De Boomklever December 2011

Page 18

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving juni - augustus

D

201 1

it overzicht van opmerkelijke en interes­ sante vogelwaarnemingen in het Dijleland

Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit ver­ slag opgenomen maar wel verwerkt. Voor een Heilige Ibis wordt in de laatste categorie een uitzondering gemaakt.

beslaat voornamelijk de periode juni - augustus

Meerdere waarnemingen in dit overzicht dienen door het

20 1 1 . De bestreken regio omvat de gemeenten

Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité beoordeeld te

Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-He­ verlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek

worden vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kun­ nen bijgeschreven worden, en worden dus onder voorbe­ houd gepubliceerd.

Gebiedsafkortingen

zal de periode september - november 2011

WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Leo­

omvatten. Waarnemingen worden voor 5 de­

poldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud­

cember 2011 ingevoerd op

www. waarnemin­

gen.be, of via andere wegen bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oost­ ende, 0486/12.58. 77, kelle.moreau@gmail.com.

Heverlee/Zoete Waters, OHN Oud-Heverlee/Z, Oppem

=

=

Oud-Heverlee/N, OHZ

=

weilanden tussen Bogaarden­

straat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerij­ se/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en SAR= Sint-Aga­ tha-Rode/ Grootbroek.

Kwartel Coturnix coturnix Kwartels werden tijdens de zomer van 2011 waargenomen op de volgende locaties: plateau Moorsel - Sterrebeek (tot 3 zp op 4 data tss 2/06 & 26/08; S. Cooleman, 0. Hendrick, A. Smets e.a.), Winksele (telkens 1 zp op 7, 11/06 & 4/07; R. Ghijsen, A. Devroey, F. Vandekeybus, l. Lewylle), Kor­ beek-Dijle/ plateau (tot 4 zp op 14 data tss 8/06 & 27/08;

J. Nysten e.a.), Leefdaal/plateau (tot 5 zp op 9 data tss 9/06 & 21/08; J. Nysten e.a.), Overijse/Terlanenveld (tot 5 zp op 4 data tss 12/06 & 22/07; l. Nel, H. Roosen, J. Pelckmans), Erps/Dorenveld (tot 3 zp op 12 data tss 12/06 & 24/08; L. Raty, P. Moysons, A. Smets e.a.), Bierbeek/plateau Mollen­ daal (resp. 1 & 4 zp op 15 & 24/06; D. von Werne), Bertem/ Koeheide (1 zp op 16/06; G. Bleys), Neerijse/Tersaert (1 zp op 24/07; l. Lewylle) en Neerijse/Zingende Wind (2 zp op 15/08; J. Nysten),

Gele kwikstaart. Foto: Michael O'Brian

Bergeend Tadorna tadorna

Waarnemingen van onder meer Patrijs, Knobbelzwaan,

pectievelijk 14 en 13 Bergeenden aangetroffen (l. Nel, F.

Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Wespendief, Havik, Waterral,

Kievit, Witgat, Stormmeeuw, Kleine

Mantelmeeuw, Koekoek, Kerkuil, Steenuil, Bosuil, Ransuil, Gierzwaluw, Ijsvogel, alle spechten, Veldleeuwerik, Gras­

Te SAR werden op 16/06 en 26/07 nog groepen van res­ Hermans), maar verder bleef het tijdens de maanden juni en juli bij waarnemingen van solitaire ex. te SAR, Heverlee/ Langestaart en NGB (versch. waarn.). Op 6/08 verschenen te SAR dan de eerste twee 'najaarstrekkers; zoals traditio­ neel waren dit juvenielen (J. Nysten, P. Goubau). Vervol­

pieper, Grote Gele Kwikstaart, Sprinkhaanzanger, Bosriet­

gens waren er nog waarnemingen van eerst 3 juv en later 17

zanger, Fitis, Vuurgoudhaan, Glanskop, Matkop, Kuifmees,

ex. te SAR op 12/08 (l. Nel, L. Hendrickx, P. Standaert) en

Zwarte Mees, Roek, Putter, Kneu, Goudvink, Appelvink,

van 1 ex. te Leefdaal/Duivendelle op 29/08 (M. O'Briain).

1 12

De Boomklever - december 201 1