__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 29

Waarnemingen

van

onder

meer

Patrijs,

Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend,Wintertaling,

vrouwtje Bruine kiekendief SAR 22/07/2012 Foto: Ingrid Nel

Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Wespendief, Bruine Kiekendief, Havik,

Waterral,

Kievit,

Witgat,

Houtsnip,

Water nip, Kleine Mantelmeeuw, Koekoek, alle uilen,

Ijsvogel,

alle

spechten,

Veldleeuwerik,

Gebiedsafkortingen WLS =Wilsele/Vijvers Bellefroid,

Gele

LP = Kessel-Lo/Leopold park,

Kwikstaart, Graspieper, Blauwborst, Koperwiek,

AVP = Heverlee/Abdij van Park,

alle

zwaluwen,

Gele

Kwikstaart,

Grote

Cetti's Zanger, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Vuurgoudhaan,

Glanskop,

Matkop,

Kuifmees,

ZW = Oud-Heverlee/Zoete Water ,

Zwarte Mees, Roek, Putter, Kneu, Goudvink,

OHN =Oud-Heverlee/N,

Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten

OHZ =Oud-Heverlee/Z,

werden niet in dit verslag opgenomen maar wel

Oppem=weilanden tussen Bogaarden traat

verwerkt. In een aantal gevallen gaat het hierbij om

bijzondere

broedvogelsoorten,

waarover

in een volgende Boomklever afzonderlijk zal

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en

GB,

NGB = Neerij e/Grote Bron (deel Doode Bemde),

worden bericht. Waarnemingen die op www.

NKV =Neerijse/ Kliniekvijvers (deel Doode Bemde),

waarnemingen.be als onzeker werden gelabeld

SAR

of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon

KMMA =Koninklijk Mu eum voor Midden-Afrika.

worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet

weerhouden.

dienen

door

het

HomologatiecornitĂŠ

Meerdere Belgisch (BAHC)

=

Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/

waarnemingen Avifaunistisch beoordeeld

te

worden vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden, en worden dus onder voorbehoud gepubliceerd. De Boomklever

-

december 2012

103

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever December 2012  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever December 2012  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded