloris. Cardu dis can nabi11a ca11 11 abi11 a .

Scri11 11s can arius ger m a n icus.

l' v rr / 111 fa pyrr h u la.

Fri n gi//a codebs coelebs. Fringilla m o n tifringilla.

l:' m beriza cit ri n d!a citrin ella.

l'asser do m esticus do m esticus.

Passer m o n tanus m o n tan us .

1 11 clc

Te r v u r e n , W e z e m bee k , Vosse m , Leefd a a l . D u i sb u r g .

Te r v u r e n . Te r v u r e n . Te r v u r e n , \V e ze m he e k , Vosse m . Te n· u re n , W e z e m beek , Vosse m , A u d erge m , W i n k sel e , E ine .

Te r v u re n , Vosse m . Te r v u re n . Lee fdaa l . Te r v u re n . Tc r l' l1 re n . l 'e r n i r c n . Te r n i r c n , Vossem . Tef\' u rc n . Terv u re n . T e r v u re n . Te r n i r e n . Tcrl' l1 re 1 1 . Ten· u re n . Te r v u r e n . Te r v u r t: n , J\ u de rge rn , Lee f , Ld . Te r n1 re n . Te r v u re n , \'ossc m . Te r v u r e n . Ter v u re n , Vos se m . Te r v u re n . Te r v u re n .

zomer.

Galli n ula ch lo r o p 11 s lucida. Colu m ba ocnas oen as.

Colu m ba p alu m bus p alu m bu s .

Strcptopclia turtur turt11r. , l t h en c n octu a tiidalii. Pieus l'iridis uiridis . Dryobates m ajor. Jynx tor q u illa to rq u illa .

H iru n d o ru.<tica rus tic a .

D elic!t o n urbica urbica. O riolu.; oriolus oriolus.

Corvus cor o n e c o r o n e . Colocus m o n cdula s p e r m o logu s .

Pica pica gal/iae.

Garru/us gla n da riu s .

/'arus m ajor major.

Te r v uren . Te r v u re n . Te r\' u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te rv u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te rv u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te rn1 re n . Te r v u re n . Te r v u r e n . Tr r l' l 1 re n .


- 92 l11 l r o ('1 /a

de l e n te. 11 i.ï 1 1 s

n isus.

F1ilco 11 11 11 11 11c11/1u 11 11 11 11 11 , 11/11 .1 .

C'o t 1 1 r 1 1 i r

<

ot111r1 1 x cut11n1ix.

( ; 11//1 11 1tl11 cli loro('us lucid11. Co/11 111 /,11 ('11!11 112 b11.i ('11!11 m b 11.ï .

Sll'l 'f'lOf'dl <I 1111'//I}' [/{}'//( / ' , C 11 1 11/u "

U / 1 1 0 / ' ll.i Uli/ Or/I S .

Te r \' l i r e n . Te r l ' l 1 re n . Tc r n1 re n . Te r n1 re n . Tc r \' l 1 re n .

T e n u re n .

Ter\' t1 rc 1 1 .

ï'y t u alba.

Te r l' l 1 n: n ,

. / 1 /1 c 11 c 11 001111 l'1 rl11/ii .

Te r n 1 r c n .

.

Tn n 1 r c n .

fft ( ' (/u lltl/J i.i ! S('itf

L p 1 1 p11 cpop.I' cpops.

fl 1 1 x

\ ' :1 1 1 d rn pla s .

Tcr n 1 re n .

/ l l i / / ' / / 11.i l / l l//'/1 / 1 .i .

T e n u re n , � � - 1 \'--1 1 ,

Mw . Bequaert-Sc h o t t e .

T e r n 1 rc n , � 9 - 1 \'-..\ '!,

ton1 1 u l/11 ton1 11 1'/la.

l ·:e r w . l l r .

l ln11 11 do 1ït.i/1 c11 r11stica . I Jc / 1 c /1 0 11 1 1 rbica u r b ica. /\1 pan11 ripllria riparia .

Te r v u re n .

( l n o/ 11.i on o/11.< urio/11 s .

Tc r n 1 re 1 1 .

\ 'osse lll .

T e n u re n .

C oloc11 .ï 111 0 11cd11/11 .i/ll T lll o!u g 11.1".

Te r ni r c n , l l u l d en h c r g .

/ ' 1 1 11 p i c a glllliat".

Tc r n 1 ren .

( . 11rr11/11 .i gla 11 darius.

T c r \' u re n .

/ 'lil 1 1 .< 111111ur major.

Ter v u re n .

/ '1 1 1 ' / t .i n1cntlc11s c11cr11/cus.

Te r v u re n .

/ '111'/l.i pa/11 ïtris / 0 11 giro.ïtri.ï.

Te n · u re n .

l 't1r11.1 11tric11pill11.1· rl1 c1111 n 11.< .

Te r v u re n .

frg1 t lw l o.i

Cilll llt1t11 .1· ('/l/'O/!{f('/I S .

lwssica.

Te r \' l 1 re n . Ten· u re n .

Ccrth y11 lm1chy dattylu 11 cg1 1 r l i y 11 c h o.ï.

Te rv u r e n .

T r o glody t c.< trnglody tc.i occidcn ta!is.

Terv u re n .

'/' 1 1 J'd11.i ui.ïcil'on1.1· viscivor11s.

T e r v u re n .

/ ' 1 1 rd11s criu·toru m . / ' 11 rd11.i 111 11.\/Cl/S

ï '11 rd11.ï

m cru/11

Terv u re n .

1 11 1/ S / C ltS.

Te r v u re n .

111 a11/a.

Terv u re n , \Veze rn bee k .

S11xit ola torq 11 11ta h iba11 a 11 s . l ' /1 0c11iu1 1 '/t.i p h o c n ic11ru.1·

phoenicurus.

l'/1 001 it u n 1 .1· och r11 r t1 .i gibra/1ario1 sis. /,11_,, i 11 i11 m cgarh y n c h a 111 cg11rl1 y n c/111.

I .'n 1/1 11t 11 .1· 1 11 !nc:: 1 . ! .

Loc11 std!a 11an•ia

naevia.

. \ ! hert .

Te r v u re n .

<:on•11s coro 11 " c u r o 11 c .

S1 1/ll curoparn

\ ' o s s c rn .

Tc r n 1 re 1 1 , J l). \ ' . 'ï O .

/ 11 < 1 1 .< l'ir/ (li.ï 1 •iridis. / J r )'OCO/>i/S

llerte 1 1 1 ,

Te r v u r e n .

T e rv u re n , A u u e r g e m , Lee f u aal , Berte m .

Ter v u re n ,

A uderge m ,

LeefJ a a l . Te r v u re n . Te r v u re n . Terv u re n .


-- '!'i Garm/u_; gla 11 dari11s . Par11_; m ajor major. 11aru.i cat'l·ulcus cacrulé'ltS.

l 'un;;- palustris longirostn s .

T e r l' u re n .

Te n· u rc n , Lee f d : i a L Tc r n 1 r c n , Lee f, l a :i l . l'c r n 1 re n .

. l egith alos caudatus c11 rope11s.

Te r v u re n .

.\it111 cu ropaca h assica.

T e r n 1 ren .

Troglodytcs troglody tcs occidrn tali.<.

Tc r n 1 re n .

ï'11 rdu.i viscivoru.i vi_;civorus.

Tcr n 1 r c n .

T11rd11s pilaris.

D i e ge m .

ï'11rdus cricetoru m .

Te n u re n .

Ïurdus m usicus m usicus. ï ' 11 rd11s m crula m erula.

Te n u r e n , D i egem . Tc:- r n 1 r e n , D i egem .

.'.11xicola torquata h ibemans. / ' h ocnicun1_; ochrunu gibralt11riu1 .ii.<.

Te r \ ' u re n .

/:'ritlzacus ru becula.

Te r \' u re n .

Sylvia atricapilla atricapilla. ··� Sylvia borin borin .

\ 'ossc rn .

Te r l' u re n .

Tc r l' u rrn , 8-X f --1 8 , P . H o s t i e .

Ph ylloscopus trochilus troch ilus.

S • e r rchcek .

l'm 11clla m odularis m odularis.

Tc r 1· u rc 1 i .

!' h ylloscop11s collybita collybita.

Te n· u r c n .

. · i n t h u s pratensis.

S t e r rebeek .

Motacilla alba alba.

S 1 e r rehee k .

La11i11s m 1 11 or.

Te r rn r c n , � 1 -X 1 -4 1 .

La11i11s cxcubitor excu bitor.

Ten u r e n , 2 2 -X l -4 8 ,

Sturn u.< v11/garis vulgaris.

Te r v u re n .

1\. . \'a n d c 1 1 ! ' l a s .

Coccoth ra11stcs coccoth m11stcs coffot h ra11stes.

T e r n 1 rc n .

C h loris chloris ch loris.

Tcrn1 ren .

Carduclis spin us.

Tcr\' u rc n .

Sai n u j· can arius gcr m a 11 ic11s.

Te r 1· u re 1 1 .

l 'yrrh ula pyrrh ula .

Te r n 1 re n . Tc r l' u re n .

Frin gi//a roc!t·bs codcbs. l 'asffr d o m c.<ticus do m cstic11.i .

h.

-

De

Te r l' u re n .

A\·ifa n n a \'an clc ;\kker.

I n clc \\·i n ter.

P u trn bltlt'O b u tc o .

I ·: l'e r h e r g .

, l ccip1ter n i s u s nisus.

Tc r ni rc n .

Ciruu cya ncus cyaneus. Fa/co tin n u nculus tin n u n cullls.

Ten•1 r e n , 1 7- l f -4(i . Lee fd a a l .

Pcrdix pcrdix perdix.

Te r v u re n . \ 'osse m ,

Colu m ba palu m bus palu m bus.

Te r v u re n ,

. l t h c n c n octua vidalii.

Te r v u re n .

Mee rbee k ,

f ,edd aal .

D u i s b u rg ,

E \·crhcrg. Pieus viridis i•iridis. , //au da arven sis arvensis.

Mee r beek . Te r v u re n . Leefd a a l , H u l d e n ­ berg, Meerbee k , E v e r be r g . \ 'ossc m .


_ 94 _ l '1 1rt1 ; c11cr11/c11.< cacrul<' u s .

/ '11r11.< {' 1 1/ 11 .< l ris /011 giros1ris. l 'ar11 ; 111ric11pil/11s 1·h e11a11 u s . frgi//111/0.< rn11datus europac11 s .

S1 flll ur ropaa1 h assica. Troglodyt1·s /roglodytcs occidcn talis . T 1 1 rd11s 1•1so von1s

l'/ Slï l'OJ'/t.< .

" / 11 rd11s cricctoru m . / ' 1 1 ulu.< m aula m erula.

Te r n1 rcn . Te r \' u re n . Tc r \' u rr n .

T e r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r ni re n . T e r \' u re n . Te n - u re n .

S11x11 0/11 ton1 u 11t11 h ibanans.

Te n u re n .

/ ' h o c 11intr11.< p h o c 11 io1n1s ph oc11i1 11 1''·' ·

T c r n m: n .

l .11.<á11 e11 m cgarh v n c h a m cg11r/1 y 11 d1 1 1 .

T e r \' lt rc n .

I h o n1 iu1ms och rurus gibrnltaricnsis.

Te n u re n .

1'.'rith 11c11.< r11bec11/11 .

Ten u re n .

/ /1 rpolai < ictcrina.

Te r n i re n .

S \'!t ·iu bori11 borin . S 1h ·ia atricapil!a utrirnpillu . Sr/1•111 1 0 111 111 11 11 is 1o m m 1111 i.<.

Si l1 ·ia 1 11 1 n 1 u1 c11rr11ra.

Te r l' u rc n . Tc r n 1 rc n .

Tc r \' li rc n , \ · o s s c l \ l .

Te n· u re n , \'ossc m .

l ' h rllo <cop11.< troch ilus troc h ilus.

Tc r n 1 r e n .

.\ / 11 .<1 icup11 str iat 1 1 striata.

Tc r n1 rc n .

l 'h yllo.<cop11.< rnlly b it11 c olly bit 11 . F1 ccd11/11 h _\'f'0/1·11ca h ypolc11r11 .

l 'r11 n ella m o r/11/aris m odularis . •

.1 11 th 11 s

tril'ialis trivia/is.

Tern1ren . Ter\' li re n , Leefd a ;1 l . Tern1 rc n . Te r n 1 rcn .

\ loran/la 11/ba alba.

Te r v u rc 1 1 .

St11n1 11 ..- 1•11/garis i•ulgaris.

Te r l' l 1 re n .

CocuJt h r1111.<tc.< roccoth ra11s/t";· coccot h r1111ste ..-. C h lori..- ch lori..- ch loris. C,1rd11 di.< ca11 11 11bi11a ca11 nabina.

S t r i 11 11.< um arius germa11ic11s.

/ 1 1 rr/1 11 /11 pyrrh u/a. 1 ' n 11g1/lu rnelcbs coelebs.

Tc r l' u rc n .

Te r v u r e n . Ten u re 1 1 . T e r l' u rc n .

'l'en· u re n . T e n u re n .

l-' 111 /iai::;a 1 itrinella átrinella.

Te r v u re n .

! '11 • <a do111 c;tir11 s do m esticus.

Te r v u re n .

( 1 1 1 /,ai::;11 ci11 cia.

/ '1 u <1T 111 o n ta1111s m o n tan us.

In

O p pe m , 1 8- \' 1 1 1 -4 6 .

Te r v u r e n .

de h erfs t .

. l cápita 11is11.< 11i.<11s. f t fi l'll l " l/ OC/1111 l'Îda/ii. l 'i t 11.< 1 •iridi.< viridis . I ! r 1•o h11!c< m inor h ortoru m . n r v o b111e.i m ajor.

l/1111 d11 11n•c11sis arvensis.

f !1r11 11do ntStira rustica.

/ J c!ic / 1 0 11 11rbica u rbirn. r:olour.i 111 0 11 ed11!11 spa 111 0/og11.i.

l 'ica pu a galliae.

Tern1 re n . Te n u re n . Te r n 1 re n . Terl' u re n . Te r v u re n . Te r v u re n .

Te r v u re n . Te r v u ren . D iege m . Tc r l' u rc n .


- 97 Saxicola torqtt ata h ibernan.<.

T e r \' u re n ,

He r t e m .

Vv e ze m bee k .

A croccph alus palustri.c. Sylvia co m m u nis co m m u nis. Pru n e/la modularis m o d ularis . A n t h u .c trivia/is trivia/is .

T e r v u re n , W e z e m be e k .

,\ f otacilla al ba al ba.

Te r n 1 ren , S t e r rebeek .

. 'l!otacilla /lava

Te r \' u re n , Vosse m , Ste r re-

S t u r n u .i

bee k , W ezem bee k .

vulgari.;.

C h lori.i ch /oris ch loris.

Card11dis

T e r \' u rc n . S t e r rebee k .

/lava.

vulgaris

Te r \' u re n , H u l d e n b e r g . Te r v u re n .

Te r n1 r e n , B e r te m . Te r \' u re n , Weze m bee k .

rnn n abina rn11 nabina.

Terv u re n , W e ze m be e k , Lee f J a al . W i n k sel e.

Fyrrh ula pyrrh ula.

Terni re n .

Fringilla codebs coelebs. l'. m bcriza citrin ella citrin ella.

Te r v u re n , Kerte i n . Te r v u r e n , Vosse m , Bertem,

l 'assa d o m e;ticus do m esticus. l'a rsa m o n ta n u .i m o n ta n 11s.

I n cl c

W e z e m be e k , W i n k sel e . Te r \' u re n , O p p e m .

Tcr\' \ 1 r c n .

zomer.

Fa/co tin n 11 nculus ti11 11 11 11 cultH.

Pcrdix

LeefJ a a l .

S t e r rebee k .

p crdi x perdi x .

Te r n1 re n . Terv u re n ,

\'ossc m . Lee f d :1 a l .

Du isburg. Cotllrnix

coturnix

coturnix.

Colu m ba palu m bus palu m bus.

Te r \' u re n , Lee f d a a l . Tern1 re n , Lee f d aal .

Ytrt'ptopclia turtur turtur.

l .eefJ a a l .

/Jryobates m ajol'. /!la11d11 arvensis arven sis.

Terv u re n . Terv u re n , D u i s b u rg , Vosse m .

1 1iru n do rustica rustica .

Te r \' u re n , Lee fd a a l ,

Ddic h o n u rbica u rbica.

Terv u r e n . Leefd a a l .

l ,eefdaa l .

Ter\' u re n , Vosse m .

Corvus coro n c coro n c .

Coloeus m o ncd11/a Pica pica galliac.

spcrm ologus.

Te r v u re n . Te r n1 re n .

Lecf d a :1l .

A u d e r ge m . Te r v u re n .

Garrulus glan darius. Turdus viscivorus viscivorus.

Terv u re n .

Turdu; m aula m erula.

Te r v u re n .

Saxicola rubetra.

\Ve z e m hee k .

Saxicola torquata h ibernans.

Terv u re n .

Ph oenicurus p h o e n icurus phoen icitru >'.

Terv u re n .

Ph oenicurus ochrurus

Te r v u re n .

gibraltario1sis.

/ l croceph alu>¡ palustris.

Sylvia

co m m u nis co m m u n is.

Ter v u re n . Leef J a a l . Te r v u re n .

. l n th u s trivia/is trivia/is.

Te r \' u re n .

. 'vfotacilla alba alba .

Te r v u r e n .

Vosse m .


- ' !(1 Con 11s

<

onu x corn i x .

r:un•11s , oro n c coro n e . (,' o n • 11 .i /mgilcgus frugilcgll.i .

( "o/oc11 .i m o 11 l '<l11/a .- pcrm olog11 s .

J >ica pica gal/iat'.

l'ar 11.i major m ajor. l 'ar11 s af<'!" atrr. T11 rd11.i 1 ·isci 1 •01ï1s 1•isci/loru.r, T11 rd11.i m a 11la m nula. S,1X1co/,1 torqu ata h ibt'/"1111 1/ S .

. 1 n r l1 1u pratcn .iÎS

,\ ! o taálla alba

alba.

La n / 11.i cxc11 bitor cxcubitor.

St11 1 "1111s 1 · 1dg a r is l't1lgaris . Fn n g1//11 codcbs codcbs.

f-' m beu -;:;a t itrin dla citrin ella. !'11.i.icr t/0 1 1 1 < .ifictt.i do m esticus. ,,l/.i.'I T l l / O ll f</11 11 .i

1 1 7 0 /l lil/J llS.

J ,ee fda.d . Te rn1 re n . Te r n1 r e n . Be r t c tn , H u l de n ­ berg, Corheek - D i j l c . Te r n1 r e n , 1 -l ul d e n hc r g . Te r v u r e n , Ledd a a l . l l ul d e n herg, Meerbee k . Fverhcrg. Ter l' u r e n . Leefda a l . l .eefd a a l . Te r \' ur e n , Lecf d :1 :1 l . Tc r l' ur e n , i\ feerhce k . \ 'msc 1 11 . \ 'ossetn .

l .ecf d a a l . Ten u rrn . 2 1 -X l l -l ' J . Tcrl' u re n , F \ e rhcrg. l l u l d e n herg. Tc r\' ll rrn . Lee fd a a l . F l' crherg. Tcrni r e n . 1\ lee rhee k . Leef d a a l . Tc r l' u re n . Te r n 1 r e n , Corhec k - 1 ) i 1 l c .

1 n de lente.

i 11<1 ' rlatyrh y n c h a rlaty r h y n c h a . / :Ïu 11s

pyg11rg11 < .

f",t/co 1i11 11 11 11 ud11s 1i11 n u n culus.

l'crdix pndix radix .

Cot11n1 1 x cot11r11ix cot11r11ix.

Colu m ba pa/11 m b11s ('alu m bus. C11 ntl11.i n1110/"ll.i can orus.

Jla11 d11 an•cn sis arvensis.

I f1 r11 11 do r11 stic11 rustica. R1 pari11 ri('aria riparia .

r:on•us coro n c coro n c .

Corl'11.• co r n 1 x cor111 x. Corl'll.i fmgifrgus frugilegus.

Cofoct1.i 111 0 11 c rl11fa m o ll l·dula.

! 11 c11 (' ica galliac.

Troglodytcs tro glodytc< occiden talis.

T11 rdu ' viscivorus 1•iscivor11S .

Tc r n 1 rc 1 1 . W i n k sele, 1 1 - l \.' -4 'i . Te rv u re n , Op pe m , Vosse m . Terv u re n , D u isburg, Bertem , Leef d a a l , Ster rebee k . Vosse tn . Te n u r e n . Leefda:1 l , \"ossc tn , 1 I u l d rn he r g . Te rv u re n . C lp pe lll . Tcrn1 rc n , Leef d aal , l k rt e rn . Ster rebee k , Vvc z c m heek . l l u l dc n herg. W i n ksel e . Terv u re n , \,V e z e m beek . Te r l' u re n . Ter v u re n , Leef d a a l , D u i s­ burg, Weze m beek . Vosse m . H e r t e lll . Ter l' u re n . Ter\' u re n , Vosselll . Te r v u re n , S t e r rebee k , I .ed­ d a a l , Wezelllheek . Tc r n 1 re 1 i . Te r l' l 1 re n .


