De Boomklever December 2013

Page 17

Opmerkelijke vogelvvaarnerningen in de Dijlevallei en omgeving, juni - augustuslO 13 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode juni - augustus 2013. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode september - november 20 13 omvatten. Waarnemingen worden voor S december 20 13 ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/ 12.58.77, kelle.moreau@gmail.com. Waarnemingen

van

onder

meer

Patrijs,

Waarnemingen

clie

op

www.waarnemingen.

Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend, Wintertaling,

be als onzeker werden gelabeld of waar niet tot

Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver,

exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan,

Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Witgat,

werden voor

Houtsnip,

Stormmeeuw,

Zilvermeeuw,

Kleine

Mantelmeeuw, Koekoek, alle uilen, IJsvogel, alle

dit overzicht

niet

weerhouden.

Meerdere waarnemingen dienen door het Belgisch Avifaunistisch

HomologatiecomitĂŠ

(BAHC)

spechten, Veldleeuwerik, Grote Gele Kwikstaart,

beoordeeld te worden vooraleer ze definitief op

Blauwborst,

de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden,

Sprinkhaanzanger,

Vuurgoudhaan, Zwarte

Mees,

Glanskop, Roek,

Bosrietzanger,

Matkop,

Putter,

Kneu,

Kuifmees,

en worden dus onder voorbehoud gepubliceerd.

Goudvink,

Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt.

De Boomklever

-

december 2013

14 7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.