De Boomklever September 2013

Page 9

�;�..

Planten

,

verder 011huikkelde spore11drngers. Foto: Pn11/

Op 17 februari 2013 werd in Huldenberg een zeldzaam mos gevonden: het Schermlevermos. Dit is de tweede vindplaats voor Vlaams-Brabant sinds 2000. Op Vlaams niveau gaat het om de derde vindplaats sindsdien en de vijfde vondst ooit. Op deze nieuwe plaats gaat het om een uitzonderlijk grote populatie. Door het beperkt aantal geschikte groeiplaatsen in Vlaanderen, beschaduwde steilkantjes op kalkrijke leembodem, is dit mos zeer zeldzaam en het gaat wellicht achteruit.

In februari, tijden één van de zoektochten naar mossen, werd op een muurtje in een bosrijke en vochtige omgeving een helgroen, bladvormig (thalleus) levermos met jonge sporendragers gevonden. Wat opviel aan dit mos was een thallus zonder netvormige structuur, met donkere randen, duidelijk opgezwollen ademopeningen en ronde kus envormige voortplantingsorganen. Een deel van het mos werd ingezameld en meegenomen voor verdere determinatie. Met de bovengenoemde macroscopische kenmerken en dit formaat kwamen ze vrij snel bij Schermlevermos (Reboulia hemisphaerica) uit. Net zoals de determinatiewerken beschrijven, zijn de sporenkapsels aanwezig maar verschilt de standplaats (hier een muurtje langs een beek in plaats van lemige bodem) lichtjes.

Krntervonnige porie met 6 co11ce11tri c/1e cirkel met 6 tot 9 celle11. Teke11i11g: Vn11de11 Berg/ten (1955)

Verspreidi11gsknnrt vn11 Sd1ennlever111os op basis vm1 de Flornbn11k (/11stit1111t voor

ntu11r- e11 Bo 011derzoek, 2013).

5

-,-

0

a

B

c

0

E

f

O w•arnemlng v•nvoor 1980

>

waarneming van 1980 tot 2000

• waarnemlns sinds 2000

De Boomklever

-

september 2013

103


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.