__MAIN_TEXT__

Page 12

1

1

---'f:t-

. ;., -�.

Biodiversiteit

·.

.

-�-

".

. ·�'-

Dijlelandse biodiversiteit opgelijst Nieuw

ingevoerde

voor

soorten

de

periode

april-september 2012

In de periode april tot en met september werden er

358

2012

nieuwe soorten toegevoegd aan

Ondanks de bedenkingen die er zijn bij de aanwijzing

van

zeldzaamheidsklassen

voor

oortenlijsten op waarnemingen.be voor het

sommige soortgroepen, geven we deze info wel

Dijleland s.s., zijnde de gemeenten Kortenberg,

mee tussen haakjes: bij de titel van de soortgroep

de

Herent, Leuven, Bertem, Heverlee, Oud-Heverlee,

als een verdeling van de zeldzaamheidsklassen

Huldenberg

van

en

Overijse

en

het

volledige

alle

nieuwe

ingevoerde

soorten

binnen

minder

die groep én achter de vermelde soortnamen

nieuwe soorten dan voor dezelfde periode in 2011.

(A=Algemeen, VA=Vrij Algemeen, Z=Zeldzaam,

Onder andere uit de groep van de vliegen en

ZZ=Zeer zeldzaam, versie april

muggen (Diptera) en de Algen en de Wieren zijn

van validatie van de besproken waarnemingen op

verschillende nieuwe soorten niet opgenomen in

het moment van schrijven worden aangeduid met

dit overzicht omdat de waarnemingen niet ter

volgende afkortingen: I= In behandeling, Nb=

beschikking worden gesteld door de waarnemer.

Niet beoordeeld door administrator (vaak door

Dit geldt voor alle vondsten van waarnemers die

afwezigheid van documentatie, zoals een foto) en

te kennen hebben gegeven geen waarnemingen te

Av= aanvaard door adminstrator.

Meerdaalwoud. Dit zijn ongeveer

30%

2012).

De stadia

delen met werkgroepen via hun instellingen op wn.be. Deze niet beschikbare gegevens zijn echter niet

Vogels (A /,VA 2, Z 0, ZZ

I)

(Gyps fulvus, (Cinclus cinclus, A, Nb)

de voornaamste reden voor de terugval in aantal

De waarnemingen van Vale Gier

nieuwe ingevoerde soorten. Het is zeker ook

ZZ, Av) en Waterspreeuw

niet het geval dat er een achteruitgang is in het

zijn respectievelijk de 264stc en 265stc 'inheemse'

aantal waarnemers of de intensiteit waarmee er

soort op de regiopagina. Meer info en duiding is

waargenomen en ingevoerd wordt. Een vyerkelijke

te vinden in het vogel-waarnemingenoverzicht

terugval is te verwachten naarmate meer soorten

en in het vorige nummer van de Boomklever

al ingevoerd zijn.

(Bergmans

2012).

De

lijst

van

Exotische/

verwilderde vogelsoorten werd aangevuld met In deze rubriek is het alsnog onmogelijk om alle nieuw ingevoerde soorten te vermelden. In veel

Rode Kardinaal (Cardinalis cardinalis, VA, Nb) en Kip (Gallus gallus forma domesticus, VA, Av)

gevallen worden algemene soorten, exoten en niet aanvaarde waarnemingen van moeilijke groepen achterwegen gelaten. Enkel bij de populairste oortengroepen worden er details over de waarnemingen zelf gegeven, indien deze al niet besproken worden in andere rubrieken en artikels. Het overzicht dat hier gegeven wordt kan niet

aanzien worden als de lijst van nieuwe soorten in de regio. Waar de status gekend is wordt dit wel zoveel mogelijk meegegeven.

en

in

soortengroepen

dezelfde

teruggevonden

volgorde worden

De Boomklever

-

onderscheiden

besproken als

op

(wn.be) en de regiopagina. 86

0, VA 1, Z 0, ZZ

2)

Europese Otter (Lutra Lutra, ZZ, Nb) 1 zwemmend ex. op

25/05

in de Laanvallei (Laura Charlier,

Nb). Zonder foto is deze waarneming niet goed te beoordelen, al achten medewerkers van het INBO en de Zoogdierwerkgroep de waarneming waarschijnlijk op basis van de beschrijving van de waarnemers (pers. med. Goedele Verbeylen).

Voor eenvoud en referentie worden dezelfde pragmatische

Zoogdieren (A

december 2012

kan

waarnemingen.be

Vrij samengevat: een slank dier van ruw geschat ongeveer

80

cm zonder staart (zat onder water),

deed denken aan een zeehond die vol energie zwom en steeds kopje onder ging om dan direct daarna terug boven te komen in gelijkmati.ge vlotte bewegingen.

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever December 2012  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever December 2012  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement