De Boomklever December 2013

Page 31

-

1 'c1�ec1,,/11clit1�{fi.·1

tern111111tc1 I 11/0: Ct·1d11 l /1111/

De afgelopen jaren liep het project Dieren onder

Maar om die condusie hard te maken zijn veel

de wielen via waarnemingen.be, waarbij losse

meer gegevens nodig. Ook het onderzoek naar

waarnemingen van verkeersslachtoffers werden

knelpunten is verre van onvolledig zonder het

verzameld. Het resuJtaat heb je missdüen gelezen

gebruik van

ystematische tellingen. De V laam e

in de krant of in natuur.focus. Vragen zoals

overheid is als vragende partij betrokken om

welke dieren het meest kwetsbaar zijn, in welke

te weten te komen waar maatregelen genomen

periode het meeste slachtoffer

moeten worden.

knelpunten

liggen

voor

vallen en waar

overstekende

dieren

konden al gedeeltelijk beantwoord worden. Maar het ontbreken van een maat van zoek.inspanning

Meteen de aanleiding om een nieuw project rond

maken duidelijke condusies erg moeilijk.

verkeersslachtoffers in het leven te blazen met een meer systematische opzet en opvolging door

Zo is de vraag hoe het aantal verkeersslachtoffers

Natuurpunt. Je kan een eigen traject aanmaken,

is geëvolueerd in de laatste decennia voorlopig

of een voorgesteld traject adopteren. Er zijn zelf

niet te beantwoorden. In tegenstelling met een

mogelijkheden om treinsporen systemati ch af te

voorgaand onderzoek van de vogelbescherming

lopen. Teller kunnen hiervoor vergund worden.

dat in de jaren '90 werd uitgevoerd werd dit keer nog niet gewerkt met systematisch getelde trajecten. Op basis van een handjevol vrijwilligers die dat uit eigen initiatief wel deden zijn er wel indicaties dat het gemiddelde aantal slachtoffers ver onder het gemiddelde ligt van de jaren '90.

De Boomklever

-

december 2013

16 1