De Boomklever December 2013

Page 4

Op het akkerplateau tussen Bertem en Korbeek-Dijle ter hoogte van Leuven bevindt zich ĂŠĂŠn van de laatste bolwerken van de bedreigde Europese hamster (Cricetus cricetus). Dit werd door Natuurstudiegroep Dijleland tussen 1998 en 2006 systematisch opgevolgd. Sinds 2009 is de populatie in Bertem niet meer

opgevolgd. Hier kwam dit jaar verandering in. Met enthousiaste vrijwilligers liepen we weer de akkers af op zoek naar de Hamster.

De afname van de Hamster Vlaanderen vormt in Europa de westgrens van het

Door

ver preiding gebied van de Europese hamster.

zeer weinig oogst verspillen, en uitbreiding van

Ze kwam tot in de jaren '90 van vorige eeuw nog

landbouwareaJen

ver preid voor in de leem treek waar de soort

verminderde, kwam de voedselzekerheid en de

zich typi ch ophoudt in graanakkers. Ze leven

winteroverleving voor vele populaties in gevaar

van zaden, klavergewassen, plantenwortels en

en begonnen de hamsterpopulaties in Vlaanderen

in ecten maar voor hun winteroverleving is hun

en de rest van West-Europa sterk af te nemen tot

tapelvoed el graan, dat ze massaal verzamelen en in hun burchten op laan (Twi k et aJ., 2010).

134

De Boomklever

-

de

moderne

landbouwtechnieken,

zodat

de

die

vluchtgelegenheid

ze een voor een verdwenen (Hens et aJ., 2006 ).

december 2013

-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.