De Boomklever September 2013

Page 13

�.::.

Vogels

·

. r.

-�'"

.

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2012

-

mei 201 3

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode december 2012 - mei 2013. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode juni 2013 omvatten. Waarnemingen worden voor 5 september 2013 ingevoerd op

-

augustus 2013

www.waarnemingen.

be, of bezorgd aan Kelle Moreau, MeibloemÓpjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/ 12.58.77, kelle.moreau@gmail.com. Waarnemingen van onder meer Patrijs, Knobbel­ zwaan, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend,

Dodaar , Fuut, Blauwe Reiger, Havik,

Waterral, Kievit, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, alle uilen, Ijsvogel, alle spechten,

Kwartel Coturnix coturnix Er werd

welgeteld één waarneming van een

Kwartel ontvangen, een roepend ex. op 3/05 te Erps/ Dorenveld (B. Bergmans)!

Veldleeuwerik, Grote Gele Kwikstaart, Graspieper, Kramsvogel, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Keep, Sijs, Putter, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Waarnemingen die op www.waamemingen.be als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet weerhouden. In het fenologisch overzicht werden voor elke soort de twee eerste waarnemingsdata op verschrnende plaatsen opgenomen, tenzij het bij de eerste waarneming om (een) doortrekker(s) ging.

Meerdere waarnemingen dienen door het

Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) beoordeeld te worden vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden, en worden dus onder voorbehoud gepubliceerd.

Wilde Zwaan Cygnus cygnus 12/01

1 juv Z te NK V (K. Moreau)

Deze vogel vertegenwoordigt het 9e geval van Wilde Zwaan in het Dijleland sinds 1986 (sinds dit jaar is de Wilde Zwaan geen jaarlijkse wintergast meer in het Dijleland), en het Se voor de 21e eeuw. De vorige vier gevallen betroffen 2 ad te SAR op 15/12/02, 6 ex. ZW te Wijgmaal op 27/11/10, 1 ad te OHN/Oppem/NGB/SAR van 28/11/10 tot 21/02/11 en 2 ad NO te SAR op 26/12/10. Aangezien drie van deze gevallen uit de w inter 2010/2011 stammen gaat het echter slechts om de derde winter

waarin

minstens

één Wilde

Zwaan wordt opgemerkt binnen de Dijlelandse regiogrenzen.

Gebiedsafkortingen WLS =Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP= Kessel-Lo/Leopoldspark, AVP= Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters,

OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud­

Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV=Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/

Kleine Zwaan Cygnus bewickii 16/01

1 juv te NGB (R. Uyttenbroeck, G. Vanautgaerden, 1. Nel)

Het gaat hier reeds om het 20e geval van Kleine Zwaan in het Dijleland in de 21e eeuw, en de 86e vogel. Deze statistieken geven echter niet goed weer hoe schaars de soort eigenlijk is in de regio, want de waarnemingen komen enkel uit de jaren 2001, 2002, 2007, 2008, 2010, 2011 en 2012 en er zaten onder meer enkele groepen van 22 e ., 9 ex., 8 ex. (2x), 6 ex. ( 2x) en 5 e . (3x) tu

en.

KMMA = Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

De Boomklever

-

september 2013

1 07


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.