De Boomklever September 2016

Page 23

Op het moment dat je deze Boomklever in de brievenbus aantreft, begint het hoogtepunt van de najaarstrek aan te breken. Traditiegetrouw wordt de massale stroom van vogels die onze streek doorkruisen gevolgd vanop meerdere trektelposten in het Dijleland. Op onze website (www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektellen) vind je uitgebreide informatie over alle trektelposten en hoe deze te bereiken zijn. Sinds dit jaar maakt ook Hoeilaart deel uit van ons werkingsgebied en mogen we een nieuwe trektelpost verwelkomen, gelegen in de unieke omgeving van begrazingsraster Het Block, ter hoogte van de voormalige oefenrenbaan van Groenendaal (meer informatie op www.natuurenbos.be/begrazingsblok-het-block).

Op onze website is vanaf nu ook de Trektelmodule te downloaden, het ideale hulpmiddel om vlot wegwijs te raken in de wondere wereld van de roepjes en silhouetten! Volg hiervoor de instructies op onze site opdat het downloaden zonder problemen verloopt. De precieze telmomenten zijn sterk afhankelijk van de weers- en trekomstandigheden en zullen via onze website, mailinglijst en Facebookpagina aangekondigd worden. Neem voor meer informatie contact op met onze trektelcoördinator Gert Vandezande gert.vandezande@telenet.be of voor de trektellingen in Groenendaal met Dirk Raes dirk.raes@lne.vlaanderen.be.

Overzicht van de trektelposten in het Dijleland met gps-coördinaten LEEFDAAL PLATEAU

POMPSTATION MEERBEEK

50°50’34.6”N 4°37’36.9”E * 50°50’38.5”N 4°37’06.6”E *

50°52’13.6”N 4°35’31.3”E (najaar) 50°50’51.1”N 4°33’24.4”E (voorjaar)

KESSELBERG

HET BLOCK

50°54’36.7”N 4°45’40.5”E * 50°54’33.9”N 4°45’18.4”E *

50°46'09.2"N 4°26'03.6"E

*Exacte locatie hangt af van maisaanplantingen die het zicht belemmeren. Neem contact op met gert.vandezande@telenet.be bij twijfel!

86

De boomklever I september 2016 I vogels

Opmerkelijke vogelwaarneminge in de Dijlevallei en omgeving maart – mei 2016 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode maart – mei 2016. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode juni – augustus 2016 omvatten. Voor opname worden waarnemingen bij voorkeur ingevoerd op www. waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/12.58.77, kelle.moreau@gmail.com. Waarnemingen van soorten die niet in dit verslag werden opgenomen (incl. alle exoten), maar wel werden ingevoerd in www.waarnemingen.be kunnen daar geraadpleegd worden. Waarnemingen die als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet weerhouden. In vele soortteksten wordt verwezen naar het aantal waarnemingen, waarbij waarnemingen worden gedefinieerd als ‘records’ in de database. Omwille van de variatie in invoergedrag van verschillende waarnemers moet men wel oppassen met het interpreteren en vergelijken van deze cijfers. In het fenologisch overzicht werden voor elke soort de twee eerste waarnemingsdata op verschillende plaatsen opgenomen (tenzij het bij de eerste waarneming om (een) doortrekker(s) ging). Bovendien werden hiervoor ook enkel waarnemingen uit het Dijleland sensu stricto (dus niet uit aangrenzende gebieden) geselecteerd. Waarnemingen die door

het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) beoordeeld dienen te worden, worden onder voorbehoud gepubliceerd vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden. Gebiedsafkortingen WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee – Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR = Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/KMMA = Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Kwartel Coturnix coturnix De eerste Kwartel voor 2016 werd op 22/04 gehoord te Erps/Dorenveld (H. Roosen). Ook op 30/04, 1, 6, 22 & 29/05 was dat het geval, met resp. 1, 2, 1, 1 & 2 zp (A. Smets, K. Boey, S. Dhuyvetter e.a.). Andere locaties waren Neerijse/Ganzeman (1 zp op 30/04; I. Nel, S. Van den Bussche), Haasrode (1 zp op 3/05; D. von Werne), Bertem/Koeheide (1 zp op 6/05; G. Bleys), OH/dorp (1 ex. aud over op 8/05; J. Rutten), Korbeek-Dijle/plateau (telkens 1 zp op 11 & 14/05; W. Tamsyn, J. Nysten), Leefdaal/ plateau (resp. 1, 1, 2 & 1 zp op 12, 15-16, 21 & 22/05; I. Nel, D. von Werne, D. Capart e.a.) en Mollendaal/plateau (1 zp op 25/05; D. von Werne). Bergeend Maart April Mei

VOGELS

Trektellen in het Dijleland … even opfrissen

Tadorna tadorna 103 waarnemingen, max. 32 ex. te SAR op 26/03 te SAR (L. Hendrickx) 126 waarnemingen, max. 18 ex. te SAR op 24 & 29/04 (F. Vandeputte, L. Hendrickx) 85 waarnemingen, max. 21 ex. te SAR op 14/05 (I. Nel)

87


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.