- 99 -

1 1 1 de f "crdix

lente.

perdix p ad ix .

Ten· u r e n

Laru s ridibu 11 d11s ridi b u n dus.

B e r te m , 2 2 - 1 1 1 -4 2 .

Colu m ba pulu m bus

p alu m b u.< . Strt'ptopelia t11rt11 r t u r t ur .

Berte m . Leef<laal .

l !iru ndo r11s1i,·a r ustica .

Te r v u r e n

Corvus comix cornix.

-

B e rt e m .

Co!ot'lts r11 o n t· d11 la sp0"111 olog11.< . ,frgitlwlo.; ca n da111 .; curopac11 .i . T u rd11s m u sicu.; m u.;icus . .' ax i co la torq 11 ata h ih cr n a n .< /'h y//o.;cop11s si bil a t rix .

Tc r \' u re n

. 'i' n t li 11 s sp.

Ter v u re n

Chl o r i .; ch loris chloris .

Te r v u re n

Te r v u re n Te n· u re n ( o p h aag, 8 - l \'-4 1 ) . Te r \' u re n

Ter v u r e n ( o p h a a g , 8 - I V-4 1 ) .

Stu r n ll.i v11 lg u ri s u11/ garÎ.i.

Terv u r e n , B e r t e m .

F ri n g i// a coelebs codt·bs.

Te r \' u re n

/:" m bO"i;:,a átrin d/a ci1ri11 c//a.

D u i sb u rg .

l 11 de z o m e r . _.,,. C o t u r n i x cot11 rnix cot11 r n ix.

Leefd ;1 a l .

Stu-pto p dia t 11 r t u r tu rt11r. Coruus coro n c cor o n c.

Leefdaal .

Vo s s e m . Vosse m , D u isb u r g .

Coloeus mon cd11/a sper m ologus. Sturn u s vu/ga ris v u l garis. C ur d u dis ca n n a b i n a ca n n a b i n a .

Tern1 r e n , D u isburg, B e r te m . Vosse m .

r n de herfs t . ll u t t · o bu tco buteo. -. Jccipiter g en tilis gen tilis. C ol u m b a pal u m bu s p al u m b u s . C o rv u s fr u gil egus f r u g ilcgu s . Pica pica galliae. C arr u l u s gla n da r i u s . Parus m a j or m a j o r . THrdus m usicus m usicus. Tu r d u s m eru/a m cru/a . f:'rithacus ru bffula.

Te r n 1 r e n Te r v u r e n Te r v u r e n Te r v u re n Te r v u r e n Te r v u re n Te r v u re n . T e r \' u r e n . T e r v u re n . Te r v u re n .

A n th u s pratcnsi.;. Motacilla /lava fla v a . Stu rn u s vulgaris v u lg ar is . Cardu elis car d u d is . Fringilla coelebs coelcbs . Fringilla m o n tifringilla.

Terv uren. Te n· u r e n . Te r v u r e n Te r v u re n . 23 - X l - 4 0 . Te r v u re n Ter v u re n

H m beriza citrin el/a citrin clla .

cl .

-

De Avifa u n a

\"<l i l

Te r v u re n .

de \\' a r a n cl e .

De observaties h a d d e n p l a a t s park \' a n h e t kas teel te Leef d a a l ,

lil li l

d e wara n d e te ï 'ernire 1 1 , i n het het ter Kamcre11hos te Brussel. i 1 1


- 98 -

\ / otu< dia flat'</ /la l'a . v11lg11ri.< i•ulgaris. C h l o ris 1·hloris chloris . Card11d1 _; can n abina can n abina. h·, n gi/111 codl'h.< coclcbs. Fm haiza citrin c/111 citrin e/la.

St u r 11 11.<

!'." m hcrizu U il ua. l 'a ,·.<er d o m ut ic u s dom esticus . l 'a.<.<l'r 111 0 11 /i/ll l/S 111 0/lf<ill ll.< .

Te rn1 ren . Te r n 1 re n . Te n· u r e n . T e r n1 re n , Leefd a a l . Te r v u re n . Te r n 1 re 1 1 , Weze m bee k , D u i s· hu rg, Leefdaal . \1 osse m . Op pe m , 1 8- V l l l -4(> . Te r l' u re n . < l p pe m .

1 1 1 c l c h erfs t .

l 'adix

padix pndix .

(, olu m ha pal11 111 b11s palu m bus.

l /a11da

<1r1 •1·11.<1.<

arucnsis.

Leef d a a l . \'oss em .

Te r v u re n .

T e r n1 rc n , l .cefda:i l ,

D u i sb u r g .

r11.</1 c11 r11ili1·a. 1 oro11 c r oro n c .

T e n· u re n .

l lin1 11 do C o n • 11.<

T e n u rr n .

C o n • 11.< /mgilcg11.< /mg1frg11>".

Colon1.< m o 11 {'{/ul<1 .<pa m ologu s. l'1ca p1n1 ga/1/1/c.

(;arr11l1u

gla11 d111'1 11s.

f 'cll"//.( 111 <1/0/" lilll/01". / '<1 n 1 .< atrica pi/111>· rh enanus.

ï '11 ulu.< m 11 siu1.< m u sic·u.<. lu rd11 < m crula m nu!a. . '-11x" ola torq11at11 h ibcr11 a 11 .< .

Te r v u ren . Te r v u re n . Terni re n , Lcefd Ja l , Berte m . Tc rn1 re11 , \\'czem hee k . Te n u r e n . Te r l' u re n . T e n u re n , B e rt e m . T e n· u r e n .

\ .OSSClll .

1-,rithacu.< r11 bl'C11!11.

Te rn1 rc 1 1 .

l 11 th 11 ' pr11tc11si.<. . \ f otacil/11 alba a!ba. . 'i!otaolla /lava f!al'a. S t 1 t r 11 11.< v11 !ga r is vulgaris. Cardudi < ca11 11abi11a can nabina. Fri11gt!la codcbs codebs. /- r1 11gilla m o 11 tijl'l ngi!la. / 'lntroph nwx 11i1•1ilis nivalis. !'.' m bcnza ritrin dla citrinel!a.

T e r l' u rr n . T e r \' u re n . Te r v u re n .

Te r v u r e n , Te r v u re n , Te r\' li r e n , Te r \' l1 re11 ,

D u isburg. vVeze m hee k . D u i s b ur g, Leefd:1 a 1 . D u i sb u r g , Leefu aal .

Leefdaal . .3 l - X - 5'5 .

T e r rn r e n , Leefu a a l .

l 'i1 <scr d o n 1 cstic11.< do m t'Sticus.

Te rn1 rc11 . VII ezemhee k ,

Fa ' .'' r m o n t a n u .<

Ter \' u re n .

l' .

De , \\ i fa u 1 1 a 111

li11fro

l ,eefd a a l .

m o 11 ta11 11s. \"<l i l

clc \Xlc i cl c .

clc \\' i n t e r.

b u t rn butm.

f'<'l'dix p nd ix perdix. l t lz cn c 1 1 o c t 11 a vidalii. . llau da ll/'VCl/Sl>" il/"l'Cl/S!S. . 1' 11 thu>· s p . . \ fotuálla s p .

Ter v u r e n . Te rv u r e n . Terv u r e n . T e r v u re n . Te r v u re n , l - l l-4� . Ter n 1 re 11 .


- 1 01 _,,. / 'arus ater ater. Farus c ristat us bru n 11 escens. l'arus palustris longirostris. l'arus atricapillu_; r h e n a n u s . . legit h alos cau datus europaeus. Cathia brach ydactyla m egarh y n ch os. Sitta europaea h assica. T roglodytes troglodytcs o cád en talis. T u r d u s v1 sc1 vorus viscivorus. Turdus pilaris. Tuu/ us aicctoru m . Tu rdu, m u sicus m usicus. Turd11s m erula m eru/a. P h o c n ic11 r11.< ochr11r11s gibrriltaricnsis. f�rith acus ru becula. Fh ylloscopus co//y bi ta co//ybita. Regulus rc'gulus r egulu s . Rt·gulus ignicapillus ign icaplllu.<. l'ru11 ...tla m o dularis m odularis. . \ ! o tac;//u alba alba . . \ f otacilla ei n t·rea cinerea. .'\ .' 11 1 · 11 11s vulgaris v u lga ris.

T e r n 1 re n . Ter v u r e n . T e r l' L1 re n .

Te r v u re n . Te r v u re n . Ter1· u 1 e n . Ter,· u r e n . Ten· u re n . Terv uren. Tervure n , 1 9- 1 - 'i O .

Te r v u re n . Te r v u re n . ··1·c r"· u r e n . Ter\' uren. Tervuren. Ten u r e n , ( m aart ) . Tervuren . Terv u r e n .

Terv u re n . Terv uren .

Te r \' u r en . Te r v u re n .

<:riccoth ruustcs coccoth raustcs cot'{'Oth raustes.

T e r \' u re n .

Ch loris ch loris chlori.<.

Ter\'uren. T e r v u r en .

('°:ttrdu di.< spin us. C,1rduc/i, n111 11 abi11a can nabina. ."cri n us u11u1rius ger m a n iu s . l,)'l.,.h ula pyrrh ula. Lrixia ,·urvirostra curvirostra. Fri n gllla coelebs coelebs. Fringi//a 111 011 tifri11 gilla. /:' m baiza sch oen ic!us sc h oe n iclu s .

Ter v ur e n , 2 5 - 1 - 4 8 .

T e r \' ure n " 1 1 -i ï l'vl . Fe s t raet s .

Te r \' ure n .

Te r v u re n , 1 4 - 1 1 - -1 7 . Te r v u re n . Ter v ure n . Te r v u re n . 1 0- I I I -W .

f->asser d o m esticus do m esticus.

Terv u re n .

f'as.<cr m o 11 ta 11 u s 111 011ta11 us.

Ter\' ure n .

1 1 1 de lente. Podiaps cristatus cristatus. />odiffps rufico//is ru ficollis . . 1 n as p!ath yrhyncha plath yrynch a . . 1 11 11, crccca crccca. /l n us q u erqu edula . . I n as s t r e pera . , ! fl ü; penelope. Sratula clypeata. ·l vthya f uligu la .

Te r \' u re n , 3 0 - 1 1 1 --1 2 . Te r\' u re n .

Ter v u re n . Te r v u r e n . Te r v u r e n . Te rv u re n , 2 3 - 1 1 1 --1 9 . Te r v u re n , 2 l - I l l-49. Trr\'uren. Ter\' u re n .

A y t h y a ferina.

Tervuren.

F u ceph ala c!an gula dangu/11. \ felanitta fusca fusca. Fa/co tin n u nculus tin n u nculus.

Ter\' u r e n , 9-1 \'-4 2 . Te r \' u re n , 2 4 - I 1 1 - 5 "; .

Te rv u re n .


--

l IHI -

l i et park g enaa m d l l crtogi n n ecla l te A u d e rgem e n . i n h e t park te S terrebeek; dit wor d t a a nge d u i d in d e tabel l e n d oor d e nam en Ter­

n 1 re 1 1 , Leefdaa l , ter K a m eren , A u clergem en S terreheek ; in d e vooraf­ gaa n d e tabel l e n hecl o c l cl e n d eze ben a m i nge n , naast a n d ere die men er ook aan treft. h e t gro n d gehied \'a n een gem een te o f , . , rn een wijk met e igen bed e h u i s . hl'. 1\ 1 oor s e l . Jesns E i k

1 1 1 d e \\· i n te r . (: ol v 111 bu." .itd/11111.r. l'odiap." n i grico//i." n igrico//is . l'o dic<'p.c

ru f ico!IJ S ru f 1 c o // i s .

l'h a/acro1·ornx carbo .i/11 c·11 sis .

. i r da1 án cl't'a .

. l 11 as . l 1111s . l 1111." . ·l n as

pcn elope.

. l 1w.c

accuta acc11 ta.

platy r h y 11 c h 11 platy r h y ncha. cl'l·cca Cl'l'Cca .

q 11 a q u ed11/a.

Sp11t 11!11 dypt·ata. . l y t l1 ya fulig11/a .

. 1 vth y11 f nina.

.\ f crgu.c albd/ 11 s .

l 11 .c c r fab1dis.

Cvg11 11.• sp. !fo tm b u t c o b11 trn . l u ipitcr 11i.c11.i 11 is11.i. C1 rc11.c cya 11 c 11s cyaneus. Fa/co ti11 11 11 11 nt!u." ti11 n u n c11luJ' . /?a//u.i a q u atint.< uquaticus. (;,,//1 1111/a ch l o r o p us /ucida. F11!ic11 atra atra. /,ant." ridih11 11 d11s ridib11 11 d11.i. Col u m ba ocnas ocnas. Colu m ba palu m buJ· p alu m b u s . . l t h o1 < ' 11oct11a uida/ii. Strix al1tco aluco. _,J/ccdo atth iJ· ispida.

/'int." viridis viridi.i. f)ry o batt·s m ajor. Oryo batcs m i n o r

h o rtoru m .

C ori•11s coro n c coro n c . C:o r l' u ." frugileg1u frugllcgus.

Colol'lu m o n cdula s p a m o l o g11 .c . l'1 ca pica g all i1ll' . Garr11/uJ· glan dariu.i . ft//'UJ' lllll/01' lllCIJOr.

l'11r 11s caerulcus cacr11/n1 .".

Te r v u re n , 1 4- 1 1 -4 6 . A . Opd e n ho sc h . Te r v ur e n , 2 1 - 1 1 -i ï , 1\ . Opd c n bo sc h . Te r v u re n . Te r rn re n , 8 - 1 1 1 - 5 0 ; 1 4- 1 1 1 - 5 0 . Te r v u re n . Te r n1 re n . Ter v u re n . Te r v u re n , 1 9- 1 1 1 -4 9 . Te r v ur e n , 9- 1 1 1 - 5 0 ; 1 4- 1 1 1 -5 0 . Te r v u ren , 2 9- 1 -4 9 ; 9-l f l -5 0 . Te r rn re n , l 9 - 1 1 1 - 4 'i . Te r n1 re n . Te r v u re n . Te r n1 re n , ï - 1 1 - 5 (> . Te r v u re n , 2 Ci- 1 -4 2 . Te r v u re n , 2 Ci- 1 -4 2 . Te r v u re n . Te rn1 rc n . Ten· u re n , 1 ï- 1 1 -4 (> . Te r v u re n . Ten· u re n , 2 6- 1 - 5 8 . Te r v u re n . Te r n1 ren . Te r Y u r e n . Te r v u re n . T e r v u re n . Terv u re n . Te r v u r e n . Te r v u re n . Te r v u r e n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n , Leef<laal . Te r v u re n . Te r v u re n . Te rn1 re n . Te r v u n: n . Terv u re n .


- 1 03 -

Turdus m uj·1cus m u s1cu.; .

Ten· u re n .

Turdus m eru/a m er1.- la.

Terv u r e n , Ster rebee k , t e r

Saxicola torq uata h ihcr n l/nj- .

T e r v u re n .

Ka m e re n . P / w cn icuru s p h o eni c u r u s p h o enic u ru s . Phoenicurus och rurus gibraltariensis. L uscin ia m cgar h y n c h ll nu 'gllrh y l/ ( h a .

Terv u re n . Ter v u re n , S t e rrebee k . Terv u r e n , S t e r rebee k .

1-'t·ithacuj· r u bec u la .

Te r v u r e n , Leefd a a l , t e r

1

Te r v u r e n .

K a m e re n . 11std/a

naevia naevia. . ! ( ; ocepha/uj· scirp ac . · us scirpaceus. . / (I ocepha/uj· p al u stri;. O(

I f i ppolai; ictaina.

Svlvia

Te r n1 r e n , S t e r rebeek . Te r v u r e n , S t e r rebee k . Terv u re n .

atricapil/a atricapilla.

Te r 1· u re 1 1 ,

Leefd a a l , Ege n ­

h o v e n , S t e r rebee k .

Sylvia horin borin .

Tcn· u re n , Lee fdaal , S t e r re-

S y l v ia co m 1n u nis co m m u nis"

Te rv u r e n , St e r rebee k .

bee k , t e r K a me re n . S"f l'ia curruca curruca.

Te r v u r e n .

l 'h ylloscop11j· c o llyb i ta collybita.

Te r v ur e n , Leefdaal , Ege n ­

f' h y// OffO piu j·ibilatrix. l'h vllo>"Cop u s tro c h il u s troch ilus.

Te r v u re n .

f?cgulus reg u l u s regulus. /�, gulus ign ica p ill u s ignicapillus. ,\ f 11.•cipa J· tria ta striata. 1"°1 U' du/" h ypolcuca h yp oleu ca .

l 'ru n clla m odularis

mo

d ula ris.

h o v e n , t e r K a m e re n . T e r \' u r e n ,

Lee f d aa l ,

Egen h o v e n . Te r v u re n . Terv u re n . Te r v u re n . Te r v u r e n . Te r n1 r e n , Leefd a a l , S t e r re­ bee k , ter K a m e re n .

·J n th us trivia/ij· trivia/is.

Te r v u re n .

Motaci//a alha alba .

Te r l' u re n , Leefdaal ,

\ lotacilla ci11 erea ci11 ffea. /, mius excu bitor excu bitor.

Te r v u re n . Te r v u r e n . Terv u r e n , ) - V-4 2 ; 2 4 - I V - 'i 'i

S 1 1Jr11 u s v u lga ris v u lga ris .

Terv uren.

Cc•ccoth raustes coccoth raustes coccoth raustes.

T e r v u re n . Te r v u r e n , Lee fdaa l .

,'. f otacilla

/lava /lava.

(, h loris ch loris chloris.

Ster rebeek .

K. Vandenplas.

C.irdu dis spin us.

Te r v u r e n , 2 1 - 1 1 1 -4<> : 2 3 - 1 1 1 -4 9 .

Card u elij· can nabin a can n abina.

T e n u re n .

S1 rinus can arius germanicus. Pyrrh u/a pyrrh ula.

Ter v u re n , Lee fdaal . Tervuren.

Fri n gilla coelebs code 1·s .

Te r v u re n , Leefdaal , St e r re-

Fri n gilla m o n tifringilla.

Te r n 1 re 1 1 .

i 'a..-ser do m esticus do m esticus.

l'11sser m o n ta n us m o n tanus.

bee k , t e r K a m e re n . Te r v u re n . S t e r rebee k .


- 1 02 C<1lli 11 ula

chloropus lucida.

r:ulica <1/ra atra.

( Ïwradri11_; h iaticula. C ll ilradrius

dubi11s

curonicus.

Ycolorax ru;·ticola rustic o la .

l .1 m os<1 lim osa lim osi/ . ·1 1 1 11 ga och ropus. '!' r in ga tota n 11s. J " ri n ga

h y polt:ucos.

l.1m1s r id ib u n d u s ridibu n dus. '

h lido n ias n igril 11igra. oen as oenas.

Ter v u re n ,

Ster rebee k .

Te r v u r e n . Te r v u re n , 29- \'-59 Lom h:m:J . Te r v ur e n , 1 0. 2 0- V l -5 0 . Te r v u re n . 2 2 - 1 1 1 - 5 3 K . V a n d e n pl a s , M . R o m bo u t s .

Te r v u re n , 2 4 - 1 1 1 -5 0 . Te r rn re n , 2 6- 1 1 1 - 5 ) ; 3 0 - l l f -(10 . Te r \' u re n , 7 . 8 - V - 4 7 . Te r v u re n . Tc r \' u re n , 3 - 1 V-4 9 . Te r v u re n ,

1 4- V l -5 4 .

C:u/11 111 ba

l:olu m ha palu m b u s palu m bu.; .

Ter v u re n . Te r v u re n , Leef<l a :i l , S t e r re·

Strt'pto p t'lill lllrtur turtur.

Te r v u re n .

bee k, ter K a m e re n .

! . 1 1 c11/11s can ortu canorus. ï vtu alba .

.\ trix aluco

al

u co .

llado allh is ispida.

/ '1 c fü uiridis

v ir idis .

.' l r v o hatcs m ajor.

!Jryo batt's m in o r hortorum .

tor q u illa torquilla. l lim 11 do mstica rustica. O di c h o n urhint u r bica . 1\1 p a r ia riparia riparia. r Ji iolus oriolus o r iolu s . (.' oruus coron e c o rc n e . Corvfü frngilt:g1u frugilegus.

/ \ ' /IX

Colocu.; m o n cd11/a sp c r m ologu s .

! 'I l 1: {'ica galliac . ( ;,!1 nil11s glan darius. l '1. n1s 111 <11or major. f ' u 11 1 s cal"!" u le u s caeruleus. l'aru.; all"/" alé'r. Pants cristatus bru n n escens P<1ru.< palu stris

longirostris.

1'an1s atricapillus r h c n a 11 us.

. !cgirh alos caudatus t'u r opaeu s . Ct rth ia b r ach ydactyla m egarh y n c h os. S1ttu

curopaca

h assica .

"f " ro glodytl'.< tro glodytt:;· occidcntalis. / ' u ; ·du_;

l'l ff/ V O / "/I S V I SC/ VOrus.

/ ' u r d 11 _; fficctoru 111 .

Te r v u re n . Te r v u re n . T e r v u re n . Ter v u re n . Te r v u re n . Terl' u r e n . Ter\' u re n . Te r l' u re n . Te r v u re n . Ter v u re n , S t e r rebee k . Terv u r e n , S t e r rebee k . Ter v u re n . Te r v u re n , S � e r rehee k . Te r v u re n , Leefd a a l . Ter v ur e n , Ster rebeek , ter Kameren. Te r v u r e n . S t e r rebee k . Te r v m e n , S t e r rebee k . Te r l' u re n . Te r v u re n , S t e r rebee k . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u r e n . Terv u re n . Te r v u r e n , t e r K:i m e re n . Te r Y ure n , Leefd:ial , Sterrebee k , ter K a m e re n . Ter v u re n . Terv u r e n , Leefd aa l , Ste rre­ bee k , ter K a m e re n .


- 1 05 !:c'uxico/a torq uata h ib a n a n s .

P h o rn ic u r u s

p h o e n ic u r u s p h orn1curus.

gi bral t arie n sis . m e ga rh y n ch a m ega rh y n l lw . l'.rithacus r u b e c u la . Locu>·tdla nae via naevia. . ·1 croceph alus scirpaceus scirpaceus. . 4 croceph alus palustris. l!i ppolais ictn i n a . Sylvia atricapilla atricapilla. Ph oenicu rus och ru r u s

L u sc i n i a

Sy lv ia borin borin . Sylvia co m m u n is co m m u n is.

Sy l v i a curruca curruca. Phylloscopus col!y bita collybita. f ' h yl!oscopus sibilatrix . Ph ylfogop11s trochilus troch ilus. R,,gulus rcg u l u s regu/us. N< gu/us ign icapillus ign icapillu s . M usicap a s t ria ta stria t a . P m n el!a m odularis m od u la ris . . ·/ n t h u s trivia/is tri1•ia/is. Motacilla alba alba. .\1otaci/la ci 11 aea cin ert'a.

i\ / o tacil/a /la v a /la va . v u /garis .

Te r l' u re n .

Terv u r e n , :\ u J e r ge m . Ter ni re n . Te r v u re n . Te r v u re n .

Terv u r e n . Terv u r e n .

Te r v u r e n . Ter\' u r e n . Te r l' u re n . Terv u r e n .

Te r v u r e n .

Te r v u r e n .

Te r v u r e n . Terv u re n .

Ter\' u r e n . Te r l' u re n , t \ u J e r ge m . Te n· u r e n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r \' l 1 re n , , \ u d c r ge m . Te r v u re n .

Coccot/2 rau�·tc.; coccoth raustcs coccot/1 u111 s t es .

Terl' u re n .

C h /oris chl ori s c h loris .

Sa1 11 us can arius g a m a n ic u s .

Pyrrh u/a pyrrh ula.

Terv u re n . Te r v u re n .

Te r v u r e n .

Te r v u re n .

Loxia cu rvirostra curvirostra.

Te r v u re n , 2 2 - V l l - 5 9

Fri ngil!a codebs coelebs .

Terl' u re n .

l 'asffr do m n tic u s do m esticus.

l 11

Lomba rJ . Te r v u re n .

clc herfst.

l'odiceps ru f ico /lis ru f icollis .

Te r v u re n .

. ·lrdrn cin erca cin erea.

. I n as pla ty r h y n ch a

Terv u re n .

Aythya ferina.

Terv u re n . Te r v u re n , 1 -X l l -4 1 .

platyrhyncha.

S o m ateria m ollissi m a m ollissima. A l e rgu s serrator. Mergus m erga nser m erganser. Pan dio n h alietus. Callin ula chloropus lucida.

,_

Te r l' u r e n .

s · u r11 11s v u /g an s

Cardu dis cardudis can n abina.

,

Te r l' u re n . Ter v u r e n .

F ulica atra atra. Tringa h yp o l e u c os. Ph ilo m ar h us pugriax pugnax. Larus ridibu n dus.

Terv u r e n , 1 8 , 1 9-X l l -5 5 . Te r l' u re n , 4-X I I -5 5 .

Ter v ur e n , 1 4 , l 5 -X l l -4 1 .

Te r v u re n , 3 0-X l -5 6 . Terv u r e n . Te r v u re n .

T e rv u r e n , 2 6- I X -4 2 ; J 6-X-40.

Te r v u r e n , 1 1 , l 2-X-4 9 . Terv u 1 en .


- llH -

ln

de

zom e r .

f '(J rliaps rn ficollis m f i : olli.< .

l / {fra cin t'l"l"ll cin crnt. / x: J brych 11 s l}/ i 11 11 t 1 1 .< m i 11 11 t 11.< . J 1111s pl11tyr h y n c h 11 platyrh y 11 c h < 1 . hd< o .rn b b 11 tro .<11 bb11 tr o . h1!t o ti 11 11 11 11 c11/11s t1 11 11 11 11cu/11.< . ' , a//i 11 11/a chloropu.< lu cid1 1 . /- 11/c11 atra a tn1 . ( . h art1dn 11.i d11bi11.< utro11 1 c 1 1 s . ï"1 l !l ga u < h ro p 11 s . /'r i n ga cry t h ro p u s . '/ "1·/ !l gil h vpolutcos.

Te r v u re n , '5 - I X - 4 8

1'. . \l a n d e n p la s .

T e r n 1 re n . T e r v u re n ,

l (J- \T l l l - 5 4 ;

\ ' l l 1 - 'i 'i . T e r n 1 re n . Te r \' u re n .

T e r v u re n . Te r v u re n , 2 1 , n - V l -'i l l . Te r v u re n , 1 6- V l l -·1 2 .

T e r v u re n . 2 n1 1 I 1 -4 7 . Te r v u r e n .

1 " ' " " .i .

Te r v u re n , 2 8 - \ ' 1 1 1 -4 0 .

Col 1t l}l b<1 oows oc111u. 1 .' ol u m ba pa/u l}l bu.< pt1!11 111 b 1 1 .< .

Te r v u re n .

1 t rcptopdit1 t11rt11r 111rt11 r . ' .' u t 11/11s cc1 11 or11.< c11110r11 s . / t h 1· 11 t· 11oct11 t1 i•ida/1 i . S ! ! ' I< ' al11co alt" o . .' / 1 c d o t1ttl1 1 s 1 spidt1 . />.1 < " -'· virldi.\· l'iridi.c ! ) /'\• O billl'.i 1 1 1 < 1 )01'. ,'), r oblltt·s minor h ortoru m . l \ ' 1; x /Ol'</ ll illa torqui//a . / l n 11 11 d o r11.<tict1 rustica. / , dic / 1 0 11 11 rbica urbica. /\: /Jt1ria rip<1rit1 ripa n a . r lr10/us orio/11s oriolus. Cr; rz •11.< coro n c coro n c . 1 , c. r i. · 11 < frn gilcg11.< frug1frgus. C'olrn 11.< m o 11 t'l!ult1 .<pcr m olog11.< . J '! ( t: f>iw galli<1c. ( ; , u ni/11s g/<111 dar/ lls. Ï 1ll/"ll.' lll il)O/" /11 !./)0/'. /'<11 11s cucr11/c11s u1CT11in1 .< . l'11r1 1 " <1tcr u tcr . /'. ·r11s pa/11 stris /0 11girostris. i'c:ru.< atrirnpillus rhenanus . . l :·git/1 <1/w "'u datus 1·11 ropaeus. Ccrth it1 brach ydactyla m cgarh y n c h o.<. Sitta n trof>t1<'t1 h as.iica . / "ruglorly t1·s troglodytcs occitf<- 11 111/i.< . f ' : t ,·du."- iii.fci t1on1.,· t1!J·( ·ivor1H. f' 11 rd11s cricctor11 111 . F11rd11 s m u s1cu.< 111t1s1c11 s . T11 rd11.i m cr11/a m cr11/a . •

'

T e r v u re n . Te n u re n , j J . \' 1 1 1 -· B .

Te r v u re n . Te r v u re n . Terv u re n . Te r n 1 re n . Te r n1 r e n . Te r v u re n .

Te n · u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n .

Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n .

T e r v u re n .

Te r v u re n , Lee f d a :1 l . Te r v u r e n . Tern1 ren.

T e r v u re n .

Te r v u re n .

Te r v u r e n . Te r v u re n .

Ter v u r e n .

Te r v u r e n , i\ u d c rge 1 n . Ter v u r e n . Te r v u re n .

T e r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n .

Te r v u re n , 1 - I X-4 � .

Te r v u re n .

1 4- 2 2 -


- 1 07 Py rr h ula pyrrh ula.

Te r v u re n .

Fringilla co clc b s c o e!e b s .

Te r v u r e n .

Fri ngil/a m o n ti/ringilla.

Te r l' u re n .

Passer do m esticus do m cstic u s .

Te r v u re n .

Passer m o n ta 11 11.i m o n ta n u s .

Te r v u re n .

c.

-

De 1\ \ -ifa u n a

\ ' <l i l

het

Hos .

D e ohs e n a t i cs hadden plaats in h et S o n i ë 1 1 hos e n i n h e t bos v a n � T o o rsel o p cl c gem cen trn Terrn re n , A u cl e rge m e n D n is b u r g ; ook in h e t l l ogen l i o s , C ru hbenbos e n l\: i n clcrcn bos op Everberg, mede in het \ \ ' eehcrgbos op Lecfcl a <1 l . op cl c haan naar l'\ ccri j s c . I n cl c w i n ter . . l 11as platyrh y n c h a pla ty r h y nch a . B u tco b u teo b11 teo .

Coi u m ba palu 111 b11s p alu m b u s . Uryobatt's

m aj or.

T e r \'l t re n , Lee fch ;:i l . Ten· ur e n , f-: , · e r b e r g .

Corv11s coro n c coro ne.

Tc r \' l1 r e n .

Colocus m o n cd11/a spcr m oLogus .

Te r v u re n .

Pica pica galliae . Carrulus glan darius.

1

'ams m ajor

major.

Te r v u r e n , !\ u d e r g e m . Te r v u r e n , Te r v u r e n , Te r v u re n . Te r v u re n .

ater.

/ '11ruj· palustris lon gir ostris . /'arw atrirnpillus rh enan us. . lcgith afos caudatus t'U ropac1J.i. Sitta cu ropaea h assica. Certh ia bracl1ydactyla m egar h y n ch os . Troglodytcs troglodytl'S occidcn ta/is. Turdus viscivorus viscivorus. Turdus ericctoru m . Turdus merula m er u la . l:"ritl1 acuj· rubecu/a. Ph ylloscopus col/ybita colly bita. Regulus regulu s reg u lu s. Rcgulus ign icapillus ign ica p ill 1u . Pru n e/la m odularis m odularis.

D u i sb u r g ,

E v e rberg.

h1rus C11tT ul cus caeruleus. ata

D u i sb u r g ,

A u J e rge rn .

/'arus

l 'arus er/status bru n n escens.

Te r \' u re n . Te r v u re n .

Te r \' u re n , D u i sb u r g . Te r v u re n .

Te n· u re n , Moorsel . Te r v u re n .

Te r v u re n , A u d e r ge n 1 . Te r v u re n .

Te r v u re n , Moorse l . Te r v u re n , Moo rsel .

Te r v u re n . L•·r fd a a l . Te r \' u re n , 1\loorsel . Te r v u r e n . Te r l' u re n . Te r v u re n , D u i s b u r g . Te r v u re n . D u i s b u r g . Te r v u re n .

Stumus vulga ris v ulga ris .

Ter v u re n .

Coccoth raustl». coccoth raustes coccoth/'C/ustc.i.

Terv u r e n .

Carduelis spin us.

Te r v u r e n .

Cardu elis fla m m rn ca bare t .

Te r v u r e n , 2 , 8 - 1 - 4 9 .

Pyrrh ula pyrrh u/a.

Te r \' u r e n .

Loxia le uco p tera bifasciata .

Te r v ur e n . 2 - 1 --1 9 .

Fringil/a coe/ebs co ele bs. Fri ngilla m o n tifringilla.

Te r v u re n . Te r v u re n .


- 106 ( 'o/11 111 /!i1 oc11 11s ocn a.- .

('olu m />11 p i il u m lm .i p11/u 111 bu .i . . l t h ou· 11 0! t : w 1 •idt1/1 1 . ,' t u x 1 il u ! o 11/u ! o . J/ccrlo a t t h is isp1 da. /'1u1.i 1 • i n d1 s 1·iridij·. I > r )'uht1tc.i 111t1jor. f h )' o batc.i m i n or h o r t oru m . l l l l'u n do 1ï1.<t1ca rustica. I hli( h o 11 urbirn u r b ica . C u r l' u .c / m gll i · g u .i frugilcgu.i .

Terv u re n . Terv u re n . Te r \' u re n . Te r v u re n . Te r v u r e n . Te r v u re n . Te r \' u rc n . Te rn1 rc 1 1 . Te r v u r e n . Te r v u re n . Te r v u r e n .

C o n • 1 1 s coro/1 1' coro 11 1'.

Tern1 rc n .

C'ofocu.i 111 0 1 1 ulu!t1 .if)( r m ologuj· . !'1ca ;>irn galliac.

Ten· u re n .

( ,' i1rr 11/us glan darius.

Terv u re n .

f'11iïl • IJ/il/UI' 111 !l/OI'. /'<1n1.c u1cnt!c11.i cacrulcus. / ' 1 1 1 ï 1 s t1fcr arcr.

l 'i 1 1 ï 1 .c

<

ri" 1at11 s bru n n cscens.

l '1 1 1 ï 1 .• p a/ 1 1 .c t r i.,· lon girostris.

Te r \' u re n . Ter\' u r e n . Terv u r e n . Te r v u re n . Terv u re n . Ter v u r e n .

I 111ït • a r r irn p i!l u .i r h c n a n us .

Te r v u r e n .

. l cg 1 1 /1 alo.c ca u datuj· 1·11ropacuJ· .

Te r v u r e n .

Ccrtlu 1 1 lm 1ch y dactyla m cgarh y 11ch o.i .

Te rv u re n .

Sitt11 curopt1«t h as.,ica .

/'rogfodytc.i t rogl o d y t c.i occidcn talis .

'f ' 1 1 r d t t .i l 'ÎSC! l'OlïlS l ' Î.icÎl'O/'ll S . ·1 1 1 1 du .,- criu·ton1 112 . f ' 1 1 1tfu -'- 111 11.i/CU.i

/l/ US/ C U S .

ï '1 1 rd11 i pt!t1rÎ.i.

T1: rd11.i m cnt !a m cnda.

l ' h o n1 1 01 u 1 .i o cl1 n 1 n t.i gibraltt1ric11j·is.

/ t l .i( 1 1/ ('i/ 111 cgt1rh y 11 c l1 t1 m cgarh yncha.

l � ri1!i t1ut.i r11 bcc11/a.

\ 1•/1•111 a1rict1pilla atricapilla.

l ' h \'//u_,( 0(>11s rn lf y bita collybita. l 'li \'lo.i1op11 i t ro ch i/u .i troch ilus. !.:Cg11/11.i criJït1t11s < ristatus. /�cg11/11.' 1g11 icapil/11.; ignicapillus. l 'n 1 11 d/11 1 1 1 o d11!t1ri_, m odularis. / 11 1/1 11 .' ·'P · \ / o tt1ci//,1 alba alba.

Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u r e n . Te r v u r e n . Te r v u re n . Te r rn r e n , � h -X l -· B ; 1 8- X l -4 9 . Te r v u re n . Terv u re n . Terv u r e n , 6-X-4 � . Terv u re n . Ter v u re n . Terv u re n . Terv u re n . Terv u r e n . Te r v u re n . Ter v ure n . Terv u re n , 1 9-X-40 ; � , 1 2-X l -4 9

Terv u re n .

\ I ott1ciflt1 ci11 crca cinerea. h' o m b ycil! t 1 gt 1 rr u l us garrulus. . \ t1 1 r 11 11.i 1•1t!gari.i vulgaris. ( ' o n ïJth rt111 ., 1c.i co c c o t h ra ust cs coccoth rau.ctcs .

Terv ure n . Tervuren, 2 7-X I -4 1 .

C h lori.c cli lori.i chlori.i.

Te r v u re n .

Ct1rdu dis c a 11 11 a b i 11 a ca11 11 abin a .

Cardu di.• spin u s . Scri 11 u s ca11 11rius ga m a n icus.

Terv u r e n . Te r v u re n . Te r v u re n . Ter\' u re n . Te r v u re n .


- 1 09 Sylvia burin bori 11 .

Terv u re n , Moorsel , D u i s b u r g .

Sylvia co m m u n is co m m u n is .

Tern1 re n , Moorsel , D u i s b u r g .

S ylvia curruca cu nïtca.

Te r v u r e n .

Ph ylloscopus colly bita collybita.

Te r v u re n , Moo rse l , D u i s b u r g ,

Ph y/logopus sibilatrix.

Terv u re n , D u i s b u r g .

Ph ylloscopus troduh1J· troch ilu s .

Terv u r e n , Moo rse l , D u i s b u r g ,

Regulus regulus rt"gulus.

Terni re n .

Reg11lus ign icapillus igl//á1 pil/11.; .

Te r v u re n .

] ,ec f<l aa 1 .

E v e rbe r g .

E\·erherg.

,..-

Fiadula h ypo/mm l1 ypolcu rn .

Tc r \' ll r e n , 2 5 - 1 \ '-4 1 ; D u i s ­

l'r11 n dla m odularis m odularis.

Tc r n 1 r e n , M oo r s e l , A u d e r ­

A n th 11 s trivia/is tr i v ia/is .

Te r v u re n . Moorse l , D u isbu rg,

A f otacilla ei n crca cin crca.

Te r v u re n .

Stu rn u .; vulgaris vulgaris .

Te r v u re n , D u i sb u r g .

bu r g .

1 8 - 1 V-4 1 .

ge m . Lee f d a a l , Everbe r g .

C occoth raustc< coccoth r1111.<tc.i coccoth ra11.<1c.;.

Te r v u re n .

Ch loris ch!ori.; chlori.<.

Te r v ure n , /\ f o o r>cl . O u i s b u r g . Tc r \' l l ren . � ü - 1 1 1 -4 4 .

Card11 clis .<pi n u .< . Seri n 11s can arius gcr m a n ic11 s .

T c r \'1 1 re n .

l'yrrh u/11 pyrrh 11/a .

Te r v u re n , Moo r s e l , D u i sb u r g .

Fringilla roddJs coefrbs.

Te r v u re n , Moo r se l , D u i s b u r g ,

F m beri-::: a citrin dla citrin ella .

Ter v u re n , Moorsel , D u i s b u r g .

l'asser m o 11 ta 11 1 1 s m o n ta n u s .

F. v e rberg, t\ u dc r ge m .

1\ foorsel .

ln clc zomer. Per n is a p ivonh apivorus.

Te r v u r e n , 4 , 8 - \1 1 1 -4 0 . Nee r i j se , H a ga e rtbos,

Falco .<u b b u tco subbuteo.

Te r v u re n .

liu tco b u teo bu teo .

2 7-V l l -49 B e r g i e r s .

éolu m ba palu m bus palu m bus.

Te r v u r e n , Lecf<l aal .

Streptopelia turtur turt u r .

Terv u re n , Moorse l , Leefdaal .

Strix aluco aluco.

Terv u r e n .

Cuculus can orus can orus.

Lecf<l a a l .

Pieus viridis viridis.

Terv u r e n , S t u k k e ! .

Dryobatc.; major.

Te r v u re n .

lliru n d o rustica rustica.

Te r v u re n . S t o k k e l .

O riolus oriolus oriolus.

Moorsel ,

Corvus coro n e coro n t' .

Terv u re n .

D u i sb u r g .

Co!ot·uJ· m o n cdu/a sper m ologus. f'ica pica galliae.

l ,ce fdaal . Terv u r e n , Moo rsel , Stokkel .

Carrulus glan darius .

Te rv ur e n , Moorsel , D u i s b u rg,

f'arus m ajor m ajor.

Te r n1 r e n , Moorse l .

Pa r us ca er u leus

Te n· u re n .

l ,ee fd aa l . caer ul e u s .


- 1 08 -

] 11

clc

l Cl l t C .

