__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 20

Bijzondere broedvogels in het Dijleland, broedseizoenen 2008-2012, deel 1.

Wat kunnen we afleiden uit

� ..

www.dijleland.waarnemi

Jie� .be? '�

Smn De Bncker & Kntrie11 Retp1ders

Bln11we kieke11dief (v), jngend op Leefdnnl plnten11, 2011

Het BBV-project en het Dijleland De aantallen broedparen van een 90-tal bijzondere

De methodiek (Anselin et al. 2007; te downloaden

broedvogel oorten worden in Vlaanderen reeds

op

sind

1994 jaarlijks in kaart gebracht binnen het

FAU_VO_BBV_start) is gebaseerd op de uitgebrei­

project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV).

de territoriumkartering zoals beschreven door van

Op deze manier wordt getracht een gebiedsdek­ kend beeld te krijgen van de evolutie van het broedbestand van het geselecteerde soortenpalet, dat zowel zeldzame broedvogels als kolonievor­ mende en exoti che soorten omvat. Deze moni­ toring startte als gemeenschappelijk initiatief van het toenmalige Instituut voor Natuurbehoud (nu amen met het Instituut voor Bos- en Wildbeheer gefusioneerd tot het In tituut voor Natuur- en Bo onderzoek (INBO)) en Vlavico (Vlaamse Or­ nithologi che Commissie, nu gefusioneerd met Natuurpunt), en wordt tegenwoordig door het 1

BO

van

verdere

profe sionele

voorzien.

18

De Boomklever

-

maart

201 3

begeleiding

http://www.inbo.be/content/ page.asp?pid=­

Dijk (1993), en de verzamelde gegevens worden onder meer gebruikt als basis voor het beheer van natuurgebieden, en kunnen op langere termijn wor­ den verbonden aan habitat- en landschapstrends, en gebruikt ter evaluatie van het gevoerde beleid. Voor de coördinatie van het veldwerk (dat hoofd­ zakelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd) en het verzamelen van de gegevens wordt Vlaande­ ren binnen het BBV-project opgedeeld in 29 regio's, waaronder regio Leuven (hier ook Dijleland ge­ noemd). Helaas blijkt het aanhoudend en gebieds­ dekkend opvolgen van onze bijz0ndere broed­ vogels lokaal erg moeilijk te realiseren (te grote inspanning om jaarlijks te leveren, bv. van toepas­ sing op bossoorten), en hebben we onze regio nooit tot de actiefste BBV-regio's kunnen rekenen . . .

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Maart 2013  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Maart 2013  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded