De Boomklever December 2012

Page 8

- ·--;--.

Zoogdieren.:-:_�·.·:_ -

:- -: �>-��;��

De Boommarter: terug van toch niet helemaal weggeweest? Een van de meest spectaculaire waarnemingen van de afgelopen zomer kwam van een fotoval. Ja, we moeten met onze tijd meegaan. Op 19 juli 2012 was het zover: een Boommarter werd op de gevoelige plaat vastgelegd in Meerdaalwoud, het eerste zekere bewijs van voorkomen in jaren. Deze leuke ontdekking kadert in de recente opmars van de soort in Vlaanderen. Maar in onze bossen is de soort misschien toch nooit helemaal weggeweest.

De geheimzinnige leefwijze van deze

misschien anders doet vermoeden - regelmatig op

eekh oorn staIker

de grond om te foerageren of om zich te verplaatsen.

De Boommarter (Martes martes) is in V laanderen aan een opmerkelijke opmars bezig. Waar de soort oor pronkelijk vooral geassocieerd wordt met oude loof- en naaldbossen, blijkt meer en meer dat ook kleinere bo sen in meer open gebied een geschikt habitat kunnen vormen. Ze

gebruiken

niet

alleen

holtes

van

Zwarte

(Dryocop11s martius) en Groene spechten (Pieus en

viridis)

rottingsgaten

in

oude

bomen

als

ne t- en rustplaats, maar ook roofvogelnesten, vergroeiingen in bomen zoals heksenbezems, en zelfs onderaard e holen van Vos (Vulpes vulpes), Das

(Me�es me/es) en mogelijk zelfs Konijn (Oryctolagus cu111cul11s) kunnen dien t doen als verblijfplaats. Bij warm weer slapen ze vaak in open lucht. In koude periode

verkiezen ze meer beschutte plaatsen.

Slapende boommarters worden soms gezien op takken, op oude vogelne ten en in de dichte kronen van naaldbomen. Boommarters worden ook wel in huizen en churen aangetroffen, het betreft dan wel bijna altijd gebouwen aan de rand van of in het bos. Het

grootste

deel

van

het

jaar

verblijven

Boommarter vaak niet langer dan een of enkele dagen op dezelfde plek. Vrouwtjes met jongen . vormen hierop een uitzondering. Zij verblijven van april tot begin juli vaak lange tijd op dezelfde ne tplaat . Boommarters leven overwegend solitair behalve in de :� n tijd (paartijd) in juni-juli. De verlengde draag �d uurt ongeveer 9 maanden, de eigenlijke

� �

draagt11d 1

1 maand. Half maart tot eind april

worden de jongen geboren. 82

De Boomklever

-

Boommarters begeven zich - hoewel hun naam

december 2012

Zo werd in de noordelijke taigazone vastgesteld dat boommarters daar bijna geheel bodemactief zijn. In Noord-Duitsland kon via telemetrie worden vastgesteld dat Boommarters 61 tot 78 % van hun tijd op de grond doorbrachten. Boommarters

jagen

doorgaan

's

nachts.

De

Boommarter heeft een gevarieerd dieet: vogels, vogeleieren,

kleine

zoogdieren

(voornamelijk

ware muizen, woelmuizen), eekhoorns, konijnen, insecten

(o.a.

vruchten

als

hommelbosbes,

en

wespenbroed)

vogelkers

en

en

lijsterbes.

Eekhoorns behoren zeker tot het dieet, maar hij is dus geen voedselspecialist die enkel Eekhoorns (Sciurus vulgaris) stalkt. De Boommarter is opgenomen in Bijlage V van de Europese Habitatrichtlijn en is ook in België wettelijk beschermd.

Boom- of Steenmarter, that's the question De Boommarter is een grote marterachtige, ongeveer zo groot als een slanke kat, met een donkerbruine

vac t en grote oren met een lichte rand. De spitse snuit doet wat vosachtig aan. Boommarters hebben een gelige keelvlek die door kan lopen tot op' de poten. Het vlekkenpatroon op de bef is uniek voor het betreffende individu. De gele kleur is echter in t�genstelling tot wat vaak gedacht wordt, geen typisch onderscheidend kenmerk tov de in onze regio veel talrijkere Steenmarter (Martes foina). Sommige Boommarters kunnen ook een witte keelvlek hebben en andersom. De staart is lang een heeft lange haren (als die van een Eekhoorn). De kale neuspunt is donkerbruin en de voetzolen zijn donker en grotendeels behaard.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.