De Boomklever September 2013

Page 11

�:�(

1i., :·

l�;.;:....

Vogels

\

Een Big Day volgens ... De Dijlganzen (Xz)

=

x aantal zingend hun dag aan militair

We hadden geluk met zowel een doortrekkende

domein in Meerdaalwoud (05.02). Aldaar lieten

Braamsluiper die zich tweemaal kort liet zien

De

Dijlganzen

zich Bosuil (3 m

startten + 1w),

Grote lijster (lz), Zwarte

specht (1) horen. De Boompiepers (2 z) startten

gelukkig door 2 groepsleden gezien -

een

overvliegende Putter als met een beeldvullende

verrassend genoeg al om 05.23 met hun zang. Een

Slechtvalk, in de top van een dode populier.

verdere wandeling leverde ook nog Appelvink

Van steltloper

(2), Fitis (1 z), Glanskopmees (3z

+

1) en Fluiter

wa

het druk: Regenwulp (1 -

voor enkele enkel auditief, met dank aan Bart

(2z) op, waarvan eentje zich behoorlijk liet zien.

Creemer om elke ploeg te verwittigen), Bo ruiter

Een ca. 4 uur durend bezoekje van de Dijlganzen

Groenpootruiter (7), Oeverloper (1).

(2 overvliegend N), Kleine plevier (1), Witgat (4),

aan OHZ (tot 11.08) tekende voor een groot aantal soorten. Tegelijkertijd werden in het kader van

Aan de Dijlebrug in Korbeek-Dijle probeerden we

de

Grote gele kwik te verschalken.

broedvogelinventarisatie

de

territoria

van

alle soorten op kaart gezet. De afgelopen weken waren er enkele malen 2 baltsende mannetjes

Dat lukte.Een bezoek aan Mollendaalbos leverde

Zomertaling gezien.

2 Middelste bonte spechten op, opnieuw geen

Vanuit

de kijkhut lieten

zich ditmaal ook 2 wijfjes zien, weliswaar in

Vuurgoudhaantje

maar

wel

een

<lipje.

Wij

2 koppels werden opgetekend. Een

kwamen daar de Langslapende eendenliefhebbers

frustrerende waarneming was een kortstondige

tegen, die ook een last van een dipje leken te

vlucht - du

zang van Snor in de noordwesthoek, rond 07.05,

hebben. Zij waren duidelijk aan het wachten op

die het daarna volledig volledig volledig vertikte

de aangekondigde versterking.

om zich nog te laten horen. Rond achten was het drummen in de kijkhut met een complete

Het industrieterrein van Haasrode leverde snel de

invasie van 3 Big Day-ploegen. Tijd om andere

gezochte Scholekster op. Er vlogen 2 adulte Kleine

zijdes van de vijver te verkennen. Alhoewel er

mantelmeeuwen over en de 5de symfonie van

minstens 4 territoria Waterral zijn, werd slechts

Beethoven weerklonk er.

één maal contactroepen van 2 ex. gehoord. Mooi waren 2 zingende Rietzangers, waarvan eentje

Een

al sinds 3 weken op ongeveer dezelfde plaats.

Boomvalken

terrasje

in

Oud-Heverlee

Moesten deze 2 zangers blijven hangen, dan zou

Helaas werd een Sperwer ietsjes later maar door

dit een definitieve vestiging van Rietzanger in

1 groepslid gezien.

boven

Oud-Heverlee

leverde

21

Zuid

op.

de Dijlevallei kunnen betekenen. Bijzonder mooi was een koppeltje parende Kleine bonte spechten

En dan begon rond drieën met nog drieën de

Oawel!). En Jules, de snoeper, stond eventjes later,

zoektocht naar de open terrein vogels. Paapje

achter de rug van de andere Dijlganzen, met de

kregen we in het

telescoop, naar een Kleine bonte specht (mogelijk een 3de exemplaar)-beeldvullend in de telescoop

Tapuit op plateau beneden aan de Delle aan de

- te genieten. Wintertalingen (11 in totaal, waarvan

Geen Ringmus, geen Kwartel.

4 koppels), Sprinkhaanzangers (2z), Blauwborst

vizier

in

de vette weide,

paardenweide, Patrijzen aan de kwikkenweide."

(lz) en Bruine kiekendief (1w) waren present.

De Boomklever

-

september 2013

1 OS