. l 11 <1.< pl a 1 v r h y 11 d111 platy r h y nch a . 1!11/t"o b 1 1 1 c o hulco. F a/, o ..-11 blm 1co ..-11 b b 11 tt·o. Cc1ll/ // 11la chloropus l11cida.

s , oio pax

r tt s t i<

ola r11.ilicola .

Co/11 1 1 1 ba ocnas o en a s .

Te r v u re n . Te r v u r e n . Te r v u r e n . Terv u re n . Te rv u re n , 1 7- \'--1 6 . Te r v u re n .

Col11 111 ha palu 111 /){{ s p al 11 1 11 b u s .

T e r n.1 re n , 1\ l oo r s : l . E. , · e r be r g .

S1up1opclia 111 rlttr 111rtttr.

,'vl o o r s el . D u i s b u r g .

(' 1({ 11/11 ..- Ci/110/'ll.i

T c r n 1 re 1 1 1 1\ l o o r s e l , D u i s b u r g ,

U/11 0/ïl S .

S1rix 11/1({ o a/11(0. .

/.. 1 0 OlllS 0111 .i .

/ 1 1 0 1 ..- l'iridis l'iridis.

/ )r \'fJ b,1tcs m a1or.

D u is b u r g .

Lcdd : 1 a l , E v e rbe r g . Tcrn1 re n . Te r v u re n , 8 - V--H> ; � - V--1 8 . Te r v u re n , E v e r b e r g . Te r v ure n , l\f o o r s e l .

O riol11 s oriolu ..- orio/11s.

i\ foor•;�J .

Cor1 • 11 ..-

Te r v ure n , ;\ l oo r se l . D u i sb u rg .

coroll<'

(Oro ne.

l 'in1 /'" a galliac.

Te r \ 'L 1 re11 , Moo rsel , D u i sb u r g , r\ u d e r ge rn .

c : 111nt!11s gla n darius.

Tc r ni r e n , Mo o r s el , E v e r b er g .

/ '11r11s 111 a1or

Te r v u re n , l\ l oorsel . 1\ u d c r ­ ge1 1 1 , l� \ - e r b e r g .

major.

D u i s b u rg .

l 'c1n1 ..- c11cr11!t ·11 j· caeruleus.

Ter n 1 re n , J\ l o o r sc l , r\ u d c r

/ ', i n t .• alt r ater.

Te r n 1 r e n , J\ u d c rge 1 1 1 .

f ',1n1 ..- cris la/11 ..- bn1 11 11escens.

Te r v u re n , D u i sb u r g .

f 1111ï1 ..- pal 11 ..-1ri..- Ion girostris. ! '111 " 11 ..- ctlrica p1//11s rhcnanus. . 1 <-git!wlrh u111 dat11s c11 ropaeus. St ttc1 ( ' / l r o />m'<t !wsj·ica.

gc rn , h c rbcrg.

Te r \' u r e n .

Tc r \' u re n . Tcr \' u r e n , Mo o r s e l . Tc r n 1 re n , A u d c r ge m .

C1Tlh ic1 brach ydactyla nu 'garh ynch os.

Te r n 1 r e n , Moo r s � ! , D u i sb u r g ,

Troglo d ) ' l c..- lroglodytcs occidentalis.

A u < l e r ge m . Te r \' u re n , Mo o r s e l .

T11 nl11 ..- 1 • 1 .1 n 1 •orus viscivorus.

·r u u/11 ..- criccloru m .

"f"11 rt/11_, 1 1 1 /L\/CUS 11/ US/CUS. T11 u/11 ..- 11 1 c r 11 /a m er11la. l ' h o c 1 1 1 c 1 1 n 1 ..- pl10c11 ict 1 1ï1s ph oenicurus. / 1/1 oc11 in1 1 1 1 _.- och r11r11s gibraltariensij·.

J . 1 1 « ' '" '"

111 t

gurh y n c h a m cga r h y n c h a .

/:"ri th ac11.• r11 bec11/a.

Loc11 stdla n acvia 11at·vi11. Sylvia alricap_.//a •1 'ricapilla.

Te r v u re n , A u d e rgem . Te r v u r e n , M o o rsel , D u i s b u r g ,

A u<lerge m . Ter v u re n , Moorse l . Te r v u re n , M oo rsel , D u i sbu r g , Au<lerge m . Te r v u re n . Terv u r e n , Moorse l . Te r v u r e n , Moorsel , D u isburg. Ter v u r e n , Moorsel , D u i sb u r g , Everbe rg, A u d erge m . Te r v ur e n , 2 - Y - 4 9 . Terv u re n , Moo r s e l , D u i s b u r g , Leef<laal , A u <lerge m .


- l i l Pants caerulcus caeruleu s .

Te r \' u r e n , Leefdaa l .

Parus atcr ater.

Terv u re n , L e e f da a l .

Parus cristatus br11 11 n esce11s. Parus palustrÎ.i /o n gir o s tr is . A egitlwlos ca u da t u s t'uropant.• .

Te r l' u re n .

Sitta europarn h assiw.

T e n u re n .

Certhia brach y dacty la m egar h y n c h o.• .

Troglo dy tcs t ro gl o dy t es occiden tali.i. Turdus ericetoru m .

Tu r d u s m er ula m cr ula .

l�rith acus ru bffula. l?egulus rcgulus regu/us.

l?egulus ig n irnpillu J· ig11ica,"Ji/lus.

Pm11 dla m od11/11ris m odula ris . Stu r nus v u lgariJ· v u lgar is . Chloris ch loris ch loris . Cardu dis spinus. Pyrrh ula pyrrh ula. Fri ngilla coehbs COt'hbs.

Fri11gilla m o n t i/ri n gil/a .

f.

-

De 1\\- i fa u 1 1 a l 1 1 cl c

\ " <l l l

T e f\' u r e n . Tcrn1 ren . Ten· u re n . Te rv u re n . i\.loorsel . Ten· u re n , Moorse l , Leefd a a l . Te r v u r e n , Moorse ! , Leefd a a l . D u i s b u rg. T c n· ur e n , D u i s b u r g . Tern1 re n .

Ten· u re n . Te n· u re n .

Te r v u re n .

T e r v u re n . Te n· u re n , Lee fda::d .

Te r n 1 r e n .

cl e \Vegen .

win ter.

Parus m a;or 11i a1or. Pants cacruleus caauleus. Paru.i palustris longirostris .

Te r \' u re n .

Terv u re n .

Te r v u r e n .

Sitta europaea h assica.

Saxicola tor q ua t a h ibcr11a11 s .

T e r v u re n . Te r v u re n . Vosse m , 1 ) - 1 1 1 --1 8 ;

F.rithacus r u b ecula.

Te r v u re n .

Pru n ella m odularis m odularis.

Vosse m . V o s se m .

Parus atricapillu s rh e n a n u s . -

Te r v u r e n , D u i sb u r g .

A n t h UJ. pratensiJ·.

Coccoth raustes coccoth rauste.• cocco t h raustc• .

Te r v u r e n .

Cardu di.ï spin u J·.

Lee fdaal.

Cardu di.ï /la m m ea <abarl"I.

Terv u re n , 2-9- 1 - 4 9 .

Frin gilla coelebs codebs.

F m bcriza cit rin ella citrin el/a. Passer do m esticus d o m esticus. Passer m o n tan us m o n tanus.

In cl c

Vosse m , Leefdaa l . Te r Y u re- n , Vosse m . Te r v u re n , Vo s s e m .

T e r v u r e n , Vosse m .

lente.

S trep to pdia turtur turtur.

Terv u re n .

Cuculus can orus ca n orus. Hiru n do rustica rustica.

Terv uren.

Corvus coro n e coro n e .

Te r v u re n .

Coloeus m o n edula sper r. 1 0/ og us .

Te r v u re n .

Garrulus glan darius.

Te r v u re n .

Parus m ajor m ajor.

Te r v u re n .

Terv u re n .

1 'ï - l l l - 5 l l .


- 1 10 -

alff. bru n n i·scens.

l 'c1r11 s

atcr

/ ',11ï1.;

cr i J· 111111s

l'aru.i a1ric11pl!lu s rl1 cn a 11 1u . . ; , gitlwlo.; uw dallls 1·11roracus . S 1 1 1 1 1 1 11ro/nn1 h 11ssiu1 .

Ccr1h i11 b rach y dactyla m cg11rh y n c h o.'. Trog/odytc.i trog/odyll's occi d e n talis . T11 rrl11.' 1•isci 1•01ï1;· ui;D VOrtH . T u rd11.' cricctolït lll .

Te r \' u re n . Te r \' u re n . Te r v u r e n . Te r n1 re n . Te r v u r e n , D u is b u r g . Te r v u re n . Te r v ur e n , Lee fJ:d .

Ten· u re n . Ten· u re n .

T u rd11s 111 cnt!t1 n1 1nt!a.

Te r v u 1 e n , l .eefdaa l .

l ' h o c11icu 1ï1.i p h o c n int/ïtJ· ph o o1 in1n1 s .

Te r v u re n , St o k kel .

l .11.iá11 it1 m 1·garh y n c h a m egarhyncha. / :'ritlwut.' ru bcc11/a. l l ippo!ais ictcr i n a ictai n a . S_1 / l '/,1 111rici1j.:lla

11tricapi//a .

.\ \ I !'1t1 /•on 11 b u r i n . .\ )'f l'i11 ! 0 11/ /ll U lll.i CU /l/ ll/ 11 /l l.i. l'h y/lri.;cop11.i rnlly bita co!ly bita. l ' h vlluJ·cop11.i sibl!atrix. l'h yl!oscopw troch i/11.; troch il u s .

. \ ! 11.icicapa striat11 ;·triata.

l'ru n cl/11 111 od11!11ri.' 111 udul11ris .

. ! 11 1 h 11.' trivia/is tri1•i11/is. . \ l o 111nl/11 11/b11 11/bt1.

' f/1 1"' " ' 1•11lgt1ris vulgaris. Ch!ori.' < h lori; chloris. C1rdu clis ca11 1wbi11 11 c1111 11 abi11 11 .

l' i • tr/1 11/11 rvrrh 11/a.

/_oxia n1rvirostra c11 ri•:"rostr11 .

!" r1 11 g il/,, coc/1 hs < oclcbs. F m /!,.,./�11 citr: n cl/11 ci trin cl/11 .

/ Ja ,· ,· ( . , . do nu-.,·11cu.,· do n1 cJ·tfcu s .

Tc r n 1 r e n , Lee fd:1:il . T c r v 1 1 rc 1 1 , D u i s b u r g . Le efd a a l l .cefd a a l . Te r v u re n , Moo r s d . l .c c f d a : d .

S t o k kei .

Tc r n1 re n , l\ foorsel , Le e fd aa l .

T e r \' u r e n . Moo r s : ! , D u is b u rg, Lee f d aal . Te r v ur e n , i\loo rscl , Lee f d a a l . Te r v u re n . Ten· u r e n , l .ee f d a a l . Te r \' u re n . Tern1 re n , Leefdaal . T e r v u r e n , Leefd a a l , S t o k kei . Te r \' u re n . Te n- ur e n , l .eefJaal . Te n- u re n . J ,edd aal , S t o k kei . Terv u re n . Terv u re n , 1 8- \ l l l - 5 7 L o m b a rd . T e r v u r e n , Moorsel , Lee fd a a l . Te r rn re n , Leefd a a l , Stokkel . Te r \' u re n .

! 11 de hcrf� t . l'cr n i.' 11p1 vor11.; apivor11.< .

Terv u re n , 1 7-X l -4 0 . i\ u d e rge m , 1 X-45 A . Opd c n hosc h .

Co/11 m b11 pal11 111 b11.; palu m btts .

Te r v u re n .

l 'iut i l'iridi.' uiridis .

Te r \' u ren . Ter v u re n , Moo rsel , D u isburg.

!1 1 1 ! < ' 0 b u tc o b11tt' O .

/)ry o hatcs m ajor. l'irn !'ica gal!ia1'.

Terv u re n . Te r v u re n , Bosvoo r d e .

C11rrn/11 s glm1 dariu.i.

Te r v u r e n , M oo rsel , D u i s b u r g ,

Con• 11.' curo n c coro111•.

Par11s ma jur

major.

Leefda a l , B o s v o o r d e .

Te r v u r e n , Moorsel . Leefd a a l . D uisburg.


I n de herfs t . /J ry o ba! é's major.

Tc r n1 re n .

Dry o b a tt'S minor h ortoru m .

Te r v u re n .

Piá pica gallia c .

C a rr u l us gla n da r i u s .

Parus 111 111or

m ajo r .

Te r v u r e n .

Tnn1 r e n . Tc r n 1 re n .

Paru .i caffultus u1eruleus.

Te r \' u r e n .

Sit:a c11ropaca h a_;_;ica.

Te r \' u re n . Te r \' u re n . Te r v u r e n .

Pru 11 clla m od11/ari.- m odularis. C h l o n ,; ch loris chlori.i. C a r d11 dis spin u s .

Te r v u r e n .

Fringilla coclch ..- codeb,;.

TL r v u re n .

l:' m hc ri�'" citrin clla citri11 clla .

g. -

Tc r \'1 1 rc n .

De 1\ 1· i fa 1 1 na 1 a n de Za mlgrocYc .

T e Tcrnncn e n t e Vossem 1n >rcl t n og l'.a n cl u i tgegra1'C 1 1 i n een zau d ­ groc1·c . l u d e m i n of m eer 1'Crtical e h oge wa . n d en l eggen d e oe1·er­ z\\·a hrn·cn hu 11 n es t j es aan . De percel e n \\·aar de groe\'Cn zich bev i n d e n z i j n rnor een deel begro e i d met o n k r u i d . Deze s t i l l e plaatsen wor d e 1 1 i n lente rn zomer opgewch t d oor e n k e l e soorten . 1 1 i c r 1 · o l g t cl e s a m e n s tel l i n g 1·a 1 1 d e b e t ro k k e n e m ic ro �l l " i fa u n a ' s . J n de l e n te .

. //au da arucn_;i"- arvt·11.;is. Riparia riparia riparia.

\ • O S S(' l l l . T e r l ' u r c n , \'osse rn .

Saxicola torquata h ibcrn a n s .

Te r n 1 r e n . T e r n 1 re n , \' osse rn .

Sylvia c o m 111 11 11is co 111 m u 11 is.

\ 'o s se m .

/Jdid1 0 11 11rbirn u rbica .

P ru n e/l a m odularis m odularis.

\'osse m .

/l n t h u s t riuialis trivia/is.

Ten· u re n .

\' osse rn .

Chloris ch loris chloris. Cardu clis can n abina ca11 11 abi11 a .

f:' m haiza citri 11 dla citrinella.

Ter\' u re n . Te r \' u re n .

l n de zomer.

Riparia r ipari a riparia .

Te r v u re n , \' o s se rn .

f'h ocnicurus ochrurus gihraltaric nsis.

Ten· u re n .

M o tacilla sp.

Terl' u re n .

Cardu clis can n abina ca n n ab i n a .

Te r v u re n .

h.' m bcriza átrin dla citrin ella.

Te r v u re n .

h. -

De Al' i f a n n a \'<l ll h e t braakl i gge n d u i tgestrekte p l e i n .

perceel

en

1·an

h et kal e

l n de w i n ter.

E r werd aan gem e l d , zo n d e r opga1·e ,·a n b i j zon derh ed e n , dat op e n a a n d e ra n d en \'an h e t· l ' l i eg,·cl Cl te 1':1ne, gerege l d sn eeu wgor/'.en m·erwi n tere n , Plcct ro ph e n ax 11 i vali.; 11 il'ali..- .


- 1 12 l'arus caauleus caeruleus.

Te r v u r e n .

Sitta eu ropa{'(l h assica .

Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u r e n . Te r v u re n .

Troglody tes troglody tes occiden ta/i_;, T11 rdus viscivorus viscivorus. Turdus cricdoru m . Turdus m erula m erula.

Te r v u re n .

Saxicola torquata h ibern a n s .

Te rv u r e n , Vosse m . Te r v u re n . Te r v u re n .

P h o e n ic11 m s p h o cnicurus p h o o1 ic11 rw. Ph oe n icurus och rurus gibraltario1 sis . Luscin ia m egarh y n c h a m egarh y 11ch a . lC:rith acus ru becula.

l lippolais iuain a .

Syll'ia atrirnpi/111 atricapilla. Sylvia hor in borin .

Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v u re n . Te r v ur e n .

S ylvia co m m u n is co m m u n is.

Te r v u re n . Te r v u r e n , Vosse m , O p pe m .

Sylvia curruca c 11 rruca.

Te r v u re n , Leefd a a l .

P h ylloscopus troch ilu s troch ilus.

Te r v u r e n , Vosse m .

Ph ylloscopw collybita colly bita .

Te r v u re n .

A /11scicapa striata striata.

Te r v u re n . Te r v u r e n . Te r v u re n .

Prn n dla m o dularis m odularis . . l n tl111 s trivia/is triuia!is. C h loris ch lori.' ch loris.

Te r v u re n . Te r v u re n , Leefda.1 1 .

Lanius collu rio co!l11 rio . Cardu dis ca n n abina can nahina.

Te r v u re n .

l'yrrh ula pyrrh 11/a .

Te r v u r e n .

l: m baizil u trin dla citri11 dli1.

Te r v u re n . Terv u r e n , Vosse m .

/'assa do111 t0Jticus do m esticus.

Te r v u re n .

Passl'r m o n ta n u s m o n ta n us.

Te r v u re n .

Fri n gil/a COt'leb.i codcbs.

I 11 cl c zomer. Colu m ba oenas ocnas .

Te r v u r e n .

Colu m ba palu m bus palu m bu s .

Te r v u re n . Te r v u re n . T e r v u re n . Ter v u re n . Terv u re n . Te r v u re n .

l'aru.< palustri.< longirostris. T u rdus m nula m aula. Turdu,· niatoru m .

Saxicola torq uata h ibern a n s . Lu_;cin ia m egarh y n c h a m egarh yncha. 1 1 ippolais ictcrin a . Sylvia co m m u n is co m m u n is.

Te r v u re n . Te r v u re n .

Sylvia curruca curruca.

Te r v u re n .

,\ fu Jcicapa j·triata striata.

Te r v u re n .

S t u rn u s vulgaris vulgaris.

Te r v u re n . Te r v u r e n . Ter v u ren .

. 1 n t h u s tri11ia1is trivia/is.

Cardu elij· can nabina ca n n abina.

l 'asscr do 111 öt1c11_; do m öticu.< .

Te r v u r e n . Te r v u ren . Ter\' u r e n .

Passa m o n tanus m o n ta n u s .

Te n· u re n .

Fringilla coelcbs coclebs. F:m baiza citrin cl/a citrin dla.


- 1 1 5 --

Dit werk strekte zich O\'Cr j a r e n en kwam pa s tot einde in 1 9 5 ï . H et g a f a a nl eid ing t o t de \'Orm ing \'é1 11 twee b i oto pe n t o t cl a n toe te Ter\'uren n iet b es taa n d e : na m eli j k de sli jkerige en \ · erhard e hoclem \ an de lccl iggemaakte \' ijvers, die wij h i e r l a a gte r ra s noemen en de slijkerige en \·erharde bodem van het opgehoogde perceel , \'Oormalig rietlan d , tussen de hoeve Rotselaar en de m u ur ,·an de waran de. die wij hier h oog terras noem en (zie hiotope i . ) . j .u . - l i et s l i j ke rig e n d roog l a ag terras. Op de slijkerige bodem \'an de lecl iggemaakte n o t e e rde m en :

1 2 , 2 2 - V l -5 0 .

Callin ula chloropus /ucida .

Turdus m au/a m e r ula .

1 2 , 22-Vl-50. 1 2 . 2 2 - VI - 5 0 .

J\ 1otaá//a cin crea. M ota á//a alba a/ba. Op

U . 2 2 -V I -5 0 .

de s l i j kerige bodem ,·;111 n oteerde m en :

\1 ossem\'ij\'er)

A n as platyrh y n c h a

S t . H u hcrns n 1 \'er.

de

lcdiggernaakte Molcn\'ij,·er ( o f

platyrhyncha.

Cal/in u/a c h / o ro p u s lucida.

Capella gallinago gallinago . Tri ng a o c h r o p us . Tri n ga totanus. O p cle harde en noteerde men :

d ro ge

1 8 - 1 1 1 -5 3 .

2 6 - 1 1 1 -5 3 .

2 7- I V- 5 3 .

d iepere bodem \'an een

C h aradrius dubius curo111cus.

j.l:l.

u i t gep oe t s t e

v11\'er,

2 0 , 22, 2' - V- 50.

