De Boomklever December 2013

Page 8

. ,�...

Reptiele n en •

�;>

. ..:�.·

Herontdekking van

Kamsalamander

in het Zoniënwoud

(Triturus cristatus) te Tervuren

In 2010 zijn er voor het eerst sinds 1988 weer Kamsala­ manders waargenomen in het Zoniënwoud. De ontdekking gebeurde bij toeval tijdens veldwerk in het kader van de opmaak van een soortbescher­ mingsplan voor Vuursalamander.

1'11111,11/11111111ufe1 in rfc vol/ei u1111 rfe 1'/ci11e l lo"e11rfdlco17 17 111ci 2010. I oio: /01� J 11111/necftt,

Op basis van de grootte betrof het alle 3 nog

Op zoek naar Vuursalamander... In 2010 en 2011 is een soortbeschermingsplan voor

Vuursalamander

opgemaakt

(Lambrechts

et al. 2011). Omdat in het Zonjënwoud nog grote kenni lacunes waren omtrent de huidige status en voorkomen van Vuursalamander, is dit gebied relatief grondig onderzocht. a

overleg

met

ANB

regiobeheerder

Patrick

Huvenne zijn alle potentieel gescrukte locaties onderzocht (3 dagen onderzoek). Hiervoor was de hulpvan de boswachters Dirk Raes, Johan Bennekens, Eric Bartholomees en Marc Van Hummelen, elk voor hun re pectievelijk ambtsgebied, onontbeerlijk. Gedurende 3 dagen in april, mei en juni 2010 is inten ief gezocht naar larven van Vuursalamanders in het Zoniënwoud. Bij deze zoektocht zijn helaas larven noch adulte Vuursalamanders gevonden. De oort i momenteel enkel bekend van het Brussels deel van het Zoniënwoud (Nijs et al. 2013).

de vaJlei van de Kleine Flossendelle' net ten oo ten van de Ring rond Bru el (RO). Op de oever van een vrij grote vijver, onder dood hout, vonden ze 3 Kam alamanders. Het betrof: • •

138

1 ex (vrouwtje) van 9,5 cm; l ex {vrouwtje) van 8,5 cm; J jong dier van 5,7 cm.

De Boomklever

-

december 2013

vonden de Kamsalamander niet in deze vijver (in de ondiepe zones is geschept met een groot schepnet) en evenmin in de drie overige waterpartijen in de Kleine Flossendelle, die wegens hun beperktere omvang en diepte integraal bemonsterd zijn. Bevestiging van een historische vindplaats Intrigerend

is

dat

de

Kleine

Flossendelle

de

locatie was waarvan Kamsalamander rustorisch bekend was (de Wavrin, 1988; Bauwens & Claus

1996). De Wavrin (1988) beschrijft de situatie van de Kamsalamander in en aan de rand van Zoniënwoud.

Vóór

1980

waren

er

meerdere

vindplaatsen zoals in de moerassen van de bronnen van de Voer in Tervuren maar anno 1983 resteerde enkel de populatie in de Kleine Flossendelle. De vindplaats in de Kleine Flossendelle is al lange tijd herbevestigd in 1951.

Op 17 mei 2010 onderzochten Jorg Lambrechts Chri Van Liefferinge (ANB) en boswachter Joha

een indicatie dat er recent nog voortplanting was. We

bekend, namelijk van tüssen 1930 en 1940, en is

... vonden we Kamsalamanders

Benneken

onvolwassen dieren. Dat is belangrijk, want het i

De Wavrin kon de aanwezigheid (ondanks eerdere b�zoeken) pas zelf bevestigen in 1983 in de grootste v1iver, dus waar wij de soort op de oever vonden. De avrin gaf aan dat de vijver vrij diep is en dat . de dieren zich er niet laten vangen!

v:'


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.