De Boomklever Maart 2012

Page 15

Geelgors, Leefdaal. Foto: Sam & Katrien De Backer-Reynders

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving september - november 201 1

D

it overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode september - november 201 1. De bestreken regio omvat de gemeen­

ten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse,Tervuren en de aan­ grenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2011 - februari 2012 omvatten. Waarnemingen worden voor S maart 2012 ingevoerd op

www.waarnemingen.be,

of bezorgd aan

Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/ l 2.58.77, kelle.moreau@gmail.com.

Waarnemingen van onder meer Patrijs, Knobbelzwaan,

Bogaardenstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en

Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend,

NGB, NGB =Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde),

Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Bruine Kie­

NK V = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en

kendief,

SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek.

Havik, Waterral, Kievit, Witgat, Watersnip,

Stormmeeuw, Kleine M antelmeeuw, Kerkuil, Steenuil, Bosuil, Ransuil, Ijsvogel, alle spechten, Veldleeuwerik,

Kleine Zwaan Cygnus bewickii

Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Zwarte Roodstaart,

19/10

Kramsvogel,

Koperwiek,

Vuurgoudhaan,

Glanskop,

7 ad+ 2 juv te SAR (I. Nel, S. Peten, R. Stoks)

Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Riet­

Grauwe Gans Anser anser

gors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen

Overtrekkende Grauwe Ganzen werden waargenomen

maar wel verwerkt. Voor een Heilige Ibis wordt in de

te Leefdaal/plateau (resp. 150, 5, 8 & 8 ex. op 9, 14, 16/10

laatste categorie een uitzondering gemaakt. Meerdere

& 5/11; ]. Vantrappen, 1. Nel, P. Moysons e.a.), Heverlee/

waarnemingen in dit overzicht dienen door het Belgisch

Langestaart (resp. 7 & 2 ex. op 11/10 & 14/11 (B. Willaert),

Avifaunistisch Homologatiecomité beoordeeld te wor­

Erps/Dorenveld (25 ex. op 15/10; P. Moysons), Sint-Joris­

den vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen

Weert (8 ex. op 5/11; R. Stoks) en Haasrode/industrie (7

bijgeschreven worden, en worden dus onder voorbehoud

ex. op 7/11; D. von Werne). Pleisteraars waren er te OHZ

gepubliceerd.

(resp. 3, 4 & 3 ex. op 21, 29/09 & 13/11; R. Stoks, G. Va­ nautgaerden), OHN (resp. 1 & 12 ex. op 13/10 & 21/11;

Gebiedsafkortingen

G. Vanautgaerden, I. Nel), AVP (2 ex. van 26/10 tot 26/11;

WLS =Wilsele/ Vijvers Bellefroid, LP= Kessel-Lo/

]. Daems, L. Cieters, P. De Meirsman, D. Michiels), SAR

Leopoldspark, AVP = Heverlee/ Abdij van Park, ZW =

(resp. 10, 20, 6, 60, 3, 5 & 1 ex. op 7, 8, 11, 12, 13, 15 &

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN =Oud-Heverlee/N,

16/11; P. Goubau, S. Debrus, l. Nel e.a.), Overijse/Meer

OHZ = Oud-Heverlee/Z , Oppem= weilanden tussen

van Genval (5 ex. op 12/11; ]. Taymans), ZW (3 ex. op

De Boomklever - maart 2012

13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.