1

l et slijkerig en d roog h oog terra s . Op l ste m a ar t 19 5 � hegon , achter e e n l ichte d i j k , h e t aanleggen \'a n e e n h oog terras . J l ct p erc e el h i erom u i tg ekoz e n was da t waar vroeger weide gelegen was, waar\'an de avifauna aan g e duid werd (zie biotopc i . ) . I•�r o n t s t o n d n u o p een peil dat ± � h -+ rn . ho,·en h e t m a a i, el d lag, een m o dderig plein . Tot l 0 j ul i werden \'Olge11 de s o o r t en g eno t e e r d : -

·

,

_,/r dea cin erea cin erea.

2 l-l V-5 3 .

A nas platy rh yncha platyrhyncha. G allin u la chloropus lucida.

2 4 - I V-5 3 .

Ch aradrius du bius curo nic us .

C a p ella gallinago gallin ag o . Tringa hypoleucos. Streptopelia turtur turtur. Corvus coron e coro ne. Turdus m erula m erula. Acroceph alus sci r p ac e u .c .ccirpaceus. Motacilla alba alba .

Motacilla cinerea cinerea. Motacilla /lava /lava. Pyrr h u la pyrrh u/a.

30-1 1 1 -5 3 . 1 9, 2 7-V- : 1 6, 2 0 - V l - : 1 0- \1 1 1 - 5 ) . 1 0- 1 1 1 - 5 3 . 1 3 - V- 5 3 . 20-Vl-53. I O- V l l - 5 3 . 20- V l - 5 3 . I O- V l l - 5 3 . rn - 1 1 1 - 5 3 . 2 -1 - I V - 5 .3 .

2 0 - 1 V - 2 1 - \ ' 1 - 'i 3 . 1 0- \1 1 1 -5 3 .


- - 1 1-\ --

1 1 1 clc lc 1 1 tc . tJrVC/l S / S tlr l'l' l l .<I S .

\ ' l ieg1· e l J E v e re " ó-V-46.

Calnida cristala ai.<tata.

\ ' l iegvel J E l' e r e " ó - \!-4(i .

/la11 dt1

l 11 de zom e r . l'icu .< v i r i d is viridis . . \f11 scicapa st ria ta striata.

Te r l' u re n . Ten u re n .

C h l o ris chloris rhlori.ï.

Te r l' u re n .

Card 11 clis um n abi na um nubi n a .

Terv u re n .

Ca r d u eli s rnrduelis.

1.

-

Te rv u r e n , 3 0 - V l -4 0 .

De , \ \ - i fa ll l 1 a 1 a n het R i e t la 1 1 cl .

( ï'\\'ec perceel t j es rnch t igc w c i cl c 1 1 : h e t een a a n de L i n cl e s t r a a t h i j h e t d o r p Ternnen . h et <meier t u ssen d e . h oeve Rotselaar en cl c m u ur 0111 de w a ra n d e ) .

1 1 1 cle w i n t e r . S11x"ol11 torq 1111tu h iba1111 1H .

l . i n d eboom s t r a a l , 1 4 - 1 1 1 -49 ;

1\. . \ ' a n J e n p l a s .

I n cl e len t e . / '/ ( ll pica gallia c .

Rotsel::i:i r .

Saxicula ton1 1t11/t1 h ibcr 11 a11 .< .

R o t sel ::i ::i r .

L o t 11stclla n �n,ia n an,ia. / crou·ph alus sci r p a a u s _<cirpaccu s .

l{otsel ::i ::i r , l . i n d eboorn s t raa t . l{otse l a a r . l{otsel a ::i r .

/ croaph a/11_; p11/u_ïtris. S vlv1a c o m 111 11 11i.i com m u n i.< .

l{ o t d aa r, 1 - \1 1 - 4 9 .

Stur11 11.; vulgaris v u fg11 r is .

Rotsel a a r .

Cardu d/_, u111 11 abi11 a ca 11 11 11binu.

R o t sel a a r .

l:' m bcriz11 .<ch o e n idus sch oe n /dus.

R o t s e l aa r , 2 8 - \'-4 -I ; 4 - V-4 9 ;

h11 haiza ci t r i n c/111 citrin ella.

E otsel a a r , 1 - V l - -1 9 .

1 -Vl-49.

1 n de zomer . S11xit cla torq uata h i bc m a n s .

Rotsel a a r .

. · /croccph al 11s pal ustris.

Rotsel a a r , Li n J eboo m s t raat .

S rh'it1 r o m m u n is co m m u nis.

Rotse l a a r , Li n deboo m s t r a a t .

. / cr occ p h al u j· scirpaccus scirpaccu.<.

, I n t .'1 11 .< tri/fialij· tri /fiuli.< . .\ f otao1/u /lava /lava. {', h lo r is chlori.i rh loris.

R o t sel a a r , Li n J e boo m s t r a :i t .

Rotsel a a r . Rotse l a a r . Rotselaar.

Cardu dis um n abina can n abin a .

Rotsel a a r .

Frin gilla cocfrbs

Rotsel a a r .

J. -

codebs.

De A1· i fa u 1 1 a te Ter\'tne1 1 .

1«1 1 1 � l i j ke r i gc e 1 1 d ro g e terrassen

111

de wara n d e

O p 1 1 1 m·cmber 1 949 bego n h e t u i t d ie p e n \'an cl e 1·erza 1 1 d e \' i j vers in cl e wa r;1 1 1 clc t<.: Ternncn .


- 1 1 7 --

I n de

lente.

Ga/lin ula chlorop11 s lucir/1 • . Colu m ba palu m b11 s palu m b 11 s . Stu:ptopelia turtur turtw. C:uculu s can or u s ca11 on1 s . Corvu;· coro n c coro11 c. Colot·us m o n edula spU" m ulogu.• . l'ica pirn galliac

l'aru.< atricapi!lu .• rh ou1 '1 1� • . T11rd us l'riator11 m . T u rd11s m aula 111 nula. L11sci11 ia 111 cgar h y 11 c h a 11u · g 11d1 y 11 c l 1 t 1 . /lcroaphalus .•cirp11("('1t.• ffirpacc11 .• . Hippo/ais ictain a . Sylvia atricapilla 11trirnf> ;!l

1.

Sylvia bori11 buri n . Sylvia co m m u n is co 111 111 • 1 11 i_; . l'h ylloscopu.• troch i/u _; :rochi!us. Ph ylloscop11s colly bita

<

o:!y bita .

. / can tor m o dulari.< m o 1!. 1:aris . .'- t u r n tü vulgari.< vulgari < . Ch loris ch loris c/1/on.i . Cardu dis

ca11 11 abin11

ca 11 11 11 h i n a .

l'yrrh u/11 pyrr h ula. Frin gilla codcbs cod1·b.< . l'.m bniza citrin dla citri •1dla .

I n de.:

zom er.

l 'arus atricapillu s r h c n a n u J·hoenicurus och r11rus !iibraltarit·n si.i. Luscin ia m cgar h y n c h a m egar h y 11 c h a . . ·Jcroaph alus scirpaccus ffirpaa 11s . . l croaph a/u;· palustri;·. liippolais icteri n a . Sylvia burin buri n . Sylvia co m m u n is co m m u n i.<. l'hylloscopus troch ilus troch ilus. Sturnus vulgaris v ulgm·;s. Chlori;· ch/oris ch loris. Carduelis can n abina ca n n ab,"1111. Fringilla coeleb;· codeb;-.

1'. m beriza citrin dla citri •1 <!lt 1 .


- 116 -

De bodem m e t ru s t gelaten . werd \·l u g cons i s te n t , en was op m a a r t ) ) reeds bedekt m e t een ta p i j t opsch ieten d e pla n t j es . Op

21

1 8 september ) 3 h a d d eze p l a n ten gro e i 2 m . h oogte bereik t .

O p 1 6 j u l i 54 d cccl h e t terras z i c h m o r a l s e e n m oeras gedeel tel i j k m e t l i s en r i e t begro e i d ; h e t w a s op clc1.c d a t u m bezo c h t door : . \ l otaál/a alba alba . ,\ f o tacilla ei n erca ci11 crc11 . . / 1111.< platyr h y 11ch11 platy · · h y n c h a . Col u m ba palu m bus p11/u m h11.• .

O p l :; a u g u s t u s )4 \\'Crdcn n ie u w e \'locibarc za n cl m a s sa ' s op de o p p c r\'laktc gebrach t : ze werd o p 2 1 -\ 1 1 1 1 - 54 bezo ch t cl oor : .\ f otaci/111 ci n at'il cin aca. Colu m ba pa/11 m bus pa/11 ·n b u s .

en. in riet a a n cl c ra n d e n . waren 3

,

lcroffph alus scirpau:us.

Daarna begon het \'Crharcl i n g s proces \·an d e boel cm o p n i c u w ; een

n i e u we begro e i i n g o n ts t o n d en o n twikkcl clc zich \-crclcr . Op

1 8 j u l i S 'i \\·as h e t terras ga n s begro e i d ; m e n n o teerde er :

l uoap h a/u .; ·'/'· Strcptopdia t11rt11r t11rtur.

( o/u m ha p11l u m b11s pa/11 ;11 /m .• .

Op 6 a p r i l n o t eerde :

:; 7 \\'as h e t terre i n ga n s m e t w i l g begro e i d en m e n

Ch loris ch /oris chlori.•. f 'roglodytcs troglodytc• ocádrn ta/i, _

l :ritlwcus ru bccula.

P1n1 pica gal/iat'.

7 11 rd11.• cricctor11 111 .

Op de \Trharcl c boclcm gevor m d i n m e i 1 9 5 3, was de Kle i n e Plevier l o m c n \'crtoc\·cn \·an 1 9 m e i tot 1 0 j u l i ; h i j hroecl cl c er 1.eer waar­ '> c h i j n l i jk .

k.

-

D e 1h i fa n n a \ a n h e t E l z c n stru wccl o p watcrzickc bodem .

:'\ aast h e t s t u k j e r i e tl a n d gelegen t u ssen de h oc\'C Rotselaar en clc m u ur ,·an de "·�na n d c bc\' o n d c n zich enkele Dm� s t ru weel . D e gro n d was er zeer \' och t i g ; b c h a l \'e braam pjes en netels gro e i d e n er wein ige p l a n ten . Betrekkel i j k \'Cel soorten zan g\'ogels bcwch tc11 d i t rus t i g h oek j e . I n d e w i n ter . . / ccipita 11 1 s u s 11is11.• . Farus atricapill11s ;·h c11a1:11 • .

Turdus m aula 111 n1.i/11 .

Cardudis spin u s .

J:' m baiza citr{/} cl/a citri11 d/1 1 .


- 1 19 f'h oenicuruj· och rurus gibraltarien .<is . Locustella naevia nacvia.

29- Vl-40 , 2- Vll-411 .

, Jcroceph alus pal ustris. Sylvia co m m u n is c o m m u n i;-. T'hylloscopus colly bita collvbita.

/ 1 n th u s trivia//;· triviali.< .

Motacilla alba alba. Chloris chloris chlorij·. Cardu elis c1111 11 abi11a can 1111bi11 a . St'rin us canariu;· gcr m a n ·cu;·. 1-.' m b eriza citrin ella citri.'1 f'!l11.

ln

de herfs t .

Colu m ba palu m buj· pala 1 • 1 b11.< . l'icus viridij· viridis . Uryo bates major. Corvu;· coro n e coro n e . Colocu;· m o 1u,dula spn m olog11 ..-. Fica pica galliac .

Carrulus gla n dariw. l'arus m ajor major. Faru s caeruleus cacruleu,;. ,\ itta eu ropal'a h tHsiu1.

Certh a brach ydactyla m 1 'gt1rh ynch os. Turdus viscivorus l'i.<ci voru.< . T11 rd1u cricctoru m .

Tu rd11 > m nula 11J l'r11 /a .

.\ / otacilla al ba al ba.

T-'ringilla m o n tijrin gilla .

m . - De 1hifa11 n a van de vij\'crs in de ,·al lci \'an

cl c

\Vol mvc.

T i et dal \'an de \\'olnwc is rijk aan natuursch oon. tus�cn haar bron en de grote haan B ru ssel-Tcrnncn . E r z i j n een reeks fraaie ,-ij,·crs te noemen : d e vijvers te Bosvoorde, de vi jvers van h et domein I l crtog i n neclal te Audergcm . clc vijvers te \Voluwe S i n t Pieters . Op kleine zij riviertjes van de rechteroever van de \Voluwc z i j n er vijvers te Rode Kloosters en te Sterrebeek . Klein in verh ouding tot de vi jvers van de warande te Tervuren , zijn zij toch \'an interesse voor de regionale a\'ifa11 n a . �1cn mag verwachten dat een nauwgezette en langdurige observatie ,.,m de rngels die het bekken van d e \V ol uwc bewonen en bezoeken interessante feiten zal boeken . l n de winter. Podiceps rujicollis ru ficolli..- . A nas platyrh y n c h a platyrhy11cha. Gallin ula chloropus lucida . Fulica atra atra .

Larus ridibu n dus.

1 \ u Jerge m , Rode Kloosters. A u d erge m , R o d e Klooste r s . . \ u J e r ge m , R o d e Kloosters. A u J erge m , R o J e Klooste r s . \ V o l u we Sint Pieters.


- 1 18 -

l.

-

De 1\\- i fa u n a van clc boomkweker i j . I n de w i n ter.

Co/11 m ba p,i/u m bu s pal:1 • 1 1 b u s . . lla11 da arvc11 sis a rvc n si .i .

Cardu dis ca11 1wbnw ca11 1 1 ,1bi11 a . F m bni -::: a eitri 11 cll a ei tri •1 , ·lla.

1 1 1 de l e n t e . l 'ndix padix pcrdix. Colu m ba palu m bu s palu 111 b 11 .i . Colu m b a oc11 a.i on1 a.i. C11cul11 .i can orus ca11 oru ; . l ' 1 c u .i viridi.i v 1 n d1 s . Corvtt .i coro11 c coro11 c Colvn1s m o 11 Nlu l11 spn nwlogus. l 'irn pica galliac. Curru/11.i gla n dan 11 s . l ' a r u s m ajor m ajor. 'f' 11 r d us aict'foru m . [11rd11s m crula m nula . Saxicolu torquata h ibcr 11 ,111 s . /,11.;ci 11i<1 m cgarh y n c h a

1 ; 1 c ,c;a r h y 11ch 11 .

. l croap h alus palu rtri.i.

l l1 pp ola1 .i ictl'l'irw .

S r/ z•ia a t r ica p illa 11tricapill11.

S y l 1•i a b o n 11 b uri n .

Sylvia co m 11/ lt r1is co m 111 1 ! < 1 is . Sylvia n1 1Tuca curruca. l 'h ylloscopus troc h ilu.i .• rnch ilus. l ' /1 y lloscop11s rnlly bita ,·o/ l v bita.

! 11 t h 11s trivia/is triviali.i.

,\ ; utacil/a alba alba.

C'h lori.; ch loris chloris. C11rd11dis cannabina ca f/l:abina. Scri n u s canarius gcr m i m ;cus .

I y rr h 11/a pyrr/111 /a .

J.'rin gilla codcbs cocfrb.i . F m bniza citrin dla citn n t'll a . / 111S.i<T dom csticus dom c.:ticu s .

l 11

de zom e r .

l 'ad1 x f'adix padix. l '1<·us viridis viridis.

lhy ohatcs ma1or.

Corvus cororu: coro n <'. T11rdus cricctoru m . 'f 'urdu.i m crula mnula. Saxicola torquata h iba11a11s.


- 1 2 1 --

I n cl e w i n t e r . . l rdea c1 11tT t'a 0 11 nea .

. 1 nsa /abali.<.

Cygn us. Circu.< cya11 n1s cya n eus.

Tc r n 1 rt n . 2 l - 1 l - + 3 . r i ch t i n g n a a r Z . Te r \' u re n . 3 - l l l - 'i 'i . r i c h t i n g u it N . n a a r Z . ohscn· a t i c 1 · a n I ·: . l l r . 1 \ l hc n . Tt: r n1 r c n , H - 1 - -l l , r i ch t i n g I'\ 0 . 1 1 ' 1 a r Z-W . Te r n 1 rc n , :2 (1- l --1 2 , r i c h t i n g N . n a a r Z . Te r rn ren , 2 9 - l - -l 'i , ric h t i n g Z . naar W . Terv u re n , 3 - 1 1 1 -'i 'i , r i ch t i n g N . n a a r Z . Te r l' u re n , 2 ö- l -+ :Z , r i ch t i n g naar Z . Te r rn re n . 1 7- 1 1 --1(1, r i c h t i n g n a a r N .

I n cle l e n t e . I n as arnht acutt1. Crew aeru gi11 0.<11.< aaugl // os11.i . . Cirrnj· pigarg w . Ch ara dri11 j· h ia tit·u/a.

T.:n· u re l ' 2 '5 - 1 1 1 - 5 3 , r i c h t i n g Z-\V . n a a r N-0. Te r n 1 re 1 1 , 2 4 - l \'-'i 3 . r ic h t i n g Z. n a a r N .

..,-lif.ti1�fe tP� VL�2 :Z - l \ ' - 4 5 , r ic h t i n g Z-0 .

l 'a11 d/11.< va11 cllu s . Lim osa li m oj<t li m osa. Tri n ga ochrop11j·. Tr i 11ga tota1111_; of ,\Jcbu/11ri11. C h /i d o n ias ll l gra mgn t .

T e r n1 re n ,

n a a r N-W .

2 9 - V - '5 9 , r i ch t i n g Z-0 . n '1 a r

N-W .

ohser1· a t i c Lom bard . Ti:rl' u ren , 1'I foorsel :Z l - 1 1 1 -+ 1 , r i c h t i n g Z-0 . n a a r N - \V . Te r l' u re n , 2 + - 1 1 1 -'5 0 , r i c h t i n g n a a r N-0. B ru ssel, 2 -1 - 1 1 1 -W Lo m b a r d . B ru ssel , 2 - \ ' ( , () L o m ba rd . Tc r l' u r t' l l , 1 + - \ ' l - 'i -1 . hol' e n \' i i 1· e r .

l n ck zorn e r . l 'a n dlu.< van dlu.i . . l rdca 0 111' rea c11 1 1 n·11 . Larus.

l 1 1 cl c

B e r te m . -1 - \ ' l l l -+ 9 , r ic h t i n g '\ - \V . n a a r Z-0 . Tc r n1 r c n , 2 ï- \ ' l l - 5 (i , r ic h t i n g naa r N -\V . Terl' u r t' l l , ) 1 - V l l l --l l , r ic h t i n g n a a r Z . Te r rn r c n . 2 8 - \ ' 1 1 1 -+ 0 . r ic h t i n g n iet bepa al d .

h erfs t .

. I r)nt c1 11 at·t1 c1 1u·ret1 .

,Vu m c11i1u arquata. Tringa nebularia. Tringa tota n u s . Lar u s ridibu n thu ridibun du.i .

Ten u r e n , 2 C1- I X - + O , bov e n \' i j 1· e r s . Tc r rn ren , 2 9- I X - + O , r i c h t i n g n a a r N . Tc r \' u r e n , 1 O-X--10, r i c h t i n g naa r !'\ . Tc r l' u re n , l l -X - + O , hove n v i j l' e r s . Hosrnord c-( ; ro e ne n daal , :Z l -Xl-59, r ic h t i ng n i e t bepaa l d , obse r v a t i e Lom h,i rd . Te rn1 ren- fl.·foorsel . 2 2 - I X - + O rich t i n g n ie t hep,1a l d . l � r usscl , 2 2 - I X - 5 <J Lomba rd . Tcrn1 r c n , 26-1 X--1 0 , b01· e n \' l ) V e rs .

Nota . J n cle meeste o m g e v i n g e n worden in cl c l e n t e en zom er. o p m i n of m eer grote hoog t e a a n de h e m el n>lgenclc \'ogcl s genoteerd : ,·/ pus apus apuj· . Hir u n do rustica rustica. Ddich o11 urbira .

i


- 1 20 :\ u J c rg c m , R o d e K l oo s t e r s , 5 - 1 1 1 -5 0 . l { o d e K l oo s t e r s . 5 - 1 1 1 -5 0 .

/ n r h u s sp. \ f o taolla albc1 alba.

1 1 1 de

l en t e .

l'od/( cps rn/1coll1.i rn ficull1 s . . l 11 c1_; rlaiyrh y 11 d1 c1 riatyrh y 11 d1 c 1 .

. \ u J e r ge m , !{ode K l oost e r s . . \ u d e r ge m , R o J e K l oo s t e r s . . \ u d e r g e m , l l c r t og i n n e J a l , W ol u we S i n t P i e t e r s .

G c1ll1 1111lc1 chlurop11.< lucida .

. \ u d e rge m . Rode K l oo s t e r s .

\lv ol u we S i n t P i e t e r s , S t e r rebeek .

/- 11// i cl llf/'CI llil'Li.

. \ u d e rgc 1 1 1 , Rode K l ooste r s , \Vo l u w e S i n t P i e t e r s .

IAnts

W o l u we S i n t P i e t e r s .

