De Boomklever December 2012

Page 29

Waarnemingen

van

onder

meer

Patrijs,

Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend,Wintertaling,

vrouwtje Bruine kiekendief SAR 22/07/2012 Foto: Ingrid Nel

Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Wespendief, Bruine Kiekendief, Havik,

Waterral,

Kievit,

Witgat,

Houtsnip,

Water nip, Kleine Mantelmeeuw, Koekoek, alle uilen,

Ijsvogel,

alle

spechten,

Veldleeuwerik,

Gebiedsafkortingen WLS =Wilsele/Vijvers Bellefroid,

Gele

LP = Kessel-Lo/Leopold park,

Kwikstaart, Graspieper, Blauwborst, Koperwiek,

AVP = Heverlee/Abdij van Park,

alle

zwaluwen,

Gele

Kwikstaart,

Grote

Cetti's Zanger, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Vuurgoudhaan,

Glanskop,

Matkop,

Kuifmees,

ZW = Oud-Heverlee/Zoete Water ,

Zwarte Mees, Roek, Putter, Kneu, Goudvink,

OHN =Oud-Heverlee/N,

Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten

OHZ =Oud-Heverlee/Z,

werden niet in dit verslag opgenomen maar wel

Oppem=weilanden tussen Bogaarden traat

verwerkt. In een aantal gevallen gaat het hierbij om

bijzondere

broedvogelsoorten,

waarover

in een volgende Boomklever afzonderlijk zal

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en

GB,

NGB = Neerij e/Grote Bron (deel Doode Bemde),

worden bericht. Waarnemingen die op www.

NKV =Neerijse/ Kliniekvijvers (deel Doode Bemde),

waarnemingen.be als onzeker werden gelabeld

SAR

of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon

KMMA =Koninklijk Mu eum voor Midden-Afrika.

worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet

weerhouden.

dienen

door

het

HomologatiecornitĂŠ

Meerdere Belgisch (BAHC)

=

Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/

waarnemingen Avifaunistisch beoordeeld

te

worden vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden, en worden dus onder voorbehoud gepubliceerd. De Boomklever

-

december 2012

103


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.