De Boomklever Maart 2015

Page 10

BEHEER

Cameravalproject Meerdaalwoud lente 2014

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

De laatste jaren beweegt er heel wat binnen de (middel)grote zoogdieren in België (Deinet et al. 2013). De lynx en wolf liggen op de loer aan onze landsgrens en het everzwijn, de das en de boommarter breiden stilaan hun verspreiding in Vlaanderen uit (Janssen & Mulder, 2012). Wilde kat, edelhert en wasbeer zouden hun voorbeeld kunnen volgen indien er voldoende stukken aaneengesloten natuur beschikbaar zijn. Het Meerdaalwoud is, samen met het Heverleebos, het grootste ongefragmenteerde loofbos van Vlaanderen. De ligging vlakbij de Waalse grens en in de natuurrijke Dijlevallei maakt deze locatie uitermate geschikt voor “nieuwkomers” om zich te vestigen in Vlaanderen. Wij waren daarom geïnteresseerd in de diversiteit en verspreiding van zoogdieren in het Meerdaalwoud, de eventuele aankomst van “nieuwe” soorten en de mogelijkheid tot migratie vanuit Wallonië.

10

De boomklever I maart 2015 I zoogdieren

In deze eerste, aftastende studie werden negen cameravallen tussen februari en mei (2014) opgezet in het zuidwestelijk deel van het woud. In totaal werden 12 verschillende zoogdieren vastgelegd op onze cameravallen (Tabel 1). De waargenomen soorten omvatten de meer algemenere zoogdieren zoals haas, steenmarter, eekhoorn, egel, ree en vos (Fig. 1). Toch werden ook de minder voorkomende of meer verborgen bunzing en everzwijn op film vastgelegd (Fig. 2). De reeën werden op 8 van de 9 vallen waargenomen en werden ook het vaakst gefilmd (Fig. 3, Tabel 1). De meeste zoogdieren maakten gebruik van verschillende habitats (grasland, naald- en loofbos). Deze studie toont aan dat er heel wat potentieel zit in het Meerdaalwoud en dat er, alleszins in dit deel van het bos, een relatief grote diversiteit aan zoogdieren aanwezig is.

Zoogdieren Ree Vos Bunzing Steenmarter Egel Eekhoorn Haas Everzwijn Konijn Bosmuis sp. Marter sp. Vleermuis sp.

Aantal waarnemingen 83 29 5 4 4 3 3 2 1 63 8 1

Locatiefrequentie (aanwezigheid/camera) 0.875 0.625 0.25 0.375 0.25 0.25 0.25 0.25 0.125 0.5 0.375 0.125

Het is onze intentie het project dit jaar verder uit te breiden met een groter aantal cameravallen welke gedurende een langere periode actief zullen zijn. Het uiteindelijke doel is om een referentie-opname van de zoogdiersamenstelling in het Meerdaalwoud te bewerkstelligen. Hoe de aankomst van nieuwe zoogdieren uit de (natuur)gebieden ten zuiden de gemeenschap in het Meerdaalwoud beïnvloedt, kan op deze manier beter opgevolgd worden. Wil je graag meewerken aan dit project, kijk dan zeker eens op onze website of contacteer ons via info@binco.eu! Matthias matthhias@hotmail.com Jan Mertens jan.mertens70@gmail.com

Tijdsfrequentie (kans/dag) 29.6% 10.4% 1.8% 1.4% 1.4% 1.1% 1.1% 0.7% 0.3% 22.5% 2.9% 0.3%

Wat is BINCO? BINCOvzw (www.binco.eu) is een vereniging die zich inzet voor het behoud van biodiversiteit. Onze focus ligt op het verzamelen van betrouwbare informatie die bijdraagt aan de bescherming van waardevolle gebieden. Onze diverse activiteiten in binnen- en buitenland omvatten expedities, inventarisaties en educatieve projecten. Op die manier willen we niet alleen kennis vergaren maar ook de aandacht vestigen op het belang van biodiversiteit in een wereld beïnvloed door de mens

ZOOGDIEREN

Tabel 1. Waargenomen soorten zoogdieren, locatiefrequentie en tijdsfrequentie.

REFERENTIES Deinet S, Ieronymidou C, McRae L, Burfield IJ, Foppen RP, Collen B & Böhm M (2013) Wildlife comeback in Europe: The recovery of selected mammal and bird species. Final report to Rewilding Europe by ZSL, BirdLife International and the European Bird Census Council. London, UK: ZSL. Janssen R & Mulder J (2012) Op zoek naar lynx, wilde kat en boommarter. Bionet Natuuronderzoek i.o.v. ARK Natuurontwikkeling, 45pp.

De boomklever I maart 2015 I zoogdieren

11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.