S t e r rebee k .

rul1 b11 11 dus.

f'n 11gc1 h y poleucos.

, \ u d c r ge m . R o d e K l oost e rs ,

/'n n g a 11 eb11/aria.

. llcnlo c1tth is ispida. . 1 crue cph alus sárpt1Cl'llS . / au< ,·ph a/ 11.< .<ch o o1 obt101 11.;.

2 4 - V-4 1 . . \ u d c r ge m , 1 - \ '-4 Y . , \ u <l e r g e m , l l e rtogi n n ed a l , S t e r rebee k , 2 - V l -4 1 .

, \ u d e rgc m , ]{ode K l oo st e r s , 2 4 - \ '.(i ( ) Lulll ha rd .

. \ fo taulla alba alba .

W o l u w e S i n t P iete r s .

. \ f utacillc1

\V ol u w c S i 11l P i e t e r s .

U ll <'l'l'il

c1 11 cn·a.

l 11 de zomer. l'ur/i, <'f'S .

rn

/" ul/1s

rn f icol/1.< .

1 l'(fra ci 11{'fft1 ' i n <'l'nl .

l llcl •

rlc1tyrh v 11 c h c 1

plc1tyrh )' Il < h a .

( ; a/!J 11 11!a chloropus luáda.

J� 11/[( Cl c///'C/ C///'C/. . 4 /ffdo atth is ispida . . I, rouph a/11s .<cirpaa11s.

1\ u d e r ge l l l , R o J e K l om t e r s . Wol u we S i n t P i e t e r s , 1 8 - V l l -4 9 . , \ u d e r ge t n . R o d e l( l omt e r s , 11osvoorde. :\ u d e r ge l l l , R o d e K l oosters. r\ u d e r ge l l l , !{ode K l oo s t e r s . A u J e rgelll , R o d e K l o o s t e r s .

, \ u d e r gc m . !{ode K l ooste r s . BoS\' o o r d e .

1 1 1 clc h e rf � t . l'od1 ups m fico/li,· rn ficolli.i.

r \ u d e rge lll , Hode K l oost e r s . :\ u d e r ge m , R o <le K l oost e r s .

Galli11 11lc1 dil urupu.; lucida .

1\ u J e rge m , Rode K l oo st e r s . :\ u J e rge m , R o d e K l oost e r s . . \ u d e r ge m .

A 1w.< platyrh y 11ch a platyrh y n c h a . Ful" '' atra 11tra .

. 111 nlu atth i.< i.<pida . ll.

-

De 1\ \ - i f a u n a

\'a l l h e t l 1 1 c l i trn i 1 1 1 .

deze plaa b worden a l l een n i j grote H)gels beh a n cklcl , wier duc it d e a a 1 1 clach t t rekt ; s teltl opers. cl c reigers. cle ganzen, e n z .

0/J


- 1 13 -

vliegend

in het l a n dschap : 29- I X-40 naar h et N . 1 0-X-40 naar h et N . 1 6-X--+ 3 .

E r wordt \'O org e s t e l d dit te i nt e r p re t er en als volgt : Men weet dat de Blauwe R eige r geen broedvogel is, tussen Zenne en D i j l e . De Blauwe R e ig e r overwintert e r ; wan n eer de vorst d e v i jvers in de warande te Tervuren sluit cla n trekt h i j verder naar het zuiden . De w ei n i g e observaties i n maart d u iden op het verlaten van h e t winterkwartier mor h et n oorden . I n augustus gebeurt de zomertrek naar het Z . of naar het W. De ob s e rva tie s in de h erfst duiden op een tweede trek uit het N. naar het Z. en op e e n ron d zwerven i n h e t gebied tussen Zenne en D i j l e . Tringa h ypoleuc0.<.

ďż˝ fen besch ikt

In de lente. op de

O\'Cr vele

observaties :

-

vijvers

in

de warande, Terv ur en :

l -V- 5 S . 3-V-60 . 4-V- S 9 . 4-V-60 . 6-V-4 1 , 6-V-60 . 7-V-47, 7-V- 5 3 . 9-V-49 . I O-V-44, 1 0-V-60 . l l -V-40, l l -V-60 . 1 2-V-48 . l 3-V- 4 5 , l 3-V-60, l 3-V- 5 3 . 1 6-V-46 . 1 7-V-44 . 1 8-V-47, l 8-V-60 . 20-V-60. 2 2-V- 5 9 . 24-V-4 l . 29-V- 5 9 . 3 1 -V-60 . I n h e t luchtmim bo ve n B ru ssel : 2 5-V- 59. 1 5- 1 \1- 59 . I n de z o m e r . op de vi j ver s in de wara n d e, Te r v ur e n

1 0-V I l-42, 1 0-V l l -49 . l l -V I l-44. 1 4-V I I -49 . 1 9-VI l -44. 30-V I I -44.

:

2-V I I I-4 3 . 3-V I I I-42 . 5-V I I I-43 . 7-V I I I-42, 7-V I I I-47 . 9-V I I I-47 . l l -V I I I -47.

l - I X-42 . 2- I X-49 . 3 - I X-47 . 8- I X- 5 3 . 1 0- I X- 5 3 .


- 1 22 -

l l oo f d , t l l k

-

IJl.

� T I C R J\TI E V E R S C I I I J N S E LE N EN OV E R­ \V I N TE R J i\' G .

l'l�Y. f11gl

!

fi n

O\Tr

Jiim:sc 1 1 i.' 1 1 s Brnlgc.

S t rack d i 1 1 c \ ' i 1 1 g c r 1 1 1 1 ( u i t C h ri,ti;in \\ ï n t h c r

\l'l'l

-

1

Fly1·,

l'11gl !

flyv ) .

l n h e t 1 o orgaa 1 1 cl c h oo f cl s t n k werden . i n e e n a fzo n derl i j k e omgev i n g l i et l 11 c l i t rn i 1 1 1 - hepaa l cl c a1-cssoorten gen oe m cl welke ofwel ' s n a c h ts gel i oorcl . ofwel ov er dag op aa n z ien l i j ke h o ogte a a n clc h e m e l , o p g e m e r k t 11·ord e1 1 . 1 l n n a a n tal i s vr i j gro o t . .

,

l 1 1 o n cl erh<l l · i g h o o f d s t n k worden de observa ties \'a n cle Bl a n w e R e i g e r . 1·a 1 1 1\1-ce s , , or te1 1 rn i ters, 1-;1 1 1 1·i j f s o o r t e n zwem een cl e n , v a n t\\'ee s o o r t e n cl n ik ee n cl c n o n d erzoch t ; e r wordt verder ee n p o g i n g 1·a 1 1 i 1 1 terpr c ta t i e 1·oorges t e l cl nlor cl e gc1·al l e 1 1 \'an de A a l s ch oh·e r van s 01 1 1 rn ige eemb o o r t e 1 1 en 1·a n e n k e l e s t e l tl o p e r s waarvan de obsen·atics i n liet 1·el d als 1.eer neem cl n iordoen . 1 l i er d a n 1·olgcn de waar1 1 e 11 1 1 1 1 gen : ,

, 1 ulcct cin cffa.

l 11 cl c \\' i 1 1 tc r . o p de

1

\\'a ra n cle, ' f'ervure11 : 2-I I I-44. l - I T-42 . 8- 1-47 .

i j 1-cr\ in de

2 2-X I 1 -49.

28-X J 1-49 .

9- 1 - -+ 7 . 1 1 -Hl . 1 ) - 1--+7 .

2- l T - 5 3 . 1 2- TI - 5 -f .

1 3- JI - 5 0 . 1 )- 1 1- )4 .

1 2- 1 1 1- -+ 'i . 1 3- I I I-4 S .

1 8- I T-49 . 20- 1 1 - 5 3 . 2 2- lT-46 .

1 l i egen cl 1 1 1 liet la n cl s e l 1 ap : n- 1 1 -· B . n a a r 1 1 1 d e l c 1 1 te .

-

op cle 1 · i j 1 ers 1 n cl e wa ran de, 2-f l \ '- ) 1 .

'

f

'

h et Z .

e r\'lnen :

1 1 1 d e :t.omer . op cle 1 · i j 1·er\ i 1 1 de waran de, Ter\' ur c 1 1 : gec 1 1 . d i ege1 1 d i n h e t fa n clsehap : T-\' Il - 5 6 . n a a r N-\V . 1 0-V l l H9 . n i t 0 . n a a r \V . 3 1 \' I l J-4 ) . m ;n Z . l 11

de

h e r fs t . de 1· i j 1-crs i n clc W<t ra n cle, ï'ernncn : 2 5- l X--+O . 1 1 -X--+O . l 9-X I - 5 3 . 9-X I I - 54. 1 4-X I I-4 5 , 1 4-X I I- 5 '3 . l 5-X-49 . 2 0-X I - 5 3 . 2 1 -X T - 5 3 . 1 6-XI I--+4. 1 6-X--fO . 2+ X--f9 . 2 2- X I I-49 . 2 8-X J I-40 .

op


- 1 2 '> -

I n de h erfs t . op de

\' i j ,· crs in d e wara n d e , Terv uren : 1 3-X I l- 5' 3 . 9-X J - ) 3 . D e w i n tcrta li n g i s geen brocdrngcl t e Tcrnnen ; h i j kom t e r m·er­ w i 11 tcre11 en trekt d oorheen het gewest in lente en h e rfst .

. l 11as q u er q ucdu/a.

1 1 1 de l en te . op

de

\ ' i j \·ers i n clc wara n d e . Tcrnircn :

1 9- l l 1 -49 . 2 1 - 1 1 1 - 49 . 2 4- I I I - 5 3 . 2 5- 1 1 1 -46 . 3 0- 1 1 1 - 5 3 .

l - V- 5 5 . 2-V-44 . 24-V-42 .

I l e t is 1.o n d crl i n g d a t cle 1.omerta 1 i ng m a a r w e l n i j l a a t i n m ei .

11 ict geob s c n· e c r d werd in a p r i l ,

D e rngcl i s bekend a l s broccl\'oge l . i n d e \'a l l e i van d e D i j l e , n a b i j Rode S i n t Aga th a . � l c1 1 weet ook d a t n estel e n d e zom erta l i ngen zich u i terst d iskrcet gedragen en h u n s clrn i l plaatscn a l l een bij d e arnnd­ s ch c m c r i n g \'erbtcn . Spatula clyprnta.

I 11

de l e n t e . op clc \'i j\Trs

1 1 1 cle \1·aran cle, '1 'crvurcn

1 9- T i l - 4 ') . 2 1 - 1 1 1-49 . 2 3- J J I-42 .

3- I V- 5 5 . 8- I V-46 . 1 0. l l - l V-46, 1 0, l l - I V-49 .

I 11 de

h erfs t .

:

-

op de 1·i j 1·crs i n de wara n d e, Tervuren : 4, 5 , 7. 1 3 . 1 8. 1 9, 20-XI l - S S . ] I ct gaat h ier o m l e n t e · en herfs t m i g ra t i e . •

J n aJ p c n clopc. ln

w i n ter . op cle 1· i j 1·ers rn d e wara n de, Tervuren H- 1 1 1 - 5 0 . 1 9- 1 1 - 5 0 .

de

:

1 n de lente. op

de

v i j v er s

i n de wara n de, Tervuren :

2 1 - I l I - 49 . 2 3- ITI -49 . l n de h erfs t .

-

op clc 1 · i j vcrs i n de wara n d e, ' l'cr\'urCn : 4-X l 1 - 5 5 . l 9-X T- 5 5 . o m len te- e n h erfstm igra t i e m ede o m kbaar j i li et gaat b l winteri n g .

over­


- 1 1 -1 -

l 2-V l l f --f9 . l 3-V I I H9 . l 5-V II H I .

2 5-V l ! H9 . 1 1 1 d e h erfs t . -

f I ct t rek .

Tri11g11

o p d e \ ' i j \ 'Crs i n d e wa ra n d e , Terv uren : 26 I X- -f 2 . 1 6-X--fO .

\'Crsel 1 i j mcl is

cl u i cl cl i j k a fgctck c n cl : er

is

een l e n te- en zom e r­

ocl1 ro p u .' .

I n de lente. op

clc

1· i j \ ers i n cl e \\'a ra n c l c , ' l'cr\' l 1 re 1 1 :

26 1 1 1 5 3 . 3 ( ) I l 1 60 . 1 1 1 de z 01 1 1 c r . op clc 1 · i j \·ers i n cl e wara n de, ' J'er\' u r e n :

1 6 \' l l -+2 .

i11

l i e t l 1 1 cl t t ru i 1 1 1 . b m· c 1 1 B rn s scl : 2 -f ll l -6( J .

D e \ crgcl i j k i n g \ · a n d e \ · i c r d a ta b �1 t twee \'Crseh i j 11 sc l c 1 1 k c1 1 1 1 cn ; 1 a 1 1 cl c l e i . te- rn 1.o m crtrck b i j Tringa h ypolrnco., .

gcl i j kaarcl ig / )u filt1

11cu 1,1.

D e soor t \\ C r d a l l cc 1 1 gcdmcnclc cl c \\' i n t e r op a 1 1 c l c t e Tcrnirc n gc1 1 otcercl :

\\ · ; 1 r

1 6, 1 8, 2 2 , 2 S , 2 8- 1 1 - S S .

n H9. 2 9 l --f9. 2 9 1 :; :; ,

de

\ ' i j \ crs i n

de

9- 1 1 1 - 5 0 . 2 0- 1 1 1 - 5 0 .

P i j b t a a rte1 1 w c r c l e 11 , t e Tcrrn rcn , 1 l iegcncl gezien o p 2 5- 1 1 1- 5 3 ; h u n r i c h t i 1 1 g was :'\ 0 . Deze rngcl l i j k t· \\·cl te m·crw i n teren e n , i n clc 1 r o e g c l e 1 1 tc. d o o r t e trekken . i llll.'

1 11

{ J'('( { ' ( / .

cle

\1· i n t c r .

o p clc 1·i j 1crs in cl c wara n cl e, ' l 'ernnen :

2 2 H9 .

In

clc

2- l l H 3 . 8- Jl 1 - 5 3 . l 9- l ! H9 .

2 2- 1 1 - S S .

l en t e . -

op de \ ' i j \·ers i n

·rn,

clc

wara n d e. Ternnen :

2 1 - 1 1 1 -f9 . 2 )- 1 1 l --f9, 2 ) - 1 1 1 - S 'i . r; 1 1 1 --+9 .

3 1 - l f T- H

3- I V- 5 6 . -f- I V- 5 6 . 6- l V- 5 0 .


- 1 27 Capella gallin ago .

1 6, 1 8- 1 1 1 -53 .

Lim osa /i m osa li m osa.

24-l f l -5 1 .

49,

- l< .'J-1) 1

c.

Tringa n cbularia.

l - V-

Tringa tota n u s .

7 , 8 - V-4 7 ; 2 7- 1 \'- 5 3 .

Chlido n ias n igra .

m ollissim a .

(

(.

1

v i j \'e r A u d e r ge m .

N . n a a r Z. 1 8 , 1 9-X I l - 5 5 .

1 8 , 1 9-X I -5 3 ; H , 1 5 -X I I -4 1 .

Magus m ergansl'J'. !vfergus scrrator.

4 - X I I -5 5 .

N u m cnius arqualu'.

.2 1 -X l

-.±2,

t u s s e n Bosvoo r d e e n

Tringa n ebularia.

/' . v

bo\Tn So n i ë n bo s

G roe n e n daal .

c

A

"'l

2 2 - I X-4 0 .

Groep 3. - De nocgc zomertrekkers ( \·a n N . n a a r Tringa ery tl1 ropus.

Z.)

2 3- V I I I -4 7 .

1 1 , l 2 - I X-4 9 .

Philo m ach us pugnax. Vandluj· van ell1u.

4 - V l l l -4 9 .

Larus sp.

2 1 - \ ' l l l -4 � ; 2 8- V l l T-40 .

De ron d zwen· c n d c O\'crw i n tcraars .

Mergu.• a/bd/us. .

1.1. ' . '

9-T l f - 5 0 , 1 4- 1 1 1 - "i O .

G ro ep 2 . - De doortrekkers ,·an

Crocp -f .

'

1 4- \' 1 - 5 4 .

Ph alacrocorax rnrbo sin c n sis.

S o m ateria

:\ < L/,/,, '

7-1 1 - 5 6 .

·/ nser /abalis .

3 - 1 1 1 -5 5 ; 2 6- 1 -4 2 ; 2 -X I I -4 7 .

Cygn us sp .

26-1 - 4 2 .

1 I ct is d u i d e l i j k d a t meer observaties h oc\'Cn gen om cn te worden clan tot n o g toe het gc,·a l was, om onze ken n i s over de trckbcwcg i n g van d e z e en a n der e vogel soorten d o o r het g e w e s t t u s s e n Z c n n c en D i j l e en over h u n winterverbl i j f al daar, ru i m e r t e maken . l l oofds t u k T V . - N A f\ 1li: N L I JST

f\ TE T A UTE URSOPGAVE .

( L a t i j n s e en N ederla n d s e b e n a m i ngen ) . l\ l ocl c rs m a a l e r vo

rj t

l l j c rtcsprog,

Kun leus er a l frem mcd Tal e .

D c t alcnc i i\ l u n cl og B o g

k a n \·,1 ekke et Fol k a f D\·a l e . ( u i t Nikola j Frederik Sc\nin G ru n cl t v i g

- i\ [ ocl c r s m a a let) .

Zoals reeds gezegd is de geb ru i k t e n a a m li j s t d eze door w i j l en K. Dupond o p g e s t eld , en door het Kon i n k l i j k Natu urhistorisch Museum van België, Va u t icr s t raat , 3 1 , B r u s s el , ge p u bl i c e e r d i n 1 942. I n deze l i j s t zij n cle n a m en i n alfabetische orde ge sc h ikt met de verkorti n g van d e zoge n a a m d e an tcnr s na m c n . 1 n on derhavige l i j s t werd clc s y s t e m a t is ch e rn l g or d e aangen omen , gevolgd door cl c I l I I . R . Pc t e rso n , G . f\ I ountfort en P .A .D . I l ol l o m , i n h u n b o e k : A F i e l d Guicl c to the h i r d s of B r i t a i n a n d E u ro p e u i tgegeven door C ol l i n s , 1 4, S t . J a m e s ' s Plaats, Londen, 1 9 54. ,

,

• '-

.

'

#

./

.._


- 1 26 .·l y t h ya fuligula.

1 11 de w i n t e r . op de

-

v i j v er s

1 9- I I-++ .

in de wara n de, Tervuren : "3, 4, 7- I l l -49 . 1 6- l l f - "3 8 . l 8- l II-4 5 . 2 0- J T I -49 .

1 n de l e n t e . op de \' i j vcrs in de wara nde. Tcrnnen : 2 1 , 2 "3 , 24, 2 5 . 2 7 , 2 8 , "3 0- I I I-49. l - f \ '-42 . 29- I J J-42 . 2 - 1 \1-49 . D i t b a t zich \'erklarcn a l s overwi n tering; er is wel l i c h t een v roege lcn t c trek . .-/ yth ya f erina.

I n de w i n t e r .

-

op de 1· i j vers

111

de wara n d e , Tcrnncn :

1 9- 1 1-44 . 2 2- I T-4 5 .

l -X T I -4 1 .

l 5 - I I I-48. 1 8. 1 9, 2 3- I I I - 5 3 . 1 5 , 2 2 , 26- I T I- 5 "3 . "3 , 4, 9, 1 9. 20- I I I-49 .

I n cl c lcn t e . op de 1·ij1·crs in de wara n d e

2 3 , 2 5- I I I-49 .

,

Tervuren :

3-J V-49 .

Zoals de k u i feend, hrengt de Ta f e lee n d de winter d o o r te Tcrrnrcn en trekt hij d o o r het land, i n d e vroege lente. E r werden, m eestal i n de wa ran d e te Tervuren . n og a n d ere soorten \'Ogcl s g en o t eer d i n d e eers t e plaats zwcm\'ogels en s t el t l op e r s . .

l I c t z i j n zeldzaa m h e d e n te noemen . Ieder gev a l

a fz on d erl i j k be­ schouwd l i j k t 1Tccm d ; wordt h et echter in verh o u d i n g gebracht met de 1 · c r s ch i j n sc l c n \'an trek e n overw i n tering d i e vastgesteld werden hij d e beh a n delde Reiger, z we m - en du ikeen den, en s t el t l o p e r s d a n bl i jken de spora c f a c h c versch i j nselen onderworpen a a n e e n zekere wet m a tig h e i d . De ohscr\'a tics 1·an deze zeldzame vogels k u n n e n in 1·ier groepen ges c h ikt worden : .

,

Groep l .

-

A n as strep era. Ruceph ala clangula. Melan itta fusca. Van ellus vanellus. Ch aradrius hiaticula.

De do or t r e k k e rs van Z . naar

N.

2.3-lfl-49. 9-T V-4 2 . 2 4 -Ill - 5 5 . 2.3 - I I I-4 l i n l uc h t r u i m , Ter v u r e n -Moorsel . 2 9-V-59.


- 1 29 Tr/11 ga n l ' bul11 r i11

( ( ; u 11 nnus ) .

/ ' !1 1 / o m wl1 11 s p u g 11 11 x ( L i n nem ) . f,ar11.< r/dib u n du .< /'/ {l1/>1111d11.< ( L i n n c u <;

( ; ro e n p oot r u i t e r .

).

(;h l/r/011 /11.i 11 igr11 11 igr11

( L i n nc u s ) . ( Lin ncus ) . Co/11 111 b11 p 11lu m hu.< p11!1 1 1 1 1 IJ/ls ( L i n n c u s ) . Strcptopd/11 tu r11 1 r 111 1 · tu r ( J , i n n c u s ) . ( :uurlu.< c1111 or11.< n111 01ï1.< ( l , i n n c w, ) . Colu m ha o c 11 11.< oc1111s

T)'fO 11//>11.

. / 1 h u1 c 11octu11 1'id,i/1 i

( :\ . J ·: . l \ rc l 1 1 1 1 ) . ( L i 1 1 1 1cus ) . l .i ' O 0 1 : 1 .< o t u s ( J ,i n n c u s ) . . ! p 11 .i llf' U S il/J /t .< ( L i n n c u s ) . . l iccdo a11!1 i.< i.'f'/(/11 ( L i n 1 H.'. u , ) . L ' p11p11 1p11p.i 1po p.< ( J , i 1 1 1 1c u s ) . /1i cus l'in di.< 1 •iri1hs ( J , i n n c u s ) . Strix 11/1u o 1d11co

n r r o h11tc.<

l lop.

C ro L· n c 'pec h t . ( : ro t L' ho n t c ' l ' cc h t . 1\. k i n c ho n t c spec h t .

111 11/11 / ' .

1 J r). o h11tc.< m i n or l10 rl11r11 111

( 1 \ rc l 1 1 1 1 ) . ( Linneus ) . C11/ a i da , ";_"/11/11 cr/.,111111 ( l , i 1 1 1 1 c u s ) . . il1llld11 1 tr1•c11.<is 111'l'c11 si.i ( L i 1 rn c u s ) . J firu n do rustic11 ru.;1/c11 ( L i n n c u s ) . J ) d i1·/1 0 11 11Fhirn 11 rh i111 ( Li 11 1 1 c u s ) . !!. p11ri11 ri/'aria rip11r i11 ( L i n n c u s ) . ( ) r/olu .< or i olu.i oriolu.; ( L i n n c u s ) . C o n • u .i coro n c coro n c ( L i n n e u s ) .

/ \ 11 x

1 ) r.u i l i:d s .

ton1 11 1l/11 1on1 u llla

<. orl'llS cornix con1ix ( J ,i n n e u s ) . C o n • u .<

/ rug ilcg11 s / ru gilcg w ( L i 1 1 11 c u s ) .

C oloc11 s 111 0 11 cd11/11 S('l'lï11 0ll olcg11 s /'1 C11 p illl g11/li11c ( K l c i n sch m i d t C11n11/11 ; gla11 d11riu.; .

( V i e i l l ot ) .

).

( Lin neus ) . ( l . i n ne u s ) . l 'a1ï1s ,1tcr arcr ( L i n n e u s ) . / '11r11.i cri.<111/ 11.; br11 11 11 cscc11s ( l ' r a z a k ) . / 'urn ; p 1 1fu ., tri s lon giro.itri.' ( K l c i n sc h rn id t ) . 1'11rw 111rirn p ill11.' rl1 n1 11 11 11s ( K l c i n sc h 111 i d t ) . . ! cgitlwlo .' rn11d11111.; c11rop11c11.< ( l l e r m a n n ) . S/1111 rn r oparn h as s ica ( K l e i n sc h m i d t ) . r:crthia bra1·h y dae1yla 111 cgarh y 11 d1 0.< ( l l rch 1 n ) . Troglodytl's troglodytcs occidrn talis ( \'crh eyen ) . 'J'urd us vis ei vor11s visci1•onrs ( L i n n e u s ) . Turdus pilaris ( L i n n e u s ) . /'11r11.; 111111or 1 1 1 a 1 o r

l'arus caaulc u.; cacrulc11s

'/ 'urd u s 1·riu·tor11 m .

'f '11rdus m u sicus m u sicu s .

Turdus m nula m cr11/a

( L i n neus ) . ( l l a rt e r t ) .

S1. xicola torquata h /h"rnans Saxicola mbctra

( Li n n e u s ) .

l ' h o e n ic11r11,; p l1 ocnicu ru.; ph 111'11 ic11 r11.<

K e m phaa n . l\. n k rn c e u w . Zwa r t e l\ ! o c r a , z w ,i l u w . 1 l ol d u i f. \Vo u d d u i f . To r t e l d u i f . Koekoe k . l\. c r k u i l . Steen u i l . 1 \osu i l . l{:1 1 1 su i l . ( : 1 e r z \\' : i l m\' . J ) S\'ligel .

( L i n ne u s ) .

l\. u i ll ce u w e r i k . \ 'cl d kc n w e r i k . 1 \ oe rc n z w a l u w . l l u i s z w:1l u w . ( ln' C r z w .i l u w . W ielewaal . /.w:i n c K r:1:1 i . l lo n tc K ra a i . J{oc k . l\. a u w . ( ::il l i sc h e ] ] : s t e r . ( :aai. \\.ooi mees. l' i rn pe l mees. � o o r d sc zwarte � l e e s . K u i fmees. ( : l a 1 1 s k o p 1 nees. i\. Ltt k o p 1 n ees . S Li a r t mees. l loom k l e Y c r . Kort e k l a u w k ru i p e r . \\' i n t c r k o 1 1 i 11 g .

( ; ro t e L i j ster. Tjakl ijstcr. Z a n gl i j ster" K o pe r w i e k ! i j ste r. Zwa r t e l\ lcrd . Zw:1 rt k ecl t a p u i t . l \ r u i n k cel t a p u i t ( p:tap j e ) . ( ; e k raagde H ood s t :1 J r t .


1 � H -( o/11 m h 1 1 s .ctc/111//1.c

(

1 ' 0 t 1 t o p 1) i d a 1 1 ) .

l 'udu1 'f'.1 m/icolli.c m /flrn/11 .c ( Sco p ol i ) .

l 'a rcl d u i k e r . K l e i n e f u u t.

l 'o d l i cp.1 111gm ol/l.c n igricol/1s ( l l rc h m ) .

Z \\' :i r , h al s f u u t .

l '/, t/111 r o 1 or11x c11rbu si11 c11.cis ( S h a w e n N o d d e r ) .

( ; ro t e a a l sr h o l \' c r .

/ ulc11 CJ ll Uï'11 c l 11 crct1 ( L i n n c u s ) . l \ o /1n•1 h 11 .c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.c 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 .-· ( l . i n n c u s ) .

! 11 1 1 c pl11tyrh 1 · 1 1 1 !1 1 1 pl1iL \'rh y 11 c lw ( l . i 11 1 1 e u s ) . / 11t 1.• 1 rn u1 l lï < l l l

. / 11 1 1.< 1/ ll < T 1 / 1 1 1 d11/11

l n t1.< .c/rc / 'trtl

(

( 1 . i n ncus ) . ( l .i n nc u s ) .

Zo rn c rt a l i n g . 1\. r a k ec n d . S rn i c ëc n d ( S m ie n t ) .

1 11 11.c p c n dopc ( l ./11 11c11.c ) .

.\ ('11t11!t1 d \'f'Cti/11 ( L i n n c u s ) .

S l oheen d .

(

1 ' i j l st a ;1 r t crn d .

Lin ncus ) . l \' t /1 vt 1 /11!1 g11/a ( L i 1 1 1 1 c u s ) .

. l v 1!1 v11 / c ri11L1

(

K u i fe e n d .

l . i 1 rn c u s ) .

( L i 1 1 11 e u s ) .

li 11 c cp h 1 t!11 da 11g 11!11 d11 11g11/a \ i , /1111 1 1/a /11.1 1 1 1 /11.cu1

(

L i 1 1 11cm ) .

(

So m 11Lc Ti11 11wl/1 .•.cJ 11a 111 0//1.i.i / / l ü

( L i 11 1 1 c u s ) . ( L i 1 1 1 1 c w1 ) . \ fcrg11 " 11/lu l/11 c ( L i 11 1 1 c u s ) . / 11 .ccr /a/1c1/l.1 /c1/>c1/1 .i ( L: 1 t h :1 m ) . 1 / ng11 " llll'l)!,llll.1 cr m crga11 sn

( ' ) g 11 1 1 .' .if){'Cl l .i .

/111 /n; />u /1·0 /!11 110 ( l . i 1 1 1 1 c u s ) .

(

lcop1 1n gc11 tll1 c go1 11/l.c

1 co p 1 1 c r 11 1 ."11." , 1 .ill.i ( L i n n c u s ) .

( L i n nc u s ) . acr11 g1 n o.i11s ( L i n n c u s ) .

C11< "·' L1c1ï1g1 11 0.111.i C'1 1n1.< 1 ) ' 1 1 11 cu.i cyc1 11 t·11.c ( L i n n e u s ) . ( iu11 , f' \'gt1rg11 .1 ( l . i n n c u s ) . l ' t 1 11 d/() 11 /1 1 1/lac/ u 1 /w!lc1<'/1t <

(

(

B rileend . Fi d c rern d . ( ; rote Zaagbe k .

i\ l i d d e l st e Z a a g h l' k . N'o n n c t j c z a a g hc k . ! { ict ga n s .

'v\I i l d e z w a a mo o r t . l l u i ze r d .

Linncus ) .

l'cr11 1 , <l('l l'<J lï/.i 11/'ll'Ort t .i

l - <1/1 1; < u /J/> u lco .- u /,/111/co

T a f e l ee 1H I . l \ r u i n c zeei..'c n d .

Linneus ) .

. \ 1 cr g 1 1 c .ccrrator

.

l ll o k crn d . W i n tertal i n g .

l .in ncus ) .

1 11 1 1s 11u1/t1 111 11/11

! \l a u we r e i ge r . K l e i n e ro c rd o rn p .

l .111 11eus ) .

Linnem ) .

/ ',dco f'< Frcgu 11 11 i f'l'l n gr/11 1 1.> . ( T u mt a l l ) .

(,tl, o 1 1 11 11 1 1 11 < u!tt< 11 11 11 11 11 1 1du.i ( L i 11 1 1 c u s ) . l 'ad1 x 11c r d1 .1 />crdix ( l . i 1 1 11 c u s ) . ( 11/11nl ! r 1 o / 1 1 r 11ix 1 o t 11 n 1 1 x ( L i 1 1 1 1 e u s ) .

1 l : i \ ik .

Sperwer.

IJll c s pe n l l l l i z c r d . B r u ine K u i k c n d id. l l l a u w c K u i kc n d i d .

( ; ra u w e l\. u i k e n d i d .

\ ' i s r h :1 r c n d . !loom , · a l k .

S l e c h t \' a l k . Tor e n \' a l k . ( ; r i 1 zc pat r i j s . K w a k kei .

/ ,' ,t// 1 1 .- 11r;1111/1 1 u .i 11c111111in1.i ( l . i n n c u s ) .

\V a t e r ra l .

C : , t/!1 1 / / ( ! t 1 chloro p u .< / 11 u da

IJll a t c r h oe 1 1 .

( Du najewski ) .

1 1111 cl/1 1 .i 1 · a 11 dlw ( l . i n n c m ) . (Î111 nu/1 ·i11 , d11 /!i11.i n 1 ro 11io1> ( C m e l i n ) . ( Ï1 c 1r < l (/ri11.< h it 1ti1 11/a h ia1ic11/11

(

Linncus ) .

r:apclla gall/ /l ago g11/li11 1 1go ( L i n n e u s ) . \'r olop<1x 1ïl.i/1a;/11 l ï l .i//11;/u

(

L i n ne u s ) .

\'11 m 1 · 1 1 1 1 1 .i au111atu 11rq 11 u/i1 ( ! . i n n e u s ) . l": nw <a /1 111 0.ill lim o.<a 'J'r/ /lga 11c/1 r o 17 11 .i

(

(

Linneus ) .

Linncus) .

'f'r/ ll ga l1 ypofr11 co.c ( l . i 1 1 1 H.' U s ) . Tri11 g u /ot1111 u s 1011111 11.i ( l . i 1 1 1 1 e u s ) . '/ 'rl /I ga 1·ryth ra pus ( Pa l l a s ) .

1-\. i c ,· i t . K l e i n e P l c \' i e r . l lo n t he k p l e v i e r . \\l a t e rs n i p . l l o u ts n i p . C ro t e W u l p .

( ; riet of C ru t t o . \V i t ga t r u i t e r . On'e r l o p e r . l{ood poot r u i t e r . Z w a r t e l{ u i t e r .


- UI -

B IBLIOG RAFIE . van

1 Joofdstnk 1 :

S C I I O U ' l ' l •: D l • : N - \\ ' 1 -:R Y ) . - ' l 'cr"mcn en lk1 h;1 1 1 t . l ' rc 1 1 1 i i.-rc p;nt ; c . l•:sq 1 1 i\sc r; é·or;ra p i q 11e e t gl-o l o g i q 1 1 c . P rd 1 i s to i rc e t o r i g i n e s histo1 iq11es. Brussel ,

l J i tgen:ri j ,\ .

Ballic11,

1 'l . C h a 1 1 ssée d e L o m·a i n , l <) -f 2 .

1\ 1 . K - L 1 R l- g ; o n B ru x e l l o i s e ;1 1·;l l l t '7 0 0 C a h i er s B rn x c l l o i s . t . I l , f;1sc. l , p p . 1 -7 1 .

:\ l. \ R I J<:N van

D l•:

I loofdsh\k II : ll O U R N O N \' I L U: cm· i ro n s .

D.

- !.e s <mc; 1 1 1 x de la forèt de S o i g n e s et

de

scs

i n Cerf;1 1 1 t . 4 'i e a n 1 1 é· e , 1 9 S S , fa s e . l l . p p . 8 ) ;Î l l ó .

l l l ·: Q U A I <: RT 1\ 1 . - D e .\ 1·i f;rn 1 1 a 1·an h et park 1 · a n Tervuren . i n B i o l o g i sc h J a ; 1 rhoek 1 1 i tgegen·11 d o o r h e t Kon i n k l i j k N a t 1 1 mw c t c n s c h a p ­ p c l i j k C c n o o h d 1 a p i ) oclon;1ca , t e C e n t . '\ X \' l ) ;1an�a n g . ,\n twerpen . u i tgeveri j de S i k k e l . 1 1 6 , L 1 m o r i 11i i.-restra a t , 1 9 5 8 .

B i·� Q U A I<: R T ,\ 1 . - B i j d r: i g e tot d e k rn n i s 1';l l l d e ;1 \'i fo 1 1 1 1;1 i n h e t n oorden 1an B ru gg e , ))cel l. De l ' o l d e r , t rc e k , in B i o l o g i s c h J ; 1 a rbock 1·:1 n d e Docl o n a e<1 , X X \ ' J l l J ;wga n g , 1 %0 .

B l•:Q U.\J<: R ' I '

l\ l . - B i j d r;1gc t o t d e k c 11 1 1 i s 1·;rn d e a 1 · i f;1 1 m a i n h e t n o o r d e n \':l i l B r u g g e , D e e l l 1. D e D n i m t reck, i 1 1 B i o l og ; s c h ) ; 1 arhock 1 a n d e J )o cl o n ; 1 c a , XXIX J a a rg a n g , 1 9 6 1 .

B l ·: Q l l ;\ F R' l ' l\ l . - B q d 1 , 1 g c tot de h n 1 1 1 s v;m cl c a1 1 L1 1 1 1 1 .1 1 .1 1 1 h e t pL1 tc.rn S t a d e n e n h e t a a n p ; 1 k n d l.1.1gl.1 1 1 cl . 1 1 1 B 1 o l o g 1 s t h J .1.1rhock 1 .l l l ck D o d o n . 1 c a , X X X ) ;w rga 11g, 1 9 6 2 . van

l loofdst11.k n r .

D U PONT Kare l . - O c \'or;cb 1 ; 1 1 1

lkl r; i ë .

u i tga1-c 1an h e t \ ' e n n og e n 1·; l l l h e t Kon i n k l i j k N a t 1 1 mh i s tor i sc h 1·a n B e l g i ë , \ 'a 1 1 t i cr s t r;1;1 t , ) l , B rn s\cl , 1 9-! ) . P l·�T J< : l t S ON R . . l\ I O U N 'l ' l ' O R ' l ' C " l I O L L O l\ I t h e B i r d s o f B r i ta i n a n d h 1 ro p c . Lo n d en , 11i tge1ni j C o l l i n s .

1-! , S t .

P A D . - i\

} ;1 1 11 e s ' s l'lace,

19 54.

l 'ickl

l\ l t 1 S c 11 m G u i ck t o


- 130 / lu) { 11 1 < 1 1 1 1 1 _, och r11 nt .i gibraltarit' n sis

( ( ; 111 el i n ) . ).

/_11 , u n 1 t1 m 1 51111 h 1•11 c h a m cgarh y n c h a ( B n:h 1 11

/-.'rt t/1 < I l I l ' rtt f>t'< tt/11 . J _on1 , 1 d/11 11 < 1 n · 1 11 1111< 1 ·i11 ( H o d d a c r t ) . 11 r on p h 1 il11s .<cirp11cc11.i .icirpau·11.< ( l l c n n a 1 1 1 1 ) .

( Bechste i n ) . ( Linnc11s ) . 1 1 , /'l'ola1 .- 1 1 1cr1 1w ( \ ' i c i l lot ) . '\ 1 / 1 . 11 1 1/rt caf'd/11 11/rtcapilla ( L i n nc u s ) . . !1 ronp/] ({/11 i ralu 111i.<

/ 1 rr11 1 p /] ({/11s " c h o 1 ·1wb11 c 11 11s

'. 1 / 1 1 1 /1or1 11 /> o r 1 1 1 ( l h>dd.tcrt ) . \ 1 / 1 • 1 " c o 11 1 1 1 1 1 1 n i.1 co 111 111 11 n 1»· ( La l lu 1 1 1 ) . ' 1 /i .t 1 1 1 1 T 11 1 " 1 11 rr 1 1 c 11 ( ! . i n n e u s ) . I h 1 /lo.' ' o / > l l i tro1 /1 1!11.i lrochi/11_; ( l . i n 1 1 c 1 1 s ) . l ' /1 1 1/o << O/'ll i 1 01/ )' bitll colly ln t< 1

( \ïeillot ) .

I ln tlrN 0;111> , ibd< 1trix ( l k c h s t c i 1 1 ) .

( l .i11 11cus ) .

l" .� 1 t ! 1 i - u -_� 11/11.i rcg 11/11_;

Ncg 11!:1 , 1 g n in1;11 /11 1 .i ig 11 i(l{p1!!11.i ( Tc rn 111 i nc k ) . \

1 1 1 .- 1 1 1tj'1t .- l t ï 1 tlll s/1ïll/<1

( l ' a l l :t s ) .

( Pa l l a s ) . ( Li n n c u s ) .

!-t1 1 ·d 1 1 !11 h \ rolc11c11 h yf'olc11 c11

/ '111 11 11!1 1 1 1 1 r1d11l111i.i w o t!11ll11i.i / 11 1 /1 11 , />1<11111 ,i.'

( L i 1 1 1 1eus ) .

/ !1 1 /1 11 .' 11i1'. 11!1s 11i1·i11!1.<

( Li1111cus ) .

\ f o/t111//<1 11/h11 ll l l>l l ( L i 1 1 1 1 c u s ) . \ f o /<11 1 1/<1 1 , 11 1 n ·t1 ' 1 11 cr n 1

( T u n s ta l l ) .

\ f u t< 1<1 !/< 1 /!111•a /!111•<1 ( l . i n ne u s ) . lio 111 f• \1 :l/<1 g u rr11!11s 51<1rr11!11;· ( L i n nc u s ) . / .< 1 11 1 11 , n 1 u /1 1 / 0 1 cxu1 hi1or ( Li n neus) . / " nu 11 , 1 1 1 1 11 o r

( C m cl i n ) .

l .< 1 11 1 11 ' 1 0!/1 m o ({)//11rio ( l . i 1 1 11 e u s ) . \ 111 rn 1 1 ' l'lll!j1llï ' l' 11lg111 ï .i

( Lin ncus ) .

( u1 1 o t ln11 1 1 , /1 i l 01 , 0 1 !1 rl111.- tcs t occoth ra11 .ill'.i ( i . l l l l l l' L I S ) . ( !ilort < cli /011 _, ch lori_; ( l . i n n c u s ) . ( ', 11 .1 1 ( ( /ti 1 <1rd1 1 cl1s.

