De Boomklever Maart 2013

Page 20

Bijzondere broedvogels in het Dijleland, broedseizoenen 2008-2012, deel 1.

Wat kunnen we afleiden uit

� ..

www.dijleland.waarnemi

Jie� .be? '�

Smn De Bncker & Kntrie11 Retp1ders

Bln11we kieke11dief (v), jngend op Leefdnnl plnten11, 2011

Het BBV-project en het Dijleland De aantallen broedparen van een 90-tal bijzondere

De methodiek (Anselin et al. 2007; te downloaden

broedvogel oorten worden in Vlaanderen reeds

op

sind

1994 jaarlijks in kaart gebracht binnen het

FAU_VO_BBV_start) is gebaseerd op de uitgebrei­

project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV).

de territoriumkartering zoals beschreven door van

Op deze manier wordt getracht een gebiedsdek­ kend beeld te krijgen van de evolutie van het broedbestand van het geselecteerde soortenpalet, dat zowel zeldzame broedvogels als kolonievor­ mende en exoti che soorten omvat. Deze moni­ toring startte als gemeenschappelijk initiatief van het toenmalige Instituut voor Natuurbehoud (nu amen met het Instituut voor Bos- en Wildbeheer gefusioneerd tot het In tituut voor Natuur- en Bo onderzoek (INBO)) en Vlavico (Vlaamse Or­ nithologi che Commissie, nu gefusioneerd met Natuurpunt), en wordt tegenwoordig door het 1

BO

van

verdere

profe sionele

voorzien.

18

De Boomklever

-

maart

201 3

begeleiding

http://www.inbo.be/content/ page.asp?pid=­

Dijk (1993), en de verzamelde gegevens worden onder meer gebruikt als basis voor het beheer van natuurgebieden, en kunnen op langere termijn wor­ den verbonden aan habitat- en landschapstrends, en gebruikt ter evaluatie van het gevoerde beleid. Voor de coördinatie van het veldwerk (dat hoofd­ zakelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd) en het verzamelen van de gegevens wordt Vlaande­ ren binnen het BBV-project opgedeeld in 29 regio's, waaronder regio Leuven (hier ook Dijleland ge­ noemd). Helaas blijkt het aanhoudend en gebieds­ dekkend opvolgen van onze bijz0ndere broed­ vogels lokaal erg moeilijk te realiseren (te grote inspanning om jaarlijks te leveren, bv. van toepas­ sing op bossoorten), en hebben we onze regio nooit tot de actiefste BBV-regio's kunnen rekenen . . .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.