De Boomklever Maart 2013

Page 4

.

Insecten �

-

-

- . --

.

-

--��:-�_-:r: -J.:....,;:,-

____

_

..":_

_

De dag- en nachtvlinders Dijleland. het van -� �" �" � �'\.f (

rl

Deel VII: Noctuidae (Uilen)

Paul N11yts en Krista De Greef

Lic/1tg rij:e 11 il ( Li tlioplim1e om itop11s)

Het i opvallend dat er in onze regio een bijzonder groot aantaJ zeldzame tot zeer zeldzame soorten uilen voorkomen. Voor verschillende van deze soorten werden méér dan 20 verschillende waarnemingen verricht sinds 2009. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat een aantal mensen zoaJs K. Hansen, B. en A. Misonne, P. & K. Nuyts en R. Uyttenbroeck vanaf die tijd systematisch nachtvlinders zijn beginnen inventariseren. In onderstaande lijst heb ik aJle soorten waarvan méér dan 20 verschillende waarnemingen zijn gedaan niet verder in detail besproken.

ZoaJs in de vorige delen wordt de zeldzaamheid aangeduid al volgt: *

Algemeen

**

Vrij algemeen

***

Zeldzaam

****

Zeer zeldzaam

Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Schilddrager - ** Acronicta psi (Linnaeus, 1758) - P si-uil - * Acronicta tridens ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Drietand - ** De adulten van Acronicta psi en A. tridens zijn niet

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)

van elkaar te onderscheiden zonder onderzoek van de genitaliën. De rupsen zijn echter wel dui­

Brandnetelkapje - **

delijk verschillend en op basis daarvan kon de

Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) - Donker brandnetelkapje - **

aanwezigheid van beide soorten in het Dijleland

-

aangetoond worden.

Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) - Bont chaapje - ** Aronicta alni (Linnaeu , 1767) - Elzenuil - ***

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) Zuringuil - ** Actinotia polyodon (Clerck, 1759) -

- Gevlamde uil - *** Op 8 mei 2011 vingen D. & W. Hennebel 1 exem­

plaar Aronicta alni op licht J n Holsbeek nabij de

grens van on werkgebied. Eén dag eerder vingen R. Uyttenbroeck en). Vandenplas eveneens twee exemplaren in het Kloosterbroek in Holsbeek, net buiten on werkgebied. De rups leeft polyfaag op meerdere oorten bomen, vooral Els (Alnus glutinosa) en Berk (Betula). Acronicta leporina (Linnaeu , 1758) - Schaapje - ** Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) - Schilddrager - ** 2

De Boomklever -

maart

2013--

Ga111ma-11il (A11togmpha gamma)

Erik Toonnan


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.