De Boomklever December 2013

Page 12

Bleek blauwtje en

co

in de tuin van Eden Kennismaking met onze tuin Wij hebben een tuin, een grote tuin (± 70a). Onze tuin ligt aan de achterdeur van het Zoniënwoud. De tuin wordt gedeeltelijk omgeven door hoge bomen,

coniferen

zowel

als

loofbomen

en

grenst langs een zijde aan een akker. ln onze tuin staan vooral inheemse bomen, struiken en kruidachtigen. De natuur mag er haar gang gaan. We beheren de tuin zeer extensief: vele stukken worden één keer per jaar gemaaid. Verder mogen de planten uitkomen waar ze willen en niet Bleef.. hlwmlje rOIO. Po11ls \ 1�1·11

rn

. l\n!,/{I De Greef

gewenste

worden

voornamelijk

weggewied,

gemaaid of verplant naar een andere plaats. Met de hulp van grote ratelaar, een halfparasiet op gras, houden we het gras gedeeltelijk in toom om zo andere planten een kans te bieden. een weide van

±

In

20a heeft zich wilde marjolein

en koninginnekruid uitgezaaid waartussen zich moerasrolklaver genesteld heeft. Deze planten worden gefavoriseerd. Het beheer geeft een goed resultaat want onze tuin herbergt ruim 350 plantsoorten. Deze planten trekken heel wat insecten aan die op hun beurt heel wat gewervelden lokken.

160

êii Bleef.. hl(//flt'l/e l-010: Paul· ,\'11.1·1s en l\n 10 De Greef

E

0 N Q.

140

B 120 .E

,§ 100 Qi ...

êii

80

Q.

:'.!

Cll "O

.E > ;;; ...

c ,,, ,,,

60

40 20

Ë

"'

\!)

0 1990

1995

2000

2005

2010

2015

1-tg 11111· I: gel// iddeld aam al ge1elde 1·l111ders 1 Jjdens de J bes/e ll'eken 1·an de ::ol/ler 111 hel 111ee1ne1 1·011 1·l111deme1 ,\'ederland

01w1je _u11doog1e !-010 1'0111 \ 1�1 /\en f\11\10 l)e (/reef

142 De Boomklever - december 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.