Zwarte Roodstaa r t . Nacht egaa l . R oodborst. S p r i n k h a a n za n ge r . K l e i n e R i et za n g e r . l l osr i e t z a nge r . Î\ foc rasrietza n ge r . Spot rngel . Zwart kopgrasm u s . T u i n gr a s m u s ( t u i n fl u i t e r ) . ( ;cwonc grasm U S . H r a a msl u i pergrasm u s . ( ; e w o n e Boszanger ( Fi t i s ) . B rn i n e Baszanger ( Tj i f t j a f ) . 1-'l u i t e n d c Bosza n ge r ( fl ui t e r ) . c ;ewoon C o u d h a a n t j e . V u u rgo u d h a a n t j e . ( ; r a u we V l i e g e m · a n ger . l \o lll c v l iege n \' a n g e r . M l a u we H aagm u s . Grasp iepe r . Boom piepe r . ( ; r i j z e K w i k s t a a r t ( W itte K w i k staart ) . C ro t e gel e K w i k . Cclc J( w i k s t a a r t . J >est vogel . C rote g r i j ze K l a u w ie r . J( l e i n e g r i j ze K l a u w ie r . C r a u we K l a u w i e r . S p ree u w . 1\ ppcl v i n k .

C'11ul 1 1 c/i , u111 11 l1 bin11 t u 11 1wbi n a ( L i n n e us ) . (',m/111 /i.i / !<1 1 11 111 c<1 rnhllrc/ ( I'. \ . . S . M i't l l c r ) .

C roe n v i n k . D i steh i n k . Elssi j s ( s i j sj e ) . Kneuter. Kleine Barmsi j s .

i

Coud v i n k .

( , m/11 c/1 .i -"/'1 11 11;·

( L i 1 1 11cus ) .

.'"1 11 11 11 ' 1 1111111ï ll i 51cr 111 a11ic u .< ·

(

l .:1 t 1 h m a 11 n ) .

rr/1 11/<1 /'\'Jr/Jl{/a .

/,11r1 1 1 1 u r l' iro.</1<1 c11u•iro.iltc1 ( l . o ri<1 !1·11u1 p 1 tT11 bifu.,ci11ta

Frt 1 1 g ,/l 1 rn chb.i

L i n nc u s ) .

( B reh m ) .

codc h_,· ( L i n n c u s ) .

( Li n ne u s ) . l ·.' 1 1 i l11 n cci1 1 1 tr1 11 d/11 citri11 d/11 ( L i n n e u s ) . l .' 1 . i l•1 1 ï " <1 1 i11 ' 1t1 ( L i 1 1 1 1 c u , ) . Fi . 11g ill11 1 1 w 1 1 1 ifri11 gil/11

1 : 1 1 1 /i , ri.,11 .-< lwcn ic/11.i .ich o nu d11s ( L i 1 1 1 1 e u s ) .

f ln t1 o p lu 'l1 11x 11 i 1• a/i _,· 11i1 •uli.<

( Li n n e u s ) .

l 'rr, ;1 1 d o 1 1 H " liu1.i do 111 c.iti1 11s ( Li n n e u s ) . / '. 1 ; , cr 1 1 1 0 11 /1 1 11 11.i 111 0 11 1a11 11s

( L i n ne u s ) .

M i d J e n e u ropese K a n a r i e . D e n n e n k r u is be k . W itba n J k ru isbe k .

Bot v i n k . Noord v i n k ( Keep ) . ( ;eelgors. C r i j ze gors. R ietgors. S n ee u w g ors. l T u is m u s . Hoo m m u s .


F J U,'() S U IW U TJ-:n S U /l!W Tl: O l \ m l' l l 1 1 1 1 k '

1 ,1 l'l'

\ l i d tk 1 1

l 1 l' I

( l 1 1 c l n: 1 : 1 1 1

l 1 l'I

1 0 1 1 � <:

<(

111 1 11

( Ll :'\ :\' l .:U S ) .

·

i ) l i'. 1 3 0 0 1\ l \ ',\ L I(

' l i e g e n " ' h 1 � �1...· B on 1 1 1 Y; i l k j L'\ . 1 ; 1 1 l' l 1 t: 'cl i:1:il 1 / 1 ) . d l' 111 ,t : ,c l i : 1 : 1 I 1 / 1 .

clc


- 1 3� -

BIJLAGK De

klcnrplnat Falco sublmtco.

1 I ct J l l l l i l 1 cc 1 C 1 1 \·;1 1 1 cl c t eb t \ <l i l omlcrkl\· i g e h i j cl rage t o t cle k e 1 1 1 1 i s 1 ; 1 1 1 c l c \ 1 1 fa rn 1 ; 1 \·;1 1 1 l k 1 h a n l C l \ 1. i j 1 1 i ll l l s t ra l i e cl o o r een k k u rphl l \ a n c l c B o o ! l l r a l k cla 1 1 l i l a a n een z c e 1 1T i c 1 1 clc l i j k besl u i t \'<l i l h e t l k -, t 1 1 m 1 a 1 1 de D o c l o 1 1 ; 1 ca ; l 1 i c r cl ru k il l l l i j 1 1 cla n k u i t en h i ecl t l i crn a a 1 1 clc '/. eer C c l c c 1 d c l l cc r Prcs i d c 1 1 l 1<1 1 1 c l i l \\·c t c n s c h a ppcl i j k Cc 1 H > < l l '> 1.· l i . 1 p . l ' rn fc .., " o r c ! l l c r i l m . D r . P . \·;1 1 1 C he .

l î c k l rn 1 ph 1 l 1cp1 od 1 1 cc c r l cc 1 1 \\';J l c 1 \ · c r f s c l i i l c l c r i j l j e \ · a n cl c l i ;1 1 1 cl \ h1 . J . l kc 1 1 1 : 1 c 1 I S c l i o l l c. \\' i c 1 1 i k h i c r( ) J l ! cLrn k b; 1 ; 1 r h e n .

1 ;1 1 1

1 k p h 1 l gcd l : J l .., l i e t \\"a l e cel \ k i j k i n c l c h i o l opc \ ; 1 1 1 clc Bool l l 1 .i l k d e 1 1 1 1 1 1 J ! c l 1 1 -, , c· 1 1 c 1 1 l >o \ ' (: l l de k 1 ( ) ] 1 c 1 1 \ ·a 1 1 d e h og e h c u k c l l i n c lL \\ ; 1 1. 1 1 H lc I c ï l' l \ 1 1 1 c 1 1 . 1 ki l \ rn 1 1 1 1 \ . 1 l k 1 1 1 <, t c 1 c 1 1 l j c\ o p cle dorre l :1 l \·;1 1 1 een h oge hoorn . 1 ( ) ] 1 c l c 1 '>c l i 1 rn • 1 1 1 c 1 1 1. i c l i l ha a r zo 1 1 c l e r m o e i t e h o u d t cl e n1gcl h e t 1 1 < l i ; 1 . 1 1 1 1 1 1 1 C'\ c · 1 1 \\ 1 c l i l cc 1 1 t \\· i 1 1 t i g L i l m e ter'> I H 1\·e1 1 c l e gro 1 1 cl . l l 1 1 ko1 1 1 I Jll 001

;1 f

Ic I c \ e r e 1 1 a ;1 1 1 h e l

9 .

l IL I 1 1 1 1 be g e e f t 11ch, s 1 1 e l a l \ cl c hl i b e ! l l . n a a r h a a r t \\·ec 1 0 1 1 ge 1 1 . d 1 L . . 1 1 1 g-, l 1 g 1 00 1 c l c I J l e r 1 1 1 l ll t e - 1. i j \Trl i e t e n z o pas h e t \·c i l ige 1 1 c\ t • > l H l u c k g rn c 1 1 c· h l a cl crl oepel - 1. i cl 1 a .i 1 1 e e n u i h t ck e 1 1 cl c clone s p i l 1 < l '> I k L 1 1 1 1 pc 1 1 l

lil l

1 1 1tl

I J",

l i cc 1 L k 1 1 1 1 1 rn 1 1 \ OC< . b c l ; l i e t k 1 k 1l 1l 1 » .

k l i 1 1 k t l i o 1 1 cl c rcl c 1 1 ! l l ct c r\ \Tr i 1 1

\ l oc c k 1 , J l l l 11 o or d l 1 1 1 c l h: i i.' . 1-: i i_' '/ o c L 1 C l c l i ] k l . 1 .1 1 ! I J c l c p 1 o o i 1 1 cc n a l l c 1 1 . op k l c i 1 1 c a f s ta n d \·an k1;1 r 1 1 1 1 1 1 o v 1 1 g -, t c l 1 1 1 cl cl . i l 1 1 c l 1 i 1 1 clc r u i m t e 1.; i l i 11 \\' c r p c 1 1 om l i et k . p j -­ «

» .

k \ 1 1 , I J l j lC ' l l

i ) c l \ < H 1 1 1 1 1 ; J l l c 1 1 l l'\ c 1 1 1 1 i c t :1 l l ec 1 1 i 1 1 cl c wara n d e l e Tcrnnc 1 1 ; m a a r n< 1 k 1 1 1 k i \ rn 1 1 u i l >m c 1 1 i 1 1 c l e ; 1 1 1 cl c r e l l c i l l e h m j c s ; h rn 1 a a 1 rn-c1. i g h c i c l L u l 1 1 c l i k c 1 1 1 1 c 1 1 c l o ( )J 1 1 1 1 1 1 roe p C l \ 1.\\' a l i l \\ a c l i t i g \ · l i l'f�'> i l l 1 0 1 1 ë l .

B i bliog r a f i e b i j ï i 1 1 hugc 1 1 .

L I J ! g. 1 1 c

cle k lcnrplaat. l \ o o r rngck

\ ; 1 1 1 cl c '\ c d e rLm che Jc1 1 gc l ho 1 1 cl

mor

i': :1 t 1 1 ms t l l c l 1 e

1 9�7.


. St e n :;J. ,., �,o; eel

!


-

1 35

-

Bladzijde -

c.

De A v i fa u n a \":lil de \\ ' e i d e I n de winter In de lente 111 de zomer I n de h e rfst

-

d.

,\\·ifa 1 1 1 1 a

De

\";l i l

de \ V a r;l l l d e

l n d e \\· i n ter

ln d e l e u t e

l n d e zomer 1 1 1 d e h erfst De .\\· i fa n n a \':1 1 1 h e t

e.

ln In In In

Ros

de w i n t e r

de l e n t e de zomer cl c h e rfst

De . \ 1 · i L1 1 1 11 a 1·; 1 1 1 d e \ \ ' e g c n

f.

I n de winter l n d e lente 111 de zomer I n d e l . erfst De Avi L1 1 m ; 1

g.

\';l i l

d e Z:m d g ro c n;

In de lente

In

h.

-

d e :r.0 1 n c r

D e , \ 1 · i fa 11 11:1 Y:l l l h e t B r:1:1 k l i g g c n d pe rceel e n \':l i l het

K1:il

In de

U i tgestre k t

p1ein

ll" i n ter

1\ \' i fa 1 1 1 1 a

\·: 1 1 1

h et

R i etla n d

1 n de win ter 1 n d e l rn t e

In de zomer

n 111 de De i\1'i f;1 1 1 1 1:1 1·:m s : i j ke r i g e e n d rog e Terrasse w a r:m de te Terl"ln en

).

j .u. j . f3 .

k.

-

l Ict s l i jkerig e n d ro o g laag terras ! I c t s l i j kerig en d roog hoog terras

De 1\1" i fa u 1 1 : 1 v a n h e t bodem ln d e w i n t e r

l n d e lente ln de zomer

99

1 00 101 1 04 10) 1 07 1 07 1 08 1 09 lJO 111 111 111 1 12 111 113

1 13 11) 113 11) 1 14

I n de zomer De

98 99 99 99

l H

1 1 1 d e lente

1.

98

I•:lze m '. ru \l'ecl op \l':J terziekc

1 li 1 14 lH 114 IH

115 115 116

1 16 1 17 1 17


- I .H -

INIIOUD STAFEL. Bladz i j d e

83

l l o o fd , t 1 1 k

8 -!

1 . - ! ) f •: O :\ I C J< V I N C

8 -!

Ceomorphologie

1 .

84

C co ! o g 1 e

4

-

).

1 I ct k l i 1 1 1 ; i : i t

3 :;

l ) e : 1 1 1 f: 1 n 1 n , t · s c h e 0 1 1 1 gc ,· i n g e 1 1

8 (1

85

1 k 1 m· l o c d ' " n de J ll(: m op h e t i n i i c 1 1

l l o o fd s t 1 1 k

11.

-

D J •:

. \ \ ' 1 1'.\ U N . \

:1. 1 < 0.' :'\ I •:

\'.\N

B tl.. . \ B : \ N ' I '

Tl lSS l < N

J • : N D I J LI <

87 87

.\. -

De A v i f:n\1 1 :1

""'

het oost':l i j k d ee l

van

Brnsscl

met zijn

voorsteden - D e \ 1 i f< 1 1 1 n :1 1·:rn l i e t d 1 { h t gcs l o t c 1 1 gch" 1 1 11 · e n c " 1 1 1 p ' c x

1 11 de lente

I n d e / O l ll lT I n de l 1 crfst

-

I k : l \· i f: 1 1 1 1 i : 1 \':l i l h e t O}JC!l geho 1 1 11«.: 1 1C o 1 1 1 p1 c s

89

I n d e 11·i 1 1 t e r

89

I n d e /.O l l l e r I n d e h e r fs t

90

I n ck l e n t e

De

89 90

h i f: 1 1 1 1 1:i ,·:rn

h et

9('

l . 1 1 c h t ru i 1 1 1

90 90 90

In de winter

I n c le I c n f c 1 n d e /Olll c r l n c l e h e rfst Avifa nna ullci van d e

B. - De .1.

De

\':I n

90

het

�eilllc

. \ \ i fa n n a

gebied

tussen Groot-Brnsscl

e11 v a n Ysc \':1 11

c l e '1 ' 1 1 i n w i j k

de 91

91

I n cle h e rfst

De :\ ,·i f:m n :i ,·an clc ;\ k k c r

95

I n d e / O l l l l' r -

en

91 92 93 94

111 de winter l 11 d e l e u t e

b.

88 89 89 89 89

1 1 1 d e '' i n t e r

b.

88

I n de w i n ter I n de lente

I n de z o m e r

I n de h e rfst

95 96 97 98


Uitgaven van het Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap

«

DODONAEA »

BOTANISCH JAARBOEK Jg. I, 1 8 8 9, V I I I- 3 1 9 bldz. met 10 platen en 3 tekstfiguren . Jg. I I, 1 89 0 , V I I I - 3 8 4 bldz. met 2 3 planten en een portret . . Jg. I I I , 1 �9 1 , V I I I- 5 7 1 bldz . met 1 5 platen . . . . . Jg. IV, 1 89 2 , VIII-292 bldz. met 1 5 platen .

.

.

.

.

uitverkoch.t. 7 5 fr. uitverkocht. 70 fr . 70 fr. 80 fr.

.

. Jg. V, 1 89 3, IV-4 7 1 bldz . met 5 platen en talrij ke tekstfiguren . Jg. VI, 1 894, . VII- 5 2 7 bldz. met 1 1 platen en talrijke tekstfiguren . Jg. VII, 1 89 5 , VI- 3 5 7 bldz . met 5 platen en talrijke tekstfiguren . Jg. V I I I , 1 89 6, IV- 1 8 2 bldz. met 1 kaart, 5 platen en 9 tekstfiguren Jg. IX, 1 89 7, I V- 1 2 6 bldz . met 3 platen en 2 tekstfiguren .

·

Jg. X, 1 89 8 , IV- 1 6 2 bldz. met 9 platen en 1 5 teks t figuren

5 0 fr. 60 fr. uitverkocht. uitverkocht.

.

Jg. XIII, 1 9 0 1 , XLII-2 1 1 bldz. met 1 7 platen . . Jg. XIV, 1 9 09, XXX- 1 2 5 bldz. met 5 tekstfiguren . Jg. XV,

1 9 1 0,

IV-4 5

bldz.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jg. XVI, 1 9 1 1 , IV-46 bldz. . . . . . . . . Jg. XVI I, 1 9 1 2 , IV- 1 2 8 bldz. met een losse plaat .

Jg.

uitverkocht.

XVI II, 1 9 1 3 , IV- 1 1 5 bldz . met 9 tekstfiguren .

Jg. XIX, 1 9 1 4- 1 924, 1 76 bldz . met platen en talrijke tekstfiguren . Jg. XX, 1 9 2 5 - 1 9 2 6 , 1 4 6 bldz . met 1 plaat . . . . Jg. XXI, 1 9 2 7- 1 929, XXXI I I - 1 2 9 bldz . met 2 platen .

. .

. .

. .

. .

Jg. XXII, 1 9 3 0 , 1 84 bldz. met 1 0 pla�n en talri j ke tekstfi guren, opgedragen aan I'rof. Dr C . De Bruyne . . . . .

Jg. XXIU, 1 9 3 1 , XX- 1 2 8 ildz. met platen en tabellen . Jg. XXIV, 1 9 3 2 , 2 0 8 bldz. m et veel platen en tabellen . Jg. XXV, 1 9 34, 1 2 6 bldz. met 3 platen . R e pertori u m der . . . . . . . . . . eerste jaargangen . . .

(Vervolg keerzijde) .

uitverkocht. 50 fr. uitverkocht.

Jg. XI, 1 89 9, IV- 1 5 2 bldz. met 1 pJaat en 7 tekstfiguren . Jg. XII, 1 9 0 0 , IV-87 bldz . met 1 plaat en 2 tekstfiguren .

75 fr. uitverkocht.

uitverkocht. 55 fr. 55 fr. 55 fr. 80 fr. 75 fr.

55 fr.

75 fr. 24 50 fr.


- 1 3 (, -

1.

l )l

\ 1 1 f; 1 1 1 1 1 , 1

1 ·a 1 1

Bladzijde

d e l \ 0 0 1 1 1 k 11 d . c r i 1

l l fl l 18 1 18 l 18

1 1 1 d e I l l l l lc l 1 1 1 cJ L l e n te

1 1 1 d e /Ul l l C r 1 1 1 d e h e r f' t

lil

l )e

1 19

\, 1 L 1 1 1 1 1 ; 1

\\ o l u 11 c

1 19

1 11 c k 1 1 i 1 1 tc r

l 19

1 1 1 d e l e n te

1 20

1 1 1 d e /O l l l t r

1 20

1 1 1 d e h e i f,t

1 )l

Il

1 20 \ ;111

\ 1 1 f; 1 1 1 1 1 . 1

hd l . 1 1 c l 1 I rn 1 1 1 1

1 20

I n de l e u te

121 121

1 1 1 d e / O l l l cr

1 21

1 1 1 ck 11 1 1 1 k 1

121

I n cle h e r f , 1

\ l l C : I\ \T i l<

\ l <'. R S C I 1 1 ) :'\ S l •: U •: N

I •: :'\

0\ l <R

\\ l '\ ' l ï < R l .\: C

1 22

\ n k . 1 1 1 1 1 crca

1 22

l 'rn 1 � ; 1 l 1 1 p o k 1 1 cm

12j

l 11 1 L.: ; i 01 1 J rnp 1"

1 2 -f

1 ) ; , f1 L1

; l ll l t . I

l � -f

\ 1 1 : 1 ' lll°Cl.I

1 2 -f

l , :;

\ n ; 1 ' q 1 1 cr q 1 1 c d 1 1 L 1 S p. 1 t i 1 L 1 \1 1;1\

1

l :;

h pcat;1

[ ll l l c l o p e

\ 1 1 1 1 "1

12)

1 26

f11hgul.1

1 26

\ 1 1 1 1 1 . 1 f cr 1 1 1, 1

1 26

'/,1 l c l /; l l n c " 1 < 1 1 !c n

C : ro q >

C 1 oq > -,

C : ro e p j

C rn cp - l l l oo l d , 1 1 1 L

I\'

-

l )e c l o o r t r c H cr, y ; 1 1 1 '/. . J l ; J ; J J :-\ .

De: d o c 1 1 l r e k k n, 1·;1 1 1 N . n ; i a r '/. .

D e \TC > l'�l' 1 0 1 n LTI rekker,

1 27 1 27

De ri 1 1 1 d / 11 e nc m J c m · c rn 1 n t c r a a r '

l 27

\ I J<:T :\ l J ' l ï < '.l l l \ S O l ' C . \ \ ' I •:

1 2 '/

'°\ . \ \ 1 1 ' . :'\ l . I J ST

131

H i h l i o g ra f i c

1 32

De K k m p l a a t i< a a r t n i e t a f h.1 ke 1 1 1 1 1 f; 1·a n l i 1 h o ucbta fcl

l 26

h e t oh,en-a t i cf; e h i c d


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.