De Boomklever Maart 2013

Page 38

Voae/s b •

�;·

...::..-· ...,. (, � - ·--· -�' I� .

'

....

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 2012 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode eptember - november 2012. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2012 - februari 2013 omvatten. Waarnemingen worden voor 5 maart 2013 ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempje laan 2, bu 3, 8400 Oostende, 0486/ 12.58.77, kelle.moreau@gmail.com.

Waarnemingen van onder meer Patrijs, Knobbel­

Gebiedsafkortingen

zwaan, Krakeend, Slobeend,Pijlstaart, Wintertaling,

WLS =W ilsele/ V ijvers Bellefroid,

Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe

Reiger, Wespendief,

Havik, Waterral, K-ievit,

Bruine Kiekendief,

Witgat, Houtsnip, Watersnip,

LP

=

Kessel-Lo/ Leopoldspark,

AVP= Heverlee/ Abdij vanPark,

Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw,

ZW

Koekoek, alle uilen, Ijsvogel, alle spechten, Veldleeuwerik,

OHN=Oud-Heverlee/ N,

alle

zwaluwen,

Gele

Kwikstaart,

Grote

Gele

Kwikstaart, Graspieper, Blauwborst, Kramsvogel, Koperwiek, Cetti's Zanger, Vuurgoudhaan, Glanskop,

=

OHZ=Oud-Heverlee/ Z, Oppem

Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Keep,Putter, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgor

en alle exoten werden niet in dit verslag

opgenomen maar wel verwerkt. Waarnemingen die op www.waarnemingen.be als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie

Oud-Heverlee/ Zoete Waters,

=

weilanden tussen Bogaardenstraat

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB=Neerijse/ Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV

=

Neerijse/ Kliniekvijvers (deel Doode Bemde),

SA R

=

Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/

KMMA =Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

kon worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet weerhouden. Meerdere waarnemingen dienen door het Belgisch Avifaunisti ch Homologatiecomité (BAHC) beoordeeld te worden vooraleer ze definitief

Kwartel

Coturnix coturnix

Er waren nog twee septemberwaarnemingen op

op de Dijleland e lijst kunnen bijge chreven worden,

het plateau Leefdaal - Korbeek-Dijle, van telkens

en worden du

1 ex. op 14 en 16/ 09 (D. von Werne, J. Nysten).

36

onder voorbehoud gepubliceerd.

De Boomklever

-

maart

2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.