De Boomklever Maart 2012

Page 4

Zwartwordende wasplaat Foto: Wim Veraghtert

Wasplaten, orchideeën van de paddenstoelen Wat zijn wasplaten?

men ook enkele andere graslandpaddenstoelen voor

Wasplaten noemt men wel eens de orchideeën van

die in bemeste graslanden ontbreken: satijnzwam­

de paddenstoelen: niet alleen omdat ze kleurrijk zijn,

men, koraalzwammen, aardtongen, mosklokjes en

maar ook omdat ze meestal met meerdere soorten

barsthoeden.

samen groeien in (zeer) oude, onbemeste schrale soortenrijk wasplaatgrasland zich ontwikkelt. Was­

Een beschrijving van de onderzochte percelen.

platen zijn daarom geschikte indicatoren voor de na­

De onderzochte gebiedjes liggen allen op dezelfde

tuurwaarde van graslanden. De meeste soorten zijn

Diestiaanheuvel. Deze Diestiaanheuvel start in Leu­

sterk bedreigd doordat deze kwetsbare biotopen ver­

ven en strekt zich uit tussen de verbindingswegen

ruigen, bemest worden of ingeploegd worden. Gras­

Leuven-Tienen en Leuven-Diest. De gebiedjes lig­

landjes met meer dan 10 soorten wasplaten zijn heel

gen allen in Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven. Er

zeldzaam in Vlaanderen. In wasplaatgraslanden ko-

werd een begin gemaakt met inventarisaties op de

graslanden. Het duurt vele decennia vooraleer een

2

De Boomklever

-

maart 2012


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.