De Boomklever Juni 2012

Page 16

Vogels

.

{

. .

",_

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving •

Foto: f01In11 de Cock.

Geelgors

december 20 1 1

-

februari 20 1 2

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode december 2011 - februari 2012. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 201 1 - februari 2012

omvatten. Waarnemingen

worden

voor 5 juni 2012 ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486112.58.77, kelle.moreau@gmail.com.

Waarnemingen van onder meer Patrijs, Knobbelzwaan, Krakeend,

Wintertaling,

Slobeend,

Tafeleend,

Kuifeend, Dodaar , Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, WaterraJ,

Havik,

Kievit,

Stormmeeuw,

KJeine

Mantelmeeuw, Kerkuil, Steenuil, Bo uil, Ransuil, Ij vogel,

aJle

Veldleeuwerik,

pechten,

Grote

Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Kramsvogel,

Kleine Zwaan

Cygnus bewickii

07/12

1 ad te NGB (1. Nel)

17/12

2 ad te OHN (L. Hendrickx,

1.

31/01

3 ad te Pécrot/ Grand-Pré

Nel,

(1.

Nel)

R. Uyttenbroeck) 22/02

1 ex. met een Knobbelzwaan 0 te Leefdaal/ plateau (B. Willaert)

Koperwiek, Clan kop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mee , Roek, Ringmu , Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en aJle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt.

Een

mogelijke Bladkoning werd

niet weerhouden. Meerdere waarnemingen in dit overzicht dienen door het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité beoordeeld te worden vooraleer ze

definitief

bijge chreven

op

de

Dijlelandse en

worden,

worden

lijst dus

kunnen onder

Grauwe Gans

Anser anser

We beperken ons-ietwat arbitrair-tot het vermelden van groepen vanaf 10 ex.: 19 ex. pleisterend te SAR/Vette Weide (L. Hendrickx) en 1 3 ex. W over Sint-Joris-Weert (R. Stoks) op 17/12, 15 ex. Z te Pécrot/ vijver op 18/12 (F. Van Hove),

15 ex.

pleisterend te Wilsele op 24/01 (P. De Meirsman),

voorbehoud gepubliceerd.

12 ex. NW te Sint-Joris-Weert op 16/02 ( S. De Backer,

Gebiedsafkortingen

pleisterend te OHZ (L. Hendrickx) op 19/02.

K. Reynders), 34 ex. N te SAR (I. Nel) en 48 ex.

WLS=Wilsele/Vijver Bellefroid, LP= Ke sel-Lo/Leopoldspark, AVP= Heverlee/ Abdij van Park, ZW =Oud-Heverlee/ Zoete Waters, OHN= Oud-Heverlee/ N, OHZ=Oud-Heverlee/Z, Oppem= weilanden tu GB=

en Bogaarde nstraat

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, eerij e/ Grote Bron (deel Doode Bemde),

NKV= Neerij e/Kliniekvijver (deel Doode Bemde) en SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroe k.

38

De Boomklever

- juni

2012

Kolgans

Anser albifrons

31 /01 & 3/02

resp. 1 & 2 ex. te OHZ (R. Uyttenbroeck, P. Moysons, 1. Nel)

05/02

11 ex. N te Wilsele/ dorp (L. Smets)

08/02

1 ex. te Heverlee/Langestaart (E. Toorman)

23/02

1 ex. te Heverlee/ Arenberg (B. Notebaert)

Toendrarietgans 17/12

Anser serrirostris

75 ex. 'ZW te Overijse/ centrum

(1. Nel)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.